Áldott húsvétot kívánunk!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Áldott húsvétot kívánunk!"

Átírás

1 XXII. évf., 1. (61.) szám húsvét Áldott húsvétot kívánunk!

2 Vallásos iparosaink és vállalkozóink védőszentjük, Szent József ünnepén a plébániatemplomban

3 1/2011 TEMERINI HARANGSZÓ 3 Gerzsenyi Sándor: Eljött a drága ünnep Eljött a drága ünnep Nagy napja mennynek, földnek. Ma múljék gyász és bánat: A Megváltó feltámadt! Te csüggedt, bús tanítvány, Tekints az Úrra, bízván: Halálon győz az élet, A sírtól nincs mit félned! Hátsó borítólapunkon Matthias Grünewald német festő isenheimi szárnyas oltárának egyik táblája (1515). Az oltárkép jobboldali szárnya Jézus Krisztus feltámadását ábrázolja. A kereszténység rendszerint párhuzamot von Krisztus és a Nap között. A Napot Isten dicsőségének természeti kifejeződéseként értelmezi. Az ítélkező és feltámadó Krisztus Sol Justitiae (Igazság Napja) és Sol invictus (legyőzhetetlen Nap). Jézus feltámadását a napkelte jelképezi, ehhez kapcsolódik a templomok és a sírok keleti tájolása is. A kép a feltámadás, a mennybemenetel és a színeváltozás motívumainak bonyolult egybeszövése. TEMERINI HARANGSZÓ Kizárólag a temerini hívek belső használatára kiadja a RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIAHIVATAL, Temerin, Újvidéki u Tel/fax: 021/ Web-oldal: Kereskedelmi forgalomba nem kerül Felelős szerkesztő: Szungyi László esperesplébános Tervezőszerkesztő: Góbor Béla Grafikai szerkesztő: Borda Ákos Webszerkesztő: Sütő Sándor Munkatársak: Veréb M. Gizella nővér és Ökrész Károly, valamint a cikk alatt jelölt szerzők A lapban való közreműködés díjtalan, a megjelentetéshez támogatásokat köszönettel elfogadunk Készült a TEMERINI ÚJSÁG nyomdájában, Temerinben 2000 példányban Kopernikuszi fordulat kellene Az EMBER áll sok kortársunk világszemléletének központjában. Ez alatt persze nem azt értik, hogy a másik emberre figyelnek, hanem önző módon saját magukra gondolnak. Személyes érdekeiket állítják mindenki fölé és minden elé. E világkép szerint az ember önmagát helyezi mindennek a központjába. Megmosolyogjuk a régi korok emberének Föld-központú világszemléletét, mely szerint bolygónk körül forognak a Nap és a csillagok. A kopernikuszi fordulat tudományos állítása szerint csillagrendszerünk Nap-központú. Ha az ember önmagát állítja a központba, ez olyan, mintha valaki napjainkban azt hirdetné, hogy mégis a Föld a világmindenség központja, s a Nap meg a többi bolygó mind Földünk körül kering. Húsvét titka Jézusra, mint egyetlen Megváltónkra irányítja a figyelmet. Az Ő feltámadásának fényében kellene megtenni gondolkodásunkban az emberről alkotott kopernikuszi fordulatot. Ezzel helyreállítanánk a helyes sorrendet, és végre Isten kerülne az őt megillető első és legfőbb helyre. Isten az egyetlen Úr: szeressük őt mindennél jobban! Senkit és semmit nem helyezhetünk elé vagy fölé! Ezután pedig az embertársaink felé irányuló szeretet következne, s csak legvégül gondolnánk magunkra. Jó lenne, ha észrevennénk, hogy Isten jobban szeret bennünket, mint mi önmagunkat. Isten senkitől sem kér lehetetlent. Nem kíván tőlünk rendkívüli képességeket a szeretet parancsának teljesítésére. A szeretet minden évszakban virágzik állítja boldog Kalkuttai Teréz anya. Az idei CSALÁD ÉVÉBEN a húsvéti titok mindent megújító ereje megerősítheti a hitbeli bizonyosságot, hogy Isten a szeretet, és aki Istenben marad, szeretetben marad. II. János Pál pápa állítja, hogy az a család, melynek tagjai együtt imádkoznak, együtt is marad! Az ima által táplált kapcsolat Istennel megerősíti őket a szeretetben Isten és egymás iránt. Kölcsönös szeretetük meghozza számukra az óhajtott boldogságot és megtermi a jócselekedetek gyümölcseit. Az idei esztendő az ÖNKÉNTESSÉG ÉVE is. Puszta önerőből aligha boldogulunk ezzel a gondolattal és a belőle származó feladatokkal. A mai ember nem figyel a másikra/másokra. Megfeledkezik arról, hogy egymaga nem létezhet, másokra van utalva, közösségi lény, egyedül tartósan nem boldogul. Önző vágyai kielégítése pillanatnyi boldogságot nyújthat neki. A másik/mások felé kell fordulni szeretetével. Keresztény küldetésünk abban áll, hogy cselekedeteink is visszatükrözzék alapvető lelki magatartásunkat. Odafordulni a másikhoz, figyelmet szentelni neki, észrevenni bajait, odalépni a szükséget szenvedőhöz, kinyújtani kezünket a segítséget kérőnek, lehajolni az elesetthez, megfáradotthoz, reményt sugározni a reménytelennek. Ez képes Isten szeretetével felmelegíteni a fagyos, közömbös világot. A feltámadt Krisztus adja meg mindnyájunknak ezt a lelki megújulást, a SZERETET új életét egyéni életünkben és családjaiban. Szungyi László

4 4 TEMERINI HARANGSZÓ 1/2011 A megváltásra emlékezünk Jézus halálával minden egyes embert megváltott a keresztáldozat emléknapján, nagypénteken erre hívja fel hívei és minden jóakaratú ember figyelmét a Katolikus Egyház. A Megváltó halála feletti mély gyászt a liturgia piros színe és az egész napos szigorú böjtölés éppúgy kifejezi, mint az, hogy ezen a napon az egyház nem szolgáltat ki ünnepélyesen szentségeket és nem mutat be szentmiseáldozatot. A nagypénteki istentisztelet alapelemei már a IV. században kialakultak. Jeruzsálemben e napon imádkozva vonultak a hívek az utolsó vacsora termétől a Golgotáig, a keresztre feszítés helyéig, ahol a püspök tiszteletadásra felmutatta a szent kereszt ereklyéjét. Ezt követően szentírási részleteket olvastak fel. A nagypénteki szertartás időpontja az őskeresztény kortól a középkorig az Úr halálának órájához, délután 3 órához kapcsolódott, ám később átkerült a délelőtti órákra. XII. Piusz pápa reformja állította vissza a délutáni ünneplést. A csonka misének is nevezett szertartás három fő részből áll: igeliturgia olvasmányokkal és egyetemes könyörgésekkel, hódolat a kereszt előtt, áldozási szertartás. Sok helyen szokás ilyenkor szentsírt állítani, ahová a hívők imádkozni járulnak. Nagypénteken, akárcsak a nagyböjt többi péntekjén, a templomban vagy a kálvárián keresztúti ájtatosságot tartanak, amelynek segítségével bárki bekapcsolódhat Jézus kínszenvedésébe és halálába. Nagypénteken a 18 és 60 év közötti híveknek csak háromszor lehet étkezniük és egyszer jóllakniuk. 14 évesnél idősebb tagjaitól azt kéri az egyház, hogy a böjti fegyelem részeként ne fogyasszanak húst. Forrás: katolikus.hu A húsvét üzenete: az ember, a felnőtté vált ember felelőssége földi életében. Nekünk, embereknek a mindennapi életre való felkészülés: a meg nem értés, a kiközösítés, a keresztút és a keresztre feszítés földi életünk szimbóluma. A tizenkét éves Jézus a templomban Mikor a kis Jézus tizenkét éves lett, szülői húsvétkor elvitték őt Jeruzsálembe. Az. ünnepek után a zsidók ismét hazamentek. A kis Jézus azonban Jeruzsálemben maradt. De a szülők ezt kezdetben észre sem vették; mert azt hitték, hogy Jézus a rokonok és ismerősök között van. Már egynapi utat tettek meg és csak akkor vették észre nagy ijedten, hogy a kis Jézus nincsen velük. Az aggódó szülők ekkor visszatértek ismét Jeruzsálembe s mindenfelé keresték az eltűnt gyermeket. Végre harmadnapra megtalálták a templom egyik csarnokában. Ott ült a kis Jézus a tanítók között és kérdezte meg hallgatta őket. S a kis Jézus oly szépen és okosan felelt a kérdésekre, hogy mindnyájan elálmélkodtak bölcsességén. Édesanyja így szólt ekkor Jézushoz: Fiam! Miért cselekedtél így velünk? Lásd, (nevelő) atyád és én bánkódva kerestünk téged. Az isteni fiú szelíden így felelt: Hogy kereshettetek engem? Nem tudtátok-e, hogy az Atyám házában kell lennem? E szavakkal Jézus világosan kijelentette, hogy ő Isten Fia. Jézus ezután visszatért szülőivel Názáretbe. Engedelmes volt és növekedett nemcsak testben, hanem bölcsességben s szeretetben, Isten és az emberek előtt. Virágvasárnap Virágvasárnap a húsvét előtti vasárnap neve, a nagyhét kezdete a keresztény ünnepkörben. Ezen a napon vonult be Jézus Jeruzsálembe kereszthalála előtti vasárnapon. Az ókorban szokás volt a Közel-Kelet országaiban, hogy az arra méltó személyek útját valamilyen módon befedjék. Mind a négy evangélium szerint az emberek megadták Jézus Krisztusnak ezt a tiszteletet. Máté, Márk és Lukács apostolok szerint a felsőruháikat az útra terítették, és gallyakat vágtak a fákról, János az egyedüli, aki pálmaágakról számol be. A keresztény kultúra országaiban ez kiemelten fontos ünnep, melynek hagyományára gazdag népszokáskincs épült. A nyugati keresztény egyházak liturgiájában e kiemelten fontos dátum mindig a március 15. és április 18. közti valamelyik vasárnapra esik. A katolikusoknál a nagyböjt utolsó, legfontosabb hetének kezdete: a napján a templomban barkaszentelést (a magyar néphagyomány szerint rontás, betegség, vihar, jégeső ellen), barkás bevonulást vagy körmenetet szokás tartani.

