H Í R L E V É L Tartalom. A Közép-békési Térségi Integrált Szakképzõ Központ Központi Intézményének Lapja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H Í R L E V É L 6 7-8. Tartalom. A Közép-békési Térségi Integrált Szakképzõ Központ Központi Intézményének Lapja"

Átírás

1 elektronikus változat Közép-békési TISZK Központi Intézménye H Í R L E V É L A Közép-békési Térségi Integrált Szakképzõ Központ Központi Intézményének Lapja Tartalom Az elektronikus osztálynaplóról A Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskolában 2005 szeptemberében, a Közép-békési TISZK többi tagintézményében 2006 szeptemberében vezettük be irányításommal az elektronikus osztálynaplót... 2 Puzzle Pálya Békéscsabán jártak a Savaria TISZK Kht. munkatársai 2007 márciusában a szombathelyi TISZK vezetõsége, a fenntartó, valamint az iskolák képviselõi háromnapos szakmai programra érkeztek Békéscsabára. A 21 fõbõl álló szombathelyi csoport a megvalósítás konkrét tapasztalatainak megismerésére látogattak el a Közép-békési TISZK-hez... Mobilitási pályázat Spanyolországban A Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tavaszán sikeres pályázatot nyújtott be a Tempus Közalapítvány Leonardo Mobilitási pályázatára Spanyol-magyar együttmûködés a magyarországi regionális szakképzési modell megvalósítása érdekében... Iskolán kívüli, gyakorlati képzés hatékonyságának segítése A szakképzés rendkívül szép de kegyetlenül nehéz feladat, ezért a Középbékési Területi Integrált Szakképzõ Központ segítséget kíván adni azoknak a szakembereknek, akik munkájuk mellett részt kívánnak vállalni a jövõ szakmunkásainak képzésében... Tanácsadó szolgálat A Közép-békési TISZK Központi Intézménye, - Tanácsadó szolgálat formájában közösségi szolgáltató rendszert mûködtet. A szolgáltató rendszer komplex segítõ szolgáltatást biztosít a tanulóközösség, a tanulókkal közvetlen kapcsolatban álló személyek pedagógusok, szülõk számára... OSZTV döntõ a Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskolában A tanulmányi versenyek célja a szakképzésben résztvevõ tehetséges tanulók számára lehetõség biztosítása a megmérettetéshez, a kiemelkedõ eredmények eléréséhez, s a szakképzõ iskolák oktató-nevelõ munkájának versenyszintû értékelése, a kiemelkedõ oktató-nevelõ tevékenység elismerésének biztosítása. A tanulmányi versenyek így hozzájárulnak a magyar szakképzés színvonalának fejlesztéséhez és eredményeinek bemutatásához... Versenyeredmények Partner Visszhang Innováció 2007/III-IV. MÁRCIUS ÁPRILIS 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32. Tel.: (66) Fax: (66)

2 Az elektronikus osztálynaplóról TISZK HÍRLEVÉL 2 INNOVÁCIÓ A Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépis- kolában 2005 szeptemberében, a Közép-békési TISZK többi tagintézmé- nyében 2006 szeptemberé- ben vezettük be irányításom- mal az elektronikus osztály- naplót. A rendszer bevezetése szerintem forradalmi jelen- tõségû az iskolai adminisz- tráció területén. Nem kell többé egymásra várniuk a kollégáknak, ha könyvelni szeretnének, nem kell nyo- mozgatni, hogy kinél is van a napló éppen. A tanév elején az osztályfõnököknek nem kell bíbelõdni a tanulók személyes adatainak a fel- vételével, tanév közben nem kell manuálisan összesít- getni a hiányzási strigulákat, késési perceket, távolmara- dási százalékokat. A beírt ér- demjegyek mellett azonnal látszik a tanuló átlaga, ami segít a zárásoknál, a szorga- lom megítélésénél. A félév vagy a tanév végén néhány egérkattintással elkészít- hetõk a statisztikák, beszá- molók, értesítõk, törzslapok. Dóczi Zita (tanár GÉSZI) A tanulók, vagy szüleik a program Internetes részén naprakészen megtekinthetik érdemjegyeiket, hiányzásaikat, dicséreteiket, elmarasztalásaikat, üze- Mint tanár a városban az elsõk között használ- hattam az elektronikus naplót. Véleményem szerint ez a rendszer nagyban meg- könnyítette a tanárok munkáját, hiszen sok dol- got automatikusan elvégez helyettünk. Osztály- fõnökként is ugyanezt mondhatom, hiszen pél- dául már nem kell a hiányzások összesítésével bíbelõdnünk,ugyanis a rendszer ezt is automatikusan elvégzi helyettünk. Ezen kívül átlagot számol, jegyet ajánl föl, amit nekem csak el kell fogadnom (ha Egyetértek vele). Ezeken a példákon kívül még számos elõnyét említhet- ném, kívánom, hogy minden kolléga mielõbb megtapasztalja ezeket és az õ munkájukat is segítse. Dávidné Carutasu Gabriella (szülõ) Mint szülõnek könnyebb ellenõriznem gyerme- kem jegyeit, hiányzásait számon tartani. A nap- lóban megjelenõ üzenetekbõl pedig mindig tu- dom mikor lesz megtartva a szülõi értekezletek, fogadó órák. Dávid Péter (Tanuló) Az elektronikus naplót bármikor el tudom érni így mindig tudom milyen jegyeim vannak. Köny- nyebben tudom így vezetni az ellenõrzõmet is. neteiket. Mindehhez az iskolák honlapjának kezelõ felületén csupán egy azonosító és egy jelszó szük- Kiadja a Közép-békési TISZK Központi Intézménye 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32. Tel.: 06-66/ Fax: 06-66/ , web: Felelõs kiadó: Bartók Tamásné Felelõs szerkesztõ: Kiss Norbert Készült 1000 példányban a Sirályka Nyomda üzemében Békéscsabán. séges. A kezdeti félelmek az elektronikus osztálynapló iránt hamar elmúltak, miu- tán a kollégák rövid képzést követõen elkezdték azt na- ponta használni. A rendszer mûködése megköveteli a pontos, precíz adminiszt- rációt. Véleményem szerint csak úgy érdemes bevezetni, ha a régi papír alapú napló használatát elvetjük, így kiküszöbölve a kettõs köny- velést. Nagy hozzáértést követel a program a rendszergaz- dától, hiszen õ kezeli a zárá- sokat, adja fel a helyettesí- téseket, eseti órákat, veszi el az elmaradt órákat, kezeli az esetleges órarend-változá- sokat. Mindent összevetve, vé- leményem szerint, ha a rend- szert pontosan kezelik, papír alapon eddig nem kivitelez- hetõ precizitású adminiszt- rációhoz juthatunk, ami se- gíti a pedagógusokat az értékelésben, az iskola- vezetést az ellenõrzésben, a tanulókat és szüleiket a tájékoztatásban. Maczik Mihály informatikai vezetõ A Közép-békési Térségi Integrált Szakképzõ Központ létrehozása és infrastruktúrális feltételeinek javítása címû projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európai Terv keretében valósult meg.

