Páli Szent Vince kilenced

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Páli Szent Vince kilenced"

Átírás

1 Páli Szent Vince kilenced Misszióstársaság Lazaristák 2011.

2 2

3 Páli Szent Vince április 4-én született Dél-Franciaországban Pouy-ban, Dax mellett. Tanulmányait Daxban, később Toulouse-ban végezte szeptember 23- án Château-l Eveque-ben szentelték pappá. Kezdetben arra törekedett, hogy gazdasági és társadalmi szempontból is felemelkedjen, ezért kapcsolatokra tett szert a legmagasabb világi és egyházi körökben is. Csak 30 éves korában, Pierre de Bérulle áldozópap segítségével jutott el a hit mélységeinek megismeréséhez, ez pedig a szegények szolgálatára vezette őt. Szalézi Szent Ferenccel való barátsága tartós hatást gyakorolt Szent Vince lelki (v. belső) életére. Életművét 1617-ben két tapasztalata alakította ki, ekkor a Châtillon-les-Dombes plébánosa volt. Itt ismerte fel a szervezetett karitász nagy értékét. Hamarosan a Gondi család házi tanítója és káplánja lett, a család Folleville-i birtokán a falusi népvallás tudat- 3

4 lanságával is találkozott. Továbbá azt is belátta, hogy a vidéki papság lelki igényességét és tudását az eredményesebb lelkipásztorkodás érdekében emelni kell. Ezek a tapasztalatok arra készítették, hogy 1625-ben megalapítsa a Misszióstársaságot. A Társaság célja: missziók tartása által a szegény falusi nép oktatása és a papság mélyreható kiképzése. A Társaság anyaháza a párizsi Szent Lázár kolostor lett, innen származik a Társaság népies neve: lazaristák. Emellett a másokat felebaráti szeretetre serkentő tevékenység, a karitász is igen eredményesen működött. Ezek valósultak meg a Szeretetleányai Társulatának megalapításával, amiben Marillac Lujza hathatósan segítette Szent Vincét. Ők és követőik a világon mindenütt felkarolják a szegényeket, az elhagyatottakat és a betegeket. Vince szeptember 27-én Párizsban hunyt el. Az Egyház 1729-ben boldoggá avatta és június 16-án a szentek sorába iktatta. XIII. Leó pápa az egész világ karitász egyesületeinek pártfogójává nyilvánította őt. 4

5 Szent Vince kilenced 5

6 6

7 1. nap A Misszióstársaság szabálya 7

8 Szentírás: Amikor Názáretbe ért, ahol nevelkedett, szombaton szokása szerint bement a zsinagógába és felolvasásra jelentkezett. Izajás próféta könyvét adták neki oda. Szétbontotta a tekercset, és épp azon a helyen, ahol ez volt írva: Az Úr Lelke van rajtam: azért kent föl engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Elküldött, hogy hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabadon bocsássam az elnyomottakat, és hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét. (Lk 4, 16-19) Rövid csönd Elmélkedés: Uraim és ti, testvérem, örökségünket a szegények jelentik: pauperibus evangelizare misit me. Micsoda boldogság, uraim, micsoda boldogság! Ugyanazt tenni, mint amiért az Úr jött el a mennyből, és ami által mi is a földről a mennybe jutunk, hogy Isten művét folytathassuk 8

9 Könyörgések: (lásd: 37. oldal) Imádság: Megváltóm, te a Társaságot ezzel a céllal alapítottad. A szegényekhez küldted, és azt kívánod, hogy az egyedüli igaz Istenként és Jézus Krisztusként ismerjenek meg téged, aki azért jött a világba, hogy valamennyi ember elérhesse az örök életet. Ezt a munkát ezért előnyben kell részesítenünk minden más földi munkával és kötelességgel szemben. Istenem, vajon megértheti-e ezt egyszer valaki? Így pedig, Úr Jézus, a nevedben imádkozunk, aki élsz és uralkodol az Atyával és a Szentlélekkel együtt, Isten mindörökkön örökké. Ámen. 9

10 2. nap A szegénység 10

11 Szentírás: Jézus mondja: Ha tökéletes akarsz lenni felelte Jézus -, add el, amid van, az árát oszd szét a szegények között, így kincsed lesz a mennyben. Aztán gyere és kövess engem! (Mt 19, 21) Rövid csönd Elmélkedés: Krisztus, minden vagyon valódi Ura, annyira magáénak érezte a szegénységet, hogy a fejét sem volt hol lehajtania. A vele missziós küldetésében együttműködő apostolokat és tanítványokat a szegénység hasonló fokára helyezte, hogy ne rendelkezzenek semmivel, és így szabadon jobban és könynyebben küzdhessék le a gazdagság iránti vágyakozást, mely szinte az egész világot romba dönti. Erejéhez mérten tehát mindenki törekedjék arra, hogy kövesse őt ennek az erénynek a gyakorlásában, szilárdan meggyőződve, hogy pont ez lesz az a bevehetetlen 11

12 várfal, mely a Isten kegyelméből örökre megőrzi a Társaságot. Könyörgések: (lásd 37. oldal) Imádság: Még mielőtt a szegények Urukként ismertek meg, barátjukként is megtapasztalhattak. Szt. Vincéhez hasonlóan arra vagyunk hivatottak, hogy ily módon kövessünk téged. Ez a mi Mennyek Országába vezető utunk. Segíts, hogy beléphessünk a szegények világába. Segíts nekünk, hogy leküzdhessük azokat az akadályokat, melyek egyénileg és közösségileg elválasztanak minket a szegények világától. Segíts nekünk, hogy amikor a szegényeknek az evangéliumot hirdetve téged követünk, új élet, új energiák és új elköteleződés támadjon bennünk. Ámen. 12

13 3. nap A tisztaság 13

14 Szentírási részlet: Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent (Mt 5, 8). Rövid csönd Elmélkedés: Megváltónk nagyra becsülte a tisztaságot, az emberi szívekbe kívánta oltani azt. Azzal is jelezte ezt, hogy a természet törvényeit figyelmen kívül hagyva, a Szentlélek által a Szeplőtelen Szűztől kívánt megszületni. A tisztaságnak ellentmondó bűnöket azonban nagyon megvetette. Megengedte ugyan, hogy a leggyalázatosabb gonosztettekkel illessék, így azzá vált, amivé maga kívánta, gyalázatokkal teljessé, ám sehol sem olvashatunk arról, hogy legádázabb ellenségei akár csak megvádolták volna bárminemű erkölcstelenséggel. Ezért mindenki erejéhez mérten tegyen meg minden erőfeszítést, hogy épségben megőrizhesse testének és lelkének tisztaságát. Isten segítségével abban az eset- 14

15 ben érhető el ez, ha a lehető legkörültekintőbben uralkodunk külső és belső érzékeinken (RC IV, 1). Így nyithatjuk meg szívünket Isten és felebarátunk irányába, egész életünk pedig Krisztus és az Egyház közötti szeretet örömteli megnyilvánulásává válik, mely a maga teljességében az eljövendő korban jelenik majd meg (K III, 29, 2). Könyörgések: (lásd 37. oldal) Imádság: Uram, Jézus Krisztus, lelkem egyetlen vőlegénye: te vagy szívem boldogsága. Szeretettel áthatott lélekkel kérlek: segíts, hogy az ünnepélyesen megígért tisztaságot megőrizhessem. Ezért, drága Jézusom, a testi kívánságoktól óvni akarom magamat, uralkodni akarok érzékeimen és szívemen, hogy egyre jobban elnyerjem tetszésedet. Boldogságos Szűz Mária, járj közben számomra szent félelemért és saját erőmbe vetett bizalmatlanságért. Minden szentek, óvjatok engem, hogy gondolattal, szóval és 15

16 cselekedettel ne vétkezzek, és így ne távolodjak el Jézus legtisztább Szívétől. Ámen. 16

17 4. nap Az engedelmesség 17

18 Szentírás: Ő Isten formájában volt, és az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez föltétlenül ragaszkodnia kell, 7 hanem kiüresítette magát, szolgai alakot öltött, és hasonló lett az emberekhez. Külsejét tekintve olyan lett, mint egy ember. 8 Megalázta magát és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. (Fil 2, 6-8) Rövid csönd Elmélkedés: Urunk, Jézus Krisztus szavaival és példájával engedelmességre tanított minket. Alávetette magát a Boldogságos Szűznek, Szt. Józsefnek és más fölérendelt személynek, jóknak és méltatlanoknak egyaránt (RC, V, 1). Részesedésünk Krisztus engedelmességének titkában megkívánja, hogy kölcsönös tapasztalatcserével, valamint olyan nyílt és felelős párbeszéddel, melyben a korkülönbségek és lelki minőségek érvényesülésével közös következtetések levonására és a 18

19 végső döntés meghozatalára van mód, valamennyien közösen keressük az Atya akaratát (K III, 37, 1). Könyörgések (lásd 37. oldal) Imádság: Lelkem Megváltója, add meg nekem a kegyelmet, hogy le tudjam küzdeni önszeretetemet, és követni tudjalak Téged, aki sohasem a saját, hanem mindig az Atya akaratát kereste. Uram, földi életed kezdetétől fogva úgy döntöttél, hogy alárendeled magad édesanyádnak, Máriának és nevelőapádnak, Józsefnek. Add meg nekem a kegyelmet, hogy sohase tegyek semmit Mennyei Atyám akarata ellenében, hiszen ez az önmegtagadás lényege. Uram, add meg a kegyelmet, hogy ettől a pillanattól kezdve ezen erény szerint éljek a szentek boldogságában, ami annyit jelent, hogy figyelembe veszem, mit akar, és mit nem akar Isten. Ámen. 19

20 5. nap Az egyszerűség Szentírás: Jézus mondja: Nézzétek, úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Legyetek tehát okosak, mint a kígyók és egyszerűek, mint a galambok. (Mt 10, 16) Rövid csönd 20

21 Elmélkedés: Urunk, Jézus azt várja tőlünk, hogy egyszerűek legyünk, mint a galambok. Ez azt jelenti, hogy a dolgokkal kapcsolatos véleményünknek olyan őszintének kell lennie, mint amilyennek a valóságban látjuk azokat, fölösleges fenntartások nélkül. Minden cselekedetünkkel kerülnünk kell a képmutatást és manipulációt. Szándékainkkal kapcsolatban mindig Istent kell szem előtt tartanunk. Krisztus azt ajánlja, legyünk egyszerűek, mint a galambok, egyúttal azonban azt is mondja, legyünk óvatosak, mint a kígyók. Ezzel arra figyelmeztet, hogy beszédünk és viselkedésünk legyen megfontolt. Hallgatnunk kellene ezért a nyilvánosságra nem tartozó dolgokról, főként, ha azok erre nem alkalmasak vagy nem megengedettek Ez az erény a gyakorlatban annyit jelent, hogy megfelelő módot kell találnunk cselekedeteinkhez. Szent irányelvként tartsuk tehát szem előtt, hogy nem fogadunk el semmiféle kivételt, mert azzal, hogy Isten számára dolgozunk, munkánkhoz is mindig isteni eszközö- 21

22 ket választunk. Mindent krisztusi szempontból látunk és ítélünk meg majd, nem pedig a világi bölcsesség szerint, vagy saját elménk következtetései alapján. Ily módon leszünk óvatosak, mint a kígyók és egyszerűek, mint a galambok. Könyörgések (lásd 37. oldal) Imádság: Isteni Megváltó, te eljöttél e világra, hogy oly egyszerűen hirdesd az evangéliumot. Alázattal kérlek, engedd meg, hogy példádból tanulhassak. Add, hogy magamévá tudjam tenni az egyszerűség lelkületét, és kegyelmeddel egyszerűen és közvetlenül tudjam azt terjeszteni mások lelki üdvéért, hogy ekképp hirdethessem Igédet, és elvethessem azt környezetemben, mint jó és hűséges szolgád, akit kegyeskedtél ezzel megbízni. Drága Megváltóm, öntsd szívembe az egyszerűség lelkét, hogy reménykedhessek abban: kegyelmeddel való teljes együttműködésem révén igazi apostolod lehetek. Ámen. 22

23 6. nap Az alázat 23

24 Szentírás: Jézus mondja: Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok én megkönnyítlek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, s megtaláljátok lelketek nyugalmát. (Mt 11, 28-29) Rövid csönd Elmélkedés: Mindenki fontolja meg ezt a krisztusi tanítást: Tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű. Ahogy maga is hangsúlyozza, arra emlékeztet ezzel minket, hogy alázattal hajthatjuk uralmunk alá a földet, mert ezen erény gyakorlása felkészíti az emberi szíveket, hogy az Úr felé forduljanak. Ez nem érhető el annak, aki durván és nyersen bánik embertársaival. Ezen túlmenően a Mennyek Országa csak alázattal érhető el, mert hiszen az önalázat szeretete fölemel minket, és fokozatosan az egyik erénytől a másikig vezet, míg célunkat el nem érjük. 24

25 Az alázat az evangéliumi spiritualitás alapja. A Mennyek Országa a lélekben szegényeké. Isten a büszkéknek ellenáll, az alázatosakat felemeli. Szent Vince jól tudta ezt. Meg volt győződve arról, hogy az alázat az evangéliumi tökéletesség alapja és a lelki élet lényege. Könyörgések (lásd 37. oldal) Imádság: Lelkem Megváltója, tölts el minket szeretettel, melyért annyi alázatot szenvedtél, szeretettel, melyért a dicséret helyett a sértést választottad, szeretettel, mely saját megaláztatásodban is Isten dicsőségének keresésére indított. Bárcsak már most elvetnénk mindent, ami nem a Te dicsőségedet szolgálja, mindent, amit hiúság, kérkedés és önbecsülés leng körül. Bárcsak mostantól a valódi alázat megnyilvánulásait keresnénk. Bárcsak egyszer s mindenkorra lemondanánk megtévesztett és hazug emberek dicséretéről, s arról a hiú vágyakozásról, hogy munkánk sikert arasson. 25

26 Végül pedig, Uram, kegyelmed és példád által bárcsak szívünkben is alázatosak lennénk. Ámen. 26

27 7. nap A kedvesség 27

28 Szentírási részlet: Legfőképpen pedig szeressétek egymást, mert ez a tökéletesség köteléke. S Krisztus békéje töltse el szíveteket, hiszen erre vagytok hivatva, egy testben. Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást Akár mondtok, akár tesztek valamit, tegyetek mindent Urunk Jézus nevében, így adjatok hálát általa Istennek, az Atyának. (Kol 3, 14-17) Rövid csönd Elmélkedés: Csak a kedvesség és a szeretet által nyílik meg a szív. (Szt. Vince) Könyörgések (lásd 37. oldal) Imádság: Istenem, hogy elnyerjem tetszésedet, teljes szívből tiszteletteljes és kedves szeretnék lenni embertársaimhoz. 28

