ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "014.2010 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT GENERAL BUSINESS TERMS

2 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések A Bank adatai, elérhetőségei Az Üzletszabályzat hatálya Az Üzletszabályzat nyilvánossága Az Üzletszabályzat módosítása Kapcsolattartás a Bank és az Ügyfél között Az elektronikus kapcsolattartás formája és az abból eredő felelősség Az Ügyfél azonosítása Nyilatkozattétel az azonosítás során Az Ügyfél tájékoztatási kötelezettségei a Bank felé Értesítés A teljesítés helye Képviselők, közreműködők Ellenérték A Bank felelőssége A banktitok Banki információ az Ügyfélről Adatkezelés, adattovábbítás, adatfeldolgozás kiszervezése Központi Hitelinformációs Rendszer Pénztárszolgálat Biztosítékok II. Pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezések Pénzforgalmi szolgáltatások általános rendelkezései A bankszámla A fizetési megbízások A megbízások tartalma Hibás vagy késedelmes teljesítés Értesítés a megbízások teljesítéséről Pénznemek közötti átváltásra vonatkozó speciális szabály Betételhelyezés Hitel-, kölcsönügyletek Általános szabályok Folyószámlahitel Pénz- és kölcsönügyletek közvetítése (hitel szindikálás) Bankgarancia és kezesség Treasury ügyletek: spot, határidős árfolyam és kamatkockázati csereügyletek Készpénzt helyettesítő fizetési eszközök III. Záró rendelkezés Jogviták rendezése Hatályba lépés / 23 -

3 1. A Bank adatai, elérhetőségei I. Általános rendelkezések A Bank teljes neve: Bank of China (Hungária) Hitelintézet Zártkörűen Működő Részvénytársaság A Bank rövidített neve: A Bank címe: Cégjegyzékszáma: Bank of China (Hungária) Zrt. Telefon: Fax: SWIFT kód: 1054 Budapest, Szabadság tér 7. (Bank Center, Platina Torony) , nyilvántartja a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság BKCHHUHB 1.1. Az Üzletszabályzat hatálya A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII törvény (továbbiakban: Hpt.), valamint egyéb vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével készült a jelen Általános Üzletszabályzat (továbbiakban: Üzletszabályzat), annak érdekében, hogy a Bank tájékoztassa ügyfeleit a nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeiről, valamint a felek között létrejövő jogügyletek általános feltételeiről. A Bank Ügyfélnek (továbbiakban: Ügyfél) tekint bármely gazdálkodó szervezetet, vagy más szervezetet, jogi személyt, jogi személyiség nélküli szervezetet, valamint természetes személyt, akik részére a Bank a Hpt. 3. (1) bek. szerinti pénzügyi szolgáltatást, illetve a Hpt. 3. (2) bek. szerinti kiegészítő pénzügyi szolgáltatást nyújthat. Az Üzletszabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni jogszabály kötelező erejű rendelkezése, vagy a felek eltérő tartalmú kikötése hiányában a Bank és az Ügyfél minden üzleti kapcsolatára, amely során a Bank szolgáltatást, vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatást nyújt, és amelynek során a felek az Üzletszabályzat alkalmazásában kifejezetten megállapodtak. Amennyiben a Bank az egyes bankügyletek vonatkozásában nemzetközi szerződéseket, szabályzatokat (szokványokat) alkalmaz, akkor az azokban foglaltak az irányadóak, és az Üzletszabályzat rendelkezéseinek alkalmazására csak a nemzetközi szerződések, szabályzatok (szokványok) eltérő rendelkezésének hiányában kerülhet sor. A Bank által végzett egyes hitelintézeti tevékenységekre az adott tevékenységet szabályozó mindenkor hatályos speciális üzletszabályzat, ennek hiányában a jelen Üzletszabályzatnak az adott tevékenységre vonatkozó különös rendelkezései az irányadóak. Amennyiben az üzleti kapcsolatok során valamely kérdésben sem a jelen Üzletszabályzat, sem a vonatkozó speciális üzletszabályzat, sem pedig az egyes szerződések nem - 3 / 23 -

4 rendelkeznek, a Magyar Köztársaság mindenkor hatályos jogszabályainak irányadó rendelkezései alkalmazandóak, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény, valamint a Hpt Az Üzletszabályzat nyilvánossága Az Üzletszabályzat nyilvános, a Banknak az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben a meghirdetett üzleti órák alatt azt bárki megtekintheti és megismerheti, valamint a Bank a honlapján is közzé teszi. A Bank az Ügyfél kívánságára ingyenesen rendelkezésére bocsátja Üzletszabályzatát. A szerződéses kapcsolat létesítésének előfeltétele, hogy az Ügyfél a jelen Üzletszabályzatot elfogadja. A jelen Üzletszabályzat megismerését és elfogadását igazolja az Ügyfélnek a Bankkal kötött szerződésben foglalt nyilatkozata, amelyben kijelenti, hogy a jelen Üzletszabályzatot ismeri és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el Az Üzletszabályzat módosítása A Bank fenntartja magának a jogot, hogy egyoldalúan kiegészítse - az Üzletszabályzatokat, a Hirdetményeket új szolgáltatás bevezetésekor, valamint, - azok rendelkezéseit a pénz- és tőkepiaci feltételek, a jegybanki alapkamat, a pénzpiaci kamatok, a bankközi hitelkamatok, országkockázati költségek, a Bank általános, működési és üzemeltetési költségeinek a KSH által közzétett hivatalos fogyasztói árindex, valamint előző éves inflációs ráta változásának megfelelően, - a hitelek kockázata, illetve a Bank forrásszerzési lehetőségei, továbbá a jogszabályi és hatósági előírások - ideértve a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott, módosított vagy új rendelkezéseket, ajánlásokat is - változásának megfelelően, - az adatvédelmi alkalmazások változása, informatika fejlesztés, a szolgáltatás nyújtásával összefüggő, harmadik féllel kötött szerződés alapján felmerülő költségek változása, az Ügyfél által igénybevett szolgáltatás dologi költségének változása, banki üzletpolitika megváltozása kapcsán. A Bank továbbá fenntartja magának a jogot, hogy a Pénzforgalmi Szabályzatban, az Általános Hitelezési Szabályzatban, és egyéb termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó szerződéseiben vagy szabályzataiban az egyoldalú szerződésmódosításra vonatkozó egyéb okokat is meghatározzon, vagy akár kifejezetten kizárja a jelen Üzletszabályzatban fent meghatározott bármely körülmény esetére az egyoldalú módosítást. A Bank az Ügyfél számára kedvezőtlen módosításról a változás hatályba lépése előtt - (i) legalább 15 nappal az új, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzatoknak, Hirdetménynek a Bank ügyfélforgalomra nyitva álló helyiségeiben való kifüggesztésével, és internetes honlapján elektronikusan is hozzáférhetően, míg - (ii) a lakossági ügyféllel és mikrovállalkozásokkal kötött kölcsönszerződések esetében 60 nappal korábban, fenti kifüggesztésen túl postai úton, vagy más a - 4 / 23 -

5 szerződésben meghatározott közvetlen módon is értesíti az Ügyfeleket. Ez utóbbi esetben az Ügyfél a módosítás hatálybalépése előtt jogosult a kölcsönszerződést díjmentesen felmondani. Ez azonban nem mentesíti az Ügyfelet a Bank felé fennálló tartozásainak megfizetése alól. A folyamatban lévő ügyekben a Bank ellenkező értesítése hiányában a módosított Üzletszabályzat rendelkezései az irányadók. Amennyiben az Ügyfél a Bankkal kötött szerződés alapján az Üzletszabályzat tervezett módosítását nem fogadja el, az Ügyfél jogosult a Bankkal korábban megkötött szerződéseit az egyes szerződésekben vagy az Általános Üzletszabályzat által meghatározott határidővel a módosítás hatálybalépése előtti napig díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségmentesen felmondani. A Bank fenntartja a jogot, hogy amennyiben a fentiekben részletezett, módosításra okot adó körülmények hátrányos változásakor az Ügyféllel szemben nem teljes terjedelmében érvényesíti a hátrányos változás hatását, úgy a körülmény kedvező változásakor arányos mértékben ezt megfelelően vegye figyelembe Kapcsolattartás a Bank és az Ügyfél között Az elektronikus kapcsolattartás formája és az abból eredő felelősség A Bank az Ügyféllel a Bank ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben, valamint telefaxon és interneten tart kapcsolatot. A fennálló kapcsolatra és a konkrét ügyre tekintettel a telefaxon és az internet banki rendszeren adott értesítéseket, megbízásokat, üzeneteket külön írásbeli megállapodás alapján is jogosult elfogadni a Bank. A Bank nem felel azokért a károkért, amelyek a telefax vagy az internet igénybevételével történő adatátvitel és annak esetleges telefonos megerősítése során előforduló tévedés, félreértés vagy hiba eredményeként keletkeznek és / vagy amelyeket a felek a banki szolgáltatásra vonatkozó külön megállapodásban vagy szabályzatban meghatároznak Az Ügyfél azonosítása Tekintettel a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény (Pmt.) előírásaira a Bank az Ügyféllel történő üzleti kapcsolat létesítésekor, írásbeli szerződéskötéskor és az alább meghatározott esetekben elvégzi az Ügyfél, meghatalmazottja, illetve a rendelkezésre jogosult személy, továbbá a képviselő azonosítását a Pmt-ben felsorolt, azonosításra szolgáló okmányok alapján. a) A Bank a mindenkor érvényes magyar és kínai jogforrásokban meghatározott összegek közül a kisebbet tekinti irányadónak az azonosítás elvégzéséhez. A jelen Üzletszabályzat érvénybeléptetésekor ezek az értékek a People s Bank of - 5 / 23 -

