Melléklet. 17/2006. (I. 24.) számú önkormányzati határozat:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Melléklet. 17/2006. (I. 24.) számú önkormányzati határozat:"

Átírás

1 17/2006. (I. 24.) számú önkormányzati határozat: Melléklet 1. Budakeszi Város Képviselı-testülete a melléklet szerint egységes szerkezetben fogadja el a 19/2005. (II. 15.) számú a évi fejlesztési programról szóló - önkormányzati határozat módosítását. 2. A 19/2005. (II. 15.) számú önkormányzati határozat 5. pontja e) alponttal egészül ki az alábbiak szerint: e) Az egyes programok forrásszerkezetén belül a polgármester átcsoportosítást végezhet az elıirányzott teljes költség változtatása nélkül. (jelentve) 131/2006. (VII. 4.) számú önkormányzati határozat: 1. Budakeszi Város Képviselı-testülete a 17/2006. (I. 24.) sz. önkormányzati határozattal elfogadott módosított fejlesztési programban szereplı a Budakeszi, Márity u, Honfoglalás u. és Paplanhát utcákat érintı 22A buszforduló, valamint a Márity utcában buszmegálló párok létesítéséhez a Herterv Bt 091 számú mellékelt tervei alapján hozzájárul. 2. Budakeszi Város Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármester a tulajdonosi hozzájárulás kiadására. Határidı: 1-2. pont: azonnal Felelıs: 1-2. pont: polgármester 81/2006. (IV. 25.) számú önkormányzati határozat: 1. Budakeszi Város Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Budakeszi 1287/1 hrsz.-ú, Rákóczi u sz. alatti lakóház és udvar megnevezéső ingatlan 12/130-as tulajdoni hányadát értékesíti Szalai Mihály Budakeszi, Rákóczi u sz. alatti lakos részére ,- Ft vételáron azzal, hogy vevı a vételár 50 %-át szerzıdéskötéskor, a fennmaradó vételárrészt 12 hónapon belül egyenlı részletekben fizeti meg. 2. Budakeszi Város Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi szerzıdést a KVI hozzájárulásának megérkezését követıen megkösse. Határidı: 1. pont: azonnal 2. pont: KVI hozzájárulását követı 30 nap 84/2006. (IV. 25.) számú önkormányzati határozat: 1. Budakeszi Város Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Budakeszi 1309/2 hrsz-ú ingatlan 84/507-ed önkormányzati tulajdoni hányadát értékesíti Molnár Csilla 2092 Budakeszi, Erdı u. 62. szám alatti lakos részére összesen ,- Ft vételáron.

2 2 2. Budakeszi Város Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerzıdés megkötésére. Határidı: 1. pont: azonnal 2. pont: május 26. Felelıs: 1-2. pont: polgármester 85/2006. (IV. 25.) számú önkormányzati határozat: 1. Budakeszi Város Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Budakeszi 598 hrsz-ú ingatlan 94/344-ed önkormányzati tulajdoni hányadát értékesíti Kiss István Attila és Kissné Reizinger Krisztina Budakeszi, Kuruclesi u. 6. szám alatti lakosok részére ½-ed ½-ed arányban ,- Ft vételár ellenében oly módon, hogy a vevık a vételárból ,- Ft-ot a szerzıdéskötéskor megfizetnek, a fennmaradó vételár részt pedig banki hitelfelvétellel egyenlítik ki. 2. Budakeszi Város Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerzıdés megkötésére. Határidı: 1. pont: azonnal 2. pont: május 26. Felelıs: 1-2. pont: polgármester 53/2007. (IV. 11.) számú önkormányzati határozat: 1. Budakeszi Város Képviselı-testülete támogatja a Budakeszi 665/1 hrsz.-ú ingatlan 660/2 hrsz.-ú ingatlanhoz csatolandó kb. 67 m2 terület értékesítését Kulánda Nikolett (2092 Budakeszi, Tavasz u. 4.) részére ,- Ft/m2 vételáron azzal a feltétellel, hogy az ingatlanon található villanyoszlop és az alatta esetlegesen áthaladó közmővek áthelyezésének, valamint a telekalakítás költsége is a vevıt terheli. 2. Az értékesítendı terület pontos meghatározásánál a földhivatal által záradékolt változási vázrajz elkészítését követıen a képviselı-testület dönt, és ezt követıen kerülhet sor az adásvételi szerzıdés megkötésére, melyre a képviselıtestület felhatalmazza a polgármestert. Határidı: 1. pont: azonnal, jegyzı 2. pont: vázrajz záradékolását követıen Önkormányzati Iroda: Változtatási vázrajz elkészítése folyamatban van. (2007. szeptember 7.) Önkormányzati Iroda: Változási vázrajzot vevı készítteti, záradékolása folyamatban van.(2008. március 10.) Beruházási Osztály: Vevı tájékoztatása szerint a záradékolt vázrajz ingatlannyilvántartási eltérések miatt még nincs meg. (2008. november 19.) Beruházási Osztály: A vevı tájékoztatása szerint az ingatlan-nyilvántartási eltérések rendezése folyik. (2010. január 22.) 225/2005. (X. 25.) számú önkormányzati határozat: Budakeszi Város Képviselı-testületének:

3 3 1. A Budakeszin átmenı forgalmi terhelés kezelésére kidolgozott intézkedési tervének alapvetı célkitőzései: a) A Budakeszit nyugatról elkerülı út elsısorban a tervezett MO autóút mielıbbi megépítésének kikényszerítése Budakeszi útra bekötı útnak egyidejő megépítésével b) Budakeszi forgalomtechnikai rendeletének elkészítése a város belsı forgalmi rendjének szabályozása érdekében. Határidık: 1a: folyamatos Felelısök: 1a: polgármester 1b: január 31. 1b: jegyzı 2. Budakeszi Város Képviselı-testülete a határozat 1. pontjában megfogalmazott célkitőzések megvalósítása érdekében az alábbi intézkedési tervet, mint eszközrendszert fogadja el: a) A forgalomszámlálás megismétlése egy munka- és egyben tanítási napon. b) Tiltakozó akciók szervezése (pl. egyes helyi utak idıszakos teljes lezárása a gépjármőforgalom elıl, vagy az útügyi elıírások szerinti maximális számú MOF eltőrhetı =1200 E/h forgalomkorlátozás érvényesítése a 8102 sz. közút Budaörsi úti belépési pontján ill. a Szarvas téren. c) Levegıszennyezés és áthaladási sebesség mérés. d) Alkotmánybírósági beadvány készítése. e) Lobbyzás a célkitőzések megvalósítása érdekében: e1: az MO építésével érintett térségi települések összefogásának szervezése e2: a 10-es választási körzet országgyőlési képviselıje folyamatosan tartsa napirenden céljaink érvényesítését e3: folyamatos szakmai konzultáció és érdekképviselet az MO tervezıi felé (ha van érvényes megbízás) e4: levél az illetékes tárcák (környezetvédelmi, közlekedési, pénzügyi) vezetıihez és az állampolgári jogok biztosához f) Forgalomtechnikai terv megrendelése g) Azonnali forgalomtechnikai rendelet nélkül végrehajtható intézkedések: közlekedési lámpák beállítása az ESSO kútnál Budakeszi irányában és a Temetı utcánál Budaörs irányában Határidık Felelısök: 2a: dec. 15. forgalomtechnikai rendelet készítıje 2b: június 30. polgármester 2c: dec. 15. jegyzı 2d: jan. 31. polgármester 2e: e1-e3 folyamatos, polgármester, VFKB elnök e4: jan. 31. polgármester 2f: azonnal polgármester 2g: azonnal jegyzı 225/2005. (X. 25.) számú önkormányzati határozat összefügg a 58/2007. (IV. 24.) számú önkormányzati határozattal: 58/2007. (IV. 24.) számú önkormányzati határozat: Budakeszi Város Képviselı-testülete 1) úgy határoz, hogy a közúti forgalmi rend ideiglenes megváltoztatásával kapcsolatos tájékoztatás jelenjen meg a helyi újságokban, a helyi tévében, szórólapon, plakátokon. Felkéri a hivatalt, hogy a szomszédos településeket is értesítse a forgalmi rend változásáról és kérje fel ıket, hogy a felhívást jelentessék meg a helyben szokásos módon. 2) egyetért a forgalmiadat számlálással.

4 4 3) biztosítja a felszerelésre kerülı táblák költségeit a évi költségvetés terhére. Felelıs: 1. pontra: jegyzı 2-3. pontra: polgármester 225/2005. (X. 25.) számú önkormányzati határozat összefügg a 108/2007. (V. 22.) számú önkormányzati határozattal: 108/2007. (V. 22.) számú önkormányzati határozat: 1. Budakeszi Város Képviselı-testülete a forgalmirend változással kapcsolatban, a biztonságos közlekedés biztosítása érdekében a FIGYE-Lİ İR Kft-t (2092 Budakeszi, Szél utca 42.) határozatlan idıre bízza meg a biztonsági feladatok ellátásával ,-Ft +Áfa összegben. Az összeget a céltartalék keret terhére biztosítja. 2. Felkéri a FIGYE-Lİ İR Kft-t, hogy naponta adjon helyzetjelentést a tapasztalatokkal kapcsolatban a polgármester részére. 225/2005. (X. 25.) számú önkormányzati határozat összefügg a 123/2007. (VI. 12.) számú önkormányzati határozattal: 123/2007. (VI. 12.) számú önkormányzati határozat: 1. Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a Hivatalt, hogy a június 12-i testületi ülésen a közúti közlekedési a forgalmi renddel kapcsolatban elhangzott javaslatokat a június 19-i testületi ülésre terjessze elı határozati javaslat formájában. 2. Budakeszi Város Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a közúti közlekedési forgalmi rend javítása érdekében a környezı településekkel tárgyaljon a regionális együttmőködés létrehozása tárgyában. 3. Budakeszi Város Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a június 12-i testületi ülésen a közúti közlekedési forgalmi renddel kapcsolatos anyag soron kívül legyen levetítve a Budakeszi Városi Televízióban a polgármesteri interjú helyett. Határidı: Felelıs: 1. pontra: június pontra: jegyzı 2. pontra: azonnal 2. pontra: polgármester 3. pontra: azonnal 3. pontra: polgármester Önkormányzati Iroda: Az Erkel utcai jelzılámpák átprogramozására ( terv, engedély, kivitelezés) szerzıdést kötött az önkormányzat, melynek tartalma módosításra kerül a gyalogátkelıhely megszüntetésével, új átkelı létesítésével és a szükséges járda és ívkorrekciók tervezésével és engedélyezésével. Határidı január 20. (2007. november 29.) Hatósági Iroda: A közúti közlekedéssel kapcsolatos anyag a Budakeszi Városi Televízióban levetítésre került. Önkormányzati Iroda: A Fı utca jelzılámpáinak átprogramozására a terveket leszállították. A hatósági jóváhagyások folyamatban vannak, és amint ezek kezünkben lesznek, meg kell valósítani a tervekben leírtakat, amely várhatóan a Fı utcai, Erkel utcai és Temetı utcai közlekedés javulását kell, eredményezze. (2008. február 14.) Beruházás: A fogalomtechnikai terv a VTKB elıtt van. (2010. január 22.) 360/2006. (XII. 12.) számú önkormányzati határozat:

5 5 Budakeszi Város Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az Aeroklub Farkashegy és Budakeszi Város Önkormányzata között március 19-én létrejött üzemeltetıi megállapodást április 30-ig meghosszabbítja. Budakeszi Város Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert az üzemeltetési megállapodás módosításának aláírására. Határidı: 1. pont: azonnal Felelıs: Polgármester, jegyzı 2. pont: április 30. Felelıs: Polgármester 72/2007. (IV. 24.) számú önkormányzati határozat összefügg a 360/2006. (XII. 12.) számú önkormányzati határozattal: 72/2007. (IV. 24.) számú önkormányzati határozat: Budakeszi Város Képviselı-testülete a 360/2006. (XII. 12.) határozat 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: az Aeroklub Farkashegy és Budakeszi Város Önkormányzata között március 19-én létrejött üzemeltetıi megállapodást június 30-ig meghosszabbítja. Budakeszi Város Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert az üzemeltetési megállapodás módosításának aláírására. Határidı: 1. pont: azonnal Felelıs: Polgármester, jegyzı 2. pont: június 30. Felelıs: Polgármester Önkormányzati Iroda: Az üzemeltetési megállapodás meghosszabbításáról a Képviselı-testület határoz. (2007. július 19.) 159/2007. (VI. 27.) számú önkormányzati határozat összefügg a 360/2006. (XII. 12.) számú önkormányzati határozattal: 159/2007. (VI. 27.) számú önkormányzati határozat: 1. Budakeszi Város Képviselı-testülete 360/2006. (XII. 12.) számú határozat 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: az Aeroklub Farkas-hegy és Budakeszi Város Önkormányzata között március 19-én létrejött üzemeltetıi megállapodást július 15-ig meghosszabbítja. 2. Budakeszi Város Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert az üzemeltetési megállapodás módosításának aláírására. 3. Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy július i rendezvénnyel, valamint a Keszi Találkozóval kapcsolatban felmerülı közbiztonsági kérdésekben folytasson egyeztetést a rendırséggel és a polgárırséggel. 4. Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a rendezvény szervezıjét, hogy tájékoztassa Budakeszi lakosságát a Farkas-hegyi repülıtéren tartandó rendezvényrıl. 5. Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a hivatalt, hogy a lakosságot tájékoztassa a városban megrendezendı Keszi Találkozóról. 6. Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a hivatalt, hogy vizsgálja meg, hogy másik üzemeltetı megbízható-e a repülıtér üzemeltetésével.

6 6 7. Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a hivatalt, hogy hatósági jogkörében körültekintıen járjon el a rendezvény hatósági engedélyeztetése esetén. 8. Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri az önkormányzat jogi képviselıjét, hogy írjon levelet a Farkas-hegy Aeroklubnak az önkormányzat tulajdonosi jogainak érvényesítése érdekében. Felkéri a polgármestert az egyeztetı tárgyalásra az alpolgármesterekkel és a Pénzügyi Bizottság elnökével együtt. A levélben hívja fel arra a figyelmet, hogy a Farkas-hegy Aeroklub az önkormányzat tulajdonosi jogait csorbította az intézkedésével, illetve együttmőködési kötelezettsége van. 9. Budakeszi Város Képviselı-testülete tájékoztatja a rendezvényszervezıt, hogy legyen tudomása arról, hogy nem volt jogosultsága szerzıdést kötni. Határidı: 1., 8., 9. pontra: azonnal Felelıs:1.,2., 3., 8., 9. pontra: polgármester 2., 4. pontra: július , 5., pontra: jegyzı 3., 5. 6., 7. pontra: július 25. Önkormányzati Iroda: A rendezvény elmaradt, a szerzıdés felülvizsgálata folyamatban van. (2007. szeptember 7.) 165/2007. (VII. 10.) számú önkormányzati határozat összefügg a 159/2007. (VI. 27.) számú önkormányzati határozattal: 165/2007. (VII. 10.) számú önkormányzati határozat: Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a Budakeszi Városi TV-t, hogy július 10-ig a képviselı-testületi ülés felvételét az ügy fontosságára tekintettel soron kívül adja adásba. A televízió közvetítésekre vonatkozó szerzıdés 7. pontja módosul akként, hogy a július 10-i képviselı-testületi ülés repülıtérrel kapcsolatos napirendi pontjának tárgyalása azonnal kerüljön közvetítésre. Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a repülıtér üzemeltetıjével és a rendezvény szervezıjével Budakeszi Város igényeinek érvényesítése céljából. Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri az önkormányzat jogászait, hogy ellenırizzék a KVI és az önkormányzat között létrejött szerzıdést atekintetben, hogy milyen feltételekkel kapta az Önkormányzat tulajdonba, lesz-e ennek kötelezı büntetési rovata abban az esetben, ha másra használja a repülıteret, mint amilyen célra kapta. Budakeszi Város Képviselı-testülete nem fogadja el Dr. Kecskeméti Tamás elnök úr július 6-án írt levelét. Felkéri az önkormányzat jogi képviselıjét, hogy írjon válaszlevelet, melyben megfogalmazza az önkormányzat jogi álláspontját azzal, hogy amennyiben nem jut megállapodásra a felek, akkor polgári pert indít az Önkormányzat ellene. Budakeszi Város Képviselı-testülete mint a Budakeszi 075/1 hrsz.-ú repülıtér ingatlan kizárólagos tulajdonosa abban az esetben járul hozzá a Farkashegyi repülıtér Foma-Tetı Kft. részére történı használatba adásához, ha az Aeroklub Farkashegy SE és a Foma-Tetı Kft. által május 21-én kötött bérleti szerzıdés akként módosul, hogy Budakeszi Önkormányzat, mint társ bérbeadó részesül a bérleti díj 50 %-ából. Budakeszi Város Képviselı-testülete a 360/2006. (XII. 12.) számú határozat 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az Aeroklub Farkashegy és Budakeszi Város Önkormányzata között március 16-án létrejött üzemeltetıi megállapodást szeptember 30-ig meghosszabbítja. Az üzemeltetıi szerzıdés meghosszabbítása csak abban az esetben érvényes, ha a polgármester úrnak a tárgyalásai eredményre vezetnek. Határidı: 1-6. pont: azonnal

7 7 170/2007. (VII. 24.) számú önkormányzati határozat összefügg a 165/2007. (VII. 10.) számú határozattal: 170/2007. (VII. 24.) számú önkormányzati határozat: Budakeszi Város Képviselı-testülete a 165/2007. (VII. 10.) számú határozat 4., 5., 6. pontját hatályon kívül helyezi Budakeszi Város Képviselı-testülete egyetért a Farkas-hegyi repülıtérrel kapcsolatos szerzıdések felülvizsgálatával és azzal, hogy a polgármester jelöljön ki a tárgyalásra képviselıket. Határidı: szeptember 20., jegyzı Önkormányzati Iroda: A tárgyalások folynak a repülıtér és golfpálya beruházásról. (2008. május 19.) Beruházási Osztály: A tárgyalások folynak a repülıtér és golfpálya beruházásról. (2008. november 19.) Beruházási Osztály: A tárgyalások folynak a repülıtér és golfpálya beruházásról. (2010. január 22.) 1/2008. (I. 29.) számú önkormányzati határozat: 1. Budakeszi Város Képviselı-testülete elvi hozzájárulását adja ahhoz, hogy Budakeszi Önkormányzata, a Budapesti Közlekedés Szervezı Kht. és a Magyar Közút Kht. által létrehozandó konzorcium keretében a közösségi közlekedés elısegítése érdekében Budakeszi belterületén buszsáv és az ahhoz kapcsolódó berendezések kialakításra, megtervezésre kerüljenek, valamint ezek pályázat útján történı megvalósítása megtörténjen, mely pályázatot a konzorcium nyújtja be. 2. Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy a Budapesti Közlekedés Szervezı Kht. szakembereivel közösen készítse elı a közösségi közlekedés elısegítésére létrejövı projektet a Fı utca Temetı út Szanatórium út közötti szakaszára, lehetıleg parktól falig történı tervezés és felújítás szintjén. 3. Budakeszi Város Képviselı-testülete a Fı utca 2. pontban meghatározott szakaszán kívüli területén is elınyben részesíti a közösségi közlekedést. Határidı: 1-3. pont: azonnal Felelıs: 1-3. pontra: polgármester 2. pontra: VFKB elnöke 33/2008. (II. 14.) számú önkormányzati határozat összefügg a 1/2008. (I. 29.) számú önkormányzati határozattal: 33/2008. (II. 14.) számú önkormányzati határozat: 1. Budakeszi Város Képviselı-testülete a KMOP /B közösségi közlekedéselınyben részesítése címő pályázaton való elindulást és az ahhoz szükséges Tandem Kft által bemutatott, a Budakeszi, Fı utcai busz sáv megvalósítási terv elkészítését támogatja. 2. Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy a tervezıkkel tárgyalva tegyen javaslatot a tervezés konkrét részleteire (pl. hol legyen a busz sáv stb.) február 20- ig. Határidı: 1. pont: azonnal Felelıs: 1. pont: polgármester 2. pont: február port. VFKB elnöke Önkormányzati Iroda: Március 31. hétfıi BKSZ tájékoztató szerint a pályázatot már nem tudják összeállítani, de a megtervezett Fı utcát engedélyezésre beadják, hogy a legközelebbi pályázaton akár a polgármesteri hivatallal együtt, akár a polgármesteri hivatal önállóan is indulni tudjon. (2008. április 3.)

8 8 48/2008. (II. 27.) számú önkormányzati határozat összefügg a 1/2008. (I. 29.) számú önkormányzati határozattal: 48/2008. (II. 27.) számú önkormányzati határozat Budakeszi Önkormányzat Képviselı-testület felkéri a tandem Kft-t, hogy a KMOP /B kódszámú pályázathoz szükséges, Budakeszi, Fı utcai autóbuszsáv tervét az alábbiak szerint módosítsa: 1.) Budakeszi, Erkel utcai gyalogátkelıhelynél lévı balra kanyarodást szabályozó közlekedési lámpa programozása úgy történjen, hogy a gyalogosforgalom gyorsabb áthaladását eredményezze. 2.) Erkel utcánál a Budapest felıl érkezı, egyazon sávból történjen az egyenes és balra kanyarodó forgalom haladása. 3.) Szanatórium utcához tervezett peron Budakeszi felé történı áthelyezése a Mezei Mária utcához (a Mezei Mária u. lezárása a Fı u. felé). 4.) Kossuth Lajos utcánál a balra kanyarodó sáv megszüntetése (a balra kanyarodás egyazon sávból történjen, mint az egyenesen továbbhaladó). 5.) Temetı utcai keresztezıdésnél a református templom felıli, Fı utcát átszelı gyalogátkelıhely nélkül készüljön a terv. 6.) Erkel utcánál a gépkocsi kihajtás jobb és bal oldalon külön fázisban történjen. Felelıs: Polgármester 64/2008. (III. 26.) számú önkormányzati határozat összefügg a 1/2008. (I. 29.) számú önkormányzati határozattal: 64/2008. (III. 26.) számú önkormányzati határozat: Budakeszi Város Képviselı-testülete a Fı utcai autóbuszsáv tervezésrıl szóló, KMOP /B kódszámú pályázathoz szükséges, Tandem Kft tervét az alábbiakkal együtt kéri benyújtani: 1. A Városháza buszmegállóig kerüljön megépítésre a buszsáv. 2. A Fı utca-temetı utca csomópont valósuljon meg. 3. A Fı utca 72. sz. (óvoda) elıtti gyalogátkelıhely jelzılámpa nélkül valósuljon meg. 4. Az Erkel u. csomópontnál az Erkel utca szélesítésére kerüljön sor. 5. A jelzılámpák közötti ún. hangoló kábelek föld alá helyezésével. Felelıs: polgármester 83/2008. (IV. 14.) számú önkormányzati határozat összefügg a 64/2008. (IV. 14.) számú önkormányzati határozattal: 83/2008. (IV. 14.) számú önkormányzati határozat: Budakeszi Város Képviselı-testülete a 64/2008. (III. 26.) számú önkormányzati határozat visszavonásával együtt támogatja a Középen vezetett autóbuszsáv kialakítása Budakeszi belterületén (Temetı utca és Budapest közigazgatási határa közötti) pályázaton való indulását bruttó 350 MFt megvalósulási érték mellett. Hozzájárul az útépítés által érintett, Budakeszi Önkormányzat tulajdonában álló területek (1821, 1814, 957, 1811/2, 1811/1, 1810, 1448, 1578/1, 1606 hrsz.) változási vázrajzának elkészítéséhez, melyet indokol, hogy a szélesített Fı utca egy helyrajzi számon legyen nyilvántartva. Erre vonatkozóan felhatalmazza a polgármestert, hogy szándéknyilatkozatot a pályázathoz csatoljon. Beruházási Osztály: A pályázat beadásra került a szándéknyilatkozattal együtt. Az engedélyezés is folyamatban van. Augusztus 12-én kedden 9 órakor helyszíni bejárás lesz Nemzeti Közlekedési Hatóság kezdeményezésére. İsszel várható eredmény a pályázat vonatkozásában. (2008. augusztus 11.)

9 9 Beruházási Osztály: A pályázat nyert, a támogatási szerzıdést a NIF megkötötte. (2009. február 20.) 169/2008. (VII. 15.) számú önkormányzati határozat: Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy készíttessen tervet a Városi Bölcsıde tetıterének beépítéséhez a évi beruházási program keretében, mellyel minden lehetséges pályázati kiíráson részt tud venni a szükséges önrésszel. Határidı: október 30. Beruházási Osztály: Az Országos Tőzvédelmi Szabályzat nem teszi lehetıvé a tetıtér beépítést. (2008. nov. 18.) 170/2008. (VII. 15.) számú önkormányzati határozat összefügg a 169/2008. (VII. 15.) számú önkormányzati határozattal: 170/2008. (VII. 15.) számú önkormányzati határozat: Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a VFKB-t, hogy amennyiben a Városi Bölcsıde épülete nem alkalmas férıhely bıvítésére, akkor vizsgálja meg az érintett bizottságokkal közösen egy új önkormányzati területen, egy új, 60 férıhelyes bölcsıde építésének lehetıségét. Felelıs: VFKB elnöke Beruházási Osztály: A tetıtér beépítésrıl szóló tervezıi vélemény át lett adva a VTKB elnökének. (2008. november 18.) Fıépítész: A Márity utcánál lévı Pitypang Óvoda mögötti terület alkalmasnak látszik ekkora (akár férıhelyes) bölcsıde építésére. A VTKB tárgyalta ezt a koncepciótervet, februárjában. (2010. március 17.) Beruházási Osztály: Az új bölcsıde tanulmánytervét a Fıépítészi iroda elkészíttette. (2010. március 17.) Fıépítész: A képviselı-testület döntése szükséges hozzá, hogy kíván-e építeni Bölcsödét az önkormányzat, és hogy ennek megfelelıen induljon-e a település pályázaton, amelyre nagy valószínőséggel ısszel nyílik lehetıség majd. Az önrész mértékérıl és a pályázati lehetıségekrıl Héger Katalin tud tájékoztatás adni. (2010. július 21.) 175/2008. (VII. 15.) számú önkormányzati határozat: 1. Budakeszi Város Képviselı-testülete úgy dönt, hogy egy mőszaki szakértı bevonásával történjen egy helyszíni bejárás a Makkosi út Gábor Áron utca útfelújításával kapcsolatosan, és ezzel párhuzamosan kezdeményezi a vállalkozói szerzıdés módosítását. 2. Budakeszi Város Képviselı-testülete úgy határozott, hogy meg kell kérdezni a Swietelsky Kft-t, hogy a helyszíni szemle alapján kifogásolt dolgokkal egyetemben a Makkosi út Gábor Áron utca Napsugár utca csomópont munkáit is elvégeznék-e. 3. Budakeszi Város Képviselı-testülete úgy dönt, hogy amennyiben a helyszíni bejárást követıen szükséges a Makkosi út Gábor Áron utcával kapcsolatosan vállalkozói szerzıdés módosítása a pótmunkák kifizetése kapcsán, akkor a tartalék keret terhére vállalja a pótmunkák kifizetését ,- Ft + ÁFA összegben a Swietelsky Kft részére. Határidı: 1-3. pont: azonnal Felelıs: 1-3. pont: polgármester

10 10 Beruházási Osztály: Nem született megállapodás arra vonatkozólag, hogy a Swietelsky vállalja a Makkosi-Gábor Áron csomópont aszfaltburkolat cseréjét. A PUHI-TÁRNOK Kft-tıl kértünk árajánlatot a Munkácsy utca felújítása kapcsán, azonban az ár túl magasnak bizonyult, amelyet a évi költségvetés terhére egyébként sem tudtunk volna vállalni. (2009. január 22.) Beruházási Osztály: A Swietelsky nem vállalta a csomópont átépítését, ezért ajánlatot sem adott. A VTKB elnöke újabb ajánlatot kért a Tölgyfa - Fenyı utca kivitelezését végzı Penta Kft.-tıl, de az a 2009-re vonatkozó versenyképes ajánlatot adni már nem tudott. (2010. január 22.) 257/2008. (X. 14.) számú önkormányzati határozat: 1. Budakeszi Város Képviselı-testülete támogatja a Biatorbágy-Budajenı- Budakeszi-Herceghalom-Páty-Telki települések területére vonatkozó kerékpárúthálózat tanulmánytervének elkészítését, melynek bruttó ,- Ft fedezetét az általános tartalékkeret terhére biztosítja. 2. Budakeszi Város Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy megkösse a BTT-vel kötendı pénzeszköz-átadási megállapodást. Határidı: 1-2. pont: azonnal Beruházási Osztály: A Pénzügyi Irodán keresztül megrendeltük a tervet a Kistérségi Irodától. A megrendelés kifizetésérıl további tájékoztatást a Pénzügyi Iroda ad. (2008. december 3.) 294/2008. (XI. 13.) számú önkormányzati határozat: 1. Budakeszi Város Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az L-V Budakeszi, Makkosmária kiegészítés és L-VI Budakeszi, Nagyszénászug kiegészítés vízjogi engedélyezési tervek tekintetében a Fımterv TT teljesítését nem igazolja. 2. Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy Hegedősné Kovács Enikı alpolgármester asszonytól kérjen írásos tájékoztatást november 25-ig arról, mi alapján kerültek megrendelésre a Dél-budai Regionális Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Projekt Konzorciumi Tanácsa keretében (vagy azon kívül) az L-V Budakeszi, Makkosmária kiegészítés és L-VI Budakeszi, Nagyszénászug kiegészítés vízjogi engedélyezési tervek. 3. Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy kérjen írásos tájékoztatást a Fıpolgármesteri Hivataltól is arra vonatkozóan, mi alapján kerültek megrendelésre a Dél-budai Regionális Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Projekt Konzorciumi Tanácsa keretében (vagy azon kívül) az L-V Budakeszi, Makkosmária kiegészítés és L-VI Budakeszi, Nagyszénászug kiegészítés vízjogi engedélyezési tervek. Beruházási Osztály: Osztályunkhoz írásos tájékoztató nem érkezett (2009. április 16.)

11 11 32/2008. (II. 14.) számú önkormányzati határozat: 1. Budakeszi Város Képviselı-testülete az alábbi helyeken hagyja jóvá a hulladékgyőjtı szigetek elhelyezését: Domb utca az új hulladékudvar területére 3 db, Dózsa György tér 2 db, PLUS melletti terület (Zichy Péter utcai oldal) 3 db, Makkosi utca Megyei utca 1 db, Sugár u. Közepe 1 db). 2. Budakeszi Város Képviselı-testület javasolja, hogy Budakeszin a hulladékgyőjtı szigetek helyszíneinek kiépítése szilárd burkolaton megközelíthetı területen, stabil alapozással készüljenek. 3. Budakeszi Város Képviselı-testület javasolja, hogy a szelektívgyőjtı konténerek elhelyezésének helyszínén az igényeknek megfelelı mennyiségő győjtıkonténerek kerüljenek kihelyezésre. 4. Budakeszi Város Képviselı-testület javasolja, hogy a Dózsa György téri piac területén, kizárólag a hétvégi idıszakra egy kismérető, háztartási hulladékgyőjtı konténer kihelyezésére kerüljön sor. 5. Budakeszi Város Képviselı-testület kéri, hogy a megszőnı jelenlegi szigetek helyét eredeti állapotba, vagy valamilyen kulturált állapotba kell hozni. Önkormányzati Iroda: A határozat hitelesített másolata megküldésre került a Közép-Duna-Vidéke Hulladékgazdálkodási Konzorciummal együttmőködı, UTIBER Kft.-nek, akik a Budakeszin elhelyezendı szelektív hulladékgyőjtı szigeteket tervezik. A szigetek pontos helyének meghatározása folyamatban van. (2008. május 7.) Beruházási Osztály: A Társulás által szeptemberében küldött levél szerint csak 5 db sziget megpályázására van lehetıség, a korábbi 10 db helyett. A módosított helyszíneket a Képviselı-testület 299/2008. (XI.13.) számú önkormányzati határozatával hagyta jóvá. A pályázati anyagban a szigetek kialakítása szilárd burkolattal történik. Az igényeknek megfelelı mennyiségő győjtıkonténerek számát a Saubermacher Kft. Illetékesével közösen határozza meg az Önkormányzat. (2008. december 1.) 299/2008. (XI. 13.) számú önkormányzati határozat összefügg a 32/2008. (II. 14.) számú önkormányzati határozattal: 299/2008. (XI. 13.) számú önkormányzati határozat: 1. Budakeszi Város Képviselı-testülete támogatja a Közép-Duna Vidéke Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által benyújtandó pályázat keretében megvalósuló 5 db szelektív hulladékgyőjtı sziget elhelyezését az alábbiak szerint: Domb utca Kert utca csomópontnál 3 db PLUS parkolójába 1 db Dózsa György térre 1 db Makkosi utca Megyei utca keresztezıdésébe a meglévı hulladékgyőjtı sziget megfelelı higiéniás kiépítése megoldásra kerül. A Képviselı-testület támogatja továbbá a hulladékgyőjtı udvar pályázati úton történı megvalósítását az engedélyezett terv szerint a 2746 hrsz.-ú ingatlanon. 2. Budakeszi Város Képviselı-testülete támogatja, hogy a Rózsa utcában és a Zichy Péter utcában lévı 4 frakciós szigetek kerüljenek áthelyezésre a PLUS parkolójába. 3. Budakeszi Város Képviselı-testülete a 32/2008. (II. 14.) számú önkormányzati határozatának 1. pontját az alábbiak szerint módosítja: Budakeszi Város Képviselı-testülete az alábbi helyszíneken hagyja jóvá szelektív hulladékgyőjtı szigetek elhelyezését:

12 12 Domb utca Kert utca csomópontban 3 db Dózsa György téren 2 db PLUS parkoló temetı oldali végénél 3 db Makkosi utca Megyei utca torkolatánál 1 db Beruházási osztály: A tervezett 5 új sziget kialakításához szükséges intézkedéseket és pénzügyi keretet a Közép-Duna Vidéke Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás biztosítja. A szigetek telepítésének várható idıpontjáról még nem tájékoztatták a Hivatalt. A Zichy Péter és a Rózsa utcai szigetek áthelyezésére 2009 tavaszán kerül sor. (2009. február 26.) 332/2008. (XII. 9.) számú önkormányzati határozat: 1. Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy levélben kérje fel a Foenus Kft-t, hogy a kivitelezıtıl kérjen egy részletes vagyonátadási jegyzéket az átadásra került közmővagyonnal kapcsolatban az összes anyag- és mennyiségi mutatóval együtt. 2. Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy egy felelısségbiztosítással rendelkezı adószakértı véleményét kérje ki a Szılıskerti közmővagyon átadásával kapcsolatosan áfa fizetési kérdésben. 3. Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1997-ben a Fıvárosi Vízmővekkel kötött önkormányzati szerzıdés alapján legyen megvizsgálva a vízlétesítmények közterület-használati joga. 4. Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Budaörsi úttal párhuzamos hat méter széles önkormányzati tulajdonú út helyreállítását kezdeményezze. Felelıs: 1-4. pont: polgármester Határidı: 1-4. pont: január 31. Beruházási Osztály: A levél elküldésre került Foenus Kft-nek. (2009. február 20.) 29/2009. (II. 4.) számú önkormányzati határozat: Budakeszi Város Képviselı-testülete elfogadja a Fıvárosi Önkormányzat által, novemberében elkészített Budakeszi város stratégiai zajtérképére épülı Intézkedési Tervét, amely a rövid- és hosszú távú zajcsökkentési stratégia mellett az alábbi kiegészítı stratégiai javaslatokat tartalmazza: M0 autóút M1-es autópálya 11-es sz. fıút közötti (nyugati szektor) szakaszának és a Budakeszi elkerülı fıút mielıbbi megépítését szorgalmazó lépések 22-es buszjárat: Szılıskerti buszforduló kialakítása. Győjtıút rendszer bıvítése, egyirányúsítások bevezetése. Új körforgalmi csomópontok kiépítése Parkolók számának növelése, ill. a P+R parkolás fejlesztése, korlátozott sebességő övezetek kialakítása Teherforgalmi korlátozás bevezetése Térségi-települési és városon belüli harántoló közlekedési kapcsolatok fejlesztése, mellékúthálózat fejlesztése Budakeszi vasúti szárnyvonal építése, ami Budakeszit kapcsolná be a vasúthálózatba A közösségi közlekedés versenyképességének növelése a térségben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Bánhidi László, Czifra Zsuzsanna és Ohr Alajos igazoltan távol, jelen van 8 fı képviselı.)

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Bánhidi László, Czifra Zsuzsanna és Ohr Alajos igazoltan távol, jelen van 8 fı képviselı.) J E G Y Z İ K Ö N Y V 42/201 Készült Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 12-én megtartott nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 8 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Bánhidi

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 29/2009. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. december 15-én (kedden) 15.00 órai kezdettel

Részletesebben

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat 1/2004. ÖTÜ. Zárt ülésen hozott határozat: 1/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat meghatalmazás a Pest megyei Munkaügyi Bíróságon Pomáz város Önkormányzatának képviseletére. 2/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat Pomáz

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 22-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 22-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 22-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: - Tájékoztatás az elızı testületi ülés óta eltelt idıszak fontosabb

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. szeptember 12-én - csütörtökön - de. 7,30 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testület

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. november 21.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. november 21. Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/394/23/2013. Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. november 21. Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl 1 J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl Jelen vannak: Giesz János polgármester dr. Kovács László alpolgármester dr. Nagy István alpolgármester Bakány János képviselı

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Czifra Zsuzsanna igazoltan távol, Bakács Edit Bernadett még nem érkezett meg, jelen van 9 fı képviselı)

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Czifra Zsuzsanna igazoltan távol, Bakács Edit Bernadett még nem érkezett meg, jelen van 9 fı képviselı) 52/2011 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Budakeszi Város Képviselı-testületének 2011. december 20-án megtartott rendkívüli testületi ülésén. Jelen voltak: 10 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Czifra Zsuzsanna

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Budakeszi Város Képviselő-testületének 2012. október 12-én megtartott rendkívüli nyílt testületi ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Budakeszi Város Képviselő-testületének 2012. október 12-én megtartott rendkívüli nyílt testületi ülésén. 35/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Budakeszi Város Képviselő-testületének 2012. október 12-én megtartott rendkívüli nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 8 fő képviselő a jelenléti ív szerint (Ohr Alajos,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. június 19-i munkaterv szerinti nyílt ülésérıl Az ülés helye: Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Díszterme (Szolnok,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011.DECEBER 15-ÉN MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL

J E G Y Z İ K Ö N Y V CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011.DECEBER 15-ÉN MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG J E G Y Z İ K Ö N Y V CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011.DECEBER 15-ÉN MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL Rendeletek: 30/2011. (XII. 20.) A települési

Részletesebben

Jegyzıkönyv. A Vecsés 2310/9. hrsz.-ú ingatlan Önkormányzat által történı megvásárlása

Jegyzıkönyv. A Vecsés 2310/9. hrsz.-ú ingatlan Önkormányzat által történı megvásárlása Jegyzıkönyv Készült: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 12-én megtartott ülésérıl. Vecsés, Szent István tér 1. (kezdés idıpontja: 15.00 óra) Jelen vannak: Alattyányi István,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen vannak: Kis József polgármester

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen vannak: Kis József polgármester J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2005. június 29.-én 15 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. Jelen vannak: Kis József polgármester Tasi Kálmán

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. április 25-én - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testület ülésének

Részletesebben

Készült: Újfehértó Város Képviselı-testületének 2007. október 25. önkormányzat tanácskozótermében megtartott n y i l v á n o s ü l é s é r õ l.

Készült: Újfehértó Város Képviselı-testületének 2007. október 25. önkormányzat tanácskozótermében megtartott n y i l v á n o s ü l é s é r õ l. ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma:13-42 /2007. J E G Y Z Õ K Ö N Y

Részletesebben

Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2015. I. negyedév: 2015. január 1. 2015. március 31.)

Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2015. I. negyedév: 2015. január 1. 2015. március 31.) Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2015. I. negyedév: 2015. január 1. 2015. március 31.) Bizottsága Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének a Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.416-4/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Jegyzıkönyv. rendelet Besenyszög község közvilágításának korszerősítésére

Jegyzıkönyv. rendelet Besenyszög község közvilágításának korszerősítésére Jegyzıkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 20-án megtartott ülésérıl Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló a két ülés között történt eseményekrıl

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének. határozatai 2009.

Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének. határozatai 2009. Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének határozatai 2009. Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 21-én - pénteken - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testület ülésének

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 2-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 2-i ülésére 2. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 2-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri hivatalának beszámolója a 2009. évben végzett munkájáról, illetve

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2008. április 24-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2008. április 24-ei ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/114/2008. ELİTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1515-3/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 28-án

Részletesebben

3. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 235.

3. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 235. 3. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 235. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 8/2007. (III. 30.) HBMÖK 9/2007. (III. 30.) HBMÖK A vagyongazdálkodásról valamint a beruházások

Részletesebben

Napirendi pontok tárgyalása:

Napirendi pontok tárgyalása: Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2011. szám JEGYZİKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. május 30-án (hétfın) 18,00 órakor megtartott képviselı-testületi

Részletesebben

I. LEJÁRT HATÁRIDEJŰ. VÉGREHAJTOTT HATÁROZATOK. Építésügyi és Környezetvédelmi Főosztály

I. LEJÁRT HATÁRIDEJŰ. VÉGREHAJTOTT HATÁROZATOK. Építésügyi és Környezetvédelmi Főosztály BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE {» (. > -.t-wijoi Kőbányai,...!,. -».«,< uiet ülése r \LMI.

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. november 29-én 19.

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. november 29-én 19. Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. november 29-én 19.05 órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester dr. Tóth Balázs

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 238/2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Közgyőlés Rendészeti Szakbizottsága

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1. 2012. évi ivóvízdíj megállapításáról szóló 31/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése

Jegyzıkönyv. 1. 2012. évi ivóvízdíj megállapításáról szóló 31/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése Jegyzıkönyv Készült Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. február 9. napján 14 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében kezdıdı nyilvános képviselı-testületi ülésérıl. Jelen

Részletesebben

XX. X. évfolyam 2011. 1. szám (jan.-febr. K I S Z O M B O R N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A

XX. X. évfolyam 2011. 1. szám (jan.-febr. K I S Z O M B O R N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A KISZOMBORI - HÍRADÓ XX. X. évfolyam 2011. 1. szám (jan.-febr. febr.) K I S Z O M B O R N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A A TARTALOMBÓL Tájékoztató a képviselı-testület

Részletesebben