E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRE"

Átírás

1 E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1189/2007. MELLÉKLETEK: 3 DB TÁRGY: A megyei önkormányzat és a területi kisebbségi önkormányzatok közötti együttműködési megállapodások megkötése (együttm_megáll)* ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: dr. Babinecz Erzsébet csoportvezető dr. Farkas Anett vezető-tanácsos Jogi és Szervezési Főosztály Kreskáné Domján Magdolna csoportvezető Fejlesztési és Közgazdasági Főosztály (az oktatási és kulturális intézmények együttműködésével) MEGTÁRGYALTA: Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottság Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság Pénzügyi Bizottság VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Jogi és Ügyrendi Bizottság FEJLESZTÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI FŐOSZTÁLLYAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: június 4. TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: június 4. FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

2 2 II március 4-én első alkalommal került sor a területi kisebbségi önkormányzatok megválasztására, amelynek eredményeként Baranya megyében megalakultak a cigány, a horvát és a német kisebbség 9-9 fős területi kisebbségi önkormányzatai. A március 20- án tartott alakuló üléseket követően a területi kisebbségi önkormányzatok megkezdték működésüket. Az azóta eltelt időszakban mindhárom kisebbségi önkormányzat aktív tevékenységet folytatott, több ülést tartott, amelynek keretében fontos, a működést meghatározó döntéseket hozott (SZMSZ, költségvetés, program elfogadása, pénzügyi bizottság megalakítása stb.). A működésükhöz szükséges technikai feltételeket megteremtettük: egy-egy irodát bocsátottunk rendelkezésükre a Megyeháza épületében, bútorzatot, számítógépet, nyomtatót, telefonkészüléket, internetes csatlakozást biztosítottunk számukra. A közgyűlés április 19-i ülésén tárgyalta a megyei önkormányzat és a területi kisebbségi önkormányzatok kapcsolatrendszerét, az együttműködés lehetséges területeit, formáit. A testület 43/2007. (IV. 19.) Kgy. határozatában foglalt felkérésnek, - miszerint a kisebbségi önkormányzatokkal kötendő konkrét együttműködési megállapodásokat készítsem elő - jelen előterjesztés keretében teszek eleget. Alapul véve az áprilisi előterjesztésben felvázolt, a kulturális intézmények által javasolt és a kisebbségi önkormányzatok által is támogatott együttműködési lehetőségeket, továbbá a gazdálkodás részletszabályainak többszöri egyeztetésével kialakult konszenzust, a területi kisebbségi önkormányzatokkal kötendő 3-3 megállapodás-tervezetet terjesztek elő: - együttműködési keret-megállapodást, - megállapodás a területi kisebbségi önkormányzat gazdálkodásának szabályairól, valamint a működési feltételek biztosításáról, illetve - megyei önkormányzati feladat- és hatáskör átadásáról. Az Együttműködési keret-megállapodás általánosan érinti a kisebbségi önkormányzat működéséhez biztosított technikai feltéteket. Komplex jelleggel rögzíti a megyei önkormányzat által nyújtott pénzügyi és infrastrukturális támogatások körét, a közgyűlés és bizottságai döntéshozatalában való részvételi jogosítványokat, tevékenységük szakmai segítését, valamint a tartalmi együttműködés területeit. Az oktatási, kulturális területen megvalósítható együttműködések körét a megállapodás felajánlott lehetőségként nevesíti. Az együttműködés konkrét formáját, feltételrendszerét az adott intézmény és a kisebbségi önkormányzat eseti egyeztetéssel, illetve külön megállapodásban meghatározhatja. A kisebbségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve - a vonatkozó törvényhely szerint - a megyei önkormányzat hivatala. A területi kisebbségi önkormányzat gazdálkodásának szabályairól szóló megállapodás megkötése törvényi előírás alapján kötelező. A megállapodás részletesen tartalmazza a kisebbségi önkormányzat költségvetéstervezetének előkészítése és elfogadása során az együttműködésre vonatkozó szabályokat, a gazdálkodás végrehajtásának, a gazdálkodási jogkörök gyakorlásának rendjét, az információs és adatszolgáltatási, valamint a vagyonkezeléssel összefüggő rendelkezéseket. A dokumentum II. fejezete a működéshez biztosított technikai feltételek pontos paramétereit rögzíti. A megyei önkormányzati feladat- és hatáskör átadására vonatkozó megállapodás a Kisebbségkutató Közalapítvánnyal kapcsolatos hatáskör átadás-átvételét, a hatáskör gyakorlásának mikéntjét tartalmazza. A megállapodás háromoldalú, tekintettel a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló évi LXXVII. törvény azon rendelkezésére, amely az átadó és átvevő önkormányzat mellett az érintett országos kisebbségi önkormányzat megállapodásban való részvételét kötelezően előírja. A keret-megállapodások a három kisebbségi önkormányzat vonatkozásában - a konkrét együttműködési lehetőségeket tekintve - tartalmaznak bizonyos specifikumokat, a gazdálkodási és hatáskör átruházási megállapodások tekintetében nincs eltérés (természetesen a függelékek kivételével). A két utóbbi megállapodás az Együttműködési keret-megállapodás mellékletét

