ÕSZRE MINDEN BEÉRIK ujsziv.hu

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÕSZRE MINDEN BEÉRIK ujsziv.hu"

Átírás

1 ÚJ SZÍV XII. évfolyam 3. szám 1 ÕSZRE MINDEN BEÉRIK ujsziv.hu Régóta szerettük volna, hiányoltuk, tervezgettük, aztán végre a nyár elején nekiálltunk. Most már elmondhatjuk, sõt büszkék is lehetünk rá, hogy nekünk is van internetes megjelenésünk. Mûködik és gyönyörû, aktuális és hasznos, gyors és kényelmes, sok információt tartalmaz, és már csak pár közösség bemutatkozása hiányzik, tehát majdnem tökéletes és a miénk. Ez az ujsziv.hu, egyházközségünk honlapja. Károly atya köszöntõjével nyílik meg az oldal, ebbõl idézek: Bár magam (még) nem vagyok nagy internetfelhasználó, azt tudom, hogy élõ egyházközségünk élõ internetes elérhetõséget érdemel. Hála Istennek, az Úr mindig küld munkatársakat úgy a plébániai feladatokra, mint a közösségeink vezetésére, és most ennek a honlapnak a szerkesztésére és mûködtetésére is. Kapott tehát valaki küldetést erre a feladatra is. Örömmel mutatom be szerkesztõ társamat, Gráf Imre barátomat. Õ a webmester, õ vállalta, és idõt fáradtságot áldozva profi módon teljesíti az elektronikus újságszerkesztést. Köszönjük Imre! Áldjon meg Téged az Úr, és ahogy megengedte, hogy nyugdíjas éveid kezdetén továbbra is ilyen közel maradj hozzá (eddig a tv-toronyban is te voltál legközelebb az éghez), úgy adjon erõt a további sikeres munkádhoz! Kedves olvasóinknak ajánlom, hogy nézzenek rá a honlapunkra. Idõsebbek kérjék a gyerekek számítógépes segítségét! Sajnos itt a nyomtatott újságban nincs lehetõségünk színes képeket közreadni, és az oldalszámunk is korlátozott. Természetesen az Újszív újságunkat továbbra is megjelentetjük. Talán kisebb példányszámban, de ezután is elérhetõ lesz a nem internetezõk tájékoztatására. Etler Ottó Máriával Jézushoz IMAKÖZÖSSÉG A KÓRHÁZ KÁPOLNÁBAN Megalakulásunk története egyszerû, egy eseményhez kapcsolódik decemberében befejezõdött a kórházkápolna felújítása. Megköszönve a Szûzanyának és Jézusnak a segítségét, hálából azóta minden hónap 13-án, a fatimai jelenés napján engesztelõ szentmisét tartunk januárjától naponta óra között betértem a kápolnába, és imádkoztam Máriával Jézushoz. Imaszándékaim spontán jöttek (a kórházban lévõ betegekért, orvosokért, nõvérekért, a betegek hozzátartozóiért, az éppen szirénázva induló mentõsért és a betegért). Úgy éreztem, ha testvéri közösségben végezném imáimat, biztosan kedvesebb lenne Jézusnak. Ezen szándékomat elmondtam Károly atyának, aki már a hétvégi hirdetésben helyt adott kérésemnek. Február 2-án, Gyertyaszentelõ Boldogasszony ünnepétõl kezdve már társakat kaptam, és azóta naponta 6-8 fõ részvételével engesztelünk hazánkért, városunkért, a családokért, a fiatalokért, öregekért, betegekért, és saját gondjainkat, örömeinket is Jézus elé visszük. Nagyon örültem, mikor testvéreimben is hasonló lelkesedést és hûséget tapasztaltam. Szûzanyával Jézushoz engesztelõ közösséggé alakultunk. Szeretettel várunk mindenkit aki szívesen jön közénk. Naponta óráig van imaóránk, melyet hétfõn az Isten Irgalmasság rózsafüzérével kezdünk, pénteken pedig keresztúti elmélkedéssel. Az imádságokat közösen állítottuk össze, mindenki hozott az általa végzett imádságaiból egyet. Közben énekekkel is dicsérjük az Urat. Októberben a Rózsafüzér Királynõjének tiszteletére minden alkalommal elmélkedve imádkozzuk a rózsafüzért. Tislerics Lászlóné, Marika

2 2 ÚJ SZÍV Saját weblapunkról ollóztuk: A RÓZSAFÛZÉR TITKAI A rózsafûzér imádkozásának a titkok adnak különös jelleget. Az örvendetes, fájdalmas és dicsõséges titkok. I. Az örvendetes szentolvasó titkai Az örvendetes titkok szent hitünk alapvetõ igazságainak világába vezetnek be, az Ige megtestesülésére vonatkoznak. Szûz Mária legyen vezetõnk e titkok átelmélkedésében. Minél jobban reánk nehezedik a bûn tudata, a vigasztalanság és az elvetettség érzete, annál nagyobb örömet, reményt jelent nekünk ezeknek a titkoknak az átelmélkedése, mert ezek éppen ebben a sötétségben nyújtanak vigaszt és erõt. Szent hitünk alapvetõ hangulatát szólaltatjuk meg a lélekben: örvendezzünk és mindig örvendezzünk, mert vége szakadt a sötét átoknak, vége a bûn uralmának. Megszabadultunk! Örvendjünk! Ezt hirdetik az örvendetes titkok: örömet, életkedvet, életoptimizmust. Örvendjünk a Szûzanyával! Kísérjük el Máriát a megváltás örvendetes állomásain keresztül és a mi szívünk is áradjon a boldogságtól, mely õt eltöltötte, amikor azokat átélte. Így lesz az örvendetes szentolvasó a lélek súlyos szenvedéseiben, a bûn által okozott levertségben és elhagyatottságban is reménysugár, az élet reménysugara. II. A fájdalmas szentolvasó titkai Valahányszor a szenvedés, a megpróbáltatás nehéz napjai szakadnak ránk, vegyük elõ a rózsafüzért, és imádkozzuk a fájdalmas olvasót! Krisztus Urunk kínszenvedésének titkain keresztül kísérjük fájdalmas Anyját. Õ megfogja kezünket, és vezet a szenvedések és kínok útján, fel, egészen a Golgota csúcsáig. Az élet sokszor a nagy szenvedések útjára vezet. Kínok nélkül nem élhetünk a földön. A bûn büntetése, a lélek tisztulásának a törvénye, hogy a szenvedések útján kell járni. Ilyenkor olyan jól esik a léleknek, hogy nincs egyedül. Elõveszi a szentolvasót, és lélekben csatlakozik a fájdalmas Anyjához. Õ is ezt az utat járta, elõttünk járt, és fájdalmainkban társul szegõdött hozzánk. Járjuk vele együtt ezt a nehéz utat! Így könynyebb lesz elviselnünk. Máriával Szûz Mária nem idegen nekem. Életem társa és Szeplõtelen Szívének szeretete mindig velem van. Azért megyek hozzá a nehézségek és a szenvedések idején is. Vele együtt haladok életutamon. Mikor a fájdalmas szentolvasó titkait imádkozom és azok értelmében elmerülök, Máriával vagyok, de Jézust kísérem a fájdalmak útján. Együtt könnyebb szenvedni, vele nem érzem már annyira a fájdalmak kínját. Akármilyen nagy szenvedés szakadjon rám, vele szenvedek. Õ nem hagy el ezekben a nehéz órákban sem. Erõsen megfogja a kezemet, átölel, hogy el tudjam viselni a szenvedéseket és össze ne roskadjak. Elkísérem Õt A fájdalmas szentolvasó titkai Szûz Mária életének legszomorúbb mozzanatain vezetnek keresztül. Az Õ szenvedése Jézus szenvedésében való részvétel. Anyai szeretet fûzte Máriát szent Fiához, a gyermek szeretete fûz engemet égi Anyámhoz. Minden egyes titkot átelmélkedve Jézust kísérem a szenvedések útján, és bensõségesen egyesülök Mária, szívével, lelkével. III. A dicsõséges szentolvasó titkai Ha majd felemenek a földrõl, mindenkit magamhoz vonzok. (Jn 12,32) Jézust a kereszten csak látszólag gyõzik le, mert valójában éppen keserves kereszthalála lesz gyõzelme és diadala. Ennek a gyõzelemnek, Krisztus diadalának csodálatos titkait ismerte meg Szûz Mária, és ennek ismeretében vezet be minket is a dicsõséges olvasó titkaiba. Krisztus és én Krisztus Urunk megdicsõülése a mi megdicsõülésünknek is záloga. Jézus feltámadása és mennybemenetele a mi égi utunknak is útjelzõje. Krisztus Urunk a megváltás kegyelmét feltárja nekem is. Úgy kell tehát e szent titkokat tekintenünk, mint ami nagyon komolyan vonatkozik ránk is. Ha Krisztust követem életem útjain, a keresztúton is követem és a megdicsõülés útján is. A dicsõség fénye A földi élet szenvedéseiben és küzdelmeiben is feldereng a túlvilág fénye. Azért nem esünk kétségbe, mert odaátról világosság dereng s ennek fényénél másnak látjuk a szenvedést, a keresztet, és a megpróbáltatást. A megdicsõülés lényege a célba érés, a túlvilág fényességének és dicsõségének ragyogása. Ezt a fényt sugározza lelkembe Isten, amikor a dicsõséges szentolvasó titkait imádkozom. Erdey Ferenc

3 ÚJ SZÍV 3 SZENT IMRÉT ÜNNEPELTE BALATON- ALMÁDIBAN TEMPLOMUNK KÓRUSA Balatonalmádiban június 30-án nagyon szép, bensõséges Szent Imre ünnepség részesei lehettünk. Szabó János plébános atya meghívta erre a fõegyházmegye tartományába tartozó egyházmegyék Szent Imre Plébániáinak híveit, plébánosait. Hogy még ünnepibbé tegyék a napot, felkutatták a Szent Imre nevét viselõ énekkarokat is. Így kapott templomunk Szent Imre Kórusa is meghívást. Szent Imre herceg születésének évfordulóját ünnepeljük ebben az évben (bár születésének pontos idõpontját nem ismerjük). Az országos Szent Erzsébet-év mellett idén három magyarországi egyházmegye is hirdetett Szent Imre-évet a magyar ifjúság védõszentje születésének évfordulója alkalmából. Könyvek jelentek meg, kiállítások nyíltak meg. Balatonalmádi Szent Imre temploma hatalmas vállalkozásba fogott, amikor a nagyböjt elsõ vasárnapjától november 5-éig tartó jubileumi idõszakot hirdetett meg. A közel fõs település rendkívüli összefogásról tett bizonyságot. (A templom 1930-ban épült Medgyasszay István tervei alapján, az erdélyi építészet hagyományait követve tömegében meghatározó vöröskõ-architektúrával.) Nagyon változatos programokkal készültek a rendezõk erre a napra kicsikre és nagyokra egyaránt gondolva. Már hetekkel jún. 30. elõtt ráhangoló elõadásokat, irodalmi esteket tartottak. Mi az érseki szentmisén vettünk részt, majd az azt követõ zenei áhítaton. Nagy élményt jelentett, hogy együtt szolgált a szentmisén a balatonalmádi kórus, a gyõri, a kaposvári, a nagykanizsai Szent Imre Kórus, és a Bécsben élõ magyarok Liszt Ferenc Kórusa. A hívek megható érdeklõdéssel és kitartással ünnepeltek velünk, pedig a nagy meleg és zsúfoltság, a kissé hosszúra nyúlt program kimerítõ volt. De szûnni nem akaró volt a lelkese- désük, és lenyûgözte õket, amikor a közös számok elhangzottak. El sem tudtak képzelni ekkora kórust templomukban. A rendezvény számunkra egy igen jó hangulatú agapéval záródott. A vendéglátók közül mindenki igyekezett szeretetével, figyelmességével elárasztani bennünket. Aprócska gyerekek is sürgölõdtek közöttünk, gyümölccsel, süteménnyel kínálva minket. Közben már augusztus huszadikára készültek a házigazdák. Korábban a budai várból Balatonalmádiba került a Szent Jobb-kápolna, benne Szent István és Szent Imre ereklyéivel, most pedig nagy ajándék fogadását várták Passauból. Ötven zarándok indulhatott július végén Passauba, hogy a püspök úrtól átvegye a Boldog Gizella-ereklyét. Augusztus 20-án kívánták elhelyezni az újat a meglévõ ereklyék mellé a Szent Jobbkápolnában. Szabó János plébános atyának és Kruppai Tamás kántor úrnak ezúton is hálás szívvel köszönjük ezt a feledhetetlen napot. Martonné N. Mária MINISTRÁNS FOGLALKOZÁSOK minden szombaton 9.30 órakor a plébánián! Programunk: Ministrálás elsajátítása, játékok, kézmûvesség, kirándulások, videózás

4 4 ÚJ SZÍV GLOBALIZÁCIÓ 1. Elõzõ számunkban a környezetvédelemmel kezdett sorozatunkat most a globalizáció témájával folytatjuk. A minden áron való növekedés, mint a testben a rákos daganat, vajon miért van és hová vezet? Ezt az aktuális kérdést tettem fel rovatvezetõnknek, Szigethy tanár úrnak. (A szerk.) * * * Új kihívás-e a globalizáció? NEM a válasz. Már a XIX. század végén megjelentek azok a cégek és cégcsoportok, melyeknek a saját államhatáraikon belüli piac, vagyis az elért anyagi javakban mérhetõ nyereség nem volt elég. Ezért arra törekedtek, hogy piacbõvítés ürügyén más országokat a politikai befolyásoláson keresztül arra kényszerítsenek, hogy kizárólag az õ gazdasági érdekeiket szolgálják. Tehát a politika úgy jelent meg a gyakorlatukban, mint a gazdasági kényszerítés eszköze! Olvassuk el és értelmezzük az alábbi idézetet! A véres forradalmak, nevetõ örököseként a multinacionális tõke, a pénz urainak uralma jelenik meg, amely hatalmát a nemesebb ideálok kiölésére használva fel, elõkészíti a társadalmak egészséges alapjainak megbontásával a bukást. Egyetlen törekvése a vagyon felhalmozása és ezért feláldoz mindent. Nem törekszik nyíltan szuverenitásának kimondására. A vagyon egyenlõ elosztásának ellensége Az egyenlõség elvébõl indulva s eleinte a szabadság talaján állva, késõbb a leghatározottabb ellensége lesz a dolog természetébõl kifolyólag mindkettõnek A multinacionális tõke ellensége az erõszakos forradalmaknak. A multinacionális tõke a kölcsön adott vagy kölcsön kérendõ milliók révén ejti meg a hatalom kezelõit. A multinacionális tõkének egyenesen érdeke, hogy az államok zárszámadásai hiányokkal záruljanak. Mit gondol a kedves olvasó, mikor íródhatott ez a szöveg? (Bevallom, kicsit mai nyelvre igazítottam!) 1913-ban írta le Bernát István egy, a liberalizmusról szóló tanulmányában. A multinacionális tõke helyett az akkor használatos plutocratia kifejezést használja. Azonban napjainkra vált igazán veszélyessé! Miben áll a veszélyessége? Az elõbbi idézetet elemezve két megállapítás utal arra a káros tevékenységre, amelyet a nemzetközi nagytõke a éveseknek ugye ismerõs a kifejezés a marxista tárgyakból? saját mindenekfölöttisége tudatában végez: a nemesebb ideálok kiölése és a vagyonfelhalmozás érdekében történõ mindenfeláldozás! Hogyan jut el a nemesebb ideálok kiöléséhez? Többlépéses folyamat eredményeként. Cseppet sem áldásos tevékenységét az egyes korosztályok szellemi, értelmi színvonalának megfelelõen végzi. Hatalomra kerülésének idõpontjában a felnõttek világát célozza meg alapvetõen. Bennük akarja nem is sikertelenül érvényteleníteni a krisztusi mondást a két-úrnak-való-szolgálásról. Nemeshegyi Péter S. J. azt írja, hogy ha a globalizáció a világbékét, az emberek kölcsönös kiengesztelõdését és egyetemes, igazságos jogrendet hozná magával, kétségkívül nagy fejlõdés lenne. Ugyanõ írja az Ökotáj címû folyóiratban már ebben az évben, hogy az emberiség egysége felé való elõrelépés fejlõdést jelenthetne ugyan, de itt is fennáll a veszély, hogy a szuperhatalmak elnyomása és néhány nemzetközi szupercég gazdasági hatalma maga alá gyûri az emberiséget. A demokrácia egyre közvetettebb lesz. A pénz mindent elér. A helyi, történelmi, kulturális értékek elsenyvednek, és a sekélyes tömegkultúra máza lep el mindent. Már tapasztaljuk ennek jeleit a Coca- Cola, McDonald s és egyéb világártalmak uralmában. OKTATÁS A nemzetközi nagytõke tisztában van azonban azzal is, hogy csak akkor képes tartósan megvetni a lábát a Földön, ha gondol a jövõre is. Ezért még a mindennapi tevékenységénél is károsabb, amit a felnövekvõ nemzedékkel tesz: az iskolák szétzüllesztése! Korzenszky Richárd OSB azt írja egy tanulmányában, hogy A kívülrõl irányított ember lesz a jó fogyasztó Hogyan nyilvánul meg napi gyakorlatában ez a tevékenysége? A mind sûrûbben hangoztatott egyébként megfoghatatlan korszerûség jegyében állandó oktatási reformokkal szétzilálja az iskolai tanító-nevelõ munkát, nemcsak az általános és középiskolákban, hanem a felsõoktatásban is. (Ami pedig a legszomorúbb, a pedagógusképzés is ennek az áldozatává válik!) Ezzel pedig megakadályozza A belülrõl irányított ember kialakulását! Ezirányú törekvése nem is csoda, hiszen a belülrõl irányított ember veszélyessé válik egy olyan társadalomban, amelyben a pénz az úr. Napjaink hazai gyakorlatában az iskolarendszer reformja kifejezés éppen ezt a folyamatot takarja. Oktatási korifeusaink mindenféle nemzetközi felmérésre hivatkoznak, melyek azt bizonyítják, hogy a mai tizenévesek mechanikusan ugyan tudnak többé-kevésbé (inkább kevésbé!) olvasni, de az olvasott szöveget nem értik! Ugyanõk csak azt felejtik el, hogy közülük kerültek ki azok a tanárok is, akik a mai oktatásirányításban tevékenykednek!) Várja kérdéseiket az Öregpraxi

5 ÚJ SZÍV 5 INDÍTÓ SZENTMISÉN SZOLGÁLTUNK napba sûrítve élhetjük át. Minden zarándoklat egy pusztai vándorlás. Isten meg akar bennünket szólítani, ezért hív bennünket a pusztába, kiszólítva mindennapi feladataink közül, hogy Õrá összpontosítsunk. A zarándoklat pedig alkalom arra, hogy egy intenzív istenélményben lehessen részünk folytatta. Arra biztatta végül a fiatalokat, hogy legyenek egymás számára és a többi nemzet fiataljainak számára is olyan zarándoktársak, akik engedik, sõt, imádsággal, figyelemmel, szeretettel segítik is egymást abban, hogy különleges találkozásuk legyen Istennel. A szentmise után a csapat énekelve és imádkozva gyalogos menetben vonult a város határában egykor állt kolostor romjáig, ahonnan a püspök útiáldásával indultak el Mariazellbe. Augusztus 12-én, vasárnap délben Veres András szombathelyi megyéspüspök áldásával a Kis-Cellként is ismert Celldömölkrõl indultak útnak a különbözõ magyarországi egyházmegyék fiataljai a Mariazelli Ifjúsági Találkozóra, amely a kegyhely alapításának 850. évfordulójára emlékezõ jubileumi esztendõ egyik kiemelt eseménye. A celldömölki indulással egy régi hagyományt kívántak feleleveníteni a magyar fiatalok részvételének szervezõi, hiszen a múltban nagyon is élõ volt a Kis-Cell és Nagy-Cell közötti kapcsolat, az idõsebb dömölkiek pedig szeretettel fogadták az ifjú zarándokokat. A 10 órakor kezdõdött szentmisében, amelynek zenei szolgálatát a nagykanizsai Magvetõ közösség végezte, Veres András püspök a hit alapjairól beszélt az összegyûlt fiataloknak. Úgy fogalmazott: a hit egész emberi voltunkat átható erõ, hiszen életünk legnagyobb egzisztenciális kérdéseire csak a hit adhat választ, s amikor az ember megtalálja ezeket a válaszokat, arra is rádöbben, hogy életének határozott célja van. Mindannyian vándorok is vagyunk, Isten felé tartunk. Ezért egyéni és közösségi életünkben is ennek a vándorlásnak kell megvalósulnia, vagyis a biztos cél felé haladásnak. Amikor zarándokútra indulunk, az életet néhány PAPNÖVENDÉKÜNK BEMUTATKOZIK 1984-ben születtem Kaposváron. Az ottani Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnáziumban érettségiztem, majd teológiai tanulmányaimat Budapesten, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen kezdtem meg. Az elsõ két év befejeztével a püspök úr Rómába, a Collegium Germanicum et Hungaricumba küldött, mely szemináriumot Loyolai Szent Ignác alapította a német és magyar ajkú papnövendékek számára. Három csodaszép évet töltve az örök városban, a teológiát a Pápai Gergely Egyetemen folytattam, ahol diplomámat 2007 júniusában szereztem meg. Mivel a római képzésbõl, az ott tanuló nemzetek nagy száma és sokszínûsége miatt, hiányzik a gyakorlati ismeretek átadása, ezért kollégiumunk növendékei egy évet töltenek gyakorlaton egyházmegyéikben, hogy a szentelés elõtt a különbözõ praktikus dolgokat elsajátítsák. Így kerültem a nagykanizsai Jézus Szíve Plébániára, ahol ebben a tanévben igyekszem tevékenyen jelen lenni, mindent megfigyelni, amiben tudok segíteni, mert szeretnék mindenkitõl és mindenbõl valamit tanulni. Ehhez szeretném kérni a kedves testvérek imáit, nyitottságát, és mivel az egyetem burkából kikerülve a nagybetûs ÉLETBE az elsõ szárnypróbálgatások egyáltalán nem könnyûek a türelmét is. Vajda Gábor

6 6 ÚJ SZÍV JUBILEUMI IMATÁBOR Tizedik alkalommal rendeztük meg a Nagykanizsai Jézus Szíve Plébánia szervezésében imatáborunkat korcsoportok szerint, egy idõben három helyszínen. A három tábor közös zarándoknapja ezúttal Szõcsénypusztán volt, ahol gyönyörû környezetben tartottuk tábori misénket. A gyerekek nagy örömére az ott található kis állatkertben megsimogathattak több olyan állatot, amely az evangéliumokban szerepelt. A Franciaországból kapott tematika alapján mûködõ táboraink ezúttal különös kegyelmekben részesültek. ÚJUDVAR A legifjabbak (alsó tagozat) táborában 43 fõvel teltek az imádságos, játékos napok. Az egyik nagy kegyelem az volt, hogy a zenei szolgálatot elõször elvállaló Réka, Marcsi és Virág a kezdeti izgalmakat legyõzve nemcsak a zenélésben remekelt, hanem a pici gyermekek gondoskodásában is. HOMOKKOMÁROM A zömében felsõ tagozatosokból álló táborban kilencvenen tanultak együtt imádkozni, énekelni. Különös kegyelem volt az élõ rózsafüzér, amelyet a gyónás után mondtak közösen a megtisztult lelkek, akik a kápolnában gyûltek össze, és az atyáknál kapott kis fehér halat belerakták az oltár elõtti nagy halba, így a gyónás végére a tábor logója is megelevenedett. A feltörõ alleluja pedig mindenkinek felejthetetlen istenélmény maradt. GALAMBOK A középiskolások, egyetemisták korosztályának táborában 45 fiatal tapasztalta meg Isten szeretõ közelségét és a közösség erejét. Ez a korosztály már ötödik éve táborozik Galambokon, és túrázik a környezõ dombokon. Vannak már kiöregedõink, akik azért egyegy napra vagy estére visszalátogatnak. Vannak már barátaink a falvakban, akik ismerõsként fogadnak és vendégül láttak bennünket. Régi hátterek vagyunk Péter atyával és a nyugdíjas segítõimmel, és van utánpótlásunk! Ebben az évben a táborozók fele elmondhatta ideértem Homokkomáromból. Én büszkén mondhatom, hogy megértek és érettek Galambokra. Jó csapat volt az idei, alkalmas volt arra, hogy szeretettel befogadja és barátságával Jézushoz vezesse azt a kilenc fiatalt is akik elõször voltak imatáborban. Kisiván Csaba visszaemlékezése és imái: A szerdai napon bûnbánati napot tartottunk Homokkomáromban. Ez azt jelenti, hogy a napi bibliai részlet (bûnbánati zsoltár 51., Dávid király zsoltára) a bûnbánatról szólt, illetve a kiscsoportokban az volt a feladatunk, hogy írjunk gyónás elõtti illetve gyónás utáni imákat. Ezeket az imá-

7 ÚJ SZÍV 7 beteg embereket, akik rászorulnak a segítségünkre. Adj Uram a szegényeknek, betegeknek és idõseknek megvigasztalódást és örömöt a te szentséges szívedben. Végül pedig Szûzanya, a te anyai gondoskodásodban és jóságodban bízva, kérlek téged, hogy vezesd õket a te szent fiadhoz, Jézus Krisztushoz. kat a szentmisén többen is felolvasták. Számomra ezek az imák igen magvasnak tûntek, amelyek szívre és lélekre egyaránt hatottak. Miklós atyát teljesen lenyûgözték ezek a csodálatos imák. A délután folyamán lehetõségünk volt gyónni. A legtöbben gyóntunk, de akik nem, azok odamentek a gyóntató papokhoz és áldást kértek. A gyónás illetve az áldás után mindenki kapott egy kis papírból készült halat, amire ráírta a nevét. Késõbb a sok kis hal egy nagy halat alkotott a kápolnában, amikor leraktuk õket. (Ugyanis az imatábor logója egy nagy hal volt tele kis halakkal.) A gyónás és az áldás által olyan kegyelmet kaptunk, mely által felszabadulttá váltunk, és eltöltött minket a szentlélek. Az élõ rózsafûzér után pedig vidám dalokat zengtünk ujjongva. A vendégünk (a német bárónõ) éppen imádkozott, amikor meghallott minket, õ is csatlakozott hozzánk. Ezek az élmények örökre szívemben maradnak. Gyónás elõtti ima: Ó Jézusom! Szánom és bánom minden bûnömet teljes szívembõl, teljes lelkembõl és teljes elmémbõl. Vétkeztem ellened én Istenem, és Jézus szent szívét bûnökkel sebeztem. Szereteted nyilával érintsd meg szívemet ó Istenem, és bocsásd meg bûneimet, mert te az én bûnös lelkem iránt is kegyes és irgalmas vagy. Erõsen fogadom, hogy a te segítségeddel a jóra törekszem, és a bûnt, valamint a bûnre vezetõ alkalmat elkerülöm. Amen. Gyónás utáni ima: Örök mindenható Isten! Én a te gyermeked, hálát adok neked, hogy a szentgyónás kegyelme által bûneimtõl megtisztítottál. Teremts Úristen új tiszta szívet énbennem, hogy ismét a jónak éljek, és a te tanításodat kövessem. Amen. Könyörgés: Ó Jézusom! Add, hogy a helyes útról soha le ne térjünk, és ne vessük meg a szegény, Syli visszaemlékezése: Számomra az imatáborban lelkileg a legtöbbet nyújtotta a kiscsoportom (SASOK), illetve a mi feladatunkként vezetett kereszthódolat. Felejthetetlen, ahogy a sötét templomban, a mécsesek fénye közt zsoltárokat és mély tartalmakat rejtõ gondolatokat olvastunk fel, miközben halkan muzsikált a zenekar. Saját gondolatainkat is elmondhattuk, és bármit, ami nyomasztott minket. Erõt merítve a keresztbõl továbbadhattuk azt a többieknek is spontán ima formájában. Minden kiscsoport térdelve fejezhette ki tiszteletét a megfeszített Krisztus elõtt. Befejezve pedig együtt énekeltük a népi éneket, melyben szívünk együtt kiáltotta: ÜDVÖZLÉGY SZENT KERESZTFA!

8 8 ÚJ SZÍV IMATÁBORVEZETÕK TALÁLKOZÓJA július 28. augusztus 4. ismertettem az imatáborunkban még alkalmazott más módszereket. Az elõadások magyar nyelven hangzottak el, a fordító Városi Katalina volt, akinek szülei által jutott el ez a táborforma hozzánk. A résztvevõk munkalapot is kaptak magyar illetve francia nyelven, ami alapján kiscsoportban A kaposvári napok után Budapest, Esztergom, Visegrád, Szentendre volt az úti cél, ahol a sok látnivaló közben egy gyöngyszem volt a Sziklakápolnában tartott szentmisénk. A találkozás zárásaként egy esti dunai hajózáson gyönyörködtünk fõvárosunk szépségében. Megtisztelõ felkérést kaptunk búcsúzóul. A francia imatáboros vezetõség felkért minket, hogy a következõ évre szóló evangéliumi részleteket mi állítsuk össze. Ez azt jelenti, hogy minden imatábor, amely mûködik, ezen evangéliumok alapján fog 2008-ban dolgozni. Született is már elképzelésünk, hogy december elején egy lelki hétvégén fogjuk az imatábor- és kiscsoport vezetõkkel ezeket az evangéliumokat összeállítani. A Magyarországon mûködõ imatáborok jubileumi éve alkalmából egy busznyi francia imatábor vezetõ és kiscsoportvezetõ érkezett hozzánk, hogy a meglévõ barátságokat, kapcsolatokat elmélyítsük. A vendégeket Alfréd és Gabrielle Marx vezette, akik a Benfeldben mûködõ imatábor vezetõi. Franciaországban 12 városban mûködik a miénkhez hasonló imatábor, amelyeknek vezetõje François Cacheux, és titkára Bolon George is a látogatók között volt. Magyar huszárokkal fogadtuk Nagykanizsán a vendégeket, majd egy kis toborzós hangulat után ízelítõt kaptak a magyar néptáncból, és agapé után a piarista iskola kollégiumában töltöttek egy éjszakát. Vidám, színes, lufis tánccal, fúvós zenekar kíséretében érkeztek a vendégek a kaposvári püspökségre, ahol három délelõtt a mi imatáborunkban alkalmazott szemlélõdõ imamódokat ismertettük velük. Bognár László kiscsoportvezetõnk a házi bibliakörök módszerét mutatta be a napi evangélium alapján, dr. Rumszauer Miklós atya a hétlépéses módszert, én pedig a svéd módszer mellett röviden dolgozták fel a hallottakat, majd közös megosztás következett a tapasztalatokról. A vezetõket anynyira megérintették az alkalmazott módszerek, hogy egyikük azt javasolta, felnõtteknek is kellene indítani ilyen imatábort. Lehet, hogy ez is egyik gyümölcse volt ennek a találkozónak? A lelki töltekezés felejthetetlen élménye maradt mindannyiunknak a Szent Margit-templomban tartott francia magyar gitáros mise, amelyen a Magvetõ közösség szolgált, illetve a Szent József templomban a szentségimádás. A szakmai és lelki programok mellett természetesen volt idõ szép magyar tájakat nézni, így Pécsett töltöttünk egy délutánt. A kaposvári tartózkodás alatt családok fogadták be francia barátainkat, így megtapasztalhatták a magyar vendégszeretetet is. Köszönjük Istennek azt a szeretetsugarát, amellyel összeköt minket francia barátainkkal, és amely gyermekeket vezet hozzá, bennünket, szervezõket is alakítva az ima erejével! Némethné Memi és Imi, a homokkomáromi tábor szervezõi

9 ÚJ SZÍV 9 BÚCSÚZTATÓ SZENTMISE MURAKERESZTÚRON A szentmise elején a gyerekek versekkel köszöntötték Rafael atyát. A szentbeszédben Fliszár atya arra buzdította a híveket, hogy ezután is hordozzák imáikban Rafael atyát. Az atya ugyan most elbúcsúzik tõlük, de az ima lelkeket Szeptember utolsó vasárnapján Murakeresztúr és Fityeház hívei közösen búcsúztatták Krammer Rafael plébános atyát. A Keresztúri Napok három napos rendezvénysorozatának egyik csúcspontja volt a szabadtéri szentmise, melyre az érintett települések apraja-nagyja összegyûlt, hogy hálát adjon a nyugdíjba vonuló plébános atya negyed százados munkásságáért. A hálaadó szentmisét Fliszár Károly plébános atya celebrálta. Jelen volt az egykori elõd, Erdõs Géza kerületi fõesperes atya, és az utód, Pogár Róbert. A zenei szolgálatot a Magvetõ Közösség vállalta, hisz Rafael atya meghívására a korábbi években is szívesen és nagy lelkesedéssel mentünk énekelni. A Szent Erzsébet-év keretében minden szombaton és vasárnap kor meleg ételt osztunk a Máltai Szeretetszolgálat ebédlõjében a hajléktalanok számára. Az eddigi hétvégéken a városi és a környékbeli éttermek által felajánlott ebédet szállítottuk és osztottuk ki a rászoruló fõ részére. A következõ hétvégéken 300 Ft/adag kedvezményes áron kapunk menüt, melyet az alapítványunk fizet. Híveink támogatását köszönettel elfogadjuk. Továbbra is várunk önkéntes segítõket az ételosztáshoz. összekötõ ereje megmarad. A záró áldás után az iskolások rövid mûsor keretében búcsúztak az ünnepelttõl és a szintén nyugdíjba vonuló Pávliczné Mária nénitõl, aki kántori szolgálatával kísérte Krammer atya papi tevékenységét. Mindkettõjüktõl elköszöntek a hívek nevében Fityeház és Murakeresztúr polgármesterei, valamint a képviselõtestület tagjai. Ezt követõen Erdõs Géza fõesperes szólt a murakeresztúri és fityeházi hívekhez, és köszönt el visszavonuló paptársától, aki egy felnövekvõ nemzedéknek közvetítette az Isten szeretetét. A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, hitemet megtartottam. Készen vár rám az igazság gyõzelmi koszorúja hangzott fel Szent Pál apostol Timóteushoz írt levelének pár sora, mely tökéletesen illik Krammer Rafael plébános atya 25 éves lelkipásztori szolgálatára. Kívánjuk, hogy Isten bõséges áldása kísérje tovább életét! Magvetõ Közösség, Márti és Balázs

10 10 ÚJ SZÍV CD-ajánló: SEGÍTÕ KEZEK Egyházi gitáros dalok alkalmakra Segítõ kezek: Jézus minket átölelõ két keze, Mária oltalmazó karja, Szent István országunkat felajánló Jobbja, az ifjú pár stólával átkötött keze, a közösségben öszszekapaszkodó, imára kulcsolt kezek, az áldást adó kezek. Ezek mindegyike fellelhetõ egy-egy dalban, a címadó mégis az a segítõ kéz, amelyre azok a gyermekek leltek, akik Déván élnek Böjte Csaba atya jóvoltából. Õértük, az õ imájuk alapján született ez a dal. Szeretettel ajánlom CD-nken található gyermekdalokat hitoktatóknak, a szentségimádásra és ünnepekre szólókat az egyházi gitáros közösségeknek, a több nyelven megszólalókat pedig francia barátainknak. Ezúton is köszönetet mondok a kaposvári püspökségnek, Balás Béla püspök atyának és a Jézus Szíve Plébániának a CD megjelenéséhez nyújtott segítségért. A dalokról bõvebben a közösségünk honlapján, a lehet olvasni. Memi, Magvetõ közösség Októberben újra indul a ministráns foglalkozás. Szeretettel várjuk a ministránsokat szombatonként 9.30-ra egy kis játékos foglalkozásra, közös együttlétre. Október a Rózsafüzér Királynõjének a hónapja, ezért minden nap az esti szentmise elõtt negyed 6-tól rózsafüzért imádkozunk. A közös imádságra mindenkit szeretettel hívunk és várunk. Október 13-án délután 2 órától szentségimádás lesz a kórházkápolnában. Fél 5-tõl Szent Erzsébet HIRDETÉS CD-BEMUTATÓ November 17-én, szombaton az esti mise után a Magvetõ közösség CD-bemutatót tart, amely egyben jótékonysági koncert is lesz a Nagykanizsai Máltai Szeretetszolgálat Sorstárs Támogatói Szolgálatának javára. A szolgálat a fogyatékkal élõ embertársaink életét próbálja könnyebbé tenni szállítással, személysegítõ ügyintézéssel, bevásárlással, tanácsadással stb. Címe: Nagykanizsa, Templom tér 5. Telefon: (30) kilencedet végzünk, 5 órakor szentmisét mondunk. Október 14-én délután 4 órakor ovis-családos szentmisét tartunk. Október án lesz az Antióchia közösség 3 napos lelkigyakorlata. Kérjük a kedves híveket, kísérjék imáikkal a fiatalokat. Továbbá köszönettel elfogadunk mézet, lekvárt, süteményeket, és bármilyen más finomságokat. Október 28-án délután 4 órakor ovis-családos szentmisét tartunk. HÓNAP SZENTJEI Október 8.: Szûz Mária, Magyarok Nagyasszonya, Magyarország Fõpátronájának fõünnepe. Szentmisék 7, 9 és 18 órakor lesznek. Október 15.: a Jézusról nevezett Avilai Szent Teréz szûz és egyháztanító emléknapja. Október 17.: Antiochiai Szent Ignác püspök és vértanú emléknapja. Október 18.: Szent Lukács evangélista ünnepe. Október 22.: Kapisztrán Szent János áldozópap emléknapja. Október 25.: Szent Mór püspök emléknapja. ANTIÓCHIÁS MEGHÍVÓ Szeretettel várunk minden év közötti fitalat a XVII. Antióchiás Nagyhétvégénkre, amely október (szombat vasárnap hétfõ) lesz a piarista iskolában! Ha szeretnél egy vidám, tartamas, fiatal közösségbe járni, ne tétovázz! Gyere el erre a hétvégére (még kedden kipihenheted magad)! További információk: Németh Imre és Memi, telefon: (70) Várunk! Kiadja: Jézus Szíve Plébánia, 8800 Nagykanizsa, Deák Ferenc tér 4. Felelõs kiadó: Fliszár Károly esperes Szerkesztõ: Etler Ottó Kizárólag belsõ használatra! Mûszaki szerk.: Lengyák András Nyomdai munkálatok: Kanizsai Nyomda Kft., Nagykanizsa

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 4. szám május

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 4. szám május Fény és Forrás 2009. május 2 LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 4. szám május kegyelmével Isten akaratát, és örvendezünk a kegyelem által bennünk megtermő gyümölcsnek. Ez mind a jelen pillanat isteni

Részletesebben

ADVENT III. VASÁRNAPI GYERTYAGYÚJTÁS

ADVENT III. VASÁRNAPI GYERTYAGYÚJTÁS 1 ARCHÍVUM 4. GYERTYAGYÚJTÁS Advent 4. vasárnapja Mária igenjére irányítja a figyelmünket. Már közel az Üdvözítő születése. Ferenczi Richárd - plébános Az eseményen készült fotók megtekinthetők a KÉPGALÉRIÁBAN!

Részletesebben

A SZENTMISÉK RENDJE TEMPLOMUNKBAN. SZENTSÉGIMÁDÁS Kedd reggel mise után ½9-ig. Péntek este mise után 20-ig. Elsõvasárnap du. 17-18-ig.

A SZENTMISÉK RENDJE TEMPLOMUNKBAN. SZENTSÉGIMÁDÁS Kedd reggel mise után ½9-ig. Péntek este mise után 20-ig. Elsõvasárnap du. 17-18-ig. VefBor159.qxd 2007. 10. 17. 20:17 Page 2 A SZENTMISÉK RENDJE TEMPLOMUNKBAN Hétfõ: 18.00 Kedd: 7.00 Szerda: 18.00 Csütörtök: 7.00 Péntek: 18.00 Szombat: 7.00 Vasárnap: 7.00, 9.30, 18.00 AZ IMAAPOSTOLSÁG

Részletesebben

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Veled és F el éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Imádkozzatok! Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! XX./5. (178.sz.) 2010. november Tiszták, hősök, szentek

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október ÜNNEPEKRE KÉSZÜLÜNK A társadalmi ünnepeknél megszokhattuk, hogy történelmünk egy eseményét vagy az emberi közösség egy általános értékét teszszük

Részletesebben

VILÁGP STA. SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal

VILÁGP STA. SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal VILÁGP STA Új folyam, V. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2009. tél SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA

Részletesebben

2000. VENI SANCTE. Hivatali órák: Hétköznapokon reggel ½8 és este 6 órakor

2000. VENI SANCTE. Hivatali órák: Hétköznapokon reggel ½8 és este 6 órakor III. évfolyam 5. szám 2000. VENI SANCTE Felsõ-Krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9, telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hivatali órák: Hétköznapokon reggel

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE VÉGET ÉRT A HIT ÉVE

Rózsafüzér Királynéja. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE VÉGET ÉRT A HIT ÉVE Rózsafüzér Királynéja 2013 - VII. évf. 7. 50. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu VÉGET ÉRT A HIT ÉVE Ferenc pápa Krisztus király vasárnapján lezárta a XVI.

Részletesebben

Péter hitével, Pál szívével

Péter hitével, Pál szívével Péter hitével, Pál szívével XVI. Benedek pápa rendelkezése szerint a katolikus egyházban 2013. a Hit Éve. Ebben az évben különös hangsúlyt kap a búcsúnk ünnepe, hiszen gyönyörű templomunk a két főapostol,

Részletesebben

TÉRJETEK MEG, ÉS HIGGYETEK AZ EVANGÉLIUMBAN!

TÉRJETEK MEG, ÉS HIGGYETEK AZ EVANGÉLIUMBAN! ÚJ SZÍVXIV. évfolyam 1. szám 1 TÉRJETEK MEG, ÉS HIGGYETEK AZ EVANGÉLIUMBAN! A természetben most folyik a tél és a tavasz közti küzdelem, de már a hó és a jég elmúltak, már új csirák rügyeznek, új virágok

Részletesebben

VILÁGP STA. Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház

VILÁGP STA. Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház VILÁGP STA Új folyam, VI. évf. 3. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2010. õsz Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI

Részletesebben

VILÁGP STA EGYETLEN EMBER LELKE IS AKKORA, MINT AZ EGÉSZ VILÁGMINDENSÉG. Interjú Gaál Jenõ atyával 14. oldal. Vianney Szent János

VILÁGP STA EGYETLEN EMBER LELKE IS AKKORA, MINT AZ EGÉSZ VILÁGMINDENSÉG. Interjú Gaál Jenõ atyával 14. oldal. Vianney Szent János VILÁGP STA Új folyam, V. évf. 3. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2009. õsz EGYETLEN EMBER LELKE IS AKKORA, MINT AZ EGÉSZ VILÁGMINDENSÉG Vianney Szent János Interjú Gaál Jenõ atyával 14. oldal

Részletesebben

Veled és F el éd. - Veni Sancte- Jöjj Szentlélek Úristen töltsd be híveid szívét! A Szent László Plébánia lapja

Veled és F el éd. - Veni Sancte- Jöjj Szentlélek Úristen töltsd be híveid szívét! A Szent László Plébánia lapja Veled és F el éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep - Veni Sancte- Jöjj Szentlélek Úristen töltsd be híveid szívét! XX./4. (177.sz.) 2010. szeptember Veni Sancte

Részletesebben

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja VILÁGP STA Újfolyam, VII. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2011. tél Tegyünk tanúságot a szeretetről Aranymise az égben és a földön 8. oldal Majomtól vagy nem majomtól származunk? 10 11.

Részletesebben

SZÉCSÉNYI HARANGOK. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Advent - Karácsony

SZÉCSÉNYI HARANGOK. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Advent - Karácsony SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Advent - Karácsony Mi az Advent? Advent ( Adventus Domini, azaz az Úr eljövetele ) karácsony előkészületi időszaka. Az egyház a VI.

Részletesebben

KÖSZÖNJÜK, AZ IMAAPOSTOLSÁG SZÁNDÉKAI ÁPRILISBAN ÁLTALÁNOS:

KÖSZÖNJÜK, AZ IMAAPOSTOLSÁG SZÁNDÉKAI ÁPRILISBAN ÁLTALÁNOS: SZENTMISÉK TEMPLOMUNKBAN hétfő: 18.00. kedd: 7.00. szerda: 18.00. csütörtök: 7.00. péntek: 18.00. szombat: 7.00. vasárnap: 7.00, 9.30, 18.00. SZENTSÉGIMÁDÁS: Kedd reggel mise után 9.30 ig. Péntek este

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 3. szám április HÚSVÉT VALÓBAN FELTÁMADT

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 3. szám április HÚSVÉT VALÓBAN FELTÁMADT Fény és Forrás 2009. április 2 LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 3. szám április HÚSVÉT VALÓBAN FELTÁMADT Jézus feltámadása igazi örömhír az embereknek. Nemcsak nekünk keresztényeknek, akik végigéljük

Részletesebben

A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE

A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE - A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE - Az Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepéhez legközelebb eső vasárnapon minden évben a szolgáló szeretet szentjének példáját követő Katolikus Karitász

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent Ú HARMATOZZATOK EGEK jra belépünk az adventi szent időbe, amikor egyénileg és közösségben is készülünk karácsony ünnepére. Ősi bölcsesség:

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Spányi Antal Tanúságtévő szeretet. Árvízmérleg Segítettünk. Nagyböjti gyűjtés Hetven tonna élelem

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Spányi Antal Tanúságtévő szeretet. Árvízmérleg Segítettünk. Nagyböjti gyűjtés Hetven tonna élelem Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja I. évfolyam II. szám 2011. Pünkösd Ingyenes Mindennek megvan az órája Spányi Antal Tanúságtévő szeretet Árvízmérleg Segítettünk Nagyböjti

Részletesebben

Hírlevél. 2010. II. szám. Tar talomból: Az Országos Tanács 2010 április 18-án.

Hírlevél. 2010. II. szám. Tar talomból: Az Országos Tanács 2010 április 18-án. MKKM 2010. II. szám Hírlevél A M a g y a r K a t o l i k u s K a r i z m a t i k u s M e g ú j u l á s H í r l e v e l e Az Országos Tanács 2010 április 18-án. Tar talomból: Beszámoló az Országos Tanács

Részletesebben

SziklaAlap ISKOLAKEZDÉSRE. Jézus Szíve titka. "Szüntelen imádkozzatok!" VI.évf. 2001/7.sz. szeptember A NAGYKANIZSAI JÉZUS SZÍVE PLÉBÁNIA LAPJA

SziklaAlap ISKOLAKEZDÉSRE. Jézus Szíve titka. Szüntelen imádkozzatok! VI.évf. 2001/7.sz. szeptember A NAGYKANIZSAI JÉZUS SZÍVE PLÉBÁNIA LAPJA "Szüntelen imádkozzatok!" SziklaAlap VI.évf. 2001/7.sz. szeptember A NAGYKANIZSAI JÉZUS SZÍVE PLÉBÁNIA LAPJA ISKOLAKEZDÉSRE Elmúltak a szép nyári napok, véget értek a nyaralások, amelyek alkalmat adtak

Részletesebben

F e l é d N Y Á R! Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31)

F e l é d N Y Á R! Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31) N Y Á R! Veled és F e l é d A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc - Havanna lakótelep Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31) XXIV/3. (201.sz.)

Részletesebben

XXII. évfolyam 1. szám, 2013. március. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele

XXII. évfolyam 1. szám, 2013. március. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele , 2013. március de colores az esztergom-budapesti cursillo hírlevele Íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig (Mt 28, 20) Gondolatok Húsvétra Mienk a Húsvét ünnepe, mely ennyi jóval van tele Üljük

Részletesebben

Küldött: A Veszprémi Főegyházmegye lapja. Kiadja a Szaléziánum Érsekségi Turisztikai Központ, 8200 Veszprém, Vár u. 31. Tel.: 88/580-528. Fax.

Küldött: A Veszprémi Főegyházmegye lapja. Kiadja a Szaléziánum Érsekségi Turisztikai Központ, 8200 Veszprém, Vár u. 31. Tel.: 88/580-528. Fax. Küldött A Veszprémi Főegyházmegye lapja IV. évfolyam 3. szám, 2015. nyár Küldött: A Veszprémi Főegyházmegye lapja. Kiadja a Szaléziánum Érsekségi Turisztikai Központ, 8200 Veszprém, Vár u. 31. Tel.: 88/580-528.

Részletesebben

Boldog Mór az Árpád-ház mellett

Boldog Mór az Árpád-ház mellett Tanúság A NAGYMAROSI EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE XVI. ÉVF. 2011 ÕSZ Boldog Mór az Árpád-ház mellett A hagyomány szerint magyar szülõktõl született 1000 körül. István király uralkodása elején iskolás gyermek

Részletesebben

A hetvenéves Felső-Krisztina utóbbi tíz éve

A hetvenéves Felső-Krisztina utóbbi tíz éve XIII. évfolyam 4. szám 2010. TE DEUM Felsõ-Krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9, telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Elismerés önkénteseinknek. Szeretni, szeretve lenni. Az összetartozás jele

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Elismerés önkénteseinknek. Szeretni, szeretve lenni. Az összetartozás jele Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja IV. évfolyam IV. szám 2014. tél Ingyenes Mindennek megvan az órája Elismerés önkénteseinknek Szeretni, szeretve lenni Az összetartozás jele

Részletesebben