NYITRA, BARS ÉS ABAÚJ VÁRMEGYÉK TISZTSÉGVISELŐI ÉS OKLEVÉLKIADÁSUK 1526-IG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYITRA, BARS ÉS ABAÚJ VÁRMEGYÉK TISZTSÉGVISELŐI ÉS OKLEVÉLKIADÁSUK 1526-IG"

Átírás

1 NOVAK VERONIKA NYITRA, BARS ÉS ABAÚJ VÁRMEGYÉK TISZTSÉGVISELŐI ÉS OKLEVÉLKIADÁSUK 1526-IG A vármegyék a magyar közigazgatási rendszer jelentős alkotóelmei voltak már a középkorban, de fontos szerepet töltöttek be az újkori közigazgatásban is. Történetük eddig is több szakembert foglalkoztatott, és jelenleg is sokak érdeklődésére tart számot. Szlovákiában, ahol a megyéket a közelmúltig csak mint történelmi önkormányzati formákat ismerték, többen végeztek általános vagy konkrét megyei kutatást. Elsősorban Juraj Zudet és legújabban Ferdinánd Ulicny munkái érdemelnek figyelmet. Az utóbbi nemrég adta ki Sáros és Zemplén megyéről szóló köteteit. A megyékkel a magyar és a szlovák történészek is főleg közigazgatás történeti szempontból foglakoztak, csak elvétve találunk olyan munkákat, amelyek a megyei írásbeliséget is elemzik. Ezen a téren a legtöbb információt még mindig a 20. század első felében megjelent müvek, Istványi Géza: A megyei írásbeliség első korszaka 3 és Holub József: Zala megye története a középkorban 4 című kötetei nyújtják. Az elmúlt évek során három megye oklevélkiadásával foglalkoztam, Nyitra, Bars és Abaúj megyékével 5. Beszámolómban ezek legértékesebb adatait próbálom röviden felvázolni. Nyitra megye, (beleértve a királyi vármegye ispáni okleveleit is) diplomatikai tevékenységéből 1526-ig 215 oklevelet és 2 levelet ismerünk. Bars megye kiadásában 1526-ig 117 oklevelet, 1 levelet és 1 összeírást találtam. Abaúj vármegye írásbeli tevékenysége nyomán ugyanazon időszakból 413 oklevelet ismerünk. Nyitra és Bars megyék esetében a legrégebbi ispáni okleveleket Nyitránál 1317-ig, Barsnál 1275-ig külön vizsgáltuk, ezek formai kivitelben is eltérnek a későbbiektől és az ispánnak, mint a királyi vármegye képviselőjének okieveiként értelmezhetjük őket. Feltehetően a Nyitrai káptalan illetve a Garamszentbenedeki konvent készítette őket. A nemesi vármegye okleveleit leggyakrabban az alispán és a szolgabírók adták ki. Kiadóként azonban megtaláljuk az ispánt, esetleg az ispánokat is. Közismert, hogy Nyitra megye örökös ispánjai a nyitrai püspökök voltak már Zudel, Juraj: Stolice na Slovensk Bratislava, Ulicny, Ferdinánd: Dejiny osídlenia SariSa. Kosice, 1990.; Uő.: Dejiny osídlenia Zemplínskej zupy. Michal'ovce, Istványi Géza: A megyei írásbeliség első korszaka. Századok, (LXXI) Holub József: Zala megye története a középkorban. Pécs, Nováková,Veronika: Nitrianska stolica do roku Slovenská archivistika, XIX. 1984/ ; Uő.: Vyvoj správy a spísomnovania v Tekovskej stolici do roku Slovenská archivistika, XXIII. 1988/ ; Uő.: Vyvoj správy a spísomnovania v Abovskej stolici do roku Slovenská archivistika, XXVII. 1992/

2 tői, azonban ezt a tisztséget mellettük gyakran további világi személy is betöltötte. Bars megye esetében még a 14. században is a legtöbb ispán a Lévai vár várnagyi tisztségét is betöltötte, egészen 1387-ig. A két tisztség egybekapcsolása bizonyára azzal függ össze, hogy a lévai vár királyi birtok volt 1395-ig. Előfordult az is, hogy Bars és Nyitra vármegyék élén egy és ugyanazon személy állt ispánként, pl ben Szénási László. Ismerünk olyan esetet is, hogy egy és ugyanazon személy előbb mint nyitrai, később mint barsi ispán szerepel. A 15. század második felétől az oklevelekben gyakran találkozunk két ispánnal, nemcsak Nyitra, Bars és Abaúj megyében, de ilyen eseteket Holub is említ müvében. Abaúj megyében 1502-től mint örökös ispánok a Perényi család tagjai említődnek. Különösen érdekes az az oklevél, amelynek a kiadója az Abaúj megyei ispán és a sárosi szolgabírók. 6 Ez minden bizonnyal a két megye fejlődésével függ össze. Közismert, hogy Sáros Abaúj megyéből vált ki. Abaúj vármegyében az ispánok mint oklevélkiadók csak 1363-ig fordulnak elő, ez a tény is bizonyítja, hogy szerepük főleg a megye képviselete volt. Az ispán helyettesével, az alispánnal illetve az alispánokkal Nyitra megyében a 14. század húszas éveiben találkozunk, Bars megyében 1322-ben és Abaúj vármegyében 1312-től fordul elő az oklevelekben. Korábban megjelölésére mindhárom megyében az udvarbíró, a curialis comes elnevezés volt használatos, esetleg a vicejudex megjelölés. Nyitra megyében 1448-tól 1495-ig, Bars megyében 1427-től, Abaúj megyében 1413-tól ketten töltötték be egyidejűleg az alispáni tisztséget, sőt Abaúj megyében 1495-től 1499-ig három alispán volt egyszerre. A szolgabírákkal Nyitra megyében első ízben 1307-ben, Bars megyében 1321-ben, Abaúj megyében 1302-ben találkozunk. A megyék által kiadott oklevelekben a felsorolt tisztségviselőkön kívül a megyei esküdtek szerepelnek leginkább. Nyitra megyében először 1407-ben említődnek, mint a megyei törvényszék részvevői és 1489 között pedig az oklevélkiadók között is szerepelnek. Bars megye okleveleiben kevesebb rájuk vonatkozó adatot találtunk, ban említődnek, ekkor 12-en voltak. Abaúj vármegye okleveleiben az esküdtekről 1438-ban olvashatunk, 1445-ben négyen voltak, mint választott nemesi képviselőket jelölték az oklevélkiadók között. Miután 1492-ben a törvény felmentette a nemeseket az esküdti kötelességek alól, csak l-ben találkozunk velük újra. Kevésbé ismert tisztségviselő volt a helyenként előforduló alispán helyettes, valamint a megyei megbízott emberek, akik különböző ügyekben jártak el. Megyei pénztárnokkal csak egy esetben, Nyitra megyében találkoztunk 1500-ban. A megye tisztségviselői közül meg kell említeni a megye jegyzőjét. Nyitra megyében az oklevelek kéziratának elemzése alapján jelenlétét feltételezzük 6 Városi Levéltár Kassa H Migratio 12.; Magyar Tudományos Akadémia Kézirattára Kitt. 576.; Magyar Országos Levéltár, DL 26724, DL 22174, ; Szlovák Nemzeti Levéltár, Szepesi káptalan Hiteleshely fasc. 4 sub 5 num.

3 már a 14. század negyvenes éveitől. Az első név szerint ismert jegyzőt Nyitra vármegye esetében 1500-ból imerjük. 7 Figyelmet érdemel egy Johannes Literátus de Pózba nevű jegyző is, aki között Nyitra megye, majd 1526-ban Bars megye jegyzője volt 8. A jegyző jelenlétét kancelláriai jegyzetek, a közismert lecta et correcta per notarium sedrie, is bizonyítja. Bars megye esetében az első név szerint ismert jegyzőt nem a vármegye, hanem az ispán saját jegyzőjének véljük. Neve már 1332-ben előfordul 9. Vármegyei jegyzőt mint állandó tisztségviselőt csak a 15. század második felétől feltételezünk. Abaúj megye jegyzőjével első ízben 1325-ben találkozunk. Feltehetően ez a Stephanus nevű jegyző volt a megye alispáni és szolgabírói okleveleinek készítője között. Név szerint további 4 jegyzőt imerünk. 10 Mint az a kancelláriai jegyzetekből kiderült, a megye jegyzője már 1519-ben regisztert is vezetett. 11 A nemei megyék által kiadott okleveleket formai szempontból nyíltakra és zártakra osztjuk. Mindhárom megye esetében túlsúlyban volt a zárt oklevelek kiadása. Ez természetesen abból is adódik, hogy mindhárom esetben tartalmi szempontból a megye által előterjesztett jelentések, a relációk voltak túlsúlyban, amelyek zárt formában készültek. A zárt és a nyílt oklevelek formailag nagyon egyszerűek. A már említett relációkon kívül intitulációval kezdődnek, amelynek alakja aszerint változott, ki volt az oklevél kiadója. Ezt követi a promulgáció, amely szintén rövid, csak néhány esetben volt összekapcsolva a címzett megjelölésével. Az oklevelek kontextusa általában a quod kötőszóval kezdődik és függ az oklevél tartalmától. Nyitra és Bars megye oklevelein csak ritkán, Abaúj vármegye oklevelin gyakrabban találunk korroborációt. Az oklevelek befejező részében találjuk a keltezést, amely helyet, napot és évet jelöl, esetleg hivatkozik az oklevél kontextusában található keltezésre. Az oklevelek keltezése elárulja, hogy a vizsgált vármegyék törvényszékei szabályos időközönként ültek öszsze. Nyitra megyében 1486-ig általában csütörtökön, 1486-tól 1526-ig kedden, Bars megyében a 14. század közepétől 1526-ig csütörtökön, Abaúj megyében 1350-ig kedden, (Középnémetiben), majd szerdán (Garadna). A Nyitra, Bars megye és Abaúj vármegyék által kiadott okleveleket tartalmi szempontból bírósági oklevelekre, tanúbizonyságot tartalmazó oklevelekre, bizonyító oklevelekre és jelentésekre osztjuk. Abaúj vármegye esetében találkozunk oklevélátirat készítésével is. Minden oklevél összefügg a megye bírósági hatáskörével. A bírósági okleveleket tovább oszthatjuk, aszerint, hogy a bírósági ügy melyik fázisában készültek. Nagy számban maradtak fenn tudósítóleve-,alberto literato sedis nostre iudiciarie notario" MAK 154 sz. Nyitrai Püspöki Levéltár protokolum no 1 fol. 96. CDH IX/7. 4L Laurentius, Beche jegyzője. 1 Stephanus: DL ; Stephanus de Leh: Szlovák Nemzeti Levéltár, Leleszi konvent Hiteleshely Fase. VI. num. 34.; Stephanus: Kemény Lajos - Csorna József: Abaúj és Torna vármegye a honfoglalás előtt. Kassa, ; Albertus: DL Stephanus literátus de belaith nótárius etiam in registrum ipsum fassionem ut moris est conscripsit" DL

