Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. J a v a s l a t a Nógrádi Energetikai Klaszterbe való belépésre

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. J a v a s l a t a Nógrádi Energetikai Klaszterbe való belépésre"

Átírás

1 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Szám: 12011/2015. J a v a s l a t a Nógrádi Energetikai Klaszterbe való belépésre Tisztelt Közgyűlés! A Bátonyterenyei Lokálpatrióták Társasága a év során kezdeményezte a Nógrádi Energetikai Klaszter (a továbbiakban: Klaszter) megalakítását. A Klaszterhez való csatlakozás szándékát a következő magyarországi szervezetek nyilvánították már ki: Bátonyterenye Város Önkormányzata, Bioenergetikai Nógrád Projekt Kft., Magyar Földtani és Geofizikai Intézet, Magyarországi Bányásztelepülések Országos Szövetsége, MARKETINFO Műszaki és Befektetési Tanácsadó Betéti Társaság, Miskolci Egyetem, Nógrád Megye Önkormányzata, Nógrádszén Kft., Ormosszén Zrt., Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület. A Klaszter célkitűzései között szerepel különösen: Nógrád megyében és a régióban az együttműködés a szénbányászat újraindításában, a megújuló energiaforrások alkalmazásának támogatásában, továbbá az előző kettő ötvözésével az energiabiztonság kialakításában, mindezekkel pedig a térség foglalkoztatási-szociális helyzete javításának az előmozdítása. Az előző célokhoz szorosan kapcsolódó további célkitűzések a szakemberek képzése és továbbképzése, innováció és kutatás, továbbá a hosszútávú együttműködés kialakítása az állami-vállalati-önkormányzati szervek között. A Klaszter Alapító Okiratának aláírásával egy, a tagoktól elkülönült vagyonnal és önálló jogi személyiséggel, ezáltal önálló jogképességgel nem rendelkező szervezet jön létre. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében március 9-én megtettem a belépési szándéknyilatkozatot azzal a feltétellel, hogy a Klaszter Alapító Okiratának elfogadása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik. A térség, Nógrád megye és Salgótarján gazdasága fejlődésének előmozdítása érdekében fontosnak tartom, hogy Önkormányzatunk az alapítók között aláírja a mellékletként csatolt Alapító Okiratot. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy tárgyalja meg és fogadja el az alábbi határozati javaslatot! 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) , Fax: (32) ,

2 Határozati javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. melléklet szerint jóváhagyja a Nógrádi Energetikai Klaszter Alapító Okiratát és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Dóra Ottó polgármester Salgótarján, március 11. Dóra Ottó polgármester 2

3 N ó g r á d i E n e r g e t i k a i K l a s z t e r A l a p í t ó O k i r a t a 1. m e l l é k l e t Mi, a következő magyarországi szervezetek: Bátonyterenyei Lokálpatrióták Társasága (3078 Bátonyterenye, Klapka u. 2., képviselő: Kövesi Tibor elnök) Bátonyterenye Város Önkormányzata (3070 Bátonyterenye, Városház u. 2., képviselő: Nagy-Majdon József polgármester) Bioenergetikai Nógrád Projekt Kft. (1145 Budapest, Emma köz 12., képviselő: Dr. Gágyor Pál) Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (1143 Budapest, Stefánia u. 14., képviselő: Dr. Fancsik Tamás igazgató) Magyarországi Bányásztelepülések Országos Szövetsége (1068 Budapest, Városliget fasor , képviselő: Karl Béla elnök) MARKETINFO Műszaki és Befektetési Tanácsadó Betéti Társaság (3100 Salgótarján, Rákóczi út 30. fszt/4., képviselő: Livo László ügyvezető) Miskolci Egyetem (3515 Miskolc-Egyetemváros, képviselő: Prof. Dr. Torma András rektor) Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36., képviselő: Dr. Bablena Ferenc alelnök) Nógrádszén Kft. (3127 Kazár, Székvölgypuszta, képviselő: Gáspár Gyula ügyvezető) Ormosszén Zrt. (3526 Miskolc, Zsolcai kapu 9-11., képviselő: Huszti Béla vezérigazgató) Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület (1051 Budapest, Október 6. u. 7., képviselő: Dr. Nagy Lajos elnök) Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., képviselő: Dóra Ottó polgármester) törvényes képviseletében a továbbiakban: tagok kiemelt feladatnak tekintve a magyar társadalom és a magyar energetikai szakma általános érdekeit, szervezetünk nevében kinyilatkoztatjuk együttműködési szándékainkat a következő célok elérésére: 1. A tagok megállapodnak, hogy együttműködnek 1.1. a Nógrád megyei szénbányászat újraindításának elősegítésében, fejlesztésében és a kitermelt anyag környezetkímélő, korszerű (pl. tiszta szén) technológiával történő felhasználásában; 1.2. a megújuló energia források (napenergia, bioenergia, geotermikus energia) Nógrád megyei alkalmazásának elősegítésében;

4 1.3. a szénbányászat újraindítása és a megújuló energiaforrások alkalmazása révén Magyarország ásványianyag-készletének tudatos felhasználásában, a nemzet és a térség energiabiztonsága elősegítésében; 1.4. a régió/megye foglalkoztatási és szociális helyzetének javulásában, hozzájárulva a térség gazdasági, társadalmi fejlődéséhez. 2. A tagok célja az energetikai tevékenység területén 2.1. a szakmunkás-, közép- és felsőfokú képzettséggel rendelkező szakember utánpótlás biztosítása, a szakképzési rendszer és a felsőfokú képzés megfeleltetése a szektor igényeinek, az alkalmazottak továbbképzése; 2.2. az innováció és kutatás területén együttműködés; 2.3. a szénbányászati tevékenység újraindításában, a megújuló energiaforrások hasznosításában, működtetésében és fejlesztésében érdekelt vállalkozások, állami, önkormányzati szervek, tudományos és oktatási intézmények és egyéb szervezetek hosszú távú együttműködésének kialakítása és segítése; 2.4. a növekvő energiaigények, a másodlagos felhasználású alapanyag kielégítését szolgáló a környezetvédelmet is figyelembe vevő termelés támogatásának elősegítése. 3. A fenti célok megvalósítása érdekében az alapító tagok jelen alapító okirattal megalapítják a Nógrádi Energetikai Klasztert, (továbbiakban: Klaszter), melynek székhelye: 3100 Salgótarján, Rákóczi út A felek megállapítják, hogy az általuk alapított Klaszter részére céljainak megvalósításához vagyoni hozzájárulást nem teljesítenek. A Klaszter tagjai tagdíjat nem fizetnek, de az együttműködés keretében a szakmai támogatás mellett anyagi eszközökkel is segíthetik a Klaszter céljainak megvalósítását, melynek részletszabályait a Klaszter Szervezeti és Működési Szabályzatban (továbbiakban: SzMSz) állapítanak meg A Klaszter a felektől, mint tagoktól elkülönült vagyonnal, önálló jogi személyiséggel, így jogképességgel nem rendelkezik. 4. A Klaszterhez való csatlakozás önkéntes, melyet szándéknyilatkozat aláírásával bármely természetes, illetve jogi személy kezdeményezhet. A csatlakozás elfogadásáról a Klaszter jelenlévő tagjai 2/3-os, minősített többséggel döntenek. A Klaszter tagjai a döntéshozatal során egy-egy szavazattal rendelkeznek. 2

