/i-m^^i/^a. >//- C /f, J^>A. od^ak. IxM. ol <\k. V íl^( 2vD. W- OS/f. Mf. Sitiké 0\K ^,TiX í. JLol(. 0./1 ^ 'ü, XX PO-005/03

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "/i-m^^i/^a. >//- C /f, J^>A. od^ak. IxM. ol <\k. V íl^( 2vD. W- OS/f. Mf. Sitiké 0\K ^,TiX í. JLol(. 0./1 ^ 'ü, XX PO-005/03"

Átírás

1 2vD A ti 'ü, XX /i-m^^i/^a Ügyiratszám Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály : Z.9Átft&K ( ztt &l. ^Í.PSI PO-005/03 A szerződés tárgya:.ws^.^xl.k'.^íl?^...^.b^^^ A kötelezettségvállalás a W.í. évi Költségvetés..y.J^W-ALh^.^... szakfeladaton Av.kí../. főkönyvi számon &%&Q.?.!.. analitikus tételén megtervezett kiadás terhére történik, 7TT7^..1\.:.'^L.\.'.f:^P:..77Z Ft bruttó összegben./> ' r e / ^ A szerződő partner neve:..j&ya$.z$h$w...$^.fc^^ V ^ Több költségvetési évet érintő kötelezettségvállalás esetén: év...^^rz\. forint év.-^"tt. forint... ^rrttév forint A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepel Budapest,.^L:..^Z:...(b.:. Budapest, 2_oÁk. oo. /( (-,, * A nem megfelelő rész kihúzandó Kapja : Alvclfli klőponi: Fedezetigazolás Pénzügyi Osztály 20/['(évi előirányzat subfmr n Mf. Felhasznált összeg W K Jogi és Közbeszerzési referens Felhasználható összeg... t tai&..d.é..ft J^>A. od^ak W- OS/f Jogi szakvélemény Ellenjegyző lienjegyzoi Kötelezettségvállaló >//- C /f, IxM. ol <\k Sitiké 0\K ^,TiX í Regisztráció: Pénzügyi Osztály JLol(. 0./1 ^ V íl^(

2 A-AkS^z./t&JUl KÖZVETLEN NEVEZÉSI MEGÁLLAPODÁS (a továbbiakban "Megállapodás") amely egyrészről másrészről (1) Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Székhely: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2. Képviseli: Dr. Papcsák Ferenc Adószám: a továbbiakban a,jvevező" (2) a Lovas-Show Sportrendezvényszervező, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Székhely: 1146 Budapest, Abonyi utca 31. Képviseli: Ladányi-Kovács Zoltán ügyvezető Cégjegyzékszám: Adószám: a továbbiakban: Szervező'" (a Nevező és a Szervező a továbbiakban együttesen a "Felek", és mindegyikük külön egy "Fél") között jött létre alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint: 1. Bevezetés 1.1 Felek megállapítják és a Nevező kifejezetten tudomásul veszi, hogy kizárólagosan a Szervező jogosult megrendezni a Nemzeti Vágta" elnevezésű rendezvényt, versenyt (a továbbiakban "Rendezvény") és minden ahhoz kapcsolódó további rendezvényt. A Felek rögzítik, hogy a Rendezvény a jelen Megállapodás aláírásáig három alkalommal, azaz 2008., és évben került megrendezésre, és a Szervező nyilatkozik arról, hogy szeptember között ismét megrendezi a Rendezvényt, amelyhez minden szükséges jogosultsággal rendelkezik. 1.2 Szervező kijelenti, hogy kizárólagos tulajdonosa a Rendezvényhez kapcsolódó és annak lebonyolításához szükséges, a Magyar Szabadalmi Hivatalnál bejegyzett védjegyeknek és lógóknak, amelyek kizárólagos használatára jogosult és így a Rendezvényhez kapcsolódó jogi védelemmel rendelkezik. A Rendezvényhez kapcsolódó védjegyek és lógók a következőek: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) a "NEMZETI VÁGTA" szóösszetétel; a "NEMZETI VÁGTA" lógó; a "VÁGTA" (szóvédjegy); a "MAGYAR VÁGTA" (szóösszetétel); a NYEREGBE VIDÉK" (szóösszetétel); a NYEREGBE MAGYARORSZÁG" (szóösszetétel); a MAGYARORSZÁG LOVAS FŐVÁROSA"; á fi ^ 1/3