5 1/2011 TEMERINI HARANGSZÓ 5 Huzsvár püspök 80 éves Msgr. Huzsvár László ny. nagybecskereki püspök idén február 21-én töltötte be 80. életévét. Ez alkalomból Temerin katolikus hívőközössége nevében szeretettel köszöntjük. Köszönetet mondunk, hogy régi kapcsolatait velünk azáltal is ápolja, hogy szívesen és örömmel jön hozzánk a bérmálás szentségét kiosztani. Tavaly is köszönthettük körünkben és az idén is május 8-án fiataljainkat a keresztény nagykorúság szentségében részesíti. Az Úr bőséges kegyelme aranyozza be idős napjait, adjon neki további erőt az élet alkonyához, áldás és béke kísérje mindenkor! Egyházközi tanácskozás A legnagyobb szerbiai egyházak képviselői megbeszélést tartottak a Milánói Ediktum értékeiről, amellyel a kereszténységet elismerték vallásnak, ami után megszűntek az üldöztetések, gyakorlatilag megszületett a szabad vallásgyakorlás. A nemzetközi konferencián részt vettek a katolikus, a pravoszláv, a muzulmán és a zsidó egyház személyiségei. Irinej bácskai pravoszláv püspök kijelentette, hogy ez a tanácskozás a évi jubileum előkészületeihez tartozik évvel ezelőtt hozták meg ugyanis a Milánói Ediktumot. *** A Milánói Ediktum, melyet I. Nagy Cinstantinus (Konstantin) nyugati, és uralkodótársa, Licinius keleti császár adott ki, engedélyezi minden ember, így a keresztények számára is a szabad vallásgyakorlást. Konstantin és Licinius 313-ban Milánóban találkozott, ahol megünnepelték Licinius házasságkötését Konstantin húgával. Ekkor tárgyaltak a keresztényekkel szembeni politikájukról. Ezután Konstantin rendeleteket küldött a tartományok kormányzóinak a keresztényekre vonatkozóan, Licinius pedig, miután legyőzte Maximianust Nikomédiában, a császár székhelyén kifüggesztette a rendeletet 313. június 13-án. A rendelet hatására a bebörtönzött keresztények kiszabadultak, a száműzöttek viszszatérhettek otthonaikba, az elkobzott javak eredeti tulajdonosukhoz visszakerültek. Ezt megelőzően, 311-ben Galerius császár Nikomédiában a halálos ágyán már kiadott egy rendeletet, mely a keresztények számára jogokat biztosított. Így a milánói rendelet már az ebben adott jogoknak a megerősítése és kibővítése. Boldoggá avatják II. János Pált A ceremóniát május 1-jén XVI. Benedek pápa végzi el Rómában XVI. Benedek pápa megtörténtnek ismerte el az elődje, II. János Pál közbenjárására bekövetkezett csodát, s ennek alapján elrendelte a 2005-ben, 27 évi uralkodás után elhunyt egyházfő boldoggá avatását. A ceremóniát, amelyre több százezer zarándokot várnak, május 1-jén maga a pápa fogja elvégezni Rómában. A boldoggá avatás a szentté avatás előtti utolsó állomás. Ahhoz, hogy valakit szentté nyilvánítsanak, két, a személyéhez köthető csoda kell. Miután a II. János Pál temetésén részt vevők skandálva azonnal szentté avatást kértek, XVI. Benedek néhány héttel elődje halála után megindította a szentté avatási eljárást, amely az egyház szokásai szerint általában az érintett halála után öt évvel szokott elkezdődni. Elrendelte ugyanakkor, hogy a vizsgálat legyen nagyon alapos, nehogy bármilyen kétség maradjon II. János Pál érdemei felől. A boldoggá avatást lehetővé tévő csodát a pápa azután ismerte el, hogy a Vatikán által összeállított, orvosokból, teológusokból, bíborosokból és püspökökből álló bizottság csodának minősítette Marie-Simon-Pierre francia apáca felépülését a Parkinson-kórból. Az apáca társnőivel az ugyancsak Parkinson-kórban szenvedő II. János Pálhoz fohászkodott, s két hónappal a pápa halála után egy reggel arra ébredt, hogy visszanyerte mozgásképességét, megfogalmazása szerint mintha újjászületett volna. Bár korábban kétségek merültek fel azzal kapcsolatban, hogy Marie-Simon-Pierre nővér betegségének diagnózisa helyes volt, a Vatikán szentté avatási kongregációja januárban tett nyilatkozatában az áll, hogy a Szentszék által kijelölt orvosok alaposan tanulmányozták az ügyet és arra a megállapításra jutottak, hogy a gyógyulásra nincs tudományos magyarázat. A XXI. század zaklatott, veszélyekkel terhes időszakában sokan azt mondják, nagyon nehéz megkülönböztetni a rosszat a jótól. Pedig mi sem könnyebb ennél: Isten törvényeihez kell alkalmazkodnunk!

6 6 TEMERINI HARANGSZÓ 1/2011 Nemzetközi konferencia a család évében Az állam és egyház felelőssége a jövő nemzedékért címmel nemzetközi tudományos konferenciát szervezett a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. Az esemény fővédnöke Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek volt. Megnyitójában a család jelentőségét hangsúlyozva rámutatott: a család személyes szeretetközösség, melynek megbontását Isten negyedik parancsolata magával az élettel hozza összefüggésbe vagyis aki újradefiniálhatónak véli a családot, az életet veszíti el. A konferencia a család évének kiemelkedő eseménye, amellyel II. János Pál pápa apostoli buzdítására, a 30 éve megjelent Familiaris Consortióra is emlékeznek. A pápa buzdítása ma is időszerű, a benne foglalt tanítás mindenkinek irányt adó, aki családban él vagy családot alapítani szándékozik. Ugyanakkor fontos útmutatás azoknak, akik a családokért dolgoznak, akár állami, akár egyházi keretben végzik munkájukat. Új oltár és felolvasó ambó A téli kápolnánkban eddig ideiglenes megoldásként egy asztalka és egy kottatartó állvány szolgált a szentmisékhez. Miután a telepi templom felépült, a plébániatemplom felújítása is megtörtént, sor kerülhetett a régi óhajunk beteljesítésére. A téli időszak végére elkészült és felszentelésre került az új tölgyfa oltár és a felolvasó ambó. Stílusosan egymáshoz illenek. Alapul szolgált egy, az interneten található fa oltár példány, amit ízlésünk szerint, sokak tetszésére átalakítottunk. Az egész oltár térséget egy lépcsőnyi magasra emeltük és egy szép új szőnyeggel befödtük. A kivitelező asztalosmunka Csorba Jánost és fiát, Dánielt dicséri. Úgy érezzük, végre elmondhatjuk, hogy állandó jellegű, esztétikus, a szent cselekményekhez méltó a kápolna liturgikus terének berendezése. Szu-ló Beteg ember imája Uram, gyógyíts meg engem! Uram, hiszem, hogy Te teremtettél, és hiszem, hogy ma is szeretsz engem. Egészen átjár, és körülvesz a Te teremtő energiád, erőd és szereteted, a jóság és a szépség hatalma. Jöjj a Te gyógyító erőddel és ajándékozz meg testem és lelkem egészségével! Adj nekem új jövőt, az öröm és a biztonság új érzetét, új kapcsolatot Veled és felebarátaimmal! Engedd, hogy átéljem gyógyításod valóságát és teljességét! Uram, bízom segítségedben. Kérlek, enyhítsd fájdalmaim, szenvedésem és hatalmad erejével gyógyíts meg engem! Ámen Ima műtét előtt Istenem, életem Orvosa! Kezedben a nagy mindenség egy porszem csupán, s benne én magam múló hópehely, sodródó falevél vagyok, ha Te nem fogadsz megtartó szeretetedbe. Benned és általad tartatom meg, Te őrzöd életem, egészségem. Most, hogy betegágyamon fekszem, és az orvosi tudományra bízom testem gyógyulását, kérlek, ó, Istenem: őrködj, vigyázz felettem, hadd vezessen sikerre az orvosi kéz beavatkozása. Ha Te fogod láthatatlanul orvosom sebészi kezét, hiszem, bízom, tudom, hogy semmi bajom nem lehet; vissza fogom nyerni elvesztett egészségemet. Oszlasd el aggodalmamat és félelmemet e hitnek erejével, s vedd magadra, ó Atyám, gyermeked életének gondját. Ámen. Ima műtét után Életem megtartója, mennyei Atyám! Amitől úgy féltem, s amiben mégis annyira bíztam, ím megtörtént. Szerető orvosi szívek véges emberi tudással beavatkoztak megrendült egészségi állapotomba. A műtőkés elvégezte feladatát, s én újra ágyamban fekszem, hogy az emberi tudomány után a Te kezedre és szeretetedre bízzam életemet és gyógyulásomat. Most érzem, ó Istenem, hogy teljes felépülésem csak Tőled függ. Köszönöm, hogy a műtőasztalom felett, a kritikus percekben vigyázott reám a Te lelked. Ó, segíts tovább is, maradj velem és add vissza teljes egészségemet maradéktalan felgyógyulásomban. Benned bízom, Reád bízom testemet, lelkemet én Istenem, mindenek megtartója. Ámen.

7 1/2011 TEMERINI HARANGSZÓ 7 Jézus keresztútja a családban A keresztút végzésének általánosan elterjedt módja Minden állomás előtt imádkozzuk: Imádunk téged Krisztus, és áldunk téged! (Ha közösségben végezzük, akkor a pap vagy az előimádkozó mondja ezt, amire válaszoljuk:) Mert szent kereszted által megváltottad a világot (térdhajtással, főhajtással). Az állomáshoz tartozó elmélkedés után elimádkozunk egy Miatyánkot és egy Üdvözlégyet. Majd az alábbi könyörgést is hozzáfűzzük: Könyörülj rajtunk, Uram! Könyörülj rajtunk! (Ha nincs előimádkozó, akkor mindegyik fohászt magunk mondjuk.) I. Pilátus halálra ítéli Jézust család a legszigorúbb A ítélkezőhely. De melyikünk Pilátus, melyikünk Jézus? Minden helyzetben más és más. Uram, ha Pilátusként igazságtalanul ítélkeznék családtagjaimról, juttasd eszembe, hogy semmi hatalmam, semmi tekintélyem, semmi jogom nem lenne, ha nem kaptam volna Tőled, akár a házasság szentségében, a szülői tisztségben, vagy a gyermek jogán. De ezt nem hatalmaskodó (basáskodó) uralkodásra, ítélkezésre, zsarolásra kaptam, hanem a szeretet féltő, gondoskodó, a másikkal törődő irgalmasságára. Szeretteim felemelésére és nem lesújtására. S ha Jézusom én vagyok, akit a család ítélete sújt, add, hogy a Te türelmeddel viseljem. Ne vágjak vissza, ne sértődjek vérig, ne essek kétségbe, hanem a tőled tanult alázattal fogadjam, érted és értük. II. Jézus vállára veszi a keresztet Minden családnak van saját keresztje. Minden családtagnak is van saját keresztje. Merjük-e felvenni és egymásért hordozni? Uram, sokszor nehezemre esik a családban a másik elfogadása, rossz szokásainak, hangulati kitöréseinek, önző viselkedésének elviselése. Mindez nehéz keresztet jelent számomra. Jobb lenne lerázni magamról, nem venni róla tudomást, elmenekülni előle. De hát nem azért helyeztél ebbe a családba, hogy idegenül, ridegen elzárkózzam mindentől, ami számomra kellemetlen dolog, sőt azt akarod, hogy Veled együtt felvegyem családunk keresztjét. Számomra a családom elfogadása lesz az üdvösség útja, még ha sokszor keresztet is jelent. III. Jézus először esik el a kereszt súlya alatt Az élet terhe engem is földre sújt. A család is néha nyomasztó teher. És én is hányszor vagyok teher családom számára. Ha mellettem esik el valamelyik családtagom, bűnével, gyarlóságával, vajon nem tekintek-e rá úgy, mint a farizeus: Én bezzeg nem vagyok ilyen! Saját maga okozta, viselje is a kínját! Meglátom-e, hogy benne, Jézusom, Te estél el? Mert akkor nem lehetek részvétlen iránta. És amikor én esem el, mennyire várom, hogy fölsegítsenek! Vagy elfogadom egyáltalán, hogy segítségemre siessenek? Nem zárkózom magamba bűneim önérzetével, mondván, majd én magam megjavulok, majd én magamtól fölkelek? Segíts megérteni Uram, hogy egymás nélkül nem jutunk tovább, családunk keresztútján sem! IV. Jézus szent Anyjával találkozik Az anyák fájdalmának, az anyák titkának állomása ez. És az anyák sorsának megszentelése is. Az anya a szíve alatt hordott magzatot fájdalommal hozza világra. De fájdalma örömre fordul, amikor meghallja gyermeke sírását. Ez az első titka az anyáknak. Az anyák szíve aggódó fájdalommal van tele, amikor látják gyermekük betegségét, fájdalmát, lelki gyötrődését, vagy hogy mások bántják gyermeküket. Úgy tudnak mellettük lenni, hogy néma jelenlétük is gyógyít, vigasztal. Ez az anyák másik titka. De az anyák legnagyobb fájdalma, ha elveszítik gyermeküket. Nemcsak ha meghal,

