AnnusV. Nr. 1.(42.) Jan Graeci r. Cath. Administrate: Pretium annuum 8 aar. Pengő.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AnnusV. Nr. 1.(42.) Jan. 1938. Graeci r. Cath. Administrate: Pretium annuum 8 aar. Pengő."

Átírás

1 Ecclesía Orientális Orgánum menstruum scientificum Miskolc, Melinda-u. 11. Hungaria. SUMMARIUM HU JUS NUMERI: Habebimus-ne Sodalitatem Pro Unione" in anno sancto? Patres Graeci saec. IV VIIL et Eucharistia. S. Josaphati apostoli S. Unionis, vita. Instruetioiies novae gu- AnnusV. Nr. 1.(42.) Jan Graeci r. Cath. Administrate: Pretium annuum 8 aar. Pengő. bernium spirituálém Ecclesiae Graecae Catholieae Poloniae spectantes. Documentum S. Uni on is Ungvarini a factae. Orientalische Kirche V. Jahrg. Nr. 1. (42.) Jänner Griechisch-katholische wissenschaftliche Monatsschrift. Verlag: Miskolc, Melinda-utca 11. (Ungarn). Jahresbezug: Gold-Pengő 8. ENTHÄLT U. A. DIE ARTIKEL: Wird es im heiligen Jahr einem Verein für die Union geben? Griechische Kirchenväter der Jahrhunderte IV VIII. und die Eucharistie. Der Heilige Josaphat, ein Apostel der Union. Stephan Miklosy, erster Bischof der neu gegründeten griechisch katholischen Diözese von Haidudorog, gestorben. Neue Instruktionen betreffs der Leitung der griechisch katholischen Kirche in Polen. Die Urkunde der Ungvarer Union von r Eglise Orientale V- e Année. Nr. 1. (42.) Jan Revue grec-catholique scientifique, mensuelle. Administration: Miskolc, 11. Rue Melinda (Hongrie). Abonnement annuel: P. 8. ARTICLES ESSENTIELS DE CE NUMÉRO: Aurons-nous une association d' unionisten en l'année sainte? : Les pères Ha.idudorog. Nouvelles instructions du nouveau diocèse catholique grec de de l'église grecque du IVe Ville pour le gouvernement de 1' Église catholique grecque en Pologne. Le siècle et 1' Eucharistie. Saint Josaphat, apôtre de l'union. La mort diplôme de l'union de Ungvár en d' Étiennee Miklàsy, premier évêque The Oriental Church Vol. V. Nr. 1. (42.) Jan Greek Catholic Scientific Periodical. Publication: Miskolc, Melinda-utca 11. (Hungary). Subscr.: Gold-Pengő 8 a year. CONTENTS: Shall we have an Association for Union in the Holy Year? Greek- Fathers of the Church of the IV-VIII. Centuries and the Holy Eucharist. Saint Josaphat, Apostle of Union. Death of Stephen Miklosy, first Bishop of the new greek, cath. Diocese of Ha.idudorog. New Instructions, concerning Governement of the greek: cath. Church in Poland. The Document of the Union of Ungvár, Orienta Eklezio V- a jaro. Nro t. (42.) Jan Öiumonata scienca organo de la grekrita katolikaro. Administrado : Miskolc, Melinda-u. 11. Hungaruja. Jarabono 8 oraj pengő. ARTIKOLOJ DE TIU CI NUMERO: Cu ni ekhavos asocion pro la s. aniig'o laborontan dum la sankta jaro? La grekaj Patro.i de la IV VIII..iarcento.i pri la S. Eukaristio. Biografío de S. Jozafato, la apostolo de la S. Unió. Novai instruaj pri la gubernado de la grekritanoj en Polujo. La cefdokumento de la S. Unuig'o, Utlgvár. (üzhorod) 1646.

2 KELETI EGYHÁZ T U D O M Á N Y O S ÉS EGYHÁZPOLITIKAI FOLYÓIRAT FŐSZERKESZTŐ: SZÁNTAY-SZÉMÁN ISTVÁN dr. 'HIPRESBYTER, PAPAI PRELÁTUS, A JERUZSÁLEMI SZENT SIR REND LOVAGJA, AZ EPER, ÉS MUNKÁCSI EGYHÁZMEGYÉK MAGYAR RÉSZEIBŐL ALAKÍTOTT MISKOLCI APOSTOLI ADMINISTRATURA ÁLT. HELYNÖKE, A SZENT ISTVÁN AKADÉMIA R. TAGJA, TANÜGYI FŐTANÁCSOS SZERKESZTŐ: KOZMA JÁNOS PÜSPÖKI TANÁCSOS, HAJDUDOROG E. M. ÁLDOZÖPAP V. ÉVFOLYAM CHARJTATIS LUDVIG ISTVÁN K Ö N Y V N Y O M D Á J A MISKOLC

3

4 1 i-\k 1 IDŐSZERŰSÉGEK, IRÁNYCIKKEK. Oldal Hajdudorogi Papp Antal: Hódolatunk az Eucharisztia és első szent királyunk jobbja előtt 85 Szántay-Szémán ístván dr.: A XXXIV nemzetközi eucharisztikus kongresszus emlékezetéül 149 Jubiláljunk-e vagy búcsúzzunk? 225 Lesz-e uniós egyesületünk a szentévben? 1 Szent István évében Üdvözlet a nemzetközi eucharisztikus kongresszusra jövő : keleti 185 szertartású testvéreinkhez ' Krajnyák Gábor dr.: Az eucharisztikus kongresszus és a keleti egyház. 151 A nemzetközi eucharisztikus kongreszus keleti vonatkozású eseményei a keleti sessio-ban elhangzott előadások kivonatával TANULMÁNYOK, ÉRTEKEZÉSEK. P. Dudás Miklós 0. S. B. M. : A Szentlélek istenségének bizonvítékia Szent Bazilnál 233 Bazilissák 6-1 Bába Miklós dr.: Az orgona szerepe a keleti szertartású istentiszteleteknél 266 Juhász J. Dénes: Besszárion és a firenzei unió 193 Szent Jozafát, az unió apostola. 10 Krajnyák Gábor dr.: A görögkatholikus egyház helyzete Szent István korában 98 Kozma János: Aranyszájú Szent János liturgiája 128 Ladomérszky Béla dr.: A Glória" Kelet dicsősége P. Liky János 0. S. B.M. : A IV VIII. századbeli görög szentatyák és az eucharisztia 3,55 Jézus Szíve tisztelete 200 éves a keleti szertartásban ( ) 187 Rohály Ferenc dr.: Szentségek az unió szolgálatában Szántay-Szémán-István dr.: A görög ritus liturgikus könyvei és magyar nyelvre való átültetésük 41 Rusznák Miklós dr.: Az eucharisztia tisztelete a keleti egyházban Szmandray János: A keleti egyház miséinek történeti fejlődése... 19/ FORDÍTÁS, TARTALMI ISMERTETÉS. Szántay-Szémán István dr.: Szent Jakab apostol liturgiája. (Az Apostolát" után) 256 P. Tymcuk Jeromos O. S. B. M.: Nagy Szent Bazil és a mindennapi szentáldozás. Ford. P. V. Máté.)

5 KRÓNIKA. Oldal A budapesti eucharisztikus kongreszus keleti vonatkozásban A firenzei keleti hét. 145 A gör. kath. egyház részvétele a budapesti nemzetközi eucharisztikus kongresszuson 74 Ankétunk a liturgikus könyvek magyarra fordítása ügyében Bobola Sz. András ereklyéi Budapesten 179 Az egyházi egység bécsi ünnepe 75 Miklósy István 25 Milyen legyen a magyar uniós egyesület? Szent István király.iobbkezének országjárása 209 FIGYELŐ. Juhász D.: A görögkatholikus egyház Törökországban M. A.: XI. Pius és a keresztény Kelet Massalsky Miklós hg.: Az orosz emigráció és az unió kérdése P. Regis Juhász D.: Róma és az unióra térők szertartásváltoztatása. 272 Sz. dr.: A kapucinusok az unió szolgálatában 271 A jugoszláv helyzet. 81 Az uniós mozgalom Hollandiában 115 Az eucharisztikus kongresszus visszhangjai 182 Szántay-Szémán István: Eucharisztia Unió ZIK.: Új instrukciók a lengyelországi görögkatholikus egyház kormányzatára 33 Irodalom. Keleti Lexikon. Adattár minden számban.

6 LESZ-E UNIÖS EGYESÜLETÜNK A SZENTÉVBEN? Irta: Dr. SZÁNT AY-SZÉ MÁN ISTVÁN ötödik évfolyamunk első soraival próbálunk beleszántani a Kelettel szemben álló, még mindig elég széles közöny-mezőbe. Az ötödik évfolyamot egy régen vajúdó nagy gondolat szolgálatába kívánjuk áll tani: az eucharisztia, az egyetlen nagy összefogó erő égisze alatt szeretnők elérni lobogó vágyunk testté válását, a magyar uniós mozgalomnak egy országos, erőteljes egyesület révén való rendszeres fellendülését. Eucharisztia Unió című, e napokban megjelent kis könyvemben riadót próbáltam fújni az uniós munka érdekében és remegve váron, nem lesz-e belőle pusztában kiáltó szó. örvendetes, biztató s részben megdöbbentő írások keltek már ezen kiskönyv nyomán és ha az elindult hullámgyürü tovább fogja vinni a gondolatot, akkor talán már az eucharisztikus világkongresszusra Keletnek Nyugatnak is megmutathatjuk, hogy a pápa szándékai szerint való uniós munkában nem vagyunk hátrább a környező államoknál. A visszhangokra itt külön-külön nem térhetünk ki, de egyet részben azért, mert őszintén megkapó, részben pedig mert magas főpapi szívből és kézből ered, mégis ki kell emelnünk: Az Eucharisztia és Unió" c. könyvet megkaptam s azonnal áttanulmányoztam. Első impresszióm az volt, hogyha valaki ezt a könyvet elolvassa, némi lelkiismeretfurdalással fog ráeszmélni arra, hogy mennyi intő, hívó szózatot hagyott a füle mellett elzúgni... Nagyon értékes a pápai szózatok visszhangjáról, de legmegdöbbentőbb a mit kell tenni fejezet..." Többet is ír még ez a főpapi levél, de itt azért állok meg, hogy a folyóiratban is tolmácsoljam legbensőbb meggyőződésemből írott gondolataimat arról, hogy mit kell tennünk a magyar uniós-munka fellendüléséért és rendszeres szolgálatának biztosításáért. Ha az uniónizmus valóban az egyetemes egyház szívéből fakadó és ahhoz egyre közelebb álló katolikus ügy, akkor annak támogatása reánk nézve sem lehet más, mint lelkiismeretbeli kötelesség. Az Egyház, mondja a pápa: nem latin, nem görög vagy szláv, hanem katolikus egyetemes, mindent magában foglaló, ami isteni Alapítóiának szándékával és rendelésével nem ellenkezik a lelkek egyesítésének hatalmas programmjában. Aki az egységért küzdeni, dolgozni és áldozni nem akar, az sohasem fog felemelkedni a Mysticum Corpus Christi világot átfogó és megváltó valóságának magaslatára és az Egyház isteni céljának világos tudatára. Nekünk is mielőbb meg kell szerveznünk a francia Ouvre-hez, vagy az olasz pro Oriente Christiano-hoz hasonló egyesületet, mert 1

7 történelmi multunk s földrajzi adottságunkhoz méltóan nemcsak a jövőben kell kivennünk részünket az egyetemességet szolgáló munkából, hanem már a budapesti nemzetközi eucharisztikus kongreszszuson is imponáló keretekben kell az egész Keletnek bizonysás-ot tenni Krisztus egyetemes királysága és az általa alapított egy igaz egyház mellett. Ezt a feladatot pedig csak egy uniós egyesület oldhatja meg sikeresen. Vájjon mi volna a közelebbi célja és munkája (ha megalakulna és hisszük, hogy ugy is lesz) a magyar uniós egyesületnek! Elsődleges célja volna a pápák szándéka és útmutatása szerint imával, tudományos munkával, példával s anyagi támogatással magunkban és elszakadt testvéreinkben enyhíteni s egyre elevenebbé tenni az egyház egységének tudatát és szükségességét. A katolikus tudományos munka hatalmas, eddig majdnem teljesen kikapcsolt területekkel gazdagodnék ezáltal. A keresztény jámborság és áhítat is uj színekkel gazdagodhatnék s az elmélyedő lélek uj misztikus mélységek szépségeiben gyönyörködhetnék. A kölcsönös megismeréssel erősbödő keresztény testvéri szeretet, a bezárt szívrejtekek legbiztosabb nyitogatója, a vallási élet zártabb mezején túlra is küldené áldásos sugarait s közvetve az emberiség feldúlt békéjének helyreállítását is szolgálná. Másodlagos, de nem kevésbé fontos célja lehetne a magyar katolikus uniós egyesületnek olyan légkör teremtése, amelyben a hazánkban ezer év óta együtt élő, de csodálatosan egymással szemben még sokszor szinte idegenül álló különböző szertartások (amelyek között főképen közös jurisdictionális területeken igen sajnálatos és sokszor nyugtalanító súrlódások vannak) a keresztény testvéri öszszefogás ideális példáját valósítsák meg a katolikus tevékenység minden területén. Ez magában véve is megdönthetetlen monumentuma volna első szent királyunk évezredekbe néző, nemzetet és hazát alapító akaratának a jubiláris évben. Az egész Nyugaton, sőt az egész világon bizonyos megnemértés és közöny veszi körül azokat a történelmi uniálásokat, amelyek a pápák, uralkodók és népek nagy erőfeszítéseivel jöttek létre. Dr. Fortesque Adorján az italogrékusokról és a melchitákról írott könyvében egy csomó nyugtalanító tényt sorol fel, amelyeket a keleti ritusú keresztényeknek csak azért kellett elszenvedniük, mert nyugati testvéreik figyelemre sem méltatták őket. Valóban csodálatraméltó és nagyszerű a katolikus eszméhez való hüségiink. A hűség igazi fajtája az: az eszméhez s nem egy személyhez." Donald Attwater uniós művében magasabbrendű okokból is ajánlja, hogy az egyesült katolikusok fokozottabb figyelemben és megbecsülésben részesüljenek, mert: Nélkülök az Egyetemes Egyház veszedelmesen úgy tűnnék fel, amint azt sok ellensége állítja is, hogy az, mint vallási kultúra, berendezkedés, csupán nyugateurópai képződmény a történelemben." Hitünk szerint az Eucharisztia: minden idők, sőt az örökkévalóság legnagyobb csodája a legalkalmasabb időben, ha kell csodás módon is helyreállítja egyháza egységét, ha kitartóan imádkozunk és dolgozunk érte! 2

8 Ez a hit leszen. a rendszeresen meginduló magyar uniós munka alapköve is, amelyen biztosan épül ma.id fel egy uj, kifelé is vonzó lelkiség: a különböző rítusok találkozópontjában az egyetemes egyház világhorizont.ián dolgozó magyar unionizmus! Ebben a reményben hívunk és szeretettel várunk mindenkit, aki Isten országának ezt a hatalmas útvonalát értékelni tudja, az uniós munkára és a rövidesen megalakuló uniós egyesületbe. Egyik tekintélyes fővárosi napilap könyvecskémmel foglalkozva, már gyakorlati térre is megy az ügy érdekében, amidőn ezeket írja: Az unió ügyében az egyház álláspontja ma ez: Imádkozzunk és dolgozzunk érte! És e programm végrehajtásában megállnak az imánál... Mi lenne, ha előbb dolgoznánk és azután imádkoznánk, sőt a programmot megtoldanók egy harmadik ponttal: az áldozattal, mely nemcsak az imát, hanem még a munkát is megelőzné." Mi a magyar unionizmus úttörő munkásai boldogok volnánk, ha éreznek, hogy már egy sokezres imádkozó tömeg naponként Krisztus urunk búcsú-kérelmével ostromolná a Mindenható irgalmas szívét: bogy mindnyájan egyek legyünk! A IV-VIII. SZÁZADBELI GÖRÖG SZENTATYÁK ÉS AZ EUCHARISZTIA Irta: P. LIKY JÁNOS 0. S. B. M. Három század üldözésének vérzivatara zúgott végig Krisztus egyháza fölött. Sokszor már-már megsemmisítéssel fenyegette. És mégis mindig felkelt. De nemcsak hogy felkelt, hanem' megújulva kelt föl s mindig hatalmasabb, mindig erősebb lett, mint a viharverte tölgy, mely annál mélyebben verte gyökereit a földbe, minél több és minél erősebb szél tépdeste ágait. A sok üldözés híveinek a számát nem hogy apasztotta volna, de még növelte, úgy, hogy már a 3. században levonta a következtetést a nagy egyházíró Tertullianus: sanguis martvrum semen est Christianorum 1 ) - a vértanúk vére a keresztények magva. A hatalmas földi istenek, a császárok nem voltak képesek megbirkózni Krisztus egyházával. sőt alulra kerültek. A vértanú-századok bíborvörös hajnala után felragyogott Krisztus egyházának diadalmas napja, mely csak a világ végén fog lehanyatlani,... Nem, hanem még magasabbra szállni: a diadalmas, dicsőséges egyház ragyogásába átmenni. Az egyház a IY. század elején elhagyta földalatti rejtekhelyét és egyszerre államvallássá lett. Természetesen nagy hirtelenséggel megnövekedett híveinek a száma és nagyon sokan lettek csak konjunkturakeresztények. Az evangélium kovásza nem hatotta át olyan hirtelen ezt a szellemileg nagyon is különféle rétegeződésű tömeget. A pokol kapuinak újabb viharai kezdték döngetni Péter szikláját: a külön- Apol. n

9 féle eretnekségek. Az egyházat ez a támadás sem találta készületlenül. A szentatyák szilárd oszlopai megbirkóztak ezzel is. A küzdő egyháznak ezt a korát méltán nevezzük szentatyák korának, nem azért mintha előzőleg nem lettek volna szentatyák, de olyan nagy számmal és oly alapos tudományos felkészültséggel és igazi mély krisztusi szentséggel ellátva nem voltak, mint épen ebben a korban. Gondolnunk csak Szent Atanázra, Nagy Sz. Bazilra, Aranyszájú Szent Jánosra! Ezek a szentatyák elsősorban az eretnekekkel vették fel a harcot, azért irataikban is jobbára azokat a tanokat fejtették ki, melyeket az eretnekek megtámadtak. Ezek az eretnekségek úgyszólván mind christologikus eretnekségek voltak, amelyek vagy Krisztus istenségét tagadták, mint az áriánusok hada, vagy a megtestesült Ige-Isten személyét és természetét magyarázták tévesen, mint az apollináristák, nesztoriánusok és monofiziták. Nem lehet azonban állítanom, hogy a szentatyák az eucharisztiát teljesen figyelmen kívül hagyták volna. Ezek az eretnekek, annak ellenére, hogy sok lényeges pontban szembe helyezkedtek a keresztény katholikus tanítással, Jézus testének és vérének az Oltáriszentségben való valóságos jelenlétét megengedték. Természetesen e kérdés körül sem tudtak megegyezni minden pontban pontosan s épen ezért a szentatyák az Egyház igaz tanát állították ellenük. Az áriánusok, ha meg is engedték a test és vér valóságos jelenlétét, de alapelveik szerint nem engedhették meg az Ige-Isten jelenlétét; a nesztoriánusok csak erkölcsileg egy személyt, tehát valóban 2 személyt engednek meg Krisztusban, következetesen csak Krisztus mberi testének és vérének jelenlétét engedik meg az Oltáriszentségben, külön választva az isteni természettől. A katholikus tanítás mai ellenzői különféle véleményeket vallanak a szentatyák eucharisztikus tanát illetőleg. Vannak, akik azt állítják, hogy a szentatvák csak valamilyen isteni erő valóságos jelenlétét tanították. (Physico dynamismus. 2 ) Mások megengedik, hogy egyes szentatyák a legszélső reálizmust vallották (Nyssei Szent Gergely, Aranyszájú Sz. János), sőt Nyssei Szent Gergelyre szinte azt szeretnék ráfogni, hogy ő találta ki a valóságos jelenlét dogmáját. 3 ) Egy előző tanulmányban 4 ) már láttuk, hogy a valóságos jelenlét tana Krisztustól származott és az apostoloktól kezdve változatlanul ment át az I., II. és III. századon. Azt is tapasztaltuk, hogy a ka tholikus Anyaszentegyház mai tanítása lényegesen megegyezik az első három század tanításával és ha valami különbség jelentkezik, az csak a kifejezésmódban van meg. Az eucharisztiára vonatkozó tan is mindig jobban és világosabban bontakozik ki. Nem csodálkozhatunk tehát azon, ha egyes szentatvák a a IV. és a következő századokban már biztosabb és világosabb kifejezésmódot használnak. Ez azonban nem jogosít fel senkit arra sem, hogy olyan kijelentést te- 2 ) V. Loofs: Leitfaden pp ssp. 3 ) Harnaolii: Dosfmengesohichte 4 t. 2. pp ss. 4 ) Keleti EjrvMz IV. évf. ápr. máj lap. Kelet és az Eueharisztia. Miskolc, Í lap. 4

10 gyen, mintha ezek a szentatyák találták volna ki, vagy hogy bár többet mondanak mint az előbbiek, de még mindig nem azt, amit a katholikus Anyaszentegyház. Mint mindenben, itt is szerves fejlődést kell megengednünk. A szentatyák kora szervesen belekapcsolódik a megelőző korba. Ez alól kivételt csak a jó Isten tesz, amikor hathatósan belenyúl az idők menetébe, mint ezt tette kinyilatkoztatásaival. * A nagy görög szentatyák tanítása ugyanaz, mint a megelőző koroké és a mai egyházé. Ez kitűnik: 1. az elnevezésekből, melveket az eucharisztiának adtak; 2. a titoktartás fegyelméből (disciplina arcani), melyet még jóidéig kötelezőnek tartottak, 3. irataiknak megvizsgálásából. Nem tévedünk, ha azt állítjuk, hogy valamilyen formában az összes szentatyák megemlékeznek a legméltóságosabb Oltáriszentségről. Erre szinte kényszeríti őket az Eucharisztia kimondhatatlan gazdagsága. Ezt a gazdagságot röviden, de szépen összegezi a híres dogma-történész Schwane: 5 ) A legméltóságosabb Oltáriszentség a keresztény istentisztelet napja és megkülönböztető sajátsága, az Isten-ember személyéről és művéről való egész keresztény hit, az embernek az Istenhez való kegyelmi viszonyáról, a feltámadásról és a végső megdicsőülésről vallott hitünk foglalata." A szentatyák különféle néven nevezik az Oltáriszentséget és ezek a nevek megmutatják nekünk, hogy az ő felfogásuk szerint mi az Eucharisztia»tartalma. Egyszerűen misztériumnak, titoknak vagy titkoknak nevezik és pedig rendszerint szent, rettenetes isteni jelzőkkel díszítve. 6 ) Majd az áldozati jellegét tekintették és az oltár szentségének, az úr asztalának, Krisztus asztalának hívják az említett jelzők kíséretében. 7 ) Majd azt veszik figyelembe, amit magában foglal és az Úr testének, Krisztus vérének, szent vérnek mondják: Krisztus testének és vérének a szentsége. 8 ) Amikor az Oltáriszentség hatását akarják jelezni, a következő kifejezéseket használják: Isten kenyere, mennyei, lényeges, mindennapi kenyér; az élet, az üdvösség kelyhe, a halál óráján útravaló. 9 ) Mivel a hívek összejövetele a krisztusi áldozat bemutatása nélkül nem történt meg és mindnyájan részesültek Krisztus testében, innen vették a synaxis', gyűlés, koinonia" közösség, isteni lakoma elnevezést. 10 ) Később mindinkább az eucharisztia elnevezés lesz általánosabb. Ezt a nevet onnan vették, hogy Krisztus az utolsó vacsorán amikor kezébe vette a kenyeret, először hálát adott és csak azután változtatta át és később az apostolok vagy ezek utódai, amikor az úrvacsorát megülték, először szin- 5 ) Schwane: Dogmengeschichte 2. II. k old. 6 ) Theod. In I. Cor. 11, 23: mystérion sotérdon; theia kai hiera Chrysost. 1. Cor. hom. 27, 2: frikta inystéria. ') Cyr. Alex. Hom. 10 in myst, coen. *) Cyr. Hieros. Cat ; Const. Apost ; 8, 13. ) Cyr. Hieros. Cat, 22, 5; 23, 15; Basil. De Spir. S. c. 27, 66; Greg. Nyso. Er. can. 5. ; Cone. Nie. can. 13. V. o. Kel. Egyh sz l0 ) Cyr. Hier: Cat. 18, 33; Cyr. Alex: In Joan. IV. c. 2; Jo. Dam. De fid. orth.; IV. 14; Jo. Crys: In I. Cor. Hom. 27, 2.

11 tén hálát adtak és csak azután mondták el Krisztus átlényegítő szavait. Aki csak egy kevéssé is ismeri a katholikus szentmisét, az tudja, hogy ez a szentmisében ma is így történik. Előfordul még az eulogia elnevezés is, de ezt később már csak a megáldott kenyérre használják és nem az eucharisztiára. így nevezik a szentatyák az Eucharisztiát. Ha a szentatyák szerint az eucharisztiában nem volna valósággal jelen Krisztus teste és vére, bármennyire is hyperbolikusan fejeznék ki magukat, ilyen elnevezéseket sehogvan sem adhattak volna neki. A szentatyák hitéről tanúskodik a titoktartás fegyelme, a disciplina arcani is, 11 ) melyet szigorúan kötelezőnek tartottak különösen az Eucharisztiára vonatkozólag Jeruzsálemi Szent Ciril ezt mondja: Pogánynak nem magyarázzuk a titkokat, melyek az Atyára, Fiúra és a Szentlélekre vonatkoznak, még a hitjelöltek előtt sem beszélünk nyiltan a titkokról, hanem csak burkoltan mondjuk, hogy a hívők értsék, akik pedig még nincsenek beavatva, meg ne botránkozzanak. 12 ) A jeruzsálemi egyház nagy katechétája e nagy titkok közé sorolja az Oltáriszentséget is. A hit jelöltekhez így szól: Ha az Úr megtart, később megtudod, hop-v az ő teste a kenyér képét viselte." 13 ) Teljesen nyiltan csak a megkereszteltek előtt beszél az Oltáriszentségről. I. Szent Gyula pápa ( ) az áriánusoknak szemükre veti, hogy Szent Athanázt koholt vádak alapján bíróság elé vonták és ott az Úr testéről és véréről tárgyaltak, holott jelöltek, sőt pogányok és zsidók is voltak jelen. 14 ) Minden régi liturgiában szigorúan elő volt írva, hogy a jelölteket a hívek miséje előtt el kell bocsátani s épen ebben találja Szent Gyula pápa az áriánusok vádjának az alaptalanságát, mert Szent Athanáz úgy nem végezhette a szent ténykedéseket a jelöltek jelenlétében, már pedig annak a bizonyos Ischyrasnak a házában jelöltek is voltak, amikor Szent. Athanáznak szerintük ezeket tennie kellett. Hogy mennyire komolyan vették a titoktartás fegyelmét, a legjobban bizonyítja, hogy még a papok részére készített liturgikus könyvekből is hiányoztak a konszekráció szavai; féltek, nehogy hitetlenek kezébe kerüljenek Ezek után megérthetjük, hogy egyes szentatyák beszéd közben miért használnak ilyen és hasonló kifejezéseket: isasin hai pistoi", amit a hívők tudnak." 15 ) Ezzel mentegetik homályos beszédmódjukat. A disciplina arcani klasszikus példája Szent Epiphaniosz levele 16 ) (ad clerum urbis Suldrorum): Visszautasítja a Szentírás mértéktelen képletes magyarázását és be akarja bizonyítani, hogy a Szentírás szavait Isten szavainak kell elfogadni akkor is, ha úgy 11 ) A disciplina arcani-ról lásd: Schelstrate: Acta Orientális Ecclesia (Romáé, 1739) in initio libri; Schwane: Dogmengeschiehte 4 t, II. pp. 774.; Pesch: Proelection. Dogm. t. VI. n. 91. ; Iluster : Dogm. de Euchan. f ~) Cat. 6, 26; 5, 12; 4, 36; Orocut ) Cat. 13. n ) Ep. Jul. apud Athanas. Apol. c. Arian. c. 11. et ) Chrysostomos : Ad ilium, cat ) Ancoratus 57. M. G. 43,

12 látszik, hogy érzékeinknek ellenmondanak. Példaként hozza fel az Oltáriszentséget, Idézi az alapítás szavait, dei homályosan és így folytatna: Latjuk, hogy ez (a kenyér, melyet Krisztus kezében tartott) nem egyenlő azzal (a testtel); nem hasonlít hozzá, a test alakját nem vette fel; nem az istenséggel, melyet látni nem lehet; nem a tagok vonásaival és jegyeivel. Ez kerek és ami pedig erejét illeti, az érzékeken kívül van; és mégis kebelemből mondani akarta: iouto mou esti tode ez az enyém ez. Nincs, aki e beszédnek hitelt ne adna, mert. aki igaznak nem hiszi, az a kegyelmet és az üdvösséget elvesztette." Ha alaposan megfontoljuk, könnyen megérthetjük, miért volt még mindig érvényben a disciplina arcani a szentatyák korának első felében. Az őszinte mély tisztelet a szent titok iránt késztette őket erre és az alapos félelem, hogy a pogányok, a hitetlenek gúnyt űznek majd belőle; sőt a kor szokása és a pogány vallások példája is befolyással lehetett rájuk. Mindenesetre ebből a jelenségből arra következtethetünk, hogy a szentatyák a legméltóságosabb Oltáriszentségben többet láttak, mint az alapító puszta emlékét. A szentatyák hitét még jobban feltárják irataik. Csak a fontosabbakat vesszük majd szemügyre, de ezek is elegendő anyagot nvujtanak arra, hogy magunknak helyes képet rajzolhassunk, * 1. Mindjárt kezdetben egy teljesen félreérthetetlen szöveget nyujtunk. Macarius Mágnes") az, V. század elején elveti azokat a tanokat, melyekkel később 11 század múlva a protestánsok hozakodtak elő: Hasonlóképen vévén a kenyeret és a kelyhet, mondta (Krisztus): Ez az én testem és ez az én vérem: Az eucharisztia tehét nem a test és nem a vér jelképe, mint egyesek elvakultan mesélték, hanem igazság szerint Krisztus teste és vére" ouk estin Eucharistia typos tou somatos... alla kath' aletheian ha ima kai sóma Christou." 2. Szent Athanázt, a nagy esetnekverőt szeretnék ellenfeleink kisajátítani, amennyiben egyik levele 18 ) alapján azt állítják, hogy szerinte Krisztus teste éc vére nem valóságosan, hanem csak lelkileg spiritualiter", azaz ahogy ők szeretnék, csak képletesen van jelen. Nagyon csalódnak azonban, mert ez a nagy szentatya semmi mást nem akar mondani, mint azt, hogy itt az Úr Jézus megdicsőült teste és vére van jelen isteni, természetfeletti módon, nem pedig emberhús és embervér a legdurvább értelemben. A szent egyháztanító ezen a helyen azt tanítja, hogy Krisztusban meg kell különböztetnünk emberséget és istenséget. Az istenséget spiritus"-nak, szellemnek, léleknek nevezi, mely tulajdonképen éltet bennünket a természetfeletti rendben. Ezt bizonyítani akarja Sz. János evangéliumának ismert helyéből: 19 ) A test nem használ semmit; az igék, melyeket nektek mondtam, szellem és élet!" Szent Athanáz így folytatja: Ez annyi, mint ha azt mondaná: amit a világ üdvösségéért bemutatok és feláldozok, az a test, melyet hordok; én ezt a vérrel együtt ele- 17 ) Pitra, Spieileg. Solesmen (Párisiig, 1852) 2, S ) Ep. 4. ad Scrop. n. 19. ">) Ján. 6, 63. 7

13 délül adom nektek spiritualiter". Úgy, hogy mindenkinek spiritualiter" nyújtassák és mindenkinek az örökélet feltámadására legyen." Spiritualiter itt annyit.ielent: isteni, természetfeletti módon. Hogy tényleg így érthessük, feljogosít bennünket az, amit előzőleg mond: Mennyi testre lenne szükség az evéshez az emberek részére, hogy az egész világ tápláléka legyen." A valóságos jelenlétet feltételezi in Epist. Heortustica 5. 6.: A pászka mennyei eledel lesz azok számára, kik tisztán ülik meg az ünnepet... hogy méltók legyünk az isteni Bárányhoz járulni és a mennyei eledeleket érinteni, mossuk meg kezeinket, tisztítsuk meg testünket és minden csalárdságtól mentesen őrizzük meg lelkünket, hogy, mint egészen tiszták lehessünk részesei az Igének." Még világosabban fejezi ki magát egyik beszéd töredékében az újonnan kereszteltekhez: 20 ) Egyszerű kenyér és bor, amíg nem imádkoztak felette és nem esdették le rá (a Szentlelket). Miután elmondották az imádságot és a leesdést, az Ige leszáll a kenyérre és borra és az Ige testévé lesz." 3. Hogy annál világosabb legven a nagy egyházatya hite, felhozzunk egy pár idézetet korából és környezetéből. a) Szerávion anaphorája: Igazság Istene, szálljon le a te szent Igéd erre a kenyérre, hogy a kenyér az Ige testévé legyen és erre a kehelyre, hogy a kehely az igazság vére legyen." b) Alexandriai Péter, ki közvetlen utóda volt Szent Athanáznak a püspöki székben, egyik levelében (epistola heortastica) írja, hogy az apostolok az egész Krisztust, mint életet ették holon hauton hós zoén esthiontes". 21 ) c) A Der Bah/zeh anapliora (egyptomi) az alapítás szavai előtt így könyörög: Méltóztassál leküldeni a te Szentlelkedet e teremtményekre és tedd a kenyeret a mi Urunk Üdvözítőnk Jézus Krisztus testévé és a kelyhet az Újszövetség vérévé." 22 ) Ezek után helytelenül tűnik fel, hogy Szent Athanáz más hitet vallott volna, mint közvetlen környezete és észre ne vették volna tévedését. 4. A kappadóciai nagy egyházatyák tanítása még világosabb. a) Nagy Szent Bazil keveset írt ugyan az Oltáriszentségről, de teljesen eleget ahhoz, hogy megtudjuk, hogy mit hisz. Cezáreáhaz 23 ) írt levelében a következőket mondja: Naponként áldozni. Krisztus testében és vérében részesülni jó és nagyon hasznos, mivel világosan mondja: Aki eszi testemet és issza véremet, annak örök élete van." Szent Bazil első látszatra világosan ír, mégis felvethetjük a kérdést, hogy mit jelent Szent Bazil tollában ez a, kifejezés: Krisztus testében és vérében részesülni. Egy másik leveléből 24 ) ugyanis azt lehetne kivenni, mintha Szent Bazil szerint ez a kifejezés annyit jelentene, mint az Ige bölcseségében részesülni. Eszerint tehát csak képletes kifejeso ) Apud Eutychium Constantinopolitanum. M. G. 26, ) Apud Coamam Indicopol. M. G. 65, ) Batií'oll: L'Eucharistie p ) Ep. 93. M. G. 32, ) Ep. 8. n. 4. M. G. 32, 253..

14 aésről lenne szó. Szent Bazil ezt valóban mondia. De hofvan! Először is: kételkedve és nem határozottan. Krisztusnak a következő szavait akarja gy értelmezni: Aki engem eszik, én általam él 25 ) és talán" (isós) ez az ő szavainak az értelme." Továbbá ebben a levélben nincs szó az Oltáriszentségről: Krisztus testéről és véréről. A Cezáreához írt levelében pedig a szent áldozásról beszél s egyáltalán nem sejteti, hogy a szent áldozás által Krisztus bölcseségének leszünk a részesei, hanem egyszerűen Krisztus testének és vérének. Ugyanúgy feltételezi a valóságos jelenlétet más helyeken is, ahol a szent áldozásról szól. 26 ) b) Nagy Szent Bazil kortársa és kedves barátja Nazianzi Szent Gergely, 45. beszédében figyelmezteti a híveket, hogy hitükben meg ne fogyatkozzanak, amikor az Úr szenvedéséről és szégyenletes haláláról hallanak, hanem megszégyenülés és kételkedés nélkül egyék a testet és igyák a vért. 27 ) c) A harmadik kappadóciai szentatya Nyssei Szent Gergely, Szent Bazil édes testvére teljesen félreérthetetlenül ír az átlényegülésről. 28 ) Gondolatmenete a következő: Az embernek nemcsak lelke szerint, a hit és kegyelem által kell egyesülnia Krisztussal, nemünk Üdvözítőjével és első szülöttével, hanem a test szerint is az ő testével, mely a halált legyőzte és az élet kezdete, ha teljes lénye szerint akar részesülni az üdvösség kegyelmében. Ez a legméltóságosabb Oltáriszentségben történik meg. Krisztus saját testét és vérét adja táplálékul. Ezt közelebbről is megmagyarázza az általános és az állandó anyagcsere alapján. Eszerint az emberi test csak úgy tudja fenntartani, magát, ha állandóan újabb anyagmennyiséget vesz magához élelmiszerekben és ezt áthasonítja s a szükségtelent pedig eltávolítja, A test anyagi részei tehát állandóan változnak, állandóan kicserélődnek, élelmiszerek által kiegészítődnek; tehát a test valahogyan képesség szerint már benne van a tápszerekben. A legközönségesebb élelmiszerek a kenyér és a bor, tehát róluk ez különösképen áll. Az Istenember sem akarta csodálatos módon fenntartani testét, hanem közönséges módon, táplálkozás által. Testének az anyagi részei így képesség szerint (potentioliter) benne voltak a kenyérben és borban, mint élelmi szerekben; másrészről ez a test az Isten hajléka és felvevődött az Igével való személyi egységbe, azaz mintegy átitatódott az istenséggel s így isteni erőt képes magából kisugározni és másokkal közölni, tehát táplálni bennünket az örök életre. így az eucharisztia dogmája nem mond ellene a józan észnek. A kenyér és a bor táplálkozás által Krisztus testévé és vérévé lett földi életében, nem lehet tehát ellenmondás, ha a kenyér és a bor az Oltáriszentségben nem táplálkozás által ugyan, hanem az Isten-ember mindenható szavára: ez az én testem, tényleg az ő testévé változik át. Az az átváltozás, melyet a kenyér a természet folyása szerint az étkezésnél meg- J5 ) Jo. 6j 57. Morolia r. 21; De Spir. 5. c. 27. nü 66. In sanct. Pascha n. 19; or. 4, C. Jul. 1. n. 52. Oratio Catecheti'ea c. 37. M. G. 45, 93. s. 9

15 tesz, az Oltáriszentségben az Isten Igéje által pillanat alatt történik meg. Röviden így foglalhatnánk össze: Miként a kenyér, amellyel Krisztus táplálkozott, valóban az Isten Ige testévé lett, épen úgy az Oltáriszentségben is a kenyér Krisztus testévé változik át. A valóságos jelenlétet és az átlényegülést világosabban nem is fejthette volna ki és épen ez a világosság botránykő a protestánsok szemében. 29 ) (Folytatjuk.) SZENT JOZAFÁT AZ UNIÓ APOSTOLA Irta : JUHÁSZ J. DÉNES A történelmi Lengyelország északkeleti részén elterülő Volhynia középpontjában fekszik Yolodomir. (Ma e terület, miután Ukrajnát 1919-ben földarabolták, Lengyelország fönnhatósága alatt áll és Lembergtől északnyugatra, mintegy 140 kilométerre fekszik.) Ebben a városban lakott a XVI. század alkonyán Kuncevics Gábor pravoszláv hitű, elszegényedett ukrán nemes. Isten 1580-ban egy fiúgyermekkel ajándékozta meg, ki a keresztségben János nevet nyert. A példás éietü szülők, tehetségükhöz mérten, igyekeztek gyermekük lelkébe is a vallásos szellemet beoltani. Ez sikerült is. János szokatlan ájtatossága, angyali szerénysége és a jóban való lankadatlan kitartása napról-napra nőtt. Az elemi iskolában szorgalmával és tehetségével tanítói bámulatát költötte fel. Még tízéves sem volt és már is könyv nélkül tudta az egész Zsolozsmát. A gondos szülők a jó nevelésen kívül jó jövőt is igyekeztek gyermeküknek biztosítani. Az alig tizennégy éves fiúcskát egy nagykereskedőhöz, Popovics Jácinthoz, Yilnába küldték tanulni, ki közeli rokonuk is volt. Ott Litvánia fővárosában nevelkedett fel s vált később az unió jövendő apostola példás szerzetessé, az isteni kegyelmek és célok mindenkor alkalmas eszközévé. Vilna látta őt először mint áldozárt, majd pedig mint a szerzetesek elöljáróját és mint katholikus főpásztort is. De míg idáig eljutott, Popovics üzletében sok mindenen kellett keresztül mennie. Popovics bár szerette Jánost, mégis a sok és hosszantartó imádságaiért nemcsak hogy korholta, hanem néha meg is verte. Ebben az időben (1596) lépett Unióra Potij Hipát vilnai metropolita hat püspökével együtt. A metropolitának e lépése szakadár körökben nagy visszatetszést szült, aminek elmérgesedése vérengzésbe ment át és sok unitusnak életébe került, János lelkét a közben felvetődő nehézségek és a vallási viszály annyira megrendítették, hogy 29 ) Ez a lezüllés történt a költői hypevboiikus kifejezésmód használata következtében és a keleti barátok durva miszticizmusa miatt." Minél ügyetlenebb az új tanításnak a kísérlete a közönséges étkezésről, annál világosabb, hogy ez csak első próbálkozás és hogy esa&i subjektiv vélemény s nem lehetett az egyház tanítása." Ebrard: Das Dogma von heiíisren Abendrimhl. 1, 316. old. 10

16 majdnem elvesztette a helyes irányt. Isten azonban megoltalmazta.. Szíve tiszta és szeplőtelen maradt, János, a Szentlélektől vezéreltetve, tizenhatéves korában az Anyaszentegyház gyermekévé lett, E lépésével élete gyökeres változáson ment keresztül. Naponkint látogatta az unitusok, Szentháromságról nevezett, szegényes templomát, hol buzgón kérte az Istent az elszakadtak e,gyesüléséért. Az Isteni Üdvözítőnek szózatát: Add, hogy mindnyájan egyek legyenek", már akkor mélyen szívébe véste. A lelki előhaladásban nagy segítségére volt Árkudij Péter, a görögszármazású tudós unitus pap, kit a pápa Rómából küldött Vilnába, hogy az unió terjesztésére hű munkatársakat neveljen. Péter atya segítségével János érintkezésbe jutott Poítij metropolitával, Rutszkijjal, a kor egyik legtudósabb férfiával, Chmelnickivel és több jezsuita atyával. János élete már itt a földön meg volt határozva. Isten nagy dolog véghezvitelére szemelte őt ki. Popovics, és egész háznépe Jánost példás magaviseleteért és szorgalmáért nagyon szerette. S amikor értesült szándékáról, hogy szeizetes óhajt lenni, ezt minden áron meghiúsítani igyekeztek. Felajánlotta neki leánya kezét egész vagyonával, de hiába. János elhatározta, hogy a világtól megválik és ezt az elhatározását meg nem másította. A fiatal, 24 éves ifjú, ép abban a korban, amikor az ember a jövőre nézve a legszebb reményekkel van tele, a metropolita elé járult és térdenállva, alázatos szavakkal esedezett fölvételért a bazilita rendbe. Az ősz főpap örömmel adta beleegyezését, sőt a világon kitűnt erényes életéért a szerzetesi hármas nagyfogadalom letételét is megengedte^ János szívét a fogadalom napján, hogy végre magát az Isten szolgálatára áldozhatja föl, leírhatatlan öröm töltötte el. A szent keresztségben nyert János nevet a Jozafát névvel cserélte föl. öröme azonban nem tartott sokáig, mert a zárdában új nehézségekkel találta magát szemben. A szerzetesi fegyelem meglazult, a zárda és templom majdnem romokban hevert s a mi a legfontosabb: nem volt ielkivfizető. A Szentlélek azonban, ki Jozafátot eddig irányította, most sem hagyta el, sőt rövid idő alatt a szerzetesi tökéletesség oly magas fokára emelte fel, hogy rendtársainak is tanácsadója lehetett. Lakhelyül magának a rendház legegyszerűbb, de a templomhoz legközelebb eső celláját választotta. Reá nézve a szoba második templommá vált. Itt a cella magányában, távol a világ zajától magát kizárólag az imának, elmélkedésnek, önmegtagadásnak és tanulásnak szentelte. Imáit az eltévelyedetteknek a krisztusi hitre való téréséért, mindenkor önmegtagadással egyesítette. Böjti időben, ugyancsak e szándékért, szigorú önmegtagadást gyakorolt. Legkedvesebb foglalkozása a keleti szentatyák és az Egyház liturgikus könyveiben való elmélyedés volt. A liturgikus könyvek rendkívüli értékét nagyszerűen ismerte. Nem tekintve azon rendkívüli isteni kegyelmet, amellyel a Szentlélek őt elhalmozta, bátran kimondhatjuk, hogy Szent Jozafát egész tudományát és életszentségét az egyházi könyveknek köszönhette. 11

17 Életének harmincadik évében (1610) Potij metropolita pappá szentelte. Nyilvános működését a lelkek üdvére a szószéken kezdte meg. Szentbeszédeinek célja kimutatni és összeroppantani az orthodoxok tévedéseit. Érveit mindenkor a keleti szentatyák iratai és a liturgikus könyvek szolgáltatták. Beszédeinek lenyűgöző ereje, mint életírói mondják, a keleti szertartás iránt táplált forró szeretetéből sugárzott A keleti szertartást annyira szerette és annyira félt minden újítástól, hogy elöljárói nem egyszer a pravoszláviára való átsiklástól tartottak. És csodálatos, hogy ép e rendkívüli szeretete, őrködése és félelme által ölelte Krisztushoz a tévelygők százait és ezreit. Jozafát tevékenysége nem merült ki csak a szentbeszédekben. Rendkívüli buzgóságot fejtett ki mindenütt, ahol csak alkalma adódott belecsepegtetni a lelkekbe az Isten szeretetet és az igazságot. Bejárta a város utcáit, tereit, kórházait, házait, tanított, gyóntatott és vigasztalt. Munkáján kétségtelenül az Isten áldása nyugodott. Mindenkit magához vonzott. Az unitusok hálát adtak az Istennek, örömükben ujjongtak s Jozafátot a schizmatikusok ostorának" nevezték. Az orthodoxok pedig úton-útfélen igyekeztek őt megszégyeníteni, de Jozafát a felelettel minden egyes ellenvetésre készen állott. Nem -egyszer fordulti a pravoszláv lelkipásztorokhoz és szerzetesekhez ezen szavakkal: Szíves-örömest veletek tartok, ha valaki közületek meggyőz, vagy bebizonyítja a szentatyák tanításából és a keleti Egyház liturgikus könyveiből, hogy mindaz, amit én hirdetek, hazugság!" Jozafát ellenállhatatlan erejének híre az egész Lengyelországot és Litvániát tulajdonképen csak 1617-ben járta be^ Tudniillik az orthodoxok Vilnában, Jozafáttal nyilvános vitatkozásba bocsátkoztak, mely a nagy és hosszantartó felkészültség ellenére is a pravoszlávok teljes vereségével ért véget. A schizmatikusok a történtek után megkettőzött szorgalommal igyekeztek Jozafátot elveszíteni. Mindenki érezte, hogy valami nagy eseménynek kell lejátszódnia, amely mellett majd a történelem sem mehet el említés nélkül. Jozafát Istenbe vetett bizalommal készült a találkozás nagy napjára, de a mindenható Isten bölcs előrelátása máskép intézkedett... Potij Hipát unitus metropolita 1615 július első napjaiban elköltözött az élők sorából. Róma a megüresedett egyházi méltóságot a kor egyik legtudósabb férfiával, Rutszkij Benjáminnál^ töltötte be. Az új metropolita, mint a Nagy Szent Bazil rend általános főnöke, már e magas kitüntetés előtt is széleskörű tevékenységet fejtett ki az unió érdekében. Rutszkij hivatalának átvétele után, tekintélyének egész súlyával oda igyekezett hatni, hogy az ukrán és fehérorosz népbe már beoltott és megfogamzott szent uniót terebélyes fává növelje. Elhatározta tehát, hogy az Apostoli Szentszék jóváhagyásával, bizonyos egyházmegyékben a visszaélések megszüntetése érdekében, néhány újítást fog bevezetni. Vallás-erkölcsi téren leginkább a polocki egyházmegye volt elhanyagolva, melynek élén az ősz Brolnickij Gedeon állott. A pravoszlá- 12

18 vok itt nagy befolyást gyakoroltak a népre és bármely pillanatban attól lehetett tartani, hogy az unitusok a szakadárságba csúsznak vissza. Az ú.i metropolita, ismerve Jozafát apostoli buzgalmát, elhatározta, hogy Brolnickij mellé segédpüspökül adja. Tervét előterjesztette Y. Pál pápának, aki mindjárt meg is erősítette. Rutszkij a pápa határozatát előbb III. Zsigmond lengyel királlyal is megerősíttette, csak azután tudatta Jozafáttal. Jozafátot e váratlan hír annyira elszomorította, hogy a puszta magányban akart menedéket keresni. A metropolita azonban nagyon jól ismerte az ő lángbuzgalmát, mely a lelkek üdvéért semmi fáradságot nem kiméi, e szavakkal fordult hozzá: Az, unió abban (a polocki) egyházmegyében csaknem teljesen megsemmisült. Az egyesültek száma már elrettentően csekély, kitartásuk pedig a jóban nagyon reménytelen! Az Isten képmásai a pokol martalékai lesznek! Az Isten és az én akaratom az, hogy te elfogadd e hivatalt!" Jozafát e szavak hallatára a metropolita lábaihoz borult és zokogva így válaszolt: ígérem, hogy az említett egyházmegyében, mint szerzetes mindaddig. míg csak erőm el nem hásy, dolgozni akarok, de püspök nem lehetek, mert az ahhoz szükséges kellékekkel nem rendelkezem. Rutszkij miután látta, hogy rábeszéléssel semmire sem megy, a szerzetesi engedelmesség figadalmának nevében megparancsolta neki, hogy fogadja el a püspöki méltóságot. Jozafátot 1617 november 12-én püspökké szentelték. Vilnai tevékenysége ezzel végetért és új, hatalmas munkatér nyilt meg előtte. Székesvárosába, Polockba csak 1618 január 9-én érkezett meg. Polock városa új főpásztorát rendkívül pompával és fénnyel fogadta. Jozafát érkezését dísz ágyúlövések dörgése, harangok zúgása, dicsénekek, kürtök harsonája jelezték. Ez a város volt az, amelyben a szent püspök oly sok éjtszakát átvirrasztott imádkozva, elmélkedve és kérve Istent, hogy nyújtson segítséget az unió megszilárdításához és az elszakadtaknak a katholikus Egyházba visszatéréséhez. Az agg Brolnickii püspök néhány hónap múlva meghalt. Ezen időtől az egyházmegye gondja egészen Jozafát vállaira szakadt. Az új püspök nem csekélv feladat előtt állott. Helyzetét súlyosbította, hogy elődjének utolsó éveiben, az egyházmegyében sok visszaélés burjánzott fel, s neki először is ezeket kellett kigyomlálnia. Legelőször is a püspöki udvarban teremtett rendet. A kényelem számára semmit sem tartott meg m ; nclí>nben az egyszerűt kereste, de amellett mégis nagyon vigyázott arra is, hogy valahogy rangján alul ne cselekedjék, nehogy másoknak botránkozásra nyújtson alkalmat. Azután kifelé fordította figyelmét. A jogtalanul lefoglalt egyházi vagyont visszakövetelte Az elhanyagolt és megrongált templomokat kijavíttatta. Ahol szerét ejthette, újat emeltetett. Az Isten házának jókarban való tartásában határt nem ismert. Nagy szeretettel és odaadással foglalkozott e^vházmegvéjének szükségleteivel is. A bajok orvoslására püspökségének első évében három művet adott ki (Nagy katekizmus. Szabályok. A hit védelme.). A növendékoa^ság nianosabb k : képzésére pedig szemináriumokat állított fel, melyekbe jólképzett tanárokat helyezett. 13

19 Az év egyes szakaiban egyházmegyéje területén többször is rendezett papi gyűléseket Itt értesült azután papjai és hívei bajairól és szükségleteiről. Egyszermind vigasztalta és bátorította őket, hogy lankadatlan buzgósággal munkálkodjanak az Űr szőlőjében. Szavai sohasem voltak kemények, sem kegyetlenek. Az emberek annyira szerették őt, és beszédét hallgatni, hogy nem egyszer midőn prédikációi közben észrevette, hallgatóinak fáradt arcát és beszédét be akarta fejezni, az egész tömeg hangosan felkiáltott: Kedves Atyánk! Beszélj bár egész nap, mi Téged örömmel hallgatunk!" Tökéletes önfeláldozásával annyira megnyerte a nép ragaszkodását, hogy az orthodoxok egyik erősségüket a másik után kezdték elveszteni. Egyházmegyéje arculatát mihamar megváltoztatta. Isten ügye győzedelmeskedett. Joggal mondta róla ravatalánál Rutszkij: Ez a jó pásztor a schizmatikusoktól mondént elfoglava talált, de Isten segítségével nem egészen három év alatt fáradtságot nem ismerő munkával, emberfeletti bátorsággal és összehasonlíthatatlan ügyességgel annyira megnyerte mindenki szívét, hogy a szakadároknak alig maradt itt-ott nyoma." Igazán megfoghatatlan", mondja egyik életrajzírója hogy is volt képes egy ember ily rövid idő alatt oly sok jót tenni, holott olv kevés és silány eszköz álott rendelkezésére!" Szent Jozafát háromévi missziós munkája a polocki egyházmegye hitéletét kiemelte a hosszú tespedésből. Szinte azt lehetett hinni, hogy az egyesültek győzelme végleges. De sajnos, ez csak vihart előző szélcsend volt. Teofán jeruzsálemi pátriarka 1620-ban, a török szultán követségében Moszkvában járt. Visszajövet Kievbe, az ukránok fővárosába is betért. A schizmatikus papság kapott az alkalmon és arra kérte a pátriárkát, hogy szentelne fel minden egyes unitus püspöki székváros számára egy-egy pravoszláv püspököt. Teofán a pravoszlávok piispökjeiöltjeit sorra fölszentelte, joghatósággal ruházta föl, sőt még munkakörük területét és székhelyét) is meghatározta. Mindezt a király tudta nélkül. Az orthodoxok igyekezete ezután odairányult, hogy új főpásztoraik kinevezését a királlyal is megerősíttessék. III. Zsigmond lengyel király buzgó katholikus lévén, nem akart az Egyház ellen cselekedni, de ugyanekkor a schizmatikusok ellen sem léphetett fel erélyesen, mert országát ép abban az időben a török veszedelem fenyegette. Ezért kérelmükre rövidén csak ezt válaszolta: Most a háborúról és nem a vallásról kell tárgyalnunk." Közben Rutszkij metropolita és Jozafát látván az ügy súlyos következményeit, Varsóban termettek. Épen jókor érkeztek, mert a schizmatikusok már nemcsak püspökeik elismerését, hanem az unitus püspökök eltávolítását is követelték. Rutszkij metropolita hatalmas beszédben körvonalazta a király előtt az egyesültek terhére elkövetett sérelmeket, majd pedig beszédét így fejezte be: A schizmatikusok hetven gonosztevőt fogadtak fel ellenem és püspökeim ellen s ezek mindenüvé üldöznek bennünket. Le akarnak vetni valamennyiünket a püspöki székből, de mi Istent hívjuk tanúnkul, hogy készebbek vagvunk inkább életünket feláldozni, mint híveinket és püspöki 14

20 székünket elhagyni. Katholikus országban, katholikus uralkodó fennhatósága alatt, a mi életünk veszélyben forog és miért? azért, mert katholikusok vagyunk!" A metropolita beszéde.rendkívüli hatást gyakorolt, de csak anynyit érhetett el, hogy a pravoszlávok követelőzéseikkel Varsóban felhagytak. Annál nagyobb erővel ostromolták azonban a tudatlan népet, melv a bujtogatásoknak felülve, tömegesen hagyta el az uniót. Jozafát székvárosa, Polock sem volt kivétel. Itt Szmotrickij, Jozafát ellenfele ópiumozta mesteri módon az emberi lelkeket. Köztudomású dolog, hogy az orosz nép, mint általában a keleti, mindaz iránt, ami latin, vagy a latin szertartással összefüggésben van, ellenséges érzülettel viseltetik, mert benne nemzeti eszméinek veszélyeztetőjét látja. Szmotrickij tehát azzal kezdte ámítani a népet, hogy Jozafát Varsóban megtagadta a görög szertartást, latinra ment át. A szentmisét is már latin templomiján és latinos miseruhában végzi. A pravoszláv püspök e koholmánya villámként csapott le a népre s leírhatatlan forrongásba hozta, mert ez azt jelentette, hogy Jozafát saját nemzetének árulója, a lengyeleknek pedig spionja. lett, Jozafát értesülve egyházmegyéjének válságos helyzete felől, haza sietett. S mily szomorú kép tárult elé, mikor látta, hogy az a város, mely alig pár hónappal előbb egy szívvel-lélekkel harsonázott neki, most egyszerre fellázadt törvényes pásztora ellen és feszítsdmeget ordít reá, Halál az árulóra" - harsogta az összecsődült tömeg, - halál a hitszegőre!" Jozafát szívét leírhatatlan fájdalom és bánat fogta el, amikor háromévi, küzdelemmelteljes, verejtékes missziós munkája eredményeit megsemmisülve látta. De a, bizalom, amely Istenhez kötötte, nem engedte lankadni, nem engedte, hogy a sikert ellenfeleinek átengedje. Valamint püspökségének kezdetén, úgy most is, mint a jó pásztor, fölkereste eltévedt híveit a városokban és falvakban, prédikált nekik, gyóntatta, vigasztalta és békítette őket, A szent püspöknek csodálatos kitartása, szelídsége és nyugalma a népre oly nagy hatással volt, hogy pár év leforgása után híveinek nagy részét visszanyerte. Egyedül Vitebszk városa nem akart sehogy sem meghódolni október második felében környezetének tudtára adta, hogy hosszabb időre Vitebszkbe szándékozik utazni. Az időt mindenki életveszélyesnek tartotta és ezért környezete arra kérte, hogy halassza el tervét, Jozafát azonban szilárdan megmaradt elhatározása mellett. Elutazása napján, 1623 október án, mégegyszer és utoljára, betért a polocki kathedrális templomba, megtekintette már előre készenlevő sírját, azután leborult elé, buzgón imádkozott, fölkelt és a körülállókhoz e szavakat intézte: Ismerem a vitebszkiek összeesküvését, örvendek, hogy a biztos halálba megyek!" A jelenlévők erre sírva fakadtak és kérve-kérték, hogy maradjon Polocban. Jozafátot azonban nyája iránt táplált lángoló szeretete feltartóztatlanul Vitebszkbe vonzotta. Oda való megérkezése nagy feltűnést keltett, A schizmatikusok most már nem titkolták haragjukat Jozafát ellen. Jozafát azonban, 15

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt.

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt. csendes óráimban, vagy álmatlan éjszakáimon át kirajzolódtak előttem a mélytitkú tárnák s gyakran hallani véltem a gépek zakatolását s a verejtékhúzó csákányok döngését a rózsafáim alatt, vagy a templomunk

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Urunk megjelene se ví zkereszt

Urunk megjelene se ví zkereszt Urunk megjelene se ví zkereszt 2014.01.06. Epifánia az Úr megjelenése. Már a név is idegen nekünk, nyugatiaknak. Nem tudjuk, mit kezdjünk vele. Nekünk, nyugatiaknak karácsony az ünnepünk. Mi tehát az epifániának

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

Szent Márton ábrázolások Somogyi Győző rajzai a répcelaki plébánián

Szent Márton ábrázolások Somogyi Győző rajzai a répcelaki plébánián Kovács Laura 8. o. Nick, Dózsa köz 3/a. Répcelaki általános iskola Szent Márton ábrázolások Somogyi Győző rajzai a répcelaki plébánián Hittan pályázat Szent Mártonról sok festmény készült. Leggyakrabban

Részletesebben

A MISE MENETE (TÁBLÁZAT) BEVEZETÉS Kezdőének, bevonulás

A MISE MENETE (TÁBLÁZAT) BEVEZETÉS Kezdőének, bevonulás A MISE MENETE (TÁBLÁZAT) BEVEZETÉS Kezdőének, bevonulás Csengő Térdhajtás Oltárcsók Keresztvetés, köszöntés (szándék) Bűnbánat Kyrie Főkönyörgés IGE LITURGIÁJA Olvasmány Zsoltár (Graduale, psalmus responsoricus)

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. 60/6. Történet.

A Biblia gyermekeknek bemutatja. 60/6. Történet. A Biblia gyermekeknek bemutatja Jákób, a csaló Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot; Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : M. Kerr; Sarah S. 60/6. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Ha aa magasban. Kereszténység és közélet Kiút az anarchiából OSZTIE ZOLTÁN ELÔADÁSOK A SZENT ISTVÁN TÁRSULATNÁL XVI.

Ha aa magasban. Kereszténység és közélet Kiút az anarchiából OSZTIE ZOLTÁN ELÔADÁSOK A SZENT ISTVÁN TÁRSULATNÁL XVI. Ha aa magasban ELÔADÁSOK A SZENT ISTVÁN TÁRSULATNÁL XVI. OSZTIE ZOLTÁN Kereszténység és közélet Kiút az anarchiából OSZTIE ZOLTÁN Kereszténység és közélet Kiút az anarchiából SZENT ISTVÁNTÁRSULAT az Apostoli

Részletesebben

GÉFIN GYULA EMLÉKVERSENY FELADATLAP 1.

GÉFIN GYULA EMLÉKVERSENY FELADATLAP 1. GÉFIN GYULA EMLÉKVERSENY 2013-2014. FELADATLAP 1. 1 Kedves Diákok, kedves Kollégák! A Géfin Gyula emlékverseny három feladatlapja három, némileg eltérő tematika köré fog csoportosulni. A köztük lévő kapcsolatot

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

Részletek Bethlen Gábor naplójából, azokból az időkből, amikor a hitről írt

Részletek Bethlen Gábor naplójából, azokból az időkből, amikor a hitről írt Részletek Bethlen Gábor naplójából, azokból az időkből, amikor a hitről írt Bejegyzés 1607. január. 5. Bocskai István (igen tisztelt példaképem) valláskülönbség nélkül egyesítette a magyar nemzet szabadságának

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013.

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. H A R A N G S Z Ó Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember A L S Ó V Á R O S I A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Mert nem azért szálltam alá a mennybõl, hogy

Részletesebben

MEGELÉGEDETTSÉG. Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból

MEGELÉGEDETTSÉG. Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból MEGELÉGEDETTSÉG Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból Fordította: Kerekes Mariann Lektorálta: Mannó Judit A fordítás alapja: CONTENTMENT Bahá í Publishing Trust; London, 1996 Magyarországi Bahá í Közösség Országos

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag A Biblia gyermekeknek bemutatja A földműves és a mag Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for

Részletesebben

Az evangélium ereje Efézusban

Az evangélium ereje Efézusban Az Ige növekedése Lekció: Lk. 10.1-20 2009. okt. 18. Textus: ApCsel. 19.8-40 Gazdagrét Az evangélium ereje Efézusban Az Ige növekedése útján Pál apostol három olyan városban hirdette az evangéliumot, amelyek

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Nikodémusz Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL

RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL 1. Általános alapelvek 1.1. Bevezetés A Keleti Egyházak Kánonjai Kódexének 700. kánonjának 2. -a ajánlja a püspökkel vagy egy másik pappal való koncelebrációt

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés;

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés; A keresztény egyház szertartásrendjének kialakulása Ószövetségi hagyomány: Páskabárány Újszövetség: Húsvéti Bárány páska-vacsora pontos szertartás Jézus a kovásztalan kenyeret és a harmadik serleg bort

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1.

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1. Megnyitó: Program Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület 1. szekció 10.00 Dr. Kránitz Mihály (professzor, Pázmány

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

A MISE RENDJE MAGYARUL

A MISE RENDJE MAGYARUL BEVEZETŐ SZERTARTÁS KEZDŐÉNEK Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A MISE RENDJE MAGYARUL A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó ELSİ RÉSZ: KATOLIKUS DOGMATIKA Bevezetés A hittan, a teológia

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

örög ondolatok A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/4

örög ondolatok A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/4 örög ondolatok A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/4 Lelket az életbe! Pár nappal ezelõtt szomorúan búcsúzni hívtak a harangok. Hisz szomorú volt a szí- vünk, kinek ne fájt volna belül

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Isten hirnöke

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Isten hirnöke A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten hirnöke Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Józsua vezér lesz lesz

Józsua vezér lesz lesz A Biblia gyermekeknek bemutatja Józsua vezér lesz lesz Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés!

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés! 2014. Június 8. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele II/23. szám A terápia a küldetés! Milyen kevéssé látványos ez az elő-pünkösd! Se lángnyelvek, se nyelveken nem beszélnek

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 21. Nagypéntek Loránt Gábor KERESZTREFESZÍTÉS Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Miután kigúnyolták mármint Jézust levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és

Részletesebben

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András Joachim Meyer A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Bot Fordította: Berki András A botról Az ötödik, és egyben utolsó fejezete ennek a könyvnek, amiben elmagyarázom és röviden

Részletesebben

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, /

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, / MÁJUSI LITÁNIA Kezdőének 1 Uram irgalmazz nekünk, / Krisztus, kegyelmezz nekünk, Krisztus, hallgass minket, / Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmazz nekünk! 2 Mennybéli Atya Isten, / Megváltó Fiú

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál Magyarország nem volt, hanem lesz POLITIKO-ROMANTIKA 1887 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. ELŐSZÓ Isten haza és a király! Ezen tárgyakról fog könyvem

Részletesebben

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél Textus: Mk. 8, 11-26. 1 Bevezetés Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: - farizeusok viselkedése - jel - a négyezrek megvendégelésének a története hogyan talált visszhangra - HELYES

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

PRÉDIKÁCIÓ A KAPUBAN

PRÉDIKÁCIÓ A KAPUBAN Pasarét, 2014. október 9. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza PRÉDIKÁCIÓ A KAPUBAN Alapige: Jer 7,1-7. 10. 1. Az a beszéd, amelyet az Úr szólt Jeremiásnak: 2. Állj az Úr házának

Részletesebben