Független könyvvizsgálói jelentés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Független könyvvizsgálói jelentés"

Átírás

1 Független könyvvizsgálói jelentés A Matusz-Vad Zrt. részvényeseinek Az éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztük a Matusz-Vad Zrt. mellékelt 213. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 213. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből melyben az eszközök és források egyező végösszege E Ft, a mérleg szerinti eredmény E Ft (nyereség), és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll. A vezetés felelőssége az éves beszámolóért A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése. A könyvvizsgáló felelőssége A mi felelősségünk az éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól. A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményünk megadásához. 1

2 Vélemény Véleményünk szerint az éves beszámoló megbízható és valós képet ad a gazdálkodó Matusz-Vad Zrt december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban. Egyéb jelentéstételi kötelezettség: Az üzleti jelentésről készült jelentés Elvégeztük a Matusz-Vad Zrt. mellékelt 213. évi éves beszámolójához kapcsolódó, 213. december 31-i fordulónapra vonatkozó évi üzleti jelentésének a vizsgálatát. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért. A mi felelősségünk az üzleti jelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó éves beszámoló összhangjának megítélése. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a gazdálkodó nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Véleményünk szerint a Matusz-Vad Zrt évi üzleti jelentése a Matusz-Vad Zrt évi éves beszámolójának adataival összhangban van. Győr, 214. május 12. Pilli Gyula ügyvezető ig. GP-Audit Könyvvizsgáló Kft Győr, Babits M. u. 3. MKVK-1668 Pilli Gyula könyvvizsgáló MKVK

3 924 Györ, Vasvári Pál út 1/b. Adószám: Cégjegyzékszám: KSH: KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 213. évi éves beszámolóhoz Györ, Készült a FORINT-Soft Kft. Kiegészítő melléklet szerkesztő programjával

4 A tevékenységét 29-ben kezdte meg. A társaság alaptevékenysége: HUSNAGYKERESKEDELEM. A vállalkozás zárt körűen működő részvénytársaságként működik, a törzstőke nagysága 2 ezer Ft. Székhelye: 924 Györ Vasvári Pál út 1/b A társaság tulajdonosai belföldi magánszemélyek. A társaság tagjainak adatai: Név Lakhely ========= Matusz Balázs 928 Györ Sólyom út 18 Matuszné Poltz Judit 928 Györ Sólyom út 18 Aláírásra jogosultak: Név Lakhely ========= Matusz Balázs 928 Györ Sólyom út 18 Matuszné Poltz Judit 928 Györ Sólyom út 18 Képviseletre jogosult: Matusz Balázs, 928 Györ Sólyom út 18. A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése megbízott külső szolgáltató feladata. A külső szolgáltató neve, elérhetősége: E és T Consulto KFT Regisztrált mérlegképes könyvelő neve: ENDRÉDI GÁBORNÉ Regisztrációs száma: A vállalkozásnál a könyvvizsgálat kötelező, a beszámolót bejegyzett könyvvizsgáló ellenőrizte. A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személy: GP AUDIT KÖNYVIZSGÁLÓ KFT (924 GYÖR, BABITS MIHÁLY utca 3.) Az üzleti évről szóló beszámoló könyvvizsgálatáért a könyvvizsgáló 1.2. Ft + áfa díjat számított fel. A könyvvizsgáló részére az üzleti évben egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatásért, adótanácsadói szolgáltatásért, és egyéb nem könyvvizsgálói szolgáltatásért díj kifizetése nem történt. A mérlegkészítés pénzneme Ft. A mérlegkészítés időpontja Jelen kiegészítő melléklet a Sztv. 16. (5) bekezdése szerint azokat az információkat tartalmazza, melyek a nyilvánosságra hozatal szempontjából fontosak. A fontosságot a haszon-ráfordítás elve alapján határoztuk meg. S z á m v i t e l i p o l i t i k a 2.oldal