3 (viii) (ix) az ORSZÁG LOVAS FŐVÁROSA" (szóösszetétel); a (domain név). A fenti (i)-(ix) pontokban hivatkozott védjegyek a továbbiakban együttesen, mint a "Védjegyek". A jelen Megállapodásban nem szabályozott eseteket kivéve, a Védjegyek bármely módon történő felhasználásához a Szervező előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. A Védjegyek jogosulatlan felhasználásáért a Nevező a polgári jog szabályai szerint felelősségre vonható. 2. Nevezés - Nevező kötelezettségei 2.1 Nevező ezúton nyilatkozik arról, hogy az 1. pontban hivatkozott Rendezvény lovasversenyén (továbbiakban: Verseny") indulni kíván. 2.2 A Versenyen való indulás feltételeit jelen Megállapodás 1. sz. és 2. sz. melléklete (Nemzeti Vágta Versenykiírás és Nemzeti Vágta Versenyszabályzat) tartalmazza, melyek jelen Megállapodás elválaszthatatlan részét képezik. Nevező ezúton nyilatkozik arról, hogy a jelen Megállapodás 1. sz. és 2. sz. mellékletében leírtakat megismerte és azok minden rendelkezését maradéktalanul elfogadja. 2.3 A Versenyen való indulás további feltétele jelen Megállapodás 3. sz. mellékletét képező Nevezési lap hiánytalan kitöltése jelen Megállapodás aláírásával egyidejűleg vagy hiánytalan kitöltése és megküldése Szervező részére elektronikus formában a címre vagy faxon a os telefonszámra legkésőbb augusztus 31-ig. Megküldöttnek tekintendő az a nevezési lap, melynek befogadása elektronikus formában visszaigazolásra kerül Szervező részéről Nevező felé. 2.4 Nevező kifejezetten tudomásul veszi, hogy csak az a páros vehet részt a Versenyen, melynek csapatvezetője és lovasa a Rendezvény szombati napján, azaz szeptember 17-én a versenypálya kipróbálása után 1 órán belül a versenyirodán jelen Megállapodás 4. sz. mellékletét (Pályaelfogadási nyilatkozat) aláírja. 2.5 Felek kifejezetten rögzítik és Nevező tudomásul veszi, hogy a Versenyre egy párost (ló és lovas) köteles biztosítani. Nevező tudomásul veszi, hogy egy település vagy régió képviseletében csak és kizárólag egy páros indulhat, továbbá egy település vagy régió képviseletében több páros nevezése esetén a korábban benevezett páros jogosult az indulásra. Amennyiben Nevező nem tud vagy nem kíván párost biztosítani a Versenyre, úgy írásban kérheti Szervezőtől, hogy ezen kötelezettség teljesítésében részére nyújtson segítséget. Ezen felkérés elfogadását Szervezőnek írásban kell visszaigazolnia, mely hiányában a már hivatkozott kötelezettség teljesítése változatlanul Nevezőt terheli. Amennyiben Szervező a felkérést írásban elfogadta és visszaigazolta, úgy jogosult a teljesítés érdekében a megfelelő szerződéseket létrehozni. Amennyiben Nevező díj kifizetésére szerez jogosultságot, úgy ezen díj összegéből a páros rendelkezésre bocsátásának költségét Szervező jogosult beszámítani és levonni. 2.6 Nevező az 1. sz. melléklet 3. pontja értelmében jelen Megállapodás aláírását követő 10 napon belül tartozik megfizetni Szervező részére Ft + Áfa, azaz egymillióötszázezer forint összeget növelve az általános forgalmi adóval nevezési díj címén Szervező számú bankszámlájára. Nevező tudomásul veszi, hogy amennyiben a nevezési díjat határidőben, hiánytalanul nem fizeti meg Szervező részére, úgy Szervező a nevezést törli. Szervező a nevezési

4 díj beérkezését követő 5 napon belül számlát küld Nevező részére a befizetett összegről, mely számlában a teljesítés időpontjaként Felek közösen a teljes díjösszeg bankszámlára való beérkezésének időpontját fogadják el. 3. Szervező kötelezettségei 3.1 Szervező a nevezési díj fejében vállalja az alábbiak biztosítását Nevező részére a Rendezvény ideje alatt: a) egy páros részére a Versenyen való indulás jogát; b) istálló biztosítását egy ló részére; c) friss víz és alom biztosítását; d) a trágya elhordását; e) ingyenes állatorvosi vizsgálatot és folyamatos állatorvosi felügyeletet; f) a versenypálya és a gyakorló pálya használati jogát; g) a nevezés során megjelölt település vagy régió Vágta zászlajának és címerének elkészítését; h) a lovas számára egységes formaruhát a nevezés során megjelölt település vagy régió címerével; i) 2 fő részére szóló belépőjegyet a versenypálya tribünjére. 4. Vegyes rendelkezések 4.1 A Nevezőt és a Szervezőt a Rendezvényen esetlegesen felmerülő bármilyen vagyoni vagy nem vagyoni kárért, személyi sérülésért, jogszabálysértésért felelősséget nem vállal. Továbbá, a Szervező és a Nevező semmilyen balesetért, sérülésért, a lovakban, illetve a felszerelési tárgyakban keletkezett bármely kárért felelősséget nem vállal. A felelősségre vonatkozó megállapodásokat a 4. sz. melléklet tartalmazza. 5. Irányadó jog és illetékesség 5.1 Jelen Megállapodásból adódó vitákat Felek elsősorban békés úton kívánják rendezni. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy a Felek a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 5.2 Jelen Megállapodás 3 számozott oldalt és 4 db elválaszthatatlan mellékletet tartalmaz. A Felek a jelen Megállapodást - elolvasás és értelmezés után - mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírták. Lpvas-Show Kft. Budapest, 20iy>OM Q t, 11^6 Budapest *" " 3hyi u. 31. ÍJ Ladányi-Kovács Zoltán ügyvezető a Lovas-Show Sportrendezvényszervező, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. képviseletében P.H. y^soap^: X * ' M 3/3

