Áldott húsvétot kívánunk!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Áldott húsvétot kívánunk!"

Átírás

1 XXII. évf., 1. (61.) szám húsvét Áldott húsvétot kívánunk!

2 Vallásos iparosaink és vállalkozóink védőszentjük, Szent József ünnepén a plébániatemplomban

3 1/2011 TEMERINI HARANGSZÓ 3 Gerzsenyi Sándor: Eljött a drága ünnep Eljött a drága ünnep Nagy napja mennynek, földnek. Ma múljék gyász és bánat: A Megváltó feltámadt! Te csüggedt, bús tanítvány, Tekints az Úrra, bízván: Halálon győz az élet, A sírtól nincs mit félned! Hátsó borítólapunkon Matthias Grünewald német festő isenheimi szárnyas oltárának egyik táblája (1515). Az oltárkép jobboldali szárnya Jézus Krisztus feltámadását ábrázolja. A kereszténység rendszerint párhuzamot von Krisztus és a Nap között. A Napot Isten dicsőségének természeti kifejeződéseként értelmezi. Az ítélkező és feltámadó Krisztus Sol Justitiae (Igazság Napja) és Sol invictus (legyőzhetetlen Nap). Jézus feltámadását a napkelte jelképezi, ehhez kapcsolódik a templomok és a sírok keleti tájolása is. A kép a feltámadás, a mennybemenetel és a színeváltozás motívumainak bonyolult egybeszövése. TEMERINI HARANGSZÓ Kizárólag a temerini hívek belső használatára kiadja a RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIAHIVATAL, Temerin, Újvidéki u Tel/fax: 021/ Web-oldal: Kereskedelmi forgalomba nem kerül Felelős szerkesztő: Szungyi László esperesplébános Tervezőszerkesztő: Góbor Béla Grafikai szerkesztő: Borda Ákos Webszerkesztő: Sütő Sándor Munkatársak: Veréb M. Gizella nővér és Ökrész Károly, valamint a cikk alatt jelölt szerzők A lapban való közreműködés díjtalan, a megjelentetéshez támogatásokat köszönettel elfogadunk Készült a TEMERINI ÚJSÁG nyomdájában, Temerinben 2000 példányban Kopernikuszi fordulat kellene Az EMBER áll sok kortársunk világszemléletének központjában. Ez alatt persze nem azt értik, hogy a másik emberre figyelnek, hanem önző módon saját magukra gondolnak. Személyes érdekeiket állítják mindenki fölé és minden elé. E világkép szerint az ember önmagát helyezi mindennek a központjába. Megmosolyogjuk a régi korok emberének Föld-központú világszemléletét, mely szerint bolygónk körül forognak a Nap és a csillagok. A kopernikuszi fordulat tudományos állítása szerint csillagrendszerünk Nap-központú. Ha az ember önmagát állítja a központba, ez olyan, mintha valaki napjainkban azt hirdetné, hogy mégis a Föld a világmindenség központja, s a Nap meg a többi bolygó mind Földünk körül kering. Húsvét titka Jézusra, mint egyetlen Megváltónkra irányítja a figyelmet. Az Ő feltámadásának fényében kellene megtenni gondolkodásunkban az emberről alkotott kopernikuszi fordulatot. Ezzel helyreállítanánk a helyes sorrendet, és végre Isten kerülne az őt megillető első és legfőbb helyre. Isten az egyetlen Úr: szeressük őt mindennél jobban! Senkit és semmit nem helyezhetünk elé vagy fölé! Ezután pedig az embertársaink felé irányuló szeretet következne, s csak legvégül gondolnánk magunkra. Jó lenne, ha észrevennénk, hogy Isten jobban szeret bennünket, mint mi önmagunkat. Isten senkitől sem kér lehetetlent. Nem kíván tőlünk rendkívüli képességeket a szeretet parancsának teljesítésére. A szeretet minden évszakban virágzik állítja boldog Kalkuttai Teréz anya. Az idei CSALÁD ÉVÉBEN a húsvéti titok mindent megújító ereje megerősítheti a hitbeli bizonyosságot, hogy Isten a szeretet, és aki Istenben marad, szeretetben marad. II. János Pál pápa állítja, hogy az a család, melynek tagjai együtt imádkoznak, együtt is marad! Az ima által táplált kapcsolat Istennel megerősíti őket a szeretetben Isten és egymás iránt. Kölcsönös szeretetük meghozza számukra az óhajtott boldogságot és megtermi a jócselekedetek gyümölcseit. Az idei esztendő az ÖNKÉNTESSÉG ÉVE is. Puszta önerőből aligha boldogulunk ezzel a gondolattal és a belőle származó feladatokkal. A mai ember nem figyel a másikra/másokra. Megfeledkezik arról, hogy egymaga nem létezhet, másokra van utalva, közösségi lény, egyedül tartósan nem boldogul. Önző vágyai kielégítése pillanatnyi boldogságot nyújthat neki. A másik/mások felé kell fordulni szeretetével. Keresztény küldetésünk abban áll, hogy cselekedeteink is visszatükrözzék alapvető lelki magatartásunkat. Odafordulni a másikhoz, figyelmet szentelni neki, észrevenni bajait, odalépni a szükséget szenvedőhöz, kinyújtani kezünket a segítséget kérőnek, lehajolni az elesetthez, megfáradotthoz, reményt sugározni a reménytelennek. Ez képes Isten szeretetével felmelegíteni a fagyos, közömbös világot. A feltámadt Krisztus adja meg mindnyájunknak ezt a lelki megújulást, a SZERETET új életét egyéni életünkben és családjaiban. Szungyi László