3 Békéscsabán jártak a Savaria TISZK Kht. munkatársai 2007 márciusában a szombathelyi TISZK vezetõsége, a fenntartó, valamint az iskolák képviselõi háromnapos szakmai programra érkeztek Békéscsabára. A 21 fõbõl álló szombathelyi csoport a megvalósítás konkrét tapasztalatainak megismerésére látogattak el a Középbékési TISZK-hez. A látogatás viszonzására várhatóan 2007 szeptemberében kerül sor. A háromnapos látogatás esti érkezését követõen, másnap reggeltõl fél ötig tartottak a szakmai megbeszélések. A szakmai program rövid elõadásokból, a felmerülõ kérdések megválaszolásából és diszkussziókból állt. Igen hasznos volt a megvalósítók szûkebb szakmai csoportjainak találkozója, amikor a pénzügyi vezetõ a pénzügyi vezetõvel a gépész a gépésszel stb. találkozhatott. A délutáni program végén a szombathelyiek városnézésen vettek részt, ellátogattak a Munkácsy Emlékházba és az Árpád Fürdõbe. Este kibõvült körben folytatódtak a szakmai beszélgetések, amikor a délelõtt felmerült, a fenntartókhoz intézett kérdések is megválaszolásra kerültek. A vendégek elmondták, hogy a Közép-békési TISZK elõrébb jár a megvalósításban, és hogy sok hasznos tapasztalatot gyûjtöttek békéscsabai látogatásuk során. Nagy sikere volt a bemutatott elektronikus napló programnak, a tananyagfejlesztésben bemutatott eredményeknek, a tanácsadó szolgálat mûködését bemutató elõadásnak, valamint a Központi Képzõhely kihasználását a partnerintézmények igényei alapján tervezett és bemutatott adminisztrációs programnak. Mivel a Közép-békési TISZK az építési beruházás második szakaszán is túl van, a már az átadott, mûködõ mûhelyeket és közösségi tereket, a közösségi szolgáltatások helyszíneit is be tudták mutatni a békéscsabaiak. A TISZK létrehozására és infrastrukturális feltételeinek javítására kiírt pályázatok megvalósítása jelenleg 16 szervezetben folyik az országban. A kiírás szerinti célok azonosak, a megvalósítás helyszínenként eltérõ módon, és formában történik. Igazak rá Anna Karenina bevezetõ sorai, mely szerint minden család boldogsága hasonlít egymáshoz, de valamennyi család a maga módján boldogtalan. Megtiszteltetés volt számunkra az érdeklõdés, igyekeztünk jól kihasználni a rendelkezésre álló idõt, annak érdekében hogy az érdeklõdésnek megfelelõen bemutathassuk eredményeinket, tapasztalatainkat, és természetesen a megoldandó problémákat is. Hasznos volt a kollégák találkozása és az a tapasztalat, hogy mûködõképes a megtervezett rendszer, a békéscsabai, gyulai, békési, szabadkígyósi kollégák nem kis büszkeségére. A személyes kapcsolatok, a TISZK Egyesületi tagság, az egyesület mûködése mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a TISZK-ek a késõbbiekben hálózatként mûködjenek az országban. Áprilisban újabb vendégekre számítunk Békéscsabán, amikor az Egri TISZK Kht. vezetõsége és a megvalósító munkatársak érkeznek majd ide az egri partner-intézményekbõl. Köszönöm minden kollégámnak, munkatársamnak az aktív közremûködést, hozzájárulást a látogatás sikeréhez! Bartók Tamásné igazgató projektvezetõ TISZK HÍRLEVÉL PARTNER 3

4 Mobilitási pályázat Spanyolországban A Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tavaszán sikeres pályázatot nyújtott be a Tempus Közalapítvány Leonardo Mobilitási pályázatára Spanyolmagyar együttmûködés a magyarországi regionális szakképzési modell megvalósítása érdekében. A projekt keretében a 16 fõbõl álló szakértõi csoport lehetõséget kapott arra, hogy november 4. és 11. között 1 hetes spanyolországi tanulmányút keretében tapasztalatokat szerezzen Córdobában arról, régiós szinten hogyan történik a képzési és munkaerõ-piaci igények összehangolása. A spanyolországi választás célirányos volt, hiszen Spanyolországban az oktatási rendszer fenntartása, benne a szakképzés is regionális szinten szervezett. anyagi forrásaik is messze meghaladják a magyarországiakat. Költségvetésük szerkezetére jellemzõ, hogy bevételük hatvan százalékát az ötvenezer tag fizeti be, míg a fennmaradó negyven százalékot a szolgáltatásaik bevétele adja. A nagyszámú tagság és költségvetés ellenére aránylag kis létszámú apparátussal dolgoznak. Meghatározó feladataik közé tartozik a képzés, foglalkoztatás és önfoglalkoztatás elõsegítése. Pályázati lehetõségeik és az ezeken szerzett anyagi forrásaik segítségével elsõsorban ingyenes, vagy csak rész-hozzájárulásos képzéseket szerveznek. Ezek nagy száma és specialitása miatt különbözõ külsõ képzõ cégekkel veszik fel a kapcsolatot és szerzõdésben rögzített feltételek mentén folyik a képzés a legváltozatosabb területeken. TISZK HÍRLEVÉL PARTNER 4 Az európai integrációs folyamatoknak megfelelõen Spanyolországban oktatási reformot hajtottak végre ben az új oktatási törvényt, a LOGSE-t vezették be. A LOGSE felemelte a tankötelezettséget 16 évre, az új bachillerato a középiskolai képzés befejezõ szintje lett, amely a felsõoktatásba való közvetlen bekerülést tette lehetõvé. Csak azok a diákok, akik minden tárgyból elégséges teljesítményt érnek el, kapják meg a záró bizonyítványt (külön érettségi vizsga nem létezik), ami az egyetemi felvételhez szükséges. A mûvészeti és felsõfokú képzésbe való bekerüléshez a befejezett bachillerato szüksé- ges, hasonlóan a szakképzésbe való belépéshez, ami általában két éves. A spanyol rendszer egyszerûbb, és számomra lényegesen rugalmasabbnak tûnik a magyarnál. Megadja minden tanuló számára a lehetõséget a tizennyolc éves korban való döntéshez, ugyanakkor az idõ elõtt lemorzsolódók számára is biztosítja a szakmaszerzést a Iskolamûhelyek rendszerében. A szakmai program keretében lehetõségünk volt látogatást tenni az Andalúz Munkaügyi Hivatal Kirendeltségén. A szolgálatvezetõ munkatárstól kapott tájékoztató szerint Córdoba megyében az országosnál is magasabb a munkanélküliség, elérve a 14%-ot. Ennek ellenére itt is küzdenek a hazaihoz hasonló problémával, nevezetesen a munkanélküliség melletti munkaerõhiánnyal. Ez a gond elsõsorban a mezõgazdasági idénymunkáknál és az idegenforgalomban a szakács, pincér szakmákban és az idõsgondozásban jelentkezik. Itt is jellemzõ a nagyszámú legális, de illegális vendégmunkás, ami belsõ feszültséget is magában hordoz. Córdobai Kereskedelmi és Iparkamara: Spanyolországban kötelezõ a kamarai tagság, ebbõl következõen az La Merced Iskolamûhely: ez a képzési forma egy nagyon sajátos és különleges iskolatípushoz kötõdik, valamennyire hasonlít a mi kézmûves iskoláinkhoz, illetve a szakiskolai felzárkóztató osztályokhoz. Jellemzõen itt a tankötelezettségen belül a szükséges osztályokat el nem végzett, vagy tovább nem tanuló év közötti fiatalokat tanítják meg olyan szakmákra, melyek a körzetben keresettek, megélhetést, társadalmi beilleszkedést biztosítanak az egyébként elkallódó, csak szociális segélybõl tengõdõ fiatalok számára. A meglátogatott iskola a kiemelt mûemlékek sorába tartozó Córdobai Megyeháza egyik szárnyában egy restaurálás alatt lévõ templomban mûködik. Az iskola oktatási struktúrája ennek megfelelõ: faszobrász, fafaragó, aranyozó, festõ és kõmûves képzéssel foglalkoznak. Megyei Foglalkoztatási Bizottság: Az elhangzott tájékoztatóban egy átfogó képet mutatott be a megyei önkormányzat sajtófõnöke, ami jól áttekinthetõvé tette minden résztvevõ számára a spanyol oktatási rendszert. Ennek irányítása meghatározó módon a régióknál van, a helyi sajátosságok ezen keresztül jól érvényesülnek. A megyei szintû oktatásirányítás a tartományi részlegeként mûködik, és nyilvánvaló, hogy a szakminisztériumi irányítás is érvényesül a nagy fokú autonómia ellenére. A tartományi központ Sevillában mûködik. A megyei bizottság feladata az oktatásszervezés, irányítás és ellenõrzés. Munkaügyi-, Területfejlesztési és Technológiai Hivatal: Feladataik sokban hasonlítanak a magyar munkaügyi központok képzéssel kapcsolatos feladataihoz. A különbözõ képzõ intézményekkel is napi kapcsolatban vannak. Munkájuk kiemelten fontos része a képzésre (folytatás az 5. oldalon)

5 vállalkozók, esetenként az erre ösztönzöttek, vagy rákényszerülõk kapcsolatteremtésének elõsegítése a képzõ intézményekkel. Nagyon jelentõs szerepet szánnak a rendszeresen megtartott állásbörzéknek, ahol a kereslet és a kínálat direkt módon találkozhat, és itt szembesülhet a munkaerõ-piaci igényekkel minden állást keresõ, aki ezt a szolgáltatást igénybe veszi. Az egyhetes út során tanulmányozhattunk egy olyan szakképzés igazgatási struktúrát, amelyhez hasonlót kíván kiépíteni a magyarországi regionális igazgatási rendszer is. A gyakorlatban szerezhettünk információkat a rendszer igazgatási szereplõirõl, a szereplõihez kapcsolódó funkcionális elvárásoknak való megfelelés módjáról. Szakképzési bizottságunk hosszú távú célja, hogy a kint tapasztaltakat a helyi sajátosságokra adaptálva létre hozzon egy régiós szakképzési modellt, felhasználva a már bevált, jó gyakorlatokat és célja az is, hogy kihasználva az uniós szakképzési forrásokat, további tapasztalatokat szerezzen a szakmailag megalapozott munka kidolgozásához. Összeállította: Varga Anikó projektkoordinátor Iskolán kívüli, gyakorlati képzés hatékonyságának segítése hogy milyen személyi, tárgyi és adminisztratív feltételei vannak a tanulóképzésnek. Megismerik a szakképzés alapvetõ dokumentumainak jelentõségét és tartalmát (Központi Program, Szakmai és Vizsgakövetelmény, Helyi tanterv). Szakmai és módszertani segítséget biztosítanak nagy tapasztalattal rendelkezõ pedagógusok a speciális helyzetek, az esetleges konfliktusok feloldásához. 2. Tájékoztató füzetet állítottunk össze a külsõ gyakorlati oktatók számára, amely tartalmazza a legfontosabb törvények felsorolását, valamint a képzéssel kapcsolatos teendõket. 3. Tanácsadó szolgálatot kívánunk a közeljövõben beindítani. A nagy pedagógiai tapasztalattal rendelkezõ kollegák külön-külön felkeresik a képzõhelyeket, tájékozódnak az ott folyó munkáról és biztosítják a hatékony oktatáshoz szükséges segítséget. Segítséget adnak a feladatok meghatározásához és az értékeléshez is. Reményeink szerint ezen tevékenységünkkel megnõ az oktatási intézmények hatékonysága, és megoldódik a munkaadók szakember utánpótlása. Hiszem, hogy a jól képzett megbízható szakember a munkeerõpiacon, egyre nagyobb értéket képvisel. Csiaki András gyakorlati oktatásvezetõ Tanácsadó szolgálat Napjainkban a gazdálkodók egyre sûrûbben keresik fel az iskolákat vagy a Munkaügyi Központokat azért, hogy szakember utánpótlásukhoz végzettséggel rendelkezõ munkaerõhöz jussanak. Ez nem megy mindig zökkenõmentesen. Amennyiben a munkaadók megfelelõ képesítéssel rendelkezõ munkavállalót találnak, akkor is gyakran elõfordul, hogy hol az egyik, hol a másik fél elégedetlenségének következtében a munkakapcsolat megszûnik. A problémák ellensúlyozására célszerû, hogy a gazdálkodók saját munkaerõ-utánpótlásuk érdekében tanulóképzést is vállaljanak. A képzés ideje alatt kölcsönösen megismerhetik egymást, így a munkába állás után a fiatal szakember könnyebben beilleszkedik az adott közösségbe. A közösség viszont az új kollégát könnyebben befogadja és átsegíti az esetleges nehézségeken. A szakképzés rendkívül szép de kegyetlenül nehéz feladat, ezért a Közép-békési Térségi Integrált Szakképzõ Központ segítséget kíván adni azoknak a szakembereknek, akik munkájuk mellett részt kívánnak vállalni a jövõ szakmunkásainak képzésében. Hiszen minden elismerést megérdemel az a dolgozó, aki napi termelõ munkája mellett még arra is vállalkozik, hogy a következõ nemzedéket is megismerteti a szakmája szépségeivel, annak fogásaival. Célunk az, hogy a külsõ oktatóhelyeken végzett képzéshez olyan, a gyakorlatban jól használható, praktikus információkat nyújtsunk, amelyek segítségével megkönnyítsük ezt a felelõsségteljes munkát. Az elmúlt évek tapasztalata szerint a gazdálkodók zöme igényli is ezt a segítséget. Hogyan és milyen módon tudjuk ezt a segítséget biztosítani? 1. Találkozókat, elõadásokat, konzultációkat, képzéseket szervezünk a munkahelyi képzéssel foglalkozók esetleg a képzési szándékkal rendelkezõk számára. Ennek keretén belül betekintést kapnak arról, A Közép-békési TISZK Központi Intézménye, - Tanácsadó szolgálat formájában közösségi szolgáltató rendszert mûködtet. A szolgáltató rendszer komplex segítõ szolgáltatást biztosít a tanulóközösség, a tanulókkal közvetlen kapcsolatban álló személyek pedagógusok, szülõk számára, a lelki egészség megõrzése, megteremtése, a tanulási akadályok leküzdése, a pálya, -a jövõkép erõsítése, a szociális segítségnyújtás érdekében. A szolgáltatás típusai, feladatai: Mentálhigiénés tanácsadás: preventív, támogató tevékenység, amelynek keretén belül a tanulóknak lehetõségük van,? egyéni erõforrásaik megismerésére,? nehezített élethelyzetben, személyes kudarcok, veszteségélmények esetén, egyéni konzultációkon, vagy csoportfoglalkozások keretében történõ esemény-feldolgozásra,? szükség esetén egyéb támogató rendszerrel való kapcsolatfelvételre (diszpécser funkció) a tanároknak, szülõknek lehetõségük van,? megismerni nevelési attitûdjeiket,? segítséget kapni a serdülõkori jelenségek megismeréséhez? fejleszteni a különbözõ nevelési helyzetek kezelését biztosító képességeiket,? bõvíteni helyzetmegoldó repertoárjukat. A tanároknak továbbá lehetõségük van segítséget kapni szakmai személyiségfejlõdésükhöz (szupervízió) Karrier tanácsadás: a diákok sikeres továbbtanulásához, munkaerõ-piaci beilleszkedésének elõkészítéséhez, illetve az esetleges pályamódosítás elõkészítéséhez nyújt segítséget az egyéni pályacéloknak megfelelõen. Ennek érdekében a karrier tanácsadás során (folytatás a 6. oldalon) TISZK HÍRLEVÉL PÁLYA 5

6 TISZK HÍRLEVÉL PÁLYA 6 a tanulók segítséget kapnak,? a pályaérettség, az egyéni döntési képesség megalapozásához,? az egyéni pályacél megvalósításához vezetõ cselekvési terv kidolgozásához. tanárok segítséget kapnak,? a szaktanári, osztályfõnöki pályaorientációs tevékenységhez,? a tanácsadáson részt vett tanulók pályacélját megerõsítõ nevelõi eljárások kidolgozásához. a szülõk információt kapnak,? pályalehetõségekrõl,? gyermekük egyéni pályadöntésének támogatását biztosító eljárásokról A karrier tanácsadás keretében lehetõség nyílik osztályoknak, évfolyamoknak nyújtandó általános tájékoztatásra és egyéni tanácsadásra egyaránt. A tanulási tanácsadás a tanulási akadályok leküzdése érdekében biztosít lehetõséget tanulóknak:? a tantárgyi kudarcok okainak feltárására? az akadályok leküzdését szolgáló tanulási stratégiák kidolgozására pedagógusoknak:? tanulási, motivációs problémák, óravezetési bizonytalanság esetén a tanulót támogató eljárások megismerésére, az alkalmazás segítésére, szülõknek:? a család segítségnyújtási lehetõségeinek megismerésére Az egyéni tanácsadáson kívül lehetõség van csoportos tanulási tréningen való részvételre is. A szociális tanácsadás, a szociális munka keretei között biztosít konzultációs lehetõséget a diák iskolai munkáját befolyásoló, nehezítõ aktuális szociális problémák kezelésére, a tanulók, a szülõk számára:? az egyéni, családi erõforrások feltárására, mozgósítására a pedagógusoknak:? az érintett diákokkal kapcsolatos bánásmód kialakítására Az egyéni tanácsadáson kívül lehetõség van csoportos tanulási tréningen való részvételre is. A Tanácsadó szolgálat munkatársai az ESÉLY Pedagógiai Központ munkatársai Nyíri Sándor pályaválasztási referens Liska Sándor tanácsadó szakpszichológus, Karácsony Zsolt mentálhigiénés szakember Susánszky Jánosné gyógypedagógus, pszichopedagógus Szloszjár Csilla gyógypedagógus, mentálhigiénés szakember Kónya Gizella szociális munkás Labos Edit gyermekvédelmi szakember A tanácsadó tevékenységének irányítója: Duray Miklósné az ESÉLY Pedagógiai Központ igazgatója, gyógypedagógus, mentálhigiénés szakember A szolgáltatások igénybevehetõk az iskolai intézményi összekötõkön keresztül, vagy közvetlenül a munkatársaknál történõ jelentkezéssel, az ESÉLY telefonszámán: 66/ A tanácsadás helyszíne: TISZK Központi Intézményének épülete, Békéscsaba, Gyulai út, illetve a vidéki intézmények helyszínén. Duray Miklósné igazgató OSZTV döntõ a Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskolában A tanulmányi versenyek célja a szakképzésben résztvevõ tehetséges tanulók számára lehetõség biztosítása a megmérettetéshez, a kiemelkedõ eredmények eléréséhez, s a szakképzõ iskolák oktató-nevelõ munkájának versenyszintû értékelése, a kiemelkedõ oktatónevelõ tevékenység elismerésének biztosítása. A tanulmányi versenyek így hozzájárulnak a magyar szakképzés színvonalának fejlesztéséhez és eredményeinek bemutatásához. Az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (OSZTV) érettségihez vagy a középiskola utolsó évfolyamának elvégzéséhez kötött szakképzésben résztvevõ tanulók számára szervezett komplex verseny, amely az adott szakképesítés több szakmai elméleti tantárgyára, szakmai gyakorlatára, esetleg a szakmai elméleti tantárgyakkal szorosan összefüggõ közismereti tantárgyakra: matematika, fizika, kémia stb., és a tantárgyhoz kapcsolódó gyakorlatra épül. A verseny írásbeli, gyakorlati és szóbeli versenyrészek teljesítésébõl áll. Az iskolák önállóan válogató versenyeket szervezhetnek, az elõdöntõk és a döntõk központi szervezésûek. Az elõdöntõk lebonyolítására a versenyzõk iskolájában kerül sor, amely írásbeli központi feladatlapok megoldásából áll. A döntõt mindig más-más iskolában szervezik, a 2006/07-eset a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium megbízásából, a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet szervezésében, a békéscsabai Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskolában. A verseny fõvédnöke Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. Itt gyakorlati és szóbeli megmérettetésekre, továbbá szakdolgozatok megvédésére, vizsgamunkák bemutatására kerül sor április én az alábbi szakmákban: Gazdasági informatikus I Gazdasági informatikus II Informatikus (A. Térinformatikus, B. Mûszaki informatikus) Informatikus (D. Rendszerinformatikus) Számítástechnikai programozó Számítógép-rendszerprogramozó Információrendszer szervezõ Informatikai hálózattelepítõ és üzemeltetõ Multimédia-fejlesztõ Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ A megmérettetésre 355 tanuló jelentkezett az ország 69 iskolájából, ebbõl közel 80 fõ jutott a döntõbe. Örömünkre szolgál, hogy otthont adhatunk egy ilyen országos rendezvénynek, némi tapasztalatunk már van ebben, ugyanis néhány évvel ezelõtt mi rendeztük az Országos Pneumatika Versenyt, majd az Országos Mûszaki Tanulmányi Versenyt. Maczik Mihály igazgató

7 Versenyeredmények ORSZÁGOS HENTES-VERSENY A húsipari szakképzés március 5-7-én Pécsváradon rendezte meg hagyományos a Szakma Kiváló Tanulója Országos Versenyének döntõjét. A Békés Megyei Munkácsy Mihály Gimnázium Szakképzõ Iskola és Kollégium, egyedüli a megyénkben ahol hentes-képzés folyik és az ország azon négy iskolája közé tartozik melyben a húsipari szakmunkás képesítéssel együtt a húsárueladó szakma is megszerezhetõ (hentes és mészáros). Az idén 47. alkalommal kiírt igen színvonalas megmérettetésen két írásbeli tíz gyakorlati (melyben sertésvágás, sertés-, marha-csontozás, töltés, labor, gépész- és kereskedelmi feladatok) és hét szakmai szóbeli vizsgán kellett bizonyítani felkészültségüket a résztvevõknek. Iskolánkat Megyeri Csaba képviselte, aki elõdeihez méltóan, az elõkelõ tizedik helyezést érte el és felmentést kapott a szakmunkásvizsga gyakorlati része alól. Felkészítésében Matula László és Daróczy László szaktanárok, valamint Nagy Gyula szakoktató segítették. TREFORT ÁGOSTON VILLAMOS- ÉS FÉMIPARI SZAKKÉPZÕ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Szakma Kiváló Tanulója Verseny országos döntõjébe jutottak: Szõke Viktor (Fémforgácsoló) Koncz Tamás (Ipari- és kereskedelmi hûtõgépszerelõ) Élõ Marcell (Szellõzõ- és klímaberendezés-szerelõ) Szakmai Tantárgyi Komplex verseny országos döntõjébe jutottak: Szõke Viktor (CNC programozó és gépkezelõ) Burián Zsolt (CNC programozó és gépkezelõ) Gombár Gábor (CNC programozó és gépkezelõ) Bozsik Roland (CNC programozó és gépkezelõ) Legrand Villanyszerelési Komplex Verseny: A versenyen 5 fõ Elektrotechnikai technikus és 4 fõ villanyszerelõ tanuló indult, az elõdöntõ eredményei egy-két hét múlva lesznek ismertek. Az országos döntõk március-április hónapban lesznek. KÓS KÁROLY SZAKKÉPZÕ ISKOLA Szakma Kiváló Tanulója verseny eredményei: helyezés név osztály pontszám KÁRPITOS 2. Gesztesi Attila 2/12/ Köleséri István 2/12/5 162,5 8. Szalai Péter 2/12/ Molnár Tibor 2/12/5 154 A kárpitosok közül az elsõ 10 helyezett jut tovább, õk az országos fordulón bizonyíthatnak április között Budapesten. ÁCS-ÁLLVÁNYOZÓ 6. Sánta Péter 2/12/ Lipták Richárd 2/12/4 122 ÉPÜLETBURKOLÓ 7. Ivanics Zsolt 2/12/ Csuvarszki András 2/12/ Mészáros Roland 2/12/4 111 Az ács-állványozók közül az elsõ 9, az épületburkolók közül az elsõ 11 jutott tovább a április 2-3. között megrendezett kecskeméti országos fordulóra. KOZMETIKUS 26. Birta Éva 2/14 132,5 41. Bende Katalin 2/14 120,5 42. Kurilla Judit 2/ Hegedûs Hajnalka 2/14 119,5 A kozmetikusok közül az elsõ 17 jutott tovább, iskolánkból sajnos senki. BÉKÉS MEGYEI FARKAS GYULA MEZÕGAZDASÁGI IPARI SZAKKÉPZÕ ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM Szakmacsoportos szakmai elõkészítõ Érettségi Tantárgyak Versenye. Elõdöntõ: Békés, Informatikai alapismeretek Faipari Alapismeretek 1. Bálint Gábor 1. Balogh Gábor 2. Jantyik Pál Gábor 2. Csupász Ádám 3. Kun Csaba 3. Domokos Tibor 4. Salamon Roland 4. Gyene János Mezõgazdasági alapismeretek 5. Mezei Zoltán 1. Csapó István Imre 6. Nagy József 2. Cseke Tamás 7. Nagy Zoltán 3. Fodor János 8. Tóth Mihály 4. Hajnal László 5. Orvos Mihály 6. Prjevara Zsolt 7. Vági Bálint Országos döntõ: Szolnok, Döntõbe jutott: Domokos Tibor (faipari szakmacsoport) Szakma Kiváló Tanulója Verseny OKJ mezõgazdasági gépész szakma Országos elõdöntõ: Piliscsaba, helyezett: Szalkai László 38. helyezett: Roszik Péter Országos döntõ: Baktalórándháza, Döntõbe jutott: Szalkai László Országos Szakmai Tanulmányi Verseny OKJ mezõgazdasági technikus szak Országos döntõ: Nagykovácsi, Országos döntõ résztvevõi: Alexa Andrea, Balogh L Zsolt, Kovács Zsuzsanna, Fekete Tamás Lajos, Varga Dániel. A végeredmény még nem ismert. BÉKÉS MEGYEI GÁMÁN JÁNOS KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Szakmai Elõkészítõ Érettségi Tantárgyak Versenye (mezõgazdasági szakmacsoport): Kurilla Mária 12. osztályos szakközépiskolai tanuló-írásbeli forduló alapján XVII. hely (szóbeli döntõ áprilisban). Szakma Kíváló Tanulója verseny (pék szakma) március: 12. osztályos pék tanulók - Laczházi Dániel VI. hely, Bodnár Tibor VIII. hely és legjobb géptan gyakorlat (szakmunkásbizonytványt kaptak). Országos Tudományos Diák Konferencia (élmiszeripari) Világosi Tamás 12. osztályos pék-cukrász tanuló - 3. hely. Utazás Kiállítás 2007: Díszmunka kategóriában - egy arany-, és két ezüst érem. Szakma Kíváló Tanulója verseny (pék-cukrász szakma) március: 13. osztályos tanulók - Szõke Gyula Attila VI. hely, Baracsi Lajos XXII. hely (szakmunkásbizonytványt kaptak). KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA OSZTV Közlekedés-technikai technikus versenyen Nagy János 15. helyezettként bejutott az országos döntõbe, Kovács Gergely Károly pedig 17. helyezést ért el. OSZTV Gépjármûüzemi versenyen nincs döntõsünk. Itt 12. helyezett: Varga Pál 13. helyezett: Józsa Margit 16. helyezett: Bánóczki Zsuzsanna (folytatás a 8. oldalon) TISZK HÍRLEVÉL VISSZHANG 7

8 GÉPÉSZETI ÉS SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA Szakmacsoportos szakmai elõkészítõ Érettségi Tantárgyak Versenyek (SZÉTV) eredményei: Oktatás a Kb TISZK már átadott tanmûhelyeiben Gépészet szakmacsoport Informatika (szoftver) Gépészeti alapismeretek szakmacsoport 8. Furka Norbert (döntõs) Informatikai alapismeretek 11. Deli Róbert (döntõs) 131. Kónya Tamás 32. Pribojszki András 204. Novák Gábor 36. Lukács Tamás 207. Weiszner Vilmos 41. Sztraka Gergely 65. Prágai Tamás 70. Oláh Tamás Közlekedési és informatikai-hírközlési versenyek eredményei: Multimédia-fejlesztõ Informatikus 3. Gyebrovszki Zoltán (döntõs) (D. rendszerinformatikus) 9. Kapusi József (döntõs) 5. Máté Gábor (döntõs) 10. Mucsi Gyula (döntõs) 16. Ficza Gergõ Tamás 11. Pap László (döntõs) 28. Darabos Pál 12. Stúber Hajnalka Éva (döntõs) 43. Józsi Sándor 13. Máriás András (döntõs) 66. Kelemen Zoltán 15. Sztrankó Szabolcs (döntõs) 17. Csatári Csaba (döntõs) 21. Kun Tibor 24. Székely Tamás Dávid Szabadkígyósi siker Nagykõrösön Tudományos Diákköri Konferenciát tartottak Nagykõrösön. Ezen a versenyen Világosi Tamás a szabadkígyósi Gámán János Középiskolát 12. osztályos pék-cukrász tanulója a régióban tevékenykedõ élelmiszer-ipari dinasztiák történtének feldolgozásával vett részt. Az írásbeli munkát a bíráló különdíjra javasolt, de a szóbeli ismertetést is sikeres volt, hiszen 3. helyezéssel jutalmazták a tanulót. A középiskola részérõl Kovács Sándor végezte a felkészítést. TISZK HÍRLEVÉL PUZZLE Virágkötõk Szabadkígyósról A szabadkígyósi Gámán János Középiskola virágkötõ tanfolyamot szervezett. A résztvevõk az iskola tanulói és külsõ jelentkezõk szakmunkásvizsga keretében március 27-én adtak számot tudásukról. Mindenki megfelelt a támasztott követelményeknek. Így a kertész tanulók sokoldalúbb tudás birtokába jutottak, amely a munkaerõpiacon nagyobb lehetõséget jelent számukra az érvényesüléshez. A külsõ felnõtt jelentkezõk pedig egy olyan szakképesítéshez jutottak, amelyben lehetõségük van munkát vállalni. 8

H Í R L E V É L 3 4-5 6. Tartalom. A Közép-békési Térségi Integrált Szakképzõ Központ Központi Intézményének Lapja. Tisztelt Olvasók!

H Í R L E V É L 3 4-5 6. Tartalom. A Közép-békési Térségi Integrált Szakképzõ Központ Központi Intézményének Lapja. Tisztelt Olvasók! Közép-békési TISZK Központi Intézménye H Í R L E V É L A Közép-békési Térségi Integrált Szakképzõ Központ Központi Intézményének Lapja Tisztelt Olvasók! A Közép-békési Térségi Integrált Szakképzõ Központ

Részletesebben

Agrár tagozat Dr. Lengyel Sándor tagozatvezető

Agrár tagozat Dr. Lengyel Sándor tagozatvezető HÍRLEVÉL /43. MAGYAR SZAKKÉPZÉSI TÁRSASÁG ALAPÍTVA: 1989 TARTALOM Beszámoló a Magyar Szakképzési Társaság 2008. évi tevékenységéről Az Ellenőrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2008. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ 7. A tanulók menedzselése Szemere Bertalan Szakközépiskola,

Részletesebben

HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben

HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben A Nógrád Megyei Munkaügyi Központ és a Nógrád Megyei Pedagógiai-, Közművelődési Szakmai Szolgáltató

Részletesebben

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN HEVES I NTÉZET PEDAGÓGI AI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN A 2014/2015-ÖS TANÉVBEN PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ Általános

Részletesebben

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ. Miskolc. Üzleti terv, gazdasági kapcsolatok stratégiája

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ. Miskolc. Üzleti terv, gazdasági kapcsolatok stratégiája Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ Miskolc Üzleti terv, gazdasági kapcsolatok stratégiája Érvényes: 2011. július 01-től Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ Miskolc Gazdasági

Részletesebben

Pályázat. a Westsik Vilmos Élelmiszeripari

Pályázat. a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Pályázat a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola intézményvezetői állásának betöltésére 2012.november 2. Készítette: dr. Rubi Ferenc megbízott igazgató Westsik Vilmos Élelmiszeripar

Részletesebben

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására Pályázat a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola intézményvezetői beosztásának ellátására Imréné Lukácsi Ildikó matematika fizika - számítástechnika szakos középiskolai tanár ildiready@gmail.com

Részletesebben

Az Ellenőűrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2005. évi gazdálkodásáról

Az Ellenőűrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2005. évi gazdálkodásáról HÍRLEVÉL /40. Magyar Szakképzési Társaság Alapítva: 1989 TARTALOM Beszámoló a Magyar Szakképzési Társaság 2005. évi tevékenységéről Az Ellenőűrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2005. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási és Kulturális Bizottságának 2011. június 22-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási és Kulturális Bizottságának 2011. június 22-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási és Kulturális Bizottságának 2011. június 22-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola

Részletesebben

A szakmai kerettantervek pedagógiai és tanügyigazgatási. hatása. Interjú a Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola vezetőivel

A szakmai kerettantervek pedagógiai és tanügyigazgatási. hatása. Interjú a Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola vezetőivel Interjú a Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola vezetőivel A Kolping család iskoláiban első az erkölcsi nevelés A szakmai kerettantervek pedagógiai és tanügyigazgatási hatása A magyar termelőiskolai

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM , Szakiskola és Kollégium 8360 Keszthely, Gagarin u. 2-4., Pf.: 57. Telefon: 83/311-596, 510-559, 510-607, fax: 83/312-084 E-mail: suli@kmszk.sulinet.hu Internet: www.kmszk.sulinet.hu INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2007. 07.01.-től 2014. 08. 31-ig /A 2000. 08.22.-én elfogadott,

Részletesebben

kilenc alkalommal több mint 1500 szakképzési szakember felkészítése zajlott október végétől december elejéig. A Társaság szakmai háttéranyagokat

kilenc alkalommal több mint 1500 szakképzési szakember felkészítése zajlott október végétől december elejéig. A Társaság szakmai háttéranyagokat HÍRLEVÉL /42. MAGYAR SZAKKÉPZÉSI TÁRSASÁG ALAPÍTVA: 1989 TARTALOM Beszámoló a Magyar Szakképzési Társaság 2007. évi tevékenységéről Az Ellenőrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2007. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

Remélem hasznos, a mindennapi munkájuk során is használható olvasnivalót kínálunk Önöknek!

Remélem hasznos, a mindennapi munkájuk során is használható olvasnivalót kínálunk Önöknek! ELŐSZÓ Jelen kiadványunk, amit kezében tart a kedves Olvasó a Khetanipe A Romák Összefogásáért Egyesület szerepét hívatott bemutatni az elmúlt 2 évben megvalósított, mára pedig sikeresen befejeződött innovatív

Részletesebben

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2007. 07.01.-től 2014. 08. 31-ig /A 2007. 06.29-én elfogadott

Részletesebben

Pályaválasztási tájékoztató Kiadvány. 2015/16 tanévre. Baranya megye

Pályaválasztási tájékoztató Kiadvány. 2015/16 tanévre. Baranya megye Pályaválasztási tájékoztató Kiadvány 2015/16 tanévre Baranya megye Tartalom I. fejezet... 5 Kedves Olvasó!... 5 Hova tovább? A közoktatás intézményei a 8. osztály után... 7 A felvételi eljárás ütemezése

Részletesebben

Budapest, 2012. június 30. - 1 -

Budapest, 2012. június 30. - 1 - Budapest, 2012. június 30. - 1 - Pedagógiai program Általános adatok 1. Az iskola neve: Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola 2. Az iskola fenntartója: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal

Részletesebben

138. BESZÁMOLÓ. a Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium munkájáról 2008-2012. Készítette: Karnerné Pethő Katalin Igazgatóhelyettes

138. BESZÁMOLÓ. a Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium munkájáról 2008-2012. Készítette: Karnerné Pethő Katalin Igazgatóhelyettes 138. BESZÁMOLÓ a Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium munkájáról 2008-2012.. Készítette: Karnerné Pethő Katalin Igazgatóhelyettes Tisztelt Képviselőtestület! A Pápai Gazdasági Szakképző Iskola

Részletesebben

számban határon túli tagozatok munkájáról tagjaink és az érdeklődök. A gyorsabb és hatékonyabb információáramlás

számban határon túli tagozatok munkájáról tagjaink és az érdeklődök. A gyorsabb és hatékonyabb információáramlás HÍRLEVÉL /41. MAGYAR SZAKKÉPZÉSI TÁRSASÁG ALAPÍTVA: 1989 TARTALOM Beszámoló a Magyar Szakképzési Társaság 2006. évi tevékenységéről Az Ellenőrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2006. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

ZÁRÓ KIADVÁNY. Rövidebb képzési idejű szakképzés bevezetése a Jókai Tagintézményben TÁMOP 2.2.5.A-12/1-2012-0023

ZÁRÓ KIADVÁNY. Rövidebb képzési idejű szakképzés bevezetése a Jókai Tagintézményben TÁMOP 2.2.5.A-12/1-2012-0023 Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (TISZK) Jókai Mór Szakképző Iskolai Tagintézmény 7150 Bonyhád, Perczel M. u. 51. Tel: +36-74/451-918; fax: +36-74/550-045 OM azonosító: 200914 E-mail:

Részletesebben

HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2008/2009. tanévben

HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2008/2009. tanévben HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2008/2009. tanévben Az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Salgótarjáni Kirendeltség és Szolgáltató

Részletesebben

Pályázat. Emberi Erőforrások Minisztere 1117 Budapest, Fehérvári út 10. Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű. Szakközépiskola és Szakiskola

Pályázat. Emberi Erőforrások Minisztere 1117 Budapest, Fehérvári út 10. Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű. Szakközépiskola és Szakiskola Emberi Erőforrások Minisztere 1117 Budapest, Fehérvári út 10. Pályázat A Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola és Szakiskola intézményvezetői állására Készítette: Dr. Újj Anna Mária Középiskolai

Részletesebben

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Pályázat a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Készítette: Móricz Katalin 1 A tanulás nem felkészülés az életre, a tanulás

Részletesebben

Munkaterv. 2012-2013. tanév. Dunaferr Szakközép- és Szakiskola 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-2.

Munkaterv. 2012-2013. tanév. Dunaferr Szakközép- és Szakiskola 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-2. Dunaferr Szakközép- és Szakiskola 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-2. Munkaterv 2012-2013. tanév 2012.09.23. 18:33 Készítette: Csapó Gábor Tartalom Egész iskola... 3 A 2012/2013- as tanév rendje iskolánkban...

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Helyi nevelési program 2. oldal Az iskola bemutatása Az iskola megnevezése: Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Székhelye: 1165 Budapest, Mátyás király

Részletesebben

Záró tanulmány. Projekt szerződésszáma: 13/0030-L/3003. 2014. Békéscsaba

Záró tanulmány. Projekt szerződésszáma: 13/0030-L/3003. 2014. Békéscsaba Záró tanulmány A finn rendszerszemléletű iskolavezetés tapasztalatainak megismerése és az átalakuló magyar szakképzésbe történő bevezetése című Leonardo da Vinci mobilitási projekt keretében megvalósult

Részletesebben

2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 032612 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 032612 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 032612 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az alapító okiratunk fenntartói megváltoztatása értelmében e dokumentumban: 1. Minden

Részletesebben

A vállalkozó szellem tanítása Európában. Nagy-Britannia: munkaalapú tanulás

A vállalkozó szellem tanítása Európában. Nagy-Britannia: munkaalapú tanulás SZAKLAPOZÓ A SZAKKÉPZÕ INTÉZMÉNYEK TANÁRAINAK LAPJA 2013. november www.muszakikiado.hu V. évfolyam II. szám KEDVES OLVASÓNK! A 2013/2014-es tanév első Szaklapozójában fontos változás történt: a Gazdasági

Részletesebben

ÖVEGES JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Perkó László igazgató

ÖVEGES JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Perkó László igazgató ÖVEGES JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Perkó László igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ INTÉZMÉNY JOGI STÁTUSZA, ALAPADATOK 4 2. AZ ISKOLA RÖVID TÖRTÉNETE, HAGYOMÁNYOK 5 3. AZ ISKOLA

Részletesebben