5 1. sz. melléklet NEMZETI VÁGTA VERSENYKIÍRÁS A verseny elnevezése: Nemzeti Vágta A verseny fajtája: síkverseny Időpontja: szeptember Helyszíne: Budapest, Hősök tere Összdíjazás: ,- Ft Versenyrendező: Lovas-Show Kft. Nemzeti Vágta elnöke: Lázár Vilmos Nemzeti Vágta társelnökei: Lázár Zoltán, Mondok József Nemzeti Vágta ügyvezető igazgató: Ladányi Kovács Zoltán Nemzeti Vágta versenyigazgató: Szotyori Nagy Kristóf Nemzeti Vágta Elővágta és nevezési igazgató: Bendes Csaba Nemzeti Vágta technikai igazgató: Gőz László Vágtafőkapitány: Székely Tibor hagyományőrző huszár alezredes Tisztségviselők: Versenybíróság elnöke: Babochay György Tagok: Száraz György, Horváth Zalán, Bács Béla Startbíró: Takács Zoltán Segédstarterek: Takács Bence, Zajzon András, Sopronyi András Célbíró: Korbán Krisztián Szakaszbírók: Bencsik József, Csontos Pál, Krebs András Melegítő bírók: Frank Elemér, Bazár György Fel- és levezető bírók: Bubán Zsolt, Szabó Gábor, Kovács Nikolett, Erdélyi Magdolna, Apró József Nyergelő bíró: Szotyori Nagy Tamás Sorsolási bizottság: a Lovas-Show Kft. megbízottjai Fegyelmi bizottság elnöke: Juhász Zoltán Tagok: Horváth Zalán, Száraz György Versenyközvetítők: Pécsi István, Szebényi Dániel Állatorvosok: dr. Jármy Miklós, dr. Kurucz János, dr. Bába András Patkoló kovács: Botka Ferenc Istálló felügyelők: Obermayer Ferenc, Gasser Gábor, Tóth István, Kertészfi Tamás Technikai személyek: 8 fő Lómentő: Obermayer Ferenc Versenyiroda: Zajonskovsky Nóra, Szopkó Afrodité, Papakosztandisz Aténé Technikai feltételek: A verseny távja: 2 és fél kör, kb.: m A versenypálya mérete: 437 x m Talaja: homok granulátum Melegítő pálya I. mérete: kb. 60 x 20 m-es - vágta munkára Talaja: homok granulátum Melegítő pálya II. mérete: 100 x 100 m - jártatásra Talaja: beton Rendező fenntartja magának a jogot a jelen verseny kiírás megváltoztatására. (Ly SIj^

6 l.sz. melléklet (2/5) A nevezés feltételei: 1. Nevezésre jogosult bármely természetes személy, aki betöltötte 18. életévét, vagy bármely jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki számlaképességgel rendelkezik 2. Nevezés történhet egyrészt az Elővágta versenyre való nevezéssel a vagta.hu honlapon megjelölt módon és formában maximum ,- forint + áfa nevezési díj megfizetése mellett. Amennyiben a nevező valamelyik Elő vágtán 1-3. helyezést ér el, úgy indulási jogot nyer a Nemzeti Vágta versenyre. 3. Nevezés történhet másrészt közvetlenül a Nemzeti Vágta versenyre való nevezéssel a vagta.hu honlapon megjelölt módon és formában. A nevezés beérkezését követően a jelentkező 10 napon belül köteles átutalni a nevezési díjat, amelynek összege ,- (azaz egymillió-ötszázezer) forint + áfa. A szervező a nevezési díj beérkezését követő 5 napon belül megküldi a számlát a jelentkező részére. Amennyiben a nevező a díjat határidőben nem fizeti meg, úgy a szervező a nevezést törli. Közvetlen nevezés esetén a Nemzeti Vágtán való nevezés feltétele, hogy a nevező és a Lovas-Show Kft. aláírja a Nemzeti Vágta Közvetlen Nevezési Megállapodását. 4. Az előző évi (2010-es) Nemzeti Vágta győztese, továbbá az előző évi Nemzeti Vágtán az őshonos magyar lófajták kategóriájának győztese a nevezési díj befizetése nélkül indulhatnak a versenyen. 5. Amennyiben bármely nevező kérte valamely település megjelölését neve mellett, és befizette a nevezési díjat, úgy ugyanezen település megjelölését már nem kérheti később beérkezett nevezés beküldője. 6. A nevező által bejelentett lovas, illetve ló indításán a jelen pontban megadott határidő után nevező csakis indokolt esetben és a szervező külön írásbeli hozzájárulásával változtathat. Szervező saját hatáskörben és belátása szerint dönt a hozzájárulás kérdésében. 7. Amennyiben nevező eleget tett a nevezési feltételeknek, de a versenyen való indulás feltételeinek nem felelt meg, vagy bármely okból a versenyen nem indult el, úgy szervező a nevezési díjat nem téríti vissza a nevező részére. 8. A verseny során elnyert díj a nevezőt illeti meg. A verseny menete: A futamok résztvevői a futam felvezető köre alatt kisorsolt számú rajthelyről, álló helyzetből startolnak. A start rajtgumi segítségével történik. A futam bal kézre zajlik, futamonként legfeljebb hat lovas indul. A futamban vágta jármodban, egymás akadályozása nélkül kell részt venni. A lovasok a versenypálya teljes területét igénybe vehetik a futam során, a lovak és egymás testi épségét nem veszélyeztetve. A futam győztese az a páros, aki a versenytáv teljesítése után elsőként halad át a célvonalon. A verseny menetét a versenybíróság felügyeli és bírálja el. A végső sorrendet célfotó segítségével állapítja meg a versenybíróság. Lovak elhelyezése: 3x3 m-es mobil boxokban, a lovak részére a rendezőbizottság almot és itató vizet biztosít. A verseny ideje alatt a rendezőbizottság orvosi (mentőautók), állatorvosi, állatmentő és patkoló kovácsi szolgálatot biztosít. A VERSENY RÉSZTVEVŐI Lovasok: A versenyen induló lovas 18. életévét betöltött olyan személy lehet, aki vagy magyar állampolgár vagy kérelmezte a magyar állampolgárságot, kivéve azon lovasok, akik pályafutásuk során, hivatalos lóversenyen (galopp versenyen) profi vagy amatőr licensszel belföldön vagy külföldön tíz vagy annál több futam győzelmet értek el. "I ^ v ^

7 l.sz. melléklet (3/5) Lovasok felszerelése: Saját felszerelés: fekete csizma, gerincvédő (a Versenyrendezőség által elfogadott: hosszú, a teljes gerincet védő típus), védőszemüveg használata engedélyezett. Rendező biztosítja: három ponton rögzített lovagló kobak, lovagló dressz és nadrág, ami huszárruhát mintázó jelmez Sarkantyú és lovaglópálca használata tilos! A rendező által biztosított ruhát és kobakot a lovas a rendezvény után köteles visszaszolgáltatni. Lovak: Minden nevező lovas bármilyen fajtájú és nemű, 4 éves (születési év: 2007.) vagy idősebb lóval vehet részt, kivéve az ismeretlen származású, valamint azon angol telivér vagy verseny félvér fajtájú lovak, amelyek évben a hivatalos magyar generál skálán 50 handicap számnál magasabb értéket kaptak. Egy lovas egy lovat nevezhet. Állategészségügyi feltétel: Ló útlevél, melynek tartalmaznia kell: 1. Ló influenza elleni vakcinázás igazolását (alapimmunizálás: első oltás, majd napon belül második oltás, utána mindig 6 hónapon belül emlékeztető oltás, +/- 21 nap). 2. Évente a fertőző kevésvérűségről szóló egy évnél nem régebbi negatív vérvizsgálati eredmény igazolását. Lovak felszerelése: kantár, angol nyereg (nem galopp, sem western nyereg! - a Nemzetközi Lovas Szövetség három olimpiai szakágában elismert és használható nyereg az angol nyereg!), számtakaró (a rendező biztosítja). Egyéb lovas felszerelés: lábvédők, martingál, szügyhám, nyeregalátét használható. Patkósarok, szemellenző használata tilos! A felszerelés sérülést nem okozhat! Kisegítő személyzet: minden nevező lovas mellé 1 fő lóápolót és 1 fő csapatvezetőt kell regisztrálni, akiknek jelenléte kötelező a verseny folyamán. A verseny helyszínére és a lovak részére biztosított területre csak regisztrált személy léphet, kivételt képez a külön regisztrált tulajdonos. A lovak elhelyezését biztosító területre óra és 6.00 óra között nem lehet belépni. A lovakhoz tartozó személyek ellátásáról, és elszállásolásáról a nevező gondoskodik. Parkolás: A lószállítók részére külön elkerített, őrzött parkoló áll rendelkezésre. Dopping: első Elővágtájától a verseny rendezőinek jogában áll bárhol, bármikor, valamint a verseny ideje alatt a nevezett lovakon dopping vizsgálatot végezni. A versenyző lovasoknak tilos a verseny egész ideje alatt alkoholt vagy tudatmódosító szert fogyasztani, amit a verseny rendezői bármikor ellenőrizhetnek. A VERSENY LEBONYOLÍTÁSA Előfutamok sorsolása A verseny előtt legalább tíz nappal nyilvánosan, közjegyző jelenlétében történik, melyre a nevezők meghívást kapnak. Minden futam rajtrács száma megegyezik az előfutamban kisorsolt hellyel. Nulladik nap (péntek) Érkezés Minden nevező és az általa nevezett ló megérkezése a versenyre. ^1 & va),

8 l.sz. melléklet (4/5) Helyszín: Budapest XIV. ker., 56-osok tere. Minden - a versenyben, a bemutatón - résztvevő lónak az érvényes lóútlevelelét a bejáratnál szolgálatot teljesítő hatósági állatorvosnak be kell mutatni. A versenyirodán a csapatvezetők akkreditálják csapatukat, átveszik a verseny szabályzatot, karszalagokat és a verseny ruházatot. A lovak mozgatására mindhárom nap a melegítő II. helyen van lehetőség a technikai értekezleten kiadott időpontokban Állatorvosi vizsgálat Az előre kiadott sorrendben a lovaknak kötelező állategészségügyi és regisztrációs vizsgálaton kell részt venniük. Minden lovat kantárban saját lovasa kell, hogy felvezessen. Szükséges a lovas személyi igazolványa, a ló érvényes útlevele Technikai értekezlet Kötelező tájékoztató a lovasok és a csapatvezetők részére (az 56-osok terén felállított sátorban - Büfé). Első nap (szombat) Tréning a pályán Az előfutamok előre kiadott sorrendjében a versenyzők kipróbálhatják a Nemzeti Vágta pályáját, hatosával 6-6 percen keresztül. Csak az a nevező vehet részt a versenyen, melynek csapatvezetője és lovasa a szombati napon a Nemzeti Vágta pályájának kipróbálása után 1 órán belül a versenyirodán a Pályaelfogadási Nyilatkozatot aláírja Fogadalomtétel A lovasnak a versenypálya területén ló nélkül, versenyfelszerelésben kell megjelenni Előfutamok A 12 előfutamból a hivatalosan kiadott eredménylista után az 1-2. helyezettek jutnak a középfutamokba. A bemelegítés ideje a melegítő I. pályán 10 perc tól ig a kiesett lovak távozhatnak. Második nap (vasárnap") Középfutamok Az előfutamok eredménye alapján alakul ki a középdöntők beosztása. A középdöntőkbe való bejutás futam és rajtrács beosztása a Versenyirodánál kifüggesztésre kerül. Az öt középfutamból (4db ötfős+ldb négyfős) a hivatalosan kiadott eredménylista után az 1. helyezettek jutnak a döntőbe. Amennyiben a továbbjutott lónál vagy lovasnál sérülés mutatkozik, azt a versenybíróságnak és a verseny állatorvosának vagy mentőorvosának kell kivizsgálni, és a további szereplésről döntést kell hoznia Döntő A verseny végső sorrendje a döntőben elért és a versenybíróság által elfogadott sorrend után alakul ki Eredményhirdetés, díjátadás Pénzdíjak kifizetése a negatív doppingeredmények megérkezése után, a nevező által kiállított számla

9 l.sz. melléklet (5/5) alapján történik. Pénzdíj felosztás: minden elő- és középfutam győztes nevezője ,- forintot, a döntő győztesének nevezője ,- forintot, a 2. helyezett nevezője ,- forintot, a 3. helyezett nevezője ,- forintot kap. Különdíj: a legjobb őshonos magyar fajtájú lóval versenyző páros ,- forintot kap, és a nyertes ló indulási jogot nyer a 2012-es Nemzeti Vágtára. A különdíj elbírálása az előfutamok során elért legjobb időeredmény alapján történik. Őshonos magyar fajtájú lovak: Furioso-North Star Kisbéri félvér Gidrán Nóniusz Bábolnai arab Lipicai Magyar hidegvérű Lovak elszállítása tól folyamatosan. A rendező semmilyen balesetért, sérülésért, a lovakban, illetve a felszerelési tárgyakban keletkezett bármely kárért felelősséget nem vállal. Jelen Versenykiírás alapján a verseny lebonyolítása a Versenyszabályzatban foglaltak szerint történik. A ^OX,