29 Ismételten megígérem, hogy mindezt más módon kísérlem meg elérni, mint ahogy eddig tettem. Azonban gyenge vagyok, Uram. Külön segítséged nélkül semmiféle elhatározásom megvalósítására nem vagyok képes. Ezért arra kérlek, Istenem, hogy szeretett fiad, Jézus nevében, aki maga a megszemélyesített jóság és szeretet, segíts nekem, hogy kegyelmed által tetteimből szándékosan sohase hiányozzék a jóság. 29

30 8. nap A mértékletesség 30

31 Szentírás: Krisztus mondja: Aki követni akar engem, tagadja meg önmagát, vegye föl keresztjét, és kövessen engem. (Mt 16,24) Szent Pál ugyanebben a szellemben hozzáfűzi: Mert ha test szerint éltek, biztosan meghaltok, de ha lélekkel elfojtjátok a test szerinti tetteket, élni fogtok. (Róm 8,16) Ezért pedig mindenki szüntelenül mondjon le saját akaratának és ítéleteinek érvényesítéséről, s fojtsa el érzékeit. (Páli Szt. Vince) Rövid csönd Elmélkedés: Szent Vince számára a többi szenthez hasonlóan a szentté válás Isten akaratának a lehető legtökéletesebb megvalósítását jelentette. Az eredendő bűn valósága a világban 31

32 saját személyes bűneimmel kiegészülve azonban arra késztetnek, hogy saját akaratomat Isten akarata elé helyezzem. Ezért folyamatosan le kell metszenem az önzés, az érzékiség és hiúság hajtásait, melyek abban akadályoznak, hogy életem fája gyümölcsöt hozzon. Az embernek újra és újra szorgalmasan kell meghalnia. Hogy a meghalás milyen sajátos formáját választja, az bizonyos mértékben minden embernél más. Egy azonban biztos: Szent Vince tanítása szerint ítéletünknek, akaratunknak, szívünknek és érzékeinknek érezniük kell a metszőkés érintését, hogy Szent Pál szavai szerint Jézus élete is megnyilvánuljon testünkön. (2 Kor 4, 10). Így lesz számunkra a napi eucharisztikus áldozatnak mélysége és értelme. Ne engedjük meg tehát senkinek sem, hogy arról próbáljanak meggyőzni minket: külső és belső érzékeink elnyomása ma már elavult volna. Vannak olyan szenvedélyeink és vágyaink, melyek ellentmondanak a krisztusi életünk törvényeinek. Alázatosan megvalljuk, és keresztényi szeretettel feszítjük 32

33 meg őket. Csak így tartozhatunk teljesen Jézus Krisztushoz. Csak így hirdethetjük hitelesen Krisztus örömhírét a szegényeknek. Fogadalmunk csak így maradhat élő valóság. Könyörgések (lásd 37. oldal) Imádság: Úr Jézus, te mindenről lemondtál, én pedig még arról a kevésről is félek lemondani, amim van. Inkább kényelemre, biztonságra és barátokra vágyom ahelyett, hogy szegényeidben neked szolgálnék, ahelyett, hogy bíznék abban: megadod, amire szükségem van. Segíts, hogy a lemondás gyakorlatával legyőzzem a test és a világ kísértéseit, valamint büszkeségemet, és így osztatlan szívvel kövesselek téged. 33

34 9. nap Buzgóság a lelkek megmentéséért Szentírás: Jézus mondja: Hirdetnem kell az Isten országát, hiszen ez a küldetésem. (Lk 4,43) Rövid csönd Elmélkedés: Nem elég Istent szeretni, ha felebarátom nem ezt teszi. (XII, 262) 34

35 E szavak nagyszerű kifejezői annak, mit is ért Szt. Vince ezen erény alatt. Nem mást, mint Krisztus, az evangélium és a szegények iránt érzett szenvedélyt, annak érdekében, hogy az örömhír mindenhová eljusson, és hatékony legyen. Olyan szenvedély ez, mely értelmet ad a misszionárius életének, szenvedély, mely arra törekszik, hogy Isten igéjének kenyere, az Eucharisztia kenyere, az emberek asztalán lévő kenyér, az igazság, az emberi méltóság és szabadság kenyere megosztásra kerüljön Amikor szeretet hatja át az emberi lelket, ura lesz minden képességének nem pihen soha. Olyan, mint a mindent elemésztő tűz (XI, 216). Ha az Isten iránti szeretet tűz, úgy a buzgóság ennek a lángja. Könyörgések (lásd 37. oldal) Imádság: Isteni Megváltóm, alakíts át szándékod szerint. Kezeim legyenek Jézus kezei. Nyelvem legyen Jézus nyelve. Add, hogy minden testi képességem a te dicsőségedet szolgálja. 35

36 És mindenekfelett formáld át lelkemet minden képességével együtt, hogy emlékezetem, akaratom és érzéseim Jézus emlékezete, akarata és érzései legyenek. Kérlek, pusztítsd el bennem azt, ami nem rád hasonlít. Add, hogy csak benned, általad és érted éljek, hogy Szent Pállal együtt mondhassam: Már nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Ámen. 36

37 Könyörgések: Örömmel készülve Szent Vince ünnepére alázattal kérjük Istent, hogy a Vincés családban szerető irgalmasságával őrizze meg Atyánk lelkét; kérjük bizalommal. Ébreszd fel bennünk isteni szereteted tüzét. Úr Isten, te Fiadat a világba küldted, hogy elhozza az evangéliumot a szegényeknek: - add, hogy Egyházad sohase hanyagolja el az üdvösség örömhírének hirdetését. Ébreszd fel bennünk isteni szereteted tüzét. Taníts meg bennünket, hogyan szeressük igaz és őszinte szeretettel nemzetünket és minden embert: segíts, hogy társadalmunkat békében és szeretetben építhessük. Ébreszd fel bennünk isteni szereteted tüzét. Te megszabtad, hogy a keresztény szeretetnek a törvény érvényesítésének kell lennie: segíts hát, hogy az örvendezőkkel örvendezni, a sírókkal sírni tudjunk, 37

38 hogy keresztény szeretetünk mindenkihez eljusson. Ébreszd fel bennünk isteni szereteted tüzét. Valamennyiünket képedre és hasonlatosságodra teremtettél; szolgálatunkban segíts meg minket, hogy közösen munkálkodjunk a társadalmi igazságtalanságok és a diszkrimináció kiküszöbölése érdekében. Ébreszd fel bennünk isteni szereteted tüzét. Valamennyien, akik szükséget szenvedő testvéreinkben és nővéreinkben téged próbálnak felismerni és szeretni, országodban egyszer szemtől szemben láthassanak téged. Ébreszd fel bennünk isteni szereteted tüzét. 38

39 Páli Szent Vince litánia 39

40 Uram, irgalmazz. Uram, irgalmazz. Krisztus, kegyelmezz. Krisztus, kegyelmezz. Uram, irgalmazz. Uram, irgalmazz. Páli Szent Vince, rendíthetetlen hitű férfi, a remény példája az élet harcaiban, Krisztus szeretetének kiemelkedő tanúja, könyörögj érettünk. Páli Szent Vince, fáradhatatlan Isten akaratának keresésében, csendes és alázatos szívű, az evangéliumi egyszerűség megajándékozottja, könyörögj érettünk. Páli Szent Vince, munkájában is szemlélődő, bátor és körültekintő, együtt érző és irgalmas, könyörögj érettünk. 40

41 Páli Szent Vince, a szegények evangelizálója, az apostoli buzgóság misszionáriusa, az igazság és béke védelmezője, könyörögj érettünk. Páli Szent Vince, betegek vigasztalója, árvák és meggyötört gyermekek atyja, rabok és háborús áldozatok segítője, könyörögj érettünk. Páli Szent Vince, laikusok ösztönzője a szegények szolgálatában, papok tanítója és példaképe, a Missziós Társaság és a Keresztény Szeretet Leányai Társulatának megalapítója,, könyörögj érettünk Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit, kegyelmezz nekünk. Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket. Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. 41

42 Könyörögjünk! Irgalmas Istenünk, te apostoli erényekkel ajándékoztad meg Szent Vincét, hogy gondoskodjék a szegényekről és jó papok neveléséről. Add, kérünk, hogy életpéldáját követve kitartó szeretettel folytathassuk Fiad küldetését a világban, aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. Ámen. 42

43 Vincés Család imája Urunk Jézus, Te szegénnyé akartál lenni: add, hogy a hit szemével és nyitott szívvel közeledjünk a Szegényekhez, hogy felismerhessünk Téged bennük; szomjúságukban, éhségükben, magányukban és nyomorúságukban. Éleszd fel Vincés Családunkban az egységet, az egyszerűséget, az alázatosságot és a szeretet tüzét, amely, Szent Vince szívét is lángolóvá tette. Ajándékozd nekünk Szentlelked erejét, hogy hűségesen gyakorolva erényeit, szemlélni és szolgálni tudjunk Téged a Szegényekben, és egykor velük együtt mi is egyesülhessünk Veled a Te Országodban. Ámen. 43

44 Tartalom Páli Szt. Vince élete 3 o. Szent Vince kilenced 5 o. Könyörgések 37 o. Szent Vince litánia 39. o. Vincés Család imája 43. o. 44