6 China által meghatározott összegek: készpénzváltás tekintetében USD, számla művelet esetében USD, míg a Pmt.-ben meghatározott értékek HUF és 3,6 millió HUF. Ezeket az tételeket elérő vagy meghaladó összegű, forintban, illetőleg külföldi pénznemben történő készpénzforgalommal együtt járó, valamint ilyen forgalmi értékű értéktárgy, illetve piaci értékű értékpapír letétjére, bizalmi őrzésére irányuló megbízás esetében, b) egymással ténylegesen vagy vélelmezhetően összefüggő, több ügyleti megbízás esetén a 3,6 millió forint összeghatár átlépését előidéző ügyleti megbízás alkalmával, c) háromszázezer forint összeghatárt (illetve kínai jüan (CNY) vagy amerikai dollár (USD) összeghatárt, amennyiben az utóbbi értékek összege alacsonyabb) elérő illetve meghaladó pénzváltási ügylet esetében, függetlenül a tranzakcióban használt pénznemtől, amennyiben az Ügyfélnek nincs számlája a Banknál. Pénzmosásra utaló adat, tény vagy körülmény felmerülése esetén, amennyiben a fent meghatározottak szerint azonosításra még nem került sor, a Bank haladéktalanul azonosítja az ügyfelet, a meghatalmazottat, a rendelkezésre jogosultat, továbbá a képviselőt a fent meghatározott értékhatárra tekintet nélkül. d) Levelezőbanki szolgáltatás keretében adott átutalási megbízást a Bank kizárólag olyan szervezettől fogad el, amely a saját országának joga szerint pénzügyi intézmény, és megbízóját megnevezi, valamint közli megbízója számlaszámát. Amennyiben az Ügyfél, illetve a tényleges tulajdonos szükséges adatai az azonosítási eljárás során nem állapíthatók meg, illetve nem szerezhetők be, a Bank az üzleti kapcsolat létesítését, az ügyleti megbízást, illetve a további ügyleti megbízások teljesítését megtagadja Nyilatkozattétel az azonosítás során Az azonosítás során az Ügyfél köteles a Bank részére arra a személyre vonatkozó írásbeli nyilatkozatot tenni, akinek a nevében, illetőleg javára vagyonkezelési, képviseleti vagy más megállapodás (megbízás) alapján, vagy anélkül eljár (továbbiakban: a tényleges tulajdonos). Amennyiben az Ügyfél nyilatkozik arról, hogy a tényleges tulajdonos nevében, illetőleg érdekében jár el, az írásbeli nyilatkozatnak az pontban meghatározott adatokat kell tartalmaznia. Amennyiben a szerződéses kapcsolat fennállása alatt kétség merül fel a tényleges tulajdonos kilétével kapcsolatban, a Bank ismételt nyilatkozattételre szólítja fel az Ügyfelet. Nyilatkozat hiányában a Bank az üzleti kapcsolat létesítését, a szerződéskötést, ügyleti megbízás teljesítését megtagadja. Az azonosítási kötelezettség teljesítésének minősül, ha az Ügyfél az azonosításához szükséges, az pontban felsorolt adatokat tartalmazó okirat hiteles másolatát mutatja be. A hiteles másolat abban az esetben fogadható el az azonosítási kötelezettség teljesítéséhez, ha azt a kiállítás helye szerinti állam hitelesítésre feljogosított hatósága vagy - ha nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik - az illetékes magyar külképviseleti hatóság hitelesítette. - 6 / 23 -

7 A Bank az azonosítás során rögzíti a Pmt-ban előírt adatokat természetes személy és jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetében, valamint az üzleti kapcsolatra és az ügyleti megbízásra vonatkozó és ahhoz kapcsolódó legfontosabb adatokat Az Ügyfél tájékoztatási kötelezettségei a Bank felé Az Ügyfél köteles a szerződéses kapcsolat fennállása alatt az azonosítás során megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyét érintően bekövetkezett változásról a tudomásszerzéstől számítva legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül a Bankot írásban értesíteni. A tájékoztatási kötelezettség vonatkozik az Ügyfél személyét, jogi helyzetét érintő változásra, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén gazdasági és jogi helyzetét érintő tények, így különösen a bejelentett képviselő személyének megváltozására. Az Ügyfél a Bankkal szembeni tartozásának fennállása alatt köteles előre, illetve a tudomásszerzését követően haladéktalanul tájékoztatni a Bankot: - az átalakulásra, kiválásra, szétválásra, összeolvadásra és beolvadásra vonatkozó döntéséről; - ha csődeljárást, felszámolási eljárást, vagy végelszámolást kezdeményez maga ellen, illetve ennek a jogszabályi feltételei fennállnak; - ha tudomására jut, hogy harmadik személy a felszámolási eljárás megindítását kezdeményezte vele szemben; - ha gazdasági társaság létrehozásáról vagy vagyona egy részének gazdasági társaságba való beviteléről dönt, továbbá, ha valamely gazdasági társaságban fennálló részesedését harmadik személyre akarja átruházni, amennyiben a változás mértéke az Ügyfél jegyzett tőkéjének 10%-át esetenként vagy összességében meghaladná; - a tulajdonosai körében a jegyzett tőkéjének 10%-át esetenként vagy összességében meghaladó változásról; - a gazdálkodásában, üzleti tevékenységében, a vagyoni és pénzügyi helyzetében bekövetkező minden lényeges változásról; - vezető tisztségviselői és vezető beosztású dolgozói körében bekövetkezett minden lényeges változásról; - minden körülményről, amely veszélyeztetheti a Bankkal szemben fennálló kötelezettségének teljesítését. Az Ügyfélnek a Bankkal szembeni tartozásának fennállása alatt lehetővé kell tennie, hogy a Bank, titoktartási kötelezettség mellett, üzleti könyveit és feljegyzéseit bármikor megvizsgálhassa, ha a köztük keletkező, illetve már fennálló valamely banki követelés biztonságának megítéléséhez azt a Bank szükségesnek tartja. A tájékoztatási kötelezettség megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül, és az Ügyfél felel a tájékoztatási kötelezettségének megsértéséből eredő kárért. - 7 / 23 -

8 Értesítés A Bank az Ügyfél részére szóló értesítéseket, nyilatkozatokat, ajánlatokat és okmányokat (továbbiakban: iratok) arra a címre küldi meg, amelyet az Ügyfél megadott részére. A Bank nem felel azért, ha a megadott név vagy cím pontatlansága, változása miatt vagy más, a Bankon kívül álló okból a kézbesítés elhúzódik vagy eredménytelen. A Bank az Ügyfél részére szóló iratokat nem köteles ajánlottan vagy tértivevénnyel postára adni. Az elküldést megtörténtnek kell tekinteni, ha az eredeti irat másolata, vagy kézjeggyel ellátott példánya a Bank birtokában van, vagy ha az elküldést kézjeggyel ellátott feladójegyzék, feladóvevény vagy a Bank által e célból vezetett nyilvántartása igazolja. Az előző bekezdésben megfogalmazott szabály nem vonatkozik a bankjegyekre, az értékpapírokra, valamint egyéb, értéket képviselő okmányokra, vagy más olyan küldeményre, amelyeket jellegüknek megfelelően fokozott biztonsággal kell kezelni. A Bank ilyen esetben a tőle elvárható gondossággal megválasztott módon továbbítja a küldeményt. A továbbítás az Ügyfél költségére és veszélyére történik. Belföldi cím esetén a postára adást követő 3., külföldi cím esetén a postára adást követő 20. postai munkanap elteltével a Bank jogosult úgy tekinteni, hogy az írásos értesítést az Ügyfél kézhez vette, tehát az értesítés megtörtént. Amennyiben az Ügyfél értesítési címként a Bank címét adta meg, az iratok a keltüket követő napon tekintendők kézbesítettnek. Az Ügyfél a Bank részére szóló küldeményeket a Bank által erre a célra megjelölt szervezeti egység címére köteles megküldeni. A Bankhoz érkezett küldemények érkezési idejére a Bank nyilvántartása az irányadó. Ha a Bank által vezetett számla terhére vagy javára két naptári évet elérő időtartam alatt megbízás teljesítésére nem került sor - ide nem értve a többéves futamidejű ügyleti megbízásokat - a Bank 30 napon belül írásban vagy a következő egyenlegközlő értesítésben felhívhatja Ügyfelét, hogy az Ügyfél adataiban bekövetkezett változásokat közölje, illetve személyes megjelenésekor az adatokban való változást a Bank ellenőrizni köteles A teljesítés helye Ha az egyes szerződésekből más nem következik, a teljesítés helye a Bank székhelye. A Bank az Ügyféllel folytatott ügyletek elszámolására vagy az Ügyfélnek a Bankkal szembeni tartozásainak, követeléseinek elszámolására bankszámlá(ka)t nyit és vezet Képviselők, közreműködők A Bank jogosult az Ügyfél által, a Bank által rendszeresített nyomtatványon, a hozzá bejelentett képviselőket és az ő aláírásaikat mindaddig érvényesnek tekinteni, amíg a képviseleti jog megszűnéséről, visszavonásáról megfelelő bizonyító erővel rendelkező okirattal megerősített írásbeli értesítés hozzá meg nem érkezett. - 8 / 23 -

