J. sz. füzet A ROBBANTÁSTECHNIKA IDŐSZERÜ KÉRDÉSEI ROBBANTÁSI TEVÉKENYSÉG SUJTÓLÉGVESZÉLY'ES ÜZEMEKBEN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J. sz. füzet A ROBBANTÁSTECHNIKA IDŐSZERÜ KÉRDÉSEI ROBBANTÁSI TEVÉKENYSÉG SUJTÓLÉGVESZÉLY'ES ÜZEMEKBEN"

Átírás

1 A ROBBANTÁSTECHNIKA IDŐSZERÜ J. sz. füzet KÉRDÉSEI ROBBANTÁSI TEVÉKENYSÉG SUJTÓLÉGVESZÉLY'ES ÜZEMEKBEN Összeállitotta: D:r.Földesi János okl. bányamérnök egyetemi adjunktus Nehézipari Müszaki Egyetem Miskolc, junius 1

2 Robbantási tevékenység sujt6légveszélyes üzemekben. Dr. Földesi János okl. bányamérnök, egyetemi adjunktus Nehézipari Müszaki Egyetem, Miskolc Bevezetés A b.ányászati müveletek rohamos gépesi tése felvetj azt a kérdést, hogy egyáltalán van-e létjogosultsága a robbantásos müveleteknek sujt6légveszélyes bányákban? A külföldi és hazai adatok tanulmányozása szerint a szénbányák fejtési előkészítő vágataiban /telepben hajtott vágatokban/ a robbantási munkák nem perspektivikusak. Kivétel az az eset, ha lazit6 robbantást kell végezni a hatékony gépi jövesztés érdekében, vagy szeszélyes települési viszonyok között, amikor a gépi berendezések alkalmazása nehézségekbe ütközik. Az előkészítő vágatok hajtásakor /főleg meddőben hajtott vágatokban/ a robbantásos jövesztés alkalmazása kiszélesedik. Az NSzK-ban és Angliában, ahol a technol6giák gépesítése magas szinvonalu, a meddőben telepített, sőt a vegyes szelvényü előkészítő vágatok többségét fúr6-robbant6 m6dszerrel hajtják. Hazai

3 - 2 - tapasztalatok szerint, ha a kőzet egyirányú nyom6szilárdsága 4000 N/ ci-nél nagyobb a jelenlegi gépi berendezésekkel hatékony jövesztés nem képzelhető el. A nyugat eur6pai szakemberek véleménye szerint 6000 N/ci-es kózetszilárdság az a határ, ameddig érdemes gépi berendezésekkel köveszteni az előkészítő vágatok kózetét. A nemzetközi progn6zis szerint 2000-ben az előkészi tő vágatokhoz 40 %-os lesz a robbantásos jövesztési m6dszer részaránya. Ezt az arányt indokolja várhatóan a szénbányászatban az is, hogy egyre gyakoribb a fur6- kocsik és gépi töltőberendezések alkalmazása. A jövesztő jellegű robbantásokon kívül gázkitöréses bányákban az egyik igen lényeges védekezési módszer a provokációs robbantás. Ez a m6dszer akkor is használható, ha egyéb védekezési eljárás nem alkalmazható. A fentiek alapján egyértelmü választ adhatunk arra a kérdésre, hogy van-e létjogosultsága gázkitörésveszélyes szénbányákban a kőzetmegbontás robbantásos módsz_erének és a provokációs robbantásoknak. A válasz egyértelműen igen. Ezt a választ megerősíti az a vizsgálat is, ami arra vonatkozott, hogy a kőzetmegbontás robbantásos és gépi módszereit veszélytelenség szempontjából összehasonlítsa. Angol vizsgálatok alapján U.Taylor a következőket állapította meg: "Természetesen, helytelen lenne azt feltételezni, hogy mi nem vesszük figyelembe a robbanóanyagok potenciális veszélyességét, de a jelenlegi adatok szerint arra lehet következtetni, hogy a szénbányák-

4 -.3 - ban a robban6anyagok alkalmazása sokkal kisebb veszélyt jelent a gáz gyulladása szempontjából, mint a földalatti gépi berendezések üzemeltetése." Hasonl6 eredményeket tapasztaltak az USA -ban is. A Donyec medence bányáiban ig terjedő időszakban bekövetkezett sujt6légrobbanás okainak elemzéséből az derült ki, hogy a sujtólégrobbanások 70 %-a a jövesztógépek.<::.nek tulaj doni that6. A villamos berendezések potenciális veszélyessége a tápfeszültség folyamatos növelésével állandóan emelkedik. Tudomásunk szerint a Mecseki Szénbányák üzemeiben, ahol a gázkitörésveszély igen nagy a robbantási müveletek alkalmával sujt6légrobbanás nem volt. A sujt6légrobbanások okainak elemzése alapján a széntermelés és az előkészítő vágathajtás gépi módszereinek nincs döntő előnyük a robbantásos m6dszerrel szemben, ha azok bekövetkezési gyakoriságát és intenzitását vizsgáljuk. Mivel a robbantásos kőzetjövesztés a jelen és a közeljövő igényei alapján nem küszöbölhető ki a szénbányászat munkafolyamatai közül, azért a feladat az, hogy a robbantásos kőzetmegbontás hatékonyságát növeljük és a tevékenység biztonságát fokozzuk. Tanulmányunkban két témakörrel kívánunk foglalkozni. Az egyik a jövesztő robbantások, a másik a provokációs robbantások hatékonyságának és biztonságos alkalmazásának lehetőségei gázkitörésveszélyes bányákban.

5 A CH 4 koncentráció változása gázkitörés veszélyes munkahelyeken. A munkahelyek metánkoncentrációja -mint ismeretes. sok tényezőtől függ, de leginkább a telep, vagy a kisérő kőzetek gáztartalma, a jövesztett készlet felaprózódásának /tönkremenetelének/ sebessége, a kidobott készlet mennyisége, szemnagysága, illetve a szemcsék fajlagos felülete határozza meg. A telepek gáztartalma tág határok között változhat és gyakran néhányszor 10 rrf/t értéket is elérhet. A robbantással jövesztett szén és meddő gázleadásának sebessége függ a tönkremenetel gyorsaságától. A jelenleg használatos robbantási paraméterek esetén / 2 m hosszu lyukak, 0,6 kg lyukankénti töltet, 40 tns -on belüli inditás/ a masszivum mozgása a töltetek dotonálása után 10 rns -on belül elkezdődik. A jövesztett kőzet tönkremenetele lényegében ms alatt megy végbe, a lyukak által határolt és leválasztott kőzettömeg néhány méterre való kidobálásához és teljes felapritásához néhányszor száz ms szükséges. A szén és kőzet aprózódása rendszerint 8-151ns -mal a töltet felrobbanása után kezdődik. Azonban a kidobott készlet nagyobb mértékü aprózódása megy végbe egymáshoz, a főtéhez, a talphoz és a munkahelyek oldalaihoz való ütközés hatására, ami a kivetett készlet mozgásának elkezdődése utáni néhány tiz, vagy néhány száz m s alatt megy végbe.

6 - 5 - A gázkoncentráció változásának tanulmányozása során nagyon lényeges a frissen kitört bányatérségekben uralkodó viszonyok ismerete. A robbantás után a kitört homloknál és a fur6lyukak határolta szén, vagy kőzet masszivumban nem lehet megfelelő légmintát venni. Ennek magyarázata nemcsak az, hogy ebből a z6náb61 a robbantás közben csak nehezen lehet mintát venni, hanem az is hogy igen nagy a val6szinüsége annak, hogy az intenziv CH kibocásjtás ellenére sem alakul ki robbanóképes 4 gázelegy. A frissen kivetett készlet ebbe a zónába bocsájt ki nagymennyiségü lehült detonációterméket, a robbanóanyag minden kg-ja után több mint 600 liter vízgőzt, co 2 és N -t, valamint néhány száz gr finoman diszpergált NaCl -ot és más sót, ezen kivül a levegőbe kerül -kis oxigéntartalommal- nagytömegü por is. Az ujonnan k~tört zónában a robbantás utáni rns -os intervallumban nincs tehát robbanóképes gázelegy, amit igazolnak a rövidkésleltetésü robbantásokkal szerzett ipari tapasztalatok és kisérleti eredmények [1]. A szén, meddő és vegyes homlokok előtti bányatérségek robbantás hatására végbemenő gázkoncentráció változásainak tanulmányozására Szovjetunióban 4 aknában nél nagyobb számú légmintát vettek automatikus légmintavevő készülékkel, ebből több mint 200 -at 0,05- -0, 27 sec -os intervallumban, több mint et mp -es intervallumban. A gázminták analízise azt mutatta, hogy a töltet iniciálása utáni 0,05-0,27 másodperces intervallumban -ide számitva a provokált szén és gázkitöréseket is- a CH 4 koncentráció nem nő 1,9 % fölé.

7 - 6 - A 0,27-0,52 másodperces intervallumban a metántartalom jelentősen nő. A töltetek robbantása után 0,52 másodperc cel a CH 4 koncentráci6 2,5-4,2 %. Ilyen CH 4 tartalom mellett, ha a fejtés előtti térségben csak viszonylag kis mennyiségü szénpor is van jelen, robbanásveszélyes légkör alakulhat ki. Azonban ilyen veszélyes környezet csak ritkán, zárt térségben és igen száraz térségben lehetséges. Az 1. ábra ugyancsak szovjet kísérleti adatok alapján tünteti fel a szénhomlokon a metántartalom alakulását az idő függvényében nedvesítés nélküli és a vájvég átitatásával dolgoz6 robbantásos vágat hajtási technol6gia alkalmazása esetén. A vájvég átitatásával jár6 technológia lényegesen lecsökkenti a robbantás után közvetlenül kialakuló maximális gázkoncentrációt. Abban az esetben, ha a robbantás előtt nincs veszélyes CH 4 koncentráci6 a homlok előtti térségben, akkor a robbantó hál6zatra adott impulzus pillanatától számított 0,25-0,27 másodpercben robbanóképes koncentráció nem is jön létre [l}. Ezt bizonyítják azok a mérések is, amelyeket a Bányászati Kutató Intézet végzett a Mecseki Szénbányák Vállalat üzemeiben. Robbantások után -néhány másodperc eltelte után- a metánkoncentráció a homlok előtti térségben gyorsan nő. Védekezés szempontjából nagyon lényeges az is, hogy a homloktól milyen távolságban, milyen a CH 4 koncentráció. Szovjet kísérleti robbantások mérési adatai szerint a homloktól számított 0,7-1,2 m-es

8 2,5..., 0 t 2,0 1, ,5 ' ' I ' s ro ~ w ~ A robbonfósfói eltelt idó f l perc nem nedvesített vájveg esetén 2 - cititototf vójveg esetén 1~ Óbro A metóntortolom vóllozóso nedvesites nélküli es Ófitofosos vó9afhajtósi fech nolóqio olkolmazáso esetén \

9 - 7 - távolságon belül rögzített mintavevő készülékek mértek maximális CH koncentrációt. Meg kell jegyezni, hogy 4 jelentős eltérés lehet az egyidőben egymás mellett vett minták metánkoncentrációja között. Ez azt a feltevést igazolja, hogy a robbantóhálózatra adott impulzus után már néhány m s -al veszélyes metán-levegő keverék alakulhat ki, de az nem tölti ki az egész homlok előtti térséget, csak annak kis részét. A 2. ábrán látható, hogy a homlok előtti térség CH koncentrációja a robbantás után több mint 270 r r1 s 4 -ig növekszik, amig el.éri a robbanásveszélyes értéket, még szén és gázkitörés esetén is. Az elóvájási munkahelyeken a robbanásveszélyes koncentráció perceken keresztül megmarad a szellőztetés ellenére is. A metánfelhalmozódás legnagyobb értékét a robbantás után 0,5-4 perccel éri el. Az első periódusban, amely néhány mp -re tehető, a homlok előtti térség CH 4 koncentrációja csak kivételes esetben haladja meg a 2 %-ot. Ez azzal magyarázható, hogy néhány mp-ig a metántartalom nem jelentkezik a munkahely minden részén, csak egyes foltokban. A homlok előtti térség légkörében a robbantást követően megnő a co 2 koncentráció, csökken az oxigén tartalom és nem tul nagy mennyiségben megjelenik néhány mérgező gáz: szénmonoxid és nitrózus gázok. A CO tartalom rendszerint nem nő 1,5 % föl é. A térség oxigén tartalma viszonylag hosszú időn keresztül csökken /ez 10 perc is lehet/, de csak egyes esetekben süllyed % alá.

10 - 8 - A robbanási gázok összetételét az alkalmazott robbanóanyag konstrukció is befolyásolja. Az 1. táblázat adatai szovjet tapasztalatok alapján azt bizonyi tják, hogy monotöltetes müanyag hüvelyes robbanószer alkalmazása esetén a képződő CO mennyiség lényegesen kisebb, mint hagyományos papirhüvelyes robbanóanyag felhasználásakor. A bányalevegő összetételének változására vonatkozó itt felsorolt törvényszerüségek ismerete a legfontosabb gázveszélyes, szén és gázkitörésveszélyes telepekben végzett robbantási munkák biztonságos végrehajtásához. A fentieken túlmenően meg kell még jegyeznünk azt is, hogy a CH 4 koncentráció nemcsak a gázleadás mértékétül függ, hanem a munkahelyet szellőztető mennyiségétől is. A szellőztetés hatása a robbantás után néhány perccel jelentkezik, szélsőséges esetben már néhány mp után. levegő Tehát az első rns -os periódusban a szellőztetés nem csökkenti a CH 4 koncentrációt. Legyen például a munkahelyre küldött levegő mennyisége 250 d/perc, ami Mecseki Szénbányákban vágathajtásnál átlagosan elfogadható érték ms alatt mindössze 0, ,832 d levegő jut a munkahelyre. Világos, hogy ilyen mennyiségü levegő gyakorlatilag nem képes a CH 4 koncentrációt lényegesen csökkenteni.

11 CH Jo,_ - CH 4 /... ' /Jrr ~ 1 \ ' 1 \ II. \ \. 'I~ ~ J. ~ 1 = ~ ~ """"' o 02, 021, so sec i 1 i ! i, r '. "! 2.ábra MetÓnkoncenfrÓciÓ voltozasa feltáró vóqafokbon- 1 - provokált gáz es szénkiförésnél 2...:. p.rovokoh 9azkitöresnel 3 - nem kiförésveszelyes telepekben végzett robbonf Ósoknal

12 1. táblázat A robbanási gázok összetétele hagyományos és müanyaghüvelyes monotöltet konstrukció esetén. Papirhüvelyes hagyományos Müanyaghüvelyes monotöltetek töltetek, gaz összetétel térfogat százalékban CH 4 co 2 02 co CH 4 co co 1, ,8 0,5 0,5 2,9 17,2 0 0,7 1,1 19,6 0,4 0,8 0,1 19,8 0,2 0,5 1 20,2 0 0,15 2,55 17,3 0 1,4 1,5 19,2 0,4 0,05 2,55 17,4 0 1,7 1,4 20,8 0,57 0,4 2,41 16,8 0 0,03 0, ,1 0,3 0,7 19, ; ,7 o,6 18,2 0 0, ,27 q,6 o,6 19,7 0 0,3 0,2 20,5 O,l 0,3 0 18,6 0 0,4 0,1 19,6 0,4 0,4 1,7 17,5 0 0,2 1,8 19,8 0,4-2,43 19,3 0 0,15 1,4 20,2 0,4 2,77 19,2 0,29 0,1 1 20,2 0,4-1,58 20,1 0,29 0,1 0,8 19,7 0,2-2,73 18,8 0,14 0 1,4-0,3-1,88 19,8 0,14 Átlag ' 0,41 1,1 19,8 0,27 0.,42 1,67 18,7 0, 084

13 Jövesztő robbantások sujtólégveszélyes környezetben. Gázkitörések alkalmával,mint azt az előbbiekben láttuk, ha robbantás előtt nem volt sujtólégveszélyes ch koncentráció a munkahelyeken, akkor a robbantás 4 után ms szükséges ahhoz, hogy 2 % CH 4 gyüljön össze. A sujtólégrobbanásveszélyes koncentráció ms alatt alakul ki [l}. Mivel a sujtólégveszélyes bányák szénpor veszélyesek is, igy gázkitörések alkalmával már a 2 %-os ch koncentráció is veszélyes lehet. 4 A robbantási technológiák kialakitásánál ezt a tényt kitörésveszélyes helyeken a töltetek időzitett inditásánál feltétlenül figyelembe kell venni. A robbantásos jövesztési technológiák sujtóléges bányákban való kialakitásánál jó lenne különbséget tenni aszerint, hogy teljesen meddő, vegyes szelvényü vagy tiszta szénelővájásban kell-e robbantani. Sajnos nálunk ezt a különbséget az egyes technológiák nem nagyon veszik figyelembe. A jövesztő jellegü robbantások sujtólégveszélyes munkahelyeken azért veszélyesek, mert a sikeres jövesztés érdekében a tölteteket időzitett gyutacsokkal iniciáljuk. Az időzités eredményeként pedig a fojtások és robbanóanyag töltetek kirázódhatnak a késő b b robbanó lyukakból és lyukcsonkolás léphet fel. A fojtás és töltet kirázódása a lyukcsonkolás eredményeként forró robbantási gázok és robbanóanyag kerülhet a s ujtólégveszélyes környezetbe. A fojtáskirázódás, lyukcsonkolás

14 általában annak következménye, bogy a lyukak telepítésénél az előtét nagyságát, a lyukak közötti távolságot a fojtás anyagát és hosszát, az iniciálás bel.yét nem választottuk meg helyesen. Mivel sujtólégveszél.yes környezetben a késleltetési összidő nem lehet nagy a betörésbe telepített lyukakat egy fokozattal kell elrobbantani. Annak érdekében, hogy a koszoruba telepített lyukakból a fojtás idő előtt ne repüljön ki, az előtét nagyságát az alábbi összefüggéssel határozhatjuk meg:. 1/3 w = 0 ' 0 3 d ( i~: ) /ml /1/ ahol: d -a robbantólyuk átmérője /mm/, tr -a robbanóanyag töltési sürüsége [g/ci] ik -a robbantandó kőzet sürüsége (g/ci] A koszorún belül a lyukak egymás közötti távolságát a t = d [cm1 /2/ összefüggéssel határozhatjuk meg (2]. ahol: d -a robbantó lyukak átmérője [cm] pk -robbantás során a kőzetet érő nyomás nagysága, melyeknek értékét a

15 P = 208 k (N/cnfJ /3/ kifejezéssel határozhatjuk meg, ahol: Q -a robbanási hő értéke [kcal/kg] rt -a töltet sugara [cm), rl -a robbantó lyukak sugara CcrnJ ;.J -a Poisson szám. bh -a kőzet huzószilárdsága (N/ cnf] Kd -a dinajnikus terhelés együtthatója /értéke 1,5-2,6 között változik/ Á -a roncsolási energia csillapodását figyelembe vevő tényező, melyet az alábbi összefüggéssel határozunk meg: /4/ ahol: 'Űr -a robbanóanyag töltési sürüsége fg/ crrf] D -a robbanóanyag detonációs sebessége [m/s] 't'k -a kőzet sürüsége (g/ci ] e -a feszültséghullámok t erjedési sebessége a kőzetben [m/ s 1

16 A /2/ összefüggésel meghatározott lyuktávolság mellett a robbantási technológiáknál meg kell adni a töltetek iniciálásának helyét és a fojtás nagyságát és konstrukcióját is. Annak eldöntésére, hogy a tölteteket lyuktalpon vagy a fojtás alatt iniciáljuk az alábbi arányok adnak tájékoztatást: - egyenes indítás akkor szükséges, ha D ' 1 6 e,,,, ' 1 - fordított indítás pedig akkor, ha < 1,6 ahol: D -a robbanóanyag detonációs sebessége cl -a hang longitudiális terjedési sebessége kőzetben (m/s] :mis~ Hazai előírásaink szerint provokációs robbantásoknál egyenes inditást kell alkalmazni. Ez az előirás hazai viszonyainknak meg is felel és a biztonságot is növeli [3], de megjegyezzük, hogy a fordított inditással a robbantás hatásfokát növelni lehet ezért a jövesztő robbantásonál célszerübb a fordított indítást alkalmazni.

17 Amint azt az előzőekben is emlitettük a robbanási gázok és esetleg kirázódó töltetek ellen nagy surlódási tényezőjü és megfelelő hosszuságu fojtásokkal hatékonyan védekezhetünk. Nem szabad használnunk vizes anyag és viz fojtásokat, mert azok igen kis nyomások hatására elhagyják a robbantólyukat 3. ábra (11. A fojtás anyaga száraz, különböző szemnagyságú szemcsés anyag és finom homok keveréke legyen. Az ilyen összetételü fojtás hosszát az alábbi összefüggéssel határozhatjuk meg~ [cm] /5/ A forró rabbanási gázok mellett másik gyujtóok az égő robbanóanyag. A robbanóanyag akkor ég, ha a detonáció gyengül. Ez viszont a robbanóanyag alkalmazásának körülményeire, vagy a robbanóanyag alacsony detonációs tulajdonságaira vezethető vissza. A detonáció lelassulásának és a sujtólégbiztos robbanóanyagok égésének az alkalmazás körülményeire visszavezethető okai a következők: - A robbantótöltet tultömörödése mehet végbe a szomszédos furólyukaknál a lökóhullámok és a robbantólyukakon belül a csatornaeffektus hatására [41. A lökőhullámok, tultömöritő és a csatorna effektus hatása ellen az alábbi. megoldásokkal lehet védekezni, egyrészt a robbantótöl tetek közötti távolságot kell a /2/ össze-

18 függés szerint meghatározni, másrészt a fúrólyuk és töltet átmérők közötti különbség %-nál nagyobb nem lehet. - Sujtólégveszélyes környezetben a töltetek égését az is elősegítheti, hogy az időzítés során szétrázódnak a szomszédos töltetek és megnő a légrés nagysága, vagy inert anyag kerül a töltetek közé és lelassul a detonáció~ A fenti két zavaró tényező kiiktatható, ha szilárd burkolatu monotölteteket alkalmazunk. A szilárd burkolatu monotöltetekkel a felhasználásból eredő hibákat és veszélyforrásokat is csökkenthetjük. MüanyaghUvelyes monotölteteknél egymástól cm -re telepi tett lyukaknál is viszon.yla.g ritkábban következik be a robbanóanyag tultömörödése, ami égéshez vezethet. A jövesztő robbantásoknál még egy lényeges kérdésre hívjuk fel a figyelmet. A robbantások előtt biztonsági környezetet hozhatunk létre a vágatban, amely vagy vizfüggöny-ből vagy ismert gázokból kialaki toti közeget jelent. Ebbe a porlasztott vízbe vagy ismert gázzal töltött környezetben az égő robbanóanyag sem képes gyujtani a sujtóléget [5].

19 a száraz ly_ukoj.. 4 (Jb '..... b - nedves lvukolc ; _ 2 -. obro) oq hómök. foitó& 1 - OCJ'I09 - homo/< fojfós 11, 7 1-, ; foll.;óshoforo Jcp/cm fi, 1. H 1-1!t j folt1ó,hőfótó 3 ' 2 OQl.J09foi!~' 17 /. H 2 O i folva,shota,ro lcp/cm..... _. kp/ 1 cm'., _. _..., <109fo1toc ts,s 1. H,o, folyoshoforo B-10 l<p/cm,. 5- oqvo9fo1tos 20 H j folt.10sho (3.o.obro)o91109fojtÓ' H,O; fol11dshofdro 5-7 lep/cm' tóra 5-7 kp/cm 1 20 p (afm) r----~:... -,--,-Á~~ p (afm) I 1 V ~I - ~ 16' F I :0. r 7 Y: ". "'"'" J I 1.< I ~ 1 e-t y > / ~ BO óo 8(J 100, Lt (cm) a. abra,, A kritikus 9dz.nyomos. valtozdso a fojtos 1 - Lf (cm) 3.b. abra onyo90 és hossza s:erint

20 A provokációs robbantási technológiák kialakitása gázkitörésveszélyes bányákban A váratlan gázkitörések és az azokat követő esetleges sujtólégrobbanások elleni védekezési módszerek közül napjainkban is egyik hatékony védekezési mód a provokációs robbantás. Ezzel a védekezési móddal meghatározott helyen és időpillanatban válthatjuk ki a gázkitörést, vagy a munkahelyek környezetében a helyi feszültségcsucsokat csökkenthetjük. Vágathajtás esetén a kózethomlok előtti tartomány tönkremenetelének, a kitörések jelentkezésének általános feltétele ~ 6] szerint: (; 0 B - 1 P < 1 q /6/ 0 ahol: D -a kőzet /széntelep/ egyirányú nyomószilárdsága [N/ cnf] -az eredeti Íprimer/ pórusgáznyomás [N/ cnf] -a Brinke f éle szá.~ q -a 6 / ~ a ~ -r.-, a kőzet folyáshatára. F ~' ~ ~ (N/ cnf J A D' értéke a mechanikai elemzés alapján: x o /7/

21 ahol: x 0 -a plasztikus és rugalmas k ő zetzóna hatásának távolsága a vágat homlokától [m] Az összefüggés egyes tagjai a természeti paraméterek függvényében: D = 1,3 1 + e m - 2 r 0 1 e ITíE 12 (0,5 m CR - l. m l ).j 0 / 8/ ó <ö' t = - ~m - 1 H t - R Dp 0 + l m- Po 1 e x /9/ xo = R ( Dp + 1) 1 0,5 m CR + B - 0 ln m - 1 m - 1. [ O'F B (m-1) H f -po + m-1 - ~ /10/ ahol: H fj m eo R e x -a külszintől számított mélység (mj -a fedőösszlet átlagos térfogatsulya [Mp/m'] -a kőzet /széntelep/ Poisson száma -a kőzet /széntelep/ hézagtényezője -a vágat sugara [m1 -a vágat biztositószerkezetének hatékonys ága -a homloktól mért távolság (m1 /A kitörésveszély szempontjából kritikus távolság x = x 0 helyen van./ E -a kőzet széntelep rugalmassági modulusa [Mp/nr]

22 A /10/ összefüggésben szereplő paraméterek ismeretében számítható a provokáló lyukak mélysége. {6J kőzetmechanikai vizsgálatai szerint a vájvégtól távolodva a radiális és tengelyirányu feszültségek lefutása különböző pórusgáznyomás mellett a 4o ábrán látható. Mecseki pórusgáznyomások mellett a provokálandó tartomány. 1,0-5 m között van. Az ábráról lát-,. ~ Sfn-ndl,,,, hato, hogyynosszabo lyukak a~kalmazasaval a provokalas hatásfoka nem nő, sőt a késve jelentkező kitörést segíti elő. A rövid lyukakkal történő provokálás pedig nem fakaszthat gázt a homlok közelében fellazult kőzetekből. A hosszufurólyukas provokálás alkalmazásánál azonnal találkozunk egy nagy problémával, mégpedig azzal, hogy előírásaink szerint egy lyuk töltete nem haladhatja meg a 600 g-ot. Ezt a problémát a Mecseki Szénbányáknál ugy próbáltuk megoldani a kísérleti technológiáknál, hogy osztott tölteteket alakítottak ki. A 600 g-os töltetek közé ismert anyagot töltöttek, ezzel a provokáló lyukak inaktív részét növelték meg. A robbantólyukak inaktív részének növelésével a közegnek átadott impulzus nagysága csökken. A hengeres töltetek felületén a közegnek átadott robbanási i mpul - zus nagyságát az I = 161(;' 27 2 (kg m/s] /11/

23 összefüggéssel határozhatjuk meg, ahol: ~o -a robbanóanyag kezdeti sürüsége [kg/~ ] D -a robbanóanyag detonációs sebessége [m/sj rt -a töltet sugara [mj Lf -a fojtás hossza /a töltet inaktiv részének nagysága/ [m] I 1 -a robbantólyuk hossza [m] A /11/ összefüggés szerint a töltethossz növelésével vagy az egy lyukba töltött robbanóanyag mennyiségének növelésével a hengeres töltetek keltette robbanási impulzusok nagysága növekszik, ha a fojtás hoszsza állandó marad. A radiális 6r és tengelyirányú, b"t feszültségek /4. ábra/ és a /11/ -es összefüggés alapján egyértelmü, hogy a provokáló robbantólyukak hosszát és ennek megfelelően a töltetek nagyságát a Mecseki Szénbányák üzemeiben is növelni kell. Meghatározott tipusu robbanóanyagok alkalmazása esetén a megnövelt töltetnagyság nem növeli a provokációs robbantások potenciális veszélyességét [1]~ A kérdés az, hogy a provokáló lyukakat hogyan telepitsük a vágatokban Mivel a provokációs lyukakat azonos fokozatu gyutacsokkal inditjuk és a kőzetet a lyuk környezetében össze kell törnünk, a provokál? robbantólyukak közötti távolságot az alábbi összefüggés segitségével határozhatjuk meg: 2 pk tp = 2 d [ Kd ~ Öh..,_;...-rt'--J 1/ ;{ 1 - fa ' [cm ] /12/

24 ,;. :._~~-----,---r-----:-r--:---i Po 00 N /cm 2 Po " 100 N/Cm 2 p N ;/cm 2 i 1..- _ _ _ :... _ :_P~o: _t._:a_o-...n_:_/ c_m_-+--' ~-ttt---7""1 ; i 16'! r l r----l-----l~=-l---t-n:---t---f :1200 tf t ~ ~~~------~~"""'!'l"s--l---...o..f.. Jh-l~ j ~ , =------~r-~~ N i e',,, x[m] 4. óbro

25 A /7/ -es összefüggéssel meghatározott lyuktávolságokkal nemcsak a kontur mentén, hanem a vágat szelvényén belül is kell lyukakat telepiteni. Különösen vegyes szelvényű vágatokban lényeges, hogy a szilárd kőzeteket is roncsoljuk. A vágathomlok előtti vegyes szelvények azért jelentenek fokozottabb kitörésveszélyt, mert ha a szenet nagyobb rugalmassági modulusu kőzet veszi körül, akkor az alakváltozás, térfogatcsökkenés f okozottabb mértékben a szénben megy végbe, ezért fokozottab-b mértékben növekszik a pórusgáznyomás és ezzel együtt a kitörésveszély. Err nagyon jó példa az 1978~ decemberében Zobák bányaüzem 10 telepében hajtott vegyes szelvényü vágatban bekövetkezett váratlan gázkitörés, melyet rövid távolságon belül /10-12 m/ követett egy provokált gázkitörés. A provokációs robbantással egyidőben a jövesztő lyukakat is el kell r obbantani annak érdekében 1 hogy ép kőzetmag ne maradjon a vágat homlokán A jövesztő robbantás segiti elő az intenzív gázleadást a provokált zónából. 4 Javaslatok a s ujtólégveszélyes munkahelyeken a l kalmazott robbantási technológiák kialakitására- - A jövesztő jellegü robbantásoknál tegyünk különbséget aszerint, hogy meddő, szén vagy vegyes szelvényben kell-e robbantanunk-

