EGYHÁZI TUDÓSÍTÓ S E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y I. Lajos atya és munkatársai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYHÁZI TUDÓSÍTÓ S E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y I. Lajos atya és munkatársai"

Átírás

1 Új évfolyam 104. szám 2007 december - karácsony hava S E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y I EGYHÁZI TUDÓSÍTÓ Kívánunk a kedves híveknek áldott, békés, kegyelemteljes karácsonyt és boldog új esztendőt! Lajos atya és munkatársai Rafaello: A szent család Ó, mély csöndje ennek a szent éjszakának, milyen mélységes titkokat takarsz, az isteni bölcsesség művét!... összekötve a földieket az égiekkel, az Atya ölén a Szűz ölével. Gyöngeségem nem tud megérteni Téged, hiszen önmagát sem képes megérteni, csak szeretné megadni azt, amit kívánsz, úgy, ahogy akarod. Minden elmélkedő képesség elnémul bennem, a titok nagyságát eltakarja a szeretet nagysága s ki tudná elmondani Isten szeretetét? Vedd akaratomat, adj békét, mert amikor békét nyújtasz, szeretetet adsz. A szeretet csak benned nyughat, mert Te vagy a középpontja. Nem tudom mi tetszhet neked bennem, hogy magad felé vonzzál. Íme te, aki istállóban születtél, betértél bensőm istállójába. Nem nagyobb titok születésed, mint irántam való jóságod. II. Rákóczi Ferenc karácsonyi imája

2 Miért istálló Szinte örök kérdés: Jézus miért született istállóban, miért lett a szúrós szalmával bélelt já szol első pihenője? Igaz, a hívő ember elismeri, hogy Isten gondolatai nem a mi útjainkon járnak és nem a mi vágyaink, elképzeléseink szerint cselekszik. Mégis jogosnak érezzük a kérdést: miért az istálló, miért a jászol? Ha nem is fürkészhetjük ki a világszínpad Rendezőjének elgondolásait, ér - telmünk szerény lámpásával a megértés útjára léphetünk. Miért született Jézus istállóban? Választ ke - resve csak körül kell néznünk a villanyfényes vá ro sokban, a luxusvillákban, és tündöklésük fé nyében megpillantjuk a nyomortanyákat, ahol mil liók tengetik nyomorúságos életüket. Munkanélküliek, hajléktalanok, törzsi háborúk üldözöttjei társaságában élünk. Ócska bádogházak, az ut cákon folyik a szennyvíz, sokszor még annyi me leg sincs, mint az istállóban volt. A harmadik év ez - redbe érkező emberiségnek semmi oka a di csekvésre. Szinte megoldhatatlan problémákkal kell szembenéznünk és gyakran fölsóhajtunk: Raj tunk már csak az Isten segíthet. Hogy segítsen, azért született istállóban. Mint egész élete során, születésekor is az utolsó helyet választotta, mert azonosulni akart mindazokkal, akik a szegény Lázárhoz hasonlóan a szívtelen gazdagok asztalánál próbálnak ételmorzsákhoz jutni. A mai világról is elmondhatjuk azt a végzetes ítéletet, amelyet Pál apostol fogalmazott meg a haldokló Római Birodalomról: Érzés és irgalom nélküli lett az emberi élet. Az ilyen élet, az ilyen kultúra pedig nem más, mint halálra létező kultúra. Képzeljétek el, ha az afrikai Tanzániából lá togatóba érkezne hozzánk Roberta mama. Meg - csodálná díszes karácsonyfáinkat, a felvirágzott oltárt, a betlehemi istálló gipszfiguráit és közben a fejét csóválná. Majd a mikrofonhoz lépne, hogy a maga afrikai módján egy történettel feltárja előt - tünk karácsony titkát. Képzeljétek el, hogy egy as szony nagymosást akar rendezni. Hátára köti azt a kendőt, amiben kisgyermekét hordozza. Fogja a fehérneműt és kimegy a folyópartra. Ott gyermekét leülteti a fűbe, ő pedig munkához lát. Beáztatja a ruhákat, egy sziklán ala posan kiveri belőlük a szennyet. Hirtelen segélykiáltást hall. Gyermeke a folyóhoz mászott és a rohanó víz magával sodorta. Az anya semmit sem tudott tenni kimentésére. Fogta a kimosott ruhákat, a gyermeket hordó kendőt és hazament. Este hazajött a férje és tudomására hozta: gyermekünk belefulladt a folyóba, de a hordókendő megmaradt. Látom folytatja Roberta mama, hogy most értetlenül néztek rám. Nem fogjátok fel, mit akartam mondani ezzel a történettel. Pedig igen egyszerű a tanulsága. Azt éneklitek a mai napon, hogy Jézus megszületett, mégpedig nekünk született. És ti mit csináltok? Nekem úgy tűnik, hogy elveszítettétek Jézust és csak a hordozó kendőt birtokoljátok. Ra gyogóan kivilágítjátok az utcákat, az üzleteket, a karácsonyfák alján ajándékok sorakoznak, de a szívetekből hi ányzik a nektek született Gyermek... Belefúlt a tagadás, a közöny, a bűn sodró áramába. Kérdezhetné valaki: Vajon mit jelent Jézust hordozni szí vünkben? Nem csupán azt, hogy megismerjük életét, hogy olvassuk a bibliánkat, szentmisére járunk és megkereszteltetjük gyermekeinket. Mily fájdalmas a lelkipásztornak olyan testvéreket kísérni a temetőbe, akik úgy éltek, mintha Isten nem létezne. Csak a szokások kendője lobog a vállunkon, de hiányzik belőle Jézus. Nem éljük azt, amire tanított. Nem teszünk meg mindent, hogy kitakarítsuk saját lelkünk is tállóját. Belenyugszunk abba, hogy sokaknak még istálló sem jut szállásul. Jézus azért született istállóban, hogy ezekre a gyalázatos állapotokra emlékeztessen. Nyilvánvaló, hogy a népszámlálás elmúltával a Szent Család is megfelelőbb hajlékba költözött. Nem nyomorogtak, de nem is dúslakodtak a földi javakban. Mind a kettő em bertelen, istentelen állapotok létrehozója. A nyomorgóknak hiába kínáljuk (folytatása a harmadik oldalon) György Attila 2

3 (folytatás a második oldalról) az evangélium kenyerét. Jézus sem kell nekik, hazug, áruló csókokról is, de általánosságban a mert nincs mivel táplálniuk. A gazdagság is méreg, szeretet jelét látjuk benne. Mily nagy ajándék mert a történelem tanúsága szerint ez ásta meg földi életünkben a szerelem, a szeretet, a barátság, kedvesünk ölelő karjában és csóközönben Athén, Róma és talán Európa sírját. Jézus mindennapi kenyeret kér mindenki számára, és ránk bízta élni. Ilyenkor sejtjük meg az igazi boldogság a kenyérosztás feladatát. Nekünk kellene gondoskodnunk ar ról, hogy minél több ember befogadja re, hogy csendben megcsókolja a Földet, meg- mibenlétét. Karácsonykor Jézus azért jött a Föld- szívébe, és ne álljon meg a külsőségeknél. csókolja az egész emberiséget. Betlehemtől a Valaki fölvetette a kérdést: Miért ünneplik a Golgotáig kitárt karral állt és áll elénk, hogy Karácsonyt azok is, akik egyébként nem sokat megcsókoljon, hogy szívére öleljen minket. törődnek Istennel, keresztény hitükkel? Egy hívő Karácsonya annak van iga zán, aki elfogadja Isten költő kissé cinikusan ezt felelte a kérdésre: Sokan felkínált szeretetét és legfőbb kötelességének csak azért ünnepelnek, mert mások is ezt teszik... tartja, hogy átadja mindazoknak, akik hisznek, Ezzel ellentétben a hívő ember egyetért azzal a hinni akarnak Isten szeretetében, a szeretet végső megállapítással, amely szerint karácsonykor az győzelmében. Ég megcsókolta a Földet. Igaz, hogy tudunk mi Betlehemi látogatók Az evangélium részletesen beszámol a napkeleti bölcsek Jézusnál tett látogatásáról. A ke resz - tény hívők kezdet óta szívükbe fogadták a bölcseket, akik példát adtak arra, hogy aki őszinte szeretettel és élő hittel keresi Jézust, az meg is találja. Érthető tehát, ha ezt a történelmi eseményt a hívő képzelet körülvette a legendák ko szo rú jával. Ezek sokszor csak kitalált történetek, de a magvuk ko - moly igazságokra tanítja hallgatóit vagy olvasóit. Az evangéliumból arról is értesülünk, hogy a Jé - zust látogató pásztorok elhíresztelték, amit láttak és hallottak. Nem csoda tehát, ha példájuk nyomán mások is felkeresték az újszülött Gyermeket. Erről szól a következő legenda: Alig hagyták el a napkeleti bölcsek Betlehemet, amikor újabb látogatók érkeztek. Minden dí - szes kíséret nélkül, szinte észrevétlenül osontak be a város utcáiba. Az egyik rongyos ruhában, éhe sen és szomjasan nézett körül és a szent család szállása felől érdeklődött. A másik hajlott háttal lépkedett, súlyos bilincseket hordott a kezén. Lá - tása mindenkiben szánalmat ébresztett. A harmadik ember gondozatlan hajjal, kócosan, izgatott tekintettel lépegetett társai mellett. A város lakói közül többen, akik a szent család szállása közelében tartózkodtak, gyanakodva, rosszat sejtve nézték a nem éppen rokonszenves látogatókat. Ki tud ja, talán tudomást szereztek a bölcsek ajándékáról és most azokat akarják elrabolni. Néhányan eléjük álltak, hogy megakadályozzák közeledésüket. Ebben a pillanatban kinyílt a ház ajtaja és Szent József jelent meg a látogatók előtt. Az ag - godalmaskodók meglepetésére kijelentette: A Gyermeket bárki megnézheti, akár gazdag, akár szegény. Ezzel intett a három koldusnak, hogy lépjenek be a szobába. Szótlanul borultak le a bölcsőben fek vő Jézus előtt és a zizegő szalma láttán arra gon doltak, hogy szegénységével ez a Gyermek is hoz zájuk hasonlít. József és Mária szánakozva néz ték a különös látogatókat és szívből megsaj - nál ták őket. Egy fonott kosárban rejtőztek a bölcsek ajándékai. József kiemelte belőle az aranyat. A rongyos ruhájú jövevény felé nyújtotta ezekkel a szavakkal: Itt az arany, vegyél belőle tisztességes, meleg ruhát, enni- és innivalót. Mi megleszünk nélküle is. A másiknak felkínálta a balzsamos mirhát, hogy bekenje vele sebeit és enyhíthesse fájdalmait. A harmadiknak, aki a legszomorúbbnak látszott, a tömjént kínálta fel, hogy illatos füstje elűzze bánatát. A három látogató azonban nem nyúlt a felkínált ajándékok után. Meg is indokolták visszautasításukat. Az első kijelentette: (folytatása a negyedik oldalon) 3

4 Nem fogadom el az aranyat, hiszen az em - berek azt gondolnák, hogy loptam valakitől. Tedd csak el, mert hamarosan szüksége lesz rá a gyermeknek. A második hasonlóképpen védekezett: Már megszoktam sebeimet, elég erős va - gyok a fájdalmak elviseléséhez. Tartsd meg a mir hát, a kisbabának nagyobb szüksége lesz reá... A harmadik bevallotta: Én a bölcselők világából jövök, akik téves eszméikkel a kétségbeesés sivatagába vezettek. Ott elvesztettem hitemet. Mit érnék én a tömjénfüsttel? Csak ködbe burkolná kételyeimet. A jelenlévő emberek meglepődve hallgatták a három koldus vallomását. A kisded Jézus nyugodtan feküdt bölcsőjében és fénylő szemmel hallgatta látogatói szavait. Te nem tartozol a gazdagok világához, ha - sonló vagy hozzánk a szegénységben. Ezért nem akarunk elmenni tőled anélkül, hogy ne adnánk valami ajándékot. Mindenki meglepetésére az első koldus egy rongydarabot helyezett Jézus elé és ezt mondta: Amikor majd megfosztanak ruháidtól és 4 Bálint Sándor: (folytatás a harmadik oldalról) Karácsony, húsvét, pünkösd csak egy rongyot hagynak neked, gondolj rám és imádkozz értem! A második ember levette egyik bilincsét ezek kel a szavakkal tette a bölcső elé: Fogadd el bilincsemet és gondolj rám majd akkor, amikor téged is megkötöznek, bilincsbe vernek... A harmadik látogató csak ennyit mondott: Fogadd el kételyeimet, Istentől való elhagyatottságomat. Nehezebb ez minden bilincsnél, nem tudom egyedül hordozni. Kérlek, vidd az ir - galmas Isten elé. Abban az órában, amikor majd te is így panaszkodsz: Istenem, Istenem, miért hagytál el engemet? A gyermek Jézus kerekre tágult szemmel néz - te és hallgatta a három látogatót. Láthatóan elfogadta, sőt örült a különös ajándékoknak. Hiszen éppen azért jött, hogy magához hívja az elesetteket és megenyhítse fájdalmukat. A három látogató szemmel láthatóan megkönnyebbülve állt fel és elhagyták azt a szent helyet, ahol súlyos terheiket letehették. (Hubert Brosseder nyomán) A karácsonyi ünnepkör színe a fehér, vagyis az öröm színe. Miért örül a keresztény ember karácsonykor? Az ajándékoknak? A családnak? A gyermeknek? Elsősorban nem ezekért, hanem mindazért, amit a Cordines-kódex karácsonyi prédikációja felsorol: Először azért kell örülni, mert Isten emberré lett, hogy ember lenne Isten. Másodszor azért, hogy az Úr lőtt szolga, hogy a szolga lenne úrrá, és mennyországnak királya. Harmadszor azért, mert Isten mennyországból leszállott, hogy ember földről mennyekbe fölmenne. Negyedszer azért, hogy Isten lőtt embernek fia, hogy ember lenne Istennek fia. Ötödször azért, mert az haláltalan Isten lett halálossá, hogy az halálos ember lenne haláltalanná. Hatodszor azért, mert az gazdag Isten lőtt szegénnyé, hogy szegény ember lenne gazdaggá. Forrás: Bálint Sándor: Karácsony, húsvét, pünkösd, 18. o.

5 Az Ige testté lett és közöttünk élt Karácsony éjjele mindig a leghosszabb, mert fénylő karjával visszanyúlik gyermekkorunkba, magához öleli legszebb emlékeinket. Megállunk a betlehemi jászol előtt és gondolatban visszamegyünk az első karácsonyig, amely egyszerűségével túlszárnyalt minden emberi elképzelést. Méltán jegyzi meg egy marxista író, Ernst Bloch: Olyan történet, mely az istállóval kezdődik és a kereszten végződik, nem a legendák világából származik. A kisbaba még nem tud beszélni, búját-baját sírással, örömét mosolyával jelzi, így tesz Jézus is. Ha figyelmesen nézzük, könnyeket látunk szemében. A betlehemi barlangból sötét kilátás nyílik a világra. A Gyermek sír, mert éhes. Nem édesanyja tejére, hanem az emberek szeretetére. Erre szomjazott a keresztfán is. Eljött a földre, hogy születésével és halálával hirdesse az Isten emberszeretetét. Nemde földi életünk boldogságának legfontosabb feltétele, hogy szeretetével felénk forduljon egy másik ember. Hogy megszólítson a szeretet nyelvén. Csak a szeretet nyelvén lehet megszerkeszteni az igazi béke Magna Chartáját. Kétezer év múlt el az első karácsony óta és Jézusnak végig kellett néznie a véres háborúkat! Egyesek balga módon azt állították, hogy értem harcolnak, értem verekszenek. Megmondtam és újra mondom: nincs szükségem fegyvereitekre. Nem ismerek szent háborút, fegyverekkel vívott kereszteshadjáratot. Hegyi beszédemben nyíltan megmondottam: boldogok a békességszerzők. De mert ma is sokan az erőszakban bíznak, minden okom megvan a szomorúságra. Azért van okom a mosolyra, az örvendezésre is. Örülök, hogy itt vagytok. Jólesik látni a hűséges híveket, akik kisded nyájként hétről hétre összegyűlnek templomomban, örülök a betegeknek, öregeknek, szenvedőknek, akik nálam keresnek vigasztalást. Örülök kedvenceimnek a gyermekeknek, akik megtisztulnak a keresztség fürdőjében és bizalommal fordulnak felém. Örülök, amikor a szentmisén a Miatyánkot imádkozva test vérként megfogjátok egymás kezét. Mosolygok és tőletek függ: miből lesz több a földön, Isten könnyéből vagy Isten mosolyából? Egy fiatal lányról beszélte valaki. Bárban, mulatóhelyen dolgozik, a konyhán. Lucynak hívják és távol a szülői háztól is megőrzi vallásos hitét. Már hetekkel előbb megkérte főnökét, engedje el az éjféli szentmisére. Ezt eddig egyetlen esztendőben sem mulasztotta el. Csao búcsúznak tőle munkatársai, amikor 11 óra körül elindul. Mise után visszatért munkahelyére és arcán magával hozta a karácsonyi ünnep örömét. Minden szem rá szegeződött. Valaki megkérdezte: Áldoztál is? Igen. Akkor szívedben lakik az Isten. Bizonyosan. Csókolj meg valamennyiünket! Egyszerű, de igaz történet, amely a karácsony lényegére irányítja figyelmünket. Nevezetesen ar - ra, hogy hitünk szerint Jézus él bennünk. Ez arra kötelez, hogy átadjuk, elajándékozzuk másoknak is. Nélküle üres póz a kereszténység és eredménytelen minden felszínes forradalom. Aki szereti Istent, az az örökkévalóság küszöbén játszadozik s mielőtt bármi történhetnék, a szeretet majd behúzza magához a küszöb alatt és bezárja az ajtót. Akkor aztán nem zavarja már, hogy ég a világ, mert nem tud semmi másról, csak a szeretetről (Th. Merton: A csend szava, 230). György Attila Bódás János: Nem akadt hely Nép a nép hátán nyüzsög Betlehemben, s hogy jött, Akit évezredek óta vártak, - mily szégyen ez - a vaksággal vert ember nem adott helyet az Isten Fiának! Ím, legelőször barmok szeme tágul ámulattal az égi Jövevényre, s egy vén istálló korhadt jászolábul elégült meg milliók lelki éhe. Nem volt hely! S ma sincs! Lelkünk tele van, száz indulat zsibongó népe lakja, s Krisztus bolyong, az Isten hontalan!...feléd vezet ma szent Karácsony napja, s szennyes szívem szállásnak felajánlom: fogadd el, Jézus, s légy Uram, Királyom! 5

6 Ne fogyasztói Karácsonyt A Karácsonyt nem szabad átalakítanunk és le - aláznunk a haszontalan pazarlás ünnepévé, a si - lány fogyasztói gondolkodás jelképévé. A Karácsony az alázat, a szegénység, a meztelenség, az Isten Fiának alacsony sorát jelképező ünnepe, az Isten Fiáé, aki azért jött, hogy megajándékozzon minket végtelen szeretetével. Ezért hát a mindenünket megosztás szellemében kellene ünnepelnünk, annak a részvételnek a hitelességében, hogy együtt vagyunk testvéreinkkel, akiknek szükségük van szeretetteljes segítségünkre. Ennek alap - ve tő szakasznak kell lennie töprengésünkben Istenről, aki eljő. És találkozhatunk ezzel az Istennel, aki egy védtelen, síró gyermekben jő el. Egy beteg emberben, aki érzi, hogy testi ereje visszavonhatatlanul elhagyja. Egy öregemberben vagy öregasszonyban, aki egész életén keresztül dolgozott, és most lemorzsolódott, s alig tűri el modern társadalmunk, mely a termelékenységen és a sikeren alapul. Ó Krisztus, népek királya, akit az emberiség évszázadok óta várt és vágyott, az emberiség, me - lyet megsebzett és szétszórt a bűn, Te, aki mindannak talpköve vagy, amin az emberiség újjáépítheti önmagát és határozott, megvilágosító vezetést nyerhet útján a történelmen keresztül! Te, aki a megosztott népeket egyesítetted Atyádnak be - mutatott áldozati adományoddal, jöjj, és mentsd meg az embert. Az ember szánalomraméltó és nagyszerű, általad jött létre a föld porából, és a Te képedet és hasonlóságodat hordozza! Előttünk a Karácsony Karácsony szent ünnepének megülése közeledik. Általa emlékezünk meg az Isteni Megváltó, Jézus megszületéséről Betlehemben. Ez arra ösztönöz engem... hogy veletek együtt elgondolkodjam e történelmileg meghatározó eseményen és sugalljak néhány gyakorlati szempontot is. Az evangéliumi történetre alapozódó hit azt mondja nekünk, hogy Isten emberré lett. Vagyis Ő belépett az emberi történelembe, nem annyira annak kihívásaként, hanem hogy megvilágosítsa, hogy irányt szabjon neki, s hogy megváltsa, minden egyes lélek üdvözítésével. Ez az Ige Megtestesülésének jelentése; ez karácsony hiteles jelentése, az igaz örömé és a valódi reménységé. 6 Karácsony üzenetének megértése és elfogadása egyet jelent Krisztus örök jelenvalóságával. Az értelmes, szabad férfiak és nők történelmében Jézus marad az örökkévaló és mindenki számára való üdvösség. Vagyis Ő marad a válasz az embert gyötrő végső kérdésekre és annak kegyelme, hogy a gonoszból kiemelkedhetünk és az öröklét várakozásában élhetünk. A karácsonynak e jelentését hordozzátok elmétekben, életetekben, emberi és keresztény ideáljaitokban! A mai embert megrémíti az oly sok egymásnak ellentmondó ideológia és megdöbbenti az oly sok tragikus és fájdalmas jelenség. Szüksége van arra, hogy bizonyossággal tudja, hogy minden el - le nére van remény és öröm, mert Isten emberré lett, Krisztus valóban megtestesült miérettünk, a próféták által megjövendölt Megváltó eljött, és velünk maradt! Hinnünk kell a karácsonyban, erősen és mélyen! II. János Pál pápa Pilinszky János: A FÉNYESSÉGES ANGYAL IS Emlékezés egy világháborús karácsonyra Az égbolt elsötétedett. S akár a végítélet zord fellege tört volna ránk, a föld is oly sötét lett. Gyermekszívünk is oly nehéz! A házak és a kertek, az egész törékeny világ, éreztük, velünk reszket. Aztán a roppant csöndön át puhán és észrevétlen, a hangtalan meginduló és puha hóesésben, akár a fényes pelyhek is vigyázva földet értek, a fényességes angyal is, ő is a földre lépett. (Versek, Osiris-Századvég)

7 Paul Roth: Mentsd meg a karácsonyt Óh Jézusom, mentsd meg a karásonyt. Nekünk már nincs hozzá erőnk. Mi vásárolunk és rohanunk, kis csomagokat készítünk, karácsonyfákat díszítünk, és énekeljük: csendes éj De a titok, Isten Fiának titka, hogy emberré lett értünk, gyakran csak szirupos érzelgés, dekoráció. Jézusom, a mi bűnünk is, hogy ezt az ünnepet elborítják a reklámhegyek. Mi tudjuk, Kinek jár karácsonyi üdvözlet és kötelező ajándék, mindenki tudja. De meg akarunk szabadulni végre a vásárlási és ajándékozási görcstől. Szent ünnepet akarunk ülni, amelyen nem az a mérték, ki mennyit ad. Jézusom, segíts, nehogy elsüllyesszük egészen, mit jelent ez az ünnep, segíts, hogy ne csak télapók legyünk. Segíts, hogy az adventi hetekben a lelkűnkbe nézzünk. Segíts, hogy az útra visszatérjünk, s elinduljunk megint. Csak így lesznek az ajándékok jeleivé a szeretetnek mint megannyi tükre a Te Szeretetednek. Óh Jézusom, mentsd meg a karácsonyt, ments meg minket. Ezért vállaltál embersorsot. 7

8 8 Szent István, első vértanú Amikor az apostolokat egyre inkább lekötötte a hozzájuk sereglők tanítása, segítőtársak után néz tek. Ezért választottak hét diakónust, akik el - sősorban a szegények gondozásával foglalkoztak. Köztük a tehetséges és buzgó István az igehirdetés szolgálatában is tevékenykedett. Eredményes prédikációi nyomán többen megtértek és megkeresztelkedtek. Ez természetesen nem tetszett a fő - papoknak, az ószövetségi vallás hivatalos képviselőinek. Vitába szálltak Istvánnal, de alulmaradtak. Ekkor haragjukban kihurcolták a városból és halálra kövezték. Három évszázados keresztényüldözés után az Egyház elnyerte szabadságát és előjöhetett a föld alatti katakombákból. Nyilvánvaló, hogy ebben a békés korszakban sem feledkezett meg vértanúiról, így bontakozott ki folyamatosan tiszteletük. István vértanú esetében is így történt. A mi Érdykódexünk beszámol ereklyéinek, földi maradványainak, csontjainak megtalálásáról. A meseszerű történet arról tanúskodik, hogy a hívő képzelet csodás elemek fény koszorújával igyekezett ékesíteni a hit és szeretet hőseit. Élt Jeruzsálemben egy Luciánus nevű buzgó pap. Amikor az egyik péntek reggel felébredt, meg állt ágya mellett egy magas, idős férfi vidám arc cal, hosszú szakállal, fehér palástban, aranyos kereszttel. Cipője aranyként ragyogott, kezében aranyvesszőt tartott. Ezzel érintette meg a papot és így szólt hozzá: Megmondom neked, hol vagyunk eltemetve, ami elég utálatos hely. Menj el ezért János püspökhöz, és mondd meg neki, hogy tisztességesebb helyen helyezze el hamvainkat! Luciánus megkérdezte: Ki vagy te? A meglepő válasz így hangzott: Én vagyok Gamáliel, az írástudó doktor, aki Pál apostolt is tanítottam. Társam pedig Szent István, akit megköveztek és velem együtt temettek el. A harmadik Nikodémus unokám, akit Péter apostol keresztelt meg. Lucianusnak Gamáliel még két alkalommal megjelent és ő ezek után engedelmeskedett. Csontjaikat Jeruzsálem városában tisztes helyen temették el. Az első vértanú tisztelete lassan elterjedt a keresztény hitre térő Európában és magyar ha - zánkban is. A németországi Passau városában ő lett a székesegyház védőszentje. Mivel pedig ha - zánk földje egy ideig a passaui püspökséghez tartozott, az onnan hozzánk jövő hithirdetők magukkal hozták Szent István tiszteletét. Nem véletlen tehát, hogy Géza fejedelem Vajk nevű fia a ke - resztségben az István nevet kapta. Igaz, hogy a keresztneveknek is megvan a ma guk divatja, de fiaink ma is gyakran kapják ke - resztségükben az István nevet. Régebben sokan viselték ezt a nevet és az ő köszöntésükre keletkeztek az ilyen és ehhez hasonló költemények: Kinek ma föltetszett Szép fényes csillaga, Úgymint Szent Istvánnak Holnap lesz a napja. Kérjed Istenedet, Terjessze ki karját, Hogy bőven árassza Az ő szent áldását. Már minálunk a virágok Szépen bimbóznak, A mi árva vetéseink Jóval biztatnak. Élj, élj, élj sokáig, Óh Szent István sokáig. Isten tartsa, boldogítsa Szent országába! (Pusztaszeri köszöntő) Mt 2,1-12

9 Harmatozzatok egek Harmatozzatok egek, felhők hullassatok esőt! Magasságok küldjétek a Megváltót! Hozzon termést a föld, s legyen gyümölcse az Üdvözítő! Iz 45,8 Hányszor énekeljük az adventi időben a próféta fohászából szerkesztett éneket: Harmatozzatok egek! Mennyi mindent várunk mi emberek onnan felülről! Most szeretném hozzátenni ehhez az érthető kéréshez: Harmatozzatok földi emberek! Ti is megtehetitek, olyan gazdagok vagy tok. Nézzetek körül a téli világban! A csupasz fák és bokrok várakoznak a hóbundára. Még inkább a fagytól rettegő vetések. Mennyi ember fázik, melegre vágyik. Ezért: Harmatozzatok földi emberek! Nyíljék meg a szívetek, havazza be jóságával a ruhátlanokat. A fehér harmat: a tiszta szeretet az ég és föld találkozásából születik. Ezért kell várakoznunk és elébe mennünk a Közeledőnek. Mit ér Jézus érkezése, ha mi egyre hátrálunk vagy kitérünk előle? A szökevények nem ré szesülhetnek a találkozás örömében. Arra is fel kell figyelnünk, hogy Isten csendben jár, halkan lépked emberkereső útjain. Mi pedig beletemetkezünk a zajba, rest a fülünk, nem akarjuk meghallani léptei neszét. Olyan nehéz hangját hallató csen det teremteni magunkban. Aztán ki kellene egyenesítenünk gondolataink girbegurba utcáját, ki kellene irtanunk rendetlen érzelmeink, szenvedélyeink bozótját. A közeledő Istent csak tiszta szemmel láthatjuk meg. Érdemes elgondolkoznunk azon, hogy Jé zus Betlehemben két szent között született, a tisztaság ölén. A keresztfán viszont két lator kö zött halt meg. Igaz, egyikük megtért, a másik meg átalkodott. Ők a kétféle emberi magatartás ős típusai. Mire tanít Jézus szentek közötti születése és bűnösök közötti halála? Arra, hogy a tisztaságból jön és oda akar minket is elvezetni. Vagy szenteket talál vagy szentekké tesz. Áprily Lajos: Karácsony-est Angyal zenéje, gyertyafény - kincses kezem hogy lett szegény? Nem adhattam ma semmi mást, csak jó, meleg simogatást. Mi győzött érdességemen? Mitől csókolhat úgy kezem? Simogatást mitől tanult? Erembe Krisztus vére hullt? Szemembe Krisztus-könny szökött? - kinyúló kézzel kérdezem. Áldott vagy a kezek között, karácsonyi koldus-kezem. 9

10 10 Magány Egy kora reggelen ismertem meg a Nénit... Pár évvel ezelőtt egy napfényes, tavaszi napon egy széles platójú, régi teherautó állt meg a há - zunk előtt. Ódon, megfakult bútorok kerültek elő a mélyéről, melyeknek látványa elszorította a szívem. Eszembe jutatta a nagymamámat, erektől göcsörtös kezének szeretetteljes simogatását, la - kásának egyedi, meghatározhatatlan illatát. Vanília? Ánizs?... A bútorszállítók hangoskodása visszazökkentett a jelenbe. Vajon ki az új lakó? Pár nap múlva, kora reggel ismertem meg a Nénit. A lépcsőház előtt toporgott türelmetlenül, reménykedve. A pos tásra várt. Az idő múlásával egyre többet tudtam meg róla. Két fiúgyermekkel ajándékozta meg a sors, mégis magányosan, egyedül él. A na - gyobb fiát, akivel ez idáig lakott, évekig ápolta, míg fel nem adta a harcot a rákkal szemben. A kisebbik pedig, mindjárt az egyetem befejezése után kiszökött Ausztráliába. Néha jött tőle egy-egy képeslap, ilyenkor a Néni a ház minden lakójával megosztotta önfeledt örömét. A nyár végén hazalátogat. Végre ismét láthatom! újságolta örömkönnyektől fénylő szemekkel. Tervezgetett, készülődött. Meg beszélte mindenkivel, aki hajlandó volt őt vé - gighallgatni, hogy mit fog sütni, főzni. Ahogy egyre hosszabbak lettek a napok, egyre forróbb a nyár lehelete, úgy lett egyre izgatottabb a Néni. Köténye zsebéből bámulatos gyorsasággal varázsolta elő kisfia megsárgult gyermekkori képeit, és a szeretettől csordultig telt szívvel mesélt gyermekkori csíntevéseiről, kamaszkori kilengéseiről. Ha siettünk, nem értünk rá, nem sértődött meg. Kedvesen mosolygott és rendületlenül várt a ház előtt egy másik szomszédra. Szívszorító volt a magánya, de egyben volt benne valami furcsa. Abszurd jelenség volt. Nyár vége felé levelet kapott. Előléptették a fiamat! Most nem engedik haza, csak karácsonyra. Kárpótlásul viszont küldött pár fényképet. Jóképű ötvenes úriember, öltöny nyakkendő, hatalmas ház. Minden szép és tökéletes. De akkor mi nyugtalanított, zavart a képen? Vacsora készítés közben villant be a válasz. A férfi tekintete. A szemeivel nem mosolygott. Hidegen, céltudatosan nézett az objektívbe. Már kezdtek sárgulni a falevelek, a természet és a lakók hangulata egyre komorabb lett, de a Néni mindebből nem sokat érzékelt. Rendíthetetlenül várta a postást reggelente. Legtöbbször hiába. Nincs ideje írni, nagyon elfoglalt. Fontos ember lett mentegette fiát elfogultan, majd belekezdett valamelyik régi történetbe. Hallgattam őt, s közben úgy éreztem, mintha egy régi Formán-filmet néznék. A szeretet ünnepének közeledtével egyre izgatottabb lett. Hány éve nem látta kisebbik gyermekét? Tíz, húsz? Ennyi év alatt egyszer sem talált időt arra, hogy meglátogassa édesanyját. És most sem. Karácsony után a Néni egyre hallgatagabb lett, magába zárkózott. Magas, széles csípőjű ősanyatermete egyre görnyedtebb, fáradtabb lett. Egyre ritkábban mozdult ki lakásából, már nem várt levelet. Március végén egy este rosszul lett. A kórházból már nem jött haza. A fia a távoli földrészről intézte édesanyja utolsó útját. Nem kapott szabadságot... Jankovic Nóra Lk 2,1-14

11 Kialudt a gyertyád, Testvér! A régi Keleten bambuszból és papírból ké - szített lámpásokat használtak, melyekben gyertya égett. Egy vak embernek, aki a barátjánál járt látogatóban egyik este fölajánlottak egy lámpást, hogy hazaútra vigye magával. Nincs szükségem lámpásra mondta a vak. Nekem mindegy sötét van-e vagy világos. Tudom, hogy az út megtalálásához nincs rá szükséged válaszolta a barátja, de ha nincs nálad, beléd ütközhet valaki. Vidd hát magaddal! A vak elindult a lámpással, és alig ment pár lépést, mikor valaki egyenesen beleszaladt. Miért nem vigyázol kiálltotta oda az idegennek, nem látod ezt a lámpást? Kialudt a gyertyád, testvér! felelte az ismeretlen. Állj meg Testvérem, az Úr közeleg feléd! Állj meg, Testvérem, olvasd el mégegyszer a példázatot! Adventi koszorúd fényében úgy érzed Rólad nem szól ez a történet? Adventi gyergyád fénye úgy beragyog, hogy a meditáció címére nemmel tudsz válaszolni? Másodszor elolvasva a történetet adventi énekek között mégsem szól hozzád? Szeretnélek tovább kérdezni. Látod-e a képen a betlehemi Gyermekben a Te személyes Megváltódat? Tudnád Őt életed első helyére tenni? Nem? Nem! Hát mégsem világít a gyertyád, Testvér? Gyere az Isten házába, ahol a Mindenható meggyújtja a gyertyádat! Jaj, ha valakivel összeütközöl! Látod-e a képen a betlehemi Gyermekben a Te személyes Megváltódat? Tudod Őt életed első helyére tenni? Igen? Igen! Akkor szólj szeretettel a Testvérednek: Kialudt a gyertyád, Testvér! Vigyázz, halálra zúzhatod magad, féltelek! Gyere az Isten házába, ahol a Mindenható meggyújtja a gyertyádat! Börönte Márta Adventi kérdés Azt mondtam egy angyalnak, aki az év kapujánál fogadott: adj nekem egy lámpást, hogy biztos léptekkel mehessek szembe a bizonytalansággal. Ő így válaszolt: Indulj csak a sötétbe, és tedd a kezed Isten kezébe, ez jobb, mint egy lámpás, és biztosabb, mint egy ismert út. Ismeretlen szerzőtől Édes Jézusunk, kérünk Téged, adj nekünk az emberiség iránti végtelen szeretetedből, a bűnösök iránti végtelen szelídségedből és elnézésedből, mennyei türelmedből, amellyel a szenvedéseket viselted, megingathatatlan hitedből, amellyel küzdöttél és győztél, ó, Nagy Megváltó! Te vagy a mi magasztos példánk, oltalmunk és védelmünk, Úr Jézus Krisztus! A Te nyomdokaidon kívánunk haladni, benned hinni és tanítványaid lenni. Kérünk Jézusunk, fogadj be szeretetedbe és kegyelmedbe! Ámen 11

12 MAGUNKRÓL MAGUNKNAK A szent keresztségben részesült: - Dénes Jázmin Kriszta, Szilvási Dorotytya, Pénzes Edina Dorottya, Bene Erzsébet, Aldea Mária, Aldea Melinda, Téglás Kristóf, Váta Anita, Váta Brigitta. Az Úr hazahívta: - Csonka András, Nyáguly Matild, Antal Borbála, Bara Margit, Bálint Gábor, Bedő Anna, Gál István, Deák Ödön, Kádár AndrÁs, Páljános Mihály, Bíró András, Jakabovits Magda. Irgalmas Jézus, adj nekik örök nyugodalmat! Szent Lucia szűz és vértanú december 13. Európa-szerte, de Szicíliában különösen népszerű szent, Diocletianus császár idejében szenvedett vér tanúságot. Szenvedéstörténetének számos rész letét ismerjük. Tántoríthatatlan volt hitében, és ezért hosszú kínzások után karddal lefejezték ben Syracusában tartott ásatások megerősítették, hogy már az V. század elején sírja közelében ismerték a sírfeliratát. Tiszteletének elterjedését igazolja az is, hogy Nagy Szent Gergely pápa ideje alatt a nevét bevették a Római kánonba (I. eucharisztikus ima), ahol ez ma is megtalálható. Szent István első vértanú december 26. A fiatal Egyház első vértanúja. Szent Lukács az Apostolok Cselekedeteiben említi őt a hét diakónus között, majd történetét elmondja egész a vérta nú - ságig. Csodálatos a beszéde, amely bővelkedik szónoki fogásokkal is, hogy meggyőzze hallgatóit Jézus Krisztus igazságáról. Hallgatói dühükben a városon kívülre hurcolják, ahol megkövezik. Megbocsát ül - dözőinek, és imádkozik értük. Megkövezésének ta - núja Saul, akinek lábaihoz rakták ruháikat. Szent János apostol és evangélista december 27. Zebedeusnak, a gazdag betszaidai halásznak és Sa loménak a fia. Testvérével, Jakabbal együtt a szélsőséges zelóták közé tarozott. Keresztelő ta - nítványa, és ő küldi őt Jézushoz. Jézus titkainak ismerője, különösen bánik vele az Úr. Ott áll Jé - zus keresztjénél, és reá bízza édesanyját. Részt vesz a jeruzsálemi zsinaton, hosszú apostoli munka után Patmosz szigetére kerül száműzetésbe. Itt részesül a látomásokban, amit a Jelenések könyvében ír le. Ő a negyedik evangélium szerzője, ahol mindig a szeretett tanítványként szerepel. Három neki tulajdonított levél is található az Újszövetségben. Ünnepéhez kötődik a bor meg áldásának szertartása. Ugyanis a hagyomány szerint mérgezett bort nyújtottak neki, mire ő egy keresztet rajzolt rá, és egy kígyó jött elő a kehelyből. Festményeken ezt is szívesen megörökítik. Aprószentek, vértanúk december 28. A keleti és a nyugati egyház kalendáriumában egyaránt megtalálható az ünnep. Mivel az esemény Urunk születéséhez kötődik, ezért karácsony közelében ünnepeljük azokat a vértanúkat, akik nem a szavukkal, hanem a halálukkal vallották meg Krisztust. Szent Quodvultdeus karthágói püs pök az V. században ünnepélyes hangon így ír: Ó, micsoda kegyelmi ajándék! Milyen érdemeik alapján jutottak a kisdedek e győzelemre? Beszélni sem tudnak még, és máris megvallják Krisztust! Karjaikat még harcra sem tudják emelni, de máris elragadják a győzelem pálmáját! Lapunk megjelenését támogatta a Verbényi István 12

13 Házszentelés ban Napok Csoport Napi beosztás Kossuth L.-, Martinovits-, Kőrösi Cs. Sándor utcák, I. Csíki utca belső fele, Templom utca és Szabadság tér. Május 1-, Horea-Closca-, Sólyom-, Dakó-, Konsza S. December 27 II. utcák és Gábor Áron tér (Mihai Viteazul). Csütörtök III. Váradi József utca és Gesztenye sétány I. December 28 Péntek II. III. Ág utca 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13-as tömbök és a Bem József utca Akácos-, Hajnal-, Tavasz-,Fenyves-, Szegfű-, Rózsa, Kertész, Fecske, Sas, V. Babes, Galamb utcák. Vadász-, Fülemüle-, Gólya-, Cserei Jánosné-, Nap-, Hóvirág-, Ibolya-, Losy S.E., Gáll L. és G. Enescu utcák I. Jókai Mór,-, Tanya-, és Kós Károly utcák December 29 Szombat II. III I. Január 2 József Attila-, Budai Nagy Antal-, Villa- és Csorgó utcák. Dózsa György-, Zöld Péter-, Bólyai János-, Erdő és Virág utcák December 1 úti magánházak és a 12- és 15-ös tömbházak. Ifjúsági st. 13. tömb és Vasile Goldis 1, 2, 11, 12, 14, 19, I. 20, 21-es tömbházak Január 5 II. V. Goldis 8, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 7/24, 11/24-es tömbök Szombat III. Rövid, Hőközpont és Testvériség utcák tömbházai I. Stadion utca és tömbházai Január 7 II. Domb- és Fáklya utcák Hétfő III. Sajtó- és Múzsák utcák I. Egészségügyi sétány és a László Ferenc utca Január 8 II. Jövő és az Árnyas utcák Kedd Január 9, 10 Szerda, Csütörtök III. A. Saguna, Benedek E., Hársfa és Táncsics M. utcák Pótházszentelés Szerda II. Olt utca és tömbházai, Gyárfás Jenő utca I. Január 3 Csütörtök II. III. Arany János-, Nagy György-, Puskás Tuvadar utcák és a Sport utca 2sz. 13 tömb, 4 sz. 14 tömb, 6sz. 15 tömbök Nicolae Balcescu-, Mikes Kelemen- és Híd utcák tömbházai. Grigore Balan út a Munkaügyi hivataltól a jelzőlámpákig I. Esthajnalcsillag és Zefir utcák tömbházai Január 4 II. Gödri Ferenc és Gróf Mikó Imre utcák Péntek III. Textil, Bánki Donáth, Kriza János, Horgász, Bárányka, Széna, Lázár Mihály utcák

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Sosem láttam oly termőfát, Mint Krisztusnak keresztfáját. Piros vérrel virágozik, Szentlélekkel illatozik. (Erdélyi népének) É letfa A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Minden kedves

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük.

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük. Betlehemes játék 2. Vezető: /csenget/ Gyerekek! Bejöhetnek a betlehemesek? Gyerekek: Igen!!! Mind: Adjon az Úristen szerencsés jó estét, A kicsi Jézuska neve dicsértessék. Eljöttünk, eljöttünk, Róla jó

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS!