10 2. sz. melléklet (1/2) NEMZETI VÁGTA VERSENYSZABÁLYZAT E versenyszabályzat a 201 l-es Nemzeti Vágta Elővágtáit és a budapesti Hősök terén rendezett Nemzeti Vágta síkversenyek lefutását szabályozza, és kiegészíti a Nemzeti Vágta Versenykiírásában foglaltakat. START 1. A lovak bemutatása után a verseny résztvevői a lóápolók vezetésével lépésben a starthelyhez vonulnak, ahol a starter további utasításáig a kisorsolt startszám szerinti sorrendben köröznek. 2. A starter starthoz" felszólítására a lovak a segédstarter irányításával a startvonaltól kb. 5 méterre egy vonalban felsorakoznak - a belső korláttól a kisorsolt startszám szerint növekvő sorrendben. Ezután a résztvevők - immár a lóápolók segítsége nélkül - lépésben a startvonal felé közelednek. 3. A starthoz" felszólítást követően a starter zászlaját jól látható módon a feje fölé emeli, ezzel jelezve, hogy a start elkezdődött. 4. Miután a lovak az előírt rend szerint közelítenek a startvonalhoz, a starter start" felkiáltással egy időben a startgumit elengedi, és kezdetét veszi a verseny. 5. Ha a starter megítélése szerint a startot lényeges körülmény nem zavarta meg, néhány pillanat múlva lecsapja a zászlót, ezzel jelezve, hogy a start érvényes. 6. Ha egy ló a start" vezényszó után oldalra kitör, állva marad, kihátrál vagy eldobja magát, és emiatt hátrányra tesz szert, az indulást érvényesnek kell tekinteni. 7. Ha egy ló a starthoz" felszólítás után eltelt 3 percen belül nem foglalja el helyét az előírt rend szerint vagy beálláskor túlzottan ideges magatartásával veszélyezteti az ellenfelek vagy a közönség testi épségét, úgy a Versenybíróság jogosult az illető résztvevő versenyből való kizárására. 8. Ha egy ló a start" vezényszó előtt áttöri a gumiszalagot, elszáguld, lovasát ledobja, úgy a Versenybíróság az illető lovat a további versenyzéstől eltiltja, és miután az eltiltott résztvevő elhagyja a pályát, a starter új startot rendel el. 9. Érvénytelen start esetén a starter zászlaját jól láthatóan lengeti, aminek láttán a szakaszbírók is lengetni kezdik zászlójukat, ezzel jelezve a résztvevők számára, hogy a start érvénytelen. Érvénytelen start esetén a résztvevők feltartanak, majd a menetirányt továbbra is megtartva, visszatérnek a starthelyhez, ahol a starter további utasításáig lépésben köröznek. 10. A starter döntése ellen fellebbezésnek nincs helye. VERSENY 1. A futamban vágta jármodban, egymás akadályozása nélkül kell részt venni. 2. Különösen akadályozásnak minősül és kizárást von maga után: - az ellenfél lovának vagy lovasának megütése, megrúgása, visszahúzása, ellökése, - ha a lovas a mögötte láthatólag gyorsabban haladó résztvevő elé bevág lovával, hogy az előzést ezáltal megakadályozza. 3. Nem minősül akadályozásnak a pálya ideális ívén való lovaglás, és a versenyben elfoglalt pozíció ily módon való megőrzése. Ez nem vonatkozik a lekörözött versenyzőre, akinek a pálya külső szélére húzódva kell biztosítania a mögötte érkezők elhaladását. 4. A verseny során a lovakat csak kézzel" lehet lovagolni. Ostor, pálca, sarkantyú a versenyben nem használható. Szabálytalan lovaglásnak számít, és a versenyből való kizárást vonja maga után különösen: U lol

11 2. sz. melléklet (2/2) - a megengedett felszerelésen kívül bármilyen eszköz használata, - a ló szárral való ütlegelése. 5. Bármely olyan esemény bekövetkeztekor, amely a verseny további biztonságos, reális lefolyását lehetetlenné tenné, a Versenybíróság a versenyt azonnal leállíthatja gonggal, zászlóval, hangos bemondással. A verseny lefolyását különösen veszélyeztető tényező, amikor a versenyt kötelező leállítani: - a pályán álló vagy fekvő ló vagy lovas, ha rövid időn belül nincs lehetőség a futófelületről való eltávolítására, - a menetiránynak szemben haladó résztvevő, - a pályára bedobott minden olyan tárgy, ami megzavarhatja a résztvevőket. 6. A leállított versenyt a Versenybíróság a Versenyigazgatóval egyeztetve a versenynap folyamán megismételteti. A megismételt futamban a leállítást okozó lovas nem vehet részt, tehát azon lovasok, akik önhibájukból esnek le futam közben és ezért a versenyt leintik, az újraindított futamban nem állhatnak starthoz. BEFUTÁS, EREDMÉNY ÓVÁS 1. A célfotó tanulmányozására és a futam lefolyásának ellenőrzésére a Versenybíróság minden esetben 3 perces vizsgálatot tart. A vizsgálatot követően a Versenybíróság a következő intézkedéseket hozhatja: - a pályán mutatott befutási sorrendet jóváhagyja, - a szabálytalankodó résztvevő(k) kizárásával vagy hátrahelyezésével új befutási sorrendet állapít meg. Az így kialakult befutási sorrend a futam hivatalos eredménye". 1. Érvényes óvást a Versenybíróság elnökénél a csapat vezetője a futam után 3 percig jelezhet szóban, amit ,- Ft óvadékkal együtt írásban kell megerősítenie és a Versenyirodán leadnia a futam után 10 percen belül. Az érvényes óvást a Fegyelmi Bizottság bírálja el. 2. Óvást a verseny eredménye ellen lehet emelni, amennyiben a lovas vagy csapatvezető úgy ítéli meg, hogy az ellenfelek valamelyike a Versenyszabályzatba ütköző módon, jogtalan előnyre tett szert az óvó féllel szemben. 3. Nem jelent óvási alapot a versenyzés során bekövetkezett véletlen esemény, amelyet a Versenybíróság nem tekint a verseny lefolyását különösen veszélyeztető tényezőnek és a versenyt nem állítja le. 4. Elutasított óvás esetén a Fegyelmi Bizottság az óvadékot visszatartja. 5. A Fegyelmi Bizottság döntése ellen fellebbezésnek nincs helye. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A lovasok vagy a kisegítő személyzet bármely tagja által a versenyrendező bármely tisztségviselőjével, vagy az ellenfelekkel szemben tanúsított sértő, durva, trágár megnyilvánulás azonnali kizárást von maga után. U,// ^

12 3. sz. melléklet (1/2) Nevezési lap 1. Nevező adatai: Név/megnevezés: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Lakcím/székhely: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2. Adószáml Az induló neve mellett a verseny során feltüntetni kívánt település neve: Zugló Önkormányzata 3. Lovas adatai: Neve: Címe: Születési helye, ideje: TAJ száma: Ruhamérete: Telefonszáma: címe: 4. Ló adatai: Neve: Színe: Neme: Kora: A ló apja: fajtája: anyai nagyapja: Azonosító száma: Tulajdonos neve: Tenyésztő neve:

13 3. sz. melléklet (2/2) 5. Aláírók (nevező, lovas, tulajdonos) aláírásukkal feltétel nélkül nyilatkoznak arról, és elfogadják azt, hogy a Nemzeti Vágta versennyel összefüggésben a versenyen indított lovast, illetve lovat érintő bármely kárért, elmaradt haszonért vagy bármely vagyoni, illetve nem vagyoni hátrányért a Nemzeti Vágta szervezője felelősséget nem vállal és ezen károkért, hátrányokért sem nevező, sem lovas, sem a ló tulajdonosa, sem bármely más személy részére kifizetést nem teljesít. 6. A Nemzeti Vágta szervezője sem a ló, sem a lovas tekintetében semminemű balesetért, sérülésért, felszerelési tárgyakért felelősséget nem vállal. 7. Bizonyos előre nem látható körülmények bekövetkezése esetén a szervezők fenntartják a kiírás megváltoztatásának j ogát. 8. Aláírók (nevező, lovas, tulajdonos) kijelentik, hogy adataik megfelelnek a valóságnak. Aláírók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a tévesen szolgáltatott adatokból adódó minden következményt maguk viselik. 9. A Nemzeti Vágta rendezvényen való indulás feltételrendszerét, annak összes mellékletével együtt megismertem, megértettem és minden fenntartás és korlátozás nélkül elfogadom. Lovas Tulajdonos JK

14 4. sz. melléklet (1/1) Pályaelfogadási nyilatkozat Alulírottak (csapatvezető, lovas) kijelentjük, hogy a Nemzeti Vágta lovasverseny versenypályáját kipróbáltuk, és azt a verseny lebonyolítására alkalmasnak találtuk. A versenypályát és a verseny részvételi feltételeit bármiféle fenntartás nélkül elfogadjuk. Tudomásul vesszük és jelen nyilatkozatunkkal megerősítjük, hogy a Nemzeti Vágta versenyen a lovas kizárólag saját felelősségére vesz részt. Tudomásul vesszük, hogy a versennyel kapcsolatosan harmadik félnek okozott kár esetén a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. tv.) szabályai szerint tartozunk felelősséggel. Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a Nemzeti Vágta versenyen való induláshoz készült egyenruhát (dolmány, nadrág, kobak, csákó, számtakaró) a versenyt követően visszaszolgáltatjuk, és csak a leadás igazolásának ellenében kapjuk vissza a lóútlevelet. A csapatvezető kijelenti és szavatolja, hogy a verseny, illetve a Rendezvény teljes ideje alatt az általa képviselt csapatért személyében is teljes felelősséget vállal. Budapest, szeptember Csapatvezető Lovas 4 j*

Nemzeti Vágta Versenykiírás és Versenyszabályzat

Nemzeti Vágta Versenykiírás és Versenyszabályzat Nemzeti Vágta Versenykiírás és Versenyszabályzat A verseny elnevezése: Nemzeti Vágta A verseny fajtája: síkverseny Időpontja: 2014. szeptember 19-21. Helyszíne: Budapest, Hősök tere Összdíjazás: 11 600

Részletesebben

Nemzeti Vágta Versenykiírás és Versenyszabályzat

Nemzeti Vágta Versenykiírás és Versenyszabályzat Nemzeti Vágta Versenykiírás és Versenyszabályzat A verseny elnevezése: Nemzeti Vágta A verseny fajtája: síkverseny Időpontja: 2015. szeptember 18-20. Helyszíne: Budapest, Hősök tere Összdíjazás: 11 600

Részletesebben

f 2v/c? BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a Nemzeti Vágta versenyen való részvételre Tisztelt Képviselő-testület!

f 2v/c? BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a Nemzeti Vágta versenyen való részvételre Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése ím f 2v/c? 2010 JÁN. 2 1 Tárgy: Javaslat a Nemzeti Vágta versenyen való részvételre

Részletesebben

Kishuszár Vágta versenykiírás

Kishuszár Vágta versenykiírás Kishuszár Vágta versenykiírás A verseny neve: Kishuszár Vágta A verseny fajtája: síkverseny Időpontja: 2014. szeptember 20-21. Helyszíne: Budapest, Hősök tere Versenyrendező: Lovas-Show Kft. Nemzeti Vágta

Részletesebben

Széchenyi Futam versenykiírás

Széchenyi Futam versenykiírás Széchenyi Futam versenykiírás A verseny neve: Széchenyi Futam, a Nemzeti Vágta Nagycenki Előfutama A verseny fajtája: síkverseny Időpontja: 2010. május 16. Helyszíne: Nagycenk, Lovas pálya Díjazás: I.

Részletesebben

D Í J U G R A T Ó S Z A B Á L Y Z A T

D Í J U G R A T Ó S Z A B Á L Y Z A T M a g y a r L o v a s S z ö v e t s é g D í j u g r a t ó S z a k b i z o t t s á g - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D Í J U G R A T Ó S Z A B Á L Y Z A T VALAMINT S Z A B A D T

Részletesebben

D Í J U G R A T Ó S Z A B Á L Y Z A T

D Í J U G R A T Ó S Z A B Á L Y Z A T M a g y a r L o v a s S z ö v e t s é g D í j u g r a t ó S z a k b i z o t t s á g - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D Í J U G R A T Ó S Z A B Á L Y Z A T VALAMINT S Z A B A D T

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VERSENYSZABÁLYZAT. 1. kiadás, 2015. február 21. hatályos: 2015. április 1-től

ÁLTALÁNOS VERSENYSZABÁLYZAT. 1. kiadás, 2015. február 21. hatályos: 2015. április 1-től ÁLTALÁNOS VERSENYSZABÁLYZAT 1. kiadás, 2015. február 21. hatályos: 2015. április 1-től 1 Magyar Lovassport Szövetség t: +36 1 460 6950 Istvánmezei út 1-3 f: +36 1 460 6951 1146 Budapest e: office@lovasszovetseg.hu

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK a 2015. évi versenyekre 1. A magyarországi elismert versenyekre a hatályban lévő Magyar Galoppverseny Szabályzat (továbbiakban

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK a 2015. évi versenyekre 1. A magyarországi elismert versenyekre a hatályban lévő Magyar Galoppverseny Szabályzat (továbbiakban ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK a 2015. évi versenyekre 1. A magyarországi elismert versenyekre a hatályban lévő Magyar Galoppverseny Szabályzat (továbbiakban (G.V.Sz.) előírásai érvényesek Az alábbi Általános Szabályok

Részletesebben

- 37 - GALOPP - VERSENYNAPTÁR (A Kincsem Nemzeti Lóverseny és Lovas Stratégiai Kft. hivatalos közlönye)

- 37 - GALOPP - VERSENYNAPTÁR (A Kincsem Nemzeti Lóverseny és Lovas Stratégiai Kft. hivatalos közlönye) 37 GALOPP VERSENYNAPTÁR (A Kincsem Nemzeti Lóverseny és Lovas Stratégiai Kft. hivatalos közlönye) LXIII. évfolyam 2013. március 18. 6. szám Általános Szabályok a 2013. évi versenyekre 1. A magyarországi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK A

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK A ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK A 2011. évi versenyekre 1. A magyarországi elismert versenyekre a hatályban lévõ Magyar Galoppverseny Szabályzat (továbbiakban G.V.Sz.) elõírásai érvényesek Az alábbi Általános Szabályok

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZABÁLYZAT 23. kiadás, érvényes 2009. január 1-től, frissítve 2010. január 1-jén Kiadja a Magyar Lovas Szövetség 11146 Budapest Istvánmezei út 1-3. Tel: +36 1 460 6950 Fax: +36 1 460 6951 www.lovasszovetseg.hu

Részletesebben

Magyarország 2015/2016. évi NB s férfi és női asztalitenisz csapatbajnokságának versenykiírása

Magyarország 2015/2016. évi NB s férfi és női asztalitenisz csapatbajnokságának versenykiírása Magyarország 2015/2016. évi NB s férfi és női asztalitenisz csapatbajnokságának versenykiírása 1 Az 2014/2015. évi kiíráshoz képest történő változásokat vastag betűvel szedtük, kérjük azokra fordítsanak

Részletesebben

Magyar Sárkányhajó Szövetség. Versenyszabályzata

Magyar Sárkányhajó Szövetség. Versenyszabályzata A Magyar Sárkányhajó Szövetség Versenyszabályzata Készült az IDBF 2008. január 01-i nemzetközi versenyszabályzata alapján. Összeállította: A Magyar Sárkányhajó Szövetség Szakmai Bizottsága e-mail: info@sarkanyhajozas.hu

Részletesebben

- 7 - GALOPP - VERSENYNAPTÁR. (A Kincsem Nemzeti Lóverseny és Lovas Stratégiai Kft. hivatalos közlönye) LXIV. évfolyam 2014. február 26. 3.

- 7 - GALOPP - VERSENYNAPTÁR. (A Kincsem Nemzeti Lóverseny és Lovas Stratégiai Kft. hivatalos közlönye) LXIV. évfolyam 2014. február 26. 3. 7 GALOPP VERSENYNAPTÁR (A hivatalos közlönye) LXIV. évfolyam 2014. február 26. 3. szám ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK a 2014. évi versenyekre 1. A magyarországi elismert versenyekre a hatályban lévő Magyar Galoppverseny

Részletesebben

MLSZ. Magyar Lovassport Szövetség DÍJLOVAGLÓ SZABÁLYZAT. 1. kiadás. Érvényes: 2005. május 1-jétől

MLSZ. Magyar Lovassport Szövetség DÍJLOVAGLÓ SZABÁLYZAT. 1. kiadás. Érvényes: 2005. május 1-jétől 3. változat 1 MLSZ Magyar Lovassport Szövetség DÍJLOVAGLÓ SZABÁLYZAT 1. kiadás Érvényes: 2005. május 1-jétől (Jelen kiadás az FEI - Nemzetközi Lovas Szövetség - Díjlovagló Szabályzatának magyar nemzeti

Részletesebben

AUTOCROSS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 2011. évi ALAPKIÍRÁSA

AUTOCROSS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 2011. évi ALAPKIÍRÁSA AUTOCROSS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 2011. évi ALAPKIÍRÁSA Készítette: az MNASZ Off-Road Szakági Bizottság Jóváhagyta: az MNASZ Intéző Bizottság 2011. március 17-i ülésén Kiadja: az MNASZ Titkárság 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

LOVASTORNA SZABÁLYZAT 8. kiadás, érvényes 2012. január 1-től LOVASTORNA SZABÁLYZAT

LOVASTORNA SZABÁLYZAT 8. kiadás, érvényes 2012. január 1-től LOVASTORNA SZABÁLYZAT LOVASTORNA SZABÁLYZAT Printed in Switzerland Copyright 2012 Fédération Equestre Internationale Reproduction strictly reserved Nemzetközi Lovas Szövetség HM King Hussein I Building t +41 21 310 47 47 Chemin

Részletesebben

TARTALOM. 1., BEVEZETÉS 3. oldal. 2., RENDEZÉS 3. oldal. 3., PROGRAM 4. oldal. 4., NEVEZÉSEK 6. oldal. 5., BIZTOSÍTÁS 8. oldal

TARTALOM. 1., BEVEZETÉS 3. oldal. 2., RENDEZÉS 3. oldal. 3., PROGRAM 4. oldal. 4., NEVEZÉSEK 6. oldal. 5., BIZTOSÍTÁS 8. oldal 1 TARTALOM 1., BEVEZETÉS 3. oldal 2., RENDEZÉS 3. oldal 3., PROGRAM 4. oldal 4., NEVEZÉSEK 6. oldal 5., BIZTOSÍTÁS 8. oldal 6., REKLÁMOK ÉS AZONOSÍTÓK 8. oldal 7., GUMIABRONCSOK 9. oldal 8., ÜZEMANYAG

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi

Részletesebben

PÓNI KLUB REGIONÁLIS MINŐSÍTŐ VERSENYEK SZABÁLYZATA

PÓNI KLUB REGIONÁLIS MINŐSÍTŐ VERSENYEK SZABÁLYZATA 1 Magyar Póni Klub Szövetség versenyszabályzata 2015. PÓNI KLUB REGIONÁLIS MINŐSÍTŐ VERSENYEK SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék Célkitűzések a Póni Klub Regionális Minősítő versenyein Etikai irányelvek I.RÉSZ

Részletesebben

Magyar Úszó Szövetség Országos Bajnokságok Versenykiírás

Magyar Úszó Szövetség Országos Bajnokságok Versenykiírás Magyar Úszó Szövetség Országos Bajnokságok Versenykiírás 2014 1. A VERSENYEK CÉLJA A Magyar Úszó Szövetség (továbbiakban: MÚSZ) által szervezett legmagasabb szintű versenyeken Magyarország 2014. évi úszóbajnoki

Részletesebben

MAFC Rakparti Szlalomparty 2014 Versenykiírás Budapest, 2014.09.27.

MAFC Rakparti Szlalomparty 2014 Versenykiírás Budapest, 2014.09.27. 1 MAFC Rakparti Szlalomparty 2014 VERSENYKIÍRÁS 2014.09.27. 2 TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 2. RENDEZÉS... 4 3. PROGRAM... 4 4. ELFOGADOTT JÁRMŰVEK, BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK... 6 5. NEVEZÉSEK... 7 6. BIZTOSÍTÁS...

Részletesebben

ÖTTUSA VERSENYSZABÁLYOK

ÖTTUSA VERSENYSZABÁLYOK ÖTTUSA VERSENYSZABÁLYOK RÖVIDÍTÉSEK CISM Nemzetközi Katonai Sport Szövetség EB Végrehajtó Bizottság HQ Központi Sszékhely IJ Nemzetközi Bírók IOC Nemzetközi Olimpiai Bizottság LOC Helyi Szervező Bizottság

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett az alábbiakban

Részletesebben

Székesfehérvár Rally 2015.06.12-14. TARTALOM. 1., BEVEZETÉS 3. oldal. 2., RENDEZÉS 3. oldal. 3., PROGRAM 4. oldal. 4., NEVEZÉSEK 6.

Székesfehérvár Rally 2015.06.12-14. TARTALOM. 1., BEVEZETÉS 3. oldal. 2., RENDEZÉS 3. oldal. 3., PROGRAM 4. oldal. 4., NEVEZÉSEK 6. TARTALOM 1., BEVEZETÉS 3. oldal 2., RENDEZÉS 3. oldal 3., PROGRAM 4. oldal 4., NEVEZÉSEK 6. oldal 5., BIZTOSÍTÁS 8. oldal 6., REKLÁMOK ÉS AZONOSÍTÓK 9. oldal 7., GUMIABRONCSOK 9. oldal 8., ÜZEMANYAG 9.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett, az alábbiakban

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett az alábbiakban

Részletesebben

NEMZETKÖZI MOTORCSÓNAK SZÖVETSÉG PÁLYAVERSENYEK SZABÁLYAI

NEMZETKÖZI MOTORCSÓNAK SZÖVETSÉG PÁLYAVERSENYEK SZABÁLYAI NEMZETKÖZI MOTORCSÓNAK SZÖVETSÉG PÁLYAVERSENYEK SZABÁLYAI 2010 2009. évi pályaversenyek világbajnokai 2009. évi pályaversenyek világbajnokai 2009. évi megbízhatósági pályaversenyek világbajnokai 2009.

Részletesebben