4 lek, litterae inquisitoriae, amelyek egy-egy kivizsgálás eredményeit foglalták össze. A felek bíróságra hívásáról perbehívó oklevelet adtak ki. Amennyiben valamely fél nem jelent meg a tárgyaláson, erről is oklevelet adtak ki, amely tartalmazta, hogy hányadszor nem jelent meg a perbehívott. Amennyiben valaki mással képviseltette magát a peres ügyben, erről a megyétől ügyvédvalló oklevelet adatott ki. A bírósági tárgyalást elhalasztó oklevelet is a megye adta ki valamely fél kérésére. További tartalmi csoportot a bírósági okleveleken belül az ítéletlevelek alkotnak. Ezek tartalmazták a büntetés nagyságát és formáját. Külön oklevelek készültek az esetleges eskületételekről. A bírósági oklevelek külön csoportját alkotják a feljebbviteli oklevelek. Ezek azonban Nyitra és Bars megyében 1505-től, Abaúj megyében 1498-tól fordulnak elő. A fellebbezés a magyar jog szerint 1498 előtt csak a király illetve a nádor, esetleg az országbíró parancsára történhetett meg. Külön tartalmi csoportot alkotnak a bizonyságlevelek, amelyek hasonlóak a hiteleshelyek által kiadott bizonyságlevelekhez. A megye elöljárói előtt tett tanúbizonyágról szólnak, leginkább különböző egyezségekről, vagyonosztályról, birtokeltiltásról, bizonyos birtokok elfoglalása elleni tiltakozásról, birtokzálogosításról, birtokba való bevezetésről. A megerősítő oklevelek csoportja mindhárom megye esetében csak néhány oklevelet tartalmaz. Ezekkel bizonyos jogok használatát erősítette meg a megye elöljárósága. Számban a legnagyobb tartalmi csoportot a jelentések, relációk, alkotják, amelyek a király, a nádor, az országbíró parancsára elvégzett kivizsgálás eredményeiről szólnak. Ezek formai szempontból is különböznek a többi oklevéltől. Leggyakrabban kivizsgálásokról, vagy a bírósági ügy feljebbviteléről szolnak. A király parancsára néha a kivizsgálások a megyei kongregáción történtek. A megyei oklevélkiadásnál még szólni szeretnénk a megyei oklevelek hitelesítéséről, megpecsételésükről. Mindhárom megyéről elmondhatjuk, hogy az okleveleiket hitelesítő pecsétek nagyon rossz állapotban maradtak fenn. Ez összefügg azzal is, hogy ezek az oklevelek nem voltak olyan gondosan őrizve, mint a kiváltságlevelek. Magukról az okleveleken található pecsétekről azt is el kell mondani, hogy számuk nem volt hatással a hitelesítés tenyéré. Számuk 1-6 között mozog. A pecsétek nagyságát tekintve az ispáné vagy az alispáné gyakran nagyobb méretű volt mint a szolgabíráké. Az alispán és a szolgabírák pecsétnyomói esetleg azok lenyomatai nemcsak az oklevelek hitelesítésére szolgáltak, de szerepük volt a bírósági idézésekben, vagy más jogi eljárásoknál. Amennyiben a pecsétet valaki nem vette figyelembe, pénzbüntetésre ítélték. A megyei pecsétek fennmaradásáról szóló korábbi megjegyzésem alól, hogy rossz állapotban maradtak fenn, néhány Abaúj megyei pecsét vonható ki. Ezek nagy része a kassai városi levéltárban található, amely közismerten a város szigorú felügyelete alatt állt. Talán ennek köszönhetően ezek a pecsétek jobb állapotban maradtak meg. így elmondhatjuk, hogy Abaúj megyében 1522-től a megyei elöljárók illetve a megye nemessége nevében kiadott oklevelek hitelesítésére 4 szolgbírói pecsétét használtak. Mind a négy pecsét azonos kezdőbetűket tartal-

5 maz W M Közelebbről megvizsgálva azon okleveleket, amelyen fennmaradtak, elmondhatjuk, hogy közülük egy eltér az eddig ismert oklevelektől, ugyanis megyei rendeletet tartalmaz és kiadója a megye nemesi közönsége volt. Mind a négy oklevél tartalmaz korroborációt is. A négy pecsét azonos nagyságú, 12 mm átmérőjűek. A WM kezdőbetűk minden esetben a későgót pajzs fölött vannak elhelyezve. Mind a négy pajzson fegyveres kar van ábrázolva. Az első pecséten a fegyveres kar országalmát, a másodikon virágcsokrot, a harmadikon kivont kardot és a negyediken védekező állású kardot tart. Nem zárhatjuk ki, hogy a W M iniciálék esetleg a vármegyét jelölik. Persze ennek bizonyítása nem egyszerű, s minden bizonnyal csak további oklevelek előkerülése döntheti el ezt a kérdést. A megye által kiadott oklevelek gyakran hasonlítanak formájukban és felépítésükben is a hiteleshelyek által kiadott oklevelekhez. A megyék által kiadott oklevelek azonban elsősorban a megye bírósági hatáskörének termékei. Annak ellenére, hogy csak elvétve foglalkoznak velük a helytörténet kutatók, érdekes adatokat tartalmaznak egy-egy település történelmére is.

6 Rövidítések jegyzéke Apponyi oki. - A Péc nemzetség Apponyi-ágának... családi levéltárában őrzött oklevelei. Közzéteszi: Kammerer E., Varjú E. I II. Bp., ÁL Lőcse - Állami Levéltár, Lőcse ÁJL Selmecbánya - Állami Járási Levéltár, Selmecbánya ÁTL Brünn - Állami Területi Levéltár, Brünn Bars - Bars vármegye. Magyarország vármegyéi és városai. Szerk. Borovszky Samu. Bp., CDA - Anjou-kori okmánytár. Codex diplomaticus Hungaricus Andagavensis. Szerk. Nagy I. és T. Nagy Gy. I-VII. Bp., CDH - Fejér György: Codex diplomaticus Hungáriáé ecclesiasticus ac civilis. I-IX. Buda, CDP - Hazai okmánytár. Codex diplomaticus patrius. Szerk. Nagy L, Paur L, Ráth K., Ipolyi A., Véghely D. I-VIII. Győr-Bp., CDSL - Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae. Ed.: Marsina, R. I II. Bratislavae, Csáky oki. - Oklevéltár a gróf Csáky család történetéhez. Közzéteszi: Bártfai Szabó L. I II. Bp., DL, DF - Magyar Országos Levéltár Diplomatikai levéltára Egri PL - Egri Püspöki Levéltár Esztergomi EL - Esztergomi Érseki Levéltár Fabricius - Fabricius Endre: Nyitra vármegye főispánjai és alispánjai az Árpádok korától. Bp., Károlyi - A Nagy-Nagykárolyi gróf Károlyi család levéltára. Sajtó a. r. Géresi K. I II. Bp., Kemény - Kemény Lajos - Csorna József: Abaúj és Torna vármegye a honfoglalás előtt. Kassa, MAK - Magyar Tudományos Akadémia Kézirattára MES - Monumenta ecclesiae Strigoniensis. Közzéteszi: Knauz F. I II. Esztergom, Nyitrai PL - Nyitrai Püspöki Levéltár RDSL - Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae. Ed.: Sedlák, V. I II. Bratislava, SzNL - Szlovák Nemzeti Levéltár, Pozsony SzNL Jaso konv. Hh. - Szlovák Nemzeti Levéltár Jászói konvent Hiteleshely SzNL Leleszi konv. Hh. - Szlovák Nemzeti Levéltár Leleszi konvent Hiteleshely SzNL Szepesi káptalan Hh. - Szlovák Nemzeti Levéltár Szepesi káptalan Hiteleshely VL Kassa - Városi Levéltár, Kassa Wagner - Analecta Scepusii sacri et profani. Ed.: Wagner, C. I II. Bécs, Wenzel, CDAC - Árpád-kori új okmánytár. Codex diplomaticus Arpadianus continuatus. Közzéteszi: Wenzel G. I XII. Pest-Bp., Wertner - Wertner Mór: Adalékok a XIV. századbeli magyar világi archontológiához. Történelmi Tár, Zichy - A zichi és vásonkeői gr. Zichy-család idősb, ágának okmánytára. Szerk. Nagy lm., Nagy Iv., Véghely D. I-XII. Pest-Budapest ZsO - Zsigmondkor oklevéltár. Összeáll. Mályusz E. I II. Bp.,

