Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) fax: (56) MEGHÍVÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ"

Átírás

1 Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) fax: (56) MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart 2013.november 28-án (csütörtök) 14,00 órakor, melyre ezúton tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Képviselői irodaház Napirend előtt: - Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről. - Interpelláció Napirendi javaslat 1. Beszámoló a bizottságok munkájáról. Előadó: bizottságok elnökei 2. Beszámoló az Önkormányzat III negyedévi költségvetésének teljesítéséről. Előadó: polgármester 3. Fürdő és Gyógyászati Központ III negyedéves beszámolója. Előadó. Bogdán Béla fürdő igazgató Karsai Béla gazd.vezető évi költségvetési koncepció kiegészítése. Előadó: polgármester 5. Telekadó rendelet módosítása. Előadó: jegyző 6. Touring Hotel és Kemping 2014.évi árainak megállapítása. Előadó: polgármester 7. Tájékoztató a Kempingben lévő faházak berendezésének lehetőségeiről. Előadó: Györe Dávid Touring Hotel vezetője 8. Pályázatok benyújtása Tanyagondnoki fejlesztés gépkocsi vásárlás - - Tanyagondnoki fejlesztés szolgáltató központ épités - - Polgárőrség fejlesztése gépkocsi vásárlás Előadó: polgármester 1

2 Zárt ülés - Első lakáshoz jutók támogatása. Előadó: dr Kovács Imre Szociális bizottság elnöke - Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálására. Előadó: polgármester - Előterjesztés - munkáltatói juttatás-. Előadó: Illési Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke Cserkeszőlő, 2013.november 22. Szokolai Lajos sk. polgármester 2

3 Cserkeszőlő Község Önkormányzata Képviselőtestületének Szociális Bizottsága Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. Beszámoló a Szociális Bizottság munkájáról január 1-től október 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan Tisztelt Képviselőtestület! A Szociális Bizottság a szervezeti és működési szabályzatban foglalt felhatalmazásnak megfelelően, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény, valamint annak végrehajtására kiadott 63/2006. (III.27.) Kormányrendelet alapján a Képviselőtestület által átruházott hatáskörében dönt az alábbi szociális ellátások megállapításáról: méltányosság jogcímén folyósított ápolási díj, átmeneti segély, kamatmentes szociális kölcsön, szociális célú tűzifa. A Képviselőtestület elfogadta a bizottság ezévi munkatervét, működésének rendjét. A bizottság havi rendszerességgel tartja meg üléseit. Esetenként rendkívüli ülésre is sor kerül, különösen haláleset miatt, az ügyfél szociális kölcsönnel történő megsegítésére október 31-ig 10 alkalommal ülésezett a Bizottság, valamennyi ülésen határozatképes volt. A beszámolás időszakáig 90 átmeneti segély iránti kérelem került benyújtásra, melyből 78 kedvező elbírálásban részesült. Ebből 56 fő készpénzben kapott támogatást, így a kifizetésre került támogatás összege Ft, valamint 22 fő az önkormányzat saját forrásból részesült tűzifa támogatásban, így összesen 74 q fa került kiszállításra. 12 kérelmet kellett elutasítani, mert a kérelmező családjában az egy főre eső jövedelem meghaladta a helyi rendeletben meghatározott összeget, illetve a Bizottság megítélése szerint a kérelmező nem volt létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetben, valamint nem küzdött tartósan létfenntartási gondokkal. Az elutasítás ellen fellebbezéssel nem éltek. Kamatmentes szociális kölcsön iránti kérelmet idáig 3 személy nyújtott be, hozzátartozója eltemettetésének költségére. A kifizetésre került összeg Ft, melyet az igénylőknek fél, illetve 1 év alatt kell visszafizetniük, havi egyenlő részletekben. Méltányosság jogcímén folyósított ápolási díj megállapítására ebben az évben még nem került sor. A korábbi években megállapított, és jelenleg is folyósított méltányossági ápolási díjak száma 2, melyek után havonta Ft kerül kifizetésre. Szociális célú tűzifa támogatás 71 háztartás részére került megállapításra. Három esetben javaslattal élt a bizottság az első lakáshoz jutók támogatása ügyében.

4 Véleményezte a Bursa Hungarica pályázati kiírásra beérkezett 21 pályázatot A Szociális Bizottság szoros és jó együttműködést alakított ki a gondozási, nevelési, oktatási intézményekkel, a gyermekorvossal, védőnővel, családgondozóval, tanyagondnoki szolgálattal, a civil szervezetekkel, így jelzéssel tudnak élni a bizottság felé a rászorulók megsegítése érdekében. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet a beszámoló megvitatására és elfogadására. Cserkeszőlő, november 20. Dr. Kovács Imre sk. a bizottság elnöke

5 Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Cserkeszőlő Köztársaság tér 1. Beszámoló Az Oktatási Sport és Ifjúsági Bizottság 2013.évi munkájáról. A bizottság 2013.év során 4 alkalommal ülésezett. Az általános iskola állami kézbe történő kerülésével csökkent azon feladataink száma, mely eddig az önkormányzat illetve a bizottság feladata volt. Január l-el létrejött egy új-régi intézmény, a Petőfi Sándor ÁMK. Ide tartozik az óvoda, bölcsöde, a konyha és a könyvtár. Ennek függvényében a jelentősebb témáink: - Figyelemmel kisértük az új intézményi struktúra működését. - Közreműködtünk a létrejövő új intézmény vezetői pályázatának kiírásában, a munkaerő gazdálkodási terv kialakításában. - Figyelemmel kisértük az új intézmény működését, az alapdokumentumok /SZMSZ, Pedagógiai Program illetve egyéb dokumentumok / elkészítését. - Figyelemmel kisértük az intézményi /óvoda/ csoportok létszámának alakulását. - Tárgyaltunk az ősz során új munkaerők bevonásáról - Közreműködtünk a pályázati kiírások során új munkavállalók személyéről /óvonő, dajka, takarító, pedagógiai aszisztens/ Az Oktatási-Sport és Ifjúságpolitikai Bizottság feladata még, hogy a Cserkeszőlőben végzett sporttevékenységről hallgasson meg beszámolót, illetve az ifjúság, a Cserkeszőlőben élő fiatalok véleményét, javaslatait gyűjtse össze a jövőre nézve. Mindenképpen meg kell említenem, hogy a Petőfi Sándor ÁMK vezetőjével jó munkakapcsolatot sikerült kiépíteni. Elfogadja és beépíti véleményünket, javaslatainkat a mindennapi munkájába. Észrevételeinket, kritikáinkat nem tekinti negatívumként. Együttműködik nem csak a bizottsággal, de az önkormányzati dolgozókkal is, aki segítik munkáját. Kérem a Tisztelt Képviselőtestület beszámolóm elfogadására. Cserkeszőlő,2013.november 21. Tóth Istvánné sk. Bizottság elnöke

6

7 Cserkeszőlő Község Pénzügyi - Ügyrendi és Foglalkoztatáspolitikai Bizottsága 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. BESZÁMOLÓ A PÉNZÜGYI - ÜGYRENDI ÉS FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI BIZOTTSÁG 2013 ÉVBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL. Tisztelt Képviselő Testület! A bizottság tagjai: Illési Sándor települési képviselő, bizottság elnöke Echbauerné Kiss Katalin települési képviselő Dr. Kovács Imre települési képviselő Tóth Istvánné települési képviselő Báló József külsős tag Dr. Harangozó Elek külsős tag Trabach Tibor külsős tag Cserkeszőlő Község Képviselő Testületének Pénzügy - Ügyrendi és Foglalkoztatáspolitikai Bizottsága az általa kialakított ügyrend és működési szabályzat alapján végezte tevékenységét az elmúlt időszakban. A Pénzügyi - Ügyrendi és Foglalkoztatáspolitikai Bizottság működési szabályzatát a képviselő testület elfogadta, az, az önkormányzat szervezeti- működési szabályzatának részét képezi. A bizottság 2013 évben 12 ülést tartott. A bizottság ülésein 78 napirendi pontot tárgyalt meg. A bizottság üléseiről minden alkalommal jegyzőkönyv készült, a bizottság, az ülésein kialakított állásfoglalásait a bizottság elnöke, akadályoztatása esetén az általa kijelölt személy ismertette a képviselő testületi üléseken, az aktuális napirendi pontokhoz kapcsolódóan. 1

8 Az elmúlt időszak jelentős témakörei az alábbiak voltak: PS ÁMK alapító okiratának véleményezése 2012 évi zárszámadás véleményezése Cserkeszőlői Beruházó Nonprofit Kft 2012 évi tevékenységének véleményezése Fürdő és Gyógyászati Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Fürdő és Gyógyászati Központ 2013 évi egyenruha szabályzatának véleményezése Fürdő és Gyógyászati Központ igazgatója munkájának értékelése, javaslat tétel a foglalkoztatásával kapcsolatban Beruházások véleményezése Ezen fő témakörök mellett a Pénzügyi - Ügyrendi és Foglalkoztatáspolitikai Bizottság minden képviselőtestület elé került napirendi pontot megtárgyalt, amely községünk pénzügyeit, gazdálkodását, költségvetését érintette. A napirendi pontok tárgyalásakor, a témakörrel kapcsolatban meghallgattuk az illetékes intézményvezetőket, önkormányzatunk dolgozóit, illetve külső szakértőket, az ügyben érintett külsős cégek, önkormányzatok képviselőit. A bizottság javaslatait a napirendi ponthoz kapcsolódó írásbeli előterjesztés, illetve szóbeli kiegészítések alapján alakította ki. A bizottság ülésein a bizottság tagjai rendszeresen részt vettek, és aktívan közreműködtek a vélemények, javaslatok kialakításában. A pénzügyi bizottság ülésein községünk polgármestere és jegyzője rendszeresen részt vett. A tárgyalt napirendi pontokhoz kapcsolódóan, hozzászólásaikkal, javaslataikkal, tájékoztatásaikkal segítették a bizottság munkáját. A bizottság üléseire, a bizottság tagjai minden esetben, írásban megkapták a meghívót és az előterjesztéseket, a tárgyalandó napirendi pontokról. A bizottság üléseiről hangfelvétel és jegyzőkönyv készült minden esetben. Végezetül megköszönöm a bizottság tagjainak eddig végzett munkáját, és a jövőben is számítok az eddigi aktív részvételükre a pénzügyi bizottság munkájában. Cserkeszőlő, november. 25. Illési Sándor sk. Pénzügyi- Ügyrendi és Foglalkoztatáspolitikai Bizottság elnöke 2

9 Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ 5465 Cserkeszőlő Fürdő u. 25. Tel./Fax: Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ Beszámoló Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő Testület! A beszámoló elkészítésében az egységek vezetői segédkeztek. Munkájukat megköszönve további sikeres együttműködést kívánok. A I-III. né-re vonatkozó pontos pénzügyi elemzést a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja végzi. Fürdő: A év első féléve időjárás szempontjából a fürdőre vonatkozóan katasztrófális volt. Minden 4 napos ünnepen esett az eső. Ezek az ünnepek nagyban befolyásolják a fürdő forgalmát. A szezonra való felkészülésünk jól sikerül. Köszönhetően az előző évi komolyabb medence felújításoknak a medencék állagán lényegesebb javítási munka nem akadt, mint az előző években. Parkosítottunk, festést, mázolást végeztünk a fém és faszerkezeteknél. Különösen jót tett a látványnak az élménymedence hordójának és a ponyvacsúszda tartóoszlopainak lefestése. A ponyva csúszda érvényességi ideje lejárt, ezért azt meg kellett újítani. A gépészeti berendezések téli állagmegóvása is jól sikerült. Igyekeztem a javítási, felújítási munkákat úgy végeztetni, hogy minél kevesebb külső vállalkozót kelljen alkalmazni. Július 1-től egészen augusztus 20-ig viszont kiváló időnk volt. Meg is látszott a forgalmunkon. Kár, hogy 20.-a után jelentős lehűlés kezdődött, mely szeptember végéig eltartott. Szeptemberben országos hideg rekordok dőltek meg. Bebizonyosodott, hogy a fürdőben a legjobb marketing a napsütés. A napi üzemeltetési feladatokat, melyeket már több éve kipróbált személyzet végez, és a szezonális személyzetet is, akiket az előző év tapasztalatai alapján igyekeztünk kiválasztani, megfelelő szakértelemmel, hozzáállással végezték. A szakszerű üzemeltetés feltétele a csaknem rutinszerű üzemeltetés mellett a folyamatos ellenőrzés és számonkérés, melyet vezető kollégáim jól végeztek. Az üzemeltetést ellátó személyek többségében régi, kipróbált, a szakmáját értő emberek. A szezonálisan felvett dolgozók jól beilleszkedtek, néhány apróbb surlódástól eltekintve a személyzet jól megállta a helyét. Köszönöm munkájukat. Munkám során törekedtem arra, hogy a dolgozók szakmai képzése és továbbképzése naprakész legyen, a jogszabályokban előírtaknak megfeleljen. Rendszeres kapcsolatot tartottam a szakhatóságokkal. Az ANTSZ kistérségi és megyei intézete több alkalommal is ellenőrzést tartott. A felmerült észrevételek alapján a hiányosságokat javítottuk. A főszezon kezdetére a szükséges munkálatokkal elkészültünk (medencék burkolatának javítása, festés, mázolás, füvesítés, parkosítás, vizesblokkok felújítása, stb.). Ezeket a karbantartási, javítási munkákat igyekeztünk minél kevesebb külsős munkával megoldani, mely sikeresnek bizonyult. Tavaly

10 Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ 5465 Cserkeszőlő Fürdő u. 25. Tel./Fax: sok reklamáció érkezett az öltözők szellőzetlenségére, a magas léghőmérsékletre. Ezt a hiányosságot kiküszöbölendő légkondicionáló egységeket építettünk be mind a női-, mind a férfi öltözőbe. Ezzel együtt a panaszok is megszűntek. A másik gond az itt működő zuhanyozók minősége. Sajnos mint kiderült nem szerencsés volt a típus kiválasztása. Ezt a garanciális javításokkal egy időben cserélnünk kell. Tervezzük a zuhanyszettek más típusú, bevált egységekre cserélését. Ehhez árajánlatokat kértünk. A WC öblítők is folyamatosan tönkremennek. Alkatrészbeszerzés hozzá nagyon nehézkes. A fedett fürdő garanciális javításának ügyében több alkalommal is tartottunk megbeszéléseket, határoztunk meg határidőket, melyeket a kivitelező a tárgyi időszakig nem teljesített. A legutolsó határidőt októberben jelöltük meg. A csúszdák engedélye lejárt ezért újra kellett engedélyeztetni, megtörtént. A szezon kezdetéig a feladatok bővülése arányában folyamatosan bővítettük a létszámot, a fürdő nyitva tartása és a nyitott medencék nyitásának függvényében. A szezon kezdete előtt és alatt is jelentős médiakampányba kezdtünk. Számos médiában megjelentünk. Az új egészségturisztikai referensünk is elkezdte munkáját. A munkákba egyre intenzívebben bekapcsolódik. Egy külsős marketing szakember is segíti munkánkat, melyhez nagy reményeket fűzünk. A fürdő honlapjának karbantartását is külsős szakember végzi. Elkezdődött az új honlap készítése, bár kissé nehezen halad. Új kiadványokat is készítenünk kellett, mivel a régiek elfogytak. Tervezzük egy új típusú prospektus elkészítését is. Megítélésem szerint az egyes szakterületek vezetői között kollegiális és kooperatív az összhang március 1-vel érkezett új főmérnök, kinek a fő szakterülete a víz-, szennyvíz-, távhő-, energiagazdálkodás és a kutak felügyelete volt, a víz-szennyvíz szolgáltatás megszűntével mind jobban bekapcsolódik a fürdő műszaki üzemeltetésébe Az elkészült szépségszalon és a természetgyógyászat nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, így ezeket a szolgáltatásokat bérleti szerződés keretében kiadtuk. Feladatukat továbbra is ellátják, így a fürdő szolgáltatási palettája nem szűkült. Alább megjelenítésre kerül a fürdő fürdőpénztárnál regisztrált és hóra vonatkozó adatainak táblázatos összesítése. Ez természetesen nem egyezik meg a pénzügyi csoport által készítettekkel, mert abban további tételek is szerepelnek. Az adatokból egyértelműen látszik a csökkenő tendencia, mely jórészt köszönhető az éves rendkívül rossz időjárásnak és hogy Kecskeméten 6Milliárdos beruházás keretében egy új fürdőkomplexum került átadásra. Sajnos nem teljesült az az elképzelés, hogyha nem emelünk árat ebben az évben, akkor a forgalmunk növekedni fog. A baj csak az volt, hogy így a környező fürdők sem emelték áraikat. A forgalom csökkent és az emelés hiányában a bevételünk is csökkent.

11 Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ 5465 Cserkeszőlő Fürdő u. 25. Tel./Fax: összes masszá só Szép ségsz Széps 2012 tb fő kp fő fő bevétel csúszda zs szoba. fő Bevétel január február március április május június július augusztus szeptember összesen január február március április május június július augusztus szeptember összesen Vízellátás, csatornázás január 1.-től Önkormányzatunk döntése, illetőleg a törvényi szabályozások következtében Községünk vízi közműveinek üzemeltetője, a BÁCSVÍZ Zrt. lett. A vízi közművek átadás-átvételi eljárásának lefolytatására március és május közötti időszakban került sor. Az eljárás elhúzódásának oka, az átvevő BÁCSVÍZ Zrt. leterheltsége. Mindkét telepről, a fellelhető eszközökről állapotrögzítő fényképfelvételek készültek, melyeket az archívumban megőrzünk. Önkormányzatunk döntése értelmében egyes eszközök eladásra kerültek, melyekre az új üzemeltető igényt formált, de nem állóeszköz, illetve nem annak tartozéka. Az elmúlt 9 hónapban ezen ágazat vonatkozásában többnyire a hátralékok befizetésének rögzítése, túlfizetések visszafizetése, illetve az ügyfelek folyamatos tájékoztatása a szolgáltató váltás miatt volt jellemző, mely elfoglaltságot adott nekünk. Az üzemeltetés átadás-átvétel lezajlása után nyári időszakban több alkalommal kellet az új üzemeltetőnek lakossági bejelentést továbbítani, főleg a víz élvezhetőségére vonatkozó panaszokat. Mindenki előtt tudott, hogy hatalmas erőfeszítések árán sikerült a nitrit problémát megoldaniuk. A BÁCSVÍZ Zrt. folyamatosan megjelenik a lajtos kocsival, és aki igényli, vihet vizet magának. Ennek ellenére a település lakossága az ú.n. Babakút vizét hordja haza, illetve a boltban ásványvizet vásárol. A szennyvíz ágazatnál folytatódtak a talajterhelési díj kivédése miatt a szennyvízbekötések, bár ezek zöme évben elkészült. Jellemzően Önkormányzatunknak a közműfejlesztési háttér ellenőrzésére, igazolás kiadásra kellett fókuszálnia. Ebben az időszakban olyan bekötések valósultak meg, ahol nem volt szükség rákötési lehetőség utólagos kiépítésére,

12 Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ 5465 Cserkeszőlő Fürdő u. 25. Tel./Fax: mivel azok az érintett gerincvezeték szakaszokon már elkészültek. A mi legfontosabb feladatunk a Fürdő vízforgalmának optimális biztosítása, illetve a termál kutak hőenergiájának hasznosítása, a településen kiépített hőszolgáltató vezetékek, Intézményünk kezelésében lévő hő központok üzemeltetése, egyszóval a hőszolgáltatás biztosítása. Energia felhasználásunk optimalizálása, engedélyeink aktualizálása, a működőképesség fenntartása. Hőszolgáltatás: A hőszolgáltatás tevékenysége a beszámoló olyan időszakát öleli fel, ahol a távfűtés a nyári időjárás miatt csak a melegvíz szolgáltatásra korlátozódik, nincs fóliás fűtési igény, viszont a Fürdőnk vonatkozásában a főszezont éljük meg. Beindítjuk az Önkormányzat intézményeinél kiépített fűtési rendszert, megvalósítjuk az előírt próbaüzemet. A megváltozó felügyeleti, irányítási, engedélyezési hatóság előírásainak betartása fontos feladatunk, egyben az árképzésben, nyereség tartalomban, és a szolgáltatás biztosításában is meghatározó a Magyar Energia Hivatal tevékenysége, a kormány törekvéseinek érvényt szerző módon folyik be az irányításba. Visszamenőleg két és félévre adatszolgáltatási kötelezettséget írnak elő részünkre, melyet sikeresen teljesíteni tudtunk. Mivel az engedélyeinkkel kapcsolatos jelentési kötelezettségünk jellemzően mért adatokra szorítkozik, és átéljük az első ütemű rezsicsökkentés miatt megváltozó számlázási időszakot, ki kell alakítanunk saját felhasználási helyeinken is a hőmennyiségmérést. Ennek első lépéseként az új hőközpontban már ennek megfelelően van kivitelezve a rendszer. A III. számú termálkút melletti parkolóban elkészült az az akna, ahol a Fürdő úti Társasház mérését megoldjuk, illetve az időközben igénnyel jelentkező Aqua-Lux Wellness Hotel lekötését fogjuk kiépíteni. A többi nagyfogyasztó különmérésére a meglévő aknák felhasználhatók. A szerelvények beépítésére vonatkozó ajánlat alapján a kivitelezés megrendelése megtörtént. A kormány rezsidíj csökkentési határozata a díjtételekben ismételt csökkentést írt elő, melyet a már kimunkált díjjal szemben nekünk is kötelező érvényesíteni kell. Az év eleji díjakhoz viszonyítva immár 20 % a díjcsökkentés mértéke. Ez a lakossági tarfák vonatkozásában értendő, vállalkozói szintű szabályozás jelen állás szerint, csak terv szintjén gondolkoztatja el egyenlőre a szolgáltatókat. Az érintett időszakban a Termál lakóparki hő központban a primer oldali vezetéken ismételten csőtörés miatt javítást kellett eszközölni, mely egy kb. 2 órás szolgáltatás leállással járt. Szerencsére nem volt semmilyen váratlan körülmény, és a munkát rövid idő alatt sikerült befejezni. A munka kivitelezője saját karbantartó csapatunk volt. Sajnos az Aqu-Spa vezeték szakászán újabb csőtöréseket kellet kijavítanunk. Javasolni fogjuk a jövő évi költségvetés összeállításánál ezen vezetékpár cseréjét a fentebb említett mérőaknáig, mivel ez jelentős javítási költséggel járó probléma, illetve az ellátás biztonságát is veszélyezteti, elkerülhetetlen a vezeték csere. A Fürdő úti társasházban március elejére a lakótömb hőmennyiség mérői lecserélésre kerültek, mivel a beépített mérők sorozatban hibásodtak meg. A modern ultrahangos mérők beépítésével a meghibásodás lehetősége is jelentősen lecsökkent. Ehhez hasonlóan fogjuk

13 Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ 5465 Cserkeszőlő Fürdő u. 25. Tel./Fax: kapacitálni a többi Társasházat is, amikor a mérőik hitelesítése lejár (I.-II. ütem), várhatóan ban. Az Termál lakópark I. ütemében lévő lakásoknál tapasztalt kiolvasó rendszer hibája továbbra is fennáll. Molnár Bálintnak nem sikerült a lakókkal felvenni a kapcsolatot. Horváth Attila által üzemeltetett SONTEX kiolvasó rendszerhez a szerviz addig nem fog kijönni, amíg a lakásokba valamilyen legális úton be nem tudunk jutni. A vízmű telep üzemeltetésének változása, valamint az időközben beadott Fürdő vízjogi üzemeltetési engedély módosításával kapcsolatosan jelentős erőfeszítéseket tettünk, de sajnos a Tisztelt Felügyelőség valószínűsíthetően a kialakult árvízi helyzetre, nem tulajdonított kellő fontosságot az ügynek. Későn kaptuk meg a hiánypótlási határozataikat, melynek igen rövid határidőket szabtak. Többször és több fronton tartottak helyszíni szemléket, melyek újabb hiánypótlási határozatokat generáltak, sokszor az előzőt ismételve. Ezek során több vélt, vagy valós szabálytalanság feltárásra került, melyek tisztázásáig az engedély nem kerülhet kiadásra. A vezeték rekonstrukció végzése is felfüggesztésre került. A szükséges tervrészek elkészítésére Dr. Ördögh József lett felkérve. Szintén Dr. Ördögh József intézi, a Varga féle kút ásványvízzé történő minősítését. A szükséges vizsgálatokat az Aqualabor Kft.-vel erre a kútra elvégeztettük, az eredményeket továbbítottuk Ördögh Úrnak. Az esedékes vízminőségi és gáz mintavételi vizsgálatokat az üzemeltetésünkben lévő összes kútra elvégeztettük. A már meglévő rendszert kiegészítve az intézményi hő ellátás jelenleg próbaüzemi munkálatainak végleges elkészültével a szolgáltatás műszaki színvonala, berendezés állománya és szolgáltatási területe is jelentősen növekedett. Elkészültek a hő központok, és a távvezeték, ezzel a beruházással párhuzamosan, a III. sz. hévízkút vize is eljut a tartályparkhoz (innen lesznek fűtve az új faházak is), ahol tervezzük összegyűjteni a három hévízkút vizét, és annak felhasználásának függvényében átalakítható lesz a belső vízelosztási rendszer. Ez a vezeték szakasz is vízjogi engedélyezési eljárás köteles. A Varga féle kút szekunder oldali vezetéke sajnos erősen korrodált, így annak felújítása elkerülhetetlen. A kút rendszerbe állítása október 1.-vel megvalósult. Ugyanezen időben elkezdődött az elfolyó vezeték felújítási munkának földmunka része. A megvásárolt nagyteljesítményű hőcserélő kihelyezése. A kút beüzemelését az indokolta, hogy az I. számú termálkút (Forrás kút) vízhozama lecsökkent, illetőleg magas oldott ásványi anyag tartalma a hőcserélős rendszereknek akkora kárt okozna, hogy azt a rendszerből véglegesen kivettük. A kút továbbiakban ivókútként üzemel. Ennek olyan előírása van, hogy az éves kitermelt vízmennyiség nem haladhatja meg az 500 m 3 -t, ezért a kút vízhozamát erre az értékre csökkentettük 2013 augusztus 16.-ától. Időközben a beadott vízjogi üzemeltetési engedély módosításunkra hiánypótlási végzéseket, helyszíni ellenőrzéssel egybekötött felülvizsgálatokat kaptunk. Ezek során több vélt, vagy valós szabálytalanság feltárásra került, melyek tisztázásáig az engedély nem kerülhet kiadásra. A vezeték rekonstrukció végzése is felfüggesztésre került. A szükséges tervrészek elkészítésére Dr, Ördögh József lett felkérve. A fentiekhez kapcsolódóan az intézményi hő ellátás jelenleg próbaüzemi munkálatainak végleges elkészültével a szolgáltatás műszaki színvonala, berendezés állománya és szolgáltatási területe is jelentősen növekedett. Elkészültek a hő központok, és a távvezeték,

14 Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ 5465 Cserkeszőlő Fürdő u. 25. Tel./Fax: ezzel a beruházással párhuzamosan, a III. sz. hévízkút vize is eljut a tartályparkhoz (innen lesznek fűtve az új faházak is), ahol tervezzük összegyűjteni a három hévízkút vizét, és annak felhasználásának függvényében átalakítható lesz a belső vízelosztási rendszer. Ez a vezeték szakasz is vízjogi engedélyezési eljárás köteles. Jelentősen csökkentettük a díjhátralékokat, köszönhetően annak, hogy a BONITA Apartman Ház hosszú egyeztetés és levélváltás után, hajlandó volt fizetni. Jelenleg csak az aktuális számlája kiegyenlítetlen, mely immár csak a hőszolgáltatást érinti. A szolgáltatásban dolgozó kollégák szakértelmének, munkájának következtében a megmaradt szolgáltatási terület minőségében, szolgáltatás mennyiségi adataiban nem maradt el az előző évitől, időarányosan teljesültek a felénk támasztott elvárások. Köszönöm eddigi munkájukat. Tervezzük, és a megnövekedett műszaki tartalom meg is követeli, hogy a hő szolgáltatásban dolgozók létszámát megemeljük. A szakfeladatra az egyébként is átjáró dolgozók áthelyezésre kerülnek. Ez nem jár plusz létszámmal, csupán az eszköz arányos engedélyezett 2 % nyereségtartalom és a tényleges bevételek- kiadások közötti különbség (nyereség) mértékének csökkentését tudjuk elérni, a Fürdőt terhelő béreket is csökkentve ezáltal. Összességében a rezsidíj csökkentés miatt, illetőleg a hőszolgáltatásba újonnan bekapcsolódó intézmények várható bevétel kiesése miatt (saját intézmény, pályázatban vállalt nem jövedelem termelő tevékenység), az éves bevételi terv teljesítése nem fog realizálódni. Touring Hotel, Thermal Camping - Beruházások Tavasszal a rossz időjárás miatt csak későn kezdődhettek el a beruházások a kemping területén. Először a kemping-porta épület felújításának fogtak hozzá a Beruházó Kft. Emberei, ezután párhuzamosan több munkafolyamat is történt egyszerre, úgymint a 12 db bungaló közműveinek lefektetése és alapozása, illetve 2 db kemping belső út aszfaltozása. Megkezdődött a kemping-porta épületének bontása. A tetőszerkezet teljes egészében bontásra került, csak a falak maradnak meg. Ezután egy új koszorút kap az épület. Az épület bővítéséhez elkészült az alap, valamint megkezdődött a falak felhúzása. A kempingbe tervezett beruházások közül az új vizesblokk építése még nem kezdődött el, az építési területet a bungalók építési területével együtt kerítéssel vettük körbe. Mindenképpen fontosnak tartom megjegyezni, hogy az építkezésekből fakadó kellemetlenségek miatt (is, és a rossz időjárás miatt is) valószínűleg nem sikerül az előző évi forgalmat lebonyolítani a kempingben. Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a bevételi előirányzatot ennek figyelembevételével szíveskedjen módosítani. A második negyedév végére elkészült a kemping új recepciója, és a kemping új bejárata az új kapuval. Június elején a recepció megkezdhette a működést. Időközben elkészült a kemping területén keresztül haladó termálvíz vezeték lefektetése, valamint 2 db belső aszfaltút amely a kempingesek számára lett kialakítva, de kapcsolódva a faházépítés beruházáshoz. A tavasszal elkezdett faházépítést a nyári szezonra és kempingvendégek nyugalmára való tekintettel leállítottuk. A Cserkei Beruházó Nonprofit Kft. azonban folytatta a már elkészült faházak belső munkálatait, illetve a járdák, kocsibeállók építését.

15 Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ 5465 Cserkeszőlő Fürdő u. 25. Tel./Fax: Az idei évet mindenképpen a kempingben történő fejlesztések közül szálláshelyépítés határozza meg. A tavasszal elkezdett faházépítést a nyári szezonra és kempingvendégek nyugalmára való tekintettel leállítottuk. Így a beszámoló időszakában a faházak szerkezeti építéséért felelős erdélyi alvállalkozók további házakat nem építettek. A Cserkei Beruházó Nonprofit Kft. azonban folytatta a már elkészült faházak belső munkálatait, illetve a járdák, kocsibeállók építését. - Az új kemping recepció első szezonja A 2013 tavaszán elkészült új kapunak és recepciónak az idei nyár volt a teszt-üzeme. A közvetlen jelenlét és a szigorúbb ellenőrzés meghozta a várt eredményt. A vendégek elégedettebbek voltak a közvetlen és direkt ügyintézés következtében. Az elektromos sorompónak és a kameráknak köszönhetően a biztonság és a vendégek ellenőrzésének hatékonysága nőtt. - Személyi változások, létszám A kemping (üdülőházakkal és bungalókkal együtt) állandó dolgozói létszáma 4 fő: 2 fő recepciós, 1 fő takarító és 1 fő karbantartó személyzet. Ehhez tavasszal több ütemben, a munkavégzés szükségességét követően történik majd a dolgozók felvétele március 05-től, és legkésőbb április 01-én minden munkakörbe felvesszükük a szükséges létszámot. Szezon kezdetétől (április 01) a tervezett létszámunk: 12, ami a következőképpen oszlik majd meg munkakörönként: 2 fő recepciós 4 fő takarító 2 fő kertész/karbantartó 4 fő portás A 8 fő szezonális dolgozónak december 31-én jár le a szerződése, így mindenki ki tudja majd év végén venni a szabadságát. Szükségesnek tartanám nyári időszakra 1 fő gyakornokot alkalmazni a kemping recepción. A szálloda állandó dolgozói létszáma 13 fő, ami a munkakörönként a következő létszámokkal alakul: 4 fő recepciós 4 fő takarító 3 fő karbantartó 1 fő asszisztens 1 fő vezető Mivel a szálloda forgalma viszonylag kiegyensúlyozott, így télen-nyáron azonos létszámmal működik, azzal a kiegészítéssel, hogy a szabadságokat a felgyülemlett túlórákkal együtt téli hónapokban adjuk ki.

16 Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ 5465 Cserkeszőlő Fürdő u. 25. Tel./Fax: A legtöbb dolgozót a forgalom függvényében március közepétől április elejéig vettük vissza a 3 hónapos szünet után. Visszavett dolgozók munkaköre és létszáma: Kemping portás: 4 fő Kemping takarító: 3 fő Kertész: 1 fő Mosodai kisegítő: 1 fő A tavaszi felvétel után már teljes létszámmal, azaz 28 fővel üzemel a 3 egység júniusában az egység már teljes létszámmal üzemel, ami 28 főt jelent án Pásztorné Bakos Henrietta kemping-takarító dolgozónk bejelentette várandósságát és sajnos az ezzel együtt járó veszélyeztetettségét. Helyettesítésére től Berkes Györgyné cserkeszőlői lakos került. Más személyi változás nem történt. Így 29 főnek van ig szerződése, melyből 8 főt vagyunk kénytelenek téli kényszerszabadságra elküldeni, és következő év április 01-én visszavenni. vendégszám I.-II.-III. negyedéves adatok összesítése vendégéj SZÁLLODA bruttó bev. E. Ft. IFA (az árbevételbe beleértve) Szoba kihasználtság átlagos tartózkodási idő (nap) január (31) ,8 2,9 február (28) ,2 2,9 március (31) ,2 2,8 április (30) ,7 3,3 május (31) ,4 3,6 június (30) ,1 3,0 június (30) ,0 3,4 július (31) ,4 3,3 augusztus (31) ,1 3,3

17 Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ 5465 Cserkeszőlő Fürdő u. 25. Tel./Fax: vendégszám összesen ÜDÜLŐHÁZAK vendégéj összesen bruttó bev. E. Ft. IFA (az árbevételbe beleértve) Szoba kihasználtság január (31) február (28) március (31) április (30) ,1% május (31) ,9% június (30) ,1% július (31) ,3% augusztus (31) ,9% szeptember (30) ,3% vendégszám KEMPING vendégéj bruttó bev. E. Ft. IFA (az árbevételbe beleértve) január (31) február (29) március (31) április (30) május (31) június (30) július (31) augusztus (31) szeptember (30)

18 Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ 5465 Cserkeszőlő Fürdő u. 25. Tel./Fax: Egységvezetői értékelés Véleményem szerint az idei főszezont a beruházások hatásait figyelembe véve eredményesen zártuk. A kemping ugyan csak kicsivel, de alulmúlta tavalyi forgalmát, de ez az általam vártál így is jobb eredmény, figyelembe véve a nehezen induló tavaszt (márc. 15-i hosszú hétvége és a húsvét is hóeséssel telt) és az építkezések (termálvíz-vezetés, útépítés, kempingporta-építkezés, faházak építése) miatti kellemetlenségeket. Ehhez mindenképpen szükség volt a dolgozók rutinos, önálló és kitartó munkájára. Az események gyors váltakozása miatt folyamatosan alkalmazkodniuk kellett, melyet mindenki jól oldott meg. Kiemelném a recepciósok, a karbantartók és a takarítók munkáját, ők azok, akikre a legnagyobb teher hárult a nyár folyamán. Sajnos a kertészeti tevékenységhez a következő évben nem lesz elég napi 1 fő, figyelembe véve a nagy területet és a kánikulát. Ezt a jövő évi létszámigénynél jelezni is fogom. A teljességhez hozzá tartozik, hogy legkevésbé elégedett a kemping portaszolgálattal voltam. Meg kell szokniuk az eddigi évektől eltérő fokozott figyelmet és ellenőrzést. Sajnos a munkájuk eléggé monoton és egyhangú, ezt munkaszervezéssel igyekszem javítani. Napsugár Étterem 2012 II. negyedévének bevétele összesen: Ft 2013 II. negyedévének bevétele összesen: Ft Egység létszáma: 25 fő A II. negyedévben már bővített létszámmal dolgoztunk. A létszámbővítés indokolt volt, mivel a nyári értékesítő helyeink működését elindítottuk. (nyári büfé, Ice'n'Go stand, zöldséges stand, bográcsolás ) A kedvezőtlen tavaszi időjárás miatt a szezon később indult. A Fürdő és az Étterem által meghirdetett akció keretében a nyugdíjas csoportok étkeztetése továbbra is folyt ami kompenzálta a kevesebb egyéni vendégek számát. Május 1-jével megnyitottunk az új grillbüfénket, amelynek a vártnál is nagyobb sikere lett. Az árbevétel hűen tükrözi ezt. Tehát a kései szezonindulás ellenére ismét jelentős árbevétel növekedést tudtunk elérni. Tevékenységünk újdonsága ellenére, a dolgozóink hozzáállásának köszönhetően, zökkenőmentesen folyt a nyitás és az értékesítés. Ezzel egy időben beindult a hétvégi bográcsolás, vendégeink nagy örömére az idén is. A negyedév utolsó harmadában az Étteremben és az összes értékesítési helyen főszezoni forgalmat bonyolítottunk. Sikeres nyári szezonkezdést mondhattunk magunkénak III. negyedévének bevétele összesen: Ft 2013 III. negyedévének bevétele összesen: Ft Egység létszáma 25 fő. Ebben a negyedévben indokolt volt 4 fő alkalmi munkavállalóval bővítenünk a létszámot.

19 Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ 5465 Cserkeszőlő Fürdő u. 25. Tel./Fax: A tavalyi évhez képest a dolgozói létszám nem változott, az új értékesítési helyek miatt átcsoportosításra volt szükség. Plusz bérköltség nem jelentkezett. A tavasszal felépített grillterasz beváltotta az elképzeléseinket és hozzá fűzött reményeinket. Bekerülési költsége kb Ft volt. A tavaszi kedvezőtlen időjárás ellenére májustól a III. negyedév végéig Ft-os forgalmat bonyolított. Nagy jelentőségű újítás volt az étterem életében, mivel bizonyos termékcsoportok a vendégeink előtt közvetlenül készültek és a látvány további vásárlásra inspirált. A forgalmi növekedés másik kulcsfontosságú tényezője az Ice'n'Go értékesítés évhez képest 148 %. Beszerzéseinket továbbra is nagy gonddal végezzük, kihasználjuk az akciós vásárlási lehetőségeket, a gazdaságosság érdekében. A helyi termelőkkel is jó kapcsolatot alakítottunk ki, napra készen szállítják a friss helyi alapanyagokat. A rendkívüli forgalomnövekedés nem utolsó sorban a dolgozóinknak is köszönhető, akik az üzlet érdekeit szem előtt tartva a maximumot nyújtották. Mindezt figyelembe véve az eddigi legsikeresebb szezont zártuk. Gyógyászat A 2010-ben elkezdődött folyamat, mely szerint a gyógyászati kezelést igénybe vevők száma csökken továbbra is folytatódott. Különösen érvényes ez a Tiszazug térségből érkezők számára. A távolabbról jövők részére kidolgozott szállás+kezeléssel összekötött akcióink jól működnek. Nagy érvágást jelentett, hogy az eddigi területellátási kötelezettségünket (TEK) a Tiszazug térségében lévő településekről csak Cserkeszőlőre korlátozták. Az az akciónk, miszerint amennyiben a beteg 4 féle kezelést vesz igénybe kedvezményes Ft-os önrésszel, bevált. A kezeléseket igénybe vevők számának csökkenése ellenére a kezelések száma nőtt, így a TB által finanszírozott kezelésszám és bevétel nőtt. A gyógyászaton belül két részt kell megkülönböztetni. 1. Balneoterápiás szolgáltatások (gyógymasszázs, vízalatti vízsugár masszázs, stb) 2. Járóbeteg szakellátás (szakorvosi rendelések, fizikoterápia, gyógytorna stb.) A járóbeteg szakellátás pontot tud elszámolni havonta, ami Ft. A vizsgált időszakban kialakításra került 4db új masszázs helység és 1 gyógytornász helység, ezek a szakmai minimum feltételnek is megfelelnek, a vendégek pozitívan értékelik a változásokat. A későbbiekben tervezzük a másik gyógymasszőri helyiség átalakítását. Szeptember. 09.-től Ortopédiai szakrendelés kezdődött, rendel Dr. Tajti Gergő A rendelés célja, hogy a Tiszazug térségében lévő iskolás gyerekek megszűrésével a doktor Úr a 18 éven aluliak csoportos gyógyúszása keretében kezeléseket írjon fel, melyhez a szakmai minimum feltételt Rák Erzsébet személyével biztosítani tudjuk. Létszám: 5 fő orvos, 2 fő asszisztens, 1 fő fizikoterápiás asszisztens, 21 fő gyógymasszőr, akik

20 Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ 5465 Cserkeszőlő Fürdő u. 25. Tel./Fax: végzik: masszázs, tangentor, iszap, súly, gyógyúszás, szauna, takarítás Az I-III. negyedév táblázatos értékelése a mellékletben szerepel. Bogdán Béla sk. Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ igazgató

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

A bizottság 4 egyhangú szavazattal egyetértett a napirendekre tett javaslatokkal az alábbiak szerint:

A bizottság 4 egyhangú szavazattal egyetértett a napirendekre tett javaslatokkal az alábbiak szerint: Jegyzőkönyv Készült: 2013.juniu 13-án megtartott Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatáspolitikai Bizottság ülésén. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester Dr Héczei Eszter jegyző Tóth Istvánné Echbauerné

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete rendkivüli ülést tart 2012.július

Részletesebben

1.. 3.. (1) A fürdő nyitva tartása az alábbiak szerint alakul:

1.. 3.. (1) A fürdő nyitva tartása az alábbiak szerint alakul: Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 16/2014.(XI.13.)önkormányzati rendelete a Fürdő belépőjegyek és szolgáltatási díjak 2015. évi megállapításáról.. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.június 21-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző Illési

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/118-1/213/I. Tárgy: Makói Gyógyfürdő Kft. üzleti terve Üi.: Juhászné Kérdő Edina Melléklet: Üzleti terv Makó Város Önkormányzat

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2015. évben 9 ülést tart.

Részletesebben

8. Megállapodás a Társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel.

8. Megállapodás a Társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel. Jegyzőkönyv Készült: 2013.január 29-én megtartott Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatáspolitikai Bizottság ülésén. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr.héczei Eszter jegyző Illési Sándor Tóth Istvánné

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

Győrszemere Község Polgármesterének előterjesztése a Képviselő-testület 2015. évi munkatervének tárgyában. Tisztelt Képviselő-testület!

Győrszemere Község Polgármesterének előterjesztése a Képviselő-testület 2015. évi munkatervének tárgyában. Tisztelt Képviselő-testület! Győrszemere Község Polgármesterének előterjesztése a Képviselő-testület 2015. évi munkatervének tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület az általa elvégzendő munkájának tervszerű, kiegyensúlyozott

Részletesebben

1.. 3.. A fürdő nyitva tartása az alábbiak szerint alakul:

1.. 3.. A fürdő nyitva tartása az alábbiak szerint alakul: Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 26/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelet a Fürdő belépőjegyek és szolgáltatási díjak 2014.évi megállapításáról. A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve 4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2013. (I.31.)

Részletesebben

2009. évi munkaterv.

2009. évi munkaterv. 2009. évi munkaterv. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 2008. évi munkaterve alapján napirendre tűzte a 2009. évi munkaterv elfogadását. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Kiegészítés a III/2. számú előterjesztéshez (A Képviselő-testület 2015. II. félévi munkaterve)

Kiegészítés a III/2. számú előterjesztéshez (A Képviselő-testület 2015. II. félévi munkaterve) Tisztelt Képviselő-testület! Kiegészítés a III/2. számú előterjesztéshez (A Képviselő-testület 2015. II. félévi munkaterve) Békés Város Képviselő-testülete 2015. II. félévi munkatervét valamennyi Bizottság

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály ELŐTERJESZTÉS a Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 F a x : ( 0 6-3 2 ) 4 6 0-9 1 8 E - m a i l :forum@paszto.hu Száma: 1-126/2015. A döntés meghozatala

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére 3. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-7/2015. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve 12. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzata képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2013.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 12-én (csütörtök), 17.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál, Bocskayné Tóth Katalin,

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete 12/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Ikt.szám: 10.202-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: a i Hivatal SZMSZ-ének módosítása, létszám átcsoportosítás Az előterjesztést

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 59-10 /2013/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 2-án 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013. JANUÁR 30. ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013. JANUÁR 30. ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013. JANUÁR 30. ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK a./ JEGYZŐKÖNYV, b./ TÁRGYSOROZATA c./ HATÁROZATA 1-5/2013.(I.30.) ÖK. sz. d./ RENDELETE 1 /2013. (II.6.) ÖK.

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete 9/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

A testületi ülések ideje és napirendje: Január 22.

A testületi ülések ideje és napirendje: Január 22. A testületi ülések ideje és napirendje: Január 22. Előterjesztés a 2015. évi adóellenőrzési terv elfogadásáról Előadó: Jegyző Az előterjesztés elkészítésében közreműködik: Adóiroda Előterjesztés a Szentendre

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. március 16-án (szerdán) 17 órai kezdettel tartja, Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 2351 Alsónémedi, Fő u. 58.

M E G H Í V Ó. 2011. március 16-án (szerdán) 17 órai kezdettel tartja, Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 2351 Alsónémedi, Fő u. 58. Alsónémedi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága E l n ö k é t ő l Szám: 79-13/2011. M E G H Í V Ó Tájékoztató Bizottsága soron következő ülését 2011. március

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.17.) határozata. a 2015. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL. A munkaprogramból adódó feladatok:

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.17.) határozata. a 2015. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL. A munkaprogramból adódó feladatok: Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/. (II.17.) határozata a. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL I. A munkaprogramból adódó feladatok: 1.) Pályázati lehetőségeket kell felkutatni a) község útjainak

Részletesebben

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero. Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.hu Jegyzőkönyv 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 1példányban

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 19. NAPIREND Ügyiratszám: 1/374/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. április 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: Tourinform Iroda

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. december 8-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. december 8-i ülésére Tárgy: Békés Város Képviselő-testületének 2015. I. félévi munkaterve Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Dr. Uhrin Anna aljegyző Véleményező Valamennyi bizottság bizottság: Sorszám: III/10 Döntéshozatal

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 2 I. fejezet Általános rendelkezések Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képvsielőtestület)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

l 1 J (. számú előterjesztés

l 1 J (. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere l 1 J (. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2013.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014.november 27-én tartandó ülésének 9. számú A 2015. évre vonatkozó munkatervének jóváhagyása tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

egyéni megállapodás szerint

egyéni megállapodás szerint Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Véleményező Biz.: Tervezett döntés: Döntés: Kálmán-ftlrdő 2014. évi belépöjegy árai Siklósi István polgármester Fesetőné Sipos Judit titkársági ügyintéző Pénzügyi és Gazdasági

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről. Jelen vannak:, Horváth Tibor János alpolgármester Bogdán Gyula József, Németh Sándorné,

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 398/2015. (VI.25.) Kt. határozattal elfogadott. 2015. II. félévi.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 398/2015. (VI.25.) Kt. határozattal elfogadott. 2015. II. félévi. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 398/2015. (VI.25.) Kt. határozattal elfogadott 2015. II. félévi Munkaterve SZEPTEMBER 24. (csütörtök) Az előterjesztések leadási határideje:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 17-én megtartott üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző Illési Sándor

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi MUNKATERVE A Képviselő-testület 8/2013.(II.07.) számú határozatával a 2013. évi Munkatervét elfogadta. Balatonberény, 2013. február

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Határozati javaslatként a testületi ülés napirendjének a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását javasolja.

J E G Y ZŐKÖNYV. Határozati javaslatként a testületi ülés napirendjének a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását javasolja. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-9/2015.NY. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 8-án,

Részletesebben

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Orgovány Község Önkormányzata, Önkormányzat Polgármestere, Képviselő-testülete részére Tárgy: Bölcsődei Érdekképviseleti Fórum Működési Szabályzatának elfogadása Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 7/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről. Sorszám: 19 /2013. Ikt.szám: M 2389/2013. JEGYZŐKÖNYV Mezőszilas Község Önkormányzatának 2013. augusztus 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE TERVEZET! HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. évi MUNKATERVE 2009. JANUÁR 28. 1. A 2008. évi költségvetési rendelet módosítása, Ügyrendi Biz. 2. Az élelmezési nyersanyagnorma 2009.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V és Szavazatszámláló Bizottságának 2015. február 24-én megtartott nyilvános üléséről. Tartalmazza: 7/2015./II.24./ 8/2015./II.24./ 9/2015./II.24./ 10/2015./II.24./ 11/2015./II.24./

Részletesebben

MEGHÍVÓ. 1.) Használt autóbusz vásárlása, a közbeszerzési eljárás megindítása. Előadó: alpolgármester

MEGHÍVÓ. 1.) Használt autóbusz vásárlása, a közbeszerzési eljárás megindítása. Előadó: alpolgármester Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.szeptember 03-án csütörtök)14,00

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2006 február 13-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2006 február 13-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2006 február 13-i ülésére Tárgy: A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde udvari játékainak átalakítása, pótlása Előadó: Igmándyné Hebling

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2015.(VIII..07.) önkormányzati rendelet 10/2015.(VIII..07.) önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28 - i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28 - i ülésére 2067-2/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28 - i ülésére Az előterjesztést készítette: Ferencz Péter ügyvezető Előterjesztő: Dr. Kelemen

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. május 26. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 226/2001. (VIII. 27.) számú. h a t á r o z a t a. átruházott hatáskörök gyakorlásáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 226/2001. (VIII. 27.) számú. h a t á r o z a t a. átruházott hatáskörök gyakorlásáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 226/2001. (VIII. 27.) számú h a t á r o z a t a átruházott hatáskörök gyakorlásáról A Közgyűlés 1./ Az Egészségügyi Bizottság: - 3/2001. (VI.25.) számú határozatát

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 99/17/2013.szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 27-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u. 3.) megtartott

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére 5. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. Ughy Jenőné jegyző Önkormányzati és Igazgatási Iroda Farkas Hajnalka önkormányzati ügyintéző

10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. Ughy Jenőné jegyző Önkormányzati és Igazgatási Iroda Farkas Hajnalka önkormányzati ügyintéző 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2014. december 19-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének

Részletesebben

JÁNOSHIDA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

JÁNOSHIDA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JÁNOSHIDA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERV TERVEZETE Általános Szabályok: Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal 5143 Jánoshida, Fő út 28. Testületi ülés kezdési időpontja: 16.00

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Falugazdász tájékoztatója az agrár gazdaság helyzetéről és a támogatási lehetőségekről Írásos előterjesztés a

Részletesebben

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csákánydoroszló önkormányzat képviselő-testületének 2013. február 21-én megtartott nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

Bezi Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. JEGYZŐKÖNYV

Bezi Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. JEGYZŐKÖNYV Bezi Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. 1/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bezi Község Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 9-én 17:30

Részletesebben

a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-i ülésére

a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-i ülésére Lengyeltóti Város Polgármestere 8693. Lengyeltóti, Zrinyi u.2. Szám: 261/2015. Előterjesztés a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-i ülésére Napirend: A Képviselő-testület

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

I. A testületi ülések és azok napirendje

I. A testületi ülések és azok napirendje KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2006. II. félévi MUNKATERVE 2006. augusztus 24. I. A testületi ülések és azok napirendje 1.) Vállalkozások foglalkoztatás növelő támogatásáról szóló rendelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. május 05-én Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat -testülete nyílt r e n d k í v ü l i ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338/7/2013. 7. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 11/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 4-én 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. napirendi pont (201. számú): Tájékoztató és vita új pályázati kiírásokról

Jegyzőkönyv. 1. napirendi pont (201. számú): Tájékoztató és vita új pályázati kiírásokról Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Napirendi pontok: 2009. január 20-án Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testület Vállalkozói és Pályázati Bizottságának nyílt üléséről A mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt)

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt) ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án 20.30 órakor kezdődő zárt testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ 2006. év. Készítette: Illés Tiborné Gazd. vez.

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ 2006. év. Készítette: Illés Tiborné Gazd. vez. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ 2006. év Készítette: Illés Tiborné Gazd. vez. BESZÁMOLÓ 2006. év A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ 2006. év költségvetése ez időszakban

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet A képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról

Részletesebben

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 2012. évi XXX. törvény

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: U-18185/2010. Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: Intézményi SZMSZ-ek módosítása és a módosított SZMSZ-ek jóváhagyása Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:162/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 89/2015.(VII.28.); 90/2015.(VII.28.); 91/2015.(VII.28.); 92/2015.(VII.28.);

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben