ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "014.2010 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT GENERAL BUSINESS TERMS

2 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések A Bank adatai, elérhetőségei Az Üzletszabályzat hatálya Az Üzletszabályzat nyilvánossága Az Üzletszabályzat módosítása Kapcsolattartás a Bank és az Ügyfél között Az elektronikus kapcsolattartás formája és az abból eredő felelősség Az Ügyfél azonosítása Nyilatkozattétel az azonosítás során Az Ügyfél tájékoztatási kötelezettségei a Bank felé Értesítés A teljesítés helye Képviselők, közreműködők Ellenérték A Bank felelőssége A banktitok Banki információ az Ügyfélről Adatkezelés, adattovábbítás, adatfeldolgozás kiszervezése Központi Hitelinformációs Rendszer Pénztárszolgálat Biztosítékok II. Pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezések Pénzforgalmi szolgáltatások általános rendelkezései A bankszámla A fizetési megbízások A megbízások tartalma Hibás vagy késedelmes teljesítés Értesítés a megbízások teljesítéséről Pénznemek közötti átváltásra vonatkozó speciális szabály Betételhelyezés Hitel-, kölcsönügyletek Általános szabályok Folyószámlahitel Pénz- és kölcsönügyletek közvetítése (hitel szindikálás) Bankgarancia és kezesség Treasury ügyletek: spot, határidős árfolyam és kamatkockázati csereügyletek Készpénzt helyettesítő fizetési eszközök III. Záró rendelkezés Jogviták rendezése Hatályba lépés / 23 -

3 1. A Bank adatai, elérhetőségei I. Általános rendelkezések A Bank teljes neve: Bank of China (Hungária) Hitelintézet Zártkörűen Működő Részvénytársaság A Bank rövidített neve: A Bank címe: Cégjegyzékszáma: Bank of China (Hungária) Zrt. Telefon: Fax: SWIFT kód: 1054 Budapest, Szabadság tér 7. (Bank Center, Platina Torony) , nyilvántartja a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság BKCHHUHB 1.1. Az Üzletszabályzat hatálya A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII törvény (továbbiakban: Hpt.), valamint egyéb vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével készült a jelen Általános Üzletszabályzat (továbbiakban: Üzletszabályzat), annak érdekében, hogy a Bank tájékoztassa ügyfeleit a nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeiről, valamint a felek között létrejövő jogügyletek általános feltételeiről. A Bank Ügyfélnek (továbbiakban: Ügyfél) tekint bármely gazdálkodó szervezetet, vagy más szervezetet, jogi személyt, jogi személyiség nélküli szervezetet, valamint természetes személyt, akik részére a Bank a Hpt. 3. (1) bek. szerinti pénzügyi szolgáltatást, illetve a Hpt. 3. (2) bek. szerinti kiegészítő pénzügyi szolgáltatást nyújthat. Az Üzletszabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni jogszabály kötelező erejű rendelkezése, vagy a felek eltérő tartalmú kikötése hiányában a Bank és az Ügyfél minden üzleti kapcsolatára, amely során a Bank szolgáltatást, vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatást nyújt, és amelynek során a felek az Üzletszabályzat alkalmazásában kifejezetten megállapodtak. Amennyiben a Bank az egyes bankügyletek vonatkozásában nemzetközi szerződéseket, szabályzatokat (szokványokat) alkalmaz, akkor az azokban foglaltak az irányadóak, és az Üzletszabályzat rendelkezéseinek alkalmazására csak a nemzetközi szerződések, szabályzatok (szokványok) eltérő rendelkezésének hiányában kerülhet sor. A Bank által végzett egyes hitelintézeti tevékenységekre az adott tevékenységet szabályozó mindenkor hatályos speciális üzletszabályzat, ennek hiányában a jelen Üzletszabályzatnak az adott tevékenységre vonatkozó különös rendelkezései az irányadóak. Amennyiben az üzleti kapcsolatok során valamely kérdésben sem a jelen Üzletszabályzat, sem a vonatkozó speciális üzletszabályzat, sem pedig az egyes szerződések nem - 3 / 23 -

4 rendelkeznek, a Magyar Köztársaság mindenkor hatályos jogszabályainak irányadó rendelkezései alkalmazandóak, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény, valamint a Hpt Az Üzletszabályzat nyilvánossága Az Üzletszabályzat nyilvános, a Banknak az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben a meghirdetett üzleti órák alatt azt bárki megtekintheti és megismerheti, valamint a Bank a honlapján is közzé teszi. A Bank az Ügyfél kívánságára ingyenesen rendelkezésére bocsátja Üzletszabályzatát. A szerződéses kapcsolat létesítésének előfeltétele, hogy az Ügyfél a jelen Üzletszabályzatot elfogadja. A jelen Üzletszabályzat megismerését és elfogadását igazolja az Ügyfélnek a Bankkal kötött szerződésben foglalt nyilatkozata, amelyben kijelenti, hogy a jelen Üzletszabályzatot ismeri és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el Az Üzletszabályzat módosítása A Bank fenntartja magának a jogot, hogy egyoldalúan kiegészítse - az Üzletszabályzatokat, a Hirdetményeket új szolgáltatás bevezetésekor, valamint, - azok rendelkezéseit a pénz- és tőkepiaci feltételek, a jegybanki alapkamat, a pénzpiaci kamatok, a bankközi hitelkamatok, országkockázati költségek, a Bank általános, működési és üzemeltetési költségeinek a KSH által közzétett hivatalos fogyasztói árindex, valamint előző éves inflációs ráta változásának megfelelően, - a hitelek kockázata, illetve a Bank forrásszerzési lehetőségei, továbbá a jogszabályi és hatósági előírások - ideértve a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott, módosított vagy új rendelkezéseket, ajánlásokat is - változásának megfelelően, - az adatvédelmi alkalmazások változása, informatika fejlesztés, a szolgáltatás nyújtásával összefüggő, harmadik féllel kötött szerződés alapján felmerülő költségek változása, az Ügyfél által igénybevett szolgáltatás dologi költségének változása, banki üzletpolitika megváltozása kapcsán. A Bank továbbá fenntartja magának a jogot, hogy a Pénzforgalmi Szabályzatban, az Általános Hitelezési Szabályzatban, és egyéb termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó szerződéseiben vagy szabályzataiban az egyoldalú szerződésmódosításra vonatkozó egyéb okokat is meghatározzon, vagy akár kifejezetten kizárja a jelen Üzletszabályzatban fent meghatározott bármely körülmény esetére az egyoldalú módosítást. A Bank az Ügyfél számára kedvezőtlen módosításról a változás hatályba lépése előtt - (i) legalább 15 nappal az új, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzatoknak, Hirdetménynek a Bank ügyfélforgalomra nyitva álló helyiségeiben való kifüggesztésével, és internetes honlapján elektronikusan is hozzáférhetően, míg - (ii) a lakossági ügyféllel és mikrovállalkozásokkal kötött kölcsönszerződések esetében 60 nappal korábban, fenti kifüggesztésen túl postai úton, vagy más a - 4 / 23 -

5 szerződésben meghatározott közvetlen módon is értesíti az Ügyfeleket. Ez utóbbi esetben az Ügyfél a módosítás hatálybalépése előtt jogosult a kölcsönszerződést díjmentesen felmondani. Ez azonban nem mentesíti az Ügyfelet a Bank felé fennálló tartozásainak megfizetése alól. A folyamatban lévő ügyekben a Bank ellenkező értesítése hiányában a módosított Üzletszabályzat rendelkezései az irányadók. Amennyiben az Ügyfél a Bankkal kötött szerződés alapján az Üzletszabályzat tervezett módosítását nem fogadja el, az Ügyfél jogosult a Bankkal korábban megkötött szerződéseit az egyes szerződésekben vagy az Általános Üzletszabályzat által meghatározott határidővel a módosítás hatálybalépése előtti napig díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségmentesen felmondani. A Bank fenntartja a jogot, hogy amennyiben a fentiekben részletezett, módosításra okot adó körülmények hátrányos változásakor az Ügyféllel szemben nem teljes terjedelmében érvényesíti a hátrányos változás hatását, úgy a körülmény kedvező változásakor arányos mértékben ezt megfelelően vegye figyelembe Kapcsolattartás a Bank és az Ügyfél között Az elektronikus kapcsolattartás formája és az abból eredő felelősség A Bank az Ügyféllel a Bank ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben, valamint telefaxon és interneten tart kapcsolatot. A fennálló kapcsolatra és a konkrét ügyre tekintettel a telefaxon és az internet banki rendszeren adott értesítéseket, megbízásokat, üzeneteket külön írásbeli megállapodás alapján is jogosult elfogadni a Bank. A Bank nem felel azokért a károkért, amelyek a telefax vagy az internet igénybevételével történő adatátvitel és annak esetleges telefonos megerősítése során előforduló tévedés, félreértés vagy hiba eredményeként keletkeznek és / vagy amelyeket a felek a banki szolgáltatásra vonatkozó külön megállapodásban vagy szabályzatban meghatároznak Az Ügyfél azonosítása Tekintettel a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény (Pmt.) előírásaira a Bank az Ügyféllel történő üzleti kapcsolat létesítésekor, írásbeli szerződéskötéskor és az alább meghatározott esetekben elvégzi az Ügyfél, meghatalmazottja, illetve a rendelkezésre jogosult személy, továbbá a képviselő azonosítását a Pmt-ben felsorolt, azonosításra szolgáló okmányok alapján. a) A Bank a mindenkor érvényes magyar és kínai jogforrásokban meghatározott összegek közül a kisebbet tekinti irányadónak az azonosítás elvégzéséhez. A jelen Üzletszabályzat érvénybeléptetésekor ezek az értékek a People s Bank of - 5 / 23 -

6 China által meghatározott összegek: készpénzváltás tekintetében USD, számla művelet esetében USD, míg a Pmt.-ben meghatározott értékek HUF és 3,6 millió HUF. Ezeket az tételeket elérő vagy meghaladó összegű, forintban, illetőleg külföldi pénznemben történő készpénzforgalommal együtt járó, valamint ilyen forgalmi értékű értéktárgy, illetve piaci értékű értékpapír letétjére, bizalmi őrzésére irányuló megbízás esetében, b) egymással ténylegesen vagy vélelmezhetően összefüggő, több ügyleti megbízás esetén a 3,6 millió forint összeghatár átlépését előidéző ügyleti megbízás alkalmával, c) háromszázezer forint összeghatárt (illetve kínai jüan (CNY) vagy amerikai dollár (USD) összeghatárt, amennyiben az utóbbi értékek összege alacsonyabb) elérő illetve meghaladó pénzváltási ügylet esetében, függetlenül a tranzakcióban használt pénznemtől, amennyiben az Ügyfélnek nincs számlája a Banknál. Pénzmosásra utaló adat, tény vagy körülmény felmerülése esetén, amennyiben a fent meghatározottak szerint azonosításra még nem került sor, a Bank haladéktalanul azonosítja az ügyfelet, a meghatalmazottat, a rendelkezésre jogosultat, továbbá a képviselőt a fent meghatározott értékhatárra tekintet nélkül. d) Levelezőbanki szolgáltatás keretében adott átutalási megbízást a Bank kizárólag olyan szervezettől fogad el, amely a saját országának joga szerint pénzügyi intézmény, és megbízóját megnevezi, valamint közli megbízója számlaszámát. Amennyiben az Ügyfél, illetve a tényleges tulajdonos szükséges adatai az azonosítási eljárás során nem állapíthatók meg, illetve nem szerezhetők be, a Bank az üzleti kapcsolat létesítését, az ügyleti megbízást, illetve a további ügyleti megbízások teljesítését megtagadja Nyilatkozattétel az azonosítás során Az azonosítás során az Ügyfél köteles a Bank részére arra a személyre vonatkozó írásbeli nyilatkozatot tenni, akinek a nevében, illetőleg javára vagyonkezelési, képviseleti vagy más megállapodás (megbízás) alapján, vagy anélkül eljár (továbbiakban: a tényleges tulajdonos). Amennyiben az Ügyfél nyilatkozik arról, hogy a tényleges tulajdonos nevében, illetőleg érdekében jár el, az írásbeli nyilatkozatnak az pontban meghatározott adatokat kell tartalmaznia. Amennyiben a szerződéses kapcsolat fennállása alatt kétség merül fel a tényleges tulajdonos kilétével kapcsolatban, a Bank ismételt nyilatkozattételre szólítja fel az Ügyfelet. Nyilatkozat hiányában a Bank az üzleti kapcsolat létesítését, a szerződéskötést, ügyleti megbízás teljesítését megtagadja. Az azonosítási kötelezettség teljesítésének minősül, ha az Ügyfél az azonosításához szükséges, az pontban felsorolt adatokat tartalmazó okirat hiteles másolatát mutatja be. A hiteles másolat abban az esetben fogadható el az azonosítási kötelezettség teljesítéséhez, ha azt a kiállítás helye szerinti állam hitelesítésre feljogosított hatósága vagy - ha nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik - az illetékes magyar külképviseleti hatóság hitelesítette. - 6 / 23 -

7 A Bank az azonosítás során rögzíti a Pmt-ban előírt adatokat természetes személy és jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetében, valamint az üzleti kapcsolatra és az ügyleti megbízásra vonatkozó és ahhoz kapcsolódó legfontosabb adatokat Az Ügyfél tájékoztatási kötelezettségei a Bank felé Az Ügyfél köteles a szerződéses kapcsolat fennállása alatt az azonosítás során megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyét érintően bekövetkezett változásról a tudomásszerzéstől számítva legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül a Bankot írásban értesíteni. A tájékoztatási kötelezettség vonatkozik az Ügyfél személyét, jogi helyzetét érintő változásra, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén gazdasági és jogi helyzetét érintő tények, így különösen a bejelentett képviselő személyének megváltozására. Az Ügyfél a Bankkal szembeni tartozásának fennállása alatt köteles előre, illetve a tudomásszerzését követően haladéktalanul tájékoztatni a Bankot: - az átalakulásra, kiválásra, szétválásra, összeolvadásra és beolvadásra vonatkozó döntéséről; - ha csődeljárást, felszámolási eljárást, vagy végelszámolást kezdeményez maga ellen, illetve ennek a jogszabályi feltételei fennállnak; - ha tudomására jut, hogy harmadik személy a felszámolási eljárás megindítását kezdeményezte vele szemben; - ha gazdasági társaság létrehozásáról vagy vagyona egy részének gazdasági társaságba való beviteléről dönt, továbbá, ha valamely gazdasági társaságban fennálló részesedését harmadik személyre akarja átruházni, amennyiben a változás mértéke az Ügyfél jegyzett tőkéjének 10%-át esetenként vagy összességében meghaladná; - a tulajdonosai körében a jegyzett tőkéjének 10%-át esetenként vagy összességében meghaladó változásról; - a gazdálkodásában, üzleti tevékenységében, a vagyoni és pénzügyi helyzetében bekövetkező minden lényeges változásról; - vezető tisztségviselői és vezető beosztású dolgozói körében bekövetkezett minden lényeges változásról; - minden körülményről, amely veszélyeztetheti a Bankkal szemben fennálló kötelezettségének teljesítését. Az Ügyfélnek a Bankkal szembeni tartozásának fennállása alatt lehetővé kell tennie, hogy a Bank, titoktartási kötelezettség mellett, üzleti könyveit és feljegyzéseit bármikor megvizsgálhassa, ha a köztük keletkező, illetve már fennálló valamely banki követelés biztonságának megítéléséhez azt a Bank szükségesnek tartja. A tájékoztatási kötelezettség megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül, és az Ügyfél felel a tájékoztatási kötelezettségének megsértéséből eredő kárért. - 7 / 23 -

8 Értesítés A Bank az Ügyfél részére szóló értesítéseket, nyilatkozatokat, ajánlatokat és okmányokat (továbbiakban: iratok) arra a címre küldi meg, amelyet az Ügyfél megadott részére. A Bank nem felel azért, ha a megadott név vagy cím pontatlansága, változása miatt vagy más, a Bankon kívül álló okból a kézbesítés elhúzódik vagy eredménytelen. A Bank az Ügyfél részére szóló iratokat nem köteles ajánlottan vagy tértivevénnyel postára adni. Az elküldést megtörténtnek kell tekinteni, ha az eredeti irat másolata, vagy kézjeggyel ellátott példánya a Bank birtokában van, vagy ha az elküldést kézjeggyel ellátott feladójegyzék, feladóvevény vagy a Bank által e célból vezetett nyilvántartása igazolja. Az előző bekezdésben megfogalmazott szabály nem vonatkozik a bankjegyekre, az értékpapírokra, valamint egyéb, értéket képviselő okmányokra, vagy más olyan küldeményre, amelyeket jellegüknek megfelelően fokozott biztonsággal kell kezelni. A Bank ilyen esetben a tőle elvárható gondossággal megválasztott módon továbbítja a küldeményt. A továbbítás az Ügyfél költségére és veszélyére történik. Belföldi cím esetén a postára adást követő 3., külföldi cím esetén a postára adást követő 20. postai munkanap elteltével a Bank jogosult úgy tekinteni, hogy az írásos értesítést az Ügyfél kézhez vette, tehát az értesítés megtörtént. Amennyiben az Ügyfél értesítési címként a Bank címét adta meg, az iratok a keltüket követő napon tekintendők kézbesítettnek. Az Ügyfél a Bank részére szóló küldeményeket a Bank által erre a célra megjelölt szervezeti egység címére köteles megküldeni. A Bankhoz érkezett küldemények érkezési idejére a Bank nyilvántartása az irányadó. Ha a Bank által vezetett számla terhére vagy javára két naptári évet elérő időtartam alatt megbízás teljesítésére nem került sor - ide nem értve a többéves futamidejű ügyleti megbízásokat - a Bank 30 napon belül írásban vagy a következő egyenlegközlő értesítésben felhívhatja Ügyfelét, hogy az Ügyfél adataiban bekövetkezett változásokat közölje, illetve személyes megjelenésekor az adatokban való változást a Bank ellenőrizni köteles A teljesítés helye Ha az egyes szerződésekből más nem következik, a teljesítés helye a Bank székhelye. A Bank az Ügyféllel folytatott ügyletek elszámolására vagy az Ügyfélnek a Bankkal szembeni tartozásainak, követeléseinek elszámolására bankszámlá(ka)t nyit és vezet Képviselők, közreműködők A Bank jogosult az Ügyfél által, a Bank által rendszeresített nyomtatványon, a hozzá bejelentett képviselőket és az ő aláírásaikat mindaddig érvényesnek tekinteni, amíg a képviseleti jog megszűnéséről, visszavonásáról megfelelő bizonyító erővel rendelkező okirattal megerősített írásbeli értesítés hozzá meg nem érkezett. - 8 / 23 -

9 A Bank az üzleti kapcsolat biztonsága érdekében meggyőződik az Ügyfél nevében eljáró személy képviseleti jogosultságáról. Üzleti tárgyalások folytatása során vagy megbízások teljesítését megelőzően és a teljesítés során a Bank bármikor kérheti a képviseleti jog megfelelő igazolását. Az Ügyfél a Bank képviselőjének tekintheti azokat a személyeket, akiket az Ügyfél részére finanszírozást, számlavezetést vagy egyéb banki tevékenységet ellátó szervezeti egység vezetője ilyenként bemutat. Az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségekben dolgozó alkalmazottat - amennyiben a körülményekből más nem következik - az ilyen helyen szokásos ügyletek megkötése vonatkozásában a Bank képviselőjének lehet tekinteni. A Bank jogosult harmadik személy közreműködését igénybe venni, ha az Ügyféltől kapott megbízás teljesítése vagy saját követelése biztonsága és érvényesítése érdekében ezt szükségesnek tartja. Ebben az esetben a Bank a közreműködőért a polgári jog általános szabályai szerint felel. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy őt a megbízott megválasztásában, utasításokkal történő ellátásában és felügyeletében mulasztás nem terheli. 2. Ellenérték Az Ügyfél a Bank szolgáltatásaiért kamatot, jutalékot, díjat, költséget, a Bank az Ügyfél által a Banknál elhelyezett összeg után az előre meghatározott esetekben kamatot (továbbiakban: ellenérték) fizet. A Bank által az Ügyfél részére teljesített szolgáltatásoknak a szokásos mértéket meghaladó költségei - különösen az esetleges hatósági eljárás költségei, a közreműködő igénybevételének költségei, a jogi és egyéb szakértői költségek, postaköltségek, illetékek - az Ügyfelet terhelik. Az ellenérték mértékét az egyes szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzatok, Hirdetmények, Kondíciós Lista valamint a Bank és az Ügyfél között megkötött szerződések tartalmazzák. Az egyes szerződésekben rögzített ellenérték mértékét csak jogszabályban, a szerződésben vagy az Üzletszabályzatban meghatározott esetekben és módon lehet megváltoztatni. A Bank a hitelek kamatait, a rendelkezésre tartási jutalékot és más időtartamhoz kötött díjakat (együttesen: ügyleti kamat) naptári napokra, a következő számítási képlet alapján számolja el: TŐKE x KAMATLÁB x NAPTÁRI NAPOK SZÁMA 100x360* * GBP esetében a kamat 365 napos naptári évet alapul véve, míg a többi devizanem esetében 360 napos naptári év bázison számítandó. Az Ügyfél, ha fizetési kötelezettségét késedelmesen teljesíti, az ügyleti kamaton felül késedelmi kamatot köteles fizetni. Amennyiben a szerződés másképpen nem rendelkezik, a késedelmi kamat mértéke a jogszabályban meghatározott mérték. Az ellenérték megfizetése a vonatkozó szerződésben meghatározott időpontokban esedékes. Az Ügyfelet terhelő ellenérték megfizetése az Ügyfélnek a Banknál vezetett bankszámlája esedékességkor való megterhelésével történik. Amennyiben a számlaterhelésre nincs mód, - 9 / 23 -

10 akkor az Ügyfél átutalással vagy a Bank pénztárába történő befizetéssel köteles megfelelő időben gondoskodni az ellenérték megfizetéséről. A Bankot terhelő ellenérték megfizetése az Ügyfélnek a Banknál vezetett vagy az Ügyfél által megjelölt más bankszámláján való jóváírással történik. 3. A Bank felelőssége A Bank nem felel az olyan hamis vagy hamisított megbízás teljesítésének a következményeiért, amelynek a hamis vagy hamisított voltát a szokásos ügymenet során alkalmazott gondos vizsgálattal nem lehetett felismerni. A Bank nem felel az olyan károkért, amelyek a Bankon kívül álló és elháríthatatlan ok miatt következnek be, így különösen azokért, amelyek természeti katasztrófa, háború, terrortámadás, belföldi vagy külföldi jogszabályi rendelkezés, szükséges hatósági vagy bármilyen egyéb felhatalmazás, engedély vagy egyéb dokumentum megtagadása vagy késedelmes megadása, vagy hiánya miatt, vagy egyéb vis maior miatt következett be. A Bank nem felel az általa meghatározott napon vagy időre előre bejelentett működésbeszüntetésből vagy korlátozásból eredő károkért. A Bank nem felel az általa nyújtott szolgáltatás teljesítésének késedelméért vagy elmaradásáért, ha azt az Ügyfél és harmadik személy között felmerült jogvita vagy harmadik személy felróható magatartása akadályozta. Amennyiben a Bank az Ügyféltől kapott megbízás teljesítése érdekében harmadik személy közreműködését veszi igénybe és a harmadik személy felelősségét jogszabály, üzletszabályzat, nemzetközi szerződés, szabályzat, szokvány, vagy a közreműködés feltételeit szabályozó szerződés korlátozza, a Bank felelőssége is azokhoz igazodik. 4. A banktitok A felek az egymással való kapcsolatukra és a másik félre vonatkozó, az üzleti kapcsolat során tudomásukra jutott, nem nyilvános vagy nem köztudomású információkat kötelesek bizalmasan kezelni. A Bank az Ügyféllel való kapcsolata során tudomására jutott, banktitoknak minősülő információkat jogszabályi előírásoknak megfelelően banktitokként kezeli, és azokról az Ügyfél írásbeli felhatalmazásában megjelölt eseteken és kereten túl csak (i) a jogszabályban meghatározott személyeknek, az ott meghatározott információkat szolgáltatja ki, illetve (ii) akkor ad ki harmadik személynek adatot, ha a pénzügyi intézmény érdeke ezt az ügyféllel szemben fennálló követelése eladásához vagy lejárt követelése érvényesítéséhez szükségessé teszi. A Bank garantálja a Hpt. banktitokra vonatkozó rendelkezéseinek szigorú betartását. A Bank garantálja, hogy a banktitkot az üzleti kapcsolatok megszűnése után is megőrzi. A jelen Üzletszabályzat elfogadásával egyidejűleg az Ügyfél visszavonhatatlanul felhatalmazza a Bankot arra, hogy az Ügyfél a köztük fennálló üzleti kapcsolatból fakadó banki követelések teljes rendezéséig az Ügyfél más pénzintézetnél vezetett bankszámláiról és - 10 / 23 -

11 nyilvántartott tartozásairól az egyébként banktitoknak minősülő, a gazdálkodását érintő adatokról és tényekről is a másik pénzintézettől felvilágosítást kérjen a maga részére. 5. Banki információ az Ügyfélről A Bank jogosult a pénzforgalmi számlatulajdonos nevére, pénzforgalmi számlájának számára vonatkozóan harmadik személy részére adatot szolgáltatni, hacsak azt az Ügyfél az adatszolgáltatást megelőzően írásban kifejezetten meg nem tiltotta. A Bank az Ügyfél kifejezett egyedi, az információ címzettjét és a kiadandó információk körét meghatározó, írásbeli felhatalmazása alapján részletes bankinformációt is jogosult kiadni az Ügyfélről. A bankinformáció kiadásának megtagadása a Bank részéről semmiképpen nem jelent az Ügyfélről alkotott negatív értékelést, és ennek megfelelően az Ügyfél nem támaszthat ezzel kapcsolatban a Bankkal szemben semmilyen követelést. A bankinformáció adásával a Bank az Ügyfélért semmilyen garanciát nem nyújt, és semmilyen felelősséget nem vállal. A Bank az általa szolgáltatott információ felhasználása során keletkezett kárért csak akkor felel, ha bizonyítottan valótlan adatot szolgáltatott. A Bank az Ügyfélről alkotott gazdasági megítéléssel kapcsolatban csak súlyos gondatlanság esetén felel. 6. Adatkezelés, adattovábbítás, adatfeldolgozás kiszervezése A Bank az Ügyfél személyes adatait és a pénzügyi szolgáltatás adatait a BOC2000 számítógépes rendszeren dolgozza fel. Ezt a számítógépes rendszert a Bank of China Európai és Afrikai Számítástechnikai Központja Londonban (Egyesült Királyság) ( IT Center ) működteti, amit a Bank kiszervezés keretében vesz igénybe. Az internet banki szolgáltatást igénybevevő Ügyfelek internet banki adatait a Bank of China Limited, Peking dolgozza fel kiszervezés keretében. Az Ügyfél a személyes, valamint üzleti adatainak az IT Center, illetve internet banki szolgáltatások esetében a Bank of China Limited, Peking részére adatfeldolgozás céljából történő átadása tekintetében a Bankot a banktitok megtartása alól kifejezetten felmenti. A Bank kötelezi magát, hogy az Ügyféllel való kapcsolata során birtokába került adatokat banktitokra és a személyes adatokhoz fűződő jogokra vonatkozó jogszabályok maradéktalan betartásával kezeli. A Bank gondoskodik a rendelkezésére bocsátott adatok biztonságáról, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás és nyilvánosságra hozás, törlés, továbbá sérülés vagy megsemmisülés elkerülésének biztosításáról. Az Ügyfél a nyilvántartott személyes adatait helyesbítheti, továbbá azokról bármikor térítésmentesen tájékoztatást kérhet, illetve a Bank of China Csoporttal fennálló üzleti kapcsolata megszűnését követően kérheti - amennyiben és amilyen mértékben a jogszabályok ezt lehetővé teszik - személyes adatai törlését. A jelen Üzletszabályzat elfogadásával az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a Bank az Ügyfél részére végzett szolgáltatásokkal összefüggésben az Ügyfélre vonatkozó adatot kivéve pénzügyi információt és banktitkot szolgáltasson harmadik személyek részére postai - 11 / 23 -

12 csekk nyomtatása, bankkártya nyomtatása, a Bank megbízásából végzett fogyasztói kutatás illetve hasonló célokból. A Bank biztonsági okokból jogosult a saját üzlethelyiségeiben megjelenő személyek, Ügyfelek képrögzítő eszközzel való megörökítésére, ezen kép tárolására és felhasználására. A Bank jogosult a telekommunikációs hálózaton keresztül megbízást adó Ügyfél adatait és magát a kommunikációt ideértve az Ügyféllel folytatott telefonos beszélgetéseket is teljes részletességgel rögzíteni, tárolni és felhasználni. 7. Központi Hitelinformációs Rendszer A jelen Üzletszabályzat elfogadásával az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a Bankkal szembeni tartozásáról az adatokat a Bank - a vonatkozó jogszabályok betartása mellett - a Központi Hitelinformációs Rendszert (a továbbiakban: KHR) kezelő BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak (illetve a KHR-t kezelő mindenkori pénzügyi vállalkozásnak) átadja. 8. Pénztárszolgálat A Bank pénztárszolgálatot az ügyfélforgalom számára nyitva álló üzlethelyiségeiben a meghirdetett pénztári órák alatt tart. Az Ügyfél nem köteles megvárni a Bank által előírt csomagolásban átadott bankjegyek és érmék valódiságának vizsgálatát és megszámolását, ha olyan nyilatkozatot (reverzális) tesz, amely szerint a távollétében a Bank által megállapított esetleges hiányokat és hamisítványokat elismeri, és ellenértéküket kiegyenlíti, illetve a ténylegesen érvényes számú bankjegy és érme jóváírását fogadja el. A Bank visszautasíthatja a hiányos vagy más okból sérült fizetőeszközök elfogadását. A Bank jegyzőkönyv kíséretében köteles a hamis, hamisított, vagy ilyennek tűnő fizetőeszközöket bevonni, és az MNB-hez továbbítani. A továbbiakban a Bank az MNB szakvéleménye alapján jár el, a hamis fizetőeszközöket az MNB bevonja, a valódiakat visszaküldi a Banknak. A Bank köteles a valódi fizetőeszközöket az Ügyfélnek visszaadni, illetve, utasítása alapján, ellenértékét az Ügyfél számláján jóváírni. A Bank készpénzfelvétel esetén a személyazonosság és a készpénz felvételéhez való jogosultság igazolását kéri. A Kondíciós Listában meghatározott összegnél magasabb összegű készpénz felvételének szándékát az Ügyfél köteles legkésőbb a Kondíciós Listában megjelölt időpontban bejelenteni. 9. Biztosítékok Az üzleti kapcsolat fennállása alatt a Bank kérésére az Ügyfél köteles a Bank által vállalt kockázatra megfelelő biztosítékot nyújtani, a már nyújtott biztosítékot arra a mértékre kiegészíteni, amely a Bank számára a fennálló, vagy jövőbeni banki kötelezettségvállalás megtérülését biztosítja. E kötelezettség megszegése az Ügyfél részéről súlyos szerződésszegésnek minősül, amely miatt a Bank a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. A biztosíték nyújtásáig, illetve a nyújtott biztosíték Bank által kért - 12 / 23 -

13 kiegészítésének megtörténtéig a Bank jogosult az Ügyféllel szembeni esetleges fizetési kötelezettségeinek teljesítését felfüggeszteni. A biztosíték típusát és mértékét a Bank a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések keretei között az Ügyféllel kötött szerződésben határozza meg. A biztosíték kikötésekor a Bank jogosult meghatározni, hogy az egyes biztosítékokat milyen értéken fogadja el. A jelen Üzletszabályzat elfogadásával az Ügyfél visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a Bank az Ügyfél minden további rendelkezése nélkül is megterhelheti az Ügyfél nála vezetett bármely bankszámláját, illetve beszámítással élhet a hitelintézeti tevékenysége körében keletkezett és esedékessé vált követelése erejéig. Ha az Ügyfélnek a Bankkal szemben egy időben több jogcímen, illetve azonos jogcím alapján több egymástól elkülönülő tartozása áll fenn, és az Ügyfél teljesítése csak részben fedezné a tartozásokat, a Bank eltérő megállapodás hiányában belátása szerint a régebben lejárt vagy a kevésbé biztosított követelés fedezésére fordíthatja a befolyt összeget. A Bank javára biztosítékul lekötött valamennyi vagyontárgy, jog és követelés a Banknak az Ügyféllel szembeni valamennyi követelésére biztosítékul szolgál, tekintet nélkül arra, hogy a követelés hitelnyújtásból vagy egyéb üzleti kapcsolatból ered. Ugyanez a szabály érvényes azokra a követelésekre is, amelyeket harmadik személy ruházott át a Bankra. Az Ügyfél köteles gondoskodni arról, hogy kötelezettségének teljesítése a Bank részére esedékességkor megtörténjen, továbbá a Bank számára biztosítékul szolgáló valamennyi vagyontárgy, jog és követelés fenntartásáról, érték- és állagmegőrzéséről. Szükség esetén köteles segíteni a követelések érvényesíthetőségét. Az Ügyfél jogosult a használatában levő, a Bank javára biztosítékul lekötött vagyontárgyakat rendeltetésszerűen használni, kezelni, üzemeltetni, és köteles megőrzésükről gondoskodni. Amennyiben az Ügyfél a fenti kötelezettségeinek nem tesz eleget, és ezáltal a biztosítékok fennállását, értékét, érvényesíthetőségét veszélyezteti, akkor a Bank - vagy az általa megbízott személy - jogosult közvetlenül eljárni az Ügyfél helyett, illetve kezdeményezni a szükséges hatósági, bírósági vagy választott bírósági eljárást, illetve egyéb megfelelő biztosíték adását követelheti. Ha valamely biztosítékul szolgáló jog gyakorlása vagy követelés érvényesítése esedékessé válik, a Bank jogosult a jogot gyakorolni, illetve a követelést érvényesíteni. Az érvényesítés során befolyt összegeket a Bank jogosult biztosítékként kezelni, ha pedig ez nem szükséges, jóváírja az Ügyfél bankszámláján, illetve átutalja az Ügyfél által megjelölt bankszámlára. Az Ügyfélnek bármely vagyontárgya, joga vagy követelése, amely a Bankkal fennálló üzleti kapcsolata során a Bank birtokába jut, külön biztosítéki szerződés kötése nélkül is zálogként; pénz, értékpapír és takarékbetétkönyv esetén pedig óvadékként szolgálhat a Banknak az Ügyféllel szembeni követelései biztosítékául / 23 -

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós, Felszabadulás u.46-48. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatálybalépés időpontja: 2015. január 12. Az Igazgatóság a 29/1-10/2014.sz. határozattal jóváhagyta. Siklós,

Részletesebben

ZALAVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

ZALAVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA ZALAVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályba lépés: 2008. február 01. 1/25 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK...3 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA...3 2. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

ÜZLETSZABÁLYZAT a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Santander Consumer Finance Pénzügyi Vállalkozás Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1027 Budapest, Kapás u. 6-12.) ÜZLETSZABÁLYZAT a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Készült: a hitelintézetekről

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2009. november 01. 104/2009.(10.19.) Igazgatósági Határozat TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK... 3 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA... 3 2. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉSZAK TOLNA MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZET 7095 IREGSZEMCSE KOSSUTH TÉR 10. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT I. Általános rendelkezések 1.Az üzletszabályzat jogi jellege a) Az üzletszabályzat

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

ÜZLETSZABÁLYZAT a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Santander Consumer Finance Pénzügyi Vállalkozás Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1027 Budapest, Kapás u. 6-12.) ÜZLETSZABÁLYZAT a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Készült: a hitelintézetekről

Részletesebben

General.Terms/2015.07.03. KDB BANK EURÓPA ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI

General.Terms/2015.07.03. KDB BANK EURÓPA ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI General.Terms/2015.07.03. KDB BANK EURÓPA ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI A KDB Bank Európa Zrt. jelen Általános Üzleti Feltételei egységes szerkezetben tartalmazzák

Részletesebben

General.Terms/2015.07.04. KDB BANK EURÓPA ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI

General.Terms/2015.07.04. KDB BANK EURÓPA ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI General.Terms/2015.07.04. KDB BANK EURÓPA ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI A KDB Bank Európa Zrt. jelen Általános Üzleti Feltételei egységes szerkezetben tartalmazzák

Részletesebben

Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet

Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet 16/2015. számú igazgatósági szabályzat A Takarékszövetkezet Üzletszabályzatáról A Takarékszövetkezet 2009. szeptember 21-én csatlakozott a Banki Magatartási kódex-hez.

Részletesebben

Next-Faktor Pénzügyi Szolgáltató Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT. (1. sz. módosítás) Hatályos: 2007. április 20. 2007. április

Next-Faktor Pénzügyi Szolgáltató Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT. (1. sz. módosítás) Hatályos: 2007. április 20. 2007. április Next-Faktor Pénzügyi Szolgáltató Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT (1. sz. módosítás) Hatályos: 2007. április 20. 2007. április I. Az Üzletszabályzat általános rendelkezései 1.1. Az Üzletszabályzat hatálya 1.1.1. Az

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT HODÁSZ-PORCSALMA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben) Jóváhagyta: a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 3/8/2011. számú határozatával. Hatályba lépés 2008. november 24. Módosítás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2014. augusztus 12. Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 2 2. Az Üzletszabályzat nyilvánossága... 3 3. Az Üzletszabályzat módosítása... 3 4. A Bank és az Ügyfél

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Tel: (52)531-557 Fax: (52)535-921 Cégjegyzék sz.: 09-02-000063 Hajdú-Bihar megyei Cégbíróság Ssz: 2. PSZÁF engedély: EN-I-466/2011.(2011.04.19) ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Téti Takarékszövetkezet 9100 Tét, Fő u. 86. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Székhely: 9100 Tét, Fő u.86. Cégjegyzékszáma: Cg.08-02-000936 PSZÁF engedély száma: 894/1997/F. PSZÁF engedély dátuma: 1997.dec.11.

Részletesebben

RÓNASÁGI TAKARÉKSZÖVETKEZET

RÓNASÁGI TAKARÉKSZÖVETKEZET RÓNASÁGI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Az Igazgatóság I/5/2013. számú határozatával jóváhagyta 2013.január 21-én. Hatályba lép 2013. január 1. Hatályon kívül helyezve 2009. július 27-én

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Bakonyvidéke Takarékszövetkezet Kisbér ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A szövetkezet Igazgatósága a 2012. május 16-i ülésén az 5-5/2012. számú határozatával módosította és egységes szerkezetbe foglalta. A szövetkezet

Részletesebben

Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet Fehérgyarmat. XV/58/2011.10.10. számú ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatálybalépés dátuma: 2011. október 11.

Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet Fehérgyarmat. XV/58/2011.10.10. számú ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatálybalépés dátuma: 2011. október 11. Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet Fehérgyarmat XV/58/2011.10.10. számú ÜZLETSZABÁLYZAT Hatálybalépés dátuma: 2011. október 11. Tartalom 1.Azonosító adatok:... 4 2. Általános rendelkezések... 4 Üzletszabályzat

Részletesebben

Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet Fehérgyarmat ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatálybalépés dátuma: 2015. február 1.

Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet Fehérgyarmat ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatálybalépés dátuma: 2015. február 1. Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet Fehérgyarmat ÜZLETSZABÁLYZAT Hatálybalépés dátuma: 2015. február 1. Tartalom 1.Azonosító adatok:... 4 2. Általános rendelkezések... 4 Üzletszabályzat nyilvánossága...

Részletesebben

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA A RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Székhely: 4600 Kisvárda, Szent László út 68. Tevékenységi

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. Cg: 15-02-050265. Tevékenységi engedélyek:

ÜZLETSZABÁLYZAT. Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. Cg: 15-02-050265. Tevékenységi engedélyek: Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. Cg: 15-02-050265 ÜZLETSZABÁLYZAT Tevékenységi engedélyek: 428-291/6-93. számú MNB Határozat (kelt: 1993. 04. 19.) 901/1997/F. számú ÁPTF

Részletesebben

FHB BANK ZRT. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA

FHB BANK ZRT. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA FHB BANK ZRT. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA Érvényes: 2015. március 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK FHB BANK ZRT. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA... 1 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Jóváhagyva: az Igazgatóság 2007. szeptember 5-i ülésén a 27/2007/2.sz. határozatával. Érvényes: 2007. szeptember 5-től. Módosítva: az Igazgatóság 2007. november 29-i ülésén az

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Jóváhagyva: az Igazgatóság 2007. szeptember 5-i ülésén a 27/2007/2.sz. határozatával. Érvényes: 2007. szeptember 5-től. Módosítva: az Igazgatóság 2007. november 29-i ülésén az

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT ERSTE BANK HUNGARY ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. Cégjegyzékszáma: Cg.01-10-041054 PSZÁF engedély száma: I-2061/2004. PSZÁF engedély dátuma:

Részletesebben

TISZAVASVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET 4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT. Az igazgatóság 41/2010. számú határozatával elfogadta.

TISZAVASVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET 4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT. Az igazgatóság 41/2010. számú határozatával elfogadta. TISZAVASVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET 4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT Az igazgatóság 41/2010. számú határozatával elfogadta. 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 3 II. Betétgyűjtés...

Részletesebben

TAKARÉKSZÖVETKEZETI ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

TAKARÉKSZÖVETKEZETI ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Telefon: (+36-82) 553-820 Fax: (+36-82) 553-821 E-mail: info@somogytakarek.hu www.somogytakarek.hu Cégjegyzékszám:14-02-000320 Adószám: 10115521-2-14 KSH: 10115521-6416-122-14

Részletesebben

TISZAVASVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET 4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT. Az igazgatóság 8/2010. számú határozatával elfogadta.

TISZAVASVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET 4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT. Az igazgatóság 8/2010. számú határozatával elfogadta. TISZAVASVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET 4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT Az igazgatóság 8/2010. számú határozatával elfogadta. 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 3 II. Betétgyűjtés...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet 9023 Győr, Sport u. 4/a. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Egyesülési engedély száma: I-1627/2004. (június 29.) PSZÁF határozat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet 9023 Győr, Sport u. 4/a. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Egyesülési engedély száma: I-1627/2004. (június 29.) PSZÁF határozat

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Jóváhagyta 47/ 2012. számú határozattal a Takarékszövetkezet Igazgatósága Hatályos: 2012. szeptember 15. Módosítást elfogadta az Eszköz-Forrás Bizottság

Részletesebben