7 Megyei tisztségviselők Abaúj vármegye Főispánok 1138: Matheus; 1177: c.a.: Ant; 1181: Antonius; : Dionisius; 1199: Banc; 1201: Ech; 1203: Nicolaus; 1205: Nicolaus; 1206: Bank; 1209: Martinus; 1029: Benedictus; 1212: Laurentius; : Alexander; 1215: Tyburcius; : Dionisius; 1220: Benedictus; 1222: Bank; 1222: Laurentius, 1222: Martinus; : Petrus; 1233: Petrus; 1246: Marchard; 1266: Benedictus; 1272: Etch; : Petrus; : Petrus; (1307)1312: Paulus; : Michael; május: december: november: Stephanus; Johannes; Philippus; CDSL I. 75 o. 89 o. Kemény 142 o. CDSL I. 98 o. 100 o. 101 o. 103 o. 108 o. 109, 112 o. 108, 109 o. 123, 124 o. 137 o. 143, 150, 153 o. 155 o , o. 188 o. 197 o. 203 o. 206 o. Kemény 143 o. CDSL o. CDSL II. 150 o. Kemény 143 o. RDSLI. 19,38, 86, 230, 256, 305, 306. sz. RDSL I , 698, 724. sz. RDSL I. 955, 1020, 1042, 1058, 1186, 1190, 1202, 1204, 1205, 1228, 1231, 1233, 1234, 1239, sz. RDSLI sz., RDSI II. 95, 100 sz sz. RDSL II. 200,259, 275, 276, 319,385,405,407,409,429, 469,510, 536, 539, 541,543, 547, 576, 584 sz.

8 1320. novem Petrus; RDSL II. 585, 657, 660 sz. ber- 1321: : Philippus; RDSL II. 763, 786, 833, 898 sz. Kemény 143 o : Wyllermus; DL , DL 2538, Kemény 143 o. 1331: Michael; : Wyllermus Druget; DL , VL Kassa T. Jeszeney : Thomas; Kemény 143 o : Petrus (dictus Poharus); DL , VL Kassa T. Jeszeney 11, DL , DL , T. Jeszeney 15, DL 4687, Kemény 143 o. 1363: Petrus de Peryn; DL : Petrus Cudar; Kemény 143 o : Stephanus Cudar; DL 6032, DL : Ladislaus dictus Opule; DL , DL 6445, DL , DL : Nicolaus de Peren; DL : Ladislaus et Franciscus, Bebek DF Stephanus fiai; 1402: Emericus de Peren; DL : Nicolaus Gara; DL május: Thomas Pethev de Gerse; DL : Emericus de Paaloch; DL , 1430: Matheus de Paaloch; Kemény 144 o. 1453: Osvaldus de Rozgon; 1460: Rajnaidus de Rozgon; 1484: Johannes Zöld; : Emericus de Peren;, DL , DL , DL , DL , DL , DL , DL , VL Kassa H Migratio 12, SzNL, Jaso konv. Hh M Appendix f 8 nr. 38, MAK Kittl. 576, DL , DL , DL : Petrus de Peren; DL , DL Alispánok: (1219) Martinus curialis comes; CDSL I. 186 o. 1309: Beke curialis comes; RDSL I. 625, 636, 643 sz : Stephanus; RDSL I sz., RDSL II. 14; sz. 1317: Petrus; Kemény 144 o. 1318: Beke curialis comes; RDSL II. 299, 315,326, 356, 346,391 sz.

9 : Lucacheus; DL , DL , DL 2329, Kemény, 144 o. 1330: Johannes; DL , DL : Walterius; DL , DL , DL : Johannes; DL : Symon; DL , DL , DL , DL , DL , VL Kassa T. Jeseney : Ladislaus; Kemény 145 o. 1344: Johannes; DL : Pouch, Gregorius fía; Kemény 145 o. 1351: Clementius; 1370: Michael; DL : Nicolaus de Fyged; DL 6032, DL : Dominicus, Johannes de DL , DL 6445, DF Kisvárada fía; : Johannes, Petrus de Somus fia; DL , DL : Johannes, Michael fia; DL : Nicolaus, dictus Zunogh; DF : Nicolaus; DL : Petrus Tóth; DL , DL : Petrus de Syner; DL : Johannes de Zevled; DL , DL Thomas, Pethev fia; DL 9186 március: május: Petrus, Pethev de Gerse fia; DL 9186, DL február: Thomas, Nicolaus de Myske fia; DL október: Thomas, Pethev de Gerse fia; DL január: Dominicus de Laskulez; DL novem- Johannes Fako; DL , DL ber-1412: : Johannes Fako de Huthka, et DL , DL , DL Dominicus de Lazthoth; , DL , DL , DL , DL , DL , DL , DL , DL Dominicus de Lazthoth; DL augusztus: Johannes Fako de Huthka, et DL december: Dominicus de Lazthoth, Antonius fia; 1425: Dominicus, Antonius de Lazthoth DL , DL fia; : Ladislaus de Gerhe; DL , , DF , DL , DL , ÁL Lőcse SPKIV-2-42, DL , DL

10 83 652, DL , DF , ÁL Lőcse SPK IV-2-52, DL , DL , DL , ÁL Lőcse SPK IV-2-50 et. 51, DL , DL , DL , DL , SzNL Szepesi káptalan Hh. Cap. V fase. 6, nr : Georgius de Zent Michal; DL : Polyák, castellanus; DL , VL Kassa MM Zedleszi : Paulus de Pincz; DL : Petrus de Azar; VL Kassa MM Zakali : Johannes Kanis de Ruzka, Symon DL de Monok; 1454: Gregorius de Chobad; ÁL Lőcse SPK IV : Johannes Kanis de Ruzka, DL Andreas de Homrogd; : Andreas de Homrogd és DL , DL , DL Gregorius de Chobad; , DF , DL : Stephanus Pohárnok; DL , ÁL Lőcse SPK IV- 2-56, DL , DL : Stephanus Pohárnok és Thomas DL , DL , DL de Raskovan; : Stephanus de Kozmafalva; DL : Georgius de Wajda; DL , VL Kassa Zedleszi 1469: Nicolaus de Buzló; / DL , DL , DL , SzNL Szepesi káptalan Hh. SCR 9 f. 11 nr 24, DL Andreas de Baarcza és Georgius DL november: Fulo; Andreas de Baarcza a Ladislav de DL január: Zaaka; 1470: Thomas de Lech és Andreas de DL , DL Baarcza; 1471: Andreas de Baarcza és Georgius DL Fulo; : Nicolaus de Bwzlo; DL , DL , DL , DL , SzNL Szepesi káptalan Hh SCR 10 f. 4 nr 14, DL , DL , DL , DL , SzNL Szepesi káptalan Hh. SCR 10 f. 3 nr 23, VL Kassa T. Karátsondi 2, SzNL Jaso. Konv. Hh. JJJ f. 1 nr 20, DL , DL , DL , DL , DL , DL , DL , DL , SZNL Jaso. Konv. Hh. PP f. 1 nr 41, DL , DL , DL , DL , DL , DL , DL , DL , DL , DL , ÁL Lőcse

11 ser. 1 fase. 5 nr 109, VL Kassa Supplem. H 135 a, DL , VL Kassa F Telonium Nicolaus Bwzlo és Valentinus de DL február: Gewrgy; Nicolaus Bwzlo és Johannes de DL , DL , DL november: Baarcza; : Nicolaus Bwzlo és Brictius de DL Czecze; április Sigismundus de Kápolna és SzNL Jaso. Konv. Hh. Appen 6.: Brictius de Czecze; dix f. 4 nr 6 et április Sigismundus de Kápolna és SzNL Jaso. Konv. Hh. Appen 20.: Gregorius de Hada; dix f. 4 nr. 7, DL , DL , VL Kassa K Szebenye 14, DL : Sigismundus de Kápolna; DL : Sigismundus de Kápolna és Stephanus de Raktha; DL , DL , VL Kassa NN Mise. 60, DL , DL , DL , VL Kassa M Migratio 7, DL , VL Kassa Schvartzenbachiana 650 a 651, DL , DL , DL , DL , DL , DL Johannes Horváth de Gagh, DL , DL , SzNL január: Sigismundus de Kápolna és Jaso. Konv. Hh. JJJ f. 1 nr 2 a Stephanus de Raktha; 18, DL , DL Sigismundus de Kápolna és DL , DL , DL február: Johannes Horváth de Gagh; , DL , DL , DL Johannes Horváth de Gagh, DL , DL , DL április: Sigismundus de Kápolna és , DL , VL Kassa Michael de Buthka; Schvartzenbachiana 774, VL Kassa MH Gadány 3, T Karátsondi 3, DL Johannes Horváth de Gagh, DL , DL , DL július: Sigismundus de Kápolna és , DL , DL Stephanus de Thomor; 1499: Sigismundus de Kápolna és DL , DL , DL Stephanus de Thomor; június: Cherubín Kardus de Bozytha; DL , DL , DL : Paulus de Janók; DL , DL : Ladislaus Fanachal; DL , DL , DL , DL , DL ,DL , DL , DL , DL , DL , DL ,DL , DL , DL , DL , DL , DL ,DL , DL , DL , DL , DL , DL ,DL , DL , DL , DF ,

12 : 1517: augusztus: november- 1526: VL Kassa Karatsondi 7, DF , Egri PL. RA 974, DL Demetrius de Gagh; VL Kassa Suppl. H 264, DL , VL Kassa Zebenye 21, DL , DL , VL Kassa Miscelannea 65 N Kalsa 26, DL , DF , DF , DL , DL , VL Kassa K Forro 9 a H Migratio 13, DL , DL , VL Kassa K Garadna 14 Schvartzenbachiana 941, DL , DF , DF , VL Kassa N Kalsa 27, Egri PL, RA 943 a 945, DL , DF , DL Paulus de Thomor et Demetrius Kemény 148 o. de Gagh; Michael de Zemere; DF , DL , DL , DL , DL , DL , DL , VL Kassa M Miszlóka 6, DL , DL , DL , DL , DF , Egri PL, RA 948, DL Johannes de Baarcza; VL Kassa Suppl. H 401, DF , Egri PL RA 947, 950, 995, DL , DL , DL , VL Kassa Suppl. Schramianum , DL , DL , DL , DL , DL , DL , DL , DL , DL , DF , DL , DL , DL , DL Szolgabírók:!! 1302: : 1317: : 1347: 1351: 1377: Nicolaus de Baxa, Johannes de Geche, Demetrius, Matheus; Demetrius; Matheus, Symon de Genyeu fia, Dominicus Serafinius fia, Demetrius, Alexandrius fia és Michael, Benedictus de Popi fia; Begy; Michael, Benedictus de Popi fia; Zanizlaus; Demetrius, Nicolaus de Zemaed fia; Nicolaus, Demetrius fia; Dionisius, Mikócs fia, Gregorius, Dózsa fia, Gregorius Hay és Zsadányi Jakab; Paulus Mykoch fia; Jakobus de Fyzy és Jakobus de Nempti; RDSL I. 86 sz. RDSLI sz. RDSL IL 207 sz. DL RSD1II. 391 sz. DL VL Kassa T Jeszeney 8. VL Kassa T Jeszeney 11. Kemény 145 o. VL Kassa T Jeszeney 15 DL 6445

13 1379: Johannes Nicolaus de Mera fia; 1383: Jakobus de Füzér; 1388: Nicolaus, dictus Peres de Kupa; 1390: Georgius de Zend; : Ladislaus Jordanus de Belse; 1401: Emericus de Mysla; 1406: Nicolaus, Johannes de Czecze fia, Thomas, Petrus Sárvári és Ladislaus de Baksa; 1407: Michael de Thomor; : Nicolaus de Czecze; 1413: Michael de Thomor és Demetrius de Kinizsa; 1414: Stephanus de Baxa; 1415: Nicolaus; 1420: Martinus de Baxa; 1427: Petrus de Belse, Stephanus de Zeny, Petrus de Czécze és Petru Baglas; 1429: Stephanus de Zebenye; 1430: Petrus de Zend; 1433: Stephanus; 1437: Paulus de Fay, Galli de Tusa a Johannes de Belse; 1438: Petrus de Baxa, Galli de Tusa, Paulus de Fay; 1439: Galli de Tusa; 1440: Petrus de Baxa; 1448: Michal de Belse; 1450: Antonius de Kinizsa, Laurentius de Horváthi, Michael de Belse; 1459: Benedictus de Belse, Valentinus de Zend; : Lucas de Hollóháza; 1466: Johannes de Baxa; 1469: Michal Wadh de Zend, Gregorius de Papi, Johannes de Baxa; 1470: Michael de Fyged, Lucas de Hollóháza; 1472: Ladislaus Ernei de Zend; 1473: Benedictus de Belse; 1474: Ladislaus Ernei de Zend; : Michael Kopas de Mind Zenth; DL DL 6977 DL 7437 DF DL , DL DL Kemény 148. o. DL DL , DL DL , DL DL DL DL DF , DL , DL , Kemény 148 o. ÁL Lőcse SPK IV-2-42 DL DL DL ,64 318, , DL , ÁL Lőcse SPK IV- 2-50, DL SzNL SK HM cap. V, f.6 nr 18 DL DL SzNL Lei. konv. Hh. f. VI. Nr 34 DL , DL DL , DL DL DL , DL , , , SzNL SPK Hh. SCR9 f. 11 nr 24 DL , DL DL DL , SzNL SPK HM ScrlO f. 4nr 14. SzNL Jaso. konv. Hh. JJJ f. 1 nr 20. DL , DL , DL , DL

14 1476. október: Valentinus Konya de Cheche; : Valentinus Konya de Cheche és Stephanus de Zend; 1479: Paulus de Belse; 1480: Bemard de Bernátfalva; : Stephanus de Zend, Ladislaus Erney de Nowaiy; Benedictus Sándor de Belse, Lucas de Hollóháza; 1485: Ladislaus, Benedictus, Bemard; 1486: Bemard de Bernáthfalva; 1488: Stephanus de Zend; 1488: Johannes de Barakon, Gregorius de Belse; 1490: Stephanus zo Szendu; 1495: Blasius Fulo de Keech; 1496: Petrus de Zakal, Johannes Barakony de Mera, Blasius Fulo; 1497: Petrus Czeke de Czekeháza, Nicolaus de Faya, Andreas de Keked; : Stephanus de Gadna, Bemard de Bernáthfalva, Bartolomeus de Czecze; 1501: Petrus Czeke de Czekeháza; 1502: Thobias Bakó de Zebenye, Andreas de Karachond; 1503: Vitalius de Keked, Blasius de Horvát; 1505: Petrus Bernát; 1506: Blasius de Horvát, Petrus Bernát, Bartolomeus de Czecze; 1507: Bartolomeus de Czecze; 1508: Bartolomeus Keér; 1511: Bemard literátus és Andreas Bernald; 1512: Andreas de Sárvár, Bemard literátus; 1513: Laurentius Karátsondi és Andreas de Sárvár, Andreas Bernald; 1516: Andreas Bernald; 1518: Andreas de Sárvár; DL SzNL Jaso. konv. Hh. PP f. 1 nr 41, DL , DL DL DL SzNL SPK HM Ser. 10 f. 1 sub Rnr 5, 12, 15, ÁL Lóese f. 5 nr 109, VL Kassa Suppl. H 135 a, F Telonium91, DL DL , SzNL Jaso. konv. Hh. Appendix f.4 nr 6 az 2 a nr 7, DL , VL Kassa K Szebenye 14 DL DL DL , VL Kassa H Migratio 7 VL Kassa Schvartzenbachiana 650, 651 SzNL Jaso. konv. Hh. JJJ f. 1 nr 2 a 18. DL , DL , DL DL , DL , DL DL , DL , DL , DL DL DL ,DL , DL , DL DL21 204, DL75 960, DL , DL DF , DL DL , DL , DL DL21 695, DL DL DF , VL Kassa Miscellanea 65 DL , VL Kassa K Forro 9, H Migratio 13 DF DL

15 1519: Andreas de Sárvár, Emericus de DL , DL Kech, Andreas Bernald; 1520 Andreas Fulo de Kech; DL Andreas Bernald; VL Kassa M Miszlóka Peter Bernald, Andreas Bernald; DL , DL Andreas Bernald; VL Kassa Suppl. H 401, Egri PL, RA Antonius de Zek, Petrus Bernald; DL , Antonius de Zek; DL Petrus Bernald de Bernáthfalva, DL , DL Andreas Bernald; 1526: Bernard de Bernáthfalva, Egri PL, RA 955, DL Emericus Fulo de Kech; Bars vármegye Főispánok 1156: Petrus; CDSL I. 79 o : Georgius; 85 o Moch Pozsonyi ispán is; 115 o Rudolfus; 150 o Symon; 196 o Petrus; 231 o : Lucach magister pincernarum; 248, 257 o Gecha; CDSL II. 49 o Verner; 163 o Henrich; Bars v. 337 o Symon; 1275 Stephanus magister dapiferorum; CDH V/ o Dionisius; MES II. 54 o. DL Symon; CDH V/ o., CDP VI. 227 o Paulus; Bars v. 337 o : Demetrius; 1281 Johannes iudex curie; 1291 Gregorius Nyitra megye ispánja CDH VI/1, 130 o. í Q * ii>, 1299, 1301: Thomas Nyitra megye ispánja is; CDP VI. 444 o., RDS11. 1 sz. 1300: Andreas; MES II. 480 o. 1307: Benedictus; RDSL I. 457 sz. 1(31)3: Emericus de Beche; Léva várna RDSLI. 1075, 1076 sz. gya; : Emericus de Beche, Léva váma RDSL IL 626,717,718,724, gya, maior plasustrorum domini 810,816, 831,853,870, 873,

N Y E L V T Ö R T É N E T I A D A T O K

N Y E L V T Ö R T É N E T I A D A T O K 506 Nyelvtörténeti adatok dott szavakat beillesztették nyelvünk szerkezetébe, úgy ragozták őket, oly módon használták, mint a nyelvhez tartozó ősi szavakat. Ez a több évezredes folyamat még ma is folytatódik.

