E L Ő T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 13-i ülésére Tárgy: Döntés a Civil Pályázati Alap, illetve Sportegyesületek támogatása céltartalékok pótlásáról, felszabadításáról Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Pénzügyi Osztály, Zirci Civil Kerekasztal, Encz Ilona ifjúsági, oktatási, művelődési és civil kapcsolatok referens Az előterjesztés előkészítésében közreműködtek: Ügyrendi, Helyi közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság Láttam: dr. Árpásy Tamás jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2010.(II.22.) önkormányzati rendeletet alkotta az önkormányzat évi költségvetéséről. A rendelet 12. -ának (1) rendelkezik a Sportegyesületek támogatása kiadási előirányzat, a (2) pedig a Civil Pályázati Alap kiadási előirányzat felhasználásának rendjéről. A évi eredeti költségvetési rendelet e forintot különített el működési céltartalékként e célokra. A Zirci Civil Kerekasztal - jelen előterjesztés 1. mellékletét képező levélben kereste meg önkormányzatunkat, melyben kérte a céltartalékok felszabadítását, továbbá a pályázatok kiírását. (A Pályázati kiírások az előterjesztés 2. és 3. mellékletét képezik.) A Képviselő-testület a 108/2010.(V.31.)Kt. számú határozatában döntött a Barátkozás tánclépésben Kárpát-medencei népi tánc baróti találkozóján résztvevő Zsirec és Égigérő Fa néptánc együttesek utaztatásának támogatásáról 100 e forint összegben. A hatályos előirányzatok tehát a Civil Pályázati Alap esetében 400 e forint, a Sportegyesületek támogatása kiadási előirányzat esetében pedig változatlanul 500 e forint. Karl-Heinz Schäfer Pohlheim polgármestere a Pohlheim-Zirc testvérvárosi szerződés aláírásának 20. évfordulója alkalmából szervezett jubileumi találkozón EUR-t adományozott zirci szociális célok, és civil szerveződések támogatása céljából. Javaslom, hogy a testvérvárosi adomány (kb forint) terhére 100 e forinttal pótolja vissza a Képviselő-testület a Civil Pályázati Alap -ot. Az adomány fennmaradó részét a Képviselő-testület a Vöröskereszt Zirci Területi Szervezetén keresztül lebonyolított szociális feladatok támogatására különítse el. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, illetve a határozati javaslatok elfogadására. Zirc, szeptember 3. Ottó Péter polgármester

3 Határozati javaslatok Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2010.( ) Kt. számú határozata 1. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Pohlheim város polgármestere által - a Pohlheim-Zirc testvérvárosi szerződés aláírásának 20. évfordulója alkalmából szervezett jubileumi találkozón zirci szociális célok, és civil szerveződések támogatása céljából adományozott EUR összegének terhére forinttal, azaz Egyszázezer forinttal kipótolja az önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében nevesített Civil Pályázati Alap céltartalék hatályos, forintos, azaz Négyszázezer forintos előirányzatát. 2. A Képviselő-testület az adomány fennmaradó összegét az önkormányzat költségvetési rendeletében a Vöröskereszt Zirci Területi Szervezetén keresztül lebonyolított szociális feladatok támogatására különíti el. 3. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjon az előirányzatokat érintő változások önkormányzati költségvetési rendeleten történő átvezetéséről. Felelős: Ottó Péter polgármester Határidő: 1. és 2. pont esetében: azonnal 3. pont esetében október 30. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2010.( ) Kt. számú határozata 1. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2010.(II.22.) önkormányzati rendelet 12. (1) és (2) bekezdésében nevesített Civil Pályázati Alap forint, azaz Ötszázezer forint, továbbá a Sportegyesületek támogatása forint, azaz Ötszázezer forint összegű céltartalékok teljes összegének felszabadítását. 2. A Képviselő-testület jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező Pályázati kiírásokat. Felelős: Ottó Péter polgármester Határidő: azonnal

4

5

6 PÁLYÁZATI KIÍRÁS ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÁLYÁZATOT HIRDET A HELYI CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA A pályázat tulajdonosa: A pályázat lebonyolítója: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságával együttműködésben a Zirci Civil Kerekasztal Pályázati Munkacsoportja (továbbiakban ZCK-PMCS) 1.) A pályázat célja: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete nagyra értékeli Zirc közösségi, szellemi és természeti értékeit erősítő, hagyományait gazdagító, a város vonzó arculatának kialakítását, időtálló kulturális értékek teremtését, nemzeti és helyi hagyományokat őrző és azokat továbbadó tevékenységek művelését, hazai és nemzetközi kapcsolataink fejlesztését szolgáló helyi civil szervezetek, közösségek által végzett színvonalas munkát. A civil közösségek jelentős forráshiánnyal küzdenek, ezért Önkormányzat civil alap működtetésével, pályázati formában kívánja segíteni a Zircen működő civil szervezetek, közösségek munkáját, - pályázati bonyolítóként együttműködve a ZCK-val. 2.) A támogatáshoz rendelkezésre álló forrás mértéke: Zirc Városi Önkormányzat évi költségvetésében Ft szerepel a civil alap működtetésére, melynek maximum 70%-os mértékéig részesülhetnek támogatásban az önálló jogi személyiségű egyesületek, alapítványok. Jelen pályázat ennek terhére egyszeri, vissza nem térítendő támogatást tesz lehetővé ezen pályázók közérdekű tevékenységeinek támogatására, összesen Ft mértékben. 3.) A pályázatok benyújtásának feltételei és módja: A pályázaton csak zirci székhelyű, bejegyzett civil szervezet indulhat. Nem nyújthat be pályázatot olyan civil szervezet, amely a Zirc Városi Önkormányzat által a helyi sportegyesületek részére kiírt pályázaton 2010-ben támogatásban részesült. A pályázható támogatás mértéke maximum Ft A támogatás elnyeréséhez pályázó részéről önerő biztosítása nem kötelező. Amennyiben pályázó nem kapja meg a pályázaton igényelt támogatás teljes összegét, lehetősége van a pályázati program arányos csökkentésére. A pályázati támogatással megvalósított programokhoz kapcsolódó reklám és PR anyagokon a Zirc Városi Önkormányzatot támogatóként fel kell tüntetni. Pályázni csak a mellékelt pályázati űrlap pontos kitöltésével lehet. A pályázati űrlaphoz csatolni kell a tervezett tevékenység tömör, lényeges információkat tartalmazó, legfeljebb egy oldalas leírását (pl.: kik, milyen célból pályáznak, milyen saját erőforrást tudnak felhasználni, a megvalósítandó pályázati cél miként szolgálja Zirc város, vagy a zirci lakosság érdekeit stb.) és részletes költségvetési tervet is mellékelni kell. A pályázati tevékenységi időszak megadásánál figyelembe kell venni az elszámolási határidőt. (Indokolt esetben a pályázati tevékenység kezdete megelőzheti a pályázat beadását, tehát már lezajlott programhoz is kérhető utólagos forrás kiegészítés azzal, hogy a kötelező elszámoláskor csak évi számlák csatolhatók!) A pályázónak az űrlapon és a külön mellékelt nyilatkozaton nyilatkoznia kell a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. Tv. szerinti összeférhetetlenségről, érintettségről. A nyilatkozattételi kötelezettség elmulasztása a pályázatból való kizárást vonja maga után. Valótlan adatok közlése esetén a támogatási döntés semmissé válik, és a támogatás kamatokkal emelt összegének visszautalási kötelezettségével jár. 1

7 4.) A pályázat elszámolása: Az elnyert támogatást szigorú elszámolási kötelezettség terheli a Zirc Városi Önkormányzat és a ZCK-PMCS felé. Ezért a támogatott civil szervezet a támogatás felhasználásáról legkésőbb december 17-ig köteles szakmai beszámolót (1.), valamint a támogatási szerződéshez csatolt formanyomtatványon pénzügyi elszámolást (2.) benyújtani a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztálya és a ZCK-PMCS felé. (1.) A szakmai beszámoló: a támogatott cél megvalósulásának legfeljebb egyoldalas ismertetése. (Csatolandók a pályázott programhoz készült promóciós anyagok, pl. plakát, meghívó, fotó stb.) A szakmai beszámolót két példányban kell benyújtani. (2.) A pénzügyi elszámolás: a támogatott szervezet köteles az elnyert támogatás teljes összegéről elszámolni, a saját nevére kiállított számlák záradékolt és hitelesített másolatával igazolva a támogatás felhasználását. A pénzügyi elszámolás formanyomtatványát és a számlamásolatokat két példányban kell benyújtani. Az a támogatott pályázó, amely a megadott határidőig elszámolási, illetve beszámolási kötelezettségét nem teljesíti, egy évre kizárja magát az önkormányzati civil alap pályázati lehetőségéből. 5.) A pályázat lebonyolítása: A pályázati dokumentáció a helyi civil szervezetek számára kézbesítésre kerül, de az alábbi helyeken is beszerezhető: Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálat 8420 Zirc, Március 15. tér 1. Mentálhigiénés és Ifjúsági Központ 8420 Zirc, Alkotmány u. 14. Letölthető: városi honlapról Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc 8420 Zirc, József A. u. 1. A pályázatok leadási határideje: szeptember 20. Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálata Zirc, Március 15. tér 1. (Encz Ilona ifjúsági, oktatási, művelődési és civil kapcsolatok referense nevére címezve) A ZCK-PMCS a beérkezett pályázatok előkészítése során a pontatlanul és hiányosan kitöltött pályázatokat formai elégtelenségre hivatkozva kizárási javaslattal küldi tovább az Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága felé. (Az eredményes pályázást a ZCK kitöltési útmutatóval segíti.) Az elbírálás során előnyt élvez az a civil szervezet, amely 2010-ben már rendelkezik nyertes külső pályázattal; 2010-ben már végez, végzett külső pályázati munkát. A ZCK-PMCS javaslattétele után a Bizottság a beérkezett pályázatokat elbírálja, és a Képviselő-testület elé terjeszti, aki szeptember 30-ig dönt a pályázók támogatásáról. A pályázat eredménye nyilvános, a honlapon közzétételre kerül. A sikeres pályázók kiértesítése az Önkormányzat által a nyertes pályázóval megkötött támogatási szerződés és az elszámolási formanyomtatvány postázásával történik. Az elnyert összeget a támogatási szerződésben megnevezett célra - a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztálya utalja a pályázó szervezet számlaszámára a támogatási szerződés mindkét fél általi aláírását követő 5 munkanapon belül. A pályázatok végső elszámolási határideje: december 17. Ottó Péter polgármester Németh Gábor elnök Zirci Civil Kerekasztal 2

8 PÁLYÁZATI KIÍRÁS ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÁLYÁZATOT HIRDET HELYI CIVIL KÖZÖSSÉGEK, KLUBOK TÁMOGATÁSÁRA A pályázat tulajdonosa: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete A pályázat lebonyolítója: az Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságával együttműködésben a Zirci Civil Kerekasztal Pályázati Munkacsoportja (továbbiakban ZCK-PMCS) 1.) A pályázat célja: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete nagyra értékeli Zirc közösségi, szellemi és természeti értékeit erősítő, hagyományait gazdagító, a város vonzó arculatának kialakítását, időtálló kulturális értékek teremtését, nemzeti és helyi hagyományokat őrző és azokat továbbadó tevékenységek művelését, hazai és nemzetközi kapcsolataink fejlesztését szolgáló helyi civil szervezetek, közösségek által végzett színvonalas munkát. A civil közösségek jelentős forráshiánnyal küzdenek, ezért az Önkormányzat civil alap működtetésével, pályázati formában kívánja segíteni a Zircen működő civil szervezetek, közösségek munkáját, - pályázati bonyolítóként együttműködve a ZCK-val. 2.) A támogatáshoz rendelkezésre álló forrás mértéke: Zirc Városi Önkormányzat évi költségvetésében Ft szerepel a civil alap működtetésére, melynek maximum 30%-os mértékéig részesülhetnek támogatásban azon helyi közösségek, klubok, csoportok stb., melyek önálló jogi személyiségük híján nem tudnak külső pályázatokon részt venni. Jelen pályázat ennek terhére egyszeri, vissza nem térítendő támogatást tesz lehetővé ezen pályázók közérdekű tevékenységeinek támogatására, összesen Ft mértékben. 3.) A pályázatok benyújtásának feltételei és módja: A pályázaton azok a nem bejegyzett civil szervezetek, közösségek, klubok, illetve megyei vagy országos szinten bejegyzett szervezetek helyi csoportjai indulhatnak, akik Zircen végzik közérdekű tevékenységüket. Amennyiben pályázó nem rendelkezik saját bankszámla számmal, pályázatában pénzügyi bonyolítót kell megneveznie, vagy a Polgármesteri Hivatal (PMH) Pénzügyi osztályával köteles együttműködni. A pályázható támogatás mértéke maximum Ft. A támogatás elnyeréséhez a pályázó részéről önerő biztosítása nem kötelező. Amennyiben pályázó nem kapja meg a pályázaton igényelt támogatás teljes összegét, lehetősége van a pályázati program arányos csökkentésére. A pályázati támogatással megvalósított programokhoz kapcsolódó reklám és PR anyagokon a Zirc Városi Önkormányzatot támogatóként fel kell tüntetni. Pályázni csak a mellékelt pályázati űrlap pontos kitöltésével lehet. A pályázati űrlaphoz csatolni kell a tervezett tevékenység tömör, lényeges információkat tartalmazó, legfeljebb egy oldalas leírását (pl.: kik, milyen célból pályáznak, milyen saját erőforrást tudnak felhasználni, a megvalósítandó pályázati cél miként szolgálja Zirc város, vagy a zirci lakosság érdekeit stb.) és részletes költségvetési tervet is mellékelni kell. A pályázati tevékenységi időszak megadásánál figyelembe kell venni az elszámolási határidőt. (Indokolt esetben a pályázati tevékenység kezdete megelőzheti a pályázat beadását, tehát már lezajlott programhoz is kérhető utólagos forrás kiegészítés azzal, hogy a kötelező elszámoláskor csak évi számlák csatolhatók!) A pályázónak az űrlapon és a külön mellékelt nyilatkozaton nyilatkoznia kell a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. Tv. szerinti összeférhetetlenségről, érintettségről. A nyilatkozattételi kötelezettség elmulasztása a 1

9 pályázatból való kizárást vonja maga után. Valótlan adatok közlése esetén a támogatási döntés semmissé válik, és a támogatás kamatokkal emelt összegének visszautalási kötelezettségével jár. 4.) A pályázat elszámolása: Az elnyert támogatást szigorú elszámolási kötelezettség terheli a Zirc Városi Önkormányzat és a ZCK-PMCS felé. Ezért a támogatott közösség a támogatás felhasználásáról legkésőbb december 17-ig köteles szakmai beszámolót (1.), valamint a támogatási szerződéshez csatolt formanyomtatványon pénzügyi elszámolást (2.) benyújtani a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztálya és a ZCK-PMCS felé. (1.) A szakmai beszámoló: a támogatott cél megvalósulásának legfeljebb egyoldalas ismertetése. (Csatolandók a pályázott programhoz készült promóciós anyagok, pl. plakát, meghívó, fotó stb.) A szakmai beszámolót két példányban kell benyújtani. (2.) A pénzügyi elszámolás: a civil közösség köteles az elnyert támogatás teljes összegéről elszámolni. Amennyiben pályázó rendelkezik saját bankszámla számmal, úgy a saját nevére; - pénzügyi bonyolító bevonása esetén az ő nevére; - egyéb esetben a PMH Pénzügyi osztálya által megnevezett névre kiállított számlák záradékolt és hitelesített másolatával kell igazolni a támogatás felhasználását. A pénzügyi elszámolás formanyomtatványát és a számlamásolatokat két példányban kell benyújtani. Az a támogatott pályázó, amely a megadott határidőig elszámolási, illetve beszámolási kötelezettségét nem teljesíti, egy évre kizárja magát az önkormányzati civil alap pályázati lehetőségéből. 5.) A pályázat lebonyolítása: A pályázati dokumentáció a helyi civil szervezetek számára kézbesítésre kerül, de az alábbi helyeken is beszerezhető: Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálat 8420 Zirc, Március 15. tér 1. Mentálhigiénés és Ifjúsági Központ 8420 Zirc, Alkotmány u. 14. Letölthető: városi honlapról Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc 8420 Zirc, József A. u. 1. A pályázatok leadási határideje: szeptember 20. Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálata Zirc, Március 15. tér 1. (Encz Ilona ifjúsági, oktatási, művelődési és civil kapcsolatok referense nevére címezve) A ZCK-PMCS a beérkezett pályázatok előkészítése során a pontatlanul és hiányosan kitöltött pályázatokat formai elégtelenségre hivatkozva kizárási javaslattal küldi tovább az Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága felé. (Az eredményes pályázást a ZCK kitöltési útmutatóval segíti.) A ZCK-PMCS javaslattétele után a Bizottság a beérkezett pályázatokat elbírálja, és a Képviselő-testület elé terjeszti, aki szeptember 30-ig dönt a pályázók támogatásáról. A pályázat eredménye nyilvános, a honlapon közzétételre kerül. A sikeres pályázók kiértesítése az Önkormányzat által a nyertes pályázóval megkötött támogatási szerződés és az elszámolási formanyomtatvány postázásával történik. Az elnyert összeget a támogatási szerződésben megnevezett célra - a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztálya utalja a pályázó, illetve a pályáztató által elfogadott pénzügyi bonyolító számlaszámára a támogatási szerződés mindkét fél általi aláírását követő 5 munkanapon belül. A pályázatok végső elszámolási határideje: december 17. Ottó Péter polgármester Németh Gábor elnök Zirci Civil Kerekasztal 2

10

11

12

13

14

15

16

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 24-i ülésére Tárgy: A Civil Pályázati Alap támogatására kiírt pályázat elbírálása Előadó: Horváth Ivett bizottsági

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. május 21-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Zirc Város költségvetésében szereplő önkormányzati civil pályázati önerőalap 2007. évi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV.14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/240-1/2015/I. Üi.: Barna Gábor Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Civil szervezetek önkormányzati támogatása

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzatának 2015. évi pályázata egyesületek, sportegyesületek és alapítványok számára PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Dunavarsány Város Önkormányzatának 2015. évi pályázata egyesületek, sportegyesületek és alapítványok számára PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dunavarsány Város Önkormányzatának 2015. évi pályázata egyesületek, sportegyesületek és alapítványok számára PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dunavarsány Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) fontos feladatának

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 1/2006.(I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 1/2006.(I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e 1/2006.(I.27.) önkormányzati rendelet az önszerveződő közösségek, civil kezdeményezések és a helyi egyházi közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Időállapot: 2011. december 1. Pétfürdő Nagyközség

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja, 2015. I. félévi pályázati kiírás Előadó: Dr. Benczik

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 2-ai ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 2-ai ülésére Tárgy: Civil szervezetek támogatásának rendje Sorszám: IV/4 Előkészítette: dr. Uhrin Anna aljegyző Sápi András intézményi referens alapján Véleményező bizottság: Tisztelet Képviselő-testület! Oktatási,

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2012. március 29-ei ülésére a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat elfogadásához

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2012. március 29-ei ülésére a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat elfogadásához Füzesgyarmat Város Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATALA 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. március

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. 04.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a civil szervezetek költségvetési támogatásának rendjéről Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT CIVIL KONCEPCIÓJA

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT CIVIL KONCEPCIÓJA ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT CIVIL KONCEPCIÓJA Elfogadva Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 134/2011.(VI.27.) Kt. határozatával 1 ZIRC VÁROS CIVIL KONCEPCIÓJA I. BEVEZETŐ Zirc Városi Önkormányzat

Részletesebben

SZABÁLYZAT. a civil szervezetek és civil társaságok önkormányzati támogatásáról

SZABÁLYZAT. a civil szervezetek és civil társaságok önkormányzati támogatásáról SZABÁLYZAT a civil szervezetek és civil társaságok önkormányzati támogatásáról Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a városban működő civil szervezetek

Részletesebben

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2013. (X.01.) Önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról, a civil

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2013. (X.01.) Önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról, a civil ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2013. (X.01.) Önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról, a civil szervezetek támogatásának rendjéről ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. ELŐTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A biatorbágyi civil szervezetek 2014. évi támogatásáról

ELŐTERJESZTÉS. A biatorbágyi civil szervezetek 2014. évi támogatásáról ELŐTERJESZTÉS A biatorbágyi civil szervezetek 2014. évi támogatásáról Biatorbágy Város Képviselő-testülete a közművelődésről szóló 4/2000.(05.01.) Ör. sz. rendelete szerint a Biatorbágyon működő társadalmi

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzatának. 6/2011. (04.28.) ÖK. rendelete A Támogatások pályázati eljárásának rendjéről

Újhartyán Község Önkormányzatának. 6/2011. (04.28.) ÖK. rendelete A Támogatások pályázati eljárásának rendjéről Újhartyán Község Önkormányzatának 6/2011. (04.28.) ÖK. rendelete A Támogatások pályázati eljárásának rendjéről Újhartyán Község Önkormányzat képviselő-testülete a többször módosított 1949. évi XX. törvény

Részletesebben

A Rendelet 5. (3) bekezdése jelenleg az alábbi szabályokat tartalmazza:

A Rendelet 5. (3) bekezdése jelenleg az alábbi szabályokat tartalmazza: Tárgy: Pályázati kiírás civil szervezetek számára Sorszám: III/5. Előkészítette: Véleményező bizottság: dr. Uhrin Anna aljegyző Sápi András intézményi referens Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Ügyrendi,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 10. napján tartandó ülésére 4. számú napirend

ELŐTERJESZTÉS Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 10. napján tartandó ülésére 4. számú napirend ELŐTERJESZTÉS Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 10. napján tartandó ülésére 4. számú napirend Tárgy: Javaslat az önkormányzati támogatások rendjéről szóló önkormányzati

Részletesebben

Akasztó Község Önkormányzatának 2/2011. (II. 7.) számú rendelete a civil szervezetek pályázati támogatásáról

Akasztó Község Önkormányzatának 2/2011. (II. 7.) számú rendelete a civil szervezetek pályázati támogatásáról Akasztó Község Önkormányzatának 2/2011. (II. 7.) számú rendelete a civil szervezetek pályázati támogatásáról Akasztó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete figyelemmel az 1949. évi XX. törvény A Magyar

Részletesebben

(egységes szerkezetben az 52/2011. (XII.15.) önkormányzati, valamint a /2012. (..) önkormányzati rendelettel) I. fejezet A rendelet célja és hatálya

(egységes szerkezetben az 52/2011. (XII.15.) önkormányzati, valamint a /2012. (..) önkormányzati rendelettel) I. fejezet A rendelet célja és hatálya Szentendre Város Önkormányzat 34/2009. (X. 26.) Önk. sz. rendelete az Önkormányzat, az egyházak, a helyi társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok kapcsolatrendszerének egyes kérdéseiről,

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.23.) számú önkormányzati RENDELETE

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.23.) számú önkormányzati RENDELETE Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.23.) számú önkormányzati RENDELETE A civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről 2 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A helyi civil szervezetek alapítványok, egyházak pénzügyi támogatásáról szóló rendelet megalkotása

A helyi civil szervezetek alapítványok, egyházak pénzügyi támogatásáról szóló rendelet megalkotása Az előterjesztés száma: 42/2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18 órakor megtartandó ülésére A helyi civil

Részletesebben

A pályázaton nem vehetnek részt:

A pályázaton nem vehetnek részt: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS T Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete alapján

Részletesebben

Pályázatot nyújthat be:

Pályázatot nyújthat be: PÁLYÁZATI KIÍRÁS CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi támogatására Jászdózsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára elkülönített

Részletesebben

2. A támogatás feltételei

2. A támogatás feltételei Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012.(I.31.) önkormányzati rendelete a társadalmi szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat által nyújtott támogatások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Részletesebben

SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról

SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Ópusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek az önkormányzati

Részletesebben

Papkeszi Községi önkormányzat Képviselő-testületének 5/2010. (IV.1) önkormányzati rendelete

Papkeszi Községi önkormányzat Képviselő-testületének 5/2010. (IV.1) önkormányzati rendelete Papkeszi Községi önkormányzat Képviselő-testületének 5/2010. (IV.1) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Kihirdetve: 2010. április 1. 1 Papkeszi Községi önkormányzat

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2010.(XII.14.) önkormányzati rendelete, a társadalmi szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről a 19/2011. (V.30.) önkormányzati rendelettel egységes

Részletesebben