3 3 képezik, átfogva és szemléltetve a megyei és kisebbségi önkormányzatok teljes körű együttműködését. A megállapodás-tervezeteket eljuttattuk valamennyi kisebbségi önkormányzat elnökének, észrevételeiket, javaslataikat kérve. Ezt követően június 1-jén a kisebbségi önkormányzatok elnökeinek, a közgyűlés frakcióvezetőinek, valamint a kisebbségi ügyekkel foglalkozó szakbizottság volt és jelenlegi elnökének részvételével tárgyalást hívtam össze a megállapodás-tervezetek tartalmának egyeztetése céljából. A megbeszélésen elhangzott észrevételek, javaslatok a megállapodásokba beépítésre kerültek, továbbá a résztvevőkkel közös álláspontot alakítottunk ki a kisebbségi önkormányzatok pénzügyi támogatására tervezett 10 M Ft megosztásáról is. E szerint 4-4 M Ft-tal javasolom támogatni a cigány és a német, 2 M Ft-tal a horvát kisebbségi önkormányzatot. Az ekként véglegesített együttműködési megállapodásokat a 3 kisebbségi önkormányzat testülete is megtárgyalta, amely megállapodások jelen előterjesztés mellékletét képezik. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy hagyja jóvá az előterjesztett együttműködési megállapodásokat és a továbbiakban nyújtson támogatást az érdemi együttműködés megvalósításához. III. Határozati javaslat: 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya Megyei Cigány Önkormányzattal, a Baranya Megyei Horvát Önkormányzattal, és a Baranya Megyei Német Önkormányzattal kötött - a határozat mellékletében foglalt - Együttműködési keretmegállapodásokat, a területi kisebbségi önkormányzat gazdálkodásának szabályairól, és a működési feltételek biztosításáról szóló megállapodásokat, valamint megyei önkormányzati feladat- és hatáskör átadásáról szóló megállapodásokat. A közgyűlés felkéri elnökét a megállapodások aláírására. Határidő: azonnal Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a területi kisebbségi önkormányzatok részére - az eddig nyújtott pénzügyi és természetbeni támogatáson túl évben további összesen 10 M Ft pénzügyi támogatást biztosít az alábbiak szerint: - a Baranya Megyei Cigány Önkormányzat 4 M Ft, - a Baranya Megyei Horvát Önkormányzat 2 M Ft, - a Baranya Megyei Német Önkormányzat 4 M Ft támogatásban részesül. A pénzügyi támogatás fedezete a megyei önkormányzat évi költségvetésének általános tartaléka. Határidő: azonnal Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke 3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy a megyei feladat- és hatáskör átruházására vonatkozó háromoldalú megállapodásokat juttassa el az érintett országos kisebbségi önkormányzatok elnökeinek és kezdeményezze a megállapodások jóváhagyását. Határidő: június 30. Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke 4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri bizottságait, az önkormányzat hivatalát és intézményeit, valamint a területi kisebbségi önkormányzatokat, hogy az együttműködési megállapodásban foglaltak eredményes megvalósítását segítsék elő.

4 4 Határidő: folyamatos Felelős: a közgyűlés bizottságainak elnökei Lászlóné, dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző az intézmények vezetői a területi kisebbségi önkormányzatok elnökei 5. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságát, hogy évi rendszerességgel tekintse át az együttműködési megállapodásban foglaltak megvalósítását. Határidő: évente június 30. Felelős: Szatyor Győző, a Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke 6. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy az önkormányzati ciklus lejártát megelőzően a területi kisebbségi önkormányzatokkal közösen értékelje az együttműködés keretében végzett munkát, és terjessze azt a közgyűlés elé. Határidő: május 31. Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke a területi kisebbségi önkormányzatok elnökei Pécs, június 4. dr. Hargitai János

5 EGYÜTTMŰKÖDÉSI KERET-MEGÁLLAPODÁS Az előterjesztés 1. sz. melléklete Preambulum Szerződő felek törekvése arra irányul, hogy hatékony együttműködést valósítsanak meg a Magyar Köztársaság Alkotmányában, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló évi LXXVII. törvényben biztosított kisebbségi jogok messzemenő érvényesítése, ezen belül a - területi kisebbségi önkormányzatok társadalmi elismertségének elősegítése, - közügyekben való részvételük előmozdítása, - autonómiájuk biztosítása mellett a partnerség mentén a szubszidiaritás, a megbízhatóság és az átláthatóság alapelveinek érvényre juttatása, - működésük technikai feltételeinek megteremtése, törvényességének biztosítása, valamint érdemi tartalommal történő megtöltése céljából, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény rendelkezései alapján. Felek a Baranya megyében élő jelentős számú cigány nemzetiség hatékony területi érdekérvényesítésnek elősegítése érdekében országosan is modellértékű kapcsolatrendszert kívánnak építeni, amelynek elemeit a következők szerint határozzák meg: Megállapodó felek: egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Megyei Önkormányzat) 7621 Pécs, Széchenyi tér 9., képviseli dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke, másrészről a Baranya Megyei Cigány Önkormányzat (a továbbiakban: Kisebbségi Önkormányzat) Pécs, Széchenyi tér 9., képviseli Hegedűs István a kisebbségi önkormányzat elnöke. Az együttműködési megállapodás területei: I. A Kisebbségi Önkormányzat működése technikai feltételeinek biztosítása II. A Kisebbségi Önkormányzatnak nyújtott pénzügyi és infrastrukturális támogatások III. A közgyűlés és bizottságai döntéshozatalában való részvétel IV. A Kisebbségi Önkormányzat tevékenységének szakmai segítése V. A tartalmi együttműködések köre VI. Egyéb rendelkezések A megállapodás részletes szabályai: I. A Kisebbségi Önkormányzat működése technikai feltételeinek biztosítása 1. A Megyei Önkormányzat a Kisebbségi Önkormányzatnak térítésmentesen irodahelyiséget bocsát rendelkezésére a Pécs, Széchenyi tér 9. szám alatti Megyeháza épületében, a szükséges berendezési- és felszerelési tárgyakkal együtt (bútor, személyi számítógép, nyomtató, telefonkészülék).

6 2 2. A Kisebbségi Önkormányzat testületi működéséhez kötődő postai, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok ellátását a Megyei Önkormányzat a Hivatal útján biztosítja és viseli az ezzel járó költségeket. A Hivatal e körben a következő feladatokat látja el: - A Kisebbségi Önkormányzat testületi üléseinek előkészítésével összefüggésben a meghívókat, előterjesztéseket, tájékoztató anyagokat legépeli, kiküldi; - Az üléseket követően a határozatokat rögzíti, a jegyzőkönyvet legépeli, azt törvényi határidőben továbbítja a Dél-Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Baranya Megyei Kirendeltségéhez, valamint a döntések végrehajtásához szükséges írásos intézkedéseket, leveleket, dokumentumokat legépeli, sokszorosítja, továbbítja. II. A Kisebbségi Önkormányzatnak nyújtott pénzügyi és infrastrukturális támogatások 1. A Megyei Önkormányzat a Kisebbségi Önkormányzat működéséhez a központosított állami támogatáson felül - lehetőségeinek függvényében - évente pénzügyi támogatást nyújt, amelynek összegét mindenkori költségvetési rendeletében határozza meg. A támogatás évi összege Ft. 2. A Megyei Önkormányzat a Kisebbségi Önkormányzatot további működési feltételek - irodaszerek, ingyenes Internet csatlakozás és éves behajtási engedélyek - biztosításával segíti. III. A közgyűlés és bizottságai döntéshozatalában való részvétel 1. A Megyei Önkormányzat biztosítja a Kisebbségi Önkormányzatot törvény alapján megillető egyetértési, véleményezési, megkeresési, és kezdeményezési jogosultságok gyakorlását: - Kikéri a Kisebbségi Önkormányzat véleményét az általa képviselt kisebbséget e minőségben érintő önkormányzati rendeletek tervezetéről; - A kisebbséget érintő előterjesztések elkészítésében közreműködési, konzultációs, illetve véleményezési lehetőséget biztosít. 2. A Kisebbségi Önkormányzat elnöke tanácskozási joggal részt vehet a közgyűlés és a kisebbségi ügyekkel foglalkozó szakbizottság ülésein, a meghívót, előterjesztéseket részére a Hivatal megküldi. A szószóló a megyei közgyűlés zárt ülésein a saját kisebbségét érintő ügyek tárgyalásakor is tanácskozási jogot élvez. 3. A Megyei Önkormányzat a Kisebbségi Önkormányzat teljes körű információ ellátását a Baranya Megyei Önkormányzat Közlönyének megyei önkormányzat honlapján történő közzétételével biztosítja. IV. A Kisebbségi Önkormányzat tevékenységének szakmai segítése 1. A Megyei Önkormányzat a Hivatal szakmai apparátusán keresztül segíti a Kisebbségi Önkormányzat tevékenységét, igény esetén közreműködik - döntéseik, szabályzataik előkészítésében, - a Kisebbségi Önkormányzat részvételével Baranya megyében létrehozni kívánt társulások megalakításában; - jogértelmezési kérdésekben, - a felterjesztési, kezdeményezési jog gyakorlásában. 2. A Kisebbségi Önkormányzat ilyen irányú megkeresése esetén a Hivatal szakembereinek közreműködésével szakmai előadásokat tart, illetve folyamatos konzultációt biztosít.