Részletesebben

NÉVMUTATÓ. ... Máté, 91 A,Á

NÉVMUTATÓ. ... Máté, 91 A,Á NÉVMUTATÓ... Máté, 91 A,Á Aba, 27 Aba Amadé, 65, 66, 68 Aba nemzetség, 68 Abafi Lajos, 113, 114 Abapuszta, 126 Abaúj megye, 29-32, 35, 137, 142, 331 Absolon, 28 Acha, 27 Ács Antal, 91 Ács István, 91 Acsád

Részletesebben

SZABOLCS VÁRMEGYE IGAZGATÁSA ÉS TISZTSÉGVISELŐI 1301-1387 KÖZÖTT

SZABOLCS VÁRMEGYE IGAZGATÁSA ÉS TISZTSÉGVISELŐI 1301-1387 KÖZÖTT N. FODOR JÁNOS SZABOLCS VÁRMEGYE IGAZGATÁSA ÉS TISZTSÉGVISELŐI 13011387 KÖZÖTT A XIIIXIV. század fordulójára olyan fontos társadalmi átalakulás zajlott le Magyarországon, amely a későbbi századokra is

Részletesebben

XII. 1. A zalavári és kapornaki konventek hiteleshelyi levéltárainak oklevélregesztái

XII. 1. A zalavári és kapornaki konventek hiteleshelyi levéltárainak oklevélregesztái ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. LAJSTROM XII. 1. A zalavári és kapornaki konventek hiteleshelyi levéltárainak oklevélregesztái 1527-1544 Terjedelme: 348 darab (5 doboz) Helyrajzi jelzete:

Részletesebben

KÖZÉPKORI HISTÓRIÁK OKLEVELEKBEN ( )

KÖZÉPKORI HISTÓRIÁK OKLEVELEKBEN ( ) Szegedi Középkortörténeti Könyvtár 1. KÖZÉPKORI HISTÓRIÁK OKLEVELEKBEN (1002-1410) A szövegeket válogatta, az előszót és a jegyzeteket írta KRISTÓ GYULA Második, átdolgozott kiadás SZEGED, 2000 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

XII. 1. A zalavári és a kapornaki konventek hiteleshelyi levéltárainak oklevélregesztái 1549.

XII. 1. A zalavári és a kapornaki konventek hiteleshelyi levéltárainak oklevélregesztái 1549. ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. LAJSTROM XII. 1. A zalavári és a kapornaki konventek hiteleshelyi levéltárainak oklevélregesztái 1549. Terjedelme: Helyrajzi jelzete: 1. doboz: Fasc.

Részletesebben

A 13. századra még nem volt kész az ország megyetérképe. Egyáltalán, nem volt kész állapot, a történelemben soha nincs is ilyen.

A 13. századra még nem volt kész az ország megyetérképe. Egyáltalán, nem volt kész állapot, a történelemben soha nincs is ilyen. 1 TRINGLI ISTVÁN A MAGYAR MEGYÉK A KÖZÉPKOR VÉGÉN (VÁZLAT) 1 A változások: A megyei intézmény mindig változásban volt. Elég a középkor korai évszázadaira gondolunk. A kezdeti hatalmas területű megyékből,

Részletesebben

VI. Északkelet-Magyarország keresztnevei a kései ómagyar korban

VI. Északkelet-Magyarország keresztnevei a kései ómagyar korban VI. Északkelet-Magyarország keresztnevei a kései ómagyar korban 1. A középkori oklevelekben és összeírásokban található keresztnevek tanulmányozása révén egy-egy terület keresztnévadási szokásairól és

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RAKTÁRI JEGYZÉK

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RAKTÁRI JEGYZÉK ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK XIII. 6. Csány család iratai 1434-1858 (1947) Raktári száma, neve, terjedelme: Raktári száma, neve, terjedelme: Összes raktári és terjedelme:

Részletesebben

A XVII-XVIII. SZÁZADI ISKOLAI NEVEKRŐL ÉS UTÓÉLETÜKRŐL

A XVII-XVIII. SZÁZADI ISKOLAI NEVEKRŐL ÉS UTÓÉLETÜKRŐL 122 FERCSIKERZSÉBET:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDC A nők hivatalos megnevezése... A hivatalos iratokban még akkor sem törekszenek az egységes megnevezésre, ha több vádlott nevét sorolják

Részletesebben

A Palásthy család története a középkorban Vázlat

A Palásthy család története a középkorban Vázlat Tóth Krisztina (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest) A Palásthy család története a középkorban Vázlat Tökéletesen igaz, hogy voltaképpen minden család egyformán ősrégi. Csak abban van különbség, hogy

Részletesebben

III. Ispánságok és a nemesi megye. Az egyházi szervezet.

III. Ispánságok és a nemesi megye. Az egyházi szervezet. III. Ispánságok és a nemesi megye. Az egyházi szervezet. Nem sokkal azután, hogy a magyarság első képviselői a Szamos partján megjelentek, Szent István kiterjesztette jogát az ország minden használatlan

Részletesebben

C. TÓTH NORBERT A LELESZI KONVENT STATUTORIAE SOROZATÁNAK 1387-1410 KÖZÖTTI OKLEVELEI

C. TÓTH NORBERT A LELESZI KONVENT STATUTORIAE SOROZATÁNAK 1387-1410 KÖZÖTTI OKLEVELEI C. TÓTH NORBERT A LELESZI KONVENT STATUTORIAE SOROZATÁNAK 1387-1410 KÖZÖTTI OKLEVELEI NYÍREGYHÁZA 2006 A leleszi konvent Statutoriae 1387-1410 közötti oklevelei sorozatának A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI

Részletesebben

Írott történeti források

Írott történeti források Solti Aranykulcsos Füzetek 2. Szerkesztő Petkes Zsolt és Zsidai Zsuzsanna Írott történeti források 1 Solti Aranykulcsos Füzetek 2013. évi 2. szám (SAF 2.) Kiadja: Tételhegy Alapítvány 6000 Kecskemét, Vacsi

Részletesebben

XIII. 1. Családi fondok töredékeinek levéltári gyűjteménye 1569-1965

XIII. 1. Családi fondok töredékeinek levéltári gyűjteménye 1569-1965 Terjedelem: 0,73 fm, 7 doboz (0,70 fm), 1 kötet (0,03 fm), 8 raktári egység 1 ; 101. állvány, 3. polc a) Balogh család iratai 1724-1841 0,03 ifm b) Boronkay család iratai 1569-1786 0,20 ifm c) Lukanyényei

Részletesebben

A LELESZI KONVENT ORSZÁGOS LEVÉLTÁRÁRÓL

A LELESZI KONVENT ORSZÁGOS LEVÉLTÁRÁRÓL Németh Péter A LELESZI KONVENT ORSZÁGOS LEVÉLTÁRÁRÓL A középkorban, de közel a feudális kor végéig az egyházi intézmények közül a hiteleshelyi megbízatással rendelkezők látták el a tulajdonképpeni közjegyzői

Részletesebben

Kiegészítı és gyakorló feladatok a 9-10/8-as leckéhez Reformáció és katolikus megújulás a szétszabdalt Magyarországon

Kiegészítı és gyakorló feladatok a 9-10/8-as leckéhez Reformáció és katolikus megújulás a szétszabdalt Magyarországon Kiegészítı és gyakorló feladatok a 9-10/8-as leckéhez Reformáció és katolikus megújulás a szétszabdalt Magyarországon I. Teszt 1. Ki volt az alábbiak közül katolikus püspök? a. Bornemissza Péter b. Forgách

Részletesebben

XIII.54. A nagyrákosi Fölnagy család iratai 1362-1939. 1 doboz (0,12) = 0,12 ifm Raktári hely:

XIII.54. A nagyrákosi Fölnagy család iratai 1362-1939. 1 doboz (0,12) = 0,12 ifm Raktári hely: MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.54. A nagyrákosi Fölnagy család iratai 1362-1939 1 doboz (0,12) = 0,12 ifm Raktári hely: Az iratok 1992-ben vétel útján kerültek

Részletesebben

IV. 86. Ügyvédek után maradt iratok levéltári gyűjteménye. /Acta post advocatos/

IV. 86. Ügyvédek után maradt iratok levéltári gyűjteménye. /Acta post advocatos/ IV. 86. Ügyvédek után maradt iratok levéltári gyűjteménye /Acta post advocatos/ 1627 1835 Terjedelme: 14,80 ifm 92 (14,73 fm) doboz 2 (0,07 fm) kötet 94 rakt egys. Raktári helye: Mester utca, 2 emelet,

Részletesebben

XIII.21. GÉRCEI KUTASSY-KARTORY CSALÁD IRATAI 1408-1796. 1 doboz 0,13 fm /187 fólió/ Raktári hely: 22/402/17. Iratjegyzék

XIII.21. GÉRCEI KUTASSY-KARTORY CSALÁD IRATAI 1408-1796. 1 doboz 0,13 fm /187 fólió/ Raktári hely: 22/402/17. Iratjegyzék MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.21. GÉRCEI KUTASSY-KARTORY CSALÁD IRATAI 1408-1796 1 doboz 0,13 fm /187 fólió/ Raktári hely: 22/402/17 Iratjegyzék 1. d. I. sorozat

Részletesebben

Jezsuita tudósok digitalizált kéziratgyűjteményei az ELTE Egyetemi Könyvtárban és lehetséges kutatási témáik

Jezsuita tudósok digitalizált kéziratgyűjteményei az ELTE Egyetemi Könyvtárban és lehetséges kutatási témáik Jezsuita tudósok digitalizált kéziratgyűjteményei az ELTE Egyetemi Könyvtárban és lehetséges kutatási témáik Mátyás Melinda ELTE Egyetemi Könyvtár Gyűjteményszervezési Osztály V K K V I I. T U D O M Á

Részletesebben

A SZLOVÁKIAI LEVÉLTÁRI RENDSZERRŐL

A SZLOVÁKIAI LEVÉLTÁRI RENDSZERRŐL Bukovszky László A SZLOVÁKIAI LEVÉLTÁRI RENDSZERRŐL A szlovákiai levéltári rendszer kialakulása, hasonlóan a többi kelet-európai állam levéltári rendszerének kialakulásához századunk ötvenes éveire tehető.

Részletesebben

3. 2. 2. Első fokú polgári peres ügyek a törvényszékeknél a per tárgya szerint

3. 2. 2. Első fokú polgári peres ügyek a törvényszékeknél a per tárgya szerint 3. 2. 2. Első fokú polgári peres ügyek a törvényszékeknél Fővárosi Törvényszék Vagyonjogi per 1 276 2 021 2 129 23 29 51 Közigazgatási jogkörben okozott károk 144 100 114 megtérítése Bíróságok elleni kártérítési

Részletesebben

Székely Sándor LINZBAUER XAVÉR FERENC (1807 1888) 1. Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai

Székely Sándor LINZBAUER XAVÉR FERENC (1807 1888) 1. Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Székely Sándor LINZBAUER XAVÉR FERENC (1807 1888) 1 Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Másfél évszázad távlatából hajtjuk meg az elismerés zászlaját Linzbauer előtt, aki elévületlen

Részletesebben

VEZ ETÉKNEVEK ÉS TÖRTÉNELEM.

VEZ ETÉKNEVEK ÉS TÖRTÉNELEM. VEZ ETÉKNEVEK ÉS TÖRTÉNELEM. Közismert tény, hogy a magyar vezetéknevek kialakulása a XIV. században kezdödött ; először fó1eg a nemeseknél, de a XV. század folyamán már gyakori az öröklődő név a jobbágyok

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága Kulturális Javak Bizottsága 2014. január 20-i ülés A Seuso-kincs nyilvántartásba vétele (2013.12.16.) 1 MTA Könyvtárból ellopott könyv felbukkanása (Jeruzsálem, 2014.01.21.) Az ülés napirendje 1) Beszámoló

Részletesebben

2013. november 01.-30. között tervezett sebességellenőrző tevékenység

2013. november 01.-30. között tervezett sebességellenőrző tevékenység 1. oldal 2013. november 01.-30. között tervezett sebességellenőrző tevékenység Nap Időpont Helyszín 1 08.00-10.00 Bp. III. ker. Jeles u. péntek 08.00-10.00 Bp. IV. ker. Csíksomlyó u. 08.00-10.00 Bp. IX.

Részletesebben

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 15. július 21. FŐVÉDNÖK: P. DR. NÉMET LÁSZLÓ SVD NAGYBECSKEREKI MEGYÉSPÜSPÖK A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 17. 2012.

Részletesebben

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2015. (..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A VÉDŐNŐI KÖRZETEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2015. (..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A VÉDŐNŐI KÖRZETEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2015. (..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A VÉDŐNŐI KÖRZETEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

1.2. l) frank uralkodó vagy császár ( ) vagy a középkori császári hatalom megteremtője összesen 12 pont

1.2. l) frank uralkodó vagy császár ( ) vagy a középkori császári hatalom megteremtője összesen 12 pont TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 6. OSZTÁLY 2012/2013 TERÜLETI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük.

Részletesebben

Az Ebergényi levéltár 16-17. századi egyedi dokumentumainak restaurálása A Smidt Múzeum Közérdekű Muzeális Gyűjteményben

Az Ebergényi levéltár 16-17. századi egyedi dokumentumainak restaurálása A Smidt Múzeum Közérdekű Muzeális Gyűjteményben A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiumának pályázata Pályázati azonosító: 3511/03849 Az Ebergényi levéltár 16-17. századi egyedi dokumentumainak restaurálása A Smidt Múzeum Közérdekű Muzeális

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Stephaits Richárd szolgabíró iratai

Somogy Megyei Levéltár. Stephaits Richárd szolgabíró iratai Somogy Megyei Levéltár Stephaits Richárd szolgabíró iratai 1784-1848. XIV. 32. Terjedelem Raktári egységek száma Terjed ifm. elem kisdoboz, nagy doboz, 1 csomó, Iratok: 0. 04. ifm. kötet, Kötetek: - ifm.

Részletesebben

A középkori szőlőművelés és borkereskedelem információtörténeti vizsgálatának lehetőségei

A középkori szőlőművelés és borkereskedelem információtörténeti vizsgálatának lehetőségei GULYÁS LÁSZLÓ SZABOLCS A középkori szőlőművelés és borkereskedelem információtörténeti vizsgálatának lehetőségei Az információtörténelem elméleti kereteinek kialakítása és lehetőségeinek felmérése noha

Részletesebben

XIII.56. A SAÁGHY CSALÁD IRATAI 1279-1889. 1 doboz 0,12 fm /199 folió + 2 db fénykép/ Raktári hely: 22/403/19

XIII.56. A SAÁGHY CSALÁD IRATAI 1279-1889. 1 doboz 0,12 fm /199 folió + 2 db fénykép/ Raktári hely: 22/403/19 MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.56. A SAÁGHY CSALÁD IRATAI 1279-1889 1 doboz 0,12 fm /199 folió + 2 db fénykép/ Raktári hely: 22/403/19 1. Leszármazási táblázat

Részletesebben

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról A Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Gyıri Levéltára, a Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, a MOKK

Részletesebben

1 11/1993. (III. 22.) ÖR sz. rendelet Kerekegyháza Város címeréről, zászlajáról és pecsétjéről

1 11/1993. (III. 22.) ÖR sz. rendelet Kerekegyháza Város címeréről, zászlajáról és pecsétjéről 1 Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/1993. (III. 22.) ÖR sz. rendelete Kerekegyháza Város címeréről, zászlójáról és pecsétjéről Módosítva: 3/2000. (III. 30.) ÖR sz. rendelet 19/2001.

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖZTERÜLETI PARKOLÁSI ZÓNAADATBÁZIS

ORSZÁGOS KÖZTERÜLETI PARKOLÁSI ZÓNAADATBÁZIS Város Zóna Szezon Üzemidő Üzemidő Üzemidő Hétfő - Péntek Szombat Vasárnap Max. parkolási idő Személygépkocsi díj Megjegyzés Budapest I. KERÜLET 3016 01.02-12.23 180 perc 440 Ft/óra Budapest I. KERÜLET

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2011. február 9-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2011. február 9-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2011. február 9-i ülés Az ülés napirendje 1. Pontormo, Jacopo (Pontormo, 1494 1557)-nak tulajdonítva: Mária gyermekével, Keresztelő Szent Jánossal és két angyallal, 1523 körül

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

Tanulmányok KI ÉPÍTTETTE BOLDOGKŐ VÁRÁT?

Tanulmányok KI ÉPÍTTETTE BOLDOGKŐ VÁRÁT? Tanulmányok JAKAB ZSUZSA KI ÉPÍTTETTE BOLDOGKŐ VÁRÁT? Azok számára, akik ismerik a történelmi Abaúj vármegye egyik legjobb állapotban fennmaradt, s az írott forrásokban is gyakran feltűnő várára vonatkozó

Részletesebben

Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: 1.) 940 éve

Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: 1.) 940 éve Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: Hősök voltak mindannyian (URL: hosokvoltak.blog.hu) Jász-Nagykun-Szolnok Megye helyismereti

Részletesebben

1232: Nagy Imre Véghely Dezső Nagy Gyula (szerk.): Zala vármegye története. Oklevéltár I II. Budapest, 1886 1890. 643 644. 2

1232: Nagy Imre Véghely Dezső Nagy Gyula (szerk.): Zala vármegye története. Oklevéltár I II. Budapest, 1886 1890. 643 644. 2 ZSOLDOS ATTILA Ha a tanulmány címére pillantva bárki is kérdőn vonná fel szemöldökét, mert hirtelenében nem tudja azonosítani az ott említett személyt, tekintse természetesnek. Apáti Andornok nem tartozik

Részletesebben

dr. Busai György s.k. Hatvani Miklós s.k. jegyző polgármester

dr. Busai György s.k. Hatvani Miklós s.k. jegyző polgármester Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010. (III.19.) rendelete (Egységes szerkezetben a 22/2011.(VI.22.) és a 23/2011.(VII.27.) és a 33/2012.(IX.19.) rendeletekkel.) Isaszeg Város Önkormányzatának

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Könyvtártörténeti Füzetek VI. INTÉZMÉNYI GYŰJTEMÉNYEK MAGYARORSZÁGON 1535 1720. Szeged 1989

Könyvtártörténeti Füzetek VI. INTÉZMÉNYI GYŰJTEMÉNYEK MAGYARORSZÁGON 1535 1720. Szeged 1989 Könyvtártörténeti Füzetek VI. INTÉZMÉNYI GYŰJTEMÉNYEK MAGYARORSZÁGON 1535 1720 Szeged 1989 - INTÉZMÉNYI GYŰJTEMÉNYEK MAGYARORSZÁGON 1535-1720 KÖNYVTÁRTÖRTÉNETI FÜZETEK VI. A Kulturális és történelmi emlékeink

Részletesebben

Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése

Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése Zalaegerszeg 2008. augusztus 26-28. A vándorgyűlés támogatói: Oktatási és Kulturális Minisztérium Nemzeti Kulturális Alapprogram Zala Megyei Önkormányzat

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

2009. Fejlıdött a mezıgazdasági technika:.

2009. Fejlıdött a mezıgazdasági technika:. 1. Egészítsétek ki a hiányos szöveget! Az uradalom gazdája a. A munkát a rabszolgákból és a harcosokból kialakult végzik. Az uradalom részei: A földesúr saját használatára fenntartott ; a házhelybıl, szántóból,

Részletesebben

A BOSZORKÁNYSÁG SZATMÁR VÁRMEGYEI FORRÁSAIRÓL

A BOSZORKÁNYSÁG SZATMÁR VÁRMEGYEI FORRÁSAIRÓL KISS ANDRÁS A BOSZORKÁNYSÁG SZATMÁR VÁRMEGYEI FORRÁSAIRÓL A Komáromy András által megindított, az egész országra kiterjedő rendszeres boszorkányper-kutatás és ennek eredményeként megjelent forráskiadványát

Részletesebben

Marán" bán. Adalék az árpádkori archontologiához.

Marán bán. Adalék az árpádkori archontologiához. Marán" bán. Adalék az árpádkori archontologiához. 1308 szeptember 1-én Károly király előtt Péter Pál fia és Dénes fia Pál, királyi apródok, az ellen tiltakoznak, hogy Miskócz nb. Mikolai Lőrincz pacsintai

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 14/2002.(VI.27.) KT Rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről1 1. 2. Záró rendelkezések 3.

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 14/2002.(VI.27.) KT Rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről1 1. 2. Záró rendelkezések 3. Szentlőrinc Városi Önkormányzat 14/2002.(VI.27.) KT Rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről 1 (A 21/2009.(XI.25.), a 7/2006.(III.10.), a 23/2004.(X.29.) KT. Rendelettel egységes

Részletesebben

Tornyospálca, református templom 1

Tornyospálca, református templom 1 Juan Cabello Simon Zoltán Tornyospálca, református templom 1 A falu neve elôször egy Péter nevû ember birtokaként Polcia formában, 1212-ben bukkan fel Zsurk határosaként. 2 Az eredetileg máshol birtokos

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2011. október 3-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2011. október 3-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2011. október 3-i ülés Az ülés napirendje 1. Ligeti Antal (Nagykároly, 1823 Budapest, 1890): Az ifjú Mukácsy Mihály portréja [papír, ceruza, 450x610 mm, jelezve jobbra lent:

Részletesebben

A Székesfehérvári Törvényszék polgári-gazdasági ügyszakának 2014. évi ügyelosztási rendjéhez. 1. sz. Pf. tanács

A Székesfehérvári Törvényszék polgári-gazdasági ügyszakának 2014. évi ügyelosztási rendjéhez. 1. sz. Pf. tanács POLGÁRI KOLLÉGIUMVEZETŐ 8000 Székesfehérvár, Dózsa Gy. út 1. t. 06 22 330-577 f. 06 22 330-577 e. birosag@szekesfehervarit.birosag.hu http://szekesfehervaritorvenyszek.birosag.hu 2013.El.II.C.4/1/6. szám

Részletesebben

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY ISZTIMÉR KÖZSÉG JÓVÁHAGYOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEIHEZ (Isztimér Község Településszerkezeti Terve 2008., és Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve 2008.)

Részletesebben

ILI 1.1. Az átalakulási közlemény többletszabályai 32 ELI 1.2. Felelősségi viszonyok az átalakulás során 33 II. 11.3. Egyszerűsített átalakulás 33

ILI 1.1. Az átalakulási közlemény többletszabályai 32 ELI 1.2. Felelősségi viszonyok az átalakulás során 33 II. 11.3. Egyszerűsített átalakulás 33 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 9 I. A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK MEGSZŰNÉSÉRŐL ÁLTALÁBAN 11 1.1. A megszűnés esetei 12 1.1.1. Időtartam eltelte, megszűnési feltétel megvalósulása 12 1.1.2. Jogutód nélküli megszűnés

Részletesebben

Leitold családok kutatása Magyarországon Barnag - Vöröstó

Leitold családok kutatása Magyarországon Barnag - Vöröstó családok kutatása Magyarországon Barnag - Vöröstó 2015. augusztus Kutatta, feldolgozta: Gubicza Ilona, Veszprém Magyarország iparosainak és kereskedőinek címjegyzéke 1891 családok kutatás, adatgyűjtés

Részletesebben

N Y E L V T Ö R T É N E T I A D A T O K

N Y E L V T Ö R T É N E T I A D A T O K 504 Nyelvtörténeti adatok munkaterületét, a szólások rendezését folytatta, mégpedig a szólások nyelvtani jellegébıl, formájából kiindulva. Az egyházi kapcsolatnak is lettek hasznos, nyelvészeti következményei.

Részletesebben

TARTALOM KÖSZÖNTŐ 17 CUVÂNT DE SALUT 19 GREETINGS 21 ELŐSZÓ 23 PREFAȚĂ 31 FOREWORD 41

TARTALOM KÖSZÖNTŐ 17 CUVÂNT DE SALUT 19 GREETINGS 21 ELŐSZÓ 23 PREFAȚĂ 31 FOREWORD 41 5 TARTALOM KÖSZÖNTŐ 17 CUVÂNT DE SALUT 19 GREETINGS 21 ELŐSZÓ 23 PREFAȚĂ 31 FOREWORD 41 BEVEZETŐ 51 SZÉKELYFÖLD FÖLDRAJZA ÉS KÖZIGAZGATÁSA (Elekes Tibor) 55 Természetföldrajzi adottságok és hasznosítható

Részletesebben

FORRÁSOK. A. = Anjoukori okmánytár I VI. Szerk. NAGY IMRE. Bp., VII. Szerk. TASNÁDI NAGY GYU-

FORRÁSOK. A. = Anjoukori okmánytár I VI. Szerk. NAGY IMRE. Bp., VII. Szerk. TASNÁDI NAGY GYU- FORRÁSOK A. = Anjoukori okmánytár I VI. Szerk. NAGY IMRE. Bp., 1878 1891. VII. Szerk. TASNÁDI NAGY GYU- LA. Bp., 1920. Abaffy = Az Abaffy család levéltára 1247 1515. Ila Bálint kézirata alapján szerk.

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága KJB / 2015.10.05. Kulturális Javak Bizottsága 2015. október 5-i ülés Az ülés napirendje 1/2 KJB / 2015.10.05. 1) Ferenczy Károly (Bécs, 1862 Budapest, 1917): Virágok parasztkorsóban, 1911 (vászon, olaj,

Részletesebben

Kovács Helga. A kő utótagú várnevek*

Kovács Helga. A kő utótagú várnevek* Kovács Helga A kő utótagú várnevek* 1. A középkori várnevek egyik jellegzetes csoportját alkotják a kő utótagú nevek. E névcsoport megjelenésével, elterjedésével, illetve a nevek utótagjaként álló kő lexéma

Részletesebben

A KIRÁLYNÉ UDVARA AZ ÁRPÁD-KORBAN

A KIRÁLYNÉ UDVARA AZ ÁRPÁD-KORBAN TANULMÁNYOK Zsoldos Attila A KIRÁLYNÉ UDVARA AZ ÁRPÁD-KORBAN A királyné személye és méltósága szembetűnően ritkán bukkan fel Árpádkori törvényeinkben. A kínálkozó közhely, mely szerint a magyar középkor,

Részletesebben

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 42/2000. (XI. 30.) sz. RENDELETE Dabas Város címeréről, zászlajáról és lobogójáról 1

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 42/2000. (XI. 30.) sz. RENDELETE Dabas Város címeréről, zászlajáról és lobogójáról 1 DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 42/2000. (XI. 30.) sz. RENDELETE Dabas Város címeréről, zászlajáról és lobogójáról 1 Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. Tv. 1.. (6) bek. a) pontjában

Részletesebben

IV. 80. Mohács utáni oklevelek gyűjteménye /Post Mohacsiana/

IV. 80. Mohács utáni oklevelek gyűjteménye /Post Mohacsiana/ IV. 80. Mohács utáni oklevelek gyűjteménye /Post Mohacsiana/ a.) Címereslevelek 1578-1863 0,80 ifm; 37 r. e. (tasak) Raktári hely: Kutatóterem 20. szekrény b.) Egyéb oklevelek 1536-1839 0,44 ifm; 19 r.

Részletesebben

A nemesek négy bírója, a szolgabírók működésének első korszaka 1268-1351

A nemesek négy bírója, a szolgabírók működésének első korszaka 1268-1351 Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kar Doktori Iskola Jogtörténeti program Béli Gábor A nemesek négy bírója, a szolgabírók működésének első korszaka 1268-1351 A doktori értekezés tézisei Témavezető:

Részletesebben

1. oldal 2013. szeptember 01.-30. között tervezett sebességellenőrző tevékenység Nap Időpont Helyszín 1. 07.30-09.15 Bp. III. ker. Határ út (30 km/h övezet) vasárnap 08.30-10.30 Bp. XV. Ker. Régi Fóti

Részletesebben

Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2008. (III.28.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról 1 (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2008. (III.28.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról 1 (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2008. (III.28.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról 1 (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

A FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK POLGÁRI KOLLÉGIUMÁNAK. Beosztási és ügykiosztási rendje. 2014. október. Fővárosi Törvényszék Polgári Kollégium elsőfokú ügyszak

A FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK POLGÁRI KOLLÉGIUMÁNAK. Beosztási és ügykiosztási rendje. 2014. október. Fővárosi Törvényszék Polgári Kollégium elsőfokú ügyszak A FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK POLGÁRI KOLLÉGIUMÁNAK Beosztási és ügykiosztási rendje 2014. október I. Fővárosi Törvényszék Polgári Kollégium elsőfokú ügyszak Bírói Tanács száma, tárgyalási napjai, tárgyalóterme

Részletesebben

Max. parkolási idő Személygépkoc Motor Kistehergépjármű Tehergépjármű Busz

Max. parkolási idő Személygépkoc Motor Kistehergépjármű Tehergépjármű Busz Város Zónakód Aktuális szezon munkanapon szabadnapon munkaszüneti napon Max. parkolási idő Személygépkoc Motor Kistehergépjármű Tehergépjármű Busz Ajka 8401 Jan 02 - Dec 24 07:00-17:00 07:00-12:00 - -

Részletesebben

ISKOLAI TÖRTÉNELEM VERSENY

ISKOLAI TÖRTÉNELEM VERSENY ISKOLAI TÖRTÉNELEM VERSENY 2013/2014. TANÉV NÉV:.. OSZTÁLY:. Az idei történelem verseny témája: Szent István és az államalapítás kora. A feladatok közül próbálj mindegyikre válaszolni. Ne csüggedj, ha

Részletesebben

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. július 26. FŐVÉDNÖK: DR. VERES ANDRÁS szombathelyi megyéspüspök A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. 2014. július 26.

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága július 9-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága július 9-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2008. július 9-i ülés Az ülés napirendje 1. John Ellicott: Asztali zenélő óra, 1765 körül, London. (Ébenfa, fém óraszerkezettel, negyedütős zenélő szerkezettel, rugóhajtással,

Részletesebben

Elsőfokú tanácsok. Ügyelosztási rend szeptember. Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégium El.III.A.1-I.

Elsőfokú tanácsok. Ügyelosztási rend szeptember. Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégium El.III.A.1-I. Ügyelosztási rend 2014. szeptember 2013.El.III.A.1-I. 31.B. szerda, péntek II. 36. 9.B. hétfő I. 75. 12.B. II. 36. Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégium Dr. Mikó Gergely kollégiumvezető Dr. Péntek László

Részletesebben

II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai

II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai 17. A Tragédia első díszkiadása (Budapest, 1887, Athenaeum), (2) + 231 l + 15 t, 34 cm, 15 Zichy Mihály rézmetszetes illusztrációval jelent meg keretdíszes

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

Középszolnok és Kraszna vármegyék hatóságának középkori történetéhez

Középszolnok és Kraszna vármegyék hatóságának középkori történetéhez W. Kovács András Középszolnok és Kraszna vármegyék hatóságának középkori történetéhez Középszolnok és Kraszna vármegye a mai Szilágy megye elődei több szálon részint az erdélyi vajdaságon kívüli agyarországhoz,

Részletesebben

Abaúj és Torna vármegyék szervezetének átalakítása 1848 és 1918 között

Abaúj és Torna vármegyék szervezetének átalakítása 1848 és 1918 között Deák Ferenc Állam- és jogtudományi Doktori Iskola Miskolci Egyetem JUDr. Erik Štenpien (Pavol Jozef Šafarik Egyetem Jogi Kara, Košice/Kassa) Abaúj és Torna vármegyék szervezetének átalakítása 1848 és 1918

Részletesebben

1. fond: Szolnok Királyi Törvényszék iratai

1. fond: Szolnok Királyi Törvényszék iratai VII 1. 1. Szolnoki törvényszék büntetı Iratok 1915-1926 VII 1. 1. Szolnoki törvényszék büntetı Iratok 1927 24-63 VII 1. 2. Szolnoki törvényszék büntetı Iratok 1927 67-327 VII 1. 3. Szolnoki törvényszék

Részletesebben

ROMA OKLEVELEK ÉS KIVÁLTSÁGLEVELEK AZ ESTERHÁZY CSALÁD LEVÉLTÁRÁBAN

ROMA OKLEVELEK ÉS KIVÁLTSÁGLEVELEK AZ ESTERHÁZY CSALÁD LEVÉLTÁRÁBAN NOVAK VERONIKA ROMA OKLEVELEK ÉS KIVÁLTSÁGLEVELEK AZ ESTERHÁZY CSALÁD LEVÉLTÁRÁBAN A kiváltságlevelek az oklevelek jelentős csoportját alkotják. Általában a kiváltságlevél alatt olyan oklevelet értünk,

Részletesebben

Cece Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(IV.04.)önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről

Cece Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(IV.04.)önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről Cece Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(IV.04.)önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004.(IV.05.) rendelete

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004.(IV.05.) rendelete Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(IV.05.) rendelete a helyi címer és zászló alapításáról és használatuk rendjéről Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata az EU jogharmonizáció

Részletesebben

Magyar Birkózó Szövetség tagjainak címjegyzéke 5/1

Magyar Birkózó Szövetség tagjainak címjegyzéke 5/1 Magyar Birkózó Szövetség tagjainak címjegyzéke Nyilv.t.sz. Egyesület neve Irsz. Város Cím II. Baranya Megye II/04. Hőszig-Szigetvári BSE 7900 Szigetvár Széchenyi u. 40. II/08. Dél-Zselic Sport Egyesület

Részletesebben

ADATTÁR A STEFANITÁK TÖRTÉNETÉHEZ

ADATTÁR A STEFANITÁK TÖRTÉNETÉHEZ ADATTÁR ADATTÁR A STEFANITÁK TÖRTÉNETÉHEZ BOROVICZÉNY KÁROLY-GYÖRGY 1. BEVEZETÉS A Magyar Országos Levéltár 1877 óta az állományába tartozó iratanyagból kiemelte az 1526. augusztus 29-ig (mohácsi vész)

Részletesebben

Isaszegi Helyi választási Iroda Vezetőjének. 2/2014. (III.31.) számú határozata. A választókerületekhez tartozó szavazókörök beosztása az alábbi:

Isaszegi Helyi választási Iroda Vezetőjének. 2/2014. (III.31.) számú határozata. A választókerületekhez tartozó szavazókörök beosztása az alábbi: Isaszegi Polgármesteri Hivatal Jegyzője 2117 Isaszeg, Rákóczi utca 45.szám Tel: 28/583-100, e-mail:hivatal@isaszeg.hu Ügyiratszám: 330-6/2014/12 Ügyintéző: Tóthné Pervai Katalin Tárgy: Egyéni Választó

Részletesebben

A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai

A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai ALSÓNÉMEDI Dr. Tholt Mária Vizsgálat helye: 2351 Alsónémedi, Somogyi u. 1. Tel.: 29 / 337 104 Rendel: hétfı kedd csütörtök péntek 8-12 h, szerda 12-16 h BAJA Dr.

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2013. június 10-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2013. június 10-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2013. június 10-i ülés Az ülés napirendje 1. Bethlen Gábor (Marosillye, 1580 Gyulafehérvár, 1629) erdélyi fejedelem saját kezű aláírásával ellátott latin nyelvű oklevele. Kelt:

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

Forrásjelzések és rövidítések.

Forrásjelzések és rövidítések. Forrásjelzések és rövidítések. 1. Levéltári jelzések. Akad. = A Magyar Tudományos Akadémia oklevélgyüjteményének középkori oklevelei. (Dobozok szerint idézve.) Arch. dom. C. Várad. = Archívum domesticum

Részletesebben

1. melléklet 1. SZÁMÚ KÖRZET SZÉKHELYE: 9600 SÁRVÁR, DÓZSA GYÖRGY UTCA 12.

1. melléklet 1. SZÁMÚ KÖRZET SZÉKHELYE: 9600 SÁRVÁR, DÓZSA GYÖRGY UTCA 12. 1. SZÁMÚ KÖRZET SZÉKHELYE: 9600 SÁRVÁR, DÓZSA GYÖRGY UTCA 12. 1. Balassi Bálint utca 2. Balogh Ádám utca (Lánkapuszta) 3. Dózsa György utca 4. Földvárpuszta major (Lánkapuszta) 5. Gárdonyi Géza utca 6.

Részletesebben

í ő ľ ü ó ľ ľ ő ľ ü Ü Ü Ł ľ ü ľ ü ľ ö ľü íľ ő ő ź ő í ó ü ľ ö ü ü ó ő ö ľĺ ó ľó ő ő ö ź í ö ő źą ö í ő ü ö ö ü ő í ľ ó ó ó ü ó ó ó ő ö í ó í ü ö í ő ę í ö ü ą í ľ ó ő í ú í ó ő ö ó ó ő ü í ó ľ í ľź ľ ú

Részletesebben

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Okresné kolo Dejepisnej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá 7. ročník, školský rok 2014/15 Testové úlohy pre kategóriu E (7. ročník ZŠ a 2. ročník OG) Megjegyzés:

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 2. SZÁM UTASÍTÁSOK

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 2. SZÁM UTASÍTÁSOK LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 2. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. február 28. TARTALOM Oldal UTASÍTÁSOK 4/2011. (II. 4.) LÜ utasítás a gyermek- és ifjúságvédelmi ügyészi szakfeladatok

Részletesebben

KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK

KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET 2007 ŐSZ RABB PÉTER BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK FOGALOMMAGYARÁZAT PLÉBÁNIA: Olyan egyház, ahol az istentiszteletet nem a püspök, hanem egy pap végzi. Őt

Részletesebben

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.10. MONYORÓKERÉKI GRÓF ERDİDY CSALÁD IRATAI 1752-1884 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8 Iratjegyzék 1. doboz 1.

Részletesebben

Tanulmányok. Castrum, 6. (2007) 5 10.

Tanulmányok. Castrum, 6. (2007) 5 10. Tanulmányok NÉMETH PÉTER ÁLOM ÉS VALÓSÁG: UNG VÁRA A 13. század elején Anonymust Gestá-ja megírásakor a latin hungarus magyar, a magyar királyság lakója kifejezés és Ung vár hangtani hasonlósága arra a

Részletesebben

Belügyminiszter. az ügytípusnak megfelelő

Belügyminiszter. az ügytípusnak megfelelő I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. Ügytípus: megvizsgálja és elbírálja az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági tevékenységgel kapcsolatos felügyeleti intézkedés iránti kérelmeket, hivatalból felügyeleti intézkedést

Részletesebben

QUARTO VAGY QU IN TOI (ADALÉK A KÖZÉPKORI ÍRÁSTUDÓK OLVASNI TUDÁSÁHOZ)

QUARTO VAGY QU IN TOI (ADALÉK A KÖZÉPKORI ÍRÁSTUDÓK OLVASNI TUDÁSÁHOZ) QUARTO VAGY QU IN TOI (ADALÉK A KÖZÉPKORI ÍRÁSTUDÓK OLVASNI TUDÁSÁHOZ) SÜTTŐ SZILÁRD Miskolci Egyetem, Magyar Középkori, Kora Újkori és a Történelem Segédtudományai Tanszék Középkori oklevelekkel dolgozó

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIII. Ohat nemzetsége és a kései Ohati család birtokai. Módy György

Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIII. Ohat nemzetsége és a kései Ohati család birtokai. Módy György Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIII Ohat nemzetsége és a kései Ohati család birtokai Módy György A második világháború után született debreceniek nagy része semmit sem tud, vagy annál alig többet

Részletesebben