J E G Y Z Õ K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Õ K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének december 18-án 13:30 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út képviselõ-testületi tag: Szerna Csaba Majtényi Géza Bárdos Pál Csontos Mihály Mészárosné Kulcsár Edit Horváth László Gyurkó Zsuzsanna Veres Zoltán polgármester képviselõ képviselõ képviselõ képviselõ képviselõ képviselõ alpolgármester Tanácskozási joggal jelenlévõ meghívottak: - az ülés egész tartamára: Dr. Herczeg Tibor jegyzõ - - jegyzõkönyvvezetõ: Dr. Herczeg Tibor jegyzõ Szerna Csaba polgármester köszöntötte a képviselõ-testület tagjait, az ülésen tanácskozási joggal résztvevõket. Megállapította, hogy a képviselõ-testület 8 tagja jelen van, a képviselõ-testület ülése határozatképes. Javaslatot tett az ülés meghívóban feltüntetett napirendi pontjainak elfogadására, indítványozta, hogy a 2. napirendi pontot - köztisztviselõi cafeteria-juttatáshoz költségvetési fedezet meghatározása a képviselõ-testület vegye le napirendrõl, azt a januári ülésén tárgyalja. A képviselõ-testület a napirendi javaslatot egyhangú (8 igen) szavazattal elfogadta, és az alábbiak szerint határozta meg az ülés napirendjét:

2 2 N A P I R E N D : Npr. Tárgy Elõterjesztõ évi közszolgáltatási díjak, étkezési térítési díjak, bérleti díjak és helyi adómértékek megállapítása. (elõterjesztés módja: írásban) A Szervezeti és Mûködési Szabályzatának és Ügyrendjének módosítása. (elõterjesztés módja: írásban) Szerna Csaba polgármester Szerna Csaba polgármester 3. Aktuális feladatok Szerna Csaba polgármester 4. Indítványok, javaslatok 5. Átmeneti segély iránti kérelmek elbírálása-zárt ülés Dr. Herczeg Tibor jegyzõ 1./ Napirendi pont tárgyalása: Tárgy: évi közszolgáltatási díjak, étkezési térítési díjak, bérleti díjak és helyi adómértékek megállapítása. Elõterjesztõ: Szerna Csaba polgármester Szerna Csaba polgármester a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés szerint ismertette a napirenden belüli határozati javaslatokat, rendeletmódosítási tervezeteket. a január 1-jétõl hatályba lépõ étkezési normák és térítési díjak mértékének megállapítására javaslat A Képviselõ-testület az elõterjesztéssel egyetértett és egyhangú (8 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 9 9 / ( X I I ) s z á m ú K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t i h a t á r o z a t Tárgy: által fenntartott Óvodai Konyha által biztosított, gyermek- alkalmazotti- és vendégétkeztetés nyersanyagnormáinak, térítési díjainak évi megállapítása.

3 3 1./ Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete, az Önkormányzat által fenntartott Óvodai Konyha által biztosított gyermek- és alkalmazotti étkeztetésre vonatkozó nyersanyagnormát az alábbiak szerint határozza meg, január 1-i hatállyal: a.) Óvodai, konyhai alkalmazottak étkezésének napi nyersanyag normája 400 Ft, melybõl: tízórai: 60 Ft ebéd: 300 Ft, uzsonna 40 Ft, mely összegek az áfát nem tartalmazzák. Az alkalmazottak térítési díja: 400 Ft, mely összeg az áfát nem tartalmazza. b.) Egyéb alkalmazottak részétkezésének napi nyersanyag normája 300 Ft, melybõl: ebéd: 300 Ft. Az alkalmazottak részétkezésének térítési díja: 300 Ft, mely összeg az áfát nem tartalmazza. c.) Óvodai gyermek étkeztetés napi nyersanyag normája 265 Ft, melybõl: tízórai: 60 Ft ebéd: 155 Ft uzsonna 50 Ft, mely összegek az áfát nem tartalmazzák. d.) Iskolai napközis étkeztetés napi nyersanyag normája 300 Ft, melybõl: tízórai: 65 Ft ebéd: 180 Ft uzsonna 55 Ft, mely összegek az áfát nem tartalmazzák. e.) Iskolai menzai étkeztetés napi nyersanyag normája 224 Ft, mely összeg az áfát nem tartalmazza. f.) Szociális étkeztetés napi nyersanyag normája 60. év alatti étkezõk esetében 300 Ft, melybõl: ebéd: 300 Ft, mely összeg az áfát nem tartalmazza. g.) Szociális étkeztetés napi nyersanyag normája 60. év feletti étkezõk esetében 290 Ft, melybõl: ebéd: 290 Ft, mely összeg az áfát nem tartalmazza. h.) Az önkormányzatnál, illetve az önkormányzati intézményeknél alkalmazási jogviszonyban nem állók (vendég étkezõk) térítési díja: 480.-Ft/nap, mely összeg az áfát nem tartalmazza. Az étkeztetést biztosító óvodai konyha élelmezésvezetõjének értesítésérõl a jegyzõ gondoskodjon. Felelõs: jegyzõ, élelmezésvezetõ Határidõ: értelemszerûen A képviselõ-testület egyhangú (8 igen) szavazással, az alábbi rendeletet alkotta:

4 4 Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 10/2009.(XII.23.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérõl szóló 11/2000. (V. 05.) rendeletének módosításáról Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete az évi XXXI. törvény (1) bekezdésének felhatalmazása alapján a gyermekvédelem helyi rendszerérõl szóló 11/2000. (V.05.) számú rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 1.. A Rendelet 12.. (2) bekezdésével megállapított 1. számú melléklet helyébe a következõ melléklet lép: 1. számú melléklet Intézményi térítési díjak: a.) Napközi otthonos óvodában: 265.-Ft/nap; b.) Napközi-, iskolaotthonos étkeztetés: 300.-Ft/nap; c.) Iskolai menzai étkeztetés Ft/nap 2.. Jelen rendelet január 1-jével lép hatályba, mellyel egyidõben hatályát veszti az önkormányzat Képviselõ-testületének 11/2008. (XII. 29.) rendelete. K. m. f. Szerna Csaba sk. polgármester Dr. Herczeg Tibor sk. jegyzõ Kihirdetve: Serényfalva, december 23. Dr. Herczeg Tibor sk. jegyzõ b.) Az önkormányzat által fenntartott intézményeknél alkalmazottak természetbeni-, béren kívüli juttatásának évi megállapításához költségvetési fedezet biztosítása. A Képviselõ-testület az elõterjesztéssel egyetértett és egyhangú (8 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

5 5 c.) A évi települési szilárd kommunális hulladékgyûjtési-, szállítási- és ártalmatlanítási díjának megállapítása. Rendeletmódosítás. A Képviselõ-testület az elõterjesztéssel egyetértett és egyhangú (8 igen) szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 11/2009.(XII.23.) rendelete a települési szilárd hulladék gyûjtésére, szállítására és elhelyezésére vonatkozó szabályokról szóló 14/2003. (XI.7.) rendelet módosításáról Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. tv ában kapott felhatalmazás alapján a települési szilárd kommunális hulladék gyûjtésére, szállítására és elhelyezésére vonatkozó szabályokról szóló 14/2003. (XI.7.)sz. rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 1.. A Rendelet 4.. (3). bekezdésének második harmadik mondata helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 4..(3). (3)..az önkormányzat évente rendeletében állapítja meg. A településen biztosított szilárd kommunális hulladékgyûjtés közszolgáltatási díja 110 l ûrtartalmú hulladékgyûjtõ edényt egységként tekintve, hetenkénti egyszeri ürítéssel: 350.-Ft + áfa. A képviselõ-testület a lakosság részére az alábbi díjkedvezményeket biztosítja, a fizetendõ díjak vonatkozásában: a.) a szolgáltatást igénybevevõk havonta Ft+ áfa, aa.) egyedülélõk által fizetendõ díj havonta: 736 Ft + áfa összeget fizetnek; a.) Pogonyi-pusztán élõk által fizetendõ díj havonta (a konténeres szállítás miatt): 744 Ft + áfa; ba.) Pogonyi-pusztán lakó egyedülélõk által fizetendõ díj havonta 684 Ft+ áfa. Az a-b.) pontokban megállapított lakossági díjak, a közszolgáltató által közölt és a képviselõ-testület által elfogadott díjhoz képest kedvezményeket tartalmaznak. Az így keletkezõ különbséget az önkormányzat költségvetése terhére téríti meg a közszolgáltató részére, annak számlakibocsátása alapján. 2.. Jelen rendelet január 1-vel lép hatályba, mellyel egyidõben hatályát veszti a képviselõ-testület 12/2008.(XII.29.) rendelete. Szerna Csaba sk. polgármester k.m.f. Kihirdetve: Serényfalva, december 23. Dr. Herczeg Tibor sk. jegyzõ Dr. Herczeg Tibor sk. Jegyzõ

6 6 d.) Helyi adók mértékének évre vonatkozó megállapítása. Rendeletmódosítás. A Képviselõ-testület az elõterjesztéssel egyetértett és egyhangú (8 igen) szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 12/2009.(XII.23.) rendelete a helyi adózásról szóló 13/1996. (XI.28) rendeletének módosításáról Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a többszörösen módosított Helyi adókról szóló évi C.tv. 1.. (1). bek-ben kapott felhatalmazás alapján, a 6. -ban foglaltak szerint a helyi adózásról szóló 13/1996.(XI.28.) sz. rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 1. (1) A Rendelet 5. (2). bek-e helyébe a következõ rendelkezések lépnek: 5. (2) (2) Az adó mértéke személyenként Ft/év. (2) A Rendelet 16. (2). bek-e helyébe a következõ rendelkezések lépnek: 16. (2). (2) Az adó mértéke: Ft/m 2 2. Jelen rendelet január 1-ével lép hatályba, mellyel egyidõben hatályát veszti a 10/2008. (XII.29.) 1. -ának második - a Rendelet 16. (2) bekezdését módosító mondata. k.m.f. Szerna Csaba sk. polgármester Dr. Herczeg Tibor sk. jegyzõ Kihirdetve: Serényfalva, december 23. Dr. Herczeg Tibor sk. Jegyzõ

7 7 e.) Önkormányzati tulajdonú lakás- és nem lakáscélú ingatlanok, helyiségek évi bérleti díjának megállapítása. Majtényi Géza képviselõ kérdezte, hogy az Összefogás Szövetkezet fizeti-e rendesen a bérleti díjat és a rezsi költségeket. Szerna Csaba polgármester elmondta, hogy jelenleg nincs hátralékuk. A Ft-os mértékû bérleti díjának emelését nem javasolta, a rezsi vállalás miatt. A Képviselõ-testület az elõterjesztéssel egyetértett és egyhangú (8 igen) szavazattal az alábbi határozatokat hozta: / ( X I I ) s z á mú K é p vi s e l õ - t e s t ü l e t i H at ározat: Tárgy: A Kossuth u.125. sz. alatti ingatlan után évre fizetendõ bérleti díj megállapítása. Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a 43/2000. (V.5.) számú határozata alapján a bérleti jogviszony keretei között, üzlethelyiség célra hasznosított, a Serényfalva, Kossuth u.125. számú ingatlanra megállapított bérleti díjat, január 1-jétõl Ft/hó, változatlan összegben állapítja meg. Felelõs: jegyzõ Határidõ: értelemszerûen / ( X I I ) s z á mú K é p vi s e l õ - t e s t ü l e t i H at ározat: Tárgy: A Dezselán Patika Bt. által fizetendõ bérleti díj megállapítása. Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a 81/1997. (10.03.) számú határozata alapján a Dezselán Patika Bt-vel létrejött bérleti jogviszony keretei között, a Kossuth u. 64. szám alatti ingatlanban található helyiségre vonatkozó bérleti díjat évre 6000 Ft//hó, a rezsiköltségekhez való hozzájárulás mértékét Ft/hó összegben állapítja meg január 1-tõl. A bérleti szerzõdés értelemszerû módosítása a jegyzõ feladata. Felelõs: jegyzõ Határidõ: 2009.dec.31-ig Szerna Csaba polgármester ismertette a képviselõ-testülettel a bérlakáson évben elvégzett felújítások költségeit. Elmondta, hogy csak a vásárolt anyagok értéke Ft volt. Ezen túlmenõen még számos saját anyagot építettek be, használtak fel a lakás felújítása során, és a közfoglalkoztatás keretei között elvégzett munka díjazása nem is került felszámításra. Minderre tekintettel javasolta a díj Ft/hó összegre történõ emelését. Mészárosné Kulcsár Edit képviselõ elmondta, hogy õ is gondolt emelésre, Ft-ról Ft-ra. Javasolta, hogy ezt a köztes megoldást válassza a testület. Majtényi Géza képviselõ is a Ft-ra történõ emelést támogatta. Elmondta, hogy a lakásban egy helyben foglalkoztatott pedagógus is lakik. Véleménye szerint, igaz, hogy a felújítás pénzbe került, de azt önkormányzati dolgozók csinálták.

8 8 Csontos Mihály képviselõ véleménye szerint, szinte minden évben kell a lakáson csinálni valamit. A jövõben is szükséges lehet további felújítás. Ezért indokoltnak tartja, a Ft-ra történõ emelést. Gyurkó Zsuzsanna képviselõ véleménye szerint Ft-ért havonta már nem lehet lakni sehol, még a Ft sem túlzás. A 90-es évek elején, minden bérlõ megvette részletfizetési kedvezménnyel ezeket a lakásokat, egyedül Pusztai néni nem. Pedig havi párszáz forintot kellett volna csak fizetnie. Veres Zoltán alpolgármester is a Ft-os mértéket javasolta. Elmondta, hogy garázst nem lehet ennyi pénzért bérelni. Szerna Csaba polgármester felhívta a figyelmet, hogy a Béke u.11. sz. alatti ingatlan bérlõje Pusztai Mihályné, nem pedig az oda utólag beköltözõ pedagógus unokája. A képviselõ-testület a Ft/hó mértékû bérleti díjra tett javaslatot 3 igen és 5 nem szavazattal nem fogadta el. A képviselõ-testület a Ft/hó mértékû bérleti díjra tett javaslatot 5 igen és 3 nem szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: / ( X I I ) s z á mú K é p vi s e l õ - t e s t ü l e t i H at ározat: Tárgy: A Serényfalva Béke u.11 sz. alatti ingatlan után, évre fizetendõ bérleti díj megállapítása. Képviselõ-testülete, Pusztai Mihályné bérlõ által, a Serényfalva Béke u.11. szám alatti ingatlanért fizetendõ bérleti díj összegét, január 1-jétõl Ft/hó összegben állapítja meg. A bérleti szerzõdés értelemszerû módosítása a jegyzõ feladata. Felelõs: jegyzõ Határidõ: 2009.dec.31-ig 2./ Napirendi pont tárgyalása: Tárgy: A Szervezeti és Mûködési Szabályzatának és Ügyrendjének módosítása. Elõterjesztõ: Szerna Csaba polgármester A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az elõterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, hozzászólások hangzottak el: Majtényi Géza képviselõ felhívta a figyelmet, hogy a pénzellátási terv elkészítésének határideje nem került az ügyrendben megjelölésre. Kérdezte, hogy az SZMSZ-ben a fizikai állományra vonatkozó részek miért kerültek törlésre. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ megköszönte a figyelem felhívást, a határidõt 30 napban jelölte meg. Elmondta, hogy a fizikai állományú alkalmazott átszervezés miatt már nincs a munkahelyen.

9 9 A képviselõ-testület az elõterjesztést elfogadta és egyhangú (8 igen) szavazással az alábbi határozatokat hozta: / ( X I I ) s z á m ú K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t i h a t á r o z a t Tárgy: A Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosítása. Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosítását a jkv. melléklete szerint elfogadja. Felelõs: polgármester, jegyzõ, Határidõ: értelemszerûen / ( X I I ) s z á m ú K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t i h a t á r o z a t Tárgy: A Ügyrendjének módosítása. Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Ügyrendjét a jkv. melléklete szerint elfogadja. Felelõs: polgármester, jegyzõ, Határidõ: értelemszerûen 3./ Napirendi pont tárgyalása: Tárgy: Aktuális feladatok Elõterjesztõ: Szerna Csaba polgármester Szerna Csaba polgármester tájékoztatta a képviselõ-testületet, hogy az ÚMVP III. tengely falumegújítás és fejlesztés forrásain belül, lehetséges pályázatot benyújtani az Arany János úti sport- és szabadidõpark azon fejlesztésére, melyre az LHH-s keretben nem volt mód. A képviselõ-testület a pályázat benyújtásával egyetértett és egyhangú (8 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta: / ( X I I ) s z á m ú K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t i h a t á r o z a t Tárgy: Pályázat benyújtása az ÚMVP III. tengely falumegújítás és fejlesztés cél támogatására. Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete pályázatot nyújt be, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében, falumegújítás és fejlesztés cél támogatására, az önkormányzat tulajdonában álló, 361/5 hrsz-ú közterületen megvalósuló fejlesztésekre, beruházásokra. Felelõs: polgármester Határidõ: értelemszerûen

10 10 Szerna Csaba polgármester ismertette a képviselõ-testülettel, Tinyó Ottó szuhakállói polgármester megkeresését, melyben Dr. Herczeg Tibor jegyzõ, címzetes fõjegyzõi címre vonatkozó felterjesztési javaslat támogatását kezdeményezte. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ a kérdés nyílt ülés keretei között történõ tárgyalásához nem járult hozzá, ezért azt a képviselõ-testület zárt ülésén vitatta meg. Szerna Csaba polgármester az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata alapján, a Serényfalva község belterületén térfigyelõ-rendszer létesítése fejlesztéshez, javasolta a Közbeszerzési Bizottság tagjainak megválasztását. A KB nem az Ötv. szerinti bizottság. A tagjaira tett javaslat: Dr. Herczeg Tibor jegyzõ, Majtényi Géza képviselõ, Szerna Csaba polgármester, Horváth László képviselõ; Veres Zoltán alpolgármester. A képviselõ-testület a javaslattal egyetértett. A képviselõ-testület egyhangú (8 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta: / ( I X ) s z ámú Képvise l õ - t e s t ü l e t i h at á ro z at: Tárgy: Közbeszerzési Bizottság tagjainak megválasztása. Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete, a, Közbeszerzési Szabályzata alapján, Közbeszerzési Bizottságot hoz létre, és a Bizottság tagjait az alábbiak szerint választja meg: Szerna Csaba Dr. Herczeg Tibor Majtényi Géza Horváth László Veres Zoltán polgármester jegyzõ képviselõ képviselõ alpolgármester A Közbeszerzési Bizottság tevékenységére, megbízatására, hatáskörére és felelõsségére a Közbeszerzési Szabályzatban rögzítettek irányadók. Határidõ: azonnal Felelõs: KB tagjai Mivel más indítvány, javaslat nem volt, ezt követõen a polgármester a képviselõtestület ülését bezárta. k. m. f. Szerna Csaba polgármester Dr. Herczeg Tibor jegyzõ

11 Borsod-Abaúj-Zemplén megye SERÉNYFALVA község Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete december 18-án megtartott nyílt ülésének: a./ jegyzõkönyve, b./ tárgysorozata, c./ határozata: 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106 d./ rendelete: 10; 11; 12 T Á R G Y S O R O Z A T : Npr. Tárgy Elõterjesztõ évi közszolgáltatási díjak, étkezési térítési díjak, bérleti díjak és helyi adómértékek megállapítása. (elõterjesztés módja: írásban) A Szervezeti és Mûködési Szabályzatának és Ügyrendjének módosítása. (elõterjesztés módja: írásban) Szerna Csaba polgármester Szerna Csaba polgármester 8. Aktuális feladatok Szerna Csaba polgármester 9. Indítványok, javaslatok 10. Átmeneti segély iránti kérelmek elbírálása Dr. Herczeg Tibor jegyzõ Serényfalva, december 22. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ

12 12 I. N A P I R E N D Elõterjesztés a képviselõ-testület november 27-i ülésére Tárgy: évi étkezési térítési díjak, közszolgáltatási díjak, bérleti díjak és helyi adómértékek megállapítása. Elõterjesztõ : Szerna Csaba polgármester Elõterjesztést készítette: Dr. Herczeg Tibor jegyzõ Az elõterjesztés melléklete: Határozati javaslatok, rendelet-tervezetek b.) január 1-jétõl hatályba lépõ étkezési normák és térítési díjak mértékének megállapítására javaslat. I. Szociális étkezés Az Sztv január 1-én hatályba lépõ 115. (1) és (9) bekezdései szerint: 115. (1) A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja (a továbbiakban: intézményi térítési díj) a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás, támogató szolgáltatás és jelzõrendszeres házi segítségnyújtás esetén a szolgáltatási önköltség és a szolgáltatás külön jogszabály szerinti költségvetési támogatásának különbözete... (9) A szolgáltatási önköltség a szolgáltatás kapcsán felmerült ráfordítások (a számvitelrõl szóló évi C. törvény ai szerinti költségek, önkormányzati intézményeknél az éves költségvetési beszámoló 21. táblája soraiban feltüntetett költségek) egy szolgáltatási egységre (ételadag, szolgáltatási óra, nap) számított értéke, amelyet az elõzõ év adatai alapján, a tárgyév április 1-jéig kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidõszaki folyamatok indokolják. Ha a szolgáltatás az elõzõ évben nem mûködött, az önköltség számításának alapjául a tárgyévre tervezett költségeket kell figyelembe venni. Fentiek szerint a szociális étkezés évi térítési díja, a évi zárszámadás adatai rendelkezésre állását követõen, április 1-ig kerülhet felülvizsgálatra. II. Gyermek étkeztetés (gyermekek napközbeni ellátása óvodai-, napközis étkeztetés) A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) szabályozza a személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáiért fizetendõ térítési díj megállapításának a szabályait.

13 (1) A helyi önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások (a továbbiakban: személyes gondoskodás) formáiról, azok igénybevételérõl, valamint a fizetendõ térítési díjról rendeletet alkot. e) a fizetendõ térítési díjak mértékét, csökkentésének és elengedésének eseteit, módjait (1) A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások intézményi térítési díját az intézményt fenntartó évente kétszer állapíthatja meg. (2) A ok alapján fizetendõ térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) az intézményvezetõ - az önálló helyettes szülõi ellátás esetén a mûködtetõ - állapítja meg, melyrõl az ellátás igénybevétele után, de legkésõbb az igénybevételtõl számított harminc napon belül írásban értesíti a térítési díj fizetésére kötelezettet. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. (3) A személyi térítési díj összegét a fenntartó - a 29. (2) bekezdésének e) pontja alapján - csökkentheti vagy elengedheti. (4) Ha a kötelezett a személyi térítési díjat vitatja, a (2) bekezdés szerinti értesítés kézhezvételétõl számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. (5) A személyi térítési díj összege évente két alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg, kivéve, ha a kötelezett jövedelme olyan mértékben csökken, hogy az e törvényben szabályozott térítési díjfizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni. A kötelezett nem kötelezhetõ a felülvizsgálatot megelõzõ idõszakra vonatkozóan az új térítési díj megfizetésére. (6) Ingyenes ellátásban kell részesíteni a jogosultat, ha a térítésidíj-fizetésre kötelezett jövedelemmel nem rendelkezik. (7) A térítési díj meg nem fizetése esetén késedelmi pótlék nem állapítható meg (1) A személyes gondoskodást nyújtó alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátása személyi térítési díjának megfizetésére a szülõi felügyeleti joggal rendelkezõ szülõ vagy más törvényes képviselõ köteles. (2) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben - a ban foglalt kivétellel - az alapellátások keretébe tartozó szolgáltatások közül csak az étkezésért állapítható meg térítési díj. (3) A gyermekek napközbeni ellátása (a továbbiakban: gyermekétkeztetés) intézmény térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. (4) A személyi térítési díjat az intézményvezetõ a (3) bekezdés szerinti napi összeg általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett étkezések számának, valamint az (5) bekezdésben megjelölt normatív kedvezményeknek a figyelembevételével állapítja meg. (5) Gyermekétkeztetés esetén a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ aa) bölcsõdés, ab) óvodás, ac) 1-7. évfolyamon nappali rendszerû iskolai oktatásban részt vevõ, ad) fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó intézményben elhelyezett, aa)-ac) alpont szerinti életkorú gyermek után az intézményi térítési díj 100%-át, b) az a) pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át, c) három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%- át, d) az ad) alpont alá nem tartozó, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át, e) kedvezményként kell biztosítani (az a)-e) pont a továbbiakban együtt: normatív kedvezmény). (7) A gyermek lakóhelye szerint illetékes önkormányzat, illetve - ha a gyermek közoktatási intézményben részesül étkezésben - a nevelési-oktatási intézmény vezetõje - a fenntartó által megállapított szabályok keretei között - a gyermek egyéni rászorultsága alapján további gyermekenkénti kedvezményt állapíthat meg.

14 14 III. Gyermek étkeztetés (menzai étkeztetés) A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény szerint ad felhatalmazást a közoktatási intézményben menzai étkezést igénybevevõ tanulók térítési díj fizetési kötelezettségének megállapításához (1) A helyi önkormányzatok és az állami szervek által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben, továbbá a helyi önkormányzati feladatellátás keretében térítési díj ellenében igénybe vehetõ szolgáltatások: (3) A gyermek, tanuló a nevelési-oktatási intézményben igénybe vett étkezésért jogszabályban meghatározottak szerint térítési díjat fizet. A térítési díj megállapítására, a kedvezmények, mentességek biztosítására értelemszerûen alkalmazni kell a Gyvt. rendelekzéseit. A vendéglátás és közétkeztetés keretében történõ élelmiszer-elõállítás és - forgalmazás feltételeirõl szóló - a 67/2007. (VII. 10.) GKM-EüM-FVM-SZMM együttes rendelettel módosított - 80/1999. (XII. 28.) GM-EüM-FVM együttes rendelet, napi energia- és tápanyag-beviteli, illetve élelmiszer-felhasználási ajánlása figyelembe vételével, a tényfelhasználások alapján az óvodai konyha élelmezésvezetõje elvégezte az étkeztetési formákhoz kapcsolódó normaszámításokat. A normák figyelembe vételével, a évre megállapítható térítési díjak az alábbiak szerint alakulnak, összehasonlítva a évre hatályos díjtételekkel: Térítési díj fajtája évi díj évre javasolt Óvodai gyermekétkeztetés Menza Napközis ellátás (háromszori étkezés) Óvodai, konyhai alkalmazottak (Háromszori étkezés) Vendég étkeztetés Önkormányzati alkalmazottak Szociális étkeztetés április 1-ig.

15 Határozati javaslat: / ( X I I ) s z á m ú K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t i h a t á r o z a t Tárgy: által fenntartott Óvodai Konyha által biztosított, gyermek- alkalmazotti- és vendégétkeztetés nyersanyagnormáinak, térítési díjainak évi megállapítása. 1./ Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete, az Önkormányzat által fenntartott Óvodai Konyha által biztosított gyermek- és alkalmazotti étkeztetésre vonatkozó nyersanyagnormát az alábbiak szerint határozza meg, január 1-i hatállyal: a.) Óvodai, konyhai alkalmazottak étkezésének napi nyersanyag normája 400 Ft, melybõl: tízórai: 60 Ft ebéd: 300 Ft, uzsonna 40 Ft, mely összegek az áfát nem tartalmazzák. Az alkalmazottak térítési díja: 400 Ft, mely összeg az áfát nem tartalmazza. b.) Egyéb alkalmazottak részétkezésének napi nyersanyag normája 300 Ft, melybõl: ebéd: 300 Ft. Az alkalmazottak részétkezésének térítési díja: 300 Ft, mely összeg az áfát nem tartalmazza. c.) Óvodai gyermek étkeztetés napi nyersanyag normája 265 Ft, melybõl: tízórai: 60 Ft ebéd: 155 Ft uzsonna 50 Ft, mely összegek az áfát nem tartalmazzák. d.) Iskolai napközis étkeztetés napi nyersanyag normája 265 Ft, melybõl: tízórai: 65 Ft ebéd: 180 Ft uzsonna 55 Ft, mely összegek az áfát nem tartalmazzák. e.) Iskolai menzai étkeztetés napi nyersanyag normája 224 Ft, mely összeg az áfát nem tartalmazza. f.) Szociális étkeztetés napi nyersanyag normája 60. év alatti étkezõk esetében 300 Ft, melybõl: ebéd: 300 Ft, mely összeg az áfát nem tartalmazza. g.) Szociális étkeztetés napi nyersanyag normája 60. év feletti étkezõk esetében 290 Ft, melybõl: ebéd: 290 Ft, mely összeg az áfát nem tartalmazza. h.) Az önkormányzatnál, illetve az önkormányzati intézményeknél alkalmazási jogviszonyban nem állók (vendég étkezõk) térítési díja: 480.-Ft/nap, mely összeg az áfát nem tartalmazza. Az étkeztetést biztosító óvodai konyha élelmezésvezetõjének értesítésérõl a jegyzõ gondoskodjon. Felelõs: jegyzõ, élelmezésvezetõ Határidõ: értelemszerûen

16 16 b.) Az önkormányzat által fenntartott intézményeknél alkalmazottok természetbeni-, béren kívüli juttatásának évi megállapításához költségvetési fedezet biztosítása. A személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény, január 1-én hatályba lépõ módosítása alapjaiban megváltoztatta az alkalmazotti juttatásokhoz kapcsolódó adózás rendszerét. Az étkezéshez kapcsolódó juttatások területén az alábbi változások érvényesülnek: 70. (1) Egyes természetbeni és egyéb béren kívüli juttatások bevétele után az adókötelezettséget a 71. rendelkezései szerint kell teljesíteni... (2) b) meleg étkeztetés formájában juttatott bevételbõl a juttatás alapjául szolgáló jogviszony minden megkezdett hónapjára (utólag is) havi forintot meg nem haladó rész; d) meleg étkeztetés formájában juttatott bevételnek minõsül az étkezõhelyi vendéglátás, a munkahelyi étkeztetés, vagy közétkeztetés nyújtása révén juttatott bevétel (ideértve a kizárólag e szolgáltatások igénybevételére jogosító utalványt is); 71. (1) A magánszemély a 70. rendelkezéseiben foglalt feltételek szerinti és értékhatáron belüli juttatás révén megszerzett bevétele után az õt juttatásban részesítõ kifizetõ (a továbbiakban: juttató) 25 százalék adó fizetésére köteles. A hideg étkezési utalványokat 97.89%-os adóteher sújtja. A képviselõ-testület a fenti törvényi rendelkezések figyelembe vételével határozhatja meg a juttatás mértékét, a költségvetési fedezet biztosítása érdekében, a évi tagintézményi és önkormányzati költségvetés tervezése és végrehajtása során ben a nál, az önkormányzat által fenntartott intézményeknél foglalkoztatottak, illetve egyéb alkalmazottak Ft/hó, természetbeni étkezésre vagy választásuk szerint Ft/hó összegû hideg étkezési utalványra voltak jogosultak. / ( X I I ) s z á m ú K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t i h a t á r o z a t Tárgy: által fenntartott intézményeknél alkalmazottok természetbeni-, béren kívüli juttatásának évi megállapításához költségvetési fedezet biztosítása. 1/ Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a évi költségvetési rendeletében a Ktv. hatálya alá tartozó munkavállalók kivételével - a munkáltatók által természetben nyújtott étkezéshez az Szja tv. hatályos rendelkezéseire figyelemmel Ft/hó/fõ összeget, biztosít az igénybevevõ munkavállalók részére, január 1-jétõl kezdõdõ adóévben. A munkáltatói jogkör gyakorlói és az étkeztetést biztosító óvodai konyha élelmezésvezetõjének értesítésérõl a jegyzõ gondoskodjon. Felelõs: jegyzõ, élelmezésvezetõ Határidõ: értelemszerûen

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 17-én 14.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Délegyháza Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala ALAPÍTÓ OKIRATA

ALAPÍTÓ OKIRAT. Délegyháza Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala ALAPÍTÓ OKIRATA ALAPÍTÓ OKIRAT a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 38. (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésről Gyói Gábor és Vágner István képviselők távolmaradtak.

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésről Gyói Gábor és Vágner István képviselők távolmaradtak. JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2009. július 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem Jelen vannak: Laskai István polgármester Bárkai Jánosné Göblyös Gáborné Harmatos

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 30. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat 2010. december 21-én megtartott üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült: Martonvásár Város Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 8. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /180/ 2012 E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. február 17-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Polgármesteri Hivatal Tapolca alapító okiratának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyző@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. február 12-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 5-én, 9:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácsterme

Részletesebben

Köszöntöm Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2009. május 14.-i rendkívüli ülésének anyagánál. Ön az alábbi menüpontok közül választhat

Köszöntöm Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2009. május 14.-i rendkívüli ülésének anyagánál. Ön az alábbi menüpontok közül választhat Köszöntöm Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2009. május 14.-i rendkívüli ülésének anyagánál Ön az alábbi menüpontok közül választhat Városfejlesztési Bizottság napirendje Képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Az ülés helye: Tanácsterem. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Medve Éva, Meggyes

Részletesebben

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11 Alapító okirat Mezőzombor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Hegyaljai Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ részére a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án, 8:00 kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza,

Részletesebben

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme (8392

Részletesebben

Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és működési szabályzata

Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és működési szabályzata Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és működési szabályzata A Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal saját hatáskörében figyelembe véve a költségvetési szervek Szervezeti és működési szabályzata

Részletesebben

09 00 Ünnepi szentmise a Római Katolikus Templomban. 10 00 A megemlékezés virágainak elhelyezése az 1848-as emlékmûnél (Kossuth L.

09 00 Ünnepi szentmise a Római Katolikus Templomban. 10 00 A megemlékezés virágainak elhelyezése az 1848-as emlékmûnél (Kossuth L. 2007. MÁRCIUS 10. www.cegledbercel.hu C E G L É D B E R C E L K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A T i s z t e l e t t e l m e g h í v j u k Ceglédbercel község lakosságát az 1848-49-es

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. május 14-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 27-én megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 27-én megtartott rendkívüli üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/5/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 27-én megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 14/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és

Részletesebben

10/2009. számú 2009. május 27-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

10/2009. számú 2009. május 27-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 6850-1/2009. 10/2009. számú 2009. május 27-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 88-114/2009. (V.27.) sz. Kth.) Kerekegyháza

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK. I-7323-11/2010. számú SZERVEZETI ÉS

JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK. I-7323-11/2010. számú SZERVEZETI ÉS JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK I-7323-11/2010. számú SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. 2 A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 693/17/2011. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 48/2011.(VI.23.) határozata Nagyrév

Részletesebben

A Képviselő-testület 2o1o. március 16-i ülésén hozott határozatok:

A Képviselő-testület 2o1o. március 16-i ülésén hozott határozatok: A Képviselő-testület 2o1o. március 16-i ülésén hozott határozatok: 1/2010. (III. 16.) számú együttes határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete és Áporka Község Önkormányzatának

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. december 17-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzata 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Tiszacsege Város Önkormányzata 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tiszacsege Város Önkormányzata 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

Eljárási rendelkezések

Eljárási rendelkezések Kétsoprony Község Képviselőtestületének az 10/2011.(XI.23.) önkormányzati rendelete a Szociális ellátásokról. Kétsoprony Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

A BÖLCSŐDÉK MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYÉNEK SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI

A BÖLCSŐDÉK MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYÉNEK SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI A BÖLCSŐDÉK MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYÉNEK SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI Gazdasági-élelmezésvezető Munkáját a bölcsődevezető irányításával végzi, együttműködik a mindenkori fenntartó szerv pénzügyi, gazdasági szakembereivel.

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK. I-31321-11/2009. számú SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK. I-31321-11/2009. számú SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK I-31321-11/2009. számú SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. 2 A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2012. február 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2012. február 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről. Hunya Község Képviselő-testülete H u n y a 3/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2012. február 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről. Az ülés helye: Körjegyzőség

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Földeák község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete Földeák község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról Földeák község Önkormányzat

Részletesebben

17/2008. (VI.27) rendelet Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról

17/2008. (VI.27) rendelet Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról 17/2008. (VI.27) rendelet Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról Doboz Nagyközség Önkormányzata az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet

Részletesebben