SZENT MÁRTON TISZTELETE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZENT MÁRTON TISZTELETE"

Átírás

1 SZENT MÁRTON TISZTELETE

2 Készült Szent Márton tiszteletére, Kunszentmártonban, templomunk építésének 225., és kibõvítésének, felszentelésének 100. évfordulója ünneplésére meghirdetett jubileumi év lezárására, a Szent Márton Alapítvány (Kunszentmárton), a Devotio Hungarorum Alapítvány (Szeged), a Szent Márton Plébánia és a támogatók jóvoltából: Barna Mária, Benke Tibor, Faragó Sándor, Farkas Józsefné Parcsami Györgyi, dr. Gõgh Edit, Imrei István, Józsa László, Kisné Zsiros Ágnes, Kövesdy Zsolt, Séra Erzsébet, Smuta Zsolt, Vass Zoltán

3 Szent Márton tisztelete Szerkesztette: Kövesdy Zsolt Kunszentmárton, 2010

4 Szerzõk: Szerencsés Zsolt tb. kanonok, esperes plébános Józsa László tanár, egyháztanácsunk elnöke Prof. Dr. Barna Gábor SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék vezetõje, a Bálint Sándor Valláskutató Intézet igazgatója Séra Erzsébet tanárnõ Fordítás: Dr. Acél Zsolt Sch.P. atya Gyûjtõ és szerkesztõ munkatársak: Szerencsés Zsolt tb. kanonok, esperes plébános, Laurinyecz Pál kántor, ifj. Laurinyecz Pál, Faragó Sándor hitoktató Fotók: P. Kovács Zsuzsa, Sütõ Ádám, Vass Zoltán Szent Márton Plébánia, 2010 ISBN SZENT MÁRTON PLÉBÁNIA Felelõs kiadó: Kövesdy Zsolt plébános Adományaikat várjuk és köszönjük: OTP Készítette: ANTOLÓGIA Kiadó és Nyomda Kft 6065 Lakitelek, Felsõalpár 3.

5 TARTALOM XVI. Benedek pápa áldása 6 Kedves Olvasó! 7 II. János Pál pápa szavai 8 Szent Márton oltalmazó köpenye alatt 10 Tours-i Szent Márton püspök élete 15 Szent Márton tisztelete városunkban 18 Szent Márton szobra 34 Joseph Haberkorn von Habersfeld: Szentbeszéd Szent Márton püspök ünnepén (1784-bõl) 37 Imádság Szent Márton oltáránál 60 Litánia Szent Márton püspök tiszteletére 62 Szent Márton vesperás 65 Énekek Szent Mártonról 79 Legendák Szent Mártonról 93 Csanád Béla: Szent Márton 101 5

6 XVI. Benedek pápa áldása 6

7 Kedves Olvasó! Boldog örömmel gyûlünk össze november 7-én, Dr. Ternyák Csaba egri érsek atya körül templomunkban, hogy Istennek hálát zengjünk kegyelmeiért, Szent Mártonnak köszönetet mondjunk segítségéért. Csodálatos, és kegyelmekben gazdag jubileumi évet zárunk. Büszkék vagyunk templomunkra, és ígérjük, hogy õrizzük mindazt, amit õseink reánk hagytak. Elõször is a hitet, az önajándékozó Isten gyönyörûségét. Másodszor Szent Márton példáját, aki hathatós segítségünkre van ma is, hogy halottaiból feltámadjon ismét közösségünk és városunkban a hit. Harmadszor az összefogást, amelyben Isten maga mutatkozott meg idén is. Ezt a vállalásunkat és hitvallásunkat fejezi ki például ez a füzet, vagy a búcsúra készült Bozsik-mintás miseruha is, mert vállaljuk a múltunkat, és hozzátesszük önmagunkat, mert felelõsek vagyunk a jövõért. Ezt a jubileumi év jelmondataként így fogalmaztuk meg: A múltból táplálkozunk, a jelenben élünk, a jövõt építjük. Kövesdy Zsolt plébános 7

8 II. János Pál pápa szavai November 11.: Tours-i Szent Márton Ma a liturgia szerint Szent Márton napját ünnepeljük. Római katona volt, akit akkor térítettek meg pogányságából és kereszteltek meg, amikor körülbelül húszéves lehetett. Elõször diakónus lett, aztán pap, végül püspök a franciaországi Tours-ban. Mi volt az, ami az életét különlegessé tette? A hitben való bátorsága és mindenki mással szemben tanúsított nagylelkûsége. Hogy hû maradhasson Krisztus tanításához, küzdenie és szenvednie kellett, teljesen el kellett köteleznie magát a pogányok, az eretnekek, a hitetlenek ellen. Egész életét felebaráti szeretetének szentelte attól a híres éjszakától kezdve, amikor még a keresztség elõtt állt, és éjszakai szemleútját végezte a legnagyobb téli fagyban. Találkozott egy szegény, félig meztelen emberrel. Elõvette a kardját, kettévágta a saját köpenyét és felét odaadta a szegény embernek. A következõ éjjel álmot látott, és álmában Jézus maga viselte a köpenyének felét. Ti is éljetek bátran és álljatok ki keresztény hitetek mellett, mert biztosak lehettek benne, hogy ez valóban megoldás az élet legsúlyosabb bajaira! Ti is legyetek mindenkivel szemben nagylelkûek és könyörületesek, ön- 8

9 feláldozók, akik tudják, hogy adni és szeretni az igazi öröm! Õszintén remélem és imádkozom azért, hogy napjaitok békében teljenek és megízlelhessétek annak örömét, mit jelent valóban kereszténynek lenni az Úr akaratával megegyezõen és annak engedelmeskedve, ahogy a mai szentmisén is kérjük. Ezzel az imádsággal és nagy szeretettel adom reátok áldásomat, és boldogan terjesztem ki minden szeretteitekre. 9

10 Barna Gábor Szent Márton oltalmazó köpönyege alatt A múltból táplálkozunk, a jelenben élünk, a jövõt építjük! A Savariában született Szent Márton (Kr.u vagy 317.) mint római katona egy napon késõ este, járõrszolgálatból hazatérõben didergõ koldussal találkozott. Köpenyét kardjával kettéhasította és az egyik felét a koldus vállára borította. Másnap álmában Krisztust látta abban a köpenydarabban, amelyet a fázó koldusra terített. A könyörületes, szolgáló szeretet szép példája ez a jelenet, amely Kunszentmárton város címerében is látható. Emlékezetes idõszak marad a kunszentmártoni római katolikusok számára a 2009 novemberétõl, 2010 novemberéig tartó bõ tizenkét hónap: a mai impozáns Szent Márton plébániatemplom, a helyi nyelvben a Nagytemplom felépítésének 225., oldalhajókkal bõvítésének és fölszentelésének pedig századik évfordulós jubileumi éve. A bõ két évszázad tanulságokban gazdag történetét foglalta össze gazdag dokumentációval Józsa László könyve, amelynek megjelenése a jubileumi év egyik nagy eseménye. 10

11 A nagy körültekintéssel összeállított program célja az volt, hogy megerõsítse az egyházközség híveit hitükben, egyházhûségükben felrázza, és tevékeny szeretetre serkentse õket, felkeltse az elõdök tiszteletét, megbecsülését, egyúttal pedig formálja a helyi azonosságtudatot. Fontos volt, hogy a plébánia hívei kilépjenek a nyilvánosság elé, és értékeiken keresztül Krisztust mutassák meg a város közönségének. Ezt hangsúlyozza a jubileumi év mottója, és mindezt sikerült is megvalósítaniuk. Az egész év gerince a lelkipásztori program volt. Ennek a fõpapi misék mellett sajátos részét alkották a Szent Márton-misék: az egyházközség a hónap egy-egy szombat esti miséjére meghívta mindazokat a papokat, akik Kunszentmártonból származnak, vagy hosszabb-rövidebb ideig itt mûködtek. Megható találkozásoknak, szép visszaemlékezéseknek lehettünk tanúi. És büszkék vagyunk arra, hogy csak az utóbbi néhány évtizedben négy papi hivatás is elindult városunkból. A jubileum jegyében az egyházi ünnepek, a körmenetek, a temetõi kápolnák búcsúi ünnepélyesebbek voltak. Hosszú évtizedek után ismét elõkerült a hordozó Mária-szobor, és mindig van gazdája a templomi lobogóknak is. Felújítottak néhány helyi vallásgyakorlatot: ismét felhangzik a Szent Márton litánia, újra a határban tartják a búzaszentelõt. A környezõ plébániák összefogását, a keresztény történelmi gyökerek megerõsítését is szolgálta a magyar Szent Család, Szent István, Boldog Gizella, Szent Imre ereklyéinek fogadása Szentkirályról, Nyárlõrincrõl és La- 11

12 kitelekrõl, és egész napos tisztelete. Az imádságos virrasztás a város nem hívõ lakóit is megérintette. A zarándoklatok a történetileg kiemelkedõen fontos Máriaradna mellett a jász és kun õsök nyomába is elvitték a mai kunszentmártoniakat. A testvéri kapcsolatok ápolása volt a cél a Mesterszállásra vezetett kerékpáros zarándokúttal, hiszen a település egykor Kunszentmárton pusztája volt, lakói a városból költöztek ki és alakították ki a tanyavilágot. Még a szokásos hittantábort is Szent Márton tiszteletének jegyében Rózsaszentmártonba szervezték õszén új szokást honosítottak meg Kunszentmártonban, a Szent Márton-napi kosztümös felvonulást gyermekek részvételével, amely a város címerében is szereplõ jelenet élõ szereplõs bemutatása. A családi nap a gyerekes családokat hozta össze egy vidám napra a plébánián. A TESZ-VESZ TAVASZ egyházmegyénkben hagyományos programját a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének helyi csoportja fogta össze, az idén a helyi múzeumban segítettek, a temetõben az egyházi sírokat tették rendbe ben volt egy jeles kunszentmártoni kántor, Mezey János születésének kétszáz éves évfordulója. Ebbõl az alkalomból fakszimile kiadásban kéziratos kottás énekeskönyve jelent meg. A fennállásának tíz éves jubileumát ünneplõ Szent Márton énekkar pedig kórustalálkozót szervezett azoknak a templomoknak részvételével, ahol az elmúlt száz-százötven évben Mezey kántor mûködött. 12

13 A plébániai estéken elsõsorban tudományos ismeretterjesztõ elõadások hangoztak el a helyi keresztény értelmiségiek közremûködésével, elsõsorban az egyházközség közelmúltjáról, jeles és tudós papjairól. Kiállítások mutatták be az egyházközség történeti értékeit, könyvtárát, miseruhákat, klenódiumokat, liturgikus könyveket. Fényképkiállításon ismerhettük meg a templom renoválási munkálatait. Megújult Szent Márton püspöknek a templom fõbejárata fölötti szobra. Isten hajléka címmel képzõmûvészeti pályázatot hirdetett a plébánia a Szent Márton Alapítvánnyal együtt különbözõ korosztályú gyerekeknek, fiataloknak és felnõtteknek. Sokan biztosan ennek hatására tették bensõvé élményeiket, vagy ismerkedtek meg egyáltalán a város szakrális építményeivel. Az egyházközség felelõsnek érzi magát a Kunszentmártonból elszármazott emberekért, akik legtöbbször már csak temetések, sírjaik gondozása miatt járnak a plébánia hivatalba. Szép májusi ünnepségként megrendezte ezért az elszármazottak bensõséges hangulatú találkozóját. Érezhetõ, hogy a rendszeres összejövetel sokaknak mély belsõ lelki igénye. A gazdag program mögött jól szervezett, gondos szervezõmunka áll. A plébános, Kövesdy Zsolt munkáját az egyháztanács jól segíti. Az eredmény nemcsak a sok sajtószereplés, ami jelzi egy élõ, aktív egyházközség mûködését, vagy egy informatív honlap, ami hírt ad minden eseményrõl, hanem az egyházközség szûkebb magjának 13

14 megerõsítése. A közös munka megmutatta, hogy mindenkire szükség van. A jubileum összekovácsolta tehát az egyházközséget, feladatot adva mindenkinek. Ezek pedig sokrétûek, csak összefogással valósíthatók meg. A gazdag program sok érdeklõdõt, idõst és fiatalt vonzott a templomhoz. A másik fontos hatása a jubileumi év rendezvényeinek a közösségépítés. Még papi hivatás is indult a jubileumi évben. A jubileumi év zárása november 7- én lesz, Ternyák Csaba érseki szentmiséjével. A jubileumi év tehát megmozgatta az egyházközséget, az egész várost. Szinte minden hétre jutott esemény. Akik pedig hallgatóként, nézõként egy-egy elõadásra, vetítésre, kiállítás megnyitóra eljöttek, legközelebb talán már a szentmisére is eljöttek, eljönnek. A jól felépített programok közösségi szerepvállalásával az egyházközség kilépett a közéletbe, tekintélyt szerezve a plébánosnak, elismerést a híveknek, az egyházközségi képviselõknek. A jubileumi év megmutatta: él a hit, él az egyházközség, elismeréssel adózik az elõdök tetteinek, azokat õrizni igyekszik, kiveszi részét a nagyobb városi közösség gondjaiból és ügyeibõl, vonzó krisztusi tanítást és életmintát kínál. Ezzel a jövõt is építi és alakítja. A siker pedig erõt ad az egyházközség tagjainak a további munkához. 14

15 Szerencsés Zsolt Tours-i Szent Márton püspök élete Ünnepe: november 11. Szent Márton, Gallia, a mai Franciaország nemzeti szentje, nagy szellemi és egyháztörténeti átalakulás idejében született. Amikor Pannóniában, Savariában, a mai Szombathelyen ben meglátta a napvilágot, éppen három éve múlt annak, hogy a Milánói ediktum -mal Nagy Konstantin és Licinius teljes szabadságot és elismerést biztosított a kereszténységnek, az Egyháznak, és hívei számára megadta a többi polgárokkal való egyenjogúságot. Ekkor az Egyház számára a gyors terjeszkedés idõszaka kezdõdött. A vértanúk és katakombák üldözött közösségébõl néhány évtized leforgása alatt mindent meghatározó birodalmi egyház és államvallás lett, amellyel természetesen együtt járt mindaz a negatív következmény, ami az állam és Egyház szoros összefonódásából mindig adódik. Amikor Márton megszületett, mindez még csak kezdeteiben élt. Szülei pogányok voltak, atyja a császári hadsereg tribunusa volt. Márton egészen kicsi volt még, amikor szülei Savariából átköltöztek az itáliai Páviába, az ókori Ticiniumba, ahol zömében pogány környezetben cseperedett föl. Tizenkét évesen, szülei akarata ellenére jelentkezett katekumennek, keresztény hittanulónak. A keresztséget hat évvel késõbb 339-ben vette fel, hosszúra nyúlt elõkészület után. 15

16 Tizenöt évesen, amikor Severus és Probus császárok parancsának megfelelõen, mint veterán apa fiát besorozták a császári seregbe, lovas testõrtiszt lett. Már ekkor kitûnt katonatársai közül, és általános elismerést váltott ki az egyszerûsége, életének tisztasága, önfeledt felebaráti szeretete. 334-ben történt Amiens-ben, hogy télvíz idején tiszti köpenyének felét, mivel a másik fele a császárság tulajdonát képezte, odaadta egy ruhátlan koldusnak. Hamarosan megkeresztelkedett, s amint mód nyílt rá, elhagyta a hadsereget, és a Poitiers-i püspökhöz, Szent Hilariushoz csatlakozott, aki exorcistává avatta. Nem sokkal ezután Márton hazalátogatott szüleihez, és édesanyját is a keresztény hitre térítette. Otthon megvalósította régi álmát, elõször Milánó közelében, majd a Genova elõtti Gallinaria-szigeten remetéskedni kezdett. Ezekben az években heves viták dúltak az arianusok és a katolikusok között, Mártont is bántalmazták és kiutasították. Hilarius püspököt is elûzték az arianusok Poitiers-bõl, sõt egyházmegyéjébõl is, de császári engedéllyel visszatérhetett. Ekkor Márton is elhagyta szigeti remeteségét, és visszament Hilarius mellé. A városon kívül épített remetelakot, hogy visszavonulhasson. Hamarosan tanítványok gyûltek köréje, s elõször a cella körül bontakozott ki kolostor, majd 375-ben Tours közelében megalapította Marmoutier kolostorát. Ezzel megindította a gall-frank szerzetesség fejlõdését, és megteremtette annak központját, amely századokon át elevenítõ erõt sugárzott az Alpoktól északra fekvõ egyházakba azáltal is, hogy sok püspök került ki e kolostorokból. 371-ben választották 16

17 Tours püspökévé. Felszentelése napjától Márton mint jó pásztor látogatta nyáját, prédikált, s a csodatétel ajándékát is megkapta, nagy erõt öntött a hívekbe és a papokba egyaránt. A nép atyjaként tisztelte és szerette õt, aki úgy élt köztük, mint a legszegényebbek, s csak segíteni és békességet teremteni akart mindenütt. Az egész ország gyógyításairól, ördögûzéseirõl és halott-feltámasztásairól beszélt. Élettörténetét számos csoda elbeszélése veszi körül, amelyekben ma sincs miért kételkedni. Ahol szükség volt rá, Márton tudott keménykezû is lenni: ha a hit tisztasága került veszélybe; ha a hívõk babonás tisztelettel vettek körül egy helyet vagy egy vélt szentet, illetve ha pogány szokások akadályozták az evangélium terjedését. Nem vonakodott még élete kockáztatásától sem, teljes odaadással harcolt a hitért. Minden tevékenységében apostoli céljai irányították: a rábízottak üdvössége és az igaz tanítás megõrzése. Mártont a hívek úgy fogadták emlékezetükbe, mint az irgalmas szamaritánust, aki a koldusnak utolsó ruhadarabját is odaadta, s mint a jó pásztor ragyogó példáját, aki a legszorongatóbb helyzetekben is a felebaráti és az Isten iránti szeretetet tette életének vezérlõ elvévé. Halála után hamarosan szentként kezdték tisztelni, elsõként a nem vértanú szentek között. Ezrekre tehetõ azoknak a helyeknek, templomoknak, váraknak és kolostoroknak száma, amelyek Márton nevét viselik és oltalmát kérik. Sírja Tours-ban híres zarándokhely volt az egész középkor folyamán. 17

18 Józsa László Szent Márton tisztelete városunkban Mindnyájuk elõtt ismeretes, hogy az 1600 évvel ezelõtt élt Tours-i Szent Márton püspök tiszteletét államalapító Szent István királyunk is felkarolta, zászlaira a hadverõ Márton képét festette. Érthetõ, hogy az, akinek kultusza az egykori Savaria környékén, majd az egész Pannónia földjén már a honfoglalás elõtt virágzott, Szûz Mária után az egész Magyarország patrónusa lett. Tiszteletének terjedését a titulusára épült templomok és a róla elnevezett helységek nagy száma bizonyítja. A történelmi Magyarországon több mint negyven település kapta nevét Szent Mártonról. Ezek közül néhány kiragadott példa: Belényesszentmárton, Borsodszentmárton, Bükkszentmárton, Csíkszentmárton, Dicsõszentmárton, Gyõrszentmárton, Szalkszentmárton, Rózsaszentmárton, de ne felejtsük ki a talán legkedvesebben hangzó Szépkenyerûszentmárton nevet sem. Bálint Sándor igaz és bölcs megállapítása szerint Szent Márton legkorábbi patrociniumainak térképre helyezésével lényegében az Árpád-kori magyar ökumené tárul elénk, melynek peremei nagyjából az akkori magyar nyelvhatárt is jelzik. A Szent Márton-tisztelet középkorban kialakult vonulatába tartozik Kunszentmárton is, amely feltételezhetõen 18

19 már Szent István idejében létezett, s ezt legerõteljesebben a templom titulusából képzõdött helynév bizonyítja. Településünk az oklevelekben MORTUN FALU, MÁRTON FALU néven szerepel, a XIII. században keletkezett Váradi Regestrum említi elõször ZENTH MÁRTON SZÁL- LÁS alakban. A lényeg itt az, hogy mindegyik változat tartalmazza a templom védõszentjének, Márton püspöknek a nevét. IV. Béla király a tatárjárást követõen a kunoknak adományozta a községet, így került a kiváltságokkal gazdagon ellátott Nagykunság irányítása alá. A betelepített lakosokról kapta késõbb a megkülönböztetésül szolgáló,,kun elõtagot. Falai között õrizték a magyar Szent Koronát, amikor 1541-ben Izabella királyné, Szapolyai János özvegye, Fráter György, a pálos szerzetesbõl lett váradi püspök kíséretében Budáról Erdélybe menekülve Kunszentmártonban töltött néhány napot. Szerémi György írja krónikájában, hogy az egyik lengyel származású királyi testõr útközben súlyosan megbetegedett és meg is halt, akinek temetése után Izabella királyné a szertartás végzéséért gazdagon megjutalmazta az akkori kunszentmártoni plébánost. A település sokat szenvedett a török sereg támadásaitól. A hadjáratok idején többször is elpusztult, lakossága szétszóródott ban végleg eltûnt a föld színérõl, több mint harminc éven keresztül csak,,kun-szent Mártoni Puszta néven hivatkoznak rá az 1686 és 1716 között keletkezett oklevelek. Ez annál is inkább fájdalmas szá- 19

20 munkra, mert a Szent Márton-kultusz középkori hagyományairól és a keresztény hitre tért kun lakosok által bizonyára tovább örökített ájtatossági formákról és ábrázolási módokról semmiféle adat nem áll rendelkezésünkre. Községünket az 1719 körül végbement újratelepítés mentette meg a teljes elfeledéstõl. Jászapátiból és más jász helységekbõl érkezõ földfoglalók népesítették be újra a Körös partján elterülõ síkságot. A bõvizû folyó nagy áldást jelentett az újratelepítõk számára, hiszen a földmûveléssel és állattartással foglalkozó lakosok életében elsõrendû fontosságú volt a víz. Házaikat, elsõ kis templomukat a középkori településtõl néhány kilométer távolságra építették fel a Körös folyó árvízmentes bal partján, pedig az úgynevezett telekparti határrészen még álltak a Szent Mártonról elnevezett Árpád-kori templom falai. Ennek romjait régészeti bejárása alkalmával Rómer Flóris 1876-ban még látta. Ma már csak alapfalai rejtõznek a föld alatt. A település gyors fejlõdésnek indult, lakóinak száma folyamatosan növekedett, pedig 1739-ben a másfélezer fõnyi lakosságból nyolcszázan estek a pestisjárvány áldozatául. A gazdasági elõrehaladásra jótékonyan hatott a Mária Terézia királynõ által 1745-ben kiadott redemptionális diploma, melynek erejével a Német Lovagrendnek 1702-ben eladott Hármas Kerület (Jászság, Nagy- és Kiskunság) lakossága az elõírt összeg lefizetésével megválthatta magát a földesúri fennhatóság alól. 20

21 Kunszentmárton aranyforinttal volt köteles a visszaváltás költségeihez hozzájárulni. Igen sok családfõ váltott földet, így a lakosság többsége a redemptusok vagyonos kategóriájába emelkedett. A redemptió jelentõssége többek között abban is megnyilvánult, hogy a megváltási összeg kifizetése után a Hármas Kerület községei kollektíve részesültek a jászok és a kunok számára biztosított kiváltságokban. Ezek egyike, hogy a helységek kegyúri jogokat gyakoroltak, ellátták az egyházfenntartás kötelezettségeit, plébánosukat is maguk választhatták, s ezt a püspök által aláírt kinevezõ okirat erõsítette meg. I. Ferenc császár 1807-ben városi rangot és vásártartási jogot adományozott Kunszentmártonnak, amely már 26 ezer hold termõterületet mondhatott magáénak, s a lakosok közül 1194-en rendelkeztek 20-30, illetve hold közötti földbirtokkal. A település Mesterszállás és Csorba puszták önálló községgé alakulásával 1895-ben majdnem egy évszázadnyi idõre elvesztette városi titulusát, 1986 óta azonban újra város. Lakóinak száma és vallási megoszlása az 1930-as évek végén a következõ képet mutatta: lakosból volt a katolikus, 380 református, a többi pedig egyéb felekezethez tartozott. Ez az arányszám nagyjából ma is érvényes, bár a lakosság létszáma inkább csökken, mint gyarapszik. Kunszentmárton a kármelita szerzetesek letelepedése és mûködése révén 1941 óta a Tiszazug községeire is kiterjedõen jelentõs búcsújáróhellyé fejlõdött. 21

22 A hitükhöz hûségesen ragaszkodó, katolikus vallású jász elõdeink elévülhetetlen érdeme, hogy hagyománytiszteletüknek köszönhetõen a község nevébõl nem törölték el a Kun jelzõt, és átvették, sõt továbbfejlesztették a Szent Márton-tisztelet akkor talán még élõszóban megismert hagyományait. Ennek legszembetûnõbb megnyilvánulása magának a településnek Kunszentmártonnak a neve, valamint az a tény, hogy az 1720 és 1784 között egymást követõen épült, egyre nagyobb méretû templomok mindegyike Szent Márton püspök dicsõségét és halhatatlanságát hirdette. Szépen tanúskodik errõl a kereszteltek anyakönyvének utolsó lapján olvasható bejegyzés:,,emlékezetül arra, hogy július 27-én Szentmártonon lakos Szabó István maga fogadásának eleget téve, a Szent Márton tiszteletére építendõ Szent Egyházra vett egy rézbül megh aranyozott Kelyhet Tányírocskával együtt A továbbiakban bõségesen találunk végrendeleti hagyományozásokat is a templom javára, amelyek a szándék megfogalmazása szerint Isten dicsõségét és Szent Márton tiszteletét voltak hivatva elõmozdítani. A szent pártfogó nevét viseli a Jung József pesti építész tervei alapján 1781 és 1784 között elkészült késõbarokk stílusú kunszentmártoni nagytemplom, amely 60 méter magasságba emelkedõ tornyával uralja az egész környéket. Külsõ homlokzatát hármas elrendezésben kilenc szobor díszíti. Ezek közül a középsõ Szent Mártont, mint a templom fõvédõszentjét jeleníti meg, jobbját szívére he- 22

23 lyezve, míg tekintetét az égi magasokra irányítja. A Szent Márton csodatételét ábrázoló barokk oltárképet Czirkler János egri festõ, a hírneves Kracker János Lukács tanítványa készítette 1789-ben. A templom építése ügyében sokat fáradozó Horváth Ferenc esperes plébános sürgetésére a tanács 1788-ban rendelte meg az Nagy Oltárra kívántató Szent Mártony Püspök Képének halott támasztás csudatételivel való pingálására a nevezett egri festõmûvésznél. Jellemzõ a kor felfogására, hogy a védõszentnek nem egy hétköznapi cselekedetét, például az igehirdetést, vagy a fõpásztori tevékenység valamilyen emberi mozzanatát, hanem életének egyik legendás elemét, a halott feltámasztásának csodáját akarták viszontlátni a mûvészi kivitelû oltárképen. Ebben természetesen közrejátszhatott az a körülmény, hogy a megrendelõk jól ismerték, mert többször látták Kracker János Lukácsnak a tiszapüspöki templom számára az egri káptalan megrendelésére 1770 körül festett, hasonló témájú Szent Márton oltárképet. A kunszentmártoni templom öt méter magas, két és fél méter széles festményén Czirkler János a püspöki díszruhában ábrázolt Szent Mártont helyezi az oltárkép középpontjába, aki szemeit égre emelve Isten segítségét kéri, és áldó kezének intése nyomán rendkívüli esemény, csoda történik: egy szegény asszony fiát halottaiból föltámasztá ahogyan ezt Illyés András ben kiadott szentek életérõl szóló könyve leírja. A koporsóban fekvõ ifjú életre kel, s a halottvivõk igyekeznek eltávolítani a halotti lepleket. A legendás ábrázolás úgy 23

24 tûnik ma sem veszít idõszerûségébõl. Szent Márton csodatételére napjainkban is szükség lenne, hogy életre keltse azokat, akik a hitetlenség, a káros szenvedély, a közöny áldozatai lettek. A barokk idõk ábrázolásmódjának talán ez a mához szóló üzenete. A csodákkal tündöklõ szent püspök mégis elsõsorban mint az irgalmas felebaráti szeretet megszemélyesítõje él a köztudatban. Életrajzi adataiból kitûnik, hogy Márton a mai Szombathely közelében található Savaria római városban született 317 körül. Márton apja a római hadsereg tisztjeként szolgált. Fia alig 10 éves korában ismerkedett meg a kereszténységgel, s felvételét kérte a hitjelöltek közé. Az apa ezt a lépését nem nézte jó szemmel, s hogy más meggyõzõdésre bírja, tizenöt éves korában besoroztatta lovaskatonának. Mártont vonzotta is a katonai pálya, és alig 19 évesen megkezdte a tényleges szolgálatot. Õrjárati tisztként a galliai Amiensbe osztották be. Itt történt vele az ismert megható köpenyjelenet: kemény, csikorgó hidegben egy ruhátlan, félig meggémberedett koldust látott az útszélén dideregni. Habozás nélkül odalovagolt hozzá, válláról lekapta bõ köpenyét, kardjával kettéhasította, egyik felét odanyújtotta a koldusnak, a másikat vállára vette és gyorsan elvágtatott. A legenda szerint rákövetkezõ éjszaka álmában megjelent neki Jézus, vállán az õ félköpenyével, és így szólt a körülötte álló angyalokhoz: Márton, a hitjelölt öltöztetett engem ebbe a köpenybe! 24

25 A felebaráti szeretetnek, a gyors segítségnyújtásnak ezt a példaértékû mozzanatát Kunszentmárton városcímere örökíti meg. A lóháton ülõ Szent Márton és az elõtte kuporgó koldus alakjának ábrázolása a helység pecsétjein 1667-ben jelenik meg elõször. A kunszentmártoni templomot 1910-ben két mellékhajóval kibõvítették és a helybeli születésû Dósa Lukács tervei alapján, valamint Muhits Sándor festõmûvész-tanár kivitelezésében értékes belsõ festéssel gazdagították. Ekkor került a diadalív középpontjába a fentebb említett köpenyjelenetet ábrázoló városcímer. Ugyanezt az eseményt jeleníti meg teljes részletességében és pompájában a templom harmadik boltívének ugyancsak 1910-bõl származó, a második világháború idején súlyosan megrongálódott, de 1991-ben tökéletesen helyreállított mennyezetfestménye. Szent Márton, miután megkeresztelkedett, elhagyta a katonaságot, szerzetesközösségbe vonult, pap lett, majd a galliai Tours város püspökévé választották. Szolgálatát 80 éves koráig teljesítette november 8-án halt meg. Szállóigévé vált mondását, amely így szól: Nem vonakodom a munkától, több magyar fõpásztor, például Serédi Jusztinián hercegprímás, majd Márton Áron erdélyi püspök is jelmondatául választotta. Szent Márton népszerûségére jellemzõ, hogy a katolikus világ Szûz Mária után az õ tiszteletére állította a legtöbb templomot. Neve a Mindenszentek litániájába is bekerült. A szombathelyi egyházmegye égi pártfogójául választotta, s a püspöki székesegyházban õrzik ereklyéinek egy részét. A gallok 25

26 utódai, a franciák szintén nagy tiszteletben részesítik, hiszen az õ földjükön fejtette ki apostoli tevékenységét, s az érseki székváros rangjára emelkedett Tours (latinosan Turona) bazilikájában nyugosznak a szent hamvai. A kunszentmártoni templom fõoltárképe fölötti márványtáblán is így olvasható: MÁRTON TURONAI PÜSPÖK. Az említett kettõs kapcsolat alapján illetik újabban szentünket a Szombathelyi és Tours-i Szent Márton elnevezéssel. Kunszentmártoni elõdeink azonban nemcsak képeken örökítették meg Szent Márton alakját, hanem zengõbongó harangok ércszavával is hirdetni akarták a város patrónusának nevét és emlékét. Az elsõ nagyharang 1763-ban készült Egerben. Kilencvenévi használat után 1851-ben megrepedt, de hamarosan újraöntötték. A 915 kg súlyú harang feliratozása ez volt: Ezen évben készült harangot Pesten Schaudt András újraöntötte 1852-ik évben. Ezen harangot Nagy-Kun- Szent-Márton városa közönsége Szent Mártony püspök tiszteletére készítette. A szöveg alatt Szent Márton dombormûvû képe volt látható ban egy 455 kg súlyú második harang is készült, ezzel a felirattal: Öntetett privilegizált Kun Szent Márton városa közadományából, amidõn várossá lõn: 1807-ben, Szent Mártony püspök tiszteletére. Sajnos, mindkét régi harang az elsõ világháború vérontásának esett áldozatául, a toronyból leszerelve hadicélokra vitték el novemberében. 26

27 A világháború befejezése után öt évvel, 1923-ban került sor a harangok pótlására. Az 552 kg súlyú, az öt harang közül sorban a második harang felirata: Isten dicsõségére, Szent Márton püspök tiszteletére öntették a Szabó, P. Kovács, Fazekas és Józsa családok A harang oldalán Szent Márton dombormûvû képe látható, az ismert palástjelenettel. Feltûnhet, hogy ebben az alföldi kun városban milyen gyakran fordul elõ Szent Mártonnak a köpeny kettéhasítása kapcsán történõ ábrázolása a didergõ koldussal. A segítõ felebaráti szeretetnek ez a gyönyörû példája csendül vissza Kunszentmárton múlt századi szentembere: Ökrös József céhmester 1862-ben keletkezett énekszövegében is, melyet kéziratos kötete õrzött meg számunkra. Ökrös József tevékenysége, sokoldalú közremûködése jelentõs helyet foglalt el a templomi közösség ájtatossági gyakorlatában. Fáradhatatlan munkabírásának és vezetési adottságainak tudható be, hogy a családja megélhetését biztosító napi munkája mellett hosszú évtizedeken keresztül állott a közel 500 tagot számláló Rózsafüzér (Olvasó) Társulat élén. Népi indíttatású énekszerzeményei, versei és feljegyzései hûen tükrözik a múlt század katolikus parasztpolgárságának gondolkodásmódját, lelki igényeit. Védõszentünkrõl szóló énekének szövege így hangzik: 27

28 Szent Mártony napját szentelvén És hazánk fiát tisztelvén, Dicsérjük szó-zengéssel és énekléssel, Isten hív szolgáját áldjuk s magasztaljuk. E szent még kisded korában, Ösztönt érezvén magában, Elhagyja pogány szülõit, ismerõit, Keresztény számba vétetik s neveltetik. Lévén hadak seregében, Egy koldust, hogy kérésében Nem vala, mivel segítse, s elégítse, Adá részét köntösének, e szegénynek. Kedves volt alamizsnája, Mert Úr Krisztus jött hozzája, Mondván: nagy érdemû áldást nyert e palást, Mellyel Márton béfedezte, így kedveze. E példában Kereszténység, Lásd, mely híven fizet az ég: Óh ember, itten ösztönt végy, mással jót tégy, Isten hozzád lész irgalmas és jutalmas. (Dallam: Áldjad ember e nagy jódat SzVU. 109) 28

Szent Márton ábrázolások Somogyi Győző rajzai a répcelaki plébánián

Szent Márton ábrázolások Somogyi Győző rajzai a répcelaki plébánián Kovács Laura 8. o. Nick, Dózsa köz 3/a. Répcelaki általános iskola Szent Márton ábrázolások Somogyi Győző rajzai a répcelaki plébánián Hittan pályázat Szent Mártonról sok festmény készült. Leggyakrabban

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

Szent Márton ábrázolások játékokon

Szent Márton ábrázolások játékokon Szent Márton ábrázolások játékokon Számtalan helyen találkozhatunk Szent Márton-ábrázolásokkal. A Répcelaki Szent István Király Plébánia területén sok játékot, többségében kirakókat találunk, amelyek Szent

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém Szent Mihály- Székesegyház Veszprém Alapítása I. Régészeti leletek utalnak arra, hogy már a 10. században is templom állt a helyén. A pannonhalmi apátság alapítólevele (1001) elsőként tesz említést a székesegyházról;

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2 Tiszták, hősök, szentek Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2013 ( 2 ) Adalbert Prága püspöke volt Szent Adalbert emléknapja: április 23. Az államalapítást követő évtizedekben

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM 19.hét május4-8. Május hónap - tervezett programok Hétfő Anyáknapi köszöntő Mónika,Flórián Kedd Egészségmegőrző nap Györgyi,Gotthárd Szerda Piac Ívett,Frida Csütörtök Kéz és körömápolás Gizella,Bendegúz

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38.

AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38. AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38. (New Testament Salvation) Az üdvösség témája mindenkiben érdeklodést kell, hogy keltsen, különösen hívo keresztényekben és azokban, akik szeretik az Urat. Számtalan

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

Kedves Szent Benedek Leányai, Tisztelt Atyák, Tisztelt Képviselő Úr, Kedves Tanárok, Kedves Gyerekek, Kedves Vendégek, ünnepi Gyülekezet!

Kedves Szent Benedek Leányai, Tisztelt Atyák, Tisztelt Képviselő Úr, Kedves Tanárok, Kedves Gyerekek, Kedves Vendégek, ünnepi Gyülekezet! Áldott az Isten, aki vezérel minket! - Vezérelte őket az Isten, és Általa csodálatos munkát végzett Berecz Erzsébet missziója Pipics csaba és Szent Benedek Katolikus Általános Iskola irodalmi színpadának

Részletesebben

FELTÁMADÁSI SZERTARTÁS

FELTÁMADÁSI SZERTARTÁS FELTÁMADÁSI SZERTARTÁS 1 2 Feltámadási szertartás A pap teljes liturgiai díszben a szent sírnál megtömjénezi a síri leplet, az oltárra viszi, kiteríti és otthagyja az ünnepzárásig. A lepel átvitele alatt

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

Drága Kertvárosi Testvéreink! Együtt imádkozzuk a rózsafüzért

Drága Kertvárosi Testvéreink! Együtt imádkozzuk a rózsafüzért Ünnepe: október 2. A Római Katekizmus az angyalokról azt mondja: az angyalok szellemi teremtmények, szünet nélkül dicsőítik Istent, és szolgálják az üdvözítő tervét, körülveszik Krisztust, akit üdvözítő

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

S Z E M Ü N K F É N Y E

S Z E M Ü N K F É N Y E S Z E M Ü N K F É N Y E I. ÉVFOLYAM 5. SZÁM - 2011. NAGYBÖJT Kiadja: Jézus Neve Plébánia, Jászberény www.jezusneve.hu SZENTCSALÁD ÜNNEPÉN Egyházunk a 2011. évet a családok évének hirdette meg. A Szentcsalád

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük.

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük. Betlehemes játék 2. Vezető: /csenget/ Gyerekek! Bejöhetnek a betlehemesek? Gyerekek: Igen!!! Mind: Adjon az Úristen szerencsés jó estét, A kicsi Jézuska neve dicsértessék. Eljöttünk, eljöttünk, Róla jó

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

4 Tiszták, hősök, szentek NURSIAI SZENT BENEDEK SZENT DOMONKOS ASSISI SZENT FERENC LOYOLAI SZENT IGNÁC BOSCO SZENT JÁNOS

4 Tiszták, hősök, szentek NURSIAI SZENT BENEDEK SZENT DOMONKOS ASSISI SZENT FERENC LOYOLAI SZENT IGNÁC BOSCO SZENT JÁNOS 4 Tiszták, hősök, szentek NURSIAI SZENT BENEDEK SZENT DOMONKOS ASSISI SZENT FERENC LOYOLAI SZENT IGNÁC BOSCO SZENT JÁNOS 2013 Benedek nem érezte jól magát Rómában, ezért otthagyta az iskolát és a várost

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, /

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, / MÁJUSI LITÁNIA Kezdőének 1 Uram irgalmazz nekünk, / Krisztus, kegyelmezz nekünk, Krisztus, hallgass minket, / Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmazz nekünk! 2 Mennybéli Atya Isten, / Megváltó Fiú

Részletesebben

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 21. Nagypéntek Loránt Gábor KERESZTREFESZÍTÉS Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Miután kigúnyolták mármint Jézust levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA

A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA Azokról, akik elmentek, akiket a kilencvenes évek kilátástalansága arra kényszerített, hogy máshol próbáljanak szerencsét, azokról általában gyorsan megfeledkezünk. Valahogy ezt

Részletesebben

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

MEGELÉGEDETTSÉG. Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból

MEGELÉGEDETTSÉG. Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból MEGELÉGEDETTSÉG Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból Fordította: Kerekes Mariann Lektorálta: Mannó Judit A fordítás alapja: CONTENTMENT Bahá í Publishing Trust; London, 1996 Magyarországi Bahá í Közösség Országos

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 94. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

bb bbbbb bb b b bb bb bbb bbb bbbbb bbbbb bbbbbb bbbbb bbb b b b bb b b

bb bbbbb bb b b bb bb bbb bbb bbbbb bbbbb bbbbbb bbbbb bbb b b b bb b b ÉNEKEK 1 HIMNUSZOK I. Középkori himnusz; szöveg: Pannonhalma bb bbbbb bb b b bb bb bbb bbb bbbbb bbbbb bbbbbb bbbbb bbb b b b bb b b H itvalló Márton, püspökünk, Erődből semmit nem veszít bbb bbbb b bbb

Részletesebben

1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - Kedves Máltai Barátaink!

1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - Kedves Máltai Barátaink! 1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - MMSz Kecskemét IV. évfolyam/6. szám Dél-Alföld 2008 szeptember Kedves Máltai Barátaink! Majdnem egy év telt el a legutóbbi hírlevelünk óta. Felsorolni is nehéz az

Részletesebben

Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok!

Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok! Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok! Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok!" Talán sokunknak az agyába megfordult már a kérdés: miért is kiáltunk szerencse után, amikor meglátjuk a kéményseprőt? Miért

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17)

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) BOLDOGMONDÁSOK boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE IV. évfolyam 1. szám 2011. január Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Őszinte téli fák Bódás János Hazug a nyár

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk.

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk. 2014. Július 13. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele II/28. szám Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk. A mai vasárnap olvasmányai

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS!

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! AZ IRGALMASSÁG RENDKÍVÜLI SZENTÉVE Ez év március 13-án, megválasztásának második évfordulóján Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben