COM.UNIQUE. Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Budapest Hegedűs Gyula u

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "COM.UNIQUE. Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87."

Átírás

1 COM.UNIQUE Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1133 Budapest Hegedűs Gyula u Általános Szerződési Feltételek elektronikus hírközlési szolgáltatások igénybevételére Érvényes: augusztus 1-től

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános adatok, elérhetőség: oldal 1.1. A szolgáltató neve és címe oldal 1.2. A szolgáltató központi ügyfélszolgálatának elérhetőségei (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő) és annak a helynek, elérhetőségnek, internetes elérhetőségnek a megnevezése, ahol egyéb ügyfélszolgálatainak elérhetőségei naprakészen megismerhetők... 6.oldal 1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének elérhetőségei (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő)... 6.oldal 1.4. A szolgáltató internetes honlapjának címe oldal 1.5. A felügyeleti szervek elérhetősége (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség) oldal 1.6. Az általános szerződési feltételek elérhetősége oldal 2. Az előfizetői szerződés megkötése és feltételei oldal 2.1. Az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó eljárás, az 5. (1) bekezdése szerinti előfizetői szerződés megkötésére irányuló ajánlat tartalmi elemei, az előfizetői szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei, a szolgáltatás igénybevételének esetleges időbeli, földrajzi, személyi, tárgyi és egyéb korlátai oldal 2.2. Az előfizetői szerződés megkötéséhez szükséges előfizetői adatok listája oldal 2.3. A szerződéskötéstől számítva az előfizetői hozzáférési pont létesítésére, vagy hálózati végponthoz, hálózathoz történő csatlakozására, és a szolgáltatás megkezdésére vállalt határidő oldal 2.4. Az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatok kezelése, nyilvántartásba vétele, változás az ajánlattevő és az előfizető adataiban oldal 3. Az előfizetői szolgáltatás tartalma oldal 3.1. A szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatás tartalma oldal 3.2. A szolgáltatás igénybevehetőségének földrajzi területe oldal 3.3. A segélyhívó szolgáltatásokhoz és a hívó helyére vonatkozó információhoz való hozzáférés és azok használatára vonatkozó leírás oldal 3.4. Tájékoztatás arról, hogy a szolgáltatás egyetemes szolgáltatás-e oldal 3.5. A szolgáltató felelősségi határát jelentő előfizetői hozzáférési pont helye oldal 3.6. Az Előfizetői jogviszony létrejötte és tartama oldal 3.7. Felelősség az Előfizetői Szerződések teljesítéséért oldal 3.8. Az Előfizetői igények elévülése oldal 3.9. A Szolgáltató igénye Előfizető által nyújtott biztosítékra oldal 4. Az előfizetői szolgáltatás minősége, biztonsága oldal 4.1. Az előfizetői szolgáltatás az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről szóló kormányrendeletben meghatározott, vagy a szolgáltató által önként vállalt szolgáltatásminőségi követelményeinek célértékei, ezek értelmezése és teljesítésük ellenőrzésének mérési módszere oldal 2

3 4.2. Amennyiben a szolgáltató hálózatában forgalommérést, irányítást, menedzselést alkalmaz, és ez hatással van a szolgáltatás minőségére, vagy az elektronikus hírközlési szolgáltatás útján elérhető más szolgáltatásokhoz, tartalmakhoz, alkalmazásokhoz történő hozzáférésre, az erre vonatkozó szabályok részletes ismertetése oldal 4.3. Tájékoztatás azon intézkedésről, amelyeket a szolgáltató a biztonságot és a hálózat egységét befolyásoló eseményekkel és fenyegetésekkel, valamint sebezhető pontokkal kapcsolatban tehet oldal 4.4. Az előfizetői végberendezés csatlakoztatásának feltételei oldal 5. A szolgáltatás szüneteltetése, korlátozása oldal 5.1. Az előfizetői szolgáltatás szüneteltetésének esetei, feltételei, az előfizető által kérhető szüneteltetés leghosszabb időtartama, a díjfizetéshez kötött szünetelés esetei, és a fizetendő díj mértéke oldal 5.2. Az előfizetői szolgáltatás korlátozásának, így különösen az előfizető által indított vagy az előfizetőnél végződtetett forgalom korlátozásának, az előfizetői szolgáltatás minőségi vagy más jellemzői csökkentésének esetei és feltételei oldal 6. Ügyfélkapcsolat, hibaelhárítás, panaszkezelés, jogviták oldal 6.1. A vállalt hibaelhárítási célértékek, a hibabejelentések nyilvántartásba vételére és a hibaelhárítására vonatkozó eljárás oldal 6.2. Az előfizetői bejelentések, panaszok kezelése, folyamata (díjreklamáció, kötbér és kártérítési igények intézése) oldal 6.3. Az előfizető jogai az előfizetői szolgáltatás hibás teljesítése esetén, az előfizetőt megillető kötbér mértéke, az előfizetői szolgáltatással kapcsolatos viták rendezésének módja oldal 6.4. Az ügyfélszolgálat működése, a panaszok kezelési rendje, az ügyfelek szolgáltató által vállalt kiszolgálási ideje oldal 6.5. A tudakozó szolgáltatás igénybevétele oldal 6.6. Tájékoztatás a szolgáltatás teljesítésével összefüggő jogviták peres és peren kívüli kezdeményezésének lehetőségéről és feltételeiről, a békéltető testülethez való fordulás jogáról, az eljárásra jogosult hatóságok, békéltető testület és egyéb szervezetek megnevezése, elérhetőségeik feltüntetése oldal 7. Díjak, díjszabás, díjfizetés, számlázás, kártérítés, kötbér oldal 7.1. Az előfizetői szolgáltatásokért fizetendő díjak meghatározása, mértéke, ennek keretében az egyszeri, rendszeres és forgalmi díjak, díjazási időszakok, díjcsomagok, hibajavításhoz kapcsolódó díjak, kedvezményes feltételekre vonatkozó általános rendelkezések, ideértve a kedvezmény igénybevételéhez szükséges minimális használatra vagy időtartamra vonatkozó bármely követelményt, a szerződés megszűnése, szüneteltetése, módosítása, korlátozás feloldása alkalmával esedékessé váló díjak, díjazási feltételek, beleértve a végberendezéssel kapcsolatos költségszámítást, díj visszatérítési kötelezettséget is, a díjfizetés és számlázás módja, rendszeressége, a számlák kézbesítésének időpontja, minden egyéb díj oldal 7.2. A kínált díjfizetési módok, a különböző fizetési módokból adódó, előfizetőt érintő eltérések oldal 7.3. Az akciók és akciós díjak elérhetősége oldal 3

4 7.4. A kártérítési eljárás szabályai oldal 7.5. A kötbér meghatározása, mértéke és módjai oldal 8. A telefonszolgáltatók esetében a számhordozással kapcsolatos eljárás részletes szabályai oldal 8.1. Számhordozás általános szabályai oldal 8.2. Számhordozás eljárásrendje oldal 9. Szerződés időtartama oldal 9.1. A szerződés időtartama, valamint a szolgáltatás nyújtásának, korlátozásának, szüneteltetésének és megszüntetésének feltételei és esetei, különösen a határozott idejű előfizetői szerződés rendkívüli felmondásának esetei oldal 9.2. Az előfizetői szerződés módosításának esetei és feltételei, a szolgáltató jogosultsága az egyoldalú szerződésmódosításra, az előfizető erről történő tájékoztatásának módja, az egyoldalú szerződésmódosítással kapcsolatban az előfizetőt megillető jogok oldal 9.3. Az előfizető által kezdeményezett szerződésmódosítás esetei, feltételei, a módosítás teljesítésének határideje oldal 10. Adatkezelés, adatbiztonság oldal A szolgáltató által kezelt adatok fajtái, tárolásuk és esetleges továbbításuk célja, időtartama oldal Az előfizető tájékoztatása az adatbiztonsági szabályokról, továbbá az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és kötelezettségeiről oldal 11. Az előfizető jogszabályban meghatározott nyilatkozatai megadásának, a nyilatkozatok módosításának, visszavonásának módjai, esetei és határideje (különösen előfizetői névjegyzékhez, a forgalmi adatokon kívüli helymeghatározó adatok nyújtásához, értéknövelt szolgáltatások nyújtásához, elektronikus hírközlési szolgáltatások értékesítéséhez, és üzletszerzés céljából történő személyes adatok kezeléséhez, tételes számla igényléséhez, az előválasztással választott közvetítő szolgáltatóra vonatkozó nyilatkozatok, egyéni előfizetői minőségre vonatkozó nyilatkozat) oldal 12. Az előfizetői szerződés megszűnésének esetei és feltételei, azon határidő megjelölése, ameddig az előfizető díjfizetési kötelezettségének eleget tehet anélkül, hogy a szolgáltató a szerződést felmondaná oldal A határozatlan idejű Előfizetői Szerződés megszüntetése rendes felmondással oldal Az Előfizetői Szerződés megszüntetése rendkívüli felmondással oldal Közös szabályok felmondás esetén oldal 13. A közvetítőválasztással kapcsolatos eljárás részletes szabályai, a közvetítőválasztást biztosító összekapcsolási szerződésekben foglaltakkal összhangban oldal 14. Az előfizetőnek a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos egyéb kötelezettségei oldal Az együttműködési és tájékoztatási kötelezettség oldal A szolgáltatás rendeltetésszerű használata oldal A végberendezéssel, illetve az előfizetőnek átadott, de a szolgáltató tulajdonát képező más elektronikus hírközlő eszközökkel kapcsolatos kötelezettségek oldal Az adatváltozás bejelentése, adatszolgáltatás oldal 4

5 15. Műsorterjesztési előfizetői szolgáltatás nyújtása esetén a díjcsomagba tartozó médiaszolgáltatások és kiegészítő médiaszolgáltatások meghatározása oldal 16. A szolgáltató jogai és kötelezettségei oldal 17. A szolgáltató-választással kapcsolatos rendelkezés oldal 18. Egyéb rendelkezések oldal 1. számú melléklet Díjszabás 2. számú melléklet Minőségi célértékek 3. számú melléklet A Szolgáltatások Használatának Műszaki Feltételei és Alapelvei 4. számú melléklet Televíziós csatornakiosztások 5. számú melléklet Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat 5

6 1. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTALÁNOS ADATAI ÉS ELÉRHETŐSÉGEI 1.1. A Szolgáltató neve és címe Teljes név: COM.UNIQUE Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidített név: Com.unique Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató ) Székhely: 1133 Budapest Hegedűs Gyula u A Szolgáltató központi ügyfélszolgálatának elérhetőségei Cím: 1133 Budapest Hegedűs Gyula u Telefonszám: Telefax: Nyitvatartási idő: Hétfő-Szerda: óráig Csütörtök: óráig Péntek: óráig Internet: A Szolgáltató hibabejelentőjének elérhetőségei Cím: 1133 Budapest Hegedűs Gyula u

7 Hibabejelentés fogadása Telefon: Telefax: Hibabejelentő elérhetősége munkanapokon óráig Hibabejelentő elérhetősége munkaszüneti napokon óráig Ezen kívüli időszakban üzenetrögzítő működik a hibabejelentések fogadására A Szolgáltató internetes honlapjának címe Felügyeleti szervek elérhetősége Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Cím: 1133 Budapest, Visegrádi u. 106 Telefon: Központi telefax: Az Általános Szerződési Feltételek elérhetősége Jelen Általános Szerződési Feltételek az ügyfélszolgálati helységben, valamint a Szolgáltató honlapján bármikor, ingyenesen megtekinthetők. Az Általános Szerződési Feltételekről a törvényben meghatározott tartalommal kivonat készül. A Szolgáltató az ÁSZF-et az Előfizető kérésére és választása alapján, az általa igényelt módon, tartós adathordozón, elektronikus levélben térítésmentesen, vagy nyomtatott formában térítés ellenében bocsátja előfizetői számára rendelkezésre. 2. AZ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE ÉS FELTÉTELEI Az Előfizetői Szerződés megkötésére vonatkozó eljárás, az 5. (1) bekezdése szerinti előfizetői szerződés megkötésére irányuló ajánlat tartalmi elemei, az előfizetői szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei, a szolgáltatás igénybevételének esetleges időbeli, földrajzi, személyi, tárgyi és egyéb korlátai A Szolgáltató az Előfizetői szolgáltatás igénybevételére vonatkozó, a szolgáltató általános szerződési feltételeiben meghatározottak szerinti előfizetői szerződés megkötésére irányuló ajánlat, igény (a továbbiakban: ajánlat) szolgáltatóhoz való beérkezését, illetve jelenlévők között az igénylő erre irányuló ajánlatáról való tudomásszerzést követően amennyiben szükséges és a szerződés megkötésére egyidejűleg nem kerül sor haladéktalanul, de legfeljebb 15 napon belül elvégzi az ajánlat teljesíthetősége érdekében szükséges vizsgálatait, és ezen határidőn belül a szerződéses ajánlat beérkezésének megfelelő módon nyilatkozik és értesíti az ajánlattevőt arról, hogy a) az ajánlatot elfogadja, és az ajánlat elfogadásával egyidejűleg az általa aláírt egyedi előfizetői szerződést átadja, megküldi, vagy távollévők között szóban kötött szerződés esetén az általa írásba foglalt szerződést a pont alkalmazásával hozzáférhetővé teszi, 7

8 b) a szolgáltatás nyújtását műszaki lehetőség hiányában az előfizetői szerződés megkötését követésétől számított 15 napig nem tudja biztosítani, de az ajánlatot elfogadja, ezzel egyidejűleg megjelöli a szolgáltatás nyújtásának megkezdésére vállalt kötelezettség teljesítésének legkésőbbi időpontját (év, hónap, nap pontossággal), amely nem haladhatja meg az ajánlat beérkezésétől számított 3 hónapot vagy c) az ajánlatot elutasítja Az elektronikus úton (különösen internetes honlapon elérhető szerződéskötési felület, vagy elektronikus levél útján) kötött előfizetői szerződés írásba foglalt (írásban megkötött) szerződésnek minősül, azt a szolgáltató köteles elektronikus úton haladéktalanul, de legfeljebb 48 órán belül visszaigazolni és iktatni. Az iktatott szerződést a szolgáltató az iktatástól számított 5 napon belül köteles az előfizetőnek elektronikus levélben ( ) megküldeni, vagy az iktatott szerződés hozzáféréséhez szükséges adatokat elektronikus levélben vagy egyéb elektronikus úton megadni Fogalmak és általános előírások Fogalmak Előfizető: az Előfizetői Szerződés alapján a Szolgáltatást megrendelő és igénybevevő természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, illetve a Ptk. alapján gazdálkodó szervezetnek minősülő szervezet, mely lehet Egyéni Előfizető, illetve Üzleti/intézményi Előfizető. Egyéni Előfizető: az a természetes személy, aki úgy nyilatkozott, hogy gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén kívül veszi igénybe a Szolgáltatást. Üzleti Előfizető: az a vállalkozás (ideértve az egyéni vállalkozót), szervezet, amely gazdasági, üzleti, vagy létesítő okiratában, jogszabályban meghatározott tevékenysége keretében veszi igénybe az elektronikus hírközlési szolgáltatást. Szolgáltatás: a Szolgáltató által nyújtott, a 2. pontban meghatározott Szolgáltatás, illetve Szolgáltatások együttese. Előfizetői Szerződés: a Szolgáltatás nyújtása tárgyában a Szolgáltató és az Előfizető között létrejött szerződés, amely a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiből és az Egyedi Előfizetői Szerződésből áll. Egyedi Előfizetői Szerződés: Az Előfizető és a Szolgáltató között a Szolgáltatás igénybevételének részletes feltételeit, valamint a jelen Általános Szerződési Feltételektől való esetleges eltéréseket tartalmazó megállapodás. Szolgáltatói kábelhálózat: a Szolgáltató tulajdonában vagy kizárólagos használatában álló távközlési hálózat. Lakáshálózat: az Előfizető tulajdonában vagy használatában álló ingatlanban kiépített távközlési hálózatszakasz. 8

9 Előfizetői hozzáférés: egy távközlő végberendezés fizikai és logikai csatlakoztatása valamely távközlő hálózathoz vagy annak részéhez azért, hogy a hálózati funkciók és a hálózaton nyújtott Szolgáltatások igénybe vehetővé váljanak az Előfizető számára. Előfizetői hozzáférési pont: az a fizikai kapcsolódási pont (interfész), amelyen keresztül az Előfizető a Szolgáltatást igénybe veszi. Az Előfizetői hozzáférési pont a Szolgáltatói kábelhálózat lakáshálózathoz való csatlakozásának pontja. Előfizetői hozzáférési pont PLC Szolgáltatás esetén: a Szolgáltató által az Előfizető használatába adott, a kismegszakító előtt telepített PLC modem Előfizető oldali, szabványos interfészű csatlakozási pontja (portja), amelyen keresztül az Előfizető a PLC Szolgáltatást igénybe veszi. Végberendezés: olyan termék vagy egy termék alkotórésze, amelynek rendeltetése a távközlő hálózatra való kapcsolódás közvetlenül vagy közvetve, az Előfizetői hálózati végponton keresztül a Szolgáltatás igénybevétele céljából. Hálózati berendezés: a Szolgáltató birtokában lévő, végberendezésnek nem minősülő, a Szolgáltatás nyújtásához felhasznált távközlő berendezés. Hatóság: a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, beleértve annak valamennyi szervét is. Törvény: a jelen Általános Szerződési Feltételek vonatkozásában az elektronikus hírközlésről szóló évi C. törvény (Eht.) és az elektronikus hírközlési előfizetői szerződés részletes szabályairól szóló 6/2011. (X.6.) NMHH rendelet, valamint az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és a felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről, valamint a díjazás hitelességéről szóló 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet. Előfizetői Bejelentés: az előfizetői panasz és a hibabejelentés. Előfizetői Panasz: az előfizető által tett olyan bejelentés, amely az igénybe vett elektronikus hírközlési szolgáltatásra vonatkozó, az előfizetői jogviszonyt érintő egyéni jogsérelem vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul és nem minősül hibabejelentésnek. Hibabejelentés: az előfizető által tett olyan bejelentés, amely az elektronikus hírközlési szolgáltatás nem előfizetői szerződés szerinti teljesítésével, így különösen a szolgáltatás csökkent minőségével vagy igénybevételi lehetőségének megszűnésével kapcsolatos A Szolgáltatás nyújtásának alapelvei A Szolgáltató a Szolgáltatást elsősorban lakóparkokon belül, lakóparki Szolgáltatóként nyújtja. A Szolgáltató a Szolgáltatást az azonos helyzetben lévő, jellemzően egy lakóparkon belüli Előfizetők számára azonos feltételekkel nyújtja. A Felek a jelen Általános Szerződési Feltételektől az Egyedi Előfizetői Szerződésben, Egyéni Előfizető esetén, kizárólag annak javára térhetnek el Általános előírások A Szolgáltató és az Előfizető illetőleg az Igénylő (a továbbiakban együttesen: Felek ) az Előfizetői Szerződést írásban, szóban vagy ráutaló magatartással köthetik meg. 9

10 Az Egyéni Előfizető a szerződéskötéskor köteles nyilatkozni arról, hogy a Szolgáltatást Egyéni Előfizetőként vagy nem Egyéni Előfizetőként (Üzleti/intézményi Előfizető) kívánja igénybe venni. A nyilatkozatot írásban kell megtenni, legkésőbb az Egyedi Előfizetői Szerződés aláírásával egyidejűleg. Amennyiben az Előfizető a nyilatkozattételt elmulasztja, a Szolgáltató úgy tekinti, hogy az Előfizető a Szolgáltatást Egyéni Előfizetőként kívánja igénybe venni. Az Előfizető az Előfizetői Szerződés fennállása alatt az általa tett nyilatkozatot írásban bármikor visszavonhatja, illetve módosíthatja. Amennyiben az Egyedi Előfizetői Szerződés a Felek között írásban jött létre, a Szolgáltató a szerződés megkötésével egyidejűleg az Egyedi Előfizetői Szerződés egy példányát az Előfizető rendelkezésére bocsátja. A Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételeket a 1.6. pontban foglaltak szerint, ügyfélszolgálatán, valamint a címen internetes honlapján teszi közzé A Szolgáltatások igénybevételének lehetőségei és korlátai Jelen Általános Szerződési Feltételek a 3.1. pontban felsorolt valamennyi Szolgáltatás igénybevételére általánosságban érvényesek, azonban egy adott Szolgáltatás nyújtására konkrét formában az Előfizető és a Szolgáltató közötti Egyedi Előfizetői Szerződés vonatkozik. A Szolgáltató a jelen Általános Szerződési Feltételek 3.1. pontjában felsorolt Szolgáltatásokat Magyarország (elsősorban Budapest és Pest megye) területén nyújtja. A Szolgáltatás igénybevételének esetleges további földrajzi korlátozását az Egyedi Előfizetői Szerződés tartalmazza A Szolgáltatások igénybevételének lehetőségei és korlátai PLC Szolgáltatás esetén A PLC technológia sajátosságai, így különösen az elektromos hálózat műszaki állapota, valamint az áramszolgáltató és a Szolgáltató, vagy az Előfizető szerződéses jogviszonyai függvényében a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Előfizető bejelentett Szolgáltatás iránti igényének a fenti indokokból elutasítsa, vagy a szerződéskötési ajánlatát visszavonja. A Szolgáltató jogosult az Előfizetői Szerződés megkötését elutasítani abban az esetben is, ha az igényfelmérés alapján az Előfizető birtokában lévő ingatlanon (lakáson) belül bárhol, bármely csatlakozási ponton a Szolgáltató optimális jelerősséget mér (telepítési hely), ám a PLC modem elhelyezését az Előfizető más elektromos aljzathoz igényli csatlakoztatni. Ilyen esetben az Előfizető a PLC Díjszabásban foglalt Igényfelmérési díj megfizetésére köteles. Az Előfizető igényének elutasítása, valamint a szerződéskötési ajánlat visszavonása esetén a Szolgáltatót felelősség nem terheli A Szolgáltatások igénybevételének lehetőségei és korlátai KÁBELTÉVÉ Digitális Minőségű Szolgáltatás esetén KÁBELTÉVÉ Digitális minőségű szolgáltatás igénybevételének speciális feltételei Digitális minőségű szolgáltatás igénybevételéhez dekódoló egység (set-top-box és kártya) szükséges, amely kizárólag egy televízió készülékhez csatlakoztatható. A digitális minőségű szolgáltatás igénybevételéhez EuroSCART vagy RCA audio/video csatlakozással rendelkező végberendezés szükséges. A HD digitális adások/műsorok igénybevételére csak a megfelelő jelzéssel (pl. HD- Ready. ill. HD-TV) és HDMI csatlakozóval ellátott televízió készülékek alkalmasak. Szolgáltató a televízió készülék (vevőberendezés) alkalmasságát nem vizsgálja, azért nem felel. A vevőberendezés hangolása 10

11 az Előfizető feladata, kivéve azt az esetet, amikor a Szolgáltató érdekében eljáró személy a kábelhálózatra csatlakozással egy időben történő behangolást elvégzi. A set-top-box készüléket a Szolgáltató biztosítja az Előfizető igénye szerint, bérlet, vagy eladás (értékesítés) mellett. Az Előfizető által az igénybevett Szolgáltatásoktól függően fizetendő bérleti díjat, vételárat, illetve kaució összegét a Díjszabás (1. sz. melléklet) tartalmazza. A set-top-box készülékhez a Szolgáltató felhasználói kézikönyvet biztosít. A felhasználói kézikönyv mindenkor érvényes példánya a Szolgáltató ügyfélszolgálatán hozzáférhető. A dekódoló kártyát a Szolgáltató az Előfizető számára kizárólag használatba adja, a digitális minőségű szolgáltatás igénybevételének időtartamára. A dekódoló kártya nem kerül az Előfizető tulajdonába, a dekódoló kártya a Szolgáltató tulajdonában marad. A dekódoló egység áramellátásáról, biztonságáról, vagyonvédelméről az Előfizető saját költségére és kockázatára gondoskodik. Abban az esetben, ha az Előfizető a set-top-box-ot az Előfizető hozzáférési pontra kapcsolódó, saját tulajdonú lakáshálózatára csatlakoztatja, úgy annak a jelátvitel minőségére vonatkozó célértékekért a Szolgáltató nem felel. A set-top-box készülékek üzembe helyezéséhez a Szolgáltató SD eszköz esetén RCA vagy Euroscart kábelt, HD eszköz esetén HDMI kábelt biztosít. A kábelek rendeltetésszerű használat melletti meghibásodása esetén a Szolgáltató cserét biztosít az átadott set-top-boxra irányadó jótállási idő alatt Előfizető használatába adott berendezésekkel kapcsolatos garanciális feltételek Az Előfizető használatába adott dekódoló berendezés (bérelt set-top-box készülék, kártya) rendeltetésszerű használata melletti meghibásodása esetén a Szolgáltató az általános hibaelhárítási határidőn belül cserekészüléket biztosít. A megvásárolt, új set-top-box készülékre vonatkozó jótállás időtartama a gyártói jótállással egyezik meg, de legalább 12 hónap, kezdete a vásárlás napja, vagy, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató által megbízott személy végzi, az üzembe helyezés napja. Rendeltetésszerű használat melletti meghibásodás esetén a garanciális időszak alatt a javítás időtartamára Szolgáltató cserekészüléket biztosít. Amennyiben a megvásárolt set-top-box nem javítható, az Előfizetőnek a Szolgáltató garanciális új készüléket biztosít. A Szolgáltató használt készüléket is értékesíthet az Előfizető számára, amennyiben az Előfizető elfogadja a Szolgáltató által felkínált árat. Ellenkező megállapodás hiányában használt készülékre jótállás nem terjed ki. A jótállási időn túl, vagy a nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodás esetén a Szolgáltató jótállása, szavatossága nem érvényes Bérleti feltételek Szolgáltató fenntartja annak jogát, és az Előfizető elfogadja, hogy a Szolgáltató a dekódoló egység átvételekor megvizsgálja és megállapítsa az Előfizető által visszaadott dekódoló egység megfelelő műszaki, vagy esztétikai állapotát. Amennyiben az Előfizető a dekódoló egységet nem, vagy nem megfelelő műszaki, vagy esztétikai állapotban szolgáltatja vissza, kártérítési díjat köteles fizetni, ami az Előfizető által adott Letéti díj összegéből levonásra kerül. Ha az Előfizető 11

12 a) a dekódoló egységet nem adja vissza, vagy az működésképtelen, a kártérítési díj összege megegyezik az adott dekódoló egység vételárának összegével, b) által visszaadott dekódoló egység működőképes, de nem megfelelő műszaki, vagy esztétikai állapotú, a kártérítési díj összege az adott dekódoló egység vételárának 50 %-a. c) által visszaadott dekódoló egység működőképes, de a tartozékok hiányoznak akkor a hiányzó tartozékok után Szolgáltató jogosult a Díjszabás D. pontjában meghatározott kártérítési díjat kiszámlázni. Nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodás esetén a Szolgáltató az új készülékre vonatkozó Letéti Díj ellenében biztosít cserét, felszámítva a kártérítési díj összegét is. Amennyiben az Előfizető a dekódoló egységet térítésmentesen kapta kézhez a Szolgáltatótól, és az Előfizető azt nem, vagy nem megfelelő műszaki, vagy esztétikai állapotban szolgáltatja vissza, a fenti pontban foglaltak szerinti kártérítési díjat köteles a Szolgáltató által kiállított számla alapján megfizetni Az Előfizető értesítése, tájékoztatása Ha jogszabály az előfizető értesítését írja elő és amennyiben a szolgáltató számlalevelet is küld, a szolgáltató köteles a számlalevél mellékletében értesíteni az előfizetőt Ha jogszabály az előfizető értesítését írja elő és a szolgáltató a szolgáltatás jellegéből adódóan nem köteles számlalevelet küldeni, illetve ha az értesítés számlalevélben történő teljesítésére azért nincs mód, mert az értesítés jogszabály által előírt időpontja a számlalevél előfizetőnek történő, szolgáltató általános szerződési feltételei által meghatározott megküldési időpontját megelőzi, a szolgáltató választása szerint az ÁSZF és pontjaiban foglaltakra figyelemmel - az értesítési kötelezettségének a következő módon tehet eleget: a) az előfizető közvetlen értesítésével, postai úton az elektronikus hírközlési szolgáltatás jellegéhez igazodó módon, b) elektronikus levélben az előfizető által e célra megjelölt címre; c) egyéb elektronikus hírközlés útján, az internetes honlapon történő közzétételre utalással, vagy d) az értesítendő előfizetők körétől függően országos vagy megyei napilapban legalább két alkalommal feladott közlemény útján, amellyel egyidejűleg a szolgáltató köteles az értesítést az ügyfélszolgálatán is hozzáférhetővé tenni A pont a)-c) pontjában meghatározott értesítési módokat a szolgáltató akkor alkalmazhatja, ha maradandó módon rögzíteni tudja, hogy a) a szóbeli értesítést az előfizető tudomásul vette, b) az elektronikus dokumentumban vagy az elektronikus levélben foglalt értesítést az elektronikus értesítés elfogadásáról előzetesen nyilatkozó előfizetőnek hitelesen igazolható módon megküldték, vagy c) a postai levélben foglalt értesítést az előfizetőnek igazolható módon megküldték A pont d) pontjában meghatározott értesítési módot a szolgáltató kizárólag az ÁSZF és pontjai és az ÁSZF pontja szerinti értesítések esetén alkalmazhatja. Nem alkalmazhatja a pont d) pontjában meghatározott értesítési módot, ha az előfizetői szerződés tárgyát képező szolgáltatásra irányadó az előfizető által fizetendő előfizetési díjak és egyéb kapcsolódó díjak - beleértve a számhordozással kapcsolatos díjakat és a szerződés megszüntetésekor esedékes díjakat, az előfizető számára nyújtott kedvezmények, valamint a költségek mértéke, a díjak megfizetésének ideje, módja változik Az előfizető jogai gyakorlására nyitva álló határidőket a legkésőbbi értesítéstől kell számítani. 12

13 2.2. Az előfizetői szerződés megkötéséhez szükséges előfizetői adatok listája Minimum az alábbi Előfizetői adatokat kell tartalmaznia az Előfizetői Szerződésnek: Az előfizető személyes adatai: a) az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye vagy székhelye, b) az előfizetői hozzáférési pont helye, c) az előfizető számlázási címe, szükség esetén számlaszáma, d) egyéni előfizető esetén az előfizető születési neve, anyja születési neve, születési helye és ideje, e) korlátozottan cselekvőképes előfizető esetén az utólag fizetett díjú szolgáltatásokra vonatkozó előfizetői szerződésben a törvényes képviselő a), c) és d) pont szerinti adatai, f) nem egyéni előfizető esetén az előfizető cégjegyzékszáma vagy más nyilvántartási száma, valamint szükség esetén az előfizető pénzforgalmi számlaszáma, g) kapcsolattartásra alkalmas elérhetőségek. A Szolgáltató adatai: - a szolgáltató neve, székhelye, postacíme, - a szolgáltató cégjegyzékszáma, - a központi ügyfélszolgálat telefonszáma és internetes elérhetősége, - a hibabejelentő elérhetősége, - az internetes honlap elérhetősége; - a szerződés tárgyát képező előfizetői szolgáltatás o a szolgáltatás rövid leírása, a díjcsomag megnevezése, az előfizető által kért szolgáltatások, o utalás az általános szerződési feltételek azon vonatkozó pontjaira, amelyek meghatározzák a szolgáltatást jellemző, az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről szóló kormányrendeletben meghatározott, vagy a szolgáltató által önként vállalt szolgáltatásminőségi követelmények célértékeit, o amennyiben a szolgáltató hálózatában forgalommérést, irányítást, menedzselést alkalmaz, és ez hatással van a szolgáltatás minőségére, vagy az elektronikus hírközlési szolgáltatás útján elérhető más szolgáltatásokhoz, tartalmakhoz, alkalmazásokhoz történő hozzáférésre, akkor az előfizető erre vonatkozó tájékoztatása, és utalás az általános szerződési feltételek azon pontjára, amely ennek részletes feltételeit tartalmazza, o a szolgáltatás megkezdésének határideje, o az előfizetőnek nyújtott előfizetői szolgáltatásra vagy szolgáltatásokra vonatkozó alapvető díjszabás (díjcsomag), a díjszámítás alapja, utalás arra, hogy a kapcsolódó egyéb díjak a szolgáltatás jellemző feltételétől eltérő használati mód (így különösen: külföldi használat, adatkorlát átlépése, a határozott idejű szerződés lejáratát követő használat) díjai az általános szerződési feltételekben hol találhatóak, azzal, hogy e díjak az egyedi előfizetői szerződés részét képezik anélkül, hogy azok az egyedi előfizetői szerződésben tételesen fel lennének sorolva, 13

14 o forgalomtól függő díjazású díjcsomagok estében a rendellenes fogyasztási szokások vagy túlzott fogyasztás esetén a szolgáltató által küldött ingyenes értesítés módja, o amennyiben a szolgáltató az adott szolgáltatás tekintetében az igénybevétel korlátjaként összeghatárokat vagy adatmennyiségeket határoz meg, és ezek túllépése esetén az Eht (1) bekezdés d) pontja szerinti korlátozással él, az erre vonatkozó külön feltételek, o a díjfizetés módja, o a számlakibocsátás határideje, o értelemszerűen a támogatott készülékek (végberendezések) támogatási összege és kedvezményes ára, a határozott idejű szerződés felmondásának a készüléktámogatáshoz kapcsolódó jogkövetkezményei, o az előfizető hívószáma, amennyiben a szolgáltató a szolgáltatáshoz telefonszámot rendelt és az rendelkezésre áll, illetve amennyiben a szerződéskötés időpontjában nem áll rendelkezésre, az előfizetői hívószám közlésének határideje, o a határozott idejű szerződés tárgyát képező előfizetői szolgáltatással kapcsolatban a díjcsomagban igénybe vehető médiaszolgáltatások száma, az ingyenesen letölthető adatmennyiség, az ingyenesen lebeszélhető percek, az ingyenesen küldhető SMS-ek, MMS-ek száma, valamint a nyújtott kedvezmények mértéke; - az előfizetői szerződés időtartama: o az előfizetői szerződés hatálybalépése, időtartama, o a kedvezményes feltételek igénybevételéhez szükséges minimális használatra vagy időtartamra vonatkozó követelmény, beleértve a megszüntetésre, és megszüntetés esetén a készülékre, végberendezésre vonatkozó megállapodást is, o a határozott időtartamú szerződés megszüntetésének jogkövetkezményei, o utalást az általános szerződési feltételek azon pontjára, mely meghatározza, hogy a határozott idejű szerződés lejáratát követően a szolgáltatás milyen díj és feltételek mellett vehető igénybe, o a határozott idejű szerződés rendkívüli felmondásának a szolgáltató általános szerződési feltételeiben, valamint e rendeletben meghatározott esetei, illetve utalás az általános szerződési feltételek azon pontjára, amely a felmondás feltételeit és jogkövetkezményeit tartalmazza; o az általános szerződési feltételek elérhetősége, amennyiben az egyes fejezetek külön-külön is elérhetők, a fejezetek elérhetősége; - az előfizető adatkezeléssel kapcsolatos, jogszabályban meghatározott értelemszerű nyilatkozatai megadása, a nyilatkozatok módosításának, visszavonásának módjai, esetei és határideje: o az előfizetői névjegyzékkel, o a forgalmi adatokon kívüli helymeghatározó adatok nyújtásával, o az elektronikus hírközlési szolgáltatások értékesítése és üzletszerzés céljából történő személyes adatok kezelésével, o a tételes számlamelléklet, illetve a hívásrészletező igénylésével, o az előválasztással választott közvetítő szolgáltatóval, o az egyéni előfizetői minőséggel, o a kis- és középvállalkozási minőséggel, o az egyedi előfizetői szerződésben foglaltak megismerésével, 14

15 o a 6. (3) bekezdés szerinti, az elállási jogra vonatkozó tájékoztatás tudomásul vételével kapcsolatos, egyértelmű (igen/nem) nyilatkozat az Eht.- ban foglaltaknak megfelelően; - az előfizetői szerződés egyoldalú módosítása kapcsán az előfizetőt megillető jogok; - amennyiben a szolgáltató az adott szolgáltatás tekintetében az igénybevétel korlátjaként összeghatárokat, vagy adatmennyiségeket határoz meg, és ezek túllépése esetén az Eht (1) bekezdés d) pont szerinti korlátozással él, az előfizető nyilatkozata az erre vonatkozó külön feltételek elfogadásáról; - a szerződés módosításának legfőbb esetei, feltételei, utalva az általános szerződési feltételekre; - az előfizetői szerződés megszűnésének legfőbb esetei, feltételei, utalva az általános szerződési feltételekre; - az előfizető tájékoztatása arról, hogy jogvita esetén milyen típusú eljárások állnak a rendelkezésére, valamint az általános szerződési feltételek azon rendelkezéseinek megjelölése, melyek ezen eljárásokkal és az eljáró szervekkel kapcsolatos tájékoztatást tartalmazzák; - az előfizető tájékoztatása arról, hogy az igénybe vett szolgáltatás egyetemes szolgáltatás-e; - utalás arra, hogy az általános szerződési feltételek mely pontjai tartalmazzák a szolgáltatói szerződésszegés jogkövetkezményeit, így különösen a szolgáltatás minőségére, szüneteltetésére vonatkozó rendelkezések megszegése esetén az előfizetőt megillető jogokat, a díjvisszatérítés rendjét, az előfizetőt megillető kötbér mértékét; - utalás arra, hogy az általános szerződési feltételek mely pontjai tartalmazzák a szerződés szüneteltetésének és a szolgáltatás korlátozásának feltételeit; - a hibabejelentések megtételének, számlapanaszok bejelentésének lehetséges módjai, utalás arra, hogy az általános szerződési feltételek mely pontjai tartalmazzák a hibabejelentések és számlapanaszok elintézési rendjét, a karbantartási szolgáltatások biztosítására vonatkozó információkat A Szolgáltató Előfizetői jogviszonyt csak országi lakhellyel, tartózkodási hellyel, székhellyel, illetve telephellyel rendelkező Előfizetővel létesít. Amennyiben Előfizető az előbbiek közül egyikkel sem rendelkezik, Szolgáltató Előfizetői jogviszonyt kizárólag vagyoni biztosíték kikötésével létesít Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy Előfizetői jogviszonyt nem létesít az adott szolgáltatási végpontra addig, ameddig azon a korábbi Előfizető számlatartozásának behajtási folyamata le nem zárult. Ettől a gyakorlattól a Szolgáltató saját hatáskörében eltérhet A szerződéskötéstől számítva az Előfizetői hozzáférési pont létesítésére, vagy hálózati végponthoz, hálózathoz történő csatlakozás és szolgáltatás megkezdésére vállalt határidő Előfizetői hozzáférés létesítésének vállalási határideje: 15 nap, vagy az előfizetői szerződésben az Előfizető által megjelölt későbbi időpont, de legfeljebb a szerződéskötést követő 3 hónapon belül Az Előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatok kezelése, nyilvántartásba vétele, változás az ajánlattevő és az előfizető adataiban Előfizetői Szerződés megkötésére irányuló ajánlattételnek minősül a Szolgáltatás nyújtásának megrendelésére vonatkozó igénylői bejelentés, továbbá az az értesítés, amelyet a Szolgáltató az Előfizetői hozzáférési pont létesítésének lehetőségéről ad ki, valamint a Szolgáltatás igénybevételének feltételeit tartalmazó szerződéskötési ajánlat. 15

16 A Szolgáltató a bejelentett igényeket, az értesítést, valamint az Ajánlattevő által tett szerződéskötési ajánlatokat nyilvántartásba veszi, mely nyilvántartás tartalmazza: a) az írásban megtett ajánlatnak a Szolgáltatóhoz való érkezésének, a szóbeli ajánlatnak a Szolgáltatóval való közlésének időpontját, b) az elutasítást tartalmazó dokumentum keltét és annak az Ajánlattevő részére való megküldés időpontját, annak módját, amennyiben az ajánlat a Szolgáltató által elutasításra kerül, c) az írásbeli előfizetői szerződésnek az Előfizető részére való megküldés időpontját és az előfizetői szerződés számát, amennyiben az ajánlat a Szolgáltató által elfogadásra kerül. Az igénylői bejelentés elvárt tartalmi elemei: a) az Igénylő neve (ha nem egyéni Előfizető, akkor cégszerű megnevezése), címe; b) egyéni Előfizető esetén, személyazonosságát igazoló fényképes igazolvány (személyi igazolvány, útlevél), ha nem egyéni Előfizető, akkor az Igénylő cégkivonata (30 napnál nem régebbi); aláírási jogosultság igazolása (aláírási címpéldány);] c) az Előfizetői hozzáférési pont(ok) létesítési helye, a csatlakoztatni kívánt berendezések jellege és darabszáma; d) az igényelt Szolgáltatás(ok) felsorolása; e) az igénybejelentés helye és időpontja. A nem megfelelő igénybejelentés kiegészítésére a Szolgáltató - a bejelentés kézhezvételétől számított 15 napon belül - 15 napos határidő megjelölésével felhívja az Igénylőt. Amennyiben a Szolgáltató műszaki lehetőségek hiányában nem képes kielégíteni a bejelentett Szolgáltatás iránti igényt, akkor erről az Igénylőt haladéktalanul értesíti, továbbá az igényt nyilvántartja a Szolgáltató Ügyviteli rendszerében. Amennyiben a megváltozott műszaki lehetőségek következtében a Szolgáltatás nyújtásának akadályai elhárultak, erről az Igénylőt 15 napon belül értesíti Változás az igénylő adataiban Az Igénylőnek az igénybejelentés elvárt tartalmi elemei közül bármelyik adatában bekövetkezett változást a Szolgáltatónak a változás bekövetkezésétől számított 3 munkanapon belül a Szolgáltató ügyfélszolgálati helyiségében vagy személyesen vagy meghatalmazott személy útján írásban be kell jelentenie. A bejelentett adatváltozás Szolgáltató általi tudomásulvétele esetén az előfizetői szerződés ezen megváltozott adatokkal hatályban marad. Amennyiben fenti bejelentésnek az Igénylő határidőben nem tesz eleget, a jogkövetkezmények kizárólag Őt terhelik. A szerződésben szereplő és a kapcsolattartásra vonatkozó adatváltozás esetén a fentebb megállapított feltételek az irányadók. Nem minősül adatváltozásnak az Igénylő személyváltozása, amelyre az átírás szabályai az irányadók. 3. AZ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁS TARTALMA 3.1. A Szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások meghatározása és azok tartalma 16

17 Telefon szolgáltatások Nyilvános helyi távbeszélő Szolgáltatás Ide tartozik a helyi hívási területek közötti kapcsolat megteremtése és fenntartása érdekében végzett kapcsoló-, átviteli Szolgáltatás. A hangátvitel mellett egyéb jelek átvitelére is szolgál (pl. fax, teletext) és díjazása lehet forgalomarányos vagy átalánydíjas. Ez a Szolgáltatás az igénybevevő számára hozzáférést enged a Szolgáltató teljes hálózatához és néhány esetben korlátozott számú kapcsolási körzethez is (WATS ). Nyilvános távolsági távbeszélő Szolgáltatás Ide tartoznak a hagyományos (analóg) távbeszélő-szolgáltatások, amelyek hangátvitelt biztosítanak a helyi hálózatból a belföldi, illetve a nemzetközi hálózatba; valamint a telex-, távíró-, teletext- és telefax-szolgáltatások. Nyilvános belföldi távolsági távbeszélő szolgáltatás Nyilvános nemzetközi távolsági távbeszélő szolgáltatás Vezetékes műsorjel elosztás (KÁBELTÉVÉ) Rádió- és televízióműsorok kábel útján történő továbbítása Internet hozzáférés-, ellátás szolgáltatása (Internetszolgáltatás) Ide tartozik: személyek (természetes személyek és gazdálkodó szervezetek) részére az internet hozzáféréshez szükséges feltételek biztosítása. Internet hozzáférési Szolgáltatás Ethernet hálózati csatlakozáson keresztül Az Internet Ethernet hálózati csatlakozáson Szolgáltatás időben állandó Internet hozzáférést biztosít a Szolgáltató saját hírközlési csatornáján. Az Előfizető végberendezése (számítógép, router) a Szolgáltató Cat5 (TIA/EIA-568-B szerint) kategóriájú csavart réz érpárokból álló UTP kábelhálózatához az Előfizető ingatlanában (lakás, iroda) kiépített lakáshálózaton keresztül, kihelyezett Szolgáltatói távközlési berendezés használata nélkül, közvetlenül csatlakozik, 10BaseT, vagy 100baseTX interfésszel. A Szolgáltatás igénybe vételéhez a lakáshálózatnak a Cat5 kábelezési szabványnak meg kell felelnie. A Szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges beállításokat, és a Szolgáltatás használatával kapcsolatos egyéb tudnivalókat, irányelveket a 3. számú melléklet tartalmazza. Internet hozzáférési Szolgáltatás VDSL csatlakozáson keresztül Az Internet VDSL hálózati csatlakozáson Szolgáltatás időben állandó Internet hozzáférést biztosít a Szolgáltató saját hírközlési hálózatán. A Szolgáltatást a Szolgáltató távbeszélő hálózatokra rendszeresített, csavart réz érpárból álló kábelhálózatához csatlakoztatott kihelyezett távközlési berendezés VDSL modem használatával lehet igénybe venni. Az Előfizető végberendezése (számítógép, router) a Szolgáltató által biztosított VDSL modemhez csatlakozik, 10BaseT, vagy 100baseTX interfésszel. A Szolgáltatás igénybevételéhez a lakáshálózatnak a Cat3 (TIA/EIA-568-B szerint) kábelezési szabványnak meg kell felelnie. 17

18 A Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges beállításokat, és a Szolgáltatás használatával kapcsolatos egyéb tudnivalókat, irányelveket a 3. számú melléklet tartalmazza. Üzleti Internet Az Üzleti Internet Szolgáltatás időben állandó Internet hozzáférést biztosít a Szolgáltató saját hírközlési csatornáján. Az Előfizető a Szolgáltatást üzleti céljai elősegítésére felhasználhatja. Az Előfizető végberendezése (számítógép, router) a Szolgáltató Cat5 (TIA/EIA-568-B szerint) kategóriájú csavart réz érpárokból álló UTP kábelhálózatához az Előfizető ingatlanában (lakás, iroda) kiépített lakáshálózaton keresztül, kihelyezett Szolgáltatói távközlési berendezés használata nélkül, közvetlenül csatlakozik, 10BaseT, vagy 100baseTX interfésszel. A Szolgáltatás igénybevételéhez a lakáshálózatnak a Cat5 kábelezési szabványnak meg kell felelnie. Az előfizetéshez tartozó, vagy külön megrendelt fix IP címet Szolgáltató jogosult legalább 8 napos előzetes értesítéssel megváltoztatni. A Szolgáltatás internetszerver-üzemeltetésre nem jogosít. Internet hozzáférési Szolgáltatás Előfizetői végberendezésekkel szemben támasztott követelményei: Az Előfizetői végberendezés az Előfizető által a Szolgáltatás-hozzáférési pontra csatlakoztatott eszköze (leginkább számítógép, de lehet pl. router, tűzfal, stb.). A Szolgáltató tájékoztatja az Előfizetőt a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges minimálisan ajánlott hardver és szoftver követelményekről. Az Előfizetői végberendezéssel kapcsolatban Szolgáltatót egyéb kötelezettség nem terheli. A Szolgáltatás átadásához szükséges eszközök a Szolgáltató tulajdonát képezik (a hálózati elemek és a kihelyezett távközlési berendezés) és ezek beszerzését a Szolgáltató végzi. Bármely Szolgáltatás igénybevételekor minden Előfizetői végberendezést (készüléket) úgy kell kialakítani, hogy teljesítse a) az Előfizető és bármely más személy életének, egészségének és biztonságának védelmi követelményeit, beleértve a külön jogszabályba foglalt biztonsági követelményeket, de feszültségkorlátozás alkalmazása nélkül b) Az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó, külön jogszabályba foglalt védelmi követelményeket. A készüléket az előző bekezdésekben előírtakon felül úgy kell kialakítani, hogy rendeltetésétől függően megfeleljen a következő előírások közül egy vagy több követelménynek. A készüléknek alkalmasnak kell lennie: a) A távközlő hálózatokon keresztül más készülékekkel történő együttműködésre és megfelelő típusú interfészekhez való csatlakoztatásra b) Arra, hogy ne okozzon káros hatásokat a távközlő hálózatban vagy annak működésében és ne használja helytelenül a távközlő hálózatok erőforrásait, amellyel a Szolgáltatás elfogadhatatlan korlátozását idézné elő PLC Szolgáltatás A PLC Szolgáltatás az elektromos hálózaton keresztül, elektromos jelek egyes frekvenciatartományainak felhasználását igénybevevő technológiával történő telekommunikációs (Power Line Communication a továbbiakban PLC) Szolgáltatás (PLC Szolgáltatás). A PLC technológia alkalmazásával a Szolgáltató Internet-szolgáltatást (PLC Internet) és IP alapú (VoIP) telefonszolgáltatást (PLC Telefon) biztosít (PLC Internet és PLC Telefon együttesen: PLC 18

19 Szolgáltatás) az Előfizető számára. A PLC Szolgáltatás kizárólag a Szolgáltató által meghatározott földrajzi területeken (különösen: egyes lakóparkokban), a Szolgáltató által biztosított, az elektromos hálózathoz csatlakoztatott eszközzel (modem) vehető igénybe. A PLC Szolgáltatásra vonatkozóan Szolgáltató az általános szabályzásoktól eltérő szabályokat állapíthat meg jelen ÁSZF-ben Kiegészítő Szolgáltatások A Szolgáltató egyedileg meghatározott, a fenti pontokban foglalt Előfizetői Szolgáltatások mellett az Előfizető részére kiegészítő Szolgáltatásokat nyújthat. A kiegészítő Szolgáltatások önállóan is igénybe vehetők, amennyiben erre vonatkozóan az Előfizető és a Szolgáltató közösen megállapodnak. A kiegészítő Szolgáltatások nyújtására a továbbiakban a jelen Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak. Elektronikus levelezés ( ) A Szolgáltató az elektronikus levélküldést pillanatnyilag SMTP, a levelek letöltését pedig POP3 protokollon keresztül bonyolítja. A Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges beállításokat, illetve a Szolgáltatás használatával kapcsolatos egyéb tudnivalókat, irányelveket a 3. számú melléklet tartalmazza A Szolgáltatás igénybevehetőségének földrajzi területe A Szolgáltató a jelen Általános Szerződési Feltételek 3.1. pontjában felsorolt Szolgáltatásokat Magyarország (elsősorban Budapest és Pest megye) területén nyújtja. A Szolgáltatás igénybevételének esetleges további földrajzi korlátozását az Egyedi Előfizetői Szerződés tartalmazza A segélyhívó szolgáltatásokhoz és a hívó helyére vonatkozó információkhoz való hozzáférés és azok használata A Szolgáltató biztosítja az Előfizető részére, hogy elérhesse a Kormány által rendeletben meghatározott hívószámokon keresztül, ideértve a 112 egységes európai segélyhívószámot is, a segélyhívó szolgálatok, valamint segélyszolgálati állomások elérését. A Szolgáltató a segélyhívó szolgálatok és a segélyszolgálati állomások rendelkezésére bocsátja, a segélyhívások megválaszolása céljából a hívó fél azonosítása kijelzésének letiltására, továbbá a helymeghatározási adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulásának hiánya vagy visszavonása esetén is az Előfizető (Hívó) fél azonosítására, illetve a helymeghatározásra vonatkozó adatokat Tájékoztatás arról, hogy a Szolgáltatás egyetemes szolgáltatás-e A Szolgáltató tájékoztatja az Előfizetőket, hogy a nyújtott Szolgáltatások nem minősülnek egyetemes Szolgáltatásnak A Szolgáltató felelősségi határát jelentő Előfizetői hozzáférési pont helye Az Előfizetői hozzáférési pont, az a fizikai kapcsolódási pont (interfész), amelyen keresztül az Előfizető a Szolgáltatást igénybe veszi. Ez a Szolgáltatói kábelhálózat lakáshálózathoz való csatlakozásának pontja. 19

20 3.6. Az Előfizetői jogviszony létrejötte és tartama A felek az Előfizetői Szerződést írásban, szóban vagy ráutaló magatartással (különösen az Előfizetői Szolgáltatás igénybevételével) köthetik meg Ha a felek az előfizetői szerződést írásban kötik meg, a szolgáltató köteles a szerződés megkötésével egyidejűleg az egyedi előfizetői szerződést írásban, az általános szerződési feltételeket, pedig az előfizető kérése és választása alapján az általa igényelt módon és formában - tartós adathordozón, elektronikus levélben, vagy nyomtatott formában - a rendelkezésére bocsátani. Egyéb módon történő szerződéskötés esetén a szolgáltató köteles tájékoztatni az előfizetőt az általános szerződési feltételek elérhetőségéről Ha a felek az előfizetői szerződést írásban kötik meg, a természetes személy előfizetőnek a szerződéskötéskor kell nyilatkoznia arról, hogy az előfizetői szolgáltatást egyéni előfizetőként vagy nem egyéni előfizetőként kívánja igénybe venni. Ha az előfizetői szerződést nem írásban kötik, a szolgáltató köteles biztosítani, hogy az előfizető egyszerű módon és ingyen megtehesse az egyéni előfizetői minőségre vonatkozó nyilatkozatát. A nyilatkozat megtételének módját, annak határidejét egyebekben a szolgáltatói általános szerződési feltételek határozzák meg. Az előfizető az előfizetői szerződés hatálya alatt az így tett nyilatkozatát az általános szerződési feltételekben meghatározott módon vonhatja vissza vagy módosíthatja Az írásban megkötött egyedi előfizetői szerződésnek, jól látható módon, figyelemfelhívó jelleggel, jól értelmezhető módon tartalmaznia kell az általános szerződési feltételekben foglaltaktól való valamennyi eltérést, továbbá a szolgáltatás sajátosságaira figyelemmel minimum az alábbiakat: a) személyes adatok; b) szolgáltató adatai; c) a szerződés tárgyát képező előfizetői szolgáltatás; d) az előfizetői szerződés hatálybalépése, időtartama; e) az általános szerződési feltételek elérhetősége, amennyiben az egyes fejezetek külön-külön is elérhetők a fejezetek elérhetősége; f) az előfizető adatkezeléssel kapcsolatos, jogszabályban meghatározott nyilatkozatai megadásának, a nyilatkozatok módosításának, visszavonásának módjai, esetei és határideje (különösen előfizetői névjegyzékhez, a forgalmi adatokon kívüli helymeghatározó adatok nyújtásához, hírközlési szolgáltatások értékesítése, és üzletszerzés céljából történő személyes adatok kezeléséhez, tételes számla igényléséhez, az előválasztással választott közvetítő szolgáltatóra vonatkozó nyilatkozatok, egyéni előfizetői minőségre vonatkozó nyilatkozat); Ha a természetes személy előfizető korlátozottan cselekvőképes, az utólag fizetett díjú szolgáltatásokra vonatkozó előfizetői szerződés személyes adatok pontjában a természetes személy előfizető törvényes képviselőjének adatait is tartalmaznia kell Fogyasztó esetében semmis az egyéni előfizetői szerződés azon rendelkezése, amely szerint az előfizető az általános szerződési feltételeket átolvasta, és az abban foglaltakat tudomásul vette Az írásban megkötött Előfizetői Szerződés azon a napon jön létre, amikor a Szolgáltató iktatja az Előfizető által is aláírt Egyedi Előfizetői Szerződést, és mindaddig hatályban van, amíg fel nem mondják, vagy meg nem szűnik. 20

COM.UNIQUE. Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87.

COM.UNIQUE. Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87. COM.UNIQUE Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87. Általános Szerződési Feltételek elektronikus hírközlési szolgáltatások igénybevételére Érvényes:

Részletesebben

K I V O N A T ÁSZF: ...

K I V O N A T ÁSZF: ... K I V O N A T a NetKábel Kft hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

COM.UNIQUE. Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87.

COM.UNIQUE. Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87. COM.UNIQUE Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87. Általános Szerződési Feltételek elektronikus hírközlési szolgáltatások igénybevételére Érvényes:

Részletesebben

COM.UNIQUE. Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87.

COM.UNIQUE. Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87. COM.UNIQUE Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87. Általános Szerződési Feltételek elektronikus hírközlési szolgáltatások igénybevételére Érvényes:

Részletesebben

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Tisztelt Előfizető! Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a jelen módosításokat nem kívánják elfogadni, úgy az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 132. (5)

Részletesebben

COM.UNIQUE. Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87.

COM.UNIQUE. Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87. COM.UNIQUE Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87. Általános Szerződési Feltételek elektronikus hírközlési szolgáltatások igénybevételére Érvényes:

Részletesebben

COM.UNIQUE. Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87.

COM.UNIQUE. Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87. COM.UNIQUE Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87. Általános Szerződési Feltételek elektronikus hírközlési szolgáltatások igénybevételére Érvényes:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz K I V O N A T SZŰCS IMRE EV. hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Com.unique Kft. Általános Szerződési Feltételek 2010. december 1. Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Com.unique Kft. Általános Szerződési Feltételek 2010. december 1. Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság COM.UNIQUE Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87. Általános Szerződési Feltételek elektronikus hírközlési szolgáltatások igénybevételére Érvényes:

Részletesebben

1db 2 db 3db. e.) A szolgáltatás igénybe vételének (a hozzáférési pontnak) a helye:

1db 2 db 3db. e.) A szolgáltatás igénybe vételének (a hozzáférési pontnak) a helye: 2 3. A SZERZŐDÉS TÁRGYÁT KÉPEZŐ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁSOK RÖVID LEÍRÁSA A MinDig TV Extra televízió szolgáltatás kódolt műsorterjesztési szolgáltatás az előfizető részére, díj ellenében a digitális földfelszíni

Részletesebben

*Egyedi Előfizetői Szerződés / Írásbeli Értesítés MinDig TV Extra hírközlési szolgáltatásokra vonatkozóan

*Egyedi Előfizetői Szerződés / Írásbeli Értesítés MinDig TV Extra hírközlési szolgáltatásokra vonatkozóan 1 *Egyedi Előfizetői Szerződés / Írásbeli Értesítés MinDig TV Extra hírközlési szolgáltatásokra vonatkozóan **Televízió szolgáltatás Internet szolgáltatás Televízió & Internet szolgáltatás * Jelen dokumentum

Részletesebben

szerződésszám: előregisztrációs szám: értékesítő kódja:

szerződésszám: előregisztrációs szám: értékesítő kódja: *Egyedi Előfizetői Szerződés / Írásbeli Értesítés MinDig TV Extra hírközlési szolgáltatásokra vonatkozóan **Televízió szolgáltatás Internet szolgáltatás Televízió & Internet szolgáltatás * Jelen dokumentum

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Szerződés száma: Áramkör nyilvántartási száma: 1) SZERZŐDŐ FELEK: Szolgáltató adatai: Neve: Székhelye Levelezési címe: Cégjegyzékszáma: Adószáma: Központi ügyfélszolgálat 8-15 30 : Hibabejelentő 0-24 valamennyi

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés szerződés száma:. Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés szerződés száma:. Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés Helyhez kötött telefon szolgáltatásra

Egyedi Előfizetői Szerződés Helyhez kötött telefon szolgáltatásra Egyedi Előfizetői Szerződés Helyhez kötött telefon szolgáltatásra Szerződésszám: amely létrejött egyrészről ZNET Telekom Zrt. (székhelye:.; cégjegyzékszám: 20-10- 040332, mint Szolgáltató, másrészről az

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Szerződés száma: KIG Áramkör nyilvántartási száma: 1) SZERZŐDŐ FELEK: Szolgáltató adatai: Neve: Székhelye Levelezési címe: Cégjegyzékszáma: Adószáma: Központi ügyfélszolgálat 8-15 30 : Hibabejelentő 0-24

Részletesebben

Értesítés ÁSZF módosításról. Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSZF megváltozott és a változások től hatályosak.

Értesítés ÁSZF módosításról. Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSZF megváltozott és a változások től hatályosak. NMHH Hivatala 1376 Bp. Pf 997. Értesítés ÁSZF módosításról Tisztelt NMHH! Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSZF megváltozott és a változások 2016.11.1.-től hatályosak. Cég neve: LCCK Bt. Szolgáltatás

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

Értesítési cím, telefonszám: 1.2 Csak akkor töltendő ki, ha a fenti természetes személy Előfizető kiskorú vagy korlátozottan cselekvőképes!

Értesítési cím, telefonszám: 1.2 Csak akkor töltendő ki, ha a fenti természetes személy Előfizető kiskorú vagy korlátozottan cselekvőképes! Szerződésszám:.. Egyedi Előfizetői Szerződés Helyhez kötött telefon szolgáltatásra amely létrejött egyrészről DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1051. Budapest,

Részletesebben

Leskó és Nagy Kft. Általános Szerződési Feltételek

Leskó és Nagy Kft. Általános Szerződési Feltételek Leskó és Nagy Kft. Általános Szerződési Feltételek Helyhez kötött telefon szolgáltatás nyújtásához Készült: 2010.03.12. Előző módosítás: 2012.07.1. Előző módosítás: 2012.09.30. Előző módosítás: 2012.12.01.

Részletesebben

Hívott szám Szolgáltatás Induló állapot Hívások díja

Hívott szám Szolgáltatás Induló állapot Hívások díja Tisztelt Ügyfelünk! 1. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket, hogy a Postafon Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Díjszabás mellékletének 3. Magyarországi számok pontjában a táblázat első, valamint

Részletesebben

VOXYNET Helyhez kötött telefonszolgáltatás ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

VOXYNET Helyhez kötött telefonszolgáltatás ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Helyhezkötött telefonszolgáltatás Készítés: 2015.07.20. Hatálybalépés: 2015.09.01. Utolsó ÁSZF módosítás: 2013.08.22. VOXYNET Helyhez kötött telefonszolgáltatás ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Magyarország

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 129. szerint

Egyedi Előfizetői Szerződés Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 129. szerint SZOLGÁLTATÓ 2, rue Peternelchen L-2370 Howald Luxembourg Közösségi adószám: LU23716367 Bankszámlaszám: 13700016-06497004 A UPC Direct a Luxembourg hivatalos védjegye, amely B87905 szám alatt került bejegyzésre

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS Előfizető azonosító:... Szerződés szám:... EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS 1. SZOLGÁLTATÓ NEVE: BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZÉKHELYE 7754 BÓLY, RÁKÓCZI UTCA 3. TÖRZSKÖNYVI

Részletesebben

Ludányi János. ( Egyéni Vállalkozó) Szolgáltató ApatNet. Kivonatolt ASZF. A szolgáltatás Általános szerződési feltételeinek kivonatolt változata.

Ludányi János. ( Egyéni Vállalkozó) Szolgáltató ApatNet. Kivonatolt ASZF. A szolgáltatás Általános szerződési feltételeinek kivonatolt változata. Ludányi János ( Egyéni Vállalkozó) Szolgáltató ApatNet Kivonatolt ASZF A szolgáltatás Általános szerződési feltételeinek kivonatolt változata. HATÁLYOS: 2014.11.01-TŐL Kelt: 2014. Szeptember 26. Közzététel:

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés 1.ADATLAP

Egyedi előfizetői szerződés 1.ADATLAP Egyedi előfizetői szerződés szerződés száma:. Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben

Részletesebben

4. sz. melléklet Előfizetői szerződés minta

4. sz. melléklet Előfizetői szerződés minta 4. sz. melléklet Előfizetői szerződés minta Szerződésszám:.. Egyedi Előfizetői Szerződés Internet hozzáférési szolgáltatásra amely létrejött egyrészről DENINET Üzleti Kommunikációs Kft.(székhelye: 1188.

Részletesebben

DENINET Üzleti Kommunikációs Kft. Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához

DENINET Üzleti Kommunikációs Kft. Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához DENINET Üzleti Kommunikációs Kft. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához előző módosítás: 2015.09.01 Hatályos: 2015.12.01.-től Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 2. sz. függelék 2. sz. melléklet az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató neve, címe Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA

Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2014. november 1. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Az

Részletesebben

2600 Vác, Zrínyi u. 9. előfizető azonosítója:

2600 Vác, Zrínyi u. 9. előfizető azonosítója: Egyedi előfizetői szerződés Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben foglalt tartalommal

Részletesebben

DENINET Üzleti Kommunikációs Kft. Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához

DENINET Üzleti Kommunikációs Kft. Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához DENINET Üzleti Kommunikációs Kft. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához utolsó módosítás: 2014.08.1 Hatályos: 2015.09.01.-től Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...

Részletesebben

Micro-Wave Kft. Előfizető személyes adatai: Előfizető neve. Lakóhely, tartózkodási hely/székhely. Előfizetői hozzáférési pont helye.

Micro-Wave Kft. Előfizető személyes adatai: Előfizető neve. Lakóhely, tartózkodási hely/székhely. Előfizetői hozzáférési pont helye. Szerződésszám: Sorszám: Micro-Wave Kft. EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TRIÓ-WAVE CSOMAGHOZ Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben

Részletesebben

Soft-Telekom. Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához. előző módosítás: Hatályos:

Soft-Telekom. Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához. előző módosítás: Hatályos: Soft-Telekom Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához előző módosítás: 2016.12.01. Hatályos: 2017.02.03-től Eredeti készült: 2014.12.01. Utolsó mód.: 2017.01.18 Hatályos

Részletesebben

SZÉP-COMP KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG

SZÉP-COMP KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG ÁSZF 20160101 SZÉP-COMP KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTVA : 20160101 ÉRVÉNYES : 20160101 20060218 1 ÁSZF 20160101 Tartalomjegyzék 1 Általános adatok,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI v3

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI v3 A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI v3 KÉSZÍTÉS DÁTUMA: 2009. SZEPTEMBER 1. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS

Részletesebben

Egyedi Előfizetői szerződés (INTERNET)

Egyedi Előfizetői szerződés (INTERNET) Egyedi Előfizetői szerződés (INTERNET) Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben foglalt

Részletesebben

2. A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK

2. A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK Soft-Dekor Informatikai Rendszerház Kft H-4625, Záhony, Ifjúság út 3/a Adószám: 14037337-2-15 Tel.: 06(45)525-192/ Fax: 06(45)525-193 Mobil: 06-20/959-8858 Honlap: www.soft-telekom.hu E-mail: kapcsolat@soft-telekom.hu

Részletesebben

Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet)

Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet) Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet) mely létrejött a Szolgáltató és Előfizető kötött az alábbi adatok alapján Internet hozzáférési ellátási szolgáltatásra. 1. Szolgáltató

Részletesebben

szerződés száma: Egyedi előfizetői szerződés (internet szolgáltatáshoz)

szerződés száma: Egyedi előfizetői szerződés (internet szolgáltatáshoz) Egyedi előfizetői szerződés (internet szolgáltatáshoz) Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 2012.03.17. Szeged Tartalomjegyzék 1.Személyes adatok:... 3 1.1.Az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye vagy székhelye, levelezési

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához. Utolsó módosítás: 2012.03.15. Hatályos: 2012.04.15.

Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához. Utolsó módosítás: 2012.03.15. Hatályos: 2012.04.15. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Utolsó módosítás: 2012.03.15. Hatályos: 2012.04.15.-től Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség... Hiba! A könyvjelző

Részletesebben

GYŐR.NET INTERNETSZOLGÁLTATÓ KFT.

GYŐR.NET INTERNETSZOLGÁLTATÓ KFT. GYŐR.NET INTERNETSZOLGÁLTATÓ KFT. Általános Szerződési Feltételek egyéni és üzleti előfizetők részére nyújtott Internet hozzáférési és IP alapú telefonszolgáltatásra. Törzsszöveg. Az ÁSZF készítésének

Részletesebben

6. SZ. MELLÉKLET: EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Egyedi előfizetői szerződés 1.ADATLAP

6. SZ. MELLÉKLET: EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Egyedi előfizetői szerződés 1.ADATLAP 6. SZ. MELLÉKLET: EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Egyedi előfizetői szerződés Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános

Részletesebben

Határozott idejű egyedi előfizetői szerződés (INTERNET) 1.ADATLAP

Határozott idejű egyedi előfizetői szerződés (INTERNET) 1.ADATLAP Határozott idejű egyedi előfizetői szerződés (INTERNET) Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési

Részletesebben

Gyopárosi Kábeltelevízió Építő és Üzemeltető Kft.

Gyopárosi Kábeltelevízió Építő és Üzemeltető Kft. Gyopárosi Kábeltelevízió Építő és Üzemeltető Kft. Vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2012. szeptember 30. Utolsó módosítás időpontja:

Részletesebben

DIGI TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. TELEVÍZIÓS, INTERNETES ÉS HELYHEZ KÖTÖTT TELEFONOS SZOLGÁLTATÁSAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

DIGI TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. TELEVÍZIÓS, INTERNETES ÉS HELYHEZ KÖTÖTT TELEFONOS SZOLGÁLTATÁSAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2017. január 1. DIGI TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. TELEVÍZIÓS, INTERNETES ÉS HELYHEZ KÖTÖTT TELEFONOS SZOLGÁLTATÁSAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS ADATOK, ELÉRHETŐSÉG...8

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Internet Szolgáltatáshoz RG-NetWorks Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Készítés dátuma: 2010. augusztus 1. Hatályos: 2015. október 5. napjától

Részletesebben

ZNET-Mikronet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételek

ZNET-Mikronet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételek ZNET-Mikronet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételek Műholdas műsorelosztási szolgáltatáshoz Előző módosítás: 2012.04.15 Előző módosítás: 2012.07.01, 2013.01.15.,2013.03.15, 2013.11.15.,

Részletesebben

Vodafone Magyarország Zrt. POSTAFON ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA

Vodafone Magyarország Zrt. POSTAFON ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Vodafone Magyarország Zrt. POSTAFON ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2013. november 1. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Postafon Általános Szerződési Feltételek változásairól. I.

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés szerződés száma:. Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Szerződés száma:... Előfizető azonosítója: Egyedi előfizetői szerződés Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános

Részletesebben

Tamasinet Szolgáltató, és Gyártó Kft. Általános Szerződési Feltételek

Tamasinet Szolgáltató, és Gyártó Kft. Általános Szerződési Feltételek K I V O N A T.Tamasinet Kft hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

szerződés száma:. előfizető azonosítója:...

szerződés száma:. előfizető azonosítója:... Egyedi előfizetői szerződés Vezetékes műsorjel-elosztás (kábeltelevízió szolgáltatás), Internet hozzáférés szolgáltatás, Helyhez kötött telefon szolgáltatás Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1.

Részletesebben

szerződés száma: Egyedi előfizetői szerződés (internet szolgáltatáshoz)

szerződés száma: Egyedi előfizetői szerződés (internet szolgáltatáshoz) szerződés száma:. Egyedi előfizetői szerződés (internet szolgáltatáshoz) Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános

Részletesebben

M7 Group S.A. Általános Szerződési Feltételei

M7 Group S.A. Általános Szerződési Feltételei M7 Group S.A. Előfizetői hírközlési szolgáltatások (mikrohullámú műsorterjesztés) nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei egységes szerkezetben Hatályba lépés kelte: 2015. június 1 Utolsó

Részletesebben

MátraCOMP Kft. Általános Szerződési Feltételek

MátraCOMP Kft. Általános Szerződési Feltételek MátraCOMP Kft. Általános Szerződési Feltételek Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtásához előző módosítás: 2016.12.01., 2017.01.01 Hatályos: 2017. 02.01.-től Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS 1. ADATLAP. szerződés száma:

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS 1. ADATLAP. szerződés száma: EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS szerződés száma: INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján,

Részletesebben

A COLONIAL COMPUTER SZÁMÍTÁSTECHNIKAI BT.

A COLONIAL COMPUTER SZÁMÍTÁSTECHNIKAI BT. A COLONIAL COMPUTER SZÁMÍTÁSTECHNIKAI BT. INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (INTERNET ÁSZF) Hatálya: 2016. június 1. 1. oldal TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános adatok, elérhetőség

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MOBILINTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁS HOZZÁFÉRÉSRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MOBILINTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁS HOZZÁFÉRÉSRE Szerződésszám: Sorszám: Micro-Wave Kft. EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MOBILINTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁS HOZZÁFÉRÉSRE Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok és nyilatkozatok alapján, valamint

Részletesebben

Szabadhajdú Nonprofit Kft. szolgáltató. Hajdúböszörmény település területén

Szabadhajdú Nonprofit Kft. szolgáltató. Hajdúböszörmény település területén Szabadhajdú Nonprofit Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Hajdúböszörmény település területén Hatályba lépés kelte: 2015.12.01. Utolsó módosítás kelte:

Részletesebben

telefonszáma: +36/28-700-700 +36/29-800-800 +36/37-900-900 +36/40-200-931 Székhely:

telefonszáma: +36/28-700-700 +36/29-800-800 +36/37-900-900 +36/40-200-931 Székhely: Egyedi előfizetői szerződés Vezetékes műsorjel-elosztás (kábeltelevízió szolgáltatás), Internet hozzáférés szolgáltatás, Helyhez kötött telefon szolgáltatás Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1.

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 5/1 Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, azok tárolásának időtartama és továbbításának esetei 1.1 A kötelező (jogszabályban előírt illetve biztosított

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI v4

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI v4 A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI v4 KÉSZÍTÉS DÁTUMA: 2009. SZEPTEMBER 1. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS

Részletesebben

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Kivonat. Általános Szerződési Feltételek

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Kivonat. Általános Szerződési Feltételek BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Kivonat Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2012. június 1. Módosítva:

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS 1. Az előfizető adatai Név: [*] Születési név: [*] Születési hely és idő: [*] Anyja születési neve: [*] Lakóhely, tartózkodási hely: [*] E-mail cím: [*] Elektronikus számla befogadására szolgáló e-mail

Részletesebben

Analóg kábel-tv Egyedi előfizetői szerződés

Analóg kábel-tv Egyedi előfizetői szerződés Analóg kábel-tv Egyedi előfizetői szerződés Szerződés száma: Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési

Részletesebben

A Márkus és Társai Szolgáltató Betéti Társaság. internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

A Márkus és Társai Szolgáltató Betéti Társaság. internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei A Márkus és Társai Szolgáltató Betéti Társaság internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: Internet ÁSZF) Hatályos: 2013. május 01-től Készült: 2012.

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés. Természetes személy előfizető további adatai Előfizető születési neve Anyja születési neve Születési hely, idő

Egyedi előfizetői szerződés. Természetes személy előfizető további adatai Előfizető születési neve Anyja születési neve Születési hely, idő Egyedi előfizetői szerződés Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben foglalt tartalommal

Részletesebben

TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft.

TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft. TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft. Általános szerződési feltételei Vezetékes műsorterjesztési szolgáltatáshoz Készítés időpontja: 2013. Október 1. Hatályos: 2013. November 1.. Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Hatályba lépés: július 01.

Hatályba lépés: július 01. Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2016. július 01. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Üzleti

Részletesebben

8500 Pápa, Budai Nagy Antal u. 8. 8500 Pápa, Budai Nagy Antal u. 8.

8500 Pápa, Budai Nagy Antal u. 8. 8500 Pápa, Budai Nagy Antal u. 8. Egyedi előfizetői szerződés szerződés száma:. Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben

Részletesebben

SZABOLCS KÁBELTELEVÍZIÓ KFT. TELEVÍZIÓS, INTERNETES ÉS HELYHEZ KÖTÖTT TELEFONOS SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI EGYSÉGES SZERKEZETBEN

SZABOLCS KÁBELTELEVÍZIÓ KFT. TELEVÍZIÓS, INTERNETES ÉS HELYHEZ KÖTÖTT TELEFONOS SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI EGYSÉGES SZERKEZETBEN SZABOLCS KÁBELTELEVÍZIÓ KFT. TELEVÍZIÓS, INTERNETES ÉS HELYHEZ KÖTÖTT TELEFONOS SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI EGYSÉGES SZERKEZETBEN Készült: 2011. december 15. Hatályba lépés: 2012. január

Részletesebben

ZOLCOMP NETWORK KFT.

ZOLCOMP NETWORK KFT. ZOLCOMP NETWORK KFT. szolgáltató Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Debrecen település területén és környékén Hatályba lépés kelte: 2015.09.01. Utolsó módosítás kelte: 2015.08.20.

Részletesebben

Mikroháló Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Mikroháló Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Mikroháló Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1152 Budapest, Szentmihályi u. 137.) Általános Szerződési Feltételek telefon szolgáltatás igénybevételére Érvényes: 2016. május

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés szerződés száma:. Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben

Részletesebben

Hello HD. Általános Szerződési Feltételei

Hello HD. Általános Szerződési Feltételei Hello HD Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Előfizetői hírközlési szolgáltatások (műsorterjesztés, helyhez kötött távbeszélő, ADSL Internet és mobilinternet) nyújtására vonatkozó

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! I. Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek Törzsszöveg

Tisztelt Ügyfelünk! I. Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek Törzsszöveg Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőinket, hogy a Tesco Mobile Lakossági általános Szerződési Feltételek 2013. november 1-jei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal: ( ) I. Tesco

Részletesebben

2. A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK

2. A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK Szerződésszám:.. Egyedi Előfizetői Szerződés Internet hozzáférési szolgáltatásra Amely létrejött egyrészről EgomNET Kft (székhelye:nyergesújfalu, Paskom u. 13.; cégjegyzékszám: 11-09-019313, Adószám :

Részletesebben

Mikroháló Távközlési, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Mikroháló Távközlési, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Mikroháló Távközlési, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2152 Fót, Szent Benedek park 75-77.sz) Általános Szerződési Feltételek internet szolgáltatás igénybevételére Érvényes: 2012.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Gergi Háló Kft Általános Szerződési Feltételek Telefon szolgáltatás igénybevételére 1.oldal Gergi Háló Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Telefon

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Gergi Háló Kft Általános Szerződési Feltételek Telefon szolgáltatás igénybevételére 1.oldal Gergi Háló Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Telefon

Részletesebben

Biatorbágy, Herceghalom, Pilisszentkereszt települések területén

Biatorbágy, Herceghalom, Pilisszentkereszt települések területén ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban: ÁSZF) a Biatorbágyi Kábeltévé kft. (továbbiakban: Szolgáltató) helyhez kötött telefon szolgáltatására vonatkozóan. Biatorbágy, Herceghalom, Pilisszentkereszt

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés az Analóg bérelt vonali szolgáltatás igénybevételére

Egyedi előfizetői szerződés az Analóg bérelt vonali szolgáltatás igénybevételére Egyedi előfizetői szerződés az Analóg bérelt vonali szolgáltatás igénybevételére A szerződés azonosítója : 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató cégneve, székhelye, postacíme, cégjegyzékszáma Cégnév:

Részletesebben

WaveCom Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek

WaveCom Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek WaveCom Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Utolsó módosítás időpontja: 2017.01.10. Jelen verzió hatálybalépésének időpontja: 2017.01.01. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

M70 Group. Általános Szerződési Feltételei

M70 Group. Általános Szerződési Feltételei M70 Group Korlátolt Felelősségű Társaság Előfizetői hírközlési szolgáltatás (műholdas műsorterjesztés) nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei egységes szerkezetben Hatályba lépés kelte: 2015.

Részletesebben

Határozatlan idejű egyedi előfizetői szerződés (DIGITÁLIS KÁBELTELEVÍZIÓ) 1.ADATLAP

Határozatlan idejű egyedi előfizetői szerződés (DIGITÁLIS KÁBELTELEVÍZIÓ) 1.ADATLAP Határozatlan idejű egyedi előfizetői szerződés (DIGITÁLIS KÁBELTELEVÍZIÓ) Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés Kábeltévé (analóg KTV), DIGITÁLIS Kábeltévé és INTERNET szolgáltatás igénybevételére

Egyedi előfizetői szerződés Kábeltévé (analóg KTV), DIGITÁLIS Kábeltévé és INTERNET szolgáltatás igénybevételére Egyedi előfizetői szerződés Kábeltévé (analóg KTV), DIGITÁLIS Kábeltévé és INTERNET szolgáltatás igénybevételére Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés szerződés száma:. Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Távközlési szolgáltatások

Általános Szerződési Feltételek Távközlési szolgáltatások Általános Szerződési Feltételek Távközlési szolgáltatások Helyhez kötött telefon szolgáltatás nyújtásához ADERTIS Kft. Verzió: 1.4 ÁSZF készítésének dátuma: 2014.08.20 Módosítások: 2015.07.10, 2015.09.01,

Részletesebben

M7 Group S.A. Általános Szerződési Feltételei

M7 Group S.A. Általános Szerződési Feltételei M7 Group S.A. Előfizetői hírközlési szolgáltatások (műholdas és mikrohullámú műsorterjesztés) nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei egységes szerkezetben Hatályba lépés kelte: 2015. július

Részletesebben

ZNET Telekom Zrt. Általános Szerződési Feltételek. Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtásához

ZNET Telekom Zrt. Általános Szerződési Feltételek. Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtásához ZNET Telekom Zrt. Általános Szerződési Feltételek Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtásához Készült 2003.08.01. Előző módosítás: 2012.10.01. 2013.12.15, 2014.05.15.,2014,06.15, 07.01.,07.15, 08.15,

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS 1. ADATLAP

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS 1. ADATLAP EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS szerződés száma: INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint

Részletesebben

2. A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK

2. A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK Soft-Dekor Informatikai Rendszerház Kft H-4625, Záhony, Ifjúság út 3/a Adószám: 14037337-2-15 Tel.: 06(45)525-192/ Fax: 06(45)525-193 Mobil: 06-20/959-8858 Honlap: www.soft-telekom.hu E-mail: kapcsolat@soft-telekom.hu

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés szerződés száma:. Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben

Részletesebben

Előfizetői Szerződés

Előfizetői Szerződés Előfizetői Szerződés Mely létrejött egyrészről: Szerződő fél neve (cég esetén cégszerű elnevezés): Értesítési / Számlázási címe: Értesítési telefonszám: E-mail cím: Felhasználói név: Jelszó: Szolgáltatás

Részletesebben

Szolgáltatások minőségi mutatói - lakossági. Tartalom. 3. sz. melléklet

Szolgáltatások minőségi mutatói - lakossági. Tartalom. 3. sz. melléklet 3. sz. melléklet Szolgáltatások minőségi mutatói - lakossági Tartalom 1.1 GTS Ethernet Line... 3 1.2 GTS Ethernet VPN... 3 1.3 GTS Media Line... 3 1.4 GTS Internet Access (Bérelt vonali Internet)... 3

Részletesebben

Leskó és Nagy Kft. Általános Szerződési Feltételek

Leskó és Nagy Kft. Általános Szerződési Feltételek Leskó és Nagy Kft. Általános Szerződési Feltételek Helyhez kötött telefon szolgáltatás nyújtásához Készült: 2010.03.12. Előző módosítás: 2012.04.15 utolsó módosítás:2012.06.01. Hatályos: 2012.07.01-től

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés szerződés száma:. Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben

Részletesebben