26 A 4. ábra szerint, gázkitörésveszélyes munkahelyeken a jövesztó ly,lkak hossza ne legyen nagyobb mint 1 m. - A sikeres jövesztő robbantások érdekében a késleltetési idők nagységét növelni lehet és kell, hiszen a különböző nemzetközi és hazai mérések tapasztalatai szerint ms -ig még gázkitörések alkalmával sem növekszik a CH koncentráció a veszélyes érték 4 fölé. - A töltetkirázódás, kifuvó lövések és lyukcsonkolás elkerülése érdekében az előtét, lyuktávolság értékét és a fojtás nagyságát és összetételét a tanulmányban leirtak szerint ajánljuk kia1akitani. - A provokáló lyukak hosszát a 4. ábra szerint a hazai sujtólégveszélyes bányáinkban 1-5 m között kell megválasztani. Ez annyit jelent, hogy a hosszabb provokáló lyukaknál a töltetnagyságot növelni kell. Ez a megnövelt töltetnagyság fokozottan sujtólégbiztos robbanóanyagok alkalmazásakor még forditott iniciálás esetén sem vezet sujtólégrobbanáshoz, ha tökéletes a detonáció [71. - A csatornaeffektus, a kiégés, töltet kirázódás megakadályozása érdekében nyomásálló monotöltetek kialakitására kell törekedni sujtólégveszélyes bányákban. - A biztonság fokozása érdekében a vájvégtől 1-5 m-es távolságban biztonsági környezetet kekt létrehozni, amely vagy viz poritásával, vagy inert gázzal kell kialakitani. A vizfüggöny kialakitása egyszerübb és ennek feltételei minden hazai üzemben majdnem teljesen készek. Miskolc, junius 11.

27 Felhasznált irodalom.1. V.I.Sztikacsev: Szozdanyie predohranyitelnoj szredü pri vzrüvnüh rabotak. /Izdatyelsztvo "Nyedra" Moszkva 1972./ :2. Horváth Lászl6: A vágathajtásban használt robbantási technológiai tervezésének uj lehetőségei. /Bányászati fis Kohászati Lapok, Bányászat 112.évf sz./ 3 Dr.Bohus Géza: A robbanótöltetek iniciállásának.. helye, módja és iránya /A robbantástechnika időszerü kérdései 2.sz. füzet május, Tatabánya./ ~- Dr.Bohus Géza: A csatornaeffektus. /A robbantástechnika idószerü kérdései l.sz. füzet október, Tatabánya/ :5 -. XVII. Bányabiztonsági Konferencia A, B, C szekciójának anyaga /1977. október 3-7, Várna/

28 ~ 1 Dr.Somosvári Zsolt: Investigation of the Drift Face Zine in Rock Gas Systems to Solve the Causes of Rock and Gas Outbursts. /Acta Geodaetica, Geophysica et Montanistica/ Megjelenés alatt ~7 2 Ing. Josef Müller: Problemy debnace trhavin ve vyvrtech /Zpráva c Ostrava-Radvanice/

MUNKAANYAG. Nemes József. Kivonat a robbantási technológiai előírás elemeiből II. (Szeizmikus biztonsági távolságok) A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Nemes József. Kivonat a robbantási technológiai előírás elemeiből II. (Szeizmikus biztonsági távolságok) A követelménymodul megnevezése: Nemes József Kivonat a robbantási technológiai előírás elemeiből II. (Szeizmikus biztonsági távolságok) A követelménymodul megnevezése: Robbantás környezeti hatásai I. A követelménymodul száma: 0022-06

Részletesebben

A szükseges ınıcıálıs PONTOK SZÁMÁNAK Es HELYENEK MEGHATÁROZÁSA ANDO-VAL TÖLTÖTT ROBBANTOLYUKAKBAN

A szükseges ınıcıálıs PONTOK SZÁMÁNAK Es HELYENEK MEGHATÁROZÁSA ANDO-VAL TÖLTÖTT ROBBANTOLYUKAKBAN A szükseges ınıcıálıs PONTOK SZÁMÁNAK Es HELYENEK MEGHATÁROZÁSA ANDO-VAL TÖLTÖTT ROBBANTOLYUKAKBAN FÖLDESI JÁNOS A kézirat beérkezett: 1976. január 15-én. Napjainkban, a világ bányáiban a leggyakrabban

Részletesebben

Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának bővített, szerkesztett anyaga

Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának bővített, szerkesztett anyaga Robbanásbiztos Berendezések BKI Vizsgáló Állomása Ex BKI Robbanásbiztos Berendezések Vizsgáló Állomása Ex Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának

Részletesebben

A bányahatóság, felismerve a villamos gyújtással. kedvezőtlen. történő robbantás előkészitése során jelentkező nem kivánt

A bányahatóság, felismerve a villamos gyújtással. kedvezőtlen. történő robbantás előkészitése során jelentkező nem kivánt 1 Bevezetés Ismert, hogy környezetünk egyre fokozódó villamositása, a bányászati munkahelyek gépesitése, valamint a magasfeszültségü energiaelosztó berendezések, a rádióés TV-adók, a radarállomások teljesitményének

Részletesebben

Villamos hálózatok tűzvédelme

Villamos hálózatok tűzvédelme Nagy Lajos Villamos hálózatok tűzvédelme Az elektromos áram, mint tűzokozó 2. rész 2008 HÁLÓZATVÉDELEM / TŰZVÉDELEM Villamos hálózatok tűzvédelme Az elektromos áram, mint tűzokozó A szigetelés előzetes

Részletesebben

A vegyi mentés korszerû eszköze: UNIVERZÁLIS FOLYADÉKFELITATÓ 2003/5

A vegyi mentés korszerû eszköze: UNIVERZÁLIS FOLYADÉKFELITATÓ 2003/5 A vegyi mentés korszerû eszköze: UNIVERZÁLIS FOLYADÉKFELITATÓ 2003/5 2003. 10. évf. 5. szám Szerkesztõbizottság: Dr. Cziva Oszkár Kristóf István Heizler György Soltész Tamás Tarnaváry Zoltán Fõszerkesztõ:

Részletesebben

AZ ABRAZÍV VÍZSUGARAS VÁGÁS MINŐSÉGÉNEK

AZ ABRAZÍV VÍZSUGARAS VÁGÁS MINŐSÉGÉNEK MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR AZ ABRAZÍV VÍZSUGARAS VÁGÁS MINŐSÉGÉNEK ÉS HATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA PhD ÉRTEKEZÉS KÉSZÍTETTE: DR. MAROS ZSOLT OKLEVELES GÉPÉSZMÉRNÖK SÁLYI ISTVÁN GÉPÉSZETI

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. (részletezés) E-1 Hőtani alapfogalmak; az égés fogalma, feltétele, fajtái. E-2 Szilárdanyagok, porok, folyadékok, gázok égése

TARTALOMJEGYZÉK. (részletezés) E-1 Hőtani alapfogalmak; az égés fogalma, feltétele, fajtái. E-2 Szilárdanyagok, porok, folyadékok, gázok égése TARTALOMJEGYZÉK (részletezés) I. Égéselmélet és oltóanyag ismeret E-1 Hőtani alapfogalmak; az égés fogalma, feltétele, fajtái E-2 Szilárdanyagok, porok, folyadékok, gázok égése E-3 Az égés megszüntetésének

Részletesebben

Mi a teendő vegyi baleset esetén? segédlet a súlyos balesetek elleni védekezés lakossági tájékoztató kiadvány elkészítéséhez

Mi a teendő vegyi baleset esetén? segédlet a súlyos balesetek elleni védekezés lakossági tájékoztató kiadvány elkészítéséhez Mi a teendő vegyi baleset esetén? segédlet a súlyos balesetek elleni védekezés lakossági tájékoztató kiadvány elkészítéséhez 2 Kiadja: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 1149 Budapest, Mogyoródi

Részletesebben

Földgáz alapú fűtőműi hőtermelés és távhőellátás kiváltása biomassza tüzeléssel, környezetbarát transzporttal. 3. kötet

Földgáz alapú fűtőműi hőtermelés és távhőellátás kiváltása biomassza tüzeléssel, környezetbarát transzporttal. 3. kötet A miskolci távhőszolgáltatás kiterjesztésének és a tisztán földgáz alapú hőtermelés megújuló energiahordozókkal történő részbeni helyettesítésének vizsgálata Földgáz alapú fűtőműi hőtermelés és távhőellátás

Részletesebben

TARTALOM VISSZHANG FÓKUSZBAN TANULMÁNY TECHNIKA MUNKABIZTONSÁG. A legjobb készülék nem luxus, hanem életszükséglet

TARTALOM VISSZHANG FÓKUSZBAN TANULMÁNY TECHNIKA MUNKABIZTONSÁG. A legjobb készülék nem luxus, hanem életszükséglet 2000/5 TARTALOM VISSZHANG 2000. 7. évf. 5. szám Szerkesztõbizottság: Dr. Cziva Oszkár Kristóf István Heizler György Dr. Prohászka Imre Soltész Tamás Tarnaváry Zoltán Fõszerkesztõ: Heizler György Szerkesztõség:

Részletesebben

A SZÉNMONOXID FIZIOLÓGIAI HATÁSA

A SZÉNMONOXID FIZIOLÓGIAI HATÁSA katasztrófa- és tûzvédelmi szemle 2004. XI. évfolyam 3. szám 3 A SZÉNMONOXID FIZIOLÓGIAI HATÁSA t a r t a l o m 2004. 11. évf. 3. szám Szerkesztõbizottság: Dr. Cziva Oszkár Kristóf István Heizler György

Részletesebben

A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA

A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA A villamos veszélyesség fokozatainak elemzése a hatályos jogszabályok és szabványok összevetésével.

Részletesebben

Légtechnikai tervezési segédlet

Légtechnikai tervezési segédlet lindab ventilation Légtechnikai tervezési segédlet A Magyar Szabványügyi Testület jóváhagyásával az MSZ CR 1752:2000 alapján Termékeink Air Duct Systems Légcsatornák A Lindab Air Duct Systems (ADS) legtöbb

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM B O L Y A I J Á N O S K A T O N A I MŰS Z A K I K A R

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM B O L Y A I J Á N O S K A T O N A I MŰS Z A K I K A R 1. oldal, összesen: 103 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM B O L Y A I J Á N O S K A T O N A I MŰS Z A K I K A R K a t o n a i Műs z a k i D o k t o r i I s k o l a Alapítva: 2002 évben Alapító: Prof.

Részletesebben

Karbantartás elmélet

Karbantartás elmélet Elektronikus tansegédlet http://infosrv.tech.klte.hu/~pokoradi http://pokoradilaszlo.tk Összeállította: dr. Pokorádi László, főiskolai tanár Debrecen, 2002 Előszó Ez az elektronikus tansegédlet alapvetően

Részletesebben

Szent István Egyetem. MŰSZAKI MŰANYAG/ACÉL CSÚSZÓPÁROK TRIBOLÓGIAI KUTATÁSA - polimer/acél fogfelületek súrlódása -

Szent István Egyetem. MŰSZAKI MŰANYAG/ACÉL CSÚSZÓPÁROK TRIBOLÓGIAI KUTATÁSA - polimer/acél fogfelületek súrlódása - Szent István Egyetem MŰSZAKI MŰANYAG/ACÉL CSÚSZÓPÁROK TRIBOLÓGIAI KUTATÁSA - polimer/acél fogfelületek súrlódása - Doktori (Ph.D.) értekezés Keresztes Róbert Zsolt Gödöllő 2009. - 1 - A doktori iskola

Részletesebben

ELEKTROREOLÓGIAI FOLYADÉKOK STACIONÁRIUS SÍKÁRAMLÁSI RENDSZERBEN

ELEKTROREOLÓGIAI FOLYADÉKOK STACIONÁRIUS SÍKÁRAMLÁSI RENDSZERBEN Szent István Egyetem ELEKTROREOLÓGIAI FOLYADÉKOK STACIONÁRIUS SÍKÁRAMLÁSI RENDSZERBEN Doktori (Ph.D) értekezés Földi László Gödöllő 01 A doktori iskola megnevezése: Műszaki Tudományi Doktori Iskola tudományága:

Részletesebben

A Nádas réti hulladéklerakó biogáz termelésének állapotfelmérése. 2. kötet

A Nádas réti hulladéklerakó biogáz termelésének állapotfelmérése. 2. kötet A miskolci távhőszolgáltatás kiterjesztésének és a tisztán földgáz alapú hőtermelés megújuló energiahordozókkal történő részbeni helyettesítésének vizsgálata A Nádas réti hulladéklerakó biogáz termelésének

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Környezetmérnöki Szak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Környezetvédelmi Analitika és Technológia Project munka: ARH riasztás : alkalmas érzékelők I. Kellner Viktória AB7526 Budapest, 2012.

Részletesebben

TŰZOLTÁSI MÓDOK KÖRNYEZETVÉDELMI HATÁSAI

TŰZOLTÁSI MÓDOK KÖRNYEZETVÉDELMI HATÁSAI III. Évfolyam 1. szám - 2008. március Zólyomi Géza Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Hatvan, ZMNE PhD hallgató zolyomi@t-online.hu TŰZOLTÁSI MÓDOK KÖRNYEZETVÉDELMI HATÁSAI Absztrakt Környezetünk védelme

Részletesebben

KŐZETCSAVAROK ERŐJÁTÉKÁNAK MEGHATÁROZÁSA A BIZTOSÍTÁS TERVEZÉSÉHEZ ÉS ELLENŐRZÉSÉHEZ SOMOSVÁRI ZS. - NÉMETH A.

KŐZETCSAVAROK ERŐJÁTÉKÁNAK MEGHATÁROZÁSA A BIZTOSÍTÁS TERVEZÉSÉHEZ ÉS ELLENŐRZÉSÉHEZ SOMOSVÁRI ZS. - NÉMETH A. NME Közleményei, Miskolc, I. Sorozat, Bányászat, 34(1986) kötet, 1-4. füzet, 205-228. KŐZETCSAVAROK ERŐJÁTÉKÁNAK MEGHATÁROZÁSA A BIZTOSÍTÁS TERVEZÉSÉHEZ ÉS ELLENŐRZÉSÉHEZ SOMOSVÁRI ZS. - NÉMETH A. összefoglalás:

Részletesebben

Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése

Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése Varga-Haszonits Zoltán - Varga Zoltán - Lantos Zsuzsanna - Vámos Ottília - Schmidt Rezső Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése Mosonmagyaróvár 2000 Lektorálta: Dr. Anda Angéla

Részletesebben

Súlyos Káresemény Elhárítási Terv. ISD Dunaferr Zrt. 2013. december. /rövidített változat/ SZKV-le-01-12687, SZKV-vf-01-1268,7 SZKV-zr-01-12687)

Súlyos Káresemény Elhárítási Terv. ISD Dunaferr Zrt. 2013. december. /rövidített változat/ SZKV-le-01-12687, SZKV-vf-01-1268,7 SZKV-zr-01-12687) Elhárítási Terv /rövidített változat/ ISD Dunaferr Zrt. 2013. december SZKV-le-01-12687, SZKV-vf-01-1268,7 SZKV-zr-01-12687) Tartalomjegyzék 1. A társadalmi kockázat számítása során figyelembe vett tényezők

Részletesebben

1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE

1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE 1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE 19 20 Tartalomjegyzék 1. Általános bevezetõ...25 1.1. Elõzmények...25 1.2. Általános alapelvek...27 2. Expozícióbecslés...29 2.1. Bevezetõ...29 2.1.1. A mért

Részletesebben

A nukleáris ipar hulladékkezelési kihívásai Dr. Szűcs, Istvan

A nukleáris ipar hulladékkezelési kihívásai Dr. Szűcs, Istvan A nukleáris ipar hulladékkezelési kihívásai Dr. Szűcs, Istvan A nukleáris ipar hulladékkezelési kihívásai Dr. Szűcs, Istvan Dr. Domokos, Endre Szerzői jog 2013 Pannon Egyetem Környezetmérnöki Intézet Tartalom

Részletesebben

Integrált gyártórendszer-karbantartás és a karbantartó mérnök szerepe (dr. Péczely György)

Integrált gyártórendszer-karbantartás és a karbantartó mérnök szerepe (dr. Péczely György) A.A. Stádium Kft. www.aastadium.hu Integrált gyártórendszer-karbantartás és a karbantartó mérnök szerepe (dr. Péczely György) Napjaink gyártási rendszerei mind bonyolultabbak, a gazdasági kihívások is

Részletesebben

GAZDASÁGOS ALTERNATÍV ZÁRÓSZIGETELÉSI RENDSZEREK VIZSGÁLATA

GAZDASÁGOS ALTERNATÍV ZÁRÓSZIGETELÉSI RENDSZEREK VIZSGÁLATA MISKOLCI EGYETEM Környezetgazdálkodási Intézet Hidrogeológiai Mérnökgeológiai Tanszék GAZDASÁGOS ALTERNATÍV ZÁRÓSZIGETELÉSI RENDSZEREK VIZSGÁLATA OTKA zárójelentés T 043179 Témavezető: Dr. Szabó Imre tanszékvezető

Részletesebben

Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Programból 2007 2013 támogatott projekt (Projekt regisztrációs szám: HURO/0801/047)

Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Programból 2007 2013 támogatott projekt (Projekt regisztrációs szám: HURO/0801/047) Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Programból 2007 2013 támogatott projekt (Projekt regisztrációs szám: HURO/0801/047) Kutatási program a Körös medence Bihar-Bihor területén, a határon

Részletesebben

XXV. évfolyam, 2015. 1. szám A HIDAK ROBBANTÁSI SZABÁLYAINAK ÉS MÓDSZEREINEK FEJLŐDÉSE A HONI KATONAI ROBBANTÁSTECHNIKÁBAN 2 BEVEZETÉS

XXV. évfolyam, 2015. 1. szám A HIDAK ROBBANTÁSI SZABÁLYAINAK ÉS MÓDSZEREINEK FEJLŐDÉSE A HONI KATONAI ROBBANTÁSTECHNIKÁBAN 2 BEVEZETÉS Prof. Dr. Lukács László 1 XXV. évfolyam, 2015. 1. szám A HIDAK ROBBANTÁSI SZABÁLYAINAK ÉS MÓDSZEREINEK FEJLŐDÉSE A HONI KATONAI ROBBANTÁSTECHNIKÁBAN 2 A tanulmány a hidak katonai célú rombolásának szabályait

Részletesebben