7 3 V. A tartalmi együttműködések köre 1. A Megyei Önkormányzat feladat ellátása során - hatásköri, pénzügyi lehetőségei függvényében, illetve a jogszabályi előírásokat is szem előtt tartva - törekedik a Kisebbségi Önkormányzat minél szélesebb körű bevonására, tevékenységük kapcsolódási pontjainak, a közös érdekérvényesítés lehetőségeinek felkutatására. A Megyei Önkormányzat az érdemi kapcsolatrendszer kialakítása céljából - bevonja a Kisebbségi Önkormányzatot nemzetközi kapcsolatainak bonyolításba, valamint a részvételével működő nemzetközi szervezetek - Alpok-Adria Munkaközösség, Duna-Dráva-Száva Euroregionális Együttműködés, Duna Menti Tartományok Munkaközössége, Európai Régiók Gyűlése - tevékenységébe, partneri közreműködést biztosít a kétoldalú együttműködésekben; - meglévő média kapcsolatai révén segíti a Kisebbségi Önkormányzat PR tevékenységét, programjai, rendezvényei megismertetését és népszerűsítését; - a Hivatal útján pályázatfigyelést végez a kisebbséget érintő pályázati lehetőségek felkutatása érdekében, támogatja pályázati tevékenységét, partnerséget vállal közös projektek kidolgozásában, különös tekintettel az Új Nemzeti Fejlesztési Terv Dél-Dunántúli Operatív programjában - elsősorban kulturális, szociális, humánerőforrás és foglalkoztatás területen - kiírt pályázatokra; - a Hivatal közreműködésével megismerteti a Kisebbségi Önkormányzattal a kisebbségi vonatkozású nemzetközi dokumentumokat (ENSZ, EBESZ, Európai Unió, Európa Tanács), valamint a nemzeti és etnikai kisebbségekről szóló, időszerű szakirodalmat; - a Kisebbségi Önkormányzattal együttműködve részt vesz a Nemzetközi Roma Évtized Programban, továbbá az Esélyek Háza gondozásában megvalósuló - a cigány kisebbség helyzetének javítását célzó - programokban; - segítséget nyújt a hátrányos helyzetű lakosság számára indítandó képzések, szakképzések, közmunkaprogramok, valamint a romák, elsősorban a roma nők egészségi állapotának javítását szolgáló programok szervezésében, megvalósításában; - a Kisebbségi Önkormányzattal közösen vizsgálja a Baranya megyei roma lakosság életkörülményeit javító stratégiai és operatív program és a Baranya Foglalkoztatási Paktum hatékonyabb hasznosíthatóságának lehetőségeit; - az Európai Unió által meghirdetett Az egyenlő esélyek mindenki számára és a A kultúrák közötti párbeszédek éve jegyében részt vesz közös programok, rendezvények szervezésében; - koordinatív szerepet vállal egyrészt a Baranya megyei területi kisebbségi önkormányzatok, másrészt a régió megyéiben működő területi kisebbségi önkormányzatok közötti együttműködés kialakításában, közös fórumok, tapasztalatcserék megszervezésében; - az önkormányzat honlapján interaktív oldalt hoz létre a települési kisebbségi önkormányzatok, kisebbségi civil szervezetek adatbázisának összeállítása, hírek, információk, kisebbségi pályázatok, felhívások közzététele céljából; - Minden év december 18-án, a kisebbségek napja alkalmából rendezendő konferenciák, programok megszervezésben közreműködik; - kikéri javaslatát a közgyűlés éves munkatervéhez, valamint a Baranya Megyei Önkormányzat Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Díj adományozására vonatkozóan; - delegálási lehetőséget ajánl fel a Baranya Megyei Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottságba;

8 4 - figyelemmel kíséri a Kisebbségi Önkormányzat munkáját, a kisebbségi ügyekkel foglalkozó szakbizottsága évi rendszerességgel, a Megyei Önkormányzat Közgyűlése pedig a 4 éves ciklus lejártát megelőzően a Kisebbségi Önkormányzattal közösen értékeli a végzett munkát és az együttműködés eredményeit. 2. A Kisebbségi Önkormányzat vállalja, hogy - a testületi ülésekről készült jegyzőkönyveket határidőben, az ülést követő 15 napon belül megküldi a megyei főjegyzőnek; - a Megyei Önkormányzat közgyűlése és bizottságai napirendjén szereplő, a kisebbségekkel kapcsolatos előterjesztésekről a Baranya Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott határidőkhöz igazodva - megfelelő időben kialakítja álláspontját, és azt írásban eljuttatja a megyei főjegyző részére; - tevékenyen közreműködik az együttműködés értékeléséről szóló, a szakbizottság és a közgyűlés elé terjesztendő előterjesztések előkészítésében; - tájékoztatást nyújt az országos szinten elvégzett, a kisebbséget érintő feladatokról, elért eredményekről, valamint programokról, eseményekről; - folyamatosan figyeli a pályázati lehetőségeket, részt vesz pályázatokon, kezdeményezi más kisebbségi, illetve helyi önkormányzatok közös pályázatokba történő bevonását; - rendszeresen információt szolgáltat a megyei önkormányzat honlapja kisebbségi menüpontjának hírekkel, információkkal, adatokkal való feltöltéséhez; - lehetőségei szerint bekapacsolódik az Európa Kulturális Fővárosa, Pécs projekthez kapcsolódó - a kulturális ipar fejlesztését célzó - megyei programokba; - a rendelkezésére álló kapcsolati háló segítségével lehetőség szerint bevonja az együttműködésbe a kisebbségi intézményeket, civil szervezeteket. 3. Megállapodó felek - a kisebbségi önazonosság megőrzése, ápolása, erősítése, történelmi hagyományaik, nyelvük ápolása és fejlesztése, valamint tárgyi, szellemi kultúrájuk megőrzése és gyarapítása érdekében - széles körű együttműködést kívánnak kialakítani az oktatás, közművelődés és a kultúra területein - elsősorban a Megyei Önkormányzat intézményei feladatellátásába történő bekapcsolódás révén, illetve az ott meglévő szakmai, infrastrukturális és információs potenciál hasznosításával. 4. A Megyei Önkormányzat intézményei feladatellátásának, szolgáltató tevékenységének körében a Kisebbségi Önkormányzatnak az alábbi együttműködési lehetőségeket ajánlja fel: 4.1. Oktatási terület - A Nekt. által a területi kisebbségi önkormányzatok számára célzottan e területre nevesített jogosítványok gyakorlásának támogatása; - Baranya Megye Közoktatásának Feladatellátási, Intézményhálózat Működtetési és Fejlesztési Terve felülvizsgálata, módosítása során a Kisebbségi Önkormányzat véleményének, javaslatainak kikérése; - Tájékoztatás nyújtása a Megyei Önkormányzat középfokú intézményeiben folyó, a szakképzés megkezdését lehetővé tévő munkaerőpiaci esélynövelő programról, a Kisebbségi Önkormányzat szerepvállalása ennek népszerűsítésében, valamint az igények felmérésében; - A Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja nemzetiségi oktatásra, nevelésre vonatkozó feladatellátási és szolgáltatási tevékenységének megismertetése, és kiajánlása a kisebbségi intézmények szervezetek felé.

9 Kulturális terület Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ - Közös, a nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos kulturális konferenciák, fesztiválok tartása, illetve a kisebbségek saját kulturális konferenciáinak, rendezvényeinek megszervezésében való közreműködés, infrastruktúra biztosítása; - Közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatás; - Naiv művészeti ágak képviselőinek bemutatása, szakmai segítség nyújtás a művészek bemutatásához (kiállítótér biztosítása, kiállítási katalógus szerkesztés); - A Diskurzus című folyóiratban cigány nyelvű információk, összefoglalók megjelentetése (a Kisebbségi Önkormányzat közreműködésével); - A cigány kisebbség megyei, regionális rendezvényeinek éves eseménynaptárba való felvétele; - Cigány kisebbségi művészeti csoportok munkájának segítése, a csoportok és az egyéni alkotók bemutatkozásának elősegítése, közreműködés a szervezésben; - Tehetséggondozó versenyek, továbbá a kisebbségi hagyományok, és kultúra témakörben rendezendő versenyek szervezésében, lebonyolításában való közreműködés; - A pályázati kiírások függvényében közművelődési és kulturális célú pályázatok közös kimunkálása, megvalósítása; - Az Európa Kulturális Fővárosa-Pécs, 2010 projekt kapcsán együttműködés a Nemzetiségi kézműves kiállítótér című program (a népi és népi iparművészeti tárgyakat folyamatosan bemutató projekt a Baranya Ház épületében), valamint az Egység a sokféleségben - szépség a sokszínűségben - Európa Kisebbségeinek Multikulturális Találkozója - United in diversity Beauty in variety 2010 program megvalósításában. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága - Közös kiállítások, rendezvények szervezése a Múzeum Néprajzi Osztályával, és az országos gyűjtőkörű mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeummal, együttműködés a nemzeti és etnikai kisebbségek hagyományainak feltárásában; - A Múzeum szakembereinek közreműködése a cigány kisebbségi intézmények saját kiállításainak megszervezésében, kisebbségi témájú kutatómunkákban; - Szakmai koordináció és közvetítés a Múzeum partnerintézményei (egyetemek, kutatóintézetek, múzeumok) és a Kisebbségi Önkormányzat között; - Évi rendszeres összejövetelek, workshopok szervezése és megrendezése a kisebbségi önkormányzatok és civil szervezetek részvételével új kreatív együttműködési formák, közös projektek megvalósítása érdekében. Csorba Győző Megyei Könyvtár - Kisebbségi kerekasztal, mint tanácsadó szervezet létrehozása a kisebbségi önkormányzatok kulturális szakembereinek delegálásával, amelynek célja a kisebbségekkel kapcsolatos könyvtárszakmai tervezés és fejlesztés, illetve az erre épülő cselekvési program kimunkálása, az Európa Kulturális Fővárosa-Pécs, 2010 projekt keretében megvalósuló Tudásközpont szakmai programjának közös kidolgozása; - A mozgókönyvtári szolgáltatás kapcsán közreműködés az anyanyelvi dokumentum ellátás helyi igényeinek felmérésében. A középfokú képzésen és az alapfokú képzéseken való részvétel biztosításával újabb nemzetiségi könyvtárosok bevonása; - Állománygyarapítás, országos és baranyai vonatkozású nyomtatásban megjelent dokumentumok gyűjtése, kisebbségi folyóiratok rendelése és gyűjtése, jegyzékének összeállítása és közzététele a kisebbségi delegáltak szaktanácsadásával;

