J. sz. füzet A ROBBANTÁSTECHNIKA IDŐSZERÜ KÉRDÉSEI ROBBANTÁSI TEVÉKENYSÉG SUJTÓLÉGVESZÉLY'ES ÜZEMEKBEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J. sz. füzet A ROBBANTÁSTECHNIKA IDŐSZERÜ KÉRDÉSEI ROBBANTÁSI TEVÉKENYSÉG SUJTÓLÉGVESZÉLY'ES ÜZEMEKBEN"

Átírás

1 A ROBBANTÁSTECHNIKA IDŐSZERÜ J. sz. füzet KÉRDÉSEI ROBBANTÁSI TEVÉKENYSÉG SUJTÓLÉGVESZÉLY'ES ÜZEMEKBEN Összeállitotta: D:r.Földesi János okl. bányamérnök egyetemi adjunktus Nehézipari Müszaki Egyetem Miskolc, junius 1

2 Robbantási tevékenység sujt6légveszélyes üzemekben. Dr. Földesi János okl. bányamérnök, egyetemi adjunktus Nehézipari Müszaki Egyetem, Miskolc Bevezetés A b.ányászati müveletek rohamos gépesi tése felvetj azt a kérdést, hogy egyáltalán van-e létjogosultsága a robbantásos müveleteknek sujt6légveszélyes bányákban? A külföldi és hazai adatok tanulmányozása szerint a szénbányák fejtési előkészítő vágataiban /telepben hajtott vágatokban/ a robbantási munkák nem perspektivikusak. Kivétel az az eset, ha lazit6 robbantást kell végezni a hatékony gépi jövesztés érdekében, vagy szeszélyes települési viszonyok között, amikor a gépi berendezések alkalmazása nehézségekbe ütközik. Az előkészítő vágatok hajtásakor /főleg meddőben hajtott vágatokban/ a robbantásos jövesztés alkalmazása kiszélesedik. Az NSzK-ban és Angliában, ahol a technol6giák gépesítése magas szinvonalu, a meddőben telepített, sőt a vegyes szelvényü előkészítő vágatok többségét fúr6-robbant6 m6dszerrel hajtják. Hazai

3 - 2 - tapasztalatok szerint, ha a kőzet egyirányú nyom6szilárdsága 4000 N/ ci-nél nagyobb a jelenlegi gépi berendezésekkel hatékony jövesztés nem képzelhető el. A nyugat eur6pai szakemberek véleménye szerint 6000 N/ci-es kózetszilárdság az a határ, ameddig érdemes gépi berendezésekkel köveszteni az előkészítő vágatok kózetét. A nemzetközi progn6zis szerint 2000-ben az előkészi tő vágatokhoz 40 %-os lesz a robbantásos jövesztési m6dszer részaránya. Ezt az arányt indokolja várhatóan a szénbányászatban az is, hogy egyre gyakoribb a fur6- kocsik és gépi töltőberendezések alkalmazása. A jövesztő jellegű robbantásokon kívül gázkitöréses bányákban az egyik igen lényeges védekezési módszer a provokációs robbantás. Ez a m6dszer akkor is használható, ha egyéb védekezési eljárás nem alkalmazható. A fentiek alapján egyértelmü választ adhatunk arra a kérdésre, hogy van-e létjogosultsága gázkitörésveszélyes szénbányákban a kőzetmegbontás robbantásos módsz_erének és a provokációs robbantásoknak. A válasz egyértelműen igen. Ezt a választ megerősíti az a vizsgálat is, ami arra vonatkozott, hogy a kőzetmegbontás robbantásos és gépi módszereit veszélytelenség szempontjából összehasonlítsa. Angol vizsgálatok alapján U.Taylor a következőket állapította meg: "Természetesen, helytelen lenne azt feltételezni, hogy mi nem vesszük figyelembe a robbanóanyagok potenciális veszélyességét, de a jelenlegi adatok szerint arra lehet következtetni, hogy a szénbányák-

4 -.3 - ban a robban6anyagok alkalmazása sokkal kisebb veszélyt jelent a gáz gyulladása szempontjából, mint a földalatti gépi berendezések üzemeltetése." Hasonl6 eredményeket tapasztaltak az USA -ban is. A Donyec medence bányáiban ig terjedő időszakban bekövetkezett sujt6légrobbanás okainak elemzéséből az derült ki, hogy a sujtólégrobbanások 70 %-a a jövesztógépek.<::.nek tulaj doni that6. A villamos berendezések potenciális veszélyessége a tápfeszültség folyamatos növelésével állandóan emelkedik. Tudomásunk szerint a Mecseki Szénbányák üzemeiben, ahol a gázkitörésveszély igen nagy a robbantási müveletek alkalmával sujt6légrobbanás nem volt. A sujt6légrobbanások okainak elemzése alapján a széntermelés és az előkészítő vágathajtás gépi módszereinek nincs döntő előnyük a robbantásos m6dszerrel szemben, ha azok bekövetkezési gyakoriságát és intenzitását vizsgáljuk. Mivel a robbantásos kőzetjövesztés a jelen és a közeljövő igényei alapján nem küszöbölhető ki a szénbányászat munkafolyamatai közül, azért a feladat az, hogy a robbantásos kőzetmegbontás hatékonyságát növeljük és a tevékenység biztonságát fokozzuk. Tanulmányunkban két témakörrel kívánunk foglalkozni. Az egyik a jövesztő robbantások, a másik a provokációs robbantások hatékonyságának és biztonságos alkalmazásának lehetőségei gázkitörésveszélyes bányákban.

5 A CH 4 koncentráció változása gázkitörés veszélyes munkahelyeken. A munkahelyek metánkoncentrációja -mint ismeretes. sok tényezőtől függ, de leginkább a telep, vagy a kisérő kőzetek gáztartalma, a jövesztett készlet felaprózódásának /tönkremenetelének/ sebessége, a kidobott készlet mennyisége, szemnagysága, illetve a szemcsék fajlagos felülete határozza meg. A telepek gáztartalma tág határok között változhat és gyakran néhányszor 10 rrf/t értéket is elérhet. A robbantással jövesztett szén és meddő gázleadásának sebessége függ a tönkremenetel gyorsaságától. A jelenleg használatos robbantási paraméterek esetén / 2 m hosszu lyukak, 0,6 kg lyukankénti töltet, 40 tns -on belüli inditás/ a masszivum mozgása a töltetek dotonálása után 10 rns -on belül elkezdődik. A jövesztett kőzet tönkremenetele lényegében ms alatt megy végbe, a lyukak által határolt és leválasztott kőzettömeg néhány méterre való kidobálásához és teljes felapritásához néhányszor száz ms szükséges. A szén és kőzet aprózódása rendszerint 8-151ns -mal a töltet felrobbanása után kezdődik. Azonban a kidobott készlet nagyobb mértékü aprózódása megy végbe egymáshoz, a főtéhez, a talphoz és a munkahelyek oldalaihoz való ütközés hatására, ami a kivetett készlet mozgásának elkezdődése utáni néhány tiz, vagy néhány száz m s alatt megy végbe.

6 - 5 - A gázkoncentráció változásának tanulmányozása során nagyon lényeges a frissen kitört bányatérségekben uralkodó viszonyok ismerete. A robbantás után a kitört homloknál és a fur6lyukak határolta szén, vagy kőzet masszivumban nem lehet megfelelő légmintát venni. Ennek magyarázata nemcsak az, hogy ebből a z6náb61 a robbantás közben csak nehezen lehet mintát venni, hanem az is hogy igen nagy a val6szinüsége annak, hogy az intenziv CH kibocásjtás ellenére sem alakul ki robbanóképes 4 gázelegy. A frissen kivetett készlet ebbe a zónába bocsájt ki nagymennyiségü lehült detonációterméket, a robbanóanyag minden kg-ja után több mint 600 liter vízgőzt, co 2 és N -t, valamint néhány száz gr finoman diszpergált NaCl -ot és más sót, ezen kivül a levegőbe kerül -kis oxigéntartalommal- nagytömegü por is. Az ujonnan k~tört zónában a robbantás utáni rns -os intervallumban nincs tehát robbanóképes gázelegy, amit igazolnak a rövidkésleltetésü robbantásokkal szerzett ipari tapasztalatok és kisérleti eredmények [1]. A szén, meddő és vegyes homlokok előtti bányatérségek robbantás hatására végbemenő gázkoncentráció változásainak tanulmányozására Szovjetunióban 4 aknában nél nagyobb számú légmintát vettek automatikus légmintavevő készülékkel, ebből több mint 200 -at 0,05- -0, 27 sec -os intervallumban, több mint et mp -es intervallumban. A gázminták analízise azt mutatta, hogy a töltet iniciálása utáni 0,05-0,27 másodperces intervallumban -ide számitva a provokált szén és gázkitöréseket is- a CH 4 koncentráció nem nő 1,9 % fölé.

7 - 6 - A 0,27-0,52 másodperces intervallumban a metántartalom jelentősen nő. A töltetek robbantása után 0,52 másodperc cel a CH 4 koncentráci6 2,5-4,2 %. Ilyen CH 4 tartalom mellett, ha a fejtés előtti térségben csak viszonylag kis mennyiségü szénpor is van jelen, robbanásveszélyes légkör alakulhat ki. Azonban ilyen veszélyes környezet csak ritkán, zárt térségben és igen száraz térségben lehetséges. Az 1. ábra ugyancsak szovjet kísérleti adatok alapján tünteti fel a szénhomlokon a metántartalom alakulását az idő függvényében nedvesítés nélküli és a vájvég átitatásával dolgoz6 robbantásos vágat hajtási technol6gia alkalmazása esetén. A vájvég átitatásával jár6 technológia lényegesen lecsökkenti a robbantás után közvetlenül kialakuló maximális gázkoncentrációt. Abban az esetben, ha a robbantás előtt nincs veszélyes CH 4 koncentráci6 a homlok előtti térségben, akkor a robbantó hál6zatra adott impulzus pillanatától számított 0,25-0,27 másodpercben robbanóképes koncentráció nem is jön létre [l}. Ezt bizonyítják azok a mérések is, amelyeket a Bányászati Kutató Intézet végzett a Mecseki Szénbányák Vállalat üzemeiben. Robbantások után -néhány másodperc eltelte után- a metánkoncentráció a homlok előtti térségben gyorsan nő. Védekezés szempontjából nagyon lényeges az is, hogy a homloktól milyen távolságban, milyen a CH 4 koncentráció. Szovjet kísérleti robbantások mérési adatai szerint a homloktól számított 0,7-1,2 m-es

8 2,5..., 0 t 2,0 1, ,5 ' ' I ' s ro ~ w ~ A robbonfósfói eltelt idó f l perc nem nedvesített vájveg esetén 2 - cititototf vójveg esetén 1~ Óbro A metóntortolom vóllozóso nedvesites nélküli es Ófitofosos vó9afhajtósi fech nolóqio olkolmazáso esetén \

9 - 7 - távolságon belül rögzített mintavevő készülékek mértek maximális CH koncentrációt. Meg kell jegyezni, hogy 4 jelentős eltérés lehet az egyidőben egymás mellett vett minták metánkoncentrációja között. Ez azt a feltevést igazolja, hogy a robbantóhálózatra adott impulzus után már néhány m s -al veszélyes metán-levegő keverék alakulhat ki, de az nem tölti ki az egész homlok előtti térséget, csak annak kis részét. A 2. ábrán látható, hogy a homlok előtti térség CH koncentrációja a robbantás után több mint 270 r r1 s 4 -ig növekszik, amig el.éri a robbanásveszélyes értéket, még szén és gázkitörés esetén is. Az elóvájási munkahelyeken a robbanásveszélyes koncentráció perceken keresztül megmarad a szellőztetés ellenére is. A metánfelhalmozódás legnagyobb értékét a robbantás után 0,5-4 perccel éri el. Az első periódusban, amely néhány mp -re tehető, a homlok előtti térség CH 4 koncentrációja csak kivételes esetben haladja meg a 2 %-ot. Ez azzal magyarázható, hogy néhány mp-ig a metántartalom nem jelentkezik a munkahely minden részén, csak egyes foltokban. A homlok előtti térség légkörében a robbantást követően megnő a co 2 koncentráció, csökken az oxigén tartalom és nem tul nagy mennyiségben megjelenik néhány mérgező gáz: szénmonoxid és nitrózus gázok. A CO tartalom rendszerint nem nő 1,5 % föl é. A térség oxigén tartalma viszonylag hosszú időn keresztül csökken /ez 10 perc is lehet/, de csak egyes esetekben süllyed % alá.

10 - 8 - A robbanási gázok összetételét az alkalmazott robbanóanyag konstrukció is befolyásolja. Az 1. táblázat adatai szovjet tapasztalatok alapján azt bizonyi tják, hogy monotöltetes müanyag hüvelyes robbanószer alkalmazása esetén a képződő CO mennyiség lényegesen kisebb, mint hagyományos papirhüvelyes robbanóanyag felhasználásakor. A bányalevegő összetételének változására vonatkozó itt felsorolt törvényszerüségek ismerete a legfontosabb gázveszélyes, szén és gázkitörésveszélyes telepekben végzett robbantási munkák biztonságos végrehajtásához. A fentieken túlmenően meg kell még jegyeznünk azt is, hogy a CH 4 koncentráció nemcsak a gázleadás mértékétül függ, hanem a munkahelyet szellőztető mennyiségétől is. A szellőztetés hatása a robbantás után néhány perccel jelentkezik, szélsőséges esetben már néhány mp után. levegő Tehát az első rns -os periódusban a szellőztetés nem csökkenti a CH 4 koncentrációt. Legyen például a munkahelyre küldött levegő mennyisége 250 d/perc, ami Mecseki Szénbányákban vágathajtásnál átlagosan elfogadható érték ms alatt mindössze 0, ,832 d levegő jut a munkahelyre. Világos, hogy ilyen mennyiségü levegő gyakorlatilag nem képes a CH 4 koncentrációt lényegesen csökkenteni.

11 CH Jo,_ - CH 4 /... ' /Jrr ~ 1 \ ' 1 \ II. \ \. 'I~ ~ J. ~ 1 = ~ ~ """"' o 02, 021, so sec i 1 i ! i, r '. "! 2.ábra MetÓnkoncenfrÓciÓ voltozasa feltáró vóqafokbon- 1 - provokált gáz es szénkiförésnél 2...:. p.rovokoh 9azkitöresnel 3 - nem kiförésveszelyes telepekben végzett robbonf Ósoknal

12 1. táblázat A robbanási gázok összetétele hagyományos és müanyaghüvelyes monotöltet konstrukció esetén. Papirhüvelyes hagyományos Müanyaghüvelyes monotöltetek töltetek, gaz összetétel térfogat százalékban CH 4 co 2 02 co CH 4 co co 1, ,8 0,5 0,5 2,9 17,2 0 0,7 1,1 19,6 0,4 0,8 0,1 19,8 0,2 0,5 1 20,2 0 0,15 2,55 17,3 0 1,4 1,5 19,2 0,4 0,05 2,55 17,4 0 1,7 1,4 20,8 0,57 0,4 2,41 16,8 0 0,03 0, ,1 0,3 0,7 19, ; ,7 o,6 18,2 0 0, ,27 q,6 o,6 19,7 0 0,3 0,2 20,5 O,l 0,3 0 18,6 0 0,4 0,1 19,6 0,4 0,4 1,7 17,5 0 0,2 1,8 19,8 0,4-2,43 19,3 0 0,15 1,4 20,2 0,4 2,77 19,2 0,29 0,1 1 20,2 0,4-1,58 20,1 0,29 0,1 0,8 19,7 0,2-2,73 18,8 0,14 0 1,4-0,3-1,88 19,8 0,14 Átlag ' 0,41 1,1 19,8 0,27 0.,42 1,67 18,7 0, 084

13 Jövesztő robbantások sujtólégveszélyes környezetben. Gázkitörések alkalmával,mint azt az előbbiekben láttuk, ha robbantás előtt nem volt sujtólégveszélyes ch koncentráció a munkahelyeken, akkor a robbantás 4 után ms szükséges ahhoz, hogy 2 % CH 4 gyüljön össze. A sujtólégrobbanásveszélyes koncentráció ms alatt alakul ki [l}. Mivel a sujtólégveszélyes bányák szénpor veszélyesek is, igy gázkitörések alkalmával már a 2 %-os ch koncentráció is veszélyes lehet. 4 A robbantási technológiák kialakitásánál ezt a tényt kitörésveszélyes helyeken a töltetek időzitett inditásánál feltétlenül figyelembe kell venni. A robbantásos jövesztési technológiák sujtóléges bányákban való kialakitásánál jó lenne különbséget tenni aszerint, hogy teljesen meddő, vegyes szelvényü vagy tiszta szénelővájásban kell-e robbantani. Sajnos nálunk ezt a különbséget az egyes technológiák nem nagyon veszik figyelembe. A jövesztő jellegü robbantások sujtólégveszélyes munkahelyeken azért veszélyesek, mert a sikeres jövesztés érdekében a tölteteket időzitett gyutacsokkal iniciáljuk. Az időzités eredményeként pedig a fojtások és robbanóanyag töltetek kirázódhatnak a késő b b robbanó lyukakból és lyukcsonkolás léphet fel. A fojtás és töltet kirázódása a lyukcsonkolás eredményeként forró robbantási gázok és robbanóanyag kerülhet a s ujtólégveszélyes környezetbe. A fojtáskirázódás, lyukcsonkolás

14 általában annak következménye, bogy a lyukak telepítésénél az előtét nagyságát, a lyukak közötti távolságot a fojtás anyagát és hosszát, az iniciálás bel.yét nem választottuk meg helyesen. Mivel sujtólégveszél.yes környezetben a késleltetési összidő nem lehet nagy a betörésbe telepített lyukakat egy fokozattal kell elrobbantani. Annak érdekében, hogy a koszoruba telepített lyukakból a fojtás idő előtt ne repüljön ki, az előtét nagyságát az alábbi összefüggéssel határozhatjuk meg:. 1/3 w = 0 ' 0 3 d ( i~: ) /ml /1/ ahol: d -a robbantólyuk átmérője /mm/, tr -a robbanóanyag töltési sürüsége [g/ci] ik -a robbantandó kőzet sürüsége (g/ci] A koszorún belül a lyukak egymás közötti távolságát a t = d [cm1 /2/ összefüggéssel határozhatjuk meg (2]. ahol: d -a robbantó lyukak átmérője [cm] pk -robbantás során a kőzetet érő nyomás nagysága, melyeknek értékét a

15 P = 208 k (N/cnfJ /3/ kifejezéssel határozhatjuk meg, ahol: Q -a robbanási hő értéke [kcal/kg] rt -a töltet sugara [cm), rl -a robbantó lyukak sugara CcrnJ ;.J -a Poisson szám. bh -a kőzet huzószilárdsága (N/ cnf] Kd -a dinajnikus terhelés együtthatója /értéke 1,5-2,6 között változik/ Á -a roncsolási energia csillapodását figyelembe vevő tényező, melyet az alábbi összefüggéssel határozunk meg: /4/ ahol: 'Űr -a robbanóanyag töltési sürüsége fg/ crrf] D -a robbanóanyag detonációs sebessége [m/s] 't'k -a kőzet sürüsége (g/ci ] e -a feszültséghullámok t erjedési sebessége a kőzetben [m/ s 1

16 A /2/ összefüggésel meghatározott lyuktávolság mellett a robbantási technológiáknál meg kell adni a töltetek iniciálásának helyét és a fojtás nagyságát és konstrukcióját is. Annak eldöntésére, hogy a tölteteket lyuktalpon vagy a fojtás alatt iniciáljuk az alábbi arányok adnak tájékoztatást: - egyenes indítás akkor szükséges, ha D ' 1 6 e,,,, ' 1 - fordított indítás pedig akkor, ha < 1,6 ahol: D -a robbanóanyag detonációs sebessége cl -a hang longitudiális terjedési sebessége kőzetben (m/s] :mis~ Hazai előírásaink szerint provokációs robbantásoknál egyenes inditást kell alkalmazni. Ez az előirás hazai viszonyainknak meg is felel és a biztonságot is növeli [3], de megjegyezzük, hogy a fordított inditással a robbantás hatásfokát növelni lehet ezért a jövesztő robbantásonál célszerübb a fordított indítást alkalmazni.

17 Amint azt az előzőekben is emlitettük a robbanási gázok és esetleg kirázódó töltetek ellen nagy surlódási tényezőjü és megfelelő hosszuságu fojtásokkal hatékonyan védekezhetünk. Nem szabad használnunk vizes anyag és viz fojtásokat, mert azok igen kis nyomások hatására elhagyják a robbantólyukat 3. ábra (11. A fojtás anyaga száraz, különböző szemnagyságú szemcsés anyag és finom homok keveréke legyen. Az ilyen összetételü fojtás hosszát az alábbi összefüggéssel határozhatjuk meg~ [cm] /5/ A forró rabbanási gázok mellett másik gyujtóok az égő robbanóanyag. A robbanóanyag akkor ég, ha a detonáció gyengül. Ez viszont a robbanóanyag alkalmazásának körülményeire, vagy a robbanóanyag alacsony detonációs tulajdonságaira vezethető vissza. A detonáció lelassulásának és a sujtólégbiztos robbanóanyagok égésének az alkalmazás körülményeire visszavezethető okai a következők: - A robbantótöltet tultömörödése mehet végbe a szomszédos furólyukaknál a lökóhullámok és a robbantólyukakon belül a csatornaeffektus hatására [41. A lökőhullámok, tultömöritő és a csatorna effektus hatása ellen az alábbi. megoldásokkal lehet védekezni, egyrészt a robbantótöl tetek közötti távolságot kell a /2/ össze-

18 függés szerint meghatározni, másrészt a fúrólyuk és töltet átmérők közötti különbség %-nál nagyobb nem lehet. - Sujtólégveszélyes környezetben a töltetek égését az is elősegítheti, hogy az időzítés során szétrázódnak a szomszédos töltetek és megnő a légrés nagysága, vagy inert anyag kerül a töltetek közé és lelassul a detonáció~ A fenti két zavaró tényező kiiktatható, ha szilárd burkolatu monotölteteket alkalmazunk. A szilárd burkolatu monotöltetekkel a felhasználásból eredő hibákat és veszélyforrásokat is csökkenthetjük. MüanyaghUvelyes monotölteteknél egymástól cm -re telepi tett lyukaknál is viszon.yla.g ritkábban következik be a robbanóanyag tultömörödése, ami égéshez vezethet. A jövesztő robbantásoknál még egy lényeges kérdésre hívjuk fel a figyelmet. A robbantások előtt biztonsági környezetet hozhatunk létre a vágatban, amely vagy vizfüggöny-ből vagy ismert gázokból kialaki toti közeget jelent. Ebbe a porlasztott vízbe vagy ismert gázzal töltött környezetben az égő robbanóanyag sem képes gyujtani a sujtóléget [5].

19 a száraz ly_ukoj.. 4 (Jb '..... b - nedves lvukolc ; _ 2 -. obro) oq hómök. foitó& 1 - OCJ'I09 - homo/< fojfós 11, 7 1-, ; foll.;óshoforo Jcp/cm fi, 1. H 1-1!t j folt1ó,hőfótó 3 ' 2 OQl.J09foi!~' 17 /. H 2 O i folva,shota,ro lcp/cm..... _. kp/ 1 cm'., _. _..., <109fo1toc ts,s 1. H,o, folyoshoforo B-10 l<p/cm,. 5- oqvo9fo1tos 20 H j folt.10sho (3.o.obro)o91109fojtÓ' H,O; fol11dshofdro 5-7 lep/cm' tóra 5-7 kp/cm 1 20 p (afm) r----~:... -,--,-Á~~ p (afm) I 1 V ~I - ~ 16' F I :0. r 7 Y: ". "'"'" J I 1.< I ~ 1 e-t y > / ~ BO óo 8(J 100, Lt (cm) a. abra,, A kritikus 9dz.nyomos. valtozdso a fojtos 1 - Lf (cm) 3.b. abra onyo90 és hossza s:erint

20 A provokációs robbantási technológiák kialakitása gázkitörésveszélyes bányákban A váratlan gázkitörések és az azokat követő esetleges sujtólégrobbanások elleni védekezési módszerek közül napjainkban is egyik hatékony védekezési mód a provokációs robbantás. Ezzel a védekezési móddal meghatározott helyen és időpillanatban válthatjuk ki a gázkitörést, vagy a munkahelyek környezetében a helyi feszültségcsucsokat csökkenthetjük. Vágathajtás esetén a kózethomlok előtti tartomány tönkremenetelének, a kitörések jelentkezésének általános feltétele ~ 6] szerint: (; 0 B - 1 P < 1 q /6/ 0 ahol: D -a kőzet /széntelep/ egyirányú nyomószilárdsága [N/ cnf] -az eredeti Íprimer/ pórusgáznyomás [N/ cnf] -a Brinke f éle szá.~ q -a 6 / ~ a ~ -r.-, a kőzet folyáshatára. F ~' ~ ~ (N/ cnf J A D' értéke a mechanikai elemzés alapján: x o /7/

21 ahol: x 0 -a plasztikus és rugalmas k ő zetzóna hatásának távolsága a vágat homlokától [m] Az összefüggés egyes tagjai a természeti paraméterek függvényében: D = 1,3 1 + e m - 2 r 0 1 e ITíE 12 (0,5 m CR - l. m l ).j 0 / 8/ ó <ö' t = - ~m - 1 H t - R Dp 0 + l m- Po 1 e x /9/ xo = R ( Dp + 1) 1 0,5 m CR + B - 0 ln m - 1 m - 1. [ O'F B (m-1) H f -po + m-1 - ~ /10/ ahol: H fj m eo R e x -a külszintől számított mélység (mj -a fedőösszlet átlagos térfogatsulya [Mp/m'] -a kőzet /széntelep/ Poisson száma -a kőzet /széntelep/ hézagtényezője -a vágat sugara [m1 -a vágat biztositószerkezetének hatékonys ága -a homloktól mért távolság (m1 /A kitörésveszély szempontjából kritikus távolság x = x 0 helyen van./ E -a kőzet széntelep rugalmassági modulusa [Mp/nr]

22 A /10/ összefüggésben szereplő paraméterek ismeretében számítható a provokáló lyukak mélysége. {6J kőzetmechanikai vizsgálatai szerint a vájvégtól távolodva a radiális és tengelyirányu feszültségek lefutása különböző pórusgáznyomás mellett a 4o ábrán látható. Mecseki pórusgáznyomások mellett a provokálandó tartomány. 1,0-5 m között van. Az ábráról lát-,. ~ Sfn-ndl,,,, hato, hogyynosszabo lyukak a~kalmazasaval a provokalas hatásfoka nem nő, sőt a késve jelentkező kitörést segíti elő. A rövid lyukakkal történő provokálás pedig nem fakaszthat gázt a homlok közelében fellazult kőzetekből. A hosszufurólyukas provokálás alkalmazásánál azonnal találkozunk egy nagy problémával, mégpedig azzal, hogy előírásaink szerint egy lyuk töltete nem haladhatja meg a 600 g-ot. Ezt a problémát a Mecseki Szénbányáknál ugy próbáltuk megoldani a kísérleti technológiáknál, hogy osztott tölteteket alakítottak ki. A 600 g-os töltetek közé ismert anyagot töltöttek, ezzel a provokáló lyukak inaktív részét növelték meg. A robbantólyukak inaktív részének növelésével a közegnek átadott impulzus nagysága csökken. A hengeres töltetek felületén a közegnek átadott robbanási i mpul - zus nagyságát az I = 161(;' 27 2 (kg m/s] /11/

23 összefüggéssel határozhatjuk meg, ahol: ~o -a robbanóanyag kezdeti sürüsége [kg/~ ] D -a robbanóanyag detonációs sebessége [m/sj rt -a töltet sugara [mj Lf -a fojtás hossza /a töltet inaktiv részének nagysága/ [m] I 1 -a robbantólyuk hossza [m] A /11/ összefüggés szerint a töltethossz növelésével vagy az egy lyukba töltött robbanóanyag mennyiségének növelésével a hengeres töltetek keltette robbanási impulzusok nagysága növekszik, ha a fojtás hoszsza állandó marad. A radiális 6r és tengelyirányú, b"t feszültségek /4. ábra/ és a /11/ -es összefüggés alapján egyértelmü, hogy a provokáló robbantólyukak hosszát és ennek megfelelően a töltetek nagyságát a Mecseki Szénbányák üzemeiben is növelni kell. Meghatározott tipusu robbanóanyagok alkalmazása esetén a megnövelt töltetnagyság nem növeli a provokációs robbantások potenciális veszélyességét [1]~ A kérdés az, hogy a provokáló lyukakat hogyan telepitsük a vágatokban Mivel a provokációs lyukakat azonos fokozatu gyutacsokkal inditjuk és a kőzetet a lyuk környezetében össze kell törnünk, a provokál? robbantólyukak közötti távolságot az alábbi összefüggés segitségével határozhatjuk meg: 2 pk tp = 2 d [ Kd ~ Öh..,_;...-rt'--J 1/ ;{ 1 - fa ' [cm ] /12/

24 ,;. :._~~-----,---r-----:-r--:---i Po 00 N /cm 2 Po " 100 N/Cm 2 p N ;/cm 2 i 1..- _ _ _ :... _ :_P~o: _t._:a_o-...n_:_/ c_m_-+--' ~-ttt---7""1 ; i 16'! r l r----l-----l~=-l---t-n:---t---f :1200 tf t ~ ~~~------~~"""'!'l"s--l---...o..f.. Jh-l~ j ~ , =------~r-~~ N i e',,, x[m] 4. óbro

25 A /7/ -es összefüggéssel meghatározott lyuktávolságokkal nemcsak a kontur mentén, hanem a vágat szelvényén belül is kell lyukakat telepiteni. Különösen vegyes szelvényű vágatokban lényeges, hogy a szilárd kőzeteket is roncsoljuk. A vágathomlok előtti vegyes szelvények azért jelentenek fokozottabb kitörésveszélyt, mert ha a szenet nagyobb rugalmassági modulusu kőzet veszi körül, akkor az alakváltozás, térfogatcsökkenés f okozottabb mértékben a szénben megy végbe, ezért fokozottab-b mértékben növekszik a pórusgáznyomás és ezzel együtt a kitörésveszély. Err nagyon jó példa az 1978~ decemberében Zobák bányaüzem 10 telepében hajtott vegyes szelvényü vágatban bekövetkezett váratlan gázkitörés, melyet rövid távolságon belül /10-12 m/ követett egy provokált gázkitörés. A provokációs robbantással egyidőben a jövesztő lyukakat is el kell r obbantani annak érdekében 1 hogy ép kőzetmag ne maradjon a vágat homlokán A jövesztő robbantás segiti elő az intenzív gázleadást a provokált zónából. 4 Javaslatok a s ujtólégveszélyes munkahelyeken a l kalmazott robbantási technológiák kialakitására- - A jövesztő jellegü robbantásoknál tegyünk különbséget aszerint, hogy meddő, szén vagy vegyes szelvényben kell-e robbantanunk-

26 A 4. ábra szerint, gázkitörésveszélyes munkahelyeken a jövesztó ly,lkak hossza ne legyen nagyobb mint 1 m. - A sikeres jövesztő robbantások érdekében a késleltetési idők nagységét növelni lehet és kell, hiszen a különböző nemzetközi és hazai mérések tapasztalatai szerint ms -ig még gázkitörések alkalmával sem növekszik a CH koncentráció a veszélyes érték 4 fölé. - A töltetkirázódás, kifuvó lövések és lyukcsonkolás elkerülése érdekében az előtét, lyuktávolság értékét és a fojtás nagyságát és összetételét a tanulmányban leirtak szerint ajánljuk kia1akitani. - A provokáló lyukak hosszát a 4. ábra szerint a hazai sujtólégveszélyes bányáinkban 1-5 m között kell megválasztani. Ez annyit jelent, hogy a hosszabb provokáló lyukaknál a töltetnagyságot növelni kell. Ez a megnövelt töltetnagyság fokozottan sujtólégbiztos robbanóanyagok alkalmazásakor még forditott iniciálás esetén sem vezet sujtólégrobbanáshoz, ha tökéletes a detonáció [71. - A csatornaeffektus, a kiégés, töltet kirázódás megakadályozása érdekében nyomásálló monotöltetek kialakitására kell törekedni sujtólégveszélyes bányákban. - A biztonság fokozása érdekében a vájvégtől 1-5 m-es távolságban biztonsági környezetet kekt létrehozni, amely vagy viz poritásával, vagy inert gázzal kell kialakitani. A vizfüggöny kialakitása egyszerübb és ennek feltételei minden hazai üzemben majdnem teljesen készek. Miskolc, junius 11.

27 Felhasznált irodalom.1. V.I.Sztikacsev: Szozdanyie predohranyitelnoj szredü pri vzrüvnüh rabotak. /Izdatyelsztvo "Nyedra" Moszkva 1972./ :2. Horváth Lászl6: A vágathajtásban használt robbantási technológiai tervezésének uj lehetőségei. /Bányászati fis Kohászati Lapok, Bányászat 112.évf sz./ 3 Dr.Bohus Géza: A robbanótöltetek iniciállásának.. helye, módja és iránya /A robbantástechnika időszerü kérdései 2.sz. füzet május, Tatabánya./ ~- Dr.Bohus Géza: A csatornaeffektus. /A robbantástechnika idószerü kérdései l.sz. füzet október, Tatabánya/ :5 -. XVII. Bányabiztonsági Konferencia A, B, C szekciójának anyaga /1977. október 3-7, Várna/

28 ~ 1 Dr.Somosvári Zsolt: Investigation of the Drift Face Zine in Rock Gas Systems to Solve the Causes of Rock and Gas Outbursts. /Acta Geodaetica, Geophysica et Montanistica/ Megjelenés alatt ~7 2 Ing. Josef Müller: Problemy debnace trhavin ve vyvrtech /Zpráva c Ostrava-Radvanice/

TU 7 NYOMÁSSZABÁLYZÓ ÁLLOMÁSOK ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA ÉS BESOROLÁSA AZ MSZ EN 60079-10:2003 SZABVÁNY SZERINT.

TU 7 NYOMÁSSZABÁLYZÓ ÁLLOMÁSOK ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA ÉS BESOROLÁSA AZ MSZ EN 60079-10:2003 SZABVÁNY SZERINT. TU 7 NYOMÁSSZABÁLYZÓ ÁLLOMÁSOK ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA ÉS BESOROLÁSA AZ MSZ EN 60079-10:2003 SZABVÁNY SZERINT. Előterjesztette: Jóváhagyta: Doma Géza koordinációs főmérnök Posztós Endre

Részletesebben

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérési jegyzőkönyvet javító oktató tölti ki! Kondenzációs melegvízkazám Tanév/félév Tantárgy Képzés

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérési jegyzőkönyvet javító oktató tölti ki! Kondenzációs melegvízkazám Tanév/félév Tantárgy Képzés MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV Kondenzációs melegvízkazám Tanév/félév Tantárgy Képzés 2008/09 I félév Kalorikus gépek Bsc Mérés dátuma 2008 Mérés helye Mérőcsoport száma Jegyzőkönyvkészítő Mérésvezető oktató D gépcsarnok

Részletesebben

Zaj- és rezgés. Törvényszerűségek

Zaj- és rezgés. Törvényszerűségek Zaj- és rezgés Törvényszerűségek A hang valamilyen közegben létrejövő rezgés. A vivőközeg szerint megkülönböztetünk: léghangot (a vivőközeg gáz, leggyakrabban levegő); folyadékhangot (a vivőközeg folyadék,

Részletesebben

zeléstechnikában elfoglalt szerepe

zeléstechnikában elfoglalt szerepe A földgf ldgáz z eltüzel zelésének egyetemes alapismeretei és s a modern tüzelt zeléstechnikában elfoglalt szerepe Dr. Palotás Árpád d Bence egyetemi tanár Épületenergetikai Napok - HUNGAROTHERM, Budapest,

Részletesebben

Ex Fórum 2009 Konferencia. 2009 május 26. robbanásbiztonság-technika 1

Ex Fórum 2009 Konferencia. 2009 május 26. robbanásbiztonság-technika 1 1 Az elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem felülvizsgálata 2 Az elektrosztatikus feltöltődés folyamata -érintkezés szétválás -emisszió, felhalmozódás -mechanikai hatások (aprózódás, dörzsölés, súrlódás)

Részletesebben

Szabadentalpia nyomásfüggése

Szabadentalpia nyomásfüggése Égéselmélet Szabadentalpia nyomásfüggése G( p, T ) G( p Θ, T ) = p p Θ Vdp = p p Θ nrt p dp = nrt ln p p Θ Mi az a tűzoltó autó? A tűz helye a világban Égés, tűz Égés: kémiai jelenség a levegő oxigénjével

Részletesebben

Az úszás biomechanikája

Az úszás biomechanikája Az úszás biomechanikája Alapvető összetevők Izomerő Kondíció állóképesség Mozgáskoordináció kivitelezés + Nem levegő, mint közeg + Izmok nem gravitációval szembeni mozgása + Levegővétel Az úszóra ható

Részletesebben

VILODENT-98. Mérnöki Szolgáltató Kft. feltöltődés

VILODENT-98. Mérnöki Szolgáltató Kft. feltöltődés Mérnöki Szolgáltató Kft. ELEKTROSZTATIKUS feltöltődés robbanás veszélyes térben ESC- ESD Dr. Fodor István EOS E M ESC C ESD ESC AKTÍV PASSZÍV Anyag Tűz- és Reprográfia Mechanikai szeparálás robbanásveszély

Részletesebben

Talajmechanika. Aradi László

Talajmechanika. Aradi László Talajmechanika Aradi László 1 Tartalom Szemcsealak, szemcsenagyság A talajok szemeloszlás-vizsgálata Természetes víztartalom Plasztikus vizsgálatok Konzisztencia határok Plasztikus- és konzisztenciaindex

Részletesebben

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása Nyomaték (x 0 Nm) O k t a t á si Hivatal A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása./ A mágnes-gyűrűket a feladatban meghatározott sorrendbe és helyre rögzítve az alábbi táblázatban feltüntetett

Részletesebben

Központi Bányászati-. Fejlesztési Intézet

Központi Bányászati-. Fejlesztési Intézet Központi Bányászati-. Fejlesztési Intézet OMBKE Bányászati Robbantástechnikai Szakbizottság A ROBBANTÁSTECHNIKA IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI 5.sz füzet ROBBANTÁSTECHNIKAI TERMINOLÓGIA / tervezet / Összeállitotta:

Részletesebben

Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete

Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete Mérés célja: 1909-ben ezt a mérést Robert Millikan végezte el először. Mérése során meg tudta határozni az elemi részecskék töltését. Ezért a felfedezéséért Nobel-díjat

Részletesebben

Instacioner kazán füstgázemisszió mérése

Instacioner kazán füstgázemisszió mérése Instacioner kazán füstgáz mérése A légszennyezés jelentős részét teszik ki a háztartási tüzelőberendezések. A gázüzemű kombi kazán elsősorban CO, CO 2, NO x és C x H y szennyezőanyagokat bocsát ki a légtérbe.

Részletesebben

KORSZERŰ ROBBANTÁSTECHNIKAI TERMÉKEK ÉS ESZKÖZÖK HASZNÁLATÁNAK MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGI ELŐNYEI

KORSZERŰ ROBBANTÁSTECHNIKAI TERMÉKEK ÉS ESZKÖZÖK HASZNÁLATÁNAK MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGI ELŐNYEI termékeket, pl. nonel és elektronikusan programozható gyutacsokat, porózus ammóniumnitrátból készített ANDO féleségeket és a drága indító tölteteket? Valószínűleg nem azért, mert a minőségi és drága termékek

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 506 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 506 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000806T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 06 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 82 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Nyomástartóedény-gépész Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője

Nyomástartóedény-gépész Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője É 063-06/1/13 A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján.

Részletesebben

Nyomástartóedény-gépész Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője

Nyomástartóedény-gépész Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A HDPE és EPDM geomembránok összehasonlító vizsgálata környezetvédelmi alkalmazhatóság szempontjából

A HDPE és EPDM geomembránok összehasonlító vizsgálata környezetvédelmi alkalmazhatóság szempontjából A HDPE és EPDM geomembránok összehasonlító vizsgálata környezetvédelmi alkalmazhatóság szempontjából Dr SZABÓ Imre SZABÓ Attila GEOSZABÓ Bt IMRE Sándor TRELLEBORG Kft XVII. Országos Környezetvédelmi Konferencia

Részletesebben

Méréstechnika. Hőmérséklet mérése

Méréstechnika. Hőmérséklet mérése Méréstechnika Hőmérséklet mérése Hőmérséklet: A hőmérséklet a termikus kölcsönhatáshoz tartozó állapotjelző. A hőmérséklet azt jelzi, hogy egy test hőtartalma milyen szintű. Amennyiben két eltérő hőmérsékletű

Részletesebben

Ásványi nyersanyagok, 3. év Gyakorlat I. 2012. március 1.

Ásványi nyersanyagok, 3. év Gyakorlat I. 2012. március 1. Ásványi nyersanyagok, 3. év Gyakorlat I. 2012. március 1. 1. Gazdaság-földtani alapfogalmak: Klark érték (Average abundance of the elements) Az adott elem átlagos földkéregbeli gyakorisága. A gyakoribb

Részletesebben

A külszíni süllyedés idõbeni lefolyásának vizsgálata

A külszíni süllyedés idõbeni lefolyásának vizsgálata A külszíni süllyedés idõbeni lefolyásának vizsgálata DR. LÁDAI JENÕ TAMÁS okl. bányamérnök, okl. bányagazdasági mérnök, fõbányamérõ (Vértesi Erõmû Rt., Mány I/a Bányaüzem) Azt a manapság igen idõszerûvé

Részletesebben

5. Laboratóriumi gyakorlat

5. Laboratóriumi gyakorlat 5. Laboratóriumi gyakorlat HETEROGÉN KÉMIAI REAKCIÓ SEBESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A CO 2 -nak vízben történő oldódása és az azt követő egyensúlyra vezető kémiai reakció az alábbi reakcióegyenlettel írható le:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 405 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 405 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 77970 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Akusztikus aktivitás AE vizsgálatoknál

Akusztikus aktivitás AE vizsgálatoknál Akusztikus aktivitás AE vizsgálatoknál Kindlein Melinda, Fodor Olivér ÁEF Anyagvizsgáló Laboratórium Kft. 1112. Bp. Budaörsi út 45. Az akusztikus emissziós vizsgálat a roncsolásmentes vizsgálati módszerek

Részletesebben

Épületvillamosság. Robbanásbiztos villamos gyártmányok. Gyújtószikramentes védelem "i" MSZ EN 50020:2003

Épületvillamosság. Robbanásbiztos villamos gyártmányok. Gyújtószikramentes védelem i MSZ EN 50020:2003 Épületvillamosság Robbanásbiztos villamos gyártmányok. I-es alkalmazási csoport. Gyújtószikramentes rendszerek. 1. rész: Szerkezet és vizsgálatok MSZ EN 50394-1:2004* Villamos gyártmányok robbanóképes

Részletesebben

se és alkalmazása Alun Thomas RHK Kft. SDMTS

se és alkalmazása Alun Thomas RHK Kft. SDMTS Plate loading módszer m ismertetése se és alkalmazása Alun Thomas SDMTS RHK Kft. Témák Bevezetés San Diego Hindhead Bátaapáti Következtetések Milyen egy helyszíni mérés? Bármilyen vizsgálat, amit valós

Részletesebben

TOL A MEGYEI SZILÁRD LEÓ FIZIKAVERSE Y Szekszárd, március óra 11. osztály

TOL A MEGYEI SZILÁRD LEÓ FIZIKAVERSE Y Szekszárd, március óra 11. osztály TOL A MEGYEI SZILÁRD LEÓ FIZIKAVERSE Y Szekszárd, 2002 március 13 9-12 óra 11 osztály 1 Egyatomos ideális gáz az ábrán látható folyamatot végzi A folyamat elsõ szakasza izobár folyamat, a második szakasz

Részletesebben

Talajmechanika II. ZH (1)

Talajmechanika II. ZH (1) Nev: Neptun Kod: Talajmechanika II. ZH (1) 1./ Az ábrán látható állandó víznyomású készüléken Q = 148 cm^3 mennyiségű víz folyt keresztül 5 perc alatt. A mérőeszköz adatai: átmérő [d = 15 cm]., talajminta

Részletesebben

A mecseki bányák metánfelszabadulási adatainak függvényszemléletû vizsgálata

A mecseki bányák metánfelszabadulási adatainak függvényszemléletû vizsgálata A mecseki bányák metánfelszabadulási adatainak függvényszemléletû vizsgálata (II. rész) DR. BIRÓ JÓZSEF okl. bányamérnök, tervezõ-elemzõ szakközgazdász, terv- és controlling osztályvezetõ (Kõ-Szén Kft.

Részletesebben

Közgazdaságtan alapjai. Dr. Karajz Sándor Gazdaságelméleti Intézet

Közgazdaságtan alapjai. Dr. Karajz Sándor Gazdaságelméleti Intézet Közgazdaságtan alapjai Dr. Karajz Sándor Gazdaságelméleti 8. Előadás Munkapiac, munkanélküliség Universität Miskolc, Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, Istitut für Wirtschaftstheorie A gazdaság kínálati

Részletesebben

1. előadás. Gáztörvények. Fizika Biofizika I. 2015/2016. Kapcsolódó irodalom:

1. előadás. Gáztörvények. Fizika Biofizika I. 2015/2016. Kapcsolódó irodalom: 1. előadás Gáztörvények Kapcsolódó irodalom: Fizikai-kémia I: Kémiai Termodinamika(24-26 old) Chemical principles: The quest for insight (Atkins-Jones) 6. fejezet Kapcsolódó multimédiás anyag: Youtube:

Részletesebben

Mekkora az égés utáni elegy térfogatszázalékos összetétele

Mekkora az égés utáni elegy térfogatszázalékos összetétele 1) PB-gázelegy levegőre 1 vonatkoztatott sűrűsége: 1,77. Hányszoros térfogatú levegőben égessük, ha 1.1. sztöchiometrikus mennyiségben adjuk a levegőt? 1.2. 100 % levegőfelesleget alkalmazunk? Mekkora

Részletesebben

Mérések állítható hajlásszögű lejtőn

Mérések állítható hajlásszögű lejtőn A mérés célkitűzései: A lejtőn lévő testek egyensúlyának vizsgálata, erők komponensekre bontása. Eszközszükséglet: állítható hajlásszögű lejtő különböző fahasábok kiskocsi erőmérő 20 g-os súlyok 1. ábra

Részletesebben

1. ábra Sztatikus gyújtásveszély éghető gázok, gőzök, ködök és porok esetében

1. ábra Sztatikus gyújtásveszély éghető gázok, gőzök, ködök és porok esetében 1. ábra Sztatikus gyújtásveszély éghető gázok, gőzök, ködök és porok esetében A csekély feltöltődés B nagy mértékű feltöltődés, kisülési szikra és gyújtásveszély 2.ábra 3. ábra Az elektrosztatikus töltés

Részletesebben

ÖDOMÉTERES VIZSGÁLAT LÉPCSŐZETES TERHELÉSSEL MSZE CEN ISO/TS 17892-5 BEÁLLÍTÁS ADAT. Zavartalan 4F/6,0 m Mintadarab mélysége (m)

ÖDOMÉTERES VIZSGÁLAT LÉPCSŐZETES TERHELÉSSEL MSZE CEN ISO/TS 17892-5 BEÁLLÍTÁS ADAT. Zavartalan 4F/6,0 m Mintadarab mélysége (m) BEÁLLÍTÁS ADAT Minta leírás Barna iszap Előkészítési módszer magmintából Részecske-sűrűség (Mg/m³) 2.70 Feltételezett / Mért Feltételezett Betöltés sorrend információ Kezdeti mérések (gyűrű) Terhelési

Részletesebben

Munka, energia Munkatétel, a mechanikai energia megmaradása

Munka, energia Munkatétel, a mechanikai energia megmaradása Munka, energia Munkatétel, a mechanikai energia megmaradása Munkavégzés történik ha: felemelek egy könyvet kihúzom az expandert A munka Fizikai értelemben munkavégzésről akkor beszélünk, ha egy test erő

Részletesebben

(2006/C 168/04) (EGT vonatkozású szöveg) Az összehangolt szabvány hivatkozása és címe (és referenciadokumentum)

(2006/C 168/04) (EGT vonatkozású szöveg) Az összehangolt szabvány hivatkozása és címe (és referenciadokumentum) C 168/6 A Bizottság közleménye a robbanásveszélyes légkörben való használatra szánt felszerelésekre és védelmi rendszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1994. március 23-i 94/9/EK

Részletesebben

7.1. Al2O3 95%+MLG 5% ; 3h; 4000rpm; Etanol; ZrO2 G1 (1312 keverék)

7.1. Al2O3 95%+MLG 5% ; 3h; 4000rpm; Etanol; ZrO2 G1 (1312 keverék) 7.1. Al2O3 95%+MLG 5% ; 3h; 4000rpm; Etanol; ZrO2 G1 (1312 keverék) 7.1.1. SPS: 1150 C; 5 (1312 K1) Mért sűrűség: 3,795 g/cm 3 3,62 0,14 GPa Három pontos törés teszt: 105 4,2 GPa Súrlódási együttható:

Részletesebben

Porrobbanás elleni védelem. Villamos berendezések kiválasztása

Porrobbanás elleni védelem. Villamos berendezések kiválasztása Porrobbanás elleni védelem Villamos berendezések kiválasztása Villamos berendezések kiválasztása Por fajtája Robbanásveszélyes atmoszféra fellépésének valószínűsége 31 Por fajtája Por minimális gyújtási

Részletesebben

Kisciklusú fárasztóvizsgálatok eredményei és energetikai értékelése

Kisciklusú fárasztóvizsgálatok eredményei és energetikai értékelése Kisciklusú fárasztóvizsgálatok eredményei és energetikai értékelése Tóth László, Rózsahegyi Péter Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány Logisztikai és Gyártástechnikai Intézet Bevezetés A mérnöki

Részletesebben

Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata

Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata (Mérési jegyzőkönyv) Hagymási Imre 2007. május 7. (hétfő délelőtti csoport) 1. Bevezetés Ebben a mérésben a szilárdtestek rugalmas tulajdonságait vizsgáljuk

Részletesebben

Jegyzőkönyv Arundo biogáz termelő képességének vizsgálata Biobyte Kft.

Jegyzőkönyv Arundo biogáz termelő képességének vizsgálata Biobyte Kft. Jegyzőkönyv Arundo biogáz termelő képességének vizsgálata Biobyte Kft. 2013.10.25. 2013.11.26. 1 Megrendelő 1. A vizsgálat célja Előzetes egyeztetés alapján az Arundo Cellulóz Farming Kft. megbízásából

Részletesebben

1. számú ábra. Kísérleti kályha járattal

1. számú ábra. Kísérleti kályha járattal Kísérleti kályha tesztelése A tesztsorozat célja egy járatos, egy kitöltött harang és egy üres harang hőtároló összehasonlítása. A lehető legkisebb méretű, élére állított téglából épített héjba hagyományos,

Részletesebben

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1034/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az ExVÁ Kft. Vizsgálólaboratórium (1037 Budapest, Mikoviny Sámuel u. 2-4.) akkreditált területe

Részletesebben

Levegő összetételének vizsgálata

Levegő összetételének vizsgálata A kísérlet, mérés megnevezése, célkitűzései: A levegő összetételének vizsgálata A levegőben lévő szennyeződések megfigyelése Eszközszükséglet: Szükséges anyagok: meszes víz, kobalt-klorid oldat, színezőanyag

Részletesebben

Termodinamika (Hőtan)

Termodinamika (Hőtan) Termodinamika (Hőtan) Termodinamika A hőtan nagyszámú részecskéből (pl. gázmolekulából) álló makroszkópikus rendszerekkel foglalkozik. A nagy számok miatt érdemes a mólt bevezetni, ami egy Avogadro-számnyi

Részletesebben

Fizikai hangtan, fiziológiai hangtan és építészeti hangtan

Fizikai hangtan, fiziológiai hangtan és építészeti hangtan Fizikai hangtan, fiziológiai hangtan és építészeti hangtan Témakörök: A hang terjedési sebessége levegőben Weber Fechner féle pszicho-fizikai törvény Hangintenzitás szint Hangosságszint Álló hullámok és

Részletesebben

BÕVÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1)

BÕVÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) Nemzeti Akkreditáló Testület BÕVÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) a NAT-1-1034/2009 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az ExVÁ Robbanásbiztos Berendezések Vizsgáló Állomása Kft. Vizsgálólaboratórium

Részletesebben

7.4. Tömény szuszpenziók vizsgálata

7.4. Tömény szuszpenziók vizsgálata ahol t a szuszpenzió, t o a diszperzióközeg kifolyási ideje, k a szuszpenzió, k o pedig a diszperzióközeg sárásége. Kis szuszpenziókoncentrációnál a sáráségek hányadosa elhanyagolható. A mérési eredményeket

Részletesebben

Általános Kémia, BMEVESAA101

Általános Kémia, BMEVESAA101 Általános Kémia, BMEVESAA101 Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár Az anyag Készítette: Dr. Csonka Gábor egyetemi tanár, csonkagi@gmail.com 1 Jegyzet Dr. Csonka Gábor http://web.inc.bme.hu/csonka/ Óravázlatok:

Részletesebben

Az extrakció. Az extrakció oldószerszükségletének meghatározása

Az extrakció. Az extrakció oldószerszükségletének meghatározása Az extrakció Az extrakció oldószerszükségletének meghatározása Az extrakció fogalma és fajtái olyan szétválasztási művelet, melynek során szilárd vagy folyadék fázisból egy vagy több komponens kioldását

Részletesebben

MARE RENDEZVÉNY Balatonkenese, 2010. 09. 8-10. Robbantásokkal és egyéb zajokkal keltett vibrációk intenzitása

MARE RENDEZVÉNY Balatonkenese, 2010. 09. 8-10. Robbantásokkal és egyéb zajokkal keltett vibrációk intenzitása MARE RENDEZVÉNY Balatonkenese, 2010. 09. 8-10. Robbantásokkal és egyéb zajokkal keltett vibrációk intenzitása Fojtással ellátott, nagyfúrólyukas robbantások szeizmogramja (Gyöngyöstarján, 2008. április

Részletesebben

Belső energia, hőmennyiség, munka Hőtan főtételei

Belső energia, hőmennyiség, munka Hőtan főtételei Belső energia, hőmennyiség, munka Hőtan főtételei Ideális gázok részecske-modellje (kinetikus gázmodell) Az ideális gáz apró pontszerű részecskékből áll, amelyek állandó, rendezetlen mozgásban vannak.

Részletesebben

S Z E L L Ő Z T E T Ő

S Z E L L Ő Z T E T Ő P G A R Á Z S S Z E L L Ő Z T E T Ő R E N D S Z E R E g y m á s i k t e r v e z é s i k o n c e p c i ó A levegőcseréhez eddig a hagyományos csatornarendszeres eljárások voltak a legismertebbek, a kivitelezés

Részletesebben

Hőtechnikai berendezéskezelő É 1/5

Hőtechnikai berendezéskezelő É 1/5 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

a. Ismertesse a hőmérséklet, a nyomás, a hőmennyiség SI mértékegységeit!

a. Ismertesse a hőmérséklet, a nyomás, a hőmennyiség SI mértékegységeit! 2 1.. a. Ismertesse a hőmérséklet, a nyomás, a hőmennyiség SI mértékegységeit! b. Mit nevezünk pébégáz cseretelepnek? Ki létesíthet pébégáz cseretelepet és kinek az engedélyével? c. A cseretelepen milyen

Részletesebben

SCM 012-130 motor. Típus

SCM 012-130 motor. Típus SCM 012-130 motor HU SAE A Sunfab SCM robusztus axiáldugattyús motorcsalád, amely különösen alkalmas mobil hidraulikus rendszerekhez. A Sunfab SCM könyökös tengelyes, gömbdugattyús típus. A kialakítás

Részletesebben

2011/2012 tavaszi félév 2. óra. Tananyag:

2011/2012 tavaszi félév 2. óra. Tananyag: 2011/2012 tavaszi félév 2. óra Tananyag: 2. Gázelegyek, gőztenzió Gázelegyek összetétele, térfogattört és móltört egyezősége Gázelegyek sűrűsége Relatív sűrűség Parciális nyomás és térfogat, Dalton-törvény,

Részletesebben

Készítette: Csernóczki Zsuzsa Témavezető: Zsemle Ferenc Konzulensek: Tóth László, Dr. Lenkey László

Készítette: Csernóczki Zsuzsa Témavezető: Zsemle Ferenc Konzulensek: Tóth László, Dr. Lenkey László Készítette: Csernóczki Zsuzsa Témavezető: Zsemle Ferenc Konzulensek: Tóth László, Dr. Lenkey László Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Környezet-földtudomány szakirány 2009.06.15. A téma

Részletesebben

Tanúsított hatékonysági vizsgálat

Tanúsított hatékonysági vizsgálat Tanúsított hatékonysági vizsgálat Termék: XADO revitalizáló gél benzinmotorokhoz Gyártó: XADO-Technology Ltd. 23 Augusta Lane, 4 61018 Harkiv Ukrajna Alkalmazási terület: Revitalizáló gél benzinmotorokhoz

Részletesebben

A szükseges ınıcıálıs PONTOK SZÁMÁNAK Es HELYENEK MEGHATÁROZÁSA ANDO-VAL TÖLTÖTT ROBBANTOLYUKAKBAN

A szükseges ınıcıálıs PONTOK SZÁMÁNAK Es HELYENEK MEGHATÁROZÁSA ANDO-VAL TÖLTÖTT ROBBANTOLYUKAKBAN A szükseges ınıcıálıs PONTOK SZÁMÁNAK Es HELYENEK MEGHATÁROZÁSA ANDO-VAL TÖLTÖTT ROBBANTOLYUKAKBAN FÖLDESI JÁNOS A kézirat beérkezett: 1976. január 15-én. Napjainkban, a világ bányáiban a leggyakrabban

Részletesebben

Általános Kémia, BMEVESAA101 Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár. Az anyag Készítette: Dr. Csonka Gábor egyetemi tanár,

Általános Kémia, BMEVESAA101 Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár. Az anyag Készítette: Dr. Csonka Gábor egyetemi tanár, Általános Kémia, BMEVESAA101 Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár Az anyag Készítette: Dr. Csonka Gábor egyetemi tanár, csonkagi@gmail.com 1 Jegyzet Dr. Csonka Gábor http://web.inc.bme.hu/csonka/ Facebook,

Részletesebben

BME Vízi Közmő és Környezetmérnöki Tanszék. Szabó Anita. Foszfor eltávolítás és a biológiai szennyvíztisztítás intenzifikálása kémiai előkezeléssel

BME Vízi Közmő és Környezetmérnöki Tanszék. Szabó Anita. Foszfor eltávolítás és a biológiai szennyvíztisztítás intenzifikálása kémiai előkezeléssel BME Vízi Közmő és Környezetmérnöki Tanszék Szabó Anita Foszfor eltávolítás és a biológiai szennyvíztisztítás intenzifikálása kémiai előkezeléssel Doktori értekezés Témavezetı: Dr. Licskó István egyetemi

Részletesebben

- HTTE - Hidrogéntermelı tároló egység (járművek meghajtásához) Szerzı:

- HTTE - Hidrogéntermelı tároló egység (járművek meghajtásához) Szerzı: - HTTE - Hidrogéntermelı tároló egység (járművek meghajtásához) Szerzı: Dr. Kulcsár Sándor Accusealed Kft. Az energiatermelés problémája a tárolás. A hidrogén alkalmazásánál két feladatot kell megoldani:

Részletesebben

KŐBÁNYÁK OPTIMÁLIS JÖVESZTÉSTECHNOLÓGIÁJÁNAK KIALAKÍTÁSA

KŐBÁNYÁK OPTIMÁLIS JÖVESZTÉSTECHNOLÓGIÁJÁNAK KIALAKÍTÁSA A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat, Bányászat, 68. kötet, (2006) p. 119-127 KŐBÁNYÁK OPTIMÁLIS JÖVESZTÉSTECHNOLÓGIÁJÁNAK KIALAKÍTÁSA Böhm Szilvia PhD-hallgató Miskolci Egyetem, Bányászati és Geotechnikai

Részletesebben

TALAJOK OSZTÁLYOZÁSA ÉS MEGNEVEZÉSE AZ EUROCODE

TALAJOK OSZTÁLYOZÁSA ÉS MEGNEVEZÉSE AZ EUROCODE TALAJOK OSZTÁLYOZÁSA ÉS MEGNEVEZÉSE AZ EUROCODE ALAPJÁN Dr. Móczár Balázs BME Geotechnikai Tanszék Szabványok MSz 14043/2-79 MSZ EN ISO 14688 MSZ 14043-2:2006 ISO 14689 szilárd kőzetek ISO 11259 talajtani

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 509 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 509 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000009T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 09 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 774961 (22) A bejelentés napja: 2004.

Részletesebben

Mit nevezünk nehézségi erőnek?

Mit nevezünk nehézségi erőnek? Mit nevezünk nehézségi erőnek? Azt az erőt, amelynek hatására a szabadon eső testek g (gravitációs) gyorsulással esnek a vonzó test centruma felé, nevezzük nehézségi erőnek. F neh = m g Mi a súly? Azt

Részletesebben

KS-409.3 / KS-409.1 ELŐNYPONTOK

KS-409.3 / KS-409.1 ELŐNYPONTOK KS-409.3 / KS-409.1 AUTOMATIZÁLT IZOKINETIKUS MINTAVEVŐ MÉRŐKÖR SÓSAV, FLUORIDOK, ILLÉKONY FÉMEK TÖMEGKONCENTRÁCIÓJÁNAK, EMISSZIÓJÁNAK MEGHATÁROZÁSÁRA ELŐNYPONTOK A burkoló csőből könnyen kivehető, tisztítható

Részletesebben

Hőszivattyús rendszerek

Hőszivattyús rendszerek Hőszivattyús rendszerek A hőszivattyúk Hőforrások lehetőségei Alapvetően háromféle környezeti közeg: Levegő Talaj (talajkollektor, talajszonda) Talajvíz (fúrt kút) Egyéb lehetőségek, speciális adottságok

Részletesebben

TP-01 típusú Termo-Press háztartási műanyag palack zsugorító berendezés üzemeltetés közbeni légszennyező anyag kibocsátásának vizsgálata

TP-01 típusú Termo-Press háztartási műanyag palack zsugorító berendezés üzemeltetés közbeni légszennyező anyag kibocsátásának vizsgálata Veszprém, Gátfő u. 19. Tel./fax: 88/408-920 Rádiótel.: 20/9-885-904 Email: gyulaigy1@chello.hu TP-01 típusú Termo-Press háztartási műanyag palack zsugorító berendezés üzemeltetés közbeni légszennyező anyag

Részletesebben

A Dräger PEX 1000 egy 4-20 ma távadó modul, amelyik a Dräger Polytron SE Ex DD szenzor fejek mv jeleit ma jelekké alakítja, és elküldi őket a

A Dräger PEX 1000 egy 4-20 ma távadó modul, amelyik a Dräger Polytron SE Ex DD szenzor fejek mv jeleit ma jelekké alakítja, és elküldi őket a Dräger PEX 1000 A Dräger PEX 1000 egy 4-20 ma távadó modul, amelyik a Dräger Polytron SE Ex DD szenzor fejek mv jeleit ma jelekké alakítja, és elküldi őket a vezérlőegységhez, mint amilyen a Dräger REGARD

Részletesebben

Porraloltó 6-12 kg.-os készülék

Porraloltó 6-12 kg.-os készülék Tűzoltó készülékek Porraloltó 6-12 kg.-os készülék Porraloltó 50 kg.-os készülék Porraloltó GLÓRAI készülék Habbaloltó IFEX készülékek Halonnal oltó készülék Széndioxiddal oltó készülék Japán gyártmányú

Részletesebben

Elvégezni a motor kezelését Bishop's Original termékkel, mely csökkenti a súrlódást és a motor elhasználódását és a jellemzők következetes mérése.

Elvégezni a motor kezelését Bishop's Original termékkel, mely csökkenti a súrlódást és a motor elhasználódását és a jellemzők következetes mérése. NANTESI EGYETEM NANTESI EGYETEM ÁLLAMI MŰSZAKI EGYETEM E.M.S.M. 1 Rue de la Noe 44072 NANTES CEDEX Tel: (40) 74.79.76 Műszai Intézet Technológia és gyártás Saját jelzés: TTPLM/AD/270 79 Motor- és géplaboratórium

Részletesebben

Mérés és adatgyűjtés

Mérés és adatgyűjtés Mérés és adatgyűjtés 7. óra Mingesz Róbert Szegedi Tudományegyetem 2013. április 11. MA - 7. óra Verzió: 2.2 Utolsó frissítés: 2013. április 10. 1/37 Tartalom I 1 Szenzorok 2 Hőmérséklet mérése 3 Fény

Részletesebben

Infravörös melegítők. Az infravörös sugárzás jótékony hatása az egészségre

Infravörös melegítők. Az infravörös sugárzás jótékony hatása az egészségre Infravörös melegítők Infravörös melegítőink ökológiai alternatívát jelentenek a hagyományos fűtőanyag alapú készülékekkel szemben. Készülékeink nagytömegű meleget állítanak elő, anélkül, hogy szennyeznék

Részletesebben

FIZIKA ZÁRÓVIZSGA 2015

FIZIKA ZÁRÓVIZSGA 2015 FIZIKA ZÁRÓVIZSGA 2015 TESZT A következő feladatokban a három vagy négy megadott válasz közül pontosan egy helyes. Írd be az általad helyesnek vélt válasz betűjelét a táblázat megfelelő cellájába! Indokolni

Részletesebben

Rugalmas állandók mérése

Rugalmas állandók mérése KLASSZIKUS FIZIKA LABORATÓRIUM 2. MÉRÉS Rugalmas állandók mérése Mérést végezte: Enyingi Vera Atala ENVSAAT.ELTE Mérés időpontja: 2011. november 16. Szerda délelőtti csoport 1. A mérés rövid leírása Mérésem

Részletesebben

Középfeszültségű gázszigetelésű kapcsolóberendezések villamos szilárdsági méretezése. Madarász Gy. - Márkus I.- Novák B.

Középfeszültségű gázszigetelésű kapcsolóberendezések villamos szilárdsági méretezése. Madarász Gy. - Márkus I.- Novák B. Magyar Elektrotechnikai Egyesület Villamos Kapcsolókész szakmai nap 2012 április 26 Középfeszültségű gázszigetelésű kapcsolóberendezések villamos szilárdsági méretezése. Madarász Gy. - Márkus I.- Novák

Részletesebben

Mérnöki alapok 8. előadás

Mérnöki alapok 8. előadás Mérnöki alapok 8. előadás Készítette: dr. Váradi Sándor Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 1111, Budapest, Műegyetem rkp. 3. D ép. 334. Tel:

Részletesebben

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA Intrúziós fröccsöntés hatása a termék tulajdonságaira Az intrúzió a fröccsöntés egy különleges módszere, amellyel a gép kapacitásánál nagyobb méretű termék fröccsöntését lehet megoldani.

Részletesebben

Egyenáram tesztek. 3. Melyik mértékegység meghatározása nem helyes? a) V = J/s b) F = C/V c) A = C/s d) = V/A

Egyenáram tesztek. 3. Melyik mértékegység meghatározása nem helyes? a) V = J/s b) F = C/V c) A = C/s d) = V/A Egyenáram tesztek 1. Az alábbiak közül melyik nem tekinthető áramnak? a) Feltöltött kondenzátorlemezek között egy fémgolyó pattog. b) A generátor fémgömbje és egy földelt gömb között szikrakisülés történik.

Részletesebben

Nagynyomású fogaskerékszivattyú KS2

Nagynyomású fogaskerékszivattyú KS2 Nagynyomású fogaskerékszivattyú KS2 A KS2 fogaskerékszivattyúkat a robosztus és egyszerű felépítés jellemzi. A nagyfokú gyártási pontosság, a jól megválasztott anyagminőség hosszú élettartamot és jó hatásfokot

Részletesebben

2. Rugalmas állandók mérése jegyzőkönyv javított. Zsigmond Anna Fizika Bsc II. Mérés dátuma: Leadás dátuma:

2. Rugalmas állandók mérése jegyzőkönyv javított. Zsigmond Anna Fizika Bsc II. Mérés dátuma: Leadás dátuma: 2. Rugalmas állandók mérése jegyzőkönyv javított Zsigmond Anna Fizika Bsc II. Mérés dátuma: 2008. 09. 17. Leadás dátuma: 2008. 10. 08. 1 1. Mérések ismertetése Az első részben egy téglalap keresztmetszetű

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR GÉPÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK SPM BEARINGCHECKER KÉZI CSAPÁGYMÉRŐ HASZNÁLATA /OKTATÁSI SEGÉDLET DIAGNOSZTIKA TANTÁRGYHOZ/

DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR GÉPÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK SPM BEARINGCHECKER KÉZI CSAPÁGYMÉRŐ HASZNÁLATA /OKTATÁSI SEGÉDLET DIAGNOSZTIKA TANTÁRGYHOZ/ DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR GÉPÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK SPM BEARINGCHECKER KÉZI CSAPÁGYMÉRŐ HASZNÁLATA /OKTATÁSI SEGÉDLET DIAGNOSZTIKA TANTÁRGYHOZ/ ÖSSZEÁLLÍTOTTA: DEÁK KRISZTIÁN 2013 Az SPM BearingChecker

Részletesebben

Hegesztett alkatrészek kialakításának irányelvei

Hegesztett alkatrészek kialakításának irányelvei Hegesztett alkatrészek kialakításának irányelvei. A hegesztend alkatrész kialakításának az anyag és a technológia kiválasztása után legfontosabb szempontja, hogy a hegesztési varrat ne a legnagyobb igénybevétel

Részletesebben

PhD beszámoló. 2015/16, 2. félév. Novotny Tamás. Óbudai Egyetem, június 13.

PhD beszámoló. 2015/16, 2. félév. Novotny Tamás. Óbudai Egyetem, június 13. PhD beszámoló 2015/16, 2. félév Novotny Tamás Óbudai Egyetem, 2016. június 13. Tartalom Tézisek Módszer bemutatása Hidrogénezés A hidrogénezett minták gyűrűtörő vizsgálatai Eredmények Konklúzió 2 Tézisek

Részletesebben

Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége

Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége Készítette: az EVEN-PUB Kft. 2014.04.30. Projekt azonosító: DAOP-1.3.1-12-2012-0012 A projekt motivációja: A hazai brikett

Részletesebben

Warman kavicsszivattyúk Magyarországon

Warman kavicsszivattyúk Magyarországon Weir Warman Minerals Kft. Weir Warman kotrószivattyúk Kft Magyarországon Prezentáció: XXXVIII.OBB konferencia Balatongyörök Szept. 2005 Készítette: Puskás Ferenc Cégvezet Warman kavicsszivattyúk Magyarországon

Részletesebben

ŐSZINTÉN A GÁZKONVEKTOROKRÓL

ŐSZINTÉN A GÁZKONVEKTOROKRÓL ŐSZINTÉN A GÁZKONVEKTOROKRÓL Fazakas Miklós FÉG Konvektorgyártó Zrt. Magyarországon, az energetikailag felújítandó lakóépületek felét gázkonvektorral fűtjük. Összesen mintegy 4,5 millió gázkonvektor üzemel,ezek

Részletesebben

GÖRGŐS LÁNCHAJTÁS tervezése

GÖRGŐS LÁNCHAJTÁS tervezése MISKOLCI EGYETEM GÉPELEMEK TANSZÉKE OKTATÁSI SEGÉDLET a GÉPELEMEK II. c. tantárgyhoz GÖRGŐS LÁNCHAJTÁS tervezése Összeállította: Dr. Szente József egyetemi docens Miskolc, 008. A lánchajtás tervezése során

Részletesebben

A vizsgálatok eredményei

A vizsgálatok eredményei A vizsgálatok eredményei A vizsgált vetőmagvak és műtrágyák nagy száma az eredmények táblázatos bemutatását teszi szükségessé, a legfontosabb magyarázatokkal kiegészítve. A közölt adatok a felsorolt publikációkban

Részletesebben

VVER-440 (V213) reaktor (főberendezések és legfontosabb üzemi jellemzők)

VVER-440 (V213) reaktor (főberendezések és legfontosabb üzemi jellemzők) VVER-440 (V213) reaktor (főberendezések és legfontosabb üzemi jellemzők) Reaktor és fővízkör A főkeringtető kör névleges adatai Névleges hőteljesítmény A hőhordozó közepes hőmérséklete Megnevezés Névleges

Részletesebben

ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS

ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS Miskolci Egyetem Bányászati és Geotechnikai Intézet Bányászati és Geotechnikai Intézeti Tanszék ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS Oktatási segédlet Szerző: Dr. Somosvári Zsolt DSc professzor emeritus Szerkesztette:

Részletesebben

Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló Mott MacDonald Magyarország Kft.

Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló Mott MacDonald Magyarország Kft. Sándor Csaba Hegedűs Tamás Váró Ágnes Kandi Előd Hogyor Zoltán Mott MacDonald Mo. Kft. tervezői művezetés Mecsekérc Zrt. geodéziai irányítás Az I-K1 és I-K2 tárolókamra építése során végzett optikai konvergencia-mérések

Részletesebben

A nyomás. IV. fejezet Összefoglalás

A nyomás. IV. fejezet Összefoglalás A nyomás IV. fejezet Összefoglalás Mit nevezünk nyomott felületnek? Amikor a testek egymásra erőhatást gyakorolnak, felületeik egy része egymáshoz nyomódik. Az egymásra erőhatást kifejtő testek érintkező

Részletesebben

GÁZTISZTÍTÁSI, GÁZNEMESÍTÉSI ELJÁRÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

GÁZTISZTÍTÁSI, GÁZNEMESÍTÉSI ELJÁRÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA GÁZTISZTÍTÁSI, GÁZNEMESÍTÉSI ELJÁRÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA Kotsis Levente, Marosvölgyi Béla Nyugat-Magyarországi Egyetem, Sopron Miért előnyös gázt előállítani biomasszából? - mert egyszerűbb eltüzelni, mint

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf. 2015 MSZ EN 62305-3

Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf. 2015 MSZ EN 62305-3 Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf. 2015 MSZ EN 62305-3 Alapok - Az építményben és annak környezetében a fizikai károsodás és az élőlények érintési és

Részletesebben

Tanúsított hatékonysági vizsgálat

Tanúsított hatékonysági vizsgálat Tanúsított hatékonysági vizsgálat Termék: XADO revitalizáló gél benzinmotorokhoz Gyártó: XADO-Technology Ltd. 23 Augusta Lane, 4 61018 Harkiv Ukrajna Alkalmazási terület: Revitalizáló gél benzinmotorokhoz

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről VÉDELMEK-VÉDŐESZKÖZÖK. Információs brossúra

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről VÉDELMEK-VÉDŐESZKÖZÖK. Információs brossúra MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi VÉDELMEK-VÉDŐESZKÖZÖK Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi Azokon a munkahelyeken,

Részletesebben