K I S B É R I Ú J S Á G

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K I S B É R I Ú J S Á G"

Átírás

1 ... Magyarország az egyetlen ország, amelyik önmagával határos.... Dinnyés József K I S B É R I Ú J S Á G HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM DECEMBER JANUÁR ÁRA: Ft Tartalomból: Színes Falinaptár Képviselő-testület üléséről Gondolatok újév előtt Híradó a Táncsicsból F O G A D Ó N A P O K Dr. Udvardi Erzsébet polgármester Kisbér: 9-12-ig Hánta: ig Dákai József alpolgármester Kisbér 9-12-ig Cser Tamás alpolgármester Kisbér 9-12-ig W a s s Albert: M a g y a r k a r á c s o n y a z é g b e n Aki még nem tudott róla, ám tudja meg: hogy amikor lent a földön megszólalnak a karácsonyesti harangok, odafönt a Mennyeknek Országában a legeslegfiatalabb angyalka megráz egy fényes aranycsengőt. Erre a jelre a menynyei palota nagy szárnyas kapui maguktól megnyílnak s a mennyország összes népe illő sorban betódul a hatalmas kupolaterembe, ahol várja őket Jézus Király karácsonyfája. Mikor mindenki együtt van már, akkor az Úr Jézus megadja a jelt s a kiválasztott szentek sorjában meggyújtják a mennyezetig érő karácsonyfán az emlékezés gyertyáit. Hírek a Bánkiból Nagy tiszteltetés ám a gyertyagyújtók Szülők - Nevelők Jótékonysági Bálja Könyvajánló Adventi vásár az iskolában A Mikulás megérkezett az általános iskolába Bakony Gyöngye autósmotoros nosztalgia egyesület Családi Klub a Gyöngyszem Óvodában Évzáró a hagyományőrzőknél Kisbéri Motoros Baráti Kör Emlékműavatás A foci mindenek előtt! sorába kerülni s fontos hi vatal. Mert ezen múlik, hogy kikről emlékezik meg a mennyország népe azon a karácsonyon. Mikor aztán a gyertyák már mind égnek, akkor az Úr Jézus intésére sorra járulnak az ég lakói a karácsonyfához s ki-ki ráaggatja a maga imádságát. Ezeket az imádságokat aztán az Úr Jézus megáldja s a szorgos angyalok nyomban aláindulnak velök a földre, hogy szétoszszák azok között, akiknek szólnak. Ezek a soha nem hiába-való, de mindig beteljesülő imádságok a mennyek lakóinak ajándékai a földi emberek számára. Így ünnepelnek odafönn karácsonyt azok, akik Wass közülünk eltávoztak, tudja ezt mindenki. Albert ősbemutató De ebben az esztendőben szokatlan " Mennél többet gondolkodom rajta, Annál Inkább érzem, hogy semmi sincs, amiben dolog történt odafönn az ég ben. Már egy héttel karácsony előtt hírvivő több művészet lenne, mint angyalok járták sorra a szeretniazembereket." mennyország lakóit s tudatták Vincent van Gogh velők, hogy Jézus Úr parancsára ebben az évben magyar karácsony lesz odafönn. A következő szám Ilyesmi még nem történ amióta világ a világ, hogy egyetlen nép ja megjelenésének napja: január 25. vára tartsák az ünnepet s méghoz Lapzárta: január 18. zá egy olyan kicsike maroknyi nemzetet tiszteljenek meg ezzel, mint a magyar. De Jézus Úr így látta illőnek és helyesnek, s így is történt. Mikor aztán megszólaltak odalenn a földön a karácsonyi harangok, egy szeplős arcú, vézna kis angyalka, aki még egészen új volt odafönn, rendelkezés szerint kezébe vette a fényes aranycsengőt, hogy megadja vele a jelt. Azonban olyan ijedt és elfogódott volt szegényke a nagy megtiszteltetéstől, hogy nyomban el is ejtette a csengőt, amiből aztán egy kis bonyodalom származott. Padlót érve a csengő ugyanis élesen felcsengett egyszer, amitől a szárnyas kapuk nyomban nyílani kezdtek. Mivel azonban a csengő nyomban el is hallgatott, a kapuk is abbahagyták a nyílást és a kinn várakozók számára csupán egy szűk kis rést hagytak, melyen keresztül csak a soványabbja tudott beférni, a kövérebbje nem. Az újdonsült kis angyalka pedig úgy megszeppent a maga ügyetlenségétől, hogy szégyenében nyomban elszaladt s elrejtőzött a karácsonyfa lehajló ágai alá! Az Úr Jézus, látva a bonyodalmat, maga vette fel a csengőt s megrázta jó erősen, amitől nyomban szélesre tárultak a kapuk s a nép betódulhatott az égi kupolaterembe. Jézus parancsára széles kört hagytak szabadon a karácsonyfa körül az égi magyarok számára, akik utoljára vonultak be, ünnepélyes elfogódottsággal, hogy elfoglalják a megtisztelő helyet. Mikor aztán mindenki együtt volt, az Úr Jézus megadta a jelt: gyúljanak hát ki az emlékezésnek lángjai a Magyar Karácsonyfán! Elsőnek ősz István király lépett a fához s néma méltósággal gyújtotta rajta az első gyertyát. Sorra követték az Árpád-ház tagjai, Hunyadiak, Zrínyiek, Rákócziak s a többiek mind, hosszú sorban. "Pro libertate", suttogta a Nagyságos Fejedelem s Petőfi Sándor keze reszketett amikor kinyúl a márciusi ifjak emlékének gyertyája felé. S rendre kigyúlt az egész magyar történelem s ott ragyogott pazar fényben a mennyei palota közepén, egész világ csodálatára. S mikor már minden gyertya égett a karácsonyfán, előrelépett öreg Csikay Gyuri, esett vállú hajdani kolozsvári cigányprímás, állához emelte kopott hegedűjét s felsírt a húrokon a magyar "Mennyből az angyal." De olyan szépen, olyan szívfájdítóan, hogy még az Úr Jézusnak is megkönnyesedett tőle a szeme s ártatlan kicsi angyalkák a háttérben csupa gyönggyel sírták tele a mennyei padlót. Majd az Úr Jézus jelt adott megint s rangsor szerint István király lépett oda elsőnek a fához, hogy felaggassa rá a maga ajándékát, földi magyaroknak. Aranytekercsre írott áldásos imádság volt, súlya majd földig húzta le a gyönge ágat. Szent László vitézi erejét, Zrínyi Miklós bölcs megfontoltságát, Rákóczi Ferenc lelkes hitét s Petőfi Sándor lángoló szivét aggatta a fára. Úgy megtelt rendre minden ág magyaroknak szóló magyar imádsággal, hogy mire a más nemzetből valók sorra kerülhettek már csak úgy roskadozott a fa a tehertől. Sok-sok időbe került míg a menynyeknek minden lakója odajárulhatott a karácsonyfa elé a maga ajándékával. Nemzet még ennyi imádságot nem kapott, amióta a világ a világ! Mikor aztán az utolsó imádság is rajta csüngött a fán, az Úr Jézus megáldotta valamennyit s míg a sok nép vonulni kezdett újra kifelé a szárnyas kapukon, szorgos kis angyalok nyomban hozzáfogtak hogy batyuba kössék a sok égi kincset s alászálljanak vele kicsi Magyarhonba. Végül aztán már csak az égi magyarok álltak ott még mindig a magyar karácsonyfa körül, imába mélyülten. Az angyalok elhordták már az utolsó ajándékot is s a gyertyák is kezdtek csonkig égni, amikor Úr Jézus szeme hirtelen megakadt valami fehéren, a roppant karácsonyfa alsó ágai között. Jobban odanézett s hát bizony egy kis angyalka aki elejtette az aranycsengőt kuksolt ott még mindig nagy ijedten. Az Úr Jézus félrehajtotta az ágakat s kézenfogva elővezette onnan a szeplős kicsike angyalt. "Hát te minek bújtál oda?" kérdezte tőle, mosolyogva. (Folytatás a 4. oldalon)

2

3 2006. december január KISBÉRI ÚJSÁG 3 Kisbér Város Képviselő-testülete november 27-ei ülésének A Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszak eseményeiről Dr. Udvardi Erzsébet polgármester elmondta: - Több egyeztetés történt a kórház ágystruktúra váltással kapcsolatban: november 2-án, 8- án helyi egyeztetés, november 10- én az Egészségügyi Minisztériumban tájékoztató, november 12-én megyei egyeztetés, 21-én RET-nél (Regionális Egyeztető Tanács - Szerk.) egyeztetés. Ezen kívül rehabilitációs tudományos ülésen vettünk részt november 10-én. Az egyeztetések tovább folynak mind a Megyei Önkormányzat Egészségügyi Bizottságával, mind a RET-tel. - Lehetőség volt a Gyermekélelmezési Alapítványhoz pályázni 50 családnak, ill. gyermeknek élelmiszer csomagra. A pályázatot elküldtük, reméljük ez is sikeres lesz. A Gazdasági és Műszaki Bizottság megtárgyalta a Lakásrendelet-tervezet, 4 ponton javasolt változtatást. A bizottság javasolta az SZMSZ 4. sz. mellékletének módosítását azzal a kiegészítéssel, hogy a bizottságok kapjanak nagyobb hatáskört. Az erre vonatkozó előterjesztés kerüljön be a képviselő-testület februári üléséig. A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta mindkettő előterjesztést. Kisbér Város Képviselő-testülete a képviselő-testület által létrehozott bizottságok nem képviselő tagjaivá az alábbi kisbéri polgárokat választotta meg: Pénzügyi Bizottság: Pintér Mátyásné és Jámbor Andrea; a Gazdasági és Műszaki Bizottság: Nádasi Attila, Fejes Zoltán és Jungvirt Andrásné; az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság: Kemény Péterné és Cserés Mária; a Szociális és Egészségügyi Bizottság: Bársony Miklósné és Mogyorósiné Kiss Ilona. Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola Alapító okiratát és Pedagógiai programját módosították. Kisbér Város Képviselő-testülete elfogadta a évi munkatervét. Kisbér Város Képviselő-testülete a kisbéri 1563 hrsz-ú, a természetben Kisbér, Köztársaság u. 57. sz. alatt található ingatlant - a tulajdonjog bejegyzés megtörténtét, valamint az épület kiürítését követően -licit útjánértékesítenikívánja. A kikiáltási ár 5 millió Ft + ÁFA. Utasította a Polgármesteri Hivatalt a licit kiírásával és lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátására, eredményes licit esetén felhatalmazza a város polgármesterét az adás-vételi szerződés megkötésére. Kisbér Város Képviselő-testülete bevételei növelése érdekében továbbra is értékesíteni kívánja a 1024/4/A/8 hrsz-ú önkormányzati bérlakást (tárolóval együtt). Utasította a Polgármesteri Hivatalt az ingatlanok ismételt meghirdetésére a képviselő-testület korábbi határozatának megfelelően. A testület utasította a Polgármesteri Hivatalt, hogy mérje fel a város tulajdonában levő erdőállományt, majd ennek alapján kérjen árajánlatot az erdészettől, vállalkozóktól, hogy milyen feltételekkel vállalnák az önkormányzati erdők tisztítását. A beérkezett ajánlatok alapján a Gazdasági és Műszaki Bizottság terjessze be javaslatát a képviselő-testület felé. Kisbér Város Képviselő-testülete az aktív betegellátás biztosítása érdekében kifejezi szándékát Mór Város Önkormányzatával való együttműködésre, közös intézmény (egyesített - kórház-rendelőintézet) létrehozására, működtetésére 206 ágyszámmal. (100 ágy rehabilitáció, 106 ágy aktív) Kisbér Város Önkormányzata kifejezetten kivonata ragaszkodik ahhoz, hogy a belgyógyászati osztály 36 aktív ágyszámmal kisbéri telephelyen működjön. Jelen együttműködési, társulási megállapodási szándéknyilatkozat az egészségügyi miniszter ellenjegyzésével lép hatályba. Kisbér Város Képviselő-testülete hozzájárulását adta ahhoz, hogy a tulajdonában és a Kisbéri Önkéntes Tűzoltóság használatában levő ISR-086 rendszámú, és az AYA- 480 rendszámú tehergépkocsikat a Kisbéri Önkéntes Tűzoltóság ideiglenesen kivonassa a forgalomból. Felhatalmazza Bertalan Lászlót, a Kisbéri Önkéntes Tűzoltóság parancsnokát a kivonással kapcsolatos ügyintézésre. A Képviselői bejelentésekben szó volt a városi honlapról; az iskola környékén lévő sok kóbor kutyáról; a Ménes köz és a Desseő Gyula u. - Deák Ferenc u. kereszteződésének közlekedéséről; a Környe- Pápa vasútvonal megszüntetéséről; a közvilágítási lámpák kihelyezéséről Hántán és Kisbéren; a Lovarda esetleges üzemeltetőjéről és az új kórház feliratozásáról. Több napirend nem lévén, Dr. Udvardi Erzsébet polgármester az ülést bezárta. Malomsoki László A Kisbéri Újság 2007-ben tervezett lapzártái és megjelenési időpontjai: Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Lapz Megj E l ő f i z e t é s i A K C I Ó! Most fizessen elő a KISBÉRI ÚJSÁGRA! 11-et fizet, 12-t kap! Így az év minden hónapjában házhoz visszük a helyi közéleti-, kulturális-, sporthíreket, civil szervezetek információit. Előfizetési lehetőségek: Személyesen: Városi Könyvtár tel.: 34/ Városigazgatóság tel.: 34/ Vagy a kézbesítőknél: hívja: 34/ Kisbér Város Képviselő-testülete pályázatotír ki a városi újság főszerkesztői teendőinek ellátására vállalkozói szerződés formájában. A pályázatnak tartalmaznia kell a főszerkesztői feladatokon túl a gazdaságossági számításokat is (hány példányszámban, milyen lapminőségben, milyen áron jelentethető meg a lap), valamint a szakmai elképzeléseket, a szakmai képesítést. A pályázat benyújtásának határideje január december 6-án ülésezett Kisbér város Cigány Kisebbségi Önkormányzata és elfogadták a évi koncepciót; elfogadták a évi költségvetési koncepciót; javasolták, hogy a Kisbéri CKÖ kérjen támogatást a helyi lakosoktól. Bármilyen adományt, használható bútort, televíziót, műszaki cikkeket, ruhát, stb. köszönettel elfogadnának. Kérik, hogy az adományozók Nyári Ilona Katalinnál jelentkezzenek a felajánlásaikkal. Telefonszám: 20/ ÉLETMÓDKLUBBA J E L E N T K E Z É S Minden ember egészséges szeretne lenni, de valahogy senki sem tud dicsekedni a kiváló eredménnyel. Az emberek megbetegszenek és meghalnak idő előtt, pedig hatalmas pénzeket költenek orvosi kutatásokra és gyógyszerekre. Megjelennek új ismeretlen betegségek és visszatérnek régi már legyőzött betegségek. Az életünk folyamán sok-mindent tanultunk, de sosem tanultuk meg a legfontosabbat: hogyan őrizzük meg az egészségünket hosszú ideig! Ennek szellemében 2007-ben Életmódklub indítását tervezzük Kisbéren a Wass Albert Művelődési Központban. Várjuk a jelentkezéseket január 20- ig Somogyi Lászlóné telefonszámán 06-30/ vagy személyesen a művelődési ház emeleti irodájában. Kérjük, mondják el, hogy miért jelentkezik a klubba, miről szeretne ott előadásokat, tanácsadói szolgálatot igénybe venni.

4 4 KISBÉRI ÚJSÁG december január (Folytatás az 1. oldalról) "Restellem magamat" vallotta be a szeplős, "elejtettem volt azt a csengőt, lássa". "Oh, hát te voltál az!" nevetett az Úr. "Ne búsulj semmit, megtörténik az ilyesmi mással is. De téged nem láttalak eddig. Mi a neved? Honnan jöttél s mikor?" "Katinka a nevem s Budapestről jöttem" felelte a vézna, szeplős kicsi angyal, "November negyedikén, Uram!" Néhány pillanatig mély-mély csönd volt a nagy kupolateremben. Az égi magyarok mind a vézna kicsi angyalkát nézték s valamennyinek könnyes volt a szeme. Aztán Jézus szelíd hangja törte meg a csöndet. Isten hozott, Katika," mondta jóságosan s keze gyöngéden megsimogatta a kis szöszke fejet, "aztán küldtél-e te is ajándékot Budapestre a tieid-nek?" "Küldtem, Uram." Felelte Katika s elpirult a szeplői alatt. "Aztán mit küldtél?" kíváncsiskodott az Úr Jézus, "Szép ünnepi imádságot szüleidnek, kis testvérkéidnek?" A kicsi angyal képe még pirosabbra gyúlt. "Nem imádságot küldtem" vallotta be szégyenkezve. Az Úr Jézus igen nagyon elcsodálkozott. "Nemé? Hát mi egyebet lehet küldeni innen?" "Kenyeret," felelte szepegve Katika, "szép, fehér égi kenyeret. Minden nap félretettem amit nekem adtak itt. Hiszen én kapok még máskor is." - tette hozzá bizalmasan, "S ha nem, hát az se baj. De odalent Budapesten nincsen fehér kenyér, régóta már." Mély döbbent csönd volt, szentek, angyalok pisszenni se mertek. Hiszen ilyesmi még nem történt emlékezet óta, hogy valaki kegyes imádság helyett kenyeret küldött volna alá a mennyországból. Aztán az Úr Jézus lehajolt s homlokon csókolta a kicsi lányt. "Jól tetted, Katika!", mondta halkan s lopva kitörölt egy tolakodó könnycseppet a szeméből, "sokszor a kenyér a legszebb imádság. Én is azt adtam egyszer az én népemben, amikor lenn jártam a Földön. Kenyeret." Valahol a meghatottan álló magyarok sorában egy öreg mamából kitört az elfojtott zokogás. Katinka kitépte magát az Úr Jézus karjaiból, odafutott az öregasszonyhoz és két véznakarjával átölelte. "Ne sírj, mama," kiáltotta hangos csengő angyalka-hangon, mely egyszeribe betöltötte az egész mennyországot, "anyuék nem éheznek többet odalent! A mennyei kenyér amit küldtem, meglásd, eltart sokáig!" Az Úr Jézus mosolygott. S mosolyától, bizony, akár hiszik, akár nem: nyáriasan kisütött a nap Magyarország fölött." Gondolatok újév előtt Egyik ismerősöm mondotta: "nehezen tudom elképzelni, hogy Te távol tartanád magadat 3. Intézményrendszer átalakítása Én mégsem ezeket a felada a helyi politikától, hisz tokat tartom a legfontosab ez téged éltet..." Hát van benne igazság. Pedig ténylegesen megfordult a fejemben a gondolat, hogy baknak. Talán azért, mert ezek a feladatok kézenfekvőek, céljaink megvalósíthatóak. abba kellene hagynom. Amikor a választásokon való Mégsem tettem meg. Talán a fenti idézet is közrejátszott benne, no meg a tenni akarás. indulást magamban elfogadtam, akkor két stratégiai cél vezérelt. Nem tagadom, többen 1. A városgazdálkodás megkerestek, hogy akár a közvetlen vezetést (polgármesterség) vállaljam el. Engem nem a pozíció érdekel, hanem az eredmények. Előre is le kell szögeznem, pénzügyi stabilitása 2. A lakossággal az őszinte párbeszéd megteremtése Hát igen, ezek az igazi feladatok. Az elsőnél az elképzeléseim nem lesz könnyű négy évünk. már körvonalazódnak, de A hazudtunk", "nem csináltunk semmit" és az elismert "böszmeségeket" nem lehet egyik napról a másikra kiiktatni. Az elherdált négy évet Kormányunk kamatostul adja vissza a lakosságnak, az önkormányzatoknak. Sajnálom, hogy ezeket le kellett írnom, de tények. Ugyanolyan tények, mint a városra csapásként mért jegyzőhiány. Pedig az ügy két-három éve lebegett. Többen magyarázatot várnak Tőlünk az esetre. Mire gondolnak? Az országnak lassacskán nincs olyan sajtóorgánuma, amely részletesen nem közölte az esetet. Talán jó hallani? Én felelős városvezetőként erre nem lehetek büszke, mint ahogyan nem is vagyok. Persze az élet nem áll meg. Haladjunk tovább! Mindjárt beiktatásunkkor három fontos stratégiai feladattal kellett foglalkoznunk. 1. Kórház ügye 2. Lovarda és kastélyhasznosítás nap, mint nap kapjuk a fekete leveseket. Remélem kifőzzük ezeket is. A második célt könnyebbnek gondoltam, de úgy látom nehezebb lesz. Részt vettem több kisbéri internetes fórumon. Sajnálom, hogy egyesek az őszinte nyitásomat csúnyán lekezelték (és ekkor még finom voltam) és az általam felvázolt tényeket sem hitték el. Legyen az ő lelkük rajta. Az ünnepekre való tekintettel - karácsony mégiscsak a békesség ünnepe - decemberben már nem kívánunk lakossági fórumot szervezni. De az új évben, ha sikerül megrendezem, megrendezzük. Ott aztán nyíltan elmondhatják véleményeiket, javaslataikat. Sőt, a legfontosabb kérdezhetnek! Gondolataimat egyenlőre befejezem. Kívánok minden kedves hántai és kisbéri polgártársnak: Békés, Áldott Karácsonyt és Boldog Új Évet! Dákai József Híradó a Táncsicsból Szép karácsonyi ünnepet idéző hangulat költözött a Táncsics Mihály Gimnázium falai közé. Advent eljövetelével minden osztály tanári asztalán megjelentek a kis adventi koszorúk. Az iskola emléksarkát szintén a nagy várakozásnak megfelelően díszítették fel. Ízléses dekorációt kapott az iskolaudvar felöli bejárata, és az üvegfolyosó. Közösségi termünk, nagy aulánk nem lévén, a gyönyörű karácsonyfánkat a főbejárat mellett a tágasabb lépcsőfordulóban voltunk kénytelenek elhelyezni. Advent első hétvégéjétől kezdődően hetente mindig egy-egy évfolyam kapja meg ajándékát az iskolavezetéstől. Az ajándékokért cserébe karácsonyi dalokkal kedveskednek a diákok. Évek óta hagyomány ez már nálunk. Az idei évben először a Mikulás is ellátogatott hozzánk a Krampusz kíséretében, és minden diáknak egy kis ajándékot hozott. Nagy öröm és meglepetés kísérte Őket. Atéli szünetet megelőző utolsó napon a diákönkormányzat szervezésében közös karácsonyt idéző programok, tréfás, játékos vetélkedők lesznek. Az ünnepi műsorra Pölöskei Rita és Mészárosné Fehér Gabriella tanárnők vezetésével, készülnek a diákok. Természetesen nem csak a téli szünetet és a meghitt karácsonyt várjuk, hanem komoly munka folyik a mindennapokban. A közelmúltban zajlottak le az országos középiskolai versenyek első fordulói. Hat fő vett Tisztelt Városlakók, hántaiak, kisbériek! A Városigazgatóság nevében szeretném megköszönni azoknak a munkáját, segítségét, akik városunk szépítésében, kultúrált állapotának fenntartása, javítása érdekében bármilyen kis munkát is végeztek. Mi a Városigazgatóság dolgozói úgy érezzük, sikerült apró sikereket elérnünk annak érdekében, hogy egyre szebb, egyre tisztább helyen éljünk. Természetesen mi is többet szeretnénk elérni a jelenlegi állapotnál. Ezért dolgoztunk, és ezért fogunk dolgozni a következő évben is. Sajnos - mint mindenütt - városunkban is vannak vandálok, akik törnek, zúznak, szemeteseket borítanak fel, padokat rongálnak, döglött tyúkokat, döglött disznót raknak a szelektív konténerekbe, stb. de reméljük, egyre kevesebben lesznek. Szégyelljék magukat! A három nagy beruházás rengeteg energiánkat felemésztette, rengeteg időnket elrabolta, de mi azt gondoljuk, ennek ellenére rész az informatika OKTV I., két fő pedig az informatika OKTV II. versenyen. A német nyelvi OKTV első fordulóján nyújtott teljesítménye alapján Vida Orsolya 11.a osztályos tanuló aii fordulóba jutott. Szintén kiemelkedően teljesített és továbbjutott a II. fordulóban a francia nyelvi OKTV-én Farkas Ákos 12.a osztályos tanuló. Mándi Iván novellaelemző versenyen Győrben, Illés Zsófia 9.b osztályos tanuló képviselte iskolánkat. A Wass Albert szavalóversenyen Sulyok Viola és Kastély Máté 11.b osztályos tanulók vettek részt. Kastély MátéIII. helyezést ért el. A Lovarda ünnepélyes átadásán az iskola tanulói a Rómeó és Júlia című musicalből mutattak be részleteket, valamint Mogyorósi Rebeka a Magyarország című dalt énekelte. A műsorra a diákokat Mogyorósiné B. Katalin és Mészárosné F. Gabriella tanárnők készítették fel. Közeleg a pályaválasztás ideje. Iskolánkba több felsőoktatási intézmény képviselője látogatott el tájékoztatás céljából. Iskolánk is különös hangsúlyt fektet a beiskolázásra. Az igazgatónő sorra ellátogat a környező általános iskolák 8. osztályosaihoz. Ismerteti a képzési lehetőségeket, szakköröket, szabadidős tevékenységeket. Várjuk az érdeklődő diákokat szüleikkel együtt az iskolánk nyílt napjain január 3-án, 4-én 17 órára. Fáné Fekete Mária is sikerült úgy ellátni munkánkat, hogy abban csak néhány alkalommal volt némi hiányosság, fennakadás. Természetesen vannak elmaradt munkáink, vannak teljesítetlen ígéreteink is. Ennyire tellett erőnkből ebben az évben. Minden elmaradt munkát pótolni fogunk, amint lehet. A továbbiakban is próbálunk erőnkhöz, anyagi lehetőségeinkhez mérten segíteni mindenkinek. Sajnos lehetőségeink korlátozottak. Gépparkunk elavult, rengeteg ráfordítást igényel munkában és anyagiakban is. Állandó dolgozóink mellett közmunkásokat, büntetésüket munkában letöltőket is foglalkoztatunk, akikkel nem minden alkalommal egyszerű dolog együttműködni. Ehhez kérjük szíves megértésüket. Elérhetőségeink változatlanok. Cím: 2870 Kisbér, Perczel Mór út 40. Telefon: Fax: Mindenkinek eredményes, boldogabb, szerencsésebb évet kívánunk! A Városigazgatóság dolgozói nevében: Kégl Attila

