JEGYZİKÖNYV. Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete november 04-én megtartott rendkívüli ülésérıl.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZİKÖNYV. Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. november 04-én megtartott rendkívüli ülésérıl."

Átírás

1 JEGYZİKÖNYV Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete november 04-én megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Csordás Julianna képviselı Harangozó Csaba képviselı Kaponya Sándor képviselı dr. Kiss Attila képviselı Miovecz János képviselı Pap József alpolgármester Meghívottként tanácskozási joggal: dr. Mészáros Renáta jegyzı Egres József Jegyzıkönyvvezetı: dr. Mészáros Renáta jegyzı köszöntötte a megjelenteket, megválasztott képviselı-társait, a hivatal dolgozóját és a megjelenteket. Megállapította, hogy az 7 tagú képviselı-testület 7 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitotta. Jegyzıkönyv hitelesítınek Kaponya Sándor képviselıt javasolta megválasztani. A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúan a következı 124/2014. (XI.04.) Kt. határozat Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy jegyzıkönyv-hitelesítınek Kaponya Sándor képviselıt választja. Felelıs: Kérte a meghívóban szereplı napirendi pontok elfogadását. A képviselı-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, egyhangúan a következı határozatot hozta: 125/2014. (XI.04.) Kt. határozat Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy testületi ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: Napirend: 1.) Téglagyári gödör rekultivációja (Elıadó: ) 2.) Bokréta Óvoda 2014/2015. munkatervének elfogadása (Elıadó: )

2 2 3.) Egyebek (Elıadó: ) Felelıs: 1.) Téglagyári gödör rekultivációja (Elıadó: ) Elmondta, hogy már több ülésen egyeztetett a képviselı-testület a téglagyári gödörrıl. Fontos kiemelni a korábban elhangzottak közül, hogy nem kell illetéket fizetni. Továbbá Egres Úr 1/3 telekár helyett 30 %-ot kérne és emellett a bevételek után járó jutalékaként már csökkentve 19 %-ot kérne a legutolsó egyeztetetés eredményeképpen. Több árajánlat is lekérésre került, szakemberekkel is történtek egyeztetések, melyekbıl leszőrhetı, hogy m 3 -t kitermelnek a gépek naponta. Elmondta, hogy a Dobos Ügyvéd Úrral egyeztetett a korábbi tárgyalások alapján. Egres Úr korábban már felajánlott 1 ha földterületet az ingatlanból, ezt továbbra is fenntartja. Dr. Kiss Attila képviselı Elmondta, hogy 1 ha-t saját tulajdonba kell majd venni, fontos, hogy 1/1 tulajdoni arányban az a rész az önkormányzaté legyen. Kérdezte továbbá, hogy ha nem lesz pályázat, hogyan oldja meg az önkormányzat a fejlesztést? Elmondta, hogy önerıbıl nem, mindenképp pályázatos forrást kell keresni. Onnantól fog tudni mőködni a lerakó, ha sikeres pályázatot ad be és nyer az önkormányzat. Egres József területtulajdonos Elmondta, hogy 22 évet dolgozott azon, hogy idáig eljuttassa ezt a projektet. Az árból már nem tud engedni, hiszen a 30 % már így is nagylelkő ajánlat, illetve a 19 % bevételbıl történı részesedést is korrekt ajánlatnak tartja. Csordás Julianna képviselı Javasolt 18 %-ot a bevételbıl a 30 % területrészesedés változatlanul hagyása mellett. Egres József területtulajdonos A javaslatot elfogadta. A polgármester javaslatára a képviselı-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következı 126/2014. (XI.04.) Kt. határozat Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy az Inert Inwest Kft. (7478 Bárdudvarnok, Mihály puszta 1.) t Ft-ért megvásárolja. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételhez kapcsolódó dokumentumok és a fentebb egyeztetettek szerint (30 % terület eladásából történı részesedés, 18 % bevételbıl történı részesedés, 2000 m 3 inert hulladék törése, lerakó

3 3 késıbbi mőködtetése) keretszerzıdés összeállításával kapcsolatos teendık elvégzésére és dr. Dobos Pál Ügyvéd Úr megbízására. Felelıs: 2.) Bokréta Óvoda 2014/2015. munkatervének elfogadása (Elıadó: ) Elmondta, hogy az óvoda munkatervét az Óvodavezetı Asszony küldte meg. A munkaterv kiküldésre került. Javasolta az óvodai ünnepek közé felvenni október 23.-át és Tóth Juditot törölni a munkatervbıl. 127/2014. (XI.04.) Kt. határozat Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy a Kaposmérıi Bokréta Óvoda 2014/15 évi munkatervét elfogadja az alábbi módosításokkal: - az óvodai ünnepek kiegészítése: október Tóth Judit alkalmazottként történı nyilvántartásának törlése Felelıs: 3.) Egyebek (Elıadó: ) - Európai Kulturális Központ Iroda megjelenési megkeresése Elmondta, hogy az Európai Kulturális Központ Iroda megkereste az önkormányzatot, hogy a kaposmérıi hungarikum és nevezete helyi értékek angol nyelves egy nemzetközi kötetbe kerülhessenek. Az önkormányzat vállalta a leírások elkészítését és összeszerkesztését, továbbá a lefordításának a megszervezését is. Elmondta, hogy a megkeresés szerint: 2015 májusában jelenik meg Magyarország kulturális tudományos életének angol nyelvő prezentálása egyik fontos állomásaként a Hungarikumok, Tradicionális Intézmények Magyarországon elnevezéső angol nyelvő kiadvány, mely a magyarországi hungarikumokat, magyar fesztiválokat, tradicionális magyar cégeket, intézményeket mutatja be a hazánkba látogató, avagy az ország értékeit megtekinteni szándékozó külföldi nagyközönség számára. Megjelenési költségvonzat: Ft.

4 4 128/2014. (XI.04.) Kt. határozat Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy támogatja a Hungarikumok, Tradicionális Intézmények Magyarországon elnevezéső angol nyelvő kiadványban történı Kaposmérı Község - Bölényfarm, - Kassai Völgy és a - Kassai Íjászat - nemzeti értékeinek megjelenését Ft összegben. A Képviselıtestület Felelıs: - Hetes-Kaposmérı összekötı út Elmondta, hogy a tabi térség jövıre is ide hozná a kaposmérıi szeméttelepre a hulladékát. Ez a megterhelés és az elkerülı út megnövekedett forgalma nagyban hozzájárult az út minıségének nagymértékő romlásához. Az út nagyon rossz állapotban van, viszont pályázati lehetıséggel útszélesítés után a Közút Zrt. kezelésébe kellene adni. Ehhez került megfogalmazásra a Közút Zrt. részére egy levél, mely több hivatal részére is elküldésre kerül majd. érte a lakosságot, hogy amennyiben támogatják az útjavítást és az útnak a Közút Zrt. kezelésébe történı adását szíveskedjenek aláírni az önkormányzatnál vagy a Faluházban lévı íveket. - Úttervezés Elmondta, hogy a P-LINE STÚDIÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Bt (címe: Kaposvár, Arany János utca 6. III/1/3.) a Kaposmérı, külterületi 3 db út szilárd burkolattal való ellátásának építési engedélyezési eljárásához szükséges tervdokumentáció készítésére a kiküldött ajánlatot adta. Az ajánlatot javasolta elfogadni. 129/2014. (XI.04.) Kt. határozat Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy a P-LINE STÚDIÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Bt (címe: Kaposvár, Arany János utca 6. III/1/3.) által a Kaposmérı külterületi 3 db útra vonatkozó tervezési ajánlatát elfogadja, Felelıs: - Tornaterem használat Elmondta, hogy az iskola a tornaterem bérbeadásának díját beszedi a KLIK, azonban a javítási és karbantartási munkálatokat nem teljesíti. Javasolta, hogy a bérleti díjat az iskola ne

5 5 továbbítsa a KLIK felé, hanem azt az önkormányzatnak adja át hiszen az önkormányzat a tulajdonos. Ebbıl a díjból majd az önkormányzat fedezi a szükséges munkálatokat. A polgármester javaslatára a képviselı-testület 6 igen szavazattal, 1 nemleges szavazat mellett a következı 130/2014. (XI.04.) Kt. határozat Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy tulajdonosként kötelezi az iskolát a tornatermi bérleti díjak átadására. A Képviselıtestület Felelıs: - Kaposmérı Sportegyesület támogatása Az önkormányzat a Kaposmérı Sportegyesület részére kiszámlázta a sportolók szállításának költségét és a füves pálya bérleti díját, melynek összege ,- forint. A kiszámlázott összegeket az egyesület megfizette, azonban a mőködéséhez kapcsolódó elszámolások teljesítéséhez szükséges lenne az összeg támogatásként történı átadására. 131/2014. (XI.04.) Kt. határozat Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy a Kaposmérı SE részére ,- forint támogatást nyújt. A Képviselı-testület Felelıs: A polgármester megköszönte a képviselı-testület munkáját és az ülést bezárta K.m.f. dr. Mészáros Renáta jegyzı Prukner Gábor polgármester Kaponya Sándor jegyzıkönyv-hitelesítı képviselı

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. április 22-én megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Berecz Pál képviselı Dr.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. június 19-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete 3/2012. Levél községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. március 22-én tartott ülésérıl készült Jegyzıkönyv Tartalma: 1. Az Önkormányzat 2012. évi

Részletesebben

Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 13/2012. Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. november 08-i rendkívüli ülésérıl készült jegyzıkönyv Napirend: Egyéb döntést igénylı ügyek:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 18-án megtartott ülésérıl Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, dr. Gulyás Mihály alpolgármester, Vona Tamás

Részletesebben

Jegyzıkönyv. rendelet Besenyszög község közvilágításának korszerősítésére

Jegyzıkönyv. rendelet Besenyszög község közvilágításának korszerősítésére Jegyzıkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 20-án megtartott ülésérıl Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló a két ülés között történt eseményekrıl

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. november 28-án megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. november 28-án megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 15/2008. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. november 28-án megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 65 TARTALOMJEGYZÉK 65/2008.(XI.28.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. október 30.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. október 30. Ügyszám: 9-160/2012. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2012. október 30. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Nyirád-Szıc Községek Körjegyzısége Nyirád, Szabadság u. 3. Az

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 22. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 22. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 22. sz. JEGYZİKÖNYV 2011.november 10.-én megtartott nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Készült: Bér: 2011.november

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011.DECEBER 15-ÉN MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL

J E G Y Z İ K Ö N Y V CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011.DECEBER 15-ÉN MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG J E G Y Z İ K Ö N Y V CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011.DECEBER 15-ÉN MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL Rendeletek: 30/2011. (XII. 20.) A települési

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. március 30-án 17.

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. március 30-án 17. Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. március 30-án 17.30 órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester Petneházy Gábor

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Jelen vannak: Sógorka Miklós polgármester Guzs Ferenc, Kéri Gerzson, Molnár István, Sógorka Ottó és Varga László képviselık

JEGYZİKÖNYV. Jelen vannak: Sógorka Miklós polgármester Guzs Ferenc, Kéri Gerzson, Molnár István, Sógorka Ottó és Varga László képviselık 1 Súr Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 14/180-9/2009. JEGYZİKÖNYV Készült: A Súr Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. május 28-án 16,00 órai kezdettel tartott rendkívüli ülésérıl.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 21-én - pénteken - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testület ülésének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2011. május 25-én megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.) Jelen vannak: Marics József Kasza Jánosné Dr. Fülöp

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-23/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 27-én 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. június 30-án 9 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2006. december 18. napján 8.00 órakor tartott ülésén.

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2006. december 18. napján 8.00 órakor tartott ülésén. JEGYZİKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2006. december 18. napján 8.00 órakor tartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester,

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1.) Beszámoló az Olaszliszkai Közétkeztetési intézmény tevékenységérıl. Elıterjesztı: intézményvezetı

Jegyzıkönyv. 1.) Beszámoló az Olaszliszkai Közétkeztetési intézmény tevékenységérıl. Elıterjesztı: intézményvezetı Jegyzıkönyv Készült: Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. október 27-én 16 órától a körjegyzıség székhelyén (Olaszliszka, Szent István u. 5.) megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG J e g y z ı k ö n y v 2011. március 7-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl Rendeletek: 3/2011. (III.8 Az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetésérıl szóló

Részletesebben

Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1 10/2011. Levél községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. május 26-án tartott ülésérıl készült jegyzıkönyv Tartalma: 1. SZMSZ felülvizsgálat - új

Részletesebben

Mészáros László polgármester Sáfár Béla alpolgármester Piskor Lajosné, Németh Vincéné, Kovács Lajos, Illés Dezső és Völgyi Antalné képviselő

Mészáros László polgármester Sáfár Béla alpolgármester Piskor Lajosné, Németh Vincéné, Kovács Lajos, Illés Dezső és Völgyi Antalné képviselő LESENCETOMAJ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 165-4/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 11-ei

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/39- /2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 17-én, 9:00 órai kezdettel, Dörgicse Község

Részletesebben

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE Arnót, Petıfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu.

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE Arnót, Petıfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu. ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE Arnót, Petıfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 1/2013 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

J e g y zıkönyv. Távol maradt: Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára, Sümegi József képviselı (összesen: 2 fı)

J e g y zıkönyv. Távol maradt: Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára, Sümegi József képviselı (összesen: 2 fı) BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testülete Szám: 1076-8/2011./TT. J e g y zıkönyv Készült: Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 28-án 16.45 órakor a Városháza Millenniumi

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-11 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. szeptember 12-én tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. június 30-án megtartott nyilvános ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. június 30-án megtartott nyilvános ülésérıl 1 FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG J E G Y Z İ K Ö N Y V Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. június 30-án megtartott nyilvános ülésérıl Határozatok: 217/2011. (VI. 30.) a két ülés

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. november 28-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 22-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 22-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 22-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: - Tájékoztatás az elızı testületi ülés óta eltelt idıszak fontosabb

Részletesebben

Száma: 15903-1/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Száma: 15903-1/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Száma: 15903-1/2011. TERKA J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28- án - kedden - du. 16,00 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. december 15-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. december 15-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2009. december 15-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Cseh János Veres-Herédi Eszter Marton Róbertné

Részletesebben