Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete"

Átírás

1 KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2007. (II.14.) KT. RENDELETE A GEOTERMÁLIS TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRÓL Kistelek Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése alapján a távhőszolgáltatásról szóló XVIII. törvény továbbiakban Törvény 6. (2) a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. 1 (1) Jelen rendelet hatálya kiterjed: a Kistelek Város Közigazgatási területén működtetett geotermális távhőszolgáltatásra továbbiakban távhő. (2) Szolgáltató: Magmaplus Kft. Fogyasztó: az aki a szolgáltatóval érvényes közszolgáltatási szerződést köt. 2. (1) Távhőszolgáltatás igénybevétele a felek között megkötött távhőszolgáltatási szerződéssel jön létre. (2) A szolgáltatási szerződést jelen rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 3. Mérés technológiai, hőmennyiség mérés helye: távhőszolgáltatást igénybevevő intézményeknél, helyben. 4. A szolgáltatott távhő áralkalmazási és díjfizetési feltételei a következők: (1) 2, 3 Az egyes fogyasztási helyeken érvényben levő földgáz szolgáltatási szerződés fogyasztásarányos értékének 80%--át kell megfizetni. (2) A díjakat Kistelek Város Képviselő-testülete, mint ármegállapító, a bázis gázárak változását követve 15 napon belül rendeletben fogadja el és módosítja, a helyben elérhető legkedvezőbb gázár változásához képest (1) A fogyasztó köteles az elfogyasztott hőmennyiség ellenértékének megfizetésére. (2) A szolgáltató jogosult 90 napos késedelem esetén hőkorlátozást alkalmazni. 1 módosította: (I.19.) Kt. rendelet 1. 2 módosította: (I.19.) Kt. rendelet 3. 3 módosította: 8/2011. (II.15.) Kt. rendelet 1. 4 módosította: (I.19.) Kt. rendelet 4. 5 módosította 8/2008. (III.07.) Kt.rendelet 1 1 1

2 (3) A szolgáltató jogosult 120 napos késedelem esetén a fogyasztót a szolgáltatásból kizárni. 6. (1) Szolgáltatás szünetelése a törvény 41. (1) alapján az alábbi prioritási sorrendben történhet (a szolgáltatás fenntartásának sorrendjében): a. Árpád Fejedelem Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola b. Rózsaliget Kollégium c. Óvoda d. Multifunkcionális rendezvénycentrum e. Kisteleki Általános Iskola f. Aquahotel g. Szakorvosi rendelő h. Napsugár Otthon Főépület i. Napsugár Otthon Apartmanház (2) A szolgáltató köteles a szüneteltetést azonnal, lehetőleg azonban a várható szünetelést megelőző 5 nappal a fogyasztónak jelezni. Amennyiben a (3) bekezdés c. pontja alapján kerül sor a szüneteltetésre, úgy jogosult azonnal szüneteltetést elrendelni, köteles azonban az (1) bekezdésben meghatározott sorrendet betartani, amennyiben nem kell az egész hálózaton szüneteltetést elrendelni. (3) Szüneteltetésre az alábbi esetekben kerülhet sor: a. karbantartás b. felújítás c. vismajor 6/A 6 Korlátozásra környezetvédelmi érdekekből kerülhet sor, a 6 (1)-(3) bekezdésében foglaltak alapján. 7 A csatlakozási díjat nem kell fizetni hatályba helyezte: (I.19.) 6. 7 módosította 8/2008. (III.07) Kt. rendelet

3 8. Hőközpont megszüntetése esetén a szolgáltató hőközpontot kiváltó berendezésekre köteles javaslatot tenni a fogyasztónak, a várható kiváltás időpontja előtt egy évvel. 9. (1) Szabálytalan vételezéssel kapcsolatos általános szabályok: (2) Amennyiben a fogyasztó szabálytalanul vételezte a távhőt, úgy köteles a szolgáltató igazolt kárát megtéríteni. (3) Amennyiben a kár megállapításánál a felek nem tudnak megegyezni, úgy kötelesek közösen szakértőt felkérni, akinek a véleményét a szolgáltatási szerződés aláírásával elfogadják. 9/A 8 (1) Kistelek Város Önkormányzatának közigazgatási területén célszerű a távhőszolgáltatást fejleszteni azokon a területeken, ahol a távhővételezést a szolgáltatást igénybevevő ki tudja alakítani. (2) Hőszolgáltatás kezdő időpontja: február 23. E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 10. Nagy Sándor s.k. Polgármester Dr. Somodi Lilla s.k. Jegyző Kihirdetve: február sz. melléklete 9 Szerződő felek: Dr. Somodi Lilla jegyző ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 8 hatályba helyezte: (I.19.) 5. 9 hatályba helyezte: (1.19.) Kt. rendelet

