Az orosz epika a XIX. század második felében. Gogol: A köpönyeg

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az orosz epika a XIX. század második felében. Gogol: A köpönyeg"

Átírás

1 Az orosz epika a XIX. század második felében Gogol: A köpönyeg Nyikolaj Vasziljevics Gogol 1808 ukrajnai kozák kisnemesi család művészi hajlam: festészet, színészet, versírás 1828 Pétervár, barátságot köt Puskinnal 1831, 1832 Tanyasi esték siker 1834 katedra az egyetemen lemond Fontos elbeszélései: Az őrült naplója, Az orr, A köpönyeg Drámák: A revizor Regény: Holt lelkek súlyos depresszió halála:1852 A köpönyeg 1842, elbeszélés egyszerű cselekmény, a középpontban: egy magányos és jelentéktelen hivatalnok áll, akinek egyetlen boldogsága, célja a készülő köpönyege, végül elrabolják tőle és bánatában meghal, de a túlvilágról visszajár, hogy elégtételt vegyen. Föszereplő értelmezése: Akakij Akakijevics Basmacskin a főszereplő helyzete, élete egyszerre tragikus és komikus. tragikomikus hatás: a főszereplő jelentősége radikálisan lefokozódik: ez a névválasztásban, foglalkozásban, személyiségjegyeken mutatkozik meg. Basmacskin cipészt jelent, eredete homályos, származása egy cipőtől ered. Keresztneve és apai neve: ugyanaz, így főszereplőnkből hiányzik az egyediség, eredetiség, egyetlen meghatározó jellemzője a másolat. Benne rejlik még a kakoj - Na, és milyen? - kérdés. aktamásoló hivatalnok, semmilyen kreativitásra nincs szüksége, ennél bonyolultabb munkát nem tudna elvégezni. Az írás és szóbeli megnyilatkozása is le van korlátozva (határozószavak, segédszócskák használata). Életvitele is lefokozott: öltözete, igénytelen étkezés, semmilyen szórakozás. Egyetlen különlegesebb céljaként a köpeny elkészítését látja, amely mások számára egyszerű, hétköznapi ruhadarab. Tehát az idea (Platón) és a cél kisszerűsége ellentétben állnak. komikum hatása: a felnagyított vágya a főszereplőnek, önérzete, eltúlzott képzelgése, takarékoskodása. Az is a komikum forrása, hogy a másolás gyönyörűséget szerzett neki, a köpeny megszerzése pedig nagy esemény. A szélsőséges össze nem illő elemeknek társítása, groteszk hatást eredményez. Groteszk: grotta barlang esztétikai minőség, a komikum egyik fajtája, amely szélsőségesen össze nem illő elemek társításával kelt nevetséges és borzongató hatást. Gyakran társítja a komikumot és a tragikumot, a mindennapi a fantasztikummal, a nevetségest a félelmetessel. Világa zárt, valószerű és a képtelenség együtt van jelen, kedveli a torz, rút, undort keltő elemeket. A szerkezeten van a hangsúly, az elemek egymáshoz való viszonya. a főhős halálának értelmezési lehetőségei: a köpeny elrablása= emberi méltóságának

2 elvesztése, az idea megfosztása, amely az életet jelentette számára. csinovnyikerényeinek megkérdőjelezésével létének alapja omlik össze. A novella tárgyilagos hangvétellel kezdődik, majd gúnyos hangnembe vált át, aztán megint tárgyilagos az elbeszélő stílusa, de a közbevetések mindig megszakítják. Hangnemek keverése. Komikum (némely betű különös szeretete), tragikus, tárgyilagos, érzelmes, szatirikus hangvételű részek váltakozása. groteszk hatás Elbeszélő szerepköre: mindentudó, máshol tudásának korlátozott voltát hangsúlyozza, találgatások, teljes bizonytalanság érzete: rögtönzésszerű, hanyag, fecsegő. néha a szerző-olvasó pozícióból szólal meg az elbeszélő: néha az élő előadás stílusát idézi ( az olvasónak meg kell tudnia ; az olvasó maga is láthassa ) beszéltnyelvűség: nyelvi fordulatok, rögtönzések, anekdoták, kitérők, szójátékok jelzik. szkáz: A szóbeliség illúziójának megteremtésére alkalmas elbeszélőforma. Az elbeszélő az élőbeszédben használt módon szól a befogadóhoz. A szerző és elbeszélő, valamint a befogadó bonyolult kapcsolata, különböző nézőpontok ütköztetése. A szkáz modellálja a történetalakítást. Akakij A. nemcsak szereplője, de résztvevő alakítója is az elbeszélt világnak. Gogol hatása: Mindnyájan Gogol köpönyege alól bújtunk ki /Dosztojevszkij/ az orosz prózában először jelent meg a csinovnyikí-kishivatalnok, a kisember, groteszk ábrázolásmód megjelenése, valószerű és képtelen világ egybemosása, az elbeszélő szerepkörének megbontása. A XX. századi irodalom, különösképpen az abszurd prózavilág előzménye, első lépcsőfoka (Franz Kafka, Örkény) Dosztojevszkij: Bűn és Bűnhődés Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij 1821, Moszkva apja orvos Dosztojevszkij hadmérnöki pálya 1844-től az irodalomnak él 1845 első kisregénye megjelenik (Szegény emberek) 1849 börtön, halálra ítélték, a cár kegyelme, 4 év szibériai kényszermunka, életfogytiglani közkatonaság idegbetegsége, epilepsziája súlyosbodott 1859 Szentpétervár 2. felesége: Anna Grigorjevna Sznyitkina nyugat-európai körút 1860-ban jelentek meg nagyregényei, nagyon népszerű Fontosabb regénye: Feljegyzések az egérlyukból, A játékos, Bűn és bűnhődés (1866), A félkegyelmű, Ördögök, Karamazov-testvérek Halála: 1881 https://www.youtube.com/watch?v=xyxt_xrxfsw

3 óriási hatása volt a modern epika alakulására: elbeszélés technikai megoldások, alkotásai más művészeti ágak megihletője. Bűn és bűnhődés elemzés Címe utal a Bibliára: Ószövetség bűnesetei és következményei, kiűzetés, Éden elvesztését, Lázár feltámadása, evangélium tanítási, Tíz parancsolat: Ne ölj!, bűn bűnhődés bűnbocsánat üdvtörténeti szemlélet. büntetés: emberi és isteni igazságszolgáltatás, a lelkiismeret-furdalás a bibliai vonatkozások árnyalt jelentésképzést, összefüggésrend kialakítását teszik lehetővé. Cselekmény: a bűnügyi történet hagyománya, de nagy különbség, hogy a gyilkosság tervéről, dilemmájáról, már a regény elején tudunk. Nem az a lényeg itt, hogy lelepleződjön a gyilkos, hanem egy eszme, egy tézis bizonyítás. A főszereplőt foglalkoztatja az a kérdés, hogy egy alávaló emberi lény meggyilkolása bűnnek tekinthető-e, el tudja-e viselni bűnének a súlyát, együtt tud-e vele élni. A felsőbbrendűség elméletét tudja-e bizonyítani. A főhős azt vallja, hogy egy nem közönséges ember tisztje lehet lelkiismeret-furdalás nélkül a célját elérni, még halálos áldozatok árán is. Elpusztulnak a régi értékek, hagyományok, amire később újak lesznek teremtve. (Szolón, Mohamed, Napóleon) Napóleon-mítoszból táplálkozó elmélete. Montesquieu: A cél szentesíti az eszközt! Eszmeregény A mű középpontjában a főhőst foglalkoztató eszme áll és annak a bizonyítása. Eszme: Mi a szabadsága? Meddig terjednek a cselekvés szabadságának határai. E gondolatok elsősorban a szereplők tudatában bontakoznak ki. Új regénytípus megteremtője! Fogalom: A kort, a szerzőt foglalkoztató gondolati kérdés, probléma, eszmét középpontba állító tematikus regénytípus. Különböző álláspontok felvonultatása, különböző gondolatok ütközése, a befogadónak kell eldönteni. A gyilkosság elkövetése után R. lelkileg összeomlik, vizsgálóbíróval való párharc (Bűnügyi tört.-ben: R.-bűnöző, Nyomozó párharca, szimbolikus értelemben pedig: R. bűntettet elkövető ember, a nyomozó pedig a lelkiismeret. (Szonya is) Eszmék: Razumihin, Szonya, Porfirij: test, lélek, szellem képviselői Szonyáé tűnik a legerősebbnek, magasabb rendűnek. Dosztojevszkij bízik az erkölcsi megválthatóságban. Nem dönthetjük el, emberek azt a kérdést, hogy ki érdemli meg a halált és ki nem (Luzsin vagy Katyerina Ivnovna, mert az isteni gondviselésnek kell itt érvényesülnie. Antigoné, utánanézni ennek a résznek!) A bűn vállalása, a bűnhődés folyamata tisztítja meg a lelkét és végül megváltásban bűnbocsánatban részesül. Szonya szerelme segít neki a reménytelen, istentelen világból kijutni a hit és a szeretet jelentésteli világába.

4 Szereplői tudatok szereplői tudatok bemutatására helyeződik a hangsúly. A pontos idő és tér meghatározása már nem lesz olyan meghatározó. Az elbeszélő mindent tud a hőseinek tudatállapotáról, nem uralja őket, nem ítélkezik. A befogadó nem kap elbeszélői támpontot. Bahtyin: polifonikus regény: olyan regényszerkezet megnevezése, több, egymással ellentétes gondolkodású, magatartású karakter szólamából: egyenlő súlyú nézeteiből és értékrendjéből alkotja meg a regényvilágot. Tehát nem egy uralkodó eszme vonul végig a regényen. Bahtyin: tudatok kölcsönhatása, a tudatok között dialogikus viszony van, a regény szerkezete erre épül, szereplő-szereplő között, a hősök belső monológjai egymást győzködő eszmék párbeszéde sokszor. R. oda képzeli Sz. vagy anyja szavait is. A szereplők nézetei hatással vannak egymásra, értelmezik, átértelmezik egymást. A személyiség nem ismerhető meg önmagában, csak más személyekhez való viszonyában. Tolsztoj: Ivan Iljics halála Lev Nyikolajevics Tolsztoj 1828 arisztokrata, grófi családban Jasznaja Poljana nevű falucskában lévő családi birtokon kazanyi egyetemen nyelveket tanult és jogot hallgatott 1847 visszatért Jasznaja Poljanába, birtokainak modernizálása, reformtörekvései 1851 belép a hadseregbe (Gyermekkor, 1952) krími háború (elbeszélések) Pétervár: kapcsolat Turgenyevvel, Goncsarovval 1857 európai utazás 1862 feleségül vette Szofia Andrejevna Bersz, moszkvai orvos lánya, 15 gyerekük született Moszkva iskola alapítása parasztgyerekeknek, ő maga paraszti munkát végzett 1901 Krím, Csehov, Gorkij 1910 elhagyta Jasznaja Poljanát és családját, útközben megbetegedett, Asztapovo állomásfőnök lakásán halt meg a vasútállomáson (okt. 27. nov. 7.), a feleség odaért. Legfontosabb regényei: Háború és béke; Anna Karenina, Feltámadás Híres filmadaptációk: Háború és béke Szergej Bondarcsuk Tolsztojizmus: tökéletesedés egyetemes erkölcsi törvény, igazi szabadság a természetes jóhoz való igazodás. A rosszal szembe kell szegülni. Filozófiájára hatással voltak az evangéliumok, Rousseau, keleti filozófiák Ivan Iljics halála 1881, Az igazi életet lezáró halál, amely egy új kezdetet indít el. Az ember olyan halált hal, amilyen életet élt. A mű az életet a halál felől értelmezi. Hogyan élhet az ember hiteles, kiegyensúlyozott életet saját múlandóságának, hálának tudatában. Kirkegaard gondolkodása érezhető erről a kérdéskörről fog írni tanulmányt, felvetődik a XX. századi Heideggernél a halálhoz mért lét gondolata. 12 fejezet, az első fejezet külön egység.

5 Az elbeszélő retrospektív, visszatekintő idővezetéssel él. Ivan Iljics Golovin halálhíre és temetésének pontos időpontja, majd a munkatársak reakciója és Pjotr Ivanovics részvétlátogatása. Az időfolytonosságot követve az utolsó fejezetet kellene követnie az első fejezetnek. oknyomozó jelleg: folyamatos feszültség és kíváncsiság fenntartása. Mi történt a főszereplővel, hogyan élt stb. Az első fejezet előrevetíti a főhős megvilágosodás folyamatát, a környezete szenvtelenségét, közönyét. 2. fejezet: értékítélet Hogyan lehet az egyszerűség és mindennapiság iszonyú? I. I. életének a társadalmi pozíció biztosította élvezetek és formaságok adtak értelmet. Értékrendje a közvélemény a társadalmi szabályok által megkövetelt illendőségek adtak határokat. A 2. és a 3. fejezetben a főhős életéről és pétervári életéről ír az író. Majd a 4. fejezettől a külső fizikai létről a belső lelki történések elbeszélésére helyeződik át a hangsúly. I. I. belső átalakulása, tudatának változása kerül a középpontba. A halálközelség saját életével kapcsolatban megvilágít addig meg nem látott vagy elnyomva tartott érzéseket. Szembenéz életével és halálának bizonyosságával. A munkatársak oldaláról a halál bekövetkezhetetlennek tűnik. I. I. fokról fokra lerombolja élethazugságait: bizalom - orvosok, gyógyszerek; a halállal való szembesülés; önsajnálat, félelem a haláltól, düh, fizikai szenvedés; kétségbeesés, magány, önvizsgálat; erkölcsi szenvedés, életének átértékelése, kifelé forduló önzetlenség, szeretet, megvilágosodás, halál. Belátja, hogy amire addig olyan büszke volt, a sikerei, pályája, valójában személyiségének fokozatos kiüresedéséhez vezettek, hiteles lét elvesztése. Az elbeszélő mindent tudó, nem kommentál. szimbolikus-metaforikus motívumok a regényben: medalion: bármit teszel, figyelmesen tedd, és tartsd szemed előtt a véget A megvilágosodásig elmulasztotta a főszereplő mindezt. Szimbolikus értelmet nyernek a létra, lejtő, fent, lent, emelkedő szavak. Tolsztoj fokozatosan leépíti a városi életmódot, a külvilágot és leszűkíti a főszereplő körüli térre. A lelki vizsgálat és a számvetés előkészítése. Az idő is szubjektivizálódik, az időjelölés fellazul. megváltás motívuma: ( Hát a halál? Hol van ő? Vége a halálnak ) Pál apostol Korinthusbeliekhez írt első levelére utalás. - a fizikai szenvedéstől való megszabadulás - megvilágosodás, a valódi élet értelme részvét érzése, egyetemes jóság, szeretet I. I.-nél a halál a nem valódi, hamis létből a valódi transzcendens létbe való átlépést jelenti. Ez a transzcendens távlat feloldja a véglegesség határait. A fénymotívum is azt jelöli, hogy a halállal nincs vége az emberi létnek. zsákmetafora: Geraszim a az egyszerű ember romlatlanságát, tisztaságát, ösztönös életet képviseli: a magzat, vagyis a nemlétből a létbe, majd ugyanolyan természetességgel távozik az ember újra a nemlétbe. Az ősegységbe való visszatérés, a harmóniába való visszatalálás. Jellemző Tolsztojra a filozófiatörténeti, esszészerű betétek.

6 Anton Pavlovics Csehov 1860 Taganrog (Azovi-tenger partján) ősei jobbágyparasztok, apja vegyeskereskedő moszkvai egyetem orvosi kara egy ideig orvosként dolgozik fegyenctelep tanulmányozása súlyos tüdőbeteg 1904 német fürdővárosban Badenweilerben halt meg. Fontosabb elbeszélései: A csinovnyik halála, A 6-os számú kórterem, A kutyás hölgy drámái: Sirály, Ványa bácsi, Három nővér, Cseresznyéskert A 6-os számú kórterem 1892, Kisregény: terjedelmesebb egy átlagos novellánál, hosszabb idő és több szereplő, cselekménye egységes, ugyanakkor megalkotott világa kevésbé átfogó, mint a regényé. rövid, csattanóra kihegyezett, anekdotaszerűen építkező novellák filozófiai elbeszélés hagyományához kötődik (francia, német felvilágosodás) a szereplők maguk hivatkoznak Marcus Aureliusra, Voltaire-re A mű regényében a személyiség önazonosság-vesztése és a törvényes normalitás ellehetetlenülése áll. két filozófiai rendszer: kétfajta világlátás ütköztetésével-dialógusával-alkotja meg a prózavilágát. A vitatkozó filozófiai rendszerek a műben a hősök életértelme, a főszereplők sorséban meghatározó szerepet játszik világlátásuk. A XX. századi eszmeregény egyik fontos előzménye. hiteles helyzet megteremtése közlési módja: szerkezet, hősök viselkedésén, tetteiken, gondolataikon keresztül. szerkezete: egy állapotleírás és két eseménysor időjelölése: bizonytalan díszletezése: metaforikus-szimbolikus (a lakók életkörülményei mérhetetlenül le vannak fokozva, életlehetőségeiket jelöli: rothadás, bűz, szemét, szöges kerítés; kórház-börtönkisváros-oroszország összekapcsolása.) eseménysor: Gromov múltja és üldözési mániájának kialakulása. Ragin doktor múltja, életvitele, gondolkodásmódja késleltetett kezdés: 9. fejezettől mutatja be Ragin doktor látogatása Gromovnál, viták sora, amely végül a doktor bezárásához és halálához vezet. Mindkét főszereplő gondolkodó emberek, akik harmóniára vágynak egy kaotikus és sekélyes világban. Helyzetértékelésük hasonló, de más-más következtetésre jutnak. Az elbeszélés szerkezete zárt. A társadalmi szerepkörök lehetetlenné teszik a személyesség önérvényesítését, szellemi önrendelkezését, ami végül a személyiség önazonosság-vesztéséhez vezet.

7 Gromov: tébolyult elme, érzékenyebb alkatú ember reagálása, a romantika őrült zsenije, szélsőséges értékítéletű. Gondolatrendszere: Életszeretet, az emberi méltóság tisztelete, nem tűri a megaláztatást és a szenvedést. Eszmerendszere alapvetően illuzórikus. Ragin: józan közöny, mások szenvedései iránt érzéketlen, felszabadítja magát az erkölcsi kötelezettségek alól: az erkölcs rossz, a szenvedés elkerülhetetlen, a halál minden ember közös sorsa. Menekülés az élet elől a szellemi szférába. A szenvtelen, intellektuális szemlélődés ad belső békét. (Marcus Aurelius, Tolsztoj gondolatai vagy Schoppenhauer filozófiája) Az orvost saját sorsa döbbenti rá az elméletének hamisságára. (A 6-os számú korteremben talál rá szellemi partnerére.) A lelkiismeret-furdalás, önvád következtében agyvérzést kap. Nyikita: a hatalom öntudat nélküli végrehajtója (eszmék elszakadása az életszerűségtől: végzetes következményei lehetnek) Elbeszélő: visszafogott, egyre inkább háttérbe vonul, semleges állapot

Az orosz epika a 19. század második felében

Az orosz epika a 19. század második felében Az orosz epika a 19. század második felében - az oroszok a romantika korában léptek be a világirodalomba - az orosz irodalom Puskinnal kezdődik - a berendezkedésében lényegében ázsiai típusú, despotikus

Részletesebben

Gogol,Tolsztoj,Csehov

Gogol,Tolsztoj,Csehov Gogol,Tolsztoj,Csehov Szerzõ dezs Gogol: A köpönyeg, Tolsztoj: Ivan Iljics halála, Csehov: A csinovnyik halála Gogol: A köpönyeg, Tolsztoj: Ivan Iljics halála, Csehov: A csinovnyik halála Az orosz realizmus

Részletesebben

Vajda János 1827-1897 Versek: Húsz év múlva. Műfaj: Harminc év múlva. Ellentétre épül: Műfaj: Realizmus Jelentése: Tipikus realista téma:

Vajda János 1827-1897 Versek: Húsz év múlva. Műfaj: Harminc év múlva. Ellentétre épül: Műfaj: Realizmus Jelentése: Tipikus realista téma: Vajda János 1827-1897 Pesten született, szülei hamar meghaltak. Nagybátya neveli. Petőfi a példaképe. Részt vesz a 48-as forradalomban. Beáll katonának, önkéntes honvéd, utána hadnagy lesz. Forradalom

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM Az osztályozó vizsga követelményei Szakközépiskola IRODALOM Az irodalom tantárgy osztályozó vizsgáján az osztályzat kialakítása az egységes követelmények szerint történik (40%-tól elégséges). Írásbeli

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Kötelező olvasmányok a 7.a osztály számára (2015/2016) Mikszáth: Szent Péter esernyője. Verne: Kétévi vakáció. Rideg Sándor: Indul a bakterház

Kötelező olvasmányok a 7.a osztály számára (2015/2016) Mikszáth: Szent Péter esernyője. Verne: Kétévi vakáció. Rideg Sándor: Indul a bakterház Kötelező olvasmányok a 7.a osztály számára (2015/2016) Mikszáth: Szent Péter esernyője Verne: Kétévi vakáció Rideg Sándor: Indul a bakterház Sue Townsend: A 13 és ¾ éves Adrien Mole titkos naplója Ajánlott:

Részletesebben

Anton Pavlovics Csehov (1860-1904)

Anton Pavlovics Csehov (1860-1904) Anton Pavlovics Csehov (1860-1904) 1860-ban Taganrogban született, őse jobbágyparasztok voltak. 1880-tól a moszkvai egyetem orvosi karán tanult. karcolatai, humoreszkjei jelentek meg különböző élclapokban

Részletesebben

1912 Bp. jómódú, polgári család Próza- és drámaíró Piarista középiskola Műszaki Egyetem vegyészmérnök gyógyszerészet 1937 Szép Szó körével kerül

1912 Bp. jómódú, polgári család Próza- és drámaíró Piarista középiskola Műszaki Egyetem vegyészmérnök gyógyszerészet 1937 Szép Szó körével kerül Örkény István A 45 utáni magyar irodalom talán legtöbb nemzetközi elismerést és ismertséget szerzett alakja. Viszonylag hosszabb pályakezdés után a Tóték és a Macskajáték kisregény, majd dramatizált változatával

Részletesebben

A MESTER ÉS MARGARITA MŰFAJA

A MESTER ÉS MARGARITA MŰFAJA SPIRA VERONIKA A MESTER ÉS MARGARITA MŰFAJA A MESTER ÉS MARGARITA MŰFAJA... 1 1. A poéme d humanité... 1 2. A menipposzi szatíra, a vásári groteszk, Gogol és Bulgakov... 2 3. A kettős regény... 3 4. A

Részletesebben

DRÁMA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

DRÁMA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Dráma középszint 1011 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 25. DRÁMA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM I. EGYSZERŰ, RÖVID VÁLASZT IGÉNYLŐ FELADATOK

Részletesebben

Az epikai művekben: A lírai művekben: A drámai művekben:

Az epikai művekben: A lírai művekben: A drámai művekben: MAGYAR IRODALOM Célok és feladatok - A Bornemisza Péter Gimnázium bibliai alapokra építkező, keresztény szellemiségű, de nem felekezeties jellegű nevelési-oktatási programot szeretne megvalósítani, névadónk,

Részletesebben

A REALIZMUS KORA ÖSSZEÁLLÍTOTTA BURGYÁN ATTILA

A REALIZMUS KORA ÖSSZEÁLLÍTOTTA BURGYÁN ATTILA A REALIZMUS KORA ÖSSZEÁLLÍTOTTA BURGYÁN ATTILA AKG Kiadó Budapest 1995 TARTALOM A KOR FILOZÓFIÁJA 5 LENDVAIL. FERENC: A polgári filozófia vége 5 A pozitivista tudományfilozófiák 6 A klasszikus pozitivizmus

Részletesebben

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is.

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. Pszichológus etika I. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. I. Az etika tárgya A jó fogalma II. Ki határozza meg, mi a jó? III. A hétköznapok

Részletesebben

Célok és feladatok. Általános koncepció

Célok és feladatok. Általános koncepció HELYI TANTERV Bibliaismeret -. évfolyam Általános koncepció A bibliaismeret tantárgy tanterve az elsajátítandó ismeretanyagot a () év folyamán koncentrikus körökben dolgozza fel: ugyanazok a témák többször

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

Mikszáth Kálmán (1847-1910)

Mikszáth Kálmán (1847-1910) Mikszáth Kálmán (1847-1910) 71. A Tót atyafiak és A jó palócok újszerû parasztábrázolását jellemezze legalább két novella alapján! Mikszáth a Jókai-hagyomány folytatója, de kiszûri, ami annál idejétmúltan

Részletesebben

Családi szocializáció és fejlődés

Családi szocializáció és fejlődés Családi szocializáció és fejlődés 8-9. óra Miről lesz szó az órán? A személyiségfejlődés két jelentős pszichoanalitikus elmélete: 1. Sigmund Freud pszichoszexuális elmélete 2. Erik H. Erikson pszichoszociális

Részletesebben

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS A szeretet mindenkié Előszó Szavakkal lefesteni a láthatatlant, megformálni az érinthetetlent A szó fogyatékos eszköz. Ahogy az öt emberi érzékszerv is. Kétséges, hogy

Részletesebben

A romantika. Kialakulása, társadalmi háttere, általános jellemzői

A romantika. Kialakulása, társadalmi háttere, általános jellemzői A romantika Kialakulása, társadalmi háttere, általános jellemzői A romantika A romantika: egyetemes művészettörténeti korszak és korstílus a XIX. sz. első felében Választóvonal a klasszikus és a modern

Részletesebben

2015/2016. tanév TARTÓS TANKÖNYVEK. 9. évfolyam (szakközépiskola):

2015/2016. tanév TARTÓS TANKÖNYVEK. 9. évfolyam (szakközépiskola): Az FM ASZK-Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási Szakképző Iskola és Kollégium, Gyöngyös-Mátrafüred iskolai könyvtárából kölcsönözhető tartós tankönyvek, ajánlott és kötelező olvasmányok jegyzéke

Részletesebben

Az érzelmek logikája 1.

Az érzelmek logikája 1. Mérő László egyetemi tanár ELTE Gazdaságpszichológiai Szakcsoport Az érzelmek logikája 1. BME VIK, 2012 tavasz mero.laszlo@ppk.elte.hu Utam a pszichológiához (23) (35) Matematika Mesterséges intelligencia

Részletesebben

A 17. századi francia klasszicizmus

A 17. századi francia klasszicizmus A 17. századi francia klasszicizmus A 17. század közepén Franciaországban új stílus: a klasszicizmus (classis = osztály; classicus = első osztályba tartozó) Jellemzi: az antikvitás tisztelete és követése,

Részletesebben

1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: 2. Móricz Zsigmond novellái Feladat: 3. Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma Feladat:

1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: 2. Móricz Zsigmond novellái Feladat: 3. Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma Feladat: 1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: Ez a kancsal fény már a lélekben készülődő robbanás felé utal, annak közelségét jelzi (Kiss Ferenc) Mutassa be az öntudatlan lázadás gesztusát Kosztolányi Dezső

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Hajdúszoboszló Magyar nyelv és irodalom tantárgy 7-8. évfolyam 2013. Magyar nyelv és irodalom 7 8. évfolyam A 7 8. évfolyamon a változó és egyre összetettebb

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

S TUDIA C AROLIENSIA 2009. 2-3. (X.) 65 71.

S TUDIA C AROLIENSIA 2009. 2-3. (X.) 65 71. S TUDIA C AROLIENSIA 2009. 2-3. (X.) 65 71. BOGNÁRNÉ KOCSIS JUDIT REFORMÁTUS SZELLEMISÉG ÉS ÉRTÉKREND KARÁCSONY SÁNDOR FILOZÓFIÁJA ALAPJÁN Az öregek nemzedéke helytelenül jár el, mikor például az ifjúság

Részletesebben

VALLÁSLÉLEKTANI ISMEHETEK JELENTŐSÉGE A HOMILETIKÁBAN

VALLÁSLÉLEKTANI ISMEHETEK JELENTŐSÉGE A HOMILETIKÁBAN VALLÁSLÉLEKTANI ISMEHETEK JELENTŐSÉGE A HOMILETIKÁBAN Leon Fendt német teológus megállapítja, hogy a prédikációban a retorika csak akkor jöhet segítségünkre, ha az alábbi eredmények megvalósításához segít

Részletesebben

Csak a szeretetben! Lakatos Sándor

Csak a szeretetben! Lakatos Sándor Csak a szeretetben! Lakatos Sándor Amikor Jézus látta, hogy Mária sír, és a vele jött zsidók is sírnak, megrendült lelkében és háborgott, és megkérdezte:»hova helyeztétek őt?«azt felelték:»uram, jöjj és

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

KOMPETENCIA ALAPÚ TANTÁRGYAK, MÓDSZEREK HELYI TANTERVEI

KOMPETENCIA ALAPÚ TANTÁRGYAK, MÓDSZEREK HELYI TANTERVEI KOMPETENCIA ALAPÚ TANTÁRGYAK, MÓDSZEREK HELYI TANTERVEI I. A kompetencia alapú oktatásba bevont területek II. Szövegértés szövegalkotás helyi tanterve III. Matematika helyi tanterve IV. Angol nyelv helyi

Részletesebben

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I.

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I. SZKB_207_09 Kell egy csapat! I. diak09.indd 55 2006.12.09. 22:01:12 DIÁKMELLÉKLET KELL EGY CSAPAT! I. 7. ÉVFOLYAM 57 DIÁKMELLÉKLET D1 Feladatlap a csoportmunkához b) A táblázat második oszlopában szereplő

Részletesebben

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old.

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old. A hazánkat több mint 40 éven át elnyomó bolsevista rendszer egyik legfontosabb célja a vallásos világnézet, a vallásos lelkület és a valláserkölcs kiirtása volt. A bolsevik ideológusok ugyanis kezdettől

Részletesebben

I. Döntsd el, hogy igaz vagy hamis az állítás! A helyes választ aláhúzással jelöld!

I. Döntsd el, hogy igaz vagy hamis az állítás! A helyes választ aláhúzással jelöld! Tudásdepó Expressz - A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében Kódszám: TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0043 Kedvezményezett: Békéscsabai Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési

Részletesebben

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet Tartalom Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet 1. fejezet: Egy új szemlélet Minden vágyad meghallgatásra talál, és

Részletesebben

Patandzsali Jóga szútrái

Patandzsali Jóga szútrái Patandzsali Jóga szútrái A tudat változásai Atma Center, 2009. 09. 11. Gauranga Das atmacenter.hu Bevezető mantra Harih Óm Szaha návavatu Szaha nau bhunaktu Szaha vírjan karavávahaih Tédzsaszvinávadhítamasztu

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM 13. E (2016.)

MAGYAR IRODALOM 13. E (2016.) MAGYAR IRODALOM 13. E (2016.) 1. Az apostol Petőfi eszméinek szótára. (Illyés Gyula) Tétel: Petőfi Sándor: Az apostol 2. Nálam a kompozícióban van a poétika. (Arany János) Tétel: Arany János kései balladái

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk

A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk Összeállította: dr. Pék Győző Forrás: Csabai-Molnár: Egészség, betegség, gyógyítás Medicina Laikus teóriák az egészségről és annak elvesztéséről A stressz,

Részletesebben

A NŐK FÖLSZABADÍTÁSA Irta: JE KÉMJE VA M.

A NŐK FÖLSZABADÍTÁSA Irta: JE KÉMJE VA M. fenyegeti és ugyanakkor, amikor a tőkés világban egyre nagyobb riadalommal, mind kapkodóbb elővigyázatossági és elodázó intézkedésekkel várják a iga&dasági válság kirobbanását, a szovjet kormány folytatja

Részletesebben

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Pszichoszociális elméletek Jellemzői: Pszichoanalitikus gyökerek Az Ego társas aspektusát hangsúlyozzák Pszichoszociális elméletek Csoportjai: Tárgykapcsolat-elméletek:

Részletesebben

Családfa. Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951. Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina ) 1878 1941. Seiger Gottlieb 1864 1924

Családfa. Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951. Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina ) 1878 1941. Seiger Gottlieb 1864 1924 Családfa Apai nagyapa Lőrincz Dániel 1870 1929 Apai nagyanya Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951 Anyai nagyapa Seiger Gottlieb 1864 1924 Anyai nagyanya Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina )

Részletesebben

Tankönyvlista a 2015-2016-os tanévre. Magyar 1. évfolyam

Tankönyvlista a 2015-2016-os tanévre. Magyar 1. évfolyam Magyar 1. évfolyam Magyar irodalom Turcsányi M.: Irodalom 978 963 16 2892 0 Műszaki Könyvkiadó 6. Tankönyv Magyar irodalom Turcsányi M.: Irodalom 978 963 16 2941 5 Műszaki Könyvkiadó 6. Munkafüzet Tankönyv

Részletesebben

Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Árok u. 53. TANMENET. szakiskola. magyar nyelv és irodalom. 9.

Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Árok u. 53. TANMENET. szakiskola. magyar nyelv és irodalom. 9. TANMENET szakiskola magyar nyelv és irodalom 9. évfolyam 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5 osztály 2009/2010 tanév Heti óraszám: Éves óraszám: 3 óra 108 óra Készítette: Járó Csaba Istvánné tanár Ellenőrizte:. Munkaközösség-vezető

Részletesebben

Meg nem írható szakdolgozati témák jegyzéke 2015. november 6. (Elfogadott szakdolgozatok, szakdolgozatcímek címlistája 2013 2015)

Meg nem írható szakdolgozati témák jegyzéke 2015. november 6. (Elfogadott szakdolgozatok, szakdolgozatcímek címlistája 2013 2015) Meg nem írható szakdolgozati témák jegyzéke 2015. november 6. (Elfogadott szakdolgozatok, szakdolgozatcímek címlistája 2013 2015) Az alábbi táblázatban a megírt szakdolgozatokat, szakdolgozat címeket találjátok.

Részletesebben

SZLAVISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK

SZLAVISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: SZLAVISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK Orosz bölcsészettudományi, modern filológia

Részletesebben

A XX. századi líra és próza

A XX. századi líra és próza A XX. századi líra és próza I. Általános jellemzők A XX. századi társadalomhoz alkalmazkodik. Ezért a versek is kaotikusak, nehezen érthetők. Visszavezethető asszociációkra épülnek, ami azt eredményezi,

Részletesebben

ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM VIZSGATÁRGYBÓL

ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM VIZSGATÁRGYBÓL Közép- és emelt szintű értékelési skálák összehasonlítása tárgyú kutatás-fejlesztési projekt ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM VIZSGATÁRGYBÓL TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004 azonosító számú, Átfogó

Részletesebben

Valódi, iszonyú krimi

Valódi, iszonyú krimi Valódi, iszonyú krimi Hálátlan dögök - Megyesi Zoltán Itt valami nagyon nem stimmel, de nem igazán lehet tudni, hogy mivel. Sőt, olybá tűnik, hogy Dr. Gát Gyula és környezete életében alapállapot a probléma

Részletesebben

Mester Béla: Szabadságunk születése

Mester Béla: Szabadságunk születése balázs péter Mester Béla: Szabadságunk születése A modern politikai közösség antropológiája Kálvin Jánostól John Locke-ig. Budapest, argumentum kiadó Bibó istván szellemi műhely, 2010. Balog iván, dénes

Részletesebben

DR OBERKAMP MÁRIA AZ AYURVÉDA ÉLETMÓD

DR OBERKAMP MÁRIA AZ AYURVÉDA ÉLETMÓD DR OBERKAMP MÁRIA AZ AYURVÉDA ÉLETMÓD Ayurvéda = Az Élet Bölcsessége Az Ayurvéda célja Az ayurvéda célja, hogy helyreállítsa az élet egyensúlyát a tökéletes elme, test működés és viselkedés révén; Az ayurvéda

Részletesebben

Időpont: csütörtök 12:00-13:30 Helyszín: Kazy 314-es terem

Időpont: csütörtök 12:00-13:30 Helyszín: Kazy 314-es terem Kultúraelmélet - bevezetés a művelődésfilozófiába 2. ANDB-705, ANDB-111 2014/15 II. félév Kurzusleírás B. A. Alapképzés 2/2 kredit- 2 félév második félév - heti 2 óra előadás kollokvium Striker Sándor,

Részletesebben

POSZTMODERN UTAZÁS (SEHOVÁ) AZ ÍRÓI KÉPZELET FEDÉLZETÉN

POSZTMODERN UTAZÁS (SEHOVÁ) AZ ÍRÓI KÉPZELET FEDÉLZETÉN KÁNTÁS BALÁZS POSZTMODERN UTAZÁS (SEHOVÁ) AZ ÍRÓI KÉPZELET FEDÉLZETÉN KAPCSOLÓDÓ TANULMÁNY ZSÁVOLYA ZOLTÁN HOLLANDI BOLYGÓ CÍMŰ HANGREGÉNYÉHEZ Zsávolya Zoltán első, műfajteremtő(nek szánt) (hang)regénye

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

I. Az értekezés célkitűzése, a téma körülhatárolása

I. Az értekezés célkitűzése, a téma körülhatárolása I. Az értekezés célkitűzése, a téma körülhatárolása A dolgozatban az antik szerelmi regény egyik képviselőjének, Kharitónnak Khaireas és Kallirhoé című regényét vesszük vizsgálat alá. A mű Kr. e I. század

Részletesebben

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar Láma Csöpel A REJTETT ARC A Belső Ösvény pecsétjei Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar TARTALOM Előszó 7 A Belső Ösvény és a pecsétek 9 A rejtett arc

Részletesebben

Tartalom I. AZ EURÓPAI FELVILÁGOSODÁS IRODALMÁBÓL

Tartalom I. AZ EURÓPAI FELVILÁGOSODÁS IRODALMÁBÓL Tartalom I. AZ EURÓPAI FELVILÁGOSODÁS IRODALMÁBÓL A felvilágosodás 12 Klasszicizmus és szentimentalizmus 15 Klasszicizmus 15 Szentimentalizmus 19 AZ ANGOL PRÓZA 21 A modern regény születése 21 Daniel Defoe:

Részletesebben

Kun László Középiskola Tantárgyi programjai

Kun László Középiskola Tantárgyi programjai Kun László Középiskola Tantárgyi programjai MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. ÉVFOLYAM (ESTI TAGOZAT) A 9. évfolyamra érkező diákok rendkívül különböző tudással, tudáshiánnyal érkeznek,

Részletesebben

Örkény István jelenségek puszta cselekedtetés abszurd köznyelv. A groteszk mint a XX. század válasza (Az egyperces novellák)

Örkény István jelenségek puszta cselekedtetés abszurd köznyelv. A groteszk mint a XX. század válasza (Az egyperces novellák) Örkény István A kisepika és a magyar drámairodalom megújítója, groteszk jelenségek szatirikus ábrázolója. Ellentmondásokra, sokféleségekre, újszerű minőségekre, ésszerűtlenségekre és a modern lét fenyegetettségére

Részletesebben

1. alkalom IRODALOM A MŰNEMEK ÉS A MŰFAJOK RENDSZEREZÉSE

1. alkalom IRODALOM A MŰNEMEK ÉS A MŰFAJOK RENDSZEREZÉSE 2007.09.12. 1. alkalom IRODALOM A MŰNEMEK ÉS A MŰFAJOK RENDSZEREZÉSE I. ALAPFOGALMAK Műnem: Olyan irodalmi kategória, melybe különféle szempontok szerint csoportosítjuk az irodalmi műveket. Műfaj: A műnemeken

Részletesebben

Megkésettség helyett románc

Megkésettség helyett románc Megkésettség helyett románc Nyilasy Balázs: A XIX. századi modern magyar románc Budapest, 2011, Argumentum Az igazán jelentős tudományos teljesítményekkel gyakran járunk úgy, hogy sokat ígérnek, sokat

Részletesebben

BEVEZETÉS A FILOZÓFIÁBA

BEVEZETÉS A FILOZÓFIÁBA BEVEZETÉS A FILOZÓFIÁBA 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Célok és feladatok A bölcsesség a mindennapi élet része, természetesen nem a nagy filozófusok tanításainak ismerete, hanem a bölcsesség életirányító

Részletesebben

Az elme minősége. Az elme minősége. Tartalom. Megjegyzés

Az elme minősége. Az elme minősége. Tartalom. Megjegyzés Tartalom Mi az elme, hogyan épül fel, és mi adja a jelentőségét a világ és az élet számára, illetve a saját szempontunkból? Az elme univerzalitása és konkrét megjelenései. Megjegyzés Alapjában nem tudom

Részletesebben

EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 624 EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 7. ÉVFOLYAM

EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 624 EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 7. ÉVFOLYAM EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 624 EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 7. ÉVFOLYAM EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 625 CÉLOK ÉS FELADATOK A társadalomismeret ahhoz segít hozzá, hogy tájékozódni tudjunk

Részletesebben

Januári új könyveinkből

Januári új könyveinkből Januári új könyveinkből. Thompson, Laura: Agatha Christie. Egy angol mítosz Budapest, Háttér, cop. 2009. Megannyi váratlan fordulat, rejtélyes, máig felderítetlen szálak, és egy kivételes karakter a főszerepben:

Részletesebben

V. Tanuláselméleti perspektíva. Behaviorizmus

V. Tanuláselméleti perspektíva. Behaviorizmus V. Tanuláselméleti perspektíva Behaviorizmus Tanuláselméleti perspektíva Kiindulópont: az élettapasztalat nyomán változunk, törvényszerű, és előre jelezhető módon Személyiség: korábbi tapasztalatok nyomán

Részletesebben

Létkérdések a háziorvosi rendelőben

Létkérdések a háziorvosi rendelőben Létkérdések a háziorvosi rendelőben Az egzisztenciális pszichoterápiáról Dr. Kiss-Szőke Anna NOÉ Továbbképző Nap Szeged, 2014. szeptember 6. Egzisztenciális pszichológia 4 végső aggodalom: Halál Szabadság

Részletesebben

Természettudományos és speciális matematika osztályok (hat évfolyamos)

Természettudományos és speciális matematika osztályok (hat évfolyamos) Természettudományos és speciális matematika osztályok (hat évfolyamos) 7.évfolyam 7.a Görög regék és mondák ( Érdemes nyáron beszerezni.) Homérosz: Odüsszeia ( Nem kell a hexameteres szöveget olvasni elég

Részletesebben

Krajsovszky Gábor: A kommunizmus áldozatainak emléknapjára 1

Krajsovszky Gábor: A kommunizmus áldozatainak emléknapjára 1 Krajsovszky Gábor: A kommunizmus áldozatainak emléknapjára 1 Az egyének talán megtérhetnek, de a kommunista rendszer lényegileg Isten gyűlölete és a kereszténység lerombolását célozza, tehát sohasem térhet

Részletesebben

A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre. Magyari Judit

A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre. Magyari Judit A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre Magyari Judit A betegek és családtagjaik lelki alkalmazkodásában nagy szerepe van: a rákkal kapcsolatos mai társadalmi

Részletesebben

Csehov Cseresznyéskertje a Vígszínházban - Művész-világ

Csehov Cseresznyéskertje a Vígszínházban - Művész-világ 1. oldal, összesen: 6 oldal Írja be az e-mail címét! Feliratkozás név: jelszó: Bejelentkezés Csehov Cseresznyéskertje a Vígszínházban A Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében Csehov Cseresznyéskert című

Részletesebben

Könyvek Tusája 4. forduló

Könyvek Tusája 4. forduló Könyvek Tusája 4. forduló Ifjúság kategória Válaszaidat elküldheted az alábbi linkre kattintva. Minden beküldött választ, CSAK EGYSZER fogadunk el! Mielőtt rákattintasz az "Elküld" gombra, kérünk, nézd

Részletesebben

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése [ Orvos Levente 2012 orvosl.hu] Mindszenty József mai megítélésének két sarkalatos pontja is van. Egyrészt az ő állítólagos engedetlensége, másrészt

Részletesebben

ÉRTÉKEIM - 1. 2. munkalap: Mindennapi NLP Online Célkitűző Tanfolyam 2. munkalap: Értékeim - 1. Dátum: ...

ÉRTÉKEIM - 1. 2. munkalap: Mindennapi NLP Online Célkitűző Tanfolyam 2. munkalap: Értékeim - 1. Dátum: ... 2. munkalap: ÉRTÉKEIM - 1. Dátum:... - 2. oldal - Mindennapi NLP A most következő feladattal megismerheted az alapvető értékeidet. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 3. levelét.

Részletesebben

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK)

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA KULTÚRÁRA AKADVA 2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) 2013. november 4., hétfő 18.00 A kétnyelvűségtől a többnyelvűségig I. Kétnyelvűség. Előny vagy hátrány?

Részletesebben

Zrínyi Miklós (1620 1664)

Zrínyi Miklós (1620 1664) Zrínyi Miklós (1620 1664) Zrínyi Miklós 1620. május 1-jén Csáktornyán született. 6 éves korára árva. Neveltetését a király megbízásából Pázmány Péter irányítja. 1630 36: Grazban és Bécsben tanul (jezsuita

Részletesebben

MEDIÁCIÓ. A viták békés rendezésének útja.

MEDIÁCIÓ. A viták békés rendezésének útja. MEDIÁCIÓ A viták békés rendezésének útja. Ha megtanulunk a szívünkből beszélni, az asztalra tenni a különbségeinket, és kölcsönös tisztelettel és méltósággal párbeszédet folytatni, annak a konfliktus megoldása

Részletesebben

ÜZLETI PROTOKOLL ÉS MARKETING ISMERETEK SÚLYA, SZEREPE A KISVÁLLALKOZÁSOK PIACI EREDMÉNYESSÉGÉBEN. Görög Ibolya c.főiskolai docens www.gprotokoll.

ÜZLETI PROTOKOLL ÉS MARKETING ISMERETEK SÚLYA, SZEREPE A KISVÁLLALKOZÁSOK PIACI EREDMÉNYESSÉGÉBEN. Görög Ibolya c.főiskolai docens www.gprotokoll. ÜZLETI PROTOKOLL ÉS MARKETING ISMERETEK SÚLYA, SZEREPE A KISVÁLLALKOZÁSOK PIACI EREDMÉNYESSÉGÉBEN. Görög Ibolya c.főiskolai docens www.gprotokoll.hu MIÉRT KELL A PROTOKOLL?? A hitelesség feltétele: európaiság

Részletesebben

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs Alulteljesítő tehetségek Kozma Szabolcs. MOTTÓ Az eredetiség nem azt jelenti, hogy olyat mondunk, amit még senki nem mondott, hanem, hogy pontosan azt mondjuk, amit mi magunk gondolunk. James Stephens

Részletesebben

Veszteségek, veszteségek feldolgozásának folyamata, lelkigondozói

Veszteségek, veszteségek feldolgozásának folyamata, lelkigondozói Veszteségek, veszteségek feldolgozásának folyamata, lelkigondozói háttere Léva Édes Tünde Veszteség Minden olyan dolognak vagy tulajdonságnak az elvesztése, megszűnése, amely az egyén számára fizikai,

Részletesebben

A vágy titokzatos tárgya

A vágy titokzatos tárgya Fehér Dorottya A vágy titokzatos tárgya Tallér Edina: A húsevõ. Kalligram, Pozsony, 2010 Tallér Edina könyve már a fedőlapját tekintve is figyelmet ébreszt: borítóján vérvörös harisnyába bújtatott, a talajon

Részletesebben

Történelem és erkölcs Ettore Scola filmjeiben

Történelem és erkölcs Ettore Scola filmjeiben Vilagossag_5-6_MasodikTordelt.qxd 2003.06.30. 10:00 Page 225 VILÁGOSSÁG 2003/5 6. Kijelentés, norma, cselekvés / esztétika Bárdos Judit Történelem és erkölcs Ettore Scola filmjeiben Ettore Scola több filmben

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28.

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28. LÁNG, PARÁZS, HAMU A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben 2013. május 28. A kiégési tünetegyüttes (burnout szindróma) jelensége Technológiából átvett fogalom: az energiaforrás

Részletesebben

Két novella értelmezése Tóth Krisztina: Pillanatragasztó c. kötetéből (Játszódjatok!; Utószezon)

Két novella értelmezése Tóth Krisztina: Pillanatragasztó c. kötetéből (Játszódjatok!; Utószezon) Két novella értelmezése Tóth Krisztina: Pillanatragasztó c. kötetéből (Játszódjatok!; Utószezon) A kötetről A 2014-ben megjent kötet huszonöt novellát tartalmaz a 2006 és 2014 között született írásokból

Részletesebben

Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai

Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai III. LÉTKÉRDÉS KONFERENCIA EGYÜTT-LÉT. A kapcsolatok természetrajza Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai Sivaráma Szvámi vaisnava teológus - Mit nevezünk kapcsolatnak? - Azt a közös alapot,

Részletesebben

Magyar irodalom tanterv 11. b - 12. b (108 óra /36 hét - 128 óra /32 hét) Irodalom tanterv 11-12. évfolyam

Magyar irodalom tanterv 11. b - 12. b (108 óra /36 hét - 128 óra /32 hét) Irodalom tanterv 11-12. évfolyam Magyar irodalom tanterv 11. b - 12. b (108 óra /36 hét - 128 óra /32 hét) Irodalom tanterv 11-12. évfolyam Az irodalomtanítás alapvető célja irodalmi művek olvasása, értelmezése, megvitatása. A műveltségépítés

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

Könyvtárból kölcsönözhető kötelező olvasmányok jegyzéke

Könyvtárból kölcsönözhető kötelező olvasmányok jegyzéke Könyvtárból kölcsönözhető kötelező olvasmányok jegyzéke Ajtmatov, Csingiz* : A versenyló halála. - Budapest : Európa K., 1987.. - Balzac* : Goriot apó. - Budapest : Európa K., 1987.. - Bábel, Iszaak* :

Részletesebben

KERESZTÉNY MAGVETŐ. Vallás és művészet.

KERESZTÉNY MAGVETŐ. Vallás és művészet. KERESZTÉNY MAGVETŐ. XXX éuf. Január Február. 1895. 1-ső füzet. Vallás és művészet. Vallás és művészet, az emberi szellemnek e csodás nyilvánulásai egymással mindig közeli viszonyban állottak. Mindkettő

Részletesebben

A halál árnyéka völgye BÓNA JUDIT NEUBERGER TILDA. érvényesülnie kell NIDA. 440 Csernák-Szuhánszky Debóra HORVÁTH VIKTÓRIA -

A halál árnyéka völgye BÓNA JUDIT NEUBERGER TILDA. érvényesülnie kell NIDA. 440 Csernák-Szuhánszky Debóra HORVÁTH VIKTÓRIA - 440 Csernák-Szuhánszky Debóra HOCKETT, CHARLES F. VICTORIA A. FROMKIN HORVÁTH VIKTÓRIA - LEVELT, WILLEM J. M. LISS, JANET M. 1998. Error-revision in the spontaneous speech of apraxic speakers. Brain MARSLEN-WILSON,

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

A megerősödött lélek. Sant Rajinder Singh

A megerősödött lélek. Sant Rajinder Singh Sant Rajinder Singh A megerősödött lélek Részlet a Lelkünk megerősítése meditációval című könyvből A bensőnkben található gazdagság nagyobb, mint amekkorát valaha is felhalmozhatnánk a földi életünkben.

Részletesebben

Mikszáth Kálmán (1847-1910)

Mikszáth Kálmán (1847-1910) Mikszáth Kálmán (1847-1910) - 1847-ben született a Nógrád megyei Szklabonyán (ma Szlovákia) az evangélikus vallás és a nemesi származás hagyományait őrző iparos-gazdálkodó családban - 1869-ben a győri

Részletesebben

Helyi tanterv Filozófia tantárgyból 12. évfolyamon az AJTP (A), normál tantervű (B) és természettudományos (C) osztályok számára

Helyi tanterv Filozófia tantárgyból 12. évfolyamon az AJTP (A), normál tantervű (B) és természettudományos (C) osztályok számára Helyi tanterv Filozófia tantárgyból 12. évfolyamon az AJTP (A), normál tantervű (B) és természettudományos (C) osztályok számára Rendelkezésre álló órakeret: heti 1 óra = 32 óra Célok és feladatok A bölcsesség

Részletesebben

- tárgyilagos, részletező, oksági kapcsolatok - nem átfogó korstílus - csak a festészetben és a prózairodalomban. realista = ábrázolási mód

- tárgyilagos, részletező, oksági kapcsolatok - nem átfogó korstílus - csak a festészetben és a prózairodalomban. realista = ábrázolási mód A 19. századi realizmus 19.sz. első fele romantika 183o-as évektől realizmus realizmus = lat. res = dolog, valóságos, - az 183o-as évektől kibontakozó stílusirányzat, ábrázolásmód Balzac, Stendhal, Gogol

Részletesebben

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Anyssa Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Szeretettel köszöntöm! Távolsági hívás, avagy üzen a lélek: könyvemnek miért ezt a címet adtam? Földi és misztikus értelemben is, jól értelmezhető. Pont ezért,

Részletesebben