Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete.../2006.( ) számú Makó ör. rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete.../2006.( ) számú Makó ör. rendelete"

Átírás

1 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete.../2006.( ) számú Makó ör. rendelete a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről Makó Város Önkormányzati Képviselő testülete az árak megállapításáról szóló évi V. törvénnyel módosított évi LXXXVII. törvény mellékletében, és a távhőszolgáltatásról szóló évi XVIII. törvény (továbbiakban: Tszt.) 60. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a Tszt. végrehajtásáról szóló 157/2005.(VIII.15.) korm. rendelet (továbbiakban Tszt.vhr.) előírásainak is megfelelve a hivatkozott törvény egyes rendelkezései és a Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzat végrehajtására a települési önkormányzat területére érvényesülő hatállyal a távhőszolgáltatás végzésével és a távhőszolgáltatási díjakkal kapcsolatosan az alábbi rendeletet alkotja: Általános rendelkezések 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed a települési önkormányzat területén lévő lakóépületeket, vegyes célra használt épületeket, nem lakás céljára szolgáló épületeket (a továbbiakban együtt: épület) távhővel ellátó gazdálkodó szervezetekre (a továbbiakban: szolgáltató) és az ellátást igénybevevő távhőfogyasztókra (a továbbiakban: felhasználó vagy díjfizető). (2) Felhasználó: a távhővel ellátott épületnek, építménynek, a Tszt.-ben meghatározott esetben az épületrésznek a távhőszolgáltatóval a távhő mérés szerint történő szolgáltatására vonatkozóan közüzemi szerződéses jogviszonyban álló tulajdonosa, több tulajdonos esetén a tulajdonosok közössége [a társasház, a lakásszövetkezet, a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti közös tulajdon esetén a tulajdonostársak]. Abban az esetben, ha a távhőfelhasználás a több személy tulajdonában lévő épület valamennyi épületrészében mérhető, a felhasználó az egyes épületrészek tulajdonosa is lehet. A felhasználó lehet lakossági vagy egyéb felhasználó: a) lakossági felhasználó: a lakóépület és a vegyes célra használt épület tulajdonosa, tulajdonosainak közössége, épületrészenkénti hőmennyiségmérés esetén az egyes épületrészek tulajdonosa; b) egyéb felhasználó: az a) pontban nem említett épület, építmény tulajdonosa, tulajdonosainak közössége, épületrészenkénti hőmennyiségmérés esetén az egyes épületrészek tulajdonosa; (3) Díjfizető: épületrészenkénti díjmegosztás esetén az épületrésznek a közüzemi szerződésben megnevezett tulajdonosa, az e törvényben meghatározott esetekben az épület, építmény vagy az épületrész bérlője, használója; (4) A felhasználó személyében bekövetkezett változást a régi és az új felhasználó írásban köteles a távhőszolgáltatónak a változástól számított 15 napon belül bejelenteni a változás időpontjának megjelölésével. A távhőszolgáltató a bejelentést követő 15 napon belül köteles az új felhasználó részére közüzemi szerződés megkötésére írásban ajánlatot tenni. A távhőszolgáltatás díját a bejelentett és igazolt napig a régi, ezt követően az új díjfizető terhére kell számlázni. A díjfizető személyében bekövetkezett változást a régi és az új díjfizető- a felhasználó képviselőjének egyidejű értesítése mellett- írásban köteles a távhőszolgáltatónak a díjfizető személyében bekövetkezett változástól számított 15 napon belül bejelenteni a változás időpontjának megjelölésével. (5) Amennyiben a felhasználó vagy a díjfizető a személyükben bekövetkezett változás bejelentési kötelezettségnek nem, vagy nem a jelen rendeletben szabályozott módon tesz eleget, a szolgáltató a távhőszolgáltatás díját a nyilvántartásban szereplő tulajdonossal szemben jogosult érvényesíteni. (6) A (2) bekezdés szerinti felhasználók közül a) lakossági díj fizetésére kötelesa lakóépületben és a vegyes célra használt épületben a távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználó, az épület lakásai, rendeltetésszerűen használt gépkocsi tárolói, valamint a közös használatban lévő helyiségek és területek vonatkozásában. (továbbiakban: lakossági felhasználó), b) közületi díj fizetésére az a.) pontban nem említett felhasználó köteles, ideértve a lakóépület vagy a vegyes célra használt épület távhőszolgáltatást igénybe vevő felhasználóját az épületben lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek, valamint a nem lakás céljára szolgáló épületek vonatkozásában (a továbbiakban együtt: közületi felhasználó). 2. (1) a.) A Szolgáltatót a lakossági felhasználóval a távhő mérés szerinti szolgáltatásának megkezdése előtt általános közüzemi szerződéskötési kötelezettség terheli. Amennyiben a felhasználó a részére átadott 1

2 (megküldött) szerződés aláírását megtagadja, vagy a szerződést az átadástól számított 15 napon belül bármilyen ok miatt nem írja alá, de a szolgáltatást igénybeveszi, az általános közüzemi szerződést az igénybevétel megkezdésétől létrejöttnek kell tekinteni. Ebben az esetben a jelen rendelet előírásait mint általános szerződési feltételeket kell elfogadottnak tekinteni. Az általános közüzemi szerződés alapján a távhőszolgáltató a lakossági felhasználó részére folyamatos, biztonságos és meghatározott mértékű távhőszolgáltatásra, a lakossági felhasználó a távhőszolgáltatás ellenértékének megfizetésére köteles. A ráutaló magatartás létrejött szerződés alapján a szolgáltató a jelen rendelet 10. -a szerinti szankcionálást alkalmazhatja, ha a felhasználódíjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget. b.) A Szolgáltatót és a közületi felhasználót a távhő mérés szerinti szolgáltatásának megkezdése előtt egyedi közüzemi szerződéskötési kötelezettség terheli. Az egyedi közüzemi szerződés megkötésénél a jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. Ha a felek az egyedi közüzemi szerződés tartalmában a felhasználó hibájából a szerződésnek a közületi fogyasztó részére történt átadásától számított 30 napon belül nem tudnak megállapodni, az általános közüzemi szerződést kell alkalmazni, melyet automatikusan létrejöttnek kell tekinteni, ha a felhasználó a szolgáltatást a szerződés aláírása nélkül igénybevette. Ebben az esetben a jelen rendelet előírásait mint általános szerződési feltételeket kell elfogadottnak tekinteni. (2) A szolgáltató és felhasználó között írásban létrejött közüzemi szerződés tartalmi elemei a 4. számú mellékletben kerülnek felsorolásra. (3) Az általános közüzemi szerződés határozatlan, az egyedi közüzemi szerződés határozott időre szól, melyet a felek tárgyévet megelőző év augusztus 15. napjáig történő bejelentéssel, közös megegyezéssel írásban módosíthatnak. (4) A megkötött közüzemi szerződéseket csak írásban lehet felmondani. a) Az egyedi közüzemi szerződést a közületi felhasználó a szerződésben rögzített felmondási idővel az abban meghatározott időpontra és feltételekkel mondhatja fel. b) Az általános közüzemi szerződést az épület, épületrész tulajdonosa vagy a felhasználók közössége a fűtési idény végére mondhatja fel, 30 napos lemondási idővel, ha együttes feltételként az alábbiak teljesülnek: - az épületben, épületrészben az épület, épületrész valamennyi tulajdonosának hozzájárulásával a távhőszolgáltatással azonos komfort értékű más hőellátást valósít meg - a szerződés felmondása nem okoz kárt más számára, és nem korlátozza mások tulajdonosi, használói, bérlői jogait - viseli azokat a költségeket, amelyek a felhasználói berendezéseknek a felmondás következtében szükséges műszaki átalakításával merülnek fel a szerződés felmondását a meglévő rendszer műszaki megoldása lehetővé teszi, a felmondás nem ütközik egyéb jogszabályba, műszaki előírásba, továbbá közös tulajdon esetén a tulajdonostársak döntésébe. c) A szerződést a szolgáltató azonnali hatállyal, hátrányos jogkövetkezmény nélkül a következő esetekben mondhatja fel: tudomást szerez arról, hogy a vele szerződéses viszonyban álló felhasználó a vételezést bejelentés nélkül megszüntette, ha hitelt érdemlően tudomására jut, hogy a felhasználó vételezése más felhasználó távhő vételezését, illetve a távhőszolgáltató üzemét veszélyezteti, vagy akadályozza, valamint a felhasználó által létesített fogyasztói berendezés az életet, az egészséget, vagy a vagyonbiztonságot veszélyezteti, a felhasználó az elszámolás alapjául szolgáló mérőberendezéseket szándékos vagy vétkes gondatlansággal megrongálja, vagy az elszámoló mérő ellenőrzését, leolvasását szándékosan meghiúsítja, a felhasználó a díjfizetési kötelezettségének rendszeresen késedelmesen, vagy folyamatosan három hónapon át nem tesz eleget. A közüzemi szerződés felmondását mely a távhőszolgáltatás megszüntetésével jár együtt írásban kell közölni. Ebben az esetben az épületben, épületrészben esetleg bekövetkező kár a felhasználót terheli. (5) Szerződészegést követ el a szolgáltató, ha: - a távhőszolgáltatást a szerződés szerinti időpontban nem kezdi meg, - a távhőszolgáltatást nem a szerződésben meghatározott paraméterekkel szolgáltatja, - felróható magatartása miatt a távhőszolgáltatási kötelezettségének 8 órát meghaladóan nem tesz eleget, - a távhőszolgáltatás tervszerű munkák miatti szüneteltetéséről a fogyasztót időben (általában 8 nap) nem értesíti. 2

3 A szerződésszegés következményeit jelen rendelet 11. -a rögzíti. A szerződésszegéssel okozott - a felhasználó által hitelt érdemlően bizonyított - kárt, ha arra a díjvisszafizetés nem nyújt fedezetet, a szolgáltató köteles megtéríteni. A távhőszolgáltató mentesül a kártérítési felelősség alól, ha bizonyítja: a) A hibás teljesítést a berendezések előre nem látható olyan hibája okozta, amely nem áll okozati összefüggésben karbantartási és üzemeltetési hiányossággal (a szolgáltató karbantartási és szakszerű üzemeltetési feladatainak elmulasztásával) b) Harmadik személy hibájából történt az üzemzavar. (pl. Előre be nem jelentett energiahordozó hiány, vagy korlátozás) c) Az üzemzavart a szolgáltatótól és a felhasználótól függetlenül bekövetkező külső körülmény okozta. (pl. Természeti csapás) d) A berendezések leállítása a szolgáltató hibáján kívül szükséghelyzet, balesetveszély elhárítás, vagy sürgős hibaelhárítás miatt vált szükségessé. (6) Szerződésszegést követ el a felhasználó, ha: - a szerződésben meghatározott hőteljesítményt túllépi, - a műszaki- biztonságtechnikai követelményeknek nem megfelelő berendezést helyez üzembe, - a fogyasztói berendezéseken - a szolgáltató hozzájárulása nélkül - átalakítási munkákat végez, - a szolgáltató által elhelyezett ólomzárakat megsérti, - az elszámolás alapjául szolgáló mérőberendezéseket szándékos vagy vétkes gondatlansággal megrongálja, azok ellenőrzését, leolvasását szándékosan meghiúsítja vagy annak bármilyen befolyásolásával vételez, - a távhőszolgáltatás díját nem, vagy késedelmesen fizeti, - korlátozási rendelkezéseknek nem tesz eleget. A szerződés szegés következményeit jelen rendelet 10. -a rögzíti. A szerződésszegéssel okozott a szolgáltató által hitelt érdemlően bizonyított kárt a felhasználó köteles megtéríteni. (7) A távhőszolgáltató jogosult a felhasználó vételezését, a felhasználói berendezés állapotát a felhasználási helyen ellenőrizni. Az ellenőrzést a lakás, helyiség használó, illetőleg a lakossági felhasználó lakásában, helyiségeiben a személyes érdekeinek figyelembe vételével kell végezni. Az ellenőrzést 8 és 20 óra között, munkanapokon kell elvégezni és az ellenőrzést végző személyt az arra feljogosító, fényképes igazolvánnyal kell ellátni. (8) A (7) bekezdésben meghatározott ellenőrzés, illetőleg a szabálytalan vételezésre utaló körülmények vizsgálata érdekében a felhasználó köteles a távhőszolgáltató alkalmazottja számára a felhasználási helyre való bejutást lehetővé tenni. 3. (1) A szolgáltató a felhasználó részére: a) fűtési célra hőt b) használati melegvizet szolgáltat. (2) A szolgáltatás elszámolás történhet: a) hőmennyiségmérés b) vízmennyiségmérés (használati melegvíz) d) átalánydíj (használati melegvíz) alapján. (3) A szolgáltatás teljesítésének helye: a) A (2) bekezdés a.) pontja szerint az elszámolási mérő. b) Egyéb esetben a távhőszolgáltatásra szolgáló berendezések Szolgáltató és Felhasználó közötti csatlakozási pontja (tulajdonjogi határ), kivéve ha a Szolgáltató és a Felhasználó ettől eltérő módon állapodik meg. (4) A szolgáltató a felhasználói hőközpontban, a szolgáltatói hőközpontban és az épület távhőellátását szolgáló hőfogadó állomáson (a továbbiakban együtt: átvevő állomás) a szolgáltatott távhő mennyiségét mérni és a szerint elszámolni köteles. A szolgáltató által vásárolt és saját költségén beépített elszámolásra szolgáló mérő a szolgáltató tulajdona. (5) Az átvevő állomásról ellátott épületrészek (lépcsőházak) tulajdonosai a mért távhőmennyiség elosztására, az ellátott épületrészek (lépcsőházak) hőfelhasználási arányának megállapítására, az ellátott épületrész (lépcsőház) csatlakozási pontjánál saját költségükre mellékmérőt szereltethetnek fel. A mellékmérő tulajdonosa az épülettulajdonos. 3

4 (6) Ahol átvevő állomással nem rendelkeznek az épületek, vagy épületrészek (lépcsőházak), ott a mérőhely kialakítására szolgáló tervek és a szükséges átalakítások költsége az épület tulajdonosát terheli. 4. A szolgáltatás akkor tekinthető teljesítettnek, amennyiben: (1)A 3. (2) bekezdés a.) pontja szerinti esetben a méretezési külső léghőmérséklethez tartozó, műszakilag előírt és szükséges hőmennyiségnek, illetve a szolgáltatási szerződésben lekötött maximális hőteljesítménynek a tényleges külső léghőmérséklethez tartozó arányos része a mért egység (épület, épületrész) felhasználóinak rendelkezésére áll. (2) A 3. (2) bekezdés b.) pontja szerinti esetben a 40 o C-os kifolyócsapon mért hőmérséklethez műszakilag szükséges hőmérsékletű melegvíz a szolgáltatási egység (épület, épületrész) csatlakozási pontján (tulajdonjogi határ) a felhasználók rendelkezésére áll. (3) A szolgáltatás akkor is teljesítettnek minősül, ha az (1), (2) bekezdésekben foglaltak a felhasználói berendezések hibájából, vagy alkalmatlanságából származó okok miatt nem teljesülnek. 5. (1) A fűtési idény szeptember 15-től a következő év május 15-ig terjedő időszak. (2) A fűtési idényen kívül a szolgáltató csak az önálló hőmennyiségmérővel rendelkező épület, épületrész felhasználói közösségének előzetes írásos megrendelése alapján köteles pótfűtést teljesíteni. A felhasználói közösség pótfűtés megrendelésére feljogosított képviselője a pótfűtés kért időpontja előtt minimálisan 12 órával köteles a megrendelőt a szolgáltatóhoz eljuttatni. A megrendelt pótfűtés időtartama 72 óránál nem lehet rövidebb. A pótfűtést csak önálló hőmennyiségmérővel rendelkező épületenként, vagy épületrészenként lehet megrendelni. (3) Amennyiben a felhasználói közösség tagjai 100 %-ban nem egyeznek bele a pótfűtés megrendelésébe, a szolgáltató csak abban az esetben fogadhatja el a megrendelést, ha a felhasználói közösség megbízott képviselője írásban vállalja a felhasználói közösség részére megrendelt pótfűtés díjának az épületre, vagy az épületrészre kiállított számla alapján egyösszegben való megtérítését. Költségosztóval és hőfokszabályozó szelepekkel felszerelt épületek esetén ha a felhasználók 50 %-a +1 fő a (2) bekezdésben foglaltak szerint igényli a pótfűtést, a szolgáltató elfogadhatja a megrendelést, mivel a felhasználók saját igényeik szerint szabályozzák lakásuk hőmérsékletét és hőfogyasztását. Önálló hőmennyiségmérővel rendelkező közületi felhasználók részére is csak írásos megrendelő esetén jogosult a szolgáltató pótfűtést biztosítani. (4) A pótfűtés elszámolása és díja megegyezi a fűtési idényben alkalmazott elszámolással és díjjal. (5) A szolgáltató csak akkor köteles a pótfűtést beindítani egy kazánház, illetve egy szolgáltatói hőközpont ellátási körzetében, ha az ellátási körzetbe tartozó felhasználók legalább 50 %-a megrendelte a pótfűtést. (6) A fűtési idényt megelőző és azt követő 5 napon belül (szeptember és május között), ha a három mérés átlagából (7,14,21 órakor a Hunyadi utcai kazánházban mérve) számított napi súlyozott átlaghőmérséklet nem éri el a 10 o C-ot, a szolgáltató minden előzetes megrendelés nélkül jogosult a fűtést megindítani és a havi fűtésszámlával együtt a felhasználónak számlázni. Ha a fűtési idényen belül két napot meghaladóan a három mérés átlagából (7,14,21 órakor a Hunyadi utcai kazánházban mérve) számított napi súlyozott átlaghőmérséklet meghaladja a 15C-ot, akkor a szolgáltató nem köteles folyamatos fűtést szolgáltatni. A távhőszolgáltatási díjak tartalma 6. (1) A felhasználó a szolgáltatásért díjat köteles fizetni, amely minden esetben: - alapdíjból - hődíjból áll. A használati melegvíz szolgáltatás esetében a szolgáltató jogosult áthárítani a felhasználóra a szolgáltatott használati melegvíz víz- és csatornadíját is. (2) Az alapdíj a távfűtés állandó költségeit tartalmazó éves díj, amelyet a lakossági és a közületi felhasználó az általa használt helyiségek fűtött légtérfogata (Ft/lm 3 /év) után fizet. (3) A távfűtés hődíja fűtési idényre vonatkozik, amelyet a lakossági és közületi felhasználónak az épület, (épületrész) hőmennyiségmérőjével meghatározott, elhasznált hőmennyiségért kell fizetnie. 4

5 A hőmennyiségmérő meghibásodása esetén a méretlen időszakra eső hődíj mértékéről a közüzemi szerződésben kell megállapodni. Ennek hiányában az előző 2 év hasonló mért időszakának átlagos hőmennyiségét kell a díjszámlázás alapjául venni. (4) A használati melegvíz díját a) mérés esetén a vételezett vízmennyiség (m3) b) átalánydíjas elszámolás esetén a lakások alapterülete (2.sz. melléklet) után kell fizetnie. (5) A használati melegvíz díja a használati melegvíz előállításához felhasznált fűtési alapdíjat, és az előállítás hődíját tartalmazza, a felhasznált hálózati hidegvíz mindenkor érvényes víz és a csatornahasználati díját nem tartalmazza, az a számlában külön kerül kiszámlázásra. (6) A lakossági felhasználó közös helyiségei és területei vonatkozásában, valamint a közületi felhasználó használati melegvizet csak hitelesített vízmérőn keresztül vételezhet. (7) Az elszámolásra kerülő alapdíj: a) a távhőszolgáltató saját hőtermelő létesítményének energiaköltségek nélküli üzemeltetési és karbantartási költségeiből b) a távhőszolgáltató által a szolgáltatás végzéséhez szükséges, bérelt létesítmények, eszközök bérleti díjából c) a távhőszolgáltató egyéb létesítményeinek, eszközeinek (pl. Távhővezetékének) és tartozékainak, az általa üzemeltetett átvevő állomásoknak, üzemi és egyéb épületeinek az üzemeltetési és karbantartási és fenntartási költségeiből d) az üzemeltetés és fenntartás során szükségszerűen felhasznált és elfolyt víz díjából áll. (8) Az elszámolásra kerülő hődíj: a) a távhőszolgáltató saját hőtermelő létesítményeinek közvetlen és közvetett energiaköltségeiből b) a távhőszolgáltató által vásárolt energia és energiahordozó költségeiből c) a távhőellátó rendszer üzemi hőveszteségéből áll. A távhőszolgáltatás díjtételei (1) A települési önkormányzat területén a szolgáltatott távhő legmagasabb díjtételei: 7. Díjtétel megnevezése Egység Forint (ÁFA nélkül) 1. Fűtési alapdíj a.) közületi felhasználó esetén: Ft/lm 3 /év 354,- b.) lakossági felhasználó esetén: Ft/lm 3 /év 354,- c) intézmény esetén: kw/hó 392,- 2. Mért fűtési díj (hődíj) a.) közületi felhasználó esetén: Ft/GJ 3.109,- b.) lakossági felhasználó esetén: Ft/GJ 2.744,- 3. Használati melegvíz alapdíja a.) közületi felhasználó esetén: Ft/m 3 305,- b.) lakossági felhasználó esetén: Ft/m 3 305,- 4. Használati melegvíz hődíja a.) közületi felhasználó esetén: Ft/m 3 407,-+víz-csat díj b.) lakossági felhasználó esetén: Ft/m 3 359,-+víz-csat díj Az ezen rendeletben meghatározott hődíjak megfizetendő összegét, lakossági fogyasztók esetén csökkenteni kell a kedvezményes gázellátás igénybevételéről szóló 50/2003.(VIII.14.) GKM rendeletet módosító 106/2005. (XII.19.) GKM rendelet szerinti támogatás egy lakásra jutó mértékével. (2) Az (1) bekezdés szerinti díjak megállapítására a távhőszolgáltató tesz javaslatot az 1. sz. melléklet szerinti díjképzési előírásoknak megfelelően. Az energiahordozók miniszter által megállapított legmagasabb hatósági 5

6 árának változásakor a távhőszolgáltatás megváltozó díját az energiahordozók hatósági árváltozásával egyidőben kell megállapítani. Távhőszolgáltatási díjak elszámolása 8. (1) Az éves fűtési alapdíjat 12 egyenlő részletben, a tárgyhónapban előre kell megfizetnie a felhasználónak a szolgáltató számlája alapján, függetlenül fogyasztásának mértékétől. (2) A fűtési hődíjat a lakossági és a közületi felhasználónak a felhasználó és a szolgáltató között létrejött megállapodás szerint: a) a tárgyhót követő hónapban a számla benyújtásakor, havonta kell megfizetnie, de legkésőbb a tárgyhót követő hónap utolsó napjáig, vagy b) a fűtési hődíjat a lakossági és közületi felhasználónak a mindenkori fűtési idényt megelőző július 1. napjától kezdődően a fűtési idényt követő június 30. napjáig havi egyenlő összegű díjfizetési előlegként, úgyszintén a használati melegvíz díját a tárgyhót követő hónapban a számla benyújtásakor, havonta kell megfizetnie. A fűtési hődíj havi összegének kiszámlázása a tárgyévet megelőző kettő fűtési idényben felhasznált energiamennyiség átlaga és a mindenkori érvényes egységárral felszorzott érték egytizenketted része. A felhasználónak a használati melegvíz díjat a tárgyhót követő hónapban a számla benyújtásakor, havonta kell megfizetnie, de legkésőbb a tárgyhót követő hónap utolsó napjáig. (3)Késedelmes fizetés esetén a felhasználó köteles megfizetni a mindenkor érvényes jogszabály alapján számított késedelmi kamatot, valamint a szolgáltatónak a hátralék behajtásával kapcsolatban felmerült egyéb költségeit (postaköltség, ügyvédi díj, bírósági illeték, végrehajtási előleg, végrehajtónak járó munkadíj). Fizetési megállapodás esetén az abban foglaltak szerint kell eljárni. (4)A szolgáltató a 6. (5) bekezdése szerint használati melegvíz díj számlázásakor az Önkormányzat által megállapított víz- és csatornadíjat annak hatálybalépésekor külön árjóváhagyás mellőzésével jogosult érvényesíteni. 9. (1) A lakossági és a közületi felhasználók úgy is dönthetnek, hogy az átvevő állomáson, illetőleg a mellékmérőn mért hőmennyiség díját a hőleadó berendezésekre szerelt költségmegosztók alkalmazásával számolja el a távhőszolgáltató, melyet a távhőszolgáltató az elszámoló számlában érvényesít. A költségmegosztók felszerelésének és a szükséges egyéb átalakításnak költségei a lakossági, vagy a közületi felhasználót terhelik. A költségmegosztók adatait a felhasználók kötelesek az általuk megbízott elszámoló (vállalkozó szakcég), valamint a távhőszolgáltató rendelkezésére bocsátani. (2) a.) A költségmegosztókat évenként egyszer, a fűtési idény végét követően kell leolvasni és a mért távhő mennyiségét évenként egyszer kell elszámolni. Két leolvasási időpont között a felhasználók részfizetést teljesítenek első évben az általuk használt lakás, helyiség fűtött légtérfogata alapulvételével, majd azt követően egyéb megállapodás hiányában az előző évek tényleges fogyasztásainak átlaga alapján. A lakossági és a közületi felhasználó a 8. szerinti vagy a költségmegosztók leolvasását követő elszámoláskor mutatkozó hődíjkülönbözetet az elszámolást követő hónapban fizeti be vagy kapja vissza a távhőszolgáltatótól. b.) Az elszámolási hődíjkülönbözet után a szolgáltató és felhasználó késedelmi kamatot csak akkor igényelhet, ha ennek befizetése, vagy jóváírása az elszámolás átvételét követő 60 napon belül nem történik meg. (3) Abban az esetben, ha a felhasználó a lakás, helyiség valamennyi melegvízcsapját megelőző vezetékszakaszon hitelesített vízmennyiségmérőt szereltet fel, a melegvízdíjat a lakás, helyiség használójára a vízmérőkön ténylegesen mért melegvíz mennyiség alapján kell havonként számlázni. Amennyiben a felhasználó minden hónap utolsó hetében a melegvízóra állást a szolgáltatónak nem jelenti be, a szolgáltató a negyedéves óraleolvasások között az előző negyedév egy hónapra jutó átlagát számlázza le. Használati melegvíz mennyiség mérésére alkalmas mérővel nem rendelkező fogyasztó terhére a melegvíz díjat, valamint annak víz- és csatornadíját átalánydíjként továbbra is a 2. sz. Melléklete alkalmazásával kell áthárítani. (4) A felhasználó személyében bekövetkezett változások esetén az 1. (4)-(5) bekezdésében előírtak szerint kell eljárni. A távhőszolgáltatás díját a bejelentett és igazolt napig a régi, ezt követően az új felhasználó terhére kell számlázni. 6

7 (5) Az épület, épületrész közös használatra szolgáló helyiségeire, területeire jutó távhőszolgáltatási díj a felhasználókra áthárítható, ha a felhasználói közösség ezt írásban kéri a szolgáltatótól, és írásban meghatározza a felosztás módját, arányait. (6) Távhővel ellátott épületek vonatkozásában az épület tulajdonosát terheli az a díj, amely az általa nem hasznosított lakás, helyiség légtérfogatával arányos. A szolgáltatás korlátozása és szüneteltetése 10. (1) Abban az esetben, ha a távhőszolgáltatás díját a felhasználó ismételt felszólítás ellenére sem fizeti meg, szolgáltató jogosult a felhasználó tulajdonában lévő lakásnak nyújtott szolgáltatást korlátozni a hátralék megfizetéséig. (2) A korlátozás fokozatai a következők: a.)lakásoknál: használati melegvíz szolgáltatás szüneteltetése fűtéscsökkentés +12 o C hőmérsékletig (az épület belső átlaghőmérséklete vonatkozásában) b.)nem lakóépületnél: a távhőszolgáltatás korlátozása a távhő és használati melegvíz szolgáltatás szüneteltetése (3) A szolgáltató jogosult a felhasználónál a használati melegvíz szolgáltatás megszüntetésére és a fűtési szolgáltatás +12 o C hőmérsékletig történő korlátozására, ha: a) a felhasználó a tárgyidőszakot megelőző fűtési idény összes fűtési költségének 50 %-át meghaladó díjhátralékkal rendelkezik, vagy b) 3 hónapot meghaladó időtartamban fizetési készséget nem mutatott, vagy c)az a.) és b.) pontokban meghatározott feltételek halmozottan teljesülnek. Ha a felhasználó a szolgáltató képviselőjét akadályozza a korlátozás végrehajtásában, ellene szabálysértési eljárás kezdeményezhető. (4)A fűtési korlátozás lakások esetében úgy történik, hogy a szolgáltató a felhasználó hőleadó berendezéseit leszereli, és helyére csökkentett hőleadó felületű átkötőcsövet szerel, melynek csatlakozásait ólomzárral látja el. A járulékos hőnyereség miatt a felhasználó az alapdíjat továbbra is köteles megfizetni. A fűtés korlátozása, vagy használati melegvíz szolgáltatás szüneteltetése miatt esetlegesen bekövetkező bármilyen kár megtérítése a felhasználót terheli, mint a korlátozás közvetlen okozóját, a szolgáltatót kártérítési felelősség nem terheli, a korlátozással összefüggően jelentkező fűtési panaszok orvoslására és díjmérséklésre a szolgáltató nem kötelezhető. A díjtartozás megszűnésekor a szolgáltató 24 órán belül köteles a felhasználó költségére az eredeti állapotot visszaállítani. A korlátozás végrehajtása során felmerült költségeket a szolgáltató a szolgáltatás helyreállításakor jogosult a felhasználónak leszámlázni. (5) A Korlátozás alatt álló felhasználó köteles a szolgáltató képviselőjét az ólomzárak ellenőrzése céljából lakásába beengedni. Amennyiben az ólomzárak megsérültek, vagy a felhasználó a fűtést a szolgáltató beleegyezése nélkül visszaállította, a szolgáltató jogosult a korlátozás kezdetétől a teljes fűtési díjat visszamenőlegesen leszámlázni. (6) A felhasználó kérheti a távfűtés szüneteltetését, ha nyilatkozatot nyújt be a szolgáltatóhoz, melyben adatainak pontos rögzítése mellett feltünteti a kért szüneteltetés időtartamát és vállalja az alábbi feltételek teljesítését: az alapdíjat továbbra is meg kell fizetnie. csatolni kell a kérelemhez a közvetlenül érintett felhasználók és a fűtési rendszer tulajdonosának vagy megbízottjának (közös képviselő) írásos hozzájáruló nyilatkozatát. kérelmező vállalja a szüneteltetéssel járó összes felmerülő költség (szerelés, ürítés, töltés, cső szigetelés, stb.) előretörténő megfizetését. kérelmező nyilatkozatban vállalja a szüneteltetésből következő esetleges károk megtérítését. A szomszédos tulajdonosoknak nyilatkozniuk kell annak tudomásulvételéről, hogy: a tulajdonukban levő helyiségek belső hőmérséklete bizonytalanná válhat. a szüneteltetéssel összefüggően jelentkező fűtési panaszok orvoslására és díjmérséklésre a szolgáltató nem kötelezhető, valamint a fűtés szüneteltetéséből adódó épület károsodásért szolgáltatóval szemben kárigény nem érvényesíthető. a szüneteltetett helyiségekben üzem alatt levő fűtési rendszer elemeinek meghibásodása esetén a fűtési rendszer tulajdonosa a hozzáférhetőségről köteles gondoskodni. A meghibásodásból eredő károkért a szolgáltatóval szemben kárigény nem érvényesíthető. 7

8 11. (1) A távhőszolgáltató jogosult az élet-, egészség- vagy a vagyonbiztonság veszélyeztetése, a szolgáltatói berendezés üzemzavara esetén, valamint más módon el nem végezhető munkák elvégzéséhez a távhőszolgáltatást a szükséges legkisebb felhasználói körben és időtartamban szüneteltetni. (2) A távhőszolgáltató köteles az előre tervezhető karbantartási, felújítási munkák miatti szüneteltetés időpontjáról és várható időtartamáról az üzletszabályzatban vagy a szerződésben rögzített módon az érintett felhasználókat előre értesíteni. 12. (1) A távhőszolgáltató az alábbi esetekben jogosult a szolgáltatást korlátozni: a) az országos tüzelőanyag-hiány miatt nála vagy a vele szerződéses jogviszonyban álló távhőtermelőnél fellépő termeléskiesés esetén, vagy b) környezetvédelmi érdekből. (2) A felhasználói korlátozás, figyelembe véve a közintézmények saját hőtermelő teljesítményét is, nem veszélyeztetheti a közintézmények egészségügyi és szociális alapszolgáltatásainak ellátását. (3) A korlátozásra szolgáló okok megszűnése után a korlátozást haladéktalanul fel kell oldani. (4) A távhő vételezését korlátozó eszközök, berendezések beszerzése, felszerelése, üzemeltetése, karbantartása és ellenőrzése, és az ezekkel kapcsolatos költségek viselése a távhőszolgáltató kötelessége. A korlátozás bevezetéséről és annak okairól a távhőszolgáltató az önkormányzatot haladéktalanul tájékoztatni köteles. (5) Lakossági felhasználó korlátozására csak végső esetben és csak akkor kerülhet sor, ha az egyéb felhasználó korlátozása után az még szükséges. A korlátozás sorrendjére és fokozataira vonatkozó szabályokat e rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza. Díjvisszafizetés 13. (1)A távhőszolgáltatót a (2) bekezdésben foglalt esetekben díj visszafizetési kötelezettség terheli. (2)Ha a távhőszolgáltatás az egymást követő kettő, vagy több napon át csökkentett mértékű és ezért a.)valamely fűtött helyiségben az előírt és a tényleges belső hőmérséklet különbsége 5 o C-nál kevesebb, b.)a melegvíz hőmérséklete a kifolyónál mérve o C, a lakossági és a közületi fogyasztót a fűtési hődíjból, illetve a melegvízdíjból arányos díjvisszatérítés illeti meg. Szüneteltetésnek tekintendő az, ha valamely fűtött helyiség, vagy a szolgáltatott használati melegvíz hőmérséklete az előírtnál vagy a szerződésben foglaltaknál 5 o C-kal, vagy ezt meghaladóan kisebb. Ebben az esetben a felhasználónak visszatérítendő a fűtési hődíj 70 %-a, a melegvízdíjból pedig annak 50 %-a. A távhőszolgáltató feladatai 14. (1) A távhőszolgáltató a Tszt. Vhr. hatálybalépését követő 60 napon belül - köteles a tulajdonában és üzemeltetésében lévő, azonosító jellel meghatározott szolgáltatói és felhasználói hőközpontokra vonatkozóan a névleges teljesítmény értékeket (kw-ban) meghatározni és a fűtési idényt követően az igénybe vett legnagyobb teljesítményre vonatkozó információkat a felhasználók és díjfizetők számára elérhetővé tenni. (2) A Távhőszolgáltatónak a helyben szokásos módon köteles közzétenni: a) az üzletszabályzatot; b) az előző gazdálkodási év adatait, a számvitelről szóló évi C. törvénynek megfelelő formában; c) a távhőszolgáltató gazdálkodásával kapcsolatos, a távhőszolgáltatás hatósági árait befolyásoló, a cégbíróságnál elérhető vagy egyéb nyilvános, üzleti titkot nem képező információkat; d) a távhőszolgáltató szolgáltatási területén elérhető, a távhőszolgáltatással kapcsolatos támogatások feltételeit, pályázatok adatait; e) az illetékes fogyasztóvédelmi szervek és felhasználói társadalmi érdekképviseletek elérhetőségét; f) felhasználói panaszok intézésével kapcsolatos információkat; g) a Tszt. Vhr. 4. számú mellékletében meghatározott információkat (az egyes táblázatokat az ott meghatározott módon) (3) A távhőszolgáltató az ügyfélszolgálat munkarendjét úgy köteles meghatározni, hogy az a felhasználók és díjfizetők részére legalább heti egy alkalommal a szokásos munkaidőn túl is elérhető legyen. 8

1. melléklet. Az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA. 2013. július 1.

1. melléklet. Az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA. 2013. július 1. 1. melléklet Az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA 2013. július 1. 2 E l ő s z ó Az üzletszabályzat tárgya Az üzletszabályzat hatálya Az üzletszabályzat módosítása

Részletesebben

26/2006. (IX. 25.) Ök rendelet

26/2006. (IX. 25.) Ök rendelet jogtar.gyor.eu http://jogtar.gyor.eu/?p=10731 26/2006. (IX. 25.) Ök rendelet 2006-10-01 A szöveg időállapota: 2012.IV.1. Időállapot váltás: 2006.X.1. 2008.XII.31. 2009.I.1. 2012.III.31. 2012.IV.1. - 26/2006.

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Ellenőrizte: Nyíri László ügyvezető igazgató. Jóváhagyta: Dr. Csiszár Miklós Miskolc Megyei Jogú Város jegyzője

ÜZLETSZABÁLYZAT. Ellenőrizte: Nyíri László ügyvezető igazgató. Jóváhagyta: Dr. Csiszár Miklós Miskolc Megyei Jogú Város jegyzője ÜZLETSZABÁLYZAT Ellenőrizte: Nyíri László ügyvezető igazgató Jóváhagyta: Dr. Csiszár Miklós Miskolc Megyei Jogú Város jegyzője Miskolc, 2014. október MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. Üzletszabályzat Tartalomjegyzék

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 27-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a távhőszolgáltatásról szóló 16/2008.(IX.30.) rendelete jogharmonizációs

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2006.(IX.14.) sz. rendelete a távhőszolgáltatásról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2006.(IX.14.) sz. rendelete a távhőszolgáltatásról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2006.(IX.14.) sz. rendelete a távhőszolgáltatásról (egységes szerkezetben az 53/2006.(XII.12.), 2/2008.(I.29.), 40/2008.(IX.30.), 30/2009.(VI.30.), 45/2009.(X.27.),

Részletesebben

Általános Közszolgáltatási Szerződés (Fűtési költségmegosztós elszámolás esetén)

Általános Közszolgáltatási Szerződés (Fűtési költségmegosztós elszámolás esetén) Általános Közszolgáltatási Szerződés (Fűtési költségmegosztós elszámolás esetén) 1. amely létrejött egyrészről: név: Baja Energetika Korlátolt Felelőségű Társaság cím (székhelye): 6500 Baja, Kodály u.

Részletesebben

TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zártkörűen Működő Részvénytársaság TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA - 2 - TARTALOMJEGYZÉK Előszó 4 1. Az üzletszabályzat tárgya, hatálya, hatálybalépése, módosítása

Részletesebben

A távhő előállítására szolgáló megújuló energia hasznosítása. A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok

A távhő előállítására szolgáló megújuló energia hasznosítása. A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 60. -ának

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelete a a távhőszolgáltatásról, valamint a távhőszolgáltatás díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről Nagykőrös Város

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének. 12/2006. (V. 29.) sz. rendelete. a távhőszolgáltatásról

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének. 12/2006. (V. 29.) sz. rendelete. a távhőszolgáltatásról Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 12/2006. (V. 29.) sz. rendelete a távhőszolgáltatásról Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 14/2006. (VI. 19.) Kt. rendelete 1

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 14/2006. (VI. 19.) Kt. rendelete 1 Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2006. (VI. 19.) Kt. rendelete 1 a távhőszolgáltatásról és a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2008.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Az általános közüzemi szerződés (a továbbiakban: Szerződés) általános szerződési feltételei a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010 június 24-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a távhőszolgáltatásról, annak díjképzéséről és a díjalkalmazás feltételeiről

Részletesebben

2. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS

2. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS 2. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: a SÁRVÁR TÁVHŐ Hőtermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 9600 Sárvár, Széchenyi u. 2., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. általános szerződési feltételeit is tartalmazó Távhőszolgáltatási ÜZLETSZABÁLYZATA

Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. általános szerződési feltételeit is tartalmazó Távhőszolgáltatási ÜZLETSZABÁLYZATA Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. általános szerződési feltételeit is tartalmazó Távhőszolgáltatási ÜZLETSZABÁLYZATA A hatálybalépés időpontja: 2013. február 15. TARTALOMJEGYZÉK Előszó

Részletesebben

A SÁRVÁR TÁVHŐ Hőtermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA

A SÁRVÁR TÁVHŐ Hőtermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA 1 A SÁRVÁR TÁVHŐ Hőtermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA A SÁRVÁR TÁVHŐ Kft. Üzletszabályzata 1 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész 5. oldal Előszó 5. oldal 1.1. Az üzletszabályzat

Részletesebben

84/2005. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelet. A rendelet hatálya. Általános szabályok

84/2005. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelet. A rendelet hatálya. Általános szabályok Hatályos: 2009.10.28-2012.09.30 84/2005. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelet a lakossági távhő-szolgáltatási díjakról, az áralkalmazási és díjfizetési feltételekről, valamint a távhő-szolgáltatási csatlakozási

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról. Általános rendelkezések

Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról. Általános rendelkezések Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

Részletesebben

A LAKÁSSZÖVETKEZETEK TÁRSASHÁZAK

A LAKÁSSZÖVETKEZETEK TÁRSASHÁZAK XVII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2005. OKTÓBER Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének lapja Megállapodás a szakmai érdekképviseletek és a Kormány között a Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos

Részletesebben

A távhő előállítására szolgáló megújuló energia hasznosítása. [a Tszt. 3. m) pontjához] A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok

A távhő előállítására szolgáló megújuló energia hasznosítása. [a Tszt. 3. m) pontjához] A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 60. -

Részletesebben

M4. számú melléklet. Egyetemes szolgáltatási szerződés 1. számú melléklete: Általános Szerződési Feltételek

M4. számú melléklet. Egyetemes szolgáltatási szerződés 1. számú melléklete: Általános Szerződési Feltételek M4. számú melléklet Egyetemes szolgáltatási szerződés 1. számú melléklete: Általános Szerződési Feltételek Hatályos: 2014.06.24. 1/20. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 57/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelete. a víziközmű-szolgáltatásról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 57/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelete. a víziközmű-szolgáltatásról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 57/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelete a víziközmű-szolgáltatásról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4.

Részletesebben

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet A Kormány a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 60. ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli

Részletesebben

1. A szerzõdés alanyai. 2. Az ELMÛ Rt. kötelezettségei és jogai. 3. A fogyasztó jogai és kötelezettségei. 1.1 A szerzõdés hatálya

1. A szerzõdés alanyai. 2. Az ELMÛ Rt. kötelezettségei és jogai. 3. A fogyasztó jogai és kötelezettségei. 1.1 A szerzõdés hatálya 1. A szerzõdés alanyai A szerzõdés alanyai a fogyasztó és az ELMÛ Rt. 1.1 A szerzõdés hatálya A jelen általános szerzõdési feltételek hatálybalépésekor hatályban lévõ, korábban az 1994. évi XLVIII. törvény

Részletesebben

AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGEI 1. sz. Melléklet AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGEI I. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSRA NEM JOGOSULT FELHASZNÁLÓK ESETÉN KÖZPONTI TELEFONOS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: Telefonszám: (06-40) 454-454 ( Hívható: hétfő- péntek:

Részletesebben

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Szabályozási rendszer főcsoport: 3 Előző alapszám: 012 Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Általános Szerződési Feltételek Változatszám: 2-6 Változás kelte: 2008-08-01 Egyedi szám: Változások átvezetésére kötelezett:

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ NYRT. KÖZÜZEMI ÜZLETSZABÁLYZAT

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ NYRT. KÖZÜZEMI ÜZLETSZABÁLYZAT ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ NYRT. KÖZÜZEMI ÜZLETSZABÁLYZAT Mellékletekkel és függelékekkel Miskolc, 2007. Február 08. Tartalomjegyzék 1 AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA... 11 1.1 Az üzletszabályzat

Részletesebben

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére Készült: 2011. december Hatályba lép: 2011. december Módosítva:

Részletesebben

Soproni Vízmű Zrt. Üzletszabályzata. Hatályos: 2013.XX.XX-től

Soproni Vízmű Zrt. Üzletszabályzata. Hatályos: 2013.XX.XX-től Soproni Vízmű Zrt. Üzletszabályzata Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat hatálya, fogalom-meghatározások... 5 1.1. Az üzletszabályzat hatálya... 5 1.2. Az üzletszabályzat egyoldalú módosításának lehetősége,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Hatályba lépés kelte: 2010.01.01. Kábeltelevízió CATEL Kft. Utolsó módosítás kelte: 2009.11.30. Készült: 2009.11.30.

Általános Szerződési Feltételek Hatályba lépés kelte: 2010.01.01. Kábeltelevízió CATEL Kft. Utolsó módosítás kelte: 2009.11.30. Készült: 2009.11.30. Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai...3 2. A szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások...3 2.1. Az előfizetői szolgáltatások meghatározása...3 2.2. Az előfizetői szolgáltatások igénybevételének

Részletesebben