5 A vállalkozás számviteli politikájának összeállításakor figyelembe vette a számviteli törvény alapelveit. Ez biztosítja azt, hogy a cég beszámolója reálisan mutatja a vállalkozás jelenlegi vagyoni és pénzügyi helyzetét, és a mai helyzet alapján a jövőbeni tervek is kirajzolódnak. Az év folyamán előforduló számviteli teendők ütemezése Teendő Ütemezés ========== Analitika-főkönyv egyeztetés negyedévente Főkönyvi kivonat készítés negyedévente vagy adatszolg.kor Leltár-analitika egyeztetés minden leltározásnál Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása évente vagy kivezetéskor Terven felüli értékcsökkenés elszámolása értékeléskor vagy az eseménykor Értékvesztések elszámolása értékeléskor vagy az eseménykor Céltartalék képzés és megszüntetése évente Időbeli elhatárolások elszámolása évente vagy azonnal Értékelési különbözetek elszámolása évente Kerekítési különbözetek elszámolása évente Értékhelyesbítések elszámolása évente Éves elszámolású adók előírása évente Mérlegét "A" változatban készíti. A könyveket a kettős könyvvitel rendszerében vezeti. A könyvelésre kiadott számlacsoportokat, számlákat, al- és részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését a számlatükörbe fogja össze. A számlatükör és a szöveges számlarend együtt teszi lehetővé, hogy a könyveit a számviteli törvény előírásai szerint vezesse. A felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban tartja nyilván. Az 5. számlaosztály megfelelő tagolásával biztosítja, hogy mind a külső, mind a belső információk rendelkezésre álljanak. A 6-7. számlaosztályokat nem nyitotta meg. A rendkívüli bevételek és rendkívüli ráfordítások között azokat a tételeket mutatja ki, melyek függetlenek a vállalkozási tevékenységtől, a rendes üzletmeneten kívül esnek, nincsenek összefüggésben a szokásos vállalkozási tevékenységgel. A vállalkozás a beszámoló összeállításánál az alábbi értékelési eljárásokat alkalmazta: Az immateriális javak értékét beszerzési áron az amortizációval csökkenve mutatja ki. A tárgyi eszközöket beszerzési áron az amortizációval csökkenve mutatja ki. Értékcsökkenési leírás módja: Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az értékcsökkenés tervezésekor a cég az eszközök elhasználódásának ideje függvényében lineáris leírást alkalmazott. 3.oldal

6 Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása: Az 1. Ft alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell. Nem jelentős maradványérték: A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 1 ezer Ft-ot. Ha a vállalkozó szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett körülményekben (az adott eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz értékében vagy a várható maradványértékben) lényeges változás következett be, terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni. Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszközöknél elszámolni akkor is, ha - az immateriális jószág, a tárgyi eszköz könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke; - az immateriális jószág, a tárgyi eszköz értéke tartósan lecsökken, mert az immateriális jószág, a tárgyi eszköz a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan; - a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthető; - a befejezett kísérleti fejlesztés révén megvalósuló tevékenységet korlátozzák, vagy megszüntetik, illetve az eredménytelen lesz. - az üzleti vagy cégérték vagy az alapítás-átszervezés aktivált értékének könyv szerinti értéke a jövőbeni gazdasági hasznokra vonatkozó várakozásokat befolyásoló körülmények változása következtében tartósan és jelentősen meghaladja annak piaci értékét (a várható megtérülésként meghatározott összeget). A terven felüli értékcsökkenést olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás használhatóságának megfelelő, a mérlegkészítéskor érvényes (ismert) piaci értéken szerepeljen a mérlegben. Amennyiben az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan, megsemmisült, vagy hiányzik, az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a beruházások közül - a terven felüli értékcsökkenés elszámolása után - ki kell vezetni. A piaci érték alapján meghatározott terven felüli értékcsökkenést a mérleg fordulónapjával, az eszközök állományból történő kivezetése esetén meghatározott terven felüli értékcsökkenést a kivezetés időpontjával kell elszámolni. Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már teljesen leírt, illetve a tervezett maradványértéket elért immateriális 4.oldal

7 jószágnál, tárgyi eszköznél. A vállalkozás az immateriális javakról és tárgyi eszközökről folyamatos mennyiségi analitikát vezet a főkönyvvel való folyamatos egyeztetés mellett, a mérleg fordulónapján kötelező jelleggel. A készletek értékelése FIFO módszerrel (tényleges beszerzési áron) történik. Az értékelési eljárások az előző évihez képest nem változtak. Az előző évi mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek nem változtak. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek forintra történő átszámítása a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történt. Analitikus nyilvántartást vezet a cég a vevői követelésekről és a szállítói tartozásokról. A munkabérek és egyéb személyi jellegű kifizetések analitikus nyilvántartási kötelezettségének a bérszámfejtés keretében tesz eleget. A két vagy több évet érintő gazdasági események eredményre gyakorolt hatásának kiszűrésére aktív és passzív időbeli elhatárolás számlát alkalmaz. Jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjelétől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2%-át, ill. ha a mérlegfőösszeg 2%-a nem haladja meg az 1 millió Ft-ot, akkor az 1 millió Ft-ot. A cégnél az év során jelentősebb hiba miatt önellenőrzés nem történt. A cégnél az év során történt ellenőrzések jelentősebb összegű eltéréseket nem állapítottak meg. A cég jelenleg jó piaci helyzetet mondhat magának. Igyekszik ezt úgy kihasználni, hogy tevékenysége színvonalának emelése útján piaci pozícióit megtarthassa (növelhesse). A mérlegkészítésig a vállalkozói tevékenység folytatásának ellentmondó tényező vagy körülmény nem áll fenn. T á j é k o z t a t ó r é s z Minősített többséget biztosító befolyással rendelkező tagok Név Székhely Szavazati arány ======== Matusz Balázs 928 Györ Sólypm út 18 99, % Matuszné Polcz Judit 928 Györ Sólyom út 18 1, % 5.oldal

8 Munkavállalók bér és létszámadatai Átlagos stat. Bérköltség Személyi jell. létszám (e Ft) egyéb (e Ft) ======== Fizikai Szellemi ======== Ö s s z e s e n : M é r l e g h e z k a p c s o l ó d ó k i e g é s z í t é s e k I m m a t e r i á l i s j a v a k é s t á r g y i e s z k ö z ö k m o z g á s á n a k l e í r á s a ( b r u t t ó é r t é k b e n ) Immateriális javak Nyitó Növ. Csök. Átsorol Záró ( bruttó érték ) eft eft eft eft eft Bérleti jog, haszn. jog Licenszek Szoftver Immateriális javak bruttó öszesen Tárgyi eszközök Nyitó Növ. Csök. Átsorol Záró ( bruttó érték ) eft eft eft eft eft Földterület Építmény Bérelt ing. végz. beruh Ing-hoz kapcs.vagyoni jog Ingatlanok ért. helyesb Termelést szolgáló gépek Term. szolgáló járművek Gépek berendezések Számítástechnikai berend Hírközlő berend oldal

9 Tárgyi eszközök Nyitó Növ. Csök. Átsorol Záró ( bruttó érték ) eft eft eft eft eft Irodai berendezések Egyéb berendezések Tárgyi eszközök bruttó öszesen T á r g y é v i é r t é k c s ö k k e n é s l e í r á s a Terv szerinti leírás lineárisan Immateriális javak Nyitó Növ. Csök. Átsorol Záró Terv szerinti lineáris értékcsökk. eft eft eft eft eft Vagyoni értékű jogok écs Szellemi termékek écs Ö s s z e s e n Tárgyi eszközök Nyitó Növ. Csök. Átsorol Záró Terv szerinti lineáris értékcsökk. eft eft eft eft eft Ingatlanok écs Műszaki berend.,gépek écs Egyéb berend,felsz.écs Ö s s z e s e n Immateriális javak mozgásának leírása (Összefoglaló táblázat) Immateriális javak Nyitó Növ. Csök. Átsorol Záró eft eft eft eft eft Immateriális javak bruttó össz Terv szerinti ÉCS lineárisan Ö s s z e s e n Tárgyi eszközök mozgásának leírása (Összefoglaló táblázat) Tárgyi eszközök Nyitó Növ. Csök. Átsorol Záró eft eft eft eft eft Tárgyi eszközök bruttó összesen oldal

10 Tárgyi eszközök Nyitó Növ. Csök. Átsorol Záró eft eft eft eft eft Terv szerinti ÉCS lineárisan Ö s s z e s e n A részvények összetétele az alábbi: Ö s s z e s e n Tárgyévben kibocsátott Részvény típusa Db Névérték Db Névérték ======= Elsőbbségi Névreszóló Bemutatóra szóló Kötelezettségek: Egyéb kötelezettségek Összeg (eft) Belf. vevők téves utalásai Mérl.készitésig felmerült bónusz Szja Ktségvet.tét.bef.tj. 69 Áfa elszámolási szla Összesitö szla 9.97 Ö s s z e s e n : Az összes olyan pénzügyi kötelezettség, ami a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentőséggel bír, megjelenik a mérlegben. Egyéb követelések bemutatása: Egyéb követelések Összeg (eft) Basic meat téves utalása Kaucio ice solution Egyéb követelés késl.áfa Rabat egyéb követelés Vitálquelle jelzálog hitele 5.2 Matusz balázs kölcsön 53 Tévesen utalt tét oldal

11 Egyéb követelések Összeg (eft) Társasági adó Helyi adó Egyéb kölségvet. bef Ö s s z e s e n : E r e d m é n y k i m u t a t á s h o z k a p c s o l ó d ó k i e g é s z í t é s e k Exportértékesítésből származó árbevétel : Termékexport Szolgátatásexport Összesen ========== Európai Uniós országba Európai Unión kívüli országba ========== Összesen Értékesítés nettó árbevétele a társaság főbb tevékenyei szerinti bontásban: Tevékenységi kör Árbevétel (eft) Alaptev.nettó árbev Közvetített szolgáltatás Bérleti dij bevétele 12 Eu-n belüli értékesítés Külföldi szolgáltatás Ö s s z e s e n : A társaságnál az egyéb bevételek értéke az alábbiakból tevődött össze: Megnevezés Bevételek (eft) Ért.tárgyi eszköz 6.92 Kerekitési 23 Káresem.kapcsolat bev kötbér 188 Költs.ellentét.kapott tám 95 9.oldal

12 Megnevezés Bevételek (eft) Mérlegkész.felmerült utolagos engedmény Utolag kapott eng.pü rend 182 Utolag kapott eng Köv.visszaírt ért.veszt Ö s s z e s e n : A társaságnál az igénybe vett szolgáltatások értéke az alábbiakból tevődött össze: Költségnem Költségek (eft) Üzemi jármű költsége Repülögép üzemeltet.kapcs.kts Személyszállítás 89 Áruszállítás Bérleti dij Raktárbérlet bérhütés Autópálya bérlet,parkolás Karbantartási költség Hirdetés,reklám,propagand Könyvelés,könyvvizsgálat Postaköltség Tel,rádió,fax,internet Ügyvédi díj Közjegyzői díj 183 Szakkönyv,közl.,cdjogtár 32 Érd.képv.és kamara díj 1.37 Egyéb Ö s s z e s e n : oldal

13 Az egyéb ráfordítások alakulása: Költségnem Költségek (eft) Iparűzési adó Építmény adó 153 Cégautó adó Népeü termék adó 726 Gépjármű (súly) adó 1.35 Élelmiszer felügyeleti dij Alapitvány 49 Kerekitési differencia 1 Egyéb rendk. ráford Követelések ért.vesztése Bírs. késed.-mi kamatok önell.potl. 11 egyéb ráfotditás 741 Ö s s z e s e n : Tárgyévben kutatási, kísérleti fejlesztési költség nem volt. Rendkívüli bevételek és ráfordítások számszerűsített hatása: Rendkívüli ráfordítások Eredménykimutatás Társasági adónál szerinti (eft) figyelembe vett ========== Művészet iránti támogatás 17. ========== Ö s s z e s e n : 17. ************************************************************************** RENDKÍVÜLI EREDMÉNY -17. ************************************************************************** M u t a t ó s z á m o k V a g y o n i h e l y z e t m u t a t ó s z á m a i A tartósan befektetett eszközök aránya előző évben 2,51% volt, tárgyévben 21,21%. A forgóeszközök aránya előző évben 79,49% volt, tárgyévben 78,79%. 11.oldal

14 Az előző évhez képest a befektetett eszközök értéke növekedett, míg a forgóeszközök értéke csökkent. Saját tőke aránya az összes forrásban (tőkeellátottság) előző évben 5,53% volt, tárgyévben 49,43%. Az eladósodottság aránya tárgyévben 5,6%, előző évben 48,95% volt. Saját forrással finanszírozott forgóeszközök értéke tárgyévben eft, előző évben eft volt. Így a forgótőke, sajáttőke aránya tárgyévben 59,67%, előző évben 6,44% volt. A hosszú távú eladósodottság 2%. A befektetett eszközök összes fedezettsége 236,66%, míg a saját tőkével fedezett 233,6%. Ugyanezek a mutatók az előző évben rendre 246,37% és 246,37% voltak. A saját tőke - jegyzett tőke aránya 561,2%. Ez az előző évhez képest növekedett, ami a társaság piaci értékét is növelte. A tőkefeszültségi mutató tárgyévben 11,28%, előző évben 96,87% volt. P é n z ü g y i h e l y z e t m u t a t ó s z á m a i A likviditási ráta értéke tárgyévben 1,61, előző évben 1,62 volt. A likviditási gyorsráta értéke tárgyévben,5, míg előző évben,4 volt. A fizetőképesség kívánnivalót hagy maga után, az előző évihez képest javult. A készpénz likviditási ráta tárgyévben,5, előző évben,4 volt. A teljes likviditási mutató értéke tárgyévben 1,58, az előző évben 1,61. A fenti mutatók alapján elmondható, hogy társaságunk likviditása jó. Az időtartam mutató 45 nap, ennyi ideig lenne képes működni a vállalkozás, ha bevételei elapadnának. A vevők átlagosan 23,42 nap alatt fizetnek. A vállalkozás a tevékenységéhez beszerzett és felhasznált anyagjellegű beszerzéseit a szállítóknak 27,3 nap alatt fizeti ki. A vevő állomány finanszírozásában a szállító állomány,86 részarányt képvisel. Ez az előző évben 1,5 volt. A vevő állományt a szállítók finanszírozzák, ami fizetési gondot jelez. Az adósság visszafizető képesség tárgyévben,18, előző évben,11 volt. A j ö v e d e l m e z ő s é g m u t a t ó i 12.oldal

15 A nettó termelési érték eft volt, ami az előző évinek 116,93%-a. Az anyagmentes termelési érték eft volt, ami az előző évinek 116,74%-a. Az eszközök megtérülése tárgyévben 6,44. A készletek a társaságnál átlagosan 37,13 napi értékesítést kötöttek le. A tőke a tárgyévben 7,84-szer térült meg. Az árbevétel-arányos termelési és értékesítési nyereség (üzemi eredmény) tárgyévben 1,86%, az előző évben 2,96% volt. A nyereség az előző évihez képest 37,16%-kal csökkent. Az összes tőke jövedelmezősége 1,66% volt. A saját tőke jövedelmezősége 13,43% volt. Az alaptőke jövedelmezősége 57,44% volt. A társaság a tárgyévben osztalékot nem fizet. A megtermelt pénzjövedelem értéke eft. Ugyanez az érték előző évben eft volt. Az árbevétel-arányos pénzjövedelem a tárgyévben 2,61%, az előző évben 1,57% volt. A tőkearányos pénzjövedelem a tárgyévben 19,36%, az előző évben 11,71% volt. A sajáttőke-arányos adózott eredmény (ROE) tárgyévben 1,23%, előző évben 3,17% volt. Az eszközarányos adózott eredmény (ROA) tárgyévben 5,6%, előző évben 1,6% volt. Az EBIT tárgyévben ezer Ft, előző évben ezer Ft volt. Az EBITDA tárgyévben ezer Ft, előző évben ezer Ft volt. 13.oldal

16 CASH FLOW 213 Cégjegyzék: KSH - szám: Előző év 1 Ft Tárgyév 1 Ft I II III IV. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás Adózás előtti eredmény Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás Céltartalék képzés és felhasználás különbözete Befektetett eszközök értékesítésének eredménye Szállítói kötelezettség változása Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása Passzív időbeli elhatárolások változása Vevőkövetelés változása Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása Aktív időbeli elhatárolások változása Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladás Kapott osztalék, részesedés Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele Hitel és kölcsön felvétele Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása Véglegesen kapott pénzeszköz Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek Véglegesen átadott pénzeszközök Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása Pénzeszközök változása (+-I+-II-+III) E&T CONSULTO KFT. Györ, cégszerű aláírás

17 EREDMÉNYKIMUTATÁS 213 Összköltség "A" E&T CONSULTO KFT. Cégjegyzék: Időszak: KSH - szám: Előző év 1 Ft Módosítás 1 Ft Tárgyév 1 Ft I. 3. II. III IV V. VI. VII. A VIII IX. B. C. X. XI. D. E. XII. F. G. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele (1+2) Saját termelésű készletek állományváltozása Aktivált saját teljesítmények értéke (+-3+4) Egyéb bevételek Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások ( ) Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Ebből: értékvesztés Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Pénzügyi műveletek bevételei ( ) Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ) Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) Szokásos vállalkozási eredmény (+-A+-B) Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli eredmény (X-XI) Adózás előtti eredmény (+-C+-D) Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény (+-E-XII) Mérleg szerinti eredmény (+-F+22-23) Györ, cégszerű aláírás

18 M É R L E G "A" 213 E&T CONSULTO KFT. Cégjegyzék: Időszak: KSH - szám: E S Z K Ö Z Ö K Előző év 1 Ft Módosítás 1 Ft Tárgyév 1 Ft A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek II. Tárgyi eszközök Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Beruházások, felújítások Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek Áruk Készletekre adott előlegek II. Követelések Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Egyéb követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N D. Saját tőke I. Jegyzett tőke II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék Értékhelyesbítés értékelési tartaléka VII. Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek

19 M É R L E G "A" 213 E&T CONSULTO KFT. Cégjegyzék: Időszak: KSH - szám: F O R R Á S O K Előző év 1 Ft Módosítás 1 Ft Tárgyév 1 Ft II. Hosszú lejáratú kötelezettségek Egyéb hosszú lejáratú hitelek III. Rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N E&T CONSULTO KFT. Györ, cégszerű aláírás

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31. HAJDÚ RENT Kft. 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09. Cégjegyzékszám: 09-09-015132

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31. HAJDÚ RENT Kft. 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09. Cégjegyzékszám: 09-09-015132 HAJDÚ RENT Kft 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09 Cégjegyzékszám: 09-09-015132 KSH: 14354429-6820-113-09 ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31 Készült a FORINT-Soft Kft. Kiegészítő melléklet szerkesztő

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. D. ép. I.em. Adószám: 14354429-2-09 Cégjegyzékszám: 09-09-015132 KSH: 14354429-6820-113-09 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. évi éves beszámolóhoz Debrecen, 2014.03.31. Készült

Részletesebben

Általános rész. A Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. tevékenységét 2010-ben kezdte meg.

Általános rész. A Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. tevékenységét 2010-ben kezdte meg. Általános rész A tevékenységét 2010-ben kezdte meg. A társaság alaptevékenysége: 9102'08 Múzeumi tevékenység (főtevékenység) 6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése. Mindkét tevékenység

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Magyar Credit Management Szövetség 1112 Budapest, Eper utca 33. Adószám: 18208605-1-43 Nyilvántartási száma: 14175 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31 Készült a FORINT-Soft Kft. Kiegészítő mellékletszerkesztő

Részletesebben

IR&D Közhasznú Nonprofit Kft Cím: 2094 Nagykovácsi, Templomkert utca 8. Adószám: 14704707-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-127609 KSH szám: 14704707-7219-113-13 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2009. évi egyszerűsített

Részletesebben

MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7.

MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7. Adószám: 10984811-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, Cégjegyzék szám: 01-09-365537 MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7. Kiegészítő melléklet 2013 Fordulónap: 2013.

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2011. évi. éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2011. évi. éves beszámolóhoz 1065 Budapest Nagymező utca 22-24. Adószám: 21114146-2-42 Társaságjegyzékszám: 01-09-917942 KSH: 21114146900157101 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2012. február 29. Általános

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET FÉLEGYHÁZI TÉRSÉGI SPORTISKOLA NONPROFIT 6100 KISKUNFÉLEGYHÁZA, KOSSUTH LAJOS utca 35. Adószám: 23494341-2-03 Cégjegyzékszám: 03-09-123014 KSH: 23494341-8551-572-03 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi egyszerűsített

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 24200338-7010-114-04 --------------------------------------- statisztikai számjel

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 24200338-7010-114-04 --------------------------------------- statisztikai számjel 24200338-7010-114-04 --------------------------------------- statisztikai számjel 04-10-001614 --------------------------------------- cégjegyzék száma DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt a vállalkozás

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Független Könyvvizsgálói Jelentés A részvényese részére Az éves beszámolóról készült jelentés 1.) Elvégeztük a ( Társaság ) mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 22102286-9003-572-03 Statisztikai számjel 03-09-118363 Cégjegyzékszám Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. MÉRLEG Eszközök (aktívák) Adatok

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés MorálAudit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART Magyar Hajózási

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

Egyszerűsített Eves Beszámoló

Egyszerűsített Eves Beszámoló 1 9 3 8 3 5 7 8-9 4 9 9-5 6 9-1 9 Bakony és Balaton Keleti Kapuja egyesület Berhida 8181. Veszprémi u. l.-3. r Egyszerűsített Eves Beszámoló 29. január 1.- 29. december 31. 29 Kelt Berhida, 21. május 2.

Részletesebben

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves beszámoló 2013. december 31. Tartalom Független könyvvizsgálói jelentés Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Ernst & Young Kft. Ernst

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye:

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye: 2 3 4 4 5 0 7 9 6 4 2 0 1 1 4 0 1 statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 1 1 3 cégjegyzékszám Óbudai Vagyonkezelő Zrt. A vállalkozás megnevezése 1033. Budapest, Szentlélek tér 7. A vállalkozás címe 2014 ÉVES

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18161777-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60138 /2001/ Nyilvántartási szám: 01/01/19 Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Éves

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A. A vállalkozás és a számviteli politika bemutatása 1. A vállalkozás ismertetése A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény preambulumában meghatározott elvek

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 18161777-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60138 /2001/ Nyilvántartási szám: 01/01/19 Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Kiegészítő

Részletesebben

Vígszínház Nonprofit Kft 1137 Budapest, Szent István krt.14. Kiegészítő melléklet 2012.

Vígszínház Nonprofit Kft 1137 Budapest, Szent István krt.14. Kiegészítő melléklet 2012. Adószám: 23395819-2-41 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963645 Vígszínház Nonprofit Kft 1137 Budapest, Szent István krt.14 Kiegészítő melléklet 2012. Fordulónap: 2012.

Részletesebben

FEVITA HUNGARY Zrt. 2013. december 31.

FEVITA HUNGARY Zrt. 2013. december 31. FEVITA HUNGARY Zrt. Kiegészítő melléklet 2013. december 31. A vállalkozás neve: FEVITA HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1. Jegyzett tőke nagysága: 933

Részletesebben

ELI-HU Nonprofit Kft. 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Kiegészítő melléklet 2013. 2013. január 1. 2013. december 31. P.h.

ELI-HU Nonprofit Kft. 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Kiegészítő melléklet 2013. 2013. január 1. 2013. december 31. P.h. Adószám: 22604255-2-06 Cégbíróság: Csongrád Megyei Bíróság Cégbírósága Cégjegyzék szám: 06-09-015211 ELI-HU Nonprofit Kft 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Kiegészítő melléklet 2013. Fordulónap: 2013. december

Részletesebben

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 7 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515a

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 7 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515a 1 1 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 1 1 4 0 5 Statisztikai számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 0 6 Cégjegyzék száma BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése 7 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515a vállalkozás

Részletesebben

181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat

181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat 181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat Az MNV Zrt. az ÉKKO Kft. (székhelye: 4034 Debrecen, Vámospércsi út 84., Cg: 09-09- 002536) /a továbbiakban Társaság/ alapítói hatáskörében eljárva a Társaság Alapító

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2014. évi. Egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2014. évi. Egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1. 2118 Dány, Pesti út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. évi Egyszerűsített éves beszámolóhoz Dány, 2015. április 10.......... Czininé Tóth Mária I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A társaság bemutatása A cég neve: A társaság

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben