Reformáció a délszláv népek között Nemcsak egyházi szempontból

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Reformáció a délszláv népek között Nemcsak egyházi szempontból"

Átírás

1 1 Göncző Sándor református lelkész 6344 HAJÓS, Köztársaság tér 3. (00-36) Reformáció a délszláv népek között Nemcsak egyházi szempontból Előadás a Lelkészi Kiskörre október 18. Bevezetés A reformáció százada Magyarországon az egyetemes felemelkedés kora, a maga ellentmondásosságával, hatalmi, katonai megoldások kudarcaival, társadalmi migrációjával együtt. Ennek a kornak művelődéstörténeti közhelye, hogy a humanizmus, döntő változást hozott a tudomány világába, a reformáció pedig a hit világába. E kor vallási megközelítésénél felhívjuk a figyelmet arra, hogy a magyarországi reformáció kibontakozása egy hosszú folyamat része. Elő-reformátori mozgalmak készítik elő alaposan és nem pusztán nyugati hatásra, hanem a nyugat-európaival egyidejűleg bontakozik ki. Ezt a tényt illusztrálja az, hogy Magyarországon, az 1510-es években eretnek irodalmat égetnek, néha a terjesztőikkel együtt as években, már országgyűlési törvénycikk rögzíti a lutheranizmus üldözését, az 1530-as években pedig figyelemmel kísérhető a demokratikus egyházalkotmánynak megfelelő egyházszervezet kiépülése, lelkészképző akadémiák felállítása, amelyek mutatják a hazai reformáció nyugatival egyidejű talpraállását. Kétség kívül kardinális kérdés az egyház kérdése.

2 Ne feledjük, hogy tiszte szerint az egyház ekkor nem csupán a társadalom élő lelkiismerete, hanem annak, elsődleges modellálója is. A kritikus történelmi helyzet, és a többoldalú válság fölerősítette az egyházkritikát, és a széles néprétegek körében terjedő elő-reformátori mozgalmak felgyorsították a középkori, római egyház intézményrendszerének összeomlását. 1 A reformáció evangéliumi hirdetésével egy lélegzetre választ kínált a fölmerülő sorskérdésekre, hathatós vigasztalást nyújtott a kivérzett nemzetnek, reménységet adott a reményteleneknek. Kárpát-medencei gyors elterjedésében nagy szerepe lehetett annak, hogy a népesség sorskérdéseire szinte magyarázat és vita nélkül adott feleletet mindaz, amit a reformáció megfogalmazott és hirdetett. Fontos volt az a megtapasztalás, amely a keresztyénség lényegét hozta közel és ismertette meg népünkkel, a nemzeti nyelvű liturgia és a prédikáció eszközeivel. Fontos volt a kardinális kérdésekre adott válasz, mely a választott nép történetének tanulságaiból merítve gondolta végig a magyarság sorsát és az így meglelt párhuzamok elősegítették a nemzeti identitás és küldetés tudatosítását. 2 A reformáció teremtette meg a magyarországi nyomdászatot. Egyesek szerint a 16. század döntő fordulatát nem a reformáció, még csak nem is a humanizmus, hanem a könyvnyomtatás meghonosodása jelentette. 3 Látnunk kell, hogy a reformáció világában vallásos indíttatást fedezhetünk fel a társadalmi cselekvés minden mozzanata mögött. Ha a reformáció folyamatát csak a vallásra és egyházi életre szűkítve vizsgálnánk, akkor megtagadnánk azokat a kulturális törekvéseket, amelyek ebben a korszakban vallásos köntösben, a reformátori ideológia részeként jelentkeztek. A reformáció részben szellemi örököse, részben partnere a humanizmusnak. A humanizmustól örökli az akkor legjelentősebb kommunikációs eszközt, a nyomdát, a könyvnyomtatás kézműipari színvonalát. Valószínűsíthetjük, hogy a 16. századi magyar embernek a könyv fogalmát elsősorban a Biblia jelentette. A könyv kultúráját megelőzte a könyv kultusza. A magyar Biblia története így, némiképpen a magyar könyv története is. Az első, Magyarországon felállított nyomda Budán 1473-ban kezdi meg működését. Az első magyar nyelvű Bibliafordítás 154l-ben jelenik meg (Újtestamentum, magyar nyelven, Sylvester Jánostól) Sárvár-Újszigetben. Magyarország területén a török által két meg nem szállt országrészben a 16. században összesen 30 helységben működött nyomda. Ebben az időben a nyomdák átlag életkora 5 és fél esztendő. A viszonylag sok, rövid életű nyomda a külső és belső harcokkal teli kor következménye volt. A 15. századi magyarországi nyomtatványok száma mindössze 5 kötet. A következő században 814 kiadvány készül. A könyvnyomtatás tehát a reformáció eszméinek győzelmével szoros kapcsolatban áll. A könyvnyomtatás, a reformáció korában Magyarországon is, tömegkommunikációs eszköz lett, s mind ilyen nem csak az egyháziak, vagy tudósok szűk rétege számára készített könyveket, a nagy értékű, díszes kiadványok helyébe a társadalom szélesebb rétegei által is megvásárolható és olvasható új kiadványok léptek. 4 Ezen a vonalon elindulva tegyünk kitekintést déli szomszédaink felé Kiss Endre József: Reformáció és könyvkultúra a XVI. századi Magyarországon Kiss Endre József: Reformáció és könyvkultúra a XVI. századi Magyarországon Makkai L: A reneszánsz és reformáció Magyarországon, Bukarest, 1974 A könyvkereskedelem fejlődése a magyarországi reformáció korában ( ) forrás: internet

3 3 Nézzük először Szlovéniát Az avaroknak Bizánctól elszenvedett nagy veresége (626) után a többi alávetett szláv törzzsel együtt az alpesi szlávok is felkeltek a Kagán uralma ellen és megalapítják az alpesi szláv államkezdeményt Karantánia (vagy) Karinthia néven. A szlovénok lakta területen a 10. században megszilárduló német-római birodalom részeként több őrgrófságot szerveztek, s ezzel megkezdődött a német telepesek bevándorlása is. A birodalom belsejéből származtak a mai szlovéniai városok Ljubljana (Laibach), Maribor (Marburg) alapítói. A főnemesség német anyanyelvű volt, a szlovénok zöme a jobbágysághoz tartozott. A szlovén államiság megteremtésére (mint hogy nem volt meg a területi, közigazgatási egység és hiányzott a nemzeti uralkodó osztály) gyakorlatilag semmilyen kísérletet nem tettek. Noha a paraszti tömegek nagy része megmaradt a katolikus egyház kötelékében, a szlovén reformáció vezéralakja által szerkesztett "Abecedarium és katekizmus" ill. a "Dalmatin-féle szlovén Bibliafordítás"gyökeres változást idéztek elő a szlovén kultúra fejlődésében. Az, hogy a szlovén nyelv és a szlovén kultúra mégis fennmaradt, a lutheránus prédikátor Primož Trubar és Jurij Dalmatin érdeme. 5 Primož Trubar ( ) 6 A szlovén reformáció atyja, a szlovén szépirodalom kétségkívül első jelentős alkotója, a Velike Lašće melletti Raščicában született iparos apától. Fiumében, Triesztben és Bécsben végezte iskoláit, ahol kapcsolatba került a protestantizmussal ben a Zidani, Most melletti Loka-ban lett pap 1530-ban vikárius Laskóban. Már ekkor ellentétbe került a hívekkel, mert a szentek tisztelete ellen prédikált ben Ljubljanában prédikátor lett ben el kellett menekülnie Triesztbe, mert üldözték. Csak 2 év múlva térhetett vissza, s lett ljubljanai kanonok ban Németországba menekült, Rothenburgba és Kempelemben prédikátor lett ben szuperintendensként tér vissza Ljubljanába ben a Cerkovna ordninga (Egyházi rendtartás) című könyve miatt üldözték. Urachban élt, ahol megalapította a szlovén és horvát könyvek kiadását szorgalmazó Bibliai Társaságot. Haláláig, 1586-ig Dereningenben élt lelkipásztorként. Közel két tucat szlovén és két német nyelvű könyvet jelentetett meg, továbbá 10 előszót írt németül. Trubar művei egyet kivéve mind külföldön Tübingenben és Würtembergben jelentek meg, hol néhány földije tekintélyes állás töltött be, mint pl. Tiffurnus Mihály magiszter, az 5 6 Élet és Tudomány 41. szám, október Lukács ISTVÁN-M LADEN Pavičić: A szlovén irodalom története

4 uralkodó herceg kancellárja és első tanácsosa. Itt Trubar menedékhelyet is kapott és Kristóf hercegben irodalmi törekvéseinek nagylelkű pártfogójára talált. Rajta kívül még több protestáns fejedelem és néhány szabad, birodalmi város is szívesen és készséggel járult művei tetemes nyomtatási költségeinek fedezéséhez. Trubar munkabírásával meghaladja kortársait és a közvetlen utána jövő nemzedéket, ám tudományosságban és különösen nyelvismeret dolgában kortársai és segítői támogatására szorul. A görög és héber nyelvben teljesen járatlan volt. E hiányosság pótlásában óriási segítség volt számára Jurij Dalmatin és Sebastian Krelj hathatós támogatása. 7 Trubar elkészítette az Újszövetség teljes fordítását, igaz több részletben: az első rész ben jelenik meg, az utolsó rész 1577-ben. Egy összefoglaló Újszövetségi kiadás 1582-ben jelenik meg. Az Ószövetségből pedig Dávid zsoltárainak a fordítását (1566). Katekizmusokat jelentetett meg és összeállította a Protestáns Egyház Szabályzatát. Bár főleg fordítói tevékenysége a jelentős, de maga is írt néhány vallásos témájú verset. Gyakorlatias szellem, energikus és ambiciózus ember volt, aki élete alkonyán megrögzött lutheránus lett. A szlovén nép jövőjét a német birodalmon belül képzelte el, de az önálló lutheránus egyház gondolata mellett állt ki. 8 Trubarnak a szláv Luthernek köszönhető a szlovénok nyugatias irányzatú nemzeti identitás kialakítása 9. Személyét illetően a történelmi értékelések megegyeznek abban, hogy Trubar toleráns, népeket összekapcsoló, kultúraformáló személyiség volt és maradt a mai napig. 10 Jurij Dalmatin ( ) 11 Primož Trubar szárnyai alatt nevelkedett Jurij Dalmatin Krškóban született. Először Adam Bohorič iskolájában tanult, majd a thübingeni teológián ben prédikátor lett Ljubljanában. Közel 10 éves kitartó munkájának korszakos gyümölcse a teljes Biblia szlovén nyelvű fordítása ben Wittenbergben, 1500 példányban terjedelmes német előszó kíséretében jelent meg Biblija tu je vse svetu pismu stariga ino noviga Testamenta (Biblia, azaz az Ótestamentum és Újtestamentum összes könyve) címmel. Dalmatin fordítása azoknak a törekvéseknek betetőzését jelenti a szlovén kultúrában, amelyek kezdeményezője Trubar volt. A 16. század második felében megszületett az a mű, amely kétségtelenné tette a szlovén nyelv szépirodalmi alkalmasságát. A Biblia-fordítás megszületésének pillanatától hivatkozási alappá vált a szlovén irodalomban. Dalmatin fordításának nyelvi és stiláris megoldási ma is meglepnek bennünket frissességükkel. Nyelvi tudatosságra jellemző, hogy a német nyelvű előszóban a szlovén nyelvet dicséri, a szlovéneket pedig a szlávság részének tekinti. Egyéb fontosabb művei: 1584 Karšanszke lepe molitve -Szép keresztyén imádságok Krek Gergely: A szlovén irodalom, Lukács István-Mladen Pavičić: A szlovén irodalom története internet, internet, Polgár Info Lukács István-Mladen Pavičić: A szlovén irodalom története

5 Ta kratki würtemberški katehismus Rövid würtembergi katekizmus 1589 Agenda Szertartáskönyv Adam Bohorič ( ?) 12 A szlovén protestáns reformátorok közül laikusnak számító tanárember Rajhenburg (ma Brestanica) környékén született. Wittenbergben tanult Philipp Melanchtonnál, majd utána Krskóban iskolát alapított ban a rendi iskola igazgatója lett Ljubljanában 1598-ban száműzték. Ismeretlen helyen halt meg. Főleg ABC-s könyvek, szótárak, nyelvtanok írásával foglalkozott. Legfőbb érdeme, hogy egységesítette Trubar és Dalmatin helyesírását, amely a 19. század közepéig Prešeren koráig (ekkor nevezték el bohoričicának), helyesírási normának számított. Philipp Melanchton latin nyelvtanának mintájára készült az Arcticae horulae (1584 Téli órácskák nyelvtan) című latin nyelvű műve az első szlovén nyelvtan. Bohorič a könyvhöz írott terjedelmes előszóban szláv orientációját hangoztatja, és belsőséges melegséggel és büszkeséggel szól mindarról, ami hazai. Itt fejti ki azt, hogy minden nemzetnek joga van saját kultúrájához. Egyéb művei: 1580 Elementale ábécéskönyv németül, latinul és szlovénul 1580 Nomenclatura trium linguarum Latin-német-szlovén szótár Sebastian Krelj más néven Boštjan Krelj ( ) 13 Szlovén, protestáns reformátor, író, teológus, nyelvész és prédikátor. A 16. században őt tekintik a legműveltebb szlovén protestánsnak. Vipavában a Krajna-i hercegségben született. Jénai egyetemen tanult, itt vált követőjévé a reformációnak. Ljubljanában Primoš Trubart segítette munkásságában. 14 Széleskörű nyelvi, és filológiai ismeretek mellett, szlovén, német és latin nyelven értekezik, otthonosan mozog az ó-görög, a héber és a horvát nyelvben. Irodalmi munkásságával megteremti a glagolita irodalom alapjait, melynek köszönhető Adam Bohorič által megteremtett helyesírás és nyelvtan elterjedése. A Trubar féle reformokat közvetítette az Istria és a Vipava völgy lakossága felé. Ljubljanában ő lesz a szlovén protestáns egyház szuperintendense. 15 A fent említett férfiak és az itt említésre nem kerülő társaik három évtized alatt elismerésre méltó magaslatra emelték nemzetük irodalmát. E virágzás azonban nem volt hosszú életű és az ellenreformáció következtében hirtelen és szomorú véget ért Lukács István-Mladen Pavičić: A szlovén irodalom története Lukács István Mladen Pavličić: A szlovén irodalom története Sebastian Krelj, wikipédia Bučanović Branimir: Reformacija u Hrvatskoj

6 6 Az ellenreformációról 16 A szlovén ellenreformáció sem vallási, sem ideológiai, sem irodalmi szempontból nem hozott áttörést a szlovén kultúra fejlődésében, ellenben egyre határozottabban megerősíti a kor kommunikációs vívmányának, a nyomda birtoklását és használatának nélkülözhetetlen fontosságát. Az ellenreformáció kapcsán nem tehetjük meg, hogy nem említjük annak vezéregyéniségét: Tomaž Hren ( ) 17 Ljubljanában, protestáns családban született, Gráczban tanult a jezsuitáknál, majd előbb ljubljanai kanonok és 1599-ben ljubljanai püspök lett. S mint az ellenreformáció vezéralakja üldözte a protestánsokat, imaházaikat bezáratta, vagy leromboltatta, könyveiket elégette. Nem kedvelte túlságosan az irodalmat, inkább a zenét és festészetet pártolta, művelte ban kiadott egy könyvet Evangéliumi Részletek címmel, ami valójában egy lekcionárium vasárnapra és ünnepnapokra szóló részleteket tartalmaz az Újszövetségből. Érdekessége, hogy műve alapjául éppen Jurij Dalmatin Bibliája szolgált. Az ellenreformáció, irgalmatlanul máglyára ítélte a protestáns könyveket, miközben hatalmas elánnal ontotta saját, igényes nyelven megfogalmazott teológiai és világi irodalmát. Pl. Tomaž Hrennek nyomdája és könyvkereskedése volt Ljubljanában. Tehát visszatérve az alapgondolathoz a protestáns könyvek legnagyobb része, szinte hihetetlen tömegben, az 1600 és 1601-es években, Ljubljanában és Gráczban lettek a lángok martalékává. Ezt az eljárást később más helyeken is alkalmazták. S ami e pusztításból még fennmaradt, azt a jezsuiták begyűjtötték ljubljanai rendházukba, amely azonban 1774-ben teljesen leégett. Ez alkalommal a protestáns irodalomnak az ellenreformáció dühétől megmentett iratai is elvesztek. Ezért, ennek a kornak a nyomtatványai ma a legnagyobb könyvészeti ritkaságok közé tartoznak. Ljubljanában az 1560 óta fennálló nyomdát is ahelyett, hogy saját céljára fordította volna az ellenreformátor, kegyetlenül feldúlta és felégette, hogy 1678-ban ugyanazon a helyen egy másikat állítson fel. Az ellenreformáció vezető személyiségei felismerték azt, hogy fokozott irodalmi munkásságot kell kifejteniük a katolikus tanok terjesztése és védelme érdekében, hogy a reformáció nagy érdemeit ezen a téren a nyomdászat és könyvkiadás terén kellő képen ellensúlyozni tudja. Ez azonban elég hosszú időbe tellett. A protestantizmus amúgy is hamar veszíteni kezdett fáradtságosan meghódított teréből, még pedig a saját hibái folytán, melyek között a legsúlyosabb és legvégzetesebb, az iskolai tanítás módjának fonák alapelve volt. Amíg ugyanis egyfelől a reformátorok a vallásos eszméik terjesztésének szolgálatára, a nép nyelvét használták igen nagy sikerrel addig ugyanazt a népnyelvet nem csak a felsőbb, hanem még az elemi oktatásban is egy holt és idegen nyelv használatának kedvéért feláldozták. Ezzel elszakították azt a kapcsot, amely a fejlődő és majdan vezetésre hívatott réteget a néppel összeköthette volna, és a leendő irodalom művelőjévé tehette volna. Így folyton ellentmondások Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képekben, A szlovén irodalom Krek Gergelytől Lukács István-Mladen Pavičić: A szlovén irodalom története

7 között hányódtak, mivel saját vívmányaikat sem tudták kellő képen megbecsülni azáltal, hogy elvből nem engedték, hogy a nyelv, amelyet maguk irodalmi eszközül használtak, egyre nagyobb jelentőséggel bírjon és fokozatosan táguló hatáskörhöz jusson. 18 Ugyanebbe a hibába estek ellenfeleik és utódjaik a jezsuiták is, kiknek tanítási módszere is hasonló volt. Így érthető, hogy a század úgy mennyiség, mint minőség tekintetében olyan szegényes az irodalom terén. Mindezeket a bajokat tetézte az is, hogy a nemesség és a polgárság, amely azelőtt az irodalom lelkes pártolója volt, most egyszerre teljes közömbösséggel viselteti magát mindennémű törekvés iránt. Ez abban is megmutatkozik, hogy az 1693-ban alapított Ljubljanai Akadémia rövid fennállás után dicstelenül feloszlott. Az ellenreformáció féktelen indulatai nyomán kialakult helyzetben az értelmiség nem törődött a reformáció nagy vívmányaival, vagy fogalmuk sem volt azok értékéről és így a Bohorič féle grammatikát, a Dalmatin féle Bibliát és e korabeli munkák egyikét másikát a század fordulóján szó szoros értelmében újra fel kellett fedezni. 19 A szlovéniai reformációt taglalva nem tehetjük meg, hogy nem említjük meg a Szlovéniában élő magyarokat, akik zömmel a mai Szlovén Köztársaság, Ausztria és Magyarország hármas határ övezetében élnek. A reformációi események szempontjából, azonban korántsem elhanyagolható ez a vidék, különösen azért nem, mert a reformációt segítő Bánffy, Zrínyi és Nádasdy családok birtokai helyezkednek itt el, akik a reformáció hívei voltak és birtokaikon elősegítették annak terjedését és megerősödését, így az említett magyar nemesi családok közvetve is hozzájárultak ahhoz, hogy a szlovén nemzet a reformációban önmagára találjon, és önazonosság tudata megerősödjön. Talán ezért is nemzeti ünnep Szlovéniában a reformáció ünnepe. Egyébiránt a Szlovéniában élő protestánsok csekély száma nem tenné indokolttá, hogy a reformáció napja állami ünneppé emelését. (A protestánsok számaránya a lakosságban a legutóbbi 2002-es népszámlálás szerint 0,05 %.) Apropó Lendva, reformáció, nyomda Lendva A tatár pusztítását követően a lendvai vár a 13. század végére újjáépül és a Bánffy család birtokába kerül. A reformáció terjedésének hatására Lendva lakossága követte urait, Bánffy Istvánt és Miklóst és a 16. század közepén protestánssá lett. A Bánffy család megbecsült lelkésze volt Kulcsár György, a patrónus Bánffy Miklós egyik lányának keresztapja volt (1573). Az Alsólendvai udvar a 16. században mindvégig jelentős szellemi központ volt. Bánffy Miklós 1573-ban Alsólendvára nyomdászt keresett. Így került ifj. Hoffhalter Rudolf 1573 közepén Alsólendvára, ahol a protestáns gyülekezet vezetőjének és az iskola tanítójának, Kulcsár Györgynek ( 1577) irodalmi alkotásait nyomtatta ki. Sikerének híre gyorsan eljutott a bécsi udvarig és II. Miksa erélyes fellépését követően Hoffhalter Rudolf nem maradhatott Lendván. A 20 km-rel távolabb Csáktornya melletti Nedelicén a Bánffyakkal rokoni kapcsolatban levő Zrínyi György oltalma alatt folytatta nyomdászi munkáját. A nyomdájából kikerülő horvát nyelvű protestáns művek miatt hamarosan innen is menekülnie kellett. Távozását követően az általa nyomtatott protestáns kiadványok többségét elégették. Itteni tipográfiájának emlékét Werbőczy István magyarországi joggyűjteményének horvát nyelvű fordítása őrzi. A jogi kézikönyvet Ivanuš Pergošć varasdi jegyző magyar fordítás alapján ültette át horvátra. Fordítása a kajhorvát irodalom legrégibb nyomtatott emléke. A što-nyelvjárás szerint is meg akarták jelentetni a művet, de a kísérlettel a második füzet után fölhagytak Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képekben, A szlovén irodalom Krek Gergelytől Krek Gergely: A szlovén irodalom, A kézi sajtó kora Országos Széchenyi Könyvtár honlapján

8 A szlovéniai magyarság településterülete a török hódoltság idején viszonylag keveset szenvedett, így válhattak a már említett Bánffy, Szécsy, Zrínyiek, Nádasdyak, Batthtyániak birtokai a protestantizmus mentsváraivá, a végvárak közül az Alsólendvai Vár, a protestantizmus és szellemi élet központjává. Reformáció Hogy Szlovéniának és Horvátországnak a reformáció századában az öneszmélődése és önmagára találásának folyamatában nem csak a protestáns lelkészek játszottak döntő szerepet, hanem az a tény is, hogy felismerték a nyomdák használatának jelentőségét. Nyomda Ezen felül még egy elismerésre méltó tény, hogy a kor nyomdái és nyomdászai hallatlanul rugalmasak voltak. Mire eljutott a nyomda tevékenységének híre az udvarig, ők addigra már más helyen állították fel nyomdáikat. Ahogy a közelmúlt balkáni háborúit lényegében a mobil telefonok döntötték el, úgy a reformáció századában egy nemzet sorsát, identitását, a nyomdák mobilsága döntötte el. A kor megpezsdülő szellemi életének következtében szembeötlően megnő a nyomdák száma. Néhány érdekes adat a nyomdákról, ebből a korból: Nyomdák Magyarországon: Buda Pozsony Nagyszeben Brassó (az egyik leghosszabb ideig töretlen működő nyomda) Sárvár Kolozsvár Magyaróvár 1560 Kassa Debrecen Nagyvárad Gyulafehérvár Abrudbánya 1573 Komjáti 1573 Nedelic (ez a mi esetünkben érdekes, mert ez Alsólendva mellett van) Alsólendva Szempte Bártfa 1577 Pápa 1578 Besztercebánya Detrekő 1580 Szászsebes Németújvár

9 Szászváros Galgóc 1584 Rárbok Monyorókerék Vizsoly Németlövő Vimpác 1598 Keresztúr (Sopron) 21 és idáig még csak az 1600-as évekig jutottunk el. 30 helyiségben, 37 nyomdaműködött. Az első Magyarországon kiadott magyar könyv a Sylvester Biblia (Újtestámentom magyar nyelven) Sárvár-Újsziget (1541) Dubrovnikban, a korabeli Európa második leggazdagabb államában az első nyomdát ban állítják fel. Az első magyar nyomda (Buda 1473) és Dubrovnikban felállított első nyomda (1783) között 310 esztendő telik el. 310 esztendő előnyünk van nekünk, magyaroknak. Az első magyar teljes Újszövetség (Sylvester Biblia Sárvár-Újsziget 1541) kinyomtatása és a Dubrovnikban felállított nyomda (1783) között 242 év a különbség. Akikről, és amiről még nem esett szó a szlovéniai reformáció kapcsán azok a vendek és Küzmics István (Sztrukóc 1723-Surd 1779) 22 Mivel a dolgozat Reformáció a délszláv népek között címet viseli, de az előadás időtartamára való tekintettel csak egyik déli szomszédunkat, Szlovéniát említhettem, ezért felsorolnám, a teljesség igénye nélkül, hogy mi minden tartozik még ide, ahhoz, hogy a mai magyar határ és a dalmát tengerpart közötti földrajzi terület reformációját áttekintsük. Feltétlenül szólnunk kellene - elsősorban a Horvátországi reformációról általában -5 püspökségről: zágrábi, varaždini, muraközi, szlavóniai, isztra és a kvarner, - 1 katonai körzetről a horvát-szlavón katonai határőrség, - a horvát reformáció jelentősebb alakjairól, mint - Matija Vlačič Ilirik ( ) - Marko Antu de Dominik (1602-?) - Petar Pavao Vergerije az ifjabb ( ) - Az isztriai Stipan nagykövet ( ) - Antin Dalmatin (?) - Juraj Cvečić (1561?) - az Urahi Bibliafordítás és annak körülményei És még egy sor egyéb cím és alcím, ami szorosan kötődik a fenti témához, ám az idő rövidsége miatt részletes kidolgozása még várat magára. 23 Köszönöm megtisztelő figyelmüket: Hajós, október 13. Göncző Sándor Református lelkész Kiss Endre József: Reformáció és könyvkultúra a 16. századi Magyarországon Küzmics István, Wikipédia Láng Endre a Horvátországi reformációról

10 10

11 11

12 12

A szláv írásbeliség kialakulása. Lőrinczné dr. Bencze Edit

A szláv írásbeliség kialakulása. Lőrinczné dr. Bencze Edit A szláv írásbeliség kialakulása Lőrinczné dr. Bencze Edit A szláv írásbeliség kezdetei A szláv nyelv első írásos emlékei:? szláv rúnák (rovásírás)? óbolgár rúnák A szó és írás szakrális és mágikus jellege

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

A reformáció megjelenése és térhódítása Magyarországon

A reformáció megjelenése és térhódítása Magyarországon A reformáció megjelenése és térhódítása Magyarországon A reformáció gyors elterjedésének az okai Az egyház elvilágiasodása Mátyás király uralkodása alatt a király az ország irányításában alkalmazott nagy

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Hittankönyv a középiskolák 10. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Az egyháztörténelem fogalma A források típusai A történelem segédtudományai

Részletesebben

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1 1. ábra: A Partium területe Bethlen Gábor halálakor. Rajzolja be a Partiumot alkotó területrészeket piros határvonalakkal, és írja be a területek neveit! 2.

Részletesebben

árom könyves évforduló XX. Könyves Vándorgyűlés Rácalmás, 2012. június 30.

árom könyves évforduló XX. Könyves Vándorgyűlés Rácalmás, 2012. június 30. árom könyves évforduló XX. Könyves Vándorgyűlés Rácalmás, 2012. június 30. Előadó: Dr. Gazda István igazgató Magyar Tudománytörténeti Intézet 500 éve született uszár ál nyomdász, énekszerző, református

Részletesebben

Kiegészítı és gyakorló feladatok a 9-10/8-as leckéhez Reformáció és katolikus megújulás a szétszabdalt Magyarországon

Kiegészítı és gyakorló feladatok a 9-10/8-as leckéhez Reformáció és katolikus megújulás a szétszabdalt Magyarországon Kiegészítı és gyakorló feladatok a 9-10/8-as leckéhez Reformáció és katolikus megújulás a szétszabdalt Magyarországon I. Teszt 1. Ki volt az alábbiak közül katolikus püspök? a. Bornemissza Péter b. Forgách

Részletesebben

arculatának (1989 2002)

arculatának (1989 2002) A Kárpát-medence rpát-medence etnikai arculatának átalakulásatalakulása (1989 2002) Kocsis Károly MTA FKI ME MFTK A Magyar Regionális Tudományi Társaság III. Vándorgyűlése (2005.11.24 26.) Sopron Kárpát

Részletesebben

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet)

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) Tematika FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) 1. hét: Az emberiség őstörténete, az őskor művészete 2. hét: Az ókori Közel-Kelet 3. hét: Az ókori Egyiptom 4. hét: A minósziak

Részletesebben

A kezek összeérnek,/isten magyarnak teremtett (Koltay Gergely: A Zobor alji magyarok himnusza)

A kezek összeérnek,/isten magyarnak teremtett (Koltay Gergely: A Zobor alji magyarok himnusza) EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 3300 EGER, Ifjúság u. 2.sz Tel: (36) 324-808 Fax: (36) 324-909 OM azonosító: 031598 Web: www.szilagyi-eger.hu, E-mail: eszeg@eszeg.sulinet.hu A kezek összeérnek,/isten

Részletesebben

Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek B. Biblikumok C. Rendszeres teológia

Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek B. Biblikumok C. Rendszeres teológia Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek A.1. Bibliák, bibliai részletek A.2. Konkordanciák A.3. Bibliai lexikonok, fogalmi szókönyvek A.4. Bibliai atlaszok A.5. Bibliai nyelvek A.5.1. Héber és arám

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után

KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után A Habsburgok és a Nassauiak, akik együttműködtek V. Károly uralkodása idején, élesen összecsaptak egymással II. Fülöp

Részletesebben

B) Mintafeladatok. Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat

B) Mintafeladatok. Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat B) Mintafeladatok Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat 1. FELADAT Az alábbi források az Oszmán Birodalom hadseregéről és kormányzatáról szólnak. A források és saját ismeretei alapján mutassa

Részletesebben

Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711

Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711 A kuruc kor zenéje Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711 1699-re Magyarország felszabadul a török uralom alól ebben a magyar államnak szinte egyáltalán nincs szerepe > a békekötés feltételeit a Habsburgok diktálják

Részletesebben

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI Köntös László gy jteményi igazgató (Pápa) 2015 Szabadon tenyészik A Pápai Református Kollégium a történeti hagyomány szerint 1531 óta m ködik

Részletesebben

Tematika. FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből)

Tematika. FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből) Tematika FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből) 1. hét: A magyar művelődés korai szakaszai 2. hét: A magyarok és a IX-X. századi Európa

Részletesebben

TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Ajánlott félév Felvétel típusa Meghirdető tanszék/intézet TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI A d o r já n i Z o l t á n Jób testamentuma B e v e z e t é s f o r d í t á s j e g y z e t e k Adorjáni Zoltán Jób testamentuma

Részletesebben

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 20 Elõszó A román és a magyar életkörülmények alakulása a dualizmus korabeli Magyarországon és Nagy-Romániában (1867-1940) A kézirat szerzõje a fenti kérdés áttekintésével olyan

Részletesebben

Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepei Kora újkori szekció (Papp Klára)

Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepei Kora újkori szekció (Papp Klára) Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepei Kora újkori szekció (Papp Klára) Orosz István (Debreceni Egyetem, Magyarország) Szőlőbirtokos arisztokraták Tokaj-Hegyalján

Részletesebben

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa 2014-ben a Tolna Megyei Levéltári Füzetek 14. kötete látott napvilágot Tanulmányok Bírói számadás, emlékirat,

Részletesebben

Kössünk békét! SZKA_210_11

Kössünk békét! SZKA_210_11 Kössünk békét! SZKA_210_11 TANULÓI KÖSSÜNK BÉKÉT! 10. ÉVFOLYAM 145 11/1 NÉMETORSZÁG A VALLÁSHÁBORÚ IDEJÉN SZEMELVÉNYEK Németországban a XVI. században számos heves konfliktus jelentkezett, s ezek gyakran

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 2 1.1 Kollégiumi feladatellátás az intézményi

Részletesebben

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura Ljubljana 2010 TÖRTÉNELEM Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura A tantárgyi vizsgakatalógus a 2012. évi tavaszi vizsgaidőszaktól érvényes az új megjelenéséig. A katalógus érvényességéről

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Salát Gergely: Csoma Mózes: Korea Egy nemzet, két ország

Salát Gergely: Csoma Mózes: Korea Egy nemzet, két ország VI. évfolyam 2009/1. KÖNYVISMERTETÉS Salát Gergely: Napvilág Kiadó, Budapest, 2008. 178 oldal A Koreai-félsziget történelméről, jelenlegi viszonyairól meglehetősen keveset tudunk: magyar nyelvű könyvek,

Részletesebben

A térképkészítő huszártiszt kiállítás

A térképkészítő huszártiszt kiállítás 2016/04/11-2016/07/09 250 évvel ezelőtt, 1766. április 10-én született Lipszky János huszártiszt, aki mégsem katonai hőstetteivel, hanem Magyarország-térképével írta be magát a magyar tudomány- és kultúrtörténet

Részletesebben

nak, és a reneszánsz szellemének megfelelően egy dogmát az egyéni logika fegyvei'ével támadott meg.

nak, és a reneszánsz szellemének megfelelően egy dogmát az egyéni logika fegyvei'ével támadott meg. REFORMÁCIÓS UTAKON Életrajza továbbra is hiányos. Wittenbergből 1550- ben tér haza. 1551. január 9-én iskolamesterré választják Besztercén. Február 7-én megjutalmazza a Tanács mert diákjaival szindarabot

Részletesebben

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1900-1994 Egyetemi tankönyv / Második, bővített kiadás Szerkesztők PÖLÖSKEI FERENC, GERGELY JENŐ, IZSÁK LAJOS Korona Kiadó, Budapest, 1997 TARTALOM I. A KIEGYEZÉS VÁLSÁGJELEI

Részletesebben

ETE_Történelem_2015_urbán

ETE_Történelem_2015_urbán T Ö R T É N E L E M ETE_Történelem_2015_urbán Szóbeli középszintű érettségi tételek / 2015-2016. év tavaszára / Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1, T é t e l A korai feudalizmus / középkor gazdálkodása

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON Az Országgyűlés döntésének megfelelően, a közoktatási törvény módosításának eredményeként, 2004. szeptember elsejétől kötelezően bevezetésre került félévkor és év

Részletesebben

A XVI. századi magyarországi könyvnyomtatás részmérlege

A XVI. századi magyarországi könyvnyomtatás részmérlege BORSA GEDEON A XVI. századi magyarországi könyvnyomtatás részmérlege A hazai nyomdászat történetéből eddig legrészletesebben a 15. és 16. század nyert feldolgozást: előbb GULYÁS Pál, 1 majd FITZ József

Részletesebben

A nyelv változik, az Ige marad

A nyelv változik, az Ige marad A nyelv változik, az Ige marad Magyar bibliafordítások 1 I. A fordításokról általában Az Ige testté lett, Isten szava történéssé lett. A Biblia külső és belső történésekről számol be, a külsőt általában

Részletesebben

REFORMÁCIÓ ÉS KÖNYVKULTÚRA A XVI. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON

REFORMÁCIÓ ÉS KÖNYVKULTÚRA A XVI. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON Kiss Endre József : REFORMÁCIÓ ÉS KÖNYVKULTÚRA A XVI. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON A Reformáció százada Magyarországon az egyetemes emelkedés kora, ahogy egyik irodalomtörténészünk jelölte meg művelődéstörténetünk

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola KOVÁCS ZSUZSA SZENT VILMA MAGYAR KIRÁLYNÉ LEGENDÁJA. Doktori (PhD) értekezés tézisei

Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola KOVÁCS ZSUZSA SZENT VILMA MAGYAR KIRÁLYNÉ LEGENDÁJA. Doktori (PhD) értekezés tézisei Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola KOVÁCS ZSUZSA SZENT VILMA MAGYAR KIRÁLYNÉ LEGENDÁJA Doktori (PhD) értekezés tézisei Témavezető: Szörényi László az MTA doktora Bregano 2010 I. A

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

1. Nyomdakultúra a 16. századi Európában; a reformáció és a könyvnyomtatás Reformáció és könyvnyomtatás

1. Nyomdakultúra a 16. századi Európában; a reformáció és a könyvnyomtatás Reformáció és könyvnyomtatás 1. Nyomdakultúra a 16. századi Európában; a reformáció és a könyvnyomtatás Reformáció és könyvnyomtatás A két dolog, a reformáció és a könyvnyomtatás, kölcsönösen hatott egymásra, az az állítás, miszerint

Részletesebben

János Zsigmond Unitárius Kollégium

János Zsigmond Unitárius Kollégium Málnási Ferenc János Zsigmond Unitárius Kollégium Évkönyv Málnási Ferenc János Zsigmond Unitárius Kollégium Jubileumi évkönyv 1993 2013 Szerk.: Popa Márta és Máthé Ildikó Készült a Kolozsvári Gloria Nyomdában,

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet.

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet. Kutatási tárgykörök ROVATREND a történelemtanár-továbbképzésünk tanrendje alapján I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. a. Ásatási tudnivalók, az ásatásig vezető út, ásatás. b. Temetőfeltárás,

Részletesebben

Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint

Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint Kaposi József Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint egyházi, állami hivatalnokok képzése új hitvilág és erkölcsi felfogás terjesztése mindennapok élete

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

JELENKOR. Propaganda Hitler után

JELENKOR. Propaganda Hitler után JELENKOR Propaganda Hitler után Thomas Mergel 1 Propaganda Hitler után című könyvében elsősorban azt vizsgálja, milyen politikai elvárások születnek a szavazók és a politikai aktivisták választások alatt

Részletesebben

Mozgalomból örökség - nemzetközi konferencia Kolozsváron

Mozgalomból örökség - nemzetközi konferencia Kolozsváron Mozgalomból örökség - nemzetközi konferencia Kolozsváron 2016. 11. 10. NOVEMBER 17., CSÜTÖRTÖK A BBTE AULA MAGNA, FARKAS (KOGALNICEANU) UTCA 11. sz. II. Emelet 14.00 - Regisztráció 15.00-15.30 Köszöntések

Részletesebben

II. Az ókori Róma Közép szint: A köztársaságkori Róma története. A római civilizáció szellemi és kulturális öröksége.

II. Az ókori Róma Közép szint: A köztársaságkori Róma története. A római civilizáció szellemi és kulturális öröksége. Emelt szint 11. évfolyam Témakörök I. Az ókori görögök A poliszrendszer kialakulása és jellemzői. Athén felemelkedése és bukása. A hellenizmus kora. Az ókori görögség szellemi, kulturális öröksége. Annak

Részletesebben

Humán adatbázisok. SZTE EK adatbázisok. Humán Szakirodalmi Adatbázis. Dante. Dante. http://bodza.bibl.u-szeged.hu/

Humán adatbázisok. SZTE EK adatbázisok. Humán Szakirodalmi Adatbázis. Dante. Dante. http://bodza.bibl.u-szeged.hu/ Humán adatbázisok SZTE EK adatbázisok http://bodza.bibl.u-szeged.hu/ Dante http://bodza.bibl.u-szeged.hu:9802/dante Humán Szakirodalmi Adatbázis http://bodza.bibl.u-szeged.hu:9802/human Külföldi hungarológiai

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG IDEIGLENES INTÉZŐ BIZOTTSÁGÁNAK SZÁNDÉKNYILATKOZATA (Marosvásárhely, 1990. január 13.)

A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG IDEIGLENES INTÉZŐ BIZOTTSÁGÁNAK SZÁNDÉKNYILATKOZATA (Marosvásárhely, 1990. január 13.) A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG IDEIGLENES INTÉZŐ BIZOTTSÁGÁNAK SZÁNDÉKNYILATKOZATA (Marosvásárhely, 1990. január 13.) A Romániai Magyar Demokrata Szövetség a romániai magyarság közképviseleti és

Részletesebben

Történelem J Írásbeli felvételi feladatok 2004. javítási útmutató

Történelem J Írásbeli felvételi feladatok 2004. javítási útmutató Történelem J Írásbeli felvételi feladatok 2004 javítási útmutató 1. Jogalkotók Nevezze meg a körülírt jogalkotó történeti személyiségeket! a) A kiváltságos papi osztály helyzetének megerősítését szolgáló

Részletesebben

A Bécsi Arany Biblia

A Bécsi Arany Biblia A Bécsi Arany Biblia A valaha megjelent legszebb magyar Biblia A könyvnyomtatás felfedezése előtt minden írásművet, így a Bibliát is kézzel másoltak. Királyi és főúri udvarokban, szerzetes kolostorokban,

Részletesebben

Jegyzetek József Attila délszlávországi ismeretéhez

Jegyzetek József Attila délszlávországi ismeretéhez Pastyik László Jegyzetek József Attila délszlávországi ismeretéhez Költőnk neve és műve a délszlávországi magyar irodalomban viszonylag hamar, már a húszas évek második felében feltűnik, jelképpé azonban

Részletesebben

TRINGLI ISTVÁN: ESZMÉK ÉS TÖRTÉNELMI EMLÉKEZET In. Uő: Az újkor hajnala. [Tudomány Egyetem sorozat] Bp., Vince Kiadó, 2003. 140 151. p.

TRINGLI ISTVÁN: ESZMÉK ÉS TÖRTÉNELMI EMLÉKEZET In. Uő: Az újkor hajnala. [Tudomány Egyetem sorozat] Bp., Vince Kiadó, 2003. 140 151. p. TRINGLI ISTVÁN: ESZMÉK ÉS TÖRTÉNELMI EMLÉKEZET In. Uő: Az újkor hajnala. [Tudomány Egyetem sorozat] Bp., Vince Kiadó, 2003. 140 151. p. Kultúrkritika és reformáció A következőkben kultúrkritikának fogjuk

Részletesebben

KOMÁROMI CSABA Zelk Zoltán hagyatékáról szubjektíven

KOMÁROMI CSABA Zelk Zoltán hagyatékáról szubjektíven KOMÁROMI CSABA Zelk Zoltán hagyatékáról szubjektíven Este jó, este jó este mégis jó. Apa mosdik, anya főz, együtt lenni jó. [ ] Nem félek, de azért sírni akarok, szállok én is mint a füst, mert könnyű

Részletesebben

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK 1. középkori kereskedelem (elemenként 0,5 pont) a. Champagne 4 b. Velence 6 c. Firenze 7 d. Flandria 3 e. Svájc 5 2. Angol parlament

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

Magyar Biblia a reformáció korában

Magyar Biblia a reformáció korában Magyar Biblia a reformáció korában Komjáti Benedek Pozsonyi kanonok volt, s 1527 és 1529 között a bécsi egyetemen tanult. A török elől menekült, amint maga írja, Huszt várába. Perényiné Frangepán Katalin,

Részletesebben

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan:

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Tudomány és kultúra További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Korok és démonok Dombi Péter: Hiszem

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Pro Musica Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009 Budapest, 2009. 2 1. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról A Pro Musica Alapítvány 2009. évben nem részesült központi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan távol van: Pócza Csaba, Patthy Sándor, Pereznyák Zoltán, Pócza Balázs, Gelle József képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan távol van: Pócza Csaba, Patthy Sándor, Pereznyák Zoltán, Pócza Balázs, Gelle József képviselők 1 Bük Város Önkormányzat Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Készült: Bük Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. augusztus 19-én a Büki Művelődési és Sportközpont Könyvtár színháztermében megtartott

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ LINTNER ANITA Fejezetek a kétnyelvűségről a két háború közti Csehszlovákiában (különös tekintettel Somorja nyelvi helyzetére)

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

Dr. Gáborjáni Szabó Botond: A magyarországi egyházi könyvtárak helyzete, céljai és jövőképe

Dr. Gáborjáni Szabó Botond: A magyarországi egyházi könyvtárak helyzete, céljai és jövőképe Dr. Gáborjáni Szabó Botond: A magyarországi egyházi könyvtárak helyzete, céljai és jövőképe ( A tanulmány megjelent a Könyvtári Figyelő 2002. 1-2. számában) Az egyházi könyvtárak típusai, helyzete és értékei1

Részletesebben

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II. Gazdag István

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II. Gazdag István DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II Gazdag István Kronológiánk második fejezetében városunk eseményekben, megpróbáltatásokban bővelked ő korszakát követjük nyomon a szabad királyi város státusának

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 2006 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 27. szám 3. Az R. 2. számú melléklet MÁSODIK RÉSZ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI cím TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI alcíme

Részletesebben

Mester Béla: Szabadságunk születése

Mester Béla: Szabadságunk születése balázs péter Mester Béla: Szabadságunk születése A modern politikai közösség antropológiája Kálvin Jánostól John Locke-ig. Budapest, argumentum kiadó Bibó istván szellemi műhely, 2010. Balog iván, dénes

Részletesebben

HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA

HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA 1/4. számú melléklet HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ELŐKÉSZÍTŐ SZAKISKOLA 9-10. ÉVFOLYAM 2 TANTÁRGYI

Részletesebben

Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA . Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Ellenjegyezte, jóváhagyta:...... igazgató fenntartó képviselője Hatálybalépés dátuma: 2014. február 01. Módosítás, felülvizsgálat:

Részletesebben

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS, MINT HAZÁNK EURÓPAI UNIÓBA ILLESZKEDÉSÉNEK FONTOS ESZKÖZE MIHÁLYI HELGA

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS, MINT HAZÁNK EURÓPAI UNIÓBA ILLESZKEDÉSÉNEK FONTOS ESZKÖZE MIHÁLYI HELGA A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS, MINT HAZÁNK EURÓPAI UNIÓBA ILLESZKEDÉSÉNEK FONTOS ESZKÖZE MIHÁLYI HELGA A témaválasztás és a cím rövid magyarázatra szorul abból a szempontból, hogyan kapcsolódik előadásom

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010

ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010 ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010 I. Témakör: Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1. Gazdasági változások az Anjouk idején. Mutassa be Károly Róbert gazdaságpolitikájának főbb tényezőit! Tárja fel

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

Az osztályozó vizsgák tematikája református hittan tantárgyból 9-12. évfolyam

Az osztályozó vizsgák tematikája református hittan tantárgyból 9-12. évfolyam Az osztályozó vizsgák tematikája református hittan tantárgyból 9-12. évfolyam Református hittanból a tanulónak szóbeli osztályozó vizsgán kell részt vennie. A szóbeli vizsga időtartama 20 perc. A vizsgázónak.

Részletesebben

ItK. Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA

ItK. Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA BABITS FELJEGYZÉSEI ARANY JÁNOSRÓL Kézirat, rekonstrukció, kiadás * Horváth János a következő mondattal zárta az 1910-es évek első felében írt, de csupán a hagyatékból

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

Neved:. Elért pontszámod:... / 90 pont

Neved:. Elért pontszámod:... / 90 pont Neved:. Iskolád: Elért pontszámod:... / 90 pont 1. A keresztrejtvény megfejtésébıl megtudhatod, milyen jelképek díszítették az Egri csillagok címő regénybıl ismert Jumurdzsák amulettjét. (A szóközöket

Részletesebben

A dolgok arca részletek

A dolgok arca részletek 1 Bakonyi István: A dolgok arca Arcképvázlat Pék Pálról Nagykanizsa, Czupi Kiadó Pannon Tükör, 2007. A dolgok arca részletek Pék Pál 1939. július 26-án született Nagykanizsán. A szülőhely mindmáig lakóhelye

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] BEVEZETŐ

[Erdélyi Magyar Adatbank] BEVEZETŐ BEVEZETŐ Kötetünk tanulmányai a XVIII XIX. század fordulójának stílusait, műveit és mestereinek tevékenységét elemzik, a barokk és klasszicizmus közötti átmeneti korszak bonyolult kérdéseit kutatják, majd

Részletesebben

ÁRPÁS KÁROLY Katona József Bánk Bánja

ÁRPÁS KÁROLY Katona József Bánk Bánja ÁRPÁS KÁROLY Katona József Bánk Bánja Gondolatok tanítás közben 1 Katona József alkotását nemcsak azért választottam, mert középiskolai tanár vagyok, hanem azért is, mert sokat foglalkoztam az alkotás

Részletesebben

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN.

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN. EGYHÁZI IRODALMUNK 1 925-BEN 155 Tanügyi jelentések újra sok kívánalmat tártak fel, minthogy azonban a tanügy helyzete a napi kérdések legégetőbbje, s minthogy e téren elhatározások előtt állunk, e kérdések

Részletesebben

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat ZÁRÓVIZSGAI TÉTELEK A HITTANÁR-NEVELŐ SZAKON 2015. Teológiai tárgyak Nappali tagozat 1. Pál apostol élete (tételgazda: dr. Peres Imre) Irodalom: Saffrey, H.-D., Pál apostol története, 2001; Tarjányi Béla,

Részletesebben

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben?

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? Hol találjuk a 2009. évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? A hagyományoknak megfelelően közöljük, hogy a 2009. május júniusi történelem szóbeli érettségi

Részletesebben

Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html

Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html Kapronczay Károly A Tudományos Ismeretterjesztő Társulatunkat alapító orvosok A XIX. század első felében az ország önállóságáért vívott

Részletesebben

Kisebbségi és többségi identitáselemek a Volkan-elmélet tükrében. Mirnics Zsuzsanna Nacsa Nella

Kisebbségi és többségi identitáselemek a Volkan-elmélet tükrében. Mirnics Zsuzsanna Nacsa Nella Kisebbségi és többségi identitáselemek a Volkan-elmélet tükrében Mirnics Zsuzsanna Nacsa Nella Az identitás megőrzése, mint sajátos kisebbségi jellemző A kisebbségi identitás része a lényegesnek ítélt

Részletesebben

Mi köze a sógunoknak a leanhez?

Mi köze a sógunoknak a leanhez? A menedzsment szerepe a Lean és Six Sigma programok eredményességében Mi köze a sógunoknak a leanhez? A Japán Ipari Menedzsment történeti és társadalmi alapjai Tóth László Tartalomjegyzék 1. Bevezetés

Részletesebben

Orbán Viktor beszéde a Magyar Rektori Konferencia plenáris ülésén

Orbán Viktor beszéde a Magyar Rektori Konferencia plenáris ülésén Orbán Viktor beszéde a Magyar Rektori Konferencia plenáris ülésén 2012. október 16. Debrecen Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Házigazdák! Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Rektori Konferencia! Hölgyeim és Uraim!

Részletesebben

Jelentése. codex = fatábla (latin)

Jelentése. codex = fatábla (latin) Jelentése codex = fatábla (latin) Jelentése codex = fatábla (latin) Kézzel írott középkori könyv, amely a 4. században jelent meg. Ám a 11. századig nem volt papír! Csak pergamenre írták, mert papirusz

Részletesebben

VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából

VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából 1. Miben különbözik a közép- és kelet-európai népek romantikája a nyugat-európaitól? 2. Mi volt Herder jóslata a magyarságról? 3. Mely irodalmi-kulturális

Részletesebben

Magyar Tudomány Ünnepi Hónapja, november 3 30.

Magyar Tudomány Ünnepi Hónapja, november 3 30. A Magyar Tudomány Ünnepi Hónapja, 2012. november 3 30. A magyar tudomány napját a pozsonyi országgyűlés 1825. november 3 i felajánlásától származtatjuk. Az Országgyűlésen Gróf Széchenyi István adományával

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA A GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. szeptember 1. 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA A GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2015. augusztus 24. 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

December 28. Nőtt a felvételizők átlagpontszáma

December 28. Nőtt a felvételizők átlagpontszáma December 28. Nőtt a felvételizők átlagpontszáma http://www.nepszava.hu/default.asp?ccenter=onlinecikk.asp&articleid=1280582 Tízzel nőtt a felsőoktatási intézményekbe felvettek által elért átlagpontszám

Részletesebben

Az Ószövetség másik fele

Az Ószövetség másik fele A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI K a r a s s z o n Is t v á n Az Ószövetség másik fele A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Bibliatudomány Tanszékének

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

Érintsd meg a Holdat!

Érintsd meg a Holdat! Gárdonyi-emlékév, 2013 Érintsd meg a Holdat! rejtvényfüzet 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játsszatok velünk! Az első fordulóban Gárdonyi Géza életével, a

Részletesebben

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS I. INTÉZMÉNYI ADATOK Az intézmény neve: Baross Gábor Általános Iskola Székhelye: Budapest, XXII. Dózsa György út 84-94. Fenntartó: Budapest, XXII. kerület Önkormányzata Működési terület: általános iskola

Részletesebben

BÁTHORI GÁBOR. Az Erdélyi Fejedelemség és a Porta politikai és katonai szövetsége Bocskai István és Bethlen Gábor fejedelemsége idején

BÁTHORI GÁBOR. Az Erdélyi Fejedelemség és a Porta politikai és katonai szövetsége Bocskai István és Bethlen Gábor fejedelemsége idején 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM DOKTORI TANÁCSA BÁTHORI GÁBOR Az Erdélyi Fejedelemség és a Porta politikai és katonai szövetsége Bocskai István és Bethlen Gábor fejedelemsége idején című doktori

Részletesebben