Sárospatak Város Polgármesterétől

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sárospatak Város Polgármesterétől"

Átírás

1 Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/ Fax: 47/ ELŐ TERJESZTÉS - Képviselő-testületnek - az RFV szerződések felülvizsgálatáról Tisztelt Képviselő-testület! A november hónapban megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen értékelte a Képviselő-testület az RFV-Sárospatak Városgazdálkodási Nonprofit Kft. és az Önkormányzat között létrejött szolgáltatási szerződések egy éves eredményét. Az elfogadott határozat értelmében a szolgáltatási szerződések felülvizsgálatát meg kell kezdeni és lehetőség szerint mihamarabb véghezvinni. Önkormányzatunk hivatala elkészítette a szerződés-módosítások tervezetét, melyeket eljuttattunk a kisebbségi tulajdonos felé. Az egyeztetések eredményeként a mai ülésen a mellékelt szerződés-tervezeteket tudjuk megtárgyalni, míg a további szolgáltatások esetében a közeljövőben folytatjuk a munkát. Az egyes szolgáltatási szerződésekről részletesen: - Közétkeztetési szerződés (módosítása augusztus 29-én megtörtént) - Villamos-energia vételezési szerződés ( a felek közös megegyezéssel javasolják a szerződés felbontását december 31-ei határidővel, határozati javaslat mellékelve) - Közvilágítási szerződés (jelen előterjesztés mellékletét képezi) - Karbantartási szerződés (jelen előterjesztés mellékletét képezi) - Hőszolgáltatási szerződés (későbbiekben kerül a Képviselő-testület elé) - Távhőszolgáltatási szerződés (későbbiekben kerül a Képviselő-testület elé) A közvilágítási szolgáltatási szerződés módosításával kapcsolatban az alábbiakra hívom fel a Tisztelt Képviselő-testület figyelmét. A szöveg két színnel van megosztva, azért mert a kiemelt részek tartalmazzák a javasolt módosításokat. A szerződésmódosítás az Önkormányzat javára lényegesen több garanciális elemet tartalmaz mint korábban. A közvilágítási szolgáltatási szerződés eddigi teljesítésével kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy a 2007-ben megkötött és szerződésben rögzített korszerűsítési és feszültségszabályozási

2 munkák az akkor vállalt határidőre nem készültek el, a jelenlegi szöveg pedig már csak a feszültségszabályozás munkálatait tartalmazza. A szolgáltató álláspontja szerint az általa vállalt 35 millió forintos korszerűsítési összeghatárból a közvilágítás-korszerűsítés nem valósítható meg. A szerződés VII. fejezet tartalmazza (VII. 3. pont) a szerződés megszűnésével kapcsolatos rendelkezéseket. Az eredetileg október 1-jei hatállyal elfogadott szerződés visszavásárlási értéket is meghatároz, 35 millió forintos összeghatárral. A jelenlegi módosításban sem a táblázat sem összegszerű megjelölés nem található tekintettel arra, hogy javaslatunk szerint ha a szerződés a 25 éves szolgáltatási időtartam alatt megszűnne, a felek az addig elvégzett korszerűsítési munkálatok aktuális, könyv szerinti értékén számoljanak el. Az általunk javasolt szövegezést a szolgáltató nem akarja elfogadni, arra hivatkozással, hogy a visszavásárlási értéktáblázat hiányában a finanszírozó pénzintézet nem fogadja el a szerződést. Ebben a kérdésben várhatóan a Képviselő-testületi ülésen kell konszenzusra jutni a feleknek. A karbantartási szolgáltatási szerződés alapvetően nem módosul, annak csupán az 2. számú mellékletének módosítására teszek javaslatot, abból a célból, hogy a karbantartási és a felújítási munkák meghatározása egyértelműen kerüljön megfogalmazásra. A mellékelt szöveg a számvitelről szóló évi C. törvény alapján került meghatározásra. Az egyes szerződések módosításán kívül azonban még fontos rögzíteni, hogy a júniusában elfogadott vagyonkezelési szerződés és szindikátusi megállapodás felülvizsgálatát és szükség szerinti módosítását is el kell végezni. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet hogy a mellékelt előterjesztést megtárgyalni és az egyes szolgáltatási szerződések módosítását elfogadni szíveskedjenek. Sárospatak, december 12. Dr. Hörcsik Richárd sk.

3 SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE /2008. (XII. 19. ) KT. számú h a t á r o z a t a a karbantartási szerződés módosításáról A Képviselő-testület Sárospatak Város Önkormányzata és az RFV-Sárospatak Városgazdálkodási Nonprofit Kft. közötti karbantartási szerződéssel kapcsolatos tárgybani előterjesztést megtárgyalta, és annak módosítását az alábbiak szerint elfogadja. - A szerződés 2. számú mellékletének helyébe e határozat melléklete lép. Felelős: polgármester, Makra Józsefné ügyvezető Határidő: december 31. K.m.f. dr. Komáromi Éva s.k. jegyző Dr. Hörcsik Richárd s.k. polgármester A kivonat hiteléül:

4 Karbantartási szerződés Önkormányzat RFV-SV 2. sz. melléklet Felújítás fogalma: (a évi C. törvény a számvitelről 3. (4) bek. 8. pont) Az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását szolgáló, időszakonként visszatérő olyan tevékenység, amely mindenképpen azzal jár, hogy az adott eszköz élettartama megnövekszik, eredeti műszaki állapota, teljesítőképessége megközelítően vagy teljesen visszaáll, az előállított termékek minősége vagy az adott eszköz használata jelentősen javul, így a felújítás pótlólagos ráfordításából a jövőben gazdasági előnyök származnak. Felújításnak minősül a korszerűsítés is, ha az a korszerű technika alkalmazásával a tárgyi eszköz egyes részeinek az eredetitől eltérő megoldásával vagy kicserélésével a tárgyi eszköz üzembiztonságát, teljesítőképességét, használhatóságát vagy gazdaságosságát növeli. A tárgyi eszközt akkor kell felújítani, amikor a folyamatosan, rendszeresen elvégzett karbantartás mellett a tárgyi eszköz oly mértékben elhasználódott (szerkezeti elemei elöregedtek), amely elhasználódottság már a rendeltetésszerű használatot veszélyezteti. Nem felújítás az elmaradt és felhalmozódó karbantartás egyidőben való elvégzése, függetlenül a költségek nagyságától. Karbantartás fogalma: (a évi C. törvény a számvitelről 3. (4) bek. 9. pont) A használatban lévő tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási tevékenység, ideértve a tervszerű megelőző karbantartást, a hosszabb időszakonként, de rendszeresen visszatérő nagyjavítást, és mindazon javítási, karbantartási tevékenységet, amelyet a rendeltetésszerű használat érdekében el kell végezni, amely a folyamatos elhasználódás rendszeres helyreállítását eredményezi;

5 A szeptember 28-án elfogadott szerződés alapján : Karbantartási Szerződés Önkormányzat - RFV-SV 2. sz. melléklet Karbantartási tevékenységek listája - Víz-, gáz-, fűtés- és elektromos rendszerek hibaelhárítási feladatai - kisjavítások: lakatosmunkák nyílászáró javítás - síkosság mentesítés - hóeltakarítás - lomb eltakarítás - udvari használati eszközök időszakos karbantartása - jogszabály által előírt tisztasági festések, - további minden, az intézmény működését veszélyeztető, vis major helyzetekből eredő hiba- és kárelhárítás, elháríttatás vagy közreműködés a hiba megszüntetésben. Az érintett intézményvezetőktől augusztusban kért éves karbantartási terv alapján a melléklet évente módosításra kerül.

6 SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE /2008. (XII. 19. ) KT. számú h a t á r o z a t a villamos-energia vételezései vállalkozási szerződés felbontásáról A Képviselő-testület a tárgybani előterjesztést megtárgyalta és úgy döntött hogy a Sárospatak Város Önkormányzata és az RFV-Sárospatak Városgazdálkodási Nonprofit Kft. szerződő felek között október 1-jei hatállyal létrejött villamos-energia vételezési vállalkozási szerződést a felek egyező akaratára tekintettel január 31-ével felbontja. A villamos-energia vételezési helyeken a mérőórák leolvasását a felek együttesen végezzék el a megjelölt határidővel, és az új szerződéseket az érintett intézményvezetők a Polgármesteri Hivatal koordinálásával kössék meg. A szerződő felek kötelesek a fennálló pénzügyi vitás kérdéseket rendezni a szerződés felbontásától függetlenül. Felelős: polgármester, Makra Józsefné ügyvezető, érintett intézményvezetők Határidő: január 31. K.m.f. dr. Komáromi Éva s.k. jegyző Dr. Hörcsik Richárd s.k. polgármester A kivonat hiteléül:

7 SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE /2008. (XII. 19. ) KT. számú h a t á r o z a t a közvilágítási vállalkozási szerződés módosításáról A Képviselő-testület Sárospatak Város Önkormányzata és az RFV-Sárospatak Városgazdálkodási Nonprofit Kft. közötti közvilágítási vállalkozási szerződéssel kapcsolatos tárgybani előterjesztést megtárgyalta, és a szerződés módosítását elfogadja. A módosított szerződés a határozat mellékletét képezi. Felelős: polgármester, Makra Józsefné ügyvezető Határidő: február 1. K.m.f. dr. Komáromi Éva s.k. jegyző Dr. Hörcsik Richárd s.k. polgármester A kivonat hiteléül:

8 KÖZVILÁGÍTÁSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA amely létrejött egyrészről a RFV-Sárospatak Városgazdálkodási Non-profit Kft Sárospatak, Kossuth u. 44. Cégjegyzékszáma: Adószáma: Bankszámlaszáma: képviseletében: Makra Józsefné ügyvezető igazgató, aki az előírt jogosítványokkal rendelkezik (továbbiakban: Vállalkozó ), másrészről: Sárospatak Város Önkormányzata 3950 Sárospatak, Kossuth Lajos u. 44. Adószáma: Bankszámlaszáma: képviseletében: Dr. Hörcsik Richárd polgármester, aki az előírt jogosítványokkal rendelkezik, (a továbbiakban: Megrendelő") között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: Preambulum: Vállalkozó energia költség megtakarítási lehetőségek feltárását és megvalósítását szervezi és bonyolítja. A megvalósítás során olyan megoldásokat alkalmaz, melyek révén Megrendelő saját erő és kockázat nélkül jut korszerű eszközökhöz, és egyúttal csökkentheti költségeit. I. A szerződés tárgya I.1 A Közvilágítási Rekonstrukciós Program - KRP nevű ( T lajstromszámú) knowhow felhasználásával elkészült hatástanulmány (továbbiakban: AUDIT) gyakorlati megvalósítása, melynek publikus változatának leírása jelen szerződésmódosítás 1. sz. mellékletét képezi. I.2 A gyakorlati megvalósítás magában foglalja a szükséges technikai eszközök beszerzését és beszerelését, az eszközök beprogramozását, üzembe helyezését, az egyes eszközök egységes rendszerré illesztését, valamint a Közüzemi Szerződés megváltoztatását. A teljesítés Sárospatak város teljes közigazgatási területén így a csatolt településrészeken és a lakott külterületeken is történik.

9 II. Az eszközök rendszerre illesztése és üzembe helyezése II.1 Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a október 1-én kelt alapszerződés 2.1 pontjában rögzített, de meg nem valósult korszerűsítési és feszültségszabályozási munkarészeket az alábbi határnapokra üzembe helyezési jegyzőkönyv aláírásával átadja: Feszültségszabályozás 100% készültségig április 30. II.2 Az üzembe helyezési jegyzőkönyv tartalmazza a beüzemeléskor mért műszaki paramétereket, az üzembe helyezés tényét, valamint - berendezés elhelyezése esetén - elválaszthatatlan részét képezi a műszaki tanúsítvány (CE), és a gépkönyv. II.3 Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az alapszerződés 2.1 pontjában rögzített határnapokig meg nem valósult korszerűsítési és feszültségszabályozási munkálatok miatt elmaradt megtakarítás kompenzálására a december április 30. időszakra vonatkozó havi közvilágítási számla összegéből 5% kedvezményt biztosít Megrendelő részére. III. Felek kötelezettségei és jogai III.1 Vállalkozó köteles az alapszerződésben vállalt - és jelen szerződésmódosításban is megjelölt - kötelezettségek teljesítéséhez szükséges rekonstrukciós munkákat elvégezni, a szükséges berendezések tervezését, beszerzését, engedélyezését, szállítását, tárolását, beépítését, beprogramozását, üzembe helyezését, az egyes eszközök egységes rendszerré illesztését saját költségén, saját kockázatára elvégezni, a korszerűsítést követően beépített összteljesítmény (fogyasztó) adatokat Megrendelővel írásban közölni, annak érdekében, hogy Megrendelő a 10%-ot meghaladó teljesítménynövekedéssel járó jelentési kötelezettségének eleget tudjon tenni a Megrendelő, illetve a lakosság által telefonon, faxon, ben vagy más módon bejelentett közvilágítási hiba elhárításáról heti gyakorisággal írásos tájékoztatást küldeni Megrendelőnek. gondoskodni arról, hogy alkalmazottai, illetőleg a szerződéses kötelezettség teljesítéséhez igénybe vett más személyek a munkavédelemről szóló törvényben foglaltakat, valamint a biztonsági szabályokat, a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályokat megismerjék és betartsák, a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályokat betartani és betartatni, és az azok megszegéséből eredő károkat viselni, a környezetvédelmi jogszabályokat betartani, és az ezzel kapcsolatos költségeket viselni, a II.1. pontban vállalt korszerűsítési helyek feszültségszabályozási munkálatok határidőn túli elvégzése esetében késedelmi kötbért fizetni, mely értéke Ft/nap,

10 a korszerűsítési munkálatokat úgy végrehajtani, hogy az csak a Megrendelővel előzetesen egyeztetett időpontokban jelentsen üzem és szolgáltatási szünetet. Az egyeztetéseket a szünet megkezdése előtt 5 nappal meg kell tenni, a korszerűsítés költségeit, adóit és járulékos költségeit viselni, garantálni, hogy a korszerűsítés során felhasznált anyagok, berendezések és a kiviteli munkálatok megfelelnek a hatályos magyar szabványoknak és előírásoknak, és a jelen szerződéses cél elérését maradéktalanul biztosítják, ahol a tevékenységét kifejti és annak környezetét tiszta, kitakarított állapotban tartani és onnan a tevékenysége és szolgáltatása teljesítése során keletkezett szemetet és más hulladék anyagot elszállítani, III.2 Vállalkozó jogosult harmadik személy igénybevételére, de kizárólag Megrendelő jóváhagyásával, továbbá azzal, hogy ezen személyért a Ptk.-ban meghatározott szabályok szerint felel. Megrendelő a jóváhagyásával tudomásul veszi, hogy e harmadik személy Vállalkozó helyett és nevében jár el, és teljesítése Vállalkozó teljesítésének minősül. az energia szolgáltatás tekintetében a szolgáltatóval saját nevében Közüzemi szerződést kötni, szerződésszerű teljesítés esetén a IV. pont szerinti díjazásra, a Megrendelő figyelmét új műszaki vagy energia-megtakarítási lehetőségekre felhívni, III.3 Megrendelő köteles a Vállalkozó szerződéses kötelezettségének teljesítéséhez szükséges hitelfelvételéhez, a bank által igényelt pénzügyi adatokat (mérleg, beszámolók, stb.) biztosítani, minden jelentősebb (a beépített teljesítmény 10%-át elérő, vagy meghaladó) teljesítmény (fogyasztó) változást előre Vállalkozónak írásban jelezni, annak érdekében, hogy a szükséges intézkedéseket meghozhassa, Vállalkozó részére, annak munkavégzéséhez szükséges feltételeket biztosítani (adminisztratív teendők ellátása), Megrendelő jelen szerződés aláírásával készfizető kezességet biztosít finanszírozó hitelintézet részére a banki tőketörlesztés és kamatfizetés összegének Megrendelő számlájáról történő beszedésére vonatkozóan, arra az esetre, amennyiben Megrendelő fizetési kötelezettségeinek határidőre nem, vagy nem hiánytalanul tesz eleget, a Vállalkozó által elvégzendő korszerűsítéshez szükséges hatósági engedélyek megszerzésében közreműködni, valamint a munkálatokat nem akadályozni, a Vállalkozó által kért munkaterületeket biztosítani, szerződésszerű teljesítés esetén a IV. pontban foglalt díjazást a szerződés szerinti határidőben a Vállalkozónak megfizetni,

11 III.4 Megrendelő jogosult az általa vállalt szerződéses kötelezettségek teljesítése mellett - az AUDIT alkalmazásával elért megtakarításra, energiatakarékos műszaki megoldás megvalósítását kezdeményezni, a rendszer műszaki kapacitásának határáig új fogyasztót (közvilágítási lámpatestet) létesíteni az Vállalkozóval történt előzetes egyeztetést követően, az általa, illetve a lakosság által bejelentett közvilágítási hiba elhárításának tényét, illetve időpontját ellenőrizni. Amennyiben Vállalkozó a hibaelhárítási kötelezettségének az előírt határidőn belül nem tesz eleget vagy a határidőn belüli elhárítást akadályozó tényről Megrendelőt írásban nem tájékoztatja, úgy Megrendelő jogosult a hibát harmadik féllel elháríttatni, és annak költségét Vállalkozó felé érvényesíteni IV. Fizetési feltételek IV.1 Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy megfizeti Vállalkozónak az alábbi energia költséget (+AFA): K = K i K K i átl,i átl,i *(l - ENG%),ahol: Megrendelő által térítendő tárgyhavi költség, továbbiakban: K i Megrendelő bázisidőszakban (előző három év) felmerült, áremeléssel indexált tárgyhavi költsége K éves K i egy naptári évre vonatkozó értékeinek összege i ENG% i az év i-edik hónapja Felek által meghatározott havonkénti engedmény százalékos összege IV.2 Az AUDIT szerint K átl, K i és ENG% évenkénti kalkulált nettó értéke az alábbi: Átlagköltség /K átl/ Engedmény /%/ 1,0% K éves IV.3 K átl és K i pontosított értékét az üzembe helyezési jegyzőkönyvben rögzíteni kell, havonkénti bontásban. A továbbiakban K átl és K i értékét minden energia áremeléssel, a bejelentett mértékkel korrigálni lehet. A számítást Vállalkozó köteles elvégezni, és annak eredményéről Megrendelőt írásban tájékoztatni, legkésőbb a következő hónapra kibocsátott számlájával egyidejűleg.

12 IV.4 IV.5 A szerződés hatálya alatt bekövetkező esetleges jogszabályi, tarifaszámítási, vagy az elszámolást lényegesen befolyásoló egyéb változás esetén Felek kötelezettséget vállalnak a jelen szerződés feltételeinek 15 napon belüli újratárgyalására vonatkozóan. Vállalkozó egyoldalú kötelezettséget vállal, hogy az esetlegesen a piaci liberalizáció hatására elérhető beszerzési árcsökkenés bevezetéséből eredő haszon - törlesztéssel csökkentett teljes megtakarítás ( a továbbiakban: Haszon) - 50 %-ával a IV.2. szerinti engedményt (ENG%) korrigálja, ami automatikusan magával vonja a K i értékének korrekcióját is. A jelen pont szerinti korrekció tényéről Vállalkozó külön tájékoztatja Megrendelőt. IV.6 A számlázás egyéb technikai feltételeivel kapcsolatban Felek a jogszabályban rögzített Közüzemi Szerződést tekintik irányadónak. A mindenkori fizetési határidő a fenti Közüzemi Szerződés fizetési határidejét megelőző 3 munkanap. IV.7 Vállalkozó jelen szerződés aláírását követően jelen szerződési ügylethez külön engedményezési alszámlát nyit, az alábbi feltételekkel: A közüzemi áramszolgáltató részére a havi közvilágítási számla erejéig beszedési jogot (inkasszó) engedélyez. A számláról a fenti beszedés létrejöttét követően a fennmaradó egyenleget folyószámlájára átvezetteti Az alszámlán minden más banki műveletet letilt V. A szerződés időtartama V.1 Jelen szerződés a felek által már megkötött Vagyonkezelési szerződés hatálybalépésével egyidőben lép hatályba. V.2 Felek jelen szerződést határozott időtartamra, az üzembe helyezéstől számított 25 évre kötik, mely időtartam Felek egyetértésével további 12 évvel meghosszabbítható. A lejáratot megelőzően legalább 30 nappal a másik félhez intézett írásbeli felmondás hiányában a szerződés hatálya (és lejárati ideje) automatikusan egy évvel meghosszabbodik.

13 VI. A szerződés módosítása VI.1 VI.2 A jelen üzemeltetési szerződés tartalmát a felek csak közös megegyezéssel módosíthatják. A szerződés módosítását bármely fél kezdeményezheti, amennyiben arra alapos oka van, különösen, ha: a./ a szerződés megkötése óta körülményeiben olyan jelentős változás történt, hogy a szerződés teljesítése változatlan feltételekkel tőle nem várható el, b./ a pénzügyi, vagy műszaki szabályozó rendszer - a felek akaratától függetlenülalapvetően változott, d./ a szerződéses jogviszonyt érintő valamely kérdés - előre nem látott - elégtelen, vagy nem megfelelő szerződésbeli szabályozása vitát eredményez a felek között. e./ a szerződés módosításának érvényességéhez a felek egyező akaratnyilvánításának írásba foglalása szükséges, a szerződéskötéshez megkívánt alakszerűséggel. VII. A szerződés megszűnése VII.1 Rendes felmondás A jelen szerződést a szerződő felek a lejárat napjára mondhatják fel, a másik félhez a lejárat napját megelőzően legalább 30 nappal írásban, ajánlott levél útján intézett felmondással. VII.2 Rendkívüli felmondás A szerződő felek a jelen szerződést rendkívüli felmondással kizárólag a másik szerződő fél súlyos szerződésszegése esetén mondhatják fel. Ezt azonban meg kell előznie a szerződésszegő magatartásra vonatkozó, megfelelő (min. 15 nap) határidőt biztosító írásbeli felszólításnak. Ha a Megrendelő a díjfizetési kötelezettségének Vállalkozó írásbeli felszólítása ellenére sem tesz eleget, és a díj beszedésére a jelen szerződésben szabályozott más módon sincs lehetőség, Vállalkozó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. VII.3 A szerződés megszűnésének jogkövetkezményei A szerződés megszűnése esetén a megszűnésig teljesített szolgáltatások ellenértékét a szerződő felek a másik félnek megfizetni kötelesek, a másik félnek felróható megszűnés esetén a sérelmet szenvedő fél kárának megtérítését igényelheti. Ha a szerződéses jogviszony a szerződéses futamidő letelte előtt bármely okból úgy szűnik meg, hogy Vállalkozó szerződéses kötelezettségét maradéktalanul megvalósította, akkor Megrendelő 30 banki napon belül köteles megtéríteni Vállalkozó számára az elvégzett korszerűsítési munka aktuális könyvszerinti értékét. Ezzel a berendezések tulajdonjoga Megrendelőre száll át.

14 Felek az egyösszegű fizetés helyett részletfizetésben is megállapodhatnak. Amennyiben a fenti fizetési határidővel a Megrendelő nem teljesít, a Vállalkozó a tulajdonában lévő berendezéseket saját költségén leszerelheti és elviheti. VIII. Egyéb rendelkezések VIII.1 Jelen szerződés módosítása és kiegészítő megállapodás kötése csak írásban lehetséges. VIII.2 Jelen szerződés csak írásban és csak akkor módosítható, ha a szerződéskötést követően a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében beállott körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. VIII.3 Ezen szerződés a felek között án létrejött szerződést módosítja úgy, hogy a jelen szerződéssel nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. VIII.4 A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés minden rendelkezését és minden olyan szellemi terméket, valamint egyéb információt, amely a jelen szerződés teljesítése során jutott a felek tudomására, vagy amelyet a felek a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban fejlesztettek ki, beleértve - egyebek között - minden szabadalmat, üzleti titkot, eljárást, know-how-t és egyéb információt, bizalmas információként kezelik, és azokról harmadik személy részére semmiféle felvilágosítást nem nyújtanak. Ez alól kivételt képeznek a szerződő felek tulajdonosai. VIII. 5 Jelen szerződés február 1-én lép hatályba. Felek a szerződést elolvasták, megértették, és mint az akaratukkal mindenben egyezőt aláírják. Sárospatak, hó. nap Megrendelő Vállalkozó

15 1. sz. melléklet Az AUDIT, illetve a korszerűsítés gyakorlati megvalósításának részletezése, valamint a beépített eszközök, berendezések beárazott tételes műszaki leltára (műszaki, gazdasági paraméterekkel)

16 2. sz. melléklet Közvilágítási hibabejelentő adatlap

17 2007. szeptember 28-én elfogadott szerződés KÖZVILÁGÍTÁSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről RFV-Sárospatak Városgazdálkodási Non-profit Kft Sárospatak, Kossuth u. 44. Cégjegyzékszáma: Adószáma: Bankszámlaszáma: (a továbbiakban: Vállalkozó ), valamint Sárospatak Város Önkormányzata 3950 Sárospatak, Kossuth Lajos u. 44. (a továbbiakban: Megrendelő ) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: Preambulum Vállalkozó energia költség megtakarítási lehetőségek feltárását és megvalósítását szervezi és bonyolítja. A megvalósítás során olyan megoldásokat alkalmaz, melyek révén Megrendelő saját erő és kockázat nélkül jut korszerű eszközökhöz, és egyúttal csökkentheti költségeit. 1 A jelen szerződés tárgya a Közvilágítási Rekonstrukciós Program KRP nevű ( T lajstromszámú) know-how felhasználásával elkészült hatástanulmány (továbbiakban: AUDIT) gyakorlati megvalósítása. 1.2 A gyakorlati megvalósítás magában foglalja a szükséges technikai eszközök beszerzését és beszerelését, az eszközök beprogramozását, üzembe helyezését, az egyes eszközök egységes rendszerré illesztését, valamint a Közüzemi Szerződés megváltoztatását. 2. Az eszközök rendszerré illesztése és üzembe helyezése 2.1 Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés hatálybalépésétől számítva az alábbi határnapokra a kivitelezési munkákba bele nem számítva a november 1. február 28. közötti időszakot - a következő munkarészeket üzembe helyezési jegyzőkönyv aláírásával átadja: Tervezés és engedélyeztetés 90 nap

18 Közvilágítás korszerűsítés 50% készültségig: Közvilágítás korszerűsítés 100% készültségig Feszültségszabályozás 50% készültségig Feszültségszabályozás 100% készültségig 150 nap 180 nap 210 nap 260 nap 2.2 Az üzembe helyezési jegyzőkönyv tartalmazza a beüzemeléskor mért műszaki paramétereket, az üzembe helyezés tényét, valamint, berendezés elhelyezése esetén, elválaszthatatlan részét képezi a műszaki tanúsítvány (CE), és a gépkönyv. 3. Vállalkozó jogai és kötelezettségei: 3.1 Vállalkozó jogosult harmadik személy igénybevételére, Megrendelő jóváhagyása nélkül is azzal, hogy ezen személyért a Ptk.-ban meghatározott szabályok szerint felel. Megrendelő tudomásul veszi, hogy e harmadik személy Vállalkozó helyett és nevében jár el, és teljesítése Vállalkozó teljesítésének minősül. 3.2 Vállalkozó jogosult az energia szolgáltatás tekintetében a szolgáltatóval saját nevében Közüzemi szerződést kötni. 4. Megrendelő jogai és kötelezettségei 4.1 Megrendelő jogosult - az általa vállalt szerződéses kötelezettségek teljesítése mellett - az AUDIT alkalmazásával elért megtakarításra. 4.2 Megrendelő, a Vállalkozó ezen ügylethez szükséges hitelfelvételéhez, a bank által igényelt pénzügyi adatokat (mérleg, beszámolók, stb.) köteles biztosítani. 4.3 Megrendelő köteles minden jelentősebb (a beépített teljesítmény 10 %-át elérő, vagy meghaladó) teljesítmény (fogyasztó) változást előre Vállalkozónak írásban jelezni, annak érdekében, hogy a szükséges intézkedéseket meghozhassa. 4.4 Megrendelő köteles Vállalkozó részére, annak munkavégzéséhez szükséges feltételeket biztosítani (adminisztratív teendők ellátása). 4.5 Megrendelő meghatalmazza Vállalkozót, hogy a Közüzemi Szerződést a Szolgáltatóval a tulajdonában lévő energia vételezési helyekre saját nevében és saját cégére megkösse. 4.6 Megrendelő jelen szerződés aláírásával készfizető kezességet biztosít finanszírozó hitelintézet részére a banki tőketörlesztés és kamatfizetés összegének Megrendelő számlájáról történő beszedésére vonatkozóan, arra

19 az esetre, amennyiben Megrendelő fizetési kötelezettségeinek határidőre nem, vagy nem hiánytalanul tesz eleget. 5. Fizetési feltételek 5.1 Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy megfizeti Vállalkozónak az alábbi energia költséget (+ÁFA): K i = K átl, i * (1 - ENG%), ahol: K i K átl, i K éves Megrendelő által térítendő tárgyhavi költség, továbbiakban: K i Megrendelő bázisidőszakban (előző három év) felmerült, áremeléssel indexált tárgyhavi költsége K i egy naptári évre vonatkozó értékeinek összege i - az év i-edik hónapja ENG% i - Felek által meghatározott havonkénti engedmény százalékos összege Átlagköltség /K 5.2 Az AUDIT átl / szerint K átl, K i és Engedmény /%/ 1,0% ENG% évenkénti kalkulált K éves nettó értéke az alábbi: 5.3 K átl és K i pontosított értékét az ütembehelyezési jegyzőkönyvben rögzíteni kell, havonkénti bontásban. A továbbiakban K átl és K i értékét minden energia áremeléssel, a bejelentett mértékkel korrigálni lehet. A számítást Vállalkozó köteles elvégezni, és annak eredményéről Megrendelőt írásban tájékoztatni, legkésőbb a következő hónapra kibocsátott számlájával egyidejűleg. 5.4 A szerződés hatálya alatt bekövetkező esetleges jogszabályi, tarifaszámítási, vagy az elszámolást lényegesen befolyásoló egyéb változás esetén Felek kötelezettséget vállalnak a jelen szerződés feltételeinek 15 napon belüli újratárgyalására vonatkozóan.

20 5.5. Vállalkozó egyoldalú kötelezettséget vállal, hogy az esetlegesen a piaci liberalizáció hatására elérhető beszerzési árcsökkenés bevezetéséből eredő haszon törlesztéssel csökkentett teljes megtakarítás (a továbbiakban: Haszon) 50 %-ával az 5.2. szerinti engedményt (ENG%) korrigálja, ami automatikusan magával vonja a K i értékének korrekcióját is. A jelen pont szerinti korrekció tényéről Vállalkozó külön tájékoztatja Megrendelőt A számlázás egyéb technikai feltételeivel kapcsolatban Felek a jogszabályban rögzített Közüzemi Szerződést tekintik irányadónak. A mindenkori fizetési határidő a fenti Közüzemi Szerződés fizetési határidejét megelőző 3 munkanap Megrendelő jelen szerződés aláírásával készfizető kezességet biztosít finanszírozó hitelintézet részére a banki tőketörlesztés és kamatfizetés összegének Megrendelő számlájáról történő beszedésére vonatkozóan, arra az esetre, amennyiben Megrendelő fizetési kötelezettségeinek határidőre nem, vagy nem hiánytalanul tesz eleget Vállalkozó jelen szerződés aláírását követően jelen szerződési ügylethez külön engedményezési alszámlát nyit, az alábbi feltételekkel: A közüzemi áramszolgáltató részére a havi közvilágítási számla erejéig beszedési jogot (inkasszó) engedélyez. A számláról a fenti beszedés létrejöttét követően a fennmaradó egyenleget folyószámlájára átvezetteti Az alszámlán minden más banki műveletet letilt 6. A szerződés időtartama 6.1 Jelen szerződés a felek által már megkötött Vagyonkezelési szerződés hatálybalépésével egyidőben lép hatályba. 6.2 Felek jelen szerződést határozott időtartamra, az üzembehelyezéstől számított 25 évre kötik, mely időtartam Felek egyetértésével további 12 évvel meghosszabbítható. A lejáratot megelőzően legalább 30 nappal a másik félhez intézett írásbeli felmondás hiányában a szerződés hatálya (és lejárati ideje) automatikusan egy évvel meghosszabbodik. 7. A szerződés megszűnése 7.1 Rendes felmondás A jelen szerződést a szerződő felek a lejárat napjára mondhatják fel, a másik félhez a lejárat napját megelőzően legalább30 nappal írásban,

FELTÉTELE S VÁL LAL KOZÁSI SZERZŐDÉ S

FELTÉTELE S VÁL LAL KOZÁSI SZERZŐDÉ S FELTÉTELE S VÁL LAL KOZÁSI SZERZŐDÉ S (NAGY BETŰVEL KIEMELVE A PÁLYÁZATI FELHÍVÁSBAN ELŐÍRT KÖTELEZŐ ÉS JAVASOLT TARTALMI ELEMEK) amelyet egyrészről a másrészről a(z) NÉV: BALATONFŰZFŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Őszi Napfény Integrált Szociális Intézménye székhely: 6454 Bácsborsód, Dózsa György u. 9., adószáma: 15336440-2-03, képviseli:

Részletesebben

Vállalkozási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között:

Vállalkozási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között: Vállalkozási szerződés Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között: Megrendelő: Neve: Lenti Város Önkormányzata Címe: 8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4. Tel.: 92/553-938 Telefax:

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés 1 Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről Név: Bodony Községi Önkormányzat Cím: 3243 Bodony, Liget utca 2. Levelezési címe: 3243 Bodony, Liget utca 2. Képviseli: Kovács István, polgármester Szánilavezető

Részletesebben

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET Oldal: 1 / 19 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSTERVEZET MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA ÉPÜLETENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS PROJEKT, BUDAPEST, CEGLÉD, LEÁNYFALU, ŐRBOTTYÁN CÍMŰ PÁLYÁZAT TELJES

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen Pécs 2011. Hatályos: 2013. november 14. napjától 1 Preambulum...

Részletesebben

másrészről a D&D Builder Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

másrészről a D&D Builder Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Római Katolikus Egyházközség Székhely: 4069. Egyek Fő tér 26. Képviseli: Papp László plébános Adószám: 19852056-1-09 Bankszámlaszám: OTP 70100121-10010062

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS IVÓVÍZ SZOLGÁLTATÁSRA módosításokkal egységes szerkezetben

VAGYONKEZELÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS IVÓVÍZ SZOLGÁLTATÁSRA módosításokkal egységes szerkezetben Szerződésszám: S-I3-. E-13- Ö.467/2001 Ügyiratszám: X.l88-... /2013 VAGYONKEZELÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS IVÓVÍZ SZOLGÁLTATÁSRA módosításokkal egységes szerkezetben amely létrejött egyrészről: GYULA

Részletesebben

Vállalkozási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között:

Vállalkozási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között: Vállalkozási szerződés Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között: Megrendelő: Neve: Lenti Város Önkormányzata Címe: 8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4. Tel.: 92/553-938 Telefax:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskimsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Vajna Tamásné igazgató mint megrendelő

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

RFID Marketing Kft. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

RFID Marketing Kft. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) RFID Marketing Kft. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Jelen ÁSZF az RFID Marketing Kft. szolgáltatásaira vonatkozó ÁSZF-et tartalmazza. Hatályos: 2011. augusztus 1. napjától 1 Tartalom Tartalom...

Részletesebben

ALVÁLLALKOZÓI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ALVÁLLALKOZÓI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 6060 Tiszakécske, Kerekdombdűlő 138. Számlaszám: Budapest Bank Zrt. Észak-pesti fiók 10102244-10074700-01003005 Közösségi adószám: HU 11081423 Adószám: 11081423-4-03 Telefon: 76/540-060 Telefax: 76/441-314

Részletesebben

Szerződés vagyongazdálkodási feladatok ellátására

Szerződés vagyongazdálkodási feladatok ellátására 6 Szerződés vagyongazdálkodási feladatok ellátására amely egyrészről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67., képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester,

Részletesebben

BÉRLETI-ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

BÉRLETI-ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS BÉRLETI-ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS Mely létrejött egyrészről: Szajol Községi Önkormányzat (székhelye: 5081 Szajol, Rózsák tere 1., adószáma: 15732743-2-16 ; bankszámlaszáma: 11745004-15409326) mint ellátásért

Részletesebben

BÉRLETI-ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

BÉRLETI-ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS BÉRLETI-ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS Mely létrejött egyrészről: Szajol Községi Önkormányzat (székhelye: 5081 Szajol, Rózsák tere 1., adószáma: 15732743-2-16 ; bankszámlaszáma: 11745004-15409326) mint ellátásért

Részletesebben

Vállalkozási szerződés (" ÉMOP-3.1.2/A-2j-2009-0002 FunkcióbővÍfő település rehabilitácio")

Vállalkozási szerződés ( ÉMOP-3.1.2/A-2j-2009-0002 FunkcióbővÍfő település rehabilitácio) 'i'.,j~;"""i~ ~. Vállalkozási szerződés (" ÉMOP-3.1.2/A-2j-2009-0002 FunkcióbővÍfő település rehabilitácio") Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között: Megrendelő: Neve:

Részletesebben

SpyderNet A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

SpyderNet A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÉSZÍTÉS DÁTUMA: 2009. SZEPTEMBER 1. HATÁLYOS: 2009. OKTÓBER

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ SZEMÉLY- ÉS KISHASZONGÉPJÁRMŰVEKRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ SZEMÉLY- ÉS KISHASZONGÉPJÁRMŰVEKRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ SZEMÉLY- ÉS KISHASZONGÉPJÁRMŰVEKRE Hatályos: 2015. február 1. napjától 1. oldal, összesen: 22 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁSZF rendeltetése... 3 2. A

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Csabdi, Béke utca károsodott szakaszának úthelyreállítása vis maior VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészt név: Csabdi Község Önkormányzata székhely: 2064 Csabdi, Szabadság u. 44. adószám: 15727646-1-07

Részletesebben

Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Szentes és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Magyarország Tel: +36 63510360 Fax: +36 63510332 E-mail: kvitars@szentes.hu Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI

Részletesebben

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek ) alkalmazandók minden egyes, szolgáltatás megrendelése tárgyában

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ SZEMÉLY- ÉS KISHASZONGÉPJÁRMŰVEKRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ SZEMÉLY- ÉS KISHASZONGÉPJÁRMŰVEKRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ SZEMÉLY- ÉS KISHASZONGÉPJÁRMŰVEKRE Hatályos: 2015. február 1. napjától 1. oldal, összesen: 23 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁSZF rendeltetése... 3 2. A

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről, Mezőberény Város Önkormányzata (székhelye: 5650 Mezőberény, Kossuth L. tér 1. adószáma: 15345352-2-04, számlavezető neve: K&H Bank Zrt., bankszámla száma:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA NETregator Korlátolt Felelősségű Társaság 2161 Csomád, Petőfi Sándor utca 5. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA InterEuro Computer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő: munkanapokon 09 00-12 30,

Részletesebben

Általános Szerződéses Feltételek Lakossági Fogyasztó Teljes Ellátás Alapú Szerződéséhez

Általános Szerződéses Feltételek Lakossági Fogyasztó Teljes Ellátás Alapú Szerződéséhez Általános Szerződéses Feltételek Lakossági Fogyasztó Teljes Ellátás Alapú Szerződéséhez Jelen Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) az Energetikai Központ Zrt. ( Kereskedő ) Lakossági Teljes Ellátás

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Vállalkozási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között:

Vállalkozási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között: Vállalkozási szerződés Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között: Megrendelő: Neve: Lenti Város Önkormányzata Címe: 8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4. Tel.: 92/553-938 Telefax:

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA A BÉKÉS MEGYEI VÍZMŰVEK ZRT. KÖZÖTT

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA A BÉKÉS MEGYEI VÍZMŰVEK ZRT. KÖZÖTT KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS A BÉKÉS MEGYEI VÍZMŰVEK ZRT. KÖZÖTT 2011. Tartalomjegyzék L MEGÁLLAPÍTÁSOK 4 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 11.1. Cél 4 11.2. Területi hatály 5 11.3.

Részletesebben