8 8 TEMERINI HARANGSZÓ 1/2011 hanem ha bűnben él, vagy ha hátat fordít a szülői szeretetnek. De az anyák még ilyenkor sem hagyják magukra gyermekeiket, lélekben utánuk mennek, és első szóra visszafogadják őket. És ez az irgalmas, megbocsátó szeretet az ő legnagyobb titkuk. Ne éljünk vissza vele, de ha kell, éljünk vele! V. Cirenei Simon segít vinni Jézusnak a keresztet Ez a családapák állomása, az apák áldozatának megszentelése. Itt megérthetjük az édesapák kereszthordozását is. A családjáért dolgozó apák szeretete és felelőssége Isten szemében is nagy jelentőségű. Hiszen a teremtő Atya saját gondoskodó jóságát oltotta az apák szívébe. A munka fáradságát és örömét szenteli meg, ha nemcsak családjáért teszi, hanem Jézusért is. Cirenei Simon fiai a Szentírás szerint követték apjukat a Krisztus-követésben. Ez a nagy titka ennek az állomásnak, amelyet először még a Cirenei sem értett meg, ezért vonakodott a kereszttől. Csak akkor kívánhatja egy szülő gyermekétől, hogy vallásos legyen, ha először ő maga jár Krisztus nyomában. Csak akkor teljesíti szülői gondoskodását, ha a gyermekei legdrágább kincsével, és jövőjének legfontosabb mozzanatával is törődik: a gyermeke lelkével és az örök üdvösségével. Ettől a kereszttől nem szabad vonakodniuk. VI. Veronika kendőt nyújt Jézusnak kendőt nyújtó szeretet A állomása ez. A leleményes szereteté. A Krisztus arcát lelkünk kendőjére másoló szeretet állomása. Milyen eszköztelenül élt és tevékenykedett Jézus. Megmutatta, hogy nem kell sok dolog, nem kellenek drága eszközök, hogy szívünk szeretetét egymásnak kifejezzük, jelezzük. Mindig akad egy kendőnyi dolog a házban, a ház körül, hogy a családtagok könnyeit letöröljük, bánatát, fájdalmát enyhítsük. A szeretet leleményes hirdeti Szent Pál a korinthusi levélben. Csak ne legyünk érzéketlenek mások iránt, csak ne rejtőzzünk el önzésünk csigaházába. Ne sajnáljuk egymástól a kendőnyi időt, szeretetet, hogy Krisztus arca kirajzolódhasson lelkünk kendőjén. VII. Jézus másodszor esik el a kereszt terhe alatt A viszonzatlan szeretet titkának állomása ez. A viszonzást nem váró szeretet titka. Nem a kamatozó szereteté, hanem a pazarlóé. Hányszor nyomnak földre azok a fájdalmak, amelyeket szeretteimtől kell elszenvedni. Mert ha még ellenségeim tennék ezt velem, azt még elviselném mondja a zsoltáros is, de hogy a barátaimtól, sőt családtagjaimtól, az lesújt újra. Sokszor fáj a viszonzatlan szeretet, a hálátlanság. A gyermek részéről elfelejtett sok-sok szülői áldozat, az évtizedek együttléte után eldobott házastársi hűség, a magára maradt idős apák és anyák reménytelensége... De Jézust is éppen azok hagyták el, akiket szeretetével legjobban kitüntetett. Ő is beleroskadt, de aztán újból felállt és továbbment, hogy megtanítson: a szeretetért sohase várj hálát, viszontszeretetet - mert a szeretetet nem kamatoztatni, hanem pazarolni kell. VlII. Jézus szól a síró asszonyoknak könnyek hatalmának állomása ez. A sírás titká- A nak megfejtése hangzik itt el. És ez nemcsak az asszonyok privilégiuma. Sírjatok magatok és gyermekeitek miatt! Magunk miatt, mert hűtlenek voltunk Istenhez, mert hűtlenek voltunk társunkhoz, mert nem szerettük eléggé a ránk bízottakat, mert saját vágyainkat akartuk mindenáron megvalósítani, mert féltünk önmagunkat egészen odaadni. A gyermekek miatt, akiket nem vállalt világra hozni az édesanyjuk, akiket eldobott, elhagyott az önzés vagy félelem, akiket nem vártak szeretettel a szülők, akiket most sem szeretnek a családban, akiknek lelkével nem törődik senki. A könny nem szégyellni való dolog, hanem nagy titok. Az anyák könnyét még Isten is engedi maga fölé hatalmasodni. És nemcsak az anyákét. IX. Jézus harmadszor esik el a kereszttel legsúlyosabb elesés állomása ez. A másokat is A magával rántó zuhanás veszélye. És a legmélyebb pontról való felkelés titka is. A szenvedélyek rabságának keresztjét egyre több

9 1/2011 TEMERINI HARANGSZÓ 9 embertársunk, és vele családja is, hordozza. Legyen alkoholista vagy a kábítószer rabja, de az önpusztító játékszenvedély is a legfontosabb szeretetkapcsolatokat zúzza szét, és rántja magával anyagilag, sőt erkölcsileg is a családot. De a legreménytelenebb helyzetből is van kiút. Harmadik elesésedből való felállásoddal biztatsz minket erre. Beléd vetett mély hittel és bizalommal, Beléd kapaszkodva mi is fel tudunk állni. De adj erőt a családtagoknak is, feleségeknek, férjeknek, gyermekeknek, szülőknek, hogy ne hagyják magára a gyengét, az elesettet. Ne taszítsák ki a család védő szeretetéből, hanem együtt álljanak fel. X. Jézust megfosztják ruháitól Nemcsak a ruhátlanság megalázottsága, nemcsak az önmagunkból való kivetkőzés, de az önmagát elosztó szeretet állomása is ez. Micsoda szégyen a ruhátlanság szegénysége, a kiszolgáltatottság tehetetlensége. A divatozás által pedig éppen az ilyen elesettek iránti érzékünket veszítjük el. De micsoda lelki szegénységre vall az önmagát lemeztelenítő szemérmetlenség, vagy az önmagából kivetkőző erőszakosság. De még az önmagát csak megvalósítani akaró önzés, önteltség is megfosztja az embert önmagától, és nem marad mit adni. Semmit sem ad, aki mindent oda nem adott. Jézus mindent odaadott, még utolsó ruhadarabját is. Az igazi szeretet nem méricskél. Boldog házasság és család is ott terem, ahol mindnyájan a másikat akarják elsősorban boldoggá tenni, és nem a saját boldogságukat keresik csupán. XI. Jézust keresztre szegezik nincs visszaút állomása ez. Az összetöre- A tés titkát szegezik ki, hogy mindenki lássa, ez a család és minden közösségi élet alkotmányának legfőbb paragrafusa. Keresztre szegezettnek lenni egyenlő azzal, hogy elkötelezettnek lenni. Véglegesen, egymáshoz szegezetten férj és feleség, mint Jézus és a kereszt. A nincs visszaút legfőbb biztonsága. A megtartó szeretet legnagyobb erőforrása. Keresztre szegezettnek lenni azt is jelenti, hogy családunk közös meggyőződését vállalom, és megvallom, abban hűséggel kitartok, különösen a vallásos, jellemes és becsületes emberi értékrendben. Akkor is, ha hátránnyal jár, akkor is, ha szembe kell menni az egész világgal, akkor is, ha lenéznek érte, vagy maradinak, bolondnak tartanak. Jézus számára sem volt visszaút, mert ahogyan élete másokért való élet volt, úgy a halált is másokért, értünk vállalta. Ez a krisztusi alkotmány legfőbb paragrafusa. XII. Jézus meghal a kereszten halál titkának feltárulkozása ez az állomás. A A szeretet erős, mint a halál, sőt annál is erősebb. A szeretteink elvesztésének fájdalmára ez az orvosság. A család szeretetének és hitének legnagyobb próbája szeretteink halála. Az időskor, a súlyos betegség természeténél fogva könnyebbé teszi a halál elfogadását. De a váratlanul vagy fiatalon elköltöző családtagok halála szörnyen felháborít, értelmetlennek látjuk, és lázadunk. Vannak családok, akik a gyermeket meg akarják óvni a halál szörnyűségétől. Vannak kultúrák, amelyek ki akarják irtatni a halál valódiságát az életükből. De csak egy jó megoldás van: szembenézni vele és felvállalni Krisztussal. Akkor nem lesz törés sem a gyermek lelkében, sem a szeretetkapcsolatban, sőt Krisztusban folytonos marad a kapcsolatunk, mely a halálnál is erősebb és tartósabb. Krisztus halála a mi feltámadásunk. XIII. Jézus testét leveszik a keresztről, és anyja ölébe fektetik A gyermekét elvesztő anya állomása ez. A természet rendjét felforgató titok. A kereszttől való megszabadulás mégsem a végső megoldás. Az élet rendje szerint úgy kellene, hogy történjen, hogy a gyermekek temetik el a szüleiket és nem fordítva. Mégis hányszor felforgatta a kíméletlen halál ezt a rendet. Hány édesanya tartotta már karjaiban gyermekét Mária óta. E mérhetetlen fájdalomra nincs sem emberi magyarázat, sem földi vigasz. A halált tartani ölünkben, ahonnét az élet fakad? Csak isteni magyarázat van rá: Nem

10 10 TEMERINI HARANGSZÓ 1/2011 hal meg örökre, Fiad él, fel fog támadni ez az isteni válasz. Sokszor megszabadulunk a kereszttől, de mit sem használ, ha a halál foglyai maradunk. Önmagában ez még nem elég. Szívünk többre vágyik! Ezt a többre vágyást ki ne oltsátok lelketekből, gyermekeitekből! XlV. Jézust sziklasírba temetik sírok titkának állomása A ez. A földbe hulló mag bátorságának titka. Az Isten hallgatásának beszédes üzenete. A sír bejárata elé még követ is gördítenek, mely elzárja az útját a bent levőnek, és a kint levőknek egymás felé. A kő elhomályosítja a látást, életünk nehéz, sötét pillanataiban, amikor szeretteink sírja fölött állunk. Erősen próbára teszik hitünket, hogy igazak-e Jézus szavai az örök életről. Legyen a családban ilyenkor valaki, akinek eszébe jut a földbe hulló mag sorsa, amely csak akkor hoz új termést, ha látszólag elpusztul, belehal, odaadja addigi életét. Szeretteink halála csak innét nézve veszteség, onnét az új élet gazdagsága. Legyen bátorságunk egymásban Krisztus ígéretére hivatkozni, hogy aki Benne hisz, nem hal meg örökké. Egymás apostolai legyünk akkor is, amikor látszólag hallgat az Isten, látszólag távol van, de valójában soha nincs olyan közel hozzánk, mint a fájdalomban, és soha nem tapasztalható új titkokat tár föl hallgatásában. XV. Jézus harmadnapra feltámad Föltámadt Jézus, Te a világ kiszolgáltatottsága elől a család védő menedékébe jöttél e földre. Erősítsd meg a mi családjainkat is, hogy menedéke legyen tagjainak, és otthonos legyél bennük Te magad is. Add, hogy a család védelmében meg tudjunk küzdeni a világ rossz hatásaival, legyen erőnk a kereszt hordozására. Taníts meg, velünk élő Jézusunk, otthonainkat megbecsülni, a családi összetartást, a szeretet és tisztelet erényét növelni, a családi értékeket megőrizni. A szülők Szent József és a Boldogságos Szűz Mária példáját követve szeressék egymást és gyermekeiket, de mindenekelőtt Téged, Mennyei Atyánk. A gyermekek az Úr Jézus őszinte, valóságos gyermeki lelkületéből tanuljanak igazi engedelmességet szüleik és Mennyei Atyánk iránt. Most különösen azért ajánljuk fel keresztutunkat, aki családunkban a legnehezebb keresztet hordozza (rövid csendben gondoljuk át, ki az). Fogadd el egyházközségeink minden családjáért ezt a keresztutat. Ámen. (A képek a temerini kálvária stációiról valók) Családok imája Mennyei Atyánk, hálát adunk neked az élet és a család ajándékáért. Adj nekünk erőt, hogy az első magyar szent család Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre példája nyomán szeretetben és örömben élhessünk! Kérünk, segítsd a házaspárokat küldetésük teljesítésében, hogy az élő hitet továbbadhassák! Nyisd meg a gyermekek szívét, hogy kibontakozzék bennük a keresztségben kapott hit csírája! Engedd, hogy fiataljaink növekedjenek a hitben és Jézus ismeretében; a házasság előtt állók pedig tisztán megélt szerelemmel készüljenek arra! Növeld a házastársak között a szeretetet és hűséget! Kérünk azokért, akik házasságukban nehézségekkel küzdenek. Fogadd hálaadásunkat a hűséges, életre nyitott és örömteli házasságért! Áldd meg nemzetünk minden családját! Adj belső békét az özvegyeknek és egyedülállóknak, a kudarcoktól szenvedőknek! Adj bölcsességet és kitartást a családokért fáradozó világiaknak, püspököknek és papoknak! Világosítsd meg a közélet felelőseit, hogy felismerjék, mit kell tenniük a család és a haza javára! Szabadítsd fel szívünket a szolgáló szeretetre, a Szent Család segítségével: József és Mária közbenjárására, a te Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen. A családok évében mindenkinek szeretettel ajánlom ezt az imádságot. Apostoli áldásommal: Bíró László püspök, az MKPK családreferense

11 1/2011 TEMERINI HARANGSZÓ 11 Jubileumi évfordulónaptár november évvel ezelőtt, 54 család betelepítésével a történelmi Magyarország északi megyéiből, kezdetét vette a török megszállás idején elnéptelenedett középkori magyar Temeri szervezett újratelepítése katolikus magyar lakossággal éve Kovács Mihály kántortanító készítette el kőből azt a szenteltvíztartót, amely a hozzátartozó keresztkúttal együtt fennmaradt az l783-ban épült kis verettfalú templomból év telt el a Szent Rozália-plébániatemplom felépítése óta, amelyet Temerin földesura Szécsen Sándor és a hívek segítségével kezdtek el éve, hogy Csupor Mihály plébános, a templom és az iskola építtetője, 23 évi itteni szolgálata után Kalocsára távozott, és még abban az évben Göbel Ferencet nevezte ki a kalocsai érsek Temerin plébánosává éve söpört végig az országos méretű kolera Bácskán, Temerint is elérte. Ez év végéig és a következő év első hónapjaiban mintegy 90 áldozatot szedett. Hogy több halottja nem volt, Szécsen Károly földesúrnak köszönhető évvel ezelőtt Novák Antal temerini szolgálatának harmadik évében elkészítteti Kováts István szegedi orgonakészítővel a 10 mutációs orgonát, amely a mezőváros felégetésekor, 1848-ban tönkremegy és csak l857-ben építi újjá a szegedi mester fia éve, hogy Novák plébánosnak sikerült Pesten a Szentháromság tiszteletére új nagyharangot öntetni, mivel a szabadságharc során elhurcolt harangok nem kerültek vissza. 150 éve Novák Antal plébános és Eisele János postamester kezdeményezésére megalakult az Olvasó Egylet, a Katolikus Kör elődje október éve, hogy Novák Antal plébános életének 67. évében, itteni plébánosi szolgálatának 38. évében elhunyt éve alakult meg a temerini Magyar Katolikus Polgári Társaskör, amit az illetékes minisztérium 1882-ben községivé nyilvánított, és Temerini Községi Magyar Katolikus Polgári Kör néven jegyezték be október éve fejeződött be a Miasszonyunkról Nevezett Iskolanővérek leányiskolájának, a Zárdának építése. Ezen a napon ünnepélyes keretek között történt kápolnájának felszentelése, a zárda megáldása és megnyitása április, május 105 év múlt el a Popovits házaspár halála óta, akik saját költségükön l905-ben felépíttették a Nyugati temető kápolnáját. A feleség, Johanna április 6-án, férje, Károly június 28-án hunyt el augusztus éve ezen a napon vitték el a harangokat az I. világháború idején ágyúk öntésére. Csak a nagyharangot hagyták meg, amely ma is szolgálja a temerini híveket éve Kopping Gáspár káplán megkezdte működését Temerinben, majd két évre rá átvette a plébániát végén gyűjtőtáborba hurcolták, majd a dél-bánáti Károlyfalvára vitték, július 30-án engedték haza január l5-én hunyt el május éve, 50 éves korában halt meg Kováts Antal költő, tanító. Temerin múltjának, néphagyományainak krónikása május 70 évvel ezelőtt a Szentszék visszahelyezte a kalocsaibácsi érsekség fennhatósága alá az összes bácskai plébániát, így a temerinit is augusztus éve ezen a napon búcsúzott el temerini híveitől ft. Tóth József, aki a megtorlás napjaiban és a rákövetkező hónapokban tartotta a lelket híveiben, hogy öntudatos katolikus életükkel kitartsanak Krisztus szenvedő egyháza mellett augusztus év telt el azóta, hogy ft. Vondra Gyulát a szabadkai püspökség megbízta a temerini plébánia vezetésével. Kinevezésének első hónapjában a hívek összefogásával hozzákezdett a templom külső és belső munkálatainak elvégzéséhez, és folytatta elődje munkáját a vallási élet megszilárdítása terén szeptember éve szabadult a börtönből Vondra atya, ahol 3 évet töltött, mivel az egyházüldöztetés legnehezebb éveiben buzgó papi tevékenységét a hatalom nem tudta elviselni. A börtönjárt papok közül egyedül őt helyezte vissza régi állomáshelyére Budánovics püspök december évvel ezelőtt fejezték be, Vondra atya önfeláldozó munkájának köszönhetően, a telepi imaház építését, és ezen a napon szentelték fel. A szabadulása utáni 10 év ugyanolyan termékeny volt, mint az előző évek.

12 12 TEMERINI HARANGSZÓ 1/ június éve volt az utolsó harangszentelés Temerinben. Az új, Szűz Mária tiszteletére ajánlott harang felszentelésére a II. vatikáni zsinat jubileumi évében került sor, ekkor vált lehetővé a népnyelv használata a liturgiában szeptember éve ezen a napon este 6 órakor váratlanul elhunyt ft. Vondra Gyula. Holttestét a templomban ravatalozták fel. Szeptember 30-án helyezték örök nyugalomra, nagy részvét mellett a hívek többezres tömege kísérte utolsó útjára november évvel ezelőtt ezen a napon vette át a plébánia vezetését ft. Berecz Sándor. Hivatalba lépésének első éveiben történt a templom legfontosabb liturgikus terének, a szentélynek az átrendezése a II. vatikáni zsinat határozatainak értelmében május éve ezen a napon az egyházközségi képviselő-testület határozatot hozott az új plébánia építéséről. A terv 1977/78-ban valósult meg május év telt el Temerin második templomának, a Lourdes-i Szűz tiszteltére emelt templom alapkövének letétele óta. Több mint egy évszázadnak kellett elmúlnia, hogy ft. Szungyi László temerini szolgálatának első évtizedében megkezdődjön a templom építése június éve, hogy az épülő templom belépőjének belső falán a honfoglalás évében felállított emléktáblát dr. A feltámadási menet és a feltámadási kereszt május 15-ei, vasárnapi fogadásával, és az ünnepséggel, valamint a kereszt továbbításával kapcsolatban megtörténtek az egyeztetések a civil szervezetekkel. A feltámadási menet déli ágának keresztjét, illetve jelvényét az idén is Kishegyesről hozzák a kálváriára, ahonnan a fogadási ünnepség és a temerini szalag feltűzése után a plébániatemplomba visszük, ahol hálát mondunk a jó Istennek, hogy meghallgatta kérésünket és a rossz emlékű dec. 5-ei népszavazást követően tavaly végre kedvező változás történt Magyarországon: nemzetünk már nemcsak szellemileg egységes, hanem az egyszerűsített honosítási eljárással közjogilag is! Első pillanatra tehát úgy tűnhet, a feltámadási menet teljesítette küldetését. De mégsem így van! Ha siker koronázza a jó ügyet, akkor úgy illő, hogy hálát adjunk érte Istennek! Ezért az idei feltámadási menet a hálaadás jegyében halad végig a Kárpát-medencei magyarság területein. Éppen az említett kedvező változás Pénzes János szabadkai megyés püspök megáldotta. Ebben az évben a toronysisakot a helyére emelték, ez is mutatta, hogy az építkezés önerőből folyamatos volt az elmúlt öt évben ősze 15 évvel ezelőtt megkezdődött a romos kálvária helyreállítása, valamint a köztéri és az út menti keresztek rendbetétele. A kálvária felszentelésére 1998-ban került sor február évvel ezelőtt a lourdes-i jelenés és a betegek világnapján volt az emléktemplom első búcsúja. Ettől a naptól kezdve zarándokhellyé vált a hely július éve ezen a napon Szungyi László esperesplébános pappá szentelésének 25. évfordulóján megtartotta ezüstmiséjét július évvel ezelőtt testvérvárosunk, Mórahalom millenniumi zászlót adott át városunknak, amelyet esperesplébánosunk áldott meg október évvel ezelőtt az ezüstmisés Szungyi László római diáktársaival együtt misézett II. János pápával. Plébánosunk a fogadáson átadta a Szentatyának a temerini hívek üdvözletét, aki áldását adta reá és az otthoniakra ősze 5 éve, hogy kétévi megfeszített munkával befejeződött plébániatemplomunk felújítása, így méltó módon megünnepelhettük a templom építésének 200. évfordulóját. Összeállította: Ö. K. Az idén is feltámadási menet miatt is mondhatjuk, a hálaadás kinyilvánítása mellett merjünk bátran még további segítségkéréseket az Úristen elé tárni! Az idei feltámadási menet tehát megújul: a benne résztvevők saját kérésükkel folyamatosan bővíthetik a jó Istennek szánt kérések csokrát. Végül aztán mindegyik egyszerre kerül pünkösdkor Csíksomlyón az oltárhoz, így adva át Megváltónknak! A jó Isten szemében a teremtés velejárója, hogy népek és nemzetek szabadon és egységben létezzenek, ez lehet végre kézzelfogható valóság számunkra is. Nyilván sok magyar ember hite kellett ennek létrejöttéhez, és mivel a kezdeményezés 2005 óta minden évben megvalósult, bizonyára a feltámadási menet sok ezer résztvevője is a maga módján hozzájárult a történelmi változáshoz. A feltámadási jelvényt május 16-án, hétfőn a délelőtti órákban Budiszavára visszük, hogy az ottani közösség is fogadhassa. A évi ünnepségről képsorunk a hátsó borítólapon tekinthető meg. G. B.

13 1/2011 TEMERINI HARANGSZÓ 13 Előretekintés Április 21., 22., 23. SZENT HÁROM NAP. A szertartások minden este 7 órakor kezdődnek. Ezeken a napokon valamennyien buzgón vegyünk részt a szertartásokon. Április 21-én nagycsütörtök, esti szentmise az utolsó vacsora emlékére. Jézus szeretet parancsát és életpéldáját követve a nagyböjti lemondásainkból természetbeli adományainkat elhozzuk a templomba és felajánláskor a felajánlási mentben az oltárhoz visszük, amit majd az egyházközségünkben működő Caritas aktivistái húsvétra eljuttatnak a legrászorultabbaknak. Április 22-én nagypénteken Megváltó Jézusunk halálára emlékezünk. KERESZTÚTI ÁJTATOSSÁG délután 3 órakor a kálvárián. Április 23-án nagyszombat. A szentmisére hozzunk magunkkal gyertyát. A feltámadási körmenetben buzgón, áhítatosan vegyünk részt. Április 24-én HÚSVÉT ünnepe. Húsvét után irodaidőben, a kedves szülők jöhetnek az első osztályosokat beíratni a hitoktatásra, hozzák magukkal a családi könyvecskéjüket. Május 1-jén, a hónap első vasárnapján ANYÁK NAPJA, megemlékezünk az anyai szeretetről, a szentmiséken köszöntsük őket. Május 4-én szerdán, 5-én csütörtökön és 6-án pénteken bérmálási lelki előkészület az esti 7 órai szentmise keretében, mindhárom nap szentmise és szentbeszéd. Első nap a szentmise után próba a bérmálkozókkal, második nap közös próba a bérmálkozókkal és a bérmaszülőkkel. Harmadik este a bérmacédulák kiosztása. Május 8-án, húsvét 3. vasárnapján BÉRMÁLÁS. 10 órakor ünnepi püspöki szentmise. A bérmálás szentségét ez alkalommal msgr. Huzsvár László ny. püspök atya szolgáltatja ki. Május 15-én délután érkezik Temerinbe a feltámadási menet! Május 26-a, a telepi millenniumi emléktemplom alapkőszentelésének évfordulója. Este 7 órakor szentmise, azt követően májusi áhítat. Május 29-én reggel 7 órakor ELSŐÁLDOZÁS a Telepen, Június 5-én 10 órakor ELSŐÁLDOZÁS a Szent Rozália-templomban. Június 19-én reggel 7-kor ELSŐGYÓNÓK miséje a Telepen, 8.30-kor a Szent Rozália-templomban. Június 5-én tanévzáró szentmise. Június 12-én pünkösdvasárnap, délután az elsőáldozók tekijai zarándoklata. Június 23-án ÚRNAPJA, a rákövetkező vasárnap 26-án, úrnapi körmenet a két szentmise között. Július 1-e JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVE napja A ünnepet követő vasárnapokon a nagymise keretében áldásban részesülnek az idén jubiláló házaspárok. A család évében a családtagok kíséretében vesznek részt az ünnepi szentmiséken, a 10. házassági évfordulójukat ünneplők július 3-án, a 25. évfordulójukat ünneplők július 10-én, az 50. éve házasok július 17-én. Július 20-a Szent Illés próféta ünnepe, Temerin hivő népének fogadalmi napja. Szentmise reggel 8 órakor a Telepen, ünnepi nagymise 10 órakor a Szent Rozália-plébániatemplomban. Júniusban, júliusban és augusztusban az egyházközségi iroda, hétfő kivételével, mindennap a szentmisék után egy órát áll a hívek rendelkezésére. Szeptember 4-e a Szent Rozália-plébániatemplom búcsúja. Ezen a napon tanévnyitó szentmise a Telepen reggel 7 órakor, a plébániatemplomban pedig a fél 9-es szentmisén. Fontos tudnivalók A plébánia telefon- és faxszáma: 021/ (üzenetrögzítő is) * * * Iroda: Az egyházközségi iroda hétfő és az ünnepnapok kivételével munkanapokon 9 12 óráig, valamint az esti szentmisék után áll a hívek szolgálatára. Irodaidő júniusban, júliusban és augusztusban, hétfő kivételével, mindennap a szentmisék után egy óra. * * * Miserend és egyházközségi hírek minden csütörtökön a Temerini Újságban * * * Magyar Katolikus Rádió, a középhullámú sugárzás január 16-tól megszűnt. Interneten a katolikusradio.hu webcímen hallgatható. * * * Temerini Rádió, 93,5 Mhz, minden szombaton reggel * * * Újvidéki Rádió, 90,5 Mhz, minden második vasárnap reggel * * * Mária Rádió, 90,0 MHz, egész nap magyar, illetve horvát nyelvű műsor * * * A plébánia honlapja: temerin.info

14 14 TEMERINI HARANGSZÓ 1/2011 Támogatóink Ezúton mondunk hálás köszönetet lapunk támogatóinak, akik lehetővé tették a Temerini Harangszó húsvéti számának megjelenését! ACCOUNT könyvelési iroda, tul. Sarok Magdolna Népfront u. 95., Tel.: Agrofarma takarmánykészítő, tul. Hornyik Imre. Telefonszám: Agrotem, tul. Vig Sándor Autoservis Artur, tul. Molnár Artur, Temerin, Bem u. 55. Battyáni András, Temerin Balázs Enterier asztalosüzem, tul. Balázs László, Baranyi Károly u. 15. Bozsó autófuvarozó, tul. Bozsó Zsolt. Bozsóki Imre, az Iparosegyesület titkára, Temerin Cafe bar Pince, tul. Miavecz Róbert, Újvidéki u. Computer Enginiering, tul. Bús Attila. Tel.: Csévári Róbert, Temerin DELORM Kft., tul. Sétáló Szilveszter. Tel.: Dujmovics Csaba borász, Temerin Elek Ferenc, Tanító u. 26. Elektrolux, tul. Pásztor István Tel.: , 063/ El-Ka Kft., tul. Kaslik Béla, Rákóczi F Elmed Kft., tul. Szűcs Róbert, Csáki L. utca 1. Tel/fax: Eureka, tul. Csernyák Krisztián, Október 23. u. 41 Farbar 1, tul. Erős Norbert, József Attila u. 12/6 Fontana, tul. Pápista József, Proletár u. 22. Gulyáscsárda, tul. Illés László Hephaistos, tul. Zelenka Géza Hofi-cuki, tul. Hoffman Árpád. Tel.: 021/ Hoffmann szerviz, Hoffman Attila és Ferenc. Tel.: Horváth Sándor aranyműves és családja Jánosi hentesüzlet, tul. Jánosi Sándor, Temerin Kabács János, Temerin Koperec Ferenc és családja, Temerin Kókai temetkezési vállalat tul. Kókai Péter. Tel.: Kurcinák Zoltán és családja Kossuth L. 13. Tel.: Memorijal temetkezési vállalat, tul. Nagy Erika Merkur könyvelési iroda tul. Vegyelek Csaba és Katica. Tel.: Miavecz Margitka ügyvéd, Temerin Papirus kereskedés, tul. Szűcs Béla. Tel.: Pápista Sándor és családja, Temerin Perfekt könyvelési iroda, tul. Sánta Árpád Paska magánkereskedés tul. Paska Oszkár, JNH u RTV szerviz, tul. Miavecz Pál, Újvidéki u Sogi Plus, tul. Erdélyi Endre. JNH u. 47, Tel/fax.: Soós József és családja, Temerin TGT, tul. Kálmán Imre, Temerin. Tel.: 063/ Tiszta gumijavító, tul. Tiszta János és Gábor. Tel.: Tóth könyvelési iroda tul. Tóth Béla. Tel.: Varga karosszérialakatos, tul. Varga Sándor, Bem utca Varga József borbély, Népfront u. 6. Vektra fatelep. Tel: Vindulo Borászat, tul. Dujmovics László A házasságról számokban 2000-ben a népesség 52,6 százaléka, ma 45,8 százaléka házas. A évesek körében, 2000-hez képest, felére csökkent a házasodók száma. Az egyedülállók aránya nőtt ben 26,4 százalék volt, ma 32,3 százalék. Az ezer házasságra jutó válás 2000-ben 10,7 volt, ma tizenkettő. A házasságok több mint hatvan százaléka válással végződik ben ez még csak ötven százalék volt. A gyermekek negyven százaléka házasságon kívül születik ben az először házasuló menyasszonyok átlagos életkora huszonkét év volt, 2007-re ez 27,5-re tolódott ki. A nők ötvenhat százaléka hajadonként fogja leélni az életét. (Forrás: Nemzeti Erőforrás Minisztérium)

15 Élő egyház Érkezik a feltámadási menet a kálváriára A pedagógusok Harmónia énekkara László atya köszönti a sokaságot A Dávid csillagai zenekar Indulás a plébániatemplomba Sokan megtekintették a biblia kiállítást Saját zászlaik alatt a testületek A cserkészek ismereti portyán a templom előtt

16 Matthias Grünewald: Feltámadás (1515)

JÉZUS KERESZTÚTJA A CSALÁDBAN

JÉZUS KERESZTÚTJA A CSALÁDBAN JÉZUS KERESZTÚTJA A CSALÁDBAN I. Pilátus halálra ítéli Jézust. A család a legszigorúbb ítélkező hely. De melyikünk Pilátus és melyikünk Jézus? Minden helyzetben más és más. Uram, ha Pilátusként igazságtalanul

Részletesebben

JÉZUS KERESZTÚTJA A CSALÁDBAN

JÉZUS KERESZTÚTJA A CSALÁDBAN Imádunk téged Krisztus és áldunk téged, JÉZUS KERESZTÚTJA A CSALÁDBAN A keresztút állomásainak végigelmélkedése a család vonatkozásában. 1. Pilátus halálra ítéli Jézust Imádunk Téged Krisztus és áldunk

Részletesebben

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség Egyházközség SZENTMISÉK, SZERTARTÁSOK, TUDNIVALÓK MINISTRÁNSOK CSERKÉSZEK JÓ MUNKÁT! SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG ANYAI SZÍVVEL CARITAS GONDOSKODÓ SZERETET HÍRLEVÉL Adventi szombatok Az adventi időszak négy hete

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, /

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, / MÁJUSI LITÁNIA Kezdőének 1 Uram irgalmazz nekünk, / Krisztus, kegyelmezz nekünk, Krisztus, hallgass minket, / Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmazz nekünk! 2 Mennybéli Atya Isten, / Megváltó Fiú

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 94. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

TANÁRI KERESZTÚT. I. Állomás: Jézust halálra ítélik. Imádunk téged Krisztus és áldunk téged! Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

TANÁRI KERESZTÚT. I. Állomás: Jézust halálra ítélik. Imádunk téged Krisztus és áldunk téged! Mert szent kereszted által megváltottad a világot. TANÁRI KERESZTÚT I. Állomás: Jézust halálra ítélik Nemcsak a halált vállalta értünk, hanem az elítéltetést is. A főpap istenkáromlónak mondja. A nép, amelyből származott, megtagadja, és a gyilkos Barabbást

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

A család védelme a politika feladata is

A család védelme a politika feladata is IX. évfolyam, 2. szám 2011 február A család védelme a politika feladata is A család az élet helye, ahol az élet megfogan és befogadásra talál. Mivel az ember nem egy tárgy, az emberi életet nem lehet gyártani.

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

MEDDIG, URAM? Pasarét, 1987. december 31. (este) Cseri Kálmán

MEDDIG, URAM? Pasarét, 1987. december 31. (este) Cseri Kálmán Pasarét, 1987. december 31. (este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Cseri Kálmán MEDDIG, URAM? Alapige: 13. zsoltár Az éneklőmesternek, Dávidnak zsoltára. Uram, meddig? Végképp elfeledkezel rólam? Meddig rejted el

Részletesebben

I. Jézust halálra ítélik A család a legszigorúbb ítélkező hely. De melyikünk Pilátus és melyikünk Jézus? Minden helyzetben más és más. Uram, ha Pilátu

I. Jézust halálra ítélik A család a legszigorúbb ítélkező hely. De melyikünk Pilátus és melyikünk Jézus? Minden helyzetben más és más. Uram, ha Pilátu Mindannyiunk kersztútja (Papp Tamás) Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! Ámen. Bevezetés Uram, Jézus Krisztus! Te szabad akarattal jártad a keresztutat, hogy engem üdvözíts. Követni akarom szenvedésed

Részletesebben

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12.

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12. Hó órasz Iskolai Plébániai Megjegyzés IX. 1. 2. 3. 4. X. 5. 6. 7. 8. Cím: Szervezési feladatok, ismerkedés könyvvel Nevelési cél: Egymásra figyelve, együtt lesz a közös munkánk eredményes Oktatási cél:

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Keresztút. Páli Szt. Vince gondalataival

Keresztút. Páli Szt. Vince gondalataival Keresztút Páli Szt. Vince gondalataival Szerkesztés: Lektorálás: Lipinski Michal CM Szűcs Péter Képek: Piliscsaba, Szt. Vince Kollégium, Marrilac Szt. Lujza Ház kápolnája Bevezetés Mesterünk, életed és

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

S Z E M Ü N K F É N Y E

S Z E M Ü N K F É N Y E S Z E M Ü N K F É N Y E I. ÉVFOLYAM 5. SZÁM - 2011. NAGYBÖJT Kiadja: Jézus Neve Plébánia, Jászberény www.jezusneve.hu SZENTCSALÁD ÜNNEPÉN Egyházunk a 2011. évet a családok évének hirdette meg. A Szentcsalád

Részletesebben

Az időszak neve. Szokások

Az időszak neve. Szokások A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából Katolikus liturgiának megfelelő adventi koszorú, három lila és egy rózsaszín gyertyával. Advent (ádvent, úrjövet) a keresztény kultúrkörben a karácsonyt (dec.25-ét)

Részletesebben

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Adventi idő olvasmányai... 1 Karácsonyi idő olvasmányai... 2 Nagyböjti idő olvasmányai... 3 Nagyheti olvasmányok... 4 Húsvéti idő olvasmányai... 5 Pünkösdi és ünnepi

Részletesebben

Lássuk mennyire vagy otthon a témában! Ha minden kérdésre jól válaszolsz, akkor nyereményként egy kosár húsvéti finomságot nyerhetsz.

Lássuk mennyire vagy otthon a témában! Ha minden kérdésre jól válaszolsz, akkor nyereményként egy kosár húsvéti finomságot nyerhetsz. A húsvét a keresztény világ legnagyobb ünnepe, Krisztus feltámadására emlékezünk ezen a napon. Ugyanakkor ez az időszak a tavasz kezdetének, a természet megújulásának ünnepe is. Lássuk mennyire vagy otthon

Részletesebben

MISEREND. (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm.

MISEREND. (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm. MISEREND (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm. Dec. 26. Hétfő Karácsony 2. napja/szent István vrt. 9.30 Nm. Dec. 27. Kedd 7.30 Makrányi Antal; Id. Mátyók András

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Életrajza Vojtěcha Hasmandová anya 1914. március 25.-én született

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

A Komáromi Szent András plébánia hírlevele

A Komáromi Szent András plébánia hírlevele Az örökölt búzaszem Volt egyszer egy gazdag ember. Egész életében megvolt mindene. Három fiát szépen felnevelte. Hanem azért a kincsesláda kulcsával mégsem lehetett a betegséget kizárni a házból. Az bizony

Részletesebben

Megújult az egyházközségi honlap

Megújult az egyházközségi honlap LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 3. szám 2014. március Megújult az egyházközségi honlap Amint a templomi hirdetésekben már hírül adtuk, megújult a plébánia honlapja. A

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET Keresztút Ha jó emberekkel találkozol, megtapasztalod, milyen jó, ha szeretnek. Kérdezted már egyszer is magadtól: honnan ez a szeretet? Mi, emberek ezt nem az utcán találtuk valahol vagy a kereskedőnél

Részletesebben

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007.

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. Január Február 6. szombat 9.00 Házáldások 8. hétfő 17.00 Karitász összejövetele 13. szombat 19.30 Egyházközségi farsangi bál 15. hétfő 9.00 Szentségimádás

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

Húsvéti szokások és hagyományok

Húsvéti szokások és hagyományok Húsvéti szokások és hagyományok A húsvét a keresztény egyház egyik legfontosabb és legnagyobb ünnepe, ugyanakkor a tavasz eljövetelének köszöntése is. Egyházi és családi ünnep egyaránt, amelyhez világszerte

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Karácsony és farsang. Egyházközség

HÍRLEVÉL. Karácsony és farsang. Egyházközség Egyházközség SZENTMISÉK, SZERTARTÁSOK, TUDNIVALÓK MINISTRÁNSOK CSERKÉSZEK JÓ MUNKÁT! SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG ANYAI SZÍVVEL CARITAS GONDOSKODÓ SZERETET HÍRLEVÉL Karácsony és farsang Karácsony és farsang között

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG, DÉL-DUNAMENTI ISTENI IRGALMASSÁG ÉS A BÉKE KIRÁLYNőJE IMACSOPORT

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG, DÉL-DUNAMENTI ISTENI IRGALMASSÁG ÉS A BÉKE KIRÁLYNőJE IMACSOPORT KÖZÉP-MAGYARORSZÁG, DÉL-DUNAMENTI ISTENI IRGALMASSÁG ÉS A BÉKE KIRÁLYNőJE IMACSOPORT 2014 AZ ISTENI IRGALMASSÁG ÜZENETEI "Az Egyháznak a legfontosabb teendői között kell számon tartania, hogy hirdesse

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK

P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK LÁNYKÉRDÉSEK Tilmann atya válaszol P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK Családakadémia-Óbudavár Egyesület Óbudavár, 2006 Ezt a kis füzetet Tilmann atya készítette Weeber Orsi,

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt.

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt. csendes óráimban, vagy álmatlan éjszakáimon át kirajzolódtak előttem a mélytitkú tárnák s gyakran hallani véltem a gépek zakatolását s a verejtékhúzó csákányok döngését a rózsafáim alatt, vagy a templomunk

Részletesebben

SZIFON.COM CSAPAT. Húsvét Nyuszifon

SZIFON.COM CSAPAT. Húsvét Nyuszifon SZIFON.COM CSAPAT Húsvét Nyuszifon SZIFON.COM Nyuszifon? Ezt az ibook-ot azért készítettük, hogy megmutassuk Nektek, mennyire egyszerű egy ilyen könyvet létrehozni. A Nyuszifon könyvben gyerekek és felnőttek

Részletesebben

RÓMAI KATOLIKUS HITTANTANMENET TANÉV: 2013/ 2014

RÓMAI KATOLIKUS HITTANTANMENET TANÉV: 2013/ 2014 RÓMAI KATOLIKUS HITTANTANMENET TANÉV: 2013/ 2014 HITOKTATÓ NEVE: Kóródiné Mikes Mónika PLÉBÁNIA: Eger Fájdalmas Anya Plébánia KOROSZTÁLY: 1. osztály AZ ÉVES CÉL: Fedezze fel a gyermek, hogy élete Isten

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr...

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... Pasarét, 2014. március 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László Lekció: Malakiás 3,1-6 Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... ELJÖN AZ ÚR Imádkozzunk! Dicsőítünk

Részletesebben

Keresztút Avilai Szent Terézzel

Keresztút Avilai Szent Terézzel Keresztút Avilai Szent Terézzel Teréz gyermekkora óta elmélkedik Jézus szenvedéséről. Évek hosszú sora óta szokásom volt, hogy majdnem minden este lefekvéskor, midőn elalvás előtt még utoljára Istennek

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben