A SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZÉPISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZÉPISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE"

Átírás

1 A SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZÉPISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE

2 Intézmény neve: Szabályzat típusa: SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZÉPISKOLÁJA Házirend Intézmény székhelye, címe: 6500 Baja, Katona József u. 3. Intézmény OM-azonosítója: Intézmény fenntartója: Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanővérek Társulata Intézmény vezetője: Keresztes József Intézményvezető-helyettes(ek): Hajdók Róbert Berkó Rózsa

3 Tartalomjegyzék 1. Általános alapelvek 2. A tanulói jogviszony keletkezésének és megszűnésének szabályai 3. Az egyes tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos iskolai szabályok 4. Az egyes tanulói kötelességek teljesítésének szabályai 5. A munkarenddel kapcsolatos szabályok 6. Az iskolai diákközösségek és a diákönkormányzat jogainak gyakorlásával kapcsolatos szabályok 7. Iskolai védő-óvó előírások 8. Záró rendelkezések 1. sz. melléklet: A tanulói panaszkezelési eljárás

4 Az iskola tanulói közösségének életét a házirend szabályozza, amelyben érvényesül a jogok és kötelességek összhangja. A házirendben meghatározottak betartása a diákok, az iskola dolgozói és látogatói számára egyaránt kötelező. Iskolánk házirendje helyi jogforrás, amelynek célja olyan szabályok kialakítása, érvényesítése, amely az intézmény törvényes működését, a folyamatos nevelő-oktató munka végzését és a kiegyensúlyozott életet biztosítja. 1. Általános alapelvek 1.1. A házirend feladata Az iskola házirendje állapítja meg a jogszabályban meghatározott tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, az iskolai tanulói munkarenddel, a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások, az iskola helyiségei és az iskolához tartozó területek használatával kapcsolatos helyi szabályokat. A házirendben meghatározott jogokat és kötelezettségeket rendeltetésüknek megfelelően kell gyakorolni, illetve teljesíteni. A jogok rendeltetésszerű gyakorlása során kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermeki és tanulói jogok érvényesítésére. A jogok gyakorlása akkor nem tekinthető rendeltetésszerűnek, ha az a házirendben, a köznevelési törvényben, a szakképzésről szóló törvényben, illetve az e törvények végrehajtására kiadott jogszabályokban biztosított jogok csorbítására, az érdekképviseleti lehetőségek korlátozására, a véleménynyilvánítás elfojtására, a tájékoztatási jog korlátozására irányul, vagy erre vezet. A rendeltetésellenes joggyakorlást haladéktalanul meg kell szüntetni, és hátrányos következményeit a köznevelési törvényben szabályozott eljárás keretében orvosolni kell. Az eljárásban a tanuló javára kell dönteni, ha a tényállás nem tisztázható megnyugtatóan A házirend jogi háttere, személyi és területi hatálya A tanulói jogok körébe tartoznak az általános emberi és állampolgári jogok, a gyermeki jogok és a köznevelési törvényben meghatározott tanulói jogok. Iskolánk házirendje Pedagógiai Programunkkal és az SZMSZ-szel összhangban a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: köznevelési törvény), a nevelésioktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet, a szakképzésről szóló évi CLV. törvény és az évi LXIV. törvénnyel kihirdetett, a Gyermekek Jogairól Szóló Egyezmény iskolai életre vonatkozó előírásai alapján készült. Iskolánk követi a II. Vatikáni zsinat nyilatkozataiban megfogalmazott elveket, mely szerint "a gyermekeknek és a fiataloknak joguk van ahhoz, hogy ösztönzést nyerjenek az erkölcsi értékek helyes lelkiismerettel való megbecsülésére és a személyes állásfoglalással való elsajátítására, valamint Isten tökéletesebb megismerésére és szeretetére (... ) Bármely fajhoz, társadalmi osztályhoz tartozzék valaki, bármilyen életkorú legyen, személyi méltósága folytán elidegeníthetetlen joga van olyan neveléshez, amely alkalmazkodik egyéni képességeihez, neméhez, az adott kultúrához és a nemzeti hagyományokhoz." (A II. Vatikáni zsinat nyilatkozata a keresztény nevelésről.)

5 A házirend szabályainak megtartása az intézmény területén és az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken az iskola minden tanulójára, dolgozójára és az iskolába látogató egyéb személyek számára kötelező. A házirend szabályai arra az időszakra alkalmazhatók, amikor iskolánk ellátja a tanulók felügyeletét A házirend nyilvánossága Az intézmény tanulói és szüleik a házirenddel a beiratkozáskor megismerkednek. A házirend az iskola honlapján elérhető. Az osztályfőnök a tanév első osztályfőnöki óráján, illetve első szülői értekezletén tájékoztatni köteles a tanulókat és a szülőket a házirend szabályairól. A házirend előírásai, értelmezése felől a tanulók és szülők tájékoztatást kérhetnek a tanuló osztályfőnökétől, valamint az intézmény vezetőjétől. A köznevelésről szóló törvény alapján a tanuló joga, hogy az iskolában hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassák a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról. A tanulónak jogában áll az iskolai dokumentumokat megismerni: az SZMSZ-t, a pedagógiai programot és a házirendet. Ezek a dokumentumok megtalálhatóak az iskola könyvtárában és az iskola titkárságán. Ezeket az iskola honlapján is közzétesszük. 2. A tanulói jogviszony keletkezésének és megszűnésének szabályai 2.1. A tanulói felvétel, átvétel feltételei, követelményei és eljárási rendje A tanuló joga, hogy az adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön. A tanuló (magántanuló) az iskolával tanulói jogviszonyban áll. A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és átvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről és az átvételről az iskola igazgatója dönt. A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre, és az iskolából való hivatalos eltávozással szűnik meg. A tanuló jogait a tanulói jogviszony fennállása idején gyakorolhatja. Az iskolánk nappali tagozatának 5. és 9. évfolyamára beiratkozhat minden olyan tanuló, aki sikeresen befejezte az általános iskola 4. vagy 8. évfolyamát, és felvételt nyert a tanév rendjében meghatározott felvételi időszakban. Az iskolába történő jelentkezés és felvétel rendjét miniszteri rendelet határozza meg. Az első tanév első napjától a tanulói jogviszony fennállásáig a tanulót megillető lehetőségek: szociális támogatás, tanulmányi ösztöndíj, különböző részvételi és választói jogok, együttműködési jogok. Az első szakképzési évfolyamra való felvétel, átvétel, illetve a továbbhaladás feltétele a megfelelő egészségügyi szakvélemény. A szakmai alkalmassági vizsga követelményeit az iskola a felvételi tájékoztatójában hozza nyilvánosságra.

6 Tanulóink számára az iskolán belül az egyes iskolatípusokba átlépést biztosítunk. Az átlépést írásban kell kérni az igazgatótól. Az átlépés lehetőségéről és módjáról egyéni elbírálás alapján az iskola igazgatója dönt. Kiskorú tanuló esetén a kérelmet a szülőnek kell benyújtania, és személyesen fel kell vennie a kapcsolatot az iskola igazgatójával az átvétellel kapcsolatban. A másik iskolából történő átvétel adminisztratív feltétele, hogy a tanuló életkora a köznevelési törvényben előírtaknak megfeleljen, hogy kiskorú tanuló esetében a szülő írásban nyilatkozzon gyermeke iskolaváltoztatási szándékáról. Ha egy tanuló egy másik iskola másik iskolatípusából jelentkezik, az igazgató egyéni elbírálás alapján dönt a különbözeti vizsga szükségességéről. Döntése előtt az igazgató kikéri az érintett munkaközösség-vezető véleményét. Megfelelő indoklással (például nyelvtanulás, ECDL-vizsga, emelt szintű érettségi) vendégtanulói jogviszony kérelmezhető az iskola igazgatójánál, aki felveszi a kapcsolatot azzal az iskolával, ahová a tanuló szeretne járni. A vendégtanulói jogviszony azonban nem veszélyeztetheti a tanulói jogviszonyból fakadó kötelezettségek teljesítését. Az iskolaváltás engedélyezéséhez a kérelmet az iskola igazgatójához kell benyújtani Az osztályba, csoportba sorolás szempontjai Az oktatás az egyes évfolyamokon osztálykeretekben folyik. Az osztályokba sorolás a felvételi kérelmek és az általános iskolai tanulmányi eredmények figyelembevételével történik, és az igazgató hatáskörébe tartozik. Az idegen nyelvi csoportokba való besorolás alapja a tanuló tudásszintje. A szakközépiskolában egy, a gimnáziumi osztályokban két idegen nyelvet tanulnak kötelező jelleggel a tanulók. A felvételi tájékoztatókban az iskola közzéteszi a következő tanév idegen nyelvi választékát. A besorolásnál az iskola figyelembe veszi a tanuló kérését, de a végső döntés meghozatalakor az elsődleges szempont a tanuló tudásszintje, a csoport létszáma és az előtanulmányok szintje. A nyelvi csoportokba történő besorolás a szaktanárok és a munkaközösség-vezető meghallgatása után történik A tanulói jogviszony megszűnésének szabályai, eljárási rendje Megszűnik a nem tanköteles tanuló tanulói jogviszonya igazolatlan hiányzás miatt abban az esetben, ha a tanuló igazolatlan óráinak száma elérte a 30 órát. A hiányzásra az iskola köteles két alkalommal írásban felhívni a diák, kiskorú tanuló esetében a szülő figyelmét. A tájékoztatás levélben történik. Az iskola egyoldalúan is megszüntetheti annak a nem tanköteles tanulónak a tanulói jogviszonyát, aki ugyanannak az évfolyamnak tanulmányi követelményeit második alkalommal nem teljesítette. Ha a tanuló a 9. évfolyam követelményeit második alkalommal nem teljesítette, az iskola igazgatója más iskolatípusba való besorolását javasolhatja az iskolán belül.

7 Szakképző évfolyamon megszűnik a tanuló tanulói jogviszonya: ha a tanulmányi kötelezettségének eleget tett, a szükséges vizsgákat letette; az előírt vizsgákat a megadott idő alatt nem teljesítette; az előírt egészségügyi, pályaalkalmassági követelményeknek nem felel meg; tandíj-, térítésidíj-fizetési kötelezettség esetén e kötelezettségének felszólítás után sem tett eleget. A tanulói jogviszony megszűnéséről az iskola írásban tájékoztatja a tanulót, kiskorú esetén annak szüleit. 3. Az egyes tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos iskolai szabályok 3.1. A diákjogok és kötelességek gyakorlásával kapcsolatos szabályok A tanuló személyiségi jogainak tiszteletben tartása A tanulói jogokat és kötelezettségeket a köznevelési törvény 46. (6) bekezdése részletesen tartalmazza. A tanuló joga, hogy személyiségét, emberi méltóságát, családi és magánéletét tiszteletben tartsák. A magánélethez való jogát az iskolában a tanuló akkor gyakorolhatja, ha az nem vezet mások kirekesztéséhez, elszigeteléséhez, kigúnyolásához, ha az az etikai elvárásokkal összeegyeztethető. A tanulók jogi kötelezettségei körébe tartozik mások emberi, állampolgári, gyermeki jogainak tiszteletben tartása, továbbá a jogszabályokban rögzített egyéb kötelezettségek is beletartoznak. A tanulók vallási, világnézeti meggyőződését, etnikai, nemzeti önazonosságát tiszteletben kell tartani. A tanulónak joga van ezen meggyőződésének kinyilvánítására, de csak akkor, ha nem sérti mások joggyakorlását, illetve ha ez nem ütközik jogszabályba, nem sérti másoknak ezt a jogát, nem korlátozza társai tanuláshoz való jogának gyakorlását A személyes adatok védelme A tanuló (a szülő) által az iskola rendelkezésére bocsátott személyes adatokat csak jogszerűen meghatározott célokra szabad felhasználni. Az iskola a tanulókról a köznevelési törvény 41. -ában meghatározott adatokat tartja nyilván. Az adatok továbbítása a köznevelési törvény és az adatkezelésről szóló törvény előírásainak megfelelően történhet. A tanuló (kiskorú esetében a szülő) az adatlap kitöltésével tesz eleget adatszolgáltatási kötelezettségének. Az érintettek az adatlap kitöltésével megismerhetik, hogy milyen adataik kerülnek be a nyilvántartásba. A tanuló köteles személyi adatainak változásait az osztályfőnöknek bejelenteni. Az iskola gondoskodik arról, hogy az adatok ne jussanak illetéktelenek tudomására. A tanulói adatok továbbítása az intézmény adatkezelési szabályzata alapján történhet A kérdezés, véleménynyilvánítás, tájékoztatás, információhoz jutás rendje A tanuló joga, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával, kulturáltan véleményt mondjon az iskola működésével, életével, a pedagógusok munkájával kapcsolatos kérdésekről, illetve véleményét bármely kérdésben kifejtse.

8 Tanítási órán a véleménynyilvánítás jogával a tanuló az órát vezető pedagógus által irányított keretek között élhet, alkalmazkodva az óra menetéhez és felépítéséhez. A tanulónak joga, hogy a diákönkormányzathoz, az osztályfőnökhöz vagy az iskolavezetéshez forduljon kérdéseivel. Felvetéseire 30 napon belül választ kell kapnia. A köznevelésről szóló törvény 46. -a (1) bekezdésének j) szakasza alapján a tanuló joga, hogy jogai megsértése esetén a jogszabályban meghatározottak szerint eljárást indítson, igénybe vegye a nyilvánosságot. Az iskola a vitás ügyek rendezése érdekében előzetes egyeztetést biztosít a szülőnek és a tanulónak. Az előzetes egyeztetésre az iskola igazgatója tesz javaslatot. Az egyeztetésen részt vesz az eljárást kezdeményező, az iskolavezetés, a tantestület, a DÖK, illetve a szülői szervezet képviselője. Amennyiben az egyeztetés sikertelen, a jogorvoslatot le kell folytatni. A tanuló joga, hogy hozzájusson a jogai gyakorlását és az iskolai tevékenységét érintő szükséges információkhoz. A tanulókat minden tanévben az osztályfőnökök tájékoztatják a jogaik gyakorlásához szükséges eljárásokról. Az iskola alapvető dokumentumait (pedagógiai program, szervezeti és működési szabályzat, házirend) az iskola honlapja tartalmazza. A dokumentumok nyomtatott példányát az iskolai könyvtárban kaphatják meg betekintésre. A tanuló joga, hogy tájékozódjon tanulmányi előmeneteléről, érdemjegyeiről, munkájának értékeléséről. Az igazolást, a hiányzott tanulónak, hiányzását követően, 5 tanítási napon belül, le kell adnia az osztályfőnökének. Késés esetén az igazolást azonnal be kell mutatni, le kell adni az éppen órát tartó tanárnak, aki továbbítja az osztályfőnök felé. Az igazolásokat az osztályfőnök rögzíti az Elektronikus Naplóban. A késve leadott igazolás automatikusan igazolatlan mulasztást eredményez. A szülőnek lehetősége van 3 alkalommal (alkalmanként maximum 1 nap) hiányzást, késést igazolni. A szülői igazolást az Elektronikus Naplóban rögzíteni kell, indoklással együtt. A rögzítést az osztályfőnök végzi. A tanulók az Elektronikus Naplóból folyamatosan tájékozódhatnak tanulmányi előmenetelükről. A hozzáféréshez szükséges azonosítókat és jelszavakat az osztályfőnök bocsátja a tanulók rendelkezésére. Az Elektronikus Napló üzenetkezelő rendszerén keresztül a tanulóknak lehetőségük van az őket tanító tanároknak üzenetet küldeni. A tanulók dicséreteit, jutalmazását az Elektronikus Naplóban kötelező rögzíteni, melyek a tanuló előmenetelében is megjelennek. A tanulók figyelmeztetéseit az Elektronikus Naplóban kötelező rögzíteni, melyek a tanuló előmenetelében is megjelennek.

9 A szülők az Elektronikus Naplóból folyamatosan tájékozódhatnak gyermekük tanulmányi előmeneteléről. A hozzáféréshez szükséges azonosítókat és jelszavakat az igazgatóhelyettesi titkárság bocsátja a szülők rendelkezésére. A szülő köteles nyilatkozni, hogy a kapott hozzáférést biztonságosan kezeli, illetéktelen személyeknek nem adja át. Az Elektronikus Napló üzenetkezelő rendszerén keresztül a szülőknek lehetőségük van véleményüket kinyilvánítani. Lehetőségük van a gyermeküket tanító tanároknak üzenetet küldeni, fogadóóra időpontot foglalni. A tanulónak a felvetett kérdéseikre érdemi választ kell kapnia A tanulók képességeinek, érdeklődésének megfelelő oktatásban való részvétel Az iskola tanulóinak joga, hogy képességeiknek, érdeklődésüknek, adottságuknak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljenek, képességeiknek megfelelően továbbtanuljanak. A tanuló joga, hogy részt vegyen az iskola által szervezett programokon, rendezvényeken, versenyeken. A tanulók az iskolai, kerületi, városi és országos versenyekre való felkészüléshez igénybe vehetik a szaktanárok felkészítő munkáját. A tanulmányi és sportversenyeken induló tanulót az igazgató a verseny napján felmenti a tanítási órákon való részvétel alól abban az esetben, ha a verseny időtartama eléri a három órát A tantárgy-, foglalkozás- és tanárválasztás rendje A tanuló joga, hogy tanulmányai során a pedagógiai programban és az érettségi vizsgaszabályzatban meghatározott keretek között tantárgyakat válasszon a jogszabályokban rögzített határidőig. Az iskola minden év március 15-ig közzéteszi a tájékoztatót azokról az érettségi vizsgákra felkészítő (vagy más) tárgyakról, amelyekből a tanuló választhat. A tájékoztató tartalmazza a foglalkozást tartó pedagógus nevét is. A pedagógus személye indokolt esetben megváltoztatható. A tanuló a választását május 20-ig írásban az osztályfőnök közreműködésével átadja az igazgatóhelyettesnek. A kiskorú tanuló döntését a szülő aláírása hitelesíti. A tanuló döntése egy tanévre szól. A tantárgyválasztás módosítására a választás leadását követő 30 napon belül van lehetőség. Az ezt követő tanévekben évente egy alkalommal lehet módosítási kérelmet előterjeszteni, ennek határideje minden tanévben június 10. A tantárgyválasztás módosításának engedélyezése a következő tanév első napjától érvényes. Tanév közben tantárgyválasztás módosítására nincs lehetőség. A pedagógusválasztás lehetőségével a diákok abban az esetben élhetnek, ha az adott tantárgyból a felkészítés az adott osztályban több szinten folyik. Ebben az esetben a tanuló írásban kérheti az igazgatótól a másik pedagógus csoportjába történő beosztást. Az igazgató a csoportlétszám és a többi tanuló érdekeinek figyelembevételével hozza meg döntését, amely a tanév végéig szól. A kellő tájékoztatás után az iskolába történő beiratkozás a választható órákon való kötelező részvétel elfogadását jelenti. Ezeken az órákon való részvétel ezekben az osztályokban kötelező, mert a tantervi anyag csak így sajátítható el.

10 A számonkérés összeférhetetlenségi szabályai A diáknak joga, hogy az előre tervezett témazáró dolgozatokra felkészüljön. Biztosítani kell, hogy a témazárók megírására megfelelő körülmények között kerüljön sor. Ennek érdekében: egy napon a témazáró dolgozatok száma kettőnél több nem lehet, témazáró dolgozatra a diákok legalább öt nap felkészülési időt kapnak, a tanuló hiányzása esetén köteles pótolni a témazáró dolgozatát, a kijavított témazáró dolgozataikat a diákok 10 munkanapon belül az egyéb dolgozatokat 5 munkanapon belül - értékelve (osztályozva) visszakapják, amelyen a szaktanár feltünteti a hibákat, valamint értékeli a teljesítményt. ( Intézményvezetői engedéllyel a szaktanár a megadott határidőn túl is kijavíthatja a dolgozatokat.) Az osztályozó-, javító-, különbözeti vizsgák eljárási szabályai A javítóvizsgákat minden évben augusztus között tartja az iskola. A tanuló írásban tájékoztatást kap a vizsgaidőpontról, a vizsga formájáról és a vizsga tematikájáról, amelyeket az iskola hirdetőtábláján írásban is megtekinthet. A tanulónak jogában áll független vizsgabizottság előtt beszámolni tudásáról. Minősítés megállapítását kérő eljárás beindításának kérelmével az iskola igazgatójához kell fordulni a félév, illetve a szorgalmi idő befejezése előtt 30 nappal. A tanulónak joga van osztályozóvizsgát tenni egy vagy több tanév anyagából, illetve előrehozott érettségi vizsgára jelentkezni a jogszabály által meghatározott tantárgyakból, ha a helyi tantervben meghatározott követelményeknek eleget tett. Az osztályozóvizsgák időpontja minden tanév szeptember és április hónapja. A vizsgára történő jelentkezést az igazgatóhoz kell benyújtani, kiskorú tanuló esetében a kérelmet alá kell írnia a szülőnek is.. Különbözeti vizsga letételét az igazgató írja elő. A vizsga lebonyolítására a javítóvizsga előírásai érvényesek, azzal az eltéréssel, hogy az igazgató az átvételkor közli a tanulóval (kiskorú tanuló esetében a szülővel) a vizsga szükségességét. A tananyagot a szaktanár jelöli ki a tanulónak, a vizsga időpontjáról pedig az igazgató írásban tájékoztatja a tanulót és a szülőt. A különbözeti vizsgát az átvételt követő osztályozóvizsga időszakában január 17. és február 5. közötti időszakban, illetve május 15. és június 16. közötti időszakban a tanulónak le kell tennie. Indokolt esetben az igazgató ezt az időt meghosszabbíthatja. A hosszabbítást írásbeli kérelem alapján, írásban engedélyezi az iskola igazgatója. A vizsgák rendjét az éves munkaterv tartalmazza. A szakképző évfolyamok tanulói a központi és a helyi tanterv előírásai szerint vizsgáznak A tantárgyi, tanévi részleges vagy teljes felmentések eljárási szabályai Tantárgyi mentesítés a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleménye alapján adható a tanuló, kiskorú esetében a szülő írásbeli kérelmére. A mentesítést minden tanévben újra kell kérelmezni. Érettségi vizsgát, szakvizsgát érintő mentesítési kérelem benyújtására a vizsga évében már csak rendkívüli és nagyon indokolt esetben van lehetőség.

11 Testnevelés alóli mentesítés, könnyített vagy gyógytestnevelésre való besorolás szakorvosi javaslatra csak az iskolaorvostól kérhető. A különleges gondozást és ellátást igénylő tanulók tanulmányaikkal összefüggő mentesítés iránti kérelmüket az iskola igazgatójának adhatják be. A kérelemhez csatolni kell a törvényi előírásoknak megfelelő dokumentumokat. A döntés az igazgató jogkörébe tartozik. A kérelmeket lehetőleg a beiratkozáskor, de legkésőbb minden tanév szeptember 30-ig be kell nyújtania a kérelmezőnek. Abban az esetben, ha a mentesítés oka ennek az időpontnak a letelte után derül ki, a kérelmet az ok feltárásakor kell benyújtani. A készségtárgyak tanulása alóli mentesítést a tanuló, illetve a szülő írásbeli kérelmére az igazgató adhat, ha ezt a tanuló egyéni adottsága vagy sajátos helyzete indokolttá teszi. Magántanulói státus az általánosan képző évfolyamokon kiskorú tanuló esetén a szülő, nagykorú tanuló esetén a tanuló bejelentésével kezdeményezhető. A magántanuló mindazokkal a jogokkal rendelkezik, amelyek összeegyeztethetőek különleges helyzetével, és nem akadályozzák az iskola munkáját. A döntést a jogszabályi előírások figyelembevételével az igazgató hozza, indokolt esetben kezdeményezheti a jegyzőnél, hogy a tanköteles korú tanulót kötelezze arra, hogy a tankötelezettséget mindennapos iskolába járással teljesítse A szülők tájékoztatása a tankönyvekről, taneszközökről a megelőző tanév végén Az újonnan induló évfolyamoknak a felvétel után az igazgató ad tájékoztatást a szükséges tankönyvekről, taneszközökről. Felsőbb évfolyamokon a szaktanárok, osztályfőnökök végzik a tájékoztatást. A tankönyvek listáját az érvényes jogszabályok, rendelkezések szerint állítja össze az iskola. Az iskola a nappali rendszerű oktatásban részt vevő minden olyan tanuló részére, aki az érvényes jogszabályokban előírt feltételeknek megfelel, megszervezi az ingyenes tankönyvellátást. A kedvezmények iránti igényt, a jogszabályban meghatározott igénylőlapon, minden év november 15-ig kell az iskola igazgatójához benyújtani. A kedvezmények feltételeiről minden évben, a bejelentés időpontját megelőző 15 napon belül az iskola írásban tájékoztatja a diákokat, kiskorú diák esetén a szülőket. Ha a tanuló, kiskorú esetén a szülő a törvény által előírt határidőig nem él az igénybejelentés jogával, elveszíti jogosultságát a normatív kedvezményre. A felmérés alapján az iskola összesíti, hogy hány tanuló jogosult a támogatásra. Erről a tényről november 30-ig tájékoztatja a nevelőtestületet, a diákönkormányzatot és az iskolai szülői szervezetet. Az igazgató december 15-ig meghatározza a tankönyvtámogatás módját, és erről tájékoztatást kapnak a diákok, kiskorúak esetében a szülők. Az iskola minden év június 10-ig közzéteszi azoknak a tankönyveknek a jegyzékét, amelyeket a tanulók az iskolai könyvtárból kikölcsönözhetnek. Tankönyvtámogatás módja: ingyenes tankönyv biztosítása az iskolai könyvtárból történő kölcsönzés útján; könyvtárból éves használatra tankönyv kölcsönözhető a könyvtári készlet erejéig; nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás biztosítása a szociális és egyéb rászorultság, valamint a tankönyvcsomag ára alapján.

12 3.3. Szociális és normatív kedvezmények, támogatások, a kérelem elbírálásának rendje A nappali tagozatos tanuló a szociális helyzetétől függően kedvezményben, támogatásban részesülhet. A kedvezményezettek körét jogszabály szabályozza. A lehetőségekről és az igénylés módjáról az iskola évente (szóban vagy írásban, az érvényben lévő törvényi előírásoknak megfelelően) tájékoztatja a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket. A tájékoztatás megtartásáért az osztályfőnök felel. A tanuló, ha a család anyagi helyzete indokolttá teszi, ingyenes vagy kedvezményes étkeztetésben, tanszerellátásban részesülhet. Indokolt esetben lehetőség van (nappali, esti és levelező tagozaton is) a tandíj, térítési díj fizetési kötelezettségének halasztására vagy részletekben történő befizetésére. A kérelmeket, amelyhez csatolni kell a szükséges dokumentumokat, az igazgatóhoz írásban kell benyújtani. Az igazgató döntéséről írásban tájékoztatja a diákot, kiskorú esetén a szülőt. Segélyek igénylését a szülő írásos kérelmére, az osztályfőnök és az ifjúságvédelmi felelős javaslata alapján az igazgató kezdeményezi, az elbírálás az illetékes önkormányzat polgármesteri hivatalának a feladata. Az egy főre jutó jövedelem függvényében az alábbi támogatások kérhetők: rendszeres gyermekvédelmi támogatás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendszeres egészségügyi felügyelet, ellátás formái, rendje A köznevelésről szóló törvény 46. -a (6) bekezdésének d) szakasza szerint a tanuló joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben, ellátásban részesüljön; a törvényi előírásoknak megfelelő orvosi vizsgálatokon részt vegyen. A vizsgálatokról a tájékoztatás az osztályfőnök feladata. A rendszeres egészségügyi felügyelet ellátásának formái az alábbiak: iskolaorvosi, fogászati és szemészeti vizsgálat évente; iskolaorvosi rendelés hetente kétszer, rendelési időben; védőnői felügyelet naponta, rendelési időben. Elsősegélynyújtásra a kijelölt helyen lehet jelentkezni. 4. Az egyes tanulói kötelességek teljesítésének szabályai Elfogadjuk intézményünk katolikus világnézetét. Az évi LXXIX. Törvény a közoktatásról szóló törvény 81. (1) alapján ha a nevelésioktatási intézményt nem helyi önkormányzat, illetve nem állami szerv tartja fenn a nevelésioktatási intézmény vallási, illetve világnézeti tekintetben elkötelezett intézményként is

13 működhet, és ennek megfelelően a gyermekek vagy a tanulók felvételének előfeltételeként kikötheti valamely vallás, világnézet elfogadását, a nevelési, illetve pedagógiai programjába beépítheti a vallási, világnézeti elkötelezettségnek megfelelő filozófiai, etikai, kulturális ismereteket, és korlátozhatja, kizárhatja az e törvény 19. (1) bekezdés d) pontjában* szabályozott jog gyakorlását, a házirendben a gyermekekre, a tanulókra a vallásgyakorlással összefüggésben jogokat és kötelezettségeket állapíthat meg. A köznevelési törvény 46. (1) bekezdése foglalja össze a tanulói kötelességeket, amelyeknek betartása minden tanulónk számára kötelező. Intézményünk diákjaitól elvárjuk a kellő tiszteletet a haza és annak vezetői, a nemzeti és vallási jelvények és az egyház, valamint annak vezetői iránt. Hasonlóan elvárjuk, hogy az intézmény valamennyi tanárával és dolgozójával szemben tisztelettudóan viselkedjenek. Mobiltelefonokat minden iskolai foglalkozás, rendezvény ideje alatt ki kell kapcsolni! Záróvizsgák napján mobiltelefont nem vihetnek be a vizsgára kijelölt épületrészbe! Közösséget zavaró telefonos magatartás esetén a következő fegyelmi fokozatot kapják! Az iskolában hang- és képfelvétel készítése valamint ezek közzététele - az adatvédelmi törvényt figyelembe véve - igazgatói engedélyhez kötött A foglalkozásokról való távolmaradás szabályai A tanuló kötelessége, hogy részt vegyen a kötelező, valamint a választott foglalkozásokon és szakmai gyakorlatokon. Kötelessége, hogy képességeinek megfelelően tanuljon. Ha a tanuló a kötelező foglalkozásokról távol marad, mulasztását igazolnia kell. A mulasztás igazolása szülői vagy orvosi igazolással történhet. A tanuló távolléte igazolt hiányzásnak minősül, ha a tanuló a házirendben meghatározott módon engedélyt kapott a távolmaradásra, vagy ha a tanuló beteg volt, és azt a házirendben meghatározott módon igazolta Távolmaradás kérésének rendje Kivételes, indokolt esetben a szülő (gondviselő) előzetes kérésére az osztályfőnök vagy az igazgató felmentést adhat az elméleti és a gyakorlati oktatás látogatása alól: maximum három nap esetén (egyszer három vagy háromszor egy nap) az osztályfőnöktől kérhető előre, írásban; három napnál hosszabb időszakra az intézmény vezetőjétől kérhető előre, írásban; sport-, kulturális vagy egyéb kikérés esetén a kikérőt a szülőnek is alá kell írnia Mulasztás igazolásának módja A tanuló kötelessége, hogy részt vegyen a kötelező és a választott foglalkozásokon és a szakmai gyakorlaton. A betegség miatti távollétet naplószámmal ellátott orvosi igazolással lehet igazolni. A mulasztást az ellenőrzőbe be kell jegyezni, azt a szülőnek alá kell írnia. Az iskola elvárja, hogy a szülő (gondviselő) a mulasztás első napján (telefonon vagy levélben) jelezze a tanuló mulasztásának

14 okát, a távollét várható időtartamát. Hatósági idézés miatti távollétet az osztályfőnöknek előre be kell jelenteni. A hatóságtól hozott igazolást a szülőnek láttamoznia kell. Minden igazolást a hiányzást követő három munkanapon belül át kell adni az osztályfőnöknek. Amennyiben a tanuló a hiányzását nem a házirendben meghatározott módon és a megadott határidőn belül igazolja, hiányzása igazolatlannak minősül. Késésnek számít, ha a diák becsengetés után érkezik az órára. A késés tényét a szaktanár az elektronikus naplóban percre pontosan regisztrálja. Ha az igazolatlan késések együttes ideje eléri a 45 percet, akkor az igazolatlan órának számít. Igazolt késésnek kell elfogadni, ha a tanuló a tömegközlekedésben előforduló olyan forgalmi akadály miatt késik, amikor a közlekedés hosszabb időre megbénult. Mind az igazolatlan mulasztás, mind az igazolatlan késés fegyelmi vétség. Az igazolatlan órák következményei 1 4 óra: osztályfőnöki figyelmeztető; 5 8 óra: osztályfőnöki intő; 9 14 óra: igazgatói figyelmeztető; 15 óra fölött: igazgatói intő A mulasztás következményeinek meghatározása A középfokú nevelés-oktatás szakaszában, ha a tanulónak egy tanítási évben az elméleti órákról való igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja a 250 órát, vagy egy adott tantárgyból meghaladja az éves óraszám 30%-át, és nincs elegendő osztályzata, a tanév végén nem osztályozható, illetve a nevelőtestület döntése alapján osztályozóvizsgát tehet. Szakképző évfolyamon, ha a tanulónak egy tanítási évben az elméleti órákról való igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja a tanítási órák 20 %-át, vagy egy adott tantárgyból a képzési szakaszokban a tanítási órák 30%-át, nem osztályozható, illetve a nevelőtestület döntése alapján osztályozóvizsgát tehet. Ha a szakmai gyakorlatról való igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja az éves gyakorlati óraszám 20%-át, tanulmányait az évfolyam megismétlésével folytathatja Az igazolatlan mulasztás miatti intézkedés rendje Az igazolatlan órák következményeinek dokumentálása mellett: tanköteles tanuló esetén 1 óra igazolatlan mulasztás után az osztályfőnök értesíti a tanuló szülőjét vagy gondviselőjét, További mulasztás esetén (10, 30 és 50 órát meghaladó igazolatlan távollét után) a hatályos jogszabályok szerint jár el az intézmény. (A hatályos eljárásrendet a Házirend melléklete tartalmazza.) nem tanköteles tanuló esetén 30 óra igazolatlan mulasztás esetén megszűnik a diák tanulói jogviszonya.

15 4.2. Taneszközökért, felszerelésekért való felelősség szabályai A tanév első tanóráján szaktantermenként a terem- és eszközhasználat rendjéről a szaktanár, illetve osztályfőnök tájékoztatást ad. A tanulók aláírásukkal igazolják az oktatáson való részvételt. A tanuló kötelessége, hogy megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy az oktatás során használt eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit. Kölcsönzés esetén a határidő lejártakor az iskolának vissza kell szolgáltatni minden, az iskola tulajdonát képező tárgyat, eszközt, könyvet. Ennek elmulasztása esetén az igazgató egyedi mérlegelés alapján dönt arról, hogy fegyelmi eljárást kezdeményez, vagy rendőrségi feljelentést tesz A tanuló saját környezete és a használt eszközök rendben tartásának szabályai A tanuló kötelessége, hogy az iskolai elfoglaltságához igazodva a pedagógus felügyelete, szükség esetén irányítása mellett közreműködjön saját környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben tartásában, a tanítási órák előkészítésében, lezárásában. Ennek megfelelően különösen fontos, hogy: az óra alatt a tantermet rendeltetésszerűen használja; jelezze, ha a berendezésben valamilyen sérülést tapasztal; az óra végén a használt eszközök állapotát a hetes vagy a szertáros ellenőrizze, és az eszközt adja át a tanárnak. A hetesek feladata: a tanórák kezdetén jelenteni kell a távollévők nevét az órát tartó tanárnak; a hetes kötelessége, hogy gondoskodjék a tanár fegyelmezett fogadásáról, az osztály tanulóit sorba állítja, a zajongókat rendre inti; ha az órát tartó tanár becsöngetés után 5 perccel nincs a helyszínen, távollétét a hetes jelenti a titkárságon; a hetesek kötelessége a tanóra végén a tábla letörlése, a terem kiszellőztetése, a terem tisztaságának, rendjének ellenőrzése Térítési díj, tandíj, hozzájárulás megállapítása, a visszafizetés szabályai Az igazgató dönt a jogszabályokban meghatározottakon kívül további ingyenes ellátásról, a térítési díj és a tandíj összegéről, a tanulmányi eredmények alapján járó és a szociális helyzet alapján adható kedvezményekről. A tandíj és a térítési díj összege az éves költségvetési törvény értelmében évente kerül meghatározásra. Ugyancsak évente változik az önkormányzati rendelkezéseknek megfelelően az ebédtérítés díja is. A rászoruló diákoknak az iskolai költségvetés diák-szociális alapjából (alapítványunktól)

16 támogatás nyújtható. Az étkezési térítési díjat az illetékes ügyintéző a jóváhagyott befizetési napokon havonta szedi be. Visszafizetés szabályai: Betegség vagy indokolt hiányzás esetén az igénybe nem vett étkezésekre befizetett térítési díj visszaigényelhető. Délelőtt 11 óráig kell jelenteni az ügyintézőnek a következő napi visszarendelésre való igényt. A befizetett összeg a következő naptól a hiányzás idejére visszaigényelhető. A tanuló joga, hogy anyagi, illetve családi helyzetétől függően ingyenes, illetve kedvezményes étkezésben részesüljön. Ezen igényüket a szülőknek írásban kell benyújtaniuk az igazgatónak (gazdasági hivatalnak). A kérelemhez csatolni kell a törvény által előírt igazolásokat és nyilatkozatokat. Ingyenes, kedvezményes étkezés igényelhető írásos kérelemben, amelyet az osztályfőnök és az ifjúságvédelmi felelős javaslatára, az igazgató kezdeményezésére az önkormányzat rászorultság alapján biztosíthat A tanulói alkotás tulajdonjoga A tanuló az általa a tanulói jogviszonyban létrehozott dolog, alkotás vagyoni jogát általában nem szerzi meg, azok az iskolát illetik meg. A rendkívüli értékű alkotás, műalkotás, szellemi termék vagyoni joga azonban a tanulót illeti meg. A rendkívüli érték meghatározása az adott esetben az intézmény igazgatójának jogköre. Amennyiben a rendkívüli értékű alkotás tulajdoni jogát az intézmény kívánja megszerezni, a tanulóval (kiskorú tanuló esetén gondviselőjével) írásos szerződésben kell szabályozni ennek feltételeit. 5. A munkarenddel kapcsolatos szabályok 5.1. Tanítási órák, egyéb foglalkozások rendjének kialakítási szabályai A tanév munkarendjét az ágazati miniszter által évente kiadott jogszabály tartalmazza. A tanév helyi rendjét a nevelőtestület határozza meg, és azt az iskola éves munkatervében rögzíti. Szülői értekezletet, fogadóórát, tanévnyitó és tanévzáró értekezletet, ballagást csak a tanítási időn kívül lehet szervezni. Minden tanuló köteles a kötelező és a választott foglalkozásokon részt venni, azokon pontosan megjelenni. Köteles betartani a tanulmányi rendet, az iskola szabályzatainak (például házirend) rendelkezéseit. Köteles felkészülten, a megkövetelt felszereléssel megjelenni az órákon, részt venni az órai munkában.

17 Tanórák alatt a tanulók kötelesek a tantermekben tartózkodni. Az iskola egyéb helyiségeiben, folyosóin tilos tartózkodni a diákoknak a tanítási órák alatt. Testnevelési órán balesetveszély miatt bármilyen ékszer, kiegészítő használata tilos. Tanóra alatt az öltözőben senki sem tartózkodhat. Az öltözőt az óra megkezdése előtt be kell zárni, a kulcsot a szaktanárnak át kell adni. Az eseti felmentést kérő diákok kötelesek a tornateremben tartózkodni. A gyógytestnevelésre utalt, illetve mentesítést kapott tanulók is a tornateremben tartózkodhatnak. A ruházattal kapcsolatos szabályok A testnevelésórára kötelező felszerelést hozni. Iskolánkban az egyezményes felszerelés tornanadrágból, fehér pólóból, zokniból és tornacipőből áll. Szükség esetén melegítő viselhető. A testnevelési tantervi követelmények teljesítésének előfeltétele, hogy a tanuló sportfelszerelésben jelenjen meg az órákon. Amennyiben ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, teljesítménye nem értékelhető. A tanuló kötelessége az iskolában és az iskolán kívüli rendezvényeken ápoltan, tisztán, kulturáltan megjelenni. Minden iskolai rendezvény, foglalkozás csak pedagógusi részvétellel szervezhető és bonyolítható. Iskolai ünnepélyeken és rendezvényeken ünneplő ruhát és hozzáillő cipőt viselnek: a lányok egyenblúzt a hozzá tartozó nyakkendővel, sötét térdig érő szoknyát; a fiúk fehér inget egyen-nyakkendővel és sötét nadrágot, hideg időben sötét aljat, kabátot. Osztályozó-, érettségi-, képesítő-, javító vizsgákon és tanulmányi versenyeken a megjelenés hasonlóképpen történik A tanítási napok rendje Szorgalmi időben munkanapokon az iskola épületének nyitvatartási ideje: 7 00 órától óráig terjedő időszak. Az iskolát pihenő- és munkaszüneti napokon zárva kell tartani. Ez alól kivétel a külön elrendelt nyitva tartás. A fenti időponttól történő eltérést az igazgató engedélyezheti. Az intézményben a hivatalos köszönési forma: Laudetur Iesus Christus! In aeternum! Amen Az intézményben a tanítást reggel 8 00 órakor imádsággal kezdjük. Az imádságot az órát tartó tanár vezeti. Hozzátartozóikat, barátaikat és ismerőseiket csak előzetes iskolavezetői engedéllyel fogadhatják az intézmény területén. Az óraközi szüneteket az ügyeletes nevelők utasítása szerint az osztályteremben, a folyosókon, vagy az udvaron töltik a kulturált magatartás szabályait megtartva, ügyelve saját és társaik testi épségére. A szünetekben felmerülő problémás ügyeikkel a beosztott ügyeletes tanár foglalkozik. A tanítás, a gyakorlati foglalkozás ideje alatt a tanulók az iskolát, illetve a gyakorlati oktatás

18 helyszínét engedély nélkül nem hagyhatják el. Indokolt esetben távozási engedélyt az osztályfőnök, illetve a gyakorlatvezető, távolléte esetén az iskolavezető adhat. A tanuló rosszulléte esetén értesíteni kell a szülőt. A tanuló szülői kísérettel távozhat az iskolából A tanórán kívüli tevékenységek rendje Az iskola a tanórai foglalkozások mellett a tanulók érdeklődése, igénye szerint tanórán kívüli foglalkozásokat szervez az iskola munkarendje alapján. A tanórán kívüli foglalkozások formái: Tanulószoba, felzárkóztató foglalkozások, érettségire felkészítő foglalkozások, szakmai versenyekre, pályázatokra való felkészítés, szakkör, tanfolyam, diákkör, diákönkormányzat, énekkar, művészeti csoport, iskolai sportkör, tanulmányi és sportversenyek, kulturális rendezvények, egyéb. Az iskola tanulói bekapcsolódnak a versenykiírásokban foglaltak szerint a városi, társiskolai és országos tanulmányi és szakmai versenyekbe. A házi tanulmányi versenyek győztesei képviselik az iskolát a magasabb szintű versenyeken. A diákmozgalom javaslata és a munkaközösségek véleménye alapján tanulmányi, szakmai és kulturális jellegű háziversenyek szervezhetők. A tanórán kívüli foglalkozások, programok szervezése, előkészítése az iskolavezetés, esetenként a szabadidő-szervező feladata. A jelentkezés előzetes felmérés alapján, a tanuló vagy a szülő írásbeli kérelmére történik. A foglalkozások beindításához minimum 10 fős létszám szükséges. Az intézmény területén és az általa szervezett rendezvényeken az iskola belső rendjét biztosító szabályokat, megállapodásokat a nyári vakáció idején és a tanítási szünetekben is meg kell tartani A tanórák, tanórán kívüli foglalkozások közötti szünetek rendje A tanuló joga, hogy az órák közötti szüneteket pihenéssel töltse, ezért a tanórát pontosan becsöngetéskor kell elkezdeni, és kicsöngetéskor kell befejezni. Az óraközi, foglalkozások közti szünetek rendje az iskolai fegyelem, a tanulói önfegyelem fokmérője. Az óraközi szünetek célja a pihenés, a felfrissülés, ezért az órák, tanórán kívüli foglalkozások végén a tantermet el kell hagyni. A szaktantermet a szünet idejére be kell zárni az

19 órát tartó tanárnak vagy az ő megbízása alapján a hetesnek. A tantermeket a szünetekben szellőztetni szükséges. A szünetekben száraz időben a diákok használhatják az iskola udvarát is. A tízóraira a 2. órát követő 15 perces szünetet biztosítjuk. A tanulócsoport érvényes órarendje szerinti első óra előtt 10 perccel a csoport minden tagja jelenjen meg az iskolában. Becsöngetéskor az osztályok, tanulócsoportok a tantermek előtt, vagy az osztályteremben rendezetten várják a tanárt, a tanórán kívüli foglalkozások vezetőjét, aki időben beengedi az osztályt, tanulócsoportot a tanterembe. Óraközi szünetek rendje, csengetési rend Órák száma Időtartama Szünetek időtartama perc perc perc perc perc perc A tanulói ügyintézés a titkárságon naponta a nagyszünetben történik! Nyitva tartás alatti folyamatos felügyelet, ügyelet biztosításának szabályai Az iskola tanítási napokon vezetői ügyeletet biztosít 8 00 órától óráig. Az ezen időn túli foglalkozások rendjéért a foglalkozást vezető pedagógus felel. A tanítás előtt és az óraközi szünetekben tanári és tanulói ügyelet működik. Az ügyeletes tanár feladata a házirend szabályainak betartatása. A diákügyeletesek feladata a tanári ügyelet támogatása. A diákügyeleti beosztást minden évben a diákönkormányzat és a nevelőtestület határozza meg. A tanári ügyeleti beosztást évenként a munkaközösségek készítik el A tanév rendjének, a tanítás nélküli munkanapok felhasználásának általános szempontjai A felhasználható napok számát a tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet szabja meg. Egy tanítás nélküli munkanap felhasználásáról a diákönkormányzat dönt. A többi tanítás nélküli munkanapot a helyi vizsgák, valamint az érettségi és a szakmai vizsgák lebonyolítására használja fel az iskola. Amennyiben ily módon nem kerül felhasználásra valamennyi tanítás nélküli

20 munkanap, a felhasználásról a nevelőtestület dönt. Az iskola a tanév rendjét megküldi az iskola diákjai által igénybe vett kollégiumok vezetői részére 5.3. Az intézményi rendezvények, ünnepek rendje A tanuló kötelessége, hogy elősegítse az iskola feladatainak teljesítését, őrizze hagyományait, vegyen részt az iskolai kötelező tanórán kívüli programokon, az iskolai munkatervben megjelölt ünnepélyeken, rendezvényeken. Az intézmény épületét címtáblával kell ellátni. Az épületet a törvényi előírásoknak megfelelően fel kell lobogózni. Az intézmény hagyományainak ápolása, jó hírnevének megőrzése, az iskolaközösség minden tagjának joga és kötelessége. A hagyományok ápolásával kapcsolatos teendőket, időpontokat, felelősöket a nevelőtestület jelöli ki, jelzi a munkatervben, illetve az ütemtervben. A tanulók életével összefüggő hagyományok: gólyabál, szalagavató, farsangi bál, március 15-i megemlékezés, a nemzeti összetartozás napja június 4-én, október 23-i megemlékezés, karácsonyi ünnepély, tanévnyitó Veni Sancte, tanévzáró Te Deum, október 6., keresztény ünnepek. Az egyéb megemlékezések, ünnepélyek rendjét az éves ütemterv tartalmazza. A rendezvények, ünnepélyek, megemlékezések szervezése a pedagógusok munkaköri kötelessége. Az iskolai szintű rendezvényeket, ünnepélyeket a szabadidő-szervező szervezi. Az osztályok ünnepélyeinek, rendezvényeinek szervezéséhez, lebonyolításához a pedagógus segítséget kérhet a szabadidő-szervezőtől és a diákönkormányzatot segítő tanártól. A technikai eszközök működtetéséről való gondoskodás az iskola oktatás-technikusának és gondnokának a feladata, szükség esetén munkájukhoz segítséget ad az iskolai karbantartó. Az iskolai rendezvényeken és ünnepélyeken az iskola főállású pedagógusai és az oktatómunkát közvetlenül segítő dolgozói kötelezően, munkaköri feladatként vesznek részt A tanulók által bevitt dolgok kezelésének szabályai Az iskolába érkező tanulók felsőruházatukat az osztályteremben helyezhetik el. Kabátjukat, egyéb ruhadarabjukat nem hagyhatják a folyosón, hiszen őrzésük így nem biztosítható.

Házirend. A Fóti Népművészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium 2013.

Házirend. A Fóti Népművészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium 2013. Házirend A Fóti Népművészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium 2013. Házirend 3 Általános rendelkezések...3 A házirend célja és feladata:...3 A Házirend hatálya:...3 1.A tanulói jogviszony keletkezésének

Részletesebben

HÁZIREND. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola

HÁZIREND. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola HÁZIREND 2013 Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 3 II. A TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK MÓDJA... 5 II.1. A tanuló jogai... 5 II.2.

Részletesebben

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény 1 Minden tanulónak tisztában kell lenni kötelezettségeivel, hogy jogait gyakorolhassa. Iskolai házirend a Pécsi Utcai Általános Iskola tanulói és dolgozói számára Bevezető A házirend határozza meg a tanulói

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola. Házirend

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola. Házirend Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola Házirend 2 Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 Az iskola egyházi jellege és a nevelés irányultsága... 3 A házirend elfogadásának és módosításainak

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM azonosító: 032551 H Á Z I R E N D Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett Tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Vörösmarty Mihály 1 Az érdi Vörösmarty

Részletesebben

2. ISKOLÁNK MUNKARENDJE

2. ISKOLÁNK MUNKARENDJE HÁZIREND mely a Békefi Antal Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1. A HÁZIREND CÉLJA,

Részletesebben

A HŐGYES ENDRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE

A HŐGYES ENDRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE A HŐGYES ENDRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE 1. (1) A Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola Házirendje a 2011. évi, a nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény (Nkt.), valamint a 20/2012.

Részletesebben

SZMSZIK Savaria Szakképző Iskolája HÁZIREND

SZMSZIK Savaria Szakképző Iskolája HÁZIREND SZMSZIK Savaria Szakképző Iskolája HÁZIREND 2013. Iskola neve és címe: Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Savaria Szakképző Iskolája 9700 Szombathely, Hadnagy utca 1. OM-azonosító: 036744

Részletesebben

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND 2014 Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 3 Küldetésnyilatkozat... 4 Jogszabályi háttér... 5 A házirend hatálya... 5 A házirend

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. Általános alapelvek

H Á Z I R E N D. I. Általános alapelvek 1 HÁZIREND 2 H Á Z I R E N D A Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium házirendje az Intézmény tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. I. Általános

Részletesebben

HÁZIREND. KIRÁLY ENDRE IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Naszály út 8. OM azonosító: 032620. mely a

HÁZIREND. KIRÁLY ENDRE IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Naszály út 8. OM azonosító: 032620. mely a HÁZIREND mely a KIRÁLY ENDRE IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Naszály út 8. OM azonosító: 032620 tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok

Részletesebben

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2013

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2013 A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. 2. A házirendbe foglalt előírások

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bevezető... 4 A házirend célja és feladata... 4 A házirend hatálya... 5 A házirend nyilvánossága... 5 I. A TANULÓ JOGVISZONYA...

TARTALOMJEGYZÉK. Bevezető... 4 A házirend célja és feladata... 4 A házirend hatálya... 5 A házirend nyilvánossága... 5 I. A TANULÓ JOGVISZONYA... ÚJPESTI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIREND 2013 Az intézmény adatai: Név: Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola Cím: 1041 Budapest, Görgey Artúr

Részletesebben

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIREND

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIREND FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIREND Készült: Győr, 2004. november Intézményi adatok Fekete István Általános Iskola és Óvoda 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 31. OM azonosító: 030537 Telefon:

Részletesebben

HÁZIREND. Tartalomjegyzék

HÁZIREND. Tartalomjegyzék HÁZIREND 2014 HÁZIREND Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3. 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Gimnázium és Gazdasági Szakközépiskola és Kollégium Székesfehérvár HÁZIREND

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Gimnázium és Gazdasági Szakközépiskola és Kollégium Székesfehérvár HÁZIREND Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Gimnázium és Gazdasági Szakközépiskola és Kollégium Székesfehérvár HÁZIREND 2012 Tartalomjegyzék I. Preambulum... 5 II. Tanulói jogok gyakorlásának

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola HÁZIRENDJE

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola HÁZIRENDJE A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola HÁZIRENDJE 2015 TA R TA L O M 1. Az iskola működési rendje... 4 2. A tanulói jogok gyakorlása... 7 3. A tanulói kötelességek teljesítése... 12 4. A tanulói hiányzás

Részletesebben

ISKOLAI HÁZIRENDJE A SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. (5919 Pusztaföldvár Táncsics u. 65.) OM: 201604

ISKOLAI HÁZIRENDJE A SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. (5919 Pusztaföldvár Táncsics u. 65.) OM: 201604 A SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (5919 Pusztaföldvár Táncsics u. 65.) ISKOLAI HÁZIRENDJE 2013 TARTALOM 1. Bevezető... 3 1.1. Jogszabályi háttér... 3 1.2. A házirend célja és feladata...

Részletesebben

Vörösmarty Mihály Gimnázium

Vörösmarty Mihály Gimnázium Vörösmarty Mihály Gimnázium HÁZIREND A nevelőtestület elfogadta: 2008. augusztus 29..... a nevelőtestület részéről... az SZV részéről... a DÖK részéről... az iskolavezetés részéről 1 TARTALOM I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Gimnázium és Gazdasági Szakközépiskola és Kollégium Székesfehérvár HÁZIREND

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Gimnázium és Gazdasági Szakközépiskola és Kollégium Székesfehérvár HÁZIREND Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Gimnázium és Gazdasági Szakközépiskola és Kollégium Székesfehérvár HÁZIREND 2013 A házirend jogszabályi alapjai - A közoktatásról szóló 1993.

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium HÁZIRENDJE 2009.

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium HÁZIRENDJE 2009. A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium HÁZIRENDJE 2009. I. JOGI STÁTUSZ, ALAPADATOK: Az intézmény neve: Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium Az

Részletesebben

A MISKOLCI SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM (MISKOLC, IFJÚSÁG U. 16-20.) OM AZONOSÍTÓ: 029337

A MISKOLCI SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM (MISKOLC, IFJÚSÁG U. 16-20.) OM AZONOSÍTÓ: 029337 Iktatószám:. /2015. ügyintéző: Gulyás József ig.h. Melléklet: Kollégiumi házirend nevelőtestületi ért. jkv. A MISKOLCI SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM (MISKOLC, IFJÚSÁG U. 16-20.)

Részletesebben

A Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola Budapest, 1087 Mosonyi utca 6. Tel.: 334-2358 HÁZIRENDJE

A Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola Budapest, 1087 Mosonyi utca 6. Tel.: 334-2358 HÁZIRENDJE A Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola Budapest, 1087 Mosonyi utca 6. Tel.: 334-2358 HÁZIRENDJE Jelen házirend az iskola vezetőjének előterjesztése nyomán, a diákönkormányzat

Részletesebben

Vadaskert Általános Iskola

Vadaskert Általános Iskola Vadaskert Általános Iskola 1119 Budapest, Rátz László u. 3-7. OM 034822 Házirend TARTALOMJEGYZÉK 1. A Házirend célja, hatálya 4 1.1 Törvényi előírások 4 1.2 A Házirend célja 4 2. Tartalmi elemek 5 2.1

Részletesebben

Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola OM 035395 HÁZIREND. 1139 Budapest, XIII. Üteg u. 15. Tel.: 3408-132; Fax: 3203-032 www.verebelyszki.

Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola OM 035395 HÁZIREND. 1139 Budapest, XIII. Üteg u. 15. Tel.: 3408-132; Fax: 3203-032 www.verebelyszki. Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola OM 035395 HÁZIREND 1139 Budapest, XIII. Üteg u. 15. Tel.: 3408-132; Fax: 3203-032 www.verebelyszki.hu Bevezető rész: Házirendünk jogszabályi háttere: a közoktatásról

Részletesebben

THÁLIA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY TATABÁNYA HÁZIRENDJE

THÁLIA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY TATABÁNYA HÁZIRENDJE 1 THÁLIA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY TATABÁNYA HÁZIRENDJE A THÁLIA Alapfokú Művészeti Iskola Házirend módosítását a nevelőtestület és az iskola vezetősége készítette,.. számú határozatával döntött

Részletesebben

A SZENT LÁSZLÓ KATOLIKUS KÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE 1. A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai, eljárási rendje...

A SZENT LÁSZLÓ KATOLIKUS KÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE 1. A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai, eljárási rendje... A SZENT LÁSZLÓ KATOLIKUS KÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE 1. A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai, eljárási rendje... 3 1.1. A felvétel, átvétel feltételei, követelményei,

Részletesebben

BAJZA JÓZSEF GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIREND

BAJZA JÓZSEF GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIREND BAJZA JÓZSEF GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIREND 2013. Hatvan Tartalom 1. BEVEZETÉS... 3 2. A TANULÓI JOGOK... 4 3. A TANULÓI KÖTELESSÉGEK... 11 4. A TANULÓK JUTALMAZÁSÁNAK ELVEI ÉS FORMÁI... 14 5. A

Részletesebben

A Nagyatádi Közoktatási Intézmény. általános iskolai. Házirendje 2009.

A Nagyatádi Közoktatási Intézmény. általános iskolai. Házirendje 2009. A Nagyatádi Közoktatási Intézmény általános iskolai Házirendje 2009. A Nagyatádi Közoktatási Intézmény általános iskolai Házirendje A Házirend az intézmény minden általános iskolai tanulójára, valamint

Részletesebben

HÁZIRENDJE Hatályos: 2013. augusztus 29-től

HÁZIRENDJE Hatályos: 2013. augusztus 29-től HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA és SZAKISKOLA 1091 Budapest, Ifjúmunkás u.31. HÁZIRENDJE Hatályos: 2013. augusztus 29-től 1 Tartalomjegyzék I. A házirend hatálya, érvényessége... 3 1.1. A házirend hatálya...

Részletesebben