COM.UNIQUE. Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Budapest Hegedűs Gyula u

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "COM.UNIQUE. Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87."

Átírás

1 COM.UNIQUE Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1133 Budapest Hegedűs Gyula u Általános Szerződési Feltételek elektronikus hírközlési szolgáltatások igénybevételére Érvényes: augusztus 1-től

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános adatok, elérhetőség: oldal 1.1. A szolgáltató neve és címe oldal 1.2. A szolgáltató központi ügyfélszolgálatának elérhetőségei (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő) és annak a helynek, elérhetőségnek, internetes elérhetőségnek a megnevezése, ahol egyéb ügyfélszolgálatainak elérhetőségei naprakészen megismerhetők... 6.oldal 1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének elérhetőségei (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő)... 6.oldal 1.4. A szolgáltató internetes honlapjának címe oldal 1.5. A felügyeleti szervek elérhetősége (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség) oldal 1.6. Az általános szerződési feltételek elérhetősége oldal 2. Az előfizetői szerződés megkötése és feltételei oldal 2.1. Az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó eljárás, az 5. (1) bekezdése szerinti előfizetői szerződés megkötésére irányuló ajánlat tartalmi elemei, az előfizetői szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei, a szolgáltatás igénybevételének esetleges időbeli, földrajzi, személyi, tárgyi és egyéb korlátai oldal 2.2. Az előfizetői szerződés megkötéséhez szükséges előfizetői adatok listája oldal 2.3. A szerződéskötéstől számítva az előfizetői hozzáférési pont létesítésére, vagy hálózati végponthoz, hálózathoz történő csatlakozására, és a szolgáltatás megkezdésére vállalt határidő oldal 2.4. Az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatok kezelése, nyilvántartásba vétele, változás az ajánlattevő és az előfizető adataiban oldal 3. Az előfizetői szolgáltatás tartalma oldal 3.1. A szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatás tartalma oldal 3.2. A szolgáltatás igénybevehetőségének földrajzi területe oldal 3.3. A segélyhívó szolgáltatásokhoz és a hívó helyére vonatkozó információhoz való hozzáférés és azok használatára vonatkozó leírás oldal 3.4. Tájékoztatás arról, hogy a szolgáltatás egyetemes szolgáltatás-e oldal 3.5. A szolgáltató felelősségi határát jelentő előfizetői hozzáférési pont helye oldal 3.6. Az Előfizetői jogviszony létrejötte és tartama oldal 3.7. Felelősség az Előfizetői Szerződések teljesítéséért oldal 3.8. Az Előfizetői igények elévülése oldal 3.9. A Szolgáltató igénye Előfizető által nyújtott biztosítékra oldal 4. Az előfizetői szolgáltatás minősége, biztonsága oldal 4.1. Az előfizetői szolgáltatás az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről szóló kormányrendeletben meghatározott, vagy a szolgáltató által önként vállalt szolgáltatásminőségi követelményeinek célértékei, ezek értelmezése és teljesítésük ellenőrzésének mérési módszere oldal 2

3 4.2. Amennyiben a szolgáltató hálózatában forgalommérést, irányítást, menedzselést alkalmaz, és ez hatással van a szolgáltatás minőségére, vagy az elektronikus hírközlési szolgáltatás útján elérhető más szolgáltatásokhoz, tartalmakhoz, alkalmazásokhoz történő hozzáférésre, az erre vonatkozó szabályok részletes ismertetése oldal 4.3. Tájékoztatás azon intézkedésről, amelyeket a szolgáltató a biztonságot és a hálózat egységét befolyásoló eseményekkel és fenyegetésekkel, valamint sebezhető pontokkal kapcsolatban tehet oldal 4.4. Az előfizetői végberendezés csatlakoztatásának feltételei oldal 5. A szolgáltatás szüneteltetése, korlátozása oldal 5.1. Az előfizetői szolgáltatás szüneteltetésének esetei, feltételei, az előfizető által kérhető szüneteltetés leghosszabb időtartama, a díjfizetéshez kötött szünetelés esetei, és a fizetendő díj mértéke oldal 5.2. Az előfizetői szolgáltatás korlátozásának, így különösen az előfizető által indított vagy az előfizetőnél végződtetett forgalom korlátozásának, az előfizetői szolgáltatás minőségi vagy más jellemzői csökkentésének esetei és feltételei oldal 6. Ügyfélkapcsolat, hibaelhárítás, panaszkezelés, jogviták oldal 6.1. A vállalt hibaelhárítási célértékek, a hibabejelentések nyilvántartásba vételére és a hibaelhárítására vonatkozó eljárás oldal 6.2. Az előfizetői bejelentések, panaszok kezelése, folyamata (díjreklamáció, kötbér és kártérítési igények intézése) oldal 6.3. Az előfizető jogai az előfizetői szolgáltatás hibás teljesítése esetén, az előfizetőt megillető kötbér mértéke, az előfizetői szolgáltatással kapcsolatos viták rendezésének módja oldal 6.4. Az ügyfélszolgálat működése, a panaszok kezelési rendje, az ügyfelek szolgáltató által vállalt kiszolgálási ideje oldal 6.5. A tudakozó szolgáltatás igénybevétele oldal 6.6. Tájékoztatás a szolgáltatás teljesítésével összefüggő jogviták peres és peren kívüli kezdeményezésének lehetőségéről és feltételeiről, a békéltető testülethez való fordulás jogáról, az eljárásra jogosult hatóságok, békéltető testület és egyéb szervezetek megnevezése, elérhetőségeik feltüntetése oldal 7. Díjak, díjszabás, díjfizetés, számlázás, kártérítés, kötbér oldal 7.1. Az előfizetői szolgáltatásokért fizetendő díjak meghatározása, mértéke, ennek keretében az egyszeri, rendszeres és forgalmi díjak, díjazási időszakok, díjcsomagok, hibajavításhoz kapcsolódó díjak, kedvezményes feltételekre vonatkozó általános rendelkezések, ideértve a kedvezmény igénybevételéhez szükséges minimális használatra vagy időtartamra vonatkozó bármely követelményt, a szerződés megszűnése, szüneteltetése, módosítása, korlátozás feloldása alkalmával esedékessé váló díjak, díjazási feltételek, beleértve a végberendezéssel kapcsolatos költségszámítást, díj visszatérítési kötelezettséget is, a díjfizetés és számlázás módja, rendszeressége, a számlák kézbesítésének időpontja, minden egyéb díj oldal 7.2. A kínált díjfizetési módok, a különböző fizetési módokból adódó, előfizetőt érintő eltérések oldal 7.3. Az akciók és akciós díjak elérhetősége oldal 3

4 7.4. A kártérítési eljárás szabályai oldal 7.5. A kötbér meghatározása, mértéke és módjai oldal 8. A telefonszolgáltatók esetében a számhordozással kapcsolatos eljárás részletes szabályai oldal 8.1. Számhordozás általános szabályai oldal 8.2. Számhordozás eljárásrendje oldal 9. Szerződés időtartama oldal 9.1. A szerződés időtartama, valamint a szolgáltatás nyújtásának, korlátozásának, szüneteltetésének és megszüntetésének feltételei és esetei, különösen a határozott idejű előfizetői szerződés rendkívüli felmondásának esetei oldal 9.2. Az előfizetői szerződés módosításának esetei és feltételei, a szolgáltató jogosultsága az egyoldalú szerződésmódosításra, az előfizető erről történő tájékoztatásának módja, az egyoldalú szerződésmódosítással kapcsolatban az előfizetőt megillető jogok oldal 9.3. Az előfizető által kezdeményezett szerződésmódosítás esetei, feltételei, a módosítás teljesítésének határideje oldal 10. Adatkezelés, adatbiztonság oldal A szolgáltató által kezelt adatok fajtái, tárolásuk és esetleges továbbításuk célja, időtartama oldal Az előfizető tájékoztatása az adatbiztonsági szabályokról, továbbá az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és kötelezettségeiről oldal 11. Az előfizető jogszabályban meghatározott nyilatkozatai megadásának, a nyilatkozatok módosításának, visszavonásának módjai, esetei és határideje (különösen előfizetői névjegyzékhez, a forgalmi adatokon kívüli helymeghatározó adatok nyújtásához, értéknövelt szolgáltatások nyújtásához, elektronikus hírközlési szolgáltatások értékesítéséhez, és üzletszerzés céljából történő személyes adatok kezeléséhez, tételes számla igényléséhez, az előválasztással választott közvetítő szolgáltatóra vonatkozó nyilatkozatok, egyéni előfizetői minőségre vonatkozó nyilatkozat) oldal 12. Az előfizetői szerződés megszűnésének esetei és feltételei, azon határidő megjelölése, ameddig az előfizető díjfizetési kötelezettségének eleget tehet anélkül, hogy a szolgáltató a szerződést felmondaná oldal A határozatlan idejű Előfizetői Szerződés megszüntetése rendes felmondással oldal Az Előfizetői Szerződés megszüntetése rendkívüli felmondással oldal Közös szabályok felmondás esetén oldal 13. A közvetítőválasztással kapcsolatos eljárás részletes szabályai, a közvetítőválasztást biztosító összekapcsolási szerződésekben foglaltakkal összhangban oldal 14. Az előfizetőnek a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos egyéb kötelezettségei oldal Az együttműködési és tájékoztatási kötelezettség oldal A szolgáltatás rendeltetésszerű használata oldal A végberendezéssel, illetve az előfizetőnek átadott, de a szolgáltató tulajdonát képező más elektronikus hírközlő eszközökkel kapcsolatos kötelezettségek oldal Az adatváltozás bejelentése, adatszolgáltatás oldal 4

5 15. Műsorterjesztési előfizetői szolgáltatás nyújtása esetén a díjcsomagba tartozó médiaszolgáltatások és kiegészítő médiaszolgáltatások meghatározása oldal 16. A szolgáltató jogai és kötelezettségei oldal 17. A szolgáltató-választással kapcsolatos rendelkezés oldal 18. Egyéb rendelkezések oldal 1. számú melléklet Díjszabás 2. számú melléklet Minőségi célértékek 3. számú melléklet A Szolgáltatások Használatának Műszaki Feltételei és Alapelvei 4. számú melléklet Televíziós csatornakiosztások 5. számú melléklet Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat 5

6 1. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTALÁNOS ADATAI ÉS ELÉRHETŐSÉGEI 1.1. A Szolgáltató neve és címe Teljes név: COM.UNIQUE Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidített név: Com.unique Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató ) Székhely: 1133 Budapest Hegedűs Gyula u A Szolgáltató központi ügyfélszolgálatának elérhetőségei Cím: 1133 Budapest Hegedűs Gyula u Telefonszám: Telefax: Nyitvatartási idő: Hétfő-Szerda: óráig Csütörtök: óráig Péntek: óráig Internet: A Szolgáltató hibabejelentőjének elérhetőségei Cím: 1133 Budapest Hegedűs Gyula u

7 Hibabejelentés fogadása Telefon: Telefax: Hibabejelentő elérhetősége munkanapokon óráig Hibabejelentő elérhetősége munkaszüneti napokon óráig Ezen kívüli időszakban üzenetrögzítő működik a hibabejelentések fogadására A Szolgáltató internetes honlapjának címe Felügyeleti szervek elérhetősége Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Cím: 1133 Budapest, Visegrádi u. 106 Telefon: Központi telefax: Az Általános Szerződési Feltételek elérhetősége Jelen Általános Szerződési Feltételek az ügyfélszolgálati helységben, valamint a Szolgáltató honlapján bármikor, ingyenesen megtekinthetők. Az Általános Szerződési Feltételekről a törvényben meghatározott tartalommal kivonat készül. A Szolgáltató az ÁSZF-et az Előfizető kérésére és választása alapján, az általa igényelt módon, tartós adathordozón, elektronikus levélben térítésmentesen, vagy nyomtatott formában térítés ellenében bocsátja előfizetői számára rendelkezésre. 2. AZ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE ÉS FELTÉTELEI Az Előfizetői Szerződés megkötésére vonatkozó eljárás, az 5. (1) bekezdése szerinti előfizetői szerződés megkötésére irányuló ajánlat tartalmi elemei, az előfizetői szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei, a szolgáltatás igénybevételének esetleges időbeli, földrajzi, személyi, tárgyi és egyéb korlátai A Szolgáltató az Előfizetői szolgáltatás igénybevételére vonatkozó, a szolgáltató általános szerződési feltételeiben meghatározottak szerinti előfizetői szerződés megkötésére irányuló ajánlat, igény (a továbbiakban: ajánlat) szolgáltatóhoz való beérkezését, illetve jelenlévők között az igénylő erre irányuló ajánlatáról való tudomásszerzést követően amennyiben szükséges és a szerződés megkötésére egyidejűleg nem kerül sor haladéktalanul, de legfeljebb 15 napon belül elvégzi az ajánlat teljesíthetősége érdekében szükséges vizsgálatait, és ezen határidőn belül a szerződéses ajánlat beérkezésének megfelelő módon nyilatkozik és értesíti az ajánlattevőt arról, hogy a) az ajánlatot elfogadja, és az ajánlat elfogadásával egyidejűleg az általa aláírt egyedi előfizetői szerződést átadja, megküldi, vagy távollévők között szóban kötött szerződés esetén az általa írásba foglalt szerződést a pont alkalmazásával hozzáférhetővé teszi, 7

8 b) a szolgáltatás nyújtását műszaki lehetőség hiányában az előfizetői szerződés megkötését követésétől számított 15 napig nem tudja biztosítani, de az ajánlatot elfogadja, ezzel egyidejűleg megjelöli a szolgáltatás nyújtásának megkezdésére vállalt kötelezettség teljesítésének legkésőbbi időpontját (év, hónap, nap pontossággal), amely nem haladhatja meg az ajánlat beérkezésétől számított 3 hónapot vagy c) az ajánlatot elutasítja Az elektronikus úton (különösen internetes honlapon elérhető szerződéskötési felület, vagy elektronikus levél útján) kötött előfizetői szerződés írásba foglalt (írásban megkötött) szerződésnek minősül, azt a szolgáltató köteles elektronikus úton haladéktalanul, de legfeljebb 48 órán belül visszaigazolni és iktatni. Az iktatott szerződést a szolgáltató az iktatástól számított 5 napon belül köteles az előfizetőnek elektronikus levélben ( ) megküldeni, vagy az iktatott szerződés hozzáféréséhez szükséges adatokat elektronikus levélben vagy egyéb elektronikus úton megadni Fogalmak és általános előírások Fogalmak Előfizető: az Előfizetői Szerződés alapján a Szolgáltatást megrendelő és igénybevevő természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, illetve a Ptk. alapján gazdálkodó szervezetnek minősülő szervezet, mely lehet Egyéni Előfizető, illetve Üzleti/intézményi Előfizető. Egyéni Előfizető: az a természetes személy, aki úgy nyilatkozott, hogy gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén kívül veszi igénybe a Szolgáltatást. Üzleti Előfizető: az a vállalkozás (ideértve az egyéni vállalkozót), szervezet, amely gazdasági, üzleti, vagy létesítő okiratában, jogszabályban meghatározott tevékenysége keretében veszi igénybe az elektronikus hírközlési szolgáltatást. Szolgáltatás: a Szolgáltató által nyújtott, a 2. pontban meghatározott Szolgáltatás, illetve Szolgáltatások együttese. Előfizetői Szerződés: a Szolgáltatás nyújtása tárgyában a Szolgáltató és az Előfizető között létrejött szerződés, amely a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiből és az Egyedi Előfizetői Szerződésből áll. Egyedi Előfizetői Szerződés: Az Előfizető és a Szolgáltató között a Szolgáltatás igénybevételének részletes feltételeit, valamint a jelen Általános Szerződési Feltételektől való esetleges eltéréseket tartalmazó megállapodás. Szolgáltatói kábelhálózat: a Szolgáltató tulajdonában vagy kizárólagos használatában álló távközlési hálózat. Lakáshálózat: az Előfizető tulajdonában vagy használatában álló ingatlanban kiépített távközlési hálózatszakasz. 8

9 Előfizetői hozzáférés: egy távközlő végberendezés fizikai és logikai csatlakoztatása valamely távközlő hálózathoz vagy annak részéhez azért, hogy a hálózati funkciók és a hálózaton nyújtott Szolgáltatások igénybe vehetővé váljanak az Előfizető számára. Előfizetői hozzáférési pont: az a fizikai kapcsolódási pont (interfész), amelyen keresztül az Előfizető a Szolgáltatást igénybe veszi. Az Előfizetői hozzáférési pont a Szolgáltatói kábelhálózat lakáshálózathoz való csatlakozásának pontja. Előfizetői hozzáférési pont PLC Szolgáltatás esetén: a Szolgáltató által az Előfizető használatába adott, a kismegszakító előtt telepített PLC modem Előfizető oldali, szabványos interfészű csatlakozási pontja (portja), amelyen keresztül az Előfizető a PLC Szolgáltatást igénybe veszi. Végberendezés: olyan termék vagy egy termék alkotórésze, amelynek rendeltetése a távközlő hálózatra való kapcsolódás közvetlenül vagy közvetve, az Előfizetői hálózati végponton keresztül a Szolgáltatás igénybevétele céljából. Hálózati berendezés: a Szolgáltató birtokában lévő, végberendezésnek nem minősülő, a Szolgáltatás nyújtásához felhasznált távközlő berendezés. Hatóság: a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, beleértve annak valamennyi szervét is. Törvény: a jelen Általános Szerződési Feltételek vonatkozásában az elektronikus hírközlésről szóló évi C. törvény (Eht.) és az elektronikus hírközlési előfizetői szerződés részletes szabályairól szóló 6/2011. (X.6.) NMHH rendelet, valamint az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és a felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről, valamint a díjazás hitelességéről szóló 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet. Előfizetői Bejelentés: az előfizetői panasz és a hibabejelentés. Előfizetői Panasz: az előfizető által tett olyan bejelentés, amely az igénybe vett elektronikus hírközlési szolgáltatásra vonatkozó, az előfizetői jogviszonyt érintő egyéni jogsérelem vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul és nem minősül hibabejelentésnek. Hibabejelentés: az előfizető által tett olyan bejelentés, amely az elektronikus hírközlési szolgáltatás nem előfizetői szerződés szerinti teljesítésével, így különösen a szolgáltatás csökkent minőségével vagy igénybevételi lehetőségének megszűnésével kapcsolatos A Szolgáltatás nyújtásának alapelvei A Szolgáltató a Szolgáltatást elsősorban lakóparkokon belül, lakóparki Szolgáltatóként nyújtja. A Szolgáltató a Szolgáltatást az azonos helyzetben lévő, jellemzően egy lakóparkon belüli Előfizetők számára azonos feltételekkel nyújtja. A Felek a jelen Általános Szerződési Feltételektől az Egyedi Előfizetői Szerződésben, Egyéni Előfizető esetén, kizárólag annak javára térhetnek el Általános előírások A Szolgáltató és az Előfizető illetőleg az Igénylő (a továbbiakban együttesen: Felek ) az Előfizetői Szerződést írásban, szóban vagy ráutaló magatartással köthetik meg. 9

10 Az Egyéni Előfizető a szerződéskötéskor köteles nyilatkozni arról, hogy a Szolgáltatást Egyéni Előfizetőként vagy nem Egyéni Előfizetőként (Üzleti/intézményi Előfizető) kívánja igénybe venni. A nyilatkozatot írásban kell megtenni, legkésőbb az Egyedi Előfizetői Szerződés aláírásával egyidejűleg. Amennyiben az Előfizető a nyilatkozattételt elmulasztja, a Szolgáltató úgy tekinti, hogy az Előfizető a Szolgáltatást Egyéni Előfizetőként kívánja igénybe venni. Az Előfizető az Előfizetői Szerződés fennállása alatt az általa tett nyilatkozatot írásban bármikor visszavonhatja, illetve módosíthatja. Amennyiben az Egyedi Előfizetői Szerződés a Felek között írásban jött létre, a Szolgáltató a szerződés megkötésével egyidejűleg az Egyedi Előfizetői Szerződés egy példányát az Előfizető rendelkezésére bocsátja. A Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételeket a 1.6. pontban foglaltak szerint, ügyfélszolgálatán, valamint a címen internetes honlapján teszi közzé A Szolgáltatások igénybevételének lehetőségei és korlátai Jelen Általános Szerződési Feltételek a 3.1. pontban felsorolt valamennyi Szolgáltatás igénybevételére általánosságban érvényesek, azonban egy adott Szolgáltatás nyújtására konkrét formában az Előfizető és a Szolgáltató közötti Egyedi Előfizetői Szerződés vonatkozik. A Szolgáltató a jelen Általános Szerződési Feltételek 3.1. pontjában felsorolt Szolgáltatásokat Magyarország (elsősorban Budapest és Pest megye) területén nyújtja. A Szolgáltatás igénybevételének esetleges további földrajzi korlátozását az Egyedi Előfizetői Szerződés tartalmazza A Szolgáltatások igénybevételének lehetőségei és korlátai PLC Szolgáltatás esetén A PLC technológia sajátosságai, így különösen az elektromos hálózat műszaki állapota, valamint az áramszolgáltató és a Szolgáltató, vagy az Előfizető szerződéses jogviszonyai függvényében a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Előfizető bejelentett Szolgáltatás iránti igényének a fenti indokokból elutasítsa, vagy a szerződéskötési ajánlatát visszavonja. A Szolgáltató jogosult az Előfizetői Szerződés megkötését elutasítani abban az esetben is, ha az igényfelmérés alapján az Előfizető birtokában lévő ingatlanon (lakáson) belül bárhol, bármely csatlakozási ponton a Szolgáltató optimális jelerősséget mér (telepítési hely), ám a PLC modem elhelyezését az Előfizető más elektromos aljzathoz igényli csatlakoztatni. Ilyen esetben az Előfizető a PLC Díjszabásban foglalt Igényfelmérési díj megfizetésére köteles. Az Előfizető igényének elutasítása, valamint a szerződéskötési ajánlat visszavonása esetén a Szolgáltatót felelősség nem terheli A Szolgáltatások igénybevételének lehetőségei és korlátai KÁBELTÉVÉ Digitális Minőségű Szolgáltatás esetén KÁBELTÉVÉ Digitális minőségű szolgáltatás igénybevételének speciális feltételei Digitális minőségű szolgáltatás igénybevételéhez dekódoló egység (set-top-box és kártya) szükséges, amely kizárólag egy televízió készülékhez csatlakoztatható. A digitális minőségű szolgáltatás igénybevételéhez EuroSCART vagy RCA audio/video csatlakozással rendelkező végberendezés szükséges. A HD digitális adások/műsorok igénybevételére csak a megfelelő jelzéssel (pl. HD- Ready. ill. HD-TV) és HDMI csatlakozóval ellátott televízió készülékek alkalmasak. Szolgáltató a televízió készülék (vevőberendezés) alkalmasságát nem vizsgálja, azért nem felel. A vevőberendezés hangolása 10

11 az Előfizető feladata, kivéve azt az esetet, amikor a Szolgáltató érdekében eljáró személy a kábelhálózatra csatlakozással egy időben történő behangolást elvégzi. A set-top-box készüléket a Szolgáltató biztosítja az Előfizető igénye szerint, bérlet, vagy eladás (értékesítés) mellett. Az Előfizető által az igénybevett Szolgáltatásoktól függően fizetendő bérleti díjat, vételárat, illetve kaució összegét a Díjszabás (1. sz. melléklet) tartalmazza. A set-top-box készülékhez a Szolgáltató felhasználói kézikönyvet biztosít. A felhasználói kézikönyv mindenkor érvényes példánya a Szolgáltató ügyfélszolgálatán hozzáférhető. A dekódoló kártyát a Szolgáltató az Előfizető számára kizárólag használatba adja, a digitális minőségű szolgáltatás igénybevételének időtartamára. A dekódoló kártya nem kerül az Előfizető tulajdonába, a dekódoló kártya a Szolgáltató tulajdonában marad. A dekódoló egység áramellátásáról, biztonságáról, vagyonvédelméről az Előfizető saját költségére és kockázatára gondoskodik. Abban az esetben, ha az Előfizető a set-top-box-ot az Előfizető hozzáférési pontra kapcsolódó, saját tulajdonú lakáshálózatára csatlakoztatja, úgy annak a jelátvitel minőségére vonatkozó célértékekért a Szolgáltató nem felel. A set-top-box készülékek üzembe helyezéséhez a Szolgáltató SD eszköz esetén RCA vagy Euroscart kábelt, HD eszköz esetén HDMI kábelt biztosít. A kábelek rendeltetésszerű használat melletti meghibásodása esetén a Szolgáltató cserét biztosít az átadott set-top-boxra irányadó jótállási idő alatt Előfizető használatába adott berendezésekkel kapcsolatos garanciális feltételek Az Előfizető használatába adott dekódoló berendezés (bérelt set-top-box készülék, kártya) rendeltetésszerű használata melletti meghibásodása esetén a Szolgáltató az általános hibaelhárítási határidőn belül cserekészüléket biztosít. A megvásárolt, új set-top-box készülékre vonatkozó jótállás időtartama a gyártói jótállással egyezik meg, de legalább 12 hónap, kezdete a vásárlás napja, vagy, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató által megbízott személy végzi, az üzembe helyezés napja. Rendeltetésszerű használat melletti meghibásodás esetén a garanciális időszak alatt a javítás időtartamára Szolgáltató cserekészüléket biztosít. Amennyiben a megvásárolt set-top-box nem javítható, az Előfizetőnek a Szolgáltató garanciális új készüléket biztosít. A Szolgáltató használt készüléket is értékesíthet az Előfizető számára, amennyiben az Előfizető elfogadja a Szolgáltató által felkínált árat. Ellenkező megállapodás hiányában használt készülékre jótállás nem terjed ki. A jótállási időn túl, vagy a nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodás esetén a Szolgáltató jótállása, szavatossága nem érvényes Bérleti feltételek Szolgáltató fenntartja annak jogát, és az Előfizető elfogadja, hogy a Szolgáltató a dekódoló egység átvételekor megvizsgálja és megállapítsa az Előfizető által visszaadott dekódoló egység megfelelő műszaki, vagy esztétikai állapotát. Amennyiben az Előfizető a dekódoló egységet nem, vagy nem megfelelő műszaki, vagy esztétikai állapotban szolgáltatja vissza, kártérítési díjat köteles fizetni, ami az Előfizető által adott Letéti díj összegéből levonásra kerül. Ha az Előfizető 11

12 a) a dekódoló egységet nem adja vissza, vagy az működésképtelen, a kártérítési díj összege megegyezik az adott dekódoló egység vételárának összegével, b) által visszaadott dekódoló egység működőképes, de nem megfelelő műszaki, vagy esztétikai állapotú, a kártérítési díj összege az adott dekódoló egység vételárának 50 %-a. c) által visszaadott dekódoló egység működőképes, de a tartozékok hiányoznak akkor a hiányzó tartozékok után Szolgáltató jogosult a Díjszabás D. pontjában meghatározott kártérítési díjat kiszámlázni. Nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodás esetén a Szolgáltató az új készülékre vonatkozó Letéti Díj ellenében biztosít cserét, felszámítva a kártérítési díj összegét is. Amennyiben az Előfizető a dekódoló egységet térítésmentesen kapta kézhez a Szolgáltatótól, és az Előfizető azt nem, vagy nem megfelelő műszaki, vagy esztétikai állapotban szolgáltatja vissza, a fenti pontban foglaltak szerinti kártérítési díjat köteles a Szolgáltató által kiállított számla alapján megfizetni Az Előfizető értesítése, tájékoztatása Ha jogszabály az előfizető értesítését írja elő és amennyiben a szolgáltató számlalevelet is küld, a szolgáltató köteles a számlalevél mellékletében értesíteni az előfizetőt Ha jogszabály az előfizető értesítését írja elő és a szolgáltató a szolgáltatás jellegéből adódóan nem köteles számlalevelet küldeni, illetve ha az értesítés számlalevélben történő teljesítésére azért nincs mód, mert az értesítés jogszabály által előírt időpontja a számlalevél előfizetőnek történő, szolgáltató általános szerződési feltételei által meghatározott megküldési időpontját megelőzi, a szolgáltató választása szerint az ÁSZF és pontjaiban foglaltakra figyelemmel - az értesítési kötelezettségének a következő módon tehet eleget: a) az előfizető közvetlen értesítésével, postai úton az elektronikus hírközlési szolgáltatás jellegéhez igazodó módon, b) elektronikus levélben az előfizető által e célra megjelölt címre; c) egyéb elektronikus hírközlés útján, az internetes honlapon történő közzétételre utalással, vagy d) az értesítendő előfizetők körétől függően országos vagy megyei napilapban legalább két alkalommal feladott közlemény útján, amellyel egyidejűleg a szolgáltató köteles az értesítést az ügyfélszolgálatán is hozzáférhetővé tenni A pont a)-c) pontjában meghatározott értesítési módokat a szolgáltató akkor alkalmazhatja, ha maradandó módon rögzíteni tudja, hogy a) a szóbeli értesítést az előfizető tudomásul vette, b) az elektronikus dokumentumban vagy az elektronikus levélben foglalt értesítést az elektronikus értesítés elfogadásáról előzetesen nyilatkozó előfizetőnek hitelesen igazolható módon megküldték, vagy c) a postai levélben foglalt értesítést az előfizetőnek igazolható módon megküldték A pont d) pontjában meghatározott értesítési módot a szolgáltató kizárólag az ÁSZF és pontjai és az ÁSZF pontja szerinti értesítések esetén alkalmazhatja. Nem alkalmazhatja a pont d) pontjában meghatározott értesítési módot, ha az előfizetői szerződés tárgyát képező szolgáltatásra irányadó az előfizető által fizetendő előfizetési díjak és egyéb kapcsolódó díjak - beleértve a számhordozással kapcsolatos díjakat és a szerződés megszüntetésekor esedékes díjakat, az előfizető számára nyújtott kedvezmények, valamint a költségek mértéke, a díjak megfizetésének ideje, módja változik Az előfizető jogai gyakorlására nyitva álló határidőket a legkésőbbi értesítéstől kell számítani. 12

13 2.2. Az előfizetői szerződés megkötéséhez szükséges előfizetői adatok listája Minimum az alábbi Előfizetői adatokat kell tartalmaznia az Előfizetői Szerződésnek: Az előfizető személyes adatai: a) az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye vagy székhelye, b) az előfizetői hozzáférési pont helye, c) az előfizető számlázási címe, szükség esetén számlaszáma, d) egyéni előfizető esetén az előfizető születési neve, anyja születési neve, születési helye és ideje, e) korlátozottan cselekvőképes előfizető esetén az utólag fizetett díjú szolgáltatásokra vonatkozó előfizetői szerződésben a törvényes képviselő a), c) és d) pont szerinti adatai, f) nem egyéni előfizető esetén az előfizető cégjegyzékszáma vagy más nyilvántartási száma, valamint szükség esetén az előfizető pénzforgalmi számlaszáma, g) kapcsolattartásra alkalmas elérhetőségek. A Szolgáltató adatai: - a szolgáltató neve, székhelye, postacíme, - a szolgáltató cégjegyzékszáma, - a központi ügyfélszolgálat telefonszáma és internetes elérhetősége, - a hibabejelentő elérhetősége, - az internetes honlap elérhetősége; - a szerződés tárgyát képező előfizetői szolgáltatás o a szolgáltatás rövid leírása, a díjcsomag megnevezése, az előfizető által kért szolgáltatások, o utalás az általános szerződési feltételek azon vonatkozó pontjaira, amelyek meghatározzák a szolgáltatást jellemző, az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről szóló kormányrendeletben meghatározott, vagy a szolgáltató által önként vállalt szolgáltatásminőségi követelmények célértékeit, o amennyiben a szolgáltató hálózatában forgalommérést, irányítást, menedzselést alkalmaz, és ez hatással van a szolgáltatás minőségére, vagy az elektronikus hírközlési szolgáltatás útján elérhető más szolgáltatásokhoz, tartalmakhoz, alkalmazásokhoz történő hozzáférésre, akkor az előfizető erre vonatkozó tájékoztatása, és utalás az általános szerződési feltételek azon pontjára, amely ennek részletes feltételeit tartalmazza, o a szolgáltatás megkezdésének határideje, o az előfizetőnek nyújtott előfizetői szolgáltatásra vagy szolgáltatásokra vonatkozó alapvető díjszabás (díjcsomag), a díjszámítás alapja, utalás arra, hogy a kapcsolódó egyéb díjak a szolgáltatás jellemző feltételétől eltérő használati mód (így különösen: külföldi használat, adatkorlát átlépése, a határozott idejű szerződés lejáratát követő használat) díjai az általános szerződési feltételekben hol találhatóak, azzal, hogy e díjak az egyedi előfizetői szerződés részét képezik anélkül, hogy azok az egyedi előfizetői szerződésben tételesen fel lennének sorolva, 13

14 o forgalomtól függő díjazású díjcsomagok estében a rendellenes fogyasztási szokások vagy túlzott fogyasztás esetén a szolgáltató által küldött ingyenes értesítés módja, o amennyiben a szolgáltató az adott szolgáltatás tekintetében az igénybevétel korlátjaként összeghatárokat vagy adatmennyiségeket határoz meg, és ezek túllépése esetén az Eht (1) bekezdés d) pontja szerinti korlátozással él, az erre vonatkozó külön feltételek, o a díjfizetés módja, o a számlakibocsátás határideje, o értelemszerűen a támogatott készülékek (végberendezések) támogatási összege és kedvezményes ára, a határozott idejű szerződés felmondásának a készüléktámogatáshoz kapcsolódó jogkövetkezményei, o az előfizető hívószáma, amennyiben a szolgáltató a szolgáltatáshoz telefonszámot rendelt és az rendelkezésre áll, illetve amennyiben a szerződéskötés időpontjában nem áll rendelkezésre, az előfizetői hívószám közlésének határideje, o a határozott idejű szerződés tárgyát képező előfizetői szolgáltatással kapcsolatban a díjcsomagban igénybe vehető médiaszolgáltatások száma, az ingyenesen letölthető adatmennyiség, az ingyenesen lebeszélhető percek, az ingyenesen küldhető SMS-ek, MMS-ek száma, valamint a nyújtott kedvezmények mértéke; - az előfizetői szerződés időtartama: o az előfizetői szerződés hatálybalépése, időtartama, o a kedvezményes feltételek igénybevételéhez szükséges minimális használatra vagy időtartamra vonatkozó követelmény, beleértve a megszüntetésre, és megszüntetés esetén a készülékre, végberendezésre vonatkozó megállapodást is, o a határozott időtartamú szerződés megszüntetésének jogkövetkezményei, o utalást az általános szerződési feltételek azon pontjára, mely meghatározza, hogy a határozott idejű szerződés lejáratát követően a szolgáltatás milyen díj és feltételek mellett vehető igénybe, o a határozott idejű szerződés rendkívüli felmondásának a szolgáltató általános szerződési feltételeiben, valamint e rendeletben meghatározott esetei, illetve utalás az általános szerződési feltételek azon pontjára, amely a felmondás feltételeit és jogkövetkezményeit tartalmazza; o az általános szerződési feltételek elérhetősége, amennyiben az egyes fejezetek külön-külön is elérhetők, a fejezetek elérhetősége; - az előfizető adatkezeléssel kapcsolatos, jogszabályban meghatározott értelemszerű nyilatkozatai megadása, a nyilatkozatok módosításának, visszavonásának módjai, esetei és határideje: o az előfizetői névjegyzékkel, o a forgalmi adatokon kívüli helymeghatározó adatok nyújtásával, o az elektronikus hírközlési szolgáltatások értékesítése és üzletszerzés céljából történő személyes adatok kezelésével, o a tételes számlamelléklet, illetve a hívásrészletező igénylésével, o az előválasztással választott közvetítő szolgáltatóval, o az egyéni előfizetői minőséggel, o a kis- és középvállalkozási minőséggel, o az egyedi előfizetői szerződésben foglaltak megismerésével, 14

15 o a 6. (3) bekezdés szerinti, az elállási jogra vonatkozó tájékoztatás tudomásul vételével kapcsolatos, egyértelmű (igen/nem) nyilatkozat az Eht.- ban foglaltaknak megfelelően; - az előfizetői szerződés egyoldalú módosítása kapcsán az előfizetőt megillető jogok; - amennyiben a szolgáltató az adott szolgáltatás tekintetében az igénybevétel korlátjaként összeghatárokat, vagy adatmennyiségeket határoz meg, és ezek túllépése esetén az Eht (1) bekezdés d) pont szerinti korlátozással él, az előfizető nyilatkozata az erre vonatkozó külön feltételek elfogadásáról; - a szerződés módosításának legfőbb esetei, feltételei, utalva az általános szerződési feltételekre; - az előfizetői szerződés megszűnésének legfőbb esetei, feltételei, utalva az általános szerződési feltételekre; - az előfizető tájékoztatása arról, hogy jogvita esetén milyen típusú eljárások állnak a rendelkezésére, valamint az általános szerződési feltételek azon rendelkezéseinek megjelölése, melyek ezen eljárásokkal és az eljáró szervekkel kapcsolatos tájékoztatást tartalmazzák; - az előfizető tájékoztatása arról, hogy az igénybe vett szolgáltatás egyetemes szolgáltatás-e; - utalás arra, hogy az általános szerződési feltételek mely pontjai tartalmazzák a szolgáltatói szerződésszegés jogkövetkezményeit, így különösen a szolgáltatás minőségére, szüneteltetésére vonatkozó rendelkezések megszegése esetén az előfizetőt megillető jogokat, a díjvisszatérítés rendjét, az előfizetőt megillető kötbér mértékét; - utalás arra, hogy az általános szerződési feltételek mely pontjai tartalmazzák a szerződés szüneteltetésének és a szolgáltatás korlátozásának feltételeit; - a hibabejelentések megtételének, számlapanaszok bejelentésének lehetséges módjai, utalás arra, hogy az általános szerződési feltételek mely pontjai tartalmazzák a hibabejelentések és számlapanaszok elintézési rendjét, a karbantartási szolgáltatások biztosítására vonatkozó információkat A Szolgáltató Előfizetői jogviszonyt csak országi lakhellyel, tartózkodási hellyel, székhellyel, illetve telephellyel rendelkező Előfizetővel létesít. Amennyiben Előfizető az előbbiek közül egyikkel sem rendelkezik, Szolgáltató Előfizetői jogviszonyt kizárólag vagyoni biztosíték kikötésével létesít Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy Előfizetői jogviszonyt nem létesít az adott szolgáltatási végpontra addig, ameddig azon a korábbi Előfizető számlatartozásának behajtási folyamata le nem zárult. Ettől a gyakorlattól a Szolgáltató saját hatáskörében eltérhet A szerződéskötéstől számítva az Előfizetői hozzáférési pont létesítésére, vagy hálózati végponthoz, hálózathoz történő csatlakozás és szolgáltatás megkezdésére vállalt határidő Előfizetői hozzáférés létesítésének vállalási határideje: 15 nap, vagy az előfizetői szerződésben az Előfizető által megjelölt későbbi időpont, de legfeljebb a szerződéskötést követő 3 hónapon belül Az Előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatok kezelése, nyilvántartásba vétele, változás az ajánlattevő és az előfizető adataiban Előfizetői Szerződés megkötésére irányuló ajánlattételnek minősül a Szolgáltatás nyújtásának megrendelésére vonatkozó igénylői bejelentés, továbbá az az értesítés, amelyet a Szolgáltató az Előfizetői hozzáférési pont létesítésének lehetőségéről ad ki, valamint a Szolgáltatás igénybevételének feltételeit tartalmazó szerződéskötési ajánlat. 15

16 A Szolgáltató a bejelentett igényeket, az értesítést, valamint az Ajánlattevő által tett szerződéskötési ajánlatokat nyilvántartásba veszi, mely nyilvántartás tartalmazza: a) az írásban megtett ajánlatnak a Szolgáltatóhoz való érkezésének, a szóbeli ajánlatnak a Szolgáltatóval való közlésének időpontját, b) az elutasítást tartalmazó dokumentum keltét és annak az Ajánlattevő részére való megküldés időpontját, annak módját, amennyiben az ajánlat a Szolgáltató által elutasításra kerül, c) az írásbeli előfizetői szerződésnek az Előfizető részére való megküldés időpontját és az előfizetői szerződés számát, amennyiben az ajánlat a Szolgáltató által elfogadásra kerül. Az igénylői bejelentés elvárt tartalmi elemei: a) az Igénylő neve (ha nem egyéni Előfizető, akkor cégszerű megnevezése), címe; b) egyéni Előfizető esetén, személyazonosságát igazoló fényképes igazolvány (személyi igazolvány, útlevél), ha nem egyéni Előfizető, akkor az Igénylő cégkivonata (30 napnál nem régebbi); aláírási jogosultság igazolása (aláírási címpéldány);] c) az Előfizetői hozzáférési pont(ok) létesítési helye, a csatlakoztatni kívánt berendezések jellege és darabszáma; d) az igényelt Szolgáltatás(ok) felsorolása; e) az igénybejelentés helye és időpontja. A nem megfelelő igénybejelentés kiegészítésére a Szolgáltató - a bejelentés kézhezvételétől számított 15 napon belül - 15 napos határidő megjelölésével felhívja az Igénylőt. Amennyiben a Szolgáltató műszaki lehetőségek hiányában nem képes kielégíteni a bejelentett Szolgáltatás iránti igényt, akkor erről az Igénylőt haladéktalanul értesíti, továbbá az igényt nyilvántartja a Szolgáltató Ügyviteli rendszerében. Amennyiben a megváltozott műszaki lehetőségek következtében a Szolgáltatás nyújtásának akadályai elhárultak, erről az Igénylőt 15 napon belül értesíti Változás az igénylő adataiban Az Igénylőnek az igénybejelentés elvárt tartalmi elemei közül bármelyik adatában bekövetkezett változást a Szolgáltatónak a változás bekövetkezésétől számított 3 munkanapon belül a Szolgáltató ügyfélszolgálati helyiségében vagy személyesen vagy meghatalmazott személy útján írásban be kell jelentenie. A bejelentett adatváltozás Szolgáltató általi tudomásulvétele esetén az előfizetői szerződés ezen megváltozott adatokkal hatályban marad. Amennyiben fenti bejelentésnek az Igénylő határidőben nem tesz eleget, a jogkövetkezmények kizárólag Őt terhelik. A szerződésben szereplő és a kapcsolattartásra vonatkozó adatváltozás esetén a fentebb megállapított feltételek az irányadók. Nem minősül adatváltozásnak az Igénylő személyváltozása, amelyre az átírás szabályai az irányadók. 3. AZ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁS TARTALMA 3.1. A Szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások meghatározása és azok tartalma 16

17 Telefon szolgáltatások Nyilvános helyi távbeszélő Szolgáltatás Ide tartozik a helyi hívási területek közötti kapcsolat megteremtése és fenntartása érdekében végzett kapcsoló-, átviteli Szolgáltatás. A hangátvitel mellett egyéb jelek átvitelére is szolgál (pl. fax, teletext) és díjazása lehet forgalomarányos vagy átalánydíjas. Ez a Szolgáltatás az igénybevevő számára hozzáférést enged a Szolgáltató teljes hálózatához és néhány esetben korlátozott számú kapcsolási körzethez is (WATS ). Nyilvános távolsági távbeszélő Szolgáltatás Ide tartoznak a hagyományos (analóg) távbeszélő-szolgáltatások, amelyek hangátvitelt biztosítanak a helyi hálózatból a belföldi, illetve a nemzetközi hálózatba; valamint a telex-, távíró-, teletext- és telefax-szolgáltatások. Nyilvános belföldi távolsági távbeszélő szolgáltatás Nyilvános nemzetközi távolsági távbeszélő szolgáltatás Vezetékes műsorjel elosztás (KÁBELTÉVÉ) Rádió- és televízióműsorok kábel útján történő továbbítása Internet hozzáférés-, ellátás szolgáltatása (Internetszolgáltatás) Ide tartozik: személyek (természetes személyek és gazdálkodó szervezetek) részére az internet hozzáféréshez szükséges feltételek biztosítása. Internet hozzáférési Szolgáltatás Ethernet hálózati csatlakozáson keresztül Az Internet Ethernet hálózati csatlakozáson Szolgáltatás időben állandó Internet hozzáférést biztosít a Szolgáltató saját hírközlési csatornáján. Az Előfizető végberendezése (számítógép, router) a Szolgáltató Cat5 (TIA/EIA-568-B szerint) kategóriájú csavart réz érpárokból álló UTP kábelhálózatához az Előfizető ingatlanában (lakás, iroda) kiépített lakáshálózaton keresztül, kihelyezett Szolgáltatói távközlési berendezés használata nélkül, közvetlenül csatlakozik, 10BaseT, vagy 100baseTX interfésszel. A Szolgáltatás igénybe vételéhez a lakáshálózatnak a Cat5 kábelezési szabványnak meg kell felelnie. A Szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges beállításokat, és a Szolgáltatás használatával kapcsolatos egyéb tudnivalókat, irányelveket a 3. számú melléklet tartalmazza. Internet hozzáférési Szolgáltatás VDSL csatlakozáson keresztül Az Internet VDSL hálózati csatlakozáson Szolgáltatás időben állandó Internet hozzáférést biztosít a Szolgáltató saját hírközlési hálózatán. A Szolgáltatást a Szolgáltató távbeszélő hálózatokra rendszeresített, csavart réz érpárból álló kábelhálózatához csatlakoztatott kihelyezett távközlési berendezés VDSL modem használatával lehet igénybe venni. Az Előfizető végberendezése (számítógép, router) a Szolgáltató által biztosított VDSL modemhez csatlakozik, 10BaseT, vagy 100baseTX interfésszel. A Szolgáltatás igénybevételéhez a lakáshálózatnak a Cat3 (TIA/EIA-568-B szerint) kábelezési szabványnak meg kell felelnie. 17

18 A Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges beállításokat, és a Szolgáltatás használatával kapcsolatos egyéb tudnivalókat, irányelveket a 3. számú melléklet tartalmazza. Üzleti Internet Az Üzleti Internet Szolgáltatás időben állandó Internet hozzáférést biztosít a Szolgáltató saját hírközlési csatornáján. Az Előfizető a Szolgáltatást üzleti céljai elősegítésére felhasználhatja. Az Előfizető végberendezése (számítógép, router) a Szolgáltató Cat5 (TIA/EIA-568-B szerint) kategóriájú csavart réz érpárokból álló UTP kábelhálózatához az Előfizető ingatlanában (lakás, iroda) kiépített lakáshálózaton keresztül, kihelyezett Szolgáltatói távközlési berendezés használata nélkül, közvetlenül csatlakozik, 10BaseT, vagy 100baseTX interfésszel. A Szolgáltatás igénybevételéhez a lakáshálózatnak a Cat5 kábelezési szabványnak meg kell felelnie. Az előfizetéshez tartozó, vagy külön megrendelt fix IP címet Szolgáltató jogosult legalább 8 napos előzetes értesítéssel megváltoztatni. A Szolgáltatás internetszerver-üzemeltetésre nem jogosít. Internet hozzáférési Szolgáltatás Előfizetői végberendezésekkel szemben támasztott követelményei: Az Előfizetői végberendezés az Előfizető által a Szolgáltatás-hozzáférési pontra csatlakoztatott eszköze (leginkább számítógép, de lehet pl. router, tűzfal, stb.). A Szolgáltató tájékoztatja az Előfizetőt a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges minimálisan ajánlott hardver és szoftver követelményekről. Az Előfizetői végberendezéssel kapcsolatban Szolgáltatót egyéb kötelezettség nem terheli. A Szolgáltatás átadásához szükséges eszközök a Szolgáltató tulajdonát képezik (a hálózati elemek és a kihelyezett távközlési berendezés) és ezek beszerzését a Szolgáltató végzi. Bármely Szolgáltatás igénybevételekor minden Előfizetői végberendezést (készüléket) úgy kell kialakítani, hogy teljesítse a) az Előfizető és bármely más személy életének, egészségének és biztonságának védelmi követelményeit, beleértve a külön jogszabályba foglalt biztonsági követelményeket, de feszültségkorlátozás alkalmazása nélkül b) Az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó, külön jogszabályba foglalt védelmi követelményeket. A készüléket az előző bekezdésekben előírtakon felül úgy kell kialakítani, hogy rendeltetésétől függően megfeleljen a következő előírások közül egy vagy több követelménynek. A készüléknek alkalmasnak kell lennie: a) A távközlő hálózatokon keresztül más készülékekkel történő együttműködésre és megfelelő típusú interfészekhez való csatlakoztatásra b) Arra, hogy ne okozzon káros hatásokat a távközlő hálózatban vagy annak működésében és ne használja helytelenül a távközlő hálózatok erőforrásait, amellyel a Szolgáltatás elfogadhatatlan korlátozását idézné elő PLC Szolgáltatás A PLC Szolgáltatás az elektromos hálózaton keresztül, elektromos jelek egyes frekvenciatartományainak felhasználását igénybevevő technológiával történő telekommunikációs (Power Line Communication a továbbiakban PLC) Szolgáltatás (PLC Szolgáltatás). A PLC technológia alkalmazásával a Szolgáltató Internet-szolgáltatást (PLC Internet) és IP alapú (VoIP) telefonszolgáltatást (PLC Telefon) biztosít (PLC Internet és PLC Telefon együttesen: PLC 18

19 Szolgáltatás) az Előfizető számára. A PLC Szolgáltatás kizárólag a Szolgáltató által meghatározott földrajzi területeken (különösen: egyes lakóparkokban), a Szolgáltató által biztosított, az elektromos hálózathoz csatlakoztatott eszközzel (modem) vehető igénybe. A PLC Szolgáltatásra vonatkozóan Szolgáltató az általános szabályzásoktól eltérő szabályokat állapíthat meg jelen ÁSZF-ben Kiegészítő Szolgáltatások A Szolgáltató egyedileg meghatározott, a fenti pontokban foglalt Előfizetői Szolgáltatások mellett az Előfizető részére kiegészítő Szolgáltatásokat nyújthat. A kiegészítő Szolgáltatások önállóan is igénybe vehetők, amennyiben erre vonatkozóan az Előfizető és a Szolgáltató közösen megállapodnak. A kiegészítő Szolgáltatások nyújtására a továbbiakban a jelen Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak. Elektronikus levelezés ( ) A Szolgáltató az elektronikus levélküldést pillanatnyilag SMTP, a levelek letöltését pedig POP3 protokollon keresztül bonyolítja. A Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges beállításokat, illetve a Szolgáltatás használatával kapcsolatos egyéb tudnivalókat, irányelveket a 3. számú melléklet tartalmazza A Szolgáltatás igénybevehetőségének földrajzi területe A Szolgáltató a jelen Általános Szerződési Feltételek 3.1. pontjában felsorolt Szolgáltatásokat Magyarország (elsősorban Budapest és Pest megye) területén nyújtja. A Szolgáltatás igénybevételének esetleges további földrajzi korlátozását az Egyedi Előfizetői Szerződés tartalmazza A segélyhívó szolgáltatásokhoz és a hívó helyére vonatkozó információkhoz való hozzáférés és azok használata A Szolgáltató biztosítja az Előfizető részére, hogy elérhesse a Kormány által rendeletben meghatározott hívószámokon keresztül, ideértve a 112 egységes európai segélyhívószámot is, a segélyhívó szolgálatok, valamint segélyszolgálati állomások elérését. A Szolgáltató a segélyhívó szolgálatok és a segélyszolgálati állomások rendelkezésére bocsátja, a segélyhívások megválaszolása céljából a hívó fél azonosítása kijelzésének letiltására, továbbá a helymeghatározási adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulásának hiánya vagy visszavonása esetén is az Előfizető (Hívó) fél azonosítására, illetve a helymeghatározásra vonatkozó adatokat Tájékoztatás arról, hogy a Szolgáltatás egyetemes szolgáltatás-e A Szolgáltató tájékoztatja az Előfizetőket, hogy a nyújtott Szolgáltatások nem minősülnek egyetemes Szolgáltatásnak A Szolgáltató felelősségi határát jelentő Előfizetői hozzáférési pont helye Az Előfizetői hozzáférési pont, az a fizikai kapcsolódási pont (interfész), amelyen keresztül az Előfizető a Szolgáltatást igénybe veszi. Ez a Szolgáltatói kábelhálózat lakáshálózathoz való csatlakozásának pontja. 19

20 3.6. Az Előfizetői jogviszony létrejötte és tartama A felek az Előfizetői Szerződést írásban, szóban vagy ráutaló magatartással (különösen az Előfizetői Szolgáltatás igénybevételével) köthetik meg Ha a felek az előfizetői szerződést írásban kötik meg, a szolgáltató köteles a szerződés megkötésével egyidejűleg az egyedi előfizetői szerződést írásban, az általános szerződési feltételeket, pedig az előfizető kérése és választása alapján az általa igényelt módon és formában - tartós adathordozón, elektronikus levélben, vagy nyomtatott formában - a rendelkezésére bocsátani. Egyéb módon történő szerződéskötés esetén a szolgáltató köteles tájékoztatni az előfizetőt az általános szerződési feltételek elérhetőségéről Ha a felek az előfizetői szerződést írásban kötik meg, a természetes személy előfizetőnek a szerződéskötéskor kell nyilatkoznia arról, hogy az előfizetői szolgáltatást egyéni előfizetőként vagy nem egyéni előfizetőként kívánja igénybe venni. Ha az előfizetői szerződést nem írásban kötik, a szolgáltató köteles biztosítani, hogy az előfizető egyszerű módon és ingyen megtehesse az egyéni előfizetői minőségre vonatkozó nyilatkozatát. A nyilatkozat megtételének módját, annak határidejét egyebekben a szolgáltatói általános szerződési feltételek határozzák meg. Az előfizető az előfizetői szerződés hatálya alatt az így tett nyilatkozatát az általános szerződési feltételekben meghatározott módon vonhatja vissza vagy módosíthatja Az írásban megkötött egyedi előfizetői szerződésnek, jól látható módon, figyelemfelhívó jelleggel, jól értelmezhető módon tartalmaznia kell az általános szerződési feltételekben foglaltaktól való valamennyi eltérést, továbbá a szolgáltatás sajátosságaira figyelemmel minimum az alábbiakat: a) személyes adatok; b) szolgáltató adatai; c) a szerződés tárgyát képező előfizetői szolgáltatás; d) az előfizetői szerződés hatálybalépése, időtartama; e) az általános szerződési feltételek elérhetősége, amennyiben az egyes fejezetek külön-külön is elérhetők a fejezetek elérhetősége; f) az előfizető adatkezeléssel kapcsolatos, jogszabályban meghatározott nyilatkozatai megadásának, a nyilatkozatok módosításának, visszavonásának módjai, esetei és határideje (különösen előfizetői névjegyzékhez, a forgalmi adatokon kívüli helymeghatározó adatok nyújtásához, hírközlési szolgáltatások értékesítése, és üzletszerzés céljából történő személyes adatok kezeléséhez, tételes számla igényléséhez, az előválasztással választott közvetítő szolgáltatóra vonatkozó nyilatkozatok, egyéni előfizetői minőségre vonatkozó nyilatkozat); Ha a természetes személy előfizető korlátozottan cselekvőképes, az utólag fizetett díjú szolgáltatásokra vonatkozó előfizetői szerződés személyes adatok pontjában a természetes személy előfizető törvényes képviselőjének adatait is tartalmaznia kell Fogyasztó esetében semmis az egyéni előfizetői szerződés azon rendelkezése, amely szerint az előfizető az általános szerződési feltételeket átolvasta, és az abban foglaltakat tudomásul vette Az írásban megkötött Előfizetői Szerződés azon a napon jön létre, amikor a Szolgáltató iktatja az Előfizető által is aláírt Egyedi Előfizetői Szerződést, és mindaddig hatályban van, amíg fel nem mondják, vagy meg nem szűnik. 20

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI v4

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI v4 A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI v4 KÉSZÍTÉS DÁTUMA: 2009. SZEPTEMBER 1. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Gergi Háló Kft Általános Szerződési Feltételek Telefon szolgáltatás igénybevételére 1.oldal Gergi Háló Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Telefon

Részletesebben

3.A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA... 21

3.A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA... 21 M70 Group Korlátolt Felelősségű Társaság Előfizetői hírközlési szolgáltatás (műholdas műsorterjesztés, helyhez kötött távbeszélő, ADSL Internet és mobilinternet) nyújtására vonatkozó Általános Szerződési

Részletesebben

M70 Group. Általános Szerződési Feltételei

M70 Group. Általános Szerződési Feltételei M70 Group Korlátolt Felelősségű Társaság Előfizetői hírközlési szolgáltatás (műholdas műsorterjesztés, helyhez kötött távbeszélő, ADSL Internet és mobilinternet) nyújtására vonatkozó Általános Szerződési

Részletesebben

Opticon Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

Opticon Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Opticon Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Hatályos: 2014. november 01-től 1. oldal Tartalomjegyzék Oldal 1. Általános

Részletesebben

evision Általános Szerződési Feltételei

evision Általános Szerződési Feltételei evision Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Előfizetői hírközlési szolgáltatás (műsorterjesztés) nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei egységes szerkezetben Hatályba

Részletesebben

ActivCom Távközlési Kft 1172 Budapest, Jásztelek u. 11.

ActivCom Távközlési Kft 1172 Budapest, Jásztelek u. 11. ActivCom Távközlési Kft 1172 Budapest, Jásztelek u. 11. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Készült: 2008. szeptember 1. Utolsó módosítás: 2014.01.15. Hatályos: 2014.02.15.-től

Részletesebben

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Szolgáltató

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Szolgáltató EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Szolgáltató Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefon szolgáltatásra Tiszavasvári Szorgalmatos

Részletesebben

Magyarország területén

Magyarország területén Helyhez kötött telefon szolgáltatás Készítés: 2013.08.22. Hatályba lépés: 2013.09.25. Utolsó ÁSZF módosítás: 2013.08.12. VOXYNET Helyhez kötött telefon szolgáltatás ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Magyarország

Részletesebben

Ditel 2000 Kft. Általános Szerződési Feltételek

Ditel 2000 Kft. Általános Szerződési Feltételek Ditel 2000 Kft. Általános Szerződési Feltételek KTV szolgáltatás nyújtásához 2005.07.20. 2006. 12. 05. 2007.03.01. 2007.07.27. 2007.11.10. 2007.12.11. 2008.02.29. 2009.01.16. 2009.9.30. 2009.11.20. 2010.05.17

Részletesebben

ZNET-Mikronet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételek

ZNET-Mikronet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételek ZNET-Mikronet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Készült 2003.08.01. Előző módosítás: 2012.10.01. 2013.12.15, 2014.05.15.,2014,06.15,

Részletesebben

ZNET-Mikronet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételek

ZNET-Mikronet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételek ZNET-Mikronet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Készült 2003.08.01. Előző módosítás: 2012.10.01. 2013.12.15, 2014.05.15.,2014,06.15,

Részletesebben

M70 Group. Általános Szerződési Feltételei

M70 Group. Általános Szerződési Feltételei M70 Group Korlátolt Felelősségű Társaság Előfizetői hírközlési szolgáltatás (műholdas műsorterjesztés) nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei egységes szerkezetben Hatályba lépés kelte: 2015.

Részletesebben

DENINET Üzleti Kommunikációs Kft. Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához

DENINET Üzleti Kommunikációs Kft. Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához DENINET Üzleti Kommunikációs Kft. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Utolsó módosítás: Hatályos: 2012.01.01.-től Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...

Részletesebben

ZNET-Telekom Zrt. Általános Szerződési Feltételek

ZNET-Telekom Zrt. Általános Szerződési Feltételek ZNET-Telekom Zrt. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Készült 2003.08.01. Előző módosítás: 2012.10.01. 2013.12.15, 2014.05.15.,2014,06.15, 07.01.,07.15, 08.15, 09.01,11.01.,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához. Utolsó módosítás: 2014.06.01. Hatályos: 2014.07.01-től

Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához. Utolsó módosítás: 2014.06.01. Hatályos: 2014.07.01-től Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Utolsó módosítás: 2014.06.01. Hatályos: 2014.07.01-től Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...5 1.1. A szolgáltató

Részletesebben

Ditel 2000 Kft. Általános Szerződési Feltételek

Ditel 2000 Kft. Általános Szerződési Feltételek Ditel 2000 Kft. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Hatályos: 2004. szeptember 1-től Módosítva 2005.07.20. a 345/2004 Korm. Rend. alapján (minőségi célértékek) Hatályos

Részletesebben

RetroPlusz Kft. szolgáltató

RetroPlusz Kft. szolgáltató RetroPlusz Kft. szolgáltató { a tagja } Általános Szerződési Feltételek Helyhez kötött telefon szolgáltatás nyújtásához Hódmezővásárhely település területén Készült: 2008.08.01. Utolsó módosítás: 2014.08.29

Részletesebben

GRID NETWORK Kft. Általános Szerződési Feltételek

GRID NETWORK Kft. Általános Szerződési Feltételek GRID NETWORK Kft. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Készült 2015.04.20. Hatályos:2015.05.01.-től Tartalomjegyzék Tartalom 1. Általános adatok, elérhetőség...6 1.1.

Részletesebben

HerminaSzer Bt. Általános Szerződési Feltételek

HerminaSzer Bt. Általános Szerződési Feltételek HerminaSzer Bt. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Készült 2007.06.09. előző módosítás: 2012.04.15.2012.07.01.,2013.10.15., 2014.04.15 Hatályos: 2014.09.15.-től Tartalomjegyzék

Részletesebben

SysCorp Kft. Internet protokollon nyújtott helyhez kötött telefonszolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (Telefon ÁSZF)

SysCorp Kft. Internet protokollon nyújtott helyhez kötött telefonszolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (Telefon ÁSZF) SysCorp Kft. Internet protokollon nyújtott helyhez kötött telefonszolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (Telefon ÁSZF) Oldal 1 / 79 Tartalom 1 Általános adatok, elérhetőség... 7 1.1 A

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. vezetékes telefonszolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: Vezetékes telefon ÁSZF)

A Magyar Telekom Nyrt. vezetékes telefonszolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: Vezetékes telefon ÁSZF) A Magyar Telekom Nyrt. vezetékes telefonszolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: Vezetékes telefon ÁSZF) Hatálya: 2012. november 1. 1/86 1. Általános adatok, elérhetőség...

Részletesebben

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Hatálya: 2015. április 1. 1/94

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Hatálya: 2015. április 1. 1/94 A Magyar Telekom Nyrt. egyéni előfizetők részére nyújtott, vezetékes telefonszolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: Egyéni vezetékes telefon ÁSZF) Hatálya: 2015. április 1.

Részletesebben

A ZALASZÁM Kft. Általános Szerződési Feltételei. Internet és VoIP szolgáltatások igénybevételére

A ZALASZÁM Kft. Általános Szerződési Feltételei. Internet és VoIP szolgáltatások igénybevételére A ZALASZÁM Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet és VoIP szolgáltatások igénybevételére Készítés dátuma: 2002. november 14. Utolsó módosítás: 2014. október 7. Hatályos: 2014. november 10-től TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

DELTAKO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

DELTAKO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. DELTAKO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. szolgáltató Általános szerződési feltételek Telefonszolgáltatás igénybevételére Magyarország területén Hatályba lépés kelte: 2015.08.29. Utolsó módosítás kelte:

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei

Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Leskó és Nagy Kft. Általános Szerződési Feltételek

Leskó és Nagy Kft. Általános Szerződési Feltételek Leskó és Nagy Kft. Általános Szerződési Feltételek Helyhez kötött telefon szolgáltatás nyújtásához Készült: 2010.03.12. Előző módosítás: 2011.07.01 Hatályos: 2011.11.01.-től Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

Készült: 2011.11.25. Utolsó módosítás: 2014. július 10. Hatályos: 2014. augusztus 15. SysCorp Kft.

Készült: 2011.11.25. Utolsó módosítás: 2014. július 10. Hatályos: 2014. augusztus 15. SysCorp Kft. SysCorp Kft. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (Internet ÁSZF) Oldal 1 / 58 Tartalom 1 Általános adatok, elérhetőség... 5 1.1 A szolgáltató neve és címe... 5 1.2 Az ügyfélszolgálat

Részletesebben

DITEL 2000 Kft. Általános Szerződési Feltételek

DITEL 2000 Kft. Általános Szerződési Feltételek DITEL 2000 Kft. Általános Szerződési Feltételek Helyhez kötött telefon szolgáltatás nyújtásához Hatályos: 2004. szeptember 1-től Módosítva 2005.07.20. a 345/2004 Korm. Rend. alapján (minőségi célértékek)

Részletesebben

NET-TV Zrt. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz

NET-TV Zrt. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz NET-TV Zrt. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz Budajenő Budapest XXI. kerület Páty Szigetszentmiklós Telki települések területén Utolsó módosítás

Részletesebben