NYITRA, BARS ÉS ABAÚJ VÁRMEGYÉK TISZTSÉGVISELŐI ÉS OKLEVÉLKIADÁSUK 1526-IG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYITRA, BARS ÉS ABAÚJ VÁRMEGYÉK TISZTSÉGVISELŐI ÉS OKLEVÉLKIADÁSUK 1526-IG"

Átírás

1 NOVAK VERONIKA NYITRA, BARS ÉS ABAÚJ VÁRMEGYÉK TISZTSÉGVISELŐI ÉS OKLEVÉLKIADÁSUK 1526-IG A vármegyék a magyar közigazgatási rendszer jelentős alkotóelmei voltak már a középkorban, de fontos szerepet töltöttek be az újkori közigazgatásban is. Történetük eddig is több szakembert foglalkoztatott, és jelenleg is sokak érdeklődésére tart számot. Szlovákiában, ahol a megyéket a közelmúltig csak mint történelmi önkormányzati formákat ismerték, többen végeztek általános vagy konkrét megyei kutatást. Elsősorban Juraj Zudet és legújabban Ferdinánd Ulicny munkái érdemelnek figyelmet. Az utóbbi nemrég adta ki Sáros és Zemplén megyéről szóló köteteit. A megyékkel a magyar és a szlovák történészek is főleg közigazgatás történeti szempontból foglakoztak, csak elvétve találunk olyan munkákat, amelyek a megyei írásbeliséget is elemzik. Ezen a téren a legtöbb információt még mindig a 20. század első felében megjelent müvek, Istványi Géza: A megyei írásbeliség első korszaka 3 és Holub József: Zala megye története a középkorban 4 című kötetei nyújtják. Az elmúlt évek során három megye oklevélkiadásával foglalkoztam, Nyitra, Bars és Abaúj megyékével 5. Beszámolómban ezek legértékesebb adatait próbálom röviden felvázolni. Nyitra megye, (beleértve a királyi vármegye ispáni okleveleit is) diplomatikai tevékenységéből 1526-ig 215 oklevelet és 2 levelet ismerünk. Bars megye kiadásában 1526-ig 117 oklevelet, 1 levelet és 1 összeírást találtam. Abaúj vármegye írásbeli tevékenysége nyomán ugyanazon időszakból 413 oklevelet ismerünk. Nyitra és Bars megyék esetében a legrégebbi ispáni okleveleket Nyitránál 1317-ig, Barsnál 1275-ig külön vizsgáltuk, ezek formai kivitelben is eltérnek a későbbiektől és az ispánnak, mint a királyi vármegye képviselőjének okieveiként értelmezhetjük őket. Feltehetően a Nyitrai káptalan illetve a Garamszentbenedeki konvent készítette őket. A nemesi vármegye okleveleit leggyakrabban az alispán és a szolgabírók adták ki. Kiadóként azonban megtaláljuk az ispánt, esetleg az ispánokat is. Közismert, hogy Nyitra megye örökös ispánjai a nyitrai püspökök voltak már Zudel, Juraj: Stolice na Slovensk Bratislava, Ulicny, Ferdinánd: Dejiny osídlenia SariSa. Kosice, 1990.; Uő.: Dejiny osídlenia Zemplínskej zupy. Michal'ovce, Istványi Géza: A megyei írásbeliség első korszaka. Századok, (LXXI) Holub József: Zala megye története a középkorban. Pécs, Nováková,Veronika: Nitrianska stolica do roku Slovenská archivistika, XIX. 1984/ ; Uő.: Vyvoj správy a spísomnovania v Tekovskej stolici do roku Slovenská archivistika, XXIII. 1988/ ; Uő.: Vyvoj správy a spísomnovania v Abovskej stolici do roku Slovenská archivistika, XXVII. 1992/

2 tői, azonban ezt a tisztséget mellettük gyakran további világi személy is betöltötte. Bars megye esetében még a 14. században is a legtöbb ispán a Lévai vár várnagyi tisztségét is betöltötte, egészen 1387-ig. A két tisztség egybekapcsolása bizonyára azzal függ össze, hogy a lévai vár királyi birtok volt 1395-ig. Előfordult az is, hogy Bars és Nyitra vármegyék élén egy és ugyanazon személy állt ispánként, pl ben Szénási László. Ismerünk olyan esetet is, hogy egy és ugyanazon személy előbb mint nyitrai, később mint barsi ispán szerepel. A 15. század második felétől az oklevelekben gyakran találkozunk két ispánnal, nemcsak Nyitra, Bars és Abaúj megyében, de ilyen eseteket Holub is említ müvében. Abaúj megyében 1502-től mint örökös ispánok a Perényi család tagjai említődnek. Különösen érdekes az az oklevél, amelynek a kiadója az Abaúj megyei ispán és a sárosi szolgabírók. 6 Ez minden bizonnyal a két megye fejlődésével függ össze. Közismert, hogy Sáros Abaúj megyéből vált ki. Abaúj vármegyében az ispánok mint oklevélkiadók csak 1363-ig fordulnak elő, ez a tény is bizonyítja, hogy szerepük főleg a megye képviselete volt. Az ispán helyettesével, az alispánnal illetve az alispánokkal Nyitra megyében a 14. század húszas éveiben találkozunk, Bars megyében 1322-ben és Abaúj vármegyében 1312-től fordul elő az oklevelekben. Korábban megjelölésére mindhárom megyében az udvarbíró, a curialis comes elnevezés volt használatos, esetleg a vicejudex megjelölés. Nyitra megyében 1448-tól 1495-ig, Bars megyében 1427-től, Abaúj megyében 1413-tól ketten töltötték be egyidejűleg az alispáni tisztséget, sőt Abaúj megyében 1495-től 1499-ig három alispán volt egyszerre. A szolgabírákkal Nyitra megyében első ízben 1307-ben, Bars megyében 1321-ben, Abaúj megyében 1302-ben találkozunk. A megyék által kiadott oklevelekben a felsorolt tisztségviselőkön kívül a megyei esküdtek szerepelnek leginkább. Nyitra megyében először 1407-ben említődnek, mint a megyei törvényszék részvevői és 1489 között pedig az oklevélkiadók között is szerepelnek. Bars megye okleveleiben kevesebb rájuk vonatkozó adatot találtunk, ban említődnek, ekkor 12-en voltak. Abaúj vármegye okleveleiben az esküdtekről 1438-ban olvashatunk, 1445-ben négyen voltak, mint választott nemesi képviselőket jelölték az oklevélkiadók között. Miután 1492-ben a törvény felmentette a nemeseket az esküdti kötelességek alól, csak l-ben találkozunk velük újra. Kevésbé ismert tisztségviselő volt a helyenként előforduló alispán helyettes, valamint a megyei megbízott emberek, akik különböző ügyekben jártak el. Megyei pénztárnokkal csak egy esetben, Nyitra megyében találkoztunk 1500-ban. A megye tisztségviselői közül meg kell említeni a megye jegyzőjét. Nyitra megyében az oklevelek kéziratának elemzése alapján jelenlétét feltételezzük 6 Városi Levéltár Kassa H Migratio 12.; Magyar Tudományos Akadémia Kézirattára Kitt. 576.; Magyar Országos Levéltár, DL 26724, DL 22174, ; Szlovák Nemzeti Levéltár, Szepesi káptalan Hiteleshely fasc. 4 sub 5 num.

3 már a 14. század negyvenes éveitől. Az első név szerint ismert jegyzőt Nyitra vármegye esetében 1500-ból imerjük. 7 Figyelmet érdemel egy Johannes Literátus de Pózba nevű jegyző is, aki között Nyitra megye, majd 1526-ban Bars megye jegyzője volt 8. A jegyző jelenlétét kancelláriai jegyzetek, a közismert lecta et correcta per notarium sedrie, is bizonyítja. Bars megye esetében az első név szerint ismert jegyzőt nem a vármegye, hanem az ispán saját jegyzőjének véljük. Neve már 1332-ben előfordul 9. Vármegyei jegyzőt mint állandó tisztségviselőt csak a 15. század második felétől feltételezünk. Abaúj megye jegyzőjével első ízben 1325-ben találkozunk. Feltehetően ez a Stephanus nevű jegyző volt a megye alispáni és szolgabírói okleveleinek készítője között. Név szerint további 4 jegyzőt imerünk. 10 Mint az a kancelláriai jegyzetekből kiderült, a megye jegyzője már 1519-ben regisztert is vezetett. 11 A nemei megyék által kiadott okleveleket formai szempontból nyíltakra és zártakra osztjuk. Mindhárom megye esetében túlsúlyban volt a zárt oklevelek kiadása. Ez természetesen abból is adódik, hogy mindhárom esetben tartalmi szempontból a megye által előterjesztett jelentések, a relációk voltak túlsúlyban, amelyek zárt formában készültek. A zárt és a nyílt oklevelek formailag nagyon egyszerűek. A már említett relációkon kívül intitulációval kezdődnek, amelynek alakja aszerint változott, ki volt az oklevél kiadója. Ezt követi a promulgáció, amely szintén rövid, csak néhány esetben volt összekapcsolva a címzett megjelölésével. Az oklevelek kontextusa általában a quod kötőszóval kezdődik és függ az oklevél tartalmától. Nyitra és Bars megye oklevelein csak ritkán, Abaúj vármegye oklevelin gyakrabban találunk korroborációt. Az oklevelek befejező részében találjuk a keltezést, amely helyet, napot és évet jelöl, esetleg hivatkozik az oklevél kontextusában található keltezésre. Az oklevelek keltezése elárulja, hogy a vizsgált vármegyék törvényszékei szabályos időközönként ültek öszsze. Nyitra megyében 1486-ig általában csütörtökön, 1486-tól 1526-ig kedden, Bars megyében a 14. század közepétől 1526-ig csütörtökön, Abaúj megyében 1350-ig kedden, (Középnémetiben), majd szerdán (Garadna). A Nyitra, Bars megye és Abaúj vármegyék által kiadott okleveleket tartalmi szempontból bírósági oklevelekre, tanúbizonyságot tartalmazó oklevelekre, bizonyító oklevelekre és jelentésekre osztjuk. Abaúj vármegye esetében találkozunk oklevélátirat készítésével is. Minden oklevél összefügg a megye bírósági hatáskörével. A bírósági okleveleket tovább oszthatjuk, aszerint, hogy a bírósági ügy melyik fázisában készültek. Nagy számban maradtak fenn tudósítóleve-,alberto literato sedis nostre iudiciarie notario" MAK 154 sz. Nyitrai Püspöki Levéltár protokolum no 1 fol. 96. CDH IX/7. 4L Laurentius, Beche jegyzője. 1 Stephanus: DL ; Stephanus de Leh: Szlovák Nemzeti Levéltár, Leleszi konvent Hiteleshely Fase. VI. num. 34.; Stephanus: Kemény Lajos - Csorna József: Abaúj és Torna vármegye a honfoglalás előtt. Kassa, ; Albertus: DL Stephanus literátus de belaith nótárius etiam in registrum ipsum fassionem ut moris est conscripsit" DL

4 lek, litterae inquisitoriae, amelyek egy-egy kivizsgálás eredményeit foglalták össze. A felek bíróságra hívásáról perbehívó oklevelet adtak ki. Amennyiben valamely fél nem jelent meg a tárgyaláson, erről is oklevelet adtak ki, amely tartalmazta, hogy hányadszor nem jelent meg a perbehívott. Amennyiben valaki mással képviseltette magát a peres ügyben, erről a megyétől ügyvédvalló oklevelet adatott ki. A bírósági tárgyalást elhalasztó oklevelet is a megye adta ki valamely fél kérésére. További tartalmi csoportot a bírósági okleveleken belül az ítéletlevelek alkotnak. Ezek tartalmazták a büntetés nagyságát és formáját. Külön oklevelek készültek az esetleges eskületételekről. A bírósági oklevelek külön csoportját alkotják a feljebbviteli oklevelek. Ezek azonban Nyitra és Bars megyében 1505-től, Abaúj megyében 1498-tól fordulnak elő. A fellebbezés a magyar jog szerint 1498 előtt csak a király illetve a nádor, esetleg az országbíró parancsára történhetett meg. Külön tartalmi csoportot alkotnak a bizonyságlevelek, amelyek hasonlóak a hiteleshelyek által kiadott bizonyságlevelekhez. A megye elöljárói előtt tett tanúbizonyágról szólnak, leginkább különböző egyezségekről, vagyonosztályról, birtokeltiltásról, bizonyos birtokok elfoglalása elleni tiltakozásról, birtokzálogosításról, birtokba való bevezetésről. A megerősítő oklevelek csoportja mindhárom megye esetében csak néhány oklevelet tartalmaz. Ezekkel bizonyos jogok használatát erősítette meg a megye elöljárósága. Számban a legnagyobb tartalmi csoportot a jelentések, relációk, alkotják, amelyek a király, a nádor, az országbíró parancsára elvégzett kivizsgálás eredményeiről szólnak. Ezek formai szempontból is különböznek a többi oklevéltől. Leggyakrabban kivizsgálásokról, vagy a bírósági ügy feljebbviteléről szolnak. A király parancsára néha a kivizsgálások a megyei kongregáción történtek. A megyei oklevélkiadásnál még szólni szeretnénk a megyei oklevelek hitelesítéséről, megpecsételésükről. Mindhárom megyéről elmondhatjuk, hogy az okleveleiket hitelesítő pecsétek nagyon rossz állapotban maradtak fenn. Ez összefügg azzal is, hogy ezek az oklevelek nem voltak olyan gondosan őrizve, mint a kiváltságlevelek. Magukról az okleveleken található pecsétekről azt is el kell mondani, hogy számuk nem volt hatással a hitelesítés tenyéré. Számuk 1-6 között mozog. A pecsétek nagyságát tekintve az ispáné vagy az alispáné gyakran nagyobb méretű volt mint a szolgabíráké. Az alispán és a szolgabírák pecsétnyomói esetleg azok lenyomatai nemcsak az oklevelek hitelesítésére szolgáltak, de szerepük volt a bírósági idézésekben, vagy más jogi eljárásoknál. Amennyiben a pecsétet valaki nem vette figyelembe, pénzbüntetésre ítélték. A megyei pecsétek fennmaradásáról szóló korábbi megjegyzésem alól, hogy rossz állapotban maradtak fenn, néhány Abaúj megyei pecsét vonható ki. Ezek nagy része a kassai városi levéltárban található, amely közismerten a város szigorú felügyelete alatt állt. Talán ennek köszönhetően ezek a pecsétek jobb állapotban maradtak meg. így elmondhatjuk, hogy Abaúj megyében 1522-től a megyei elöljárók illetve a megye nemessége nevében kiadott oklevelek hitelesítésére 4 szolgbírói pecsétét használtak. Mind a négy pecsét azonos kezdőbetűket tartal-

5 maz W M Közelebbről megvizsgálva azon okleveleket, amelyen fennmaradtak, elmondhatjuk, hogy közülük egy eltér az eddig ismert oklevelektől, ugyanis megyei rendeletet tartalmaz és kiadója a megye nemesi közönsége volt. Mind a négy oklevél tartalmaz korroborációt is. A négy pecsét azonos nagyságú, 12 mm átmérőjűek. A WM kezdőbetűk minden esetben a későgót pajzs fölött vannak elhelyezve. Mind a négy pajzson fegyveres kar van ábrázolva. Az első pecséten a fegyveres kar országalmát, a másodikon virágcsokrot, a harmadikon kivont kardot és a negyediken védekező állású kardot tart. Nem zárhatjuk ki, hogy a W M iniciálék esetleg a vármegyét jelölik. Persze ennek bizonyítása nem egyszerű, s minden bizonnyal csak további oklevelek előkerülése döntheti el ezt a kérdést. A megye által kiadott oklevelek gyakran hasonlítanak formájukban és felépítésükben is a hiteleshelyek által kiadott oklevelekhez. A megyék által kiadott oklevelek azonban elsősorban a megye bírósági hatáskörének termékei. Annak ellenére, hogy csak elvétve foglalkoznak velük a helytörténet kutatók, érdekes adatokat tartalmaznak egy-egy település történelmére is.

6 Rövidítések jegyzéke Apponyi oki. - A Péc nemzetség Apponyi-ágának... családi levéltárában őrzött oklevelei. Közzéteszi: Kammerer E., Varjú E. I II. Bp., ÁL Lőcse - Állami Levéltár, Lőcse ÁJL Selmecbánya - Állami Járási Levéltár, Selmecbánya ÁTL Brünn - Állami Területi Levéltár, Brünn Bars - Bars vármegye. Magyarország vármegyéi és városai. Szerk. Borovszky Samu. Bp., CDA - Anjou-kori okmánytár. Codex diplomaticus Hungaricus Andagavensis. Szerk. Nagy I. és T. Nagy Gy. I-VII. Bp., CDH - Fejér György: Codex diplomaticus Hungáriáé ecclesiasticus ac civilis. I-IX. Buda, CDP - Hazai okmánytár. Codex diplomaticus patrius. Szerk. Nagy L, Paur L, Ráth K., Ipolyi A., Véghely D. I-VIII. Győr-Bp., CDSL - Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae. Ed.: Marsina, R. I II. Bratislavae, Csáky oki. - Oklevéltár a gróf Csáky család történetéhez. Közzéteszi: Bártfai Szabó L. I II. Bp., DL, DF - Magyar Országos Levéltár Diplomatikai levéltára Egri PL - Egri Püspöki Levéltár Esztergomi EL - Esztergomi Érseki Levéltár Fabricius - Fabricius Endre: Nyitra vármegye főispánjai és alispánjai az Árpádok korától. Bp., Károlyi - A Nagy-Nagykárolyi gróf Károlyi család levéltára. Sajtó a. r. Géresi K. I II. Bp., Kemény - Kemény Lajos - Csorna József: Abaúj és Torna vármegye a honfoglalás előtt. Kassa, MAK - Magyar Tudományos Akadémia Kézirattára MES - Monumenta ecclesiae Strigoniensis. Közzéteszi: Knauz F. I II. Esztergom, Nyitrai PL - Nyitrai Püspöki Levéltár RDSL - Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae. Ed.: Sedlák, V. I II. Bratislava, SzNL - Szlovák Nemzeti Levéltár, Pozsony SzNL Jaso konv. Hh. - Szlovák Nemzeti Levéltár Jászói konvent Hiteleshely SzNL Leleszi konv. Hh. - Szlovák Nemzeti Levéltár Leleszi konvent Hiteleshely SzNL Szepesi káptalan Hh. - Szlovák Nemzeti Levéltár Szepesi káptalan Hiteleshely VL Kassa - Városi Levéltár, Kassa Wagner - Analecta Scepusii sacri et profani. Ed.: Wagner, C. I II. Bécs, Wenzel, CDAC - Árpád-kori új okmánytár. Codex diplomaticus Arpadianus continuatus. Közzéteszi: Wenzel G. I XII. Pest-Bp., Wertner - Wertner Mór: Adalékok a XIV. századbeli magyar világi archontológiához. Történelmi Tár, Zichy - A zichi és vásonkeői gr. Zichy-család idősb, ágának okmánytára. Szerk. Nagy lm., Nagy Iv., Véghely D. I-XII. Pest-Budapest ZsO - Zsigmondkor oklevéltár. Összeáll. Mályusz E. I II. Bp.,

7 Megyei tisztségviselők Abaúj vármegye Főispánok 1138: Matheus; 1177: c.a.: Ant; 1181: Antonius; : Dionisius; 1199: Banc; 1201: Ech; 1203: Nicolaus; 1205: Nicolaus; 1206: Bank; 1209: Martinus; 1029: Benedictus; 1212: Laurentius; : Alexander; 1215: Tyburcius; : Dionisius; 1220: Benedictus; 1222: Bank; 1222: Laurentius, 1222: Martinus; : Petrus; 1233: Petrus; 1246: Marchard; 1266: Benedictus; 1272: Etch; : Petrus; : Petrus; (1307)1312: Paulus; : Michael; május: december: november: Stephanus; Johannes; Philippus; CDSL I. 75 o. 89 o. Kemény 142 o. CDSL I. 98 o. 100 o. 101 o. 103 o. 108 o. 109, 112 o. 108, 109 o. 123, 124 o. 137 o. 143, 150, 153 o. 155 o , o. 188 o. 197 o. 203 o. 206 o. Kemény 143 o. CDSL o. CDSL II. 150 o. Kemény 143 o. RDSLI. 19,38, 86, 230, 256, 305, 306. sz. RDSL I , 698, 724. sz. RDSL I. 955, 1020, 1042, 1058, 1186, 1190, 1202, 1204, 1205, 1228, 1231, 1233, 1234, 1239, sz. RDSLI sz., RDSI II. 95, 100 sz sz. RDSL II. 200,259, 275, 276, 319,385,405,407,409,429, 469,510, 536, 539, 541,543, 547, 576, 584 sz.

8 1320. novem Petrus; RDSL II. 585, 657, 660 sz. ber- 1321: : Philippus; RDSL II. 763, 786, 833, 898 sz. Kemény 143 o : Wyllermus; DL , DL 2538, Kemény 143 o. 1331: Michael; : Wyllermus Druget; DL , VL Kassa T. Jeszeney : Thomas; Kemény 143 o : Petrus (dictus Poharus); DL , VL Kassa T. Jeszeney 11, DL , DL , T. Jeszeney 15, DL 4687, Kemény 143 o. 1363: Petrus de Peryn; DL : Petrus Cudar; Kemény 143 o : Stephanus Cudar; DL 6032, DL : Ladislaus dictus Opule; DL , DL 6445, DL , DL : Nicolaus de Peren; DL : Ladislaus et Franciscus, Bebek DF Stephanus fiai; 1402: Emericus de Peren; DL : Nicolaus Gara; DL május: Thomas Pethev de Gerse; DL : Emericus de Paaloch; DL , 1430: Matheus de Paaloch; Kemény 144 o. 1453: Osvaldus de Rozgon; 1460: Rajnaidus de Rozgon; 1484: Johannes Zöld; : Emericus de Peren;, DL , DL , DL , DL , DL , DL , DL , VL Kassa H Migratio 12, SzNL, Jaso konv. Hh M Appendix f 8 nr. 38, MAK Kittl. 576, DL , DL , DL : Petrus de Peren; DL , DL Alispánok: (1219) Martinus curialis comes; CDSL I. 186 o. 1309: Beke curialis comes; RDSL I. 625, 636, 643 sz : Stephanus; RDSL I sz., RDSL II. 14; sz. 1317: Petrus; Kemény 144 o. 1318: Beke curialis comes; RDSL II. 299, 315,326, 356, 346,391 sz.

9 : Lucacheus; DL , DL , DL 2329, Kemény, 144 o. 1330: Johannes; DL , DL : Walterius; DL , DL , DL : Johannes; DL : Symon; DL , DL , DL , DL , DL , VL Kassa T. Jeseney : Ladislaus; Kemény 145 o. 1344: Johannes; DL : Pouch, Gregorius fía; Kemény 145 o. 1351: Clementius; 1370: Michael; DL : Nicolaus de Fyged; DL 6032, DL : Dominicus, Johannes de DL , DL 6445, DF Kisvárada fía; : Johannes, Petrus de Somus fia; DL , DL : Johannes, Michael fia; DL : Nicolaus, dictus Zunogh; DF : Nicolaus; DL : Petrus Tóth; DL , DL : Petrus de Syner; DL : Johannes de Zevled; DL , DL Thomas, Pethev fia; DL 9186 március: május: Petrus, Pethev de Gerse fia; DL 9186, DL február: Thomas, Nicolaus de Myske fia; DL október: Thomas, Pethev de Gerse fia; DL január: Dominicus de Laskulez; DL novem- Johannes Fako; DL , DL ber-1412: : Johannes Fako de Huthka, et DL , DL , DL Dominicus de Lazthoth; , DL , DL , DL , DL , DL , DL , DL , DL Dominicus de Lazthoth; DL augusztus: Johannes Fako de Huthka, et DL december: Dominicus de Lazthoth, Antonius fia; 1425: Dominicus, Antonius de Lazthoth DL , DL fia; : Ladislaus de Gerhe; DL , , DF , DL , DL , ÁL Lőcse SPKIV-2-42, DL , DL

10 83 652, DL , DF , ÁL Lőcse SPK IV-2-52, DL , DL , DL , ÁL Lőcse SPK IV-2-50 et. 51, DL , DL , DL , DL , SzNL Szepesi káptalan Hh. Cap. V fase. 6, nr : Georgius de Zent Michal; DL : Polyák, castellanus; DL , VL Kassa MM Zedleszi : Paulus de Pincz; DL : Petrus de Azar; VL Kassa MM Zakali : Johannes Kanis de Ruzka, Symon DL de Monok; 1454: Gregorius de Chobad; ÁL Lőcse SPK IV : Johannes Kanis de Ruzka, DL Andreas de Homrogd; : Andreas de Homrogd és DL , DL , DL Gregorius de Chobad; , DF , DL : Stephanus Pohárnok; DL , ÁL Lőcse SPK IV- 2-56, DL , DL : Stephanus Pohárnok és Thomas DL , DL , DL de Raskovan; : Stephanus de Kozmafalva; DL : Georgius de Wajda; DL , VL Kassa Zedleszi 1469: Nicolaus de Buzló; / DL , DL , DL , SzNL Szepesi káptalan Hh. SCR 9 f. 11 nr 24, DL Andreas de Baarcza és Georgius DL november: Fulo; Andreas de Baarcza a Ladislav de DL január: Zaaka; 1470: Thomas de Lech és Andreas de DL , DL Baarcza; 1471: Andreas de Baarcza és Georgius DL Fulo; : Nicolaus de Bwzlo; DL , DL , DL , DL , SzNL Szepesi káptalan Hh SCR 10 f. 4 nr 14, DL , DL , DL , DL , SzNL Szepesi káptalan Hh. SCR 10 f. 3 nr 23, VL Kassa T. Karátsondi 2, SzNL Jaso. Konv. Hh. JJJ f. 1 nr 20, DL , DL , DL , DL , DL , DL , DL , DL , SZNL Jaso. Konv. Hh. PP f. 1 nr 41, DL , DL , DL , DL , DL , DL , DL , DL , DL , DL , ÁL Lőcse

11 ser. 1 fase. 5 nr 109, VL Kassa Supplem. H 135 a, DL , VL Kassa F Telonium Nicolaus Bwzlo és Valentinus de DL február: Gewrgy; Nicolaus Bwzlo és Johannes de DL , DL , DL november: Baarcza; : Nicolaus Bwzlo és Brictius de DL Czecze; április Sigismundus de Kápolna és SzNL Jaso. Konv. Hh. Appen 6.: Brictius de Czecze; dix f. 4 nr 6 et április Sigismundus de Kápolna és SzNL Jaso. Konv. Hh. Appen 20.: Gregorius de Hada; dix f. 4 nr. 7, DL , DL , VL Kassa K Szebenye 14, DL : Sigismundus de Kápolna; DL : Sigismundus de Kápolna és Stephanus de Raktha; DL , DL , VL Kassa NN Mise. 60, DL , DL , DL , VL Kassa M Migratio 7, DL , VL Kassa Schvartzenbachiana 650 a 651, DL , DL , DL , DL , DL , DL Johannes Horváth de Gagh, DL , DL , SzNL január: Sigismundus de Kápolna és Jaso. Konv. Hh. JJJ f. 1 nr 2 a Stephanus de Raktha; 18, DL , DL Sigismundus de Kápolna és DL , DL , DL február: Johannes Horváth de Gagh; , DL , DL , DL Johannes Horváth de Gagh, DL , DL , DL április: Sigismundus de Kápolna és , DL , VL Kassa Michael de Buthka; Schvartzenbachiana 774, VL Kassa MH Gadány 3, T Karátsondi 3, DL Johannes Horváth de Gagh, DL , DL , DL július: Sigismundus de Kápolna és , DL , DL Stephanus de Thomor; 1499: Sigismundus de Kápolna és DL , DL , DL Stephanus de Thomor; június: Cherubín Kardus de Bozytha; DL , DL , DL : Paulus de Janók; DL , DL : Ladislaus Fanachal; DL , DL , DL , DL , DL ,DL , DL , DL , DL , DL , DL ,DL , DL , DL , DL , DL , DL ,DL , DL , DL , DL , DL , DL ,DL , DL , DL , DF ,

12 : 1517: augusztus: november- 1526: VL Kassa Karatsondi 7, DF , Egri PL. RA 974, DL Demetrius de Gagh; VL Kassa Suppl. H 264, DL , VL Kassa Zebenye 21, DL , DL , VL Kassa Miscelannea 65 N Kalsa 26, DL , DF , DF , DL , DL , VL Kassa K Forro 9 a H Migratio 13, DL , DL , VL Kassa K Garadna 14 Schvartzenbachiana 941, DL , DF , DF , VL Kassa N Kalsa 27, Egri PL, RA 943 a 945, DL , DF , DL Paulus de Thomor et Demetrius Kemény 148 o. de Gagh; Michael de Zemere; DF , DL , DL , DL , DL , DL , DL , VL Kassa M Miszlóka 6, DL , DL , DL , DL , DF , Egri PL, RA 948, DL Johannes de Baarcza; VL Kassa Suppl. H 401, DF , Egri PL RA 947, 950, 995, DL , DL , DL , VL Kassa Suppl. Schramianum , DL , DL , DL , DL , DL , DL , DL , DL , DL , DF , DL , DL , DL , DL Szolgabírók:!! 1302: : 1317: : 1347: 1351: 1377: Nicolaus de Baxa, Johannes de Geche, Demetrius, Matheus; Demetrius; Matheus, Symon de Genyeu fia, Dominicus Serafinius fia, Demetrius, Alexandrius fia és Michael, Benedictus de Popi fia; Begy; Michael, Benedictus de Popi fia; Zanizlaus; Demetrius, Nicolaus de Zemaed fia; Nicolaus, Demetrius fia; Dionisius, Mikócs fia, Gregorius, Dózsa fia, Gregorius Hay és Zsadányi Jakab; Paulus Mykoch fia; Jakobus de Fyzy és Jakobus de Nempti; RDSL I. 86 sz. RDSLI sz. RDSL IL 207 sz. DL RSD1II. 391 sz. DL VL Kassa T Jeszeney 8. VL Kassa T Jeszeney 11. Kemény 145 o. VL Kassa T Jeszeney 15 DL 6445

13 1379: Johannes Nicolaus de Mera fia; 1383: Jakobus de Füzér; 1388: Nicolaus, dictus Peres de Kupa; 1390: Georgius de Zend; : Ladislaus Jordanus de Belse; 1401: Emericus de Mysla; 1406: Nicolaus, Johannes de Czecze fia, Thomas, Petrus Sárvári és Ladislaus de Baksa; 1407: Michael de Thomor; : Nicolaus de Czecze; 1413: Michael de Thomor és Demetrius de Kinizsa; 1414: Stephanus de Baxa; 1415: Nicolaus; 1420: Martinus de Baxa; 1427: Petrus de Belse, Stephanus de Zeny, Petrus de Czécze és Petru Baglas; 1429: Stephanus de Zebenye; 1430: Petrus de Zend; 1433: Stephanus; 1437: Paulus de Fay, Galli de Tusa a Johannes de Belse; 1438: Petrus de Baxa, Galli de Tusa, Paulus de Fay; 1439: Galli de Tusa; 1440: Petrus de Baxa; 1448: Michal de Belse; 1450: Antonius de Kinizsa, Laurentius de Horváthi, Michael de Belse; 1459: Benedictus de Belse, Valentinus de Zend; : Lucas de Hollóháza; 1466: Johannes de Baxa; 1469: Michal Wadh de Zend, Gregorius de Papi, Johannes de Baxa; 1470: Michael de Fyged, Lucas de Hollóháza; 1472: Ladislaus Ernei de Zend; 1473: Benedictus de Belse; 1474: Ladislaus Ernei de Zend; : Michael Kopas de Mind Zenth; DL DL 6977 DL 7437 DF DL , DL DL Kemény 148. o. DL DL , DL DL , DL DL DL DL DF , DL , DL , Kemény 148 o. ÁL Lőcse SPK IV-2-42 DL DL DL ,64 318, , DL , ÁL Lőcse SPK IV- 2-50, DL SzNL SK HM cap. V, f.6 nr 18 DL DL SzNL Lei. konv. Hh. f. VI. Nr 34 DL , DL DL , DL DL DL , DL , , , SzNL SPK Hh. SCR9 f. 11 nr 24 DL , DL DL DL , SzNL SPK HM ScrlO f. 4nr 14. SzNL Jaso. konv. Hh. JJJ f. 1 nr 20. DL , DL , DL , DL

14 1476. október: Valentinus Konya de Cheche; : Valentinus Konya de Cheche és Stephanus de Zend; 1479: Paulus de Belse; 1480: Bemard de Bernátfalva; : Stephanus de Zend, Ladislaus Erney de Nowaiy; Benedictus Sándor de Belse, Lucas de Hollóháza; 1485: Ladislaus, Benedictus, Bemard; 1486: Bemard de Bernáthfalva; 1488: Stephanus de Zend; 1488: Johannes de Barakon, Gregorius de Belse; 1490: Stephanus zo Szendu; 1495: Blasius Fulo de Keech; 1496: Petrus de Zakal, Johannes Barakony de Mera, Blasius Fulo; 1497: Petrus Czeke de Czekeháza, Nicolaus de Faya, Andreas de Keked; : Stephanus de Gadna, Bemard de Bernáthfalva, Bartolomeus de Czecze; 1501: Petrus Czeke de Czekeháza; 1502: Thobias Bakó de Zebenye, Andreas de Karachond; 1503: Vitalius de Keked, Blasius de Horvát; 1505: Petrus Bernát; 1506: Blasius de Horvát, Petrus Bernát, Bartolomeus de Czecze; 1507: Bartolomeus de Czecze; 1508: Bartolomeus Keér; 1511: Bemard literátus és Andreas Bernald; 1512: Andreas de Sárvár, Bemard literátus; 1513: Laurentius Karátsondi és Andreas de Sárvár, Andreas Bernald; 1516: Andreas Bernald; 1518: Andreas de Sárvár; DL SzNL Jaso. konv. Hh. PP f. 1 nr 41, DL , DL DL DL SzNL SPK HM Ser. 10 f. 1 sub Rnr 5, 12, 15, ÁL Lóese f. 5 nr 109, VL Kassa Suppl. H 135 a, F Telonium91, DL DL , SzNL Jaso. konv. Hh. Appendix f.4 nr 6 az 2 a nr 7, DL , VL Kassa K Szebenye 14 DL DL DL , VL Kassa H Migratio 7 VL Kassa Schvartzenbachiana 650, 651 SzNL Jaso. konv. Hh. JJJ f. 1 nr 2 a 18. DL , DL , DL DL , DL , DL DL , DL , DL , DL DL DL ,DL , DL , DL DL21 204, DL75 960, DL , DL DF , DL DL , DL , DL DL21 695, DL DL DF , VL Kassa Miscellanea 65 DL , VL Kassa K Forro 9, H Migratio 13 DF DL

15 1519: Andreas de Sárvár, Emericus de DL , DL Kech, Andreas Bernald; 1520 Andreas Fulo de Kech; DL Andreas Bernald; VL Kassa M Miszlóka Peter Bernald, Andreas Bernald; DL , DL Andreas Bernald; VL Kassa Suppl. H 401, Egri PL, RA Antonius de Zek, Petrus Bernald; DL , Antonius de Zek; DL Petrus Bernald de Bernáthfalva, DL , DL Andreas Bernald; 1526: Bernard de Bernáthfalva, Egri PL, RA 955, DL Emericus Fulo de Kech; Bars vármegye Főispánok 1156: Petrus; CDSL I. 79 o : Georgius; 85 o Moch Pozsonyi ispán is; 115 o Rudolfus; 150 o Symon; 196 o Petrus; 231 o : Lucach magister pincernarum; 248, 257 o Gecha; CDSL II. 49 o Verner; 163 o Henrich; Bars v. 337 o Symon; 1275 Stephanus magister dapiferorum; CDH V/ o Dionisius; MES II. 54 o. DL Symon; CDH V/ o., CDP VI. 227 o Paulus; Bars v. 337 o : Demetrius; 1281 Johannes iudex curie; 1291 Gregorius Nyitra megye ispánja CDH VI/1, 130 o. í Q * ii>, 1299, 1301: Thomas Nyitra megye ispánja is; CDP VI. 444 o., RDS11. 1 sz. 1300: Andreas; MES II. 480 o. 1307: Benedictus; RDSL I. 457 sz. 1(31)3: Emericus de Beche; Léva várna RDSLI. 1075, 1076 sz. gya; : Emericus de Beche, Léva váma RDSL IL 626,717,718,724, gya, maior plasustrorum domini 810,816, 831,853,870, 873,

NÉVMUTATÓ. ... Máté, 91 A,Á

NÉVMUTATÓ. ... Máté, 91 A,Á NÉVMUTATÓ... Máté, 91 A,Á Aba, 27 Aba Amadé, 65, 66, 68 Aba nemzetség, 68 Abafi Lajos, 113, 114 Abapuszta, 126 Abaúj megye, 29-32, 35, 137, 142, 331 Absolon, 28 Acha, 27 Ács Antal, 91 Ács István, 91 Acsád

Részletesebben

C. TÓTH NORBERT A LELESZI KONVENT STATUTORIAE SOROZATÁNAK 1387-1410 KÖZÖTTI OKLEVELEI

C. TÓTH NORBERT A LELESZI KONVENT STATUTORIAE SOROZATÁNAK 1387-1410 KÖZÖTTI OKLEVELEI C. TÓTH NORBERT A LELESZI KONVENT STATUTORIAE SOROZATÁNAK 1387-1410 KÖZÖTTI OKLEVELEI NYÍREGYHÁZA 2006 A leleszi konvent Statutoriae 1387-1410 közötti oklevelei sorozatának A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI

Részletesebben

XIII.54. A nagyrákosi Fölnagy család iratai 1362-1939. 1 doboz (0,12) = 0,12 ifm Raktári hely:

XIII.54. A nagyrákosi Fölnagy család iratai 1362-1939. 1 doboz (0,12) = 0,12 ifm Raktári hely: MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.54. A nagyrákosi Fölnagy család iratai 1362-1939 1 doboz (0,12) = 0,12 ifm Raktári hely: Az iratok 1992-ben vétel útján kerültek

Részletesebben

A SZLOVÁKIAI LEVÉLTÁRI RENDSZERRŐL

A SZLOVÁKIAI LEVÉLTÁRI RENDSZERRŐL Bukovszky László A SZLOVÁKIAI LEVÉLTÁRI RENDSZERRŐL A szlovákiai levéltári rendszer kialakulása, hasonlóan a többi kelet-európai állam levéltári rendszerének kialakulásához századunk ötvenes éveire tehető.

Részletesebben

XIII.21. GÉRCEI KUTASSY-KARTORY CSALÁD IRATAI 1408-1796. 1 doboz 0,13 fm /187 fólió/ Raktári hely: 22/402/17. Iratjegyzék

XIII.21. GÉRCEI KUTASSY-KARTORY CSALÁD IRATAI 1408-1796. 1 doboz 0,13 fm /187 fólió/ Raktári hely: 22/402/17. Iratjegyzék MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.21. GÉRCEI KUTASSY-KARTORY CSALÁD IRATAI 1408-1796 1 doboz 0,13 fm /187 fólió/ Raktári hely: 22/402/17 Iratjegyzék 1. d. I. sorozat

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

Adatögzítés adatbázisba töltés Adatpontosítás, adatkarbantartás

Adatögzítés adatbázisba töltés Adatpontosítás, adatkarbantartás A kutatás a Magyar Országos Levéltár középkori okleveleiről készített információs rendszernek a tovább fejlesztését célozta, az adatbázis építés harmadik ütemeként. A 2003-2007 közötti pályázati periódusban

Részletesebben

Az Ebergényi levéltár 16-17. századi egyedi dokumentumainak restaurálása A Smidt Múzeum Közérdekű Muzeális Gyűjteményben

Az Ebergényi levéltár 16-17. századi egyedi dokumentumainak restaurálása A Smidt Múzeum Közérdekű Muzeális Gyűjteményben A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiumának pályázata Pályázati azonosító: 3511/03849 Az Ebergényi levéltár 16-17. századi egyedi dokumentumainak restaurálása A Smidt Múzeum Közérdekű Muzeális

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2011. február 9-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2011. február 9-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2011. február 9-i ülés Az ülés napirendje 1. Pontormo, Jacopo (Pontormo, 1494 1557)-nak tulajdonítva: Mária gyermekével, Keresztelő Szent Jánossal és két angyallal, 1523 körül

Részletesebben

IV. 80. Mohács utáni oklevelek gyűjteménye /Post Mohacsiana/

IV. 80. Mohács utáni oklevelek gyűjteménye /Post Mohacsiana/ IV. 80. Mohács utáni oklevelek gyűjteménye /Post Mohacsiana/ a.) Címereslevelek 1578-1863 0,80 ifm; 37 r. e. (tasak) Raktári hely: Kutatóterem 20. szekrény b.) Egyéb oklevelek 1536-1839 0,44 ifm; 19 r.

Részletesebben

A SZÁZADOK KÖZLÉSI SZABÁLYZATA

A SZÁZADOK KÖZLÉSI SZABÁLYZATA A SZÁZADOK KÖZLÉSI SZABÁLYZATA 1. A szerkesztõség a szerzõ kézirati szövegét számítógépes formában (*.rtf) kéri. 2. Az eljuttatás módja E-mailben attachement mellékletként vagy postai úton floppylemezen.

Részletesebben

Szóbeli Záróvizsga ideje (év.hó.nap.óra.perc)

Szóbeli Záróvizsga ideje (év.hó.nap.óra.perc) Hallgató oktatási azonosítója Írásbeli Záróvizsga ideje (év.hó.nap.óra.perc) - amennyiben van Írásbeli Záróvizsga helye (cím, emelet, terem) - amennyiben van Szóbeli Záróvizsga ideje (év.hó.nap.óra.perc)

Részletesebben

Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 3508/01131

Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 3508/01131 SZAKMAI BESZÁMOLÓ A hagyaték. Konferencia a Nádasdy család mecénási tevékenységének eredményeiről Pályázati azonosító: 3508/01131 A sárvári Nádasdy Ferenc Múzeum pályázatot nyújtott be az NKA Közgyűjtemények

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRÜGY ÉS A VESZPRÉM MEGYEI LEVÉLTÁR TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRÜGY ÉS A VESZPRÉM MEGYEI LEVÉLTÁR TÖRTÉNETE MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRÜGY ÉS A VESZPRÉM MEGYEI LEVÉLTÁR TÖRTÉNETE I. A program rövid bemutatása II. Segédanyag pedagógusok számára III. Szakirodalom IV. Információk, elérhetőségek, bejelentkezés I. A LEVÉLTÁRI

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

Moór Család történetének kutatása 2000. szeptember

Moór Család történetének kutatása 2000. szeptember 1 Az Ősfa XIV nemzedékre Moór Család történetének kutatása 2000. szeptember (Rövidítések: T.: Tapolca, Bp.: Budapest, R.: Rohonc, A.: Alsóőr, F.: Felsőőr.: M.: Monyorókerék.: Ő: Őrisziget) Dr. Várkonyi

Részletesebben

A KÖZIGAZGATÁS KIALAKULÁSA ÉS FEJLŐDÉSE A FEUDÁLIS KOR VÉGÉIG (1001-1526)

A KÖZIGAZGATÁS KIALAKULÁSA ÉS FEJLŐDÉSE A FEUDÁLIS KOR VÉGÉIG (1001-1526) Czövek István A KÖZIGAZGATÁS KIALAKULÁSA ÉS FEJLŐDÉSE A FEUDÁLIS KOR VÉGÉIG (1001-1526) A feudális Európában hont foglaló magyar törzsek számára megmaradásuk feltétele volt, hogy a Kárpátoktól körülölelt

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK. 16 17. század

KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK. 16 17. század KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK 16 17. század Osiris Kiadó Budapest, 2002 TARTALOM ELOSZO JEGYZETEK AZ ELŐSZÓHOZ n 25 SZEPETNEKI GÁSPÁR MESTER, VESZPRÉMI ORKANONOK ÖSSZEÍRÁSA (1554) Szepetneki

Részletesebben

2013. november 01.-30. között tervezett sebességellenőrző tevékenység

2013. november 01.-30. között tervezett sebességellenőrző tevékenység 1. oldal 2013. november 01.-30. között tervezett sebességellenőrző tevékenység Nap Időpont Helyszín 1 08.00-10.00 Bp. III. ker. Jeles u. péntek 08.00-10.00 Bp. IV. ker. Csíksomlyó u. 08.00-10.00 Bp. IX.

Részletesebben

1. oldal 2013. szeptember 01.-30. között tervezett sebességellenőrző tevékenység Nap Időpont Helyszín 1. 07.30-09.15 Bp. III. ker. Határ út (30 km/h övezet) vasárnap 08.30-10.30 Bp. XV. Ker. Régi Fóti

Részletesebben

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ BOGDÁNDI ZSOLT 407062 Szucság 244. sz. Románia Tel: 004-0729-39-65-64 e-mail: zsbogdandi@yahoo.com TANULMÁNYOK: 2011: doktori fokozat megszerzése a Debreceni Egyetemen, summa cum laude

Részletesebben

ő ľ ľü ľ ľ ü Ü Ü ľ ő ľ Ő ń ľü ľ íľ ő ő źů ő í í ü ö ü ľ ź ő ö ü ő ľő ő ö ü źů ź ź í ö ľ ź ő ľ ü ö ö ź ő đí ź ľ ő ö ű í í ö ü ö í í ú ü í ź ő ő í ú í ő Ó ő ü ú í í ú í ú ő ú ľ ő ü ő ü ű ő ő í ü ö ő í ą

Részletesebben

3. 2. 2. Első fokú polgári peres ügyek a törvényszékeknél a per tárgya szerint

3. 2. 2. Első fokú polgári peres ügyek a törvényszékeknél a per tárgya szerint 3. 2. 2. Első fokú polgári peres ügyek a törvényszékeknél Fővárosi Törvényszék Vagyonjogi per 1 276 2 021 2 129 23 29 51 Közigazgatási jogkörben okozott károk 144 100 114 megtérítése Bíróságok elleni kártérítési

Részletesebben

Fejfájáscentrumok Magyarországon

Fejfájáscentrumok Magyarországon Fejfájáscentrumok Magyarországon B.A.Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Ideggyógyászati szakrendelés (ügyeleti ambulancia is) Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. Telefonszám: 46/515-200

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZABÁLYZATA BÉLYEGZŐK és PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL és SELEJTEZÉSÉRŐL

Az ÓBUDAI EGYETEM SZABÁLYZATA BÉLYEGZŐK és PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL és SELEJTEZÉSÉRŐL 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 32. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZABÁLYZATA BÉLYEGZŐK és PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL és

Részletesebben

Sebészet-Traumatológia- Traumatológia 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. Budapest Szent Imre Kórház Gyermekgyógyászat 1115 Budapest, Tétényi út 12-16.

Sebészet-Traumatológia- Traumatológia 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. Budapest Szent Imre Kórház Gyermekgyógyászat 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. Baja Bajai Szent Rókus Kórház Gyermekgyógyászat 6500 Baja, Rókus u. 10. Baja Bajai Szent Rókus Kórház Belgyógyászat 6500 Baja, Rókus u. 10. Baja Bajai Szent Rókus Kórház Pszichiátria 6500 Baja, Rókus u.

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága Kulturális Javak Bizottsága 2014. január 20-i ülés A Seuso-kincs nyilvántartásba vétele (2013.12.16.) 1 MTA Könyvtárból ellopott könyv felbukkanása (Jeruzsálem, 2014.01.21.) Az ülés napirendje 1) Beszámoló

Részletesebben

MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET I. KÖZÉPKOR. 4. rész A GÓTIKUS VÁROS SZAKRÁLIS ÉPÍTÉSZETE. RABB PÉTER Ph.D.

MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET I. KÖZÉPKOR. 4. rész A GÓTIKUS VÁROS SZAKRÁLIS ÉPÍTÉSZETE. RABB PÉTER Ph.D. MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET I. KÖZÉPKOR 4. rész A GÓTIKUS VÁROS SZAKRÁLIS ÉPÍTÉSZETE RABB PÉTER Ph.D. ÚJ RENDEK A XIII. SZÁZADBAN ( KOLDULÓRENDEK ) Ferencesek Dominikánusok Pálosok Ordo Fratum Minorum Ordo

Részletesebben

A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai

A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai ALSÓNÉMEDI Dr. Tholt Mária Vizsgálat helye: 2351 Alsónémedi, Somogyi u. 1. Tel.: 29 / 337 104 Rendel: hétfı kedd csütörtök péntek 8-12 h, szerda 12-16 h BAJA Dr.

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

OKLEVELEK, CÉHIRATOK A DÉRI MÚZEUM GYŰJTEMÉNYEIBEN

OKLEVELEK, CÉHIRATOK A DÉRI MÚZEUM GYŰJTEMÉNYEIBEN OKLEVELEK, CÉHIRATOK A DÉRI MÚZEUM GYŰJTEMÉNYEIBEN Módy György-P. Szalay Emőke A magyarországi múzeumok - a viszonylag olyan későn alapítottak is, mint a debreceni múzeum - a hagyományos múzeumi tudományágak

Részletesebben

Ú Ö ö ľ ľ ć ľ ľ ú ľ Ö ľ Ĺ ľ ö ľ ľ ö ľ ę ľ ö ľ Í ö ľ ć ľ ú ľ ä Ź Ú Í ć Ö ľ ľ ľ ú Ď ľ ľ ö ć ö ľ ú Ĺ ö Ú ö ź ľ ú Í öľ ú Ú ő ľ ť ľ ť ť ě ú ť ľ ő ľ ŕ ľ ľ Ĺ Ú ö ö ö ö ő ľ ľ ö ľ ű ö ö ľ ő ľ Ö ľ Ĺ Í ľ Í ö ľ ľ

Részletesebben

1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi

1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi 1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Ács Sportcsarnok Zichy kastély 2941 Ács, Zichy park 1. Telefon szám 34/385-043; 20/329-69-93 Fax szám 34/385-042 E-mail: nemethgyula70@gmail.com Honlap:

Részletesebben

XV.2. VASVÁRMEGYE MÚZEUMA ÁLTAL ÁTADOTT IRATOK GYŐJTEMÉNYE

XV.2. VASVÁRMEGYE MÚZEUMA ÁLTAL ÁTADOTT IRATOK GYŐJTEMÉNYE MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XV.2. VASVÁRMEGYE MÚZEUMA ÁLTAL ÁTADOTT IRATOK GYŐJTEMÉNYE 1533 1900 doboz 4 db (0,13) = 0,52 ifm irat dobozban 3 db kötet = 0,04 ifm

Részletesebben

NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA

NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA Pályázati szakmai beszámoló az NKA Múzeumi Szakmai Kollégium 3508 altéma kódszámú kiírására NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA

Részletesebben

Hátrányos megkülönböztetés esetén igénybe vehető jogi segítségnyújtó intézmények tevékenysége, elérhetősége

Hátrányos megkülönböztetés esetén igénybe vehető jogi segítségnyújtó intézmények tevékenysége, elérhetősége Hátrányos megkülönböztetés esetén igénybe vehető jogi segítségnyújtó intézmények tevékenysége, elérhetősége Ha valamely személy vagy csoport faji, nemzetiségi hovatartozása, bőrszíne, anyanyelve vagy társadalmi

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

FONS. (Forráskutatás és Történeti Segédtudományok)

FONS. (Forráskutatás és Történeti Segédtudományok) FONS (Forráskutatás és Történeti Segédtudományok) XXI. évfolyam 2014. 3. szám E számunk szerzői? Kádár Tamás (történész, Budapest) Lados Tamás (ELTE BTK, MA hallgató), Mátyás Botond (ELTE BTK, BA hallgató),

Részletesebben

Az erdélyi vármegyék középkori archontológiája

Az erdélyi vármegyék középkori archontológiája Az erdélyi vármegyék középkori archontológiája ERDÉLYI TUDOMÁNYOS FÜZETEK 263 ISSN 2068-309X ERDÉLYI TUDOMÁNYOS FÜZETEK 263 W. Kovács András Az erdélyi vármegyék középkori archontológiája Kolozsvár, 2010

Részletesebben

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene középszint 0621 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 15. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM I. ZENEFELISMERÉS A feladatsor

Részletesebben

Zsidó tematikájú nyomtatványok a Kelet-szlovákiai Múzeum gyűjteményéből

Zsidó tematikájú nyomtatványok a Kelet-szlovákiai Múzeum gyűjteményéből 1 Gayer Veronika Zsidó tematikájú nyomtatványok a Kelet-szlovákiai Múzeum gyűjteményéből Az alábbiakban közölt zsidó tematikájú dokumentumokat a kassai Kelet-szlovákiai Múzeum Történelmi nyomtatványok

Részletesebben

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Művelődéstörténeti konferencia a jezsuita rend sárospataki

Részletesebben

Szászi József Szászi Zoltán A Magyar Heraldikai és Genalógiai Társaság eredeti pecsétjének keletkezéstörténete

Szászi József Szászi Zoltán A Magyar Heraldikai és Genalógiai Társaság eredeti pecsétjének keletkezéstörténete II. András címere a Magyar Országos Levéltár épületében Forrás :Szászi József felvétel Szászi József Szászi Zoltán A Magyar Heraldikai és Genalógiai Társaság eredeti pecsétjének keletkezéstörténete Levéltári

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 4/ 1994. ( VI.02) sz. ÖK. rendelete a helyi címer és zászló alapitásáról és használatának rendjéről Újhartyán község Önkormányzata az 1990. évi LXV. törvény 1. (6) bek.

Részletesebben

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN Főszervezők: BOD PÉTER Alapítvány Gyulafehérvár Bethlen Gábor Kollégium Nagyenyed Társszervezők: Bethlen Gábor Dokumentációs Könyvtár, Nagyenyed; Magyarigeni Református Egyházközség; Bod Péter Megyei Könyvtár,

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2015. február hónapra tervezett sebességmérések Nap

FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2015. február hónapra tervezett sebességmérések Nap FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2015. február hónapra tervezett sebességmérések Nap február 1. vasárnap február 2. hétfő február 3. kedd Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 13.00-16.00 Székesfehérvár,

Részletesebben

2010. augusztus gyarapodás

2010. augusztus gyarapodás . augusztus gyarapodás Lelőhely Raktári szám A dokumentum azonosító adatai Megjelenési adatok DVD/37 F A KALOCSAI FŐEGYHÁZMEGYEI LEVÉLTÁR TÉRKÉPTÁRA, 1749-1945 ARCANUM, 2009 DVD/96 A KALOCSAI FŐEGYHÁZMEGYEI

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

Micae mediaevales IV. Fiatal történészek dolgozatai a középkori Magyarországról és Európáról

Micae mediaevales IV. Fiatal történészek dolgozatai a középkori Magyarországról és Európáról Micae mediaevales IV. Fiatal történészek dolgozatai a középkori Magyarországról és Európáról Micae mediaevales IV. Fiatal történészek dolgozatai a középkori Magyarországról és Európáról Szerkesztette

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra kilencedik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

NKA pályázat. Hármaskönyv konferencia

NKA pályázat. Hármaskönyv konferencia NKA pályázat Hármaskönyv konferencia Altéma kódszáma: 3508/183 Hármaskönyv konferencia helyszíne: ELTE ÁJK Budapest Konferencia időpontja: 2014. november 19. Nemes Magyarországnak törvényeit és törvényerőre

Részletesebben

;*is'-; ''4;í!r^\'. íf** ^0^ l^;i' »*?^: rittfi.vá^l<

;*is'-; ''4;í!r^\'. íf** ^0^ l^;i' »*?^: rittfi.vá^l< rittfi.vá^l< ;*is'-; ''4;í!r^\'. íf** ^0^ l^;i'»*?^: íl-^l] Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/regestrumbursaehooschr MAGyiRORSZlGI

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A BÉLYEGZŐK ÉS PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL ÉS SELEJTEZÉSÉRŐL

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A BÉLYEGZŐK ÉS PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL ÉS SELEJTEZÉSÉRŐL A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A BÉLYEGZŐK ÉS PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL ÉS SELEJTEZÉSÉRŐL BUDAPEST 2003. május A Budapesti Műszaki Főiskola Szabályzata a bélyegzők és pecsétek beszerzéséről,

Részletesebben

Fejezetek az almádi Boldogságos Szűz Mária és Mindenszentek bencés apátság történetéből

Fejezetek az almádi Boldogságos Szűz Mária és Mindenszentek bencés apátság történetéből A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja Hangodi László Fejezetek az almádi Boldogságos Szűz Mária és Mindenszentek bencés apátság történetéből (Monostorapáti,

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

FEJEZETEK KÖZÉP-, KELET- ÉS DÉLKELET- EURÓPA TÖRTÉNETÉBŐL

FEJEZETEK KÖZÉP-, KELET- ÉS DÉLKELET- EURÓPA TÖRTÉNETÉBŐL FEJEZETEK KÖZÉP-, KELET- ÉS DÉLKELET- EURÓPA TÖRTÉNETÉBŐL Szlovák címerek Prof. PhDr. Jozef Novák DrSc: A történelem segédtudományai művelőinek nesztora északi szomszédunknál. Az elmúlt évtizedekben felnőtt

Részletesebben

2008. évi "Élen a tanulásban, élen a sportban" Fıvárosi kitüntetı cím díjazottjai a központi ünnepségre ÁLTALÁNOS ISKOLA

2008. évi Élen a tanulásban, élen a sportban Fıvárosi kitüntetı cím díjazottjai a központi ünnepségre ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 Aleksic Dominika karate I. Batthyány Lajos Általános Iskola 2 Borzsák Mariann taekwon-do XIV. 3 Braun Tímea WTF taekwondo XVII. 4 Burian Lóránt sí II. Horvát Óvoda, Általános Iskola,

Részletesebben

A PERÉNYI CSALÁD KÉZIRATHAGYATÉKA A KÁRPÁTALJAI HONISMERETI MÚZEUMBAN

A PERÉNYI CSALÁD KÉZIRATHAGYATÉKA A KÁRPÁTALJAI HONISMERETI MÚZEUMBAN KOBÁLY ILONA A PERÉNYI CSALÁD KÉZIRATHAGYATÉKA A KÁRPÁTALJAI HONISMERETI MÚZEUMBAN A Kárpátaljai Honismereti Múzeum (KHM) archívuma igen gazdag, többnyelvű és nagy értékkel bíró anyagot ölel fel, amely

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága KJB / 2015.04.13. Kulturális Javak Bizottsága 2015. április 13-i ülés Az ülés napirendje 1/2 [első rész: 1-6. napirendi pontok] KJB / 2015.04.13. 1) Ismeretlen mester, 17. század vége: Allegorikus nőalak

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe. Panaszkezelési ügyféltájékoztató

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe. Panaszkezelési ügyféltájékoztató AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe. Panaszkezelési ügyféltájékoztató I. Bevezetés Jelen Panaszkezelési ügyféltájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok

Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok BUDAPEST DROGOPLEX AMBULANCIA Cím: 1152 Budapest, Arany János utca 73. Telefon: (1) 306-2584 Fogadás: hétf -péntek 9-15 KÉK

Részletesebben

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (VIII. 1.) önkormányzati rendelete a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Á Ö É Ö Á Ü ö ü ö Ö ü ü ó ó ó ö Á ó ö ö ö Ö ü ü í ö ü ü ü ü ö í ó ü ó Í ö ü ö ó ü í í ú ó ó ó ó ö ó í ó ó ó ö Á ó ö í ó ö ó ö ó ö ö Ö ó Á ü í ó ű Ó ü ó ó ó ó ó ó ó ó ó í ó ó í í ó Á í í ó Ü ö í Ü Ü ó ó

Részletesebben

ő ő ö ő ö ő Ö ö ő ő ő ő ő ö ő ő ó ó ó ó ö ö Ő ő ó ö ő ű ő ü ú ő ő ő ó ő ö ű ű ő ó ő ű ő ő ő ő ő ö ű Ó Ú ű ő ü ú ő ő ö ő ó ő ű ő ö ó ö ö ő ű ű ő ó ő ü ó ó ü ó ó ö ű ő ű ö ó ő ö ü ö ő ő ű ű ő ő ő ö ó ó ő

Részletesebben

ö ö ű ö ö ű ű ö ö ű ű ű ö ö ö ö ö ű ű ű ö ö ű ű ű ö ű ö ö ö ű ű Ú ö ö ö ö ö ö ö ö Ú ö ö ű Ú ö ö Ú Ú Ú Ú ö Ú Ú ö ö Ú Ú ö ö Ú ö Ó ö ö ö ű ö ö Ú Ú Ú ű ö ö ö ö ö ö ö Ó ö ű ö ű Ü ö ű ö Ú ű ö Ú ű ö ö ö Ú Ú ű

Részletesebben

ö ü ó Ö ü ó ü Ü ó ó ó ó ö ö ö ü ó ü ű ü ó Ö ü ó ü ó ó ó ö ó ó ó ó ó ó ö ó ó ó ü ó ó ó ö ü ó ü ó ó ó Á ü ű ó ó ü Ü ö ö ü ó ó Ó ü ó ü ö ü ó ó ö ó ó ö ó ó ó ó ü ó ö ö ó ó Ó ü ó ü ó ó ó ó ó ó ö ö ó ó ó ó ö

Részletesebben

Í Á Ó ö ő Ü Ö ö ü ő ö ö ó ő ő ő ő Á ó ü ö ö ö ő ő ú ő ő ü ü ó ó ö ü ő ő ö ő ő ö ü ó ö ö ö ú ö ö ő ő ö ő ő ö ő ő ó ő ő ő ő ü ö ű ó ő ő ó ő ü ő ő ő ö ő ő ö ő ű ő ő ö ő ő ő ö ő ő ó ö ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő

Részletesebben

Á Ú Ö É É É É Í Ü Ü Ó É ü ó ű ó ú Ü Ő Á Ü ü ö ú í ó í ó ó ó í ó í ó ö ü ó ű ö ű ó ü ü ű í ü ó ö í ö ó ó ó ö ó ö Ü ü ö ö ó í ű ü í ü í í ö ü í ö í ű ú ö í í ű í ó ö ó ó ö ű ö í í ű ó ö í í ü ö ű ö ö ö í

Részletesebben

ö Ö ő ü ú ő ü ő ő ő Í ü ő í ő í ő ő Á ő ő ő ú ü ö ö ő Í í ú ő ő ó ő ö í ő ő ő ü ő ő ő ő ö ő ö ú ű ö Ö ő ü Ö ű ö ó í ú í í ö í ü ő ő ő í ő ü ö ő ö ő ű ő ő ő í ó ö ü ő ő ó í ű ö ú ő ú ő ü ö ö ö ó ü ö ő ó

Részletesebben

Á ű Ö ő ü ő ú Ú ő ó ó ó Ő ő ő ü ő ő ó ő ő ő ű ő ó ó ó ü ü ü Ó ó ő ó ő ó ó ó ó ó ő ó ő ó ó ó ü Ö ó ú ó ó ó ő ü ü ó ő ó ü ó ő ó ó ő ó ó ü ü ű ó ó ü ő ó ó ó ó Ö ü ó ű ű ő ú Ö ő ő ü ő ü ó ü ó ü ü ó ó ü ü ü

Részletesebben

Ó É É ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É É ő É Ü É É Ö É ű ő ő Ú Ú Ú É ő ő ő ő Ú Ú Ú ő ő ű ű ő É ű ő É Ó Ú É Ú É É ő ő É ő Ü ő ő ő ő ő ő ű ű ő ű Ü ű Ü ő ű ő ő ő Ó É ű ű ő ő É Ü É É ő ű ű É ű Ú É Ú É É ő ő ő ő Ö É Ú

Részletesebben

Á Ő É ö í ó ö ö í í í ö ö ü ú ü í ö í í í ö É í í í Í í Í í í ö ü Í ö ü ü í í ú ö ö ü ö ö í í ó ó Á ó ü í í ú ö ö ü ö ö í ó Í í ö ó í í í í ú ö ű í í ö í ó í ó ó ó ö ö ö ű ö í í ö í Á í ö í í Á ó í ú í

Részletesebben

Á É Ű ő É ő ő ő ő ő ü ő ő ő ő ű Í ő ö ő ő ű ú ő ü ú ö Ü ú ő ö ú Ó ő ö ő É ö ő ű ű ő ú ő ő ő ő ő ü ő ő ü Á Í ő ő ú ü ü ö ö ő ú ő ü ő ő ü ü ő ő ö ö ő ő ő ü ú ő ő ü ű ö ő ö ő ü ő ü ö ö ö ő ü ú ő ű ü ő ö ö

Részletesebben

Á Á Ő ö ö Ö ö ö ó ó ö ö Á ö í ö ű ű í ű ú ű Ő Ű í ö ó í ű ö í ö ö ű ó í ü ó ű í ü í ó ó ö ű í ű ö ó ö ü ö ű í ű ö ó ö ó ö É ó ö í ö ü ö ü ó ű í ö í ó ó ö ö ü ó ü í ö ü ö í ö ü ö í ű í í ö ü ű ó í ü ű ö

Részletesebben

Í Á ó É ó É Á Ü É Á Á Ő É É Ü É Á É É Á ö É É Ő Í Ó Ó Á Ú Á Á Á ö ö ó ó ö ó Ó Ó Ú Ó ó Ö ö Ö ő Á ő ű Ü ü ő ó Ü Ö ö Ő É É Ó ö ó Ö Ü ó ő ö ő Ó ű Ü Ó Ú ó ó ő Ó Ó ö Ő Ó Ó ö ő ó ő ó ö Ö Ö ő ó Ö ű Ü Ó Ö Ú Í ő

Részletesebben

Á Á Ó É ö ö Ö ö ő ú ő ő ő ő É ő ö úő ő ü ő ö ö ő ö ő ő ő ő ő ö ú ú ő ő ú ő ú ő ő ő ő ö ú Ó É Ű Á ö ű ő ö ő ő ú ő ö ö ö ú ü ő ü ö ú ő ú ö ő ö ő ő ő ü ö ő ű ú ő ő ő ö ő ö ő ö ő ö ü ö Á ü ú ő ö ő ö ö ü ü

Részletesebben

2014. december hónapra tervezett sebességmérések Nap

2014. december hónapra tervezett sebességmérések Nap 2014. december hónapra tervezett sebességmérések Nap december 1. hétfő december 2. kedd december 3. szerda Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 13.00-14.00 M8 autópálya és Iváncsa között 08.30-10.30

Részletesebben

ą ľ ľľľ Á Á Á Á Á ű ľ ź ü ź ü ź ą É ń Á Á Á ę ź ľ ź ü ź ľ ü ź ľ Á ľ ľ ľ ľ ü ľ ľ ď ń ź ľü ź ľü ü Ä Í ę ź ü ľ ú ü ľ ź É Á ź ź ľ ü ľ Í ü ę ź ź ę ć ľ ł Í ľ ę ź ź ľ ü ľ ü ľ ľ ľ ľ ď ź ź ľ ü ü Í Á ď ü ź ľ ź ľ

Részletesebben

A NEMESPANNI MAGYAR ISKOLAKRÓNIKA

A NEMESPANNI MAGYAR ISKOLAKRÓNIKA Családban marad Supplementum Nemespanni füzetek I. A NEMESPANNI MAGYAR ISKOLAKRÓNIKA 1926 1939 Révkomárom 2013 A nemespanni iskolakrónika (1865/1926-1939) Családban marad Supplementum - Nemespanni füzetek

Részletesebben

Ezer év. Zala megye históriája

Ezer év. Zala megye históriája Ezer év Zala megye históriája Ezer év Zala megye históriája Megjelent Zala megye első írásos említésének ezredik évfordulója alkalmából. Ezer év Zala megye históriája Pannon Lapok Társasága Zalaegerszeg,

Részletesebben

XIII.50. A FESTETICS CSALÁD IRATAI 1653-1864. Raktári hely: 22/403/18

XIII.50. A FESTETICS CSALÁD IRATAI 1653-1864. Raktári hely: 22/403/18 MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.50. A FESTETICS CSALÁD IRATAI 1653-1864 2 doboz 0,26 fm 3B1 a7 1. doboz Raktári hely: 22/403/18 I. Gróf Festetics Györgyné sz. Jakabházi

Részletesebben

A XIII-XIV. SZÁZAD TÁRSADALMI ÉS POLITIKAI VÁLTOZÁSAI SZABOLCS VÁRMEGYÉBEN

A XIII-XIV. SZÁZAD TÁRSADALMI ÉS POLITIKAI VÁLTOZÁSAI SZABOLCS VÁRMEGYÉBEN N. FODOR JÁNOS A XIII-XIV. SZÁZAD TÁRSADALMI ÉS POLITIKAI VÁLTOZÁSAI SZABOLCS VÁRMEGYÉBEN A XIII-XIV. század a társadalmi és politikai változások kora volt. Ezek a változások egy új korszak kezdetét jelentették

Részletesebben

A MetLife szerzdtetett vizsgálóorvosai

A MetLife szerzdtetett vizsgálóorvosai A MetLife szerzdtetett vizsgálóorvosai ALSÓNÉMEDI BAJA Dr. Tholt Mária Tel.: (29) 337-104 2351 ALSÓNÉMEDI, Somogyi u. 1. (rendel) Rendel: hétf - péntek 8-13 h. Dr. Nyirati Gábor Tel.: (79) 423-994 (lakás

Részletesebben

Gyöngyvirág Természetbarát Egyesület 8000 Székesfehérvár, Budai út 52. Asz.: 18482571-1-07 http:/gyongyvirag.atw.hu

Gyöngyvirág Természetbarát Egyesület 8000 Székesfehérvár, Budai út 52. Asz.: 18482571-1-07 http:/gyongyvirag.atw.hu 1 / 8 2009. 08. 19. 17:37 Gyöngyvirág Természetbarát Egyesület 8000 Székesfehérvár, Budai út 52. Asz.: 18482571-1-07 http:/gyongyvirag.atw.hu 2009. évi túrák tervezetei I. negyedév hónap nap "A" túra túravezető

Részletesebben

C. TÓTH NORBERT. A székes- és társaskáptalanok prépostjainak archontológiája 1387 1437

C. TÓTH NORBERT. A székes- és társaskáptalanok prépostjainak archontológiája 1387 1437 C. TÓTH NORBERT A székes- és társaskáptalanok prépostjainak archontológiája 1387 1437 C. TÓTH NORBERT A székes- és társaskáptalanok prépostjainak archontológiája 1387 1437 SUBSIDIA AD HISTORIAM MEDII AEVI

Részletesebben

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról (a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 62/A. (1) bekezdése szerint)

Részletesebben

Adószám, adóazonosító. Név

Adószám, adóazonosító. Név AGATITY ISTVÁN 8331274520 BAJA SZENT-GYÖRGYI A. U. 7. 78 750 AMBROZI ATTILA 8355992407 FADD RÓZSA UTCA 8. 78 030 ANDREAS LEIBERSBERGER 98920413210 EISINGEN GOETHE STR. 3/2. 211 612 ANTAL ISTVÁN 8307913853

Részletesebben

Elemzés a 2010-es év teljesítménytúráiról

Elemzés a 2010-es év teljesítménytúráiról Elemzés a 21-es év teljesítménytúráiról Tartalomjegyzék oldal A teljesítménytúrák száma 21-ben szakágak szerint Új túrák 21-ben 2 Teljesítménytúrák száma hetente 3 Teljesítménytúrák tájegységek szerint

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK

KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK UNGVÁR 1997 TARTALOM BEREGSZÁSZI JÁRÁS V Beregszász /EeperoBe Bakos/CBo6o,qa Szent László templom Bene/flo6pocinrm Jézus Szíve templom Bótrágy/EaTpaflb Szűz

Részletesebben

Válasz a Felügyelő Bizottság felé írt kérelemre

Válasz a Felügyelő Bizottság felé írt kérelemre Válasz a Felügyelő Bizottság felé írt kérelemre Pásztory Gábor által a Felügyelő Bizottság részére küldött kérelmet 2011.június 2-án megkaptuk. A kérelem pontjaiban foglaltakat Felügyelő Bizottság hatáskörébe

Részletesebben

V. FEJEZET. Nemesi falvak. A nemesi megye kialakulása.

V. FEJEZET. Nemesi falvak. A nemesi megye kialakulása. V. FEJEZET. Nemesi falvak. A nemesi megye kialakulása. Megyénk területének legnagyobb részét láttuk királyi birtokok alkották; s ezek túlnyomóan egyházi és világi nagybirtok hatalma alá jutottak. Ezért

Részletesebben

XIII.17. GYERTYÁNOSI HORVÁTH ÉS A ROKON BEICZI NAGY CSALÁD IRATAI 1747-1877. 1 doboz 0,12 ifm /150 fólió/ Raktári hely: 22/402/10.

XIII.17. GYERTYÁNOSI HORVÁTH ÉS A ROKON BEICZI NAGY CSALÁD IRATAI 1747-1877. 1 doboz 0,12 ifm /150 fólió/ Raktári hely: 22/402/10. MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.17. GYERTYÁNOSI HORVÁTH ÉS A ROKON BEICZI NAGY CSALÁD IRATAI 1747-1877 1 doboz 0,12 ifm /150 fólió/ Raktári hely: 22/402/10 Iratjegyzék

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI BOCSA DIÁKOLIMPA VERSENYKIÍRÁS

2014/2015. TANÉVI BOCSA DIÁKOLIMPA VERSENYKIÍRÁS 2014/2015. TANÉVI BOCSA DIÁKOLIMPA VERSENYKIÍRÁS 1. A verseny célja: A 2014-2015. tanévi Magyarország Bocsa Diákolimpia bajnoka cím, és a további helyezések eldöntése. Tehetséggondozás, egy látványos,

Részletesebben

80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága. Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31.

80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága. Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31. 80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31. A múltat ünnepelni szép dolog, ha az embernek a jelent és a jövőt illetően rendben van a szénája. Kellemes az ősökre emlékezni,

Részletesebben

2015. ÁPRILIS HÓNAPRA TERVEZETT SEBESSÉGMÉRÉSEK - VAS MRFK FORGALOMELLENŐRZŐ ALOSZTÁLY

2015. ÁPRILIS HÓNAPRA TERVEZETT SEBESSÉGMÉRÉSEK - VAS MRFK FORGALOMELLENŐRZŐ ALOSZTÁLY 2015. ÁPRILIS HÓNAPRA TERVEZETT SEBESSÉGMÉRÉSEK - VAS MRFK FORGALOMELLENŐRZŐ ALOSZTÁLY Nap április 1. szerda április 2. csütörtök Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 06:00-08:00 8639-es sz. út

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. GLOBÁLPED Kft.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. GLOBÁLPED Kft. 218/2012. (VIII.31.) sz. Ökt. határozat 1. sz. melléklete MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Megbízó megnevezése és címe: Megbízott adatai: Kazincbarcika Város Önkormányzata Szitka Péter polgármester Cég megnevezése:

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben