Az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek. Szent Margit Gimnáziumának. Szervezeti és Működési Szabályzata 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek. Szent Margit Gimnáziumának. Szervezeti és Működési Szabályzata 2013."

Átírás

1 Az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Szent Margit Gimnáziumának Szervezeti és Működési Szabályzata

2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Elöljáróban 4 2. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 5 3. A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése 5 4. A gimnázium célja 6 II. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 1. Az intézmény adatai, jogállása, alaptevékenysége 6 2. Az intézmény azonosító számai 7 3. Intézményi bélyegzők 7 4. Az intézmény vagyona és gazdálkodása 8 5. Az intézmény működésének, fejlesztésének forrása 8 6. Az intézmény gazdasági szervezete 8 7. A törvényes működés alapdokumentumai és egyéb dokumentumai 9 III. A GIMNÁZIUM SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 1. Az intézmény szervezeti egységei és felépítése Az intézmény felelős vezetője az igazgató Az igazgatóhelyettesek Az intézmény vezetőinek helyettesítési rendje Az iskolatitkárok Gazdasági vezető Technikai dolgozók A nevelőtestület működése Pedagógusok Az osztályfőnöki munkaközösség, osztályfőnökök Szakmai munkaközösségek Az iskolai közösségek: tanulók közösségei Szülői Munkaközösség - SZMK (szülői szervezet) A vezetők és a szülői szervezet kapcsolattartási formái Az iskola-egészségügyi ellátása Panaszkezelési eljárás Külső kapcsolatok rendszere, formája A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje A hit- és vallásoktatás rendje 25 IV. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYAI 1. A működés rendje A vezetők iskolában való tartózkodásának rendje Belépés és benntartózkodás rendje a nem jogviszonyban állók számára Az intézményi védő-óvó előírások Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásának rendje Ifjúságvédelmi felelős Ünnepélyek és hagyományépítés A tanuló felvételének feltételei, eljárási rendje A tanuló távolmaradásának, mulasztásának igazolása A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje A tanulószobai foglalkozásra való felvétel rendje A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái 34 2

3 14. A Diákönkormányzat és a vezetők közötti kapcsolattartás formái Térítési díjak visszafizetése A mindennapos testedzés A szociális támogatás megállapítása A tanulók véleménynyilvánításának formái 39 V. A TANULÓ MEGÍTÉLÉSE 1. Az iskola magatartási és szorgalmi minősítő rendszere A tanulók jutalmazásának elvei és formái A tanulókra vonatkozó fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei A tanulók által előállított dolgok díjazása Adatkezelés az iskolában A tankönyvellátásról szóló intézkedések. 45 V) Záró rendelkezések 46 1) Elfogadás, jóváhagyás 2) Mellékletek 3) Záradékok 3

4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Elöljáróban KEDVES MUNKATÁRSAK! A Szent Margit Gimnázium munkatársai, (tanárok, takarítók, karbantartók, irodai dolgozók, stb.) egy nagy múltú közösséghez, Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Kongregációja köré szerveződő közösséghez tartoznak. Azok a szabályok, amelyek a munkánkat és életünket meghatározzák, nem egyszerűen csak a közös munka és élet menetét biztosítják, hanem egy nagy múltú, magyarságát és kereszténységét megélő közösség értékeit és szellemiségét bízzák ránk, és azt kell közvetíteni a diákok felé. Célunk és feladatunk szintézist teremteni egyfelől a műveltség és a keresztény értékrend, másfelől a hit és az élet pólusai között. Olyan közösséget építeni, amelyben kibontakozhat a magyar szellemiség. Olyan személyiségek formálását kell elősegíteni, akik felelősséget éreznek egymás iránt, a közösségük és a magyar nemzet iránt. Az oktatási rendszer csak annyira jó, amennyire a tanárok, akik alkotják. Az eredményes tanulás elképzelhetetlen színvonalas tanítás nélkül. A kiváló teljesítményhez gyermekek többségének sikere szükséges! Bizalom és felelősségtudat! 4

5 2. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg. Megalkotása a Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 25. -ában foglalt felhatalmazás alapján történik. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) határozza meg a köznevelési intézmény szervezeti felépítését, továbbá a működésre vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. A Szervezeti és Működési Szabályzat a kialakított célés feladatrendszerek, tevékenység-csoportok és folyamatok összehangolt működését, racionális és hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza. A Szervezeti és Működési Szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi törvények, kormányrendeletek és miniszteri rendeletek: 2011./CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 2012./ I. törvény a munka törvénykönyvéről 1997./XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 1992./ XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 2011./CXCV. törvény az államháztartásról 2003./ CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 40/2002. (V. 24.) OM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról 3. A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése A jogszabályban meghatározottak szerint az SZMSZ-t a nevelőtestület fogadja el, a Diákönkormányzat (DÖK) véleményének kikérésével. Az SZMSZ azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése szükséges. Az SZMSZ a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba, határozatlan időre szól, ezzel egyidejűleg hatályát veszti az iskola előző Szervezeti és Működési Szabályzata. Az SZMSZ és a mellékletét képező egyéb belső szabályzatok betartása az iskola valamennyi tanulójára és azok törvényes képviselőire, illetve az iskola minden munkavállalójára és az iskola létesítményeit bármilyen jogcímen igénybe vevőkre nézve kötelező. Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot a tanulók, szüleik, a munkavállalók és más érdeklődők megtekinthetik az igazgatói irodában munkaidőben, továbbá az intézmény honlapján. Jelen szervezeti szabályzatot az intézmény nevelőtestülete augusztusi határozatával fogadta el. Módosításra akkor kerül sor, ha a fenti jogszabályokban változás áll be, vagy az igazgató, a szülők, a nevelőtestület vagy a DÖK erre javaslatot teszt. Jelen SZMSZ felülvizsgálata minden tanév elején történik, az esetleges jogszabály módosításokat beépítjük. A hatályba lépett SZMSZ-t meg kell ismertetni: - a gimnázium azon alkalmazottaival, akik nem tagjai a nevelőtestületnek, - valamint azokkal, akik kapcsolatba kerülnek az iskolával, és meghatározott körben használják a helyiségeit. 5

6 Az SZMSZ-t nyilvánosságra kell hozni és közzé kell tenni a hatálybalépést követő első szülői értekezleten. A SZMSZ hatálya kiterjed: - a gimnáziumba beírt tanulók közösségére, - a tanulók szüleire, illetve törvényes képviselőire, - a nevelőtestület tagjaira, - az igazgatóra és helyetteseire, - a nevelő oktató munkát segítőkre, - a gimnáziumban egyéb munkakörben dolgozókra, - az épület termeit használókra. 4. A gimnázium célja A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján, a gimnáziumi nevelési és oktatási célok vállalása mellett, feladata a tanulókat vallásos és hazafias szellemben erkölcsös állampolgárrá nevelni, valamint az átlagosnál magasabb általános műveltséget, legalább két idegen nyelvben való jártasságot és lehetőleg középfokú nyelvvizsgát biztosítani részükre. Célunk magas szintű oktatással felkészíteni tanulóinkat a felsőfokú oktatási intézményekben történő továbbtanulásra és helytállásra. A gimnázium sajátossága, hogy minden tanuló egy vagy két tantárgyból emelt szintű oktatásban részesülhet, melynek során a tantárgyakat magasabb óraszámban, elmélyültebben tanulhatja. Másik jellegzetességünk, hogy az idegennyelv-választás lehetősége szélesebb skálájú az átlagosnál. Tanulhatnak angol, német, francia, olasz, orosz, spanyol és latin nyelvet. Feladatunk, hogy a tanulókat módszeresen és kritikusan megismertessük a tudomány és a kultúra alapjaival. Gimnáziumunk ezen kívül biztosítja a vallásos nevelést a katolikus, református és evangélikus diákok egyháza szerinti hitoktatás keretei között. Olyan tanulókat akar nevelni, akik igyekeznek elsajátítani a sajátos keresztény erényeket: mint a megbocsátás, alázat, szolgálatkészség, szelídség, türelem, kitartás, a lelkiismeret érzékenysége, az önnevelés igénye. Életük céljának tekintik Isten róluk alkotott tervének megvalósítását, szeretetük növekedését. A testileg és lelkileg egészséges, művelt ember nevelésére törekszik, aki érti és értékeli a szépet, az igazat, a jót, a szentet, és tehetségéhez mérten igyekszik mindezt megvalósítani életében. Nyitott akar lenni a kor kihívásaira, modern műveltségű és egyszersmind az Egyházhoz, a benne élő Krisztushoz hű nemzedékeket akar nevelni. A gimnázium Árpád-házi Szent Margit nevét viseli. Szent Margit élete példájával nevelt az embertársaink tiszteletére, a szociális érzékenységre, hálaérzetre a szülők, tanárok, nevelők iránt. Tanít a szeretetre, szerénységre, egyszerűségre és kötelességtudatra. 6

7 II. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 1. Az intézmény adatai, jogállása, alap tevékenysége Elnevezése: Szent Margit Gimnázium Székhelye: Budapest, Villányi út 5-7 Levelezési címe: Bp. Pf. 41. A gimnázium OM azonosítója: Alapítási éve augusztus 1. A gimnázium alapítója és fenntartója: Az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Kongregációja. (Rövid neve: Megváltós Nővérek) Címe: Budapest, Horánszky utca 17. Az alapító okiratot 1901 / / 22 szám alatt alkotta meg augusztus elsején, a Kongregáció Tartományfőnöknője április 5. egységes szerkezetbe foglalta a fenntartó. Bírósági lajstromszám: 16 Működési engedélyének száma: FPH 038/860-7/2011. Fenntartója és felügyeleti szerve: Isteni megváltóról Nevezett Nővérek Kongregációja Magyar Tartomány Rövid neve: Megváltós Nővérek Címe: Budapest, Horánszky utca 17. A gimnázium típusa: négyosztályos gimnázium, ötosztályos gimnázium, hatosztályos gimnázium, maximum 26 osztály (150 fő 7-8. osztály és 765 fő 9-12 osztály). A gimnázium jogi személy. A fenntartó önálló gazdálkodással és bérgazdálkodással ruházta fel. A gimnázium képviseleti joga az igazgatót illeti meg. A gimnázium működési területe: Budapest és vonzáskörzetéből érkező tanulók. A gimnázium alaptevékenysége: 8531 általános középfokú oktatás 7-8. évfolyam, az általános alapfokú nevelést és oktatást befejező része, tanulószobai foglalkozás. 9. Ny nyelvi évfolyamon az angol és német nyelvet megalapozó szakasz évfolyam általános műveltséget megalapozó, valamint az érettségi vizsgára és felsőfokú tanulmányok megkezdésére előkészítő nevelés és oktatás folyik, amely magába foglalja az emelt szintű érettségire történő felkészítést. A gimnázium kiegészítő tevékenysége: 5629 Egyéb vendéglátás (iskolai étkeztetés) 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása (részleges hasznosítás terembérlet) 8551 Sport, szabadidős képzés (sport-, úszótanfolyam) 8552 Kulturális képzés (tánctanfolyam, művészeti képzés, irodalmi-, drámatanfolyam) 8559 Máshová nem sorolt egyéb oktatás (számítógépes tanfolyam, nyelvtanfolyamok, stb.) A gimnázium igazgatóját a Tartományfőnök Nővér bízza meg, felette a munkáltatói jogokat gyakorolja. 2. Az Intézmény azonosító számai Statisztikai számjele: A gimnázium adószáma: Bankszámlavezetője: CIB Bank ZRT Számlaszáma:

8 3. Intézményi bélyegzők hosszú /fej/bélyegző: Szent Margit Gimnázium Budapest, XI. Villányi út 5/ Bp. Pf. 41. Tel/fax: OM: körbélyegző: Szent Margit Gimnázium Bp, Villányi út 5/ érettségi bélyegző: Szent Margit Gimnázium mellett működő érettségi vizsgabizottság 1. v 2. v. 3. Az intézményi bélyegzők használatára jogosultak: (igazgató, igazgatóhelyettesek, gazdasági vezető, iskolatitkár a munkaköri leírásukban szereplő ügyekben, a gondnok, az osztályfőnök és az érettségi vizsgabizottság jegyzője az év végi érdemjegyek törzskönyvbe, bizonyítványba, valamint a félévi tanulmányi értesítőbe való beírásakor, igazgatói engedéllyel.) 4. Az intézmény vagyona és gazdálkodása A gimnázium feladatellátást szolgáló vagyona: a Fenntartó ingyenes használatba adja a tulajdonában levő vagyontárgyakat (ingatlan és ingóságok) az intézmény számára; az intézmény vagyona felett az igazgató rendelkezik. A gimnázium vagyon feletti rendelkezési joga: A Fenntartó ingyenes használatba adja a tulajdonában levő vagyontárgyakat (ingatlan és ingóságok) az iskola számára, de a vagyontárgyak fölötti rendelkezési jog a Fenntartóé. A Gimnázium a saját vagyona felett az igazgató rendelkezik. A gimnázium gazdálkodási jogviszonya: A gimnázium önállóan gazdálkodó egyházi fenntartású közoktatási intézmény. 5. A gimnázium működésének és fejlesztésének forrása - központi költségvetésből; - a Fenntartó költségvetéséből; - az önkéntes szülői hozzájárulásokból; - saját bevételekből. Saját bevétel, amely a gimnázium tevékenységével összefüggésben lehet: - Alaptevékenységből származó bevétel, az alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke (étkezés), az intézményi ellátás díja, az alkalmazottak térítése, a más dolgozók részére nyújtott ellátás körébe tartozó szolgáltatás ellenértéke. - Az alapítványoktól, köztestületektől, egyéb szervezetektől származó juttatás. - A kiegészítő tevékenységből származó bevétel (a gimnázium igénybevételének térítése, feleslegessé vált eszközök és tárgyak értékesítése, tanulók kártérítése, kamat, kötbér, bírság, dolgozók kártérítése, terembérlet, stb. - Külföldi segély és adomány. A kiegészítő tevékenység keretében végzett szolgáltatásból származó bevételnek teljes egészében fedezni kell a tevékenységet terhelő összes kiadást, beleértve az üzemeltetési és fenntartási arányos részt is. Az iskola helyiségeiben, területén párt, politikai mozgalom vagy párthoz kötődő szervezet nem működhet. 6. Az intézmény gazdasági szervezete A gazdálkodásra, munkamegosztásra és a felelősségvállalásra vonatkozó rendelkezéseket a munkaköri leírások tartalmazzák. 8

9 A gazdálkodás megszervezésének módja szerint önállóan gazdálkodó: a gimnázium gazdasági egysége ellátja mindazokat a feladatokat (költségvetés tervezése, bérszámfejtés, társadalombiztosítással kapcsolatos ügyintézés, könyvelés, üzemeltetés, utalványozás, stb.) melyek az önálló működéshez szükségesek. A gazdasági vezetőt a gimnázium igazgatója felé beszámolási kötelezettség terheli, valamint rendszeres és időszakos adatszolgáltatásra kötelezett mind az igazgató és az igazgatón keresztül a Fenntartó felé, igény szerinti gyakorisággal. A gimnáziumban a gazdasági vezető pénzügyi gazdasági adminisztratív feladatokat lát el, a pénztárosi tevékenységet a pénztáros végzi, a bérszámfejtést és társadalombiztosítási tevékenységet más munkatárs látja el. A költségvetéssel, gazdálkodással összefüggő ügyekben az igazgató egy személyben is aláírhat, ilyen esetben azonban a gazdasági vezető ellenjegyzése szükséges. A költségvetési bankszámla feletti rendelkezés minden esetben az igazgató és a gazdasági vezető joga, bármelyiküket akadályoztatása esetén a kijelölt személy helyettesíti. Az igazgató akadályoztatása esetén a gazdasági vezetőt illeti meg a döntés gazdasági ügyekben, oktatási ügyekben helyetteseit. 7. Törvényes működés alapdokumentumai és egyéb dokumentumai A gimnázium törvényes működését az alábbi a hatályos jogszabályokkal összhangban álló alapdokumentumok határozzák meg: - az alapító okirat, - a szervezeti és működési szabályzat, - a pedagógiai program, - az éves munkaterv, - a házirend, - az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje. A gimnázium tervezhető és elszámoltatható működésének részeként funkcionálnak az alábbi dokumentumok: a tanév munkaterve (kiegészítve a féléves és éves beszámolókkal), egyéb belső szabályzatok (helyiségek, eszközök használatának rendje). Az alapító okirat Az alapító okirat tartalmazza a gimnázium legfontosabb jellemzőit, aláírása biztosítja az intézmény nyilvántartásba vételét, jogszerű működését. A gimnázium alapító okiratát a Fenntartó készíti el, illetve szükség esetén módosítja. A pedagógiai program A köznevelési intézmény pedagógiai programja képezi az intézményben folyó nevelőoktató munka tartalmi, szakmai alapjait. Pedagógiai programjának megalkotásához az intézmény számára a Nemzeti Köznevelési Törvény 24. (1) bekezdése biztosítja a szakmai önállóságot. A gimnázium pedagógiai programja meghatározza: a gimnázium pedagógiai programját, ennek részeként az iskolában folyó nevelés és oktatás célját, továbbá a köznevelési törvény 26. (1) bekezdésében meghatározottakat; a gimnázium tantervét, ennek keretén belül annak egyes évfolyamain tanított tantárgyakat, a kötelező, kötelezően választható és szabadon választható tanórai foglalkozásokat és azok óraszámait, az előírt tananyagot és követelményeket; az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elveit, figyelembe véve a tankönyv ingyenes igénybevétele biztosításának kötelezettségét; a gimnáziumban alkalmazott beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeit és formáit, a tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményeit; 9

10 a tanuló teljesítménye, magatartása és szorgalma értékelésének, minősítésének formáját. Továbbá: - a közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatokat, - a pedagógusok helyi intézményi feladatait, az osztályfőnöki munka tartalmát, az osztályfőnök feladatait, - a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendjét, - a tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának rendjét, - a középszintű érettségi vizsga témaköreit, - a tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszereket. A felsorolt tevékenységek szabályozása a pedagógiai program hatáskörébe tartozik, így az érdeklődők a fenti témákkal kapcsolatban ott találnak részletes információkat. A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el, és az a Fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. Az iskola pedagógiai programja megtekinthető a könyvtárban, továbbá olvasható az intézmény honlapján. Az iskola vezetői munkaidőben bármikor tájékoztatással szolgálnak a pedagógiai programmal kapcsolatban. Az éves munkaterv A tanév általában szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-ig tart. A szorgalmi időszak ünnepélyes tanévnyitó Veni Sancte-val kezdődik és Te Deummal, hálaadó szentmisével és ünnepélyes tanévzáróval ér véget. A tanév helyi rendjét, programjait a nevelőtestület határozza meg, amit a munkatervben rögzítenek. A tanévnyitó értekezleten döntenek a nevelő és oktató munka lényeges tartalmi változásairól /házirend, pedagógiai program stb./, iskolai szintű rendezvények és ünnepélyek, tantestületi értekezletek időpontjáról, a tanítás nélküli munkanapok időpontjáról. A tanév helyi rendjét, az intézmény rendszabályait és a balesetvédelmi előírásokat az osztályfőnökök az első tanítási héten ismertetik a tanulókkal, az első szülői értekezleten pedig a szülőkkel. Az éves munkatervet a Fenntartó hagyja jóvá. A munkatervet a diáknaptár tartalmazza, de egy példánya az informatikai hálózaton is rendelkezésre áll. A tanév helyi rendjét az intézmény honlapján is el kell helyezni. A házirend Az intézményi rendszabályok (házirend) tartalmazzák a tanulók jogait és kötelességeit, valamint az iskola belső rendjének, életének részletes szabályozását. A rendszabályok betartása kötelező, erre elsősorban minden tanuló saját maga, másodsorban a pedagógusok és a beosztott tanulók ügyelnek. Az ügyeleti rend megszervezése az igazgatóhelyettesek feladata. A házirendet, melyet az intézményvezető készít el, a nevelőtestület fogadja el a törvényben meghatározottak egyetértésével. A házirendet a Fenntartó hagyja jóvá. A házirendet a diáknaptár tartalmazza, de egy példánya az informatikai hálózaton is rendelkezésre áll. Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) révén tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt dokumentumrendszert alkalmazunk a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően. Az elektronikus rendszer használata során feltétlenül ki kell nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni az alábbi dokumentumok papír alapú másolatát: 10

11 az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása, az alkalmazott pedagógusokra, óraadó tanárokra vonatkozó adatbejelentések, a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések, az október 1-jei pedagógus és tanulói lista. Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és az igazgató aláírásával hitelesített formában kell tárolni. Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem szükséges. A dokumentumokat a KIR rendszerében, továbbá az iskola informatikai hálózatában egy külön e célra létrehozott mappában tároljuk. A mappához való hozzáférés jogát az informatikai rendszerben korlátozni kell, ahhoz kizárólag az intézményvezető által felhatalmazott személyek (az iskolatitkár és az igazgatóhelyettesek) férhetnek hozzá. Az iskolánkban használatos digitális napló elektronikusan előállított, papíralapon tárolt adatként kezelendő. Az elektronikus naplóba az adatokat digitális úton viszik be az iskola vezetői, tanárai és az adminisztrációért felelős alkalmazottak. Az adatok tárolása ideiglenesen az iskola e célra használatos szerverén történik, a frissítés legalább egyórányi gyakorisággal történik. A digitális napló elektronikus úton tárolja a tanulók adatait, osztályzatait, a tanítási órák tananyagát, a hiányzókat, valamint a tanulókkal kapcsolatos intézkedéseket, a szülők értesítését. Féléves gyakorisággal kell kinyomtatni a tanulók által elért félévi eredményeket, a tanulók igazolt és igazolatlan óráit. Félévkor a tanuló előbb felsorolt adatait tartalmazó kivonatot ki kell nyomtatni vagy a diáknaptárba beírni, azt az osztályfőnöknek alá kell írnia, az iskola körbélyegzőjével le kell pecsételni, a kinyomtatott iratot pedig át kell adni a tanulónak vagy a szülőnek. A tanév végén a digitális napló által generált haladási és osztályozó naplókat le kell menteni, majd jogszabályban megadott ideig az irattárba kell helyezni és évenként frissíteni. Eseti gyakorisággal kell kinyomtatni a tanuló által elért eredményeket, az igazolt és igazolatlan órák számát, a záradékokat tartalmazó iratot iskolaváltás vagy a tanulói jogviszony más megszűnésének eseteiben. III. A GIMNÁZIUM SZERVEZTI FELÉPÍTÉSE 1. Az intézmény szervezeti egységei és felépítése Az oktató-nevelő munka szervezeti egységei: vezetője az igazgató. Az igazgató közvetlen munkatársai: a rendi igazgatóhelyettes az általános igazgatóhelyettes, az oktatási igazgatóhelyettes, a gazdasági vezető (igazgatóhelyettes). Munkaközösségek: - osztályfőnöki - hittan filozófia etika - magyar és ének-zene - angol nyelv - idegen nyelvi - történelem és rajz - matematika - fizika- informatika - természettudományos - testnevelés és tánc A gazdasági iroda: pénzügyek tervezése, irányítása, pénztár, számfejtési, élelmezési, karbantartási, takarítási tevékenységek. A működtetésért felelős a gazdasági vezető. 11

12 Az eltérő tevékenységű szervezeti egységek munkáját az igazgató hangolja össze. 2. Az intézmény felelős vezetője az igazgató A gimnázium egyedüli felelős vezetője az igazgató. Az igazgató megbízása a Fenntartó joga és kötelessége. Az igazgató vezetői tevékenységét két igazgatóhelyettes, rendi igazgatóhelyettes és a gazdasági vezető (igazgatóhelyettes) közreműködésével látja el. Az igazgató jogállását a magasabb vezető beosztás ellátásával megbízott személyekre vonatkozó rendelkezések határozzák meg. Az igazgatónak az iskola vezetésében fennálló felelősségét, képviseleti és döntési jogkörét a Fenntartó megbízási dokumentuma és a hatályos törvények állapítják meg. Ellátja továbbá a jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt át nem ruházott feladatokat. Felelős a gimnázium szakszerű és törvényes működéséért, az ésszerű és takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a gimnázium munkavállalói felett a munkáltatói jogokat. Képviseli a gimnáziumot állami és egyházi szervek és más harmadik természetes vagy jogi személy előtt. Iskolaképviseleti jogkörét átruházhatja az igazgatóhelyettesekre és a gazdasági vezetőre. Megszervezi a tanulók zavartalan munkavégzéséhez szükséges feltételeket. Megszervezi a gimnáziumi munka folyamataiban az ellenőrzéseket. Jogköre és feladatai: - a gimnázium katolikus szellemének megőrzése, - a gimnázium működésének tervezése, szervezése és ellenőrzése, - a nevelőtestület vezetése, jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk megszervezése és vezetése, - a nevelő és oktató munka irányítása és ellenőrzése, - a Pedagógiai Programban, az SZMSZ-ben, a házirendben a módosítások előkészítése, - a tanév helyi rendjének elkészítése, - a nevelőtestületi értekezletek előkészítése, - bizonyítványok és hivatalos iratok aláírása, - diákokkal kapcsolatos fegyelmi ügyekben eljárás, - a helyettesek és gazdasági vezető megbízása, - munkaközösség-vezetők megbízása, - az osztályfőnöki munkaközösség vezetője, - utalványozási jogkör, - kiadmányozási jogkör, - a beiskolázás megszervezése és lebonyolítása, - jutalmazási és fegyelmi kérdésekben döntés, - a panaszok és a közérdekű bejelentések kivizsgálása, - óralátogatások végzése, - az évenkénti lelkigyakorlat biztosítása, - döntés a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos kérdésekben (felvétel, vizsgaengedélyek, felmentések, fegyelmi ügyek), - felelős a nemzeti és iskolai ünnepek méltó megszervezéséért, - felelős a gimnázium évkönyvének szerkesztéséért, - felelős az oktatási hatóságok részére kiadott jelentésekért, - a javaslattevés kitüntetések adományozására, - kapcsolattartás a szülőkkel, - költségvetés elkészíttetése és felterjesztése - a sajtóügyekben eljárás, - a külföldi kiküldetés engedélyezése, ill. jóváhagyása. 12

13 3. Az igazgatóhelyettesek A gimnáziumban több igazgatóhelyettes van: rendi igazgatóhelyettes, általános igazgatóhelyettes, oktatási igazgatóhelyettes és gazdasági vezető (igazgatóhelyettes). Az intézményvezető-helyettesek megbízása során a Fenntartó egyetértési jogot gyakorol. Rendi igazgatóhelyettes A rendi igazgatóhelyettes feladatkörét, jogait és kötelességeit a Rend Tartományfőnöknőjével egyeztetve határozza meg az Igazgató. Általános igazgatóhelyettes Jogai és kötelezettségei: - távollétében a helyettesítési rend szerint helyettesíti az igazgatót, - a tantárgyfelosztás megtervezése, - felügyeli és szervezi az órarendkészítést, - a digitális napló előkészítése, évközi karbantartása és ellenőrzése, - helyettesítés és óracserék szervezése és lebonyolítása, - segíti lebonyolítani a felvételit a gimnáziumban, - segíti lebonyolítani a gimnáziumban az érettségi vizsgákat, - segíti a javító és az osztályozó vizsgák megszervezését és lebonyolítását, - félévente ellenőrzi a nevelő-oktató munkával kapcsolatos feladatok határidejének betartását, - ellenőrzi az anyakönyvek vezetését, - statisztikai adatszolgáltatást elvégzi, - szervezi az óralátogatásokat, - tanórák látogatása, - a tanóravédelem elvének érvényesítése, - a szakmai munkaközösségek munkájának ellenőrzése, - koordinálja az ünnepélyek és iskolai megmozdulások megszervezésével megbízottak munkáját, - segíti az iskola munkatervében nem rögzített, évközben adódó feladatok megoldását, - részt vesz az Igazgató mellett a nevelőtestületi és osztályfőnöki konferenciák előkészítésében és a szükséges tudnivalókról tájékoztatja a nevelőtestület tagjait. Oktatási igazgatóhelyettes Jogai és kötelezettségei: - távollétében a helyettesítési rend szerint helyettesíti az igazgatót - segíti az adatszolgáltatásokat, - segíti a javító és az osztályozó vizsgák megszervezését és lebonyolítását, - szervezi, lebonyolítja a fegyelmi tárgyalásokat, - szervezi és segíti lebonyolítani a felvételit a gimnáziumban, - szervezi és segíti lebonyolítani a gimnáziumban az érettségi vizsgákat, - szervezi és segíti lebonyolítani az önkéntes munkát a gimnáziumban, - szervezi és segíti lebonyolítani az emelt szintű és a nyelvi választásokat, - segíti koordinálni a tanórákon kívüli foglalkozásokat, - az évenkénti lelkigyakorlat biztosítását segíti, - részt vesz a nevelői-oktatói munka eredményességének ellenőrzésében, - a munkafegyelem vizsgálata, tanóra látogatás, - a nemzeti és iskolai ünnepek méltó megszervezését elősegíti, - a tanóravédelem elvének érvényesítése, - segít az Igazgató mellett a nevelőtestületi és osztályfőnöki konferenciák előkészítésében és azokon részt vesz, - segíti az iskola munkatervében nem rögzített, évközben adódó feladatok megoldását. 4. Az intézmény vezetőinek helyettesítési rendje 13

14 Hatáskörük és illetékességük kiterjed mindazon területekre, amelyet a jelen szabályzat tartalmaz. Az igazgatót távollétében, illetve akadályoztatása esetén az azonnali döntést igénylő kérdésekben az általános igazgatóhelyettes helyettesíti. Együttes akadályoztatásuk esetén az oktatási igazgatóhelyettes látja el a helyettesítői feladatokat. Tartós távollét (két héten túli időtartam) esetén a Fenntartó határozza meg a helyettes személyét. Az igazgatót döntései előkészítésében véleményükkel, javaslatukkal segítik az igazgatóhelyettesek és a munkaközösségek vezetői. Az operatív vezetési ügyekben az igazgató, az igazgatóhelyettesek heti rendszerességgel, az osztályfőnökökkel havonta (a hónap második keddjén) találkozik és megbeszélést tart. 5. Az iskolatitkárok Az iskola operatív ügyintézői. Feladatuk: - irodai adminisztráció, - a tanulók személyes adatainak naprakész nyilvántartása, - tanulói jogviszonyról szóló igazolások kiállítása, - beírási napló vezetése, - törzskönyvek gondozása, illetve másodlatok kiadása, - diákigazolványok és pedagógusigazolványok intézése, - az adminisztrációs határidők (érettségi jelentkezés, tanulmányi versenyek, stb.) - iratok iktatása és irattárazása, - felvételivel kapcsolatos feladatok, - az érettségivel kapcsolatos feladatok, - telefonügyelet a tanítás alatt, - gimnázium működésének elősegítése (csengetések), - segítik az iskola munkatervében nem rögzített, évközben adódó feladatok megoldását. Feladatuk az iskolavezetés munkájának és a tanárok adminisztrációs tevékenységének segítése. A munkájuk végzése során fokozottan kell ügyelniük a szolgálati titok megtartására, és a személyiségi jogok tiszteletben tartására. 6. A gazdasági vezető Az iskola gazdasági vezetőjét az igazgató nevezi ki a Fenntartó egyetértésével, ő állapítja meg a tanárok törvényes illetményét, elősegíti a munkáltatói jogok törvényes gyakorlását. Beszámolási és tájékoztatási kötelezettséggel tartozik az iskola igazgatójának. Az iskola igazgatója mellett aláírási jogot gyakorol a gazdasági egység pénzgazdálkodása területén. Felelősség terheli a gazdasági egység elfogadott költségvetésének, az azzal kapcsolatos pénzgazdálkodásnak és a számviteli rendnek a Számviteli Törvény szerinti maradéktalan törvényes végrehajtásáért. A gazdasági vezető felelőssége: felelős a gazdasági egység Számviteli Törvényben előírt számlatükrének elkészítéséért, szükség szerinti módosításáért, betartásáért és betartatásáért, felelős az éves költségvetés törvények szerinti elkészítéséért, az éves költségvetés maradéktalan végrehajtásáért, felelős az Adótörvényben előírt adatok nyilvántartásáért, és az adóhatóságnak előírás szerinti közléséért, 14

15 felelős a gazdasági egység munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi előírásaival kapcsolatos gazdasági feladatok figyelemmel kíséréséért, felelős a gazdasági egység időszaki és éves költségvetési beszámolójának elkészítéséért, felelős az igazgató által felvett dolgozók munkaszerződések előkészítésért. Feladatai: elkészíti a gazdasági egység éves költségvetését, és azt jóváhagyásra előterjeszti az iskola igazgatójának, a költségvetést érintő évközi törvény- és rendeletmódosulásról azonnal tájékoztatja az iskola igazgatóját, figyelemmel kíséri az iskola vagyonállagát és szükség esetén javaslatot tesz annak állagmegóvására, költséggazdálkodást illető megoldhatóságára, gondoskodik a gazdasági egység dolgozói bérszámfejtésének időben történő elkészítéséről, figyelemmel a TBK és SZJA előírásokra, az éves jóváhagyott költségvetés alapján végzi a gazdasági egység pénzgazdálkodásával kapcsolatos teendőket, a Számviteli és Adótörvények alapján gondoskodik a főkönyvi és analitikus könyvelés vezetéséről, a költségvetés évközi módosítását /szükség szerint/ kidolgozza és jóváhagyásra előterjeszti az iskola igazgatójának, elkészíti az időszakos jelentéseket, beszámolókat és azokat az igénynek megfelelően továbbítja, elkészíti a Számviteli és Adótörvények alapján szükséges éves költségvetést érintő könyvelési feladatokat és gondoskodik azok lekönyveléséről, ellenőrzi a házipénztárból kifizetésre kerülő pénzeszközök jogosságát, az ezzel kapcsolatos bizonylatok alaki, tartalmi és formai előírásainak betartását, időszakos és éves zárási és leltározási feladatok elvégzése, ellenőrzi az irányítása alá tartozó alkalmazottak munkaidejének, munkájának és munkarendjének betartását, gondoskodik arról, hogy a gazdasági egység munkafolyamataiban a kapcsolódó ellenőrzés biztosítva legyen /folyamatba épített ellenőrzés/, elkészíti az évközi és éves adóbevallásokat, és az iskola igazgatójának jóváhagyó aláírása után benyújtja az adóhatósághoz, gondoskodik a gazdasági egység valamennyi dolgozójáról, ügyeiről vezetett nyilvántartása naprakész vezettetéséről, elkészíti és jóváhagyásra előterjeszti a gazdasági egység éves költségvetési beszámolóját, és gondoskodik a felügyeleti szervhez történő továbbításáról és elfogadtatásáról. Segíti, a gimnázium munkatervében nem rögzített, évközben adódó feladatok megoldását. A gazdasági vezető munkatársai: konyhai vezető, műszaki vezető, munkaügyi előadó, a pénztáros, az iskolatitkár, a technikai alkalmazottak, (a karbantartó, a portás, takarítók, stb.) feladataikat a mindenkori munkaköri leírásuk alapján látják el. 7. Technikai dolgozók Munkavégzésükkel kapcsolatos kötelességeiket és jogaikat a megfelelő jogszabályok szabályozzák. A jelenléti ívet érkezéskor és távozáskor a portán alá kell írni. A letöltött munkaidőt a gazdasági vezető igazolja. Ettől eltérni csak az igazgató engedélyével lehet. Munkájukat a munkaköri leírás és a vezetők beosztása szerint végzik. 8. A nevelőtestület működése 15

16 A nevelőtestület a Nemzeti Köznevelési Törvény 70. alapján a nevelési-oktatási intézmény pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület tagja a nevelési-oktatási intézmény valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja. A nevelési-oktatási intézmény nevelőtestülete nevelési és oktatási kérdésekben, a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos ügyekben, valamint e törvényben és más jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyébként pedig véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. Az iskola életével, hivatalos ügyeivel kapcsolatos intézkedések, viták és minden más adat a tájékoztatás célját szolgáló anyagok kivételével (azaz a diákoknak szóló hirdetések és a faliújságra kihelyezett anyagok) szolgálati titok, ezt a nevelőtestület minden tagja köteles megőrizni. A nevelőtestület döntéseit értekezleten, nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza, kivéve a jogszabályban meghatározott eseteket. A nevelőtestület rendes és rendkívüli értekezleteket tart. A nevelőtestület rendes értekezletei A tanév során a nevelőtestület az alábbi állandó értekezleteket tartja: tanévnyitó, tanévzáró, félévi és év végi osztályozó, minden hónap negyedik keddjén nevelőtestületi értekezlet. Amennyiben a nevelőtestület tagjainak egyharmada vagy az intézmény igazgatója szükségesnek látja, rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze, az intézmény lényeges problémáinak megoldására. A nevelőtestület értekezletein emlékeztető feljegyzés készül az elhangzottakról. A nevelőtestület döntései és határozatai az intézmény iktatott anyagába kerülnek. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból meghatározott időre bizottságot, úgynevezett ad hoc bizottságot hozhat létre. A nevelőtestület írásos előterjesztés alapján tárgyalja és dönt a következőkben: szervezeti és működési szabályzat, pedagógiai program, házirend, munkaterv, tanév rendje, fegyelmi ügyek, tanulók osztályozó vizsgára bocsátása, iskolai munkáról szóló átfogó beszámoló elfogadásáról, nevelőtestületi jogok átruházásáról. 9. A pedagógusok Az iskolában foglalkoztatott munkavállalók munkavégzésükkel kapcsolatos kötelességeiket és jogaikat a hatályos törvények szabályozzák. A munkavállalók egy része oktató-nevelő munkát végző pedagógus, a többi dolgozó az oktató-nevelő munkát közvetlenül segítő alkalmazott, illetve egyéb alkalmazott. Iskolánk minden tanára elsősorban élete példájával nevel. Ez egyaránt igaz az iskolai és az iskolán kívüli magatartására is. Iskolánk katolikus, szerzetesi iskola. Legyen a pedagógus is olyan hívő, vallását gyakorló, keresztény ember, akire tanítványai felnézhetnek, akit nemcsak szakmai, de emberi példának tekinthetnek. A rájuk bízottakat hitükből fakadó szeretettel vezessék, amely állandó megbocsátásra képes. A hivatali titok megőrzésére az iskola minden dolgozója köteles. Az iskolai élet egészére figyelve saját munkakörén túl is segítse a közösség tagjainak emberi és keresztény kibontakozását. Esetleges akadályoztatását időben jelezze! Óra elhagyására vagy 16

17 cseréjére csak komoly ok miatt kerülhet sor. Személyi ügyekben a szeretetről és a diszkrécióról soha ne feledkezzék meg! Az iskola tanulóitól és szüleitől jogtalan előnyt, illetve a mindennapi életben szokásos figyelmesség kivételével ajándékot, kölcsönt nem fogadhat el. Az iskola tanulótól olyan tevékenységért nem kérhet pénzt, melyet az iskola célként és feladatként a pedagógiai programjában kitűz. A pedagógusok munkaköri kötelességei: Szakmai hivatásbeli elvárások: - a Római Katolikus Egyház hivatalos tanítását képviseljék, azzal ellenkezőt ne tanítsanak; - a kötelező óraszámuknak meg kell lenni, amely a tanítás, a nevelés, a tanulókkal való egyéb közvetlen foglalkozásból áll, melyek a pedagógus szakértelmét igénylik; - nevelő munkájukhoz azokat a módszereket válasszák ki, melyek tevékenységüket leginkább hatékonnyá és eredményessé teszik; - rendszeres önképzéssel, a továbbképzéseken való részvétellel és a munkaközösség munkájába történő bekapcsolódással fejlesszék szaktárgyi és általános műveltségüket; határidőre megszerezzék a kötelező minősítéseket; - öltözködésük, megjelenésük legyen rendezett, tiszta, amellyel példát mutathatnak diákjaiknak. Adminisztrációs teendők: - az iskolai adminisztrációt gondosan vezessék: statisztikák készítése stb.; - az elektronikus haladási és osztályozó naplót naprakészen vezessék; - tanévi munkájukat tanmenetben tervezzék meg. Személyes törődés: - legyen külön gondjuk a gyöngébb tanulókra, és segítsék elő a tehetségesebb tanulók hatékonyabb fejlődését; - tanulók feleleteit nyilvánosan értékeljék, az érdemjegyet közöljék a tanulóval; - a témazáró dolgozatokat legalább egy héttel a tervezett időpont előtt jelentsék be; - az írásbeli dolgozatokat, felmérőket 10 tanítási napon belül javítsák ki, nyilvánosan értékeljék, adják ki úgy, hogy azokat a gondviselő is láthassa. Jelenlét az iskolában: - A tanítási, foglalkozási beosztás szerinti órájuk előtt 10 perccel a munkahelyen, illetve tanítás nélküli munkanapok programjának kezdete előtt 10 perccel annak helyén kötelesek megjelenni. Iskolába való be és kilépéskor használják a beléptető rendszert. - Órájukat pontosan és szakszerűen tartsák meg. - A munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát lehetőleg előző nap, de legkésőbb az adott munkanapon reggel 7.30-ig kötelesek jelenteni a titkárságon keresztül, vagy közvetlenül az igazgatónak vagy helyetteseinek, hogy helyettesítésükről intézkedhessenek. - Előre látható esetben a pedagógus az igazgatótól kérhet engedélyt legalább 1 nappal előbb a feladata (tanóra; foglalkozás; felügyelet stb.) elhagyására. A tanmenettől eltérő tartalmú foglalkozás megtartását, a tanóra elcserélését az igazgatóhelyettesek engedélyezik. - Az iskola ünnepélyein és a diák lelkigyakorlaton beosztás szerint vegyenek részt. - A tanterem rendjére felügyel és bármilyen balesetveszélyes helyzetet, károkozást tapasztal, akkor legkésőbb a következő szünetben a titkársági füzetbe beírja. - A tanítás végeztével fölpakoltatják a székeket és a könnyen összeszedhető szemetet összeszedetik a teremben. 17

18 Kapcsolat tanárokkal, szülőkkel: - A tanév rendjében meghatározott fogadóórákon, konferenciákon, értekezleteken vegyenek részt. - Szakmai értekezleteken vegyenek részt. - Rendszeres kapcsolatot tartsanak az osztályfőnökkel és szülőkkel. - A szülőket tájékoztassák, a tanuló érdemjegyeiről a digitális naplón keresztül, ellenőrizzék a Diáknaptárt, ha üzenetet írtak be. Programok, felügyeletek: - A lelkigyakorlatok, sportnapok, tanítás nélküli munkanapok idején tehát a pedagógus köteles megbízás szerint részt venni az azokhoz kapcsolódó kirándulásokon, iskolai programokon. - Megbízás esetén pontosan lássák el az ebédlői, tanulószobai, vagy más felügyeletet. - Megbízás esetén lássák el a különböző versenyeken, felvételin, javító és osztályozó vizsgán, érettségin, stb. történő felügyeletet. - Segítsék az iskolán kívüli programok, osztálykirándulások, táborok és túrák lebonyolítását. - Segítsék, az iskola munkatervében nem rögzített, évközben adódó feladatok megoldását. A munkaidő: A pedagógus heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (a továbbiakban: kötött munkaidő) az intézményvezető által meghatározott feladatok ellátásával köteles tölteni, a munkaidő fennmaradó részében a munkaideje beosztását vagy felhasználását maga jogosult meghatározni. A teljes munkaidő ötvenöt hatvanöt százalékában (a továbbiakban: nevelésseloktatással lekötött munkaidő) tanórai és egyéb foglalkozások megtartása rendelhető el. A kötött munkaidő fennmaradó részében a pedagógus a nevelés-oktatást előkészítő, nevelésoktatással összefüggő egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lát el. Az intézményvezető a kötött munkaidőben ellátandó feladatok elosztásánál biztosítja az arányos és egyenletes feladatelosztást a nevelőtestület tagjai között. A pedagógusok a tanévzáró konferencia megkezdése előtt adják le a megfelelő iratokat az iskola vezetésének, a rájuk bízott termeket, szertárakat tegyék rendbe, azok leltárát az igazgató helyettessel együtt ellenőrizzék. Tanítási szünetek A tanítási szüneteket a pedagógusok úgy kezdhetik meg, hogy feladataikat befejezték. A nyári szünet után, augusztus 21-től készen kell állniuk arra, hogy az iskolában adódó munkákat elvégezhessék, jelen lehessenek a konferenciákon, pótvizsgákon, egyéb tanévkezdési feladatokon. 10. Az iskolai közösségek: osztályfőnöki munkaközösség, osztályfőnök Az osztályfőnöki munkaközösség Az osztályfőnöki munkaközösség az iskola nevelési kérdéseiben az igazgató döntés előkészítő és tanácsadó testülete. Konferenciáin megtárgyalja az aktuális feladatokat, a nevelési problémákat és azokra lehetőség szerint megoldási javaslatot tesz. Az osztályfőnök Az osztályok életét az osztályfőnök vezeti és fogja össze. Feladatának elvégzésére az igazgatótól kap megbízást úgy, hogy osztályát lehetőleg érettségiig végigvezesse. Munkáját az osztályban tanító tanároktól, a tanulók szüleitől és az igazgatótól kapott információk figyelembevételével végzi. Javaslattevő és intézkedési jogköre kiterjed az osztállyal kapcsolatos minden kérdésre. A keresztény pedagógia elvei és gyakorlata szerint neveli tanítványait. Összehangolja osztályában a nevelési tényezőket, mindent megtesz azért, hogy osztálya jó közösséggé 18

19 váljon. Tanítványai családi hátterének és személyiségének alapos megismerésére törekedve - a gimnázium nevelési céljainak megfelelően, azokkal azonosulva - formálja diákjai személyiségét, segíti önismeretük, hivatástudatuk fejlődését. Megkülönböztetetten figyel azokra, akik képességeikhez mérten gyengébben teljesítenek, felderíti az okokat és segít kiküszöbölni azokat. Keresi a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók megsegítésének módjait, támaszkodva problémás esetekben az iskolapszichológusra. A hivatali titokra és a személyiségi jogokra, diszkrécióra különösen ügyel munkája és diákokról adott véleménye során. Az osztályfőnök feladatai különösen: Adminisztrációs teendők, amelyeket el kell végeznie: - az osztályra vonatkozó hivatalos iratok, digitális napló, törzskönyv napra kész vezetése, bejegyzésekkel történő ellátása; - bizonyítványok időben történő pontos vezetése, kitöltése, bejegyzésekkel történő ellátása; - az ellenőrző könyvek (Diáknaptár része) kitöltetése, vezetésük számonkérése, beírások aláírásának számontartása; - osztályozó vizsgára történő jelentkezések számontartása, jelentése; - a tanulók hiányzásainak rögzítése, a mulasztott órák igazolásainak ellenőrzése, és a szükséges lépések megtételére figyeljen igazolatlan órák esetén; - egyéb adminisztrációs teendők elvégzése. Személyes törődés, amelyeket meg kell tennie: - a szülőkkel és az osztályban tanító tanárokkal együttműködve törekszik arra, hogy minél jobban megismerje és fejlessze tanítványai személyiségét; - folyamatosan figyelemmel kíséri és értékeli az osztályközösség alakulását, és az osztály tanulmányi munkáját; - ismerje tanítványai családi hátterét, iskolán kívüli elfoglaltságait; - figyelemmel kíséri és irányítja a tanulók tanítási órán kívüli iskolai elfoglaltságát; figyelje és segítse a hátrányos helyzetű tanulókat; - hivalkodó megjelenés esetén intézkedik (miniszoknya, arcfestés, testékszer, rasszista és vallásellenes pólók, stb.), - különösen sokat kell figyelnie a sokat mulasztó tanulókra. Ahol, és amikor jelen kell lennie: - az osztályban igyekezzen minden nap legalább egyszer megjelenni, - a lelkigyakorlaton ő gondozza osztályát és jelen van a programokon, - jelen van az osztály közös szentmiséin, - ünnepélyeken igyekszik az osztályával részt venni, ha órája nem akadályozza, - jelen van és felügyel osztályának tanításon kívüli iskolai programjain. Hivatalos osztályfőnöki teendők, amelyeket el kell végeznie: - legyen kidolgozott nevelési terve, osztályfőnöki tanmenete. Az osztályteremmel kapcsolatos feladatai, amelyeket meg kell tennie: - legyen gondja arra, hogy osztályának terme ízlésesen díszített legyen; - legyen gondja, hogy az osztályteremben bármilyen balesetet okozó eszközt észlel vagy rongálást tapasztal, akkor minél hamarabb elhárítsuk, - tanév elején átveszi és végén átadja az osztálytermet, - törődjék azzal, hogy a diákok a tanítás végeztével fölpakolják a székeket és könnyen összeszedhető szemetet ne hagyjanak a teremben: padjaikban, földön. Osztályában tanító tanárokkal kapcsolatos feladatai, amelyeket meg kell tennie: - legyen velük olyan kapcsolatban, hogy diákjairól általuk pontos képet kaphasson, azok nem titkos ügyeit megbeszélhesse; 19

20 - látogatja az osztálya tanítási óráit; - előkészíti az osztályozó értekezleteket, és azon áttekinti az osztály munkáját, valamint értékeli az osztály munkáját, amennyiben szükséges, az egyes tanulókat. Szülőkkel történő kapcsolattartása, amelyeket el kell végeznie: - szülői értekezleten beszámol az osztály neveltségi, és tanulmányi helyzetéről, ismerteti elgondolásait, kikéri a szülők véleményét; - tájékoztatja a szülőket a tanuló személyiségének fejlődéséről, tanulmányi munkájáról, magatartásáról és hiányzásairól; - családokat igyekezzék meglátogatni, amennyiben szükséges; - a pályaválasztást segíti és megbeszéli a szülőkkel; - félévente legalább egy alkalommal ez benne van a tanév rendjében is - szülői értekezletet tart; - fehér-asztalt, azaz szülőtalálkozót szervezhet. Osztály-diákbizottsággal kapcsolatos feladatai, amelyeket el kell végeznie: - segíti az osztály-diákbizottság és az iskolai DÖK munkáját; - az osztályozó konferenciák előtt kikéri véleményüket a magatartás- és szorgalomjegyekről. A vallásos élettel kapcsolatos teendői, amelyeket el kell végeznie: - jelen van osztályának diákmiséin; - a lelkigyakorlat nem lelki vezetőre tartozó részét - megszervezi, és programon jelen van. A programokkal kapcsolatos feladatai, amelyeket el kell végeznie: - szervezi osztálya tanulmányi kirándulásait, felkéri arra a kísérő tanárt; - segíti a tanulókat programok szervezésében; - igyekezzék rendszeresen programot szervezni a diákjainak; - igyekezzék évente legalább két osztály szinten meghirdetett túrát, programot szervezni az osztályának. 11. A szakmai munkaközösségek A köznevelési törvény 71. szerint: a nevelési-oktatási intézmény pedagógusai szakmai munkaközösségeket hozhatnak létre. Az iskolában a már felsorolt munkaközösségek működnek. A munkaközösség szakmai, módszertani kérdésekben segítséget ad a nevelésioktatási intézményben folyó nevelő és oktató munka tervezéséhez, szervezéséhez, ellenőrzéséhez. A szakmai munkaközösségek javaslattételi és véleményezési jogkörük gyakorlásával kapcsolódnak be az iskola életébe. A szakmai munkaközösség munkájának irányítását munkaközösség-vezetők végzik. A munkaközösség-vezetőket a munkaközösség tagjainak javaslata alapján az igazgató bízza meg. A munkaközösség-vezető feladatai: - összeállítják a munkaközösség éves programját, - megbeszélik velük a tankönyvválasztást, és azt a törvény szerint jóváhagyatják, - összehangolják az azonos területen működő tanárok munkáját, a szakkörök, fakultációk indításával kapcsolatos javaslataikat, az érettségi tételeket, - óralátogatásokat végeznek, - szervezhetnek bemutató órákat, melynek tervét az éves munkaterv tartalmazza, - szervezik a pedagógusok továbbképzését, - figyelemmel kísérik a szakmai versenyek kiírását, gondoskodnak a nevezésről és a helyi versenyek lebonyolításáról, - törekednek az iskolán belüli egységes értékelés megvalósítására, - összeállítják az osztályozó és javító vizsgák feladatait, 20

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2016-2017. tanév Ellenőrzés fogalma A köznevelési intézmény működésének vizsgálata a hatályos jogszabályok és a pedagógiai program alapján. Ellenőrzés feladata Az ellenőrzés az írott

Részletesebben

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest,

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, 2017.03.02. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

LázárErvin Általános Iskola

LázárErvin Általános Iskola LázárErvin Általános Iskola Szülői szervezet működési szabályzata 5.sz melléklet Budapest 1043 Erzsébet utca 31 OM-azonosítója: 034862 Intézmény fenntartója:klebersberg Intézményfenntartó Központ Intézmény

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EGYHÁZASGERGE 2009 TARTALOM I. Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 3 II. Az oktatási intézmény meghatározása...

Részletesebben

2. sz. melléklet. Adatkezelési Szabályzat

2. sz. melléklet. Adatkezelési Szabályzat 2. sz. melléklet Adatkezelési Szabályzat 1 Kövy Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Adatkezelési Szabályzata Készítette: Boros Lajosné igazgató 2 ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Kövy Sándor Általános

Részletesebben

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltót, Zrínyi M. u. 2. Ügyiratszám: /2013 Előterjesztés Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Napirend: Előadó:

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata

TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 62. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. augusztus 24-i

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája. Szervezeti és működési szabályzat 2015.

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája. Szervezeti és működési szabályzat 2015. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája Szervezeti és működési szabályzat 2015. Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 5 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLJÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata 2014. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. A diákönkormányzat célja,

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának október 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának október 26-i rendes ülésére Hu/1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának 2016. október 26-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő, bizottsági

Részletesebben

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 5435 Martfű Május 1. út 2. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYŐR 2013.

Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYŐR 2013. Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYŐR 2013. TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft.

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft. Intézmény neve: Szabályzat típusa: MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM Szülői szervezet működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: 201251 Intézmény

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Székesfehérvár, szeptember 1.

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Székesfehérvár, szeptember 1. GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 2016. Székesfehérvár, 2016. szeptember 1. 1 Gyakornoki szabályzat Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium Jogszabályi háttér A gyakornokra, a gyakornoki időre és a minősítő vizsgára

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI Az intézményben a Munka Törvénykönyve 140/A. (1) bekezdése alapján munkaidőnyilvántartást kell vezetni a munkavállalók rendes és rendkívüli munkaidejével,

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Együttműködési megállapodás 1.sz.melléklet Együttműködési megállapodás mely létrejött az I. István Szakképző Iskola nevelőtestülete

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. 1 A szabályzat létrehozásának jogalapját a 2011. évi CXC. tv a köznevelésről, a 2013. évi CXXIX.

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 33 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT a Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola SZMSZ-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Zalaegerszegi

Részletesebben

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 Pápa, Fő tér 6. (fax): 06-89/324-852 E-mail: sztistvan@sztistvan-papa.sulinet.hu Bankszámlaszám: OTP 11748045-20018896 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA (( GYŐR 2015 A felsőoktatásról szóló 1993. évi L. tv., az államháztartásról szóló 1992. évi VIII. tv., az államháztartás

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

A KISKUNHALASI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA és a GY. SZABÓ BÉLA TAGISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

A KISKUNHALASI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA és a GY. SZABÓ BÉLA TAGISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A KISKUNHALASI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA és a GY. SZABÓ BÉLA TAGISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 Bevezető 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Erzsébet Utcai Általános Iskola

Erzsébet Utcai Általános Iskola Erzsébet Utcai Általános Iskola Diákönkormányzati szabályzat 13. sz melléklet 1043 Budapest Erzsébet u. 31 034862 Intézmény fenntartója: Budapest Főváros IV.ker. Önkormányzat Intézmény vezetője: Pál lászlóné

Részletesebben

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata Ikt.sz: Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Gyula Szent István út 38- Diákönkormányzat

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat

Helyi értékelési szabályzat SZÁZHALOMBATTAI ÖNKORMÁNYZAT SZÁZHALOMBATTAI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA OM: 032791 2440 Százhalombatta Posta köz.4. 1 Helyi értékelési szabályzat Hatályos: 2016. október 1. 2 A Százhalombattai Százszorszép Óvoda

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat [Ide írhatja a szöveget] Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a 2/229/2012.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 2014 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Makói Tankerület. Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Makói Tankerület. Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Makói Tankerület Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzata Készítette a Dózsa György Általános iskola nevelőtestülete 2013. Apátfalva

Részletesebben

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( )

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( ) Rozmis Attiláné Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak (2015.09.01.) Az elmúlt és az idei évben több ponton is megváltozott a köznevelést

Részletesebben

ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról és annak végrehajtására kiadott

Részletesebben

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A DÖK az 1993. évi LXXIX. tv. 62 64. -aiban foglaltak alapján működik, kiegészülve a gimnázium Szervezeti Működési Szabályzatával

Részletesebben

1. A helyi értékelési szabályzat

1. A helyi értékelési szabályzat 1. A helyi értékelési szabályzat Intézményünk helyi értékelési szabályzata a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendeletnek (a továbbiakban: Kormányrendelet) a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörökben

Részletesebben

A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 2016. október 1. A 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint készült, az intézmény nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő, pedagógus

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

TÓCÓSKERTI ÓVODA. Hatályos: év október hó 1. napjától

TÓCÓSKERTI ÓVODA. Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT TÓCÓSKERTI ÓVODA Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától A Tócóskerti Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA í é á ü í ó á í ó ő á ó á ö ó é ő 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a Bíborvég

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Szabóné Tóth Erika Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Mi is az a Házirend? Jogi forrás Intézményi belső normatív szabály. Jogi szabály, amelynek szükségszerű és nélkülözhetetlen tartalmi és eljárásbeli

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerület Dunaújvárosi Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések...3 2. Az

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kiszombor Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat Készítette: Dr. Mező Ferenc Gimnázium 2015.09.01 A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (13) bekezdése szerint kiadom az alábbi szabályzatot, mely a meghatározott

Részletesebben

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 59. rendelkezése

Részletesebben

NYITOTT VILÁG ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

NYITOTT VILÁG ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA NYITOTT VILÁG ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére,

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR 3. számú melléklet MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR Az intézmény neve/címe: Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium; Nyíregyháza, Széchenyi u. 29-37. Tanár Név: Születési hely, idő: Anyja neve:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg 9400 Sopron, Feny tér 1. SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Sopron, 2013. március Barilichné Tóth Rita igazgató Tartalom

Részletesebben

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 4. számú melléklet ANDRÁSSY GYULA SZAKKÖZÉPISKOLA TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 2013. 2 TANÁRMINŐSÍTÉS Andrássy Gyula Szakközépiskola Iskolahasználói elvárások és minőségpolitikai indikátorok 1. szint: alapvető

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. október 1. A Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Iskolai Diákbizottságának Szervezeti és Működési Jelen Szervezeti és

Részletesebben

Óvodai szakmai nap III.

Óvodai szakmai nap III. Óvodai szakmai nap III. Működést meghatározó dokumentumok A jó vezető pontosan olyan, mint egy kertész: felelősséget kell vállalnia azért, amit elültetett. Néha ki kell kapálnia a vadhajtásokat, de a jövőért

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Diákönkormányzata

Szervezeti és működési szabályzat Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Diákönkormányzata 2016. 0 Szervezeti és működési szabályzat Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Diákönkormányzata A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának SzMSz-e tartalmazza a diákönkormányzat szervezeti felépítését

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

SZMSZ Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola 2013.

SZMSZ Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola 2013. SZMSZ Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola 2013. 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 3

Részletesebben

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: 2013. április 01. Készítette: Aradvári Mihályné óvodavezető Kelt: Tatabánya, 2013. március 22. Intézmény neve: Bánhidai Szent Erzsébet

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda, és Egységes Óvoda- Bölcsőde (6914 Pitvaros, Petőfi tér 1.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. 09. 01-től 1 1. A szervezeti és működési

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

Dunabogdányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Bogdaner Grund- und Hauptschule und Kunstschule. Helyi értékelési szabályzat

Dunabogdányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Bogdaner Grund- und Hauptschule und Kunstschule. Helyi értékelési szabályzat Dunabogdányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Bogdaner Grund- und Hauptschule und Kunstschule Helyi értékelési szabályzat A pedagógus végzettségű, NOKS munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó

Részletesebben

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EGYEK 2015 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom Bevezetés... 5 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Gyakornoki szabályzat jogi környezete... 4 2. A szabályzat területi hatálya... 4 3. A szabályzat személyi hatálya... 4 4.

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat 1 Tartalomjegyzék 1.Általános rendelkezések 1.1.A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 1.2. A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Verebi Végh János Tagiskolája 2477 Vereb, Berényi u.4.. OM: 030175 2015/2016. tanév 1.

Részletesebben

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Ezen Szervezeti és Mőködési Szabályzat a Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola

Részletesebben

A SZOMÓDI ÍRISZKERT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA. Készítette: Beck Ottóné. intézményvezető. Szomód,

A SZOMÓDI ÍRISZKERT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA. Készítette: Beck Ottóné. intézményvezető. Szomód, A SZOMÓDI ÍRISZKERT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Beck Ottóné intézményvezető Szomód, 2016.09.15. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698 Készült a 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint Hatályos: 2016. október 01.-től Cegléd, 2016. szeptember

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLETI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BUDAPEST XXI. KERÜLETI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. BUDAPEST XXI. KERÜLETI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Lakitelek Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Tartalomjegyzék 1. A Szabályzat személyi hatálya... 2 2. Értelmező rendelkezések... 2 3. A gyakornokra

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hajdúsámson, 2015. május 12. Sándorné Sas Ildikó igazgató 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény

Részletesebben

Söjtöri Óvoda. helyi értékelési szabályzata

Söjtöri Óvoda. helyi értékelési szabályzata Söjtöri Óvoda helyi értékelési szabályzata Készítette: Csányiné Rácz Eszter óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. A helyi értékelési szabályzat készítése, elfogadása, hatályba lépése... 3 2. Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium

A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata TUDÁS - LELKISÉG - SZOLGÁLAT 2013 Tartalom TARTALOM... 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1.

Részletesebben