IMÁDKOZZUNK HIVATÁSOKÉRT

IMÁDKOZZUNK HIVATÁSOKÉRT IMÁDKOZZUNK HIVATÁSOKÉRT 1. Ima hivatásokért A szív nem ott van, ahol van, hanem, ott, ahol szeret Szent Bernát IMA HIVATÁSOKÉRT 1.1. Ima a hivatás felismeréséért Uram, bölcs gondviseléseddel öröktől

Részletesebben

Imádságok a Kövi Szűz Mária templom 150 éves jubileumára

Imádságok a Kövi Szűz Mária templom 150 éves jubileumára Imádságok a Kövi Szűz Mária templom 150 éves jubileumára Április 15-től szeptember 11-ig Szentháromság Atya Fiú Szentlélek Mária tisztelete I Mária tisztelete II Családért Ifjúságért Engesztelés Hazáért

Részletesebben

IMAFÜZET BRENNER JÁNOS 1931-1957. Brenner János Szombathelyen született 1931. december 27-én, a háromgyermekes család második fiúgyermekeként.

IMAFÜZET BRENNER JÁNOS 1931-1957. Brenner János Szombathelyen született 1931. december 27-én, a háromgyermekes család második fiúgyermekeként. IMAFÜZET BRENNER JÁNOS BOLDOGGÁ AVATÁSÁÉRT BRENNER JÁNOS 1931-1957 Brenner János Szombathelyen született 1931. december 27-én, a háromgyermekes család második fiúgyermekeként. Később mindhárom fiúból pap

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK: 1. Corona Divinae Misericordiae 2. Az Isteni Irgalmasság rózsafüzére 3. Az Isteni Irgalmasság tisztelete "Fausztína nővér imája

TARTALOMJEGYZÉK: 1. Corona Divinae Misericordiae 2. Az Isteni Irgalmasság rózsafüzére 3. Az Isteni Irgalmasság tisztelete Fausztína nővér imája TARTALOMJEGYZÉK: 1. Corona Divinae Misericordiae 2. Az Isteni Irgalmasság rózsafüzére 3. Az Isteni Irgalmasság tisztelete "Fausztína nővér imája alapján" 4. Novena ad Beatam Mariam Virginem 5. Magnificat

Részletesebben

Kézikönyv a FVR életéhez Összeállította: Várnai Jakab Rendi engedéllyel Könyv alakban kiadja: Agapé Kft Ferences Nyomda és Könyvkiadó 1992.

Kézikönyv a FVR életéhez Összeállította: Várnai Jakab Rendi engedéllyel Könyv alakban kiadja: Agapé Kft Ferences Nyomda és Könyvkiadó 1992. Kézikönyv a FVR életéhez Összeállította: Várnai Jakab Rendi engedéllyel Könyv alakban kiadja: Agapé Kft Ferences Nyomda és Könyvkiadó 1992. 6725 Szeged, Mátyás tér 26. ISBN - 963 8112 00 X Elektronikus

Részletesebben

A Magyarországi Vincés Család lapja

A Magyarországi Vincés Család lapja VI évfolyam (2015), 2. szám A Magyarországi Vincés Család lapja Vincés dokumentumok: Generális Atya levele az Együttműködés Évére Vincés Családban Vincés Család és új evangelizáció (3.): Ki lehet az Evangéliumi

Részletesebben

XVI. BENEDEK PÁPA BRAZÍLIAI LÁTOGATÁSA SAO PAULO, APARECIDA 2007. MÁJUS 9 13-IG.

XVI. BENEDEK PÁPA BRAZÍLIAI LÁTOGATÁSA SAO PAULO, APARECIDA 2007. MÁJUS 9 13-IG. XVI. BENEDEK PÁPA BRAZÍLIAI LÁTOGATÁSA SAO PAULO, APARECIDA 2007. MÁJUS 9 13-IG. 2 PROGRAM Szerda, május 9. Sao Paulo 9.00 Indulás a római repülőtérről 16.30 1 Megérkezés a Sao Paulo/Guarulhos-i repülőtérre.

Részletesebben

Országos Liturgikus Tanács: A világi lelkipásztori kisegítők kézikönyve

Országos Liturgikus Tanács: A világi lelkipásztori kisegítők kézikönyve PPEK 293 Országos Liturgikus Tanács: A világi lelkipásztori kisegítők kézikönyve Országos Liturgikus Tanács A világi lelkipásztori kisegítők kézikönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a

Részletesebben

IMÁK A KERESZTES IMAHADJÁRAT 96 IMÁJA ÉS 4 LITÁNIÁJA

IMÁK A KERESZTES IMAHADJÁRAT 96 IMÁJA ÉS 4 LITÁNIÁJA IMÁK A KERESZTES IMAHADJÁRAT 96 IMÁJA ÉS 4 LITÁNIÁJA A Keresztes Imahadjárat imái Az imák elé csatolt, bevezetõ gondolatok és üzenetek (Szerkesztõi megjegyzés: A dátumok az üzenetek átadásának idejét mutatják,

Részletesebben

De ez nem Isten útja. Jézus azt mondta: Ha valaki cselekedni akarja, megismeri. Ugyanez az elv igaz minden emberi teljesítményre.

De ez nem Isten útja. Jézus azt mondta: Ha valaki cselekedni akarja, megismeri. Ugyanez az elv igaz minden emberi teljesítményre. Andrew Murray ELÕSZÓ ÉS IMA Ha valaki kezébe veszi ezt a kis kötetet, és úgy gondolja, a tökéletesség elméletének kifejtését és igazolását találja benne, csalódni fog. A célom egészen más volt. Végig kívántam

Részletesebben

Kilenced Szent Pál apostolhoz

Kilenced Szent Pál apostolhoz Kilenced Szent Pál apostolhoz Szent Pálhoz intézett kilencedünk a keresztre feszített és feltámadott Megváltóhoz visz minket közelebb. A kegyelem, amelyben részesülünk legmagasabb elvárásainkat is felülmúlja.

Részletesebben

Donna-Marie Cooper O Boyle: Imádságos várandósság. Imakilenced az anyává válás kilenc hónapjára

Donna-Marie Cooper O Boyle: Imádságos várandósság. Imakilenced az anyává válás kilenc hónapjára PPEK 790 Donna-Marie Cooper O Boyle: Imádságos várandósság Donna-Marie Cooper O Boyle Imádságos várandósság Imakilenced az anyává válás kilenc hónapjára mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK)

Részletesebben

Mária titka. Jézus szeretete Máriában

Mária titka. Jézus szeretete Máriában Montforti Grignion Szent Lajos Mária titka Jézus szeretete Máriában fr. Bakos Rafael OCD bevezető gondolataival II. János Pál pápa levelével, amit a Montforti Kongregáció testvéreihez és nővéreihez írt

Részletesebben

Imakilenced Má ria Alfonza anya boldoggáavatásáért

Imakilenced Má ria Alfonza anya boldoggáavatásáért Imakilenced Má ria Alfonza anya boldoggáavatásáért Imakilenced Eppinger Erzsébet, Mária Alfonza Anya, az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Kongregációjának Alapítónője (1849. augusztus 28., Bad Niederbronn,

Részletesebben

ÚJ RÓZSAFÜZÉREK A RÓZSAFÜZÉR IMAKÖNYV KIEGÉSZÍTÉSE

ÚJ RÓZSAFÜZÉREK A RÓZSAFÜZÉR IMAKÖNYV KIEGÉSZÍTÉSE ÚJ RÓZSAFÜZÉREK A RÓZSAFÜZÉR IMAKÖNYV KIEGÉSZÍTÉSE Új rózsafüzérek a Rózsafüzér imakönyv kiegészítése Bevezetés ISBN 963 217 511 5 számú Rózsafüzér imakönyv kiegészítése Felelős szerkesztő: Jánossy Gábor

Részletesebben

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE...

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... a minden új. Új technika, új módszer, új tartalom, új forma, új csomagolás, új kivitelezés, új, új, új Majd egy üzenet ezt mondja: ha az egyik áruházban minden héten mindig leáraznak, akkor miért nem adnak

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3. A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL 2. rész BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010 A tanulmányokat összeállította: Hites Gábor (7 11.,

Részletesebben

MINDENT JÉZUSNAK MÁRIA ÁLTAL, MINDENT MÁRIÁNAK JÉZUSÉRT!

MINDENT JÉZUSNAK MÁRIA ÁLTAL, MINDENT MÁRIÁNAK JÉZUSÉRT! MINDENT JÉZUSNAK MÁRIA ÁLTAL, MINDENT MÁRIÁNAK JÉZUSÉRT! MARISTA TESTVÉREK 2008 1. SEGÍTSÉGÜL-HÍVÁSOK Jézus Szentséges Szíve, irgalmazz nekünk. Szűz Mária Szeplőtelen Szíve, könyörögj érettünk. Szent József,

Részletesebben

a keresztelendők szüleinek, keresztszüleinek, bérmálkozásra készülőknek, jegyeseknek és minden érdeklődőnek, aki hitének felfrissítésre törekszik.

a keresztelendők szüleinek, keresztszüleinek, bérmálkozásra készülőknek, jegyeseknek és minden érdeklődőnek, aki hitének felfrissítésre törekszik. Katolikus VALLÁSI KALAUZ Általános készületi anyag a keresztelendők szüleinek, keresztszüleinek, bérmálkozásra készülőknek, jegyeseknek és minden érdeklődőnek, aki hitének felfrissítésre törekszik. Péceli

Részletesebben

Imanapi felolvasások, 2007. június 15-24.

Imanapi felolvasások, 2007. június 15-24. 1 Imanapi felolvasások 2007. június 15-24. 2 A Lélek gyümölcse Ezen külön, évközi imahét alatt a hívők az egész világon: A Lélek gyümölcseinek csodálatos tárgyát fogják tanulmányozni. Minden fát azon gyümölcsök

Részletesebben

ourdes-i kilenced i m a f ü z e t

ourdes-i kilenced i m a f ü z e t ourdes-i kilenced i m a f ü z e t állandó részek KERESZTVETÉS, KÖSZÖNTÉS KEZDŐÉNEK Úrangyalát végzi a kis Bernadett, Melyre eget nyitnak angyali kezek: Áve, áve, áve, Mária! Áve, áve, áve, Mária! Égi

Részletesebben

Imák Szent Ritához. Szent Rita Plébánia 1081 Budapest, Kun utca 5. www.szentrita.plebania.hu

Imák Szent Ritához. Szent Rita Plébánia 1081 Budapest, Kun utca 5. www.szentrita.plebania.hu Imák Szent Ritához Szent Rita Plébánia 1081 Budapest, Kun utca 5. www.szentrita.plebania.hu Tartalomjegyzék Könyörgés 3 Közbenjárást kérő ima Szent Ritához 3 Szent Rita rózsakoszorú 4 Litánia Szent Rita

Részletesebben

Imádkozzunk a családunkért! Családok imakönyve

Imádkozzunk a családunkért! Családok imakönyve Imádkozzunk a családunkért! Családok imakönyve Összeállította Déri Péter Lektorálta Mátyás Zsófia Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191

Részletesebben

Nyolc Boldogság Katolikus Közösség

Nyolc Boldogság Katolikus Közösség Nyolc Boldogság Katolikus Közösség A Közösség neve A Közösség kezdetben, 1973-tól, a Júda Oroszlánja és Áldozati Bárány nevet viselte. Megragadott minket Jézus két arca: Oroszlán és Bárány (vö. Jel 5,

Részletesebben

KIS FILOKÁLIA. A Keleti Egyház szerzetesatyáinak tanításai az imádságról 1978. Válogatta és fordította: Mathias Dietz. A bevezetőt írta: Igor Szmolics

KIS FILOKÁLIA. A Keleti Egyház szerzetesatyáinak tanításai az imádságról 1978. Válogatta és fordította: Mathias Dietz. A bevezetőt írta: Igor Szmolics KIS FILOKÁLIA A Keleti Egyház szerzetesatyáinak tanításai az imádságról Válogatta és fordította: Mathias Dietz A bevezetőt írta: Igor Szmolics 1978. Tartalom A FILOKÁLIA JELENTŐSÉGE AZ OROSZ VALLÁSI ÉLETBEN...

Részletesebben

MÉGIS. 2013. húsvét A PÁTYI KATOLIKUS KÖZÖSSÉG LAPJA www.ude.hu

MÉGIS. 2013. húsvét A PÁTYI KATOLIKUS KÖZÖSSÉG LAPJA www.ude.hu Urunk, kérünk, fogadd közösségünk szívből jövő imáit, és segítsd törekvéseinket! Add, hogy Boldog II. János Pál pápa épülő templomunk égi közbenjárója lehessen! Urunk! Kérünk, adj tehetséget, lelki és

Részletesebben

ADVENT ÚRJÖVET 2013 advent: olvass, elmélkedj, cselekedj!

ADVENT ÚRJÖVET 2013 advent: olvass, elmélkedj, cselekedj! ADVENT ÚRJÖVET 2013 advent: olvass, elmélkedj, cselekedj! "Örüljetek az Úrban szüntelenül: újra csak azt mondom, örüljetek, az Úr közel van!" Szent Pál mondja ezeket a mondatokat az első keresztényeknek,

Részletesebben

F olyóiratunk ezen duplaszámának Tanítás részébe olyan cikkek kerültek,

F olyóiratunk ezen duplaszámának Tanítás részébe olyan cikkek kerültek, Krisztusban kedves Olvasó! F olyóiratunk ezen duplaszámának Tanítás részébe olyan cikkek kerültek, melyeket mindegyiket az életszentség megélésének gyakorlata hoz közös nevezõre. Célunk az volt, hogy néhány

Részletesebben

Szombati Bibliai Tanulmányok. Mint van megírva (II.) 2009. április - június

Szombati Bibliai Tanulmányok. Mint van megírva (II.) 2009. április - június Szombati Bibliai Tanulmányok Mint van megírva (II.) 2009. április - június Szombati Bibliai Tanulmányok Mint van megírva (II.) 2009. április - június Tartalom 1. Bűnbánat és megtérés 5 2. Keresztény tökéletesség

Részletesebben

AVáci EgyházmEgyE zsinatán az Egyház és a helyi közösségek aktuális gondjairól

AVáci EgyházmEgyE zsinatán az Egyház és a helyi közösségek aktuális gondjairól zsinati homíliák a Váci EgyházmEgyEi zsinat témaköreihez Váci EgyházmEgyE, 2014. tartalom PüsPöki Előszó... 3 1. témakör: EVangElizáció... 4 2. témakör: szolgálattevők... 8 3. témakör: liturgia... 12 4.

Részletesebben