Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó"

Átírás

1 Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését május 26-án (kedden) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Tervezett napirend: 1.) ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás ügye 2.) Egészségügyi Társulás ügye 3.) Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás ügye 4.) Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának ügye 5.) Beszámoló a helyi adózás helyzetéről Előadó: László Ferencné körjegyző 6.) Pályázat beadása 7.) Rendezvénysátor bérbeadása 8.) Aktuális munkák megrendelése 9.) Lakótelkek kialakítása 10.) Egyebek Magyarszentmiklós, május 21. Horváth Zoltán s.k. polgármester

2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarszentmiklós községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2009.május 26-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint I. Napirend előtt: A polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította a határozat képességet és az ülést megnyitotta. Beszámolt az előző testületi ülés óta tett intézkedéseiről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Ismertette a napirendi pontokat, amelyeket a képviselők változtatás nélkül elfogadtak. II. Napirend tárgyalása 1.) ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás ügye A polgármester ismertette a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás levelét, melyben arról tájékoztatják az önkormányzatot, hogy jogszabályi változás miatt a Társulás Alapító okiratát és a Társulási megállapodást módosítani szükséges. A módosított okiratokat a Társulási Tanács elfogadta, határozatát azonban minden önkormányzatnak minősített testületi döntéssel is meg kell erősítenie. A polgármester kérte a képviselőket, hogy döntésüket hozzák meg. A képviselőtestület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 35/2009.(V.26.) számú Képviselőtestületi határozat 1.Magyarszentmiklós község Önkormányzati Képviselőtestülete a Nyugat-Balaton és Zala Folyó Medence Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására létrejött Önkormányzati Társulás új Alapító Okiratát július 1-jei hatállyal az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a Társulási Tanács Elnökét tájékoztassa, és felhatalmazza az új Alapító Okirat aláírására. Határidő: május 31. Felelős: Horváth Zoltán polgármester

3 2. Magyarszentmiklós község Önkormányzati Képviselőtestülete a Nyugat-Balaton és Zala Folyó Medence Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására létrejött Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását július 1- jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja: III A Társulási Megállapodás III. fejezete helyébe az alábbi szövegrész lép: III. A TÁRSULÁS JOGÁLLÁSA A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvény (a továbbiakban Ttv.) aiban foglalt rendelkezéseknek megfelelően, a Társulás önálló jogi személyiséggel rendelkező költségvetési szerv. Tevékenység jellege alapján a Társulás közszolgáltató költségvetési szerv. Közszolgáltató költségvetési szerv fajtája szerint közüzem, míg a feladatellátásához kapcsolódó funkció szerint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. A társulás operatív végrehajtási, pénzügyi, gazdasági feladatait a Projektiroda közreműködésével külön megállapodásban foglaltak szerint, mint Pénzügyi Lebonyolító Szerv; Zalabér Község Önkormányzatának Képviselőtestülete látja el jelen Társulási Megállapodásban, továbbá az államháztartás működési rendjéről szóló 2l7/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint. Társult Települési Önkormányzatok-képviselőtestületeinek megbízásából a Társulási Tanács Elnöke az alapítók képviseletében intézkedik a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságánál történő törzskönyvi nyilvántartásba vétel kezdeményezése iránt A Társulás Megállapodás XV. Záró rendelkezések fejezetének utolsó bekezdése kiegészül a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény -re történő hivatkozással A Társulási Megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a Társulási Tanács Elnökét tájékoztassa, és felhatalmazza a módosító okirat és az egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás aláírására. Határidő: május 31. Felelős: Horváth Zoltán polgármester

4 2.) Egészségügyi Társulás ügye A polgármester ismertette a Társulás levelét, mely szerint jogszabály írja elő, hogy az Egészségügyi Társulást alkotó önkormányzatoknak felül kell vizsgálni a közfeladat ellátásának módját. Amennyiben a felülvizsgálat eredményeként az Egészségügyi Társulás további működése indokolt, akkor június 1-ig az Egészségügyi Társulás Alapító okiratát módosítani kell a megváltozott szabályok szerint. Az Alapító okiratot a Társulás megküldte, melynek felülvizsgálatát elvégezte. A képviselőtestület egyhangúlag az alábbi határozatokat hozta: 36/2009.(V.26.) számú Képviselőtestületi határozat Magyarszentmiklós község Önkormányzati Képviselőtestülete, az Egészségügyi Társulás esetében a közfeladat ellátásnak a módját felülvizsgálta, az Egészségügyi Társulás további működése indokolt. A felülvizsgálatról a Magyarszentmiklós önkormányzat az Egészségügyi Társulás székhelye szerinti polgármestert a képviselőtestületi határozat megküldésével értesíti 37/2009.(V.26.) számú Képviselőtestületi határozat Magyarszentmiklós község Önkormányzati Képviselőtestülete az Egészségügyi Társulás alapító okiratát felülvizsgálta és a 2. számú melléklet szerint elfogadta. 3.) Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás ügye A polgármester felolvasta a Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás levelét, amelyben a Társulás Alapító Okiratának, valamint a Társulási Megállapodásának módosítását indokolják. Kérte a testületi tagokat, hogy az elhangzottak szerint hozzák meg a szükséges döntéseket. A képviselőtestület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 38/2009.(V.26.) számú Képviselőtestületi határozat Magyarszentmiklós községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás Alapító Okiratát, valamint Társulási Megállapodásának módosítását az előterjesztése szerint jóváhagyja (3. számú melléklet).

5 Felkéri a polgármester, hogy a testületi döntésről a Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás elnökét tájékoztassa. 4.) Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának ügye A polgármester ismertetette a testülettel a Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosításait. Elmondta, hogy a társulási megállapodás jóváhagyásához, illetve módosításához a társulásban részt vevő képviselőtestületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges. A testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 39/2009.(V.26.) számú Képviselőtestületi határozat Magyarszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodása az alábbiak szerint változzon: Az I. fejezet 2. pont: A Többcélú Társulás székhelye: Nagykanizsai város 8800 Nagykanizsa Király u. 47. helyette az alábbi szöveg beiktatásra kerül: 8800 Nagykanizsa Bajza u. 2. A II. fejezet 2. pont: az alábbi szöveg beiktatásra kerül: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény ában szabályozott közfoglalkoztatás megszervezése A III. fejezet pont: Az alábbi szöveg törlésre kerül: - Konduktív pedagógia június 30-ig - A fenti pedagógiai szakszolgálati feladatokat a logopédiai ellátás kivételével a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Szivárvány Fejlesztő Központ, a logopédiai ellátást pedig a Zalaszentbalázs Község Önkormányzata gesztorságával fenntartott Petőfi Sándor Általános Iskola, valamint Napköziotthonos Óvoda és a Szivárvány Fejlesztő Központ látja el, a fenntartókkal kötött megállapodásban foglalt tartalommal. Az alábbi szöveg beiktatásra kerül: A Társulás a vállalt pedagógiai szakszolgálati feladatokat elláthatja az általa fenntartott szakszolgálati intézményben, vagy megállapodás alapján települési

6 önkormányzat vagy intézményi társulás által fenntartott intézményben, vagy szakember közös foglalkoztatásával. 5. számú melléklet: Az alábbi szöveg beiktatásra kerül: Sormás Község Önkormányzata A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást aláírja. Határidő: június 30. Felelős: Polgármester Operatív felelős: Polai György irodavezető 5.) Beszámoló a helyi adózás helyzetéről Előadó: László Ferencné körjegyző A körjegyző a helyi adózás helyzetéről szóló beszámolóval kapcsolatban melyet a képviselők előre kézhez kaptak (4. számú melléklet) kérte a hozzászólásokat. A képviselőtestület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 40/2009.(V.26.) számú Képviselőtestületi határozat Magyarszentmiklós község Önkormányzati Képviselőtestülete, a helyi adózás évi helyzetéről szóló beszámolót a 5. számú melléklet szerint elfogadta. 6.) Pályázat beadása A polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása eszközbeszerzésre pályázatot nyújtott be. Ehhez kérte Magyarszentmiklós község eszközigényét. Az önkormányzat 1 db fűnyíróra, 2 db damilos fűkaszára, valamint kézi szerszámokra és védő felszerelésekre adta be igényét. A polgármester kérte, hogy a testület ezt foglalja határozatba. A képviselők egyhangúlag az alábbi határozatot hozták:

7 41/2009.(V.26.) számú Képviselőtestületi határozat Magyarszentmiklós község Önkormányzati Képviselőtestülete a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása által a Földművelődési és Vidékfejlesztési Minisztériumhoz beadott pályázatához 1 db fűnyíróra, 2 db damilos fűkaszára, valamint kézi szerszámokra és védő felszerelésekre adta be igényét. 7.) Rendezvénysátor bérbeadása A polgármester ismertette a Tudat Mezsgyéjén Alapítvány levelét, amelyben tudatják, hogy a ZMÖ Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete és Otthona közreműködésével megrendezik II. Alkotótáborukat Magyarszerdahelyen. A rendezvény záró programjának megvalósításához szeretnék kibérelni a rendezvénysátrat. A polgármester javasolta, hogy a bérleti díjat - a testületi határozatban meghatározottaktól eltérően Ft-ban állapítsák meg. A testület a javaslattal egyetértett és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 42/2009.(V.26.) számú Képviselőtestületi határozat Magyarszentmiklós község Önkormányzati Képviselőtestülete a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása tulajdonában lévő, Magyarszentmiklós községnek üzemeltetésre átadott rendezvénysátrat Ft- ért bérbeadja a Tudat Mezsgyéjén Alapítványnak június 2-5. napokra. 8.) Aktuális munkák megrendelése A polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a hivatal folyosó és konyha falának festése aktuálissá vált. A kultúrház két kis helyiségének és az ifjúsági klub kondicionáló termének festése is időszerű. Ez ügyben árajánlatot kért Horváth Attila festőtől. Ismertette az árajánlat tartalmát és kérte a képviselők véleményét, döntését.

8 A képviselők egyhangúlag az alábbi határozatot hozták: 43/2009.(V.26.) számú Képviselőtestületi határozat Magyarszentmiklós község Önkormányzati Képviselőtestülete Horváth Attila festő Ft-os árajánlatát elfogadja és az önkormányzati épületek helyiségeinek festési munkáit megrendeli. A polgármester tolmácsolta a helyi fiatalok kérését, mely szerint az ifjúsági klub kondicionáló terem falára szeretnének nagyobb méretű tükröket. Ismertette a Kanizsa- Üvegcentrum Kft. 4 db nagyobb méretű tükörről kért árajánlatát. Kérte a képviselők véleményét. Szabó József: Véleménye szerint a fiatalok részére kialakított ifjúsági klub tökéletesen felszerelt, nem indokolt a tükrök elhelyezése. A közelmúltban több kondicionáló gépet, felszerelést is kaptak a fiatalok. Nem támogatta a kezdeményezést. Horváth Zoltán: Köztes megoldásként 1 db tükör vásárlását javasolta Ft értékhatárig. Kérte a képviselők döntését. A képviselők 2 nem 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták: 44/2009.(V.26.) számú Képviselőtestületi határozat Magyarszentmiklós község Önkormányzati Képviselőtestülete 1 db nagyobb méretű tükröt vásárol a Kanizsa-Üvegcentrum Kft-től Ft értékhatárig. A polgármester elmondta, hogy a közelmúltban történtek olyan munkálatok, illetve beszerzések amelyekről a testületi tagok csak utólagosan értesültek, illetve csak szóbeli döntés született. Elmondta, hogy a hivatalban telefonközpontot szereltek, a Royal Borház Kft-től nagyobb mennyiségű pezsgőt vásároltak reprezentatív célra, új hangtechnikai eszközök beszerzése történt, az ifjúsági klubba sportfelszereléseket vásároltak, valamint a mobilgarázs alapja is elkészült. Kérte a testületi tagokat, hogy utólagosan hozzák meg a szükséges határozatokat A képviselőtestület egyhangúlag az alábbi határozatokat hozta: 45/2009.(V.26.) számú Képviselőtestületi határozat Magyarszentmiklós község Önkormányzati Képviselőtestülete utólagosan hozzájárul a hivatal telefonközpontjának Ft-os kiépítéséhez.

9 46/2009.(V.26.) számú Képviselőtestületi határozat Magyarszentmiklós község Önkormányzati Képviselőtestülete utólagosan hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat a Royal Borház Kft-től Ft értékben pezsgőt vásároljon. 47/2009.(V.26.) számú Képviselőtestületi határozat Magyarszentmiklós község Önkormányzati Képviselőtestülete utólagosan hozzájárul új hangtechnikai eszközök beszerzéséhez Ft értékben. 48/2009.(V.26.) számú Képviselőtestületi határozat Magyarszentmiklós község Önkormányzati Képviselőtestülete utólagosan hozzájárul a mobilgarázs alapjához szükséges építőanyagok beszerzéséhez Ft értékben. 49/2009.(V.26.) számú Képviselőtestületi határozat Magyarszentmiklós község Önkormányzati Képviselőtestülete utólagosan hozzájárul az ifjúsági klub sportfelszerelésének Ft-os bővítéséhez. 9.) Lakótelkek kialakítása A polgármester kezdeményezte, hogy a lakótelkek kialakítás céljára megvásárolt földterületek művelési ág változását indítsák el a földhivatalnál. Ezzel egyidejűleg értesítsék a bérlőket, hogy az idei betakarítás után az önkormányzat nem kívánja meghosszabbítani a bérleti szerződéseket. A testület a javaslattal egyetértett és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 50/2009.(V.26.) számú Képviselőtestületi határozat Magyarszentmiklós község Önkormányzati Képviselőtestülete a 011/1-011/5 hrsz-ú ingatlanok művelési ág változását kezdeményezi. Felhatalmazza a polgármesteri, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg, továbbá értesítsék a földterületek bérlőit, hogy a évi betakarítás után az önkormányzat a bérleti szerződéseket felbontja.

10 10.) Egyebek Szabadidőpark ügye Horváth Zoltán indítványozta, hogy a szabadidőpark területén a közeljövőben építtessenek ki villamos energia vételi lehetőséget. Erről kérte a képviselők véleményét. A testület felkérte a polgármestert, hogy a kiépítés lehetőségéről, valamint anyagi vonzatáról érdeklődjön az E.On Dél-Dunántúli Áramszolgáltató Zrt-nél. Német Kisebbségi Önkormányzat kezdeményezése László Ferencé körjegyző tájékoztatta a testületet, hogy a helyi Német Kisebbségi Önkormányzat kezdeményezte az önkormányzat hivatalában történő német nyelvű ügyfélfogadást, valamint a német nyelvű helységnévtábla kihelyezését. A képviselőtestület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 51/2009.(V.26.) számú Képviselőtestületi határozat Magyarszentmiklós község Önkormányzatának Képviselőtestülete személyi feltételek hiánya miatt, a helyi Német Kisebbségi Önkormányzat -német nyelvű ügyfélfogadásra irányuló kezdeményezésének nem tud eleget tenni. A német nyelvű helységnévtábla kihelyezéséhez az önkormányzat hozzájárul. Miután más megtárgyalnivaló nem volt a polgármester az ülést bezárta. Kmft. Horváth Zoltán polgármester László Ferencné körjegyző

11 Előterjesztés Magyarszentmiklós Község Önkormányzata Képviselőtestületének május 26-án tartandó ülésének 5. napirendi pontjához. Tárgy: Beszámoló a helyi adózás helyzetéről Tisztelt Képviselő-testületi tagok! Magyarszentmiklóson az adóbevétel legnagyobb részét az iparűzési adóból befolyt összeg adja évben 21 bevallásra kötelezett iparűzési adóalanyból a helyi rendelet értelmében mentességet élvez 10 adóalany évben 11 adóalany összesen Ft-ot fizetett be. Ebből túlfizetésként az adózónak visszautalt összeg: Ft. Hátralék összege: Ft. Túlfizetés összege: Ft Gépjárműadó 124 adótárgyra Ft került kivetésre. Gépjárműadóból befolyt összeg: Ft. Fennálló tartozás Ft. Túlfizetés összege: Ft. Kommunális adó Magyarszentmiklóson 117 adótárgyra Ft került kivetésre évben kommunális adóból befolyt összeg Ft. A fennálló hátralék összege: Ft. Túlfizetés összege: Ft Termőföld bérbeadásából származó jövedelmem 1 adózót érint, aki Ft-ot fizetett be évben. Késedelmi pótlék évben késedelmi pótlékból Ft bevételünk származott. A fennálló tartozás összege Ft. Egyéb bevételek számlára Ft érkezett, ami a rendőrség által kiszabott szabálysértési helyszíni bírságból adódik. Ez az Önkormányzatnál maradó bevétel. Magyarszentmiklós, április 9. Az előterjesztést készítette: Szenczy Szabolcsné adóügyi főelőadó László Ferencné s.k. körjegyző

12 Beszámoló a helyi adózás helyzetéről Magyarszentmiklóson az adóbevétel legnagyobb részét az iparűzési adóból befolyt összeg adja évben 21 bevallásra kötelezett iparűzési adóalanyból a helyi rendelet értelmében mentességet élvez 10 adóalany évben 11 adóalany összesen Ft-ot fizetett be. Ebből túlfizetésként az adózónak visszautalt összeg: Ft. Hátralék összege: Ft. Túlfizetés összege: Ft Gépjárműadó 124 adótárgyra Ft került kivetésre. Gépjárműadóból befolyt összeg: Ft. Fennálló tartozás Ft. Túlfizetés összege: Ft. Kommunális adó Magyarszentmiklóson 117 adótárgyra Ft került kivetésre évben kommunális adóból befolyt összeg Ft. A fennálló hátralék összege: Ft. Túlfizetés összege: Ft Termőföld bérbeadásából származó jövedelmem 1 adózót érint, aki Ft-ot fizetett be évben. Késedelmi pótlék évben késedelmi pótlékból Ft bevételünk származott. A fennálló tartozás összege Ft. Egyéb bevételek számlára Ft érkezett, ami a rendőrség által kiszabott szabálysértési helyszíni bírságból adódik. Ez az Önkormányzatnál maradó bevétel. Magyarszentmiklós, május 26. Az előterjesztést készítette: Szenczy Szabolcsné adóügyi főelőadó László Ferencné körjegyző

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

A Képviselő-testület a napirendi javaslatról 4 igen szavazattal egyhangúlag - határozathozatal nélkül - a következő napirendet fogadta el.

A Képviselő-testület a napirendi javaslatról 4 igen szavazattal egyhangúlag - határozathozatal nélkül - a következő napirendet fogadta el. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. április 30-án megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.) Jelen vannak: Marics József Kasza Jánosné Dr. Fülöp

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 15. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat 2011. július 5-én megtartott soron kívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011 július

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. december 17-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívottak: Kovács Ildikó aljegyző és Pintér Dezsőné pénzügyi ügyintéző

Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívottak: Kovács Ildikó aljegyző és Pintér Dezsőné pénzügyi ügyintéző J e g y z ő k ö n y v : Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én (szerdán) 14,00 órai kezdettel megtartott rendes üléséről. Az ülés helye: Salomvár önkormányzati épületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 36-5/2009. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. március

Részletesebben

2013. június 27-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt üléséről.

2013. június 27-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. június 27-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt üléséről. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. február 23-án, csütörtökön 18.30 órakor megtartott testületi ülésén. 1/2012. (II.24.) számú rendelet: 2012. évi költségvetési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről. Sorszám: 11/2013. Ikt.szám: M 1954/2013. JEGYZŐKÖNYV Mezőszilas Község Önkormányzatának 2013. május 13-án, 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről. Napirendi pontok:

Részletesebben

Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27- én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27- én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-207/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27- én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

10/2009. számú 2009. május 27-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

10/2009. számú 2009. május 27-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 6850-1/2009. 10/2009. számú 2009. május 27-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 88-114/2009. (V.27.) sz. Kth.) Kerekegyháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. december 9-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. december 9-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. december 9-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. június 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok rendkívüli együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 508-16/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 16. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 25-én megtartott soros üléséről Jegyzőkönyvvezető: Provoda Józsefné 2 J

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-118/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2013. július 2-án 17,00 órakor tartott rendes üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2013. július 2-án 17,00 órakor tartott rendes üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2013. július 2-án 17,00 órakor tartott rendes üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka Jelen vannak: Pál Józsefné polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. október 12-én, szerdán 17 órakor tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. október 12-én, szerdán 17 órakor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. október 12-én, szerdán 17 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Tokorcs Faluház Jelen vannak: Lengyelné Csizmazia

Részletesebben

2013. szeptember 12-én 17,30 órakor megtartott nyilvános üléséről. Bán Gyula, Pálfi László települési képviselők

2013. szeptember 12-én 17,30 órakor megtartott nyilvános üléséről. Bán Gyula, Pálfi László települési képviselők J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Az ülés helye: Jelen vannak: Barlahida Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. szeptember 12-én 17,30 órakor megtartott nyilvános üléséről Önkormányzati épülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2014. január 27-én megtartott rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2014. január 27-én megtartott rendes üléséről. Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám: 301/ 20-8 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2014. január 27-én megtartott rendes üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester

Részletesebben

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte.

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte. 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 290-61/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 20-án 18,30 órakor kezdődött rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 30. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat 2010. december 21-én megtartott üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült: Martonvásár Város Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 16-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 16-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőköny. Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről.

Jegyzőköny. Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről. Jegyzőköny Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László polgármester Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester Barna

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-én 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-én 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-34/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 9-i soron következő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2012. december 12-én, szerdán 18 óra 50 perckor tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2012. december 12-én, szerdán 18 óra 50 perckor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2012. december 12-én, szerdán 18 óra 50 perckor tartott üléséről. Az ülés helye: Tokorcs Faluház Jelen vannak: Lengyelné

Részletesebben

K Ö L K E D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 7 7 1 7 K ö l k e d, I I. L a j o s u. 1 2. T e l. : 6 9 / 3 8 4-1 8 1.

K Ö L K E D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 7 7 1 7 K ö l k e d, I I. L a j o s u. 1 2. T e l. : 6 9 / 3 8 4-1 8 1. K Ö L K E D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 7 7 1 7 K ö l k e d, I I. L a j o s u. 1 2. T e l. : 6 9 / 3 8 4-1 8 1 Beszámoló Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részére 2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. szeptember hó 13-án

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. február 09. napján, a Polgármesteri Hivatal Tárgyalótermében megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Az önkormányzat

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 18-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 18-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben