Melléklet. 17/2006. (I. 24.) számú önkormányzati határozat:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Melléklet. 17/2006. (I. 24.) számú önkormányzati határozat:"

Átírás

1 17/2006. (I. 24.) számú önkormányzati határozat: Melléklet 1. Budakeszi Város Képviselı-testülete a melléklet szerint egységes szerkezetben fogadja el a 19/2005. (II. 15.) számú a évi fejlesztési programról szóló - önkormányzati határozat módosítását. 2. A 19/2005. (II. 15.) számú önkormányzati határozat 5. pontja e) alponttal egészül ki az alábbiak szerint: e) Az egyes programok forrásszerkezetén belül a polgármester átcsoportosítást végezhet az elıirányzott teljes költség változtatása nélkül. (jelentve) 131/2006. (VII. 4.) számú önkormányzati határozat: 1. Budakeszi Város Képviselı-testülete a 17/2006. (I. 24.) sz. önkormányzati határozattal elfogadott módosított fejlesztési programban szereplı a Budakeszi, Márity u, Honfoglalás u. és Paplanhát utcákat érintı 22A buszforduló, valamint a Márity utcában buszmegálló párok létesítéséhez a Herterv Bt 091 számú mellékelt tervei alapján hozzájárul. 2. Budakeszi Város Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármester a tulajdonosi hozzájárulás kiadására. Határidı: 1-2. pont: azonnal Felelıs: 1-2. pont: polgármester 81/2006. (IV. 25.) számú önkormányzati határozat: 1. Budakeszi Város Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Budakeszi 1287/1 hrsz.-ú, Rákóczi u sz. alatti lakóház és udvar megnevezéső ingatlan 12/130-as tulajdoni hányadát értékesíti Szalai Mihály Budakeszi, Rákóczi u sz. alatti lakos részére ,- Ft vételáron azzal, hogy vevı a vételár 50 %-át szerzıdéskötéskor, a fennmaradó vételárrészt 12 hónapon belül egyenlı részletekben fizeti meg. 2. Budakeszi Város Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi szerzıdést a KVI hozzájárulásának megérkezését követıen megkösse. Határidı: 1. pont: azonnal 2. pont: KVI hozzájárulását követı 30 nap 84/2006. (IV. 25.) számú önkormányzati határozat: 1. Budakeszi Város Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Budakeszi 1309/2 hrsz-ú ingatlan 84/507-ed önkormányzati tulajdoni hányadát értékesíti Molnár Csilla 2092 Budakeszi, Erdı u. 62. szám alatti lakos részére összesen ,- Ft vételáron.

2 2 2. Budakeszi Város Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerzıdés megkötésére. Határidı: 1. pont: azonnal 2. pont: május 26. Felelıs: 1-2. pont: polgármester 85/2006. (IV. 25.) számú önkormányzati határozat: 1. Budakeszi Város Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Budakeszi 598 hrsz-ú ingatlan 94/344-ed önkormányzati tulajdoni hányadát értékesíti Kiss István Attila és Kissné Reizinger Krisztina Budakeszi, Kuruclesi u. 6. szám alatti lakosok részére ½-ed ½-ed arányban ,- Ft vételár ellenében oly módon, hogy a vevık a vételárból ,- Ft-ot a szerzıdéskötéskor megfizetnek, a fennmaradó vételár részt pedig banki hitelfelvétellel egyenlítik ki. 2. Budakeszi Város Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerzıdés megkötésére. Határidı: 1. pont: azonnal 2. pont: május 26. Felelıs: 1-2. pont: polgármester 53/2007. (IV. 11.) számú önkormányzati határozat: 1. Budakeszi Város Képviselı-testülete támogatja a Budakeszi 665/1 hrsz.-ú ingatlan 660/2 hrsz.-ú ingatlanhoz csatolandó kb. 67 m2 terület értékesítését Kulánda Nikolett (2092 Budakeszi, Tavasz u. 4.) részére ,- Ft/m2 vételáron azzal a feltétellel, hogy az ingatlanon található villanyoszlop és az alatta esetlegesen áthaladó közmővek áthelyezésének, valamint a telekalakítás költsége is a vevıt terheli. 2. Az értékesítendı terület pontos meghatározásánál a földhivatal által záradékolt változási vázrajz elkészítését követıen a képviselı-testület dönt, és ezt követıen kerülhet sor az adásvételi szerzıdés megkötésére, melyre a képviselıtestület felhatalmazza a polgármestert. Határidı: 1. pont: azonnal, jegyzı 2. pont: vázrajz záradékolását követıen Önkormányzati Iroda: Változtatási vázrajz elkészítése folyamatban van. (2007. szeptember 7.) Önkormányzati Iroda: Változási vázrajzot vevı készítteti, záradékolása folyamatban van.(2008. március 10.) Beruházási Osztály: Vevı tájékoztatása szerint a záradékolt vázrajz ingatlannyilvántartási eltérések miatt még nincs meg. (2008. november 19.) Beruházási Osztály: A vevı tájékoztatása szerint az ingatlan-nyilvántartási eltérések rendezése folyik. (2010. január 22.) 225/2005. (X. 25.) számú önkormányzati határozat: Budakeszi Város Képviselı-testületének:

3 3 1. A Budakeszin átmenı forgalmi terhelés kezelésére kidolgozott intézkedési tervének alapvetı célkitőzései: a) A Budakeszit nyugatról elkerülı út elsısorban a tervezett MO autóút mielıbbi megépítésének kikényszerítése Budakeszi útra bekötı útnak egyidejő megépítésével b) Budakeszi forgalomtechnikai rendeletének elkészítése a város belsı forgalmi rendjének szabályozása érdekében. Határidık: 1a: folyamatos Felelısök: 1a: polgármester 1b: január 31. 1b: jegyzı 2. Budakeszi Város Képviselı-testülete a határozat 1. pontjában megfogalmazott célkitőzések megvalósítása érdekében az alábbi intézkedési tervet, mint eszközrendszert fogadja el: a) A forgalomszámlálás megismétlése egy munka- és egyben tanítási napon. b) Tiltakozó akciók szervezése (pl. egyes helyi utak idıszakos teljes lezárása a gépjármőforgalom elıl, vagy az útügyi elıírások szerinti maximális számú MOF eltőrhetı =1200 E/h forgalomkorlátozás érvényesítése a 8102 sz. közút Budaörsi úti belépési pontján ill. a Szarvas téren. c) Levegıszennyezés és áthaladási sebesség mérés. d) Alkotmánybírósági beadvány készítése. e) Lobbyzás a célkitőzések megvalósítása érdekében: e1: az MO építésével érintett térségi települések összefogásának szervezése e2: a 10-es választási körzet országgyőlési képviselıje folyamatosan tartsa napirenden céljaink érvényesítését e3: folyamatos szakmai konzultáció és érdekképviselet az MO tervezıi felé (ha van érvényes megbízás) e4: levél az illetékes tárcák (környezetvédelmi, közlekedési, pénzügyi) vezetıihez és az állampolgári jogok biztosához f) Forgalomtechnikai terv megrendelése g) Azonnali forgalomtechnikai rendelet nélkül végrehajtható intézkedések: közlekedési lámpák beállítása az ESSO kútnál Budakeszi irányában és a Temetı utcánál Budaörs irányában Határidık Felelısök: 2a: dec. 15. forgalomtechnikai rendelet készítıje 2b: június 30. polgármester 2c: dec. 15. jegyzı 2d: jan. 31. polgármester 2e: e1-e3 folyamatos, polgármester, VFKB elnök e4: jan. 31. polgármester 2f: azonnal polgármester 2g: azonnal jegyzı 225/2005. (X. 25.) számú önkormányzati határozat összefügg a 58/2007. (IV. 24.) számú önkormányzati határozattal: 58/2007. (IV. 24.) számú önkormányzati határozat: Budakeszi Város Képviselı-testülete 1) úgy határoz, hogy a közúti forgalmi rend ideiglenes megváltoztatásával kapcsolatos tájékoztatás jelenjen meg a helyi újságokban, a helyi tévében, szórólapon, plakátokon. Felkéri a hivatalt, hogy a szomszédos településeket is értesítse a forgalmi rend változásáról és kérje fel ıket, hogy a felhívást jelentessék meg a helyben szokásos módon. 2) egyetért a forgalmiadat számlálással.

4 4 3) biztosítja a felszerelésre kerülı táblák költségeit a évi költségvetés terhére. Felelıs: 1. pontra: jegyzı 2-3. pontra: polgármester 225/2005. (X. 25.) számú önkormányzati határozat összefügg a 108/2007. (V. 22.) számú önkormányzati határozattal: 108/2007. (V. 22.) számú önkormányzati határozat: 1. Budakeszi Város Képviselı-testülete a forgalmirend változással kapcsolatban, a biztonságos közlekedés biztosítása érdekében a FIGYE-Lİ İR Kft-t (2092 Budakeszi, Szél utca 42.) határozatlan idıre bízza meg a biztonsági feladatok ellátásával ,-Ft +Áfa összegben. Az összeget a céltartalék keret terhére biztosítja. 2. Felkéri a FIGYE-Lİ İR Kft-t, hogy naponta adjon helyzetjelentést a tapasztalatokkal kapcsolatban a polgármester részére. 225/2005. (X. 25.) számú önkormányzati határozat összefügg a 123/2007. (VI. 12.) számú önkormányzati határozattal: 123/2007. (VI. 12.) számú önkormányzati határozat: 1. Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a Hivatalt, hogy a június 12-i testületi ülésen a közúti közlekedési a forgalmi renddel kapcsolatban elhangzott javaslatokat a június 19-i testületi ülésre terjessze elı határozati javaslat formájában. 2. Budakeszi Város Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a közúti közlekedési forgalmi rend javítása érdekében a környezı településekkel tárgyaljon a regionális együttmőködés létrehozása tárgyában. 3. Budakeszi Város Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a június 12-i testületi ülésen a közúti közlekedési forgalmi renddel kapcsolatos anyag soron kívül legyen levetítve a Budakeszi Városi Televízióban a polgármesteri interjú helyett. Határidı: Felelıs: 1. pontra: június pontra: jegyzı 2. pontra: azonnal 2. pontra: polgármester 3. pontra: azonnal 3. pontra: polgármester Önkormányzati Iroda: Az Erkel utcai jelzılámpák átprogramozására ( terv, engedély, kivitelezés) szerzıdést kötött az önkormányzat, melynek tartalma módosításra kerül a gyalogátkelıhely megszüntetésével, új átkelı létesítésével és a szükséges járda és ívkorrekciók tervezésével és engedélyezésével. Határidı január 20. (2007. november 29.) Hatósági Iroda: A közúti közlekedéssel kapcsolatos anyag a Budakeszi Városi Televízióban levetítésre került. Önkormányzati Iroda: A Fı utca jelzılámpáinak átprogramozására a terveket leszállították. A hatósági jóváhagyások folyamatban vannak, és amint ezek kezünkben lesznek, meg kell valósítani a tervekben leírtakat, amely várhatóan a Fı utcai, Erkel utcai és Temetı utcai közlekedés javulását kell, eredményezze. (2008. február 14.) Beruházás: A fogalomtechnikai terv a VTKB elıtt van. (2010. január 22.) 360/2006. (XII. 12.) számú önkormányzati határozat:

5 5 Budakeszi Város Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az Aeroklub Farkashegy és Budakeszi Város Önkormányzata között március 19-én létrejött üzemeltetıi megállapodást április 30-ig meghosszabbítja. Budakeszi Város Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert az üzemeltetési megállapodás módosításának aláírására. Határidı: 1. pont: azonnal Felelıs: Polgármester, jegyzı 2. pont: április 30. Felelıs: Polgármester 72/2007. (IV. 24.) számú önkormányzati határozat összefügg a 360/2006. (XII. 12.) számú önkormányzati határozattal: 72/2007. (IV. 24.) számú önkormányzati határozat: Budakeszi Város Képviselı-testülete a 360/2006. (XII. 12.) határozat 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: az Aeroklub Farkashegy és Budakeszi Város Önkormányzata között március 19-én létrejött üzemeltetıi megállapodást június 30-ig meghosszabbítja. Budakeszi Város Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert az üzemeltetési megállapodás módosításának aláírására. Határidı: 1. pont: azonnal Felelıs: Polgármester, jegyzı 2. pont: június 30. Felelıs: Polgármester Önkormányzati Iroda: Az üzemeltetési megállapodás meghosszabbításáról a Képviselı-testület határoz. (2007. július 19.) 159/2007. (VI. 27.) számú önkormányzati határozat összefügg a 360/2006. (XII. 12.) számú önkormányzati határozattal: 159/2007. (VI. 27.) számú önkormányzati határozat: 1. Budakeszi Város Képviselı-testülete 360/2006. (XII. 12.) számú határozat 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: az Aeroklub Farkas-hegy és Budakeszi Város Önkormányzata között március 19-én létrejött üzemeltetıi megállapodást július 15-ig meghosszabbítja. 2. Budakeszi Város Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert az üzemeltetési megállapodás módosításának aláírására. 3. Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy július i rendezvénnyel, valamint a Keszi Találkozóval kapcsolatban felmerülı közbiztonsági kérdésekben folytasson egyeztetést a rendırséggel és a polgárırséggel. 4. Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a rendezvény szervezıjét, hogy tájékoztassa Budakeszi lakosságát a Farkas-hegyi repülıtéren tartandó rendezvényrıl. 5. Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a hivatalt, hogy a lakosságot tájékoztassa a városban megrendezendı Keszi Találkozóról. 6. Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a hivatalt, hogy vizsgálja meg, hogy másik üzemeltetı megbízható-e a repülıtér üzemeltetésével.

6 6 7. Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a hivatalt, hogy hatósági jogkörében körültekintıen járjon el a rendezvény hatósági engedélyeztetése esetén. 8. Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri az önkormányzat jogi képviselıjét, hogy írjon levelet a Farkas-hegy Aeroklubnak az önkormányzat tulajdonosi jogainak érvényesítése érdekében. Felkéri a polgármestert az egyeztetı tárgyalásra az alpolgármesterekkel és a Pénzügyi Bizottság elnökével együtt. A levélben hívja fel arra a figyelmet, hogy a Farkas-hegy Aeroklub az önkormányzat tulajdonosi jogait csorbította az intézkedésével, illetve együttmőködési kötelezettsége van. 9. Budakeszi Város Képviselı-testülete tájékoztatja a rendezvényszervezıt, hogy legyen tudomása arról, hogy nem volt jogosultsága szerzıdést kötni. Határidı: 1., 8., 9. pontra: azonnal Felelıs:1.,2., 3., 8., 9. pontra: polgármester 2., 4. pontra: július , 5., pontra: jegyzı 3., 5. 6., 7. pontra: július 25. Önkormányzati Iroda: A rendezvény elmaradt, a szerzıdés felülvizsgálata folyamatban van. (2007. szeptember 7.) 165/2007. (VII. 10.) számú önkormányzati határozat összefügg a 159/2007. (VI. 27.) számú önkormányzati határozattal: 165/2007. (VII. 10.) számú önkormányzati határozat: Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a Budakeszi Városi TV-t, hogy július 10-ig a képviselı-testületi ülés felvételét az ügy fontosságára tekintettel soron kívül adja adásba. A televízió közvetítésekre vonatkozó szerzıdés 7. pontja módosul akként, hogy a július 10-i képviselı-testületi ülés repülıtérrel kapcsolatos napirendi pontjának tárgyalása azonnal kerüljön közvetítésre. Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a repülıtér üzemeltetıjével és a rendezvény szervezıjével Budakeszi Város igényeinek érvényesítése céljából. Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri az önkormányzat jogászait, hogy ellenırizzék a KVI és az önkormányzat között létrejött szerzıdést atekintetben, hogy milyen feltételekkel kapta az Önkormányzat tulajdonba, lesz-e ennek kötelezı büntetési rovata abban az esetben, ha másra használja a repülıteret, mint amilyen célra kapta. Budakeszi Város Képviselı-testülete nem fogadja el Dr. Kecskeméti Tamás elnök úr július 6-án írt levelét. Felkéri az önkormányzat jogi képviselıjét, hogy írjon válaszlevelet, melyben megfogalmazza az önkormányzat jogi álláspontját azzal, hogy amennyiben nem jut megállapodásra a felek, akkor polgári pert indít az Önkormányzat ellene. Budakeszi Város Képviselı-testülete mint a Budakeszi 075/1 hrsz.-ú repülıtér ingatlan kizárólagos tulajdonosa abban az esetben járul hozzá a Farkashegyi repülıtér Foma-Tetı Kft. részére történı használatba adásához, ha az Aeroklub Farkashegy SE és a Foma-Tetı Kft. által május 21-én kötött bérleti szerzıdés akként módosul, hogy Budakeszi Önkormányzat, mint társ bérbeadó részesül a bérleti díj 50 %-ából. Budakeszi Város Képviselı-testülete a 360/2006. (XII. 12.) számú határozat 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az Aeroklub Farkashegy és Budakeszi Város Önkormányzata között március 16-án létrejött üzemeltetıi megállapodást szeptember 30-ig meghosszabbítja. Az üzemeltetıi szerzıdés meghosszabbítása csak abban az esetben érvényes, ha a polgármester úrnak a tárgyalásai eredményre vezetnek. Határidı: 1-6. pont: azonnal

7 7 170/2007. (VII. 24.) számú önkormányzati határozat összefügg a 165/2007. (VII. 10.) számú határozattal: 170/2007. (VII. 24.) számú önkormányzati határozat: Budakeszi Város Képviselı-testülete a 165/2007. (VII. 10.) számú határozat 4., 5., 6. pontját hatályon kívül helyezi Budakeszi Város Képviselı-testülete egyetért a Farkas-hegyi repülıtérrel kapcsolatos szerzıdések felülvizsgálatával és azzal, hogy a polgármester jelöljön ki a tárgyalásra képviselıket. Határidı: szeptember 20., jegyzı Önkormányzati Iroda: A tárgyalások folynak a repülıtér és golfpálya beruházásról. (2008. május 19.) Beruházási Osztály: A tárgyalások folynak a repülıtér és golfpálya beruházásról. (2008. november 19.) Beruházási Osztály: A tárgyalások folynak a repülıtér és golfpálya beruházásról. (2010. január 22.) 1/2008. (I. 29.) számú önkormányzati határozat: 1. Budakeszi Város Képviselı-testülete elvi hozzájárulását adja ahhoz, hogy Budakeszi Önkormányzata, a Budapesti Közlekedés Szervezı Kht. és a Magyar Közút Kht. által létrehozandó konzorcium keretében a közösségi közlekedés elısegítése érdekében Budakeszi belterületén buszsáv és az ahhoz kapcsolódó berendezések kialakításra, megtervezésre kerüljenek, valamint ezek pályázat útján történı megvalósítása megtörténjen, mely pályázatot a konzorcium nyújtja be. 2. Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy a Budapesti Közlekedés Szervezı Kht. szakembereivel közösen készítse elı a közösségi közlekedés elısegítésére létrejövı projektet a Fı utca Temetı út Szanatórium út közötti szakaszára, lehetıleg parktól falig történı tervezés és felújítás szintjén. 3. Budakeszi Város Képviselı-testülete a Fı utca 2. pontban meghatározott szakaszán kívüli területén is elınyben részesíti a közösségi közlekedést. Határidı: 1-3. pont: azonnal Felelıs: 1-3. pontra: polgármester 2. pontra: VFKB elnöke 33/2008. (II. 14.) számú önkormányzati határozat összefügg a 1/2008. (I. 29.) számú önkormányzati határozattal: 33/2008. (II. 14.) számú önkormányzati határozat: 1. Budakeszi Város Képviselı-testülete a KMOP /B közösségi közlekedéselınyben részesítése címő pályázaton való elindulást és az ahhoz szükséges Tandem Kft által bemutatott, a Budakeszi, Fı utcai busz sáv megvalósítási terv elkészítését támogatja. 2. Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy a tervezıkkel tárgyalva tegyen javaslatot a tervezés konkrét részleteire (pl. hol legyen a busz sáv stb.) február 20- ig. Határidı: 1. pont: azonnal Felelıs: 1. pont: polgármester 2. pont: február port. VFKB elnöke Önkormányzati Iroda: Március 31. hétfıi BKSZ tájékoztató szerint a pályázatot már nem tudják összeállítani, de a megtervezett Fı utcát engedélyezésre beadják, hogy a legközelebbi pályázaton akár a polgármesteri hivatallal együtt, akár a polgármesteri hivatal önállóan is indulni tudjon. (2008. április 3.)

8 8 48/2008. (II. 27.) számú önkormányzati határozat összefügg a 1/2008. (I. 29.) számú önkormányzati határozattal: 48/2008. (II. 27.) számú önkormányzati határozat Budakeszi Önkormányzat Képviselı-testület felkéri a tandem Kft-t, hogy a KMOP /B kódszámú pályázathoz szükséges, Budakeszi, Fı utcai autóbuszsáv tervét az alábbiak szerint módosítsa: 1.) Budakeszi, Erkel utcai gyalogátkelıhelynél lévı balra kanyarodást szabályozó közlekedési lámpa programozása úgy történjen, hogy a gyalogosforgalom gyorsabb áthaladását eredményezze. 2.) Erkel utcánál a Budapest felıl érkezı, egyazon sávból történjen az egyenes és balra kanyarodó forgalom haladása. 3.) Szanatórium utcához tervezett peron Budakeszi felé történı áthelyezése a Mezei Mária utcához (a Mezei Mária u. lezárása a Fı u. felé). 4.) Kossuth Lajos utcánál a balra kanyarodó sáv megszüntetése (a balra kanyarodás egyazon sávból történjen, mint az egyenesen továbbhaladó). 5.) Temetı utcai keresztezıdésnél a református templom felıli, Fı utcát átszelı gyalogátkelıhely nélkül készüljön a terv. 6.) Erkel utcánál a gépkocsi kihajtás jobb és bal oldalon külön fázisban történjen. Felelıs: Polgármester 64/2008. (III. 26.) számú önkormányzati határozat összefügg a 1/2008. (I. 29.) számú önkormányzati határozattal: 64/2008. (III. 26.) számú önkormányzati határozat: Budakeszi Város Képviselı-testülete a Fı utcai autóbuszsáv tervezésrıl szóló, KMOP /B kódszámú pályázathoz szükséges, Tandem Kft tervét az alábbiakkal együtt kéri benyújtani: 1. A Városháza buszmegállóig kerüljön megépítésre a buszsáv. 2. A Fı utca-temetı utca csomópont valósuljon meg. 3. A Fı utca 72. sz. (óvoda) elıtti gyalogátkelıhely jelzılámpa nélkül valósuljon meg. 4. Az Erkel u. csomópontnál az Erkel utca szélesítésére kerüljön sor. 5. A jelzılámpák közötti ún. hangoló kábelek föld alá helyezésével. Felelıs: polgármester 83/2008. (IV. 14.) számú önkormányzati határozat összefügg a 64/2008. (IV. 14.) számú önkormányzati határozattal: 83/2008. (IV. 14.) számú önkormányzati határozat: Budakeszi Város Képviselı-testülete a 64/2008. (III. 26.) számú önkormányzati határozat visszavonásával együtt támogatja a Középen vezetett autóbuszsáv kialakítása Budakeszi belterületén (Temetı utca és Budapest közigazgatási határa közötti) pályázaton való indulását bruttó 350 MFt megvalósulási érték mellett. Hozzájárul az útépítés által érintett, Budakeszi Önkormányzat tulajdonában álló területek (1821, 1814, 957, 1811/2, 1811/1, 1810, 1448, 1578/1, 1606 hrsz.) változási vázrajzának elkészítéséhez, melyet indokol, hogy a szélesített Fı utca egy helyrajzi számon legyen nyilvántartva. Erre vonatkozóan felhatalmazza a polgármestert, hogy szándéknyilatkozatot a pályázathoz csatoljon. Beruházási Osztály: A pályázat beadásra került a szándéknyilatkozattal együtt. Az engedélyezés is folyamatban van. Augusztus 12-én kedden 9 órakor helyszíni bejárás lesz Nemzeti Közlekedési Hatóság kezdeményezésére. İsszel várható eredmény a pályázat vonatkozásában. (2008. augusztus 11.)

9 9 Beruházási Osztály: A pályázat nyert, a támogatási szerzıdést a NIF megkötötte. (2009. február 20.) 169/2008. (VII. 15.) számú önkormányzati határozat: Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy készíttessen tervet a Városi Bölcsıde tetıterének beépítéséhez a évi beruházási program keretében, mellyel minden lehetséges pályázati kiíráson részt tud venni a szükséges önrésszel. Határidı: október 30. Beruházási Osztály: Az Országos Tőzvédelmi Szabályzat nem teszi lehetıvé a tetıtér beépítést. (2008. nov. 18.) 170/2008. (VII. 15.) számú önkormányzati határozat összefügg a 169/2008. (VII. 15.) számú önkormányzati határozattal: 170/2008. (VII. 15.) számú önkormányzati határozat: Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a VFKB-t, hogy amennyiben a Városi Bölcsıde épülete nem alkalmas férıhely bıvítésére, akkor vizsgálja meg az érintett bizottságokkal közösen egy új önkormányzati területen, egy új, 60 férıhelyes bölcsıde építésének lehetıségét. Felelıs: VFKB elnöke Beruházási Osztály: A tetıtér beépítésrıl szóló tervezıi vélemény át lett adva a VTKB elnökének. (2008. november 18.) Fıépítész: A Márity utcánál lévı Pitypang Óvoda mögötti terület alkalmasnak látszik ekkora (akár férıhelyes) bölcsıde építésére. A VTKB tárgyalta ezt a koncepciótervet, februárjában. (2010. március 17.) Beruházási Osztály: Az új bölcsıde tanulmánytervét a Fıépítészi iroda elkészíttette. (2010. március 17.) Fıépítész: A képviselı-testület döntése szükséges hozzá, hogy kíván-e építeni Bölcsödét az önkormányzat, és hogy ennek megfelelıen induljon-e a település pályázaton, amelyre nagy valószínőséggel ısszel nyílik lehetıség majd. Az önrész mértékérıl és a pályázati lehetıségekrıl Héger Katalin tud tájékoztatás adni. (2010. július 21.) 175/2008. (VII. 15.) számú önkormányzati határozat: 1. Budakeszi Város Képviselı-testülete úgy dönt, hogy egy mőszaki szakértı bevonásával történjen egy helyszíni bejárás a Makkosi út Gábor Áron utca útfelújításával kapcsolatosan, és ezzel párhuzamosan kezdeményezi a vállalkozói szerzıdés módosítását. 2. Budakeszi Város Képviselı-testülete úgy határozott, hogy meg kell kérdezni a Swietelsky Kft-t, hogy a helyszíni szemle alapján kifogásolt dolgokkal egyetemben a Makkosi út Gábor Áron utca Napsugár utca csomópont munkáit is elvégeznék-e. 3. Budakeszi Város Képviselı-testülete úgy dönt, hogy amennyiben a helyszíni bejárást követıen szükséges a Makkosi út Gábor Áron utcával kapcsolatosan vállalkozói szerzıdés módosítása a pótmunkák kifizetése kapcsán, akkor a tartalék keret terhére vállalja a pótmunkák kifizetését ,- Ft + ÁFA összegben a Swietelsky Kft részére. Határidı: 1-3. pont: azonnal Felelıs: 1-3. pont: polgármester

10 10 Beruházási Osztály: Nem született megállapodás arra vonatkozólag, hogy a Swietelsky vállalja a Makkosi-Gábor Áron csomópont aszfaltburkolat cseréjét. A PUHI-TÁRNOK Kft-tıl kértünk árajánlatot a Munkácsy utca felújítása kapcsán, azonban az ár túl magasnak bizonyult, amelyet a évi költségvetés terhére egyébként sem tudtunk volna vállalni. (2009. január 22.) Beruházási Osztály: A Swietelsky nem vállalta a csomópont átépítését, ezért ajánlatot sem adott. A VTKB elnöke újabb ajánlatot kért a Tölgyfa - Fenyı utca kivitelezését végzı Penta Kft.-tıl, de az a 2009-re vonatkozó versenyképes ajánlatot adni már nem tudott. (2010. január 22.) 257/2008. (X. 14.) számú önkormányzati határozat: 1. Budakeszi Város Képviselı-testülete támogatja a Biatorbágy-Budajenı- Budakeszi-Herceghalom-Páty-Telki települések területére vonatkozó kerékpárúthálózat tanulmánytervének elkészítését, melynek bruttó ,- Ft fedezetét az általános tartalékkeret terhére biztosítja. 2. Budakeszi Város Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy megkösse a BTT-vel kötendı pénzeszköz-átadási megállapodást. Határidı: 1-2. pont: azonnal Beruházási Osztály: A Pénzügyi Irodán keresztül megrendeltük a tervet a Kistérségi Irodától. A megrendelés kifizetésérıl további tájékoztatást a Pénzügyi Iroda ad. (2008. december 3.) 294/2008. (XI. 13.) számú önkormányzati határozat: 1. Budakeszi Város Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az L-V Budakeszi, Makkosmária kiegészítés és L-VI Budakeszi, Nagyszénászug kiegészítés vízjogi engedélyezési tervek tekintetében a Fımterv TT teljesítését nem igazolja. 2. Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy Hegedősné Kovács Enikı alpolgármester asszonytól kérjen írásos tájékoztatást november 25-ig arról, mi alapján kerültek megrendelésre a Dél-budai Regionális Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Projekt Konzorciumi Tanácsa keretében (vagy azon kívül) az L-V Budakeszi, Makkosmária kiegészítés és L-VI Budakeszi, Nagyszénászug kiegészítés vízjogi engedélyezési tervek. 3. Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy kérjen írásos tájékoztatást a Fıpolgármesteri Hivataltól is arra vonatkozóan, mi alapján kerültek megrendelésre a Dél-budai Regionális Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Projekt Konzorciumi Tanácsa keretében (vagy azon kívül) az L-V Budakeszi, Makkosmária kiegészítés és L-VI Budakeszi, Nagyszénászug kiegészítés vízjogi engedélyezési tervek. Beruházási Osztály: Osztályunkhoz írásos tájékoztató nem érkezett (2009. április 16.)

