K I S B É R I Ú J S Á G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K I S B É R I Ú J S Á G"

Átírás

1 ... Magyarország az egyetlen ország, amelyik önmagával határos.... Dinnyés József K I S B É R I Ú J S Á G HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM DECEMBER JANUÁR ÁRA: Ft Tartalomból: Színes Falinaptár Képviselő-testület üléséről Gondolatok újév előtt Híradó a Táncsicsból F O G A D Ó N A P O K Dr. Udvardi Erzsébet polgármester Kisbér: 9-12-ig Hánta: ig Dákai József alpolgármester Kisbér 9-12-ig Cser Tamás alpolgármester Kisbér 9-12-ig W a s s Albert: M a g y a r k a r á c s o n y a z é g b e n Aki még nem tudott róla, ám tudja meg: hogy amikor lent a földön megszólalnak a karácsonyesti harangok, odafönt a Mennyeknek Országában a legeslegfiatalabb angyalka megráz egy fényes aranycsengőt. Erre a jelre a menynyei palota nagy szárnyas kapui maguktól megnyílnak s a mennyország összes népe illő sorban betódul a hatalmas kupolaterembe, ahol várja őket Jézus Király karácsonyfája. Mikor mindenki együtt van már, akkor az Úr Jézus megadja a jelt s a kiválasztott szentek sorjában meggyújtják a mennyezetig érő karácsonyfán az emlékezés gyertyáit. Hírek a Bánkiból Nagy tiszteltetés ám a gyertyagyújtók Szülők - Nevelők Jótékonysági Bálja Könyvajánló Adventi vásár az iskolában A Mikulás megérkezett az általános iskolába Bakony Gyöngye autósmotoros nosztalgia egyesület Családi Klub a Gyöngyszem Óvodában Évzáró a hagyományőrzőknél Kisbéri Motoros Baráti Kör Emlékműavatás A foci mindenek előtt! sorába kerülni s fontos hi vatal. Mert ezen múlik, hogy kikről emlékezik meg a mennyország népe azon a karácsonyon. Mikor aztán a gyertyák már mind égnek, akkor az Úr Jézus intésére sorra járulnak az ég lakói a karácsonyfához s ki-ki ráaggatja a maga imádságát. Ezeket az imádságokat aztán az Úr Jézus megáldja s a szorgos angyalok nyomban aláindulnak velök a földre, hogy szétoszszák azok között, akiknek szólnak. Ezek a soha nem hiába-való, de mindig beteljesülő imádságok a mennyek lakóinak ajándékai a földi emberek számára. Így ünnepelnek odafönn karácsonyt azok, akik Wass közülünk eltávoztak, tudja ezt mindenki. Albert ősbemutató De ebben az esztendőben szokatlan " Mennél többet gondolkodom rajta, Annál Inkább érzem, hogy semmi sincs, amiben dolog történt odafönn az ég ben. Már egy héttel karácsony előtt hírvivő több művészet lenne, mint angyalok járták sorra a szeretniazembereket." mennyország lakóit s tudatták Vincent van Gogh velők, hogy Jézus Úr parancsára ebben az évben magyar karácsony lesz odafönn. A következő szám Ilyesmi még nem történ amióta világ a világ, hogy egyetlen nép ja megjelenésének napja: január 25. vára tartsák az ünnepet s méghoz Lapzárta: január 18. zá egy olyan kicsike maroknyi nemzetet tiszteljenek meg ezzel, mint a magyar. De Jézus Úr így látta illőnek és helyesnek, s így is történt. Mikor aztán megszólaltak odalenn a földön a karácsonyi harangok, egy szeplős arcú, vézna kis angyalka, aki még egészen új volt odafönn, rendelkezés szerint kezébe vette a fényes aranycsengőt, hogy megadja vele a jelt. Azonban olyan ijedt és elfogódott volt szegényke a nagy megtiszteltetéstől, hogy nyomban el is ejtette a csengőt, amiből aztán egy kis bonyodalom származott. Padlót érve a csengő ugyanis élesen felcsengett egyszer, amitől a szárnyas kapuk nyomban nyílani kezdtek. Mivel azonban a csengő nyomban el is hallgatott, a kapuk is abbahagyták a nyílást és a kinn várakozók számára csupán egy szűk kis rést hagytak, melyen keresztül csak a soványabbja tudott beférni, a kövérebbje nem. Az újdonsült kis angyalka pedig úgy megszeppent a maga ügyetlenségétől, hogy szégyenében nyomban elszaladt s elrejtőzött a karácsonyfa lehajló ágai alá! Az Úr Jézus, látva a bonyodalmat, maga vette fel a csengőt s megrázta jó erősen, amitől nyomban szélesre tárultak a kapuk s a nép betódulhatott az égi kupolaterembe. Jézus parancsára széles kört hagytak szabadon a karácsonyfa körül az égi magyarok számára, akik utoljára vonultak be, ünnepélyes elfogódottsággal, hogy elfoglalják a megtisztelő helyet. Mikor aztán mindenki együtt volt, az Úr Jézus megadta a jelt: gyúljanak hát ki az emlékezésnek lángjai a Magyar Karácsonyfán! Elsőnek ősz István király lépett a fához s néma méltósággal gyújtotta rajta az első gyertyát. Sorra követték az Árpád-ház tagjai, Hunyadiak, Zrínyiek, Rákócziak s a többiek mind, hosszú sorban. "Pro libertate", suttogta a Nagyságos Fejedelem s Petőfi Sándor keze reszketett amikor kinyúl a márciusi ifjak emlékének gyertyája felé. S rendre kigyúlt az egész magyar történelem s ott ragyogott pazar fényben a mennyei palota közepén, egész világ csodálatára. S mikor már minden gyertya égett a karácsonyfán, előrelépett öreg Csikay Gyuri, esett vállú hajdani kolozsvári cigányprímás, állához emelte kopott hegedűjét s felsírt a húrokon a magyar "Mennyből az angyal." De olyan szépen, olyan szívfájdítóan, hogy még az Úr Jézusnak is megkönnyesedett tőle a szeme s ártatlan kicsi angyalkák a háttérben csupa gyönggyel sírták tele a mennyei padlót. Majd az Úr Jézus jelt adott megint s rangsor szerint István király lépett oda elsőnek a fához, hogy felaggassa rá a maga ajándékát, földi magyaroknak. Aranytekercsre írott áldásos imádság volt, súlya majd földig húzta le a gyönge ágat. Szent László vitézi erejét, Zrínyi Miklós bölcs megfontoltságát, Rákóczi Ferenc lelkes hitét s Petőfi Sándor lángoló szivét aggatta a fára. Úgy megtelt rendre minden ág magyaroknak szóló magyar imádsággal, hogy mire a más nemzetből valók sorra kerülhettek már csak úgy roskadozott a fa a tehertől. Sok-sok időbe került míg a menynyeknek minden lakója odajárulhatott a karácsonyfa elé a maga ajándékával. Nemzet még ennyi imádságot nem kapott, amióta a világ a világ! Mikor aztán az utolsó imádság is rajta csüngött a fán, az Úr Jézus megáldotta valamennyit s míg a sok nép vonulni kezdett újra kifelé a szárnyas kapukon, szorgos kis angyalok nyomban hozzáfogtak hogy batyuba kössék a sok égi kincset s alászálljanak vele kicsi Magyarhonba. Végül aztán már csak az égi magyarok álltak ott még mindig a magyar karácsonyfa körül, imába mélyülten. Az angyalok elhordták már az utolsó ajándékot is s a gyertyák is kezdtek csonkig égni, amikor Úr Jézus szeme hirtelen megakadt valami fehéren, a roppant karácsonyfa alsó ágai között. Jobban odanézett s hát bizony egy kis angyalka aki elejtette az aranycsengőt kuksolt ott még mindig nagy ijedten. Az Úr Jézus félrehajtotta az ágakat s kézenfogva elővezette onnan a szeplős kicsike angyalt. "Hát te minek bújtál oda?" kérdezte tőle, mosolyogva. (Folytatás a 4. oldalon)

2

3 2006. december január KISBÉRI ÚJSÁG 3 Kisbér Város Képviselő-testülete november 27-ei ülésének A Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszak eseményeiről Dr. Udvardi Erzsébet polgármester elmondta: - Több egyeztetés történt a kórház ágystruktúra váltással kapcsolatban: november 2-án, 8- án helyi egyeztetés, november 10- én az Egészségügyi Minisztériumban tájékoztató, november 12-én megyei egyeztetés, 21-én RET-nél (Regionális Egyeztető Tanács - Szerk.) egyeztetés. Ezen kívül rehabilitációs tudományos ülésen vettünk részt november 10-én. Az egyeztetések tovább folynak mind a Megyei Önkormányzat Egészségügyi Bizottságával, mind a RET-tel. - Lehetőség volt a Gyermekélelmezési Alapítványhoz pályázni 50 családnak, ill. gyermeknek élelmiszer csomagra. A pályázatot elküldtük, reméljük ez is sikeres lesz. A Gazdasági és Műszaki Bizottság megtárgyalta a Lakásrendelet-tervezet, 4 ponton javasolt változtatást. A bizottság javasolta az SZMSZ 4. sz. mellékletének módosítását azzal a kiegészítéssel, hogy a bizottságok kapjanak nagyobb hatáskört. Az erre vonatkozó előterjesztés kerüljön be a képviselő-testület februári üléséig. A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta mindkettő előterjesztést. Kisbér Város Képviselő-testülete a képviselő-testület által létrehozott bizottságok nem képviselő tagjaivá az alábbi kisbéri polgárokat választotta meg: Pénzügyi Bizottság: Pintér Mátyásné és Jámbor Andrea; a Gazdasági és Műszaki Bizottság: Nádasi Attila, Fejes Zoltán és Jungvirt Andrásné; az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság: Kemény Péterné és Cserés Mária; a Szociális és Egészségügyi Bizottság: Bársony Miklósné és Mogyorósiné Kiss Ilona. Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola Alapító okiratát és Pedagógiai programját módosították. Kisbér Város Képviselő-testülete elfogadta a évi munkatervét. Kisbér Város Képviselő-testülete a kisbéri 1563 hrsz-ú, a természetben Kisbér, Köztársaság u. 57. sz. alatt található ingatlant - a tulajdonjog bejegyzés megtörténtét, valamint az épület kiürítését követően -licit útjánértékesítenikívánja. A kikiáltási ár 5 millió Ft + ÁFA. Utasította a Polgármesteri Hivatalt a licit kiírásával és lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátására, eredményes licit esetén felhatalmazza a város polgármesterét az adás-vételi szerződés megkötésére. Kisbér Város Képviselő-testülete bevételei növelése érdekében továbbra is értékesíteni kívánja a 1024/4/A/8 hrsz-ú önkormányzati bérlakást (tárolóval együtt). Utasította a Polgármesteri Hivatalt az ingatlanok ismételt meghirdetésére a képviselő-testület korábbi határozatának megfelelően. A testület utasította a Polgármesteri Hivatalt, hogy mérje fel a város tulajdonában levő erdőállományt, majd ennek alapján kérjen árajánlatot az erdészettől, vállalkozóktól, hogy milyen feltételekkel vállalnák az önkormányzati erdők tisztítását. A beérkezett ajánlatok alapján a Gazdasági és Műszaki Bizottság terjessze be javaslatát a képviselő-testület felé. Kisbér Város Képviselő-testülete az aktív betegellátás biztosítása érdekében kifejezi szándékát Mór Város Önkormányzatával való együttműködésre, közös intézmény (egyesített - kórház-rendelőintézet) létrehozására, működtetésére 206 ágyszámmal. (100 ágy rehabilitáció, 106 ágy aktív) Kisbér Város Önkormányzata kifejezetten kivonata ragaszkodik ahhoz, hogy a belgyógyászati osztály 36 aktív ágyszámmal kisbéri telephelyen működjön. Jelen együttműködési, társulási megállapodási szándéknyilatkozat az egészségügyi miniszter ellenjegyzésével lép hatályba. Kisbér Város Képviselő-testülete hozzájárulását adta ahhoz, hogy a tulajdonában és a Kisbéri Önkéntes Tűzoltóság használatában levő ISR-086 rendszámú, és az AYA- 480 rendszámú tehergépkocsikat a Kisbéri Önkéntes Tűzoltóság ideiglenesen kivonassa a forgalomból. Felhatalmazza Bertalan Lászlót, a Kisbéri Önkéntes Tűzoltóság parancsnokát a kivonással kapcsolatos ügyintézésre. A Képviselői bejelentésekben szó volt a városi honlapról; az iskola környékén lévő sok kóbor kutyáról; a Ménes köz és a Desseő Gyula u. - Deák Ferenc u. kereszteződésének közlekedéséről; a Környe- Pápa vasútvonal megszüntetéséről; a közvilágítási lámpák kihelyezéséről Hántán és Kisbéren; a Lovarda esetleges üzemeltetőjéről és az új kórház feliratozásáról. Több napirend nem lévén, Dr. Udvardi Erzsébet polgármester az ülést bezárta. Malomsoki László A Kisbéri Újság 2007-ben tervezett lapzártái és megjelenési időpontjai: Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Lapz Megj E l ő f i z e t é s i A K C I Ó! Most fizessen elő a KISBÉRI ÚJSÁGRA! 11-et fizet, 12-t kap! Így az év minden hónapjában házhoz visszük a helyi közéleti-, kulturális-, sporthíreket, civil szervezetek információit. Előfizetési lehetőségek: Személyesen: Városi Könyvtár tel.: 34/ Városigazgatóság tel.: 34/ Vagy a kézbesítőknél: hívja: 34/ Kisbér Város Képviselő-testülete pályázatotír ki a városi újság főszerkesztői teendőinek ellátására vállalkozói szerződés formájában. A pályázatnak tartalmaznia kell a főszerkesztői feladatokon túl a gazdaságossági számításokat is (hány példányszámban, milyen lapminőségben, milyen áron jelentethető meg a lap), valamint a szakmai elképzeléseket, a szakmai képesítést. A pályázat benyújtásának határideje január december 6-án ülésezett Kisbér város Cigány Kisebbségi Önkormányzata és elfogadták a évi koncepciót; elfogadták a évi költségvetési koncepciót; javasolták, hogy a Kisbéri CKÖ kérjen támogatást a helyi lakosoktól. Bármilyen adományt, használható bútort, televíziót, műszaki cikkeket, ruhát, stb. köszönettel elfogadnának. Kérik, hogy az adományozók Nyári Ilona Katalinnál jelentkezzenek a felajánlásaikkal. Telefonszám: 20/ ÉLETMÓDKLUBBA J E L E N T K E Z É S Minden ember egészséges szeretne lenni, de valahogy senki sem tud dicsekedni a kiváló eredménnyel. Az emberek megbetegszenek és meghalnak idő előtt, pedig hatalmas pénzeket költenek orvosi kutatásokra és gyógyszerekre. Megjelennek új ismeretlen betegségek és visszatérnek régi már legyőzött betegségek. Az életünk folyamán sok-mindent tanultunk, de sosem tanultuk meg a legfontosabbat: hogyan őrizzük meg az egészségünket hosszú ideig! Ennek szellemében 2007-ben Életmódklub indítását tervezzük Kisbéren a Wass Albert Művelődési Központban. Várjuk a jelentkezéseket január 20- ig Somogyi Lászlóné telefonszámán 06-30/ vagy személyesen a művelődési ház emeleti irodájában. Kérjük, mondják el, hogy miért jelentkezik a klubba, miről szeretne ott előadásokat, tanácsadói szolgálatot igénybe venni.

4 4 KISBÉRI ÚJSÁG december január (Folytatás az 1. oldalról) "Restellem magamat" vallotta be a szeplős, "elejtettem volt azt a csengőt, lássa". "Oh, hát te voltál az!" nevetett az Úr. "Ne búsulj semmit, megtörténik az ilyesmi mással is. De téged nem láttalak eddig. Mi a neved? Honnan jöttél s mikor?" "Katinka a nevem s Budapestről jöttem" felelte a vézna, szeplős kicsi angyal, "November negyedikén, Uram!" Néhány pillanatig mély-mély csönd volt a nagy kupolateremben. Az égi magyarok mind a vézna kicsi angyalkát nézték s valamennyinek könnyes volt a szeme. Aztán Jézus szelíd hangja törte meg a csöndet. Isten hozott, Katika," mondta jóságosan s keze gyöngéden megsimogatta a kis szöszke fejet, "aztán küldtél-e te is ajándékot Budapestre a tieid-nek?" "Küldtem, Uram." Felelte Katika s elpirult a szeplői alatt. "Aztán mit küldtél?" kíváncsiskodott az Úr Jézus, "Szép ünnepi imádságot szüleidnek, kis testvérkéidnek?" A kicsi angyal képe még pirosabbra gyúlt. "Nem imádságot küldtem" vallotta be szégyenkezve. Az Úr Jézus igen nagyon elcsodálkozott. "Nemé? Hát mi egyebet lehet küldeni innen?" "Kenyeret," felelte szepegve Katika, "szép, fehér égi kenyeret. Minden nap félretettem amit nekem adtak itt. Hiszen én kapok még máskor is." - tette hozzá bizalmasan, "S ha nem, hát az se baj. De odalent Budapesten nincsen fehér kenyér, régóta már." Mély döbbent csönd volt, szentek, angyalok pisszenni se mertek. Hiszen ilyesmi még nem történt emlékezet óta, hogy valaki kegyes imádság helyett kenyeret küldött volna alá a mennyországból. Aztán az Úr Jézus lehajolt s homlokon csókolta a kicsi lányt. "Jól tetted, Katika!", mondta halkan s lopva kitörölt egy tolakodó könnycseppet a szeméből, "sokszor a kenyér a legszebb imádság. Én is azt adtam egyszer az én népemben, amikor lenn jártam a Földön. Kenyeret." Valahol a meghatottan álló magyarok sorában egy öreg mamából kitört az elfojtott zokogás. Katinka kitépte magát az Úr Jézus karjaiból, odafutott az öregasszonyhoz és két véznakarjával átölelte. "Ne sírj, mama," kiáltotta hangos csengő angyalka-hangon, mely egyszeribe betöltötte az egész mennyországot, "anyuék nem éheznek többet odalent! A mennyei kenyér amit küldtem, meglásd, eltart sokáig!" Az Úr Jézus mosolygott. S mosolyától, bizony, akár hiszik, akár nem: nyáriasan kisütött a nap Magyarország fölött." Gondolatok újév előtt Egyik ismerősöm mondotta: "nehezen tudom elképzelni, hogy Te távol tartanád magadat 3. Intézményrendszer átalakítása Én mégsem ezeket a felada a helyi politikától, hisz tokat tartom a legfontosab ez téged éltet..." Hát van benne igazság. Pedig ténylegesen megfordult a fejemben a gondolat, hogy baknak. Talán azért, mert ezek a feladatok kézenfekvőek, céljaink megvalósíthatóak. abba kellene hagynom. Amikor a választásokon való Mégsem tettem meg. Talán a fenti idézet is közrejátszott benne, no meg a tenni akarás. indulást magamban elfogadtam, akkor két stratégiai cél vezérelt. Nem tagadom, többen 1. A városgazdálkodás megkerestek, hogy akár a közvetlen vezetést (polgármesterség) vállaljam el. Engem nem a pozíció érdekel, hanem az eredmények. Előre is le kell szögeznem, pénzügyi stabilitása 2. A lakossággal az őszinte párbeszéd megteremtése Hát igen, ezek az igazi feladatok. Az elsőnél az elképzeléseim nem lesz könnyű négy évünk. már körvonalazódnak, de A hazudtunk", "nem csináltunk semmit" és az elismert "böszmeségeket" nem lehet egyik napról a másikra kiiktatni. Az elherdált négy évet Kormányunk kamatostul adja vissza a lakosságnak, az önkormányzatoknak. Sajnálom, hogy ezeket le kellett írnom, de tények. Ugyanolyan tények, mint a városra csapásként mért jegyzőhiány. Pedig az ügy két-három éve lebegett. Többen magyarázatot várnak Tőlünk az esetre. Mire gondolnak? Az országnak lassacskán nincs olyan sajtóorgánuma, amely részletesen nem közölte az esetet. Talán jó hallani? Én felelős városvezetőként erre nem lehetek büszke, mint ahogyan nem is vagyok. Persze az élet nem áll meg. Haladjunk tovább! Mindjárt beiktatásunkkor három fontos stratégiai feladattal kellett foglalkoznunk. 1. Kórház ügye 2. Lovarda és kastélyhasznosítás nap, mint nap kapjuk a fekete leveseket. Remélem kifőzzük ezeket is. A második célt könnyebbnek gondoltam, de úgy látom nehezebb lesz. Részt vettem több kisbéri internetes fórumon. Sajnálom, hogy egyesek az őszinte nyitásomat csúnyán lekezelték (és ekkor még finom voltam) és az általam felvázolt tényeket sem hitték el. Legyen az ő lelkük rajta. Az ünnepekre való tekintettel - karácsony mégiscsak a békesség ünnepe - decemberben már nem kívánunk lakossági fórumot szervezni. De az új évben, ha sikerül megrendezem, megrendezzük. Ott aztán nyíltan elmondhatják véleményeiket, javaslataikat. Sőt, a legfontosabb kérdezhetnek! Gondolataimat egyenlőre befejezem. Kívánok minden kedves hántai és kisbéri polgártársnak: Békés, Áldott Karácsonyt és Boldog Új Évet! Dákai József Híradó a Táncsicsból Szép karácsonyi ünnepet idéző hangulat költözött a Táncsics Mihály Gimnázium falai közé. Advent eljövetelével minden osztály tanári asztalán megjelentek a kis adventi koszorúk. Az iskola emléksarkát szintén a nagy várakozásnak megfelelően díszítették fel. Ízléses dekorációt kapott az iskolaudvar felöli bejárata, és az üvegfolyosó. Közösségi termünk, nagy aulánk nem lévén, a gyönyörű karácsonyfánkat a főbejárat mellett a tágasabb lépcsőfordulóban voltunk kénytelenek elhelyezni. Advent első hétvégéjétől kezdődően hetente mindig egy-egy évfolyam kapja meg ajándékát az iskolavezetéstől. Az ajándékokért cserébe karácsonyi dalokkal kedveskednek a diákok. Évek óta hagyomány ez már nálunk. Az idei évben először a Mikulás is ellátogatott hozzánk a Krampusz kíséretében, és minden diáknak egy kis ajándékot hozott. Nagy öröm és meglepetés kísérte Őket. Atéli szünetet megelőző utolsó napon a diákönkormányzat szervezésében közös karácsonyt idéző programok, tréfás, játékos vetélkedők lesznek. Az ünnepi műsorra Pölöskei Rita és Mészárosné Fehér Gabriella tanárnők vezetésével, készülnek a diákok. Természetesen nem csak a téli szünetet és a meghitt karácsonyt várjuk, hanem komoly munka folyik a mindennapokban. A közelmúltban zajlottak le az országos középiskolai versenyek első fordulói. Hat fő vett Tisztelt Városlakók, hántaiak, kisbériek! A Városigazgatóság nevében szeretném megköszönni azoknak a munkáját, segítségét, akik városunk szépítésében, kultúrált állapotának fenntartása, javítása érdekében bármilyen kis munkát is végeztek. Mi a Városigazgatóság dolgozói úgy érezzük, sikerült apró sikereket elérnünk annak érdekében, hogy egyre szebb, egyre tisztább helyen éljünk. Természetesen mi is többet szeretnénk elérni a jelenlegi állapotnál. Ezért dolgoztunk, és ezért fogunk dolgozni a következő évben is. Sajnos - mint mindenütt - városunkban is vannak vandálok, akik törnek, zúznak, szemeteseket borítanak fel, padokat rongálnak, döglött tyúkokat, döglött disznót raknak a szelektív konténerekbe, stb. de reméljük, egyre kevesebben lesznek. Szégyelljék magukat! A három nagy beruházás rengeteg energiánkat felemésztette, rengeteg időnket elrabolta, de mi azt gondoljuk, ennek ellenére rész az informatika OKTV I., két fő pedig az informatika OKTV II. versenyen. A német nyelvi OKTV első fordulóján nyújtott teljesítménye alapján Vida Orsolya 11.a osztályos tanuló aii fordulóba jutott. Szintén kiemelkedően teljesített és továbbjutott a II. fordulóban a francia nyelvi OKTV-én Farkas Ákos 12.a osztályos tanuló. Mándi Iván novellaelemző versenyen Győrben, Illés Zsófia 9.b osztályos tanuló képviselte iskolánkat. A Wass Albert szavalóversenyen Sulyok Viola és Kastély Máté 11.b osztályos tanulók vettek részt. Kastély MátéIII. helyezést ért el. A Lovarda ünnepélyes átadásán az iskola tanulói a Rómeó és Júlia című musicalből mutattak be részleteket, valamint Mogyorósi Rebeka a Magyarország című dalt énekelte. A műsorra a diákokat Mogyorósiné B. Katalin és Mészárosné F. Gabriella tanárnők készítették fel. Közeleg a pályaválasztás ideje. Iskolánkba több felsőoktatási intézmény képviselője látogatott el tájékoztatás céljából. Iskolánk is különös hangsúlyt fektet a beiskolázásra. Az igazgatónő sorra ellátogat a környező általános iskolák 8. osztályosaihoz. Ismerteti a képzési lehetőségeket, szakköröket, szabadidős tevékenységeket. Várjuk az érdeklődő diákokat szüleikkel együtt az iskolánk nyílt napjain január 3-án, 4-én 17 órára. Fáné Fekete Mária is sikerült úgy ellátni munkánkat, hogy abban csak néhány alkalommal volt némi hiányosság, fennakadás. Természetesen vannak elmaradt munkáink, vannak teljesítetlen ígéreteink is. Ennyire tellett erőnkből ebben az évben. Minden elmaradt munkát pótolni fogunk, amint lehet. A továbbiakban is próbálunk erőnkhöz, anyagi lehetőségeinkhez mérten segíteni mindenkinek. Sajnos lehetőségeink korlátozottak. Gépparkunk elavult, rengeteg ráfordítást igényel munkában és anyagiakban is. Állandó dolgozóink mellett közmunkásokat, büntetésüket munkában letöltőket is foglalkoztatunk, akikkel nem minden alkalommal egyszerű dolog együttműködni. Ehhez kérjük szíves megértésüket. Elérhetőségeink változatlanok. Cím: 2870 Kisbér, Perczel Mór út 40. Telefon: Fax: Mindenkinek eredményes, boldogabb, szerencsésebb évet kívánunk! A Városigazgatóság dolgozói nevében: Kégl Attila

5 2006. december január KISBÉRI ÚJSÁG 5 Hírek a Bánkiból Bővelkedett eseményekben az elmúlt két és fél hónap az iskolánkban is. Bár nem adtunk hírt róla, természetesen mi is ünnepélyeken emlékeztünk október 6-ra és az os forradalom és szabadságharcra. Az őszi időjárás "kegyes" volt hozzánk, így a tanműhely udvarán, a szép harangláb tövében tarthattuk ünnepélyeinket. A harangszóval kezdődő műsorok emlékeztettek az aradi hősökre és az 1956-os forradalom eseményeire. A megcsendülő harang, a gyertyák fénye, íróink, költőink megidézett versei, írásai arra figyelmeztettek bennünket, hogy történelmünk jeles eseményeire mindenkor emlékezni kell. Ádvent első napjaiban versenyt hirdetett a diákönkormányzat. Célja az, hogy a diákok tegyék szebbé a tantermeket, tanműhelyt, ezzel is megteremtve a karácsonyvárás ünnepi hangulatát. A díszítés sikerességét a DÖK december 20-án bírálja el és hirdet eredményt. Akarácsonyiünnepélyt idén méltó környezetben, a művelődési ház színháztermében tarthatjuk meg. Bízunk benne, hogy hagyományainkhoz híven szép lesz az ünnepi műsor. Az elmúlt hónapokban az ünnepek csak perceket jelentettek a mindennapi munka közben. Meghatározó volt viszont, hogy az átalakuló szakképzés miatt tanáraink, oktatóink rendszeresen továbbképzésekre, tanfolyamokra jártak. Komáromban 5 tanár angol, illetve német nyelvtanfolyamra járt, míg négyen számítógépes ismereteiket fejlesztették tovább ugyancsak Komáromban. Iskolánkban az őszi szünet is tanulással kezdődött a pedagógusok számára. 60 órás módszertani továbbképzés indult, melynek a témája a projekt típusú oktatás, illetve a nehezen kezelhető gyermekekkel történő bánásmód volt. A minőségbiztosítással és a méréssel, értékeléssel foglalkozó csoportok nagyon alapos munkát végeztek, illetve végeznek. Ez a munka folytatódik az egész, sőt az elkövetkező tanévben is. Részt vettünk Tatabányán november én rendezett pályaválasztási kiállításon. Várjuk a tanulók jelentkezését gépész, faipari, könnyűipari és egyéb szolgáltató szakterületekre. 11. évfolyamra géplakatos, gépi forgácsoló, bútorasztalos, fodrász és szabó (nőiruha-készítő) szakmákra veszünk fel tanulókat. Nyílt napot igény szerint tartunk az előre egyeztetett időpontban. Szívesen adunk felvilágosítást telefonon vagy személyes érdeklődésre. Az iskola számára fontos esemény volt, hogy októberben a Budapest Bank ,- Forint összegű támogatással járult hozzá intézményünkben a szakképzés feltételeinek javításához, melyért ezúton is köszönetet mondunk. K ö n y v a j á n l ó A Városi Könyvtár legújabb könyveiből Wass Albert: Igazságot Erdélynek! Csak szerkesztője a kötetnek, melynek célja a nagyvilágot megismertetni Erdéllyel. Bevezetője után rövid fejezetekben a terület földrajzáról, történelméről - fontosabb évszámok szerint tagolva -, kultúrájáról, népességéről kap áttekintést az érdeklődő olvasó. Ezeket a fejezeteket a magyar népesség sérelmeinek és törvényes követeléseinek számbavétele követi, majd a konklúziót vonja le Wass Albert. Sandra Brown: A tisztesség parancsa Egy nyári estén Aislinn arra érkezik otthonába, hogy betörtek hozzá. Sőt, a férfi, aki elkövette mindezt, még mindig a házában van. A váratlan "látogató" a börtönből megszökött, félig indián, aki már hosszú évek óta raboskodott a Florence-i fegyházban. Az indiánok jogainak harcos védőjeként elhíresült Lucas másnap túszként magával viszi Aislinn-t, aki a különös találkozásnak köszönhetően testközelből ismerkedhet meg az igazi indiánokkal és legfőképp Lucassal... Gulie, Gill: Az állatok karácsonya Karácsony van, de az állatok az istállóban szomorúak, mert ők sosem kapnak ajándékot, hiszen a karácsony az emberek ünnepe. Ám egyszer csak betoppan a Télapó, és a zsákja telis-tele van meglepetéssel! Ajándékaikat bontogatva már az állatok is boldogan ünnepelnek. A mesekönyv színes, térbeli képei mozgatható figurákat és felhajtható fülecskéket rejtenek. Szülők - Nevelők Jótékonysági a Petőfi Sándor Általános December 9-én rendeztük meg az immár hagyománnyá vált Szülők - Nevelők Bálját a Városi Sportcsarnokban. A bál szervezésében és lebonyolításában a szülők és az iskola pedagógusai közösen vettek részt. Az estét az iskola jelenlegi és volt diákjai nyitották meg színvonalas műsorukkal. A vacsorát követően a közkedvelt Betli Duó varázsolt zenéjével jó hangulatot az ez alkalomra bálteremmé alakított szépen feldíszített Sportcsarnokba. A bál résztvevői szép és értékes tárgyakat nyerhettek a tombola sorsolásán, amelyet felajánlásként kaptunk támogatóinktól, illetve az osztályok szülői munkaközösségeitől. A büfé minden igényt kielégítő kínálata szintén a bálozókat és a jó hangulatot szolgálta. Az est programjának érdekes színfoltja Mesevetélkedő Hagyományainknak megfelelően ebben a tanévben is novemberben rendeztük meg a Petőfi Sándor általános Iskola alsó tagozatán a mesevetélkedőt. A 2-4. évfolyam osztályaiból 4 fő vehetett részt a versenyen, akiknek 3 meséből kellett nagyon alaposan felkészülniük. A gyerekek a tanító nénik segítségével heteken át elemezték, értelmezték minden apró kis részletre kiterjedően a kapott meséket, amikből a szervező pedagógusok nagyon érdekes és Bálja Iskolában volt a móri "Sivatagi Rózsák" fellépése, akik hastánc bemutatójukkal támogatták a rendezvényt. Ezúton mondunk köszönetet nekik és mindazoknak a vállalkozóknak, vállalatoknak, magánszemélyeknek, szülőknek és pedagógusoknak, akik támogatásukkal segítettek. A bál bevételét tanulmányi kirándulásokra és erdei iskolára fordítjuk. Jövőre megrendezendő bálunkra várjuk azokat, akik ott voltak és jól érezték magukat, és azokat is, akik most nem tudtak eljönni. A gyerekeknek adni öröm, amely öröm a kirándulások és erdei iskolák élményeiként egész életre bennük marad. Köszönjük! Szabóné Horváth Annamária a rendezőség nevében színvonalas feladatokat állítottak össze. A sorsolást követően összeállt a 8 vegyes csapat 3-3 fővel, s elkezdődött az izgalmas verseny. Mindenki megpróbálta tudása legjavát adni. Szoros küzdelemben a Szabó Flóra 2.a, Földes Márk 3.a és Ruzsás Réka 4.a osztályos tanulók alkotta csapat lett a győztes. Kellemes hangulatban telt a délután. Gratulálunk a győzteseknek, minden résztvevőnek. Köszönjük a szervező és felkészítő pedagógusok munkáját. Bujna Tiborné december 15-én a PDSZ felhívására 120 perces sztrájkot szerveztünk. Az iskola nyitásától fél 7-től fél 9-ig tartott demonstrációnk. Gyermekfelügyeletet biztosítottunk. Tantestületünk minden tagja jelét akarta adni a kötelező óraszám ellenszolgáltatás nélküli megemelése, a fizetés látványos csökkentése, az iskolák bevételeinek csökkentése, valamint a várható elbocsátások iránt érzett aggodalmainak. Bár isko Ilaria Stradiotti: Karácsonyi keresztszemes lánkban nem működik szakszervezet, úgy gondoltuk, jelét kell adnunk hímzések A kiadvány a keresztszemes hímzés a szakmára irányuló negatív intézkedések elutasításának. Sztrájkbizottság kedvelőinek ad ötleteket a karácsonyiújévi ünnepkörre szánt alkalmi hímzésmintákkal. A munkafolyamatokat színes rajzokkal, fotókkal illusztráló könyv Adventi vásár az iskolában segít a vászon kiválasztásában, foglalkozik a fonaltípusokkal és az ajánlott ző négy hetet adventnek hívjuk, ez a kis Jézus születésére való vára Az év utolsó hónapja, december teli van titkokkal. A karácsonyt megelő (zöld, piros, arany, ezüst, sárga) karácsonyi színekkel. A könyvjelzőkhöz, tekozás, felkészülés, reménykedés időszaka. Iskolánkban erre az időszakra most először - remélem nem utoljára, - rítőkhöz, szalvétákhoz javasolt hímzésminták elsősorban a hagyományos adventi vásárt szerveztünk. Az osztályok már hetekkel előtte készítették a vásári portékákat, az adventi koszorúkat, az asztaldíszeket, a ka motívumokat idézik: fenyőfát, télapót, gyertyát, angyalkát, betlehemi csillagot,ill. rácsonyfadíszeket és más szebbnél-szebb ajándékot. Sok vásári árú a hozzájuk tartozó feliratokat. Továbbra is szeretettel várjuk olvasóinkat és minden kedves érdeklődő gyermeket készült el, melyeknek bevételét az osztályok erdei iskolára, osztálykirándulásra fordítják. Ezzel is könnyítve a szülök hozzájárulásán, mert napjainkban ezek a kirándulások nem olcsók. és felnőttet könyvtárunkban. Ez A karácsonyt nem csak a hívő emberek körében nevezik a szeretet ün úton kívánok a Könyvtár és a Kisbéri nepének, hiszen a karácsonyfa állítása az egész világon a szeretet jelképévé vált. Újság valamennyi olvasójának a Wass Albert Művelődési Központ és Városi Az emberek egyre nagyobb figyelmet fordítanak az ünnepi előkészületekre. Ez a mi vásárunk alatt is érezhető volt. Az együttes készülődés Könyvtár dolgozói nevében Békés és boldog karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendőt. öröme különös boldogsággal ajándékozott meg mindenkit, segített bennünket abban, hogy iskolai és osztályközösségünk meghitt hangulatban, Morvai Józsefné szeretettel várja a közelgő ünnepeket.

6 6 KISBÉRI ÚJSÁG december január A M i k u l á s m e g é r k e z e t t a z általános iskolába A Mikulás ebben az évben is a mindentlátó távcsövével figyelte a jó gyerekeket. Így muszáj volt eljönnie iskolánkba, hisz ide csak azok járnak. De nemcsak jók, hanem okosak is! Verset mondtak, énekeltek, sőt a másodikosak egy kedves jelenetet is bemutattak. Ezután persze előkerültek azok a csomagocskák, amire a legjobban vártak a gyerekek! Köszönjük Neked, Mikulás bácsi! Ezekben, a napokban egy másik meglepetés is várta a kisebb gyermekeket. Minden alsós osztálynak lett egy testvére. Egy testvér osztálya. A nagyok ajándékkal és műsorral kopogtattak december első hetében a kicsiknél. Igazán megható pillanatok voltak ezek! Reméljük, hogy nemcsak az ünnepek alkalmával, hanem bármikor számíthatnak egymásra az "új testvérkék"! Kéglné V. Melinda Családi Klub a Gyöngyszem A november végi összejövetelünk már az Advent idejére esett, így aktuális témánk a mézeskalács sütés volt. Hozzászokhattak már a klubot rendszeresen látogatók, hogy Marianna óvónéni (Sivinger Marianna) irányításával mindig Óvodában készíthetnek, barkácsolhatnak valamit, így természetesen most is neki köszönhetően került az asztalra a sok illatos mézeskalácsforma, amiket gyönyörűen ki is díszítettek cukormázzal. Jó néhányan, akik nem vettünk részt a finomságok készítésében (- mert fontos játszanivalónk volt -), csak a kóstolgatásból vettük ki a részünket és elmondhatom, hogy mindenkinek nagyon ízlett. A vendégek vihettek is haza belőle, és hogy otthon is elkészíthessék megkapták a receptet is, néhány más sütemény leírásával együtt. Mivel meghívót is kaptak a Mikulás-délutánra, még a karácsonyi versikék, dalocskák megtanulásához is vihettek haza segítséget a fűzős könyvbetét formájában. Nem sok idejük maradt a verstanulásra, hiszen egy hét múlva a megszokott helyen ismét együtt voltunk, és kissé izgatottan vártuk a Mikulást. A várakozás feszültségét oldotta a Mikulás kesztyűje című bábjáték, amelyet az óvoda bábmunkaközössége adott elő. Ezután végre megérkezett a várva-várt Mikulás bácsi, akit közös énekléssel fogadtunk. Először szaloncukrot osztogatott és beszélgetett a bátrabb gyerekekkel, majd belekukkanthattunk a hatalmas zsákjába. Egyikmásik apróság hamar feltalálta magát: meg sem várva hogy rá kerüljön a sor, kivette magának az ajándékot. Persze azok sem maradtak csomag nélkül, akik egy kicsit megszeppenve félrehúzódtak, mert jóságos nagyszakállú róluk is gondoskodott. Elmenőben megígérte hogy jövőre újra eljön, mi pedig énekszóval búcsúzva köszöntük meg a sok ajándékot. Januárban az utolsó csütörtök délután várjuk ismét az érdeklődőket, akkor már a farsangra készülhetünk. A programban farsangi sütemények ötletbörzéjét is terveztük, így szívesen fogadunk a szülőktől is recepteket. Pásztiné Ács Edit óvónő Wass Albert "Tavaszi szél" c. színműve 62 év után színpadon Wass Albert továbbra is reneszánszát éli. Az erdélyi író életműve méltán követeli helyét a magyar klasszikusok sorában. Regényei, novellái és versei egyaránt elnyerik a kritikusok elismerését és az olvasók tetszését. Ritka találkozás ez napjainkban. A drámaíró Wass Albertet viszont kevesen ismerik. A "Tavaszi szél" c. darabját még a Nemzeti Színház rendelte meg,ill. vitte színre. Bemutatóját 1944-ben Budapest ostroma hiúsította meg. Nem maradt ránk a színrevitel művészeti terve, elképzelései, semmi... De megvan a szerző kézirata, most már nyomtatott változata is. A mű megidézi Trianont, úgy ahogy azt Erdélyben, az elszakított országrészben megérték az emberek. Nemesek, egyszerű parasztok, családok és egyének. Egy országgyűlési képviselő sorsán keresztül láttatja az író a tragikus eseményt a mindennapokban. Ugyanakkor a színművet átszövi a szerelem, a hazaszeretet és nemzeti sorskérdések az egyének életében. Kisbéren a Kistérségi Művelődési Központ Wass Albert nevét kapta. A polgárosodó város színháztársulatot is létrehozott. Évszázadnyi lépésnek számított, hogy egy lepusztult kultúrház helyében egy korszerű, színházteremmel is berendezett művelődési központ jöhessen létre a Bakonyalján. Tehetségek itt is születtek és születnek, színművészeti főiskolások, színpadot próbált amatőr művészek. A gondolat is megfogant 2005 telén: vigyük színre a Trianont idéző Wass Albert darabot. A hitet, hogy ez megszülethet, egy határon túli velünk élő legenda adta meg, Dráfi Mátyás színész, rendező. Az ő nevét a Felvidéken mindenki ismeri. Az anyaországban "talán" csak a szakma. Matyi bácsi az amatőr művészek felkérésére igent mondott. A megbeszélések, majd a próbák januárjában kezdődtek a kisbéri művelődési központban. Nyáron a felvidéki Kamocsa művelődési háza adott helyt az intenzív próbáknak, majd Bakonyszombathely kultúrszerető miliője után tért a társulat vissza Kisbérre. A térség megszólított szakemberei, művészei, intézményei az ügy mellé álltak: Cser Tamásné (díszlettervezés, díszletfestés), Rohonczi László (korabeli bútorzat), Syncron zenekar (hangosítás, világosítás), Horváth Barnabás (hangtechnika), Tilinkó zenekar (Székesfehérvár, zenei alapok), Pozsonyi Magyar Rádió (hangeffektusok), Jászai Mari Színház (ruhakellékek), Pintér Gábor (díszletkellékek), Kisbéri Városigazgatóság (díszletek), Táncsics Mihály Gimnázium és KSZKI (plakát, statiszták), Bánki Donát Szakiskola (korabeli ruhák). Mindezeken túl számos magánszemély is az ügy mellé állt. A szereplői gárda kisbéri, bakonyszombathelyi, bakonysárkányi, ácsteszéri, császári és gútai színészekből áll. "Professzionista előadást amatőr szereplőkkel" - vallják jelmondatukban a színészek és a rendezők. Ez a vezérelv, és erre tették fel a közreműködők elmúltegyévi szabadidejüket. Az ősbemutató időpontja közeleg: március 10. (szombat) jegyek már kaphatóak a művelődési központban. A szervezők meghívták a szakma országos képviselőit is a nagy eseményre. A téma nem könnyű: Trianoni történelmünkben Mohács megismétlődése. Egy olyan trauma, melyen a magyar lélek a mai napig nem tudott túllépni. Wass Albert színműve talán segít ebben. Közel hozza elénk Erdély mindennapjait a trianoni órákban. Hogy lesz Kisbéren színháztörténeti esemény az most már bizonyos, hogy ez művészi igényű megfogalmazás lesz, az is megelőlegezhető. Érezhető, hogy a város is ténylegesen érzi ennek jelentőségét, és szellemi energiáját mozgósította az ügy érdekében. Hogy a színházi szakma is fogékony lesz a kezdeményezés felé, ezt nem tudhatjuk. A darab azonban meg fog születni, végre 62 év után, és abban is hiszünk, hogy ezzel egy tehetséges színházi társulat is létrejön a Bakonyalján. Pintér Lajos

7 2006. december január KISBÉRI ÚJSÁG 7 Tisztelt H ö l g y e i m é s U r a i m! Megtörtént a Lovarda ünnepélyes átadása. Az ünnepélyen a kisbéri mazsorettek bevonulása után rövid kulturális műsorban fellépett a Tárkányi Aszszonykórus egy népdalcsokorral, a rédei néptáncos gyermekek, és a kisbéri gimnázium egy zenés-táncos produkcióval. Kisbér Város önkormányzata nevében Dr. Udvardi Erzsébet köszönte meg a tervezésben, kivitelezésben résztvevőknek a munkát. Fórizs Zoltán az épület újraálmodója ünnepi beszédét közöljük, mert az ő köszöntője tartalmazza Kisbér szimbólumának rövid történetét év nyarán hasonló ünnepi szorongással és kíváncsisággal ezen a helyen ünnepeltük meg a kisbéri félvér és a kisbéri ménesbirtok megalapításának 150. évfordulóját. Az ünnepnek kiemelt jelentősége volt, hiszen a megemlékezés nem pusztán a város számára világhírnevet hozó fajta nemesítésnek szólt, hanem ünnep volt a város és a kistérség számára is, hiszen a Királyi Katonai Ménesbirtok indította el a kistérséget a 19. század ipari és mezőgazdasági fejlődés útján. A kisbéri és egyben a magyar ÉLŐ ÖRÖKSÉGÜNK - a kisbéri félvér, Buccaneer, Kisbér, Kincsem, Imperiál ünnepén a megemlékező beszédek alatt kicsit szomorúan néztünk magunk körül. Néztük a vakolatlan falakat, néztük a lábunk alatt sercegő zúzott kavicsot, néztük a szinte felismerhetetlenségig átépített, lepusztult istálló épületek homlokzatát, a beázó palatetőt és az istálló udvarokat lehatároló vasbeton és rozsdás acél kerítéseket. Nyár volt, kellemes nyári szellő járta át az udvarokat és a lovardát. A kastélyparkból és a 200 éves gesztenyefák irányából madárcsicsergés hangja szűrődött be. A szomorkás látvány, a kisbérről elhurcolt, elosztogatott tenyészmén, kanca és csikó állomány tudata ellenére valami különös érzés volt a levegőben - a reménység, a jövőbe vetett bizalom és hit érzése. Az optimizmust, a bizakodást erősítette a évben felújított lovarda homlokzat látványa, az óránként felcsendülő harangjáték - tudtuk, éreztük, hogy végre valami elkezdődött. A kicsit nyirkos - dohos falak között behunyva a szemünket megpróbáltuk elképzelni azt az életképet, amely október 1-én tárult Ritter Ferenc altábornagy és a megnyitási ünnepségeken résztvevő magyar királyi és osztrák császári meghívottak elé. Megpróbáltuk elképzelni azt a pompát és önfeledt ünnepi hangulatot amely az augusztus 15-én Kisbérre érkező I. Ferenc Józsefet fogadta. De már magunkban tervezgettünk, hiszen a jövőbe vetett hit alapja a tervezés. Az ünnepi pulpitusra szegezett tekintetünk mögött már egy felújított lovarda és istálló épületegyüttes képe állt, láttuk magunk előtt a hajdani istállók udvarán felállított karámot, megannyi csodás paripával - láttunk magunk előtt egy új kisbéri félvér ménesbirtokot. Az ünnepet év őszétől dolgos munka követte, elszánt erőfeszítés, akarat, remény, összefogás majd egy újabb remény. Megannyi ember, megannyi gondolat - azonban volt Mindannyiunkban egy közös: az akarat egy megszürkült világhírű érték újjáélesztésére. És mint ahogy az lenni szokott a hit és a tett ismét csodákra volt képes. 150 évvel az első katonai díszsortűz után a magyar királyi ménesbirtok újjáéledt, részben megtartva a világhírnevet adó tradíciókat vissza kapta eredeti állapotát a kisbéri félvér ménesistálló, a lovarda újból nyitva áll a díjlovaglás és díjugratás szerelmesei számára. Az épületek masszív falai közé bekerültek a 21. század európai idegenforgalmi követelményeit kielégítő wellness - élményfürdő, a fittness - rekreáció, szépség és egészségmegőrzés funkciói is. A lovarda épület már nem csak a lovak vágtájától és nyerítésétől hangos, hanem felcsendülnek az ismert operák dallamai, felharsan a sportrendezvények szurkolói örömrivalgása, és morajlik a konferenciák tapsvihara. I. Ferenc József császár úgy fogalmazott: legyen Kisbér a "Nemes vérű lovak" tenyészhelye. Az igen költséges 300 angol telivér helyett jelentős mennyiségű magyar ló került be a ménesbe. Több generáción keresztül, kitartó munkával az angol telivér fedezőmén és a magyar kanca állomány házasságából világhírnév született. A kisbéri félvér ménesbirtok virágkorában a ménesállomány közel 500 lovat számlált. 150 év elteltével egy másik világ másfajta kihívása előtt állunk, azonban mindnyájunk számára egyértelmű, - ahogyan mélyen tisztelni kell nagy-, déd-, és ükapáinkat olyan indíttatással kötelességünk megőrizni a hely és szellemiség értékeit, tradícióit. A nagyapáinktól csupán kölcsönkapott örökségünk megőrzésén túl a jelen kor küldetése a műemlékegyüttes, a belváros, a Bakony-alja kistérség arculatának megújulása, gazdasági felemelkedése, amelyben döntő szerepet játszik az idegenforgalom és jövőbeli fejlődése. A mai nappal egy három éves álom véget ért. Az, amit egy zúzottköves lovardában álmodtunk meg - mára valósággá vált. Ha most csukjuk be a szemünket akkor az új terveinket már egy gyönyörű - restaurált lovardában, a korhadt deszkás pulpitus helyett pedig egy új és korszerű nézőtér előtt álmodhatjuk tovább. Ennek a közös akaratnak a középpontjában már a felújított Batthyány kastély, a szállodaként és kereskedő házként funkcionáló istálló épületek, a rekonstruált romantikus Télikert és Üvegház, Angol-park, Lóversenypálya, Kaszinó és Tófürdő mint új gyógyító és élményfürdő állnak. Nagy tervek és sok munka - ha röviden jellemezni akarjuk a jövőt. De az álmok megvalósításához ismét van elszántság és van akarat, van hit és kitartás. Ezekkel az utolsó szavakkal szeretném megköszönni a munkáját Kisbér városának és a Bakony-alja kistérségnek, a Kincstári Vagyoni Igazgatóságnak valamint azoknak a Kivitelezőknek akik az elmúlt 9 hónapban szívükön viselték a műemlékegyüttes illetve a műemléki belváros sorsát. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, 2-3 év múlva találkozzunk ugyanitt! Köszönöm a megtisztelő figyelmüket! Fórizs Zoltán (tervező) Bakony Gyöngye december 30-án tartja év végi záróünnepségét a Bakony Gyöngye autós-motoros nosztalgia egyesület. A rendezvényen az egyesület elnöke beszámol az ez évben tartott rendezvényekről. Ebből szeretnék néhány gondolatot leírni. Megvitatásra kerül a januári fegyverbörze; a márciusi veterán autós börze sikerének és folytatásának lehetőségei; a májusi gulyásfőző rendezvény (ezen a rendezvényen egyre több csapat indul évente). Az egyesület fontosnak tartja a Miltfait Ferenc körüli mítosz kiterjesztését és a rendezvény népművészeti irányvonalának megismertetését. A júliusi veterán autós-motorostalálkozók változó sikereket értek el. Érthetetlen okból kevés résztvevővel indult a Táncsics emléktúra Ácsteszérre. autós-motoros nosztalgia egyesület Jövőre egy szomszédos település kérte a bekapcsolódási lehetőséget, amelyet szintén megvitatunk 30-án. A mezőgazdasági géptalálkozót már nem rendezzük meg. Érdektelenségbe fulladt. Az idén nem volt résztvevő, talán a nagy gépek közlekedésének nehézségei, illetve a mezőgazdasági munkák miatt. Sajnálom ezt a rendezvényt, arra számítottunk, hogy a mezőgazdaságban dolgozóknak sikerül egy közös gépész napot tartanunk, ahol a régebbi gépeké lett volna a főszerep. A novemberi veteránautós börze a 81-es főút mellett változatlan sikernek örvend. Minőségi szerepet kapott a szocreálokon kívül az antik bútorok, festmények kínálása is. Egyesületünk közreműködésével tartotta meg a Wass Albert Művelődési Központ első igazi, a színész társadalom nagyjait felvonultató előadói estjét. Itt járt a Szenes turné. Fellépői voltak Kovács Kati, Mary Zsuzsi, Koós János, Aradszki László, Payer András és Bebe a BlackII Black énekese, akik jól kiveteránozták magukat a kiállított autókkal. Végezetül szeretném kiemelni szponzorainkat, akik nélkül rendezvényeinket nem tudnánk sikeresen lefolytatni. A támogatók: Kisbér Város Önkormányzata, Városigazgatóság, Wass Albert Művelődési Központ, Bakonyvidéke Takarékszövetkezet, OTP Kisbér, Pöttöm Babaház, Fodor hús, Micskó hús, Ferenczi hús, Fess kft, Nemes Tibor, Kincsem hotel, Dragimill kft, Balom BT, Morvai autósbolt, Biczó tűzifa, FE-KI kft, Polgárőrség, id. Békási Imre, Szabó József, Dallas divat, Tapcsi fagyizó, Török zöldség, Harmath zöldség, Staudinger Mihály, Wink cipőbolt, Horváth Melinda, FÉM Művek kft, Polgármesteri Hivatal Ácsteszér, Hering Trade, Perczel Mór Hagyományőrző Egyesület.. és még sokan mások. Engedjék meg, hogy ezután kívánjak minden kedves érdeklődőnek, résztvevőnek és a Kisbéri Újságon keresztül minden kedves Olvasónak Békés Boldog Karácsonyt! Üdvözlettel: Békási Imre egyesületi elnök

8 8 KISBÉRI ÚJSÁG december január Évzáró a hagyományőrzőknél A Perczel Mór honvéd hagyományőrző egyesület megtartotta év végi ünnepélyes állománygyűlését. A rendezvény a Csapatzászló behozatallal kezdődött, majd a parancsnokok köszöntése, ünnepi parancskihirdetéssel és előléptetésekkel folytatódott. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével többek között Keleti György, Országgyűlési képviselő, Sipos Géza, BEOSZ elnök, Kerekes Sándor, MATASZ elnök, Vitéz E m l é k m ű a v a t á s Békét teremtünk az emlékek között Katonai emlékművet avattak Kisbéren Kisbér önkormányzata komoly erőfeszítéseket tett azért, hogy a második világháború alatt a település környéki harcokban elesett, s a városi parkban nyugvó szovjet katonák végre méltó nyughelyre találjanak. Szerdán délelőtt, a kisbéri Felső temetőben került sor a kegyeletes ünnepségre, amellyel a katonák végső nyughelyéül kialakított parcellát, és a tiszteletükre emelt emlékművet felavatták. A katonai tiszteletadással megrendezett emlékműavatáson részt vett az Oroszországi Föderáció Nagykövetségének képviseletében Vjacseszlav Bugakov főtanácsos, a Moldovai Köztársaság Nagykövetségének képviseletében Vladimír Rusnac főtanácsos, Keleti György, a térség országgyűlési képviselője, Horváth Lajos, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadisírgondozó és Hagyományőrző Iroda vezetője. Dr. Udvardi Erzsébet, kisbéri polgármester ünnepi beszédében azt emelte ki, az utókornak kötelessége, hogy a harcokban, bármely oldalon elesett katonáknak méltó nyughelyet teremtsen, s emlékművet állítson tiszteletükre. Egy olyan helyet, ahol kegyelettel gondolhatnak rájuk egy szál virággal, koszorúval, főhajtással. A város temetőiben ilyen kövek, kopjafák, domborművek mondják el a katonák helytállását, s teremtenek békét az emlékekben. Hegedűs Pál, a helyi Honismereti Kör elnöke beszédében elmondta: "A halottak tisztelete ősidőktől fogva minden nemzet kultúrájának fontos része. Különös tisztelet övezi azokat, akik a háborúban, harc közben estek el, bármelyik nemzet fiai is legyenek és bármelyik oldalon harcoltak." Majd felelevenítette azokat a harcokat, amelyek során az a 42 szovjet katona is elesett, Bájczy István nemzetőr dandártábornok, Földes Péter, Kisbér Város Önkormányzati képviselője, és a környékbeli nyugdíjas katonatisztek, valamint segítőink, patronálóink. A vendégeket terített ünnepi asztal fogadta. A felszólások után közvetlen baráti beszélgetésekkel záródott az évet lezáró ünnepi rendezvény. Békási Imre hagyományőrző titkár akik azitt a kisbéri temetőben találtak végső nyughelyükre. Az emlékművön húsz tábla, húsz név áll mindössze, hiszen csak az ő személyüket tudták azonosítani. A beszédeket követően, a Protestáns Tábori Püspökség képviseletében Oláh Emil őrnagy, tábori esperes, valamint a Katolikus Tábori Püspökség képviseletében Berta Tibor, alezredes tartott istentiszteletet, és szentelte újra az emlékművet. Ezt követően az Oroszországi Föderáció főtanácsosa, majd a Moldovai Köztársaság főtanácsosa helyezett el koszorút az emlékműnél. Keleti György és Falmann József, az MSZP, dr. Udvardi Erzsébet és Hegedűs Pál, Kisbér város koszorúját helyezte el. A jelenlévők egy-egy gyertyát gyújtottak az elhunytak tiszteletére, s körben elhelyezték az emlékmű elé. Gáspár Mária (A cikk megjelent a Megyei hírlapban) Kisbér Város Önkormányzata ezúton is köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik az áthelyezésben közreműködtek, segítették, támogatták az önkormányzat törekvését. Külön köszönetet érdemel a Kincstári Vagyoni Igazgatóság anyagi hozzájárulása, valamint a FUNE- BRIA Temetkezési Kft. támogatása, aki az exhumálást, szállítást, valamint az újratemetést térítésmentesen végezte el. Kisbéri Motoros Baráti Kör Tavalyi teendőinket folytatva nagy erővel kezdtük szervezni az idei programjainkat. Egyesületünk új tagokkal bővült és szeretnénk még sokáig megtartani ezt a szoros baráti jelleget. Gyűléseinket továbbra is a Wass Albert Művelődési Központban tartjuk. A rendszeres összejöveteleken kívül közös programokat szervezünk, sokat motorozunk együtt és lehetőség szerint motoros találkozókra is közösen járunk. Következő motorostalálkozónk időpontja április Ez alkalommal Kisbér külterületén, a volt katonai telepen (Tölgyestelep) kerül megrendezésre. Tervezett programjaink között szerepel többek között a Főnix, Blues Company, Tequila, Zorall, valamint amatőr zenekarok fellépése. Ezen kívül lesz motoros felvonulás, illetve játékos és ügyességi vetélkedők. Hogy mindez megvalósulhasson, nagyon sok segítséget kapunk Kisbér Város Önkormányzatától, a Kisbéri Városigazgatóságtól és nem utol "...és miként hirdeti a Biblia: megméretik az embernek fia s ki mint vetett, azonképpen arat. Mert elfut a víz és csak a kő marad, de a kő marad." Wass Albert december 5-én második alkalommal szerveztük meg és adtunk helyet a megyei Wass Albert vers- és prózamondó versenynek a Városi Könyvtárban. Nevezni egy Wass Albert és egy Balassi-kard díjban részesült költő müvével lehetett a év közötti korosztálynak. Komárom-Esztergom megye középiskoláiból 19 diák nevezett a versenyre. Zsűri: Herczigné Mlakár Erzsébet József A. Megyei Könyvtár igazgatóhelyettese Tatabánya Mármarosi Lászlóné Táncsics M. Gimnázium tanára Kisbér Kemény Péterné Bánki D. Szakképző Iskola tanára Kisbér A kihúzott számok sorrendjében elsőként a Wass Albert műveket hallgatta meg a zsűri. Ezt követően a Balassi-kard díjas szerzők verseit mondhatták el. Elhangzott többek között Csoóri Sándor, Gérecz Attila sósorban a Főnix Motoros Club tagjaitól. Támogatóink között szerepel még a Syncron Band, RMC Székesfehérvár, Kerekes Csárda Écs, Wild Magazin, valamint a Print Grafikai Stúdió. Továbbra is keressük támogatók, szponzorok bárminemű segítését, hogy még színesebb programot tudjunk nyújtani motoros társainknak, gazdagítva ezzel Kisbér kulturális életét. Célunk, hogy összefogjuk a motorosokat és hogy olyan közösségek, barátságok alakuljanak ki, ahova mindig szívesen térnek majd vissza az érdeklődők. Elérhetőségeink: / és Tóth Bálint műveiből is. A zsűri pontozta mindkét előadást és döntött a helyezésekről. I. Lendvai Viktor Eötvös József Gimnázium Tata II. Nyári Kitti Katalin Kempelen Farkas Középiskola Komárom III. Kastély Máté Táncsics Mihály Gimnázium Kisbér A díjak átadását követően Mármarosi Lászlóné tanárnő szakmai értékelését, tanácsait és javaslatait hallhatták a versenyről, a helyezettekről. A verseny döntője Bonyhádon lesz január 6-án, melyen az első két helyezett vehet részt. Ezúton is gratulálunk a helyezetteknek, és sikeres szereplést kívánunk a továbbjutottaknak. Morvai Józsefné igazgató

9 2006. december január KISBÉRI ÚJSÁG 9 A FOCI M I N D E N E K ELŐTT! "Ha már labda, akkor rúgjuk!" Hofi Géza mondta ezt a mondatot, még valamikor a kilencvenes években. Szerencsére Kisbéren egyre több gyermek van, akit érdekel ez a sportág, érdekel ez a csodálatos játék, és szívesen jár a keddi edzésekre. Külön öröm számomra, hogy egyre több kislány is látogatja az edzéseket. A világ legnépszerűbb játéka a labdarúgás. Sajnos nekünk magyaroknak mostanában nem túl sok babér terem nemzetközi szinten, de legalább emlékeink vannak a régi világhírű csapatainkról, kiváló játékosainktól. Öcsi bácsi is elment közülünk. Örökre büszke lehet rá a magyar nép, és az egész világ. Mi, magyarok pedig szégyelljük magunkat, hogy nem telt meg a Puskás Ferenc Stadion a temetési ünnepségen. A Real Madrid stadionja megtelt volna, abban biztos vagyok, pedig nem spanyol volt, hanem magyar! Sokan azt mondják, a foci nagyon egyszerű dolog. Én azt gondolom, ez nem így van. Vannak szabályok, amelyek nem is olyan egyszerűek, például a les, tétlen les, stb. Van játékvezető, aki néha téved, ezt el kell viselni. Van egy labda, amelynek kezelése egy ötéves gyermek számára még komoly gondot jelent. Van közönség, akinek meg kell felelni, szülők, barátok, iskolatársak, ismerősök. Vannak csapattársak, akikkel közös célért kell sportszerűen küzdeni. A legfontosabb pedig, hogy van ellenfél is, amely szintén ugyanazt akarja, amit mi: győzni, mindenáron! "Nem a győzelem a fontos, az a legfontosabb!" Az egyik legnagyobb holland aranylabdás focista szavai ezek. Aki látja az edzések végén a rövid játékot, az tudja, hogy ezt valóban átérzik a gyerekek. Az évi utolsó edzésünket filmvetítéssel töltjük majd, amely után szendvicsek, és üdítő várja a gyerekeket. A következő évben edzésünket a tanítási idő első keddjén a szokásos időpontban délután öt órakor kezdjük. Köszönet a szülőknek, a gyerekeknek a részvételért, segítségért. Mindenkinek szép újévet kívánunk az egész csapat nevében! Kégl Attila edző S z e r e t n e e l u t a z n i? Szilveszteri programok belföldön és külföldön Január és februárban kedvezményes belföldi üdülések: fürdőhelyeken, hegyvidéken Kérje tájékoztatónkat! Akció: Hajdúszoboszlón: + 1 ajándék éjszaka félpanzióval és nyugdíjas kedvezménnyel Kisbér Tourist - Komáromi u. 1. (A katolikus templom mellett.) Telefon: 34/ S Z E N T E O P T I K A Kisbér Széchenyi u. 2. Tel.: 34/ Rendszeres szemészeti szakvizsgálat! Rendel: Dr. Török Katalin szemész szakorvos Hírlap, Karácsonyi képeslapok, dísztasakok nagy választékban Január 2-án és 20-án Hírlap Ismételt felhívás! Kisbéri Gyűjtők figyelem! Kiállításokat szerveznénk azok számára, akiknek - bármilyen jellegű -bemutatásra alkalmas gyűjteményük van, és azt szívesen bemutatnák a Wass Albert Művelődési Központban. Várom telefonjaikat a 34/ számon, vagy keressenek személyesen! Somogyi Lászlóné művelődésszervező Evangélikus hírek... Istentiszteletet tartunk Kisbéren ünnepi istentiszteletek a Református templomban: időpontjai December 26-án 10 órától 1. Dec. 24. Szenteste 16,30 Január 7-én 10 órától Istentiszteletet tartunk Hántán: December 24-én 16 órától December 25-én 10 órától Január 14-én 10 órától Január 21-én 10 órától Január 28-án 10 órától Január ig ökumenikus imahét lesz az istentiszteleteken kihirdetett és a hirdetőtáblán közzétett helyszíneken. Szeretettel várjuk! A kisbéri református 2. Dec ,30 úrvacsorás istentisztelet 3. Dec Újvári Sándor legátus igehirdetése 4. Dec ,15-kor 5. Dec. 31. Óévi istentisztelet: 16, Újévi Katolikus Szentmisék időpontjai: December 24, vasárnap December 26. kedd istentisztelet 9,30 Hánta 8.00 és Hánta 8.00 Kisbér Pásztorjáték December 31. vasárnap Éjféli mise Hánta 8.00 Kisbér 9.30 December 25. hétfő Január 1. hétfő Hánta 8.00 Kisbér 9.30 Hánta 8.00 Kisbér 9.30 Ne vásároljon számítógépet, mielőtt elolvasta volna ezt az ajánlatot! Ft Sulinet adókedvezmény a számítógépe árából! ig még kihasználhatja! Nézzen be hozzánk! Info-Sziget Számítástechnika Kisbér, Széchenyi u. 36. Bőrtápláló, regeneráló, energiát adó C H O C O M I N T t e s t p a k o l á s karácsonyra ajándékozható. Érdeklődni: 06-70/ Apróhirdetés Ingyen, ill. fél áron kiadó üzlethelyisé Kisbér központjában fodrász, kozmetikus, pedikűr-manikűr szakmában dolgozóknak, esetleg homeopátia és természetgyógyászat. Tel: 70/ este Kisbéren a Batthyány téri lakótelepen felújított 2 szobás összkomfortos, étkezős, gázfűtéses, klímás, riasztós, 1 emeleti lakás bútorozottan eladó. 06/20/ MARCSI ÉKSZERBOLT Kisbér, Széchenyi I. u. 21. Arany, ezüst, óra, piercing értékesítés Javítás, készítés, törtarany beszámítás bérmunkadíjak 1990,-Ft/gr-tól Óraelem csere Nyitva tartás: K-P: Szo.: Telefon: 30/

10 10 KISBÉRI ÚJSÁG december január Szilveszterezzen a Bakony Étteremben! Búcsúztassuk együtt a 2006-os esztendőt, legyenek a vendégeink, Kisbéren a B a k o n y Étteremben. Hangulatos zenével és ízletes vacsorával várjuk kedves vendégeinket. A belépők ára vacsorával 6000 Ft / fő. Jegyek csak elővételben kaphatók! Érdeklődni a helyszínen lehet, Kisbér Kossuth utca 23. vagy telefonon 34/ B A K O N Y É T T E R E M Kisbér, Kossuth L. u. 23. Tel/fax: 34/ Mobil: 06/ férőhelyes éttermünk a hozzá tartozó hangulatos kerthelyiséggel várja kedves vendégeit! Esküvők, osztálytalálkozók, bálok. Szolíd, vidéki árak, házias ízek. Hidegtálak készítését és rendezvényszervezést vállalunk. w w w. b a k o n y e t t e r e m. h u Szilveszteri bál a Kincsem hotelben! H a n g u l a t o s Ó é v b ú c s ú z t a t á s a K i n c s e m h o t e l b e n. A kitűnő ételek mellett jó hangulatot élőzene, tombolasorsolás biztosítja, Belépő elővásárlással: Ft/fő Érdeklődni: 34/ Üdülési csekket elfogadunk. TERMÉSZETGYÓGYÁSZAT Kineziológiai oldások gyengéd, egyénre szabott módszerekkel stressz okozta problémák kezelésére. Ajánlott felnőttek részére: - szorongás, félelmek, depresszió, pánik - magánéleti és munkahelyi kapcsolati problémák, és konfliktusok, - fejfájás, migrén, - pszichoszomatikus betegségek (mint emésztőszervi fekélyek, szívritmus zavar, túlérzékenység lelki hátterének oldása) - alvászavar, krónikus fáradtság - emésztőszervi problémák esetében. Kérésre részletes személyiség elemzés. Ajánlott gyermekek részére: - tanulási nehézségek, - félelem az óvodától, iskolától, - beilleszkedési és viselkedési problémák esetében. Bejelentkezés és időpont egyeztetés: 70/ telefonszámon Apróhirdetés Ház ELADÓ! Muskátli u.8. Érdeklődni: 72/ ; 06-70/ Kisbéri Újság Kisbér város havonta megjelenő közéleti lapja Felelős kiadó: Kégl Attila városigazgató 2870 Kisbér, Perczel Mór u. 40. Tel.: 34/ Főszerkesztő: Malomsoki László Tel.: 30/ Szerkesztőség címe: Városi Könyvtár Kisbér, Batthány tér 5/a Tel.: 34/ Nyomda: Multi Grafi Kft Nagyigmánd, Fácán u Elhunytak: Nagy Gábor szül Usztics Péterné szül. Barna Mária 1919 Vizeli József szül Bognár Magdolna szül Szabó Ferencné szül. Csertek Ilona 1923 Kovács Istvánné szül. Scholl Katalin Gabriella 1929 Horváth János szül Születtek Farkas Pál és Bihacker Andrea lánya Eszter Malcsik József és Tribusz Tünde fia Zsombor Sulyok Tamás és Polgár Ivett fia Tamás

11

12 12 KISBÉRI ÚJSÁG december január Hegedüs Pál és Dr. Udvardi Erzsébet főhajtással tisztelgett a hősök előtt Itt már járt a Mikulás Minden csoportban mesélt a gyermekeknek Minden kisgyermek nagy örömmel fogadta Ők énekeltek Ők várták Ők kedves műsorral fogadták A kisiskolások műsora tetszett a Mikulás bácsinak Dr. Udvardi Erzsébet polgármester és Dákai József alpolgármester köszöntötte a hántai és a kisbéri A Vöröskereszt helyi aktivistái sok rendez- Nyugdíjasnap legidősebb résztvevőit vény aktív résztvevői. Ez a kép a kisbéri Molnár Györgyné Kovács Ferenc Pilcz Ervinné Ferenczi István Nyugdíjasnapon készült

ALTÁRÓI TÜKÖR ALTÁRÓI TÜKÖR A TOKODALTÁRÓI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. Juhász Gyula: Karácsony felé

ALTÁRÓI TÜKÖR ALTÁRÓI TÜKÖR A TOKODALTÁRÓI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. Juhász Gyula: Karácsony felé ALTÁRÓI TÜKÖR A TOKODALTÁRÓI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2010. december Juhász Gyula: Karácsony felé Szép Tündérország támad föl szívemben A szeretetnek csillagára nézek, Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet, Bizalmas

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

A Szolnoki Szent-Györgyi Albert Általános Iskola alsós Diákönkormányzatának. munkaterve. 2016/2017. tanév

A Szolnoki Szent-Györgyi Albert Általános Iskola alsós Diákönkormányzatának. munkaterve. 2016/2017. tanév A Szolnoki Szent-Györgyi Albert Általános Iskola alsós Diákönkormányzatának munkaterve 2016/2017. tanév Készítette: Hársfalviné Balázsi Katalin - alsós Diákönkormányzatot segítő tanár A munkatervet megvitatta

Részletesebben

ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató

ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató SZEPTEMBER 1. h Az első tanítási nap 8.00 - Ünnepélyes tanévnyitó. utána: Iskolai Sportkör gyűlés Alsó tagozat: 1-4.óra: osztályfőnöki óra

Részletesebben

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel.

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel. Jeles napok 113 VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL énekléssel sok-sok tánccal...és a gólyaesküvel. 114 A szalagavatót minden évben nagy várakozás előzi meg, mind a diákok, mind a tanárok részéről. Így történt ez

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Hónap szeptember Önkormányzati rendezvények 19. Műsorszámos részvétel a Pestújhelyi Emlék tér emléktábla avatásán Kiemelt iskolai rendezvények 1.

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

iskolai híradó MÁR A KAPUBAN VÁRTA AZ ISKOLÁBA ÉRKEZŐKETA MIKULÁS MI VAN, HA NEM SZERET? DE NEHÉZ ELHINNI, HOGY MINDENT TUD!

iskolai híradó MÁR A KAPUBAN VÁRTA AZ ISKOLÁBA ÉRKEZŐKETA MIKULÁS MI VAN, HA NEM SZERET? DE NEHÉZ ELHINNI, HOGY MINDENT TUD! iskolai híradó Budapest III. kerületi Önkormányzat Óvoda, Általános Iskola,Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény III. Szellő utca 9-11. 1035 www.szelloegymi.hu 2012. február 5. évf. 5. 5 szám

Részletesebben

2011. évi rendezvénynaptár

2011. évi rendezvénynaptár 2011. évi rendezvénynaptár JANUÁR 12. Doni megemlékezés 21. Magyar Kultúra Napja 22. Német Nemzetiségi Nap 28. FEBRUÁR 1. Meseszínház - Kabóca Bábszínház 11. 12. Valentin napi party Kultúrház 26. Farsangi

Részletesebben

MUNKATERV. a 2011-es évre

MUNKATERV. a 2011-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2011-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

ÜTEMTERV tanév

ÜTEMTERV tanév ÜTEMTERV 2013 2014. tanév SZEPTEMBER 2. h Az első tanítási nap 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó Iskolai Sportkör gyűlés Alsó tagozat: 1-4.óra: osztályfőnöki óra Felső tagozat: 1-5.óra: osztályfőnöki óra Ebéd

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek 1. sz. melléklet 2017. évi Városi rendezvényterv Készítette: Ferenczné Fajta Mária mb. intézményvezető I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek I. Nemzeti és állami ünnepek Március 15. Az 1848/49-es

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE 2014-2015-ös TANÉV KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014-2015-ös TANÉV HÓNAP NAP ESEMÉNYEK (RENDEZVÉNYEK, ÜNNEPÉLYEK)

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

2011. A 2010/2011-es tanév II. félévében és a 2011/2012-es tanév I. félévében is várta az elsősöket a színházi előadások világa.

2011. A 2010/2011-es tanév II. félévében és a 2011/2012-es tanév I. félévében is várta az elsősöket a színházi előadások világa. A 2010/2011-es tanév II. félévében és a 2011/2012-es tanév I. félévében is várta az elsősöket a színházi előadások világa. 2010. március 17-én: Szabad Ötletek Színháza Misi Mókus kalandjai Főhősünk, Misi

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október A tanév rendje 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2014. szeptember 1. (hétfő) A tanév első féléve: 2015. január 16-ig (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2015. január

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye)

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) 2008. január 5. Egyesületünk megalakulása. Az egyesület létrehozása egy baráti társaság kezdeményezéséből jött

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok Biharkeresztes 2013. Őszi Kulturális Programok Szeptember havi programok ITTHON VAGY MAGYARORSZÁG, SZERETLEK Szüreti Felvonulás és Bál Időpont: 2013. szeptember 28. 14.00 óra Helyszín: Városi Sportcsarnok

Részletesebben

VÁROSI RENDEZVÉNYTERVRE 2016.

VÁROSI RENDEZVÉNYTERVRE 2016. 1. sz. melléklet JAVASLAT A VÁROSI RENDEZVÉNYTERVRE 2016. Készítette: Radics Zoltánné intézményvezető I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek Nemzeti Ünnep: 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév A humán munkaközösség félévi beszámolója 2014-15. tanév Készítette: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mkv. Zalaszentgrót, 2015. január 27. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének tantárgyakat

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

Szeptemberi októberi programok

Szeptemberi októberi programok Szeptemberi októberi programok Szeptember 17 én, 18 án iskolánkban papírgyűjtés volt. A felsőtagozat összesen 5623 kg papírt gyűjtött. A tavalyi évben többet gyűjtöttünk. Reméljük a következő tanévben

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21.

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21. -1- A TANÉV RENDJE A 2010/2011. tanévben 183 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2010. szeptember 1. (szerda) Utolsó tanítási nap: 2011. június 15. (szerda) Az I. félév vége: 2011. január 14. A tanulók

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.416-3/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2009-2010-es tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2009-2010-es tanévre Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2009-2010-es tanévre Készítette: a PIGYÖ képviselő-testülete és Oláhné Horváth Ildikó a Pigyö patronálója Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ös tanév Tanító: Csáka Mária szeptember 15: Első nap az iskolában

OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ös tanév Tanító: Csáka Mária szeptember 15: Első nap az iskolában OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY 2014-2015-ös tanév Tanító: Csáka Mária 2014. szeptember 15: Első nap az iskolában Gyülekeztünk az iskola udvarán. Az V. osztályosok kézen fogtak és bevezettek minket a templomba

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA os TANÉV. 181 tanítási nap

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA os TANÉV. 181 tanítási nap KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015-2016-os TANÉV 181 tanítási nap KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015-2016-os TANÉV ESEMÉNYEK HÓNAP NAP AUGUSZTUS 31.

Részletesebben

KARÁCSONY Tervezési, szervezési munkafüzet 2016.

KARÁCSONY Tervezési, szervezési munkafüzet 2016. KARÁCSONY Tervezési, szervezési munkafüzet 2016. Talán nem tévedek nagyot, amikor azt mondom, hogy a karácsony az év legnagyobb ünnepe. Jézus születésnapja mellett a szeretet, a megértés, az egymásra való

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2014-2015. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2014-2015. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 15. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók Szántóné Seller Szilvia, Frák Erika 09. hótól folyamatos

Részletesebben

Diákönkormányzat. munkaterve

Diákönkormányzat. munkaterve Diákönkormányzat munkaterve 2014./2015. Doboz, 2014. szeptember 1. Kádár Ádámné DÖK segítő pedagógus Az iskolai diákönkormányzat jogait és az ezekkel összefüggésben álló feladatokat törvényi és rendeleti

Részletesebben

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta:

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta: Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 3-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Véh László polgármester Gubics

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Készítette: apigyö képviselő-testülete és Oláhné Horváth Ildikó apigyö patronálója Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

DÉL-BALATONI. Fenntartói értékelés a 2010/2011-es. tanévről. Zamárdi, 2011. Tanulói adatok: IDEGENFORGALMI, KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

DÉL-BALATONI. Fenntartói értékelés a 2010/2011-es. tanévről. Zamárdi, 2011. Tanulói adatok: IDEGENFORGALMI, KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI, KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Fenntartói értékelés a 2010/2011-es tanévről Zamárdi, 2011. Tanulói adatok: Az iskola tanulói létszáma 2010.szeptember 15 én: 102

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2015-2016. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László,

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

Budapest XX. kerületi Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium 1203 Budapest Serény u. 1

Budapest XX. kerületi Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium 1203 Budapest Serény u. 1 Budapest XX. kerületi Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium Diákönkormányzat munkaterv 2014/2015. tanév Iskolánk diákönkormányzata a DÖK SZMSZ által szabályozott keretek között, választott vezetőik

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

2014/2015. tanév ütemterve

2014/2015. tanév ütemterve 2014/2015. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet. Munkaközösség-vezetők megbeszélése 26. 8,00 Javítóvizsgák Szeptember 1. 8,00 Tanévnyitó ünnepély 3. Tanévnyitó értekezlet 5. 8,00 VENI

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

ÉS AKKOR JÖTT A NYUSZI! HÚSVÉTI KÉSZÜLŐDÉS A NAPKÖZIBEN

ÉS AKKOR JÖTT A NYUSZI! HÚSVÉTI KÉSZÜLŐDÉS A NAPKÖZIBEN iskolai híradó Budapest III. kerületi Önkormányzat Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény III. Szellő utca 9-11. 1035 www.szelloegymi.hu 2011. június 5. évf. 3. szám BÚCSÚZUNK!

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében Balmazújváros Város Önkormányzat Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság 2012. január 26-i nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója.

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. 2012. január: Iskolai csoportedzések, István Király ált iskola, minden hétfő 14 órától Gyolcsos Ferenc vezetésével 15 fő. Táncsics Mihály Általános iskola kedd

Részletesebben

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. május 3-án Határozatok: MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Sorszáma: Kódja 35/2012. (V.03.) F5 36/2012. (V.03.) F4 37/2012.

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér Szám: 1/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér Képviselő-testülete 2015. január 28- án 16 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Első féléves munkánkat a Pedagógiai Programunkkal összhangban, a munkatervben meghatározott feladatok alapján végeztük.

Részletesebben

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium - 2015/2016-os tanév ütemterve 1 ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE 1 Szo 2 V 3 H 4 K 5 Sz 6 Cs 7 P 8 Szo 9 V 10 H 11 K 12 Sz 13 Cs 14 P 15 Szo 16 V 17 H 18

Részletesebben

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE Összeállította és elfogadta: a Kastélydombi Általános Iskola nevelőtestülete 2011. augusztus 31. Szeptember 08.24. Alakuló értekezlet TÁMOP alakuló értekezlet Mochnács

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Szerepi Kelemen János Általános Iskola Szerep Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Egri Zsuzsanna munkaközösség-vezető A munkaközösség tagja: Osztályfőnökök: 5. osztály: Kucska Erika 6. osztály:

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje Időpont AUGUSZTUS 16-17. 9 00 Vezetői 22. 8 00 Munkaközösségi Alakuló megbeszélések 25. 9 00 Javító vizsgák Tantermek rendezése Peringer Mónika 29-31. 8 00 Tanév előkészítése Iskolavezetés

Részletesebben

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE 2015. április Az ÖKO-munkacsoport Tóth Violetta Takács Barbara biológia-testnevelés szakos tanár, az ÖKO- munkacsoport vezetője

Részletesebben

December 6-kán Fogyatékkal élők világnapja alkalmából tartott ünnepségen a Művelődési Házban az 6-7. osztály tanulói Németh Lászlóné által

December 6-kán Fogyatékkal élők világnapja alkalmából tartott ünnepségen a Művelődési Házban az 6-7. osztály tanulói Németh Lászlóné által Kossuth Morzsák November 11.: Márton nap alkalmából ismét összegyűlt az iskola apraja-nagyja. A 4. osztály már a délelőtt folyamán is szorgoskodott a konyhában, hogy vendégül láthassák társaikat. Mert

Részletesebben