9 A Bank az üzleti kapcsolat biztonsága érdekében meggyőződik az Ügyfél nevében eljáró személy képviseleti jogosultságáról. Üzleti tárgyalások folytatása során vagy megbízások teljesítését megelőzően és a teljesítés során a Bank bármikor kérheti a képviseleti jog megfelelő igazolását. Az Ügyfél a Bank képviselőjének tekintheti azokat a személyeket, akiket az Ügyfél részére finanszírozást, számlavezetést vagy egyéb banki tevékenységet ellátó szervezeti egység vezetője ilyenként bemutat. Az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségekben dolgozó alkalmazottat - amennyiben a körülményekből más nem következik - az ilyen helyen szokásos ügyletek megkötése vonatkozásában a Bank képviselőjének lehet tekinteni. A Bank jogosult harmadik személy közreműködését igénybe venni, ha az Ügyféltől kapott megbízás teljesítése vagy saját követelése biztonsága és érvényesítése érdekében ezt szükségesnek tartja. Ebben az esetben a Bank a közreműködőért a polgári jog általános szabályai szerint felel. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy őt a megbízott megválasztásában, utasításokkal történő ellátásában és felügyeletében mulasztás nem terheli. 2. Ellenérték Az Ügyfél a Bank szolgáltatásaiért kamatot, jutalékot, díjat, költséget, a Bank az Ügyfél által a Banknál elhelyezett összeg után az előre meghatározott esetekben kamatot (továbbiakban: ellenérték) fizet. A Bank által az Ügyfél részére teljesített szolgáltatásoknak a szokásos mértéket meghaladó költségei - különösen az esetleges hatósági eljárás költségei, a közreműködő igénybevételének költségei, a jogi és egyéb szakértői költségek, postaköltségek, illetékek - az Ügyfelet terhelik. Az ellenérték mértékét az egyes szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzatok, Hirdetmények, Kondíciós Lista valamint a Bank és az Ügyfél között megkötött szerződések tartalmazzák. Az egyes szerződésekben rögzített ellenérték mértékét csak jogszabályban, a szerződésben vagy az Üzletszabályzatban meghatározott esetekben és módon lehet megváltoztatni. A Bank a hitelek kamatait, a rendelkezésre tartási jutalékot és más időtartamhoz kötött díjakat (együttesen: ügyleti kamat) naptári napokra, a következő számítási képlet alapján számolja el: TŐKE x KAMATLÁB x NAPTÁRI NAPOK SZÁMA 100x360* * GBP esetében a kamat 365 napos naptári évet alapul véve, míg a többi devizanem esetében 360 napos naptári év bázison számítandó. Az Ügyfél, ha fizetési kötelezettségét késedelmesen teljesíti, az ügyleti kamaton felül késedelmi kamatot köteles fizetni. Amennyiben a szerződés másképpen nem rendelkezik, a késedelmi kamat mértéke a jogszabályban meghatározott mérték. Az ellenérték megfizetése a vonatkozó szerződésben meghatározott időpontokban esedékes. Az Ügyfelet terhelő ellenérték megfizetése az Ügyfélnek a Banknál vezetett bankszámlája esedékességkor való megterhelésével történik. Amennyiben a számlaterhelésre nincs mód, - 9 / 23 -

10 akkor az Ügyfél átutalással vagy a Bank pénztárába történő befizetéssel köteles megfelelő időben gondoskodni az ellenérték megfizetéséről. A Bankot terhelő ellenérték megfizetése az Ügyfélnek a Banknál vezetett vagy az Ügyfél által megjelölt más bankszámláján való jóváírással történik. 3. A Bank felelőssége A Bank nem felel az olyan hamis vagy hamisított megbízás teljesítésének a következményeiért, amelynek a hamis vagy hamisított voltát a szokásos ügymenet során alkalmazott gondos vizsgálattal nem lehetett felismerni. A Bank nem felel az olyan károkért, amelyek a Bankon kívül álló és elháríthatatlan ok miatt következnek be, így különösen azokért, amelyek természeti katasztrófa, háború, terrortámadás, belföldi vagy külföldi jogszabályi rendelkezés, szükséges hatósági vagy bármilyen egyéb felhatalmazás, engedély vagy egyéb dokumentum megtagadása vagy késedelmes megadása, vagy hiánya miatt, vagy egyéb vis maior miatt következett be. A Bank nem felel az általa meghatározott napon vagy időre előre bejelentett működésbeszüntetésből vagy korlátozásból eredő károkért. A Bank nem felel az általa nyújtott szolgáltatás teljesítésének késedelméért vagy elmaradásáért, ha azt az Ügyfél és harmadik személy között felmerült jogvita vagy harmadik személy felróható magatartása akadályozta. Amennyiben a Bank az Ügyféltől kapott megbízás teljesítése érdekében harmadik személy közreműködését veszi igénybe és a harmadik személy felelősségét jogszabály, üzletszabályzat, nemzetközi szerződés, szabályzat, szokvány, vagy a közreműködés feltételeit szabályozó szerződés korlátozza, a Bank felelőssége is azokhoz igazodik. 4. A banktitok A felek az egymással való kapcsolatukra és a másik félre vonatkozó, az üzleti kapcsolat során tudomásukra jutott, nem nyilvános vagy nem köztudomású információkat kötelesek bizalmasan kezelni. A Bank az Ügyféllel való kapcsolata során tudomására jutott, banktitoknak minősülő információkat jogszabályi előírásoknak megfelelően banktitokként kezeli, és azokról az Ügyfél írásbeli felhatalmazásában megjelölt eseteken és kereten túl csak (i) a jogszabályban meghatározott személyeknek, az ott meghatározott információkat szolgáltatja ki, illetve (ii) akkor ad ki harmadik személynek adatot, ha a pénzügyi intézmény érdeke ezt az ügyféllel szemben fennálló követelése eladásához vagy lejárt követelése érvényesítéséhez szükségessé teszi. A Bank garantálja a Hpt. banktitokra vonatkozó rendelkezéseinek szigorú betartását. A Bank garantálja, hogy a banktitkot az üzleti kapcsolatok megszűnése után is megőrzi. A jelen Üzletszabályzat elfogadásával egyidejűleg az Ügyfél visszavonhatatlanul felhatalmazza a Bankot arra, hogy az Ügyfél a köztük fennálló üzleti kapcsolatból fakadó banki követelések teljes rendezéséig az Ügyfél más pénzintézetnél vezetett bankszámláiról és - 10 / 23 -

11 nyilvántartott tartozásairól az egyébként banktitoknak minősülő, a gazdálkodását érintő adatokról és tényekről is a másik pénzintézettől felvilágosítást kérjen a maga részére. 5. Banki információ az Ügyfélről A Bank jogosult a pénzforgalmi számlatulajdonos nevére, pénzforgalmi számlájának számára vonatkozóan harmadik személy részére adatot szolgáltatni, hacsak azt az Ügyfél az adatszolgáltatást megelőzően írásban kifejezetten meg nem tiltotta. A Bank az Ügyfél kifejezett egyedi, az információ címzettjét és a kiadandó információk körét meghatározó, írásbeli felhatalmazása alapján részletes bankinformációt is jogosult kiadni az Ügyfélről. A bankinformáció kiadásának megtagadása a Bank részéről semmiképpen nem jelent az Ügyfélről alkotott negatív értékelést, és ennek megfelelően az Ügyfél nem támaszthat ezzel kapcsolatban a Bankkal szemben semmilyen követelést. A bankinformáció adásával a Bank az Ügyfélért semmilyen garanciát nem nyújt, és semmilyen felelősséget nem vállal. A Bank az általa szolgáltatott információ felhasználása során keletkezett kárért csak akkor felel, ha bizonyítottan valótlan adatot szolgáltatott. A Bank az Ügyfélről alkotott gazdasági megítéléssel kapcsolatban csak súlyos gondatlanság esetén felel. 6. Adatkezelés, adattovábbítás, adatfeldolgozás kiszervezése A Bank az Ügyfél személyes adatait és a pénzügyi szolgáltatás adatait a BOC2000 számítógépes rendszeren dolgozza fel. Ezt a számítógépes rendszert a Bank of China Európai és Afrikai Számítástechnikai Központja Londonban (Egyesült Királyság) ( IT Center ) működteti, amit a Bank kiszervezés keretében vesz igénybe. Az internet banki szolgáltatást igénybevevő Ügyfelek internet banki adatait a Bank of China Limited, Peking dolgozza fel kiszervezés keretében. Az Ügyfél a személyes, valamint üzleti adatainak az IT Center, illetve internet banki szolgáltatások esetében a Bank of China Limited, Peking részére adatfeldolgozás céljából történő átadása tekintetében a Bankot a banktitok megtartása alól kifejezetten felmenti. A Bank kötelezi magát, hogy az Ügyféllel való kapcsolata során birtokába került adatokat banktitokra és a személyes adatokhoz fűződő jogokra vonatkozó jogszabályok maradéktalan betartásával kezeli. A Bank gondoskodik a rendelkezésére bocsátott adatok biztonságáról, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás és nyilvánosságra hozás, törlés, továbbá sérülés vagy megsemmisülés elkerülésének biztosításáról. Az Ügyfél a nyilvántartott személyes adatait helyesbítheti, továbbá azokról bármikor térítésmentesen tájékoztatást kérhet, illetve a Bank of China Csoporttal fennálló üzleti kapcsolata megszűnését követően kérheti - amennyiben és amilyen mértékben a jogszabályok ezt lehetővé teszik - személyes adatai törlését. A jelen Üzletszabályzat elfogadásával az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a Bank az Ügyfél részére végzett szolgáltatásokkal összefüggésben az Ügyfélre vonatkozó adatot kivéve pénzügyi információt és banktitkot szolgáltasson harmadik személyek részére postai - 11 / 23 -

12 csekk nyomtatása, bankkártya nyomtatása, a Bank megbízásából végzett fogyasztói kutatás illetve hasonló célokból. A Bank biztonsági okokból jogosult a saját üzlethelyiségeiben megjelenő személyek, Ügyfelek képrögzítő eszközzel való megörökítésére, ezen kép tárolására és felhasználására. A Bank jogosult a telekommunikációs hálózaton keresztül megbízást adó Ügyfél adatait és magát a kommunikációt ideértve az Ügyféllel folytatott telefonos beszélgetéseket is teljes részletességgel rögzíteni, tárolni és felhasználni. 7. Központi Hitelinformációs Rendszer A jelen Üzletszabályzat elfogadásával az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a Bankkal szembeni tartozásáról az adatokat a Bank - a vonatkozó jogszabályok betartása mellett - a Központi Hitelinformációs Rendszert (a továbbiakban: KHR) kezelő BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak (illetve a KHR-t kezelő mindenkori pénzügyi vállalkozásnak) átadja. 8. Pénztárszolgálat A Bank pénztárszolgálatot az ügyfélforgalom számára nyitva álló üzlethelyiségeiben a meghirdetett pénztári órák alatt tart. Az Ügyfél nem köteles megvárni a Bank által előírt csomagolásban átadott bankjegyek és érmék valódiságának vizsgálatát és megszámolását, ha olyan nyilatkozatot (reverzális) tesz, amely szerint a távollétében a Bank által megállapított esetleges hiányokat és hamisítványokat elismeri, és ellenértéküket kiegyenlíti, illetve a ténylegesen érvényes számú bankjegy és érme jóváírását fogadja el. A Bank visszautasíthatja a hiányos vagy más okból sérült fizetőeszközök elfogadását. A Bank jegyzőkönyv kíséretében köteles a hamis, hamisított, vagy ilyennek tűnő fizetőeszközöket bevonni, és az MNB-hez továbbítani. A továbbiakban a Bank az MNB szakvéleménye alapján jár el, a hamis fizetőeszközöket az MNB bevonja, a valódiakat visszaküldi a Banknak. A Bank köteles a valódi fizetőeszközöket az Ügyfélnek visszaadni, illetve, utasítása alapján, ellenértékét az Ügyfél számláján jóváírni. A Bank készpénzfelvétel esetén a személyazonosság és a készpénz felvételéhez való jogosultság igazolását kéri. A Kondíciós Listában meghatározott összegnél magasabb összegű készpénz felvételének szándékát az Ügyfél köteles legkésőbb a Kondíciós Listában megjelölt időpontban bejelenteni. 9. Biztosítékok Az üzleti kapcsolat fennállása alatt a Bank kérésére az Ügyfél köteles a Bank által vállalt kockázatra megfelelő biztosítékot nyújtani, a már nyújtott biztosítékot arra a mértékre kiegészíteni, amely a Bank számára a fennálló, vagy jövőbeni banki kötelezettségvállalás megtérülését biztosítja. E kötelezettség megszegése az Ügyfél részéről súlyos szerződésszegésnek minősül, amely miatt a Bank a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. A biztosíték nyújtásáig, illetve a nyújtott biztosíték Bank által kért - 12 / 23 -

13 kiegészítésének megtörténtéig a Bank jogosult az Ügyféllel szembeni esetleges fizetési kötelezettségeinek teljesítését felfüggeszteni. A biztosíték típusát és mértékét a Bank a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések keretei között az Ügyféllel kötött szerződésben határozza meg. A biztosíték kikötésekor a Bank jogosult meghatározni, hogy az egyes biztosítékokat milyen értéken fogadja el. A jelen Üzletszabályzat elfogadásával az Ügyfél visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a Bank az Ügyfél minden további rendelkezése nélkül is megterhelheti az Ügyfél nála vezetett bármely bankszámláját, illetve beszámítással élhet a hitelintézeti tevékenysége körében keletkezett és esedékessé vált követelése erejéig. Ha az Ügyfélnek a Bankkal szemben egy időben több jogcímen, illetve azonos jogcím alapján több egymástól elkülönülő tartozása áll fenn, és az Ügyfél teljesítése csak részben fedezné a tartozásokat, a Bank eltérő megállapodás hiányában belátása szerint a régebben lejárt vagy a kevésbé biztosított követelés fedezésére fordíthatja a befolyt összeget. A Bank javára biztosítékul lekötött valamennyi vagyontárgy, jog és követelés a Banknak az Ügyféllel szembeni valamennyi követelésére biztosítékul szolgál, tekintet nélkül arra, hogy a követelés hitelnyújtásból vagy egyéb üzleti kapcsolatból ered. Ugyanez a szabály érvényes azokra a követelésekre is, amelyeket harmadik személy ruházott át a Bankra. Az Ügyfél köteles gondoskodni arról, hogy kötelezettségének teljesítése a Bank részére esedékességkor megtörténjen, továbbá a Bank számára biztosítékul szolgáló valamennyi vagyontárgy, jog és követelés fenntartásáról, érték- és állagmegőrzéséről. Szükség esetén köteles segíteni a követelések érvényesíthetőségét. Az Ügyfél jogosult a használatában levő, a Bank javára biztosítékul lekötött vagyontárgyakat rendeltetésszerűen használni, kezelni, üzemeltetni, és köteles megőrzésükről gondoskodni. Amennyiben az Ügyfél a fenti kötelezettségeinek nem tesz eleget, és ezáltal a biztosítékok fennállását, értékét, érvényesíthetőségét veszélyezteti, akkor a Bank - vagy az általa megbízott személy - jogosult közvetlenül eljárni az Ügyfél helyett, illetve kezdeményezni a szükséges hatósági, bírósági vagy választott bírósági eljárást, illetve egyéb megfelelő biztosíték adását követelheti. Ha valamely biztosítékul szolgáló jog gyakorlása vagy követelés érvényesítése esedékessé válik, a Bank jogosult a jogot gyakorolni, illetve a követelést érvényesíteni. Az érvényesítés során befolyt összegeket a Bank jogosult biztosítékként kezelni, ha pedig ez nem szükséges, jóváírja az Ügyfél bankszámláján, illetve átutalja az Ügyfél által megjelölt bankszámlára. Az Ügyfélnek bármely vagyontárgya, joga vagy követelése, amely a Bankkal fennálló üzleti kapcsolata során a Bank birtokába jut, külön biztosítéki szerződés kötése nélkül is zálogként; pénz, értékpapír és takarékbetétkönyv esetén pedig óvadékként szolgálhat a Banknak az Ügyféllel szembeni követelései biztosítékául / 23 -

14 Az Ügyfél köteles a biztosítékul lekötött vagyontárgyakat minden kár esetére teljes értékben biztosítani, és a biztosítási szerződés(ek)ben, illetve kötvény(ek)ben a Bankot, mint kedvezményezettet feltüntetni. Az Ügyfél a biztosítási szerződést - amíg a vagyontárgyak a Bankkal szembeni tartozásának biztosítékául szolgálnak - a Bank hozzájárulása nélkül nem módosíthatja és nem szüntetheti meg. Az Ügyfél köteles a biztosítási díjat megfizetni, és mindazt teljesíteni, ami a biztosítási szerződés szerint a biztosítás fennmaradásának feltétele. A biztosítás fennmaradása érdekében a Bank jogosult, de nem köteles e kötelezettségeket az Ügyfél helyett teljesíteni. E jog gyakorlása érdekében az Ügyfél a Bank kérésére köteles eljárni a biztosítási szerződés olyan tartalmú módosítása érdekében, hogy a biztosító e kötelezettségek megszegése miatt ne legyen jogosult a biztosítást megszüntetni anélkül, hogy a Bankot erről értesítené, és a Bank számára elegendő időt hagyna arra, hogy e kötelezettségeket az Ügyfél helyett teljesítse. Az Ügyfél a Bank felhívására haladéktalanul köteles a biztosítási kötvényt, a biztosítási díj megfizetését igazoló okmányokat a Bank részére bemutatni, illetve átadni, valamint a Biztosító kapcsolattartóját megnevezni. A Bank a befolyó kártérítési összeget az Ügyfél lejárt tartozásának csökkentésére fordítja, a fennmaradó összeget pedig a még le nem járt vagy jövőbeni tartozások biztosítékául - ellenkező értelmű megállapodás hiányában - óvadékként magánál tartja. A kártérítési összegnek a Bank Ügyféllel szembeni összes (lejárt és le nem járt, illetve jövőbeni) követelését meghaladó része az Ügyfelet illeti meg. Ha az Ügyfél a Bankkal szemben fennálló fizetési kötelezettségeit esedékességkor nem teljesíti, a Bank - vagy az általa megbízott harmadik személy - jogosult érvényesíteni a Banknak bármely biztosítékból fakadó jogát olyan módon, ahogyan az megítélése szerint a banki követelések kielégítését a legeredményesebben szolgálja. Ha az Ügyfél a Bankkal szemben esedékessé vált valamely fizetési kötelezettségének a Bank írásbeli felhívása ellenére a felhívásban megjelölt határidőn belül nem tesz eleget, a Bank jogosult valamennyi fennálló követeléséhez kapcsolódó jogviszonyt azonnali hatállyal felmondani, és az azokból származó követelését esedékessé tenni. Az Ügyfél haladéktalanul köteles tájékoztatni a Bankot a biztosítékok értékében, értékesíthetőségében és érvényesíthetőségében bekövetkezett, illetve várhatóan bekövetkező változásról. A Bank vagy megbízottja bármikor jogosult ellenőrizni - a helyszínen is - a biztosítékok meglétét, és azt, hogy az Ügyfél a biztosítékokkal kapcsolatos kötelezettségeinek eleget tesz-e. Az ellenőrzés során az Ügyfél köteles a Bankkal mindenben együttműködni, az ellenőrzéshez a szükséges tájékoztatást megadni, és az okmányokba betekintést engedni. A biztosítékok nyújtásával, létesítésével, regisztrálásával, esetleges módosításával, fenntartásával, ellenőrzésének lehetővé tételével, kezelésével és érvényesítésével kapcsolatos minden szükséges költség az Ügyfelet terheli / 23 -

15 II. Pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezések 10. Pénzforgalmi szolgáltatások általános rendelkezései A Bank az Ügyfél pénzköveteléseinek és pénztartozásainak nyilvántartására, valamint fizetési forgalmának lebonyolítására fizetési számlát (pénzforgalmi bankszámlát, folyószámlát, lakossági folyószámlát stb.) a továbbiakban: bankszámlát és ahhoz kapcsolódó elkülönített számlá(ka)t vezet. A bankszámlára vonatkozó szabályok - különösen a számla feletti rendelkezés tekintetében - értelemszerűen vonatkoznak az Ügyfélnek a Banknál vezetett egyéb számláira is. A jelen Üzletszabályzat elfogadásával az Ügyfél a Bankot visszavonhatatlanul felhatalmazza, hogy az Ügyfél javára történő utalásokat, befizetéseket, valamint az Ügyfél terhére történő utalásokat és kifizetéseket a Bank a megbízáson szereplő bankszámlaszám alapján teljesítse. 11. A bankszámla A Bank Keretszerződést köt az Ügyféllel a Bank Pénzforgalmi Szabályzatában foglaltak szerint. A Keretszerződéshez tartozó dokumentumokat a Bank az Ügyfél kérésére a számlaszerződés részeként átadja az Ügyfél részére, a Keretszerződés további okmányaival. A Bank a Keretszerződés részét képező szabályzatokat (Általános Üzletszabályzat, Pénzforgalmi Szabályzat, Számlavezetési Szabályzat, szükség esetén a NetBank Üzletági Szabályzata), Kondíciós Listá(ka)t, valamint az árfolyamokra és a kamatokra vonatkozó Hirdetményeket kifüggeszti a Bank fiókjában, továbbá elérhetővé teszi a Bank internetes oldalán. Bankszámlát a Bank akkor nyit, ha az Ügyfél a Pmt. alapján azonosítja magát, teljesíti a Bank által meghatározott feltételeket és benyújtja a Bank által előirt okmányokat. A bankszámla a számlatulajdonos nevét viseli, és számlaszámmal van ellátva. A Bank az Ügyféltől a bankszámla feletti bármiféle rendelkezést akkor fogad el, ha azt az Ügyfél az erre a célra rendszeresített banki nyomtatványon, vagy a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet 3. mellékletében meghatározott módon adja meg. Az Ügyfél rendelkezésének tartalmaznia kell a kedvezményezett pontos nevét, számlaszámát, külföldre irányuló megbízás esetén a kedvezményezett címét, továbbá a rendelkezésre jogosult személy(ek)nek a bejelentettel megegyező aláírását, illetve aláírással azonos hatályú azonosítását. Az aláírás azonosításánál a Bank azt vizsgálja, hogy a rendelkezésen feltüntetett aláírás külső megjelenésében megfelel-e a bejelentett aláírásnak. A Bank az Ügyféltől a telefax útján továbbított rendelkezést akkor fogadja el, ha i) a telefax alakilag és taralmilag megfelel a Bank által az Ügyféllel egyeztetett feltételeknek, valamint a jogszabályi követelményeknek, továbbá ii) a telefax kézhezvételét követően a Bank telefonos megkeresésére az Ügyfél az általa előzetesen írásban, szabályszerűen megállapított kódszót bemondja a Bank felhatalmazott munkatársának. A kódszót az Ügyfél és a Bank titkosan kezeli. A Bank nem vállal semmiféle felelősséget a kódszó Ügyfél általi nem megfelelő kezelése miatt keletkezett - 15 / 23 -

16 kárért. A kódszót az Ügyfél időről időre változtathatja, amiről a Bankot köteles írásban tájékoztatni. Ha az Ügyfél más jogi személynek vagy természetes személynek meghatalmazást ad a bankszámlája feletti rendelkezésre, ez csak a bankszámla feletti rendelkezésre érvényes alakisággal történhet, és a meghatalmazás feltételeinek egyértelmű meghatározásával írásban kell értesítenie a Bankot. Amennyiben a meghatalmazás alaki követelményei aggályosak, vagy feltételei a Bank megítélése szerint nem egyértelműek, avagy ha az abban foglaltak értelmezéséhez a meghatalmazáson túl további iratok, benyújtása is szükséges (amiről a Bank haladéktalanul értesíti az Ügyfelet), a Bank jogosult a bankszámla feletti rendelkezést a bizonytalanság megszűnéséig felfüggeszteni. A bankszámla felmondása esetén az Ügyfél a felmondással egyidejűleg, vagy (amennyiben felmondási idő került kikötésre) a felmondási idő utolsó napjáig köteles rendezni a Bank felé fennálló valamennyi tartozását, valamint köteles a bankszámla terhelésére benyújtott megbízásokat visszavonni. A számla megszűnését követően a Bank a bankszámla vonatkozásában benyújtott terheléseket és jóváírásokat nem teljesíti. A bankszámla Bank általi megszűntetése vagy felfüggesztése esetén (például, ha az Ügyfél hat hónapja nem kezdeményezett tranzakciót a számláján) a bankszámla követel egyenlegét a Bank az Ügyfél rendelkezésének hiányában egy erre a célra nyitott nyilvántartási számlára vezeti át, ahol azt alvó számlaként kamatfizetés nélkül megőrzi az Ügyfél, jogutódja vagy örököse részére. 12. A fizetési megbízások A megbízások tartalma Minden megbízásnak és rendelkezésnek egyértelműen tartalmaznia kell a teljesítéshez szükséges adatokat. Ha az Ügyfél a megbízás teljesítéséhez szükséges adatokat tévesen vagy hiányosan adta meg, az ebből eredő kárért a Bank nem felel. Az Ügyfél terhére érkező beszedési megbízás esetében a Bank a teljesítést megelőzően meggyőződik arról, hogy a terhelendő bankszámla elnevezése és pénzforgalmi jelzőszáma megegyezik-e. Nem felel a Bank azért a kárért, amely abból származik, hogy a fizetési megbízás egyes példányai egymástól eltérően, hibásan, félreérthetően vagy félrevezetően lettek kiállítva, és ez a megbízásnak szokásos és elvárható gondossággal való megvizsgálása során nem derül ki. A fizetési megbízások "közlemény" rovatában feltüntetett adatok vagy utasítások a fizetés címzettjének szólnak, azok a Bank jogait és kötelezettségeit nem érintik, és azok helyességét a Bank nem vizsgálja. A Bank az Ügyfél rendelkezéseit egyéb feltételek fennállása esetén akkor teljesíti, ha gondos vizsgálat után úgy találja, hogy a rendelkezésen az aláírásra jogosult és a bejelentett mintával megegyezően aláíró személy aláírása van és a számlán rendelkezésre áll a megbízás és a kapcsolódó költségek fedezete. A Bank a fizetési megbízások fedezetének - 16 / 23 -

17 vizsgálatát és zárolását a legkésőbb a megbízás kézhezvételét követő munkanapon végzi el. Amennyiben a megbízás korábbi megbízást visszavon, módosít, vagy megismétel, ezt a tényt a megbízáson kifejezetten fel kell tüntetni. Ennek elmaradásából eredő kárért a Bank nem felel. Ha az Ügyfél a megbízásnak az általános gyakorlattól eltérő vagy meghatározott időpontban történő teljesítését kívánja, erről kifejezetten meg kell állapodnia a Bankkal. A Bank jogosult megtagadni az Ügyfél jogszabályba, banki szabályzatba vagy egyéb megállapodásba ütköző vagy szakszerűtlen megbízásának teljesítését. A kimenő és beérkező fizetési megbízások, valamint a. hatósági átutalások és forint beszedési megbízások részletes szabályozását a Bank Pénzforgalmi szabályzata tartalmazza Hibás vagy késedelmes teljesítés A Bank megtéríti az Ügyfélnek a fizetési megbízások hibás vagy késedelmes teljesítéséből, valamint a bankszámla téves megterheléséből eredő károkat, ha azok keletkezése a Bank terhére bizonyítottan felróhatóak. A Bank a tévedésen alapuló hibás jóváírást vagy terhelést az Ügyfél rendelkezése nélkül is jogosult helyesbíteni. A helyesbítésről az ok feltüntetésével a Bank értesíti az Ügyfelet Értesítés a megbízások teljesítéséről A Bank a fizetési megbízások teljesítéséről, a számlaterhelésről és jóváírásról a bankszámlakivonat megküldésével értesíti az Ügyfelet. A vállalati ügyfél részére a Bank legkésőbb a teljesítést követő munkanapon - az Ügyfél ellenkező tartalmú utasítása hiányában - elküldi részére a bankszámlakivonatot. Lakossági ügyfelek esetében - az Ügyfél ellenkező tartalmú utasítása hiányában - a Bank havonta küld számlakivonatot Pénznemek közötti átváltásra vonatkozó speciális szabály Ha a pénznemek közötti átváltás során referencia-árfolyam alkalmazására került sor, akkor az Ügyfél, mint fizető fél, a pénznemek közötti átváltással kapcsolatosan nem hivatkozhat arra, hogy a fizetési művelet összege meghaladta azt az összeget, amely az Ügyfél részéről az adott helyzetben ésszerűen elvárható volt. 13. Betételhelyezés Betételhelyezés esetén az Ügyfél meghatározott pénzösszeget ad át a Banknak azzal a feltétellel, hogy a Bank kamatot fizet, és meghatározott későbbi időpontban a kamatokkal növelt pénzösszeget visszaszolgáltatja. A betételhelyezés igazolásául szerződés vagy egyéb betétokirat szolgál. A betételhelyezés során a betétszerződésben vagy egyéb betétokiratban előre meg kell határozni a kamatozás és a visszafizetés részletes feltételeit. A Banknál betétként elhelyezhető legkisebb összeg mértékét a Banknak a vonatkozó Kondíciós Listája tartalmazza / 23 -

18 A betét után az elhelyezés igazolásául szolgáló szerződésben vagy egyéb betétokiratban meghatározott mértékű kamat jár. Amennyiben a Felek a betét elhelyezésekor vagy megújításakor a kamat mértékét külön nem egyeztették, akkor a vonatkozó Hirdetményben meghatározott mértékű kamatot téríti a Bank. A Bank az általa elfogadott betétekre kiszámított egységes betéti kamatláb mutatót (EBKM) a Hirdetményben teszi közzé. Az EBKM kiszámításához a betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételéről szóló 82/2010. (III. 25.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt képletet kell alkalmazni, ha a betét lejártáig hátralévő lekötési idő 365 napnál kevesebb. Az EBKM kiszámításához a betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételéről szóló 82/2010. (III. 25.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt képletet kell alkalmazni, ha a betét lejártáig hátralévő lekötési idő legalább 365 nap vagy ha a betét határozatlan időre van lekötve vagy nincs lekötve. A betétként lekötött összeg után járó kamat számításának első napja az elhelyezés napja (a pénztárnál a befizetés, egyéb esetekben a betétszámlán történő jóváírás napja), utolsó napja pedig a lejáratot megelőző nap. A kamat jóváírásának napja a betét lejáratának a napja. A Bank a betétként elhelyezett pénzösszeg után járó kamattal kapcsolatos kamatadóval összefüggő adókötelezettségeit a mindenkor hatályos jogszabályok előírásai szerint teljesíti. A betéti szerződés alapján elhelyezett betét előre meghatározott időre leköthető. Ha az Ügyfél az előre meghatározott időre lekötött betétet a lekötési időtartam előtt felmondja, akkor a betéti összegre a Bank kamatot nem fizet. Az előre meghatározott időre lekötött betétnek az Ügyfél által történő részbeni felmondása a Bank ellenkező tartalmú hozzájáruló nyilatkozata hiányában az egész betétösszeg felmondását jelenti. A Bank jogosult az előre meghatározott időre lekötött betétet a lekötési időtartam lejárata előtt azonnali hatállyal felmondani, ha azt az Ügyfél valamely késedelmes tartozásának megfizetése miatt a banki követelés rendezése érdekében szükségesnek tartja vagy jogszabály a Bankot erre kötelezi. Ebben az esetben az Ügyfél által történő betétfelmondás szabályai az irányadók. A határozott időre lekötött, a Bank eseti külön hozzájárulásától függetlenül automatikusan meghosszabbodó lejáratú betét esetén, ha a betéti szerződés nem tartalmaz a Bank által történő felmondás vonatkozásában rendelkezést, akkor az ilyen betéti szerződéssel kapcsolatban a Bank az aktuális lejárat előtt legkésőbb 15 nappal az Ügyfél egyidejű tájékoztatása mellett elállhat a betét meghosszabbításától. Az Országos Betétbiztosítási Alap (a továbbiakban: Alap), valamint a Magyar Köztársaság Kormánya a törvényben, valamint a vonatkozó jogszabály(ok)ban meghatározott feltételekkel garantálja a Banknál elhelyezett betéteket. A fenti biztosítás nem terjed ki a) a költségvetési szerv, b) a tartósan száz százalékban állami tulajdonban lévő gazdasági társaság, c) az önkormányzat, - 18 / 23 -

19 d) a biztosító, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, valamint a magánnyugdíjpénztár, e) a befektetési alap, f) a Nyugdíjbiztosítási Alap és Egészségbiztosítási Alap, valamint ezek kezelő szervezetei, az egészségbiztosítási szerv és a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv, g) az elkülönített állami pénzalap, h) a pénzügyi intézmény, i) az MNB, j) befektetési vállalkozás, tőzsdetag, illetőleg árutőzsdei szolgáltató, k) kötelező vagy önkéntes betétbiztosítási, intézményvédelmi, befektető-védelmi alap, illetve a Pénztárak Garancia Alapja, l) a hitelintézet vezető állású személye, a hitelintézet választott könyvvizsgálója, továbbá a hitelintézetben legalább ötszázalékos tulajdoni hányaddal rendelkező személy és mindezen személyekkel közös háztartásban élő közeli hozzátartozói, m) az l) pontban említett személy minősített befolyásával működő gazdálkodó szervezet [Ptk c) pontja] által elhelyezett, n) a kockázati tőketársaság és a kockázati tőkealap betéteire, valamint a felsoroltak külföldi megfelelőinek betéteire. A fenti biztosítás ugyancsak nem terjed ki a) az olyan betétekre, amelyekre a betétes a szerződés szerint, a szerződéskötés időpontjában elhelyezett azonos nagyságú és lekötési idejű betétekhez képest jelentősen magasabb kamatot vagy más vagyoni előnyt kap, valamint b) az olyan betétre, amelyről bíróság jogerős ítélettel megállapította, hogy az abban elhelyezett összeg pénzmosásból származik, c) olyan betétre, amelyet nem euróban, vagy az Európai Unió, illetve a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) tagállamának törvényes fizetőeszközében helyeztek el. A Bank ilyen devizák közül kínai jüanban (CNY) fogad el betéteket. 14. Hitel-, kölcsönügyletek Általános szabályok A Bank a kölcsön- vagy hitelszerződésben arra vállal kötelezettséget, hogy az Ügyfél kérésére az Ügyfél rendelkezésére tartott összeg erejéig az egyes szerződésekben - 19 / 23 -

20 meghatározott feltételek szerint, az ott megjelölt időn belül kölcsönt folyósít az ott meghatározott célokra. Hitel(kölcsön)szerződés megkötésére és más tartós hiteljogviszony létesítésére akkor kerülhet sor, ha a Bank az Ügyfél hitelképességét és/vagy hitelfedezeteit, biztosítékait megfelelőnek ítéli. A Bank az Ügyfél hitelképességére és/vagy fedezeteire, biztosítékaira vonatkozó vizsgálat szempontjait maga határozza meg, és azokat időről időre módosíthatja. A Bank az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatok felhasználásával, valamint a saját maga által begyűjtött referenciaadatok alapján megvizsgálja az Ügyfél hitelképességét. A hitelkérelem elbírálásának, valamint a már jóváhagyott hitelkeret további fenntartásának az a feltétele, hogy az Ügyfél a gazdálkodásáról, és/vagy a fedezetekről, biztosítékokról a Bank által kért szükséges információkat, adatokat és okiratokat pontosan, a Bank által igényelt formában megadja. A hitelek előzetes feltételeiről, a hitelképesség vizsgálatáról, a vizsgálat eredményéről az egyes ügyféltípusokra illetve ügylettípusokra érvényes törvények szerint a Bank tájékoztatást ad az Ügyfélnek. A Bank az Ügyféllel kötött kölcsön- vagy hitelszerződésben a mindenkor érvényes jogszabályoknak megfelelően szabályozza azok módosításának feltételeit, eljárási rendjét is. Ha a Bank az Ügyféllel kölcsön- vagy hitelszerződést köt, a kölcsönt a szerződésben rögzített feltételeknek megfelelően az Ügyfél nevén a Banknál vezetett számlán írja jóvá. A mindenkor hatályos jogszabályban meghatározott hitelek esetén a Bank tájékoztatja az Ügyfelet a teljes hiteldíj mutatóról (THM). A THM kiszámítására vonatkozóan a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (III. 25.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt képletet kell alkalmazni. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történik, és a feltételek változása esetén módosulhat, továbbá a devizahitelek (deviza alapú kölcsönök) esetében a THM mutató értéke nem tükrözi a hitel árfolyamkockázatát. A THM mutató értéke nem tükrözi a változó kamatozású hitelek (kölcsönök) kamatkockázatát sem. Az Ügyfél a hitelezéssel kapcsolatban a Bank részére a szerződésben meghatározott mértékű kamatot, jutalékokat, költségtérítést, illetve díjakat fizet. Hitelezési jogviszony esetére járó kamatnál a kamatszámítás kezdő napja a kölcsön folyósításának napja, utolsó napja a lejáratot megelőző, vagy ha a kölcsön a lejárat napja előtt törlesztésre kerül, akkor a törlesztést megelőző nap. Az Ügyfél a szerződés eltérő rendelkezése hiányában bármikor jogosult a hitel(kölcsön)szerződést részben vagy egészben írásban felmondani, ha a felmondással egy időben a Bank felé fennálló, a hitel(kölcsön)szerződésből fakadó valamennyi kötelezettségének eleget tett. A hitelezési kapcsolat során az együttműködési és tájékoztatási kötelezettség megszegése, a bankszámlaszerződésnek az Ügyfél által történő egyoldalú felmondása vagy a Bank részére adott előzetes tájékoztatás nélkül más hitelintézetnél bankszámla nyitása vagy fenntartása, - 20 / 23 -

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 4/2015. sz. igazgatósági Pénzforgalmi Üzletszabályzat S11.sz. melléklete Általános Szerződési Feltételek Fizetési számlához kapcsolódó lekötött betét Hatályos: 2015.július

Részletesebben

MEGTAKARÍTÁS HIRDETMÉNY

MEGTAKARÍTÁS HIRDETMÉNY MEGTAKARÍTÁS HIRDETMÉNY Meghirdetve: 2012. december 12. Hatályos: 2012. december 27. 1 I. Lakossági megtakarítások I.1. Látra szóló számlák I.1.1. Látra szóló számlák kamatozása Mecsek lakossági folyószámla

Részletesebben

MEGTAKARÍTÁS KONDÍCIÓS LISTA

MEGTAKARÍTÁS KONDÍCIÓS LISTA MEGTAKARÍTÁS KONDÍCIÓS LISTA Meghirdetve: 2013. április 08. Hatályos: 2013. április 26. 1 I. Lakossági megtakarítások I.1. Látra szóló számlák I.1.1. Látra szóló számlák kamatozása Mecsek lakossági folyószámla

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 4/2015. sz. igazgatósági Pénzforgalmi Üzletszabályzat S6.sz. melléklete Általános Szerződési Feltételek Matrac betétjegy S6. sz. melléklete A Matrac Betétjegy számlabetét

Részletesebben

H I R D E T M É N Y LÉBÉNY-KUNSZIGET TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAI

H I R D E T M É N Y LÉBÉNY-KUNSZIGET TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAI Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet 9155 Lébény, Fő út 85. H I R D E T M É N Y LÉBÉNY-KUNSZIGET TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAI Hpt. 279.. 15. bekezdés értelmében tájékoztatjuk Kedves Ügyfeleinket, hogy a hirdetményben

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

DUNA TAKARÉKSZÖVETKEZET. Kamatjegy betétszerződés

DUNA TAKARÉKSZÖVETKEZET. Kamatjegy betétszerződés DUNA TAKARÉKSZÖVETKEZET Kamatjegy betétszerződés Alulírott Tulajdonos neve: Családi és utónév (szül. név): Állampolgárság: Születési hely, idő: Anyja születési neve: Lakcím: Azonosító okirat száma, típusa:

Részletesebben

Gyámhatósági számla Általános Szerződési Feltételei

Gyámhatósági számla Általános Szerződési Feltételei Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Tel: (52)531-557 Fax: (52)535-921 Cégjegyzék sz.: 09-02-000063 Hajdú-Bihar megyei Cégbíróság PSZÁF engedély: EN-I-466/2011. (2011.04.19) Gyámhatósági

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti

Részletesebben

A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL

A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL Hirdetmény A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL I. KÖNYVES BETÉTEK: 1. Kamatozó betétek éves kamat Látra szóló betét /lekötés nélkül / 1 % Iskolai betétlap 2,2 % 3 hónapra 1,2 % 6 hónapra 1,1

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Vállalkozások és egyéni vállalkozók részére vezetett pénzforgalmi számlák és betétszámlák kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. április

Részletesebben

Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY

Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Betéti Okiratok és számlán belül lekötött betétek Lakossági ügyfelek, Vállalkozók és egyéb szervezetek részére 2 Betéti okiratok Az éves kamat mértéke Betétkönyv

Részletesebben

ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt.

ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. Érvényes: 2014. augusztus 01-jétől Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. HIRDETMÉNY Forintban kezelt megtakarítások 1. Fizetési számlákhoz kapcsolódó lekötések 1.1. Lakossági forint folyószámlán történő

Részletesebben

TAKARÉKSZELVÉNY BETÉTSZERZŐDÉS TAKARÉKSZELVÉNY I

TAKARÉKSZELVÉNY BETÉTSZERZŐDÉS TAKARÉKSZELVÉNY I Rétköz Takarékszövetkezet Kirendeltség megnevezése: Amely létrejött egyrészről Név: Születési név: Születési hely: Születési dátum: Anyja neve: Lakcím: TAKARÉKSZELVÉNY BETÉTSZERZŐDÉS TAKARÉKSZELVÉNY I

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Vállalkozások és egyéni vállalkozók részére vezetett pénzforgalmi számlák és betétszámlák kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. július

Részletesebben

A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március 15. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 2. KÜLÖNÖS/ELTÉRŐ SZABÁLYOK EGYES

Részletesebben

Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY

Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Betéti Okiratok és számlán belül lekötött betétek Lakossági ügyfelek, Vállalkozók és egyéb szervezetek részére 2 Betéti okiratok Az éves kamat mértéke Betétkönyv

Részletesebben

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan, magánszemélyek részére 1. A hitelkeret

Részletesebben

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére Hatályos: 2014. január 1-től A kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyuk vagy egyéb (pl. tagsági) - az Együttműködési megállapodásban megjelölt - jogviszonyuk

Részletesebben

HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói

HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói Aktualizálva 2015.06.11-től a IV., VI., és VIII. pont. I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet

Részletesebben

BETÉTI KERETSZERZŐDÉS. lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról

BETÉTI KERETSZERZŐDÉS. lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról III/9./A sz. melléklet BETÉTI KERETSZERZŐDÉS lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról amely létrejött egyrészről a Szendrő

Részletesebben

TAKARÉKBETÉTKÖNYV ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TAKARÉKBETÉTKÖNYV ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TAKARÉKBETÉTKÖNYV ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Meghirdetve: 2013. július 04. Hatályos: 2013. szeptember 02. 1 1. A Takarékbetétkönyv takarékbetét szerződésnek minősül. 2. A Takarékbetétkönyvben takarékbetétet

Részletesebben

General.Terms/2013.04.29. KDB BANK (MAGYARORSZÁG) ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI

General.Terms/2013.04.29. KDB BANK (MAGYARORSZÁG) ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI General.Terms/2013.04.29. KDB BANK (MAGYARORSZÁG) ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI A KDB Bank (Magyarország) ZRt. jelen Általános Üzleti Feltételei egységes

Részletesebben

GYÁMHATÓSÁGI FENNTARTÁSOS SZÁMLA Általános Szerződési Feltételek. I. Általános rész. II. Megbízások teljesítése

GYÁMHATÓSÁGI FENNTARTÁSOS SZÁMLA Általános Szerződési Feltételek. I. Általános rész. II. Megbízások teljesítése GYÁMHATÓSÁGI FENNTARTÁSOS SZÁMLA Általános Szerződési Feltételek I. Általános rész 1. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Takarékszövetkezet a számlatulajdonos részére Gyámhatósági fenntartásos számlát

Részletesebben

BAKONYVIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET IGAZGATÓSÁGA, KISBÉR V-III/2015/H. VÁLLALKOZÓI H I R D E T M É N Y

BAKONYVIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET IGAZGATÓSÁGA, KISBÉR V-III/2015/H. VÁLLALKOZÓI H I R D E T M É N Y V-III/2015/H. VÁLLALKOZÓI H I R D E T M É N Y a vállalkozók, vállalkozások, egyéb szervezetek pénzforgalmi bankszámla vezetésének, betétek elhelyezésének feltételeiről Érvényes: 2015. december 18.-től

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Gyámhatósági számla

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Gyámhatósági számla ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Gyámhatósági számla I. Általános rész A szerződő felek megállapodnak, hogy a Takarékszövetkezet a számlatulajdonos részére Gyámhatósági számlát nyit. A Gyámhatósági számlára

Részletesebben

Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan

Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan 1. A kölcsön feltételei: Érvényes: 2015. október 1-től, visszavonásig 1.

Részletesebben

HATÁRIDŐS BETÉTEK VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

HATÁRIDŐS BETÉTEK VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. telefon: (06 1) 328 9000, (06 70) 461 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény HATÁRIDŐS BETÉTEK VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE HATÁLYOS: 2010. ÁPRILIS

Részletesebben

014.2008 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT GENERAL BUSINESS TERMS

014.2008 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT GENERAL BUSINESS TERMS 014.2008 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT GENERAL BUSINESS TERMS Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések...3 1.1 Az Üzletszabályzat hatálya...3 1.2 Az Üzletszabályzat nyilvánossága...3 1.3. Az Üzletszabályzat

Részletesebben

Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámlák kondíciói. Érvényes 2014.

Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámlák kondíciói. Érvényes 2014. I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki szempontból pontos, a Takarékszövetkezetnél bejelentett módon aláírt megbízások lebonyolítását vállalja, illetve ezek lebonyolításáért

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG Devizában és valutában végzett műveletek Devizakülföldi/devizabelföldi nem természetes személyek részére vezetett devizaszámlák kondíciói Kiadás időpontja:

Részletesebben

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályba lépés napja: 2015. október 19. 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Hirdetmény A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL

Hirdetmény A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL Hirdetmény A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL I. KÖNYVES BETÉTEK: 1. Kamatozó betétkönyvek éves kamat Látra szóló betét /lekötés nélkül / 0,15 % 3 hónapra 0,15 % 6 hónapra 0,15 % 1 évre lekötött

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink 2012.

Részletesebben

Kedvezményezett: az, aki a betét tulajdonosának nyilatkozata alapján, valamilyen feltétel teljesülése esetén a betét tulajdonosává válik.

Kedvezményezett: az, aki a betét tulajdonosának nyilatkozata alapján, valamilyen feltétel teljesülése esetén a betét tulajdonosává válik. BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET TAKARÉKSZELVÉNY ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2015.07.23. napjától Jelen általános szerződési feltételek hatálya az Ügyfelek által a Borotai Takarékszövetkezetnél

Részletesebben

Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: július 3-től visszavonásig

Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: július 3-től visszavonásig Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2015. július 3-től visszavonásig Székhely:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Postacím:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Telefon: (+36-82) 553-820

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Fiók/Kirendeltség: Iktatószám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött egyrészről a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Magánszemélyek által nyitható takarékbetétek, számlabetétek kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. április 1-jétől Kiadás időpontja:

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K H I R D E T M É N Y Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K I. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLA KAMATMÉRTÉKEI: Érvényes: 2014.02.10-től Éves kamatláb 1. Bankszámlabetét kamatmértéke (havi tőkésítéssel) EBKM

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK

MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE A már nem értékesíthető betéti konstrukciók részben szereplő termékekre új betétlekötési megbízás nem adható. 1. Akciós 0,60%-os uró Betét

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet ÖNKORMÁNYZATI HITELEK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2010. november 11. www.egertksz.hu Jelen hirdetményben szereplő bankszámla és betéti szolgáltatások feltételei az Eger és

Részletesebben

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3 III. DOLOGI FEDEZET NÉLKÜL NYÚJTOTT HŰSÉG SZEMÉLYI KÖLCSÖN (KORÁBBI ELNEVEZÉSE: POSTA SZEMÉLYI

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3 III. DOLOGI FEDEZET NÉLKÜL NYÚJTOTT HŰSÉG SZEMÉLYI KÖLCSÖN (KORÁBBI ELNEVEZÉSE: POSTA SZEMÉLYI HŰSÉG FOGYASZTÁSI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEII (korábbi elnevezés: POSTA FOGYASZTÁSI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI) Hatályos: 2014. április 2.. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3

Részletesebben

Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2015. október 5-től visszavonásig

Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2015. október 5-től visszavonásig Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2015. október 5-től visszavonásig Székhely:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Postacím:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Telefon: (+36-82) 553-820

Részletesebben

I. Széchenyi Forgóeszközhitel

I. Széchenyi Forgóeszközhitel XXXIX./B KONDÍCIÓS LISTA SZÉCHENYI PROGRAM HITELEK Érvényes: 2015. augusztus 14-étől I. Széchenyi Forgóeszközhitel Kamat (évi) 1 havi BUBOR + 5% Kezelési költség, kamat módjára számítandó (évi) Állami

Részletesebben

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez Hatályos:2016.10.15-től LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez amely létrejött Számlavezető Hitelintézet

Részletesebben

Bankszámla hitelkeret szerződés

Bankszámla hitelkeret szerződés Bankszámla hitelkeret szerződés amely létrejött egyrészről a Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet hajdú.. egysége.cím Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Kedvezményes kondíciók Hallgatói hitel bankszámlán keresztül történő folyósítás esetén Kiadás időpontja: 2014.08.29. Hatályos: 2014.09.15-től Indoklás: Hpt.

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött a egyrészről KISKUN Takarékszövetkezet székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. cégbírósági nyilvántartás: Kecskeméti

Részletesebben

Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez

Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 6080 Szabadszállás, Kálvin tér

Részletesebben

ÜGYFELEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK

ÜGYFELEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK Általános tájékoztató A 2009. november 1-jétől hatályba lépő a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására, lebonyolítására vonatkozó irányadó jogszabályok: 2009. évi LXXXV. törvény 18/2009. (VIII.6) MNB rendelet

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Devizaszámla-vezetés és valutaváltás

HIRDETMÉNY. Devizaszámla-vezetés és valutaváltás HIRDETMÉNY számla-vezetés és valutaváltás Általános feltételek 1. A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki szempontból pontos, a Takarékszövetkezetnél bejelentett módon aláírt deviza átutalási

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Pannon Takarék Bank Zrt. kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. szeptember 1-től 1 / 5 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett

Részletesebben

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes Nyírbélteki Takarékszövetkezet 4372.Nyírbéltek,Kossuth u.16. ÉRVÉNYES KAMATOK Eng.szám:36/1990.05.14. egysz.kez.költs. kamat Hiteldíj mutató Új folyósításu hitelek kamata: % / év % /év várható % 2005.

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK I. Biztosíték nélküli hitelek II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések I.1. UniCredit Folyószámlahitel I. Biztosíték nélküli hitelek Akció 1 : Akciós kezelési költség

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Magánszemélyek által nyitható takarékbetétek, számlabetétek kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. szeptember 1-jétől Kiadás időpontja:

Részletesebben

PARTNER SZÁMLAVEZETÉS, MEGTAKARÍTÁS KONDÍCIÓS LISTA

PARTNER SZÁMLAVEZETÉS, MEGTAKARÍTÁS KONDÍCIÓS LISTA PARTNER SZÁMLAVEZETÉS, MEGTAKARÍTÁS KONDÍCIÓS LISTA (változások pirossal kiemelve) Meghirdetve: 2013. december 31. Hatályos: 2014. január 01. 1 I. Partner lakossági folyószámla "Partner" folyószámla Számla

Részletesebben

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat Budapest Lízing Zrt. Pénzügyi lízingtevékenységre vonatkozó Üzletszabályzat Hatályos 2009. augusztus 1-jétől www.budapestlizing.hu 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...3 1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről A Lakiteleki Takarékszövetkezet 013/2014. számú saját szabályzata Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről Hatálybalépés időpontja: 2014. október 16. Tartalomjegyzék 1. Az Üzletszabályzat tárgya,

Részletesebben

Kondíciós lista. Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan magánszemélyek részére

Kondíciós lista. Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan magánszemélyek részére Kondíciós lista Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan magánszemélyek részére 1. A kölcsön feltételei: 1. Fizetési 1 és óvadéki vagy értékpapír számla

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA a deviza műveletekhez

KONDÍCIÓS LISTA a deviza műveletekhez KONDÍCIÓS LISTA a deviza műveletekhez D/2/2014. Érvényben: 2014. május 5-től Változás: Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Dunakanyar Takarékszövetkezet a pénzpiaci feltételek módosulása, illetve

Részletesebben

Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2015. június 15-től visszavonásig

Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2015. június 15-től visszavonásig Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2015. június 15-től visszavonásig Székhely:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Postacím:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Telefon: (+36-82) 553-820

Részletesebben

Takarék Folyószámlahitel

Takarék Folyószámlahitel mely létrejött egyrészről a hiteliktatószám: Takarék Folyószámlahitel Folyószámlahitel-keret szerződés Fogyasztó Ügyfél számára Folyószámlahitel-keret igénybevételéhez...[ Hitelintézet neve] székhelye:

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2013. november 1. www.egertksz.hu Jelen hirdetményben szereplő betéti szolgáltatások feltételei az Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

Kondíciós lista. HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

Kondíciós lista. HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan magánszemélyek részére 1. A hitelkeret feltételei: 1. Fizetési

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Pannon Takarék Bank Zrt. székhelye: 2900 Komárom, Igmándi u. 45. nyilvántartva a Tatabányai

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2011. február 15-től

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2011. február 15-től L-2/2011/H H I R D E T M É N Y a lakossági pénzforgalmi bankszámlák kamatozásáról, a kezeléssel kapcsolatos díjakról, feltételekről valamint a takarékbetétek, betéti okiratok kamatozásairól és feltételeiről

Részletesebben

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. 14/a. sz. melléklet hiteliktatószám mely létrejött egyrészről a HITELKERET SZERZŐDÉS Számlahitelkeret igénybevételéhez Dél-Zalai

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Érvényes: Számlavezetési díj (minden megkezdett hónap után)

Részletesebben

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista és Terméktájékoztató Betét vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan /magánszemélyek részére/ 1. A hitelkeret feltételei:, visszavonásig

Részletesebben

Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: szeptember 30-tól visszavonásig

Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: szeptember 30-tól visszavonásig Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2016. szeptember 30-tól visszavonásig Székhely:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Postacím:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Telefon: (+36-82) 553-820

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre Hirdetmény Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról I. Lakossági folyószámlahitel Érvényes: 2015. április 9. Közzétéve: 2015. április 9. Csak az új szerződésekre Igényelhető

Részletesebben

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei A Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákra, valamint a forint és devizaforgalmi elszámolásokra vonatkozó üzleti feltételek 2. számú melléklete Budapest, 2017.05.01. Tájékoztató a bankszámlát érintő

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. október 1. 1. Takarék Classic Személyi Kölcsön

Részletesebben

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ ADÓSSAL 2004.05.01-2014.03.14. NAPJA KÖZÖTT KÖTÖTT, MEG NEM SZŰNT FORINT ALAPÚ GÉPJÁRMŰ- FINANSZÍROZÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY I.Látra szóló kamatok FORINT BETÉT HIRDETMÉNY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE 1 1. Standard lakossági bankszámla, Komfort, Prémium számlacsomag (pénzforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódó látra szóló betét, forint

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei A Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákra, valamint a forint és devizaforgalmi elszámolásokra vonatkozó üzleti feltételek 2. számú melléklete Budapest, 2015.08.03. Tájékoztató a bankszámlát érintő

Részletesebben

Gyámhatósági számla Általános Szerződési Feltételei

Gyámhatósági számla Általános Szerződési Feltételei 1/b. számú melléklet Gyámhatósági számla Általános Szerződési Feltételei I. Általános rész 1. A szerződő felek megállapodnak, hogy a Takarékszövetkezet a számlatulajdonos részére Gyámhatósági számlát nyit.

Részletesebben

Kamatok, díjak és egyéb költségek

Kamatok, díjak és egyéb költségek HIRDETMÉNY Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság hivatalos tájékoztatója a lakossági ügyfeleknél alkalmazott kondíciókról, kamatokról, díjakról, jutalékokról egységes szerkezetben Érvényes:

Részletesebben

Hirdetmény Vállalkozói pénzforgalmi számlavezetés díjairól, költségeiről Érvényes: 2015. január 05-től Közzétéve: 2014. december 19.

Hirdetmény Vállalkozói pénzforgalmi számlavezetés díjairól, költségeiről Érvényes: 2015. január 05-től Közzétéve: 2014. december 19. Hirdetmény Vállalkozói pénzforgalmi számlavezetés díjairól, költségeiről Számlanyitás díja 3.500 Ft Bankszámla megnyitásakor Számlavezetés díja 2.000 Ft, adott havi forgalom esetén Készpénz befizetése

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2016. november 29 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók THM1 2 THM2 2 Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 4/2015. sz. igazgatósági Pénzforgalmi Üzletszabályzat S3.sz. melléklete Általános Szerződési Feltételek Gyámhatósági takarékbetétkönyv S.3.sz. melléklete 1. A Takarékszövetkezet

Részletesebben

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében Alulírott név: születési név: születési hely: születési dátum: anyja neve: TULAJDONOS TÁRSTULAJDONOS

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2015. február 1-től A Kúria törvény** rendelkezései alapján a jelen Kondíciós Lista hatálya alá tartozó

Részletesebben

levelezési cím 2 elérhetőségek

levelezési cím 2 elérhetőségek Alulírott 1 TULAJDONOS TÁRSTULAJDONOS SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - azonos pénznemben vezetett fizetési számlák tekintetében természetes személyek részére (2 EREDETI PÉLDÁNYBAN TÖLTENDŐ KI!) név: születési

Részletesebben

INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG)

INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG) INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG) 7/2015. (XI.01.) 1. A Szerződés tárgya A Megbízott kötelezettséget

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Devizabelföldi / devizakülföldi természetes / nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói

HIRDETMÉNY. Devizabelföldi / devizakülföldi természetes / nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói I. Általános feltételek HIRDETMÉNY Devizabelföldi / devizakülföldi természetes / nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki szempontból

Részletesebben

Ügyféltájékoztató a CIB Malacpersely Számláról

Ügyféltájékoztató a CIB Malacpersely Számláról Információk a Bankról: Ügyféltájékoztató a CIB Malacpersely Számláról CIB Bank Zrt. H-1027 Budapest, Medve utca 4 14. H-1995 Budapest Telefon: (06 1) 423 1000 Fax: (06 1) 489 6500 CIB Malacpersely Számla

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2016. június 2. Közzétéve: 2016. június 1. www.egertksz.hu Jelen hirdetményben szereplő betéti szolgáltatások feltételei

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerzıdés részét képezı Általános Szerzıdési Feltételeink

Részletesebben

Hirdetmény A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL

Hirdetmény A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL Hirdetmény A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL I. KÖNYVES BETÉTEK: 1. Kamatozó betétkönyvek éves kamat Látra szóló betét /lekötés nélkül / 0,15 % 3 hónapra 0,15 % 6 hónapra 0,15 % 1 évre lekötött

Részletesebben

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY I.Látra szóló kamatok FORINT BETÉT HIRDETMÉNY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE 1 1. Standard lakossági bankszámla, Komfort, Prémium számlacsomag (pénzforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódó látra szóló betét, forint

Részletesebben

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.)

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzata a pénztári letétkezelésről 2014. március 15. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Jelen Üzletszabályzat

Részletesebben