AnnusV. Nr. 1.(42.) Jan Graeci r. Cath. Administrate: Pretium annuum 8 aar. Pengő.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AnnusV. Nr. 1.(42.) Jan. 1938. Graeci r. Cath. Administrate: Pretium annuum 8 aar. Pengő."

Átírás

1 Ecclesía Orientális Orgánum menstruum scientificum Miskolc, Melinda-u. 11. Hungaria. SUMMARIUM HU JUS NUMERI: Habebimus-ne Sodalitatem Pro Unione" in anno sancto? Patres Graeci saec. IV VIIL et Eucharistia. S. Josaphati apostoli S. Unionis, vita. Instruetioiies novae gu- AnnusV. Nr. 1.(42.) Jan Graeci r. Cath. Administrate: Pretium annuum 8 aar. Pengő. bernium spirituálém Ecclesiae Graecae Catholieae Poloniae spectantes. Documentum S. Uni on is Ungvarini a factae. Orientalische Kirche V. Jahrg. Nr. 1. (42.) Jänner Griechisch-katholische wissenschaftliche Monatsschrift. Verlag: Miskolc, Melinda-utca 11. (Ungarn). Jahresbezug: Gold-Pengő 8. ENTHÄLT U. A. DIE ARTIKEL: Wird es im heiligen Jahr einem Verein für die Union geben? Griechische Kirchenväter der Jahrhunderte IV VIII. und die Eucharistie. Der Heilige Josaphat, ein Apostel der Union. Stephan Miklosy, erster Bischof der neu gegründeten griechisch katholischen Diözese von Haidudorog, gestorben. Neue Instruktionen betreffs der Leitung der griechisch katholischen Kirche in Polen. Die Urkunde der Ungvarer Union von r Eglise Orientale V- e Année. Nr. 1. (42.) Jan Revue grec-catholique scientifique, mensuelle. Administration: Miskolc, 11. Rue Melinda (Hongrie). Abonnement annuel: P. 8. ARTICLES ESSENTIELS DE CE NUMÉRO: Aurons-nous une association d' unionisten en l'année sainte? : Les pères Ha.idudorog. Nouvelles instructions du nouveau diocèse catholique grec de de l'église grecque du IVe Ville pour le gouvernement de 1' Église catholique grecque en Pologne. Le siècle et 1' Eucharistie. Saint Josaphat, apôtre de l'union. La mort diplôme de l'union de Ungvár en d' Étiennee Miklàsy, premier évêque The Oriental Church Vol. V. Nr. 1. (42.) Jan Greek Catholic Scientific Periodical. Publication: Miskolc, Melinda-utca 11. (Hungary). Subscr.: Gold-Pengő 8 a year. CONTENTS: Shall we have an Association for Union in the Holy Year? Greek- Fathers of the Church of the IV-VIII. Centuries and the Holy Eucharist. Saint Josaphat, Apostle of Union. Death of Stephen Miklosy, first Bishop of the new greek, cath. Diocese of Ha.idudorog. New Instructions, concerning Governement of the greek: cath. Church in Poland. The Document of the Union of Ungvár, Orienta Eklezio V- a jaro. Nro t. (42.) Jan Öiumonata scienca organo de la grekrita katolikaro. Administrado : Miskolc, Melinda-u. 11. Hungaruja. Jarabono 8 oraj pengő. ARTIKOLOJ DE TIU CI NUMERO: Cu ni ekhavos asocion pro la s. aniig'o laborontan dum la sankta jaro? La grekaj Patro.i de la IV VIII..iarcento.i pri la S. Eukaristio. Biografío de S. Jozafato, la apostolo de la S. Unió. Novai instruaj pri la gubernado de la grekritanoj en Polujo. La cefdokumento de la S. Unuig'o, Utlgvár. (üzhorod) 1646.

2 KELETI EGYHÁZ T U D O M Á N Y O S ÉS EGYHÁZPOLITIKAI FOLYÓIRAT FŐSZERKESZTŐ: SZÁNTAY-SZÉMÁN ISTVÁN dr. 'HIPRESBYTER, PAPAI PRELÁTUS, A JERUZSÁLEMI SZENT SIR REND LOVAGJA, AZ EPER, ÉS MUNKÁCSI EGYHÁZMEGYÉK MAGYAR RÉSZEIBŐL ALAKÍTOTT MISKOLCI APOSTOLI ADMINISTRATURA ÁLT. HELYNÖKE, A SZENT ISTVÁN AKADÉMIA R. TAGJA, TANÜGYI FŐTANÁCSOS SZERKESZTŐ: KOZMA JÁNOS PÜSPÖKI TANÁCSOS, HAJDUDOROG E. M. ÁLDOZÖPAP V. ÉVFOLYAM CHARJTATIS LUDVIG ISTVÁN K Ö N Y V N Y O M D Á J A MISKOLC

3

4 1 i-\k 1 IDŐSZERŰSÉGEK, IRÁNYCIKKEK. Oldal Hajdudorogi Papp Antal: Hódolatunk az Eucharisztia és első szent királyunk jobbja előtt 85 Szántay-Szémán ístván dr.: A XXXIV nemzetközi eucharisztikus kongresszus emlékezetéül 149 Jubiláljunk-e vagy búcsúzzunk? 225 Lesz-e uniós egyesületünk a szentévben? 1 Szent István évében Üdvözlet a nemzetközi eucharisztikus kongresszusra jövő : keleti 185 szertartású testvéreinkhez ' Krajnyák Gábor dr.: Az eucharisztikus kongresszus és a keleti egyház. 151 A nemzetközi eucharisztikus kongreszus keleti vonatkozású eseményei a keleti sessio-ban elhangzott előadások kivonatával TANULMÁNYOK, ÉRTEKEZÉSEK. P. Dudás Miklós 0. S. B. M. : A Szentlélek istenségének bizonvítékia Szent Bazilnál 233 Bazilissák 6-1 Bába Miklós dr.: Az orgona szerepe a keleti szertartású istentiszteleteknél 266 Juhász J. Dénes: Besszárion és a firenzei unió 193 Szent Jozafát, az unió apostola. 10 Krajnyák Gábor dr.: A görögkatholikus egyház helyzete Szent István korában 98 Kozma János: Aranyszájú Szent János liturgiája 128 Ladomérszky Béla dr.: A Glória" Kelet dicsősége P. Liky János 0. S. B.M. : A IV VIII. századbeli görög szentatyák és az eucharisztia 3,55 Jézus Szíve tisztelete 200 éves a keleti szertartásban ( ) 187 Rohály Ferenc dr.: Szentségek az unió szolgálatában Szántay-Szémán-István dr.: A görög ritus liturgikus könyvei és magyar nyelvre való átültetésük 41 Rusznák Miklós dr.: Az eucharisztia tisztelete a keleti egyházban Szmandray János: A keleti egyház miséinek történeti fejlődése... 19/ FORDÍTÁS, TARTALMI ISMERTETÉS. Szántay-Szémán István dr.: Szent Jakab apostol liturgiája. (Az Apostolát" után) 256 P. Tymcuk Jeromos O. S. B. M.: Nagy Szent Bazil és a mindennapi szentáldozás. Ford. P. V. Máté.)

5 KRÓNIKA. Oldal A budapesti eucharisztikus kongreszus keleti vonatkozásban A firenzei keleti hét. 145 A gör. kath. egyház részvétele a budapesti nemzetközi eucharisztikus kongresszuson 74 Ankétunk a liturgikus könyvek magyarra fordítása ügyében Bobola Sz. András ereklyéi Budapesten 179 Az egyházi egység bécsi ünnepe 75 Miklósy István 25 Milyen legyen a magyar uniós egyesület? Szent István király.iobbkezének országjárása 209 FIGYELŐ. Juhász D.: A görögkatholikus egyház Törökországban M. A.: XI. Pius és a keresztény Kelet Massalsky Miklós hg.: Az orosz emigráció és az unió kérdése P. Regis Juhász D.: Róma és az unióra térők szertartásváltoztatása. 272 Sz. dr.: A kapucinusok az unió szolgálatában 271 A jugoszláv helyzet. 81 Az uniós mozgalom Hollandiában 115 Az eucharisztikus kongresszus visszhangjai 182 Szántay-Szémán István: Eucharisztia Unió ZIK.: Új instrukciók a lengyelországi görögkatholikus egyház kormányzatára 33 Irodalom. Keleti Lexikon. Adattár minden számban.

6 LESZ-E UNIÖS EGYESÜLETÜNK A SZENTÉVBEN? Irta: Dr. SZÁNT AY-SZÉ MÁN ISTVÁN ötödik évfolyamunk első soraival próbálunk beleszántani a Kelettel szemben álló, még mindig elég széles közöny-mezőbe. Az ötödik évfolyamot egy régen vajúdó nagy gondolat szolgálatába kívánjuk áll tani: az eucharisztia, az egyetlen nagy összefogó erő égisze alatt szeretnők elérni lobogó vágyunk testté válását, a magyar uniós mozgalomnak egy országos, erőteljes egyesület révén való rendszeres fellendülését. Eucharisztia Unió című, e napokban megjelent kis könyvemben riadót próbáltam fújni az uniós munka érdekében és remegve váron, nem lesz-e belőle pusztában kiáltó szó. örvendetes, biztató s részben megdöbbentő írások keltek már ezen kiskönyv nyomán és ha az elindult hullámgyürü tovább fogja vinni a gondolatot, akkor talán már az eucharisztikus világkongresszusra Keletnek Nyugatnak is megmutathatjuk, hogy a pápa szándékai szerint való uniós munkában nem vagyunk hátrább a környező államoknál. A visszhangokra itt külön-külön nem térhetünk ki, de egyet részben azért, mert őszintén megkapó, részben pedig mert magas főpapi szívből és kézből ered, mégis ki kell emelnünk: Az Eucharisztia és Unió" c. könyvet megkaptam s azonnal áttanulmányoztam. Első impresszióm az volt, hogyha valaki ezt a könyvet elolvassa, némi lelkiismeretfurdalással fog ráeszmélni arra, hogy mennyi intő, hívó szózatot hagyott a füle mellett elzúgni... Nagyon értékes a pápai szózatok visszhangjáról, de legmegdöbbentőbb a mit kell tenni fejezet..." Többet is ír még ez a főpapi levél, de itt azért állok meg, hogy a folyóiratban is tolmácsoljam legbensőbb meggyőződésemből írott gondolataimat arról, hogy mit kell tennünk a magyar uniós-munka fellendüléséért és rendszeres szolgálatának biztosításáért. Ha az uniónizmus valóban az egyetemes egyház szívéből fakadó és ahhoz egyre közelebb álló katolikus ügy, akkor annak támogatása reánk nézve sem lehet más, mint lelkiismeretbeli kötelesség. Az Egyház, mondja a pápa: nem latin, nem görög vagy szláv, hanem katolikus egyetemes, mindent magában foglaló, ami isteni Alapítóiának szándékával és rendelésével nem ellenkezik a lelkek egyesítésének hatalmas programmjában. Aki az egységért küzdeni, dolgozni és áldozni nem akar, az sohasem fog felemelkedni a Mysticum Corpus Christi világot átfogó és megváltó valóságának magaslatára és az Egyház isteni céljának világos tudatára. Nekünk is mielőbb meg kell szerveznünk a francia Ouvre-hez, vagy az olasz pro Oriente Christiano-hoz hasonló egyesületet, mert 1

7 történelmi multunk s földrajzi adottságunkhoz méltóan nemcsak a jövőben kell kivennünk részünket az egyetemességet szolgáló munkából, hanem már a budapesti nemzetközi eucharisztikus kongreszszuson is imponáló keretekben kell az egész Keletnek bizonysás-ot tenni Krisztus egyetemes királysága és az általa alapított egy igaz egyház mellett. Ezt a feladatot pedig csak egy uniós egyesület oldhatja meg sikeresen. Vájjon mi volna a közelebbi célja és munkája (ha megalakulna és hisszük, hogy ugy is lesz) a magyar uniós egyesületnek! Elsődleges célja volna a pápák szándéka és útmutatása szerint imával, tudományos munkával, példával s anyagi támogatással magunkban és elszakadt testvéreinkben enyhíteni s egyre elevenebbé tenni az egyház egységének tudatát és szükségességét. A katolikus tudományos munka hatalmas, eddig majdnem teljesen kikapcsolt területekkel gazdagodnék ezáltal. A keresztény jámborság és áhítat is uj színekkel gazdagodhatnék s az elmélyedő lélek uj misztikus mélységek szépségeiben gyönyörködhetnék. A kölcsönös megismeréssel erősbödő keresztény testvéri szeretet, a bezárt szívrejtekek legbiztosabb nyitogatója, a vallási élet zártabb mezején túlra is küldené áldásos sugarait s közvetve az emberiség feldúlt békéjének helyreállítását is szolgálná. Másodlagos, de nem kevésbé fontos célja lehetne a magyar katolikus uniós egyesületnek olyan légkör teremtése, amelyben a hazánkban ezer év óta együtt élő, de csodálatosan egymással szemben még sokszor szinte idegenül álló különböző szertartások (amelyek között főképen közös jurisdictionális területeken igen sajnálatos és sokszor nyugtalanító súrlódások vannak) a keresztény testvéri öszszefogás ideális példáját valósítsák meg a katolikus tevékenység minden területén. Ez magában véve is megdönthetetlen monumentuma volna első szent királyunk évezredekbe néző, nemzetet és hazát alapító akaratának a jubiláris évben. Az egész Nyugaton, sőt az egész világon bizonyos megnemértés és közöny veszi körül azokat a történelmi uniálásokat, amelyek a pápák, uralkodók és népek nagy erőfeszítéseivel jöttek létre. Dr. Fortesque Adorján az italogrékusokról és a melchitákról írott könyvében egy csomó nyugtalanító tényt sorol fel, amelyeket a keleti ritusú keresztényeknek csak azért kellett elszenvedniük, mert nyugati testvéreik figyelemre sem méltatták őket. Valóban csodálatraméltó és nagyszerű a katolikus eszméhez való hüségiink. A hűség igazi fajtája az: az eszméhez s nem egy személyhez." Donald Attwater uniós művében magasabbrendű okokból is ajánlja, hogy az egyesült katolikusok fokozottabb figyelemben és megbecsülésben részesüljenek, mert: Nélkülök az Egyetemes Egyház veszedelmesen úgy tűnnék fel, amint azt sok ellensége állítja is, hogy az, mint vallási kultúra, berendezkedés, csupán nyugateurópai képződmény a történelemben." Hitünk szerint az Eucharisztia: minden idők, sőt az örökkévalóság legnagyobb csodája a legalkalmasabb időben, ha kell csodás módon is helyreállítja egyháza egységét, ha kitartóan imádkozunk és dolgozunk érte! 2

8 Ez a hit leszen. a rendszeresen meginduló magyar uniós munka alapköve is, amelyen biztosan épül ma.id fel egy uj, kifelé is vonzó lelkiség: a különböző rítusok találkozópontjában az egyetemes egyház világhorizont.ián dolgozó magyar unionizmus! Ebben a reményben hívunk és szeretettel várunk mindenkit, aki Isten országának ezt a hatalmas útvonalát értékelni tudja, az uniós munkára és a rövidesen megalakuló uniós egyesületbe. Egyik tekintélyes fővárosi napilap könyvecskémmel foglalkozva, már gyakorlati térre is megy az ügy érdekében, amidőn ezeket írja: Az unió ügyében az egyház álláspontja ma ez: Imádkozzunk és dolgozzunk érte! És e programm végrehajtásában megállnak az imánál... Mi lenne, ha előbb dolgoznánk és azután imádkoznánk, sőt a programmot megtoldanók egy harmadik ponttal: az áldozattal, mely nemcsak az imát, hanem még a munkát is megelőzné." Mi a magyar unionizmus úttörő munkásai boldogok volnánk, ha éreznek, hogy már egy sokezres imádkozó tömeg naponként Krisztus urunk búcsú-kérelmével ostromolná a Mindenható irgalmas szívét: bogy mindnyájan egyek legyünk! A IV-VIII. SZÁZADBELI GÖRÖG SZENTATYÁK ÉS AZ EUCHARISZTIA Irta: P. LIKY JÁNOS 0. S. B. M. Három század üldözésének vérzivatara zúgott végig Krisztus egyháza fölött. Sokszor már-már megsemmisítéssel fenyegette. És mégis mindig felkelt. De nemcsak hogy felkelt, hanem' megújulva kelt föl s mindig hatalmasabb, mindig erősebb lett, mint a viharverte tölgy, mely annál mélyebben verte gyökereit a földbe, minél több és minél erősebb szél tépdeste ágait. A sok üldözés híveinek a számát nem hogy apasztotta volna, de még növelte, úgy, hogy már a 3. században levonta a következtetést a nagy egyházíró Tertullianus: sanguis martvrum semen est Christianorum 1 ) - a vértanúk vére a keresztények magva. A hatalmas földi istenek, a császárok nem voltak képesek megbirkózni Krisztus egyházával. sőt alulra kerültek. A vértanú-századok bíborvörös hajnala után felragyogott Krisztus egyházának diadalmas napja, mely csak a világ végén fog lehanyatlani,... Nem, hanem még magasabbra szállni: a diadalmas, dicsőséges egyház ragyogásába átmenni. Az egyház a IY. század elején elhagyta földalatti rejtekhelyét és egyszerre államvallássá lett. Természetesen nagy hirtelenséggel megnövekedett híveinek a száma és nagyon sokan lettek csak konjunkturakeresztények. Az evangélium kovásza nem hatotta át olyan hirtelen ezt a szellemileg nagyon is különféle rétegeződésű tömeget. A pokol kapuinak újabb viharai kezdték döngetni Péter szikláját: a külön- Apol. n

9 féle eretnekségek. Az egyházat ez a támadás sem találta készületlenül. A szentatyák szilárd oszlopai megbirkóztak ezzel is. A küzdő egyháznak ezt a korát méltán nevezzük szentatyák korának, nem azért mintha előzőleg nem lettek volna szentatyák, de olyan nagy számmal és oly alapos tudományos felkészültséggel és igazi mély krisztusi szentséggel ellátva nem voltak, mint épen ebben a korban. Gondolnunk csak Szent Atanázra, Nagy Sz. Bazilra, Aranyszájú Szent Jánosra! Ezek a szentatyák elsősorban az eretnekekkel vették fel a harcot, azért irataikban is jobbára azokat a tanokat fejtették ki, melyeket az eretnekek megtámadtak. Ezek az eretnekségek úgyszólván mind christologikus eretnekségek voltak, amelyek vagy Krisztus istenségét tagadták, mint az áriánusok hada, vagy a megtestesült Ige-Isten személyét és természetét magyarázták tévesen, mint az apollináristák, nesztoriánusok és monofiziták. Nem lehet azonban állítanom, hogy a szentatyák az eucharisztiát teljesen figyelmen kívül hagyták volna. Ezek az eretnekek, annak ellenére, hogy sok lényeges pontban szembe helyezkedtek a keresztény katholikus tanítással, Jézus testének és vérének az Oltáriszentségben való valóságos jelenlétét megengedték. Természetesen e kérdés körül sem tudtak megegyezni minden pontban pontosan s épen ezért a szentatyák az Egyház igaz tanát állították ellenük. Az áriánusok, ha meg is engedték a test és vér valóságos jelenlétét, de alapelveik szerint nem engedhették meg az Ige-Isten jelenlétét; a nesztoriánusok csak erkölcsileg egy személyt, tehát valóban 2 személyt engednek meg Krisztusban, következetesen csak Krisztus mberi testének és vérének jelenlétét engedik meg az Oltáriszentségben, külön választva az isteni természettől. A katholikus tanítás mai ellenzői különféle véleményeket vallanak a szentatyák eucharisztikus tanát illetőleg. Vannak, akik azt állítják, hogy a szentatvák csak valamilyen isteni erő valóságos jelenlétét tanították. (Physico dynamismus. 2 ) Mások megengedik, hogy egyes szentatyák a legszélső reálizmust vallották (Nyssei Szent Gergely, Aranyszájú Sz. János), sőt Nyssei Szent Gergelyre szinte azt szeretnék ráfogni, hogy ő találta ki a valóságos jelenlét dogmáját. 3 ) Egy előző tanulmányban 4 ) már láttuk, hogy a valóságos jelenlét tana Krisztustól származott és az apostoloktól kezdve változatlanul ment át az I., II. és III. századon. Azt is tapasztaltuk, hogy a ka tholikus Anyaszentegyház mai tanítása lényegesen megegyezik az első három század tanításával és ha valami különbség jelentkezik, az csak a kifejezésmódban van meg. Az eucharisztiára vonatkozó tan is mindig jobban és világosabban bontakozik ki. Nem csodálkozhatunk tehát azon, ha egyes szentatvák a a IV. és a következő századokban már biztosabb és világosabb kifejezésmódot használnak. Ez azonban nem jogosít fel senkit arra sem, hogy olyan kijelentést te- 2 ) V. Loofs: Leitfaden pp ssp. 3 ) Harnaolii: Dosfmengesohichte 4 t. 2. pp ss. 4 ) Keleti EjrvMz IV. évf. ápr. máj lap. Kelet és az Eueharisztia. Miskolc, Í lap. 4

10 gyen, mintha ezek a szentatyák találták volna ki, vagy hogy bár többet mondanak mint az előbbiek, de még mindig nem azt, amit a katholikus Anyaszentegyház. Mint mindenben, itt is szerves fejlődést kell megengednünk. A szentatyák kora szervesen belekapcsolódik a megelőző korba. Ez alól kivételt csak a jó Isten tesz, amikor hathatósan belenyúl az idők menetébe, mint ezt tette kinyilatkoztatásaival. * A nagy görög szentatyák tanítása ugyanaz, mint a megelőző koroké és a mai egyházé. Ez kitűnik: 1. az elnevezésekből, melveket az eucharisztiának adtak; 2. a titoktartás fegyelméből (disciplina arcani), melyet még jóidéig kötelezőnek tartottak, 3. irataiknak megvizsgálásából. Nem tévedünk, ha azt állítjuk, hogy valamilyen formában az összes szentatyák megemlékeznek a legméltóságosabb Oltáriszentségről. Erre szinte kényszeríti őket az Eucharisztia kimondhatatlan gazdagsága. Ezt a gazdagságot röviden, de szépen összegezi a híres dogma-történész Schwane: 5 ) A legméltóságosabb Oltáriszentség a keresztény istentisztelet napja és megkülönböztető sajátsága, az Isten-ember személyéről és művéről való egész keresztény hit, az embernek az Istenhez való kegyelmi viszonyáról, a feltámadásról és a végső megdicsőülésről vallott hitünk foglalata." A szentatyák különféle néven nevezik az Oltáriszentséget és ezek a nevek megmutatják nekünk, hogy az ő felfogásuk szerint mi az Eucharisztia»tartalma. Egyszerűen misztériumnak, titoknak vagy titkoknak nevezik és pedig rendszerint szent, rettenetes isteni jelzőkkel díszítve. 6 ) Majd az áldozati jellegét tekintették és az oltár szentségének, az úr asztalának, Krisztus asztalának hívják az említett jelzők kíséretében. 7 ) Majd azt veszik figyelembe, amit magában foglal és az Úr testének, Krisztus vérének, szent vérnek mondják: Krisztus testének és vérének a szentsége. 8 ) Amikor az Oltáriszentség hatását akarják jelezni, a következő kifejezéseket használják: Isten kenyere, mennyei, lényeges, mindennapi kenyér; az élet, az üdvösség kelyhe, a halál óráján útravaló. 9 ) Mivel a hívek összejövetele a krisztusi áldozat bemutatása nélkül nem történt meg és mindnyájan részesültek Krisztus testében, innen vették a synaxis', gyűlés, koinonia" közösség, isteni lakoma elnevezést. 10 ) Később mindinkább az eucharisztia elnevezés lesz általánosabb. Ezt a nevet onnan vették, hogy Krisztus az utolsó vacsorán amikor kezébe vette a kenyeret, először hálát adott és csak azután változtatta át és később az apostolok vagy ezek utódai, amikor az úrvacsorát megülték, először szin- 5 ) Schwane: Dogmengeschichte 2. II. k old. 6 ) Theod. In I. Cor. 11, 23: mystérion sotérdon; theia kai hiera Chrysost. 1. Cor. hom. 27, 2: frikta inystéria. ') Cyr. Alex. Hom. 10 in myst, coen. *) Cyr. Hieros. Cat ; Const. Apost ; 8, 13. ) Cyr. Hieros. Cat, 22, 5; 23, 15; Basil. De Spir. S. c. 27, 66; Greg. Nyso. Er. can. 5. ; Cone. Nie. can. 13. V. o. Kel. Egyh sz l0 ) Cyr. Hier: Cat. 18, 33; Cyr. Alex: In Joan. IV. c. 2; Jo. Dam. De fid. orth.; IV. 14; Jo. Crys: In I. Cor. Hom. 27, 2.

11 tén hálát adtak és csak azután mondták el Krisztus átlényegítő szavait. Aki csak egy kevéssé is ismeri a katholikus szentmisét, az tudja, hogy ez a szentmisében ma is így történik. Előfordul még az eulogia elnevezés is, de ezt később már csak a megáldott kenyérre használják és nem az eucharisztiára. így nevezik a szentatyák az Eucharisztiát. Ha a szentatyák szerint az eucharisztiában nem volna valósággal jelen Krisztus teste és vére, bármennyire is hyperbolikusan fejeznék ki magukat, ilyen elnevezéseket sehogvan sem adhattak volna neki. A szentatyák hitéről tanúskodik a titoktartás fegyelme, a disciplina arcani is, 11 ) melyet szigorúan kötelezőnek tartottak különösen az Eucharisztiára vonatkozólag Jeruzsálemi Szent Ciril ezt mondja: Pogánynak nem magyarázzuk a titkokat, melyek az Atyára, Fiúra és a Szentlélekre vonatkoznak, még a hitjelöltek előtt sem beszélünk nyiltan a titkokról, hanem csak burkoltan mondjuk, hogy a hívők értsék, akik pedig még nincsenek beavatva, meg ne botránkozzanak. 12 ) A jeruzsálemi egyház nagy katechétája e nagy titkok közé sorolja az Oltáriszentséget is. A hit jelöltekhez így szól: Ha az Úr megtart, később megtudod, hop-v az ő teste a kenyér képét viselte." 13 ) Teljesen nyiltan csak a megkereszteltek előtt beszél az Oltáriszentségről. I. Szent Gyula pápa ( ) az áriánusoknak szemükre veti, hogy Szent Athanázt koholt vádak alapján bíróság elé vonták és ott az Úr testéről és véréről tárgyaltak, holott jelöltek, sőt pogányok és zsidók is voltak jelen. 14 ) Minden régi liturgiában szigorúan elő volt írva, hogy a jelölteket a hívek miséje előtt el kell bocsátani s épen ebben találja Szent Gyula pápa az áriánusok vádjának az alaptalanságát, mert Szent Athanáz úgy nem végezhette a szent ténykedéseket a jelöltek jelenlétében, már pedig annak a bizonyos Ischyrasnak a házában jelöltek is voltak, amikor Szent. Athanáznak szerintük ezeket tennie kellett. Hogy mennyire komolyan vették a titoktartás fegyelmét, a legjobban bizonyítja, hogy még a papok részére készített liturgikus könyvekből is hiányoztak a konszekráció szavai; féltek, nehogy hitetlenek kezébe kerüljenek Ezek után megérthetjük, hogy egyes szentatyák beszéd közben miért használnak ilyen és hasonló kifejezéseket: isasin hai pistoi", amit a hívők tudnak." 15 ) Ezzel mentegetik homályos beszédmódjukat. A disciplina arcani klasszikus példája Szent Epiphaniosz levele 16 ) (ad clerum urbis Suldrorum): Visszautasítja a Szentírás mértéktelen képletes magyarázását és be akarja bizonyítani, hogy a Szentírás szavait Isten szavainak kell elfogadni akkor is, ha úgy 11 ) A disciplina arcani-ról lásd: Schelstrate: Acta Orientális Ecclesia (Romáé, 1739) in initio libri; Schwane: Dogmengeschiehte 4 t, II. pp. 774.; Pesch: Proelection. Dogm. t. VI. n. 91. ; Iluster : Dogm. de Euchan. f ~) Cat. 6, 26; 5, 12; 4, 36; Orocut ) Cat. 13. n ) Ep. Jul. apud Athanas. Apol. c. Arian. c. 11. et ) Chrysostomos : Ad ilium, cat ) Ancoratus 57. M. G. 43,

12 látszik, hogy érzékeinknek ellenmondanak. Példaként hozza fel az Oltáriszentséget, Idézi az alapítás szavait, dei homályosan és így folytatna: Latjuk, hogy ez (a kenyér, melyet Krisztus kezében tartott) nem egyenlő azzal (a testtel); nem hasonlít hozzá, a test alakját nem vette fel; nem az istenséggel, melyet látni nem lehet; nem a tagok vonásaival és jegyeivel. Ez kerek és ami pedig erejét illeti, az érzékeken kívül van; és mégis kebelemből mondani akarta: iouto mou esti tode ez az enyém ez. Nincs, aki e beszédnek hitelt ne adna, mert. aki igaznak nem hiszi, az a kegyelmet és az üdvösséget elvesztette." Ha alaposan megfontoljuk, könnyen megérthetjük, miért volt még mindig érvényben a disciplina arcani a szentatyák korának első felében. Az őszinte mély tisztelet a szent titok iránt késztette őket erre és az alapos félelem, hogy a pogányok, a hitetlenek gúnyt űznek majd belőle; sőt a kor szokása és a pogány vallások példája is befolyással lehetett rájuk. Mindenesetre ebből a jelenségből arra következtethetünk, hogy a szentatyák a legméltóságosabb Oltáriszentségben többet láttak, mint az alapító puszta emlékét. A szentatyák hitét még jobban feltárják irataik. Csak a fontosabbakat vesszük majd szemügyre, de ezek is elegendő anyagot nvujtanak arra, hogy magunknak helyes képet rajzolhassunk, * 1. Mindjárt kezdetben egy teljesen félreérthetetlen szöveget nyujtunk. Macarius Mágnes") az, V. század elején elveti azokat a tanokat, melyekkel később 11 század múlva a protestánsok hozakodtak elő: Hasonlóképen vévén a kenyeret és a kelyhet, mondta (Krisztus): Ez az én testem és ez az én vérem: Az eucharisztia tehét nem a test és nem a vér jelképe, mint egyesek elvakultan mesélték, hanem igazság szerint Krisztus teste és vére" ouk estin Eucharistia typos tou somatos... alla kath' aletheian ha ima kai sóma Christou." 2. Szent Athanázt, a nagy esetnekverőt szeretnék ellenfeleink kisajátítani, amennyiben egyik levele 18 ) alapján azt állítják, hogy szerinte Krisztus teste éc vére nem valóságosan, hanem csak lelkileg spiritualiter", azaz ahogy ők szeretnék, csak képletesen van jelen. Nagyon csalódnak azonban, mert ez a nagy szentatya semmi mást nem akar mondani, mint azt, hogy itt az Úr Jézus megdicsőült teste és vére van jelen isteni, természetfeletti módon, nem pedig emberhús és embervér a legdurvább értelemben. A szent egyháztanító ezen a helyen azt tanítja, hogy Krisztusban meg kell különböztetnünk emberséget és istenséget. Az istenséget spiritus"-nak, szellemnek, léleknek nevezi, mely tulajdonképen éltet bennünket a természetfeletti rendben. Ezt bizonyítani akarja Sz. János evangéliumának ismert helyéből: 19 ) A test nem használ semmit; az igék, melyeket nektek mondtam, szellem és élet!" Szent Athanáz így folytatja: Ez annyi, mint ha azt mondaná: amit a világ üdvösségéért bemutatok és feláldozok, az a test, melyet hordok; én ezt a vérrel együtt ele- 17 ) Pitra, Spieileg. Solesmen (Párisiig, 1852) 2, S ) Ep. 4. ad Scrop. n. 19. ">) Ján. 6, 63. 7

13 délül adom nektek spiritualiter". Úgy, hogy mindenkinek spiritualiter" nyújtassák és mindenkinek az örökélet feltámadására legyen." Spiritualiter itt annyit.ielent: isteni, természetfeletti módon. Hogy tényleg így érthessük, feljogosít bennünket az, amit előzőleg mond: Mennyi testre lenne szükség az evéshez az emberek részére, hogy az egész világ tápláléka legyen." A valóságos jelenlétet feltételezi in Epist. Heortustica 5. 6.: A pászka mennyei eledel lesz azok számára, kik tisztán ülik meg az ünnepet... hogy méltók legyünk az isteni Bárányhoz járulni és a mennyei eledeleket érinteni, mossuk meg kezeinket, tisztítsuk meg testünket és minden csalárdságtól mentesen őrizzük meg lelkünket, hogy, mint egészen tiszták lehessünk részesei az Igének." Még világosabban fejezi ki magát egyik beszéd töredékében az újonnan kereszteltekhez: 20 ) Egyszerű kenyér és bor, amíg nem imádkoztak felette és nem esdették le rá (a Szentlelket). Miután elmondották az imádságot és a leesdést, az Ige leszáll a kenyérre és borra és az Ige testévé lesz." 3. Hogy annál világosabb legven a nagy egyházatya hite, felhozzunk egy pár idézetet korából és környezetéből. a) Szerávion anaphorája: Igazság Istene, szálljon le a te szent Igéd erre a kenyérre, hogy a kenyér az Ige testévé legyen és erre a kehelyre, hogy a kehely az igazság vére legyen." b) Alexandriai Péter, ki közvetlen utóda volt Szent Athanáznak a püspöki székben, egyik levelében (epistola heortastica) írja, hogy az apostolok az egész Krisztust, mint életet ették holon hauton hós zoén esthiontes". 21 ) c) A Der Bah/zeh anapliora (egyptomi) az alapítás szavai előtt így könyörög: Méltóztassál leküldeni a te Szentlelkedet e teremtményekre és tedd a kenyeret a mi Urunk Üdvözítőnk Jézus Krisztus testévé és a kelyhet az Újszövetség vérévé." 22 ) Ezek után helytelenül tűnik fel, hogy Szent Athanáz más hitet vallott volna, mint közvetlen környezete és észre ne vették volna tévedését. 4. A kappadóciai nagy egyházatyák tanítása még világosabb. a) Nagy Szent Bazil keveset írt ugyan az Oltáriszentségről, de teljesen eleget ahhoz, hogy megtudjuk, hogy mit hisz. Cezáreáhaz 23 ) írt levelében a következőket mondja: Naponként áldozni. Krisztus testében és vérében részesülni jó és nagyon hasznos, mivel világosan mondja: Aki eszi testemet és issza véremet, annak örök élete van." Szent Bazil első látszatra világosan ír, mégis felvethetjük a kérdést, hogy mit jelent Szent Bazil tollában ez a, kifejezés: Krisztus testében és vérében részesülni. Egy másik leveléből 24 ) ugyanis azt lehetne kivenni, mintha Szent Bazil szerint ez a kifejezés annyit jelentene, mint az Ige bölcseségében részesülni. Eszerint tehát csak képletes kifejeso ) Apud Eutychium Constantinopolitanum. M. G. 26, ) Apud Coamam Indicopol. M. G. 65, ) Batií'oll: L'Eucharistie p ) Ep. 93. M. G. 32, ) Ep. 8. n. 4. M. G. 32, 253..

14 aésről lenne szó. Szent Bazil ezt valóban mondia. De hofvan! Először is: kételkedve és nem határozottan. Krisztusnak a következő szavait akarja gy értelmezni: Aki engem eszik, én általam él 25 ) és talán" (isós) ez az ő szavainak az értelme." Továbbá ebben a levélben nincs szó az Oltáriszentségről: Krisztus testéről és véréről. A Cezáreához írt levelében pedig a szent áldozásról beszél s egyáltalán nem sejteti, hogy a szent áldozás által Krisztus bölcseségének leszünk a részesei, hanem egyszerűen Krisztus testének és vérének. Ugyanúgy feltételezi a valóságos jelenlétet más helyeken is, ahol a szent áldozásról szól. 26 ) b) Nagy Szent Bazil kortársa és kedves barátja Nazianzi Szent Gergely, 45. beszédében figyelmezteti a híveket, hogy hitükben meg ne fogyatkozzanak, amikor az Úr szenvedéséről és szégyenletes haláláról hallanak, hanem megszégyenülés és kételkedés nélkül egyék a testet és igyák a vért. 27 ) c) A harmadik kappadóciai szentatya Nyssei Szent Gergely, Szent Bazil édes testvére teljesen félreérthetetlenül ír az átlényegülésről. 28 ) Gondolatmenete a következő: Az embernek nemcsak lelke szerint, a hit és kegyelem által kell egyesülnia Krisztussal, nemünk Üdvözítőjével és első szülöttével, hanem a test szerint is az ő testével, mely a halált legyőzte és az élet kezdete, ha teljes lénye szerint akar részesülni az üdvösség kegyelmében. Ez a legméltóságosabb Oltáriszentségben történik meg. Krisztus saját testét és vérét adja táplálékul. Ezt közelebbről is megmagyarázza az általános és az állandó anyagcsere alapján. Eszerint az emberi test csak úgy tudja fenntartani, magát, ha állandóan újabb anyagmennyiséget vesz magához élelmiszerekben és ezt áthasonítja s a szükségtelent pedig eltávolítja, A test anyagi részei tehát állandóan változnak, állandóan kicserélődnek, élelmiszerek által kiegészítődnek; tehát a test valahogyan képesség szerint már benne van a tápszerekben. A legközönségesebb élelmiszerek a kenyér és a bor, tehát róluk ez különösképen áll. Az Istenember sem akarta csodálatos módon fenntartani testét, hanem közönséges módon, táplálkozás által. Testének az anyagi részei így képesség szerint (potentioliter) benne voltak a kenyérben és borban, mint élelmi szerekben; másrészről ez a test az Isten hajléka és felvevődött az Igével való személyi egységbe, azaz mintegy átitatódott az istenséggel s így isteni erőt képes magából kisugározni és másokkal közölni, tehát táplálni bennünket az örök életre. így az eucharisztia dogmája nem mond ellene a józan észnek. A kenyér és a bor táplálkozás által Krisztus testévé és vérévé lett földi életében, nem lehet tehát ellenmondás, ha a kenyér és a bor az Oltáriszentségben nem táplálkozás által ugyan, hanem az Isten-ember mindenható szavára: ez az én testem, tényleg az ő testévé változik át. Az az átváltozás, melyet a kenyér a természet folyása szerint az étkezésnél meg- J5 ) Jo. 6j 57. Morolia r. 21; De Spir. 5. c. 27. nü 66. In sanct. Pascha n. 19; or. 4, C. Jul. 1. n. 52. Oratio Catecheti'ea c. 37. M. G. 45, 93. s. 9

ETREND. TÉLI ME. Miskolcról induló vonatok: Miskolcra érkező vonatok:

ETREND. TÉLI ME. Miskolcról induló vonatok: Miskolcra érkező vonatok: TÉLI ME Miskolcról induló vonatok: Budapest felé: Sz. v. i. 5.12 é. 9.34 Gy. v. i. 8.00 é. 11.11 S. v. i. 14.15 é. 18.14 Gy. v. i. 19.05 é. 22.23 Sz. v. i. 23.47 é. 5.30 Sátoraljaújhely felé: Sz. v. i.

Részletesebben

1943. Január-február. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Miskolc, Melinda-utca 11. szám. X. évfolyam. í-2. (93-94.) szám.

1943. Január-február. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Miskolc, Melinda-utca 11. szám. X. évfolyam. í-2. (93-94.) szám. OLTALMAD ALA SIETÜNK MARIAPOCSI SZÜZANYANK! KANI EBYHBZ A SZENT MIKLÓS MAGYARORSZÁGI UNIÓS SZÖVETSÉG" (SZEMISZ TUDOMÁNYOS ÉS IRODALMI OSZTÁLYÁNAK TUDOMÁNYOS ÉS EGYHÁZPOLITIKAI FOLYÓIRATA MEGJELENIK ÉVFOLYAMONKÉNT

Részletesebben

2000. júl. aug. V/4. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 150,- Ft. keresztény folyóirat. Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika

2000. júl. aug. V/4. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 150,- Ft. keresztény folyóirat. Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 2000. júl. aug. V/4. szám Ára: 150,- Ft Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika Meglátják az Úr dicsõségét Örüljön a puszta és a kiaszott vidék, ujjongjon

Részletesebben

IZRAEL BIZONYSÁGTEVŐI

IZRAEL BIZONYSÁGTEVŐI Dr. FRANK ARNOLD IZRAEL BIZONYSÁGTEVŐI MAGYARRA FORDÍTOTTA: CSIA LAJOS II. SOROZAT BUDAPEST, 1920. KIADJA: A MAGVETŐ KŐNYVŰZEM VII. KERÜLET, HÁRSFA-UTCA 33. SZ. BIZOMÁNYBAN: STERN JAKABNÁL BUDAPEST, VIII.,

Részletesebben

A Szentek élete december hónap

A Szentek élete december hónap Diós István A Szentek élete december hónap Tartalomjegyzék December 1... 3 BOLDOG CAMPION ÖDÖN jezsuita, vértanú... 3 December 2... 5 BOLDOG RUYSBROEK JÁNOS ágostonos kanonok... 5 December 3... 7 XAVÉRI

Részletesebben

GÖRÖGKATHOLIKUS LELKIPÁSZTOR A HAJDUDOROG-EGYHÁZMEGYEI FŐHATÓSÁG 701/1928. SZÁMÚ ENGEDÉLYÉVEL. Felelős szerkesztő: KOZMA JÁNOS

GÖRÖGKATHOLIKUS LELKIPÁSZTOR A HAJDUDOROG-EGYHÁZMEGYEI FŐHATÓSÁG 701/1928. SZÁMÚ ENGEDÉLYÉVEL. Felelős szerkesztő: KOZMA JÁNOS GÖRÖGKATHOLIKUS LELKIPÁSZTOR A HAJDUDOROG-EGYHÁZMEGYEI FŐHATÓSÁG 701/1928. SZÁMÚ ENGEDÉLYÉVEL Szerk. és kiadóhivatal: Nyírcsászári, Szatmár m. Felelős szerkesztő: KOZMA JÁNOS Megjelenik minden hó J5-én

Részletesebben

FERENCES SZENTEK ÉS BOLDOGOK

FERENCES SZENTEK ÉS BOLDOGOK 1 KOVÁCS KALLISZT OFM: FERENCES SZENTEK ÉS BOLDOGOK AZ ÉV MINDEN NAPJÁRA 2 A CJC 832. kánonja által elõírt rendi elöljárói engedélyt Kovács Bánk OFM tartományfõnök alábbi, 2002 jún. 17-én kelt Ajánlása

Részletesebben

ÚTON AZ ÖRÖK HAZA FELÉ

ÚTON AZ ÖRÖK HAZA FELÉ POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVII. évf. 11. szám (37. Jg. Nr. 11) Az európai magyar katolikusok lapja 2005. november KÖVESS ENGEM! Joseph Ratzinger bíboros homíliája II. János Pál pápa temetési szentmiséjén

Részletesebben

90.- Ft. 1998. júl.-aug. III. évfolyam 4. szám. Tengernek Csillaga. keresztény folyóirat. Csobánka Szentkút

90.- Ft. 1998. júl.-aug. III. évfolyam 4. szám. Tengernek Csillaga. keresztény folyóirat. Csobánka Szentkút 90.- Ft Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 1998. júl.-aug. III. évfolyam 4. szám Csobánka Szentkút A Lélek-áradásban Jöjj, Szentlélek Istenünk, tûznek tiszta Lángja, gyújts világot bennünk! Emelj

Részletesebben

AZ EGYHÁZ TÖRTÉNELME MINT ÜDVTÖRTÉNET

AZ EGYHÁZ TÖRTÉNELME MINT ÜDVTÖRTÉNET 1 AZ EGYHÁZ TÖRTÉNELME MINT ÜDVTÖRTÉNET VÁZLAT az egyháztörténelem tanításához 9. ÉVFOLYAMON 2 3 ISTEN NÉPE "Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság ismeretére. " (Tim 2,

Részletesebben

Az Anyaszentegyház öt parancsa

Az Anyaszentegyház öt parancsa PPEK 779 Müller Lajos: Az Anyaszentegyház öt parancsa Müller Lajos Az Anyaszentegyház öt parancsa mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Részletesebben

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus PPEK 627 Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus Joseph Moore Így lesz barátom Jézus mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

fr. Kiss G. Barnabás OFM ZSÁKUTCA A TEMETŐ?

fr. Kiss G. Barnabás OFM ZSÁKUTCA A TEMETŐ? POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXIX. évf. 4. szám (39. Jg. Nr. 4) Az európai magyar katolikusok lapja 2007. április SZERESSÜK AZ ÉLETET XVI. Benedek pápa üzenete az Ifjúsági Világnapra fr. Kiss G. Barnabás

Részletesebben

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2014. szept. okt. XIX/5. szám. Ára: 290,- Ft. Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2014. szept. okt. XIX/5. szám. Ára: 290,- Ft. Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor Tengernek Csillaga Mária korszakának lapja 2014. szept. okt. XIX/5. szám Ára: 290,- Ft Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor Spirituális támogatók: P. Jáki Teodóz OSB., Katona István, P. Kovács Ervin Gellért

Részletesebben

2005 KARÁCSONYÁRA A külföldön élő r. k. magyarok püspökének 18. körlevele a hívekhez

2005 KARÁCSONYÁRA A külföldön élő r. k. magyarok püspökének 18. körlevele a hívekhez POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVII. évf. 12. szám (37. Jg. Nr. 12) Az európai magyar katolikusok lapja 2005. december BÁTRAN ÉS LELKESEN XVI. Benedek pápa biztató szavai az osztrák püspökökhöz A Szentatya

Részletesebben

DON GABRIELE AMORTH : EGY ÖRDÖGŰZŐ TAPASZTALATAI. Az eredeti mű címe: UN ESORCISTA RACCONTA. EDEZIONI DEHONIANE - ROMA Via Casale S. Pio V.

DON GABRIELE AMORTH : EGY ÖRDÖGŰZŐ TAPASZTALATAI. Az eredeti mű címe: UN ESORCISTA RACCONTA. EDEZIONI DEHONIANE - ROMA Via Casale S. Pio V. DON GABRIELE AMORTH : EGY ÖRDÖGŰZŐ TAPASZTALATAI Az eredeti mű címe: UN ESORCISTA RACCONTA EDEZIONI DEHONIANE - ROMA Via Casale S. Pio V. 20 00165 Fordította: Dr. Domokos György 2. kiadás EDIZIONI DEHONIANE

Részletesebben

70.- Ft. 1997. nov-dec. II. évfolyam 6. szám. Tengernek Csillaga. keresztény folyóirat. Csatka kegyszobor

70.- Ft. 1997. nov-dec. II. évfolyam 6. szám. Tengernek Csillaga. keresztény folyóirat. Csatka kegyszobor 70.- Ft Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 1997. nov-dec. II. évfolyam 6. szám Csatka kegyszobor Várja Fiát, égi Urát Ó Mária Szent Szíve, szûz virág! Harmata, illata imádság. Várja Fiát, égi Urát,

Részletesebben

ANYÁK NAPJÁRA ELFOGADNI AZ ISTENI IRGALMASSÁGOT MÜNCHEN JELENITS ISTVÁN

ANYÁK NAPJÁRA ELFOGADNI AZ ISTENI IRGALMASSÁGOT MÜNCHEN JELENITS ISTVÁN POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVIII. évf. 5. szám (38. Jg. Nr. 5) Az európai magyar katolikusok lapja 2006. május ELFOGADNI AZ ISTENI IRGALMASSÁGOT XVI. Benedek pápa homíliájából Megérteni és elfogadni

Részletesebben

A Szentek élete július hónap

A Szentek élete július hónap Diós István A Szentek élete július hónap Tartalomjegyzék Július 2.... 4 BAMBERGI SZENT OTTÓ érsek... 4 SZENT KONON vértanú... 5 Július 3.... 6 BOLDOG RAJMUNDUS LULLUS misszionárius... 6 SZENT TAMÁS APOSTOL...

Részletesebben

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát.

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. www.communio.hu/luxchristi 2009. Húsvét X. évf. 1. szám (36) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. [Mt 26,18] Megváltó Krisztusunk!

Részletesebben

Mária titka. Jézus szeretete Máriában

Mária titka. Jézus szeretete Máriában Montforti Grignion Szent Lajos Mária titka Jézus szeretete Máriában fr. Bakos Rafael OCD bevezető gondolataival II. János Pál pápa levelével, amit a Montforti Kongregáció testvéreihez és nővéreihez írt

Részletesebben

ERKÖLCSRE ÉPĺTETT JELENT ÉS JÖVŐT

ERKÖLCSRE ÉPĺTETT JELENT ÉS JÖVŐT POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVII. évf. 7-8. szám (37. Jg. Nr. 7-8) Az európai magyar katolikusok lapja 2005. július - augusztus A RELATIVIZMUS DIKTATÚRÁJA Joseph Ratzinger bíboros szentbeszéde a Pro

Részletesebben

Az egyháztörténelem nagy alakjai

Az egyháztörténelem nagy alakjai PPEK 639 Bocsa József: Az egyháztörténelem nagy alakjai Bocsa József Az egyháztörténelem nagy alakjai mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Részletesebben

A 2012-es év második Kármel számának tanítás része az Új

A 2012-es év második Kármel számának tanítás része az Új Krisztusban kedves Olvasó! A 2012-es év második Kármel számának tanítás része az Új Evangelizációval foglalkozik. Mi is szeretnénk kivenni a részünket abból a küldetésbõl, amelyet Egyházunk újra és újra

Részletesebben

KERESZTÉNYSÉG ÉS MAGYARSÁG

KERESZTÉNYSÉG ÉS MAGYARSÁG POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXIV. évf. 7-8. szám (34. Jg. Nr. 7-8) Az európai magyar katolikusok lapja 2002. július - augusztus Mikor Mattatiás végrendelkezett, így szólt fiaihoz: Emlékezzetek atyáink

Részletesebben

XVI. BENEDEK PÁPA - AZ ELŐDÖK NYOMDOKÁN

XVI. BENEDEK PÁPA - AZ ELŐDÖK NYOMDOKÁN POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVII. évf. 6. szám (37. Jg. Nr. 6) Az európai magyar katolikusok lapja 2005. június Dr. Kerekes Károly O. Cist. VAN-E MÉG SZĺVED, EURÓPA? XVI. BENEDEK PÁPA - AZ ELŐDÖK NYOMDOKÁN

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZTÖRTÉNELEM

KATOLIKUS EGYHÁZTÖRTÉNELEM KATOLIKUS EGYHÁZTÖRTÉNELEM Összeállította: GÁL LÁSZLÓ Hittankönyv az általános iskola 7. osztálya részére Stúdium Könyvkiadó Kolozsvár, 2005 1 Tartalmi és módszertani szempontból véleményezte: Msgr. Prof.

Részletesebben

A SZABADSÁG EGYETLEN NEVE Nemzeti ünnepünkre

A SZABADSÁG EGYETLEN NEVE Nemzeti ünnepünkre POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXIII. évf. 3. szám (33. Jahrg. Nr. 3) Az európai magyar katolikusok lapja 2001. március CSERHÁTI FERENC (München): A SZABADSÁG EGYETLEN NEVE Nemzeti ünnepünkre Nemzeti ünnepek

Részletesebben

2014. Jézus Szíve ünnepe XV. évf. 2. szám (55)

2014. Jézus Szíve ünnepe XV. évf. 2. szám (55) www.plebi.hu XV. évf. 2. szám (55) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Könyörgök is azért, hogy szeretetetek egyre jobban gyarapodjon a helyes ismeretekben és a teljes tapasztalatban,

Részletesebben

Páduai Szent Antal kis imakönyve

Páduai Szent Antal kis imakönyve PPEK 520 P. Özséb: Páduai Szent Antal kis imakönyve P. Özséb Páduai Szent Antal kis imakönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb

Részletesebben