11 11 32/2008. (II. 14.) számú önkormányzati határozat: 1. Budakeszi Város Képviselı-testülete az alábbi helyeken hagyja jóvá a hulladékgyőjtı szigetek elhelyezését: Domb utca az új hulladékudvar területére 3 db, Dózsa György tér 2 db, PLUS melletti terület (Zichy Péter utcai oldal) 3 db, Makkosi utca Megyei utca 1 db, Sugár u. Közepe 1 db). 2. Budakeszi Város Képviselı-testület javasolja, hogy Budakeszin a hulladékgyőjtı szigetek helyszíneinek kiépítése szilárd burkolaton megközelíthetı területen, stabil alapozással készüljenek. 3. Budakeszi Város Képviselı-testület javasolja, hogy a szelektívgyőjtı konténerek elhelyezésének helyszínén az igényeknek megfelelı mennyiségő győjtıkonténerek kerüljenek kihelyezésre. 4. Budakeszi Város Képviselı-testület javasolja, hogy a Dózsa György téri piac területén, kizárólag a hétvégi idıszakra egy kismérető, háztartási hulladékgyőjtı konténer kihelyezésére kerüljön sor. 5. Budakeszi Város Képviselı-testület kéri, hogy a megszőnı jelenlegi szigetek helyét eredeti állapotba, vagy valamilyen kulturált állapotba kell hozni. Önkormányzati Iroda: A határozat hitelesített másolata megküldésre került a Közép-Duna-Vidéke Hulladékgazdálkodási Konzorciummal együttmőködı, UTIBER Kft.-nek, akik a Budakeszin elhelyezendı szelektív hulladékgyőjtı szigeteket tervezik. A szigetek pontos helyének meghatározása folyamatban van. (2008. május 7.) Beruházási Osztály: A Társulás által szeptemberében küldött levél szerint csak 5 db sziget megpályázására van lehetıség, a korábbi 10 db helyett. A módosított helyszíneket a Képviselı-testület 299/2008. (XI.13.) számú önkormányzati határozatával hagyta jóvá. A pályázati anyagban a szigetek kialakítása szilárd burkolattal történik. Az igényeknek megfelelı mennyiségő győjtıkonténerek számát a Saubermacher Kft. Illetékesével közösen határozza meg az Önkormányzat. (2008. december 1.) 299/2008. (XI. 13.) számú önkormányzati határozat összefügg a 32/2008. (II. 14.) számú önkormányzati határozattal: 299/2008. (XI. 13.) számú önkormányzati határozat: 1. Budakeszi Város Képviselı-testülete támogatja a Közép-Duna Vidéke Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által benyújtandó pályázat keretében megvalósuló 5 db szelektív hulladékgyőjtı sziget elhelyezését az alábbiak szerint: Domb utca Kert utca csomópontnál 3 db PLUS parkolójába 1 db Dózsa György térre 1 db Makkosi utca Megyei utca keresztezıdésébe a meglévı hulladékgyőjtı sziget megfelelı higiéniás kiépítése megoldásra kerül. A Képviselı-testület támogatja továbbá a hulladékgyőjtı udvar pályázati úton történı megvalósítását az engedélyezett terv szerint a 2746 hrsz.-ú ingatlanon. 2. Budakeszi Város Képviselı-testülete támogatja, hogy a Rózsa utcában és a Zichy Péter utcában lévı 4 frakciós szigetek kerüljenek áthelyezésre a PLUS parkolójába. 3. Budakeszi Város Képviselı-testülete a 32/2008. (II. 14.) számú önkormányzati határozatának 1. pontját az alábbiak szerint módosítja: Budakeszi Város Képviselı-testülete az alábbi helyszíneken hagyja jóvá szelektív hulladékgyőjtı szigetek elhelyezését:

12 12 Domb utca Kert utca csomópontban 3 db Dózsa György téren 2 db PLUS parkoló temetı oldali végénél 3 db Makkosi utca Megyei utca torkolatánál 1 db Beruházási osztály: A tervezett 5 új sziget kialakításához szükséges intézkedéseket és pénzügyi keretet a Közép-Duna Vidéke Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás biztosítja. A szigetek telepítésének várható idıpontjáról még nem tájékoztatták a Hivatalt. A Zichy Péter és a Rózsa utcai szigetek áthelyezésére 2009 tavaszán kerül sor. (2009. február 26.) 332/2008. (XII. 9.) számú önkormányzati határozat: 1. Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy levélben kérje fel a Foenus Kft-t, hogy a kivitelezıtıl kérjen egy részletes vagyonátadási jegyzéket az átadásra került közmővagyonnal kapcsolatban az összes anyag- és mennyiségi mutatóval együtt. 2. Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy egy felelısségbiztosítással rendelkezı adószakértı véleményét kérje ki a Szılıskerti közmővagyon átadásával kapcsolatosan áfa fizetési kérdésben. 3. Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1997-ben a Fıvárosi Vízmővekkel kötött önkormányzati szerzıdés alapján legyen megvizsgálva a vízlétesítmények közterület-használati joga. 4. Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Budaörsi úttal párhuzamos hat méter széles önkormányzati tulajdonú út helyreállítását kezdeményezze. Felelıs: 1-4. pont: polgármester Határidı: 1-4. pont: január 31. Beruházási Osztály: A levél elküldésre került Foenus Kft-nek. (2009. február 20.) 29/2009. (II. 4.) számú önkormányzati határozat: Budakeszi Város Képviselı-testülete elfogadja a Fıvárosi Önkormányzat által, novemberében elkészített Budakeszi város stratégiai zajtérképére épülı Intézkedési Tervét, amely a rövid- és hosszú távú zajcsökkentési stratégia mellett az alábbi kiegészítı stratégiai javaslatokat tartalmazza: M0 autóút M1-es autópálya 11-es sz. fıút közötti (nyugati szektor) szakaszának és a Budakeszi elkerülı fıút mielıbbi megépítését szorgalmazó lépések 22-es buszjárat: Szılıskerti buszforduló kialakítása. Győjtıút rendszer bıvítése, egyirányúsítások bevezetése. Új körforgalmi csomópontok kiépítése Parkolók számának növelése, ill. a P+R parkolás fejlesztése, korlátozott sebességő övezetek kialakítása Teherforgalmi korlátozás bevezetése Térségi-települési és városon belüli harántoló közlekedési kapcsolatok fejlesztése, mellékúthálózat fejlesztése Budakeszi vasúti szárnyvonal építése, ami Budakeszit kapcsolná be a vasúthálózatba A közösségi közlekedés versenyképességének növelése a térségben

13 13 az intermodalitás és átjárhatóság eszközeinek megteremtésével Budakeszi forgalmi rend koncepciójának elkészítése A település teljes területére vonatkozóan nehézjármő-forgalom tiltás bevezetése Fı tér fásítás, Fı utca közpark rekonstrukció 1. Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a polgármestert és a Várostervezési és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy az intézkedési tervet figyelembe véve koordinálják az egyes fejlesztéseket, illetve jelöljék meg azok prioritását. 2. Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a Várostervezési és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy 5 évente aktualizálja a stratégiai zajtérképet és intézkedési tervet. 3. Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a Várostervezési és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy kísérje figyelemmel a szükség szerint, de legalább évente készülı környezetállapot-értékelést a stratégiai zajtérkép alapján, és errıl tájékoztassa a lakosságot. Határidı: 1. pont: azonnal Felelıs: 1. pont: polgármester 2. pont: folyamatos, elsı beszámoló pont: VTKB március pont: június pont: március 31. Beruházás: Az elsı határidı márc. 31. (2009. július 9.) Beruházási Osztály: A VTKB felé jeleztük a határidıt. (2010. március 17.) 33/2009. (II. 4.) számú önkormányzati határozat: Budakeszi Város Képviselı-testülete úgy dönt, hogy tárgyalást kezdeményez a Fıvárosi Vízmővekkel az önkormányzat részére számlázott vízdíj és a közkifolyókra esı ,- Ft/éves vízdíj ügyében. Felelıs: VTFBK tanácsnok Beruházás: Polgármester úr felvette a kapcsolatot a Fıvárosi Vízmővekkel, a szabadságok miatt szeptember 21-e után kerülhet sor a tárgyalásra. (2009. szeptember 10.) 34/2009. (II. 4.) számú önkormányzati határozat: Budakeszi Város Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Az elıvárosi vasúti rendszerhez illeszkedı közúti közlekedési ráhordó hálózat kialakítása a Budaörsi Kistérségben és a Zsámbéki-medencében címő tanulmánytervet a Budaörsi Kistérségi Társulás összefoglalójának megérkezése után a Városüzemeltetési és Beruházási Bizottság tárgyalja meg, és tegyen javaslatot a közlekedési koncepcióterv kiegészítésére Felelıs: VÜBB elnöke Beruházási Osztály: A VÜBB decemberi ülésén lesz napirenden. (2009. december 8.) Beruházási Osztály: A VÜBB nem kívánt kiegészítést tenni. (2010. március 17.) 37/2009. (II. 4.) számú önkormányzati határozat: 1. Budakeszi Város Képviselı-testülete elviekben támogatja katasztrófavédelmi légi bázis létesítését a repülıtér területén. 2. Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a Forgószárny Kft-t, hogy

14 14 készítse el katasztrófavédelmi légi bázis létesítésére vonatkozó megállapodást-tervezetet. 3. Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a Várostervezési és Környezetvédelmi Bizottságot, valamint a Városüzemeltetési és Beruházási Bizottságot, hogy a megállapodás-tervezet, valamint a repülıtér tervezet helyszínrajza alapján tárgyalja meg a Forgószárny Kft. katasztrófavédelmi légi bázis létesítésére vonatkozó kérelmét, majd azt követıen tegyenek javaslatot a Képviselı-testületnek. Határidı: 1-3. pont: azonnal Felelıs: 1-2. pont: Szabó Ákos alpolgármester 3. pont: VTKB elnöke és a VÜBB elnöke Beruházási Osztály: Alpolgármesteri elıterjesztésben tárgyalták a bizottságok. Anyagot várnak a Forgószárny Kft-tıl. (2009. december 8.) Fıépítész: A Fıépítészi Irodába nem érkezett anyag, és nem is voltak egyeztetésen. (2010. március 17.) Beruházási Osztály: A tárgyalások elakadtak. (2010. március 17.) 95/2009. (III. 18.) számú önkormányzati határozat: Budakeszi Város Képviselı-testülete egyetért a közlekedés biztonságának javításával a Virágvölgy utcában, ezért felhatalmazza a polgármestert, hogy a lakók által megbízott tervezı által elkészítendı tervek alapján 2-3 db forgalomlassító mőtárgy ( fekvırendır ) kiépítéséhez és egyidejőleg figyelmeztetı KRESZ-táblák elhelyezéséhez adjon tulajdonosi hozzájárulást azzal a feltétellel, ha a tervezés és kivitelezés teljes költségét az utca lakói írásos nyilatkozatban vállalják. Felelıs: polgármester Beruházási Osztály: A tervezés folyamatban van (2009. április 16.) Beruházás: A terv elkészült, az utca lakóinak nyilatkozatát várjuk. (2009. július 9. ) Beruházási Osztály: A lakók a nyilatkozatot még nem adták meg. (2010. március 17.) 169/2009. (VI. 2.) számú önkormányzati határozat: 1. Budakeszi Város Képviselı-testülete a Budakeszi Város Önkormányzatával a Tarkabarka-Kunterbunt Óvoda rekonstrukciója megvalósítása érdekében kötendı használati megállapodást a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 2. Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a polgármestert az 1. pontban megjelölt szerzıdés aláírására. 202/2009. (VI. 16.) számú önkormányzati határozat: 1. Budakeszi Város Képviselı-testülete a VOLÁNBUSZ Zrt. nyújtotta információk alapján a város kiszolgáló autóbusz-közlekedés üzemeltetésének egységesítése érdekében tervezett változásokat a maga részérıl az alábbi, fıbb feltételek teljesülése esetén látja lehetségesnek: A menetdíjak (menetjegyek, bérletek) a lakosság számára nem lehetnek kedvezıtlenebbek a jelenleginél (beleértve a közigazgatási határon egy

15 15 megállóval átnyúló, jelenleg is érvényes Budapest-bérlet, illetve a jelenlegi Budakeszin érvényes környéki helyi bérlet által biztosított kedvezményt). Az önkormányzatot nem kötelezik a szolgáltatásért hozzájárulás megfizetésére. A 22-es járatcsalád tekintetében a szolgáltatási paraméterek legalább a jelenlegivel megegyezık maradnak a szolgáltatás minıségének javítása mellett. A hálózati paraméterek kialakításakor az ellátásért felelıs figyelembe veszi, hogy a Budakeszi-Budapest viszonylatban a Moszkva téri végállomás megmarad, a Táncsics Mihály utcai végállomás pedig az önkormányzat lehetıleg P+R megoldással a város déli, kereskedelmi övezetébe kívánja áthelyezni. Az autóbusz-üzemeltetés egységesítése keretében új, haránt irányú járatok indítását lehetıvé teszik az önkormányzat javaslatainak figyelembe vételével. A Budakeszit érintı, minden esetleges változtatás elıtt kikérik, és figyelembe veszik az önkormányzat véleményét. A lakosság tájékoztatása az önkormányzattal egyeztetett módon történik. 2. Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri az elıterjesztést készítı képviselıket (dr. Csomor Rita, Müller Károly, Ohr Alajos) az 1. pontban részletezett feltételek írásban történı kibontására, és a szolgáltatóhoz történı eljuttatására, valamint a tárgyalások folytatására. 3. Budakeszi Város Képviselı-testülete az 1-2. pont elfogadásával egyidejőleg a 167/a/zárt/2009. (V. 26.) határozatát hatályon kívül helyezi. Felelıs: polgármester Beruházás: A határozatot a Volánbusz megkapta, a tárgyalások még folyamatban vannak. (2009. szeptember 10.) Beruházási Osztály: A tárgyalások folyamatban vannak. (2010. március 17.) 246/2009. (VII. 14.) számú önkormányzati határozat: 1. Budakeszi Város Képviselı-testülete megtárgyalta a Budakeszi I. számú Lakásfenntartó Szövetkezet ivóvíz szolgalmi jog alapítással kapcsolatos beadványát, azt támogatja. 2. Budakeszi Város Képviselı-testülete hozzájárul, hogy a kérelmezı vízellátása érdekében az önkormányzati tulajdonú 2306/123 hrsz.-ú ingatlanon az ivóvíz szolgalmi jog bejegyzésre kerüljön a mellékelt helyszínrajz alapján elkészítendı vázrajz szerint. A szolgalmi jog alapításáról kötendı megállapodásnak többek között tartalmaznia kell: a szolgalmi jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzését, az ezzel kapcsolatos munkarészek elkészíttetését a kérelmezık intézik és viselik az ezzel járó költségeket, jogosultak tudomásul veszik és vállalják, hogy a terhelt ingatlan karbantartása, a növényzet rendbentartása a kötelességük, a szolgalmi jog alapításával kapcsolatosan az önkormányzat semminemő költséget nem vállal, illetve az önkormányzatot semmilyen költség nem terheli,

16 16 a szolgalmi jog alapítására ellenérték nélkül, ingyenesen kerül sor. 3. Budakeszi Város Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. Beruházás: A szövetkezet még nem készítette el a szükséges dokumentumokat. ( ) Beruházás: A szolgalmi jog alapításáról szóló megállapodás-tervezetet elküldtük a szövetkezetnek, várjuk a véleményüket. (2009. november 26.) Beruházási Osztály: A szövetkezet nem jelentkezett azóta. (2010. március 17.) 289/2009. (VII. 28.) számú önkormányzati határozat: 1. Budakeszi Város Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Budakeszi helyi közútjain bekövetkezı úthibából eredı káresetek biztosítási önrészének térítésére évi ,- Ft-ot biztosít az általános tartalék keret terhére. 2. Budakeszi Város Képviselı-testület felkéri a Gameszt, hogy minden évben, utcánként készítsen egy nyilvántartást, hogy melyik utcára mennyit költünk, hogy látni lehessen, a különbözı úthibák milyen költségekkel járnak. Határidı: 1. pont: azonnal Felelıs: 1. pont: polgármester 2. pont: folyamatos 2. pont: GAMESZ vezetı Beruházás: 1. megtörtént. 2. Az év végén lehet elkészíteni. ( ) 329/2009. (IX. 15.) számú önkormányzati határozat: Budakeszi Város Képviselı-testülete a 811/2. hrsz-ú önkormányzati ingatlanból mintegy 150 m 2 -nyi kertrészt ingyenes használatba adja egy évre Molnár József (Fı utca 60.) lakosnak. Felhatalmazza a polgármestert a használati szerzıdés aláírására. Beruházási Osztály: Szerzıdéskötésre ügyvédeknél. (2009. december 8.) Beruházási Osztály: A szerzıdés aláírás alatt. (2010. március 17.) 332/2009. (IX. 15.) számú önkormányzati határozat: Budakeszi Város Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Repülıtér gondnoki lakás hasznosítása címő 269. számú napirendi pontot leveszi napirendrıl és felkéri a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottságot a használati szerzıdés elıkészítésére és Képviselı-testület elé terjesztésére. Felelıs: PVB elnöke Beruházás: Az értesítést a kérelmezı megkapta, azóta nem jelentkezett szerzıdéskötésre. (2010. február 15.) 404/2009. (XII. 8.) számú önkormányzati határozat: 1 Budakeszi Város Képviselı-testülete rendeletet kíván alkotni az önkormányzati tulajdonú magán- és közterületen gépjármővel történı várakozás (parkolás) rendjérıl az alábbi irányelvek szerint: 1 öf.: 44/2010. II. 9.)

17 17 1. A Rendelet preambulumában a Rendelet megalkotásának indokaként az alábbi okok szerepeljenek: - A budapesti parkolási rend megszigorításával és a parkolási díjak jelentıs mértékő emelkedésével egyre nagyobb parkolási igény nehezedik Budakeszire, - A környezı települések lakói a városunk frekventált területeit használják P+R célra, ezért a helyi lakosság-, valamint a helyi szolgáltatásokat igénybe venni kívánó átmenı forgalom parkolási igénye nem kielégíthetı - A tapasztalatok alapján szükséges a KRESZ szabályainak fokozottabb betarttatása mellett a parkolás tekintetében is rend megteremtése, mely a város lakóinak körében is igényként jelentkezett 2. Budakeszi Város lakóinak parkolási kedvezmények nyújtásra, valamint parkolási bérletek biztosítására kerüljön Keszi Kártya bevezetésre 3 kategóriában (színben): - kék: minden Budakeszi lakó és Budakeszin bejegyzett cég kiválthatja (feltételek: Budakeszin bejelentett lakcím, vagy székhely/telephely, Budakeszire ténylegesen befizetett minden helyi adó). A kártya mindenhol idıkorlát nélkül érvényes, kivéve a kiemelt zónában, ahol két órás idıkorláttal. A kártya mellé egy szélvédı mögé helyezhetı óra is tartozik, amellyel a kiemelt zónákban a parkolás megkezdését jelezni kell. Ez a kártya biztosítja - a kiemelt parkolási övezetben idıkorláttal Budakeszi lakóinak és vállalkozásainak parkolási kedvezményét, egy naptári évre érvényes. - zöld: Budakeszin lakók és Budakeszin bejegyzett cégek részére megvásárolható parkolási bérlet (az elızı bekezdésben körülírt feltételek megléte esetén). A kártya mindenhol érvényes, a kiemelt zónákban idıkorlát nélkül használható, éves és havi feliratozással (érvényességgel) vásárolható meg. Egyedi elbírálás alapján a kék kártya árán adható ki azon lakóknak (magánszemélyeknek), akik kiemelt zónában laknak és a saját ingatlanon történı parkolás bizonyítottan nem megoldható. - piros: nem Budakeszin bejelentett lakosok, illetve nem Budakeszi székhelyő/ telephelyő cégek részére megvásárolható parkolási bérlet. A kártya éves és havi feliratozással (érvényességgel) vásárolható meg, Budakeszi teljes közigazgatási területén beleértve a parkoló övezeteket és a kiemelt zónákat is idıkorlát nélkül használható. 3. Egy kártya több (maximum 3) rendszámra is kiváltható azonos gépjármőtulajdonos magánszemély, vagy közvetlen családtagjai tulajdonában álló gépjármővek részére, amennyiben azok a kiváltás feltételeinek megfelelnek. 4. Parkolási övezet (térkép melléklettel illusztrálandó): Budapest városhatárától - keleti oldalon a Szarvas tér, a Gyöngyvirág u. Erkel u. - Erdı u. - Fı u. szervizútja (Erdı u. Kert u. között) által határolt terület, beleértve a keresztutcákat is teljes hosszban, valamint a Kert u. (Fı u. Domb u. között), a Hársfa u. és az Akácfa u. Kert u.-ba torkoló, Fı u.-val párhuzamos szakasza - nyugati oldalon a Rózsa u. - Széchenyi utca által határolt terület a keresztutcákat is beleértve, a Dózsa Gy. tér, a Táncsics u., a Rigli u. (Dózsa Gy. tér Ösvény u. között), a Tavasz u. (Dózsa Gy. tér Ösvény u. között), valamint az Erdész tér és a Tölgyfa u. - ezekbıl kiemelt zóna: a Fı u. (Erkel u.-tól délre teljes hosszában, beleértve a szerviz utakat, a kiépített parkolókat, és a mőszaki-biztonsági feltételek biztosítását követıen a Mővelıdési Központ udvarában lévı parkolót), valamint a Kert u. (Fı u. Domb u. között), a Hársfa u. és az Akácfa u. Kert

18 18 u.-ba torkoló, Fı u.-val párhuzamos szakasza, továbbá a Dózsa Gy. tér, a Táncsics u., a Rigli u. (Dózsa Gy. tér Ösvény u. között), a Tavasz u. (Dózsa Gy. tér Ösvény u. között), valamint az Erdész tér és a Tölgyfa u. - A fenti területek közül a balesetveszély csökkentése, és az akadálytalan forgalom biztosítása érdekében kerüljön kiemelésre és Megállni tilos táblával védve mindkét irányban az Erkel utcának a Fı utcától a Bibó I. utcáig terjedı szakasza, a Kert utcának a Fı utcától az Akácfa utcáig terjedı szakasza, valamint a Széchenyi utcának idıkorláttal az Erkel utcától a József A. utcáig terjedı szakasza 5. A parkolási zónában óradíjas parkolás legyen parkolójegy megváltása ellenében a Keszi kártyával nem rendelkezı autósok számára, valamint a kiemelt zónában a fentieken túl a kék kártyával rendelkezık számára a kedvezményes idı túllépése esetére. A kijelölt üzletekben, és a parkolóıröknél megvásárolható parkolójegyet a parkolás megkezdésekor az autósnak kell kitölteni (év, hónap, nap, óra, perc) és ezzel érvényesíteni a díjköteles idıszakban (munkanapokon 8-18 óra között) történı parkoláshoz. 6. A parkolójegyek, és kártyák árát gazdasági számítások alapján kell meghatározni motorkerékpár, személyautó, teherautó, autóbusz kategóriánként. A menetrendszerő járatokat közlekedtetı szolgáltatók (BKV, VOLÁNBUSZ) autóbuszainak fizetı parkoltatására is készüljenek számítások. A BVV Kft készítsen kalkulációt különbözı kihasználtsági szintekre az árak meghatározásához, valamint tegyen javaslatot a szankcionálási díjak vonatkozásában. 7. A VTKB és a VÜBB tegyen javaslatot P+R parkoló(k) kijelölésére 8. A Hivatal készítsen elıterjesztést P+R parkoló(k) létesítésére szolgáló pályázati lehetıségekrıl 9. A Képviselı-testület a fentieken túl a Rendelet meghozatalának és életbe léptetésének elıkészítéséhez felkéri a BVV Kft-t: - A Keszi Kártyák és a parkolójegyek paramétereinek (tartalmi elemeinek) megadása, különös tekintettel az azonosíthatóságra, és a biztonsági követelményekre - A Rendelet bevezetésével járó részletes költség-haszon elemzés elkészítése (várható kiadások és bevételek tételes összevetése) - Javaslattétel a parkolási rend és a díjfizetés ellenırzésére, a szabálysértések szankcionálására (büntetési tételek) - Javaslattétel a parkolójegyek árusításának megszervezésére (árusító helyek, számlaadási kötelezettség biztosítása, stb.) - Javaslattétel a parkolóırök munkaköri leírására és szakmai felügyeletére - Javaslattétel a parkolóırök és a közterület-felügyelık együttmőködésére - Javaslattétel a parkolási rendelettel összefüggı tájékoztatás megszervezésére (újság, média, szórólapok, táblák, stb. Budakeszin és a szomszédos településeken) 10. A Képviselı-testület a fentieken túl a Rendelet meghozatalának és életbe léptetésének elıkészítéséhez felkéri a Hivatalt: - A Keszi Kártyák kiadásának hatósági elıkészítése, valamint a technikai és személyi feltételek biztosítása - Javaslattétel a parkolási rend és a díjfizetés ellenırzésére, a szabálysértések szankcionálására (büntetési tételek) - Javaslattétel a közterület-felügyelık munkaköri leírásának módosítására

19 19 - Javaslattétel a parkolóırök és a közterület-felügyelık együttmőködésére - Javaslattétel az EFMK melletti parkoló udvar biztonságos parkolásra alkalmassá tételére (beszakadások, egyéb veszélyforrások miatti balesetveszély megszüntetése) - A kapcsolódó rendeletek, ill. rendelet módosítások elıkészítése, úgy, mint a. Zöldfelületek védelmét biztosító rendelet b. Közterületek használatáról szóló rendelet c. Közterület-felügyeletrıl szóló rendelet d. Kerékbilincselésrıl szóló rendelet e. Kizárólagos várakozóhely szabályozásáról szóló rendelet 11. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a Hivatal és a szakbizottságok bevonásával gondoskodjon - A meglévı parkolókban a parkolóhelyek felfestésérıl - A CBA-val történı tárgyalás lefolytatásáról (a CBA parkoló tekintetében) - Szükség esetén a közlekedési vállalatokkal történı tárgyalások lefolytatásáról - A rendelet bevezetéséhez szükséges költségkeret biztosításáról - A parkolásból befolyó bevételek elsısorban parkolási kiadásokra fordításáról - Egyes kapcsolódó rendeletek módosításáról, ill. megalkotásáról - A parkolási rend forgalomtechnikai tervbe történı beépítésérıl - Szükség szerint újabb parkolóhelyek kiépítésérıl 12. A Képviselı-testület felkéri a határozati javaslat kidolgozásában résztvevı munkacsoportot, hogy folytassa munkáját a parkolás szabályozás elıkészítése és mielıbbi bevezetése érdekében. 13. A rendelet-tervezet az illetékes szakbizottságok (VÜBB, VTKB, PVB, ÜJKB) véleményezése után kerüljön újra a Képviselı-testület elé 14. A Képviselı-testület felkéri az Önkormányzat és a BVV Kft jogászait, hogy alakítsanak ki közös álláspontot a Rendelet bevezethetıségével kapcsolatosan különös tekintettel az Alkotmánybíróság 109/2009. (XI. 18.) AB határozatára 15. A teljes Fı utcai zónában a helyi vállalkozók kedvezményesen parkolhassanak az üzletük elıtt Határidı: pontra: folyamatosan Felelıs: pontra: polgármester, jegyzı BVV Kft, szakbizottsági elnökök 44/2010. (II. 9.) számú önkormányzati határozat: Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a Városüzemeltetési és Beruházási Bizottságot, hogy dolgozza ki a parkolási rendre vonatkozó rendelet-tervezetet és azt minél hamarabb nyújtsa be a képviselı-testületnek annak érdekében, hogy májusától bevezethetı legyen. Felelıs: VÜBB elnöke Beruházási Osztály: Még nincs elırelépés. (2010. április 15.) Beruházási Osztály: A végleges rendelet tervezet még nem készült el.( )

20 20 405/2009. (XII. 8.) számú önkormányzati határozat: 1. Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a BVV Kft. az Ingenieurbüro Fritz Spieth Beratende Ingenieure GmbH és a BVV Kft. által kötendı együttmőködési megállapodást dolgozza át és ügyvédi ellenjegyzéssel nyújtsa be a képviselı-testület december 15-ei ülésre. 2. Budakeszi Város Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a BVV Kft. és az Ingenieurbüro Fritz Spieth Beratende Ingenieure GmbH között kötendı együttmőködési megállapodás mellékletében szereplı a projekt listából kerüljön törlésre a buszsáv és kerüljön megjelenítésre, hogy a Dózsa György térrıl kerüljön el a 22-es busz végállomása. 3. Budakeszi Város Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a BVV Kft. és az Ingenieurbüro Fritz Spieth Beratende Ingenieure GmbH között kötendı együttmőködési megállapodás mellékletében szereplı a projekt listában megjelölt Fı utca szélesítése szövegrész helyébe a Fı utcai buszsáv megépítése a Temetı utca és a Dózsa György tér között szövegrész, valamint a Dózsa György tér rendezése szövegrész kerüljön. Határidı: 1-3. pontra: azonnal Felelıs: 1-3. pontra: BVV Kft ügyvezetıje 430/2009. (XII. 15.) számú önkormányzati határozat: 1. Budakeszi Város Önkormányzata rövid- és középtávú fejlesztési terveinek elıkészítésére, valamint a finanszírozáshoz szükséges forrás bevonására a jogszabályok adta keretek között megoldást keres. A lehetséges konstrukciók kidolgozására, valamint a finanszírozás forrásainak felkutatására felkéri a BVV kft.-t 2. Budakeszi Város Képviselıtestülete jóváhagyólag tudomásul veszi a határozati javaslat mellékletét képezı - Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Korlátolt Felelısségő Társaság és az Ingenieurbüro Fritz Spieth Beratende Ingnieure GmbH között kötendı Együttmőködési Megállapodást azzal, hogy a projektlista egészüljön ki a városi közfeladatok ellátásához szükséges fejlesztések szövegrésszel. Határidı: 1-2. pontra: azonnal Felelıs: 1-2. pontra: polgármester 410/2009. (XII. 15.) számú önkormányzati határozat: Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a Hivatalt, hogy utcaszintő bontásban, számszakilag készítsen egy kimutatást, hogy Budakeszin: - hányan nem fizetnek szennyvízdíjat, - hányan élnek a szennyvízszippantás lehetıségével, - hányan fizetnek talajterhelési díjat, illetve - hány fı kötött rá utólagosan a csatornára. Felelıs: Jegyzı Beruházási Osztály: A Keszivíz válaszát a melléklet tartalmazza. (2010. március 18.)

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 24-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 24-i ülésére Elıterjesztés 16. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Tárgy: Belvízvédelmi rendszer fejlesztésével kapcsolatos pályázat lezárása Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 45/2011 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 27-én megtartott nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 10 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Pataki

Részletesebben

HATÁROZATOK 2010.09.09.

HATÁROZATOK 2010.09.09. HATÁROZATOK 2010.09.09. 260/2010. (IX.09.) sz. KT határozat vis maior pályázat kivitelezésével a Kiszi-Kı Kft-t bízza meg bruttó 3.758. 750 Ft-ért. Határidı: 2010. szeptember 20. a szerzıdés aláírására

Részletesebben

J a v a s l a t Parkolók létesítésére és használatára, valamint ezt biztosító szolgalmi jog alapítására

J a v a s l a t Parkolók létesítésére és használatára, valamint ezt biztosító szolgalmi jog alapítására 102-10/2006. J a v a s l a t Parkolók létesítésére és használatára, valamint ezt biztosító szolgalmi jog alapítására Tisztelt Közgyőlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 99/2002.(V.30.)Öh. sz.

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 522-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 2008.

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 280/2009./IX.9./ sz. h a t á r o z a t a

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 280/2009./IX.9./ sz. h a t á r o z a t a K I V O N A T 2009. szeptember 9-i rendkívüli ülése jegyzıkönyvébıl 30/2009. (IX. 10.) ÖR. Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerősítésének, felújításának támogatásáról

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Aszód Petıfi u. 46 sz. és közterület határán lévı támfal ideiglenes megtámasztásának tárgyában.

ELİTERJESZTÉS. Aszód Petıfi u. 46 sz. és közterület határán lévı támfal ideiglenes megtámasztásának tárgyában. Aszód Város Önkormányzat i Hivatal mőszaki iroda ELİTERJESZTÉS Aszód Petıfi u. 46 sz. és közterület határán lévı támfal ideiglenes megtámasztásának tárgyában. Aszódon a Csengey u és a kapcsolódó közterületek

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjármővek súlykorlátozásáról

EGYSÉGES SZERKEZET. 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjármővek súlykorlátozásáról EGYSÉGES SZERKEZET 149. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2012. (II. 20.) ÖR és 21/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelettel módosított 47/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 3,5

Részletesebben

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t 28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t az Európai Uniós, Regionális Bizottság elıterjesztése az EU-s Hozományra vonatkozóan c. elıterjesztést zárt ülésen tárgyalja, mivel annak nyilvános ülésen

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére 2. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére Tárgy: I. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2015. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Bordány Község Polgármesterétıl T/55/2012.

Bordány Község Polgármesterétıl T/55/2012. Község Polgármesterétıl T/55/2012., Forráskút, Üllés, Zsombó települések szennyvízcsatorna hálózatának és szennyvíztisztításának megvalósításához szükséges vagyonkezelıi jog alapításáról Tisztelt Képviselıtestület!

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 18/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 110-112. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 110/2011.(IX.27.)

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Mellékletek: - képviselıtestületi határozat - áttekintı térképmásolat - tulajdoni lap másolat 1 Pályázati Felhívás Kadarkút Város Önkormányzata (székhelye:7530. Kadarkút, Petıfi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 26/2012 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Budakeszi Város Képviselı-testületének 2012. augusztus 09-én megtartott nyílt rendkívüli testületi ülésén. Jelen voltak: 9 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Czifra

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról 4/2009.(I.29.)Kt.sz. Javaslattevı Testület létrehozása Jánoshalma Város Képviselı-testülete a kitüntetı címek alapításáról és adományozásáról szóló 19/2008.

Részletesebben

M E G H Í V Ó november 15-én (csütörtök) napjára de órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó november 15-én (csütörtök) napjára de órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések 78. sz. elıterjesztés Egyszerő szótöbbség Elıterjesztés Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2008. március 27-i ülése VI. napirendi pontjához: Regionális Operatív Program keretében benyújtandó

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 19-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 19-i ülésére 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. január 19-i ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Mizsei utca 7-9. szám alatti Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum és a belvízelvezetı

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület szeptember 17-én tartandó ülésére. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület szeptember 17-én tartandó ülésére. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról Füzesgyarmat Város Önkormányzat POLGÁRMESTERE 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. szeptember

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 57/ÖK/2007.(II.7.) Határozat úgy határoz, hogy napirendjén tartja a meghívó 4. pontjában szereplı A Cigány Kisebbségi Önkormányzat pályázati elıfinanszírozási kérelme tárgyában készült elıterjesztést.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 196. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Hozzájárulás telki szolgalmi jog földhivatali bejegyzéséhez E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012.

Részletesebben

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra)

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) A tervezett fejlesztés helyszíne (Forrás: maps.google.hu) Salgótarján, 2012. június 20.

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete június 11-i rendkívüli ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete június 11-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Múzeum köz 1. sz. ingatlan értékesítése Sorszám: 5 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Dr. Farkas László jogi munkatárs Pénzügyi Bizottság Döntéshozatal

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól

Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól A 36/2013. (IV. 23.) önkormányzati határozat melléklete Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 8/2012. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 3-án (kedden) 16.00 órai kezdettel a

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 280. MELLÉKLET: - Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi Közbeszerzési tervének módosítására

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 280. MELLÉKLET: - Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi Közbeszerzési tervének módosítására AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 280. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010. évi Közbeszerzési tervének módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 258. MELLÉKLET:- TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2013. ( ) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 49/2012. (VII. 25.) CsKTT. 16-8065-1/2012 Tárgy: Együttmőködési Megállapodás a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása, a Munkaszervezete és Csongrád Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala között A

Részletesebben

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009. november 1.

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009. november 1. 1/6 KÉSZÍTETTE: dr. Tölli Katalin al ELLENİRIZTE: Horváthné Seregély Jolán osztályvezetı HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009. november 1. 2/6 I. 1. Osztályvezetı 2. Ügykezelı titkárnı I. 3. Ügykezelı titkárnı II.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Karinthy utcai általános iskola környezetének forgalmi rendjével összefüggő kérdésekről. Előzmények

ELŐTERJESZTÉS. A Karinthy utcai általános iskola környezetének forgalmi rendjével összefüggő kérdésekről. Előzmények Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Karinthy utcai általános

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. július 16-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Császár

Részletesebben

A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.

A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. 58/2011. /VIII. 30./ számú határozat: A Gábor Áron Általános Iskola és Óvoda Zalaapáti egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okiratát elfogadja. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert

Részletesebben

Tárgy: Versenytárgyalás meghirdetése a Mizsei utca 7-9. szám alatti Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum vonatkozásában

Tárgy: Versenytárgyalás meghirdetése a Mizsei utca 7-9. szám alatti Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum vonatkozásában 4. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 24-i ülésére Tárgy: Versenytárgyalás meghirdetése a Mizsei utca 7-9. szám alatti Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. április 23-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Derecskei

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 102 MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének /2013. (.) önkormányzati rendelete a lakások és egyéb építmények építéséhez, kialakításához

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E Szám: VI. 690/2007. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 7-ei ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg.

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg. Balatonfőzfı Város Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2014. (IV.22.) önkormányzati rendelete Balatonfőzfı város közigazgatási területén útépítéshez, útfelújításhoz, parkoló kialakításához és járda

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. szeptember 25-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. szeptember 25-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI.1377/2008 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek 5/2008 Döntés pályázatok

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.:22-17/2011. Tárgy: Kijelölt gyalogátkelıhelyek létesítése. Ea.: Gábor V.

Részletesebben

Elıterjesztés. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

Elıterjesztés. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester Elıterjesztés Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Közoktatási feladatok ellátását szolgáló térítésmentes használatra átadott ingatlanokra vonatkozó megállapodás

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA. Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA. Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat 1 2010. JANUÁR 14 / CSÜTÖRTÖK/, 16 óra ***************************** 1./ Rendezési

Részletesebben

Határozati Összesítı. Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által án tartott ülésén hozott határozatairól.

Határozati Összesítı. Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által án tartott ülésén hozott határozatairól. Pomáz Város Önkormányzata 4/2012. ÖTÜ. Határozati Összesítı Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 02. 28 -án tartott ülésén hozott határozatairól. 24/2012.(II.28.) sz. Ök. határozat

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

Határozati Összesítı. Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2011. 03. 29-én tartott ülésén hozott határozatairól.

Határozati Összesítı. Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2011. 03. 29-én tartott ülésén hozott határozatairól. Pomáz Város Önkormányzata 5/2011. ÖTÜ. Határozati Összesítı Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2011. 03. 29-én tartott ülésén hozott határozatairól. 31/2011.(03.29.)sz.Ök.határozat (egyhangúlag)

Részletesebben

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 - igen - 0 nem szavazattal 0 tartózkodással az alábbi 142/2012. (VIII.16.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére 1. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére Tárgy: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Czifra Zsuzsanna, Odri Ágnes, Szabó Ákos Péter és Tömösi Attila igazoltan távol, jelen van 7 fı képviselı.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Czifra Zsuzsanna, Odri Ágnes, Szabó Ákos Péter és Tömösi Attila igazoltan távol, jelen van 7 fı képviselı. 30/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. augusztus 4-én megtartott rendkívüli nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 7 fı képviselı a jelenléti ív

Részletesebben

Az elıterjesztést készítette: tanácsos Önkormányzati Iroda. Közbeszerzési Bizottság Ügyrendi és Sport Bizottság

Az elıterjesztést készítette: tanácsos Önkormányzati Iroda. Közbeszerzési Bizottság Ügyrendi és Sport Bizottság Elıterjesztés 3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. április 29-i ülésére Tárgy: A Mizse KC önerı támogatás iránti kérelme az új sportcsarnok építéséhez Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl Sárospatak Város Alpolgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - a Képviselı-testület 2014. II. félévi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 2/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 18-án 15.30 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-21/2013. JEGYZİKÖNYV 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XIX. évfolyam 8. szám 2009. október 21. H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2009. X. 21.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI NÓGRÁD MEGYEI

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

14. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 31-i rendes ülésére

14. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 31-i rendes ülésére 14. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 31-i rendes ülésére Tárgy: Ingatlanvásárlási igények Előterjesztő: Szabó Loránd

Részletesebben

K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által június 27-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által június 27-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fő út 58. K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2013. június 27-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Alsónémedi

Részletesebben

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 3499/2012. Sorszám: 6. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. szeptember 13.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE SAJÓSZENTPÉTER VÁROS SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének a..) jegyzıkönyve, b.) napirendek: c.) rendeletek: 32., 33. d.) határozatai: 269., 270., 271.,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2008. november 10-én (hétfın) 08 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselı-testületi ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat

Részletesebben

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2015.

Részletesebben

(2) A nem lakás céljára szolgáló helyiség hat hónapot meg nem haladó (ideiglenes) bérbeadásáról a PETB dönt.

(2) A nem lakás céljára szolgáló helyiség hat hónapot meg nem haladó (ideiglenes) bérbeadásáról a PETB dönt. Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 46/2012. (..) önkormányzati rendelete az Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeirıl

Részletesebben

Sárospatak Város Képviselı-testülete. 13/1994. (IV.21.) számú. r e n d e l e t e. az önkormányzat tulajdonában lévı lakások elidegenítésérıl

Sárospatak Város Képviselı-testülete. 13/1994. (IV.21.) számú. r e n d e l e t e. az önkormányzat tulajdonában lévı lakások elidegenítésérıl Sárospatak Város Képviselı-testülete 13/1994. (IV.21.) számú r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában lévı lakások elidegenítésérıl (Egységes szerkezetben) 8 Sárospatak Város Képviselı-testülete

Részletesebben

Füzesabony Város Képviselı-testületének szeptember 10-i nyilvános ülésén hozott határozatok:

Füzesabony Város Képviselı-testületének szeptember 10-i nyilvános ülésén hozott határozatok: 2008. szeptember 10-i nyilvános ülésén hozott határozatok: 107/2008./IX.10./ határozata Füzesabony Város képviselı testülete az elıterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és úgy határozott, hogy az 53/2008

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-1/2011. Tárgy: Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 7. szám alatti épületben

Részletesebben

308/2011. számú elıterjesztés

308/2011. számú elıterjesztés 308/2011. számú elıterjesztés Az I. sz. vagy II. sz. határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2011. (IV.04.) sz. önkormányzati rendelet 36.

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének szeptember 24-i ülésére. Vállalkozási, Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének szeptember 24-i ülésére. Vállalkozási, Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. szeptember 24-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza 1658 hrsz-ú zsákutca értékesítése Az előterjesztést készítette: Papp Gézáné műszaki ügyintéző Előterjesztő:

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok teljesítéséről szeptember 30.

Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok teljesítéséről szeptember 30. Beoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok teljesítéséről 2013. szeptember 30. Határozat Tárgy Határidő Felelős Teljesítés 95/2013. (V. 27.) A módosított napirend elfogadásra került. 96/2013.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. január 17-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Elıterjesztés a Képviselı-testület 2010. május 26-án tartandó ülésére

Elıterjesztés a Képviselı-testület 2010. május 26-án tartandó ülésére Elıterjesztés a Képviselı-testület 2010. május 26-án tartandó ülésére Tárgy: Városi Bölcsıde infrastrukturális fejlesztése, kapacitás bıvítés címő pályázat kapcsán nyilvánosság tájékoztatása feladat tárgyban

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által 2012. október 30-án megtartott nyilvános ülésen hozott határozatok

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által 2012. október 30-án megtartott nyilvános ülésen hozott határozatok Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által 2012. október 30-án megtartott nyilvános ülésen hozott határozatok 74/2012. (X. 30.) határozata Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete elfogadja

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület február 23-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület február 23-i ülésére 359/2011.(XI.10.)Kt.sz. 2012. évi költségvetési koncepció Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2012. február 23-i ülésére Jánoshalma Város Önkormányzati Képviselő- testülete

Részletesebben

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészrıl Budakeszi Város Önkormányzata (2092 Budakeszi, Fı utca 179.; törzsszáma: 390022000; adószáma: 15390022-2-13; képviseli: dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília

Részletesebben

Tárgy: Pályázat benyújtása játszótér felújítására az ÚMVP Falumegújítás és fejlesztés keretébıl

Tárgy: Pályázat benyújtása játszótér felújítására az ÚMVP Falumegújítás és fejlesztés keretébıl 5. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. november 26-i ülésére Tárgy: Pályázat benyújtása játszótér felújítására az ÚMVP Falumegújítás és fejlesztés keretébıl Az elıterjesztést

Részletesebben

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom:

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Bizottsága 2015. szeptember 15-i ülésén az alábbi határozatokat hozta:

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30,

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 13-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 13-i ülésére 4. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 13-i ülésére Tárgy: Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás által a 15/2009. (IV.2.) OKM rendelet 8. alapján benyújtandó

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi, Településfejlesztési, Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottságának 2011. január 20-án (csütörtökön) 16.00 órai kezdettel megtartott ülésérıl 1 Az

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 24-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 24-i ülésére 3. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 24-i ülésére Tárgy:Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzati

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS önkormányzati tulajdonú épületek társasházzá alakítására

ELİTERJESZTÉS önkormányzati tulajdonú épületek társasházzá alakítására Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL Száma: 13240-11/2012. 11. Elıkészítı: Füz Péterné vagyonkezelési és hasznosítási ügyintézı Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı

Részletesebben

Előterjesztés. Biatorbágy város forgalmi rendjének felülvizsgálatáról

Előterjesztés. Biatorbágy város forgalmi rendjének felülvizsgálatáról Előterjesztés Biatorbágy város forgalmi rendjének felülvizsgálatáról Biatorbágy Város feladata, hogy közútjain, a közút kezelőjeként gondoskodjon arról, hogy a közút biztonságos közlekedésre alkalmas,

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

c) egyéb önkormányzati célra (egyéb önkormányzati lakás)

c) egyéb önkormányzati célra (egyéb önkormányzati lakás) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 22/2011. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a lakásokról és helyiségekrıl szóló 17/2009. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város

Részletesebben

4/2008. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet

4/2008. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet ülésérıl készült könyvébıl: 4/2008. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl szóló a 15/2007. (VI.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 05-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére. pénzügyi-ügyintézı. aljegyzı

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére. pénzügyi-ügyintézı. aljegyzı E L İ T E R J E S Z T É S 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére Tárgy: Az elıterjesztést készítette: Dömötör Klára Edit pénzügyi-ügyintézı Véleményezésre

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

(1) Az útépítésben érdekeltek útépítési együttmőködési megállapodást kötnek, melynek mintáját e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(1) Az útépítésben érdekeltek útépítési együttmőködési megállapodást kötnek, melynek mintáját e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat /2013. ( ) önkormányzati rendelete az Alsónémedi Jókai utca kiépítésére fizetendı útépítési érdekeltségi hozzájárulásról Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Kisfaludy

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı testületének. 1/2004. /I. 30./ ÖR. számú r e n d e l e t e. a lakáscélú helyi támogatási formákról

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı testületének. 1/2004. /I. 30./ ÖR. számú r e n d e l e t e. a lakáscélú helyi támogatási formákról Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı testületének 1/2004. /I. 30./ ÖR. számú a lakáscélú helyi támogatási formákról Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı- testülete az önkormányzatokról

Részletesebben

4./ Beszámoló Pilis Város Önkormányzata évi Helyi Közfoglalkoztatási Tervének végrehajtásáról.

4./ Beszámoló Pilis Város Önkormányzata évi Helyi Közfoglalkoztatási Tervének végrehajtásáról. HATÁROZATOK amely készült a Településfejlesztési,Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 2012. január 23-án 17 óra 05 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. Az Önkormányzat

Részletesebben

M E G H Í V Ó október 30. (péntek) napjára 7.30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó október 30. (péntek) napjára 7.30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben