A szükseges ınıcıálıs PONTOK SZÁMÁNAK Es HELYENEK MEGHATÁROZÁSA ANDO-VAL TÖLTÖTT ROBBANTOLYUKAKBAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A szükseges ınıcıálıs PONTOK SZÁMÁNAK Es HELYENEK MEGHATÁROZÁSA ANDO-VAL TÖLTÖTT ROBBANTOLYUKAKBAN"

Átírás

1 A szükseges ınıcıálıs PONTOK SZÁMÁNAK Es HELYENEK MEGHATÁROZÁSA ANDO-VAL TÖLTÖTT ROBBANTOLYUKAKBAN FÖLDESI JÁNOS A kézirat beérkezett: január 15-én. Napjainkban, a világ bányáiban a leggyakrabban alkalmazott robbanóanyag az ANDO, amely Magyarországon is egyre nagyobb jelentőségre tesz szert az ipari robbanóanyagok között. Ennek ellenére az ANDO megfelelő detonációba vitelének módja a ızılılıanóanyagban rejlő munkavégző képesség felszabadítása - nem minden bányában kielégítő. A gyakorlati robbantások során az ANDO-ban rejlő energia egy jelentős része r-lvész, és ez azért is probléma, mert napjainkban ammonnitrátból és dieselolajból lılılrıy van. Az ammonnitrát-dieselolaj keveréket alkalmazó külfejtésekben robbantások al kıılnıával nagyon sokszor tapasztalható, hogy a robbantási gázok narancssárga, barna v.iın'íek. A robbantási gázok sárgás-barna színe pedig arra utal, hogy az ANDO egy része epctt és nem detonált. Tökéletes detonáció mellett a robbanási gázok színtelenek. A ııeııı tv Ijes detonáció egyik oka az lehet, hogy az ANDO iniciálása nem megfelelő. Ebben a tanulmányunkban az iniciálási töltet minőségét, méretét és az iniciıilıisi Iıclyek számának meghatározási módját ismertetjük, melynek eredményeként a fent va/.olt probléma kiküszöbölhető. A robbanóanyagok iniciálásának jósága az egész robbantási folyamatban és annak vıcdményeiben alapvető jelentőségű. Az iniciálás minőségétől függ nemcsak az egész vııcrgiafelszabadítás, de a robbantás szeizmikus hatása, az aprított halmaz magassága, ıeıitése, szemcseösszetétele és a bányafal minősége is. Hosszú robbantólyukakban nagyon sok külfejtésben, az ANDO inditására egyet- indító töltetet helyeznek el. Esetenként az ANDO közé brizáns robbanóanyagot lr-ıı NM!-.ˇ Kf'izlı'ınr'rıyr i, I. sorozat. lmııı'ri\`:at,.'.' (1070), H5

2 tesznek azzal az elképzeléssel, hogy igy a robbantólyukba töltött ANDO detonációjıı tökéletesebb lesz (1. ábra). Nagyon fontos, hogy különbséget tegyünk az indítótöltel és az ammonnitrát-dieselolaj-keverék közé tett brizáns töltetek között. \\\\\\\\Y V///Z fajtái. W brizáns robbanóanyag _ indító töltet í. _ ı. ıq Z'~'-'13'-".'Ã`v\ı3 ' = 93:- -_, ol'.o 5 Ü \ \ 1. ábra. Inditó és brizáns töltetek az ANDO-ban Az ANDO közé tett brizáns robbanóanyag gyutacs_vagy robbantózsinór nélkül nem játszik nagy szerepet az ANDO robbantási folyamatában, amint az a 2. és J. ábrákból is kitűník. Az ábrákon látszik, hogy a brizáns robbanóanyagtól mindössze néhány cm-re nő meg az ANDO detonációs sebessége, ha elég nagy a brizáns robbanó anyag átmérője és detonációs nyomása. ANDO-ba brizánsabb robbanóanyagot élesítérı nélkül az ANDO detonáció sebességének növelésére betenni fölösleges, de olyan helyre, ahol nagyobb szilárdságú kőzetbeágyazás található a bányafalban, Ott a szilárdabb rés: vastagságának megfelelő hosszban célszerű az elhelyezése. Amennyiben a robbantó töltetet a leggazdaságosabban akarjuk felhasználni, úgy a töltet teljes detonációjának végbe kell menni, mielőtt a robbantólyukaktól kiinduló re pedések a szabad felületig érnének, és a robbantási gáztermékek nyomása lecsökkenne Az ANDO típusú robbanóanyagoknál kétféle jellegzetes kémiai átalakulási sebessó get figyelhetünk meg, amelyek közül az egyik a robbanóanyag elégési sebességét, a másik a teljes detonáció sebességét jelöli ki. A gyakorlatban végzett robbantásoknál az a cél. hogy a kémiai átalakulás a detonációs sebességgel menjen végbe. Megjegyezzük, hogy a zárt térre jellemző detonációs sebességről beszélünk. Nyl tott térségben végzett robbantásoknál a detonáció sebessége csak 75%-a a zárt térben 216

3 ve r:.r~tt robbantások deloıırleló-sehességének. Ez nem fontos az előtét törése szenıpoııt ırılıol, de egy mérőszáın a kémiai átalakulás tekintetében. Mint tudjuk, az ANDO detonációs sebessége függ a kémiai összetételtől és a rohtnııımıııyag kondicionális állapotától. A kémiai összetételt és kondicionális állapotot az alluılııııızó üzemek és szakemberek nem tudják módosítani, de lehetőség van arra, hogy het paramétert módosítsanak, az indító töltet milyenségét és nagyságát annak érdekétwıı. lıogy az adott robbanóanyagból az optimálishoz közeli energiát hozzák ki. Az indító tölteteknek az alábbi minőségi és méretbeli követelményt kell kielégíteni: l. Az ANDO-t indító töltet minimális fajsúlyának 1,2 Mp/m3-nak, és a zárt térben ıııért detonációs sebességnek mls-nak; 2. Kémiailag stabilnak, víz- és hőállónak kell lenni; 3. Az indító töltet átmérőjének nagyobbnak kell lenni, mint a robbanó töltet kritikus átmérője; 4. Az indító töltet detonációs sebességének egy konstans értékkel kell rendelkezni; 5. Az indító töltetek számának és távolságának olyannak kell lenni, hogy a rob baııási gáztermékek nyomáscsökkenése előtt az ANDO-töltet teljes mértékben gázzá alakuljon. Nyilvánvaló, hogy az indító töltetek alapvető feladata az, hogy a töltetoszlop ıutılıııııóanyagánalc teljes detonációját kiváltsa. A teljes detonáció kiváltásánál nagy jeteıılflsége van a detonációs nyomásnak, amely alapvetően a robbanóanyag fajsúlyától aı rı detonációs sebességtől függ. Ha a detonációs nyomás nem megfelelő, az ANDO ırrıgyoıı lassan ég, és nem detonál. Ha nagyon gyors az indító töltet, akkor egy kezdeti ırrıgyoıı gyors detonációs folyamatot észlelürık, amely nagyon gyorsan lecseng (2. ábra). A VI»` 4800 ' Geıiúki indító töltet Az indító töltet 4200 cempoıiuen E (usaı detonációs nyomása 240 Ü* W? A Diwan (Tsz Nnzqıizzzizzı 128 Drznmn (sose Niuozııezrizo so 3600 E UHU? Dtmmiı (4088 Nıuqıiezzm) 40 í 0 z I ml C D _...._..._ ANDO A.: detonációs ıebesnge In lfld g -fil i S0 60 T0 Ü Aıhlhüüıéıliıâteıı 2. ábra. Az imiirri töltetek detonációs nyomásának hatása a 76 mm átırıdrıijır zl Nl)()»tı'iltet detonációs sehességáre 2l7

4 A 2. ábrán látható, hogy az ANDO detonációs sebességében - a különböző indító toltetektől mérve - csak az első 10 cm-ben figyelhető meg jelentős különbség. Amenynyiben az indító töltet detonációs nyomása elég nagy, az ANDO detonációs sebessége konstans értéket vesz fel. Egyesek szerint az ANDO töltetet több kis töltettel és kis detonációs sebességű detonátorral indítva nagyobb teljesítményt érhetüıık el a robbanóanyaggal. N00 I Göıbék Az indító töltet Az indító töltet átméñje (mm) detonációs nyomása * W* > Ouv> S1 240 B U C D (ıııiı AzANDOdetonációs sebessége Az indítótól mért távolság (cm) 3. ábra. Az indító töltetek átmérőjének hatása a 76 mm átmérőjű ANDO-töltet detorıációs sebességére Ennek a véleménynek cáfolására nézzük meg a 3. ábrát, amelyen az indító töltetek átmérőjének hatása látható egy 76 mm átmérőjű ANDO-töltet detonációs sebességére. Az indító töltet átmérője nagyon fontos abból a szempontból, hogy mekkora felületen inicíálja az ANDO-t. A leobb az, ha az indítótöltet átmérője az ANDO-töltet átmérőjével azonos. A 3. ábrán látszik, hogy az indító töltetek átmérője alapvetően meghatározza azt, hogy a detonátortól milyen távolságban és milyen hosszú. idő után alakul ki 32 ANDOban a konstans detonációs sebesség. Az ANDO-ba több, kis átmérőjű, kis brizanciájú indító töltetet téve nem érjük el a töltet teljes detonációját. Kis átmérőjű és kis brizanciájú indítóknál inkább ég, mint detonál az ANDO. 218

5 Az indító toltr-tek iılnpkrwelelıııčııyeirıek 2. és 4. pontjával nem kiváııunk rés/.le tr-sebheıı foglalkozni. ınert a 2. pontban jelzett követelmények fontosságát konııyeıı In-lıíllıatjuk. A 4. pontbaıı leírt követelmény pedig kapcsolódik az első ponthoz, mely az indító töltet konstans és megfelelően nagy detonációs nyomását írja elő. Nagyon leııyeges az 5. pont részletesebb tárgyalása, amely az indító töltetek helyét és szárnáı jvltilimeg. W 0 Ö Íšfâfië 0 0aga e 0 0% E3112 húzóhullám _ nyomóhullá w fúrólyuk Visszaverődő lökéshullám esetén a törés ábrája 0 09ig ie.,-,':_=.-,. %ääfiû Ă,,.z...e =Í%%%g ıı Í." roncsolt zóna -li fúrólyuk /985 gif? radiális repcdések A robbanási gázok ny omásának és a radiális repedéıek hatására történő törés 4. ábra. Kőzettörési teóriák 2 l 9

6 Mielőtt az indító töltetek szzínıáról és helyéről beszélnénk, röviden szólnunk kell a robbantásos kőzetjövesztés mechanizmusának különbözõ teóriáiról. Hosszú fúrólyukaknál külfejtésekben a kőzet roncsolását alapvetően nem a szabaıl felületről visszavert hullámok okozzák, amint ezt az 50-es években gondolták. A kőzet törése nem a szabad felületnél kezdődik, sokkal inkább a robbantólyuk falán. A fúrólyuk falán kialakult repedések, a robbanási gáztermékek nyomásának hatására terjednek u szabad felület irányába, 4. ábra. A repedési sebességek a robbanási gáztermékek nyoma sától függenek, és értékük az alábbi összefüggéssel határozható meg: Vr = k Vhz [IRIS] (1) ahol: k = 0,2-0,4 között változik; Vh - a hang longitudinális terjedési sebessége a kőzetben [mls]; A kőzetben levő természetes repedések kinyílási sebessége nagyon nagy, melynek pontos értékét meghatározni nehéz, éppen ezért a lyuk falától kiinduló repedések terjc dési sebességének meghatározásánál a k=0,4 értékkel célszerű számolni a bizton ság érdekében. Amennyiben a gyakorlati robbantásoknál túlzott aprítás vagy terítés tapasztalható, k kisebb értékeivel módosíthatjuk az indító töltetek számát és helyét, melyeknek száma tási módját az alábbiakban ismertetjük. Az indító töltetek számának meghatározását ıı robbanási gáztermékek nyomásának hatására végbemenő kőzettörésí teória alapján hatıl rozzuk meg, melynek lényege az, hogy a töltet teljes detonációjának végbe kell menııı addig, amíg a robbantólyukaktól kiinduló repedések a szabad felületet elérnék és a robbanási gázok nyomása lecsökkenne. Egyetlen indító töltetnek megfelelő töltethossz, illetve lyukhossz értékét az 5 ábra alapján határozzuk meg az alábbi összefüggésekkel, attól függően, hogy az indito töltetet hol helyezzük el: l. Az indító töltetet a lyuk talpán a túlfúrásba téve, a lyuk hossza: D L,z2,s 5.; (W+L )"2+Lf, [ml (2) ahol: L 1 - a fúrólyuk hossza [m]; D - az ANDO detonációs sebessége, melynek értéke a töltet átmérőjétől függöcıı a 6. ábrán látható [m/s] V;,-- a hang terjedési sebessége a kőzetben [m/s]; L, Á- a túlfúrás mértéke [m]; Lf - a fojtás hossza [m]; W - a legkisebb ellenállás vonalának nagysága [m] 220

7 W 'Q É. 3 ~l -Ã' I 5. ábra. Vázlat az indítási pontok számának meghatározásához D (mls) S000 l» LTNT<» =1,õzfm"J `, ', i 1 l Í _ l ıp TNT(p0=0.95 glcm l 4(l)0 ııı- III """"""""-Int.. * * i l ANDo( a).9gızm3ı «..._ T ezzzfik - L-,.-.+4»fa~. 5L.-.L *Él S d, lyukátmérő (mm) l30 6. ábra. Különböző tipusú robbanóanyagok detonációs sebességének változása a robhantdlyukak átmérőjének függvényében 22

8 B 9 IO ll l2 l3 l4 ls ló ll 8 IQ I) I o 0 0 O O Q. ıč`=3j W=4.5 m ız 5 lyuk 6~10lwk It lslyuk is ıoıyuu 1 É. tr 'E 3 * \ Q I Ă úr '} z Í. \ is 8O.az.át - T f0ltáı ANDO Palit indítási pontok 7. ábra. A tállyai kőbánya +381 m Af-i szint jobboldalának robbantásánál az első húsz lyuk töltésének és az iniciálásí helyeknek vázlata 2.A fojtás alá helyezett indító töltetek esetén egy indítóval teljes detonációba vihető töltet hossza: D L2 = 2,5 -Iz; W+Lf [m] (3) 3.A bányaudvar szintjére helyezett indító esetén a töltet hossza: D L3 = 2,5 V; W + Lf+ L, [pm] (4) Gyakorlati tapasztalatok szerint az indító töltet opti ma'lis magassága a töltetoszlopban a bányaudvar szintje. Ennek alapján liat' arox. hat`uk ' j ' meg hosszú töltetek esetén az, az indító töltetek szükséges számát az alábbi összefüggés alapján: (H-L V N- SDQ +0,s aız[ (5) :ılıol H -~ a padnıagasság értéke [ml ill

9 ãa H_S g N8 Ü Šá2 g g_* M: Š6_2 gegg gw_ Š_* 3 ' É23Ég 3M p`1 ON'S Hmãg _la _p W_N 2_ E 2_N Á2 WT: p8% ëä gm: NHm Ám1:Ã,MĂ 23M 3 p_ppp1 1 _*p az:f q_m m 5_mw_* pl gäûp 1llmÍ; 7Á_ÁNwpm!FR3 1Apmwp! Jm3gsé :H 81% A% áv 6mh _ N_* 6ÉMQmfl 3*Hma* Élñ Ü:ám ON 3WN3 `F `` ll"` pm?"` ll` -`ul`"` `w+ ll `` Wa` ll i`[.`"`u` +"-Y 1" "r` l`1` `_` ```l K ``l l`h`l` ` ãã Épod Á Éäwmãäe flãä AEV :Eis :E5 É:Sga 3:3ÉNÉ8 ˇ_s ;_ Í toëãä _?365* N30;._ Á ` pp p_ mwäwsame: ıwčã u ;_ *gá AEV :Lmšg N ÉŠA U _W ã_ã_ Šmšš ÉŠ äëã mium: _ã Šã L`š_"_ ägš ãäm mgñãmv ãâãp \T m;_mé 2 _ëãš _Á\pL ENWÉW3_` üëhëaäm uašgq ˇ2

10 A fentiek szernléltetésére nézzük meg a 7. ábrán vázolt, az Északmagyarorszıigt Kőbánya Vállalat tállyai üzemében végzett robbaııtást. Adataink: a H-Lf értéke a dőlésszög figyelembevételével: 24,5 m; V;,=5000 mls; W- =4,5 m; ANDO detonációs sebessége: 2800 mls; paxit detonációs sebessége: 4000 mıs. (A robbantás egyéb paramétereit az 1. táblázat tartalmazza). A fenti adatokkal határozzuk meg először ANDO és paxit robbanó töltet esetén az indítási pontok számát. ANDO robbanó töltet esetén az iniciálási pontok száma az (5)-ös összefüggés alapján; 24, N, ; zz A +O,s= 2,34 [ab] ,5 Paxittal töltött lyukakban az indító töltetek száma: 24, N; - 5 ' ,5 + 0,5 = 1,86 [db] Amint a 8. ábrán és az 1. táblázatban is látható, a különböző robbanó töltetek esetén az 1-5 és a ll-15 lyukakba két indító töltetet helyeztünk el, jóllehet az indító tölt tetek számát mindig felfelé kell kerekítenünk a jó energiakihasználás érdekében. Tehát az ANDO-val töltött lyukaknál jobb lett volna 3 indító töltetet elhelyezni. Az egy, illetve két indítóval ellátott lyukak jövesztési hatékonyságának vizsgálatára a 6-10 és a lyukakat a fúrólyuk talpától számított 5. m-ben indítottuk egy indítóval. A természetes repedéseket figyelembe vevő jó fejtési irány, a kőzet jó jöveszt hetősége ellenére a különböző módon indított töltetcsoportok hatékonysága közötti különbség a jövesztett készleten és a bányafalon jól érzékelhető volt. IRODALOM [1] DICK A. D.,,The Impact of Blasting Agents and slurries on Explosives Technology USBM I. C [2] JUNK N. M.: The Principles of Priming and Boostening ANIFO with slurry Explosives", Preprint No. 68-F-7, Annual Meeting AIME, [3] ASH R. L.: The Design of Blasting Rounds" Surface Mining, AIME New York, [4] Duvall W. I. and Rock Brakage by Explosives" USBM, R. I. Atchinson T. C. 5336, [S] HIND K.: Theory and Practice of Blasting, Nyppon Kyaku CO. ltd. Japan [6] KONYA C. J.: The Effects of Joints and Bedding Planes On Rock Blasting" Proceedings nt second Conference on Drilling and Blasting, ISES Phoenix, [7] KONYA C. J.:,,The Mechanics of Rock Breakage around a Confined and Air Gapped Explo sive Charge". Proceedings of the Industrial Blasting section of the Scientifix society im Building, Budapest, [8] FÖLDESI J.: Nyújtott töltetekkel történő kőzetjövesztés robbantástechnikai paraméterelnek meghatározása külfejtésben (Doktori értekezés Miskolc, 1974.) 224

11 A szerző címe: Dr. Földesi János, okl. bányamérnök, egyetemi adjunktus Nehézipari Műszaki Egyetem Miskolc-Egyetemváros Bányaműveléstani Tanszék J J

12

13 A NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM KÖZLEMENYEI I. sorozat BÁNYÁSZAT 22. KÖTET FUZET ZAMEO JÁNOS AKADEMIKUS õo. SZULETESNAPJÁRA RENDEZETT,,EÁNYATELEPı'TEs Es GAzDAsÁGOssÁG CÍMŰ TUDOMÁNYOS KONFERENCIA ELŐADÁSAI MısKOLc, ÁPRILIS MISKOLC, 1976

14 E FÜZETET SZERKESZTETTE: KOVÁCS FERENC SZERKESZTÖ BIZOTTSÁG: ZAMBÓ JÁNOS felelős szerkesztő BOCSÁNCZY JÁNOS, CSÓKÁS JÁNOS, RICHTER RICHÁRD, SZILAS A. PÁL A kladăsért felelős: Dr. Tajnafőí József rektothelyettes Technikai szerkesztő: Németh Zoltánné Megjelent az NME Közleményei Szerkesztőségének gondozásában Kézirat szedése: febr ápr. 13., nyomása: márc :. úpı. 26. Példányszám: S00 Készült: IBM-72 composeı`szedéssel,ı'otaprint lemezről az MSZ 5601-S9 és MSZ 5602-SS szabványok szerint, 5,5 Bliv terjedelemben Engedély száma: KM A sokszorosításért felelős: Tóth Ottó mb. üzemvezető Nyomdaszám: KSZ NME

15 TARTALOMJEGYZÉK Takács Ernő: Zambó János akadémikus hatvan éves ~ - fe L ~- -- Faller Gusztáv- Tóth Miklós: A műszaki fejlesztés hatékonyságának és a termelési eszközök koncentrálásának kapcsolata - ~ -~ -- Kapolyi László: Rendszer- és függvényszemlélet az ásványvagyongazdálkodásban Martos Ferenc: Bãnyaművelés és vizveszély Z ~~ Z L Szirtes Lajos: A védőtelepes művelés irılenzívebbkihasználásának lehetőségei a mecseki szénbányákban - e - f- e ~ Í Tamásy István: A korszerűsítés lehetősége a magyar szénbányászatban Buócz Zoltán-Janosítz János: A regressziós függvények meghatározásának és alkalmazásának néhány kérdése ~ ~ ~ - ~ Földesi János: A szükséges iniciálási pontok számának és helyének meghatározása ANDO-val töltött robbantólyukakban - ~ - - ~ -- Kovács Ferenc: A gázkitörésveszély mértékét csökkentő művelési rendszer gazdaságosságának értékelése e - e Patvaros József: Uj típusú bányászati-technológiai rendszer alkalmazási lehetőségei hazai bauxit-előfordulásaink kiterınelésében I ~- ~ Richter Richárd: A földkéregbeıı kialakított üregek egyensúlyáról Somosvári Zsolt: Ercbányászati aknavédőpillérek méretezéséről Zambá János: Bányatelepítés és gazdaságosság f - -

MUNKAANYAG. Nemes József. Kivonat a robbantási technológiai előírás elemeiből II. (Szeizmikus biztonsági távolságok) A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Nemes József. Kivonat a robbantási technológiai előírás elemeiből II. (Szeizmikus biztonsági távolságok) A követelménymodul megnevezése: Nemes József Kivonat a robbantási technológiai előírás elemeiből II. (Szeizmikus biztonsági távolságok) A követelménymodul megnevezése: Robbantás környezeti hatásai I. A követelménymodul száma: 0022-06

Részletesebben

Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának bővített, szerkesztett anyaga

Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának bővített, szerkesztett anyaga Robbanásbiztos Berendezések BKI Vizsgáló Állomása Ex BKI Robbanásbiztos Berendezések Vizsgáló Állomása Ex Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának

Részletesebben

A kumulatív hatás modellezése és számítógépes szimulációja végeselem módszer felhasználásával

A kumulatív hatás modellezése és számítógépes szimulációja végeselem módszer felhasználásával ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŐSZAKI KAR Katonai Mőszaki Doktori Iskola Alapítva: 2002 évben Alapító: Prof. Solymosi József DSc. Bugyjás József A kumulatív hatás modellezése

Részletesebben

K Ö Z Ú T I É S M É LY É P Í T É S I S Z E M L E 57. É V F O LYA M 12. S Z Á M

K Ö Z Ú T I É S M É LY É P Í T É S I S Z E M L E 57. É V F O LYA M 12. S Z Á M K Ö Z Ú T I É S M É LY É P Í T É S I S Z E M L E 57. É V F O LYA M 12. S Z Á M 2 0 07. D E C E M B E R tartalom 1 Kovács Tamás A nagyteljesítményű betonok alkalmazás hidakban - helyzetkép és aktuális feladatok

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI VIZSGÁLATI ELEMZÉS

KÖRNYEZETVÉDELMI VIZSGÁLATI ELEMZÉS Magyar Bányászati Hivatal Budapest, KÖRNYEZETVÉDELMI VIZSGÁLATI ELEMZÉS Készítette: Fodor Zoltán Okl. mg.gépészm., épületgépészm. 5600 Békéscsaba,Szabó D.u.25. Tartalomjegyzék 1. VERTIKÁLIS ZÁRT HURKÚ

Részletesebben

Szakolczai György * A reális és monetáris gazdaság egyensúlya: AZ IS-LM ELEMZÉS NÉHÁNY PROBLÉMÁJA **

Szakolczai György * A reális és monetáris gazdaság egyensúlya: AZ IS-LM ELEMZÉS NÉHÁNY PROBLÉMÁJA ** 23 Szakolczai György * A reális és monetáris gazdaság egyensúlya: AZ IS-LM ELEMZÉS NÉHÁNY PROBLÉMÁJA ** Az IS-LM elemzés fontos elemévé vált a mai nemzetközi és hazai makroökonómiai irodalomnak. Leírása,

Részletesebben

Bevezetés A határvidék kutatás nem csak azért lényeges, mert a tér felosztásakor új

Bevezetés A határvidék kutatás nem csak azért lényeges, mert a tér felosztásakor új Népességföldrajzi vizsgálatok Magyarország ÉK-i határvidékén Bevezetés A határvidék kutatás nem csak azért lényeges, mert a tér felosztásakor új megközelítést igényel, amely elkülönül más társadalmi-gazdasági

Részletesebben

Dinamikus teherbírási - és tömörségmérések az M7 letenyei szakaszán (I.rész)

Dinamikus teherbírási - és tömörségmérések az M7 letenyei szakaszán (I.rész) Almássy Kornél*, Subert István* Dinamikus teherbírási - és tömörségmérések az M7 letenyei szakaszán (I.rész) Az M70 Letenyei szakaszán épülő földmű és ágyazat rétegein összehasonlító méréseket végezhettük

Részletesebben

Sikeres új esztendôt kívánunk!

Sikeres új esztendôt kívánunk! A magyar elektrotechnikai egyesület hivatalos lapja Alapítva: 1908 OVIT_HIRDETES_Elektrotechnika_A4:Layout 1 12/16/09 11:06 AM Page 1 Sikeres új esztendôt kívánunk! A szélenergia-termelés támogatása Csúcson

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE 2013 KONFERENCIA

A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE 2013 KONFERENCIA 10. KÖTET A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE 2013 KONFERENCIA 2013. november 21-22. Edutus Fõiskola, Tatabánya, Stúdium tér 1. Edutus Fõiskola, Budapest Villányi út 11-13. Felelős kiadó: Dr. Jandala Csilla mb rektor

Részletesebben

RADIOAKTÍV KONTAMINÁCIÓS FOLYAMATOK VIZSGÁLATA SZERKEZETI ANYAG FELÜLETEKEN. Doktori (PhD) értekezés. Pannon Egyetem. Kémia Doktori Iskola

RADIOAKTÍV KONTAMINÁCIÓS FOLYAMATOK VIZSGÁLATA SZERKEZETI ANYAG FELÜLETEKEN. Doktori (PhD) értekezés. Pannon Egyetem. Kémia Doktori Iskola RADIOAKTÍV KONTAMINÁCIÓS FOLYAMATOK VIZSGÁLATA SZERKEZETI ANYAG FELÜLETEKEN Doktori (PhD) értekezés Pannon Egyetem Kémia Doktori Iskola Készítette: Kádár László Péter okleveles vegyészmérnök Témavezető:

Részletesebben

című nemzeti minőségpolitikai szakfolyóiratát MEGRENDELÉS

című nemzeti minőségpolitikai szakfolyóiratát MEGRENDELÉS 2012/5 ISO 9004 szabvány szerinti Szervezeti Önértékelés és a Szervezeti Érettségi Szint Informatikai biztonsági módszerek kiterjesztése Elektronikai hibakeresési folyamatok megbízhatósága A minőségszemlélet

Részletesebben

Kutatási jelentés Összefoglaló

Kutatási jelentés Összefoglaló Kutatási jelentés Összefoglaló A magyar energiaszektor villamosenergia-termelésének életciklus-, és carbon footprint 2009. 1 Vezetői összefoglaló A kutatásban felhasznált életciklus analízis módszere és

Részletesebben

A PIXE módszer és alkalmazásai a légköri aeroszol kutatásában és más interdiszciplínáris területeken

A PIXE módszer és alkalmazásai a légköri aeroszol kutatásában és más interdiszciplínáris területeken A PIXE módszer és alkalmazásai a légköri aeroszol kutatásában és más interdiszciplínáris területeken doktori (PhD) értekezés Borbélyné Dr Kiss Ildikó Kossuth Lajos Tudományegyetem Debrecen, 1997. Ezen

Részletesebben

A Teljes körű Hatékony Karbantartási rendszer megvalósítása

A Teljes körű Hatékony Karbantartási rendszer megvalósítása A Teljes körű Hatékony Karbantartási rendszer megvalósítása LUKÁCS GÁBOR 1 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Master of Business Administration szakirányú

Részletesebben

Central Police Station, Szécsény Central Police Station, Borsod-Abaúj-Zemplén County RECOGNIZED FOR EXCELLENCE WINNERS

Central Police Station, Szécsény Central Police Station, Borsod-Abaúj-Zemplén County RECOGNIZED FOR EXCELLENCE WINNERS TARTALOM Oldal / Page CONTENTS SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK Határidős szolgáltatások teljesítményének mérése Tóth Csaba László Hazai on-line LCA adatrendszer vállalkozások környezetbarát fejlesztésének támogatására

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN FŐISKOLA

SZÉCHENYI ISTVÁN FŐISKOLA SZÉCHENYI ISTVÁN FŐISKOLA Általános Gépészeti Tanszék Dr. Iró Béla Dr. Zsenák Ferenc ÁLTALÁNOS GÉPTAN KÉZIRAT GYŐR, 000 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 1. A mechanikai munka és átvitele...4 1.1 Egyenes vonalú

Részletesebben

Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben

Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben Készült a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium megbízásából. 2008. szeptember 30. Előszó Az információhoz

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem. Vegyi és Környezetbiztonsági Tanszék KATASZTRÓFAVÉDELEM EGYETEMI JEGYZET

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem. Vegyi és Környezetbiztonsági Tanszék KATASZTRÓFAVÉDELEM EGYETEMI JEGYZET Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Vegyi és Környezetbiztonsági Tanszék KATASZTRÓFAVÉDELEM EGYETEMI JEGYZET BUDAPEST, 2002 Írta: Dr. Nagy Károly, egyetemi adjunktus, Dr. Halász László, egyetemi tanár

Részletesebben

VÉG RÓBERT OKL. MK. ALEZREDES. A műszaki oktatás szerepe a közúti gépjárművezető képzésben

VÉG RÓBERT OKL. MK. ALEZREDES. A műszaki oktatás szerepe a közúti gépjárművezető képzésben NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Doktori Tanács VÉG RÓBERT OKL. MK. ALEZREDES A műszaki oktatás szerepe a közúti gépjárművezető képzésben című doktori (PhD) értekezésének szerzői ismertetése és hivatalos

Részletesebben

Technológiai fejlesztés Csak komplexen

Technológiai fejlesztés Csak komplexen A magyar elektrotechnikai egyesület hivatalos lapja AlApítvA: 1908 Technológiai fejlesztés Csak komplexen Kézben tartjuk az energiát GA Magyarország Kft. Telefon: +36 23 501 100 www.ga.hu MEBIR 28001 KÖF

Részletesebben

Az SCWR-FQT tesztszakasz be- és kilépő részének CFD analízise

Az SCWR-FQT tesztszakasz be- és kilépő részének CFD analízise Az SCWR-FQT tesztszakasz be- és kilépő részének CFD analízise Kiss Attila, Vágó Tamás, Aszódi Attila Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Nukleáris Technikai Intézet 1111 Budapest, Műegyetem

Részletesebben

Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men

Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men VENDÉGOLDAL Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Filep Bá lint Tamándl Lász ló A Szé che nyi Ist ván Egye tem a Nyu gat-du nán tú l

Részletesebben

AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI, FEJLŐDÉSE, ELMÉLETEI

AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI, FEJLŐDÉSE, ELMÉLETEI SZERKESZTETTE DR. FEJES MIKLÓS MISTER TEACHER KFT AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI, FEJLŐDÉSE, ELMÉLETEI Tartalomjegyzék Bevezetés 4 1. Az emberi erőforrás menedzsment általános kérdése

Részletesebben

A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA

A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA A villamos veszélyesség fokozatainak elemzése a hatályos jogszabályok és szabványok összevetésével.

Részletesebben

Keresleti és kínálati függvény. Minden piacnak van egy keresleti és egy kínálati oldala, amelyeket a normatív közgazdaságtanban

Keresleti és kínálati függvény. Minden piacnak van egy keresleti és egy kínálati oldala, amelyeket a normatív közgazdaságtanban tehát attól függ, hogy x milyen értéket vesz fel. A függvényeket a közgazdaságtanban is a jól ismert derékszögû koordináta-rendszerben ábrázoljuk, ahol a változók nevének megfelelõen általában a vízszintes

Részletesebben

modellrendszerekben TDK DOLGOZAT Konzulensek:

modellrendszerekben TDK DOLGOZAT Konzulensek: TDK DOLGOZAT NMR spektrométer fejlesztése diffúziós állandó mérésére biológiailag releváns fehérje modellrendszerekben Iván Dávid Konzulensek: Bokor Mónia (Wigner Kutatóközpont Kísérleti Szilárdtest-fizikai

Részletesebben

Pár be széd a kom pe ten ci ák nyel vén

Pár be széd a kom pe ten ci ák nyel vén Pár be széd a kom pe ten ci ák nyel vén FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Kabai Im re Kabainé Tóth Klá ra Krisz ti án Vik tor Ke néz Ani kó A fel sô ok ta tás az utób bi év ti zed ben a szak kép zés egyik el sôd le

Részletesebben

Formai követelmények a diplomamunkák készítésénél

Formai követelmények a diplomamunkák készítésénél Formai követelmények a diplomamunkák készítésénél Irodalmi hivatkozások, ábrák, képek, térképek elhelyezése, tartalomjegyzék készítése Irodalmi hivatkozások gyűjtése: Ha van egy kiválasztott terület, legyen

Részletesebben

INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MÉRÉSE A MAGYAR VÁLLALATOKNÁL

INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MÉRÉSE A MAGYAR VÁLLALATOKNÁL Budapesti CORVINUS Egyetem INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MÉRÉSE A MAGYAR VÁLLALATOKNÁL Ph.D. értekezés Némethné Pál Katalin Budapest, 2010 NÉMETHNÉ PÁL KATALIN 2 Üzleti Gazdaságtan Tanszék Témavezető: Czakó Erzsébet,

Részletesebben