5 5. A Klaszter legfőbb szerve a tagokból álló taggyűlés. A taggyűlés egy éves időtartamra a Klaszter ügyvitelére, képviseletére a tagok közül jogi személy tag esetén a tag által jelölt természetes személyek közül elnököt, illetőleg alelnököt és három elnökségi tagot, valamint titkárt választ. Az ügyek vitelére a Klaszteren kívül álló személy nem jogosítható fel. Az ügyvitel csak személyesen látható el. A Klaszter működésére vonatkozó részletes szabályokat az SzMSz tartalmazza, amelyet a Klaszter alapító tagjai legalább minősített többséggel fogadnak el. 6. A Felek megállapodnak abban, hogy a Klaszter működésével kapcsolatos adminisztrációs, szervezési feladatokat a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal látja el. 7. A tagok vállalják, hogy az együttműködés keretében: 7.1. Tevékenységükről a nyilvánosságot a sajtó útján és saját honlapjukon tájékoztatják úgy, hogy nyilatkozat, sajtóközlemény kiadására az SzMSz-ben foglaltak szerint kerülhet sor A Klaszter működését, az együttműködés keretében elért célokat legalább félévente értékelik, és a taggyűlésen határoznak a további teendőkről. 8. A Klaszterben lévő tagsági viszonyt bármely fél írásban, a Klaszter elnökének küldött indoklás nélküli nyilatkozattal felmondhatja (rendes felmondás). A felmondási idő az erre vonatkozó nyilatkozat kézhezvételétől számított három hónap. A Klaszterben lévő tagsági viszony fontos okból rendkívüli felmondással is megszüntethető. Fontos oknak minősül különösen, ha valamely tag a megállapodásból eredő lényeges kötelezettségét felróhatóan megszegi. 9. A taggyűlés minősített többséggel dönthet a tag kizárásáról, ha a kizárandó tag érdekkörében felmerülő okból valamely másik tagot rendkívüli felmondási jog illetne meg. A kizárandó tag szavazatát figyelmen kívül kell hagyni. A Klaszter megszüntetéséhez a tagok egyhangú döntése szükséges. 10. A tag megszűnése esetén, a Klaszter nem szűnik meg, azonban a megmaradt tagok minősített többséggel dönthetnek úgy, hogy a megállapodást a megszűnt tag nélkül hatályban tartják. Ha a megszűnt tag jogutódja kérelmezi, és ehhez a megmaradt tagok minősített többséggel hozzájárulnak, a megállapodásban a jogutód a jogelőd helyébe lép. 11. A tagok rögzítik, hogy jelen alapító okirat alapján az együttműködés során átadott információk üzleti titoknak minősülnek, azok megosztása a harmadik féllel csak az információt adó előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges. 12. Az alapító tagok megállapodnak, hogy az alapító okiratból eredő, azzal összefüggő esetleges vitáikat elsősorban tárgyalások útján egyezségre törekedve próbálják rendezni. Amennyiben a vita rendezése mégsem vezetne eredményre, abban az esetben a tagok a jogvita elbírálására hatáskörtől függően kikötik a Salgótarján Járásbíróság, illetve a Balassagyarmati Törvényszék kizárólagos illetékességét. 3

6 13. Az Alapító Okirat hatályba lépése, a Klaszter időtartama: Az Alapító Okirat a tagok aláírásával az aláírás napján lép hatályba A tagok a Klasztert határozatlan időre hozzák létre. 14. A tagok az Alapító Okiratot elolvasták, értelmezték és azt mint akaratuknak megfelelőt írják. Salgótarján, hó nap Kövesi Tibor Bátonyterenyei Lokálpatrióták Társasága Nagy-Majdon József Bátonyterenye Város Önkormányzata Dr. Gágyor Pál Bioenergetikai Nógrád Projekt Kft. Dr. Fancsik Tamás Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Karl Béla Magyarországi Bányásztelepülések Országos Szövetsége Livo László MARKETINFO Műszaki és Befektetési Tanácsadó Betéti Társaság Prof. Dr. Torma András Miskolci Egyetem Dr. Bablena Ferenc Nógrád Megye Önkormányzata Gáspár Gyula Nógrádszén Kft. Huszti Béla Ormosszén Zrt. Dr. Nagy Lajos Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Dóra Ottó Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 4

Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete

Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete Alapszabály Az Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 241/2007. (XI. 12.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 241/2007. (XI. 12.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 241/2007. (XI. 12.) számú h a t á r o z a t a A PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról A Közgyűlés

Részletesebben

Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért

Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért Egyesület MÓDosíTOTT ALAPSZABÁLY A Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért Egyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II.

Részletesebben

AVIS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. Az Egyesület 2009. november 13-án az alábbi Alapszabályt fogadta el. I. A SPORTEGYESÜLET ADATAI

AVIS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. Az Egyesület 2009. november 13-án az alábbi Alapszabályt fogadta el. I. A SPORTEGYESÜLET ADATAI AVIS Sportegyesület 1116 Budapest, Kecskeméti József u. 40. tel.: +36 70 335 33 37 e-mail: info@avisse.hu AVIS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az Egyesület 2009. november 13-án az alábbi Alapszabályt fogadta

Részletesebben

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján VEZÉR HALLGATÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Vezér Hallgatói Egyesület" alakuló közgyűlésén alapszabályát a 2014. március

Részletesebben

MAGYAR SZÉLENERGIA IPARI TÁRSASÁG

MAGYAR SZÉLENERGIA IPARI TÁRSASÁG MAGYAR SZÉLENERGIA IPARI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA BUDAPEST, 2013. DECEMBER 19. 1. oldal A - a továbbiakban: MSZIT vagy Egyesület - a Magyarország Alaptörvényében rögzített egyesülési jog alapján létrehozott,

Részletesebben

A Gi Fal- és Sportmászó Klub Sportegyesület. Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A Gi Fal- és Sportmászó Klub Sportegyesület. Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A Gi Fal- és Sportmászó Klub Sportegyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Gi Fal- és Sportmászó Klub Sportegyesület /a továbbiakban: Sportegyesület/ 2. A szervezet rövidített

Részletesebben

Víz- és Környezettechnológiák Klaszter. VITIgroup Víz- és Környezettechnológiák KLASZTER SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Víz- és Környezettechnológiák Klaszter. VITIgroup Víz- és Környezettechnológiák KLASZTER SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA VITIgroup Víz- és Környezettechnológiák KLASZTER SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A célja: Jelen (továbbiakban SZMSZ) határozza meg a VITIgroup Vízés Környezettechnológiák KLASZTER (továbbiakban VITIgroup

Részletesebben

A CSEH-MAGYAR ÜZLETI KLUB (továbbiakban CSMÜK) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A CSEH-MAGYAR ÜZLETI KLUB (továbbiakban CSMÜK) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A CSEH-MAGYAR ÜZLETI KLUB (továbbiakban CSMÜK) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A CSMÜK célkitűzése, hogy a cseh-magyar kétoldalú kereskedelmi és üzleti kapcsolatok fejlesztését, és a cseh és magyar

Részletesebben

2013. ROZSDAMARÓK VETERÁNJÁRMŰ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

2013. ROZSDAMARÓK VETERÁNJÁRMŰ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY ROZSDAMARÓK VETERÁNJÁRMŰ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY 2013. 1 1. cikk: Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület a. neve: Rozsdamarók Veteránjármű Egyesülete (továbbiakban: Egyesület) b. rövidített neve: RVE

Részletesebben

A BÜKKI FIATALOK TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE. Preambulum:

A BÜKKI FIATALOK TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE. Preambulum: A BÜKKI FIATALOK TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE Preambulum: Jelen Alapító okirat az Egyesület 2009. július 10. napján, a 2010. március hó 19. napján és 2010.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 24-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 24-i ülésére Tárgy: Kincsem Angol Telivér Lovas Klaszter megalapításában való részvétel és alapdokumentumainak

Részletesebben

Kaposmérői Dobogó Egyesület

Kaposmérői Dobogó Egyesület Kaposmérői Dobogó Egyesület ALAPSZABÁLYA A Kaposmérői Dobogó Egyesület (továbbiakban: Egyesület) Közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ikt.sz.: 14.639/2015. Javaslat a Salgótarjáni Hajléktalanok Támogatására Alapítvány alapító okiratának módosítására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Város Önkormányzatának

Részletesebben

6. A Szövetség jogi személy. A Szövetség a bírósági nyilvántartásba vételével jön létre.

6. A Szövetség jogi személy. A Szövetség a bírósági nyilvántartásba vételével jön létre. Javaslat Szövetség működésére I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Alapszabály tartalmazza a Szövetség nevét, székhelyét, a célját, a taggá válás feltételeit, a tagok jogait és kötelezettségeit, a Szövetség szervezeti

Részletesebben

AZ IPOLY-MENTI PALÓCOK TÉRSÉGFEJLESZTŐ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ IPOLY-MENTI PALÓCOK TÉRSÉGFEJLESZTŐ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ IPOLY-MENTI PALÓCOK TÉRSÉGFEJLESZTŐ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő Egyesületének (a továbbiakban: Egyesület) Közgyűlése az

Részletesebben

UKRÁN-MAGYAR BUSINESS CLUB. ALAPSZABÁLY (2012. március 8-ai módosításokkal egységes szerkezetben)

UKRÁN-MAGYAR BUSINESS CLUB. ALAPSZABÁLY (2012. március 8-ai módosításokkal egységes szerkezetben) UKRÁN-MAGYAR BUSINESS CLUB ALAPSZABÁLY (2012. március 8-ai módosításokkal egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Ukrán - Magyar Business Club (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

Kibic Közhasznú Sportegyesület. Alapszabály. Kibic Közhasznú Sportegyesület

Kibic Közhasznú Sportegyesület. Alapszabály. Kibic Közhasznú Sportegyesület Kibic Közhasznú Sportegyesület Alapszabály Kibic Közhasznú Sportegyesület 2 Alapszabály A Kibic Közhasznú Sportegyesület 2009. június 28-án tartott közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

Belső Ellenőrök Magyarországi Közhasznú Szervezete Alapszabálya 1 I. Általános rendelkezések l. (1) A társadalmi szervezet neve: Belső Ellenőrök Magyarországi Közhasznú Szervezete (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya

A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület - a továbbiakban: MEIT vagy Egyesület - a Magyar Köztársaság Alkotmányában rögzített egyesülési jog

Részletesebben

Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Pécs ISopianae Örökség Kht. 7624 Pécs, Esze Tamás u. 5. Magyar Köztársaság területe

Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Pécs ISopianae Örökség Kht. 7624 Pécs, Esze Tamás u. 5. Magyar Köztársaság területe 2006 1 Általános rendelkezések Az egyesület neve: Magyarországi Történeti Városok Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Az egyesület székhelye: Az alapítás éve: 2006 és Térségek Pécs ISopianae Örökség Kht

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI ÜZLETI TANÁCS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MAGYARORSZÁGI ÜZLETI TANÁCS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MAGYARORSZÁGI ÜZLETI TANÁCS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alapítók az 1959. évi IV. törvény (Polgári Törvénykönyv, Ptk.) 61-64. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről

Részletesebben

ZÖLD SOROMPÓ KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET. Alapszabály

ZÖLD SOROMPÓ KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET. Alapszabály ZÖLD SOROMPÓ KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET Alapszabály A ZÖLD SOROMPÓ Környezetvédelmi és Kulturális Egyesület közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. szeptember 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. szeptember 29-i ülésére Tárgy: Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület alapszabály-tervezetének megismerése, alapító tagként való részvétel, polgármester felhatalmazása Előkészítette: Gál András osztályvezető Tóth Mariann pályázati

Részletesebben

Heves Megyei Falusi Turizmus Egyesület Alapszabálya Egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezés

Heves Megyei Falusi Turizmus Egyesület Alapszabálya Egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezés Heves Megyei Falusi Turizmus Egyesület Alapszabálya Egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezés 1. Az Egyesület elnevezése: Heves Megyei Falusi Turizmus Egyesület 2. Székhelye: 3300 Eger, Hadnagy

Részletesebben

Börzsöny Múzeum Baráti Köre ALAPSZABÁLYA

Börzsöny Múzeum Baráti Köre ALAPSZABÁLYA Börzsöny Múzeum Baráti Köre Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A Börzsöny Múzeum Baráti Köre Egyesület a Budapest Környéki Törvényszék által 60012/2002 számon a 1997. évi CLVI. törvény

Részletesebben

A VOX VALLIS FEJLESZTÉSI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A VOX VALLIS FEJLESZTÉSI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A VOX VALLIS FEJLESZTÉSI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Völgy Hangja Fejlesztési Társaság Közhasznú Egyesület (továbbiakban: Egyesület) közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II.

Részletesebben

Sportegyesület Alapszabálya ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Sportegyesület Alapszabálya ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Sportegyesület Alapszabálya ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Az Sportegyesület neve: Phoenix Fireball Sport Sportegyesület. 1. Az Sportegyesület elnevezésében a Főnix madár a győzelmet és az arra való törekvést

Részletesebben

A MAGYAR ÖRÖKSÉGÉRT Közhasznú Egyesület Alapszabálya

A MAGYAR ÖRÖKSÉGÉRT Közhasznú Egyesület Alapszabálya A MAGYAR ÖRÖKSÉGÉRT Közhasznú Egyesület Alapszabálya Az Egyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetve a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV.

Részletesebben

Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület

Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA Az Alapszabályt módosították, és a tagok 2013. május 10. napján egységes szerkezetbe foglalták. Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület Alapszabálya

Részletesebben