4 Magmaplus Kisteleki Hőszolgáltató és Viziközmű Kft. (6762 Sándorfalva, Sövényházi út 1.; cégjegyzékszáma:, adószáma: ), továbbiakban, mint Szolgáltató,.. továbbiakban, mint Felhasználó. (4) Jelen szerződés tárgya fűtési és használati meleg víz előállítási célú hőenergia távhőellátó rendszeren keresztül történő szolgáltatásának, illetve igénybevételének szabályozása. Felek büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik és aláírásukkal igazolják, hogy a jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képező adatlapon megadott információk a valóságnak megfelelnek. (5) Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az épület (épületrész) csatlakozási pontján biztosítja azt a méretezési külső léghőmérséklethez tartozó műszakilag előírt és szükséges hőmennyiséget, amely a Szolgáltató rendelkezésre álló kapacitásával kiszolgálható. A felhasználási hely fűtöttségét ezzel együtt a felhasznált hőenergia mennyiségét Felhasználó a belső fűtési rendszerének szabályozásával befolyásolni tudja. A Felhasználó meglévő fűtési rendszerének üzemképességéért felel, a fűtési csúcsokat, egyéb a Szolgáltató rendelkezésre álló kapacitásaival ki nem fűthető időszakokat kiszolgál, így a Szolgáltató fűtetlenségre vonatkozó panaszt nem fogad, az ebből eredő károkért nem vállal felelősséget. (6) Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a távhőszolgáltatási díjakat határidőre megfizeti, valamint az átadási ponttól a felhasználási helyen lévő fogyasztói fűtési és HMV vezetékhálózatot, valamint berendezéseket üzemképes állapotban tartja. (7) Felek rögzítik, hogy mind a távhő, mind a használati melegvíz esetében a csatlakozási pont az épületbe, épületrészbe (önálló hőmennyiségmérővel rendelkező egység) belépő távvezetékbe beépített hőmennyiségmérőt követő első főelzáró szerelvény fogyasztó felöli oldala. A szolgáltatói vezetékhálózatok és berendezések üzemképes állapotban tartása a Szolgáltató, illetve a csatlakozási pont utáni fogyasztói vezetékhálózatok és berendezések üzemképes állapotban tartása a Felhasználó feladata. Felhasználó a fűtési és használati melegvíz rendszeren áthelyezést, átalakítást, vagy bővítést csak a Szolgáltató előzetes hozzájárulásával végezhet, valamint az új, az áthelyezett, az átalakított vagy bővített fogyasztói berendezés csak a Szolgáltató előzetes hozzájárulásával helyezhető üzembe. Az egymás berendezéseiben okozott (gondatlanságból vagy szándékos rongálásból eredő) kárért a rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodást kivéve a Ptk. előírásai szerint kölcsönösen felelnek. (8) A hőszolgáltatás teljesítésének helye a csatlakozási pont. A Szolgáltató jogosult a Felhasználó előzetes értesítése mellett a fogyasztói berendezéseket ellenőrizi és a megállapított hiányosságoknak meghatározott határidőn belül történő megszüntetésére a Felhasználót felhívni. 4 4

5 (9) Az elszámolás alapján képező mérőeszközöket (hőmennyiségmérő, melegvíz mérőóra) a mérőeszköz tulajdonosa (Szolgáltató) a jogszabályban előírt időszakonként saját költségén köteles hitelesíttetni. Amennyiben a hőmennyiségmérő meghibásodik, a méretlen időszakra a fogyasztott hőmennyiséget figyelemmel a tárgyidőszak előtti fogyasztások átlagára és a külső hőmérsékletre a Szolgáltató határozza meg és erről a Felhasználó képviselőjét a számla kibocsátásával egyidőben tájékoztatja. A Felhasználó, saját költségviselése mellett, a hőmennyiségmérő ellenőrzését vagy soron kívüli cseréjét írásban kérheti a Szolgáltatótól. Ha az ellenőrizni vagy kicserélni kívánt mérőkör hibás, a cserével, javítással kapcsolatosan felmerülő költség a Szolgáltatót, ellenkező esetben a Felhasználót terheli. Nem hibás a mérő, ha az ellenőrzéskor az előírásban foglalt hibahatáron belül mér. Az ellenőrzés és a mérőcsere tényét, adatait jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Amennyiben a mérő a Felhasználó helyiségében van elhelyezve, a Felhasználó lehetővé teszi a Szolgáltató igazolvánnyal rendelkező dolgozója részére a mérő ellenőrzését, leolvasását, valamint a fogyasztói berendezések ellenőrzését. (10) A távhőellátás keretében nyújtott hőszolgáltatásért a Felhasználó az önkormányzati rendeletben megállapított díjat köteles fizetni. A Szolgáltató a hőmennyiségmérő által regisztrált fogyasztást a tárgyhónap utolsó két munkanapján olvassa le. A leolvasáson a Felhasználó képviselője jelen lehet és a leolvasott érték helyességét aláírásával tanúsíthatja. A Szolgáltató a tárgyhót követő hónap első hetében számlát nyújt be a Felhasználónak, illetve a Díjfizetőnek. A használati melegvíz elszámolása a használati melegvíz-mérőn mérve, tényleges fogyasztás alapján,történik. A Felhasználó vagy Díjfizető a számla ellenértékét a számlakibocsátást követő 8 napon belül átutalja szolgáltató bankszámlájára. Késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató a késedelem napjaira a Ptk. vonatkozó előírásai szerinti késedelmi kamat felszámítására jogosult. A díjfizetési kötelezettség elmulasztása esetén Szolgáltató jogosult a szolgáltatás korlátozására és szüneteltetésére az érvényes önkormányzati rendelet előírásai szerint. (11) Jelen szerződés az aláírás napjától érvényes és határozatlan időre szól. Szerződésmódosítást bármelyik fél a tárgyévet megelőző év szeptember 15-ig írásban kezdeményezheti. A szerződés felmondására bármelyik fél részéről a vonatkozó jogszabályokban és előírásokban foglalt feltételek maradéktalan teljesülése esetén kerülhet sor. (12) A Felhasználó vagy Díjfizető személyében bekövetkezett változást a Felek a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül, hitelt érdemlő dokumentumok bemutatásával (adásvételi szerződés, csereszerződés, bérleti szerződés, bírósági ítélet, stb.) kötelesek 5 5

6 bejelenteni a Szolgáltatónak. Ennek meg nem történtéig a régi Felhasználót vagy tulajdonost terheli a szolgáltatás költsége. Az új Felhasználónak a szolgáltatás folytatásához a bejelentéssel egyidőben új szerződést kell kötnie a Szolgáltatóval. Jelen szerződést aláíró Felhasználó a fentieket köteles az új Felhasználóval közölni. (13) Országos tüzelőanyag hiány vagy rendkívüli környezetvédelmi ok miatt az önkormányzati rendelet szerint Szolgáltató jogosult a megállapított mértékű szolgáltatási korlátozás alkalmazására. (14) A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a felek Ptk. XXXIV. Fejezetének a közüzemi szerződésekre, a lakóépületek és a vegyes célra használt épületek távhőellátásáról szóló évi XVIII. törvény és végrehajtási rendeletei, valamint a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló önkormányzati rendelet előírásait tekintik irányadónak. Ezen közüzemi szolgáltatási szerződést a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. Melléklet: 1 példány adatnyilvántartó lap Sándorfalva, hónap nap Szolgáltató. Felhasználó Adatnyilvántartó lap (15) Az igénybejelentő (tulajdonos) adatai: Neve: Címe: Cégjegyzék száma: 6 6

7 Adószáma: Statisztikai Képviselőjének neve: címe: szül.helye, anyja neve: azonosítója: ideje: Neve: Címe: (16) Felhasználó adatai: Ügyfélszolgálati iroda: címe: Sándorfalva, Sövényházi út 1. telefonszáma: 62/ Sándorfalva, hónap.. nap 7 7

8 . Igénybejelentő (tulajdonos) Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete Felhasználó (képviselője) Szolgáltató 8 8

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelete a a távhőszolgáltatásról, valamint a távhőszolgáltatás díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről Nagykőrös Város

Részletesebben

2. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS

2. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS 2. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: a SÁRVÁR TÁVHŐ Hőtermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 9600 Sárvár, Széchenyi u. 2., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Ellenőrizte: Nyíri László ügyvezető igazgató. Jóváhagyta: Dr. Csiszár Miklós Miskolc Megyei Jogú Város jegyzője

ÜZLETSZABÁLYZAT. Ellenőrizte: Nyíri László ügyvezető igazgató. Jóváhagyta: Dr. Csiszár Miklós Miskolc Megyei Jogú Város jegyzője ÜZLETSZABÁLYZAT Ellenőrizte: Nyíri László ügyvezető igazgató Jóváhagyta: Dr. Csiszár Miklós Miskolc Megyei Jogú Város jegyzője Miskolc, 2014. október MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. Üzletszabályzat Tartalomjegyzék

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról. Általános rendelkezések

Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról. Általános rendelkezések Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Az általános közüzemi szerződés (a továbbiakban: Szerződés) általános szerződési feltételei a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2006.(IX.14.) sz. rendelete a távhőszolgáltatásról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2006.(IX.14.) sz. rendelete a távhőszolgáltatásról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2006.(IX.14.) sz. rendelete a távhőszolgáltatásról (egységes szerkezetben az 53/2006.(XII.12.), 2/2008.(I.29.), 40/2008.(IX.30.), 30/2009.(VI.30.), 45/2009.(X.27.),

Részletesebben

26/2006. (IX. 25.) Ök rendelet

26/2006. (IX. 25.) Ök rendelet jogtar.gyor.eu http://jogtar.gyor.eu/?p=10731 26/2006. (IX. 25.) Ök rendelet 2006-10-01 A szöveg időállapota: 2012.IV.1. Időállapot váltás: 2006.X.1. 2008.XII.31. 2009.I.1. 2012.III.31. 2012.IV.1. - 26/2006.

Részletesebben

1. melléklet. Az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA. 2013. július 1.

1. melléklet. Az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA. 2013. július 1. 1. melléklet Az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA 2013. július 1. 2 E l ő s z ó Az üzletszabályzat tárgya Az üzletszabályzat hatálya Az üzletszabályzat módosítása

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének. 12/2006. (V. 29.) sz. rendelete. a távhőszolgáltatásról

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének. 12/2006. (V. 29.) sz. rendelete. a távhőszolgáltatásról Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 12/2006. (V. 29.) sz. rendelete a távhőszolgáltatásról Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 27-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a távhőszolgáltatásról szóló 16/2008.(IX.30.) rendelete jogharmonizációs

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010 június 24-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a távhőszolgáltatásról, annak díjképzéséről és a díjalkalmazás feltételeiről

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS Hőközpont azonosító : Iktatási szám :./2013. ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS Távhő mérés szerinti szolgáltatására mely létrejött egyrészről a Salgó Vagyon Salgótarjáni Vagyonkezelő és Távhőszolgáltató Kft.

Részletesebben

84/2005. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelet. A rendelet hatálya. Általános szabályok

84/2005. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelet. A rendelet hatálya. Általános szabályok Hatályos: 2009.10.28-2012.09.30 84/2005. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelet a lakossági távhő-szolgáltatási díjakról, az áralkalmazási és díjfizetési feltételekről, valamint a távhő-szolgáltatási csatlakozási

Részletesebben

Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. általános szerződési feltételeit is tartalmazó Távhőszolgáltatási ÜZLETSZABÁLYZATA

Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. általános szerződési feltételeit is tartalmazó Távhőszolgáltatási ÜZLETSZABÁLYZATA Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. általános szerződési feltételeit is tartalmazó Távhőszolgáltatási ÜZLETSZABÁLYZATA A hatálybalépés időpontja: 2013. február 15. TARTALOMJEGYZÉK Előszó

Részletesebben

A távhő előállítására szolgáló megújuló energia hasznosítása. A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok

A távhő előállítására szolgáló megújuló energia hasznosítása. A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 60. -ának

Részletesebben

Általános szerződési feltételek lakossági szolgáltatási szerződéshez

Általános szerződési feltételek lakossági szolgáltatási szerződéshez Általános szerződési feltételek lakossági szolgáltatási szerződéshez A szerződő felek jogviszonyára a PTK 387-388. -ában, a 2011. évi CCIX. törvényben, valamint az ennek végrehajtásáról kiadott 58/2013.

Részletesebben

Alpiq Csepeli Erőmű Kft. TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT EGYEDI SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÉGZETT TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA

Alpiq Csepeli Erőmű Kft. TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT EGYEDI SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÉGZETT TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA Készült: 2013. február Kiadás: 2. - 1 -. oldal a 16 oldalból Alpiq Csepeli Erőmű Kft. TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT EGYEDI SZERZŐDÉS ALAPJÁN VÉGZETT TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA A Szabályzat érvénybe lépésének

Részletesebben

SpyderNet A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

SpyderNet A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÉSZÍTÉS DÁTUMA: 2009. SZEPTEMBER 1. HATÁLYOS: 2009. OKTÓBER

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Az Üzletszabályzat hatálya, fogalom-meghatározások... 6 1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 6 1.2. Az Üzletszabályzat egyoldalú módosításának lehetősége, közzététele... 6 1.3. Fogalom-meghatározások...

Részletesebben

Soproni Vízmű Zrt. Üzletszabályzata. Hatályos: 2013.XX.XX-től

Soproni Vízmű Zrt. Üzletszabályzata. Hatályos: 2013.XX.XX-től Soproni Vízmű Zrt. Üzletszabályzata Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat hatálya, fogalom-meghatározások... 5 1.1. Az üzletszabályzat hatálya... 5 1.2. Az üzletszabályzat egyoldalú módosításának lehetősége,

Részletesebben

M4. számú melléklet. Egyetemes szolgáltatási szerződés 1. számú melléklete: Általános Szerződési Feltételek

M4. számú melléklet. Egyetemes szolgáltatási szerződés 1. számú melléklete: Általános Szerződési Feltételek M4. számú melléklet Egyetemes szolgáltatási szerződés 1. számú melléklete: Általános Szerződési Feltételek Hatályos: 2014.06.24. 1/20. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1. A szerződés tárgya, szolgáltatások Az által kötött egyetemes szolgáltatási szerződés alapján az egyetemes szolgáltatás keretébe tartoznak az Üzletszabályzat I. fejezet 4.1 pont szerinti szolgáltatások.

Részletesebben

Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Sz.J. 64.20.18. Készítés

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSzF) A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. közüzemi szerződéséhez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSzF) A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. közüzemi szerződéséhez ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSzF) A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. közüzemi szerződéséhez 1. A közüzemi szerződés tárgya, a szolgáltatások műszaki, mennyiségi, minőségi jellemzői A Hajdú-Bihari

Részletesebben

1. A szerzõdés alanyai. 2. Az ELMÛ Rt. kötelezettségei és jogai. 3. A fogyasztó jogai és kötelezettségei. 1.1 A szerzõdés hatálya

1. A szerzõdés alanyai. 2. Az ELMÛ Rt. kötelezettségei és jogai. 3. A fogyasztó jogai és kötelezettségei. 1.1 A szerzõdés hatálya 1. A szerzõdés alanyai A szerzõdés alanyai a fogyasztó és az ELMÛ Rt. 1.1 A szerzõdés hatálya A jelen általános szerzõdési feltételek hatálybalépésekor hatályban lévõ, korábban az 1994. évi XLVIII. törvény

Részletesebben

AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGEI 1. sz. Melléklet AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGEI I. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSRA NEM JOGOSULT FELHASZNÁLÓK ESETÉN KÖZPONTI TELEFONOS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: Telefonszám: (06-40) 454-454 ( Hívható: hétfő- péntek:

Részletesebben

TAMÁSI KÖZÖS VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ÜZLETSZABÁLYZAT

TAMÁSI KÖZÖS VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ÜZLETSZABÁLYZAT TAMÁSI KÖZÖS VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT Tamási, 2013. április 29. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I.1. Az üzletszabályzat személyi és területi hatálya I.1.1. Az

Részletesebben

Microsystem-Kecskemét Kft internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek. Általános Szerződési Feltételek

Microsystem-Kecskemét Kft internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek. Általános Szerződési Feltételek A Microsystem-Kecskemét Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférés és ellátás szolgáltatásra Hatályos 2012 április 05 1 Érvényes 2012 április 5-től Tartalomjegyzék

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 57/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelete. a víziközmű-szolgáltatásról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 57/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelete. a víziközmű-szolgáltatásról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 57/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelete a víziközmű-szolgáltatásról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Utolsó módosítás 2010.04.01. Hatályos 2010.05.01. TARTALOMJEGYZÉK I. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI...5 II. A SZOLGÁLTATÓ ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK ELÉRHETŐSÉGEI...5

Részletesebben