J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének október 17-én, szerdán 17 órakor tartott üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2012. október 17-én, szerdán 17 órakor tartott üléséről."

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének október 17-én, szerdán 17 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Tokorcs Faluház Jelen vannak: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester, Dankovicsné Kovács Edina Zita, Czöndör Zoltán, Monostori Miklósné, Nagy Mária Zita képviselők Igazoltan távol: nincs Igazolatlanul távol: nincs Tanácskozási joggal megjelent: Fehér Viktória körjegyző Meghívottak: - Lakosság részéről: - Lengyelné Csizmazia Éva polgármester megállapította, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testületből 5 fő jelen van. A napirendi pontoknak a meghívóban szereplőket javasolta. A javaslattal a képviselő-testület egyhangúlag egyetértett és a következő napirendi pontokat tárgyalta meg. 1./ Beszámoló a két ülés közt történt fontosabb eseményekről. Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 2./ Jegyző beszámolója az adóztatásról Előadó: Fehér Viktória körjegyző 3./ A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz csatlakozásról döntés, csatlakozás esetén szabályzat elfogadása Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 4./ évi belső ellenőrzési terv elfogadása Előadó: Fehér Viktória körjegyző 5./ A Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulás módosított társulási megállapodásának jóváhagyása Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 6./ Folyó ügyek Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Zárt ülésen: hatósági ügyek

2 1./ NAPIRENDI PONT Beszámoló a két ülés közt történt fontosabb eseményekről. Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Lengyelné Csizmazia Éva polgármester szóbeli előterjesztésében tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy szeptember án megrendezésre került a kulturális örökség napja, ami nagyon jól sikerült, a programra benevezett tokorcsi házat több mint százan tekintették meg. Elmondta továbbá, hogy az Erzsébet utca kátyúzása időközben megtörtént, nagy szükség volt már erre. Sajnos a tökéletes megoldáshoz sokkal több pénzre lenne szükség, mint amennyi rendelkezésre áll. Véleménye azonban az, hogy a lakók többsége a javításnak is örül. Lengyelné Csizmazia Éva polgármester mást elmondani nem kívánt, kérte beszámolója tudomásul vételét. A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta a polgármester beszámolóját. 2./ NAPIRENDI PONT Jegyző beszámolója az adóztatásról Előadó: Fehér Viktória körjegyző jegyzőkönyvhöz csatolva. Fehér Viktória körjegyző előterjesztése alapján, mely a Egyéb hozzászólás nem volt, Lengyelné Csizmazia Éva polgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását. A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. Tokorcs Község Önkormányzata 25/2012. (X. 17.) képviselő-testületi határozata Tokorcs község önkormányzat képviselő-testülete a körjegyző adóztatásról szóló beszámolóját elfogadja. Utasítja a körjegyzőt, hogy - a fennálló hátralékok folyamatosan történő felszámolásáról intézkedjék - a behajthatatlan tartozások törlését vizsgálja felül, - biztosítsa az adóztatás teljes körűségét. Határidő: december 31. Felelős: Fehér Viktória körjegyző 3./ NAPIRENDI PONT A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz csatlakozásról döntés, csatlakozás esetén szabályzat elfogadása Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester

3 jegyzőkönyvhöz csatolva. Lengyelné Csizmazia Éva előterjesztése alapján, mely a Czöndör Zoltán képviselő hozzászólásában elmondta, hogy véleménye szerint az önkormányzat nincsen abban az anyagi helyzetben, hogy csatlakozzon ehhez a pályázathoz. Jövőre nagy összegű adósságot kell törleszteni és mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy rendelkezésre álljon a szükséges anyagi forrás. Nagy Mária Terézia képviselő véleménye is az, hogy az utóbbi években nincs is olyan nagy érdeklődés a pályázat iránt. Lengyelné Csizmazia Éva polgármester elmondja, hogy ő támogatja a továbbtanuló fiatalokat azonban tényleg nincs az önkormányzat olyan anyagi helyzetben, hogy ezt megtegyék. Javasolja ezért a képviselő-testületnek a pályázat elutasításáról szóló döntés meghozatalát. A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. Tokorcs Község Önkormányzata 26/2012. (X. 17.) képviselő-testületi határozata Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem kíván csatlakozni a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához. Határidő: október 26. Felelős Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Fehér Viktória körjegyző 4./ NAPIRENDI PONT évi belső ellenőrzési terv elfogadása Előadó: Fehér Viktória körjegyző Fehér Viktória körjegyző előterjesztése alapján, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva. Egyéb hozzászólás nem volt, Lengyelné Csizmazia Éva polgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását. A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. Tokorcs Község Önkormányzata 27/2012. (X. 17.) képviselő-testületi határozata Tokorcs község önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat évi belső ellenőrzési tervét a melléklet szerint elfogadja. Határidő: november 15. Felelős: Fehér Viktória körjegyző

4 5./ NAPIRENDI PONT A Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulás módosított társulási megállapodásának jóváhagyása Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Lengyelné Csizmazia Éva polgármester írásos előterjesztése alapján, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva. Hozzászólás nem volt, Lengyelné Csizmazia Éva polgármester javasolta a kérelemnek megfelelő döntés meghozatalát. A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. Tokorcs Község Önkormányzata 28/2012. (X. 17.) képviselő-testületi határozata Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyugat-Balaton és Zala Folyó Medence Nagytérség Települési Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására létrejött Önkormányzati Társulás (rövidített neve: ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás) módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Társulási Megállapodását a melléklet szerint jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására, és a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: november 25. Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester 6./ NAPIRENDI PONT Folyó ügyek Előadó: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Lengyelné Csizmazia Éva polgármester szóbeli előterjesztésében tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a járási hivatal kialakításához szükséges megállapodást a képviselő-testületnek is szükséges elfogadnia. A megállapodásban a járási ügysegéd részére biztosítanának helyszínt a faluház irodájában, valamint ehhez széket és asztalt. Ahhoz, hogy a megállapodást határidőben (október 31-ig) megküldhessük a Kormányhivatal részére, azt a melléklet szerint elfogadni szükséges. Hozzászólás nem volt, Lengyelné Csizmazia Éva polgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását. A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. Tokorcs Község Önkormányzata 29/2012. (X. 17.) képviselő-testületi határozata

5 Tokorcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a járási hivatalok kialakításához kapcsolódó Megállapodást a melléklet szerint elfogadja. A Megállapodás aláírására felhatalmazza a polgármestert. Határidő: október 31. Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Fehér Viktória körjegyző Lengyelné Csizmazia Éva polgármester szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy kiírásra került az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához kapcsolódó pályázati felhívás. A pályázatok beadásának határideje október 15. és november 15. között lesz. Figyelemmel a Faluház tetőszerkezetén lévő bitumenzsindely elhasználtságára, rossz állapotára (mely már több testületi ülésen is szóba került), az a véleménye, hogy a nagyterem vonatkozásában mindenképpen meg kellene pályázni a cserepezést, illetve e mellett az elhasználódott kültéri ajtók és ablakok cseréjét. Ez az 1. célterületbe illeszthető bele, mely szerint települési szilárd burkolatú útvonalak mentén fekvő épületek felújítására lehet pályázni. A pályázat kihasználását erre való tekintettel javasolja. Javasolja továbbá, hogy az önkormányzat bízzon meg pályázatírót annak elkészítésével. Monostori Miklósé alpolgármester hozzászólásában elmondta, hogy támogatja a pályázati lehetőséget, mert valóban rossz állapotban van a tetőszerkezet. Figyelemmel azonban a rövid határidőre, gyorsan kell cselekedni, javasol ezért pályázatírót, akivel szívesen felveszi a kapcsolatot. Hozzászólás nem volt, Lengyelné Csizmazia Éva polgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását. A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. Tokorcs Község Önkormányzata 30/2012. (X. 17.) képviselő-testületi határozata Tokorcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 102/2012. (X. 1.) VM rendelet alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításraés fejlesztésre Leader Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások igényléséhez pályázatot nyújt be. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos intézkedések megtételére. Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Határidő: a pályázat benyújtására: november 15. Az ülés további részén hatósági ügyben kellett dönteni, ezért zárt ülésen folytatták munkájukat. KMF. /:Lengyelné Csizmazia Éva:/ polgármester /:Fehér Viktória:/ körjegyző

6 MELLÉKLETEK Tokorcs Község Önkormányzat évi BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a évi belső ellenőrzési tervét a következők szerint állapítja meg. 1. Az ellenőrzött költségvetési szerv: Tokorcs Község Önkormányzata 2. Az ellenőrzés tárgya: Bankszámla-könyvelés ellenőrzése 3. Az ellenőrzés célja: Bankszámla forgalom könyvelésének, utalások szabályszerűségének vizsgálata, számviteli fegyelem betartása. 4. Az ellenőrzési időszak: év 5. Az ellenőrzés típusa: Szabályszerűség ellenőrzése, pénzügyi ellenőrzés 6. Az ellenőrzés módszere: Helyszíni adatszolgáltatáson keresztül, dokumentumok ellenőrzése. 7. Az ellenőrzés ütemezése: V. hó 8. Az ellenőrzés kockázati tényezői: a bankszámlapénz-kezelési szabályzatban rögzített előírások betartása.

7 ELŐTERJESZTÉSEK 2./ napirendi pont B E S Z Á M O LÓ a helyi adókról és az egyéb önkormányzati hatósági feladatokról. Tisztelt Képviselő-testület! A hatáskörökről szóló évi XX. törvény 138. (3) bekezdés g. pontja kimondja, hogy a települési önkormányzat képviselő-testülete a jegyző beszámoltatása útján ellenőrzi az adóztatást. Az adózással kapcsolatos fontosabb jogszabályok: a helyi adókról szóló évi C. törvény a gépjárműadóról szóló évi LXXXII. törvény az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény a környezetterhelési díjról szóló évi LXXXIX. törvény a települési önkormányzatok hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról szóló 13/1991. (V. 21.) PM rendelet A jegyző hatáskörét az adózás rendjéről szóló törvény 10. (1) bekezdésének c) pontja határozza meg, mely szerint az önkormányzati adóhatóság a jegyző. A helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV. törvény 16. -a alapján a képviselő-testület törvényi felhatalmazás alapján rendeletet alkot. A testület ezen felhatalmazás alapján az adózással kapcsolatban a következő rendeleteket alkotta, melyek az adó bevételeink alapjai. 13/2004. (XII. 1.) az iparűzési adóról 16/2005. (XII. 23.) talajterhelési díj és a környezetvédelmi alapról 13/2009. (V. 22.) a telekadóról szóló rendelet A már említett törvények, kormányrendelet és helyi rendeletek alapján végzi a hivatal az adózással kapcsolatos feladatokat. Az adóhatóság feladatkörében nyilvántartja az adózókat és azokat az adózónak nem minősülő személyeket, akiknek, amelyeknek jogát, kötelezettségét az adózással kapcsolatos jogszabály megállapítja. Előírja, megállapítja az adót, az adók módjára behajtandó köztartozást beszedi, végrehajtást kezdeményez, ellenőrzi az adókötelezettség ellenőrzését, vezeti az adózók számláját. Az önkormányzati adóhatóság jár el első fokon: - a helyi adók, - belföldi rendszámú gépjárművel adója, - a törvényben meghatározott esetben a magánszemélyt terhelő adók módjára behajtandó köztartozások ügyében. Az önkormányzatok adóztatásával kapcsolatos feladatokat április 1-től Fehérné Bokányi Judit látja el a tokorcsi önkormányzat gazdálkodási feladatai mellett. Az elmúlt évek ügyirat forgalmának alakulása: db db db db

8 db Adózással kapcsolatban mint ahogy más ügyekben sem továbbra sem volt megfellebbezett határozatunk. Az adó kivetések, és bevételek teljesítéséről a kiküldött táblázat tartalmazza a számszaki adatokat. Az adóalanyok száma: - iparűzési adónál: 33 fő - gépjárműadónál : 129 fő, 167 kivetés - talajterhelési díjat fizető : 1 fő - telekadó: 20 fő A telekadó kivetése az adózók bevallása alapján történik. Az adó alanya az a személy vagy személyek, akik január 1-jén az ingatlan nyilvántartásban tulajdonosként bejegyzettek, illetve bérlemény esetén az adott időpontban bérlők. Érdekünk, hogy az adó megállapításokat évközben ne kelljen módosítani, ezért az ellenőrzésünk részeként a tudomásunkra jutott változások adóalanyait felhívjuk a bevallások beadására. Az iparűzési adó megállapítása önadózással történik, minden év május végéig kell a bevallást beadni, s az ebben szereplő adatok alapján kerül sor az adó megállapítására. Itt szintén több esetben fel kellett szólítani az adóalanyokat a bevallások határidőben történő beadására. A gépjárműadó megállapításánál a tulajdonosnak illetve üzembentartónak nincs bevallási kötelezettsége az adóhatóság felé. Az okmányiroda küldi meg a változásokat, mely alapján megállapítjuk a gépjárműadót, illetve töröljük megszűnés és kivonás esetén. Sajnos minden évben jelentős a hátralékosok száma. Az adóbehajtás az elmúlt években bekövetkezett jogszabályi változásoknak köszönhetően meggyorsult, nem szükséges felszólítás küldése, a letiltás mellett lehetőség van a számláról történő azonnali beszedésnek, illetve az APEH közreműködésének kérésére. Ennek köszönhetően a tavalyi évben jelentős hátralékot hajtottunk be, mely az év végi teljesítésen is meglátszik. Általában azonban a hátralékosok nem rendelkeznek rendszeres jövedelemmel, így a kintlévőség behajtása nem egyszerű feladat. Az adók az önkormányzat jelentős saját bevételi forrása, ezért szükséges annak a költségvetési számlára történő befizetése. Az adókat általában két részletben március 15-i illetve szeptember 15-ig lehet pótlékmentesen befizetni. Minden év augusztus hóban kell kiküldeni az értesítőket az adó megállapításokról, illetve befizetésekről. Az adózók nagy része ennek önként eleget tesz. Az adózóknak mindaddig azt az adót kell fizetni, míg új határozatot nem kapnak. Március 15-e előtt a befizetési lapokat az adózóknak kiküldjük. Kérem beszámolómat és a kiküldött határozati javaslatot megvitatni szíveskedjenek. Nagysimonyi, október 10. Határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz /:Fehér Viktória:/ körjegyző A képviselő-testület a körjegyző adóztatásról szóló beszámolóját elfogadja. Utasítja a körjegyzőt, hogy - a fennálló hátralékok folyamatosan történő felszámolásáról intézkedjék - a behajthatatlan tartozások törlését vizsgálja felül, - biztosítsa az adóztatás teljes körűségét.

9 Határidő: december 31. Felelős: Fehér Viktória körjegyző K I M U T A T Á S Tokorcs Község Önkormányzat adóbevételeiről ( A terv adatok tartalmazzák az előző évi hátralék összegeket is ) e. Ft-ban Adónem Terv 2009.év Tény Terv év Tény Terv év Té Telekadó Talajterhelési díj Iparűzési adó Gépjárműadó Pótlékok Bírság Idegen(egyéb) Összesen Felszólítások Letiltások száma 1 1 3

10 3./ napirendi pont Előterjesztés A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat fordulójához való csatlakozásról Az előterjesztés jogalapja: a felsőoktatásban részt vevő hallhatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet. Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt évekhez hasonlóan kiírásra került a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat. A pályázati rendszer az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára is lehetővé kívánja tenni a felsőoktatásban való részvételt. E cél érdekében a kormány központi költségvetési és helyi önkormányzati forrásokat mozgósít. A kiírás meghatározza a pályázati eljárás során betartandó határidőket, melyek az alábbiak: o Csatlakozási nyilatkozat megküldése: október 26. o Pályázat kiírásának határideje: október 26. o Pályázatok benyújtásának határideje: november 23. o Pályázatok elbírálása: december 17. o Bírálati anyag megküldése (támogatott és nem támogatott) a támogatáskezelő részére: december 21. o Pályázatok elbírálásának nyilvánosságra hozása: december 21. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázati rendszer pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: 1. A települési önkormányzatok által nyújtott támogatás: A pályázat célja, hogy a szociális támogatási rendszerben azon a szinten történjen a döntéshozatal, ahol a legtöbb ismeret birtokában képesek a rászorultságot elbírálni. Ennek megfelelően az önkormányzat által kiírt Bursa Hungarica pályázat helyben kerül elbírálásra. A támogatás havi összegét pályázónként állapítja meg az önkormányzat. 2. A megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás: A megyei önkormányzat tetszőleges összeggel kiegészítheti a települési önkormányzat által támogatott pályázó vagy pályázók számára megítélt települési önkormányzati forrásból fedezendő ösztöndíj összegét. (1. és 2. együtt önkormányzati ösztöndíjrész) 3. Intézményi támogatás: Az Emberi Erőforrások Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) a felsőoktatásban már tanuló vagy továbbiakban tanulni kívánó, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok támogatásához oly módon kíván hozzájárulni, hogy a települési (és a megyei) önkormányzat által megállapított támogatási összeget az önkormányzat által megállapított támogatással megegyező mértékben a minisztérium lapjában évenként közzétett értékhatárig (ez jelenleg: 5.000,-Ft/fő/hó) kiegészíti. A támogatás a támogatott hallgató azon felsőoktatási intézményében kerül folyósításra, amely intézmény a hallgató után felsőoktatási normatívában részesül.

11 A pályázat kiírása során A és B típusú pályázatot kell kiírni. Az A típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű pályázók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozat és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben a képzésre vonatkozó keretidőn belül folytatnak tanulmányokat. Az ösztöndíj tartama: 10 hónap, azaz 2 egymást követő tanulmányi félév. A B típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű pályázók jelentkezhetnek, akik a 2013/2014. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak résztvenni. A B típusú pályázatra a 2012/2013. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézményben felvételt még nem nyert, érettségizett fiatalok jelentkezhetnek. Az ösztöndíj időtartama: 3x10 hónap. A évi fordulóban Tokorcs Község Önkormányzata részt vett az ösztöndíj pályázati rendszerben, 2 fő felsőoktatási tanulót támogat jelenleg is havi 6.000,- Ft összegben. Ez éves szinten Ft kiadást jelent az Önkormányzatnak. Az ülésen a kiírt határidő miatt a csatlakozásról szükséges dönteni. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeiben (a továbbiakban: ÁSZF) rögzítettek alapján a települési önkormányzat az elbírálás során már meglévő szabályzatai, vagy a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer elbírálására elfogadott szabályzata alapján jár el. Az ÁSZF kimondja még, hogy a települési önkormányzat a pályázati kiírásnak megfelelő pályázót minimum forint összegű havi támogatásban részesíti. A tavalyi évben a évi fordulóra érvényes szabályzat került elfogadásra, így amennyiben a testület úgy dönt, hogy csatlakozni kíván a pályázati rendszerhez, egyúttal javaslom a évi fordulóra érvényes bírálati szabályzat elfogadását is, melynek tervezetét az előterjesztéshez mellékelem. Tisztelt Képviselő-testület! A leírtak figyelembe vételével szíveskedjenek döntésüket meghozni. Nagysimonyi, október 10. /:Fehér Viktória:/ körjegyző Határozati javaslat az 5. napirendi ponthoz: 1.a) Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához. Határidő: október 26. Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Fehér Viktória körjegyző

12 1.b) Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi elbírálásának szabályait tartalmazó Szabályzatot a melléklet szerint elfogadja. Határidő: október 26. Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Fehér Viktória körjegyző 2. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem kíván csatlakozni a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához. Határidő: október 26. Felelős Lengyelné Csizmazia Éva polgármester Fehér Viktória körjegyző S Z A B Á L Y Z A T Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójának elbírálása során alkalmazandó bírálati szempontokhoz Támogatásban részesíthető az a pályázó aki(nek): 1) családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, 2) árva vagy félárva, 3) családjában lévő eltartottak száma három, vagy annál több, 4) gyermeket nevel, 5) valamely betegségben szenved, rokkant, vagy a családban folyamatos ellátást igénylő beteg vagy rokkant van, 6) eltartója/szülője munkanélküli, vagy öregségi nyugdíjba részesül, 7) nem részesül kollégiumi ellátásban. Az ösztöndíj összege maximum Ft, minimum Ft. II. Bírálati szempontok: 1. Az egy főre jutó jövedelemért kapott pont: a jövedelem osztva 1000-rel (kerekítve a kerekítés szabályai alapján) 2. a vagyon Ft-ként plusz 1 pont hozzáadás. Sorrendben állítva, a pontok alapján történik a döntés. III. A pontok alapján évben adható támogatás összege: pontig Ft, pontig Ft, pontig Ft, pontig Ft, - 58 pont felett Ft.

13 4./ Napirendi pont Előterjesztés az Önkormányzat évi ellenőrzési tervéről A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 92. (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzatra vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet a képviselő-testület az előző év november 15-éig hagyja jóvá. Az éves ellenőrzési terv elkészítésére vonatkozó szabályokat a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet tartalmazza. A belső ellenőrzési vezető feladata, hogy kockázatelemzés alapján éves ellenőrzési tervet készítsen, így a tervnek a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon alapuljon. Ez azért szükséges, hogy a belső ellenőrzés be tudja tölteni funkcióját, azaz az ellenőrzött szerv működését fejlessze, és eredményességét növelje, továbbá megállapításokat, és ajánlásokat fogalmazzon meg a jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak való megfelelés, gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség vizsgálatát követően. Az éves ellenőrzési terv javaslat a jogszabályban meghatározott szerkezetben és tartalommal készült, azaz tartalmazza: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatását; a tervezett ellenőrzések tárgyát; az ellenőrzések célját; az ellenőrizendő időszakot; a rendelkezésre álló és a szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározását; az ellenőrzések típusát; az ellenőrzések tervezett ütemezését; az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését; a tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitást; a soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitást; a képzésekre tervezett kapacitást; az egyéb tevékenységeket. Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy az ellenőrzési tervet jogszabály előírása alapján úgy kell összeállítani, hogy szükség esetén az abban nem szereplő soron kívüli ellenőrzési feladatok is végrehajthatók legyenek. A évre vonatkozó ellenőrzési terv összeállításakor figyelembe vételre került: - az önkormányzat gazdálkodásának könyvelése már ellenőrzésre került, - a házipénztár ellenőrzése az idei évben megtörtént, - a közfoglalkoztatással kapcsolatos dokumentumok ellenőrzése az idei évben megtörtént. A belső ellenőrzést az elmúlt évekhez hasonlóan az idei évben a Celldömölki Többcélú Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzési Csoportja végezte. A Társulás jövője sajnos még nem körvonalazódott, de az utolsó ülésen elhangzottak szerint van esély arra, hogy a belső ellenőrzési csoport valamilyen formájában tovább működjön és a jövőben is ellássa az ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat.

14 Kérem a képviselő-testületet, hogy a évre vonatkozó ellenőrzési terv javaslatot megtárgyalni, majd jóváhagyni szíveskedjen. Nagysimonyi, október 10. /:Fehér Viktória:/ körjegyző Határozati javaslat a 6. napirendi ponthoz: A képviselő-testület az önkormányzat évi belső ellenőrzési tervét a melléklet szerint elfogadja. Határidő: november 15. Felelős: Fehér Viktória körjegyző Tokorcs Község Önkormányzat évi BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a évi belső ellenőrzési tervét a következők szerint állapítja meg. 9. Az ellenőrzött költségvetési szerv: Tokorcs Község Önkormányzata 10. Az ellenőrzés tárgya: Bankszámla-könyvelés ellenőrzése 11. Az ellenőrzés célja: Bankszámla forgalom könyvelésének, utalások szabályszerűségének vizsgálata, számviteli fegyelem betartása. 12. Az ellenőrzési időszak: év 13. Az ellenőrzés típusa: Szabályszerűség ellenőrzése, pénzügyi ellenőrzés 14. Az ellenőrzés módszere: Helyszíni adatszolgáltatáson keresztül, dokumentumok ellenőrzése. 15. Az ellenőrzés ütemezése: V. hó 16. Az ellenőrzés kockázati tényezői: a bankszámlapénz-kezelési szabályzatban rögzített előírások betartása.

15 5./ napirendi pont Előterjesztés a Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulás módosított társulási megállapodásának jóváhagyásához Tisztelt képviselő-testület! A Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának módosítását a Társulási Tanács szeptember 25. napján fogadta el. A módosítás hatályba lépéséhez valamennyi Tagönkormányzat képviselő-testületének jóváhagyása szükséges. A módosítások javarészt a korábbi megállapodás elfogadása óta történt jogszabályi változások átvezetését szolgálják. A jogszabályváltozások átvezetés mellett érdemi módosítást jelent annak átvezetése, hogy a PIU/PME (Projekt Iroda) feladatait január 1. napjától a ZALAISPA Zrt. látja el, és Zalabér Község Önkormányzatával történt megállapodás szerint helyileg már nem a zalabéri Polgármesteri Hivatal épületében. A ZALAISPA Zrt. székhelye: 8798 Zalabér, 3096/12 hrsz, központi ügyintézési helye 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság u. 1., ennek megfelelően a Társulás vonatkozásában is új székhely, ill. központi ügyintézési hely került feltüntetésre. A könnyebb áttekinthetőség érdekében elkészítettem egy kivonatot, melyben kiemelésre kerültek a módosított részek, melyet kérem tekintsenek át, s amennyiben egyetértenek a határozatni javaslatot elfogadni szíveskedjenek. Nagysimonyi, október 10. /:Lengyelné Csizmazia Éva:/ polgármester Határozati kivonat: Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyugat-Balaton és Zala Folyó Medence Nagytérség Települési Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására létrejött Önkormányzati Társulás (rövidített neve: ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás) módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Társulási Megállapodását jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására, és a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: november 25. Felelős: Lengyelné Csizmazia Éva polgármester

16 T Á R S U L Á S I M E G Á L L A P O D Á S (kivonat a szeptember 25-i módosításokkal) Az alább felsorolt települési önkormányzatok, mint alapítók elhatározzák, hogy Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bek. k) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (Ötv.) 41. (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvény (Ttv.) 16. -a által meghatározott társulási jog alapján, Nyugat-Balaton és Zala folyó medence nagytérség települési szilárdhulladékai kezelésének korszerű, hatékonyabb és célszerűbb megoldása érdekében, mint közös cél megvalósítására és a közös érdekérvényesítés elősegítése jegyében A TÁRSULÁS NEVE, SZÉKHELYE, MŰKÖDÉSI KÖRE, JOGELŐDJE 1. A Társulás neve: Önkormányzati Társulás a Nyugat-Balaton és Zala Folyó Medence Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására 2. A Társulás rövidített neve: ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 3. Székhelye: 8798 Zalabér, 3096/12 hrsz A központi ügyintézés helye: 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság útja Alapítók neve és címe: Felsorolásukat a Társulási Megállapodás oldala tartalmazza 5. Fenntartó szerveinek neve és címe: Felsorolásukat a Társulási Megállapodás oldala tartalmazza 6. A Társulás irányító szerve, székhelye: Társulási Tanács 8798 Zalabér, 3096/12 hrsz III. A TÁRSULÁS JOGÁLLÁSA 5. A ZALAISPA Zrt. gondoskodik: gazdálkodási feladatainak külön megállapodásban foglaltak alapján történő ellátásáról figyelemmel a jelen Társulási Megállapodás, ill. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) előírásaira, operatív végrehajtási feladatainak ellátásáról. 6. A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 9. (1) bek. k) pont ka) alpont rendelkezései szerint a Társulás, mint ajánlatkérő és a ZALAISPA Zrt., mint a Társulás egyedüli tulajdonában lévő gazdálkodó szervezet egymással kötött, az alább részletezett szerződései tekintetében a törvény rendelkezéseit nem kell alkalmazni, mivel a Zrt. felett a Társulás tekintettel a közfeladat, illetve a közszolgáltatás ellátásával vagy ellátásának megszervezésével összefüggő feladatára az ügyvezetési jellegű feladatok ellátását illetően teljes körű ellenőrzési jogokkal rendelkezik és képes a Zrt. stratégiai céljainak és fontos döntéseinek alapvető befolyásolására, mert a szerződéskötést követően a Zrt. adott üzleti évben elért

17 nettó árbevételének legalább 80%-a a Társulással (ajánlatkérővel) kötendő szerződések teljesítéséből származik (in house kritériumok): - Projekt iroda kialakítása, fenntartása, működtetése ellenszolgáltatás fejében, - a Projekt kapcsán megvalósított projekt elemek közszolgáltatás ellátása érdekében, ellenérték fejében történő használatba adása, - a Társulás tagjainak közigazgatási területén hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása, - gépek, berendezések, ingatlanok, egyéb projekt létesítmények üzemeltetése ellenérték fejében. 7. A Zala Megyei Kormányhivatal november 5. napján kelt ZTE/1424-5/2011. sz. állásfoglalása szerint: A ZALAISPA társulás a ZALAISPA Zrt. vonatkozásában a április 11-én megtartott társulási tanácsi ülésen a 15/2008. (IV.11.) TT számú határozatával elfogadta a ZALAISPA Zrt.-vel kötendő közszolgáltatási szerződést. A közszolgálati szerződés szerint a ZALAISPA Zrt. látja el a tagönkormányzatok területén a szilárd hulladék elszállítását (azon települések kivételével, ahol a tagönkormányzatok hatályos közszolgáltatói szerződése van, annak tartama alatt), a szilárd hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmény létrehozását és működtetését, továbbá az előkezelő és hasznosító telepek működtetését. A közszolgáltatási szerződés VI. pontja 2. alpontjának utolsó francia bekezdésében foglaltak szerint a tagönkormányzatok által feljogosított ZALAISPA társulás (átadó) köteles a ZALAISPA Zrt. (közszolgáltató) kizárólagos közszolgáltatási jogát biztosítani. A fentiek értelmében mind a megállapodás, mind pedig a ZALAISPA társulás és a ZALAISPA Zrt. között létrejött közszolgáltatási szerződés alapján az adott tagönkormányzat hatályos közszolgáltatói szerződése lejártát követően, továbbá az adott tagönkormányzat által kötött közszolgáltatói szerződés által nem érintett, de a ZALAISPA társulásra átruházott hulladékkezelési közszolgáltatási tevékenység vonatkozásában a ZALAISPA társulás a jogosult a Hgt ában meghatározott, rá átruházott hulladékkezelési közszolgáztatás szervezés és fenntartás keretében a közszolgáltató meghatározása (kiválasztás/létrehozás), valamint a közszolgáltatási tevékenységet (gyűjtés, kezelés, ártalmatlanítás) a kiválasztott/létrehozott közszolgáltatóval ellátni.. VI. A TÁRSULÁS VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA 1. A Társulás gazdálkodási feladatait külön megállapodásban foglaltak alapján a ZALAISPA Zrt. látja el jelen Társulási Megállapodásban, továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével. 8. A Társulási Tanács működése: IX. BELSŐ SZERVEZETI RENDSZER a) A Társulási Tanács megalakultnak tekinthető, ha a tagönkormányzatok képviselő testületeinek mindegyike jóváhagyta a Társulási Megállapodást, megválasztotta képviselőjét, és a Társulási Tanács alakuló ülése kimondta a megalakulását. b) A Társulási Tanács üléseit össze kell hívni: - szükség szerint, de évente legalább két alkalommal, - ha a Tanács hatáskörébe tartozó kérdésekben kell dönteni, és azt bármely Tag a napirend egyidejű megjelölésével indítványozza, - a Zala Megyei Kormányhivatal kezdeményezésére.

18 XI. A TÁRSULÁS ELLENŐRZÉSI RENDJE, FELÜGYELETE 1. A Felügyeleti Szerv köteles az államháztartásról szóló évi CXCV. törvényben, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglalt kötelezettségének eleget tenni. XIII/2. Tagi kizárás 1. Amennyiben a Tag a jelen Megállapodásban foglalt lényeges kötelezettségét megszegi, illetve elmulasztja, az Elnök köteles a Tagot kétszer, írásban, megfelelő legfeljebb 60 nap határidő kitűzésével felhívni a teljesítésre. XIV. A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS HATÁLYA, A TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE 1. A Társulási Megállapodás hatálya a projekt megvalósítására, és a beruházással létrejövő közművagyon üzemeltetésére terjed ki. 2. A Társulás megszűnik a társulásra vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályi rendelkezésekben foglaltak szerint. 3. A Társulás megszűnése esetén a Tagok a megszűnés időpontjával bezáróan egymással elszámolni kötelesek. 4. A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek teljesítése után fennmaradó vagyon a Társulás tagjait vagyoni hozzájárulásuk arányában illeti meg. 5. A Társulás megszűnése esetén a Társulás kötelezettségeiért a tagok a vagyoni hozzájárulásuk arányában tartoznak felelősséggel. 6. Tagok az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 11. (7) bek. szerint társulás megszűntetéséről megszüntető okiratban intézkednek, amely rendelkezik a megszüntetéshez kapcsolódó egyéb kérdésekről is. XV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 13. Jelen megállapodásban nem szabályozott esetekben az előzőeken túlmenően a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvény, a hulladékgazdálkodásról szóló évi LXIII. törvény és annak végrehajtására kiadott kormányrendeletek, a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény, továbbá az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.), az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) korm. rendelet, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény és a számvitelről szóló évi C. törvény előírásait veszik figyelembe. Az előzőekben felsorolt jogszabályok, illetve a jelen szerződés által nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadóak.

ELŐTERJESZTÉS 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendkívüli ülésére Tárgy : Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez Az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2010. november 10-én, szerdán 17 órakor tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2010. november 10-én, szerdán 17 órakor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2010. november 10-én, szerdán 17 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Tokorcs Faluház Jelen vannak: Lengyelné Csizmazia

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én 19 óra

Részletesebben

Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről.

Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló Községháza tanácskozó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Bursa Hungarica 2012. évi felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz

Részletesebben

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 29-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 29-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 29-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) rendelete: 9/2014. c.) határozatai: 46-49., d.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Beszámoló

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete. A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról

Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete. A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról Ádám Józsefné sk. polgármester dr. Fazekas István

Részletesebben

Alcsútdoboz Települési Önkormányzatának. Szabályzata. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről

Alcsútdoboz Települési Önkormányzatának. Szabályzata. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről Alcsútdoboz Települési Önkormányzatának Szabályzata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

SZABÁLYZAT A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának helyi szabályairól

SZABÁLYZAT A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának helyi szabályairól SZABÁLYZAT A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának helyi szabályairól Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) a Bursa

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-7/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Tömörd Község Önkormányzat 12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án 11 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről 170/16/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről Határozatok: 106/2014. (IX.15.)

Részletesebben

Csernák Lajos s.k. pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető

Csernák Lajos s.k. pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető E L Ő T E R J E S Z T É S Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2015. szeptember 24-i ülésére Tárgy: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz (Bursa Szabályzat a helyi

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám: 20/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 99/17/2013.szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 27-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u. 3.) megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. 173/1/2014. Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. Rendelet: 1/2014.(I. 30.) önkormányzati rendelet a települési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 9/2014. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. szeptember 18-án megtartott testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál:

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2016 Tájékoztató csomag a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerről települési önkormányzatok számára Pályázati dokumentáció

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2014. (IX.16.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2015.(VIII..07.) önkormányzati rendelet 10/2015.(VIII..07.) önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

Szám: 334-11/2013. N é m e t b á n y a

Szám: 334-11/2013. N é m e t b á n y a Szám: 334-11/2013. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26. napján 9 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 1/6 oldal Németbánya Község

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S 5. napirendi pont E LŐ T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29. napjára összehívott ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással

Részletesebben

Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 15-én tartott rendes NYÍLT ülésének:

Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 15-én tartott rendes NYÍLT ülésének: Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete ÖKÖRITÓFÜLPÖS Száma: Ö/515-20/2014./ált. Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott rendes NYÍLT

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete 9/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T. 1.4 A Heves Megyei Önkormányzat a 10 hónapra (két egymást követő tanulmányi félév) szóló A típusú. pályázathoz ad támogatást.

S Z A B Á L Y Z A T. 1.4 A Heves Megyei Önkormányzat a 10 hónapra (két egymást követő tanulmányi félév) szóló A típusú. pályázathoz ad támogatást. S Z A B Á L Y Z A T a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázati rendszerről (Elfogadva Heves Megye Közgyűlése 113/2004(XI. 26.) számú határozatával) 1. Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. augusztus 12-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. augusztus 12-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. augusztus 12-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 20.-án 17 óra 30

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete 12/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 18-án megtartott

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére. Dr.

3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére. Dr. 3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: A Képviselő-testület tájékoztatása a helyi adók 2013.

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11. napjára összehívott ülésére. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csákánydoroszló önkormányzat képviselő-testületének 2013. február 21-én megtartott nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. 215/5/2015 Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2014. (XI. 20.) rendelete

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2014. (XI. 20.) rendelete Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2. 2. napirendi pont előterjesztésének melléklete Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (XI. 20.) rendelete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat. 165/6/2015. Zala Megye Ortaháza Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015(VI.15.) kt. határozat. 41/2015(VI.15.)

Részletesebben

Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulást létrehozó mikro-körzeti megállapodás jóváhagyásáról

Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulást létrehozó mikro-körzeti megállapodás jóváhagyásáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u 59. 9/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 9-én a bezi Községházban megtartott

Részletesebben

Beszámoló a 2012. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről

Beszámoló a 2012. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről Az előterjesztés száma: 43/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18-órakor megtartandó ülésére Beszámoló a 2012.

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a módosításokkal)

(Egységes szerkezetben a módosításokkal) Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2002. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a felsőoktatási tanulmányokat folytató fiatalok ösztöndíj támogatásáról (Egységes szerkezetben a módosításokkal)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. április 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. április 28-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2013. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 28- án megtartott ülésről.

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 28- án megtartott ülésről. 32/15/1/2013 Zala Megye Ortaháza Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 28- án megtartott ülésről. Rendelet: 8/2013.(XII.1.)önkormányzati rendelet szociális tűzifa

Részletesebben

Tájékoztató a 2014. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről

Tájékoztató a 2014. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről Az előterjesztés száma: 81/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. április 29-én, 19 órakor megtartandó ülésére Tájékoztató a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D-20-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. szeptember 11 -én 16 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselőtestületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/21-34/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án, 18:00 órai

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. A képviselő-testület decemberi ülésein az alábbi fontosabb döntések születtek:

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. A képviselő-testület decemberi ülésein az alábbi fontosabb döntések születtek: ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A képviselő-testület decemberi ülésein az alábbi fontosabb döntések születtek: Zárt ülésen a képviselő-testület a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázati kiírásra beérkezett

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1./ 2009. I. félévi beszámoló megvitatása és elfogadása Előadó: Biró Ferenc polgármester

JEGYZŐKÖNYV. 1./ 2009. I. félévi beszámoló megvitatása és elfogadása Előadó: Biró Ferenc polgármester JEGYZŐKÖNYV Készült: 2009 szeptember 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Fercsák

Részletesebben

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2014

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2014 BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2014 Tájékoztató csomag a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerről települési önkormányzatok számára FIGYELEM! VÁLTOZÁS

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: 80-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. május 29-én

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Karakószörcsök, Kerta községek képviselő-testületei Szám: 371-6/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Karakószörcsök, Kerta községek képviselő-testületeinek 2013. október 3-án 18 óra 30 perctől megtartott

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2012. október 24. napján (szerda) 16 30 órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2012. október 24. napján (szerda) 16 30 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 15/2012. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2012. október 24. napján (szerda) 16 30 órai

Részletesebben

Egységes szerkezetben

Egységes szerkezetben Hatályosítás ideje: 2015. 05. 28. Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015. (V.28.) számú rendelettel, a 17/2011.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. április 29-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2012. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól.

Részletesebben

Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére

Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére Az előterjesztés száma: 46/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18-órakor megtartandó ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló 2011. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén.

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30.-án megtartott testületi ülésén. Helye: Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Jelen vannak:

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. szeptember 29-án (hétfő) 17 órai kezdettel. megtartandó testületi ülésére. 7.

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. szeptember 29-án (hétfő) 17 órai kezdettel. megtartandó testületi ülésére. 7. E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29-án (hétfő) 17 órai kezdettel megtartandó testületi ülésére 7. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő:

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VIII.09.)

Részletesebben

8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d. J e g y z ő k ö n y v

8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d. J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d Száma: 332-10/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestülete,

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. OKTÓBER 6-ÁN. megtartott. rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. OKTÓBER 6-ÁN. megtartott. rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. OKTÓBER 6-ÁN megtartott rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 56/2011. (X.06.) számú képviselő-testületi határozat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 8-án 16,00 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 8-án 16,00 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 8-án 16,00 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka Jelen vannak: Pál

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. 25/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletével módosított. 21/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. 25/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletével módosított. 21/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 1 Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 25/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletével módosított 21/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a felsőoktatási intézményekben tanulók ösztöndíj támogatásáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL 2009. november 12. HATÁROZATOK SZÁMA: 46, 47, 48/2009. 2 Jegyzőkönyv Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Javaslat A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról szóló rendelet megalkotására

Javaslat A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról szóló rendelet megalkotására PÁSZTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-107/2014. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! Javaslat A Bursa Hungarica

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/180-6/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 29-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Isztiméri Német Kisebbségi Önkormányzat 2012. január 30-án 15 órakor megtartott üléséről. Napirend előtti esemény

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Isztiméri Német Kisebbségi Önkormányzat 2012. január 30-án 15 órakor megtartott üléséről. Napirend előtti esemény J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Isztiméri Német Kisebbségi Önkormányzat 2012. január 30-án 15 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Isztimér, Köztársaság u. 77 Jelen vannak: Gerstmár

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 7-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 7-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2014. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜLÉSÉRŐL 2007. OKTÓBER 09. RENDELETEK SZÁMA : 6/2007. (X. 10.), 7/2007. (X. 10.

JEGYZŐKÖNYV SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜLÉSÉRŐL 2007. OKTÓBER 09. RENDELETEK SZÁMA : 6/2007. (X. 10.), 7/2007. (X. 10. JEGYZŐKÖNYV SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜLÉSÉRŐL 2007. OKTÓBER 09. RENDELETEK SZÁMA : 6/2007. (X. 10.), 7/2007. (X. 10.) HATÁROZATOK SZÁMA: 49, 50, 51/2007. J e g y z ő k ö n y v Sárhida

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: 214-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. október 10-én

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

206/2012. /X.11./ számú képviselő-testületi határozat

206/2012. /X.11./ számú képviselő-testületi határozat 1 206/2012. /X.11./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete: a/ Csatlakozni kíván a felsőoktatási intézmények hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatói,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK JEGYZŐKÖNYV Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2013. augusztus 12-én megtartott nyilvános, alakuló üléséről Szám: 1395/2013/ANA. 1/2013. (VIII.12.) határozat Társulási Tanács elnökének megválasztásáról

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 21-én megtartott nyilvános ülésének

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 21-én megtartott nyilvános ülésének Községi Polgármestertől S o n k á d Száma: 11-6/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 21-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, c) rendeletei:

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. szeptember 12.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. szeptember 12-én 15.00 órakor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913. Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 62/263-009, Fax: 62/ 263-105 3029- /2012. Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj 2013. évi fordulójára

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: 80-12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. október

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 268-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. november 20-án 10,00 órai kezdettel

Részletesebben