2013 Szekszárdi Kolping Katolikus Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2013 Szekszárdi Kolping Katolikus Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola"

Átírás

1 2013 Házirend Szekszárdi Kolping Katolikus Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

2 Tartalom Alapadatok Tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos szabályok: Tanulói kötelességek teljesítése: Hiányzások igazolásának rendje: Tanulmányi munka A DINA digitális napló, szülő részéről történő hozzáférésének biztosítása: Fegyelmi vétségek meghatározása... 7 A tanulóval szemben a következő fegyelmező intézkedés hozható:... 8 Fegyelmi büntetések:... 8 Iskolába be nem hozható tárgyak köre: Iskolán kívüli magatartás általános követelményei Az iskola munkarendje:... 9 Az elméleti oktatás rendje:... 9 A tanórák időbeosztása: Tanórán kívüli tevékenységek rendje Munkarenddel kapcsolatos egyéb előírások: Iskolai ünnepélyek, megemlékezések, rendezvények: Helyiség- és területhasználat rendje: Az értékelés rendje: Tanulmányi jegyek Magatartás jegyek Szorgalmi jegyek A jutalmazás formái Vizsgákra vonatkozó eljárásrend Hivatalos ügyek intézésének rendje A tanuló anyagi felelőssége: Bombariadó esetén szükséges intézkedések: Szociális ösztöndíj, illetve szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei: Térítési díj, tandíj befizetésére és visszafizetésére vonatkozó rendelkezések Pénzbefizetések: A házirend nyilvánossága: Alapfokú Művészeti iskola: Művészeti tanár: Záró Rendelkezések:

3 Alapadatok Az intézmény neve: Szekszárdi Kolping Katolikus Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Az intézmény rövid neve: Szekszárdi Kolping Iskola Az intézmény címe: 7100 Szekszárd, Pázmány tér 4. Az intézmény fenntartója: Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet A fenntartó címe: 1134 Budapest, Huba u. 6. Jelen Házirend április 1.-jén lép hatályba, az eddigi házirendi szabályozás egyidejűleg hatályát veszti. A Házirend személyi hatálya kiterjed a tanulókra, pedagógusokra, az intézmény valamennyi alkalmazottjára. A Házirend az évi LXXIX. tv., a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet, a évi CXC. törvény a Nemezeti köznevelésről, valamint az iskola Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban SzMSz) alapján került kidolgozásra. A Házirend szabályai - mint a törvény felhatalmazásán alapuló iskolai belső jogi normák - kötelezőek az intézménnyel jogviszonyban álló minden személyre, tanulóra, pedagógusra és más alkalmazottra egyaránt. A szabályok nem csak a tanulókra kötelezőek! Az igaz, hogy a Házirend elsősorban a tanulókra tartalmaz magatartási szabályokat, de egyrészt a pedagógusokra és más alkalmazottakra is vonatkozhat, másrészt a tanulókra irányuló házirendi előírásokat a pedagógusoknak és más iskolai dolgozóknak is alkalmazni kell. 1. Tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos szabályok: 1) A tanulói jogviszony alapján a tanulóknak joguk van, hogy tájékoztatást kapjanak a személyüket és tanulmányaikat érintő kérdésekben, valamint e körben javaslatokat, kérdéseket intézhetnek pedagógusaikhoz, az iskola vezetőihez, és arra legkésőbb a megkereséstől számított harminc napon belül érdemi választ kell kapniuk. 2) Joguk van ahhoz, hogy hozzájussanak jogaik gyakorlásához szükséges információkhoz. Sérelmeikkel, problémáikkal, javaslataikkal a diákönkormányzat tagjaihoz fordulhatnak személyesen, vagy az általa kidolgozott fórumokon. A joggyakorláshoz szükséges írásos anyaghoz (törvény, rendelet) a könyvtárban juthatnak hozzá. 3) A tanulók nagyobb közösségének egy-egy osztály minősül. Ilyen közösséget érintő ügyek eldöntése előtt kötelezően ki kell kérni a diákönkormányzat véleményét. 4) Járhatnak az érdeklődésüknek megfelelő szakkörökbe, diákkörökbe, illetve ezek szervezését kezdeményezhetik. 2

4 5) Készíthetnek pályázatokat, részt vehetnek tanulmányi- és egyéb versenyeken, kirándulásokon, színház- és mozilátogatásokon, illetve más rendezvényeken. 6) Alapos indok alapján magántanulók lehetnek, kérhetik egyes tanórai foglalkozásokon való részvétel alóli felmentésüket. Kérelmükre a jogszabályban meghatározott eljárás szerint független vizsgabizottság előtt is számot adhatnak tudásukról. 7) Joguk van ahhoz, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljenek. Személyiségi jogaikat tiszteletben tartsák, személyes adottságaiknak, illetve állapotuknak megfelelő ellátásban részesüljenek, illetve segítségért fordulhassanak pedagógiai szakszolgálati intézményhez. 8) Jogszabályban előírt tankönyvtámogatást igényelhetnek, amelynek elosztási szempontjait az intézmény szervezeti és működési szabályzata tartalmazza. Méltányos esetben halasztást, vagy részletfizetést kérhetnek a tanszerek kifizetésére, amelyről az igazgató dönt. 9) Joguk van ahhoz, hogy hivatalos ügyeiket az iskola által meghatározott időpontokban és helyen intézhessék. 10) Joguk van továbbá ahhoz, hogy egyéni érdeksérelem vagy jogszabálysértés esetén írásban panaszt nyújthassanak be felülvizsgálat kérése céljából. Egyéni érdeksérelem esetén egy kijelölt bizottság, jogszabálysértés esetén az iskolafenntartó jogosult a panasz kivizsgálására. Minden egyéb - az iskolai élettel kapcsolatos érdeksérelmi ügyben az iskolai diákönkormányzathoz fordulhatnak, melynek intézési módját és rendjét a SzMSz tartalmazza. 11) Az igazgató bűncselekmény gyanúja esetén köteles feljelentést tenni, bárhonnan kap információt az iskolai ügyeivel kapcsolatban. 12) A tanuló joga, hogy biztonságban és egészséges környezetben oktassák, a személyi tisztaságát biztosító helyiségek a rendelkezésére álljanak. 13) A tanulók javaslataikkal részt vehetnek: - az iskola Házirendjének összeállításában - a jutalmazási és a fegyelmi szabályok kidolgozásában, mértékének meghatározásában. - a tanulmányi munka segítésében és a tanulmányi munkát kiegészítő iskolai tevékenységek (korrepetálás, szakköri munka, tanulmányi versenyek stb.) kezdeményezésében, népszerűsítésében és megvalósításában. 14) A tanulók igénybe vehetik az iskolában rendelkezésre álló eszközöket, az iskola létesítményeit (könyvtár, szertár, számítástechnikai tantermek, sportlétesítmények stb.) a vonatkozó szabályok betartásával. 15) A tanulók joga, hogy ismerjék tanáraik róluk alkotott véleményét, tanulmányi munkájuk elbírálását, érdemjegyeiket, a róluk készített jellemzést. 16) Szervezett iskolai foglalkozásokon a tanuló által előállított termék (érték) az iskola tulajdonát képzi. Ha az iskola értékesíti a tanuló által előállított terméket (tárgyi vagy szellemi), akkor a bevételből a tanuló által hozzáadott értékkel arányos juttatás illeti meg. 17) Véleményezési és javaslattevő jogok lehetőségei és formái a következők: 3

5 - a nevelőtestület tagjaival folytatott magánbeszélgetés - osztályfőnöki óra - osztály- és évfolyamgyűlések - fegyelmi bizottságban való képviselet, képviselet a szülői értekezleten - diákközgyűlés - igazgató, igazgatóhelyettesek - diákönkormányzati gyűlésen - gyermekvédelmi felelősnél - iskolaorvosnál 18) Joga van a tanulónak a szabadon választható tantárgyak és foglalkozások közül választani. 2. Tanulói kötelességek teljesítése: Az iskola minden tanulójának kötelessége, hogy: - betartsa az iskolai munkarendet, az intézmény szabályzatainak rendelkezéseit, - részt vegyen a tanórákon, a kötelező foglalkozásokon és a szakmai gyakorlaton, - rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással eleget tegyen - képességeinek megfelelően - tanulmányi kötelezettségének, - érdemjegyeit naprakészen vezesse ellenőrzőjében, - az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott, az oktatás során használt eszközöket, védje az iskola felszereléseit, létesítményeit, a kulturált környezetet, - biztosítsa a tanuláshoz szükséges külső feltételeket: csend, rend, fegyelem, a tanuláshoz szükséges felszerelést (pl.: tornaruha) magával hozza, - segítse az intézmény feladatainak teljesítését, hagyományainak ápolását és továbbfejlesztését, - tisztelje társait és az iskola dolgozóit, - védje saját és társai egészségét, éppen ezért tilos a dohányzás, az alkoholfogyasztás, kábítószer fogyasztás stb. - az iskolában tiszta, ápolt, kulturált külsővel, a helyhez, alkalomhoz illő, időjárásnak megfelelő öltözékben jelenjen meg, - az iskolai rendezvényeken, a szalagavatón, a ballagáson és az érettségi vizsgákon ünnepélyes, az alkalomhoz illő, egységes jellegű ruhában jelenjen meg, - őrizze, becsülje az iskola hagyományait, fogadja el Kolping eszméit, és ennek megfelelően éljen, - tanítási idő alatt az iskola területét a tanuló csak írásos tanári engedéllyel hagyhatja el, - mellékhelyiségek (WC) használata rendeltetésének megfelelően, kulturáltan történik, azaz a WC-ben firkálni, szemetelni, dohányozni tilos! - minden óra után a termet tisztán hagyva távozik a tanteremből, - az ellenőrzőjét minden tanítási napon köteles magával hozni, a kapott érdemjegyet beírni és hónap végén a szülővel aláíratni. Egyéb bejegyzéseket a legrövidebb időn belül köteles aláíratni, és ezt az osztályfőnöknek bemutatni. - az iskolahasználók törvényileg garantált személyiségi jogainak védelmében az iskola területén mobiltelefonnal, fényképezőgéppel, kamerával képeket, filmet, hangfelvételt készíteni tilos. Ellenkező esetben ezek a készülékek kikapcsolt állapotban, zárt, lepecsételt borítékba kerülnek, amelyeket csak szülő-gondozó vehet át. Az iskolába behozott, nem nevelő-oktató munkához szükséges tárgyakért, eszközökért (mobiltelefon, laptop, MP3 lejátszó, videokamera, Tablet, fényképezőgép) iskolánk felelősséget nem tud vállalni. 4

6 3. Hiányzások igazolásának rendje: - A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való távolmaradását az időtartamára vonatkozó szülői vagy orvosi írással igazolni. A hiányzás igazolását az ellenőrző könyvbe kell bejegyeztetni. A szülői igazolás nem haladhatja meg egy tanévben a 3 napot. 3 napon túli távollétet az igazgató engedélyezhet. - A tanuló számára előzetes távolmaradási engedélyt a szülő írásban kérhet Az engedély megadásáról tanévenként 2 napig az osztályfőnök, ezen túl az igazgató dönt. A döntés során figyelembe kell venni a tanuló tanulmányi előmenetelét, a magatartását, addigi mulasztásainak mennyiségét és azok okait. - Igazolatlan mulasztásnak minősül a hiányzás, ha a tanuló nem tud felmutatni orvosi, szülői, osztályfőnöki vagy szakoktatói igazolást a hiányzás után következő tanítási hét osztályfőnöki órájáig. 3 igazolatlan késés egy igazolatlan órának számít. - Az igazolatlan mulasztások háttereinek felderítésében az osztályfőnök a szociálpedagógussal együtt jár el, kezdeményezik a tankötelezettség megszerzésére vonatkozó szabálysértési eljárást. A szülő vagy a tanuló köteles 2 napon belül bejelenteni a tanuló osztályfőnökének és szakoktatójának, ha a tanuló beteg. A bejelentés történhet telefonon vagy személyesen. - A tanuló a tanítási óráról való késését és hiányzását a pedagógus a DINA naplóba, az osztályfőnök pedig az ellenőrző füzetbe bejegyzi. A gyakorlati oktatásról való mulasztását a szakoktató a DINA naplóba vezeti. A mulasztott órák heti - havi összesítését az osztályfőnök végzi. - Az osztályfőnöknek vagy szociálpedagógusnak ajánlott levélben kell értesíteni a szülőt, ha a gyermeke 3 napon keresztül nem jelenik meg az oktatáson és ennek okáról értesítést nem küldött. - Az előre nem látható események (betegség, időjárási, közlekedési nehézségek) kivételével a tanuló csak előzetes engedéllyel maradhat távol az iskolai foglalkozásról. A távolmaradást, a mulasztást követő első osztályfőnöki órán, de legkésőbb 8 napon belül igazolni kell. Amennyiben ez nem történik meg, a mulasztás igazolatlan hiányzásnak minősül. - A későn érkező tanulót későnek, a késés időtartamának megjelölésével írja be a tanár. 45 perc késedelmi idő esetén írható be egy igazolatlan óra. - A késő tanuló az órát nem zavarhatja! - A bejárók esetén a közlekedési okok miatti késés igazolható. - Napközben csak az iskolai kötelességteljesítés vagy egészségügyi ok miatti késés igazolható! Igazolatlan hiányzások fegyelmezési intézkedést vonnak maguk után! óra - osztályfőnöki figyelmeztetés óra - osztályfőnöki intés óra - igazgatói intés - l1-15 óra - igazgatói megrovás óra szigorú megrovás óra - áthelyezés másik osztályba óra eltiltás a tanév folytatásától 5

7 óra kizárás az iskolából (l6 év felett), ha az iskola a tanulót legalább 2 alkalommal írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire. A tanulói jogviszony megszűnéséről az iskola írásban értesíti a tanulót, ill. a szülőt (Nkt. 53. (4-6.)). - Ha a tanuló egy tanévben 250 óránál többet hiányzik, a tanév végén nem osztályozható. A nevelőtestület dönt a továbbhaladás módjáról (osztályozó vizsga, évismétlés). - Ha a tanuló valamely tantárgyból az éves óraszám 20%-ánál többet hiányzik, a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet, ellenkező esetben évet kell ismételnie. - Az osztályfőnök a tanuló szülőjét vagy gondviselőjét az első, továbbiakban 3 igazolatlan óránként köteles írásban értesíteni. - Abban az esetben, ha tanuló a megengedettnél többet hiányzott igazolatlanul, de még tanköteles, az iskola igazgatója szabálysértési eljárást kezdeményez a szülő vagy gondviselő ellen a helyi jegyzőnél. - Az osztályfőnök a félévi és év végi tanulmányi eredményeinek értesítésével egyidőben köteles a szülőt vagy gondviselőt tájékoztatni a tanulói hiányzásról. Igazolatlan hiányzás esetén értesítendők: 1 óra Szülő 10 óra Szülő Gyermekjóléti szolgálat Járási Gyámhivatal óra Szülő Gyermekjóléti szolgálat 30 óra Gyermekjóléti szolgálat Kormányhivatal Járási Hivatal (szabálysértési hatóság 50 óra Kormányhivatal Járási Gyámhivatal (szabálysértési hatóság) Jegyző, Állam kincstár 6

8 4. Tanulmányi munka - A tanulók egy nap maximum két 45 perces dolgozatot írhatnak. (Röpdolgozat - max. 15 perc, szódolgozat, felelés nem számít!) - Témazáró megíratását köteles a tanár egy héttel előre bejelenteni, s a dolgozatokat két héten belül kijavítani. Osztályozhatatlan az a tanuló, aki a témazáró, illetve évfolyamdolgozatok bármelyikének megírásán nem vett részt, illetve azt nem pótolta. - A csereutakon részt vevő tanulók a hazaérkezést követően 2 hetet kapnak a pótlásra. - A tanítási időben rendezett iskolai programokon való részvétel kötelező. - Tanulmányi versenyeken a megyei döntőbe jutott tanulók 1 nap, az országos döntőbe jutott tanulók 3 nap felkészülési időt kérhetnek. - Mulasztás miatt a tanév végén nem osztályozható az a tanuló, akinek egy tanévben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja az Nkt. 5. (1), 20/2012 (08.31.) EMMI rendeletben ( ) meghatározott mértéket: - a évfolyamokon a kettőszázötven tanítási órát, - a (szakképző) évfolyamokon a tanítási órák harminc százalékát, - egy adott tantárgyból bármely évfolyamon a tantárgy óráinak harminc százalékát, és emiatt a tanuló teljesítménye a tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető. - Mulasztás miatt a félév végén nem osztályozható az a tanuló, akinek a félévben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja egy adott tantárgyból bármely évfolyamon a tantárgy megtartott óráinak harminc százalékát, és emiatt a tanuló teljesítménye a félév közben nem volt érdemjeggyel értékelhető. - A félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie, ha - felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, - hiányzás mértéke miatt nem osztályozható, és a nevelőtestület az osztályfőnök és a szaktanár javaslata alapján úgy dönt, hogy osztályozó vizsgát tehet. Az osztályozó vizsga teljesítésének határideje: - félévkor: február 1-15., - a tanítási év végén: a javítóvizsgák ideje. Ha a tanuló a tanítási év végén nem osztályozható, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. 5. A DINA digitális napló, szülő részéről történő hozzáférésének biztosítása: A beiratkozáskor megkapott négyjegyű DINA azonosító és a tanuló oktatási azonosítószáma segítségével a honlap felületén a DINA Digitális Napló menüpontban Tanulói és szülői modul -ban léphet be szülő és diák egyaránt. Az elektronikus napló felületén a tanuló hiányzásai, érdemjegyei, órarendje és osztályfőnöki, szaktanári megjegyzések is elérhetőek. 6. Fegyelmi vétségek meghatározása 7

9 A tanuló, ha a házirendben foglalt kötelességét vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmező intézkedésben, illetve fegyelmi büntetésben részesíthető. Ugyanazért a kötelességszegésért csak egy fegyelmi büntetés állapítható meg. A tanulóval szemben a következő fegyelmező intézkedés hozható: - Szaktanári figyelmeztetés, intés: A tantárgy követelményeinek nem teljesítése, felszerelés hiánya, házi feladat többszöri hiánya, valamint az órákon foglalkozásokon előforduló többszöri fegyelmezetlenség miatt. - Osztályfőnöki figyelmeztetés, intés szóban (vagy) írásban: A tanuló halmozottan jelentkező tanulmányi és magatartásbeli kötelességeinek megszegése, a házirend enyhébb megsértése illetve igazolatlan mulasztása miatt. - Gyakorlati oktatásvezetői figyelmeztetés, intés. - Igazgatói figyelmeztetés, intés: Az igazgató fegyelmező intézkedéseit a körülmények mérlegelésével az osztályfőnök kezdeményezi. Fegyelmi büntetések: Az iskola nevelőtestülete illetve fegyelmi bizottsága hozhatja - megrovás - szigorú megrovás - meghatározott kedvezmények csökkentése, megvonása (szociális juttatásra nem vonatkozhat) - párhuzamos osztályba áthelyezés - áthelyezés másik iskolába - eltiltás a tanév folytatásától - kizárás az iskolából A fegyelmi eljárást a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kell lefolytatni. Tanulóknak alkohol, drog fogyasztása, terjesztése és a dohányzás az iskola területén, valamint annak szűkebb környezetében és az iskola rendezvényein szigorúan tilos! A tilalom megszegőit a legsúlyosabb büntetésben kell részesíteni. A tilalmat megszegők ellen fegyelmi eljárást kell indítani. (A fegyelmi eljárás során a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szerint kell eljárni.) Az iskolában a bombariadót bejelentő tanulónál a legsúlyosabb fegyelmi büntetéssel kell eljárni. Iskolába be nem hozható tárgyak köre: A tanulói jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek gyakorlásához, teljesítéséhez nem szükséges tárgyak iskolába történő behozatalát a Házirend tiltja. Így különösen nem behozhatóak: cigaretta, szeszesital, kábítószer, kereskedelmi célt szolgáló cikkek, tárgyak, veszélyt hordozó eszközök (robbanó, szúró, vágó eszköz). Ahhoz, hogy a pedagógus zavartalanul tarthasson órát és a többi tanuló is zavartalanul tanulhasson, ez alapján a zavaró készülék (mobiltelefon, laptop, MP3 lejátszó, videokamera, Tablet, fényképezőgép) órán elvehető. Nem viselhető tiltott önkényuralmi jelképet ábrázoló ruhadarab, más tárgy vagy testfestés. 7. Iskolán kívüli magatartás általános követelményei A szervezett iskolai programokon, vagy az iskolához kapcsolódó bármilyen eseményen, ahol a diák tanulói jogviszonyából eredően van jelen, a Házirend előírásai értelemszerűen alkalmazva érvényesek. Így pl. osztálykiránduláson, iskolai szervezésű orvosi ellátáson, annak oda és 8

10 visszaútján, közös színházlátogatáson stb. Ezen esetekben az adott foglalkozásért, programért felelős pedagógus kéri számon a Házirend betartását. Ugyanakkor megszűnik a kötelezettség és ezzel együtt a felelősségi köre is a foglalkozások után, pl. iskolából hazament. 8. Az iskola munkarendje: Az elméleti oktatás rendje: - A tanítás helye az iskola épületei, a sportpálya (udvar), a tanműhelyek és a kertészeti tangazdaság. - Az elméleti és gyakorlati oktatás egymást váltva ugyanazon napon (napokon) történik. - A tanítási órák 7 45 órakor kezdődnek és l7 45 óráig tartanak. Kivételes esetekben 0. óra kor kezdődik. Az egyes tanítási órákat 10 perces, ill. egy 15 perces szünet követi. Az óraközi szünetekben a tanulók felügyeletéről - folyosó ügyeleti beosztás szerint - a szaktanárok gondoskodnak. - Az összevont tankonyhai, varrodai, kertészeti, egészségügyi gyakorlatok szünet közbeiktatása nélkül folyamatosan követik egymást. Az oktató szabja meg a pihenő időt. A tanműhelyekben a gyakorlati oktatás reggel tól kezdődik. - "Lyukasórán" a tanulók jó idő esetén az udvaron, egyébként a könyvtárban tartózkodnak, vagy az aulában pingpongoznak. Az iskola területén csakis olyan tevékenységet folytathatnak, ami nem zavarja a tanítást. Az osztályfőnök vagy az ügyeletes tanár engedélyével (az ő felelősségére) a tanuló a városba kiengedhető (ebédelés, ügyintézés, vásárlás). 9

11 A tanórák időbeosztása: 0. óra 7,00-7, ,45-8, ,40-9, ,40 - l0,25 4. l0,35-11, ,30 - l2,l ,20-13, ,20-14, ,15-15, ,10-15, ,05-16, ,00-17,45 Tanórán kívüli tevékenységek rendje - Könyvtárhasználat rendjét az SZMSZ vonatkozó melléklete határozza meg. A könyvtáros gondoskodik a rend fenntartásáról. A könyvtár nyitvatartási ideje: a könyvtár vezetője által kiírt időpontokban. Munkarenddel kapcsolatos egyéb előírások: - A tanuló az első tanítási óra megkezdése előtt l5 perccel köteles az iskolában megjelenni. - A lázasan beteg tanulót az iskolaorvos (körzeti orvos) látja el, betegen nem jöhet iskolába. A betegségből, vagy a rendelésen való megjelenésből keletkező mulasztásokat igazolni kell. Az igazolás kérése a tanuló feladata, ellenőrzőben igazolva. - Az iskolaorvost rendelési időben (kedd ) között kereshetik fel a tanulók egészségügyi panaszaikkal. Az iskolai alkalmassági szűrővizsgálatok is a rendelési időben évente szervezetten zajlanak. - Tízórairól a tanuló úgy gondoskodik, hogy reggel magával hozza, mert tanítás alatt az épületet engedély nélkül el nem hagyhatja. Aki 18 éves elmúlt, a második ( ) és ötödik ( ) szünetben elhagyhatja az iskolát. Amíg az iskolán kívül tartózkodik, nem az iskola felelőssége a tanuló felügyelete. - A tanulók a tanítási órák megkezdése előtt, ill. az óraközi szünetekben jó idő esetén az udvaron, rossz idő esetén a folyosón és az aulában tartózkodnak. - A tanuló megjelenése, öltözete legyen tiszta, ízléses, célszerű: - az ünnepélyeken: a lányoknak: sötét szoknya, fehér blúz, nyakkendő, a fiúknak: sötét öltöny, fehér ing, nyakkendő, - testnevelési órákra: a lányoknak: tornadressz, tornacipő, és fehér zokni, a fiúknak: kék rövidnadrág, atlétatrikó, tornacipő, fehér zokni, 10

12 - konyhai foglalkozásokra: fehér köpeny és kendő vagy sapka, valamint zárt, nem vászoncipő használata kötelező, - kertészeti foglalkozásra: zárt munkaruha, és cipő használata kötelező, - asztalos műhelyben: zárt munkaruha, és cipő használata kötelező, - egészségügyi gyakorlat: fehér köpeny, fehér papucs, fehér zokni. - A tanuló a tanszereit, testnevelési órákra sportfelszerelését, az ellenőrző könyvét minden tanítási napon köteles elhozni. Elveszett ellenőrzőt csak az osztályfőnök tudtával vásárolhat az iskolatitkárnál. - A gyenge tanulmányi eredményű tanuló részére korrepetálást tanára kötelezővé teheti. Korrepetálás tartható a 0. órában., lyukas órában és tanítás után. - A pedagógusmunka segítésére az osztályokban a hetesek hivatottak. Hetesek feladatai: számba venni a hiányzókat jelenteni a létszámot a tanárnak ügyel az osztály rendjére, tisztaságára szellőztet gondoskodik krétáról, táblatörlőről, kezdéskor tiszta tábláról ha becsengetés után 5 perccel nem jelenik meg az ott tanító tanár, jelenti az igazgatónak (igazgatóhelyettesnek, ügyeletes tanárnak) Tanterem elhagyása: A termek tisztaságát a hetes ellenőrzi. Szükség esetén kérje az éppen órát tartó tanár segítségét. Az utolsó óra után a tantermet rendezetten kell hagyni, székeket felrakni az asztalra. Amennyiben a szemetelés nagyobb mérvű az elfogadhatónál, azt köteles az osztály vagy a vétkes feltakarítani. A folyosón, lépcsőházban, udvaron szándékosan szemetelők kötelesek a szemetet eltakarítani. A tantermek és folyosók felszereléséért a tanulók a felelősek. Az észlelt kárt a hetes az ügyeletes tanárnak azonnal jelentse! A köszönés mindig a napszaknak megfelelően történik. - Jó reggelt kívánok! - Jó napot kívánok! - Jó estét kívánok! Ha a diáknak több pénzt kellett magával hozni, tegye letétbe tanítás végéig a pénztárba. Iskolai ünnepélyek, megemlékezések, rendezvények: Tanévnyitó - Veni Sancte Október 6. - Aradi Vértanúk napja Október Nemzeti ünnep Október Adolf Kolping boldoggá avatása Október végén Kolping napok November Mindenszentek ünnepe, Halottak napja Karácsony Szalagavató 11

13 Február 25. A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja Március Nemzeti ünnep Húsvét Április 16. Holokauszt áldozatainak emléknapja Ballagás Tanévzáró - Te Deum Keresztény és hagyományőrző ünnepek 9. Helyiség- és területhasználat rendje: - Az iskola 6-18 óráig, tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltéréshez igazgatói engedély szükséges. Az iskolaépület helyiségeiben ügyelni kell a falak, berendezési tárgyak épségére és tisztaságára. A szaktantermekben csak tanári engedéllyel lehet tartózkodni /informatika termek, tornaterem, tanműhelyek/. - Az iskola tanulóinak, dolgozóinak joga, hogy az intézmény valamennyi helyiségét, létesítményét rendeltetésszerűen használja. - A tantermekben és az egyéb helyiségekben bármilyen elektromos eszközt, gépet bekapcsolni csak tanári engedéllyel szabad. Azonnal jelezni kell, ha bármely gép meghibásodik. Firkálás, szándékos károkozás esetén a gondviselő kártérítéssel tartozik. - Vagyonvédelmi okokból az iskola szaktantermeit minden eltávozás, az egyéb termeket pedig az utolsó óra után be kell zárni. - Élelmiszer és más anyagok bevitele a szaktantermekbe, laborokba, tornaterembe tilos! - Tanítási idő után a tanulók csak pedagógus felügyelete mellett tartózkodhatnak az iskola területén. - Testnevelő tanárok engedélyével - felügyelet mellett a tanulók használhatják az iskolai sportpályát, tornatermet és a sportfelszereléseket tanítási időn kívül is, az eszközök állapotára és hiánytalan meglétére ügyelve. - A tűzvédelmi és balesetvédelmi rendszabályok vonatkozó részét betartva; a balesetet azonnal jelenteni kell a szaktanárnak vagy az osztályfőnöknek. - A balestek elkerülése végett az iskola területére csak engedéllyel lehet járművel behajtani (autó, motorkerékpár, kerékpár). Az iskola udvarán kialakított kerékpártárolót az előírásoknak megfelelően kell használni. - Az iskolai diákönkormányzat - előzetes iskolavezetési egyeztetéssel - tanítási időn kívül használhatja az általa választott termet üléseinek lebonyolításához. - Az intézmény helyiségei az igazgató előzetes engedélye alapján bérbe adhatók. A bérleti szerződésben meg kell határozni a rendeltetésszerű használat rendjét és idejét. A bérbeadás nem zavarhatja az iskolai élet rendjét! Tantermek: Minden osztályfelelős azért a tanteremért, amelyikben az órája van. A berendezés rongálása szigorúan tilos! Rongálásért a tanuló, illetve gondviselője anyagi felelősséggel tartozik. A rongálást elkövető tanuló ellen fegyelmi eljárás kezdeményezhető. Bármilyen rongálást azonnal jelenteni kell az órát tartó tanárnak. Szaktantermek: A helyiségben a tanulók csak tanári felügyelettel tartózkodhatnak. A tanuló a használt eszközökért anyagi felelősséggel tartozik. Károkozás esetén az okozott kárt megtéríteni köteles. A tanulók kötelesek betartani a balesetvédelmi előírásokat. 12

14 Tanműhelyek: A helyiségben a tanulók csak tanári felügyelettel tartózkodhatnak. A tanuló a használt eszközökért anyagi felelősséggel tartozik. Szándékos károkozás esetén az okozott kárt megtéríteni köteles. A tanulók kötelesek betartani a balesetvédelmi előírásokat. Tornaterem: A helyiségben a tanulók csak tanári felügyelettel tartózkodhatnak. A tanuló a használt eszközökért anyagi felelősséggel tartozik. Szándékos károkozás esetén az okozott kárt megtéríteni köteles. A tanulók kötelesek betartani a balesetvédelmi előírásokat. A tornatermet csak megfelelő felszereléssel lehet használni. 10. Az értékelés rendje: A diákok munkájának legfontosabb mérőeszköze az osztályozási rendszer. Számonkérés formái: szóbeli, írásbeli, otthoni írásbeli munka - Felelés: a tanuló szóban számot ad a napi tananyag elsajátítási szintjéről. Értékelése egyszeres súlyozású érdemjeggyel történik. - Röpdolgozat: a szóbeli felelést helyettesítő, a napi tananyagot számonkérő írásbeli kötelezettség, korlátozás nélkül iratható. Értékelésének súlya a szóbeli feleletével azonos. - Témazáró írásbeli számonkérés: átfogó tudásról számot adó, fejezetet lezáró számonkérés, minden tanuló részére kötelező a megírása. Értékeléskor a kapott érdemjegy súlya duplán számít. A témazáró írását a szaktanár köteles minimum egy héttel korábban bejelenteni. Egy napon kettőnél több ilyen számonkérés egy osztályban nem alkalmazható. Az írásbeli számonkéréseket a szaktanár két héten belül köteles értékelni, az érdemjegyeket ismertetni, a javított munkát a tanuló megtekintheti. - Félévi vizsga kis érettségi : a szakközépiskolás osztályokba évfolyamon félévi és év végi vizsgát szervezünk, amit az érettségi vizsga lebonyolításának szabályai szerint bonyolítunk le. A tanulók részvétele kötelező, értékelésének súlya duplán számít. A félévi osztályzás az első félévben, míg az év végi a teljes tanévben végzett munkát tükrözi. A félévi és az év végi érdemjegyeket a szaktanár (aki az osztályozó értekezleten a tantestület tagjaitól segítséget kérhet) határozza meg. A 0. felzárkóztató évfolyamon az értékelés szöveges formában történik. Indokolt esetben az évközi érdemjegyek számtani átlagától eltérő érdemjegyet is meghatározhat a szaktanár. A szaktanár a munkaközösséggel egyetértésben meghatározza és az év elején ismerteti a tanulókkal a teljesítendő minimális tantárgyi követelményeket. 13

15 Tanulmányi jegyek 5(D) kitűnő 5 jeles 4 jó a tanuló a jeles (5), szintet lényegesen meghaladó mértékben teljesített, és ezért tantárgyi dicséretben részesült a tanuló a törzsanyagon túli ismereteket is elsajátította, és segítség nélkül tudja alkalmazni a tanuló a törzsanyagot elsajátította, és segítség nélkül tudja alkalmazni 3 közepes a tanuló a törzsanyagot elsajátította, és segítséggel tudja alkalmazni 2 elégséges 1 elégtelen tanuló a törzsanyag lényegét elsajátította, és jelentős segítséggel tudja alkalmazni a tanuló a törzsanyagot sem sajátította el, vagy segítséggel is nehezen tudja alkalmazni Magatartás jegyek 5 példás 4 jó 3 változó 2 rossz az iskola közösségeiben kezdeményező vagy kiemelkedő munkát végez szavai és tettei összhangban vannak a tanulói jogokkal és kötelességekkel iskolában és iskolán kívül példamutatóan, a Házirend előírásai szerint viselkedik az egész tanévben ne legyen igazolatlan óra mulasztása az iskolai közösségi munkában részt vesz és a vállalt feladatokat a legjobb tehetsége szerint, becsülettel teljesíti a Házirend előírásait iskolában általában megtartja a tanév folyamán legfeljebb osztályfőnöki figyelmeztetésben részesült, és az egész tanévben legfeljebb 2 igazolatlan óra mulasztása volt igyekszik magát kivonni a közösségi munkából és a rábízott feladatokat vonakodva, képességeinek nem megfelelő színvonalon hajtja végre szavaiban és tetteiben gyakran hiányzik a tanulói jogok és kötelességek összhangja a Házirend utasításait iskolában és iskolán kívül gyakran megszegi a tanév folyamán osztályfőnöki intésben részesült és az egész tanévben maximum 3-7 igazolatlan óramulasztása volt közösségi munkát külön felhívásra sem végez, a kapott feladatokat tudatos hanyagsággal nem teljesíti a tanulói jogok és kötelességek egységének tudatos és sorozatos megbontásával tanulótársainak rossz példát mutat a Házirend előírásait többszöri figyelmeztetés ellenére tudatosan megsérti a tanévben megrovása vagy ennél súlyosabb fegyelmi büntetése volt, vagy az egész tanévben 10-nél több órát mulasztott igazolatlanul ha ellene fegyelmi határozat született 14

16 Szorgalmi jegyek 5 példás 4 jó 3 változó 2 hanyag a tanulmányi munkához való viszonya kifogástalan és példamutató, tanulmányi eredménye és teljesítménye a valódi képességeivel teljes összhangban van kötelességtudata a tanítási órákra való felkészülésben és az önképzésben példamutató, szóbeli és írásbeli feladatait önállóan, rendszeresen és pontosan teljesíti, a tanítási óra menetébe aktívan bekapcsolódik; szükség esetén elfogadja a tanulmányi támogatást és társait is segíti a tanulásban a tanuláshoz való viszonya jó, önképzésre általában gondot fordít, de tanulmányi teljesítménye valamivel képességei alatt van iskolai és otthoni tanulmányi munkáját elvégzi, de a folyamatos és rendszeres felkészülést néha elhanyagolja, a tanítási órán nem mindig aktív a tanulmányi munkát vonakodva, csak ismételt figyelmeztetésre végzi el, tanulmányi eredménye képességeihez mérten feltűnően alacsony kötelességtudata az órákra való felkészülésben nem megfelelő, szóbeli és írásbeli feladatait rendszertelenül, felületesen teljesíti, a tanítási órán általában passzív és figyelmetlen csekély erőfeszítést fejt ki tanulmányi teljesítményének javítására és a felajánlott segítséget sem fogadja el a tanulmányi munkájában teljesen megbízhatatlan és felelőtlen, képességeihez mérten rendkívül gyenge tanulmányi eredményt ér el tanulmányi kötelességét szándékosan vagy folyamatosan elmulasztja ha legalább egy tárgyból elégtelen a félévi vagy az év végi jegye A jutalmazás formái A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, a példamutatóan egységes helytállást tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. Az iskolában elismerésként a következő írásos dicséretek adhatók: * szaktanári * osztályfőnöki * igazgatói * nevelőtestületi Az egész évben kiemelkedő munkát végzett tanulók tantárgyi, szorgalmi és magatartási dicséretét a bizonyítványba kell bevezetni. Ezek a tanulók a tanév végén könyvvel, oklevéllel, vagy emlékjelvénnyel jutalmazhatók. A jutalmak odaítéléséről - a pedagógusok és az osztályközösség javaslatának meghallgatása után - az osztályfőnök dönt. Az a tanuló, akinek intézményi szinten is kiemelkedő a teljesítménye (tanulmányi és kulturális versenyek győztese, az év tanulója, az év sportolója, az iskoláért végzett kiemelkedő társadalmi munka résztvevője), jutalmát a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt nyilvánosan veszi át. A jutalmazásokat az intézmény faliújságján és az iskolarádióban ki kell hirdetni. 15

17 A tanulók magatartás és szorgalom minősítéséről az osztályban oktató-nevelő munkát végző pedagógusok javaslata alapján az osztályfőnök dönt a tanulók véleményének előzetes meghallgatása után. A csoportos jutalmazás formái Jutalomkirándulás, kulturális hozzájárulás (színház vagy kiállítás látogatásához). 11. Vizsgákra vonatkozó eljárásrend Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét, az osztályozó vizsgára jelentkezés módját és határidejét az iskola Pedagógiai programjában határozzuk meg. 12. Hivatalos ügyek intézésének rendje A tanulók, rendkívüli eseteket kivéve, minden kérésükkel az osztályfőnökükhöz fordulhatnak. Az osztályfőnöki hatáskört meghaladó kérdésekben az igazgató dönt, az osztályfőnök véleményét meghallgatva. Tanulók a titkárságot, a szokásos napi ügyek intézése miatt, csak félfogadási időben kereshetik fel. Az osztály több tanulóját érintő ügyben egyszerre kell a titkárságot felkeresni. 13. A tanuló anyagi felelőssége: Tettenérés esetén a tanuló az okozott kárért anyagi felelősséggel tartozik. Gondatlan károkozás esetén a tanuló felelőssége korlátozott, míg szándékos esetben a teljes kárt köteles megtéríteni. A kártérítés mértékéről a gazdasági igazgatóhelyettes javaslatára a tantestület dönt, vizsgálat alapján. A vizsgálat tényéről és a döntésről a tanulót és szüleit értesíteni kell, és fel kell szólítani a kár megtérítésére. A kártérítés elmaradása esetén az Nkt a alapján jár el, és előírásainak megfelelően az iskola pert indít! A tanuló bizonyítványát tartozás fejében visszatartani nem szabad! 14. Bombariadó esetén szükséges intézkedések: - Az épületben tartózkodó vezető értesítése szükséges. - A tanárok és a diákok a tűzriadó levonulási terve alapján elhagyják az épületet és a templom túloldalán gyülekeznek. Rendész és a gondnok biztosítja az épületet a rendőrök és a tűzszerészek megérkezéséig. - A bombariadó miatt elmaradt órák pótlása: - Ha az első három órában történik a bombariadó, az épület átvizsgálása után az aznapi órákat rövidített /35 perces/ formában megtartjuk. - Ha a órában történik a bombariadó, az elmaradt órákat két héten belül meghatározott napokon vagy a rákövetkező szombaton pótoljuk. 16

18 15. Szociális ösztöndíj, illetve szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei: Iskolánk anyagi helyzete miatt csak rendkívüli esetben tud szociális ösztöndíjat adni diákjai részére. A rászorulók aránya igen nagy, ezért a szociálpedagógusoknak és az ifjúságvédelmi felelősnek egyik állandó feladata az illetékes önkormányzatok, illetve gyermek- és családvédelmi szervekkel a szoros kapcsolat kiépítése annak érdekében, hogy a tanulni vágyó rászoruló tanulók minimális lehetőségeit biztosítani tudjuk. Felosztás elvei: (Az általunk biztosított ösztöndíj) 1./ Szociális rászorultság 2./ Családi háttér 3./ Tanulmányi eredmény 4./ Magatartás szorgalom 5./ Rendkívüli esemény 16. Térítési díj, tandíj befizetésére és visszafizetésére vonatkozó rendelkezések. A 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet alapján. 34. (1) Az állami szerv, az állami intézményfenntartó központ, az állami felsőoktatás intézmény, az önkormányzat, az önkormányzati társulás által fenntartott köznevelési intézményekben térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások: a) a 33. -ban meg nem határozott egyéb foglalkozások, b) alapfokú művészetoktatásban a heti hat tanórai foglalkozás a főtárgy gyakorlatának és elméletének elsajátításához, valamint tanévenkénti egy meghallgatás és egy művészi előadás, valamint e szolgáltatások körében az iskola létesítményeinek, felszereléseinek használata, továbbá az állami vizsga és a tanulmányok alatti vizsga, c) a nem tanköteles tanulónak az iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második alkalommal történő megismétlésekor a 33. (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott köznevelési közfeladatok, d) a független vizsga, e) az érettségi bizonyítvány megszerzése vagy a tanulói jogviszony megszűnése után az érettségi vizsga, továbbá az adott vizsgatárgyból a tanulói jogviszony fennállása alatt az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti sikertelen érettségi vizsga második vagy további javító- és pótló vizsgája, f) a tanulói jogviszony megszűnése után megkezdett szakmai vizsga (ideértve a javító- és pótló vizsgát is), továbbá a tanulói jogviszony fennállása alatt megkezdett, de be nem fejezett szakmai vizsga esetén a második vagy további javítóvizsga. (2) A gyermek, a tanuló a nevelési-oktatási intézményben igénybe vett étkezésért a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben meghatározottak szerint térítési díjat fizet. (3) Az iskolaszék, az óvodaszék, a kollégiumi szék annak hiányában a szülői szervezet (közösség) az intézményi tanács és iskolában az iskolai diákönkormányzat véleményének kikérésével meghatározhatja azt a legmagasabb összeget, amelyet a nevelési-oktatási 17

19 intézmény által szervezett, nem ingyenes szolgáltatások körébe tartozó program megvalósításánál nem lehet túllépni. 35. (1) Az állami szerv, az állami felsőoktatási intézmény, az önkormányzat és az önkormányzati társulás által fenntartott köznevelési intézményekben a térítési díj összege tanévenként, a tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának a) tizenöt húsz százaléka a 34. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben, b) öt húsz százaléka a 34. (1) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben tizennyolc éven aluli tanulóknál, c) tizenöt negyven százaléka a 34. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben tizennyolc éven felüli, de huszonkettő éven aluli tanulóknál, d) húsz negyven százaléka a 34. (1) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben. (2) Vendégtanulói jogviszony a 33. (1) bekezdés b) pont bj) alpontjában foglaltakat kivéve térítési díj fizetése mellett létesíthető. A vendégtanulói jogviszony esetén a térítési díj mértéke legfeljebb a szakmai feladatra a tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának három harminc százaléka lehet. (3) A térítési díjat a fenntartó által meghatározottak szerint a tanulmányi eredménytől függően csökkenteni kell, azonban egy tanítási évben a térítési díj összege nem lehet kevesebb az (1) bekezdésben meghatározott alsó határértéknél. (4) A 33. (1) bekezdés b) pont bg) alpontjában meghatározott vizsgák körén túl az érettségi vizsga az alábbiak szerint díjköteles: a) a vizsgázónak a középszintű érettségi vizsgáért ha a vizsgázó a jelentkezését nem egy adott középiskolába nyújtja be az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 15%-ának megfelelő, b) a vizsgázónak az emelt szintű érettségi vizsgáért az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 25%-ának megfelelő, ezer forintra kerekített összeget kell fizetnie a Hivatal számára. (5) A 34. (1) bekezdés e) pontja szerinti érettségi vizsgára jelentkező esetén, ha a vizsgaszervező nevelési-oktatási intézménybe nyújtja be a jelentkezési lapját, a (4) bekezdésben meghatározottakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a térítési díj összegét a vizsgaszervező nevelési-oktatási intézmény számára fizeti meg. (6) A 34. (1) bekezdés f) pontja szerinti szakmai vizsga térítési díja a szakmai vizsgadíj és a vizsgáztatási díjak kereteiről szóló, szakképzésért felelős miniszter által kiadott rendeletben meghatározott vizsgadíj és vizsgáztatási díj együttes összege egy tanulóra jutó hányadának mértékével azonos. (7) A 34. (1) bekezdés d) pontja szerinti független vizsga díját tantárgyanként kell megállapítani úgy, hogy tantárgyanként a vizsgadíj összege nem lehet magasabb, mint az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 3,75%-a. 36. (1) Az állami szerv, az állami intézményfenntartó központ, az állami felsőoktatási intézmény, az önkormányzat és az önkormányzati társulás által fenntartott köznevelési intézményekben tandíj megfizetése mellett igénybe vehető szolgáltatások: a) alapfokú művészetoktatásban a heti hat tanórát meghaladó tanórai foglalkozás, a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második vagy további alkalommal történő megismétlése, továbbá minden tanórai foglalkozás annak, aki nem tanköteles, feltéve, hogy nem áll tanulói jogviszonyban a nappali rendszerű vagy nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban, valamint annak, aki a huszonegyedik életévét betöltötte, b) a nevelési-oktatási intézményben a pedagógiai programhoz nem kapcsolódó nevelés és oktatás, valamint az ezzel összefüggő más szolgáltatás, 18

20 c) középfokú iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam harmadik és további alkalommal történő megismétlése, d) a tanulói jogviszony keretében a második vagy további szakképesítésre való felkészülés, beleértve a második vagy további szakmai vizsgát, annak javító- és pótló vizsgáit is. (2) A tandíj mértéke a kötelező feladatellátásban részt nem vevő, a külföldi nevelési-oktatási intézmény és a nemzetközi iskola kivételével tanévenként nem haladhatja meg a tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadát. A tandíj a tanulmányi eredménytől függően vagy a tanuló szociális helyzete alapján csökkenthető. (3) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti esetben az egy tanulóra jutó tandíj mértékét a nevelésioktatási intézmény vezetője a (2) bekezdésre és a 34. (6) bekezdésére figyelemmel állapítja meg. (4) A fenntartó határozhatja meg azokat a szabályokat, amelyek alapján a nevelési-oktatási intézmény vezetője dönt az e rendeletben meghatározottakon kívüli további térítésmentes ellátásról, a térítési díj és a tandíj összegéről, a tanulmányi eredmények alapján járó és a szociális helyzet alapján adható kedvezményekről és a befizetés módjáról. 17. Pénzbefizetések: Tanulóktól pénzt beszedni csak az előírt, ill. megengedett esetekben szabad. A befizetésekről mindenkor nyugtát kell kapnia a tanulóknak. Csoportos befizetés esetén névjegyzék is mellékelendő, amely tartalmazza a befizetés célját, a befizetett összeget és a tanuló aláírását. Ez egyaránt vonatkozik pénztári befizetésekre és a kirándulások előtakarékossági befizetéseire. 18. A házirend nyilvánossága: A Házirend elérhető és olvasható az iskola szervezeti és működési szabályzatának 4.sz. mellékleteként a honlapon. A tanulói jogviszony kezdetén minden diák kézhez kapja a házirend egy példányát. Átvételét és elfogadását mind a tanuló, mind pedig a szülő aláírásával igazolja. 19

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND 2014 Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 3 Küldetésnyilatkozat... 4 Jogszabályi háttér... 5 A házirend hatálya... 5 A házirend

Részletesebben

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és EGYMI 2230 Gyömrő, Teleki kastély

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és EGYMI 2230 Gyömrő, Teleki kastély Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és EGYMI 2230 Gyömrő, Teleki kastély HÁZIRENDJE Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember 1. Készítette:

Részletesebben

A Fehérgyarmati Móricz Zsigmond. Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE

A Fehérgyarmati Móricz Zsigmond. Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE A Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető rendelkezések... 3 Az intézmény adatai... 4 Az iskola nagyobb tanulóközösségei... 4 Jogok és kötelességek...

Részletesebben

A MISKOLCI SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM (MISKOLC, IFJÚSÁG U. 16-20.) OM AZONOSÍTÓ: 029337

A MISKOLCI SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM (MISKOLC, IFJÚSÁG U. 16-20.) OM AZONOSÍTÓ: 029337 Iktatószám:. /2015. ügyintéző: Gulyás József ig.h. Melléklet: Kollégiumi házirend nevelőtestületi ért. jkv. A MISKOLCI SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM (MISKOLC, IFJÚSÁG U. 16-20.)

Részletesebben

Érdi Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE

Érdi Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE Érdi Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE 2015. június 12-én a nevelőtestület által elfogadott. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 1. Az intézmény alapadatai... 4 2. Az iskola tanulóközösségei...

Részletesebben

Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium OM: 032609 HÁZIREND. OM azonosító: 032609

Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium OM: 032609 HÁZIREND. OM azonosító: 032609 Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium OM: 032609 HÁZIREND OM azonosító: 032609 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. Bevezető rendelkezések... 3 1. Az intézmény alapadatai...

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola. Házirend

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola. Házirend Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola Házirend 2 Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 Az iskola egyházi jellege és a nevelés irányultsága... 3 A házirend elfogadásának és módosításainak

Részletesebben

A MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

A MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE 2013 1 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A Házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2014. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND ÁLTALÁNOS ALAPELVEI... 3 1.1. A házirend célja... 3 1.2. Általános elvárások... 3 1.3. A házirend feladata... 3 1.4. A

Részletesebben

HÁZIREND. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola

HÁZIREND. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola HÁZIREND 2013 Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 3 II. A TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK MÓDJA... 5 II.1. A tanuló jogai... 5 II.2.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bevezető... 4 A házirend célja és feladata... 4 A házirend hatálya... 5 A házirend nyilvánossága... 5 I. A TANULÓ JOGVISZONYA...

TARTALOMJEGYZÉK. Bevezető... 4 A házirend célja és feladata... 4 A házirend hatálya... 5 A házirend nyilvánossága... 5 I. A TANULÓ JOGVISZONYA... ÚJPESTI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIREND 2013 Az intézmény adatai: Név: Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola Cím: 1041 Budapest, Görgey Artúr

Részletesebben

Házirend 2015.május 01-től

Házirend 2015.május 01-től Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Házirend 2015.május 01-től Tartalomjegyzék I. Az intézmény adatai... 3 II. Bevezetés... 4 1. Általános rendelkezések... 4 2. A házirend

Részletesebben

A WOSINSKY MÓR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE TOLNA 2013.

A WOSINSKY MÓR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE TOLNA 2013. A WOSINSKY MÓR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE TOLNA 2013. Készítette: Hága Lászlóné igazgató Hatályba lépés időpontja: 2013. január 1. Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 3

Részletesebben

Miskolci Fazola Henrik Szakképző Iskola

Miskolci Fazola Henrik Szakképző Iskola Miskolci Fazola Henrik Szakképző Iskola HÁZIREND 2014. Tartalomjegyzék II. Jogok és kötelességek...5 1. A tanulók jogai...5 2. Tanulói jogok gyakorlása...6 3. A tanulók kötelességei hogy:...7 III. Az iskola

Részletesebben

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TAGINTÉZMÉNYE KOSSUTH LAJOS KÖZGAZDASÁGI ÉS HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TAGINTÉZMÉNYE KOSSUTH LAJOS KÖZGAZDASÁGI ÉS HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TAGINTÉZMÉNYE KOSSUTH LAJOS KÖZGAZDASÁGI ÉS HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK: 1. ÁTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 2. TÁVOLMARADÁS,

Részletesebben

Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola. Házirend

Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola. Házirend Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Házirend 2013 Tartalomjegyzék I. Az intézmény adatai... 4 II. Bevezetés... 5 1. Általános rendelkezések... 5 2. A házirend jogszabályi

Részletesebben

BERG GUSZTÁV SZAKISKOLA HÁZIRENDJE

BERG GUSZTÁV SZAKISKOLA HÁZIRENDJE BERG GUSZTÁV SZAKISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Nagyné Szabó Nikoletta igazgató 1. A HÁZIREND - ÁLTALÁNOS ADATOK 1.1 A Házirend hatálya A Házirend az iskola diákjainak alkotmánya, belső jogszabály, melynek

Részletesebben

SZMSZIK Savaria Szakképző Iskolája HÁZIREND

SZMSZIK Savaria Szakképző Iskolája HÁZIREND SZMSZIK Savaria Szakképző Iskolája HÁZIREND 2013. Iskola neve és címe: Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Savaria Szakképző Iskolája 9700 Szombathely, Hadnagy utca 1. OM-azonosító: 036744

Részletesebben

THÁLIA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY TATABÁNYA HÁZIRENDJE

THÁLIA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY TATABÁNYA HÁZIRENDJE 1 THÁLIA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY TATABÁNYA HÁZIRENDJE A THÁLIA Alapfokú Művészeti Iskola Házirend módosítását a nevelőtestület és az iskola vezetősége készítette,.. számú határozatával döntött

Részletesebben

A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok, védő, óvó előírások... 10. (III. 8.) Kormányrendelet alapján...

A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok, védő, óvó előírások... 10. (III. 8.) Kormányrendelet alapján... Tartalomjegyzék A házirend célja és feladata... 3 A házirend hatálya... 3 A tanulók jogai... 3 A tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos rendelkezések... 5 Az osztályozó vizsgák követelményei évfolyamonként,

Részletesebben

A Pogány Frigyes Szakközépiskola

A Pogány Frigyes Szakközépiskola A Pogány Frigyes Szakközépiskola HÁZIRENDJE 2013. Oldal: 1 / 20 A Pogány Frigyes Szakközépiskola Házirendje A házirend alapjául szolgáló jogszabályok 2011. évi CXC. számú törvény a nemzeti köznevelésről,

Részletesebben

KT Általános és Középiskola Wattay Középiskola és Szakiskolája Házirend

KT Általános és Középiskola Wattay Középiskola és Szakiskolája Házirend KT Általános és Középiskola Wattay Középiskola és Szakiskolája Házirend Nevelőtestület által jóváhagyva: 2014. november 26. 1 Tartalom Jogszabályi hivatkozások, kapcsolódó szabályzatok... 2 Bevezetés...

Részletesebben

2013. HÁZIREND. A Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola

2013. HÁZIREND. A Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola 2013. HÁZIREND A Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola 1 Tartalom A házirend célja és feladata... 4 A házirend jogforrásai... 5 Preambulum... 5 A házirend hatálya... 6 A házirend

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján

HÁZIREND. mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján HÁZIREND mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján Magasabb szintű jogszabályok: Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Székesfehérvári Széchenyi István Műszaki Szakközépiskola. Házirend

Székesfehérvári Széchenyi István Műszaki Szakközépiskola. Házirend Székesfehérvári Széchenyi István Műszaki Szakközépiskola Házirend Sorszám: Módosítási szám: 8. Készítette: Dr. Vas Rezső Igazgató Jóváhagyta Fenntartó képviselője Hatálybalépés dátuma: 2013. 04. 01. Egyben

Részletesebben

ASBÓTH SÁNDOR TÉRSÉGI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY

ASBÓTH SÁNDOR TÉRSÉGI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY ASBÓTH SÁNDOR TÉRSÉGI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY ASBÓTH SÁNDOR SZÉKHELYINTÉZMÉNY, BÉRI BALOGH ÁDÁM TAGINTÉZMÉNY, NAGYVÁTHY JÁNOS TAGINTÉZMÉNY HÁZIREND 2009. 2 3 A házirend tartalma

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM azonosító: 032551 H Á Z I R E N D Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett Tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Vörösmarty Mihály 1 Az érdi Vörösmarty

Részletesebben

OM 201583 A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE ÁLTAL FENNTARTOTT 4024 DEBRECEN, KOSSUTH UTCA 44. 2013.

OM 201583 A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE ÁLTAL FENNTARTOTT 4024 DEBRECEN, KOSSUTH UTCA 44. 2013. OM 201583 A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE ÁLTAL FENNTARTOTT SZENT EFRÉM GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 4024 DEBRECEN, KOSSUTH UTCA 44. HÁZIRENDJE 2013. 1 Előszó Abban a tudatban,

Részletesebben

A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium. Házirendje 2013.

A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium. Házirendje 2013. A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium Házirendje 2013. Tartalom 1. A házirend célja és feladata; törvényi háttere... 2 2. A házirend hatálya... 2 3. A házirend nyilvánossága... 3 4. A tanulók jogai... 3

Részletesebben

Deák Diák Általános Iskola 1081 Budapest, Köztársaság tér 4 HÁZIRENDJE. Készítette: Dr. Várnai Andrásné Hatálybalépés időpontja:.

Deák Diák Általános Iskola 1081 Budapest, Köztársaság tér 4 HÁZIRENDJE. Készítette: Dr. Várnai Andrásné Hatálybalépés időpontja:. Deák Diák Általános Iskola 1081 Budapest, Köztársaság tér 4 HÁZIRENDJE Készítette: Dr. Várnai Andrásné Hatálybalépés időpontja:. Bevezető rendelkezések A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti

Részletesebben