10 6 - Kisebbségi kutatóbázis és kutatóhely kialakítása a Könyvtárban, a hozzáféréshez kutatójegy biztosítása a Kisebbségi Önkormányzat által ajánlott kutatók részére; - Együttműködés a kisebbségi adatbázis bővítésében, adott kisebbség nyelvén történő WEB-lap szerkesztés; - A kisebbségi programokhoz igény esetén rendezvényterem biztosítása a Könyvtárban, illetve a kistérségi települési szolgáltató helyeken; - Kisebbségi, nemzetiségi olvasótáborok szervezése; - Közös térségi szintű országos és uniós pályázatok kidolgozása. Baranya Megyei Levéltár - A levéltári kisebbségi kutatások (szociológiai felmérések), a megyében élő nemzeti és etnikai kisebbségek történetével foglalkozó kutatások közös koordinálása; - A Kisebbségek együttélése c. periodika megjelentetésében való közreműködés; - Az Ember Háza Alapítvány által - évi rendszerességgel - megrendezett, a cigányság múltjának, jelenének feltárását kitűző program közös megvalósítása; - A Kisebbségi Önkormányzat bevonása a Levéltár és az MTA Etnikai Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, valamint a PTE Szociológiai, illetve Kommunikációs Tanszékei koordinációjával végzett nemzetiségi, nemzetiségtörténeti kutatásokba. Művészetek és Irodalom Háza - A cigány kisebbség hivatásos alkotói, művészeti csoportjai és az általuk létrehozott alkotások bemutatásának elősegítése, művészeti estek szervezése; - Közös kulturális projektek kidolgozása, promóciós tervének elkészítése. 5. A konkrét együttműködési formák meghatározását, gyakorlati módszereit, és feltételrendszerét a Kisebbségi Önkormányzat és a Megyei Önkormányzat érintett intézménye kétoldalú megállapodásban rögzítik. VI. Egyéb rendelkezések 1. Jelen megállapodást együttműködő felek határozatlan időre kötik, tartalmának felülvizsgálatáról és szükség szerinti módosításáról közös megegyezéssel döntenek. 2. A Megyei Önkormányzat és a Kisebbségi Önkormányzat e megállapodásban foglaltakon túl, kölcsönös és közös érdekeik szem előtt tartásával törekednek az együttműködés további formáinak kialakítására. 3. Együttműködő felek az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény végrehajtására - e megállapodás 1. sz. mellékletét képező - külön megállapodásban határozzák meg a működéshez biztosított technikai feltételeket, valamint a költségvetés elkészítésének, jóváhagyásának eljárási rendjét, és a költségvetési gazdálkodással, az információs és adatszolgáltatási, továbbá a nyilvántartási tevékenységgel, illetve a vagyonkezeléssel összefüggő szabályokat. 4. A megyei önkormányzati feladat-és hatáskör átruházás tárgyában felek az Országos Cigány Önkormányzattal - e megállapodás 2. sz. mellékletében foglaltak szerint - háromoldalú megállapodást kötnek.

11 7 5. Jelen megállapodás a Megyei és a Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testületeinek jóváhagyását követően július 1. napján lép hatályba. Pécs, június 21. Dr. Hargitai János a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke Hegedűs István a Baranya Megyei Cigány Önkormányzat elnöke Záradék: Fenti Együttműködési Megállapodást a Baranya Megyei Cigány Önkormányzat képviselő-testülete sz. határozatával, a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a /2007. (VI. 21.) Kgy. határozatával hagyta jóvá.

12 1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS a Baranya Megyei Cigány Önkormányzat gazdálkodásának szabályairól valamint a működési feltételeinek biztosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat (továbbiakban: Megyei Önkormányzat) Pécs, Széchenyi tér 9., képviseli dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke, valamint a Baranya Megyei Cigány Önkormányzat (továbbiakban Kisebbségi Önkormányzat) Pécs, Széchenyi tér 9., képviseli Hegedűs István, az önkormányzat elnöke együttműködési megállapodást kötnek a következő feltételekkel: I. A Kisebbségi Önkormányzat gazdálkodásának szabályai Felek az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII. 30.) Kormány rendelet alapján, - figyelemmel a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló évi LXXVII. törvény rendelkezéseire a költségvetés tervezetének összeállítása, elfogadása során az együttműködésre vonatkozó részletes szabályokat és eljárási rendet, a gazdálkodás végrehajtásának, a gazdálkodási jogkörök gyakorlásának rendjét, az információs és adatszolgáltatási, valamint a vagyonkezeléssel összefüggő szabályokat az alábbiak szerint rögzítik. 1. A költségvetés elkészítésének és elfogadásának rendje 1.1. A költségvetési koncepció elkészítése - A költségvetési koncepció összeállítását megelőzően a megyei főjegyző a Kisebbségi Önkormányzat elnökével (a továbbiakban: elnök) áttekinti a Kisebbségi Önkormányzat következő költségvetési évre vonatkozó feladatait, bevételi forrásait. A várható állami támogatás összege mellett tájékoztatást ad a Kisebbségi Önkormányzat számára várható éves megyei önkormányzati támogatásról. Ezzel egyidejűleg információt szolgáltat a támogatás esetleges célhoz kötöttségéről is. - A megyei főjegyző a tárgyév október 22-ig tájékoztatást ad az elnöknek a Megyei Önkormányzat költségvetési koncepciójának tervezetéről. - Az elnök a költségvetési információk birtokában a Kisebbségi Önkormányzat elé terjeszti a Megyei Önkormányzat költségvetési koncepciójának tervezetét, amely véleményezi annak kisebbséget érintő részét. - Az elnök, a költségvetési koncepcióról alkotott véleményt legkésőbb november 1-ig a helyi önkormányzati képviselők általános választásának évében november 15-ig - eljuttatja a közgyűlés elnökéhez. - A közgyűlés elnöke a koncepcióról alkotott véleményét a megyei önkormányzat koncepció-tervezetéhez csatolja, és azt november 30-ig, - a helyi önkormányzati képviselők általános választásának évében december 15-ig - a közgyűlés elé terjeszti. A közgyűlés megtárgyalja - a Kisebbségi Önkormányzat véleményét is tartalmazó koncepciót, és határozatot hoz a költségvetés készítés további munkálatairól. - A megyei főjegyző december 10-ig írásban tájékoztatja az elnököt a Megyei Önkormányzat költségvetési koncepciójának Kisebbségi Önkormányzatra vonatkozó

13 2 részéről, valamint a közgyűlés a költségvetés-készítés további munkálatairól hozott döntéseiről A Megyei Önkormányzat költségvetési rendelet-tervezetének, valamint a Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozat-tervezetének előkészítése - A Megyei Önkormányzat a Kisebbségi Önkormányzattal történő kapcsolattartásra a költségvetési évet megelőző év november 30. napjáig megbízottat jelöl ki, akinek személyéről az elnököt a megyei főjegyző írásban tájékoztatja. - A Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozat-tervezetét jelen megállapodás alapján a költségvetés szerkezetére vonatkozó szabályoknak megfelelően a megyei főjegyző készíti elő. - Az önkormányzat megbízottja a költségvetési törvényből adódó részletes információk megismerése után egyeztetést folytat az elnökkel. Ennek keretében a költségvetési törvény kihirdetését követő 15 munkanapon belül rendelkezésére bocsátja a Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének megalapozásához szükséges adatokat, valamint egyezteti a Megyei Önkormányzat költségvetési rendelettervezetének a Kisebbségi Önkormányzatra vonatkozó részét. - A Kisebbségi Önkormányzat képviselőtestülete ezt követően megtárgyalja a költségvetéséről szóló határozat-tervezetet. Az elnök a költségvetési törvény kihirdetésétől számított 22 munkanapon belül a megbízott útján eljuttatja a kisebbségi önkormányzat határozatba foglalt költségvetését a közgyűlés elnökének A költségvetés jóváhagyása - A Kisebbségi Önkormányzat költségvetése - az erről szóló költségvetési határozat alapján - változatlan formában, elkülönítetten épül be a Megyei Önkormányzat költségvetési rendeletébe. Az elfogadott költségvetésről a közgyűlés elnöke a megbízott útján tájékoztatja a kisebbségi önkormányzatot. - A Megyei Önkormányzat a Kisebbségi Önkormányzat költségvetésére vonatkozóan nem rendelkezik döntési jogosultsággal. A Megyei Önkormányzat a Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozatának törvényességéért, bevételi és kiadási előirányzatainak megállapításáért és teljesítéséért, illetve egymás kötelezettségvállalásaiért és tartozásaiért felelősséggel nem tartoznak. 2. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje - A Kisebbségi Önkormányzat, ha az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, határozatával módosítja az éves költségvetésének előirányzatát. Az előirányzatmódosítást a megyei főjegyző készíti elő. - A Kisebbségi Önkormányzat képviselőtestülete negyedévenként, de legkésőbb a tárgyévet követő január 30-ig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési határozatának módosításáról. - A Kisebbségi Önkormányzat költségvetési előirányzat-módosításáról a Megyei Önkormányzat elnöke a közgyűlést 30 napon belül tájékoztatja. 3. A költségvetési gazdálkodás általános rendje 3.1. A költségvetés végrehajtása A Kisebbségi Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Megyei Önkormányzat Hivatala (továbbiakban: Hivatal) látja el. A Kisebbségi Önkormányzat gazdálkodása a Hivatal számvitel politikájában, valamint egyéb szabályzataiban foglaltaknak megfelelően történik. A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés szabályai az alábbiak.

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat és a Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat közti Együttműködési megállapodás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 27.-i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 27.-i testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 27.-i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Mágocsi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 10/2007.(X.25.) R E N D E L E T E

Hidegség Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 10/2007.(X.25.) R E N D E L E T E Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2007.(X.25.) R E N D E L E T E SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ( egységes szerkezetben ) Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. (1) Az önkormányzat megnevezése: Nagyvázsony Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat)

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. (1) Az önkormányzat megnevezése: Nagyvázsony Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(IX.17.) önkormányzati rendelete Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról (módosításokkal

Részletesebben

2010. március 5. 3. szám. Tartalomjegyzék. 19/2010. (III. 3.) Kgy. Bizottsági tagok választása 4 HATÁROZATOK

2010. március 5. 3. szám. Tartalomjegyzék. 19/2010. (III. 3.) Kgy. Bizottsági tagok választása 4 HATÁROZATOK 2010. március 5. 3. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 19/2010. (III. 3.) Kgy. Bizottsági tagok választása 4 HATÁROZATOK 16/2010. (III. 3.) Kgy. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS. a költségvetés, a gazdálkodás, és az ellenőrzés részletes szabályaira, és eljárási rendjére vonatkozóan

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS. a költségvetés, a gazdálkodás, és az ellenőrzés részletes szabályaira, és eljárási rendjére vonatkozóan EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a költségvetés, a gazdálkodás, és az ellenőrzés részletes szabályaira, és eljárási rendjére vonatkozóan amely létrejött egyrészről: másrészről: Csanádpalota Város Önkormányzata

Részletesebben

a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május hó 31-én tartandó ülésére

a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május hó 31-én tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 5.219/2012 E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május hó 31-én tartandó

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. november 19. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015.január 28-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2. A határozat elfogadásához szükséges többség típusát:

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015.január 28-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2. A határozat elfogadásához szükséges többség típusát: ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015.január 28-i ülésére Ügyiratszám: /2015. Ügyintéző: Garai László Előterjesztő: Vén Attila polgármester A napirendet tárgyaló ülés típusa-1: A napirendet tárgyaló

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. ./2014.( ) KT. számú HATÁROZAT

HATÁROZATI JAVASLAT. ./2014.( ) KT. számú HATÁROZAT Alsózsolca Város Önkormányzata HATÁROZATI JAVASLAT./2014.( ) KT. számú HATÁROZAT Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan működő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS (4-5.napirendi pont)

ELŐTERJESZTÉS (4-5.napirendi pont) ELŐTERJESZTÉS (4-5.napirendi pont) Készült: Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.08.09-i ülésére Tárgy: nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata.

Részletesebben

A jogszabályi változások és az eltelt egy év tapasztalatai miatt szükségessé vált a Megállapodás módosítása és egységes szerkezetbe foglalása.

A jogszabályi változások és az eltelt egy év tapasztalatai miatt szükségessé vált a Megállapodás módosítása és egységes szerkezetbe foglalása. 'j 1 1-i/. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a kőbányai nemzetiségi önkormányzatokkal a működési feltételek

Részletesebben

Tar Községi Önkormányzat

Tar Községi Önkormányzat Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Iktatószám: 146-4/2015 Jegyzőkönyvi kivonat Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 15-én megtartott rendkívüli üléséről készült 1. sz.

Részletesebben

Az SZMSZ 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. E rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba.

Az SZMSZ 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. E rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 25/2006. (XII. 14.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2006. (XI. 30.) BVKt rendelete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miskolc Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata JK: 80.058-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. május 6. napján 16.00

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S. Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére

E LŐ T E R J E S Z T É S. Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére E LŐ T E R J E S Z T É S Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére Tárgy: Együttműködési megállapodás Dunavecse Város Önkormányzatával Előterjesztő: Az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a nemzetiségi jogokról

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata által ellátott kötelező- és önként vállalt feladatainak jegyzéke

Beleg Község Önkormányzata által ellátott kötelező- és önként vállalt feladatainak jegyzéke 1. melléklet a 7/2014. (IV.10.) önkormányzati rendelethez Beleg Község Önkormányzata által ellátott kötelező- és önként vállalt feladatainak jegyzéke 1. Egészségügyi ellátás Kötelező feladat Önként vállalt

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2014. január

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: A Békés városban működő helyi nemzetiségi önkormányzatok és Békés Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodások felülvizsgálata dr. Farkas László

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 52/2011. (03.31.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása Ercsi polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése című ÁROP 1.A.2/A-2008-0116. számon regisztrált európai uniós projekt szervezetfejlesztési feladatok ellátása keretében Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁST MÓDOSÍTÓ OKIRAT. Tiszadob Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata és Tiszadob Nagyközség Önkormányzata közötti együttműködésére

MEGÁLLAPODÁST MÓDOSÍTÓ OKIRAT. Tiszadob Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata és Tiszadob Nagyközség Önkormányzata közötti együttműködésére 1. számú melléklet a 4/2014. (I. 29.) határozathoz MEGÁLLAPODÁST MÓDOSÍTÓ OKIRAT Tiszadob Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata és Tiszadob Nagyközség Önkormányzata közötti együttműködésére A költségvetés,

Részletesebben

Ü G Y R E N D Újfehértó Polgármesteri Hivatal gazdasági egységének gazdálkodással összefüggő feladatairól

Ü G Y R E N D Újfehértó Polgármesteri Hivatal gazdasági egységének gazdálkodással összefüggő feladatairól Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő Testületének Polgármesteri Hivatala 6653-11/2009 13/2009. (XI.05.) számú JEGYZŐI UTASÍTÁS Ü G Y R E N D Újfehértó Polgármesteri Hivatal gazdasági egységének gazdálkodással

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. február 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. február 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: Zirc Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának 25. számú módosítása Előadó: Sümegi Attila aljegyző

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. március 19., kedd. 1. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. március 19., kedd. 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. március 19., kedd 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. március 19., kedd 1. szám

Részletesebben

Ügyszám: 162-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2014. január 29-én,

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Tét Város Polgármesteri hivatal részére Tét Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tét város Polgármesteri hivatal ügyrendje G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T Ü G Y R

Részletesebben

2006. június 22. 10. szám. Tartalomjegyzék

2006. június 22. 10. szám. Tartalomjegyzék 2006. június 22. 10. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 69/2006. (VI. 15.) Kgy. A Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Pécs) igazgatói állásra beérkezett

Részletesebben