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! AZ IRGALMASSÁG RENDKÍVÜLI SZENTÉVE Ez év március 13-án, megválasztásának második évfordulóján Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete 2016/17. tanév Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 3. Az iskola kódja: H- A versenyző

Részletesebben

6 Tiszták, hősök, szentek. Apostolok és evangélisták

6 Tiszták, hősök, szentek. Apostolok és evangélisták 6 Tiszták, hősök, szentek Apostolok és evangélisták 2013 Jézus a Péter nevet adta neki, ami kősziklát jelent ( 2 ) Szent Péter apostol Főünnepe: június 29. Simon néven született a Genezáreti-tó partján

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála,

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, CSELEKEDJ! 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. 2 Ezért előhívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj

Részletesebben

S E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y I

S E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y I Új évfolyam 21. szám 2000. december S E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y I EGYHÁZI TUDÓSÍTÓ Karácsony 2000 Az igazán nagy események csendben történnek. Abban a nyomasztóan fájdalmas csendben, amely már a reménytelenség,

Részletesebben

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM 19.hét május4-8. Május hónap - tervezett programok Hétfő Anyáknapi köszöntő Mónika,Flórián Kedd Egészségmegőrző nap Györgyi,Gotthárd Szerda Piac Ívett,Frida Csütörtök Kéz és körömápolás Gizella,Bendegúz

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Olvasd

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK?

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Alapige: Lk 19, 41-48 Amikor közelebb ért Jézus, és meglátta a várost, sírt. Így szólt: "Bár felismerted volna ezen a napon

Részletesebben

NYILVÁNVALÓ SZERETET

NYILVÁNVALÓ SZERETET Pasarét, 2015. december 25. (péntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NYILVÁNVALÓ SZERETET Énekek: 182; 321,1-3. 4. 6-7; 447 Lekció: Lukács 2,1-14 Alapige: 1János 4,9-10 Azáltal lett nyilvánvalóvá

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

B F C Hamis érvelések, feltételezések nem fejthetik meg Őt. B F G Vers és az ének, szobrok és a képek nem mondhatják el, milyen nagy Ő.

B F C Hamis érvelések, feltételezések nem fejthetik meg Őt. B F G Vers és az ének, szobrok és a képek nem mondhatják el, milyen nagy Ő. Minden áldás am F Soha nem volt még ilyen áldott éj, am mely a világra így hatna. am F Nem is lesz most már, hiszen nincs senki más, am F am ki önmagát így adná, s a sötétséget eloszlatná. Jött, mint kisgyermek,

Részletesebben

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *)

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) 2. Kor. 18, 11. Végezetre Atyámfiai, legyetek jó egészségben, épüljetek, vigasztaltassatok meg, egy értelemben legyetek, békeségben lakjatok, és a szeretetnek

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

KARÁCSONYI MŰSOR 1.c

KARÁCSONYI MŰSOR 1.c KARÁCSONYI MŰSOR 1.c I. rész (Amíg a szülők elfoglalják a helyüket, karácsonyi dalok szólnak Cd-ről.) Mesélő 1.: Jó estét kívánok! Meg ne ijedjenek! Itt egy kompánia, semmit se féljenek! Lépek én e házba

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció 2014. Március 16. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció II/11. szám Íme a totális kommunikáció! A tanítványok minden érzékszervükkel vesznek

Részletesebben

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e?

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Jézust szelídnek tartjuk. Ilyennek mutatja a házasságtörő asszonynak az esete. Meg akarják kövezni, de Jézus megmentette ettől. A keresztfán kéri az Atyát,

Részletesebben

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak 2013 december 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Flag -értékelve Karácsonyi Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A latin eredetű szó - adventus - megérkezést, eljövetelt jelent. A Jézus születésére

Részletesebben

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje.

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje. 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: SZERDA DÉLELŐTTI, DÉLI ÉS DÉLUTÁNI, VAGYIS NAPKÖZI IMAÓRA V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben,

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ezt mondja az Úr Isten: A belső pitvar kapuja, mely keletre néz, zárva legyen a dologtevő hat napon, szombatnapon pedig nyissák ki, és újhold napján is nyissák

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

Az időszak neve. Szokások

Az időszak neve. Szokások A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából Katolikus liturgiának megfelelő adventi koszorú, három lila és egy rózsaszín gyertyával. Advent (ádvent, úrjövet) a keresztény kultúrkörben a karácsonyt (dec.25-ét)

Részletesebben

HÍRLEVÉL AJÁNDÉK GÖRÖGKATOLIKUS TEHER, GOND, ÖRÖM?

HÍRLEVÉL AJÁNDÉK GÖRÖGKATOLIKUS TEHER, GOND, ÖRÖM? GÖRÖGKATOLIKUS HÍRLEVÉL III. évfolyam 12. szám 2015. december AJÁNDÉK TEHER, GOND, ÖRÖM? Kinek mit, mennyiért, hogyan? És főleg: mikor lesz erre időm?rohantunkban nem is olyan könnyű a megoldás. Ráadásul

Részletesebben

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32.

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. PROGRAMFORGATÓKÖNYV Megbízó: Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. Megbízott: Csutorás Antalné, Hodosi Ibolya Tevékenység: Szülői együttműködési programok megszervezésében résztvevő pedagógus Munkaidőkeret:

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám Mert született néktek ma Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. Lk 2,11 Kedves Testvéreim! Karácsony számomra

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS SZEVERÉNYI JÁNOS Isten halott? Azokra való tekintettel adtam előadásomnak ezt a címet, akik mernek kérdezni, akik fenntartják maguk és embertársaik számára a kételkedés jogát, kockázatát, gyötrelmét és

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp.

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. NEM MINDENKI Lekció: Mt 7,21 23 Alapige: Mt 7,21 Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az,

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél Textus: Mk. 8, 11-26. 1 Bevezetés Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: - farizeusok viselkedése - jel - a négyezrek megvendégelésének a története hogyan talált visszhangra - HELYES

Részletesebben

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyörű otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés!

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés! 2014. Június 8. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele II/23. szám A terápia a küldetés! Milyen kevéssé látványos ez az elő-pünkösd! Se lángnyelvek, se nyelveken nem beszélnek

Részletesebben

70 év igehirdetéseiből

70 év igehirdetéseiből 70 év igehirdetéseiből Jubileumi év Kispest-Rózsatér 70 éves 1944-2014 SZABAD LEHETSZ Elhangzott a Kispest-Rózsatéri Gyülekezetben 1960 - Nagypéntek Igehirdető: Ablonczy Dániel Lk 23,33-49 / Ézs 53,2-7

Részletesebben