4 4 TEMERINI HARANGSZÓ 1/2011 A megváltásra emlékezünk Jézus halálával minden egyes embert megváltott a keresztáldozat emléknapján, nagypénteken erre hívja fel hívei és minden jóakaratú ember figyelmét a Katolikus Egyház. A Megváltó halála feletti mély gyászt a liturgia piros színe és az egész napos szigorú böjtölés éppúgy kifejezi, mint az, hogy ezen a napon az egyház nem szolgáltat ki ünnepélyesen szentségeket és nem mutat be szentmiseáldozatot. A nagypénteki istentisztelet alapelemei már a IV. században kialakultak. Jeruzsálemben e napon imádkozva vonultak a hívek az utolsó vacsora termétől a Golgotáig, a keresztre feszítés helyéig, ahol a püspök tiszteletadásra felmutatta a szent kereszt ereklyéjét. Ezt követően szentírási részleteket olvastak fel. A nagypénteki szertartás időpontja az őskeresztény kortól a középkorig az Úr halálának órájához, délután 3 órához kapcsolódott, ám később átkerült a délelőtti órákra. XII. Piusz pápa reformja állította vissza a délutáni ünneplést. A csonka misének is nevezett szertartás három fő részből áll: igeliturgia olvasmányokkal és egyetemes könyörgésekkel, hódolat a kereszt előtt, áldozási szertartás. Sok helyen szokás ilyenkor szentsírt állítani, ahová a hívők imádkozni járulnak. Nagypénteken, akárcsak a nagyböjt többi péntekjén, a templomban vagy a kálvárián keresztúti ájtatosságot tartanak, amelynek segítségével bárki bekapcsolódhat Jézus kínszenvedésébe és halálába. Nagypénteken a 18 és 60 év közötti híveknek csak háromszor lehet étkezniük és egyszer jóllakniuk. 14 évesnél idősebb tagjaitól azt kéri az egyház, hogy a böjti fegyelem részeként ne fogyasszanak húst. Forrás: katolikus.hu A húsvét üzenete: az ember, a felnőtté vált ember felelőssége földi életében. Nekünk, embereknek a mindennapi életre való felkészülés: a meg nem értés, a kiközösítés, a keresztút és a keresztre feszítés földi életünk szimbóluma. A tizenkét éves Jézus a templomban Mikor a kis Jézus tizenkét éves lett, szülői húsvétkor elvitték őt Jeruzsálembe. Az. ünnepek után a zsidók ismét hazamentek. A kis Jézus azonban Jeruzsálemben maradt. De a szülők ezt kezdetben észre sem vették; mert azt hitték, hogy Jézus a rokonok és ismerősök között van. Már egynapi utat tettek meg és csak akkor vették észre nagy ijedten, hogy a kis Jézus nincsen velük. Az aggódó szülők ekkor visszatértek ismét Jeruzsálembe s mindenfelé keresték az eltűnt gyermeket. Végre harmadnapra megtalálták a templom egyik csarnokában. Ott ült a kis Jézus a tanítók között és kérdezte meg hallgatta őket. S a kis Jézus oly szépen és okosan felelt a kérdésekre, hogy mindnyájan elálmélkodtak bölcsességén. Édesanyja így szólt ekkor Jézushoz: Fiam! Miért cselekedtél így velünk? Lásd, (nevelő) atyád és én bánkódva kerestünk téged. Az isteni fiú szelíden így felelt: Hogy kereshettetek engem? Nem tudtátok-e, hogy az Atyám házában kell lennem? E szavakkal Jézus világosan kijelentette, hogy ő Isten Fia. Jézus ezután visszatért szülőivel Názáretbe. Engedelmes volt és növekedett nemcsak testben, hanem bölcsességben s szeretetben, Isten és az emberek előtt. Virágvasárnap Virágvasárnap a húsvét előtti vasárnap neve, a nagyhét kezdete a keresztény ünnepkörben. Ezen a napon vonult be Jézus Jeruzsálembe kereszthalála előtti vasárnapon. Az ókorban szokás volt a Közel-Kelet országaiban, hogy az arra méltó személyek útját valamilyen módon befedjék. Mind a négy evangélium szerint az emberek megadták Jézus Krisztusnak ezt a tiszteletet. Máté, Márk és Lukács apostolok szerint a felsőruháikat az útra terítették, és gallyakat vágtak a fákról, János az egyedüli, aki pálmaágakról számol be. A keresztény kultúra országaiban ez kiemelten fontos ünnep, melynek hagyományára gazdag népszokáskincs épült. A nyugati keresztény egyházak liturgiájában e kiemelten fontos dátum mindig a március 15. és április 18. közti valamelyik vasárnapra esik. A katolikusoknál a nagyböjt utolsó, legfontosabb hetének kezdete: a napján a templomban barkaszentelést (a magyar néphagyomány szerint rontás, betegség, vihar, jégeső ellen), barkás bevonulást vagy körmenetet szokás tartani.

5 1/2011 TEMERINI HARANGSZÓ 5 Huzsvár püspök 80 éves Msgr. Huzsvár László ny. nagybecskereki püspök idén február 21-én töltötte be 80. életévét. Ez alkalomból Temerin katolikus hívőközössége nevében szeretettel köszöntjük. Köszönetet mondunk, hogy régi kapcsolatait velünk azáltal is ápolja, hogy szívesen és örömmel jön hozzánk a bérmálás szentségét kiosztani. Tavaly is köszönthettük körünkben és az idén is május 8-án fiataljainkat a keresztény nagykorúság szentségében részesíti. Az Úr bőséges kegyelme aranyozza be idős napjait, adjon neki további erőt az élet alkonyához, áldás és béke kísérje mindenkor! Egyházközi tanácskozás A legnagyobb szerbiai egyházak képviselői megbeszélést tartottak a Milánói Ediktum értékeiről, amellyel a kereszténységet elismerték vallásnak, ami után megszűntek az üldöztetések, gyakorlatilag megszületett a szabad vallásgyakorlás. A nemzetközi konferencián részt vettek a katolikus, a pravoszláv, a muzulmán és a zsidó egyház személyiségei. Irinej bácskai pravoszláv püspök kijelentette, hogy ez a tanácskozás a évi jubileum előkészületeihez tartozik évvel ezelőtt hozták meg ugyanis a Milánói Ediktumot. *** A Milánói Ediktum, melyet I. Nagy Cinstantinus (Konstantin) nyugati, és uralkodótársa, Licinius keleti császár adott ki, engedélyezi minden ember, így a keresztények számára is a szabad vallásgyakorlást. Konstantin és Licinius 313-ban Milánóban találkozott, ahol megünnepelték Licinius házasságkötését Konstantin húgával. Ekkor tárgyaltak a keresztényekkel szembeni politikájukról. Ezután Konstantin rendeleteket küldött a tartományok kormányzóinak a keresztényekre vonatkozóan, Licinius pedig, miután legyőzte Maximianust Nikomédiában, a császár székhelyén kifüggesztette a rendeletet 313. június 13-án. A rendelet hatására a bebörtönzött keresztények kiszabadultak, a száműzöttek viszszatérhettek otthonaikba, az elkobzott javak eredeti tulajdonosukhoz visszakerültek. Ezt megelőzően, 311-ben Galerius császár Nikomédiában a halálos ágyán már kiadott egy rendeletet, mely a keresztények számára jogokat biztosított. Így a milánói rendelet már az ebben adott jogoknak a megerősítése és kibővítése. Boldoggá avatják II. János Pált A ceremóniát május 1-jén XVI. Benedek pápa végzi el Rómában XVI. Benedek pápa megtörténtnek ismerte el az elődje, II. János Pál közbenjárására bekövetkezett csodát, s ennek alapján elrendelte a 2005-ben, 27 évi uralkodás után elhunyt egyházfő boldoggá avatását. A ceremóniát, amelyre több százezer zarándokot várnak, május 1-jén maga a pápa fogja elvégezni Rómában. A boldoggá avatás a szentté avatás előtti utolsó állomás. Ahhoz, hogy valakit szentté nyilvánítsanak, két, a személyéhez köthető csoda kell. Miután a II. János Pál temetésén részt vevők skandálva azonnal szentté avatást kértek, XVI. Benedek néhány héttel elődje halála után megindította a szentté avatási eljárást, amely az egyház szokásai szerint általában az érintett halála után öt évvel szokott elkezdődni. Elrendelte ugyanakkor, hogy a vizsgálat legyen nagyon alapos, nehogy bármilyen kétség maradjon II. János Pál érdemei felől. A boldoggá avatást lehetővé tévő csodát a pápa azután ismerte el, hogy a Vatikán által összeállított, orvosokból, teológusokból, bíborosokból és püspökökből álló bizottság csodának minősítette Marie-Simon-Pierre francia apáca felépülését a Parkinson-kórból. Az apáca társnőivel az ugyancsak Parkinson-kórban szenvedő II. János Pálhoz fohászkodott, s két hónappal a pápa halála után egy reggel arra ébredt, hogy visszanyerte mozgásképességét, megfogalmazása szerint mintha újjászületett volna. Bár korábban kétségek merültek fel azzal kapcsolatban, hogy Marie-Simon-Pierre nővér betegségének diagnózisa helyes volt, a Vatikán szentté avatási kongregációja januárban tett nyilatkozatában az áll, hogy a Szentszék által kijelölt orvosok alaposan tanulmányozták az ügyet és arra a megállapításra jutottak, hogy a gyógyulásra nincs tudományos magyarázat. A XXI. század zaklatott, veszélyekkel terhes időszakában sokan azt mondják, nagyon nehéz megkülönböztetni a rosszat a jótól. Pedig mi sem könnyebb ennél: Isten törvényeihez kell alkalmazkodnunk!

6 6 TEMERINI HARANGSZÓ 1/2011 Nemzetközi konferencia a család évében Az állam és egyház felelőssége a jövő nemzedékért címmel nemzetközi tudományos konferenciát szervezett a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. Az esemény fővédnöke Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek volt. Megnyitójában a család jelentőségét hangsúlyozva rámutatott: a család személyes szeretetközösség, melynek megbontását Isten negyedik parancsolata magával az élettel hozza összefüggésbe vagyis aki újradefiniálhatónak véli a családot, az életet veszíti el. A konferencia a család évének kiemelkedő eseménye, amellyel II. János Pál pápa apostoli buzdítására, a 30 éve megjelent Familiaris Consortióra is emlékeznek. A pápa buzdítása ma is időszerű, a benne foglalt tanítás mindenkinek irányt adó, aki családban él vagy családot alapítani szándékozik. Ugyanakkor fontos útmutatás azoknak, akik a családokért dolgoznak, akár állami, akár egyházi keretben végzik munkájukat. Új oltár és felolvasó ambó A téli kápolnánkban eddig ideiglenes megoldásként egy asztalka és egy kottatartó állvány szolgált a szentmisékhez. Miután a telepi templom felépült, a plébániatemplom felújítása is megtörtént, sor kerülhetett a régi óhajunk beteljesítésére. A téli időszak végére elkészült és felszentelésre került az új tölgyfa oltár és a felolvasó ambó. Stílusosan egymáshoz illenek. Alapul szolgált egy, az interneten található fa oltár példány, amit ízlésünk szerint, sokak tetszésére átalakítottunk. Az egész oltár térséget egy lépcsőnyi magasra emeltük és egy szép új szőnyeggel befödtük. A kivitelező asztalosmunka Csorba Jánost és fiát, Dánielt dicséri. Úgy érezzük, végre elmondhatjuk, hogy állandó jellegű, esztétikus, a szent cselekményekhez méltó a kápolna liturgikus terének berendezése. Szu-ló Beteg ember imája Uram, gyógyíts meg engem! Uram, hiszem, hogy Te teremtettél, és hiszem, hogy ma is szeretsz engem. Egészen átjár, és körülvesz a Te teremtő energiád, erőd és szereteted, a jóság és a szépség hatalma. Jöjj a Te gyógyító erőddel és ajándékozz meg testem és lelkem egészségével! Adj nekem új jövőt, az öröm és a biztonság új érzetét, új kapcsolatot Veled és felebarátaimmal! Engedd, hogy átéljem gyógyításod valóságát és teljességét! Uram, bízom segítségedben. Kérlek, enyhítsd fájdalmaim, szenvedésem és hatalmad erejével gyógyíts meg engem! Ámen Ima műtét előtt Istenem, életem Orvosa! Kezedben a nagy mindenség egy porszem csupán, s benne én magam múló hópehely, sodródó falevél vagyok, ha Te nem fogadsz megtartó szeretetedbe. Benned és általad tartatom meg, Te őrzöd életem, egészségem. Most, hogy betegágyamon fekszem, és az orvosi tudományra bízom testem gyógyulását, kérlek, ó, Istenem: őrködj, vigyázz felettem, hadd vezessen sikerre az orvosi kéz beavatkozása. Ha Te fogod láthatatlanul orvosom sebészi kezét, hiszem, bízom, tudom, hogy semmi bajom nem lehet; vissza fogom nyerni elvesztett egészségemet. Oszlasd el aggodalmamat és félelmemet e hitnek erejével, s vedd magadra, ó Atyám, gyermeked életének gondját. Ámen. Ima műtét után Életem megtartója, mennyei Atyám! Amitől úgy féltem, s amiben mégis annyira bíztam, ím megtörtént. Szerető orvosi szívek véges emberi tudással beavatkoztak megrendült egészségi állapotomba. A műtőkés elvégezte feladatát, s én újra ágyamban fekszem, hogy az emberi tudomány után a Te kezedre és szeretetedre bízzam életemet és gyógyulásomat. Most érzem, ó Istenem, hogy teljes felépülésem csak Tőled függ. Köszönöm, hogy a műtőasztalom felett, a kritikus percekben vigyázott reám a Te lelked. Ó, segíts tovább is, maradj velem és add vissza teljes egészségemet maradéktalan felgyógyulásomban. Benned bízom, Reád bízom testemet, lelkemet én Istenem, mindenek megtartója. Ámen.

7 1/2011 TEMERINI HARANGSZÓ 7 Jézus keresztútja a családban A keresztút végzésének általánosan elterjedt módja Minden állomás előtt imádkozzuk: Imádunk téged Krisztus, és áldunk téged! (Ha közösségben végezzük, akkor a pap vagy az előimádkozó mondja ezt, amire válaszoljuk:) Mert szent kereszted által megváltottad a világot (térdhajtással, főhajtással). Az állomáshoz tartozó elmélkedés után elimádkozunk egy Miatyánkot és egy Üdvözlégyet. Majd az alábbi könyörgést is hozzáfűzzük: Könyörülj rajtunk, Uram! Könyörülj rajtunk! (Ha nincs előimádkozó, akkor mindegyik fohászt magunk mondjuk.) I. Pilátus halálra ítéli Jézust család a legszigorúbb A ítélkezőhely. De melyikünk Pilátus, melyikünk Jézus? Minden helyzetben más és más. Uram, ha Pilátusként igazságtalanul ítélkeznék családtagjaimról, juttasd eszembe, hogy semmi hatalmam, semmi tekintélyem, semmi jogom nem lenne, ha nem kaptam volna Tőled, akár a házasság szentségében, a szülői tisztségben, vagy a gyermek jogán. De ezt nem hatalmaskodó (basáskodó) uralkodásra, ítélkezésre, zsarolásra kaptam, hanem a szeretet féltő, gondoskodó, a másikkal törődő irgalmasságára. Szeretteim felemelésére és nem lesújtására. S ha Jézusom én vagyok, akit a család ítélete sújt, add, hogy a Te türelmeddel viseljem. Ne vágjak vissza, ne sértődjek vérig, ne essek kétségbe, hanem a tőled tanult alázattal fogadjam, érted és értük. II. Jézus vállára veszi a keresztet Minden családnak van saját keresztje. Minden családtagnak is van saját keresztje. Merjük-e felvenni és egymásért hordozni? Uram, sokszor nehezemre esik a családban a másik elfogadása, rossz szokásainak, hangulati kitöréseinek, önző viselkedésének elviselése. Mindez nehéz keresztet jelent számomra. Jobb lenne lerázni magamról, nem venni róla tudomást, elmenekülni előle. De hát nem azért helyeztél ebbe a családba, hogy idegenül, ridegen elzárkózzam mindentől, ami számomra kellemetlen dolog, sőt azt akarod, hogy Veled együtt felvegyem családunk keresztjét. Számomra a családom elfogadása lesz az üdvösség útja, még ha sokszor keresztet is jelent. III. Jézus először esik el a kereszt súlya alatt Az élet terhe engem is földre sújt. A család is néha nyomasztó teher. És én is hányszor vagyok teher családom számára. Ha mellettem esik el valamelyik családtagom, bűnével, gyarlóságával, vajon nem tekintek-e rá úgy, mint a farizeus: Én bezzeg nem vagyok ilyen! Saját maga okozta, viselje is a kínját! Meglátom-e, hogy benne, Jézusom, Te estél el? Mert akkor nem lehetek részvétlen iránta. És amikor én esem el, mennyire várom, hogy fölsegítsenek! Vagy elfogadom egyáltalán, hogy segítségemre siessenek? Nem zárkózom magamba bűneim önérzetével, mondván, majd én magam megjavulok, majd én magamtól fölkelek? Segíts megérteni Uram, hogy egymás nélkül nem jutunk tovább, családunk keresztútján sem! IV. Jézus szent Anyjával találkozik Az anyák fájdalmának, az anyák titkának állomása ez. És az anyák sorsának megszentelése is. Az anya a szíve alatt hordott magzatot fájdalommal hozza világra. De fájdalma örömre fordul, amikor meghallja gyermeke sírását. Ez az első titka az anyáknak. Az anyák szíve aggódó fájdalommal van tele, amikor látják gyermekük betegségét, fájdalmát, lelki gyötrődését, vagy hogy mások bántják gyermeküket. Úgy tudnak mellettük lenni, hogy néma jelenlétük is gyógyít, vigasztal. Ez az anyák másik titka. De az anyák legnagyobb fájdalma, ha elveszítik gyermeküket. Nemcsak ha meghal,

8 8 TEMERINI HARANGSZÓ 1/2011 hanem ha bűnben él, vagy ha hátat fordít a szülői szeretetnek. De az anyák még ilyenkor sem hagyják magukra gyermekeiket, lélekben utánuk mennek, és első szóra visszafogadják őket. És ez az irgalmas, megbocsátó szeretet az ő legnagyobb titkuk. Ne éljünk vissza vele, de ha kell, éljünk vele! V. Cirenei Simon segít vinni Jézusnak a keresztet Ez a családapák állomása, az apák áldozatának megszentelése. Itt megérthetjük az édesapák kereszthordozását is. A családjáért dolgozó apák szeretete és felelőssége Isten szemében is nagy jelentőségű. Hiszen a teremtő Atya saját gondoskodó jóságát oltotta az apák szívébe. A munka fáradságát és örömét szenteli meg, ha nemcsak családjáért teszi, hanem Jézusért is. Cirenei Simon fiai a Szentírás szerint követték apjukat a Krisztus-követésben. Ez a nagy titka ennek az állomásnak, amelyet először még a Cirenei sem értett meg, ezért vonakodott a kereszttől. Csak akkor kívánhatja egy szülő gyermekétől, hogy vallásos legyen, ha először ő maga jár Krisztus nyomában. Csak akkor teljesíti szülői gondoskodását, ha a gyermekei legdrágább kincsével, és jövőjének legfontosabb mozzanatával is törődik: a gyermeke lelkével és az örök üdvösségével. Ettől a kereszttől nem szabad vonakodniuk. VI. Veronika kendőt nyújt Jézusnak kendőt nyújtó szeretet A állomása ez. A leleményes szereteté. A Krisztus arcát lelkünk kendőjére másoló szeretet állomása. Milyen eszköztelenül élt és tevékenykedett Jézus. Megmutatta, hogy nem kell sok dolog, nem kellenek drága eszközök, hogy szívünk szeretetét egymásnak kifejezzük, jelezzük. Mindig akad egy kendőnyi dolog a házban, a ház körül, hogy a családtagok könnyeit letöröljük, bánatát, fájdalmát enyhítsük. A szeretet leleményes hirdeti Szent Pál a korinthusi levélben. Csak ne legyünk érzéketlenek mások iránt, csak ne rejtőzzünk el önzésünk csigaházába. Ne sajnáljuk egymástól a kendőnyi időt, szeretetet, hogy Krisztus arca kirajzolódhasson lelkünk kendőjén. VII. Jézus másodszor esik el a kereszt terhe alatt A viszonzatlan szeretet titkának állomása ez. A viszonzást nem váró szeretet titka. Nem a kamatozó szereteté, hanem a pazarlóé. Hányszor nyomnak földre azok a fájdalmak, amelyeket szeretteimtől kell elszenvedni. Mert ha még ellenségeim tennék ezt velem, azt még elviselném mondja a zsoltáros is, de hogy a barátaimtól, sőt családtagjaimtól, az lesújt újra. Sokszor fáj a viszonzatlan szeretet, a hálátlanság. A gyermek részéről elfelejtett sok-sok szülői áldozat, az évtizedek együttléte után eldobott házastársi hűség, a magára maradt idős apák és anyák reménytelensége... De Jézust is éppen azok hagyták el, akiket szeretetével legjobban kitüntetett. Ő is beleroskadt, de aztán újból felállt és továbbment, hogy megtanítson: a szeretetért sohase várj hálát, viszontszeretetet - mert a szeretetet nem kamatoztatni, hanem pazarolni kell. VlII. Jézus szól a síró asszonyoknak könnyek hatalmának állomása ez. A sírás titká- A nak megfejtése hangzik itt el. És ez nemcsak az asszonyok privilégiuma. Sírjatok magatok és gyermekeitek miatt! Magunk miatt, mert hűtlenek voltunk Istenhez, mert hűtlenek voltunk társunkhoz, mert nem szerettük eléggé a ránk bízottakat, mert saját vágyainkat akartuk mindenáron megvalósítani, mert féltünk önmagunkat egészen odaadni. A gyermekek miatt, akiket nem vállalt világra hozni az édesanyjuk, akiket eldobott, elhagyott az önzés vagy félelem, akiket nem vártak szeretettel a szülők, akiket most sem szeretnek a családban, akiknek lelkével nem törődik senki. A könny nem szégyellni való dolog, hanem nagy titok. Az anyák könnyét még Isten is engedi maga fölé hatalmasodni. És nemcsak az anyákét. IX. Jézus harmadszor esik el a kereszttel legsúlyosabb elesés állomása ez. A másokat is A magával rántó zuhanás veszélye. És a legmélyebb pontról való felkelés titka is. A szenvedélyek rabságának keresztjét egyre több

9 1/2011 TEMERINI HARANGSZÓ 9 embertársunk, és vele családja is, hordozza. Legyen alkoholista vagy a kábítószer rabja, de az önpusztító játékszenvedély is a legfontosabb szeretetkapcsolatokat zúzza szét, és rántja magával anyagilag, sőt erkölcsileg is a családot. De a legreménytelenebb helyzetből is van kiút. Harmadik elesésedből való felállásoddal biztatsz minket erre. Beléd vetett mély hittel és bizalommal, Beléd kapaszkodva mi is fel tudunk állni. De adj erőt a családtagoknak is, feleségeknek, férjeknek, gyermekeknek, szülőknek, hogy ne hagyják magára a gyengét, az elesettet. Ne taszítsák ki a család védő szeretetéből, hanem együtt álljanak fel. X. Jézust megfosztják ruháitól Nemcsak a ruhátlanság megalázottsága, nemcsak az önmagunkból való kivetkőzés, de az önmagát elosztó szeretet állomása is ez. Micsoda szégyen a ruhátlanság szegénysége, a kiszolgáltatottság tehetetlensége. A divatozás által pedig éppen az ilyen elesettek iránti érzékünket veszítjük el. De micsoda lelki szegénységre vall az önmagát lemeztelenítő szemérmetlenség, vagy az önmagából kivetkőző erőszakosság. De még az önmagát csak megvalósítani akaró önzés, önteltség is megfosztja az embert önmagától, és nem marad mit adni. Semmit sem ad, aki mindent oda nem adott. Jézus mindent odaadott, még utolsó ruhadarabját is. Az igazi szeretet nem méricskél. Boldog házasság és család is ott terem, ahol mindnyájan a másikat akarják elsősorban boldoggá tenni, és nem a saját boldogságukat keresik csupán. XI. Jézust keresztre szegezik nincs visszaút állomása ez. Az összetöre- A tés titkát szegezik ki, hogy mindenki lássa, ez a család és minden közösségi élet alkotmányának legfőbb paragrafusa. Keresztre szegezettnek lenni egyenlő azzal, hogy elkötelezettnek lenni. Véglegesen, egymáshoz szegezetten férj és feleség, mint Jézus és a kereszt. A nincs visszaút legfőbb biztonsága. A megtartó szeretet legnagyobb erőforrása. Keresztre szegezettnek lenni azt is jelenti, hogy családunk közös meggyőződését vállalom, és megvallom, abban hűséggel kitartok, különösen a vallásos, jellemes és becsületes emberi értékrendben. Akkor is, ha hátránnyal jár, akkor is, ha szembe kell menni az egész világgal, akkor is, ha lenéznek érte, vagy maradinak, bolondnak tartanak. Jézus számára sem volt visszaút, mert ahogyan élete másokért való élet volt, úgy a halált is másokért, értünk vállalta. Ez a krisztusi alkotmány legfőbb paragrafusa. XII. Jézus meghal a kereszten halál titkának feltárulkozása ez az állomás. A A szeretet erős, mint a halál, sőt annál is erősebb. A szeretteink elvesztésének fájdalmára ez az orvosság. A család szeretetének és hitének legnagyobb próbája szeretteink halála. Az időskor, a súlyos betegség természeténél fogva könnyebbé teszi a halál elfogadását. De a váratlanul vagy fiatalon elköltöző családtagok halála szörnyen felháborít, értelmetlennek látjuk, és lázadunk. Vannak családok, akik a gyermeket meg akarják óvni a halál szörnyűségétől. Vannak kultúrák, amelyek ki akarják irtatni a halál valódiságát az életükből. De csak egy jó megoldás van: szembenézni vele és felvállalni Krisztussal. Akkor nem lesz törés sem a gyermek lelkében, sem a szeretetkapcsolatban, sőt Krisztusban folytonos marad a kapcsolatunk, mely a halálnál is erősebb és tartósabb. Krisztus halála a mi feltámadásunk. XIII. Jézus testét leveszik a keresztről, és anyja ölébe fektetik A gyermekét elvesztő anya állomása ez. A természet rendjét felforgató titok. A kereszttől való megszabadulás mégsem a végső megoldás. Az élet rendje szerint úgy kellene, hogy történjen, hogy a gyermekek temetik el a szüleiket és nem fordítva. Mégis hányszor felforgatta a kíméletlen halál ezt a rendet. Hány édesanya tartotta már karjaiban gyermekét Mária óta. E mérhetetlen fájdalomra nincs sem emberi magyarázat, sem földi vigasz. A halált tartani ölünkben, ahonnét az élet fakad? Csak isteni magyarázat van rá: Nem

10 10 TEMERINI HARANGSZÓ 1/2011 hal meg örökre, Fiad él, fel fog támadni ez az isteni válasz. Sokszor megszabadulunk a kereszttől, de mit sem használ, ha a halál foglyai maradunk. Önmagában ez még nem elég. Szívünk többre vágyik! Ezt a többre vágyást ki ne oltsátok lelketekből, gyermekeitekből! XlV. Jézust sziklasírba temetik sírok titkának állomása A ez. A földbe hulló mag bátorságának titka. Az Isten hallgatásának beszédes üzenete. A sír bejárata elé még követ is gördítenek, mely elzárja az útját a bent levőnek, és a kint levőknek egymás felé. A kő elhomályosítja a látást, életünk nehéz, sötét pillanataiban, amikor szeretteink sírja fölött állunk. Erősen próbára teszik hitünket, hogy igazak-e Jézus szavai az örök életről. Legyen a családban ilyenkor valaki, akinek eszébe jut a földbe hulló mag sorsa, amely csak akkor hoz új termést, ha látszólag elpusztul, belehal, odaadja addigi életét. Szeretteink halála csak innét nézve veszteség, onnét az új élet gazdagsága. Legyen bátorságunk egymásban Krisztus ígéretére hivatkozni, hogy aki Benne hisz, nem hal meg örökké. Egymás apostolai legyünk akkor is, amikor látszólag hallgat az Isten, látszólag távol van, de valójában soha nincs olyan közel hozzánk, mint a fájdalomban, és soha nem tapasztalható új titkokat tár föl hallgatásában. XV. Jézus harmadnapra feltámad Föltámadt Jézus, Te a világ kiszolgáltatottsága elől a család védő menedékébe jöttél e földre. Erősítsd meg a mi családjainkat is, hogy menedéke legyen tagjainak, és otthonos legyél bennük Te magad is. Add, hogy a család védelmében meg tudjunk küzdeni a világ rossz hatásaival, legyen erőnk a kereszt hordozására. Taníts meg, velünk élő Jézusunk, otthonainkat megbecsülni, a családi összetartást, a szeretet és tisztelet erényét növelni, a családi értékeket megőrizni. A szülők Szent József és a Boldogságos Szűz Mária példáját követve szeressék egymást és gyermekeiket, de mindenekelőtt Téged, Mennyei Atyánk. A gyermekek az Úr Jézus őszinte, valóságos gyermeki lelkületéből tanuljanak igazi engedelmességet szüleik és Mennyei Atyánk iránt. Most különösen azért ajánljuk fel keresztutunkat, aki családunkban a legnehezebb keresztet hordozza (rövid csendben gondoljuk át, ki az). Fogadd el egyházközségeink minden családjáért ezt a keresztutat. Ámen. (A képek a temerini kálvária stációiról valók) Családok imája Mennyei Atyánk, hálát adunk neked az élet és a család ajándékáért. Adj nekünk erőt, hogy az első magyar szent család Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre példája nyomán szeretetben és örömben élhessünk! Kérünk, segítsd a házaspárokat küldetésük teljesítésében, hogy az élő hitet továbbadhassák! Nyisd meg a gyermekek szívét, hogy kibontakozzék bennük a keresztségben kapott hit csírája! Engedd, hogy fiataljaink növekedjenek a hitben és Jézus ismeretében; a házasság előtt állók pedig tisztán megélt szerelemmel készüljenek arra! Növeld a házastársak között a szeretetet és hűséget! Kérünk azokért, akik házasságukban nehézségekkel küzdenek. Fogadd hálaadásunkat a hűséges, életre nyitott és örömteli házasságért! Áldd meg nemzetünk minden családját! Adj belső békét az özvegyeknek és egyedülállóknak, a kudarcoktól szenvedőknek! Adj bölcsességet és kitartást a családokért fáradozó világiaknak, püspököknek és papoknak! Világosítsd meg a közélet felelőseit, hogy felismerjék, mit kell tenniük a család és a haza javára! Szabadítsd fel szívünket a szolgáló szeretetre, a Szent Család segítségével: József és Mária közbenjárására, a te Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen. A családok évében mindenkinek szeretettel ajánlom ezt az imádságot. Apostoli áldásommal: Bíró László püspök, az MKPK családreferense

2011 NAGYBÖJTI ÚJSÁG. A böjt A böjtöt sokan hajlamosak arra korlátozni, esznek, vagy nem tévéznek. Ez is fontos,

2011 NAGYBÖJTI ÚJSÁG. A böjt A böjtöt sokan hajlamosak arra korlátozni, esznek, vagy nem tévéznek. Ez is fontos, 2011 NAGYBÖJTI ÚJSÁG CSALÁD ÉVE Az idei évet a Magyar Katolikus Egyház a családnak szenteli. Nagyböjti készületünkben, önmegtagadásainkban, imádságainkban és újrakezdéseinkben is legyen ez előttünk. Nagyböjti

Részletesebben

XXV. évf., 1. (70.) szám 2014. húsvét. Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk!

XXV. évf., 1. (70.) szám 2014. húsvét. Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk! XXV. évf., 1. (70.) szám 2014. húsvét Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk! Ferenc pápa (latinul Franciscus), polgári nevén Jorge Mario Bergoglio, 1936. december 17-én Buenos Airesben, Argentínában született.

Részletesebben

XXIV. évf., 1. (67.) szám 2013. húsvét. Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk!

XXIV. évf., 1. (67.) szám 2013. húsvét. Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk! XXIV. évf., 1. (67.) szám 2013. húsvét Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk! I. Ferenc pápa Jorge Mario Bergoglio SJ I. Ferenc néven az új pápa Krisztus 266. helytartója. 1936. december 17-én született Buenos

Részletesebben

Áldott karácsonyt és békés új esztendőt kívánunk!

Áldott karácsonyt és békés új esztendőt kívánunk! XXIII. évf., 3. (66.) szám 2012. karácsony Áldott karácsonyt és békés új esztendőt kívánunk! Élő egyház Lépcsőt építettünk a kálvária dombra Cserkészeink csoportképe a telepi templomnál 3/2012 TEMERINI

Részletesebben

Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk! Péter és a másik tanítvány... a sírhoz sietett... és látta az otthagyott gyolcsot... Látta és hitt. (Jn 20,3.

Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk! Péter és a másik tanítvány... a sírhoz sietett... és látta az otthagyott gyolcsot... Látta és hitt. (Jn 20,3. XXVI. évf., 1. (73.) szám 2015. húsvét Péter és a másik tanítvány... a sírhoz sietett... és látta az otthagyott gyolcsot... Látta és hitt. (Jn 20,3.6-8) Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk! Az imádkozó édesanyák

Részletesebben

Áldott karácsonyt és békés új esztendőt kívánunk!

Áldott karácsonyt és békés új esztendőt kívánunk! XXIV. évf., 3. (69.) szám 2013. karácsony Áldott karácsonyt és békés új esztendőt kívánunk! Élő egyház Újjáalakításuk 20. évfordulóját ünnepelték az idén cserkészcsapataink Nagy büszkeségünk a Juventus

Részletesebben

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap Temerin népe 1853-ban úgy határozott, hogy július 20-át, Illés próféta napját fogadalmi ünnepévé teszi, azt minden évben megtartja. E hagyomány tiszteletét gyermekeire

Részletesebben

XXI. évf., 2. (59.) szám 2010. Illés-nap. Millenniumi emléktemplom

XXI. évf., 2. (59.) szám 2010. Illés-nap. Millenniumi emléktemplom TEMERINI HARANGSZÓ 1 XXI. évf., 2. (59.) szám 2010. Illés-nap 10 Millenniumi emléktemplom 2000 2010 2 TEMERINI HARANGSZÓ Msgr. dr. Pénzes János, szabadkai megyéspüspök a hívők sokaságának és a vendégek

Részletesebben

A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE

A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE - A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE - Az Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepéhez legközelebb eső vasárnapon minden évben a szolgáló szeretet szentjének példáját követő Katolikus Karitász

Részletesebben

ADVENT III. VASÁRNAPI GYERTYAGYÚJTÁS

ADVENT III. VASÁRNAPI GYERTYAGYÚJTÁS 1 ARCHÍVUM 4. GYERTYAGYÚJTÁS Advent 4. vasárnapja Mária igenjére irányítja a figyelmünket. Már közel az Üdvözítő születése. Ferenczi Richárd - plébános Az eseményen készült fotók megtekinthetők a KÉPGALÉRIÁBAN!

Részletesebben

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom Harangszó ÜNNEPI A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója XX. évfolyam 2. szám VIRÁGVASÁRNAP 2013. március - április Tartalom Virágvasárnap...1 Megalakult egyházközségünk új képviselőtestülete...2

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok én megkönnyítelek

Részletesebben

ÚTON AZ ÖRÖK HAZA FELÉ

ÚTON AZ ÖRÖK HAZA FELÉ POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVII. évf. 11. szám (37. Jg. Nr. 11) Az európai magyar katolikusok lapja 2005. november KÖVESS ENGEM! Joseph Ratzinger bíboros homíliája II. János Pál pápa temetési szentmiséjén

Részletesebben

1 % KÖSZÖNJÜK, hogy adója 1%-ával is támogatja a Szent László Plébániatemplom Alapítványt! Adószámunk: 19702786-1-43

1 % KÖSZÖNJÜK, hogy adója 1%-ával is támogatja a Szent László Plébániatemplom Alapítványt! Adószámunk: 19702786-1-43 VefBor153.qxd 2007. 02. 13. 9:45 Page 2 4. 5. 10. 14. 19. 25. 26. MÁRCIUSI NAPTÁR Elsõvasárnapi szentségimádás Elsõáldozó szülõi FEFO Kisgyermekek liturgiája Szent József ünnepe Családok délutánja Gyümölcsoltó

Részletesebben

Csongrád - Piroskavárosi Szent József Plébánia és a bokrosi Szent László - templom híveinek lapja Mindenszentek

Csongrád - Piroskavárosi Szent József Plébánia és a bokrosi Szent László - templom híveinek lapja Mindenszentek . Csongrád - Piroskavárosi Szent József Plébánia és a bokrosi Szent László - templom híveinek lapja X. évfolyam, 5. szám, 2011. Minden Minden Ez az ünnepkör minden hívő számára ismert fogalom, de hogy

Részletesebben

A SZENTLÉLEK PLÉBÁNIA KÖZÖSSÉGI LAPJA SZATMÁRNÉMETI, 2010. HÚSVÉT. Merlás Tibor - plébános

A SZENTLÉLEK PLÉBÁNIA KÖZÖSSÉGI LAPJA SZATMÁRNÉMETI, 2010. HÚSVÉT. Merlás Tibor - plébános A világegyházban Papság évét ünnepeljük, míg a szatmári egyházmegyében a Hivatások évét. Másrészt Húsvét csodálatos mély titkának elmélyítésében nagyon fontos szerepe van a Szent Három napnak. Mostani

Részletesebben

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2012. jan. febr. XVII/1. szám. Ára: 290,- Ft. Makkos Mária kegykép

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2012. jan. febr. XVII/1. szám. Ára: 290,- Ft. Makkos Mária kegykép Tengernek Csillaga Mária korszakának lapja 2012. jan. febr. XVII/1. szám Ára: 290,- Ft Makkos Mária kegykép Újévi ima Egyetlen Isten! Atya, Fiú és Szentlélek! Neked ajánljuk ma az emberi idő új kezdetét,

Részletesebben

MÉGIS. 2013. húsvét A PÁTYI KATOLIKUS KÖZÖSSÉG LAPJA www.ude.hu

MÉGIS. 2013. húsvét A PÁTYI KATOLIKUS KÖZÖSSÉG LAPJA www.ude.hu Urunk, kérünk, fogadd közösségünk szívből jövő imáit, és segítsd törekvéseinket! Add, hogy Boldog II. János Pál pápa épülő templomunk égi közbenjárója lehessen! Urunk! Kérünk, adj tehetséget, lelki és

Részletesebben

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom. Emlékezzél ember, porból vagy és porrá leszel.

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom. Emlékezzél ember, porból vagy és porrá leszel. Harangszó ÜNNEPI A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója XXI. évfolyam 2. szám NAGYBÖJT 2014. március-április Tartalom Hamvazószerda Emlékezzél ember, porból vagy és porrá leszel....1

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja

Rózsafüzér Királynéja Rózsafüzér Királynéja 2014 - VIII. évf. 1. (52. sz.) Nagyböjt PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu Az evangélium öröme betölti azok szívét és egész életét, akik találkoznak

Részletesebben

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból 2013. március 15. A zagyvapálfalvai Jézus Szíve Plébániatemplom lapja V. évfolyam, 5-6. szám (61-62.) Bevezetőként Kedves Olvasóink, kedves Hívek! Ahogyan azt korábban is írtuk: XVI. Benedek pápa lemondása

Részletesebben

NAGYSZERŰ CSODAJELEKET MŰVEL

NAGYSZERŰ CSODAJELEKET MŰVEL POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXIX. évf. 5. szám (39. Jg. Nr. 5) Az európai magyar katolikusok lapja 2007. május A SZERETET SZENTSÉGE XVI. Benedek pápa szinódus utáni buzdítása A szeretet szentségében,

Részletesebben

CREDO. A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA 17. évfolyam 2. szám - 167-2015. március

CREDO. A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA 17. évfolyam 2. szám - 167-2015. március CREDO A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA 17. évfolyam 2. szám - 167-2015. március NAGYBÖJT-2015 A MEGSZENTELT ÉLET ÉVÉBEN március 1. Nagyböjt 2. vasárnapja JTer 22,1-2.9a.10-13.15-18; Róm 8,31b-34;

Részletesebben

Senki sem ismeri az Atyát csak a Fiú, és az, akinek a Fiú kinyilatkoztatja. (Mt 11,27)

Senki sem ismeri az Atyát csak a Fiú, és az, akinek a Fiú kinyilatkoztatja. (Mt 11,27) 1 Senki sem ismeri az Atyát csak a Fiú, és az, akinek a Fiú kinyilatkoztatja. (Mt 11,27) A Biblia évében figyelmünk elevenebben fordul a kinyilatkoztatás felé. A kinyilatkoztatás Isten szabad tette, amelyben,

Részletesebben

a keresztelendők szüleinek, keresztszüleinek, bérmálkozásra készülőknek, jegyeseknek és minden érdeklődőnek, aki hitének felfrissítésre törekszik.

a keresztelendők szüleinek, keresztszüleinek, bérmálkozásra készülőknek, jegyeseknek és minden érdeklődőnek, aki hitének felfrissítésre törekszik. Katolikus VALLÁSI KALAUZ Általános készületi anyag a keresztelendők szüleinek, keresztszüleinek, bérmálkozásra készülőknek, jegyeseknek és minden érdeklődőnek, aki hitének felfrissítésre törekszik. Péceli

Részletesebben

A FELTÁMADÁS FÉNYÉBEN

A FELTÁMADÁS FÉNYÉBEN POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XLIII. évf. 4. szám (43. Jg. Nr. 4) Az európai magyar katolikusok lapja 2011. április A HIT ÉS A REMÉNY MEGNYITJA LÁTÁSUNKAT A Szentatya nagyböjti üzenetébõl Ahhoz, hogy komolyan

Részletesebben

Kezdõdik a nagyböjt. Negyven nap Horváth István Sándor. Nevünkben a sorsunk Milyen szempontokat vegyünk figyelembe névválasztáskor?

Kezdõdik a nagyböjt. Negyven nap Horváth István Sándor. Nevünkben a sorsunk Milyen szempontokat vegyünk figyelembe névválasztáskor? Nevünkben a sorsunk Milyen szempontokat vegyünk figyelembe névválasztáskor? 3. oldal Az élet szolgálatában Egy rabszolgalány, aki megmutatja az élet útját 8. oldal Vezércikk Negyven nap Horváth István

Részletesebben

www.communio.hu/luxchristi 2010. Húsvét XI. évf. 1. szám (39) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

www.communio.hu/luxchristi 2010. Húsvét XI. évf. 1. szám (39) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja www.communio.hu/luxchristi XI. évf. 1. szám (39) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Uram, könyörülj azokon, akik fájdalmukat nem tudják legyőzni, akik szenvedésükben nem tudnak fölegyenesedni,

Részletesebben

L É P C S Ő K. A kerepesi római katolikus egyházközség lapja A BÉKE VILÁGNAPJÁRA

L É P C S Ő K. A kerepesi római katolikus egyházközség lapja A BÉKE VILÁGNAPJÁRA L É P C S Ő K XII. évfolyam 1. 2. szám 2012. január 1. A kerepesi római katolikus egyházközség lapja A BÉKE VILÁGNAPJÁRA A lélek sugárzása széppé varázsolja az embert. Az ember szépsége összhangot teremt

Részletesebben

A Lélek megadja nekünk ajándékait Írta: SPÁNYI ANTAL c. püspök, Budapest

A Lélek megadja nekünk ajándékait Írta: SPÁNYI ANTAL c. püspök, Budapest POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXI. évf. 5. szám (31. Jahrg. Nr. 5) Az európai magyar katolikusok lapja 1999 május PÜNKÖSD LELKE Ünneplő lélekkel várjuk a pünkösdöt, a Szentlélek ünnepét. Ez a lélek világosság

Részletesebben