SZAKDOLGOZAT. Bulgakov Színházi regénye mint A Mester és Margarita kontextusa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKDOLGOZAT. Bulgakov Színházi regénye mint A Mester és Margarita kontextusa"

Átírás

1 KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZAKDOLGOZAT Bulgakov Színházi regénye mint A Mester és Margarita kontextusa Készítő neve: Uhlár Karola Készítő évfolyama: V. évfolyam Készítő szakja: magyar szak Készítés éve: 2007 Témavezető neve: Dr. Hermann Zoltán Tanszék: Klasszkus magyar irodalom tanszék

2 1. Bevezetés 2. A Mester figurája 2.1 A figura értelmezésének recepciótörténeti vonatkozásai 2.2 A figura értelmezésének új aspesktusai 3. A Mester és Margarita és a Színházi regény kapcsolata 4. A beavatás 4.1 Az avatási rítusokról általában 4.2 Az átmeneti rítusok elmélete, a rítusok csoportosítása 4.3 A rítusok sémájának értelmezése: átmeneti rítusok a gyakorlatban 5. Bulgakov és a beavatási rítusok 6. Beavatás a Bulgakov-regényekben 6.1 Beavatás a Színházi regényben Makszudov beavatása A Színházi regény egyéb szereplői és a beavatás 6.2 Beavatás A Mester és Margaritában Hontalan Iván beavatása Hontalan Iván és a Mester 7. Konklúzió 8. Melléklet a dolgozat pedagógiai felhasználhatóságáról 8.1 A Mester és Margarita mint középiskolai kötelező olvasmány 8.2 A beavatási rítusokról az irodalomóra keretein belül: három óravázlat A Mester és Margarita tanításához 9. Felhasznált irodalom 2

3 1. Bevezetés Bulgakov főművét, A Mester és Margaritát számos nézőpontból elemezték már, így én egy eddig kevéssé tárgyalt értelmezési kontextussal, A Mester és Margarita, és a vele egy időben született Színházi regény eddig háttérben maradt összefüggéseivel foglalkozom. Koncepcióm lényege, hogy Makszudov története a Színházi regényben olyan beavatási történet, ami olvasható a Mester személyes történetéből kimaradt pontosabban kifejtetlen beavatási történetként. Dolgozatomban ezt a feltevésemet szeretném igazolni. 2. A Mester 2.1. A figura értelmezésének recepciótörténeti vonatkozásai Kamarás Istvánnál a következőket olvashatjuk a Mester figurájának recepciótörténetéről: Hasonlítják a regény [A Mester és Margarita] szereplői közül Jézushoz, Pilátushoz, Wolandhoz is, más regények hősei közül Fausthoz, Leverkühnhöz, a felesleges emberekhez, és természetesen vannak, akik magát az írót látják benne. Sokan passzívnak [...] látják (mint N.P. Utyehin, J. Delaney, N. Jovanović, Bakcsi Gy., Szente P., Gábor Gy.) Elsősorban lengyel, angol és amerikai kritikusok érzik Pilátushoz hasonlónak, aki konformmá válik, megtörik a hatalom alatt (V. Woroszylski, A. Drawicz, P. Kuncerovicz, D. G. B. Piper, a Time kritikusa). A szakértők egy másik csoportja antihősnek, kisszerűnek (E. Ericson), tragikomikusnak (J. Karas, a Newsweek kritikusa) látja őt, vagy a lelkibeteg orosz értelmiség képviselőjének (E. Mahlow).[ ] Vinogradov és D. G. B. Piper sztoikusnak látja, jónéhány irodalmár pedig a passzív Jesuához hasonlítja (mint Gábor Gy., A. Szkorino, V. Laksin).[ ] Fábri Anna szerint a Mester nem tett-telen, hanem író és igehirdető, [ ] Radnóti Sándor szerint ha nem is zseni, az igazság lejegyzője. I. Mallinen szerint a Mester műve tükrében bátor és erős. V. Laksin inkább prófétának, mint írónak tartja. D. Segal a lelki, szellemi értékek képviselőjét, V. Levin a humanistát, I. F. Belza a tudatos alkotót látja benne. 1 Ha ezen értelmezések általános tendenciáit akarjuk meghatározni, nagyjából a következők különíthetők el: a, az elemző a Mester figuráját egy másik irodalmi alakhoz (Faust stb.) képest értelmezi, b, az elemző a Mester figuráját annak egy lényegi tulajdonságát (passzivitás, gyávaság stb.) kiragadva értelmezi, c, az elemző A Mester és Margarita keletkezésének idejében élő személyekhez (például a szerzőhöz) képest értelmezi a Mester figuráját. 1 KAMARÁS István, Utánam, olvasó!, Múzsák közművelődési kiadó, Budapest, 1986, o. 3

4 Még azok az elemzők is, akik a figura értelmezésénél a "Mester" megnevezésből indultak ki, a figura mesteri mivoltának lényegét csupán a Jesuához vagy Wolandhoz való hasonlóságában találták meg, s ezáltal figyelmen kívül hagyták e kérdéskör néhány fontos részletét. 2.2 A figura értelmezésének új aspesktusai A következő kérdések mentén szeretném újra felvetni a Mester nevére, valamint mesteri mivoltára irányuló problémakört: 1. Ki nevezi el a Mestert Mesternek? 2. Miben áll mesteri mivoltának lényege, tekinthető-e mesternek egyátalán? 3. Ha igen, hogyan vált a Mester mesterré? Ami az első kérdést illeti, a Mester Margaritától kapja nevét, pontosabban a nevét helyettesítő titulust; mesteri mivolta azonban nem egyetemesen elfogadott, hiszen csak Margarita értékrendjében (illetve az ő értékrendjének hatására később a Mester saját és Wolandék rendszerében) illeti meg a mesteri cím: Az asszony, hegyes körmű, finom ujjait hajába mélyesztve, órákig olvasta a kéziratot, és amikor elolvasta, akkor varrta ezt a sapkát. Néha a könyvespolc előtt állt vagy guggolt, és törölgette a sok-sok könyv porlepte gerincét. Hírt, dicsőséget jósolt barátjának, bátorította, akkor kezdte Mesternek szólítani. 2 A második kérdésre szintén választ kapunk a regényszövegből, Margarita ezekkel a szavakkal mutatja be a Mestert Wolandnak: - Ez az ember mester, Messire, az írás mestere! 3 A Mester tehát az írás mestere, ez mesteri mivoltának elsődleges, a regényszövegben expliciten is megjelenő lényege 4. A harmadik kérdésre sokkal nehezebb választ adni, mivel a regényben csak egyetlen szövegrész foglalkozik a Mester korábbi életével. A Mester homályos és töredezett visszaemlékezése inkább csak utalásokat tartalmaz az irodalommal való kapcsolatba kerüléséről, az írás mesterévé válásának történetéről: 2 Mihail Afanaszjevics BULGAKOV, A Mester és Margarita, Európa Könyvkiadó, Budapest, 1999, 176.o. 3 uo. 359.o. 4 A regény még egy szövegszerű támpontot ad a Mester mesteri mivoltának értelmezéséhez: A Mester Hontalan Ivánt egy ízben tanítványomnak szólítja. A Mester figurájának a mester-tanítvány relációban való értelmezésével a dolgozat fejezetében foglalkozom részletesen. 4

5 - Kezemben a kézirattal kiléptem az életbe, és életem ezzel véget ért - suttogta a Mester, lecsüggesztette fejét, és a sárga M betűs, siralmas kis fekete sapka sokáig bóklászott ide-oda. Elbeszélése attól fogva már kissé összefüggéstelenné vált, csak annyit lehetett megérteni, hogy a Mestert katasztrófa érte. - Akkor kerültem bele az irodalom világába, de még ma is, amikor mindennek vége, s életem összeomlott, iszonyattal gondolok rá vissza - súgta a Mester ünnepélyesen, kezét égnek emelve. - Megijesztett engem az az ember, rettenetesen rám ijesztett! - Ki? - rebegte Ivan alig hallhatóan, mert nem merte félbeszakítani a Mester zaklatott beszámolóját. - Ki? Hát a szerkesztő! Hisz mondom, hogy a szerkesztő![ ] A látogató elbeszélése egyre kuszább lett, egyre több kimondatlan sejlett mögötte. Valamit motyogott arról, hogy ferde pászmákban esett az eső, kétségbeesés és csüggedés honolt az alagsori menedékben, meg hogy hány helyen kilincselt még. Suttogva bizonygatta, hogy az asszonyt, aki harcra tüzelte, egyáltalán nem hibáztatja, ó, a legkevésbé sem! - Emlékszem, emlékszem arra az átkozott mellékletre - dünnyögte a vendég, és két ujjával egy újságlap körvonalait rajzolta a levegőbe. A további zavaros mondatokból Ivan kihámozta, hogy egy másik szerkesztő terjedelmes részletet leközölt ennek az embernek a regényéből, aki Mesternek nevezte magát. 5 A Mester és Margaritában alig esik több szó a Mesternek erről az életszakaszáról, ezért ha meg akarjuk ismerni mesterré avatódásának történetét, más forrást kell keresnünk. 3. A Mester és Margarita és a Színházi regény kapcsolata Bulgakov A Mester és Margaritával egy időben egy másik művén, a Színházi regényen is dolgozott. A Színházi regény története a főhős Makszudov íróvá válásának története. Makszudov célja, hogy A Színházi regény szavait idézve "igazi íróvá" válhasson, ezért regényt ír, és a regényt publikálva megpróbál a kortárs irodalomi világba bekerülni. Majd a regényből színdarabot ír, s így próbál meg színházi szerzőként beilleszkedni a színház világába. Mind a regénnyel, mind a színdarabbal kapcsolatban számos kritika, támadást éri. Ennek hatására Makszudov elhatárolódik az irodalmi világ értékrendjétől, elhatározza, hogy saját törvényeinek engedelmeskedve fog igazi íróvá válni. 5 uo o. 5

6 Látható, hogy Makszudov története számos egyezést mutat a Mester idézett visszaemlékezésével, ezenkívül a két figura megformálását tekintve is találunk hasonlóságokat 6. Mindketten regényírással kezdik pályájukat, és művük miatt kerülnek összeütközésbe az irodalmi élettel. Ezután elfordulnak az irodalmi világtól, és saját normáikhoz kezdik mérni önmagukat és művüket. Makszudov célja, hogy "igazi íróvá" válhasson, a Mester pedig már igazi íróként, az írás mestereként lép elénk. A Mester és Margaritában a Mestert akkor ismerjük meg, amikor azt az életszakaszt, amit Makszudov történetéből megismerünk, már maga mögött hagyta. Makszudov és a Mester sorsának és jellemének hasonlóságait figyelembe véve kézenfekvőnek látszik a felvetés, hogy a Mester története olvasható Makszudov történetének folytatásaként. Ez megfordítva is igaz, hiszen Makszudov története éppen azt meséli el, ami a Mester történetének kimaradt pontosabban kifejtetlen része: hogy hogyan válhat, hogyan avatódhat valaki az írás mesterévé. Ahhoz azonban, hogy ezt részletesebben kifejthessem, szükséges néhány szót ejteni az avatás mibenlétéről. 4. A beavatás 4.1 Az avatási rítusokról általában A köznyelvben az avatás kétféle jelentésben szokott előfordulni: vagy valamivé/valakivé avatásról beszélünk, vagy valamibe való beavatásról. Az első nyelvi forma esetében általában valamilyen tisztségbe való beiktatásra gondolunk, például doktorrá avatásról, bíróvá avatásról. A második forma esetében legtöbbször egy kívülálló személynek valamilyen titokba, misztériumba való beavatása jut eszünkbe. Természetesen az avatás ennél sokkal tágabb jelentéskörrel rendelkezik. Az avatás az antropológiában és a néprajzban is használatos fogalom. Szóhasználat tekintetében a magyar nyelvű szakirodalmakban az avatáson kívül a beavatás és az iniciáció formák elterjedtek. Ami a fogalom jelentését illeti, legtöbbször a hagyományos törzsi társadalmak ifjúavatásainak megjelölésére használják. Az ifjúavatások lényege, hogy a törzs fiatal tagjai általában csak a fiúk átesnek egy szertartássorozaton, s ezután nem tekintik őket többé gyermeknek, hanem befogadják őket a törzs felnőtt tagjai közé. 6 Makszudov és a Mester hasonlóságát tekintve meg kell jegyeznünk, hogy számos elemző tartja mindkettőjüket szerzői alteregónak. 6

7 Néhány szakirodalom azonban ennél tágabb jelentéskörben értelmezi a beavatást, a Magyar Néprajzi Lexikonban például a következőket olvashatjuk az avatás címszónál: Az emberi élet jelentős fordulatait, társadalmi állapot-, státus- és környezetváltozásait sűrítetten kifejező rítus és szokás, amelyet egyének vagy az egyént befogadó társadalmi csoportok és szervezetek gyakorolnak. Az avatás rítusát szokásszerűen kiváltó és előidéző szokásszabályok és normák tartalmazzák az avatandó iránt támasztott követelményeket, amelyek gyakran maguk is rítusformát öltenek az avatást megelőző, az alkalmasságot, rátermettséget bizonyító próbában. Néha maga az avatási ceremónia is utal a rítust kiváltó okokra, érdekekre és célokra, azonban lényege szerint a fordulat, az állapotváltozás ünnepélyességét és fontosságát hangsúlyozza változatos eszközökkel. Az avatás az átmeneti rítusok egyik válfaja. A magyar parasztság avatási rítusai és szokásai a következő tagolódást mutatják: a) Az emberi életet, életkorváltozásokat kísérő avatások. Jellegzetességük, hogy meghatározott életkorhoz és az életkort jellemző funkciókhoz kötődnek, de ezzel együtt meghatározott csoportokba és szervezetekbe is bejuttatják a felavatott egyéneket. (Pl. családba fogadás; az újszülött gyermek befogadása; megbütülés a gyermek iskolába kerülésekor; legényavatás és leányavatás: a serdülőket a legények és lányok csoportja vagy szervezete felnőttként és a csoport vagy szervezet tagjaiként ismeri el; asszonyavatás: az asszonyt szülése után az egyház és társadalmi közössége asszonyként ismeri el stb.) b) avatási rítusok és szokások, melyek az egyént valamely társadalmi csoport vagy szervezet tagjává teszik. Ezek a rítusok és szokások is meghatározott életkorhoz kötődnek, azonban fő sajátosságuk, hogy a csoportba vagy szervezetbe kerülés motívumait hangsúlyozzák. (Pl. Aki először arat aratóbandában, a banda tagjává avatják stb.) c) A harmadik csoportba azok az avatások tartoznak, amelyek az egyénnek a szervezetben, csoportban betöltött funkcióihoz kapcsolódnak, vagy az egyén meghatározott teljesítményeit minősítik. (Pl. céhes avatás, legénybíró avatás.) 7 Láthatjuk, hogy a Magyar Néprajzi Lexikon nem csak az ifjúavatást (a legény- és leányavatást) tekinti beavatásnak, sőt ezt az avatástípust egy átfogó kategória, az életkorokhoz kötődő beavatások részeként tartja számon. Ezen kívül még két kategóriát különít el, a csoportokba való bekerüléshez kapcsolódó, valamint a csoportokban betöltött funkciókhoz kapcsolódó beavatásokat. Érdemes felfigyelni a szócikk még egy mondatára, miszerint az avatás az átmeneti rítusok egyik válfaja. 4.2 Az átmeneti rítusok elmélete, a rítusok csoportosítása Az átmeneti rítusok elmélete Arnold van Genneptől származik. Gennep az átmeneti rítusok lényégét a következő módon határozza meg: 7 Magyar Néprajzi Lexikon, főszerk. ORTUTAY Gyula, Akadémiai kiadó, Budapest, 1977, 1. kötet, o. 7

8 Az egyén élete bármiféle társadalomban egyik életkorból a másikba, egyik foglalkozásból a másikba történő átmenetekből áll. [ ] Magából az élet tényéből következik, hogy egyik speciális társadalomból a másikba, egyik társadalmi helyzetből a másikba kell átlépni: ily módon az egyén élete olyan szakaszok sorából áll, amelynek vége és kezdete azonos rendű egységeket alkot: születés, társadalmi serdülés, házasság, szülővé válás, osztálybeli előrelépés, foglalkozásbeli szakosodás, halál. Valamennyi effajta egység olyan szertartásokkal jár együtt, amelyeknek mindig ugyanaz a céljuk: hogy meghatározott helyzetből egy másik, szintén pontosan meghatározott helyzetbe juttassák az egyént.[ ] Az effajta átmenetek fontosságára való tekintettel megalapozottnak tűnik a számomra a rítusokon belül önálló osztályt különíteni el Átmeneti rítusok néven, azt pedig tovább osztani Elválasztó rítusok (Rites de séparation), Határhelyzeti rítusok (Rites de marge) és Befogadó rítusok (Rites d'agrégation) alkategóriákra. 8 Gennepnél tehát átfogó kategória az átmeneti rítusok kategóriája. Minden átmeneti rítussornak közös sémája van: elválasztó, határhelyzeti és befogadó rítusok egymásutánja. Az átmeneti rítusok kategóriáján belül a következő csoportokat különíti el: 1. Az idegenekkel (a törzsön, közösségen kívülállókkal) kapcsolatos átmeneti rítusok 2. A terhességgel és a gyermekággyal kapcsolatos átmeneti rítusok 3. A születéssel és gyermekkorral kapcsolatos átmeneti rítusok 4. A beavatási rítusok 5. Az eljegyzéssel és a házassággal kapcsolatos átmeneti rítusok 6. A temetéssel kapcsolatos átmeneti rítusok 7. Egyéb átmeneti rítuscsoportok (1. haj; 2. fátyol; 3. speciális nyelvek; 4. szexuális rítusok; 5. verés és ostorozás; 6. az első alkalom; 7. éves, szezonális, mindennapi rítusok; 8. áldozat, zarándoklat, fogadalom) A beavatási rítusok tehát külön csoportot képeznek az átmeneti rítusokon belül. Gennep a beavatási rítusok csoportját is tovább bontja kisebb csoportokra, ennek megfelelően a következő beavatás-típusokról beszél: 1. Korosztályok közti átmenetet biztosító avatások 2. Totemisztikus klánokba való beavatások 3. Mágikus-vallási testvériségekbe való beavatások 4. Titkos társaságokba való beavatások 5. Politikai és harci társaságokba való beavatások 6. Vallási egyesületekbe való beavatások 8 Arnold VAN GENNEP, Átmeneti rítusok, L'Harmattan kiadó, 2007, o. 8

9 7. Vallási- kasztbeli- és társadalmi oszálybeli hovatartozás megváltozásához kapcsolódó beavatások 8. Papok és varázslók felszenteléséhez kapcsolódó beavatások 9. A törzsfőnökök és királyok trónraemeléséhez kapcsolódó beavatások 10. Szakmákba való beavatás A rítusok osztályozás után lássuk, hogyan működik a gennepi elmélet egy-egy konkrét beavatási rítussorra vetítve. 4.3 A rítusok sémájának értelmezése: átmeneti rítusok a gyakorlatban A gennepi elmélet szerint a beavatási rítussorok az átmeneti rítussorok sémájának megfelelően három fő szakaszra oszthatók: elválasztó (preliminális) rítusokra, határhelyzeti (liminális) rítusokra és befogadó (posztliminális) rítusokra. Nézzük, hogyan értelmezhetők a gennepi hármas séma elemei, illetve azok gyakorlati megjelenése; vagyis melyek azok az állandó megnyilvánulási formák a konkrét, hagyományos törzsi beavatási szertartássorok leírásaiban, melyeket elválasztó, határhelyzeti és befogadó rítusoknak tekinthetünk. Az elválasztó rítusok funkciója egy beavatási rítussor esetében, hogy az avatandót elválasszák, kiszakítsák korábbi élethelyzetéből, és abból a társadalmi csoportból, ahová addig tartozott. A hagyományos beavatások esetében az elválasztó szakaszban az avatandót gyakran hosszabb-rövidebb időre elszeparálják hozzátartozóitól, sőt, néha az egész közösségtől, amelyben él. A közösség lakóhelyén kívülre (a falu melletti erdőbe, stb.) viszik, vagy egy külön e célra készült építménybe. Az avatandónak ebben az időszakban legtöbbször teljes magányban kell élnie, tilos emberek előtt mutatkoznia. Mielőtt kivonulna a közösségi életből, az avatandót megfosztják korábbi társadalmi státuszának (vagy egyéb állapotának) külső jeleitől: elveszik a ruháját, levágják a haját, stb. Ebben a szakaszban nem gyakorolhatja a korábbi szokásait, tevékenységeit, ezen kívül gyakran viselkedési és táplálkozási tabuknak van alávetve. Az elválasztó rítusok összességükben az avatandó fizikai és pszichés legyengülését okozzák. Annak, hogy avatandót ilyen testi-lelki állapotba hozzák, kettős célja van: egyrészt az, hogy az avatandóból minden, a múltjára vonatkozó információ törlődjön, vagy legalábbis elhalványuljon, s ezáltal eltávolodjon a kiinduló állapotától; másrészt pedig az, hogy minél megtörtebbé, azaz formálhatóbbá váljon, hogy az avatás során, mintegy tabula rasaként működjön, akire ráírják az beavatottsághoz szükséges tudást. 9

10 A határhelyzeti szakaszba való átlépésnek sok esetben feltétele az avatandó szimbolikus halála. Ez az aktus hivatott jelképezni, hogy az avatandó végleg elszakadt korábbi életétől, személyiségétől. Az ilyen esetekben az avatandót a határhelyzeti szakaszban végig halottnak tekintik. Ebben az időszakban két világ között, átmeneti állapotban van; tulajdonságai bizonytalanok, mert helyzete nem jellemezhető sem a kiinduló, sem az elérendő állapot tulajdonságaival; kívül kerül a közösség szokás- és normarendszerén. A liminális állapotú avatandót összefoglalóan a hiány és a bizonytalan pozíció jellemzi: megfosztják a társadalomban elfoglalt helyétől, nevétől, külső megjelenésében is minimálisra csökkentik az identifikáló és individualizáló jegyeket. Az avatandótól elvárt viselkedés ebben az állapotban az alázatosság, passzivitás; az avatottak ilyenkor ismertetik meg annak az állapotnak a normáival, szabályrendszerével, amelybe törekszik, illetve megtanítják neki az új állapotához kapcsolódó hagyományokat, s végül leleplezik a misztériumokat. A liminális szakasz után az avatás befogadó szakasza következik, melynek során az avatandó befogadó rítusok segítségével kerül vissza a közösségbe. Természetesen a közösségbe való visszakerülés esetében nem a korábbi pozícióját foglalja el, hanem az újat, amit a beavatás során kiérdemelt. A befogadó szakasz az avatandó jelképes újjászületésével kezdődik, s ezután újabb befogadó rítusok következnek, melyek által avatottá válik, és új identitást nyer: új névvel, társadalmi pozícióval stb. ruházzák fel. Frazer is észrevette, hogy a beavatási rítusok esetében működik valamilyen általánosságban érvényes séma, ő ezt a halál és feltámadás liturgiájának nevezte, az avatandók jelképes halála és feltámadása miatt. Hogy érthetőbbé váljanak a beavatási rítus egyes elemei, nézzük meg egy konkrét beavatási szertartás leírását. A következőkben egy indonéz törzs titkos társaságba beavató rítusainak leírását idézem. Seram nyugati részén a serdülő fiúkat felveszik a Kakian-szövetségbe. [ ] A Kakian-ház téglalap alakú facsűrféle; az erdő mélyén a legsötétebb fák alatt áll; úgy építik, hogy nagyon kevés fény jut be, így lehetetlen a benne történteket látni.[ ] Ide vezetik az avatásra váró bekötött szemű fiúkat szüleik és rokonaik kíséretében. Minden egyes fiút két férfi vezet kézenfogva; ők ajánlóiként vagy gyámjaiként lépnek fel, és az avatás időszaka alatt gondját viselik. Miután valamennyien összegyűletek a csűr előtt, a főpap hangosan kiált az ördögöknek. Azonnal utálatos zaj hallatszik ki a csűrből. Ezt bambusztrombitákkal felszerelt férfiak keltik, akiket egy hátsó ajtón titokban vezettek be az épületbe; de a nők és a gyermekek azt hiszik, hogy az ördögök ütnek zajt, s ezért nagyon megrémülnek. Azután a papok belépnek a csűrbe, s a fiúk egyenként követik őket. Ahányszor egy fiú eltűnik a helyiségben, tompa csapás hangját lehet hallani, borzalmas üvöltés hangja szűrődik ki, s egy vértől csepegő kardot vagy lándzsát dugnak ki a csűr 10

11 tetején. Ez annak a jele, hogy a fiú fejét levágták, s az ördög elvitte őt a másviágra, hogy ott megújítsa és átalakítsa. A véres kard láttán az anyák sírnak, jajgatnak; panaszolják, hogy az ördög meggyilkolta gyermekeiket. Úgy látszik, egyes helyeken a fiúkat átlökik egy nyíláson, amely krokodil állkapcsát vagy egy kazuár csőrét utánozza, azután kijelentik, hogy az ördög elnyelte őket. A fiúk öt vagy kilenc napon át maradnak a csűrben. A sötétben ülve hallgatják a bambusztrombiták recsegését, időnként pedig puskalövések és kardcsattogás hangját is. Mindennap megfürdenek, arcukat és testüket pedig sárga mázzal kenik be, hogy olyan legyen a megjelenésük, mint akiket elnyelt az ördög. A Kakianházban időzése alatt mindegyik fiúnak tövissel egy vagy két keresztet tetoválnak a mellére vagy a karjára. Amikor nem alszanak, a fiúk kötelesek összekuporodva ülni anélkül, hogy egyetlen izmuk is megmozdulna. Amint ott ülnek egy sorban, keresztbe tett lábbal és kinyújtott karral, a főnök veszi trombitáját, egyik nyílását sorban ráhelyezi mindegyik fiú kezére, s idegenszerűen beszélve rajta keresztül, utánozza a szellemek hangját. Halálbüntetés terhe mellett inti a fiúkat, hogy tartsák meg a Kakian-szövetség szabályait, és sohase árulják el azt, ami a Kakian-házban történt. A papok azt is lelkére kötik az újoncnak, hogy viselkedjék rendesen vérrokonaival szemben, továbbá megtanítják törzse hagyományaira és titkaira.[ ]...egy-két nap múlva az újoncok mellett gyámokként vagy ajánlókként szereplő férfiak azzal a jó hírrel térnek vissza a faluba, hogy az ördög a papok közbenjárására visszaadta a fiúk életét. Ezek a hírhozó férfiak, mint a túlvilágról éppen most érkezett követek, ájuldozva és sárral befröcskölve érkeznek meg.[...] Amikor visszatérnek otthonukba, tántorogva járnak, és háttal lépnek be a házba, mintha elfelejtették volna, hogyan kell rendesen menni[...] Mindez annak a kifejezésére szolgál, hogy még mindig az ördög vagy a szellemek befolyása alatt állnak.[...] Ajánlóiknak kell megtanítaniuk őket az élet minden közönséges aktusára, mintha újszülött gyermekek volnának.[...] Ezek után az avatási szertartások után az ifjakat férfiaknak tekintik [...] 9 Ebben az avatási rítussorban az elválasztó szakasz egyetlen rítusban sűrűsödik össze: a jelképes lefejezésben. Ez egyben az avatandó szimbolikus halála is, amely biztosítja számára a belépést az avatás határhelyzeti szakaszába. Az ördöggel való találkozás is fontos motívum, mivel az ördög viszi el az avatandót a túlvilágra, ahol avatásának határhelyzeti szakaszában tartózkodni fog, és ahol megtörténik vele az a változás, ami avatottá teszi. A határhelyzeti szakasznak ebben az esetben a Kakian-házban töltött idő felel meg, a leírás hangsúlyozza is, hogy itt tanítják meg a fiúkat a törzsük hagyományaira és titkaira. A Kakian-házbeli körülmények is utalnak arra, hogy az avatandók ilyenkor halottak és a pokolban tartózkodnak: sötétben, mozdulatlanul kell tölteniük napjaikat. A határhelyzeti 9 James George Frazer, Az Aranyág, Századvég kiadó, Budapest, 1994, o. 11

12 szakasz végét az avatandók megjelölése jelenti. A megjelölés általában olyan csonkítás (például az egyik ujjperc levágása, a körülmetélés, az egyik fog kiverése stb.), amely az avatandó megjelenését egész hátralevő életére megváltoztatja, s egyúttal az azonos jelet viselők csoportjának tagjává avatja. A fent idézett leírásban a megjelölés tetoválással történik, s ezáltal fogadják be a fiúkat a Kakian-szövetségbe. Az avatás befogadó szakaszába való átlépést az ajánlóknak az a bejelentése jelzi, hogy az ördög visszaadta a fiúk életét. Ez felel meg az avatandók jelképes feltámadásának, ez után térhetnek vissza a közösségbe. A közösségbe való visszatérés után még reintegráló rítusokra van szükség, ezért kell az ajánlóknak visszavezetni az avatottakat a közösség életébe azáltal, hogy újra megtanítják nekik a hétköznapi élethez szükséges cselekvéseket. Az ajánlóknak vagy segítőknek a beavatás egész folyamatában fontos szerepe van, az ő feladatuk, hogy az avatandókat tanácsaikkal, magyarázataikkal végig irányítsák, segítsék. A hagyományos beavatási rítusok megismerése után vizsgáljuk meg Bulgakov, és a beavatási rítusok kapcsolatba kerülésének lehetőségét. 5. Bulgakov és a beavatási rítusok Felmerülhet a kérdés, vajon ismerhetett-e Bulgakov bevatási rítusokat, s ha igen, honnan? A 20. század elején Oroszországban igen népszerű volt az okkultizmus, még a politikában is fontos szerepet kaptak egyes elemei. Számos formája, köztük a legtöbb vitát kiváltott szabadkőművesség is elterjedt volt: 1917 februárjára már huszonnyolc nagyobb (és jóval több kisebb) páholy volt ismert Oroszországban, összesen mintegy kétezer-ötszáz taggal. A mozgalom áthatotta az orosz értelmiség szakmai és intellektuális életének minden szintjét. Nyina Berberova rámutatott, hogy»ebben az időben [...] nem létezett egyetlen szakma, intézmény, hivatalos vagy magántársaság, szervezet vagy csoport, amelyben ne lettek volna szabadkőművesek.«10 Eszerint Bulgakovnak is tudomást kellett szereznie a szabadkőművesség létezéséről, valószínűleg erre utal A Mester és Margaritában a Mester elejtett mondata is: - Tudja, kik ezek az építőmesterek? - kérdezte a vendég Ivantól, majd megmagyarázta: - Ez egypár emberből álló csibész banda, amely ki tudja, hogyan, meghúzta magát Moszkvában Maria Carlson, A divatos okkultizmus, in Az okkult az orosz és a szovjet kultúrában, szerk. B. G. ROSENTHAL, Európa Könyvkiadó, Budapest, 2004, o. 11 Mihail Afanaszjevics BULGAKOV, A Mester és Margarita, Európa Könyvkiadó, Budapest, 1999, 170.o. 12

13 A rendelkezésre álló források hitelességének kétségbevonhatósága miatt a szabadkőművesség mibenlétét nem kívánom boncolgatni. Dolgozatom szempontjából annyi is elég, hogy a szabadkőművesség olyan titkos társaság, melybe a bekerülés beavatási rítusok elvégzéséhez volt kötve. Tehát ha Bulgakov tudott a szabadkőművességről, feltehetően a beavatási rítusokról is tudomást szerzett. A beavatási rítusok tanulmányozására Bulgakov korában sok újonnan megjelent mű nyújtott lehetőséget: a század fordulóján az európai értelmiség érdeklődése a kulturális antropológia felé fordult. A kutatók igyekeztek hagyományos, érintetlen törzsi társadalmakat, kultúrákat fellelni, és életmódjukról, szokásaikról, vallásaikról leírásokat készíteni. Az egyik legjelentősebb mű Arnold van Gennep Átmeneti rítusok című munkája, amely 1909-ben, francia nyelven jelent meg először. Ez a könyv a rendszerezés igényével lép fel: a századfordulón keletkezett antropológiai jellegű rítusleírások értelmezéséhez hozott létre átfogó sémát. Megjelenése francia műveltségterületen nagy visszhangot és érdeklődést váltott ki, valószínűleg Bulgakov is ismerhette. Ez annál is inkább valószínű, mivel a Bulgakovhősök beavatásának elemei jól megfeleltethetők a gennepi séma elemeinek, amint az majd a dolgozatban bizonyítást nyer. Szintén hatással lehetett Bulgakovra Frazer Az Aranyág című könyve, a kor talán legnagyobb hatású antropológiai munkája, amely több helyen is foglalkozik a beavatási rítusokkal. Az Aranyág ismeretére utal például A Mester és Margarita elején Berlioz monológja, ahol a felsorolt istenségek megegyeznek Az Aranyág-ban kiemelt szerepű istenségekkel, sőt a két műben az említésük sorrendje is nagyjából megegyező, ami a gondolatmenet egyezését is feltételezi. Berlioz magas tenorja ércesen szárnyalt a néptelen fasorban, és ahogy egyre mélyebben merészkedett a dzsungelbe, amelybe csak nagyon művelt ember hatolhat be nyaktörés kockázata nélkül, egyre több és több érdekes és hasznos adatot közölt az ifjú költővel az egyiptomi Oziriszről, Ég és Föld fiáról és istenéről, a föníciai Thammuzról, továbbá Mardukról, végül a kevésbé ismert, hatalmas Huitzilopochtliról, akit a mexikói aztékok hajdanában igen nagy tiszteletben részesítettek. És amikor Mihail Alekszandrovics fejtegetései során odáig jutott, hogy az aztékok tésztából is kicsiny Huitzilopochtli-figurákat gyúrtak - a fasorban feltűnt az első ember. [...] 13

14 Mulatságosan, szatirikusan írod le például Jézusnak, isten fiának a születését, de a dolog csattanója az, hogy Jézus előtt már egy egész sereg istenfia született, mint például a fríg Attisz, a perzsa Mitrasz. 12 Számos jel mutat tehát arra, hogy Bulgakov ismerhetett beavatási rítusokat, és valószínűleg a hagyományos beavatási rítusokat leíró és magyarázó munkákkal is kapcsolatba kerülhetett. Így elfogadhatjuk azt a feltételezést is, hogy egyes Bulgakov-hősök története olvasható beavatási történetként. 6. Beavatás a Bulgakov-regényekben Vizsgáljuk meg először, hogy milyen típusú beavatáson esnek át Bulgakov hősei. Makszudov igazi íróvá akar válni, a Mester pedig az írás mestereként jelenik meg; tehát a Színházi regényben kifejtetten, A Mester és Margaritában vázlatosan megjelenő beavatási történet az írói szakmába, mesterségbe való beavatás története. A Színházi regény esetében felmerül az a lehetőség is, hogy a színház világát titkos társasághoz, vallási egyesülethez hasonló intézménynek tekintsük, így Makszudov beavatását az ilyen jellegű társaságokba való beavatásokhoz is hasonlíthatjuk. A szakmákba való beavatásról Gennepnél is azt találjuk, hogy sok esetben összefonódik valamilyen más, vallási jellegű vagy titkos társaságba való beavatással: A szakmákba való belépés nálunk is speciális szertartásokkal járt, amelyek legalábbis néhány vallási jellegű rítust is tartalmaztak, főleg ha a céhek valamilyen speciális jellegű vallási társasággal estek egybe. Valaha a tanoncság még akkor is befogadási rítussal (közös étkezés stb.) végződött, ha nem jelentette az előző környezettől való elválasztást. Mint tudjuk, a céhekbe történő belépést szigorúan szabályozták. 13 Bulgakov egyébként más típusú beavatási szertartásokból is használ fel elemeket az íróvá avatás történetében, s ezt könnyen megteheti, mert amint láttuk a gennepi elmélet tárgyalásánál a különböző típusú beavatási rítussorok sémája közös, mindegyik ugyanazokból az állandó elemekből építkezik. 6.1 Beavatás a Színházi regényben Makszudov beavatása 12 Mihail Afanaszjevics BULGAKOV, A Mester és Margarita, Európa Könyvkiadó, Budapest, 1999, o. 13 Arnold VAN GENNEP, Átmeneti rítusok, L'Harmattan kiadó, 2007, o. 14

15 Makszudov beavatásának fázisait a gennepi elmélethez igazodva fogom rendszerezni, vagyis a regény különböző momentumait a korábban már felvázolt séma kereteiben értelmezem. Ennek megfelelően fogom használni az elválasztó rítusok, határhelyzeti rítusok, illetve befogadó rítusok kategóriákat. 14 Nézzük először is, hogy honnan hová akar a főhős eljutni, milyen állapotok között kell átmenetet biztosítani a beavatási rítusoknak? A regény hetedik fejezetében ezt olvashatjuk: Végigtekintettem múltamon. - Eddig tehát a következő világokban éltem - magyaráztam önmagamnak egy márciusi hóvihar idején, a petróleumfőző mellett kuporogva. Az első világ: egyetemi laboratórium. Onnét egy huzatszekrényre emlékszem, meg állványos lombikokra. Ebből a világból a polgárháború idején szakadtam ki [...] mindezek után a Hajózási Híradó-hoz kerültem. Miért, mi okból? Ne kerülgessük a forró kását. Arról ábrándoztam, hogy író legyek. 15 Láthatjuk, hogy ez a szövegrész a gennepi elmélethez hasonlóan az emberi életet úgy tűnteti fel, mint amit átmeneti beavatási rítusok tagolnak. Makszudov egyik világból, mesterségből lép át a másikba. Az utolsó állomás, az állapot, amelybe törekszik írói hivatás, az irodalom világa. A Színházi regény eseményei Makszudovnak a Hajózási híradó világától való elszakadását és az írói hivatásba, az irodalom világába való beavatását mesélik el. Térjünk rá a beavatási folyamat tárgyalására, nézzük Makszudov beavatásában az elválasztó rítusokat. A beavatás folyamatát a regény megírása indítja be. A beavatás folyamata a sámánjelöltek beavatásához hasonlóan indul el, akik álom vagy látomás formájában kapnak útmutatást mesterségük titkairól. Az ural-altáji sámán: 1. kora gyermekkorától ideges és ingerlékeny; 2. többször»megszállják«a szellemek (hallucinációk, fóbiák, epilepszia, transz, katalepszia stb.) [...]; 3. elvonul az erdőbe [...] különböző nélkülözéseknek teszi ki magát [...]; 4. mind gyakrabban jelennek meg neki ember vagy állat formájú [...] szellemek, megtanítják a mesterség fogásaira Mielőtt Makszudov beavatásáról beszélnénk, szót kell ejtenünk a Színházi regény idő- és szövegszerkezetéről, hogy a későbbiekben helyes sorrendbe állíthassuk Makszudov történetének mozzanatait. Mint ismeretes, a regény töredékben maradt ránk, összesen tizenhat fejezetét ismerjük. Ez a tizenhat fejezet két nagy egységre tagolódik, az első rész az elsőtől a tizennegyedik fejezetig tart, a második részből csak a tizenötödik fejezet készült el teljesen, a tizenhatodik befejezetlen. A regényhez csatolt előszó előrevetíti Makszudov történetének tervezett végpontját, az öngyilkosságot, ez is igazolja a szöveg befejezetlenségét. Ha a regény eseményeinek egymásutániságát akarjuk rekonstruálni, a 2-7 fejezetek dolgozzák fel az időben legkorábbi eseményeket, majd az 1. fejezet következik, ezután a 8., majd ezt követően a fejezetek időrendje lineáris. 15 Mihail Afanaszjevics BULGAKOV, Színházi regény, Európa könyvkiadó, Budapest, 1998, 50.o. 16 Arnold VAN GENNEP, Átmeneti rítusok, L'Harmattan kiadó, 2007, 121.o. 15

16 Makszudovot is egy számára megrázó élményt jelentő álom indítja el az írói pályán....éjjelente, néha hajnalig, regényt írtam manzárdszobácskámban. Az ötlet egy éjjel született, amikor szomorú álomból ébredtem. Szülővárosomat láttam, tél volt, jég, hó, polgárháború... Nesztelen hóvihar száguldott el fölöttem, azután ócska zongora jelent meg, s körülötte emberek álltak, akik már nincsenek ezen a földön. Álmomban rádöbbentem, hogy milyen magányos vagyok, megsajnáltam magamat. Könnyek közt ébredtem. [...] Bal oldalam fájt a rugótól, szívemet rettegés szorította össze. Úgy éreztem, mindjárt meghalok ott, az asztalnál ülve; a szégyenletes halálfélelem úgy megalázott, hogy felnyögtem, és segélykérőn néztem körül, oltalmat, segítséget keresve.[...] Így kezdtem regényt írni. Leírtam az álmomban látott hóvihart. 17 Ezzel a mozzanattal indul Makszudov beavatásának elválasztó szakasza, ugyanis a regényírás miatt kezd elmaradozni munkahelyéről, a Hajózási Híradótól: Minden lehető alkalommal igyekeztem betegség ürügyén eltávozni munkahelyemről. Természetesen nemigen hitték el, hogy beteg vagyok, és helyzetem odabenn egyre kellemetlenebbé vált. De mindent elviseltem, és fokozatosan belejöttem az írásba. 18 Nem csak a munkáját, de egyéb emberi kapcsolatait is elhanyagolja: Azon a télen elveszítettem néhány megmaradt ismerősömet, nagyon elgyengültem, reumát kaptam, és némiképp elvadultam. 19 Ezekben a momentumokban felismerhetjük a hagyományos beavatási rítusoknak azt a fázisát, amikor az avatandó elszigetelődik a közösségtől, magányosan él, kerüli az emberekkel való találkozást. Az elvonulást a testi-lelki legyengülésen, és a korábbi élethelyzethez kapcsolódó élmények szükségszerű elhalványításán túl az is indokolja, hogy az avatandó számára a korábbi állapot már valami miatt nem élhető, az új életforma gyakorlásához viszont még sem joga, sem tudása nincs. Megfigyelhetjük, hogy Makszudov már a Hajózási Híradó világában sem érzi otthon magát ( helyzetem odabenn egyre kellemetlenebbé vált ), és az irodalmi világ részéről is határozott visszautasításban részesül: regényére kizárólag negatív kritikákat kap (lásd a 17 Mihail Afanaszjevics BULGAKOV, Színházi regény, Európa könyvkiadó, Budapest, 1998, o. 18 uo. 14.o 19 uo. 15.o. 16

17 felolvasóestek eseményeit, a 2. fejezet második felében), és a szerkesztőségek mind visszautasítják a regény kiadását. Szintén a korábbi életétől való elszeparálódás, az elválasztó szakaszban szokásos egyedüllét felé mutat a macska halála. Aztán kimúlt a macskám. Nem evett, a sarokba húzódott, és nyávogott. Majd beleőrültem. Három napig tartott. Negyednap mozdulatlanul kinyúlva találtam zugában.[ ]Egyes-egyedül maradtam a földön 20 Ez a momentum párhuzamos a hagyományos beavatási rítusok közül azzal, amikor az avatandót elszakítják hozzátartozóitól. Szintén elválasztó rítus a fizikai-lelki legyengülést, illetve a korábbi élmények törlődését okozó álmatlanság. Minden éjjel álmatlanul feküdtem, szememet a vaksötétbe meresztve, és ezt hajtogattam:»borzasztó, minden borzasztó.«ha megkérdeztek volna, hogy mire emlékszem szerkesztőségi munkámból, tiszta lelkiismerettel ezt válaszoltam volna: semmire.[ ] Két hét múlva az álmatlanság megtette hatását. 21 Az avatandóknak a határhelyzeti szakaszba való átlépését mindig a jelképes haláluk jelzi. A Színházi regényben a jelképes halálnak Makszudov öngyilkossági kísérlete felel meg. Annak is van jelentősége, hogy Rudolfit Mefisztónak nézi, mert ennek is van megfelelője a hagyományos beavatási rítusok között: az avatandók jelképes halálában a törzs által félt gonosz szellem, az ördög (pontosabban ezt a szerepet eljátszó avatottak) vállalnak szerepet. Később a beavatási folyamatnak egyik kulcseleme lesz, amikor az avatandók előtt leleplezik, hogy az ördög nem létezik, csak az avatottak játszották el az ő szerepét. A Színházi regényben is lelepleződik hogy csak Rudolfi egy egyszerű lapszerkesztő az, akit Makszudov Mefisztónak nézett 22. Az ajtó kinyílt, és én a padlón kuporogva kővé meredtem rémültömben. Ez ő, igen, kétségtelenül ő az. [ ] Mit szaporítsam a szót: Mefisztó állt előttem. [ ] 20 uo o. 21 uo. 21.o. 22 Külön érdekes ebben a jelenetben, hogy Makszudov szobájában éppen kialudt a villany, és sötét van, amikor Rudolfi megérkezik, de Rudolfi táskájában történetesen van új villanykörte. Bulgakov itt valószínűleg arra játszik rá, hogy Mefisztó másik elnevezése Lucifer, amely név fényhozót jelent. 17

18 - Rudolfi - mondta a Gonosz, nem basszus, hanem tenor hangon. A bemutatkozás fölösleges volt. Úgyis megismertem. Az akkori irodalmi élet egyik legnevezetesebb alakja állt előttem, az egyetlen maszek folyóirat a Rogyina főszerkesztője és kiadója: Ilja Ivanovics Rudolfi. 23 Makszudov öngyilkossági kísérletével belép avatásának határhelyzeti szakaszába, ahol már a Hajózási Híradó világához sem tartozik, de még az irodalom világa sem fogadja be. Makszudov, mint minden határhelyzeti szakaszban lévő avatandó, liminális állapotú személy: kívül kerül a közösségi élet rendszerén, hiány és bizonytalan pozíció jellemzi. Az avatandóknak ebben a szakaszban szellemi és fizikai próbatételeket kell kiállnia, ezzel bizonyítja, hogy méltó a beavatottságra. Általában az avatásnak ebben a szakaszában kap fontos szerepet az avatandó mellett álló segítő, aki segít neki eligazodni az új világ körülményei között, és megismerteti az új állapot normáival, szabályaival. Makszudov esetében ez a segítő személy Bombardov lesz, ő fogja tanácsokkal ellátni a színházi világban való helyes viselkedést illetően. Makszudov beavatásának határhelyzeti szakaszában az első próbatételek: a revolver visszacsempészése; harc Makar, majd Alojzij Rvackijjal a szerzői jogdíj kifizetéséért; találkozás a szöggel felhasított fülű fiatalemberrel; részvétel az írók estélyén. Makszudov ezeknek a próbáknak még egyértelműen meg akar és meg is tud felelni. A revolvert sikeresen visszacsempészi barátja fiókjába, a Rvackijoktól sok nehézség árán ugyan, de kicsikarja a neki járó pénzt. Az írók estélyén sikerül visszautasítania Agapjonov tolakodó ajánlatát, és itt már a szöggel felhasított fülű fiatalember is barátságosan fogadja. Eddig a pontig tehát Makszudov minden próbán sikerrel áll helyt. Az estély után azonban megbetegszik, s a betegség alatt átalakul az irodalmi világhoz való viszonya, az eddigi tisztán pozitív hozzáállását ambivalencia váltja fel. Arról ábrándoztam, hogy író legyek. [ ] És akkor voltaképpen feltárult előttem az a világ, amelybe törekedtem, de - hogy, hogy nem - egyszeriben elviselhetetlennek találtam. 24 Ez az ambivalencia adja meg Makszudov beavatásának sajátos színezetét: író akar lenni, de közben a kortárs irodalmi élet törvényeinek nem veti alá magát. A Színházi regény számos helyen hangsúlyozza, hogy Makszudov nem hajlandó arra az alázatos és passzív viselkedésre, amit az avatandótól elvárnak. Így áll elő az a helyzet, hogy a beavatási próbákon a játékszabályok el nem fogadása miatt sorra elbukik, ennek ellenére mégis beavatottá válik. 23 Mihail Afanaszjevics BULGAKOV, Színházi regény, Európa könyvkiadó, Budapest, 1998, 24.o. 24 Mihail Afanaszjevics BULGAKOV, Színházi regény, Európa könyvkiadó, Budapest, 1998, 50.o. 18

19 Makszudov beavatása kettős pályán fut: a regénybeli irodalmi közélet által támasztott próbatételeken sorozatosan elbukik, de ennek ellenére mégis íróvá, az "írás mesterévé" avatódik az általa írt szövegek, a regény és a színdarab által. Így jönnek létre azok az ellentmondásos helyzetek és a folyamatos feszültség, amiben Makszudov élni kénytelen, s ami végül elviselhetetlenné válik számára. Az irodalmi közélet szereplői többé-kevésbé kívülállóként kezelik, hiszen az ő rendszerükben rendre elbukik, viszont Makszudov egy másik értékrendhez méri önmagát, miszerint az író - és minden művész - helye az általa létrehozott mű alapján határozható meg a művészi világ hierarciájában. A Makszudov által képviselt értékrendet Bulgakov később A Mester és Margaritában konkrétan megfogalmazza: A terasz bejáratánál, a sarokban, ott, ahol nyílást hagytak a rácsra felfuttatott zöld sövényben, fehér zoknis, fehér fityulás, sápadt és unatkozó ábrázatú nőszemély üldögélt közönséges hajlított széken; előtte egyszerű konyhaasztalon vastag üzleti könyv feküdt, amelybe a nő - miért, miért sem - beírt mindenkit, aki az étterembe jött. Korovjovot és a Behemótot is megállította. - Kérem az igazolványokat! - szólt rájuk, és megdöbbenten meredt Korovjov cvikkerére, a Behemót benzinfőzőjére és rongyos könyökére. - Ezer bocsánat, kisasszonykám, miféle igazolványt? - álmélkodott Korovjov. - Maguk írók? - kérdezte a nő. - Föltétlenül - válaszolta Korovjov önérzetesen. - És hol az igazolványuk? - makacskodott a nő. - Elragadóan bájos hölgyem... - kezdte Korovjov behízelgően. - Nem vagyok elragadóan bájos - vágott szavába a nő. - Ó, de kár! - mondta Korovjov csalódottan, és így folytatta: - Nos, ha nem óhajt elragadóan bájos lenni, akkor ne legyen az, ámbátor igazán nagyon kellemes volna. Tehát, ha meg akarunk győződni arról, hogy Dosztojevszkij író, vajon az igazolványát kell-e kérnünk? Nem, vegyük elő bármelyik regényének bármelyik lapját, és igazolvány nélkül is azonnal meglátjuk, hogy íróval van dolgunk. Egyébként, azt hiszem, nem is volt semmiféle igazolványa... mit gondolsz? - fordult a Behemóthoz. - Akármibe fogadok, hogy nem volt - erősítette meg a kandúr; benzinfőzőjét az asztalra állította a főkönyv mellé, és mancsával törölgette a verítéket kormos homlokáról. - De ön nem Dosztojevszkij - mondta a nő, aki valósággal elszédült Korovjov szóáradatától. - Ki tudja, ki tudja! - válaszolt Korovjov. - Dosztojevszkij meghalt - mondta rá a nő, de eléggé bizonytalanul. - Tiltakozom! - kiáltott fel szenvedélyesen a Behemót. - Dosztojevszkij halhatatlan! - Az igazolványokat kérem, polgártársak! - szajkózta a nő. Korovjov azonban nem adta meg magát. 19

20 - Már engedje meg, de ez igazán nevetséges! - méltatlankodott. - Elvégre nem az igazolvány teszi az írót, hanem az, amit ír. 25 Makszudov értékrendjének és az irodalmi világ elvárásainak összeütközésére a Színházi regény is reflektál: Mindenekelőtt elmentem a könyvesboltokba, és megvettem kortársaim műveit. Látni akartam, miről írnak, hogyan írnak, mi a fortélya ennek az ördöngös mesterségnek.[ ] Legelső kötelességemnek persze azt tekintettem, hogy nekifeküdjek Izmail Alekszandrovics legújabb könyvének. Már a borítólap láttán balsejtelem fogott el. A könyv címe ez volt: Párizsi mozaik. A mozaik minden kockája ismerősnek tetszett az elsőtől az utolsóig. [...] Meg kell adni, Izmail Alekszandrovics brilliánsan írt, mozaikja olvastán hovatovább megundorodtam Párizstól. Agapjonov, amint kitűnt, az estély óta új elbeszéléskötetet tett közzé A tyetyusi nyüzsgönc címmel. Nem esett nehezemre kitalálni, hogy Vaszilij Petrovicsnak nem sikerült szállást találni, mégis Agapjonovnál töltötte az éjszakát, minek következtében ő maga volt kénytelen kiaknázni hajléktalan sógora anekdotakincsét. [...] Ámde a tökéletlenségem felett való búbánat és elmélkedés igazából mit sem számított ahhoz a tragikus felismeréshez képest, hogy legjobb íróink műveiből semmit sem merítettem, új utakat - hogy úgy mondjam - nem fedeztem föl, semmiféle jelzőfényt nem láttam magam előtt, hanem mindentől megcsömörlöttem. És lelkemet féregként kezdte rágni a gondolat, hogy sosem lesz belőlem igazi író. És akkor mellbe vágott egy még ennél is szörnyűbb gondolat: de hát hogy lesz valakiből olyan író, mint Likoszpasztov? Sőt, nekibátorodva, még tovább megyek: és olyan, mint Agapjonov?»Nyüzsgönc?«Mi az, hogy nyüzsgönc? És miféle kínai? Szamárság az egész, tessék elhinni! 26 Láthatjuk, hogy Makszudov nem akar kortársaihoz hasonló íróvá válni, hanem az a célja, hogy igazi íróvá váljon. Ekkor érlelődik meg benne az elhatározás, hogy az íróvá válás minden intézményesült formáját elutasítja, hiszen műveiket olvasva csalódnia kell azokban, akik ezen az úton kerültek irodalmi élet hierarchiájának csúcsára (Izmail Alekszandrovics, Agapjonov). Makszudov szerint az igazi íróvá váláshoz nem olyan földhözragadt módszerek módszerek vezetnek, mint a nyakunkon ragadt sógor anekdotakincsének kiaknázása; sokkal inkább egy olyan misztikus élmény, ami nem irányítható és tudatosan nem előidézhető: mint ami a regény megírására is ösztönözte. Makszudovot a színdarab megírására is egy hasonló 25 Mihail Afanaszjevics BULGAKOV, A Mester és Margarita, Európa Könyvkiadó, Budapest, 1999, o. 26 Mihail Afanaszjevics BULGAKOV, Színházi regény, Európa könyvkiadó, Budapest, 1998, o. 20

ItK. Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA

ItK. Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA BABITS FELJEGYZÉSEI ARANY JÁNOSRÓL Kézirat, rekonstrukció, kiadás * Horváth János a következő mondattal zárta az 1910-es évek első felében írt, de csupán a hagyatékból

Részletesebben

Magvető Kiadó könyvklubja - Mesekalauz úton lévőknek

Magvető Kiadó könyvklubja - Mesekalauz úton lévőknek 2013 június 30. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Magvető értékelve Kiadó könyvklubja Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Képek és történetek kereszttüzében élünk, és belezavarodhatunk vagy visszatérhetünk

Részletesebben

21. Dragán György: A beavatás szerepe az emberi életben, a pszichológiában és az iskolában

21. Dragán György: A beavatás szerepe az emberi életben, a pszichológiában és az iskolában 21. Dragán György: A beavatás szerepe az emberi életben, a pszichológiában és az iskolában A beavatás szerepe az emberi élet alakulásában nagyon fontos momentum. Péley Bernadett ennek egy hosszú tanulmányt

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Szép az ici-pici nõi cipõ, nõi cipõ. Benne óvatosan lépked a nõ, a nõ. EGY CIPÕÁLMODÓ ÉLETMÛVÉSZ PETÕ LAJOS CIPÉSZ

Szép az ici-pici nõi cipõ, nõi cipõ. Benne óvatosan lépked a nõ, a nõ. EGY CIPÕÁLMODÓ ÉLETMÛVÉSZ PETÕ LAJOS CIPÉSZ Szép az ici-pici nõi cipõ, nõi cipõ. Benne óvatosan lépked a nõ, a nõ. EGY CIPÕÁLMODÓ ÉLETMÛVÉSZ PETÕ LAJOS CIPÉSZ A MÚLÓ IDÕ NYOMÁBAN A CIPÉSZ A cipészekkel valahogy mindig jóba voltam. Nem tudom, miért,

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA AugustE Comte A szociológia önálló tudománnyá válása a 19.század közepén TUDOMÁNYTÖRTÉNET: a felvilágosodás eszméi: Szabadság, egyenlőség, testvériség. Az elképzelt tökéletes társadalom

Részletesebben

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Anyssa Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Szeretettel köszöntöm! Távolsági hívás, avagy üzen a lélek: könyvemnek miért ezt a címet adtam? Földi és misztikus értelemben is, jól értelmezhető. Pont ezért,

Részletesebben

Olvasd el a következő regényrészletet, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre!

Olvasd el a következő regényrészletet, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre! Tanuló neve: Dátum: Olvasd el a következő regényrészletet, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre! Egérszegi Cincin más volt, mint a többi egér. Ilyen kicsi egeret még életemben nem láttam! jegyezte

Részletesebben

Kelecsényi László: Lovagiatlan ügyek

Kelecsényi László: Lovagiatlan ügyek Kelecsényi László: Lovagiatlan ügyek Kelecsényi László Lovagiatlan ügyek (Részlet) (Részlet) 2 0 1 0 Kelecsényi László A kézirat szerkesztésében Székely Sz. Magdolna működött közre. Borító: Kelecsényi

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

Szöveg címe: A tűzoltó kutyák Forrás: Első meséskönyvem. Móra Könyvkiadó, 1969.

Szöveg címe: A tűzoltó kutyák Forrás: Első meséskönyvem. Móra Könyvkiadó, 1969. Szöveg címe: A tűzoltó kutyák Forrás: Első meséskönyvem. Móra Könyvkiadó, 1969. Szövegtípus: elbeszélő szöveg (mese) Szöveg olvashatósága: könnyű Kérdések nehézsége: könnyű, közepesen nehéz, nehéz Javasolt

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelés eszközrendszere Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelési eszköz szűkebb és tágabb értelmezése A nevelési eszköz fogalma szűkebb és tágabb értelemben is használatos a pedagógiában. Tágabb értelemben vett

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

EÖTVÖS LÓRÁNT TUDOMÁNYEGYETEM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR SZOCIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA A NEGYEDIK ÚT. Az egocentrikus kapcsolati háló vizsgálata

EÖTVÖS LÓRÁNT TUDOMÁNYEGYETEM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR SZOCIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA A NEGYEDIK ÚT. Az egocentrikus kapcsolati háló vizsgálata EÖTVÖS LÓRÁNT TUDOMÁNYEGYETEM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR SZOCIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA A NEGYEDIK ÚT. Az egocentrikus kapcsolati háló vizsgálata a network napló módszer alkalmazásával Doktori értekezés tézisei

Részletesebben

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1.

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1. Bói Anna Konfliktus? K könyvecskék sorozat 1. Tartalom: Üdvözölöm a kedves Olvasót! Nem lehetne konfliktusok nélkül élni? Lehet konfliktusokkal jól élni? Akkor miért rossz mégis annyira? Megoldás K Összegzés

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. 1. Előzetes kutatómunka alapján a lakóhelyük vallásainak áttekintése!

Óravázlat. Az óra menete. 1. Előzetes kutatómunka alapján a lakóhelyük vallásainak áttekintése! Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 4. Tematikai egység: A mindenség és én Születés és elmúlás Az óra témája: A vallásokról Az óra célja és feladata: Találkozás a vallásokkal, sokszínűségük, jellemzőik,

Részletesebben

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése [ Orvos Levente 2012 orvosl.hu] Mindszenty József mai megítélésének két sarkalatos pontja is van. Egyrészt az ő állítólagos engedetlensége, másrészt

Részletesebben

Javítókulcs S Z Ö V E G É R T É S

Javítókulcs S Z Ö V E G É R T É S 8. é v f o l y a m Javítókulcs S Z Ö V E G É R T É S Országos kompetenciamérés 2010 Oktatási Hivatal ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ön a 2010-es Országos kompetenciamérés szövegértési feladatainak Javítókulcsát

Részletesebben

Balatonkeresztúr, 2013. december 27. Olti Miklós.

Balatonkeresztúr, 2013. december 27. Olti Miklós. <reklám> Mottó A harcsahorgász egy olyan különleges élőlény, amely viselkedésének megértésére a normális embereknek még kísérletet sem érdemes tenniük. Az olyan lehetetlen lenne, mint a televízió működési elvét

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

Magvető Kiadó könyvklubja - Az iker

Magvető Kiadó könyvklubja - Az iker 2013 június 17. Flag 0 Értékelés kiválasztása értékelve Mérték Még nincs - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Ismét egy könyv, amit egy nap alatt olvastam el. Ismét egy könyv, ami elgondolkodtatott, és ismét egy könyv,

Részletesebben

Szövegek típusa: elbeszélő, mese Szövegek olvashatósága: könnyű Kérdések nehézsége: könnyű, közepes, nehéz Javasolt felhasználás: 3 4. évfolyam.

Szövegek típusa: elbeszélő, mese Szövegek olvashatósága: könnyű Kérdések nehézsége: könnyű, közepes, nehéz Javasolt felhasználás: 3 4. évfolyam. Címek: A róka és a tigris, A sajtot osztó róka Forrás: Első meséskönyvem. Móra Könyvkiadó, 1969. és http://www.freeweb.hu/verslista/rokafi/magyarmese1.htm Szövegek típusa: elbeszélő, mese Szövegek olvashatósága:

Részletesebben

Irodalmi verseny az Arany János Tehetséggondozó Program tanulói számára 2014 A versenyző sorszáma: (A megfelelő számot karikázd be!

Irodalmi verseny az Arany János Tehetséggondozó Program tanulói számára 2014 A versenyző sorszáma: (A megfelelő számot karikázd be! Irodalmi verseny az Arany János Tehetséggondozó Program tanulói számára 2014 A versenyző sorszáma: Hányadik éve vesz részt a programban? 1. 2. 3. (A megfelelő számot karikázd be!) Az alábbi feladatok a

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

POSZTMODERN UTAZÁS (SEHOVÁ) AZ ÍRÓI KÉPZELET FEDÉLZETÉN

POSZTMODERN UTAZÁS (SEHOVÁ) AZ ÍRÓI KÉPZELET FEDÉLZETÉN KÁNTÁS BALÁZS POSZTMODERN UTAZÁS (SEHOVÁ) AZ ÍRÓI KÉPZELET FEDÉLZETÉN KAPCSOLÓDÓ TANULMÁNY ZSÁVOLYA ZOLTÁN HOLLANDI BOLYGÓ CÍMŰ HANGREGÉNYÉHEZ Zsávolya Zoltán első, műfajteremtő(nek szánt) (hang)regénye

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Véletlen vagy előre meghatározott

Véletlen vagy előre meghatározott Véletlen vagy előre meghatározott Amikor fejlődésről beszélünk, vagy tágabb értelemben a világban lezajló folyamatokról, akkor mindig felmerül az a filozófiai kérdés, hogy a jelenségek, történések vajon

Részletesebben

Biciklizéseink Mahlerrel

Biciklizéseink Mahlerrel Biciklizéseink Mahlerrel Aaron Blumm-mal és Orcsik Rolanddal Mikola Gyöngyi beszélget 76 Jó estét kívánok! Két író van a színpadon, de én meg sem kíséreltem közös pontokat keresni a könyveikben, részben

Részletesebben

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval Lehet-e? ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN Hiteles tanúk cáfolata Interjú Horthy Istvánnéval A közelmúltban a Jobbik néven ismert, de általam kezdettől ártalmas és értelmetlen képződménynek nevezett

Részletesebben

AUSCHWITZ OLVASÓI Kertész Imre: Felszámolás

AUSCHWITZ OLVASÓI Kertész Imre: Felszámolás 102 AUSCHWITZ OLVASÓI Kertész Imre: Felszámolás A Felszámolás a holokauszt és a rendszerváltás könyve. B., az egyik fõszereplõ Auschwitzban, koncentrációs táborban születik, neve a combjába tetovált fogolyszám

Részletesebben

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

A kaleidoszkóp minden arabeszkje

A kaleidoszkóp minden arabeszkje 50 tiszatáj OLASZ SÁNDOR A kaleidoszkóp minden arabeszkje SÁNDOR IVÁN ARABESZK CÍMŰ REGÉNYÉRŐL Borges Az okok című verséből vett sorok jelentéssűrítő és -előlegező mottóként olvashatók Sándor Iván 1991-ben

Részletesebben

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége MAGYAR PEDAGÓGIA 103. évf. 3. szám 315 338. (2003) GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete 1990 óta nagyméretű differenciálódás ment végbe a gimnáziumi oktatásban. 1989-ben

Részletesebben

Önmeghaladás, életcélok, jóllét

Önmeghaladás, életcélok, jóllét PÁL FERENC Önmeghaladás, életcélok, jóllét A lélektani és spirituális dimenziók összefüggései Néhány alkalommal találkoztam Gyökössy Bandi bácsival. Többek között, amikor a papnevelõ intézetbe jártam,

Részletesebben

V. LEGERE IRODALMI VERSENY JÓZSEF ATTILA ÉLETMŰVE 2. TESZTLAP

V. LEGERE IRODALMI VERSENY JÓZSEF ATTILA ÉLETMŰVE 2. TESZTLAP V. LEGERE IRODALMI VERSENY JÓZSEF ATTILA ÉLETMŰVE 2. TESZTLAP I. CÍMTORZÓK Az alábbiakban kissé módosultak a József Attila-verscímek. Írjátok fel az eredeti címeket! a) Kérővel jöttél... b) Tavaszi virradat...

Részletesebben

Lakatos Éva sajtótörténeti bibliográfiájának margójára

Lakatos Éva sajtótörténeti bibliográfiájának margójára Lengyel András A bibliográfus dicsérete Lakatos Éva sajtótörténeti bibliográfiájának margójára 1 Többféle bibliográfia s bibliográfus létezik. Van, aki könyvel, rendszerez, rendet teremt, aki könyvészeti

Részletesebben

Propaganda vagy útleírás?

Propaganda vagy útleírás? Földrajzi Értesítő XLVIII. évf. 1999. 3 4. füzet, pp. 363 367. Propaganda vagy útleírás? (Gondolatok a magyar katonai utazási irodalomról és Almásy László: Rommel seregénél Líbiában c. művéről) NAGY MIKLÓS

Részletesebben

Egy híján húsz. 1. Mit olvasol a legtöbbször? Többet is megjelölhetsz! a) kötelező olvasmányokat

Egy híján húsz. 1. Mit olvasol a legtöbbször? Többet is megjelölhetsz! a) kötelező olvasmányokat Egy híján húsz Kérdőív az olvasási szokásokról A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium Erasmus csoportjának javasolt kérdései a diákok olvasási szokásainak/ kedvének felmérésére 1. Mit olvasol a

Részletesebben

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába 2. fejezet Huszonnégy órányi utazás után finoman szólva jólesett feküdnie. A háta hónapok, de talán régebb óta fájt maga sem igazán tudta, mióta. A Kongói Demokratikus Köztársaság Bukavu nevű településén

Részletesebben

Szöveg címe: Az ázsiai elefánt Forrás: és Kép forrása: szabadon használható fotók.

Szöveg címe: Az ázsiai elefánt Forrás:  és  Kép forrása:  szabadon használható fotók. Szöveg címe: Az ázsiai elefánt Forrás: http://hu.wikipedia.org/ és http://www.sulinet.hu/ Kép forrása: http://www.sxc.hu, szabadon használható fotók. Szövegtípus: magyarázó szöveg Szöveg olvashatósága:

Részletesebben

A gyarmati hadseregtől a békefenntartó műveletek modern, professzionális haderejéig

A gyarmati hadseregtől a békefenntartó műveletek modern, professzionális haderejéig 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola A gyarmati hadseregtől a békefenntartó műveletek modern, professzionális haderejéig A fegyveres erők szerepe, helyzete Spanyolország XX.

Részletesebben

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni!

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni! Bevezető Ebben a könyvben megosztom a tapasztalataimat azzal kapcsolatosan, hogyan lehet valakit megtanítani olvasni. Izgalmas lehet mindazoknak, akiket érdekel a téma. Mit is lehet erről tudni, mit érdemes

Részletesebben

Vissza fog jönni. És hozzátette: Ha visszajön, intézkedünk. És így is lett. Ahogy a bicikliteszt alapján jó okom volt remélni, szinte azonnal

Vissza fog jönni. És hozzátette: Ha visszajön, intézkedünk. És így is lett. Ahogy a bicikliteszt alapján jó okom volt remélni, szinte azonnal The Big One Hazatérésem másnapján megcsinálták az MRI-t. Amikor felfogtam, hogy micsoda méretet öltött az a valami, ami négy hónap alatt az agyamban nőtt, megfontoltan, bár szokásomtól eltérően úgy döntöttem,

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

UHRMAN GYÖRGY (1932-2003)

UHRMAN GYÖRGY (1932-2003) UHRMAN GYÖRGY (1932-2003) Budapesten született; az ELTE Bölcsészettudományi Karán magyar szakos tanári diplomát szerzett 1954-ben. Tanított általános iskolában, gimnáziumban (ott csak igen rövid ideig),

Részletesebben

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón Susánszky Éva, Szántó Zsuzsa Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet Kutatási célkitűzések A fiatal felnőtt korosztályok pszichés állapotának

Részletesebben

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 1 SZATHMÁRI ISTVÁN A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXIX. SZATHMÁRI ISTVÁN

Részletesebben

Van jogom, de még sincs (esszé)

Van jogom, de még sincs (esszé) III. díj Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium Szabadka Bakos Rebeka: Van jogom, de még sincs (esszé) Szabadka, 2014. november 24. 1 Az idei év nyarán eltűnt, többszörösen fizikailag és szexuálisan

Részletesebben

szövegek (szubjektív, lírai) képleírások is egyben, máskor az adott alkotó művészetéről általánosságban szól a vers. (Az isten bőre esetében a szerző

szövegek (szubjektív, lírai) képleírások is egyben, máskor az adott alkotó művészetéről általánosságban szól a vers. (Az isten bőre esetében a szerző Kitekintő Határterületek Jász Attila: Alvó szalmakutyák avagy áldozati ének; isten bőre Kalligram, Pozsony, 2010, 60 l.; isten bőre, Napkút, 2011, 78 l. Jász Attila utóbbi két verseskötete mintha igazából

Részletesebben

Csak a szeretetben! Lakatos Sándor

Csak a szeretetben! Lakatos Sándor Csak a szeretetben! Lakatos Sándor Amikor Jézus látta, hogy Mária sír, és a vele jött zsidók is sírnak, megrendült lelkében és háborgott, és megkérdezte:»hova helyeztétek őt?«azt felelték:»uram, jöjj és

Részletesebben

Valószínűleg kevés szakma létezik, amellyel szemben a társadalom olyan ellentmondásos követelményeket támaszt, mint a tanároké."

Valószínűleg kevés szakma létezik, amellyel szemben a társadalom olyan ellentmondásos követelményeket támaszt, mint a tanároké. Valószínűleg kevés szakma létezik, amellyel szemben a társadalom olyan ellentmondásos követelményeket támaszt, mint a tanároké." Hivatás: Lelki megszólítottság meggyőződés Mesterség: Speciális arculat,

Részletesebben

Örökkévaló 8. Rész. Gerilla! Tiszperger József. Publio Kiadó. Minden jog fenntartva!

Örökkévaló 8. Rész. Gerilla! Tiszperger József. Publio Kiadó. Minden jog fenntartva! Örökkévaló 8. Rész Gerilla! Tiszperger József Publio Kiadó 2013 Minden jog fenntartva! Dani és kis csapata kaptak némi fegyvert, megkapták az utasításokat, beültek a buszba, és visszamentek oda, ahonnan

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html Nem sűlyed az emberiség! Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: JANKOVICS József CSÁSZTVAY Tünde CSÖRSZ Rumen István SZABÓ G. Zoltán Nyitólap:

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

Polgári szilánkok GRECSÓ KRISZTIÁN

Polgári szilánkok GRECSÓ KRISZTIÁN GRECSÓ KRISZTIÁN Polgári szilánkok Milyen szépen kezdődik Ottlik gyönyörű nagyregénye! Szeredy Dani motyogott valamit az orra alá, ahogy álltunk a Lukács-fürdő tetőteraszán, a kőpárkánynak támaszkodva,

Részletesebben

Ma már minden negyedik amerikai "felvilágosultnak" mondható. Hallelúja!

Ma már minden negyedik amerikai felvilágosultnak mondható. Hallelúja! Ma már minden negyedik "felvilágosultnak" Ma már minden negyedik "felvilágosultnak" 2014 január 08. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még értékelve Givenincs Ma már minden negyedik Mérték Az ak 74 százaléka

Részletesebben

ERWIN PANOFSKY: GÓTIKUS ÉPÍTÉSZET ÉS SKOLASZTIKUS GONDOLKODÁS

ERWIN PANOFSKY: GÓTIKUS ÉPÍTÉSZET ÉS SKOLASZTIKUS GONDOLKODÁS Mindezt figyelembe véve elmondhatjuk, hogy ez a könyv szellemi életünk kiterebélyesedéséről tanúskodik. Arról, hogy már van olyan értelmiségi erőnk, amely képessé tesz bennünket arra, hogy vállalkozzunk

Részletesebben

Molnár Katalin A rendészettudósok új generációja? Kiemelkedő szakdolgozatok a Rendőrtiszti Főiskola MA szakának első évfolyamán

Molnár Katalin A rendészettudósok új generációja? Kiemelkedő szakdolgozatok a Rendőrtiszti Főiskola MA szakának első évfolyamán Molnár Katalin A rendészettudósok új generációja? Kiemelkedő szakdolgozatok a Rendőrtiszti Főiskola MA szakának első évfolyamán Sikeresen befejezték tanulmányaikat a Rendőrtiszti Főiskola mesterszakának

Részletesebben

A realizmus fogalma 1.

A realizmus fogalma 1. A realizmus A realizmus A romantikával egyidejűleg XIX. sz. elejétől a századforduló időszakáig terjedt el az európai festészetben, irodalomban. Az 1850-1870 közötti két évtizedben a legjelentősebb. Az

Részletesebben

A német felvilágosodás irodalma

A német felvilágosodás irodalma A német felvilágosodás irodalma GOETHE ÉS SCHILLER ALKOTÁSAI 1. Goethe saját korának valamennyi stílusirányzatában alkotott (rokokó, Sturm und Drang, szentimentalizmus, klasszicizmus, romantika). Művészete

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló

III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló 1. Mennyi az eredmény 15+17 15+17 15+17=? A) 28 B) 35 C) 36 D)96 2. Melyik szám van a piramis csúcsán? 42 82 38 A) 168 B) 138

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek SZÓFOGADÓ füzetek A SZÓFOGADÓ füzetek olyan hétköznapi dolgokban szeretnének segíteni neked, amikről nem biztos, hogy tanulni fogsz az iskolában Ilyen témák például a fogmosás, a közlekedés, táplálkozás,

Részletesebben

Laudáció Apponyi Albert grófnak a Magyar Örökség Díjjal történő. kitüntetéséhez

Laudáció Apponyi Albert grófnak a Magyar Örökség Díjjal történő. kitüntetéséhez Laudáció Apponyi Albert grófnak a Magyar Örökség Díjjal történő kitüntetéséhez Két fogalmat választottam, amelyek köré csoportosítva könnyen megérthetjük, miért tiszteljük meg a mi Magyar Örökség Díjunkat

Részletesebben

Miért nincs több nő a magyar politikában?

Miért nincs több nő a magyar politikában? Miért nincs több nő a magyar politikában? Vezetői összefoglaló A párton belüli támogatás hiánya és a családi kötelezettségek okozta időhiány ez a két fő oka a nők alacsony parlamenti arányának az Integrity

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban. Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar

Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban. Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Megváltozott házasságkötési szokások Magyarországon (Ezer hajadonra

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

Az átlagember tanítvánnyá tétele

Az átlagember tanítvánnyá tétele február 1 7. Az átlagember tanítvánnyá tétele SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 15:32-39; 16:13-17; Lukács 2:21-28; 12:6-7; 13:1-5; Jakab 2:1-9 Mikor pedig Galilea tengere mellett járt, látá Simont

Részletesebben

Tantárgy: irodalom Évfolyam: 10. osztály. Készítette: Sziládi Lívia. Óravázlat 1. Módszer: Az óra típusa: számítógép, projektor, prezentáció

Tantárgy: irodalom Évfolyam: 10. osztály. Készítette: Sziládi Lívia. Óravázlat 1. Módszer: Az óra típusa: számítógép, projektor, prezentáció Óravázlat 1. Témakör: A barokk irodalom Az óra típusa: közlő Taneszközök: tankönyv Tantárgy: irodalom Évfolyam: 10. osztály Az óra anyaga: Zrínyi Miklós Módszer:, egyéni Szemléltető eszközök: számítógép,

Részletesebben

Mint a nyomozó, rakosgatom a részleteket a fejemben

Mint a nyomozó, rakosgatom a részleteket a fejemben Kelemen Emese Mint a nyomozó, rakosgatom a részleteket a fejemben Tóth Krisztina: Pixel. Magvetõ Kiadó, Budapest, 2011 Az Idegen szavak és kifejezések szótára szerint a pixel jelentése elemi képpont, amelyek

Részletesebben

Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben

Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben Melyik okozhat stresszt? Bevezető A stressz olyan mint a borivás: kis mennyiségben jótékony hatása van, motivál és élénkebbé tesz. A túlzott és folyamatos

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett 2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett... és mi csak vétkeztünk és te szenvedtél egyre, mentünk vakon az ösztöneink után de te felnéztél az égre. mentünk a gyehenna égő szennyhalmazán, égett a testünk,gőzölgött

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

Analógiák és eltérések szövevénye

Analógiák és eltérések szövevénye Thomka Beáta Irodalomtörténeti Közlemények (ItK) 117(2013) Analógiák és eltérések szövevénye Sőtér István komparatista módszeréről Az európai önismeret és a közös hagyományát őrző művelődéstörténet megbecsülése

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

Tanterv az erkölcstan 1-4.

Tanterv az erkölcstan 1-4. Tanterv az erkölcstan 1-4. Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése,

Részletesebben

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS?

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Több mint 25 éves hívő életem során számtalanszor találkoztam a címben megfogalmazott kifejezéssel. Először persze nem tudtam, hogy mi is állhat mindennek

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

Buzsáki Gábor: Az életed kiszámolható!

Buzsáki Gábor: Az életed kiszámolható! Minden jog fenntartva 2015 www.asztropatika.hu 1 Ha egy problémával sokat foglalkozol, előbb-utóbb rátalálsz a megoldásra! Pontosan úgy, ahogyan ez lassan már 20 éve velem is történt a személyes tanácsadásaim

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

5. Hiba Túlzottan teszteled a férfiakat!

5. Hiba Túlzottan teszteled a férfiakat! 5. Hiba Túlzottan teszteled a férfiakat! Nicholas Victor www.ferficsabitas.com Az ötödik végzetes hiba, amit a nők elkövetnek párválasztáskor: Túlzottan teszteled a férfiakat! Az állatvilágban minden fajra

Részletesebben

KUTATÁSI TERV OLVASÁSI SZOKÁSOK A JÁSZAPÁTI KÖZÉPISKOLÁSOK KÖRÉBEN

KUTATÁSI TERV OLVASÁSI SZOKÁSOK A JÁSZAPÁTI KÖZÉPISKOLÁSOK KÖRÉBEN KUTATÁSI TERV OLVASÁSI SZOKÁSOK A JÁSZAPÁTI KÖZÉPISKOLÁSOK KÖRÉBEN 1. Témaválasztás indoklása: Az informatikai eszközöket szórakozás, tájékozódás céljából előtérbe helyező világunkban felvetődik a kérdés,

Részletesebben

ÁRPÁS KÁROLY Katona József Bánk Bánja

ÁRPÁS KÁROLY Katona József Bánk Bánja ÁRPÁS KÁROLY Katona József Bánk Bánja Gondolatok tanítás közben 1 Katona József alkotását nemcsak azért választottam, mert középiskolai tanár vagyok, hanem azért is, mert sokat foglalkoztam az alkotás

Részletesebben

Feladatok a tavaszi ünnepekhez Összeállította: Pathy Lívia

Feladatok a tavaszi ünnepekhez Összeállította: Pathy Lívia Feladatok a tavaszi ünnepekhez Összeállította: Pathy Lívia Feladatok a Magyar nemzetismeret/haza a magasban c. könyvhöz Magyar nemzeti ünnepek I. Az ünnep http://www.nemzetismeret.hu/index.php?id=1.6 1.

Részletesebben

Schéner Mihály Az alkotás létállapotai

Schéner Mihály Az alkotás létállapotai Schéner Mihály Az alkotás létállapotai Az alkotásnak három létállapotát különböztetem meg: a prenatálist, az intermediálist, és a posztnatálist, azt, amikor a mű napvilágra kerül. Mielőtt részletesen foglalkoznék

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] A KÉT KIRÁLYGYERMEK BALLADAMOTÍVUMAI EGY KIBÉDI NÉPMESÉBEN

[Erdélyi Magyar Adatbank] A KÉT KIRÁLYGYERMEK BALLADAMOTÍVUMAI EGY KIBÉDI NÉPMESÉBEN RÁDULY JÁNOS A KÉT KIRÁLYGYERMEK BALLADAMOTÍVUMAI EGY KIBÉDI NÉPMESÉBEN 1. 1865-ben jelent meg első ízben a Fővárosi Lapokban Kriza János egyik legkiválóbb munkatársának, Gálfi Sándornak a balladagyűjtése

Részletesebben

Fejlődéselméletek. Sigmund Freud pszichoszexuális Erik Erikson pszichoszociális Jean Piaget kognitív Lawrence Kohlberg erkölcsi

Fejlődéselméletek. Sigmund Freud pszichoszexuális Erik Erikson pszichoszociális Jean Piaget kognitív Lawrence Kohlberg erkölcsi Fejlődéselméletek Sigmund Freud pszichoszexuális Erik Erikson pszichoszociális Jean Piaget kognitív Lawrence Kohlberg erkölcsi Suplicz Sándor BMF TMPK 1 S.Freud: A pszichoszexuális fejlődés A nemhez igazodás

Részletesebben

Az orosz epika a 19. század második felében

Az orosz epika a 19. század második felében Az orosz epika a 19. század második felében - az oroszok a romantika korában léptek be a világirodalomba - az orosz irodalom Puskinnal kezdődik - a berendezkedésében lényegében ázsiai típusú, despotikus

Részletesebben

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja Sok szerencsét kívánok önöknek, és ne felejtsék el, hogy a beteg is ember (A Budapest

Részletesebben