5 2006. december január KISBÉRI ÚJSÁG 5 Hírek a Bánkiból Bővelkedett eseményekben az elmúlt két és fél hónap az iskolánkban is. Bár nem adtunk hírt róla, természetesen mi is ünnepélyeken emlékeztünk október 6-ra és az os forradalom és szabadságharcra. Az őszi időjárás "kegyes" volt hozzánk, így a tanműhely udvarán, a szép harangláb tövében tarthattuk ünnepélyeinket. A harangszóval kezdődő műsorok emlékeztettek az aradi hősökre és az 1956-os forradalom eseményeire. A megcsendülő harang, a gyertyák fénye, íróink, költőink megidézett versei, írásai arra figyelmeztettek bennünket, hogy történelmünk jeles eseményeire mindenkor emlékezni kell. Ádvent első napjaiban versenyt hirdetett a diákönkormányzat. Célja az, hogy a diákok tegyék szebbé a tantermeket, tanműhelyt, ezzel is megteremtve a karácsonyvárás ünnepi hangulatát. A díszítés sikerességét a DÖK december 20-án bírálja el és hirdet eredményt. Akarácsonyiünnepélyt idén méltó környezetben, a művelődési ház színháztermében tarthatjuk meg. Bízunk benne, hogy hagyományainkhoz híven szép lesz az ünnepi műsor. Az elmúlt hónapokban az ünnepek csak perceket jelentettek a mindennapi munka közben. Meghatározó volt viszont, hogy az átalakuló szakképzés miatt tanáraink, oktatóink rendszeresen továbbképzésekre, tanfolyamokra jártak. Komáromban 5 tanár angol, illetve német nyelvtanfolyamra járt, míg négyen számítógépes ismereteiket fejlesztették tovább ugyancsak Komáromban. Iskolánkban az őszi szünet is tanulással kezdődött a pedagógusok számára. 60 órás módszertani továbbképzés indult, melynek a témája a projekt típusú oktatás, illetve a nehezen kezelhető gyermekekkel történő bánásmód volt. A minőségbiztosítással és a méréssel, értékeléssel foglalkozó csoportok nagyon alapos munkát végeztek, illetve végeznek. Ez a munka folytatódik az egész, sőt az elkövetkező tanévben is. Részt vettünk Tatabányán november én rendezett pályaválasztási kiállításon. Várjuk a tanulók jelentkezését gépész, faipari, könnyűipari és egyéb szolgáltató szakterületekre. 11. évfolyamra géplakatos, gépi forgácsoló, bútorasztalos, fodrász és szabó (nőiruha-készítő) szakmákra veszünk fel tanulókat. Nyílt napot igény szerint tartunk az előre egyeztetett időpontban. Szívesen adunk felvilágosítást telefonon vagy személyes érdeklődésre. Az iskola számára fontos esemény volt, hogy októberben a Budapest Bank ,- Forint összegű támogatással járult hozzá intézményünkben a szakképzés feltételeinek javításához, melyért ezúton is köszönetet mondunk. K ö n y v a j á n l ó A Városi Könyvtár legújabb könyveiből Wass Albert: Igazságot Erdélynek! Csak szerkesztője a kötetnek, melynek célja a nagyvilágot megismertetni Erdéllyel. Bevezetője után rövid fejezetekben a terület földrajzáról, történelméről - fontosabb évszámok szerint tagolva -, kultúrájáról, népességéről kap áttekintést az érdeklődő olvasó. Ezeket a fejezeteket a magyar népesség sérelmeinek és törvényes követeléseinek számbavétele követi, majd a konklúziót vonja le Wass Albert. Sandra Brown: A tisztesség parancsa Egy nyári estén Aislinn arra érkezik otthonába, hogy betörtek hozzá. Sőt, a férfi, aki elkövette mindezt, még mindig a házában van. A váratlan "látogató" a börtönből megszökött, félig indián, aki már hosszú évek óta raboskodott a Florence-i fegyházban. Az indiánok jogainak harcos védőjeként elhíresült Lucas másnap túszként magával viszi Aislinn-t, aki a különös találkozásnak köszönhetően testközelből ismerkedhet meg az igazi indiánokkal és legfőképp Lucassal... Gulie, Gill: Az állatok karácsonya Karácsony van, de az állatok az istállóban szomorúak, mert ők sosem kapnak ajándékot, hiszen a karácsony az emberek ünnepe. Ám egyszer csak betoppan a Télapó, és a zsákja telis-tele van meglepetéssel! Ajándékaikat bontogatva már az állatok is boldogan ünnepelnek. A mesekönyv színes, térbeli képei mozgatható figurákat és felhajtható fülecskéket rejtenek. Szülők - Nevelők Jótékonysági a Petőfi Sándor Általános December 9-én rendeztük meg az immár hagyománnyá vált Szülők - Nevelők Bálját a Városi Sportcsarnokban. A bál szervezésében és lebonyolításában a szülők és az iskola pedagógusai közösen vettek részt. Az estét az iskola jelenlegi és volt diákjai nyitották meg színvonalas műsorukkal. A vacsorát követően a közkedvelt Betli Duó varázsolt zenéjével jó hangulatot az ez alkalomra bálteremmé alakított szépen feldíszített Sportcsarnokba. A bál résztvevői szép és értékes tárgyakat nyerhettek a tombola sorsolásán, amelyet felajánlásként kaptunk támogatóinktól, illetve az osztályok szülői munkaközösségeitől. A büfé minden igényt kielégítő kínálata szintén a bálozókat és a jó hangulatot szolgálta. Az est programjának érdekes színfoltja Mesevetélkedő Hagyományainknak megfelelően ebben a tanévben is novemberben rendeztük meg a Petőfi Sándor általános Iskola alsó tagozatán a mesevetélkedőt. A 2-4. évfolyam osztályaiból 4 fő vehetett részt a versenyen, akiknek 3 meséből kellett nagyon alaposan felkészülniük. A gyerekek a tanító nénik segítségével heteken át elemezték, értelmezték minden apró kis részletre kiterjedően a kapott meséket, amikből a szervező pedagógusok nagyon érdekes és Bálja Iskolában volt a móri "Sivatagi Rózsák" fellépése, akik hastánc bemutatójukkal támogatták a rendezvényt. Ezúton mondunk köszönetet nekik és mindazoknak a vállalkozóknak, vállalatoknak, magánszemélyeknek, szülőknek és pedagógusoknak, akik támogatásukkal segítettek. A bál bevételét tanulmányi kirándulásokra és erdei iskolára fordítjuk. Jövőre megrendezendő bálunkra várjuk azokat, akik ott voltak és jól érezték magukat, és azokat is, akik most nem tudtak eljönni. A gyerekeknek adni öröm, amely öröm a kirándulások és erdei iskolák élményeiként egész életre bennük marad. Köszönjük! Szabóné Horváth Annamária a rendezőség nevében színvonalas feladatokat állítottak össze. A sorsolást követően összeállt a 8 vegyes csapat 3-3 fővel, s elkezdődött az izgalmas verseny. Mindenki megpróbálta tudása legjavát adni. Szoros küzdelemben a Szabó Flóra 2.a, Földes Márk 3.a és Ruzsás Réka 4.a osztályos tanulók alkotta csapat lett a győztes. Kellemes hangulatban telt a délután. Gratulálunk a győzteseknek, minden résztvevőnek. Köszönjük a szervező és felkészítő pedagógusok munkáját. Bujna Tiborné december 15-én a PDSZ felhívására 120 perces sztrájkot szerveztünk. Az iskola nyitásától fél 7-től fél 9-ig tartott demonstrációnk. Gyermekfelügyeletet biztosítottunk. Tantestületünk minden tagja jelét akarta adni a kötelező óraszám ellenszolgáltatás nélküli megemelése, a fizetés látványos csökkentése, az iskolák bevételeinek csökkentése, valamint a várható elbocsátások iránt érzett aggodalmainak. Bár isko Ilaria Stradiotti: Karácsonyi keresztszemes lánkban nem működik szakszervezet, úgy gondoltuk, jelét kell adnunk hímzések A kiadvány a keresztszemes hímzés a szakmára irányuló negatív intézkedések elutasításának. Sztrájkbizottság kedvelőinek ad ötleteket a karácsonyiújévi ünnepkörre szánt alkalmi hímzésmintákkal. A munkafolyamatokat színes rajzokkal, fotókkal illusztráló könyv Adventi vásár az iskolában segít a vászon kiválasztásában, foglalkozik a fonaltípusokkal és az ajánlott ző négy hetet adventnek hívjuk, ez a kis Jézus születésére való vára Az év utolsó hónapja, december teli van titkokkal. A karácsonyt megelő (zöld, piros, arany, ezüst, sárga) karácsonyi színekkel. A könyvjelzőkhöz, tekozás, felkészülés, reménykedés időszaka. Iskolánkban erre az időszakra most először - remélem nem utoljára, - rítőkhöz, szalvétákhoz javasolt hímzésminták elsősorban a hagyományos adventi vásárt szerveztünk. Az osztályok már hetekkel előtte készítették a vásári portékákat, az adventi koszorúkat, az asztaldíszeket, a ka motívumokat idézik: fenyőfát, télapót, gyertyát, angyalkát, betlehemi csillagot,ill. rácsonyfadíszeket és más szebbnél-szebb ajándékot. Sok vásári árú a hozzájuk tartozó feliratokat. Továbbra is szeretettel várjuk olvasóinkat és minden kedves érdeklődő gyermeket készült el, melyeknek bevételét az osztályok erdei iskolára, osztálykirándulásra fordítják. Ezzel is könnyítve a szülök hozzájárulásán, mert napjainkban ezek a kirándulások nem olcsók. és felnőttet könyvtárunkban. Ez A karácsonyt nem csak a hívő emberek körében nevezik a szeretet ün úton kívánok a Könyvtár és a Kisbéri nepének, hiszen a karácsonyfa állítása az egész világon a szeretet jelképévé vált. Újság valamennyi olvasójának a Wass Albert Művelődési Központ és Városi Az emberek egyre nagyobb figyelmet fordítanak az ünnepi előkészületekre. Ez a mi vásárunk alatt is érezhető volt. Az együttes készülődés Könyvtár dolgozói nevében Békés és boldog karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendőt. öröme különös boldogsággal ajándékozott meg mindenkit, segített bennünket abban, hogy iskolai és osztályközösségünk meghitt hangulatban, Morvai Józsefné szeretettel várja a közelgő ünnepeket.

Ünnepi köszöntõ. Wass Albert: Magyar karácsony az égben. 2010. december. XVI. évfolyam 12. szám

Ünnepi köszöntõ. Wass Albert: Magyar karácsony az égben. 2010. december. XVI. évfolyam 12. szám 2010. december XVI. évfolyam 12. szám www.tortel.hu Ünnepi köszöntõ Wass Albert: Magyar karácsony az égben Aki még nem tudott róla, ám tudja meg, hogy amikor lent a földön megszólalnak a karácsonyesti

Részletesebben

BOLDOGASSZONY. Megváltónk született

BOLDOGASSZONY. Megváltónk született BOLDOGASSZONY 2011. Karácsony III. évfolyam, 12. szám Azért születtem, hogy... Szegénynek születtem, mondja az Isten, hogy te egyetlen kincsednek tartsál. Kicsinynek születtem, mondja az Isten, hogy te

Részletesebben

K I S B É R I Ú J S Á G

K I S B É R I Ú J S Á G K I S B É R I Ú J S Á G HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XIV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. FEBRUÁR-MÁRCIUS ÁRA: 100.- Ft Magyarország az egyetlen ország, amelyik önmagával határos.... Dinnyés József K é p e s t

Részletesebben

K I S B É R I Ú J S Á G HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2006. FEBRUÁR-MÁRCIUS ÁRA: 100.- Ft

K I S B É R I Ú J S Á G HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2006. FEBRUÁR-MÁRCIUS ÁRA: 100.- Ft ... Magyarország az egyetlen ország, amelyik önmagával határos.... Dinnyés József K I S B É R I Ú J S Á G HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2006. FEBRUÁR-MÁRCIUS ÁRA: 100.- Ft I s m

Részletesebben

EGYHÁZI TUDÓSÍTÓ Jakubinyi György érsek atya karácsonyi körlevele

EGYHÁZI TUDÓSÍTÓ Jakubinyi György érsek atya karácsonyi körlevele Új évfolyam 140. szám 2010 december S E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y I EGYHÁZI TUDÓSÍTÓ Jakubinyi György érsek atya karácsonyi körlevele Az adventi szentidőben Karácsonyra készültünk, emlékeztünk Jézus

Részletesebben

K I S B É R I Ú J S Á G. HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 1.SZÁM 2006. JANUÁR-FEBRUÁR ÁRA: 100.- Ft

K I S B É R I Ú J S Á G. HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 1.SZÁM 2006. JANUÁR-FEBRUÁR ÁRA: 100.- Ft ... Magyarország az egyetlen ország, amelyik önmagával határos.... Dinnyés József K I S B É R I Ú J S Á G HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 1.SZÁM 2006. JANUÁR-FEBRUÁR ÁRA: 100.- Ft Milyen évünk

Részletesebben

K I S B É R I Ú J S Á G

K I S B É R I Ú J S Á G K I S B É R I Ú J S Á G HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2005. JÚNIUS-JÚLIUS ÁRA: 100.- Ft I m á d o m a z e l e v e n g y e r e k e t Folytatódik a megkezdett m u n k a Kisbéren Tartalomból:

Részletesebben

Minden kedves olvasónknak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendot kívánunk! ELOSZLATNI A TÉVHITEKET

Minden kedves olvasónknak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendot kívánunk! ELOSZLATNI A TÉVHITEKET XX. évfolyam, 45. szám Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is 2010. december 19. SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA BEFEJEZŐDÖTT A ELOSZLATNI A TÉVHITEKET FŐISKOLAI KONYHA FELÚJÍTÁSA 3. OLDAL

Részletesebben

K I S B É R I Ú J S Á G. HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2005. SZEPTEMBER-OKTÓBER ÁRA: 100.- Ft

K I S B É R I Ú J S Á G. HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2005. SZEPTEMBER-OKTÓBER ÁRA: 100.- Ft K I S B É R I Ú J S Á G HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2005. SZEPTEMBER-OKTÓBER ÁRA: 100.- Ft F O G A D Ó N A P O K Dr. Udvardi Erzsébet polgármester: 2005. 10. 10. Kisbér: 9-12-ig

Részletesebben

SZABOLCS HÍRADÓ. "Ember lenni mindig, minden körülményben." Karácsonyi köszöntő. Czompó István polgármester

SZABOLCS HÍRADÓ. Ember lenni mindig, minden körülményben. Karácsonyi köszöntő. Czompó István polgármester ABOLCS HÍRADÓ ÁRA:120Ft PUTAABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTÚRÁLIS LAPJA XX. ÉVFOLYAM 10-12. ÁM 2010. OKTÓBER-DECEMBER Kedves Szabolcsiak! Karácsonyi köszöntő Karácsony közeledtével egy-egy

Részletesebben

K I S B É R I Ú J S Á G HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA

K I S B É R I Ú J S Á G HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA K I S B É R I Ú J S Á G XIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA 2007. NOVEMBER ÁRA: 100.- Ft Magyarország az egyetlen ország, amelyik önmagával határos.... Dinnyés József KISBÉR Kimondani ráérünk,

Részletesebben

Magyar Irodalmi Hírlevél

Magyar Irodalmi Hírlevél Magyar Irodalmi Hírlevél» Béke és rokonság a kinajokkal Reményik Sándor: Ó,régi versek NAGY IGNÁCZ: Magyar titkok B. Radó Lili : Lelki tusa Rózsás János: Egy emlékmű sorstörténete Wass Albert: Magyar karácsony

Részletesebben

K I S B É R I Ú J S Á G

K I S B É R I Ú J S Á G K I S B É R I Ú J S Á G HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2005. JÚLIUS -AUGUSZTUS ÁRA: 100.- Ft Tartalomból: A VI. Kisbéri Napok részletes programja Tisztelt hántai és kisbéri polgárok...

Részletesebben

XXIII. évfolyam 11. szám 2011. december. kezdte ünnepi beszédét Leleszi Tibor polgármester, hozzátéve: Ezt a hangsúlyos pozíciót tudom,

XXIII. évfolyam 11. szám 2011. december. kezdte ünnepi beszédét Leleszi Tibor polgármester, hozzátéve: Ezt a hangsúlyos pozíciót tudom, A tartalomból Szerencsét hozó kéményseprõk >>> 2. oldal Iskolaérettség iskolára való alkalmasság >>> 5. oldal Advent vasárnapjain >>> 7. oldal XXIII. évfolyam 11. szám 100 éves Kisvárda sportja >>> 10.

Részletesebben

MEZŐFALVA. Polgármesteri évértékelő. Az én falum. Tisztelt Mezőfalviak! Tartalom

MEZŐFALVA. Polgármesteri évértékelő. Az én falum. Tisztelt Mezőfalviak! Tartalom Információs és közéleti havilap Az én falum MEZŐFALVA 2013. december Tartalom Csatornázásról 3. oldal Döntéseink 3. oldal Csúsztatások 3. oldal Térfigyelők 3. oldal Madár voltam álmomban 4. oldal Adventi

Részletesebben

A tartalomból... A kartali sportcsarnok névadó ünnepsége Önkormányzati hírek Jótékonysági est Nyári táborok Sporthírek.

A tartalomból... A kartali sportcsarnok névadó ünnepsége Önkormányzati hírek Jótékonysági est Nyári táborok Sporthírek. XXII. évfolyam 3. szám A KARTALI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2012. JÚLIUS Kartal Nagyközség Önkormányzatának 101/2011. (lx.15.) számú rendelete alapján a sportcsarnok 2012. május 26-tól Kovács László nevét viseli

Részletesebben

VIII. évfolyam, 3. szám 2012. december

VIII. évfolyam, 3. szám 2012. december VIII. évfolyam, 3. szám 2012. december Önkormányzat hírei Tisztelt Tiszaszentimreiek, Újszentgyörgyiek! Az elmúlt három hónap történéseiről számolok be Önöknek. Eseményekben gazdag három hónap áll mögöttünk.

Részletesebben

FORUM MARTINI 2014 /12. 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY. 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK POLGÁRMESTERI SOROK

FORUM MARTINI 2014 /12. 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY. 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK POLGÁRMESTERI SOROK MARTONVÁSÁR VÁROS LAPJA FORUM MARTINI XXIII. évfolyam 12. szám 2014. december 15. 2014 /12 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY POLGÁRMESTERI SOROK 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK Lelkészeink és plébánosunk gondolatai

Részletesebben

K I S B É R I Ú J S Á G

K I S B É R I Ú J S Á G ... Magyarország az egyetlen ország, amelyik önmagával határos.... Dinnyés József K I S B É R I Ú J S Á G HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2006. ÁPRILIS-MÁJUS ÁRA: 00.- Ft "Első a n

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2008. május-június Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Önkormányzati támogatásból, civil összefogással A jövő év végéig minden utca szilárd burkolatot kap Játszóteret,

Részletesebben

KISBÉRI ÚJSÁG HANTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA

KISBÉRI ÚJSÁG HANTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA KISBÉRI ÚJSÁG XVI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM HANTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA 2009. AUGUSZTUS (Nyárutó, Kisasszony hava) - SZEPTEMBER (Őszelő, Szent Mihály hava) ÁRA: 200.- Ft Magyarország az egyetlen ország, amelyik

Részletesebben

Ünnepélyes telephely átadás

Ünnepélyes telephely átadás A település közéleti lapja XX. (XXXV.) évfolyam 11. szám Alapítva 1927-ben 2013. november Méltó emlékezés Gárdonyira Névadóját ünnepelte az általános iskola Magyarország Kormánya a 2013-as esztendőt, Gárdonyi

Részletesebben

KISBÉRI ÚJSÁG 3 HANTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA

KISBÉRI ÚJSÁG 3 HANTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA 4009. december-2010. január KISBÉRI ÚJSÁG 3 HANTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVI. ÉVFOLYAM 12. SZÁM December (Telelő, Karácsony hava) Január (Télhó, Boldogasszony hava) ÁRA: 200.- Ft Testületi ülések Kisbér

Részletesebben

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. évfolyam 4. szám 2014. december BOLDOG KARÁCSONYT!

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. évfolyam 4. szám 2014. december BOLDOG KARÁCSONYT! SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. évfolyam 4. szám 2014. december ADVENTI VÁRAKOZÁS 2. oldal BOLDOG KARÁCSONYT! Tisztelt Seregélyesiek! Vajon mennyi őszinte szeretet és hála marad bennünk,

Részletesebben

Karácsonyi üzenet a fiataloknak Dr. Zoller József - aki a közelmúltban

Karácsonyi üzenet a fiataloknak Dr. Zoller József - aki a közelmúltban Közélet Kultúra Mindennapok 2009. december 10. 120 forint Egy fiatal barátom mesélte: egész szenteste csörgött a mobilja. Barátai hívták egymásután: nálatok is olyan szörnyû a karácsony? Mert mit is vártok

Részletesebben

2015. április Zagyvarékasi HÍRMONDÓ 1

2015. április Zagyvarékasi HÍRMONDÓ 1 2015. április Zagyvarékasi HÍRMONDÓ 1 Hírlétra BALETT TANFOLYAM Balett tanfolyamot indít a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár óvodás és iskolás korú gyermekek részére. Toborzó és bemutató foglalkozásra

Részletesebben

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA. Szívem csengő

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA. Szívem csengő III. évfolyam 4. szám 2014. december 1 ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA Tartalomból Közmeghallgatás Házunk tája - Önkormányzati hírek Újraválasztották az elnököt Sokan, sokféleképpen emlékeztek Fesztiválváros

Részletesebben

Programok Évértékelő - 2014. Tisztújítás a társulásokban

Programok Évértékelő - 2014. Tisztújítás a társulásokban Fonyódi Hírmondó XV. évfolyam 12. szám www.fonyod.hu Programok Évértékelő - 2014. Tisztújítás a társulásokban 2014. december 2 Közérdekű információk Fonyódi Polgármesteri Hivatal Cím: 8640 Fonyód, Fő u

Részletesebben

HÍRMONDÓ. Felvirradó napon köszöntsön jó kedved, kicsi hajlékodba költözzön szeretet.

HÍRMONDÓ. Felvirradó napon köszöntsön jó kedved, kicsi hajlékodba költözzön szeretet. ZAMÁRDI HÍRMONDÓ ZAMÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA XX. évf. 1. szám 2012. január Oly sok a kívánság, nem tudom, hol kezdjem? Talán hogy a Földön békesség teremjen. Legyen bőség, vagyon, sok, sok

Részletesebben

XXI. évfolyam I. szám. 2011. január. A szeretet ünnepén

XXI. évfolyam I. szám. 2011. január. A szeretet ünnepén XXI. évfolyam I. szám Előfizetve: 100 Ft Árusoknál: 150 Ft 2011. január A szeretet ünnepén A karácsonyi ünnepek előtt az emberek már 2-3 héttel nézegetik a fenyőfákat. Én is megvettem a miénket, pedig

Részletesebben