NYITRA, BARS ÉS ABAÚJ VÁRMEGYÉK TISZTSÉGVISELŐI ÉS OKLEVÉLKIADÁSUK 1526-IG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYITRA, BARS ÉS ABAÚJ VÁRMEGYÉK TISZTSÉGVISELŐI ÉS OKLEVÉLKIADÁSUK 1526-IG"

Átírás

1 NOVAK VERONIKA NYITRA, BARS ÉS ABAÚJ VÁRMEGYÉK TISZTSÉGVISELŐI ÉS OKLEVÉLKIADÁSUK 1526-IG A vármegyék a magyar közigazgatási rendszer jelentős alkotóelmei voltak már a középkorban, de fontos szerepet töltöttek be az újkori közigazgatásban is. Történetük eddig is több szakembert foglalkoztatott, és jelenleg is sokak érdeklődésére tart számot. Szlovákiában, ahol a megyéket a közelmúltig csak mint történelmi önkormányzati formákat ismerték, többen végeztek általános vagy konkrét megyei kutatást. Elsősorban Juraj Zudet és legújabban Ferdinánd Ulicny munkái érdemelnek figyelmet. Az utóbbi nemrég adta ki Sáros és Zemplén megyéről szóló köteteit. A megyékkel a magyar és a szlovák történészek is főleg közigazgatás történeti szempontból foglakoztak, csak elvétve találunk olyan munkákat, amelyek a megyei írásbeliséget is elemzik. Ezen a téren a legtöbb információt még mindig a 20. század első felében megjelent müvek, Istványi Géza: A megyei írásbeliség első korszaka 3 és Holub József: Zala megye története a középkorban 4 című kötetei nyújtják. Az elmúlt évek során három megye oklevélkiadásával foglalkoztam, Nyitra, Bars és Abaúj megyékével 5. Beszámolómban ezek legértékesebb adatait próbálom röviden felvázolni. Nyitra megye, (beleértve a királyi vármegye ispáni okleveleit is) diplomatikai tevékenységéből 1526-ig 215 oklevelet és 2 levelet ismerünk. Bars megye kiadásában 1526-ig 117 oklevelet, 1 levelet és 1 összeírást találtam. Abaúj vármegye írásbeli tevékenysége nyomán ugyanazon időszakból 413 oklevelet ismerünk. Nyitra és Bars megyék esetében a legrégebbi ispáni okleveleket Nyitránál 1317-ig, Barsnál 1275-ig külön vizsgáltuk, ezek formai kivitelben is eltérnek a későbbiektől és az ispánnak, mint a királyi vármegye képviselőjének okieveiként értelmezhetjük őket. Feltehetően a Nyitrai káptalan illetve a Garamszentbenedeki konvent készítette őket. A nemesi vármegye okleveleit leggyakrabban az alispán és a szolgabírók adták ki. Kiadóként azonban megtaláljuk az ispánt, esetleg az ispánokat is. Közismert, hogy Nyitra megye örökös ispánjai a nyitrai püspökök voltak már Zudel, Juraj: Stolice na Slovensk Bratislava, Ulicny, Ferdinánd: Dejiny osídlenia SariSa. Kosice, 1990.; Uő.: Dejiny osídlenia Zemplínskej zupy. Michal'ovce, Istványi Géza: A megyei írásbeliség első korszaka. Századok, (LXXI) Holub József: Zala megye története a középkorban. Pécs, Nováková,Veronika: Nitrianska stolica do roku Slovenská archivistika, XIX. 1984/ ; Uő.: Vyvoj správy a spísomnovania v Tekovskej stolici do roku Slovenská archivistika, XXIII. 1988/ ; Uő.: Vyvoj správy a spísomnovania v Abovskej stolici do roku Slovenská archivistika, XXVII. 1992/

2 tői, azonban ezt a tisztséget mellettük gyakran további világi személy is betöltötte. Bars megye esetében még a 14. században is a legtöbb ispán a Lévai vár várnagyi tisztségét is betöltötte, egészen 1387-ig. A két tisztség egybekapcsolása bizonyára azzal függ össze, hogy a lévai vár királyi birtok volt 1395-ig. Előfordult az is, hogy Bars és Nyitra vármegyék élén egy és ugyanazon személy állt ispánként, pl ben Szénási László. Ismerünk olyan esetet is, hogy egy és ugyanazon személy előbb mint nyitrai, később mint barsi ispán szerepel. A 15. század második felétől az oklevelekben gyakran találkozunk két ispánnal, nemcsak Nyitra, Bars és Abaúj megyében, de ilyen eseteket Holub is említ müvében. Abaúj megyében 1502-től mint örökös ispánok a Perényi család tagjai említődnek. Különösen érdekes az az oklevél, amelynek a kiadója az Abaúj megyei ispán és a sárosi szolgabírók. 6 Ez minden bizonnyal a két megye fejlődésével függ össze. Közismert, hogy Sáros Abaúj megyéből vált ki. Abaúj vármegyében az ispánok mint oklevélkiadók csak 1363-ig fordulnak elő, ez a tény is bizonyítja, hogy szerepük főleg a megye képviselete volt. Az ispán helyettesével, az alispánnal illetve az alispánokkal Nyitra megyében a 14. század húszas éveiben találkozunk, Bars megyében 1322-ben és Abaúj vármegyében 1312-től fordul elő az oklevelekben. Korábban megjelölésére mindhárom megyében az udvarbíró, a curialis comes elnevezés volt használatos, esetleg a vicejudex megjelölés. Nyitra megyében 1448-tól 1495-ig, Bars megyében 1427-től, Abaúj megyében 1413-tól ketten töltötték be egyidejűleg az alispáni tisztséget, sőt Abaúj megyében 1495-től 1499-ig három alispán volt egyszerre. A szolgabírákkal Nyitra megyében első ízben 1307-ben, Bars megyében 1321-ben, Abaúj megyében 1302-ben találkozunk. A megyék által kiadott oklevelekben a felsorolt tisztségviselőkön kívül a megyei esküdtek szerepelnek leginkább. Nyitra megyében először 1407-ben említődnek, mint a megyei törvényszék részvevői és 1489 között pedig az oklevélkiadók között is szerepelnek. Bars megye okleveleiben kevesebb rájuk vonatkozó adatot találtunk, ban említődnek, ekkor 12-en voltak. Abaúj vármegye okleveleiben az esküdtekről 1438-ban olvashatunk, 1445-ben négyen voltak, mint választott nemesi képviselőket jelölték az oklevélkiadók között. Miután 1492-ben a törvény felmentette a nemeseket az esküdti kötelességek alól, csak l-ben találkozunk velük újra. Kevésbé ismert tisztségviselő volt a helyenként előforduló alispán helyettes, valamint a megyei megbízott emberek, akik különböző ügyekben jártak el. Megyei pénztárnokkal csak egy esetben, Nyitra megyében találkoztunk 1500-ban. A megye tisztségviselői közül meg kell említeni a megye jegyzőjét. Nyitra megyében az oklevelek kéziratának elemzése alapján jelenlétét feltételezzük 6 Városi Levéltár Kassa H Migratio 12.; Magyar Tudományos Akadémia Kézirattára Kitt. 576.; Magyar Országos Levéltár, DL 26724, DL 22174, ; Szlovák Nemzeti Levéltár, Szepesi káptalan Hiteleshely fasc. 4 sub 5 num.

3 már a 14. század negyvenes éveitől. Az első név szerint ismert jegyzőt Nyitra vármegye esetében 1500-ból imerjük. 7 Figyelmet érdemel egy Johannes Literátus de Pózba nevű jegyző is, aki között Nyitra megye, majd 1526-ban Bars megye jegyzője volt 8. A jegyző jelenlétét kancelláriai jegyzetek, a közismert lecta et correcta per notarium sedrie, is bizonyítja. Bars megye esetében az első név szerint ismert jegyzőt nem a vármegye, hanem az ispán saját jegyzőjének véljük. Neve már 1332-ben előfordul 9. Vármegyei jegyzőt mint állandó tisztségviselőt csak a 15. század második felétől feltételezünk. Abaúj megye jegyzőjével első ízben 1325-ben találkozunk. Feltehetően ez a Stephanus nevű jegyző volt a megye alispáni és szolgabírói okleveleinek készítője között. Név szerint további 4 jegyzőt imerünk. 10 Mint az a kancelláriai jegyzetekből kiderült, a megye jegyzője már 1519-ben regisztert is vezetett. 11 A nemei megyék által kiadott okleveleket formai szempontból nyíltakra és zártakra osztjuk. Mindhárom megye esetében túlsúlyban volt a zárt oklevelek kiadása. Ez természetesen abból is adódik, hogy mindhárom esetben tartalmi szempontból a megye által előterjesztett jelentések, a relációk voltak túlsúlyban, amelyek zárt formában készültek. A zárt és a nyílt oklevelek formailag nagyon egyszerűek. A már említett relációkon kívül intitulációval kezdődnek, amelynek alakja aszerint változott, ki volt az oklevél kiadója. Ezt követi a promulgáció, amely szintén rövid, csak néhány esetben volt összekapcsolva a címzett megjelölésével. Az oklevelek kontextusa általában a quod kötőszóval kezdődik és függ az oklevél tartalmától. Nyitra és Bars megye oklevelein csak ritkán, Abaúj vármegye oklevelin gyakrabban találunk korroborációt. Az oklevelek befejező részében találjuk a keltezést, amely helyet, napot és évet jelöl, esetleg hivatkozik az oklevél kontextusában található keltezésre. Az oklevelek keltezése elárulja, hogy a vizsgált vármegyék törvényszékei szabályos időközönként ültek öszsze. Nyitra megyében 1486-ig általában csütörtökön, 1486-tól 1526-ig kedden, Bars megyében a 14. század közepétől 1526-ig csütörtökön, Abaúj megyében 1350-ig kedden, (Középnémetiben), majd szerdán (Garadna). A Nyitra, Bars megye és Abaúj vármegyék által kiadott okleveleket tartalmi szempontból bírósági oklevelekre, tanúbizonyságot tartalmazó oklevelekre, bizonyító oklevelekre és jelentésekre osztjuk. Abaúj vármegye esetében találkozunk oklevélátirat készítésével is. Minden oklevél összefügg a megye bírósági hatáskörével. A bírósági okleveleket tovább oszthatjuk, aszerint, hogy a bírósági ügy melyik fázisában készültek. Nagy számban maradtak fenn tudósítóleve-,alberto literato sedis nostre iudiciarie notario" MAK 154 sz. Nyitrai Püspöki Levéltár protokolum no 1 fol. 96. CDH IX/7. 4L Laurentius, Beche jegyzője. 1 Stephanus: DL ; Stephanus de Leh: Szlovák Nemzeti Levéltár, Leleszi konvent Hiteleshely Fase. VI. num. 34.; Stephanus: Kemény Lajos - Csorna József: Abaúj és Torna vármegye a honfoglalás előtt. Kassa, ; Albertus: DL Stephanus literátus de belaith nótárius etiam in registrum ipsum fassionem ut moris est conscripsit" DL

4 lek, litterae inquisitoriae, amelyek egy-egy kivizsgálás eredményeit foglalták össze. A felek bíróságra hívásáról perbehívó oklevelet adtak ki. Amennyiben valamely fél nem jelent meg a tárgyaláson, erről is oklevelet adtak ki, amely tartalmazta, hogy hányadszor nem jelent meg a perbehívott. Amennyiben valaki mással képviseltette magát a peres ügyben, erről a megyétől ügyvédvalló oklevelet adatott ki. A bírósági tárgyalást elhalasztó oklevelet is a megye adta ki valamely fél kérésére. További tartalmi csoportot a bírósági okleveleken belül az ítéletlevelek alkotnak. Ezek tartalmazták a büntetés nagyságát és formáját. Külön oklevelek készültek az esetleges eskületételekről. A bírósági oklevelek külön csoportját alkotják a feljebbviteli oklevelek. Ezek azonban Nyitra és Bars megyében 1505-től, Abaúj megyében 1498-tól fordulnak elő. A fellebbezés a magyar jog szerint 1498 előtt csak a király illetve a nádor, esetleg az országbíró parancsára történhetett meg. Külön tartalmi csoportot alkotnak a bizonyságlevelek, amelyek hasonlóak a hiteleshelyek által kiadott bizonyságlevelekhez. A megye elöljárói előtt tett tanúbizonyágról szólnak, leginkább különböző egyezségekről, vagyonosztályról, birtokeltiltásról, bizonyos birtokok elfoglalása elleni tiltakozásról, birtokzálogosításról, birtokba való bevezetésről. A megerősítő oklevelek csoportja mindhárom megye esetében csak néhány oklevelet tartalmaz. Ezekkel bizonyos jogok használatát erősítette meg a megye elöljárósága. Számban a legnagyobb tartalmi csoportot a jelentések, relációk, alkotják, amelyek a király, a nádor, az országbíró parancsára elvégzett kivizsgálás eredményeiről szólnak. Ezek formai szempontból is különböznek a többi oklevéltől. Leggyakrabban kivizsgálásokról, vagy a bírósági ügy feljebbviteléről szolnak. A király parancsára néha a kivizsgálások a megyei kongregáción történtek. A megyei oklevélkiadásnál még szólni szeretnénk a megyei oklevelek hitelesítéséről, megpecsételésükről. Mindhárom megyéről elmondhatjuk, hogy az okleveleiket hitelesítő pecsétek nagyon rossz állapotban maradtak fenn. Ez összefügg azzal is, hogy ezek az oklevelek nem voltak olyan gondosan őrizve, mint a kiváltságlevelek. Magukról az okleveleken található pecsétekről azt is el kell mondani, hogy számuk nem volt hatással a hitelesítés tenyéré. Számuk 1-6 között mozog. A pecsétek nagyságát tekintve az ispáné vagy az alispáné gyakran nagyobb méretű volt mint a szolgabíráké. Az alispán és a szolgabírák pecsétnyomói esetleg azok lenyomatai nemcsak az oklevelek hitelesítésére szolgáltak, de szerepük volt a bírósági idézésekben, vagy más jogi eljárásoknál. Amennyiben a pecsétet valaki nem vette figyelembe, pénzbüntetésre ítélték. A megyei pecsétek fennmaradásáról szóló korábbi megjegyzésem alól, hogy rossz állapotban maradtak fenn, néhány Abaúj megyei pecsét vonható ki. Ezek nagy része a kassai városi levéltárban található, amely közismerten a város szigorú felügyelete alatt állt. Talán ennek köszönhetően ezek a pecsétek jobb állapotban maradtak meg. így elmondhatjuk, hogy Abaúj megyében 1522-től a megyei elöljárók illetve a megye nemessége nevében kiadott oklevelek hitelesítésére 4 szolgbírói pecsétét használtak. Mind a négy pecsét azonos kezdőbetűket tartal-

5 maz W M Közelebbről megvizsgálva azon okleveleket, amelyen fennmaradtak, elmondhatjuk, hogy közülük egy eltér az eddig ismert oklevelektől, ugyanis megyei rendeletet tartalmaz és kiadója a megye nemesi közönsége volt. Mind a négy oklevél tartalmaz korroborációt is. A négy pecsét azonos nagyságú, 12 mm átmérőjűek. A WM kezdőbetűk minden esetben a későgót pajzs fölött vannak elhelyezve. Mind a négy pajzson fegyveres kar van ábrázolva. Az első pecséten a fegyveres kar országalmát, a másodikon virágcsokrot, a harmadikon kivont kardot és a negyediken védekező állású kardot tart. Nem zárhatjuk ki, hogy a W M iniciálék esetleg a vármegyét jelölik. Persze ennek bizonyítása nem egyszerű, s minden bizonnyal csak további oklevelek előkerülése döntheti el ezt a kérdést. A megye által kiadott oklevelek gyakran hasonlítanak formájukban és felépítésükben is a hiteleshelyek által kiadott oklevelekhez. A megyék által kiadott oklevelek azonban elsősorban a megye bírósági hatáskörének termékei. Annak ellenére, hogy csak elvétve foglalkoznak velük a helytörténet kutatók, érdekes adatokat tartalmaznak egy-egy település történelmére is.

6 Rövidítések jegyzéke Apponyi oki. - A Péc nemzetség Apponyi-ágának... családi levéltárában őrzött oklevelei. Közzéteszi: Kammerer E., Varjú E. I II. Bp., ÁL Lőcse - Állami Levéltár, Lőcse ÁJL Selmecbánya - Állami Járási Levéltár, Selmecbánya ÁTL Brünn - Állami Területi Levéltár, Brünn Bars - Bars vármegye. Magyarország vármegyéi és városai. Szerk. Borovszky Samu. Bp., CDA - Anjou-kori okmánytár. Codex diplomaticus Hungaricus Andagavensis. Szerk. Nagy I. és T. Nagy Gy. I-VII. Bp., CDH - Fejér György: Codex diplomaticus Hungáriáé ecclesiasticus ac civilis. I-IX. Buda, CDP - Hazai okmánytár. Codex diplomaticus patrius. Szerk. Nagy L, Paur L, Ráth K., Ipolyi A., Véghely D. I-VIII. Győr-Bp., CDSL - Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae. Ed.: Marsina, R. I II. Bratislavae, Csáky oki. - Oklevéltár a gróf Csáky család történetéhez. Közzéteszi: Bártfai Szabó L. I II. Bp., DL, DF - Magyar Országos Levéltár Diplomatikai levéltára Egri PL - Egri Püspöki Levéltár Esztergomi EL - Esztergomi Érseki Levéltár Fabricius - Fabricius Endre: Nyitra vármegye főispánjai és alispánjai az Árpádok korától. Bp., Károlyi - A Nagy-Nagykárolyi gróf Károlyi család levéltára. Sajtó a. r. Géresi K. I II. Bp., Kemény - Kemény Lajos - Csorna József: Abaúj és Torna vármegye a honfoglalás előtt. Kassa, MAK - Magyar Tudományos Akadémia Kézirattára MES - Monumenta ecclesiae Strigoniensis. Közzéteszi: Knauz F. I II. Esztergom, Nyitrai PL - Nyitrai Püspöki Levéltár RDSL - Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae. Ed.: Sedlák, V. I II. Bratislava, SzNL - Szlovák Nemzeti Levéltár, Pozsony SzNL Jaso konv. Hh. - Szlovák Nemzeti Levéltár Jászói konvent Hiteleshely SzNL Leleszi konv. Hh. - Szlovák Nemzeti Levéltár Leleszi konvent Hiteleshely SzNL Szepesi káptalan Hh. - Szlovák Nemzeti Levéltár Szepesi káptalan Hiteleshely VL Kassa - Városi Levéltár, Kassa Wagner - Analecta Scepusii sacri et profani. Ed.: Wagner, C. I II. Bécs, Wenzel, CDAC - Árpád-kori új okmánytár. Codex diplomaticus Arpadianus continuatus. Közzéteszi: Wenzel G. I XII. Pest-Bp., Wertner - Wertner Mór: Adalékok a XIV. századbeli magyar világi archontológiához. Történelmi Tár, Zichy - A zichi és vásonkeői gr. Zichy-család idősb, ágának okmánytára. Szerk. Nagy lm., Nagy Iv., Véghely D. I-XII. Pest-Budapest ZsO - Zsigmondkor oklevéltár. Összeáll. Mályusz E. I II. Bp.,

7 Megyei tisztségviselők Abaúj vármegye Főispánok 1138: Matheus; 1177: c.a.: Ant; 1181: Antonius; : Dionisius; 1199: Banc; 1201: Ech; 1203: Nicolaus; 1205: Nicolaus; 1206: Bank; 1209: Martinus; 1029: Benedictus; 1212: Laurentius; : Alexander; 1215: Tyburcius; : Dionisius; 1220: Benedictus; 1222: Bank; 1222: Laurentius, 1222: Martinus; : Petrus; 1233: Petrus; 1246: Marchard; 1266: Benedictus; 1272: Etch; : Petrus; : Petrus; (1307)1312: Paulus; : Michael; május: december: november: Stephanus; Johannes; Philippus; CDSL I. 75 o. 89 o. Kemény 142 o. CDSL I. 98 o. 100 o. 101 o. 103 o. 108 o. 109, 112 o. 108, 109 o. 123, 124 o. 137 o. 143, 150, 153 o. 155 o , o. 188 o. 197 o. 203 o. 206 o. Kemény 143 o. CDSL o. CDSL II. 150 o. Kemény 143 o. RDSLI. 19,38, 86, 230, 256, 305, 306. sz. RDSL I , 698, 724. sz. RDSL I. 955, 1020, 1042, 1058, 1186, 1190, 1202, 1204, 1205, 1228, 1231, 1233, 1234, 1239, sz. RDSLI sz., RDSI II. 95, 100 sz sz. RDSL II. 200,259, 275, 276, 319,385,405,407,409,429, 469,510, 536, 539, 541,543, 547, 576, 584 sz.

8 1320. novem Petrus; RDSL II. 585, 657, 660 sz. ber- 1321: : Philippus; RDSL II. 763, 786, 833, 898 sz. Kemény 143 o : Wyllermus; DL , DL 2538, Kemény 143 o. 1331: Michael; : Wyllermus Druget; DL , VL Kassa T. Jeszeney : Thomas; Kemény 143 o : Petrus (dictus Poharus); DL , VL Kassa T. Jeszeney 11, DL , DL , T. Jeszeney 15, DL 4687, Kemény 143 o. 1363: Petrus de Peryn; DL : Petrus Cudar; Kemény 143 o : Stephanus Cudar; DL 6032, DL : Ladislaus dictus Opule; DL , DL 6445, DL , DL : Nicolaus de Peren; DL : Ladislaus et Franciscus, Bebek DF Stephanus fiai; 1402: Emericus de Peren; DL : Nicolaus Gara; DL május: Thomas Pethev de Gerse; DL : Emericus de Paaloch; DL , 1430: Matheus de Paaloch; Kemény 144 o. 1453: Osvaldus de Rozgon; 1460: Rajnaidus de Rozgon; 1484: Johannes Zöld; : Emericus de Peren;, DL , DL , DL , DL , DL , DL , DL , VL Kassa H Migratio 12, SzNL, Jaso konv. Hh M Appendix f 8 nr. 38, MAK Kittl. 576, DL , DL , DL : Petrus de Peren; DL , DL Alispánok: (1219) Martinus curialis comes; CDSL I. 186 o. 1309: Beke curialis comes; RDSL I. 625, 636, 643 sz : Stephanus; RDSL I sz., RDSL II. 14; sz. 1317: Petrus; Kemény 144 o. 1318: Beke curialis comes; RDSL II. 299, 315,326, 356, 346,391 sz.

9 : Lucacheus; DL , DL , DL 2329, Kemény, 144 o. 1330: Johannes; DL , DL : Walterius; DL , DL , DL : Johannes; DL : Symon; DL , DL , DL , DL , DL , VL Kassa T. Jeseney : Ladislaus; Kemény 145 o. 1344: Johannes; DL : Pouch, Gregorius fía; Kemény 145 o. 1351: Clementius; 1370: Michael; DL : Nicolaus de Fyged; DL 6032, DL : Dominicus, Johannes de DL , DL 6445, DF Kisvárada fía; : Johannes, Petrus de Somus fia; DL , DL : Johannes, Michael fia; DL : Nicolaus, dictus Zunogh; DF : Nicolaus; DL : Petrus Tóth; DL , DL : Petrus de Syner; DL : Johannes de Zevled; DL , DL Thomas, Pethev fia; DL 9186 március: május: Petrus, Pethev de Gerse fia; DL 9186, DL február: Thomas, Nicolaus de Myske fia; DL október: Thomas, Pethev de Gerse fia; DL január: Dominicus de Laskulez; DL novem- Johannes Fako; DL , DL ber-1412: : Johannes Fako de Huthka, et DL , DL , DL Dominicus de Lazthoth; , DL , DL , DL , DL , DL , DL , DL , DL Dominicus de Lazthoth; DL augusztus: Johannes Fako de Huthka, et DL december: Dominicus de Lazthoth, Antonius fia; 1425: Dominicus, Antonius de Lazthoth DL , DL fia; : Ladislaus de Gerhe; DL , , DF , DL , DL , ÁL Lőcse SPKIV-2-42, DL , DL

10 83 652, DL , DF , ÁL Lőcse SPK IV-2-52, DL , DL , DL , ÁL Lőcse SPK IV-2-50 et. 51, DL , DL , DL , DL , SzNL Szepesi káptalan Hh. Cap. V fase. 6, nr : Georgius de Zent Michal; DL : Polyák, castellanus; DL , VL Kassa MM Zedleszi : Paulus de Pincz; DL : Petrus de Azar; VL Kassa MM Zakali : Johannes Kanis de Ruzka, Symon DL de Monok; 1454: Gregorius de Chobad; ÁL Lőcse SPK IV : Johannes Kanis de Ruzka, DL Andreas de Homrogd; : Andreas de Homrogd és DL , DL , DL Gregorius de Chobad; , DF , DL : Stephanus Pohárnok; DL , ÁL Lőcse SPK IV- 2-56, DL , DL : Stephanus Pohárnok és Thomas DL , DL , DL de Raskovan; : Stephanus de Kozmafalva; DL : Georgius de Wajda; DL , VL Kassa Zedleszi 1469: Nicolaus de Buzló; / DL , DL , DL , SzNL Szepesi káptalan Hh. SCR 9 f. 11 nr 24, DL Andreas de Baarcza és Georgius DL november: Fulo; Andreas de Baarcza a Ladislav de DL január: Zaaka; 1470: Thomas de Lech és Andreas de DL , DL Baarcza; 1471: Andreas de Baarcza és Georgius DL Fulo; : Nicolaus de Bwzlo; DL , DL , DL , DL , SzNL Szepesi káptalan Hh SCR 10 f. 4 nr 14, DL , DL , DL , DL , SzNL Szepesi káptalan Hh. SCR 10 f. 3 nr 23, VL Kassa T. Karátsondi 2, SzNL Jaso. Konv. Hh. JJJ f. 1 nr 20, DL , DL , DL , DL , DL , DL , DL , DL , SZNL Jaso. Konv. Hh. PP f. 1 nr 41, DL , DL , DL , DL , DL , DL , DL , DL , DL , DL , ÁL Lőcse

11 ser. 1 fase. 5 nr 109, VL Kassa Supplem. H 135 a, DL , VL Kassa F Telonium Nicolaus Bwzlo és Valentinus de DL február: Gewrgy; Nicolaus Bwzlo és Johannes de DL , DL , DL november: Baarcza; : Nicolaus Bwzlo és Brictius de DL Czecze; április Sigismundus de Kápolna és SzNL Jaso. Konv. Hh. Appen 6.: Brictius de Czecze; dix f. 4 nr 6 et április Sigismundus de Kápolna és SzNL Jaso. Konv. Hh. Appen 20.: Gregorius de Hada; dix f. 4 nr. 7, DL , DL , VL Kassa K Szebenye 14, DL : Sigismundus de Kápolna; DL : Sigismundus de Kápolna és Stephanus de Raktha; DL , DL , VL Kassa NN Mise. 60, DL , DL , DL , VL Kassa M Migratio 7, DL , VL Kassa Schvartzenbachiana 650 a 651, DL , DL , DL , DL , DL , DL Johannes Horváth de Gagh, DL , DL , SzNL január: Sigismundus de Kápolna és Jaso. Konv. Hh. JJJ f. 1 nr 2 a Stephanus de Raktha; 18, DL , DL Sigismundus de Kápolna és DL , DL , DL február: Johannes Horváth de Gagh; , DL , DL , DL Johannes Horváth de Gagh, DL , DL , DL április: Sigismundus de Kápolna és , DL , VL Kassa Michael de Buthka; Schvartzenbachiana 774, VL Kassa MH Gadány 3, T Karátsondi 3, DL Johannes Horváth de Gagh, DL , DL , DL július: Sigismundus de Kápolna és , DL , DL Stephanus de Thomor; 1499: Sigismundus de Kápolna és DL , DL , DL Stephanus de Thomor; június: Cherubín Kardus de Bozytha; DL , DL , DL : Paulus de Janók; DL , DL : Ladislaus Fanachal; DL , DL , DL , DL , DL ,DL , DL , DL , DL , DL , DL ,DL , DL , DL , DL , DL , DL ,DL , DL , DL , DL , DL , DL ,DL , DL , DL , DF ,

12 : 1517: augusztus: november- 1526: VL Kassa Karatsondi 7, DF , Egri PL. RA 974, DL Demetrius de Gagh; VL Kassa Suppl. H 264, DL , VL Kassa Zebenye 21, DL , DL , VL Kassa Miscelannea 65 N Kalsa 26, DL , DF , DF , DL , DL , VL Kassa K Forro 9 a H Migratio 13, DL , DL , VL Kassa K Garadna 14 Schvartzenbachiana 941, DL , DF , DF , VL Kassa N Kalsa 27, Egri PL, RA 943 a 945, DL , DF , DL Paulus de Thomor et Demetrius Kemény 148 o. de Gagh; Michael de Zemere; DF , DL , DL , DL , DL , DL , DL , VL Kassa M Miszlóka 6, DL , DL , DL , DL , DF , Egri PL, RA 948, DL Johannes de Baarcza; VL Kassa Suppl. H 401, DF , Egri PL RA 947, 950, 995, DL , DL , DL , VL Kassa Suppl. Schramianum , DL , DL , DL , DL , DL , DL , DL , DL , DL , DF , DL , DL , DL , DL Szolgabírók:!! 1302: : 1317: : 1347: 1351: 1377: Nicolaus de Baxa, Johannes de Geche, Demetrius, Matheus; Demetrius; Matheus, Symon de Genyeu fia, Dominicus Serafinius fia, Demetrius, Alexandrius fia és Michael, Benedictus de Popi fia; Begy; Michael, Benedictus de Popi fia; Zanizlaus; Demetrius, Nicolaus de Zemaed fia; Nicolaus, Demetrius fia; Dionisius, Mikócs fia, Gregorius, Dózsa fia, Gregorius Hay és Zsadányi Jakab; Paulus Mykoch fia; Jakobus de Fyzy és Jakobus de Nempti; RDSL I. 86 sz. RDSLI sz. RDSL IL 207 sz. DL RSD1II. 391 sz. DL VL Kassa T Jeszeney 8. VL Kassa T Jeszeney 11. Kemény 145 o. VL Kassa T Jeszeney 15 DL 6445

13 1379: Johannes Nicolaus de Mera fia; 1383: Jakobus de Füzér; 1388: Nicolaus, dictus Peres de Kupa; 1390: Georgius de Zend; : Ladislaus Jordanus de Belse; 1401: Emericus de Mysla; 1406: Nicolaus, Johannes de Czecze fia, Thomas, Petrus Sárvári és Ladislaus de Baksa; 1407: Michael de Thomor; : Nicolaus de Czecze; 1413: Michael de Thomor és Demetrius de Kinizsa; 1414: Stephanus de Baxa; 1415: Nicolaus; 1420: Martinus de Baxa; 1427: Petrus de Belse, Stephanus de Zeny, Petrus de Czécze és Petru Baglas; 1429: Stephanus de Zebenye; 1430: Petrus de Zend; 1433: Stephanus; 1437: Paulus de Fay, Galli de Tusa a Johannes de Belse; 1438: Petrus de Baxa, Galli de Tusa, Paulus de Fay; 1439: Galli de Tusa; 1440: Petrus de Baxa; 1448: Michal de Belse; 1450: Antonius de Kinizsa, Laurentius de Horváthi, Michael de Belse; 1459: Benedictus de Belse, Valentinus de Zend; : Lucas de Hollóháza; 1466: Johannes de Baxa; 1469: Michal Wadh de Zend, Gregorius de Papi, Johannes de Baxa; 1470: Michael de Fyged, Lucas de Hollóháza; 1472: Ladislaus Ernei de Zend; 1473: Benedictus de Belse; 1474: Ladislaus Ernei de Zend; : Michael Kopas de Mind Zenth; DL DL 6977 DL 7437 DF DL , DL DL Kemény 148. o. DL DL , DL DL , DL DL DL DL DF , DL , DL , Kemény 148 o. ÁL Lőcse SPK IV-2-42 DL DL DL ,64 318, , DL , ÁL Lőcse SPK IV- 2-50, DL SzNL SK HM cap. V, f.6 nr 18 DL DL SzNL Lei. konv. Hh. f. VI. Nr 34 DL , DL DL , DL DL DL , DL , , , SzNL SPK Hh. SCR9 f. 11 nr 24 DL , DL DL DL , SzNL SPK HM ScrlO f. 4nr 14. SzNL Jaso. konv. Hh. JJJ f. 1 nr 20. DL , DL , DL , DL

14 1476. október: Valentinus Konya de Cheche; : Valentinus Konya de Cheche és Stephanus de Zend; 1479: Paulus de Belse; 1480: Bemard de Bernátfalva; : Stephanus de Zend, Ladislaus Erney de Nowaiy; Benedictus Sándor de Belse, Lucas de Hollóháza; 1485: Ladislaus, Benedictus, Bemard; 1486: Bemard de Bernáthfalva; 1488: Stephanus de Zend; 1488: Johannes de Barakon, Gregorius de Belse; 1490: Stephanus zo Szendu; 1495: Blasius Fulo de Keech; 1496: Petrus de Zakal, Johannes Barakony de Mera, Blasius Fulo; 1497: Petrus Czeke de Czekeháza, Nicolaus de Faya, Andreas de Keked; : Stephanus de Gadna, Bemard de Bernáthfalva, Bartolomeus de Czecze; 1501: Petrus Czeke de Czekeháza; 1502: Thobias Bakó de Zebenye, Andreas de Karachond; 1503: Vitalius de Keked, Blasius de Horvát; 1505: Petrus Bernát; 1506: Blasius de Horvát, Petrus Bernát, Bartolomeus de Czecze; 1507: Bartolomeus de Czecze; 1508: Bartolomeus Keér; 1511: Bemard literátus és Andreas Bernald; 1512: Andreas de Sárvár, Bemard literátus; 1513: Laurentius Karátsondi és Andreas de Sárvár, Andreas Bernald; 1516: Andreas Bernald; 1518: Andreas de Sárvár; DL SzNL Jaso. konv. Hh. PP f. 1 nr 41, DL , DL DL DL SzNL SPK HM Ser. 10 f. 1 sub Rnr 5, 12, 15, ÁL Lóese f. 5 nr 109, VL Kassa Suppl. H 135 a, F Telonium91, DL DL , SzNL Jaso. konv. Hh. Appendix f.4 nr 6 az 2 a nr 7, DL , VL Kassa K Szebenye 14 DL DL DL , VL Kassa H Migratio 7 VL Kassa Schvartzenbachiana 650, 651 SzNL Jaso. konv. Hh. JJJ f. 1 nr 2 a 18. DL , DL , DL DL , DL , DL DL , DL , DL , DL DL DL ,DL , DL , DL DL21 204, DL75 960, DL , DL DF , DL DL , DL , DL DL21 695, DL DL DF , VL Kassa Miscellanea 65 DL , VL Kassa K Forro 9, H Migratio 13 DF DL

15 1519: Andreas de Sárvár, Emericus de DL , DL Kech, Andreas Bernald; 1520 Andreas Fulo de Kech; DL Andreas Bernald; VL Kassa M Miszlóka Peter Bernald, Andreas Bernald; DL , DL Andreas Bernald; VL Kassa Suppl. H 401, Egri PL, RA Antonius de Zek, Petrus Bernald; DL , Antonius de Zek; DL Petrus Bernald de Bernáthfalva, DL , DL Andreas Bernald; 1526: Bernard de Bernáthfalva, Egri PL, RA 955, DL Emericus Fulo de Kech; Bars vármegye Főispánok 1156: Petrus; CDSL I. 79 o : Georgius; 85 o Moch Pozsonyi ispán is; 115 o Rudolfus; 150 o Symon; 196 o Petrus; 231 o : Lucach magister pincernarum; 248, 257 o Gecha; CDSL II. 49 o Verner; 163 o Henrich; Bars v. 337 o Symon; 1275 Stephanus magister dapiferorum; CDH V/ o Dionisius; MES II. 54 o. DL Symon; CDH V/ o., CDP VI. 227 o Paulus; Bars v. 337 o : Demetrius; 1281 Johannes iudex curie; 1291 Gregorius Nyitra megye ispánja CDH VI/1, 130 o. í Q * ii>, 1299, 1301: Thomas Nyitra megye ispánja is; CDP VI. 444 o., RDS11. 1 sz. 1300: Andreas; MES II. 480 o. 1307: Benedictus; RDSL I. 457 sz. 1(31)3: Emericus de Beche; Léva várna RDSLI. 1075, 1076 sz. gya; : Emericus de Beche, Léva váma RDSL IL 626,717,718,724, gya, maior plasustrorum domini 810,816, 831,853,870, 873,

A KÖZIGAZGATÁS KIALAKULÁSA ÉS FEJLŐDÉSE A FEUDÁLIS KOR VÉGÉIG (1001-1526)

A KÖZIGAZGATÁS KIALAKULÁSA ÉS FEJLŐDÉSE A FEUDÁLIS KOR VÉGÉIG (1001-1526) Czövek István A KÖZIGAZGATÁS KIALAKULÁSA ÉS FEJLŐDÉSE A FEUDÁLIS KOR VÉGÉIG (1001-1526) A feudális Európában hont foglaló magyar törzsek számára megmaradásuk feltétele volt, hogy a Kárpátoktól körülölelt

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 6. I. A katonai büntetőjog helye és szerepe a jogrendszerben 9

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 6. I. A katonai büntetőjog helye és szerepe a jogrendszerben 9 1 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 6 I. A katonai büntetőjog helye és szerepe a jogrendszerben 9 II. A katonai igazságszolgáltatás kezdetei a Mohács előtti Magyarországon 14 II/1. A magyar hadsereg büntetőjoga és

Részletesebben

Nagy Lajos tatár hadjáratai

Nagy Lajos tatár hadjáratai S TUDIA C AROLIENSIA 2006. 3-4. Nagy Lajos tatár hadjáratai V ÁSÁRY I STVÁN Dzsingisz kánnak, a mongol-tatár világhódítónak birodalma halálakor (1227) már Ázsia jelentôs részére kiterjedt, de fiai és unokái,

Részletesebben

Ha senki sem kezdi el, senki sem fogja befejezni

Ha senki sem kezdi el, senki sem fogja befejezni Tóth Tamás Ha senki sem kezdi el, senki sem fogja befejezni A két Patachich érsek és a katolikus megújulás (1733-1784) A kalocsai Érseki Kastély dísztermében két grisaille látható. 1 Az egyiken a Deo felirat

Részletesebben

Kormányozni lehet ugyan távolról, de igazgatni csak közelről lehet jól

Kormányozni lehet ugyan távolról, de igazgatni csak közelről lehet jól Kormányozni lehet ugyan távolról, de igazgatni csak közelről lehet jól Tanulmány a területi igazgatás magyar történelmi hagyományairól, az átalakításra vonatkozó jelenkori kutatások eredményeinek áttekintése,

Részletesebben

A MAGYAR NEMESSÉG TÁRSADALMI TAGOLÓDÁSA (16-20. SZÁZAD)"

A MAGYAR NEMESSÉG TÁRSADALMI TAGOLÓDÁSA (16-20. SZÁZAD) A MAGYAR NEMESSÉG TÁRSADALMI TAGOLÓDÁSA (16-20. SZÁZAD)" Nagyobb és kisebb nemes urak A késő középkori magyar politikai elitet az ország legfőbb világi és egyházi főméltóságai alkották. A legmagasabb szintü

Részletesebben

KATONAÁLLÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG AZ ÁRPÁD-KORI HOSPESKÖZÖSSÉGEKBEN*

KATONAÁLLÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG AZ ÁRPÁD-KORI HOSPESKÖZÖSSÉGEKBEN* DR. LÁSZLÓ BALÁZS KATONAÁLLÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG AZ ÁRPÁD-KORI * 1. A HOSPESEKRŐL ÉS A HOSPESKÖZÖSSÉGEKRŐL ÁLTALÁBAN Az Árpád-kor évszázadai során Magyarország területére különböző népcsoportok vándoroltak

Részletesebben

Kalaznó 700 éves. (Internetes kiadás: DL-DF 5.1. 2009. Az oklevél száma: DL 86 922.

Kalaznó 700 éves. (Internetes kiadás: DL-DF 5.1. 2009. Az oklevél száma: DL 86 922. Kalaznó 700 éves Csak törpe nép felejthet ős nagyságot, Csak elfajult kor hős elődöket A lelkes eljár ősei sírlakáshoz S gyujt régi fénynél uj szövetnéket. S ha a jelennek halványul sugára, A régi fény

Részletesebben

44 H A B S B U R G M Á R I A, M O H Á C S Ö Z V E G Y E

44 H A B S B U R G M Á R I A, M O H Á C S Ö Z V E G Y E 10. Hans Krell, Brandenburgi György ôrgróf mellképe, 1522, Heilsbronn, ev.-luth. Pfarrkirche, ehem. Klosterkirche 44 H A B S B U R G M Á R I A, M O H Á C S Ö Z V E G Y E C S E P R E G I Z O L T Á N Udvari

Részletesebben

A bíróságok régi-új elnevezései: Kúria és törvényszék. 1. Alsó szint

A bíróságok régi-új elnevezései: Kúria és törvényszék. 1. Alsó szint A bíróságok régi-új elnevezései: Kúria és törvényszék A 2010-ben megtartott országgyűlési választáson győztes szövetséges pártok sürgető feladatuknak tekintik az új alkotmány megalkotását, amint ez az

Részletesebben

Bel, Matthias: Notitia Hungariae novae historico geographica Budapest, 2011, 2012.

Bel, Matthias: Notitia Hungariae novae historico geographica Budapest, 2011, 2012. KRITIKA Tóth Gergely (ed.) Bel, Matthias: Notitia Hungariae novae historico geographica Budapest, 2011, 2012. 2011-ben jelent meg az első kötete annak a nagyszabású projektnek, amely Bél Mátyás monumentális,

Részletesebben

TISZTELT OLVASÓ! Pál Lajos felelõs szerkesztõ

TISZTELT OLVASÓ! Pál Lajos felelõs szerkesztõ TISZTELT OLVASÓ! Ez évi 2. számunk sajnálatos módon egy tördelési és egy programhibából adódó oldalhiánnyal jelent meg, amiért is szíves elnézését kérjük. Mindkét hibát kijavítottuk, de Tóth Valéria cikkét

Részletesebben

A szabolcsi nemesség rétegződése 1797-ben

A szabolcsi nemesség rétegződése 1797-ben LÁCZAY MAGDOLNA: A szabolcsi nemesség rétegződése 797-ben i. A francia forradalmat követő háborúk alakulása új helyzet elé állította a Habsburg uralkodót. Vissza kellett térni a fél évszázaddal korábbi

Részletesebben

A MAGYAROK TÜRK MEGNEVEZÉSE BÍBORBANSZÜLETETT KONSTANTINOS DE ADMINISTRANDO IMPERIO CÍMÛ MUNKÁJÁBAN

A MAGYAROK TÜRK MEGNEVEZÉSE BÍBORBANSZÜLETETT KONSTANTINOS DE ADMINISTRANDO IMPERIO CÍMÛ MUNKÁJÁBAN Takacs_Zoltan.qxd 2005.02.16. 17:34 Page 2 SAVARIA A VAS MEGYEI MÚZEUMOK ÉRTESÍTÕJE 28 SZOMBATHELY, 2004 pp. 317 333 A MAGYAROK TÜRK MEGNEVEZÉSE BÍBORBANSZÜLETETT KONSTANTINOS DE ADMINISTRANDO IMPERIO

Részletesebben

ASSZIMILÁCIÓ VAGY KIVÁNDORLÁS?

ASSZIMILÁCIÓ VAGY KIVÁNDORLÁS? ASSZIMILÁCIÓ VAGY KIVÁNDORLÁS? XXVII Alapító szerkesztõ JUHÁSZ GYULA Sorozatszerkesztõ DIÓSZEGI LÁSZLÓ ASSZIMILÁCIÓ VAGY KIVÁNDORLÁS? Források a moldvai magyar etnikai csoport, a csángók modern kori történelmének

Részletesebben

A SZÁZADOK KÖZLÉSI SZABÁLYZATA

A SZÁZADOK KÖZLÉSI SZABÁLYZATA A SZÁZADOK KÖZLÉSI SZABÁLYZATA 1. A szerkesztõség a szerzõ kézirati szövegét számítógépes formában (*.rtf) kéri. 2. Az eljuttatás módja E-mailben attachement mellékletként vagy postai úton floppylemezen.

Részletesebben

Faragó Tamás Őri Péter (összeáll.) Az 1784 1787 évi népszámlálás II. Az Alföld, a Délvidék és a Dunántúl népességi adatai Budapest, 2008.

Faragó Tamás Őri Péter (összeáll.) Az 1784 1787 évi népszámlálás II. Az Alföld, a Délvidék és a Dunántúl népességi adatai Budapest, 2008. Faragó Tamás Őri Péter (összeáll.) Az 1784 1787 évi népszámlálás II. Az Alföld, a Délvidék és a Dunántúl népességi adatai Budapest, 2008 Tartalom I.Faragó Tamás: Az első népszámlálás fennmaradt forrásanyag

Részletesebben

Magyar névadási szokások

Magyar névadási szokások Varga Józsefné Magyar névadási szokások A kettős vagy több elemből álló keresztnevek adományozása A kettős, hármas vagy esetleg még több elemből álló keresztnevek adományozása a magyar névadásban az eddigi

Részletesebben

JAKUSITH GYÖRGY EGRI PÜSPÖK RÓMAI KÖVETJÁRÁSA 1644-1645-BEN

JAKUSITH GYÖRGY EGRI PÜSPÖK RÓMAI KÖVETJÁRÁSA 1644-1645-BEN KÜLÖNLENYOMAT A HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK 113. ÉVF. 2000/2. SZÁMÁBÓL TUSOR PÉTER JAKUSITH GYÖRGY EGRI PÜSPÖK RÓMAI KÖVETJÁRÁSA 1644-1645-BEN A magyar rendek kísérlete a Szentszék bevonására a török és

Részletesebben

Böszörményi Géza SchP A magyar piaristák 1950-ben Szétszóratás és újrakezdés

Böszörményi Géza SchP A magyar piaristák 1950-ben Szétszóratás és újrakezdés Böszörményi Géza SchP A magyar piaristák 1950-ben Szétszóratás és újrakezdés MAGYARORSZÁG PIARISTA MÚLTJÁBÓL 2. 1. Koltai András, Bevezetés a piarista rend magyarországi történetének forrásaiba és irodalmába,

Részletesebben

A dél-dunántúli délszláv (horvát, szerb és szórványos szlovén) bevándorlások nyelvi és néprajzi nyomai a földrajzi nevekben. 1. rész. I.

A dél-dunántúli délszláv (horvát, szerb és szórványos szlovén) bevándorlások nyelvi és néprajzi nyomai a földrajzi nevekben. 1. rész. I. Nép és nyelv A dél-dunántúli délszláv (horvát, szerb és szórványos szlovén) bevándorlások nyelvi és néprajzi nyomai a földrajzi nevekben 1. rész I. Bevezetés 1. A vizsgálat célja, anyaga és a feldolgozás

Részletesebben

Magyarországi borok Krakkóban a 16. század végén (1589 1600)

Magyarországi borok Krakkóban a 16. század végén (1589 1600) 1 Doktori (Ph. D.) értekezés Magyarországi borok Krakkóban a 16. század végén (1589 1600) Vinkler Bálint Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar 2013 2 Magyarországi borok Krakkóban a 16. század végén

Részletesebben

Városunk. Pest kiegyezés-kori fürdõirõl

Városunk. Pest kiegyezés-kori fürdõirõl Városunk Budapesti Honismereti Híradó VI. évfolyam 3. szám Deák Ferenc Pest-Budán Kétszáz éve született a haza bölcse A kiegyezést készíti elõ az Angol Királynõ Szállodában Majláth György kancellár, Ferdinand

Részletesebben

XII. Hejõbába társadalma

XII. Hejõbába társadalma XII. HEJÕBÁBA TÁRSADALMA 167 XII. Hejõbába társadalma Bába a feudalizmus idõszakában A korai középkortól az újkorig a gazdaság meghatározó alapja a termõföld, illetve annak nagysága volt. A nemzetségi

Részletesebben

Őriné Nagy Cecília. A jó kormányos. Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás

Őriné Nagy Cecília. A jó kormányos. Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Őriné Nagy Cecília A jó kormányos Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Gödöllői Városi Múzeum 2013 1 A jó kormányos Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Gödöllői Városi Múzeum

Részletesebben

A leghazafiasabb magyarok vagy egy szabad nemzet? A szlovákok szociális reprezentációi a magyar sajtóban 1914 1918 között 1

A leghazafiasabb magyarok vagy egy szabad nemzet? A szlovákok szociális reprezentációi a magyar sajtóban 1914 1918 között 1 kor /ridor 2014. 3. szám Tanulmányok Vörös László A leghazafiasabb magyarok vagy egy szabad nemzet? A szlovákok szociális reprezentációi a magyar sajtóban 1914 1918 között 1 A nacionalizmus egyik alapvető

Részletesebben

Ez nem spicliskedés, hanem felderítés A levélellenőrzés módszertana és szervezeti felépítése 1945 1962 között

Ez nem spicliskedés, hanem felderítés A levélellenőrzés módszertana és szervezeti felépítése 1945 1962 között Borvendég Zsuzsanna Ez nem spicliskedés, hanem felderítés A levélellenőrzés módszertana és szervezeti felépítése 1945 1962 között A levélellenőrzés megszervezése, 1945 1950 A második világháború után,

Részletesebben

A régi történészek szövegeivel való munka számomra ugródeszka volt az alföldi problematika kutatásához. Bemutatjuk Miroslav Kmeť történészt

A régi történészek szövegeivel való munka számomra ugródeszka volt az alföldi problematika kutatásához. Bemutatjuk Miroslav Kmeť történészt PORTRÉ A régi történészek szövegeivel való munka számomra ugródeszka volt az alföldi problematika kutatásához. Bemutatjuk Miroslav Kmeť történészt Miroslav Kmeť (1964) a dél-alföldi szlovákság múltjának

Részletesebben

Sze lek tív el ván dor lás Haj dú-bi har me gye fel vé te li zôi kö ré ben

Sze lek tív el ván dor lás Haj dú-bi har me gye fel vé te li zôi kö ré ben A jók men nek el? VENDÉGOLDAL FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Sze lek tív el ván dor lás Haj dú-bi har me gye fel vé te li zôi kö ré ben Ceg lé di Tí mea Nyüs ti Szil via Haj dú-bi har me gye nagy múl tú fel sô ok

Részletesebben

ASZÁLASI-KORMÁNY BELÜGYMINISZTÉRIUMA

ASZÁLASI-KORMÁNY BELÜGYMINISZTÉRIUMA PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR Kovács Zoltán András ASZÁLASI-KORMÁNY BELÜGYMINISZTÉRIUMA RENDVÉDELEM, ÁLLAMBIZTONSÁG, KÖZIGAZGATÁS A NYILAS KORSZAKBAN TÉZISEK ÉS ALAPVETÉSEK - 1 - A M. KIR.

Részletesebben