J E G Y Z Õ K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Õ K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének december 18-án 13:30 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út képviselõ-testületi tag: Szerna Csaba Majtényi Géza Bárdos Pál Csontos Mihály Mészárosné Kulcsár Edit Horváth László Gyurkó Zsuzsanna Veres Zoltán polgármester képviselõ képviselõ képviselõ képviselõ képviselõ képviselõ alpolgármester Tanácskozási joggal jelenlévõ meghívottak: - az ülés egész tartamára: Dr. Herczeg Tibor jegyzõ - - jegyzõkönyvvezetõ: Dr. Herczeg Tibor jegyzõ Szerna Csaba polgármester köszöntötte a képviselõ-testület tagjait, az ülésen tanácskozási joggal résztvevõket. Megállapította, hogy a képviselõ-testület 8 tagja jelen van, a képviselõ-testület ülése határozatképes. Javaslatot tett az ülés meghívóban feltüntetett napirendi pontjainak elfogadására, indítványozta, hogy a 2. napirendi pontot - köztisztviselõi cafeteria-juttatáshoz költségvetési fedezet meghatározása a képviselõ-testület vegye le napirendrõl, azt a januári ülésén tárgyalja. A képviselõ-testület a napirendi javaslatot egyhangú (8 igen) szavazattal elfogadta, és az alábbiak szerint határozta meg az ülés napirendjét:

2 2 N A P I R E N D : Npr. Tárgy Elõterjesztõ évi közszolgáltatási díjak, étkezési térítési díjak, bérleti díjak és helyi adómértékek megállapítása. (elõterjesztés módja: írásban) A Szervezeti és Mûködési Szabályzatának és Ügyrendjének módosítása. (elõterjesztés módja: írásban) Szerna Csaba polgármester Szerna Csaba polgármester 3. Aktuális feladatok Szerna Csaba polgármester 4. Indítványok, javaslatok 5. Átmeneti segély iránti kérelmek elbírálása-zárt ülés Dr. Herczeg Tibor jegyzõ 1./ Napirendi pont tárgyalása: Tárgy: évi közszolgáltatási díjak, étkezési térítési díjak, bérleti díjak és helyi adómértékek megállapítása. Elõterjesztõ: Szerna Csaba polgármester Szerna Csaba polgármester a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés szerint ismertette a napirenden belüli határozati javaslatokat, rendeletmódosítási tervezeteket. a január 1-jétõl hatályba lépõ étkezési normák és térítési díjak mértékének megállapítására javaslat A Képviselõ-testület az elõterjesztéssel egyetértett és egyhangú (8 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 9 9 / ( X I I ) s z á m ú K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t i h a t á r o z a t Tárgy: által fenntartott Óvodai Konyha által biztosított, gyermek- alkalmazotti- és vendégétkeztetés nyersanyagnormáinak, térítési díjainak évi megállapítása.

3 3 1./ Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete, az Önkormányzat által fenntartott Óvodai Konyha által biztosított gyermek- és alkalmazotti étkeztetésre vonatkozó nyersanyagnormát az alábbiak szerint határozza meg, január 1-i hatállyal: a.) Óvodai, konyhai alkalmazottak étkezésének napi nyersanyag normája 400 Ft, melybõl: tízórai: 60 Ft ebéd: 300 Ft, uzsonna 40 Ft, mely összegek az áfát nem tartalmazzák. Az alkalmazottak térítési díja: 400 Ft, mely összeg az áfát nem tartalmazza. b.) Egyéb alkalmazottak részétkezésének napi nyersanyag normája 300 Ft, melybõl: ebéd: 300 Ft. Az alkalmazottak részétkezésének térítési díja: 300 Ft, mely összeg az áfát nem tartalmazza. c.) Óvodai gyermek étkeztetés napi nyersanyag normája 265 Ft, melybõl: tízórai: 60 Ft ebéd: 155 Ft uzsonna 50 Ft, mely összegek az áfát nem tartalmazzák. d.) Iskolai napközis étkeztetés napi nyersanyag normája 300 Ft, melybõl: tízórai: 65 Ft ebéd: 180 Ft uzsonna 55 Ft, mely összegek az áfát nem tartalmazzák. e.) Iskolai menzai étkeztetés napi nyersanyag normája 224 Ft, mely összeg az áfát nem tartalmazza. f.) Szociális étkeztetés napi nyersanyag normája 60. év alatti étkezõk esetében 300 Ft, melybõl: ebéd: 300 Ft, mely összeg az áfát nem tartalmazza. g.) Szociális étkeztetés napi nyersanyag normája 60. év feletti étkezõk esetében 290 Ft, melybõl: ebéd: 290 Ft, mely összeg az áfát nem tartalmazza. h.) Az önkormányzatnál, illetve az önkormányzati intézményeknél alkalmazási jogviszonyban nem állók (vendég étkezõk) térítési díja: 480.-Ft/nap, mely összeg az áfát nem tartalmazza. Az étkeztetést biztosító óvodai konyha élelmezésvezetõjének értesítésérõl a jegyzõ gondoskodjon. Felelõs: jegyzõ, élelmezésvezetõ Határidõ: értelemszerûen A képviselõ-testület egyhangú (8 igen) szavazással, az alábbi rendeletet alkotta:

4 4 Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 10/2009.(XII.23.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérõl szóló 11/2000. (V. 05.) rendeletének módosításáról Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete az évi XXXI. törvény (1) bekezdésének felhatalmazása alapján a gyermekvédelem helyi rendszerérõl szóló 11/2000. (V.05.) számú rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 1.. A Rendelet 12.. (2) bekezdésével megállapított 1. számú melléklet helyébe a következõ melléklet lép: 1. számú melléklet Intézményi térítési díjak: a.) Napközi otthonos óvodában: 265.-Ft/nap; b.) Napközi-, iskolaotthonos étkeztetés: 300.-Ft/nap; c.) Iskolai menzai étkeztetés Ft/nap 2.. Jelen rendelet január 1-jével lép hatályba, mellyel egyidõben hatályát veszti az önkormányzat Képviselõ-testületének 11/2008. (XII. 29.) rendelete. K. m. f. Szerna Csaba sk. polgármester Dr. Herczeg Tibor sk. jegyzõ Kihirdetve: Serényfalva, december 23. Dr. Herczeg Tibor sk. jegyzõ b.) Az önkormányzat által fenntartott intézményeknél alkalmazottak természetbeni-, béren kívüli juttatásának évi megállapításához költségvetési fedezet biztosítása. A Képviselõ-testület az elõterjesztéssel egyetértett és egyhangú (8 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

5 5 c.) A évi települési szilárd kommunális hulladékgyûjtési-, szállítási- és ártalmatlanítási díjának megállapítása. Rendeletmódosítás. A Képviselõ-testület az elõterjesztéssel egyetértett és egyhangú (8 igen) szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 11/2009.(XII.23.) rendelete a települési szilárd hulladék gyûjtésére, szállítására és elhelyezésére vonatkozó szabályokról szóló 14/2003. (XI.7.) rendelet módosításáról Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. tv ában kapott felhatalmazás alapján a települési szilárd kommunális hulladék gyûjtésére, szállítására és elhelyezésére vonatkozó szabályokról szóló 14/2003. (XI.7.)sz. rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 1.. A Rendelet 4.. (3). bekezdésének második harmadik mondata helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 4..(3). (3)..az önkormányzat évente rendeletében állapítja meg. A településen biztosított szilárd kommunális hulladékgyûjtés közszolgáltatási díja 110 l ûrtartalmú hulladékgyûjtõ edényt egységként tekintve, hetenkénti egyszeri ürítéssel: 350.-Ft + áfa. A képviselõ-testület a lakosság részére az alábbi díjkedvezményeket biztosítja, a fizetendõ díjak vonatkozásában: a.) a szolgáltatást igénybevevõk havonta Ft+ áfa, aa.) egyedülélõk által fizetendõ díj havonta: 736 Ft + áfa összeget fizetnek; a.) Pogonyi-pusztán élõk által fizetendõ díj havonta (a konténeres szállítás miatt): 744 Ft + áfa; ba.) Pogonyi-pusztán lakó egyedülélõk által fizetendõ díj havonta 684 Ft+ áfa. Az a-b.) pontokban megállapított lakossági díjak, a közszolgáltató által közölt és a képviselõ-testület által elfogadott díjhoz képest kedvezményeket tartalmaznak. Az így keletkezõ különbséget az önkormányzat költségvetése terhére téríti meg a közszolgáltató részére, annak számlakibocsátása alapján. 2.. Jelen rendelet január 1-vel lép hatályba, mellyel egyidõben hatályát veszti a képviselõ-testület 12/2008.(XII.29.) rendelete. Szerna Csaba sk. polgármester k.m.f. Kihirdetve: Serényfalva, december 23. Dr. Herczeg Tibor sk. jegyzõ Dr. Herczeg Tibor sk. Jegyzõ

6 6 d.) Helyi adók mértékének évre vonatkozó megállapítása. Rendeletmódosítás. A Képviselõ-testület az elõterjesztéssel egyetértett és egyhangú (8 igen) szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 12/2009.(XII.23.) rendelete a helyi adózásról szóló 13/1996. (XI.28) rendeletének módosításáról Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a többszörösen módosított Helyi adókról szóló évi C.tv. 1.. (1). bek-ben kapott felhatalmazás alapján, a 6. -ban foglaltak szerint a helyi adózásról szóló 13/1996.(XI.28.) sz. rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 1. (1) A Rendelet 5. (2). bek-e helyébe a következõ rendelkezések lépnek: 5. (2) (2) Az adó mértéke személyenként Ft/év. (2) A Rendelet 16. (2). bek-e helyébe a következõ rendelkezések lépnek: 16. (2). (2) Az adó mértéke: Ft/m 2 2. Jelen rendelet január 1-ével lép hatályba, mellyel egyidõben hatályát veszti a 10/2008. (XII.29.) 1. -ának második - a Rendelet 16. (2) bekezdését módosító mondata. k.m.f. Szerna Csaba sk. polgármester Dr. Herczeg Tibor sk. jegyzõ Kihirdetve: Serényfalva, december 23. Dr. Herczeg Tibor sk. Jegyzõ

7 7 e.) Önkormányzati tulajdonú lakás- és nem lakáscélú ingatlanok, helyiségek évi bérleti díjának megállapítása. Majtényi Géza képviselõ kérdezte, hogy az Összefogás Szövetkezet fizeti-e rendesen a bérleti díjat és a rezsi költségeket. Szerna Csaba polgármester elmondta, hogy jelenleg nincs hátralékuk. A Ft-os mértékû bérleti díjának emelését nem javasolta, a rezsi vállalás miatt. A Képviselõ-testület az elõterjesztéssel egyetértett és egyhangú (8 igen) szavazattal az alábbi határozatokat hozta: / ( X I I ) s z á mú K é p vi s e l õ - t e s t ü l e t i H at ározat: Tárgy: A Kossuth u.125. sz. alatti ingatlan után évre fizetendõ bérleti díj megállapítása. Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a 43/2000. (V.5.) számú határozata alapján a bérleti jogviszony keretei között, üzlethelyiség célra hasznosított, a Serényfalva, Kossuth u.125. számú ingatlanra megállapított bérleti díjat, január 1-jétõl Ft/hó, változatlan összegben állapítja meg. Felelõs: jegyzõ Határidõ: értelemszerûen / ( X I I ) s z á mú K é p vi s e l õ - t e s t ü l e t i H at ározat: Tárgy: A Dezselán Patika Bt. által fizetendõ bérleti díj megállapítása. Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a 81/1997. (10.03.) számú határozata alapján a Dezselán Patika Bt-vel létrejött bérleti jogviszony keretei között, a Kossuth u. 64. szám alatti ingatlanban található helyiségre vonatkozó bérleti díjat évre 6000 Ft//hó, a rezsiköltségekhez való hozzájárulás mértékét Ft/hó összegben állapítja meg január 1-tõl. A bérleti szerzõdés értelemszerû módosítása a jegyzõ feladata. Felelõs: jegyzõ Határidõ: 2009.dec.31-ig Szerna Csaba polgármester ismertette a képviselõ-testülettel a bérlakáson évben elvégzett felújítások költségeit. Elmondta, hogy csak a vásárolt anyagok értéke Ft volt. Ezen túlmenõen még számos saját anyagot építettek be, használtak fel a lakás felújítása során, és a közfoglalkoztatás keretei között elvégzett munka díjazása nem is került felszámításra. Minderre tekintettel javasolta a díj Ft/hó összegre történõ emelését. Mészárosné Kulcsár Edit képviselõ elmondta, hogy õ is gondolt emelésre, Ft-ról Ft-ra. Javasolta, hogy ezt a köztes megoldást válassza a testület. Majtényi Géza képviselõ is a Ft-ra történõ emelést támogatta. Elmondta, hogy a lakásban egy helyben foglalkoztatott pedagógus is lakik. Véleménye szerint, igaz, hogy a felújítás pénzbe került, de azt önkormányzati dolgozók csinálták.

8 8 Csontos Mihály képviselõ véleménye szerint, szinte minden évben kell a lakáson csinálni valamit. A jövõben is szükséges lehet további felújítás. Ezért indokoltnak tartja, a Ft-ra történõ emelést. Gyurkó Zsuzsanna képviselõ véleménye szerint Ft-ért havonta már nem lehet lakni sehol, még a Ft sem túlzás. A 90-es évek elején, minden bérlõ megvette részletfizetési kedvezménnyel ezeket a lakásokat, egyedül Pusztai néni nem. Pedig havi párszáz forintot kellett volna csak fizetnie. Veres Zoltán alpolgármester is a Ft-os mértéket javasolta. Elmondta, hogy garázst nem lehet ennyi pénzért bérelni. Szerna Csaba polgármester felhívta a figyelmet, hogy a Béke u.11. sz. alatti ingatlan bérlõje Pusztai Mihályné, nem pedig az oda utólag beköltözõ pedagógus unokája. A képviselõ-testület a Ft/hó mértékû bérleti díjra tett javaslatot 3 igen és 5 nem szavazattal nem fogadta el. A képviselõ-testület a Ft/hó mértékû bérleti díjra tett javaslatot 5 igen és 3 nem szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: / ( X I I ) s z á mú K é p vi s e l õ - t e s t ü l e t i H at ározat: Tárgy: A Serényfalva Béke u.11 sz. alatti ingatlan után, évre fizetendõ bérleti díj megállapítása. Képviselõ-testülete, Pusztai Mihályné bérlõ által, a Serényfalva Béke u.11. szám alatti ingatlanért fizetendõ bérleti díj összegét, január 1-jétõl Ft/hó összegben állapítja meg. A bérleti szerzõdés értelemszerû módosítása a jegyzõ feladata. Felelõs: jegyzõ Határidõ: 2009.dec.31-ig 2./ Napirendi pont tárgyalása: Tárgy: A Szervezeti és Mûködési Szabályzatának és Ügyrendjének módosítása. Elõterjesztõ: Szerna Csaba polgármester A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az elõterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, hozzászólások hangzottak el: Majtényi Géza képviselõ felhívta a figyelmet, hogy a pénzellátási terv elkészítésének határideje nem került az ügyrendben megjelölésre. Kérdezte, hogy az SZMSZ-ben a fizikai állományra vonatkozó részek miért kerültek törlésre. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ megköszönte a figyelem felhívást, a határidõt 30 napban jelölte meg. Elmondta, hogy a fizikai állományú alkalmazott átszervezés miatt már nincs a munkahelyen.

9 9 A képviselõ-testület az elõterjesztést elfogadta és egyhangú (8 igen) szavazással az alábbi határozatokat hozta: / ( X I I ) s z á m ú K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t i h a t á r o z a t Tárgy: A Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosítása. Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosítását a jkv. melléklete szerint elfogadja. Felelõs: polgármester, jegyzõ, Határidõ: értelemszerûen / ( X I I ) s z á m ú K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t i h a t á r o z a t Tárgy: A Ügyrendjének módosítása. Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Ügyrendjét a jkv. melléklete szerint elfogadja. Felelõs: polgármester, jegyzõ, Határidõ: értelemszerûen 3./ Napirendi pont tárgyalása: Tárgy: Aktuális feladatok Elõterjesztõ: Szerna Csaba polgármester Szerna Csaba polgármester tájékoztatta a képviselõ-testületet, hogy az ÚMVP III. tengely falumegújítás és fejlesztés forrásain belül, lehetséges pályázatot benyújtani az Arany János úti sport- és szabadidõpark azon fejlesztésére, melyre az LHH-s keretben nem volt mód. A képviselõ-testület a pályázat benyújtásával egyetértett és egyhangú (8 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta: / ( X I I ) s z á m ú K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t i h a t á r o z a t Tárgy: Pályázat benyújtása az ÚMVP III. tengely falumegújítás és fejlesztés cél támogatására. Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete pályázatot nyújt be, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében, falumegújítás és fejlesztés cél támogatására, az önkormányzat tulajdonában álló, 361/5 hrsz-ú közterületen megvalósuló fejlesztésekre, beruházásokra. Felelõs: polgármester Határidõ: értelemszerûen

10 10 Szerna Csaba polgármester ismertette a képviselõ-testülettel, Tinyó Ottó szuhakállói polgármester megkeresését, melyben Dr. Herczeg Tibor jegyzõ, címzetes fõjegyzõi címre vonatkozó felterjesztési javaslat támogatását kezdeményezte. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ a kérdés nyílt ülés keretei között történõ tárgyalásához nem járult hozzá, ezért azt a képviselõ-testület zárt ülésén vitatta meg. Szerna Csaba polgármester az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata alapján, a Serényfalva község belterületén térfigyelõ-rendszer létesítése fejlesztéshez, javasolta a Közbeszerzési Bizottság tagjainak megválasztását. A KB nem az Ötv. szerinti bizottság. A tagjaira tett javaslat: Dr. Herczeg Tibor jegyzõ, Majtényi Géza képviselõ, Szerna Csaba polgármester, Horváth László képviselõ; Veres Zoltán alpolgármester. A képviselõ-testület a javaslattal egyetértett. A képviselõ-testület egyhangú (8 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta: / ( I X ) s z ámú Képvise l õ - t e s t ü l e t i h at á ro z at: Tárgy: Közbeszerzési Bizottság tagjainak megválasztása. Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete, a, Közbeszerzési Szabályzata alapján, Közbeszerzési Bizottságot hoz létre, és a Bizottság tagjait az alábbiak szerint választja meg: Szerna Csaba Dr. Herczeg Tibor Majtényi Géza Horváth László Veres Zoltán polgármester jegyzõ képviselõ képviselõ alpolgármester A Közbeszerzési Bizottság tevékenységére, megbízatására, hatáskörére és felelõsségére a Közbeszerzési Szabályzatban rögzítettek irányadók. Határidõ: azonnal Felelõs: KB tagjai Mivel más indítvány, javaslat nem volt, ezt követõen a polgármester a képviselõtestület ülését bezárta. k. m. f. Szerna Csaba polgármester Dr. Herczeg Tibor jegyzõ

11 Borsod-Abaúj-Zemplén megye SERÉNYFALVA község Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete december 18-án megtartott nyílt ülésének: a./ jegyzõkönyve, b./ tárgysorozata, c./ határozata: 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106 d./ rendelete: 10; 11; 12 T Á R G Y S O R O Z A T : Npr. Tárgy Elõterjesztõ évi közszolgáltatási díjak, étkezési térítési díjak, bérleti díjak és helyi adómértékek megállapítása. (elõterjesztés módja: írásban) A Szervezeti és Mûködési Szabályzatának és Ügyrendjének módosítása. (elõterjesztés módja: írásban) Szerna Csaba polgármester Szerna Csaba polgármester 8. Aktuális feladatok Szerna Csaba polgármester 9. Indítványok, javaslatok 10. Átmeneti segély iránti kérelmek elbírálása Dr. Herczeg Tibor jegyzõ Serényfalva, december 22. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ

12 12 I. N A P I R E N D Elõterjesztés a képviselõ-testület november 27-i ülésére Tárgy: évi étkezési térítési díjak, közszolgáltatási díjak, bérleti díjak és helyi adómértékek megállapítása. Elõterjesztõ : Szerna Csaba polgármester Elõterjesztést készítette: Dr. Herczeg Tibor jegyzõ Az elõterjesztés melléklete: Határozati javaslatok, rendelet-tervezetek b.) január 1-jétõl hatályba lépõ étkezési normák és térítési díjak mértékének megállapítására javaslat. I. Szociális étkezés Az Sztv január 1-én hatályba lépõ 115. (1) és (9) bekezdései szerint: 115. (1) A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja (a továbbiakban: intézményi térítési díj) a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás, támogató szolgáltatás és jelzõrendszeres házi segítségnyújtás esetén a szolgáltatási önköltség és a szolgáltatás külön jogszabály szerinti költségvetési támogatásának különbözete... (9) A szolgáltatási önköltség a szolgáltatás kapcsán felmerült ráfordítások (a számvitelrõl szóló évi C. törvény ai szerinti költségek, önkormányzati intézményeknél az éves költségvetési beszámoló 21. táblája soraiban feltüntetett költségek) egy szolgáltatási egységre (ételadag, szolgáltatási óra, nap) számított értéke, amelyet az elõzõ év adatai alapján, a tárgyév április 1-jéig kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidõszaki folyamatok indokolják. Ha a szolgáltatás az elõzõ évben nem mûködött, az önköltség számításának alapjául a tárgyévre tervezett költségeket kell figyelembe venni. Fentiek szerint a szociális étkezés évi térítési díja, a évi zárszámadás adatai rendelkezésre állását követõen, április 1-ig kerülhet felülvizsgálatra. II. Gyermek étkeztetés (gyermekek napközbeni ellátása óvodai-, napközis étkeztetés) A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) szabályozza a személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáiért fizetendõ térítési díj megállapításának a szabályait.

13 (1) A helyi önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások (a továbbiakban: személyes gondoskodás) formáiról, azok igénybevételérõl, valamint a fizetendõ térítési díjról rendeletet alkot. e) a fizetendõ térítési díjak mértékét, csökkentésének és elengedésének eseteit, módjait (1) A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások intézményi térítési díját az intézményt fenntartó évente kétszer állapíthatja meg. (2) A ok alapján fizetendõ térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) az intézményvezetõ - az önálló helyettes szülõi ellátás esetén a mûködtetõ - állapítja meg, melyrõl az ellátás igénybevétele után, de legkésõbb az igénybevételtõl számított harminc napon belül írásban értesíti a térítési díj fizetésére kötelezettet. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. (3) A személyi térítési díj összegét a fenntartó - a 29. (2) bekezdésének e) pontja alapján - csökkentheti vagy elengedheti. (4) Ha a kötelezett a személyi térítési díjat vitatja, a (2) bekezdés szerinti értesítés kézhezvételétõl számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. (5) A személyi térítési díj összege évente két alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg, kivéve, ha a kötelezett jövedelme olyan mértékben csökken, hogy az e törvényben szabályozott térítési díjfizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni. A kötelezett nem kötelezhetõ a felülvizsgálatot megelõzõ idõszakra vonatkozóan az új térítési díj megfizetésére. (6) Ingyenes ellátásban kell részesíteni a jogosultat, ha a térítésidíj-fizetésre kötelezett jövedelemmel nem rendelkezik. (7) A térítési díj meg nem fizetése esetén késedelmi pótlék nem állapítható meg (1) A személyes gondoskodást nyújtó alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátása személyi térítési díjának megfizetésére a szülõi felügyeleti joggal rendelkezõ szülõ vagy más törvényes képviselõ köteles. (2) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben - a ban foglalt kivétellel - az alapellátások keretébe tartozó szolgáltatások közül csak az étkezésért állapítható meg térítési díj. (3) A gyermekek napközbeni ellátása (a továbbiakban: gyermekétkeztetés) intézmény térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. (4) A személyi térítési díjat az intézményvezetõ a (3) bekezdés szerinti napi összeg általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett étkezések számának, valamint az (5) bekezdésben megjelölt normatív kedvezményeknek a figyelembevételével állapítja meg. (5) Gyermekétkeztetés esetén a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ aa) bölcsõdés, ab) óvodás, ac) 1-7. évfolyamon nappali rendszerû iskolai oktatásban részt vevõ, ad) fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó intézményben elhelyezett, aa)-ac) alpont szerinti életkorú gyermek után az intézményi térítési díj 100%-át, b) az a) pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át, c) három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%- át, d) az ad) alpont alá nem tartozó, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át, e) kedvezményként kell biztosítani (az a)-e) pont a továbbiakban együtt: normatív kedvezmény). (7) A gyermek lakóhelye szerint illetékes önkormányzat, illetve - ha a gyermek közoktatási intézményben részesül étkezésben - a nevelési-oktatási intézmény vezetõje - a fenntartó által megállapított szabályok keretei között - a gyermek egyéni rászorultsága alapján további gyermekenkénti kedvezményt állapíthat meg.

14 14 III. Gyermek étkeztetés (menzai étkeztetés) A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény szerint ad felhatalmazást a közoktatási intézményben menzai étkezést igénybevevõ tanulók térítési díj fizetési kötelezettségének megállapításához (1) A helyi önkormányzatok és az állami szervek által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben, továbbá a helyi önkormányzati feladatellátás keretében térítési díj ellenében igénybe vehetõ szolgáltatások: (3) A gyermek, tanuló a nevelési-oktatási intézményben igénybe vett étkezésért jogszabályban meghatározottak szerint térítési díjat fizet. A térítési díj megállapítására, a kedvezmények, mentességek biztosítására értelemszerûen alkalmazni kell a Gyvt. rendelekzéseit. A vendéglátás és közétkeztetés keretében történõ élelmiszer-elõállítás és - forgalmazás feltételeirõl szóló - a 67/2007. (VII. 10.) GKM-EüM-FVM-SZMM együttes rendelettel módosított - 80/1999. (XII. 28.) GM-EüM-FVM együttes rendelet, napi energia- és tápanyag-beviteli, illetve élelmiszer-felhasználási ajánlása figyelembe vételével, a tényfelhasználások alapján az óvodai konyha élelmezésvezetõje elvégezte az étkeztetési formákhoz kapcsolódó normaszámításokat. A normák figyelembe vételével, a évre megállapítható térítési díjak az alábbiak szerint alakulnak, összehasonlítva a évre hatályos díjtételekkel: Térítési díj fajtája évi díj évre javasolt Óvodai gyermekétkeztetés Menza Napközis ellátás (háromszori étkezés) Óvodai, konyhai alkalmazottak (Háromszori étkezés) Vendég étkeztetés Önkormányzati alkalmazottak Szociális étkeztetés április 1-ig.

15 Határozati javaslat: / ( X I I ) s z á m ú K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t i h a t á r o z a t Tárgy: által fenntartott Óvodai Konyha által biztosított, gyermek- alkalmazotti- és vendégétkeztetés nyersanyagnormáinak, térítési díjainak évi megállapítása. 1./ Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete, az Önkormányzat által fenntartott Óvodai Konyha által biztosított gyermek- és alkalmazotti étkeztetésre vonatkozó nyersanyagnormát az alábbiak szerint határozza meg, január 1-i hatállyal: a.) Óvodai, konyhai alkalmazottak étkezésének napi nyersanyag normája 400 Ft, melybõl: tízórai: 60 Ft ebéd: 300 Ft, uzsonna 40 Ft, mely összegek az áfát nem tartalmazzák. Az alkalmazottak térítési díja: 400 Ft, mely összeg az áfát nem tartalmazza. b.) Egyéb alkalmazottak részétkezésének napi nyersanyag normája 300 Ft, melybõl: ebéd: 300 Ft. Az alkalmazottak részétkezésének térítési díja: 300 Ft, mely összeg az áfát nem tartalmazza. c.) Óvodai gyermek étkeztetés napi nyersanyag normája 265 Ft, melybõl: tízórai: 60 Ft ebéd: 155 Ft uzsonna 50 Ft, mely összegek az áfát nem tartalmazzák. d.) Iskolai napközis étkeztetés napi nyersanyag normája 265 Ft, melybõl: tízórai: 65 Ft ebéd: 180 Ft uzsonna 55 Ft, mely összegek az áfát nem tartalmazzák. e.) Iskolai menzai étkeztetés napi nyersanyag normája 224 Ft, mely összeg az áfát nem tartalmazza. f.) Szociális étkeztetés napi nyersanyag normája 60. év alatti étkezõk esetében 300 Ft, melybõl: ebéd: 300 Ft, mely összeg az áfát nem tartalmazza. g.) Szociális étkeztetés napi nyersanyag normája 60. év feletti étkezõk esetében 290 Ft, melybõl: ebéd: 290 Ft, mely összeg az áfát nem tartalmazza. h.) Az önkormányzatnál, illetve az önkormányzati intézményeknél alkalmazási jogviszonyban nem állók (vendég étkezõk) térítési díja: 480.-Ft/nap, mely összeg az áfát nem tartalmazza. Az étkeztetést biztosító óvodai konyha élelmezésvezetõjének értesítésérõl a jegyzõ gondoskodjon. Felelõs: jegyzõ, élelmezésvezetõ Határidõ: értelemszerûen

16 16 b.) Az önkormányzat által fenntartott intézményeknél alkalmazottok természetbeni-, béren kívüli juttatásának évi megállapításához költségvetési fedezet biztosítása. A személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény, január 1-én hatályba lépõ módosítása alapjaiban megváltoztatta az alkalmazotti juttatásokhoz kapcsolódó adózás rendszerét. Az étkezéshez kapcsolódó juttatások területén az alábbi változások érvényesülnek: 70. (1) Egyes természetbeni és egyéb béren kívüli juttatások bevétele után az adókötelezettséget a 71. rendelkezései szerint kell teljesíteni... (2) b) meleg étkeztetés formájában juttatott bevételbõl a juttatás alapjául szolgáló jogviszony minden megkezdett hónapjára (utólag is) havi forintot meg nem haladó rész; d) meleg étkeztetés formájában juttatott bevételnek minõsül az étkezõhelyi vendéglátás, a munkahelyi étkeztetés, vagy közétkeztetés nyújtása révén juttatott bevétel (ideértve a kizárólag e szolgáltatások igénybevételére jogosító utalványt is); 71. (1) A magánszemély a 70. rendelkezéseiben foglalt feltételek szerinti és értékhatáron belüli juttatás révén megszerzett bevétele után az õt juttatásban részesítõ kifizetõ (a továbbiakban: juttató) 25 százalék adó fizetésére köteles. A hideg étkezési utalványokat 97.89%-os adóteher sújtja. A képviselõ-testület a fenti törvényi rendelkezések figyelembe vételével határozhatja meg a juttatás mértékét, a költségvetési fedezet biztosítása érdekében, a évi tagintézményi és önkormányzati költségvetés tervezése és végrehajtása során ben a nál, az önkormányzat által fenntartott intézményeknél foglalkoztatottak, illetve egyéb alkalmazottak Ft/hó, természetbeni étkezésre vagy választásuk szerint Ft/hó összegû hideg étkezési utalványra voltak jogosultak. / ( X I I ) s z á m ú K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t i h a t á r o z a t Tárgy: által fenntartott intézményeknél alkalmazottok természetbeni-, béren kívüli juttatásának évi megállapításához költségvetési fedezet biztosítása. 1/ Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a évi költségvetési rendeletében a Ktv. hatálya alá tartozó munkavállalók kivételével - a munkáltatók által természetben nyújtott étkezéshez az Szja tv. hatályos rendelkezéseire figyelemmel Ft/hó/fõ összeget, biztosít az igénybevevõ munkavállalók részére, január 1-jétõl kezdõdõ adóévben. A munkáltatói jogkör gyakorlói és az étkeztetést biztosító óvodai konyha élelmezésvezetõjének értesítésérõl a jegyzõ gondoskodjon. Felelõs: jegyzõ, élelmezésvezetõ Határidõ: értelemszerûen

17 Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének /2009.(XII.23.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérõl szóló 11/2000. (V. 05.) rendeletének módosításáról Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete az évi XXXI. törvény (1) bekezdésének felhatalmazása alapján a gyermekvédelem helyi rendszerérõl szóló 11/2000. (V.05.) számú rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 2.. A Rendelet 12.. (2) bekezdésével megállapított 1. számú melléklet helyébe a következõ melléklet lép: 3. számú melléklet Intézményi térítési díjak: d.) Napközi otthonos óvodában: 265.-Ft/nap; e.) Napközi-, iskolaotthonos étkeztetés: 300.-Ft/nap; f.) Iskolai menzai étkeztetés Ft/nap 4.. Jelen rendelet január 1-jével lép hatályba, mellyel egyidõben hatályát veszti az önkormányzat Képviselõ-testületének 11/2008. (XII. 29.) rendelete. K. m. f. Szerna Csaba sk. polgármester Dr. Herczeg Tibor sk. jegyzõ Kihirdetve: Serényfalva, december 23. Dr. Herczeg Tibor sk. jegyzõ

18 18 c.) A évi települési szilárd kommunális hulladékgyûjtési-, szállítási- és ártalmatlanítási díjának megállapítása. Rendeletmódosítás. Az elõterjesztés melléklete: az ÉHG Zrt. tájékoztatása az árképzésrõl. A települési szilárd hulladék gyûjtésére, szállítására és elhelyezésére vonatkozó szabályokról szóló 10/2003.(V.20.) rendeletének módosításáról rendelet-tervezet. A Képviselõ-testület a Hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. tv a szerint önkormányzati rendeletben állapítja meg: f) az elvégzett szolgáltatás alapján az ingatlantulajdonost terhelõ díjfizetési kötelezettséget, az alkalmazható díj legmagasabb mértékét, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények eseteit vagy a szolgáltatás ingyenességét. A hulladékkezelési közszolgáltatási díj mértéke 2009-ben, 110 l ûrtartalmú hulladékgyûjtõ edényt egységként tekintve, hetenkénti egyszeri ürítéssel Ft + áfa összeg volt. A képviselõ-testület a lakosság részére az alábbi díjkedvezményeket biztosította, a fizetendõ díjak vonatkozásában: A szolgáltatást igénybevevõk havonta Ft+ áfa, az egyedülélõk által fizetendõ díj havonta: 700 Ft + áfa összeget fizettek; A Pogonyi-pusztán élõk által fizetendõ díj havonta (a konténeres szállítás miatt): 708 Ft + áfa; míg az itt lakó egyedülélõk havi 650 Ft+ áfa összeget fizettek. A közszolgáltatás díja 2010-ben 350 Ft+áfa összegre nõ.

19 19 Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének /2009.(XII.23.) rendelete a települési szilárd hulladék gyûjtésére, szállítására és elhelyezésére vonatkozó szabályokról szóló 14/2003. (XI.7.) rendelet módosításáról Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. tv ában kapott felhatalmazás alapján a települési szilárd kommunális hulladék gyûjtésére, szállítására és elhelyezésére vonatkozó szabályokról szóló 14/2003. (XI.7.)sz. rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 1.. A Rendelet 4.. (3). bekezdésének második harmadik mondata helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 4..(3). (3)..az önkormányzat évente rendeletében állapítja meg. A településen biztosított szilárd kommunális hulladékgyûjtés közszolgáltatási díja 110 l ûrtartalmú hulladékgyûjtõ edényt egységként tekintve, hetenkénti egyszeri ürítéssel: 350.-Ft + áfa. A képviselõ-testület a lakosság részére az alábbi díjkedvezményeket biztosítja, a fizetendõ díjak vonatkozásában: a.) a szolgáltatást igénybevevõk havonta Ft+ áfa, aa.) egyedülélõk által fizetendõ díj havonta: 736 Ft + áfa összeget fizetnek; c.) Pogonyi-pusztán élõk által fizetendõ díj havonta (a konténeres szállítás miatt): 744 Ft + áfa; ba.) Pogonyi-pusztán lakó egyedülélõk által fizetendõ díj havonta 684 Ft+ áfa. Az a-b.) pontokban megállapított lakossági díjak, a közszolgáltató által közölt és a képviselõ-testület által elfogadott díjhoz képest kedvezményeket tartalmaznak. Az így keletkezõ különbséget az önkormányzat költségvetése terhére téríti meg a közszolgáltató részére, annak számlakibocsátása alapján. 2.. Jelen rendelet január 1-vel lép hatályba, mellyel egyidõben hatályát veszti a képviselõ-testület 12/2008.(XII.29.) rendelete. Szerna Csaba sk. polgármester k.m.f. Kihirdetve: Serényfalva, december 23. Dr. Herczeg Tibor sk. jegyzõ Dr. Herczeg Tibor sk. Jegyzõ

20 20

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009(IX.15.) számú rendelet a Pölöske Község Önkormányzat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2007(III.27.)

Részletesebben

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza.

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza. Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/1/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 77/2011.(V.30.)ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. Költségvetési szerv neve: Dunavecse Város Polgármesteri Hivatal * 2. Költségvetési szerv székhelye: Dunavecse, Fő út. 43. Telephelye: Dunavecse, Báthory u. 6.

Részletesebben

Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról

Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról a KÉPVISELŐ-TESTÜLET I. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Domoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Enying Város Szolgáltató Intézménye 186/2003.

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata

Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Kerekegyháza Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata (Alapító Okirat száma: 32/2003. (III. 05.) sz. Kth.) (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva az 53/2010. (III. 31.) sz. Kth-ig

Részletesebben

1. A költségvetési szerv elnevezése: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

1. A költségvetési szerv elnevezése: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselőtestülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Polgármesteri

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA

POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság u. 10. Tel: 56/583-400. POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: 189/2011.(XI.24.) sz. önkormányzati határozat: A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2011.(.../...) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

J A V A S L A T. SZMSZ módosításra

J A V A S L A T. SZMSZ módosításra PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELNÖKE Száma: 1-96 /2012. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! J A V A S L A T SZMSZ módosításra Készült: a képviselő-testület

Részletesebben

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. Okirat száma: A 39/2015.(III.19.) határozat 1. melléklete Módosító okirat A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Sajószentpéter Városi Önkormányzat képviselő-testülete által 2014. február 27. napján kiadott,

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 186/2003. (VIII. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 186/2003. (VIII. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 186/2003. (VIII. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 12-i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítása Előadó : Dr.

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére 1.napirend: Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 135/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Tárgy: Javaslat az Önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok

Részletesebben

Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2009.(VI.02.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2003.(V.05.) rendeletének módosításáról 1. Az önkormányzati

Részletesebben

Indokolás A bölcsődében a gondozásért fizetendő térítési díj havi összege: 5.000.-Ft/ gyermek gyermek gondozását térítésmentesen kell biztosítani.

Indokolás A bölcsődében a gondozásért fizetendő térítési díj havi összege: 5.000.-Ft/ gyermek gyermek gondozását térítésmentesen kell biztosítani. Indokolás bölcsődei gondozási személyi térítési díj bevezetésére, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéért fizetendő térítési díjak 2014. évre történő megállapításáról szóló

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Preambulum

ALAPÍTÓ OKIRAT. Preambulum ALAPÍTÓ OKIRAT Preambulum Törökbálint Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (a továbbiakban Áht.) 8. (1) bekezdése b) pontja és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása ELŐTERJESZTÉS Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása Előterjesztő: Pergő Margit polgármester Előkészítő: dr.

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11 Alapító okirat Mezőzombor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Hegyaljai Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ részére a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. február 23-én (csütörtök) 15.00 h kezdettel

M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. február 23-én (csütörtök) 15.00 h kezdettel BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

215/2011. (VIII.26.) sz. Kt. határozat:

215/2011. (VIII.26.) sz. Kt. határozat: 215/2011. (VIII.26.) sz. Kt. határozat: Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. (1) bekezdésében megfogalmazottak alapján a Polgármesteri

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 29.) Önkormányzati rendelet módosításáról 2

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 29-ÉN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 29-ÉN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 29-ÉN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/180-6/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 29-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. májusi r e n d k í v ü l

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete A gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Sárpilis Község Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2014. január 1-től hatályos alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat étkezési térítési díjakról szóló rendelet megalkotására

ALPOLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat étkezési térítési díjakról szóló rendelet megalkotására BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2012. december 5-i ülésére. Készítette: Bucella Gézáné Tárgy: Javaslat étkezési térítési díjakról szóló rendelet

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadása tárgyában (a 331/2009. (VII.10.) KT, 405/2009.(VIII.25.)

Részletesebben

DUNAHARASZTI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. (2) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelete az Inárcsi Tipegő Bölcsőde térítési díjairól

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelete az Inárcsi Tipegő Bölcsőde térítési díjairól Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelete az Inárcsi Tipegő Bölcsőde térítési díjairól Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára 12-13. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára Tisztelt Képviselő-testület! Jogszabályi változások miatt indokolttá vált az Önkormányzat által alapított intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT (tervezet)

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT (tervezet) EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT (tervezet) Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzatának képviselőtestülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 49.., valamint a költségvetési

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására

BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester Előterjesztést

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya 1 JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2008. (II.28.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti alapellátásokról és az igénybevétel feltételeirıl, valamint a fizetendı

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Délegyháza Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala ALAPÍTÓ OKIRATA

ALAPÍTÓ OKIRAT. Délegyháza Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala ALAPÍTÓ OKIRATA ALAPÍTÓ OKIRAT a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 38. (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

2012.03.05. Humán Erőforrás Bizottság nyilvános ulés 3/ Napirendi pont

2012.03.05. Humán Erőforrás Bizottság nyilvános ulés 3/ Napirendi pont 2012.03.05. Humán Erőforrás Bizottság nyilvános ulés 3/ Napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Sárvár város Önkormányzata által fenntartott oktatási, nevelési intézményekben alkalmazandó térítési díjak és élelmezési

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 40/2009. (V. 25.) ÖNK. SZ.

Részletesebben

I. A RENDELET HATÁLYA

I. A RENDELET HATÁLYA Kunpeszér Községi Önkormányzat 15/2005. (IV. 15.) sz. rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjakról (Módosításokkal

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2011. (I.27.) R E N D E L E T E

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2011. (I.27.) R E N D E L E T E MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2011. (I.27.) R E N D E L E T E a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2007. (IV.26.) rendelet módosítására A rendelet 2. (5) bekezdése hatályát

Részletesebben

közutak, hidak üzemeltetésével karbant. kapcs. bev. és kiadások Óvodai intézményi étkeztetés óvodai ellátotakkal kapcs. bev. és kiadások kiadások

közutak, hidak üzemeltetésével karbant. kapcs. bev. és kiadások Óvodai intézményi étkeztetés óvodai ellátotakkal kapcs. bev. és kiadások kiadások 3/1. melléklet Sorsz. alaptevékenység Száma Neve 1. 522110-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása közutak, hidak üzemeltetésével karbant. kapcs. bev. és pályázatok, belső forrás, egyéb külső

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (III. 29.) KT.

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-2/2008. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-2/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-2/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. január 31-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Szám: I-1- /2012. ELŐTERJESZTÉS Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Előterjesztés. Készítette:Feketéné E. Hilda jegyző Orbán Andrásné pénzügyi főea Előadó: Simonné Rummel Erzsébet polgármester

Előterjesztés. Készítette:Feketéné E. Hilda jegyző Orbán Andrásné pénzügyi főea Előadó: Simonné Rummel Erzsébet polgármester Előterjesztés Tárgy: Az iskolai és szociális étkezés biztosítása, az étkezésért fizetendő díjakról szóló rendelet elfogadása Készült: A Bakonynánai képviselő-testületek 2013. június 24-ei ülésére Készítette:Feketéné

Részletesebben

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100 Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,%

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A szociális és gyermekvédelmi ellátási formákról, támogatásokról

Részletesebben

az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő alapító okirata az alábbiak szerint módosuljon:

az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő alapító okirata az alábbiak szerint módosuljon: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest,, 20(19 UK

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

A rendelet normaszövegét törvényességi szempontból megvizsgáltam:

A rendelet normaszövegét törvényességi szempontból megvizsgáltam: BADACSONYTOMAJ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. Telefon: 87/571-270 Fax: 87/471-289 E-mail: onkormanyzat@badacsonytomaj.hu Szám: 1/13-./2015.. ELŐTERJESZTÉS Badacsonytomaj Város

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2014. (II. 27.) KT.

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 39/2011. (V.11.) KT. sz.

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2015. április 1. Egységesítve: 2015. március 1. az önkormányzat fenntartásában lévő nevelési-oktatási

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

a Képviselő-testület 2014. december 3-i ülésére

a Képviselő-testület 2014. december 3-i ülésére H ALIMB A K Ö ZS É G Ö NKORMÁ N Y ZAT A P O L G Á R M E S T E R 8452 HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 503-420 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/1030 /2014. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2010. (...) rendelete

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2010. (...) rendelete Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2010. (....) rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról Kelebia Községi Önkormányzat

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. július 25-én megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. július 25-én megtartott rendkívüli üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. július 25-én megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

Javaslat. SZMSZ módosítására

Javaslat. SZMSZ módosítására Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. Szám: 1-25/2010. Javaslat SZMSZ módosítására Készült: A Képviselő-testület februári ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2013. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 126-127. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 126/2013.(X.07.)

Részletesebben

Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben

Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben A Csákvári Önkormányzati Társulás, mint irányító szerv a Magyarország helyi

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-19/2013. Tárgy: Kiszombori Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Mell.:

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Efivatala i (Budapest XIV. Pétervárad u. 2.), egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata I A helyi önlcormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:317-14/2010. 24. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes Nagyközségi

Részletesebben

Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s

Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Alsózsolca Város Önkormányzata a 2. sz. Napköziotthonos Óvodára vonatkozóan pályázatot kíván benyújtani az Integráció

Részletesebben

(1)A személyes gondoskodást nyújtó ellátások iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél lehet benyújtani. (2) 3 4 3.. A gyermekek védelmének rendszere

(1)A személyes gondoskodást nyújtó ellátások iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél lehet benyújtani. (2) 3 4 3.. A gyermekek védelmének rendszere A P Á T I S T V Á N F A L V A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE (AKÖKT) 4/2008.(V.29.) r e n d e l e t e A gyermekek védelméről és a gyermekjóléti alapellátásokról Módosította: 5/2011.(V.26.) és

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(III.26.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat az Önkormányzat által fenntartott közoktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló rendelet módosítására

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2006.

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben