2013 Szekszárdi Kolping Katolikus Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2013 Szekszárdi Kolping Katolikus Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola"

Átírás

1 2013 Házirend Szekszárdi Kolping Katolikus Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

2 Tartalom Alapadatok Tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos szabályok: Tanulói kötelességek teljesítése: Hiányzások igazolásának rendje: Tanulmányi munka A DINA digitális napló, szülő részéről történő hozzáférésének biztosítása: Fegyelmi vétségek meghatározása... 7 A tanulóval szemben a következő fegyelmező intézkedés hozható:... 8 Fegyelmi büntetések:... 8 Iskolába be nem hozható tárgyak köre: Iskolán kívüli magatartás általános követelményei Az iskola munkarendje:... 9 Az elméleti oktatás rendje:... 9 A tanórák időbeosztása: Tanórán kívüli tevékenységek rendje Munkarenddel kapcsolatos egyéb előírások: Iskolai ünnepélyek, megemlékezések, rendezvények: Helyiség- és területhasználat rendje: Az értékelés rendje: Tanulmányi jegyek Magatartás jegyek Szorgalmi jegyek A jutalmazás formái Vizsgákra vonatkozó eljárásrend Hivatalos ügyek intézésének rendje A tanuló anyagi felelőssége: Bombariadó esetén szükséges intézkedések: Szociális ösztöndíj, illetve szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei: Térítési díj, tandíj befizetésére és visszafizetésére vonatkozó rendelkezések Pénzbefizetések: A házirend nyilvánossága: Alapfokú Művészeti iskola: Művészeti tanár: Záró Rendelkezések:

3 Alapadatok Az intézmény neve: Szekszárdi Kolping Katolikus Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Az intézmény rövid neve: Szekszárdi Kolping Iskola Az intézmény címe: 7100 Szekszárd, Pázmány tér 4. Az intézmény fenntartója: Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet A fenntartó címe: 1134 Budapest, Huba u. 6. Jelen Házirend április 1.-jén lép hatályba, az eddigi házirendi szabályozás egyidejűleg hatályát veszti. A Házirend személyi hatálya kiterjed a tanulókra, pedagógusokra, az intézmény valamennyi alkalmazottjára. A Házirend az évi LXXIX. tv., a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet, a évi CXC. törvény a Nemezeti köznevelésről, valamint az iskola Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban SzMSz) alapján került kidolgozásra. A Házirend szabályai - mint a törvény felhatalmazásán alapuló iskolai belső jogi normák - kötelezőek az intézménnyel jogviszonyban álló minden személyre, tanulóra, pedagógusra és más alkalmazottra egyaránt. A szabályok nem csak a tanulókra kötelezőek! Az igaz, hogy a Házirend elsősorban a tanulókra tartalmaz magatartási szabályokat, de egyrészt a pedagógusokra és más alkalmazottakra is vonatkozhat, másrészt a tanulókra irányuló házirendi előírásokat a pedagógusoknak és más iskolai dolgozóknak is alkalmazni kell. 1. Tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos szabályok: 1) A tanulói jogviszony alapján a tanulóknak joguk van, hogy tájékoztatást kapjanak a személyüket és tanulmányaikat érintő kérdésekben, valamint e körben javaslatokat, kérdéseket intézhetnek pedagógusaikhoz, az iskola vezetőihez, és arra legkésőbb a megkereséstől számított harminc napon belül érdemi választ kell kapniuk. 2) Joguk van ahhoz, hogy hozzájussanak jogaik gyakorlásához szükséges információkhoz. Sérelmeikkel, problémáikkal, javaslataikkal a diákönkormányzat tagjaihoz fordulhatnak személyesen, vagy az általa kidolgozott fórumokon. A joggyakorláshoz szükséges írásos anyaghoz (törvény, rendelet) a könyvtárban juthatnak hozzá. 3) A tanulók nagyobb közösségének egy-egy osztály minősül. Ilyen közösséget érintő ügyek eldöntése előtt kötelezően ki kell kérni a diákönkormányzat véleményét. 4) Járhatnak az érdeklődésüknek megfelelő szakkörökbe, diákkörökbe, illetve ezek szervezését kezdeményezhetik. 2

4 5) Készíthetnek pályázatokat, részt vehetnek tanulmányi- és egyéb versenyeken, kirándulásokon, színház- és mozilátogatásokon, illetve más rendezvényeken. 6) Alapos indok alapján magántanulók lehetnek, kérhetik egyes tanórai foglalkozásokon való részvétel alóli felmentésüket. Kérelmükre a jogszabályban meghatározott eljárás szerint független vizsgabizottság előtt is számot adhatnak tudásukról. 7) Joguk van ahhoz, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljenek. Személyiségi jogaikat tiszteletben tartsák, személyes adottságaiknak, illetve állapotuknak megfelelő ellátásban részesüljenek, illetve segítségért fordulhassanak pedagógiai szakszolgálati intézményhez. 8) Jogszabályban előírt tankönyvtámogatást igényelhetnek, amelynek elosztási szempontjait az intézmény szervezeti és működési szabályzata tartalmazza. Méltányos esetben halasztást, vagy részletfizetést kérhetnek a tanszerek kifizetésére, amelyről az igazgató dönt. 9) Joguk van ahhoz, hogy hivatalos ügyeiket az iskola által meghatározott időpontokban és helyen intézhessék. 10) Joguk van továbbá ahhoz, hogy egyéni érdeksérelem vagy jogszabálysértés esetén írásban panaszt nyújthassanak be felülvizsgálat kérése céljából. Egyéni érdeksérelem esetén egy kijelölt bizottság, jogszabálysértés esetén az iskolafenntartó jogosult a panasz kivizsgálására. Minden egyéb - az iskolai élettel kapcsolatos érdeksérelmi ügyben az iskolai diákönkormányzathoz fordulhatnak, melynek intézési módját és rendjét a SzMSz tartalmazza. 11) Az igazgató bűncselekmény gyanúja esetén köteles feljelentést tenni, bárhonnan kap információt az iskolai ügyeivel kapcsolatban. 12) A tanuló joga, hogy biztonságban és egészséges környezetben oktassák, a személyi tisztaságát biztosító helyiségek a rendelkezésére álljanak. 13) A tanulók javaslataikkal részt vehetnek: - az iskola Házirendjének összeállításában - a jutalmazási és a fegyelmi szabályok kidolgozásában, mértékének meghatározásában. - a tanulmányi munka segítésében és a tanulmányi munkát kiegészítő iskolai tevékenységek (korrepetálás, szakköri munka, tanulmányi versenyek stb.) kezdeményezésében, népszerűsítésében és megvalósításában. 14) A tanulók igénybe vehetik az iskolában rendelkezésre álló eszközöket, az iskola létesítményeit (könyvtár, szertár, számítástechnikai tantermek, sportlétesítmények stb.) a vonatkozó szabályok betartásával. 15) A tanulók joga, hogy ismerjék tanáraik róluk alkotott véleményét, tanulmányi munkájuk elbírálását, érdemjegyeiket, a róluk készített jellemzést. 16) Szervezett iskolai foglalkozásokon a tanuló által előállított termék (érték) az iskola tulajdonát képzi. Ha az iskola értékesíti a tanuló által előállított terméket (tárgyi vagy szellemi), akkor a bevételből a tanuló által hozzáadott értékkel arányos juttatás illeti meg. 17) Véleményezési és javaslattevő jogok lehetőségei és formái a következők: 3

5 - a nevelőtestület tagjaival folytatott magánbeszélgetés - osztályfőnöki óra - osztály- és évfolyamgyűlések - fegyelmi bizottságban való képviselet, képviselet a szülői értekezleten - diákközgyűlés - igazgató, igazgatóhelyettesek - diákönkormányzati gyűlésen - gyermekvédelmi felelősnél - iskolaorvosnál 18) Joga van a tanulónak a szabadon választható tantárgyak és foglalkozások közül választani. 2. Tanulói kötelességek teljesítése: Az iskola minden tanulójának kötelessége, hogy: - betartsa az iskolai munkarendet, az intézmény szabályzatainak rendelkezéseit, - részt vegyen a tanórákon, a kötelező foglalkozásokon és a szakmai gyakorlaton, - rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással eleget tegyen - képességeinek megfelelően - tanulmányi kötelezettségének, - érdemjegyeit naprakészen vezesse ellenőrzőjében, - az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott, az oktatás során használt eszközöket, védje az iskola felszereléseit, létesítményeit, a kulturált környezetet, - biztosítsa a tanuláshoz szükséges külső feltételeket: csend, rend, fegyelem, a tanuláshoz szükséges felszerelést (pl.: tornaruha) magával hozza, - segítse az intézmény feladatainak teljesítését, hagyományainak ápolását és továbbfejlesztését, - tisztelje társait és az iskola dolgozóit, - védje saját és társai egészségét, éppen ezért tilos a dohányzás, az alkoholfogyasztás, kábítószer fogyasztás stb. - az iskolában tiszta, ápolt, kulturált külsővel, a helyhez, alkalomhoz illő, időjárásnak megfelelő öltözékben jelenjen meg, - az iskolai rendezvényeken, a szalagavatón, a ballagáson és az érettségi vizsgákon ünnepélyes, az alkalomhoz illő, egységes jellegű ruhában jelenjen meg, - őrizze, becsülje az iskola hagyományait, fogadja el Kolping eszméit, és ennek megfelelően éljen, - tanítási idő alatt az iskola területét a tanuló csak írásos tanári engedéllyel hagyhatja el, - mellékhelyiségek (WC) használata rendeltetésének megfelelően, kulturáltan történik, azaz a WC-ben firkálni, szemetelni, dohányozni tilos! - minden óra után a termet tisztán hagyva távozik a tanteremből, - az ellenőrzőjét minden tanítási napon köteles magával hozni, a kapott érdemjegyet beírni és hónap végén a szülővel aláíratni. Egyéb bejegyzéseket a legrövidebb időn belül köteles aláíratni, és ezt az osztályfőnöknek bemutatni. - az iskolahasználók törvényileg garantált személyiségi jogainak védelmében az iskola területén mobiltelefonnal, fényképezőgéppel, kamerával képeket, filmet, hangfelvételt készíteni tilos. Ellenkező esetben ezek a készülékek kikapcsolt állapotban, zárt, lepecsételt borítékba kerülnek, amelyeket csak szülő-gondozó vehet át. Az iskolába behozott, nem nevelő-oktató munkához szükséges tárgyakért, eszközökért (mobiltelefon, laptop, MP3 lejátszó, videokamera, Tablet, fényképezőgép) iskolánk felelősséget nem tud vállalni. 4

6 3. Hiányzások igazolásának rendje: - A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való távolmaradását az időtartamára vonatkozó szülői vagy orvosi írással igazolni. A hiányzás igazolását az ellenőrző könyvbe kell bejegyeztetni. A szülői igazolás nem haladhatja meg egy tanévben a 3 napot. 3 napon túli távollétet az igazgató engedélyezhet. - A tanuló számára előzetes távolmaradási engedélyt a szülő írásban kérhet Az engedély megadásáról tanévenként 2 napig az osztályfőnök, ezen túl az igazgató dönt. A döntés során figyelembe kell venni a tanuló tanulmányi előmenetelét, a magatartását, addigi mulasztásainak mennyiségét és azok okait. - Igazolatlan mulasztásnak minősül a hiányzás, ha a tanuló nem tud felmutatni orvosi, szülői, osztályfőnöki vagy szakoktatói igazolást a hiányzás után következő tanítási hét osztályfőnöki órájáig. 3 igazolatlan késés egy igazolatlan órának számít. - Az igazolatlan mulasztások háttereinek felderítésében az osztályfőnök a szociálpedagógussal együtt jár el, kezdeményezik a tankötelezettség megszerzésére vonatkozó szabálysértési eljárást. A szülő vagy a tanuló köteles 2 napon belül bejelenteni a tanuló osztályfőnökének és szakoktatójának, ha a tanuló beteg. A bejelentés történhet telefonon vagy személyesen. - A tanuló a tanítási óráról való késését és hiányzását a pedagógus a DINA naplóba, az osztályfőnök pedig az ellenőrző füzetbe bejegyzi. A gyakorlati oktatásról való mulasztását a szakoktató a DINA naplóba vezeti. A mulasztott órák heti - havi összesítését az osztályfőnök végzi. - Az osztályfőnöknek vagy szociálpedagógusnak ajánlott levélben kell értesíteni a szülőt, ha a gyermeke 3 napon keresztül nem jelenik meg az oktatáson és ennek okáról értesítést nem küldött. - Az előre nem látható események (betegség, időjárási, közlekedési nehézségek) kivételével a tanuló csak előzetes engedéllyel maradhat távol az iskolai foglalkozásról. A távolmaradást, a mulasztást követő első osztályfőnöki órán, de legkésőbb 8 napon belül igazolni kell. Amennyiben ez nem történik meg, a mulasztás igazolatlan hiányzásnak minősül. - A későn érkező tanulót későnek, a késés időtartamának megjelölésével írja be a tanár. 45 perc késedelmi idő esetén írható be egy igazolatlan óra. - A késő tanuló az órát nem zavarhatja! - A bejárók esetén a közlekedési okok miatti késés igazolható. - Napközben csak az iskolai kötelességteljesítés vagy egészségügyi ok miatti késés igazolható! Igazolatlan hiányzások fegyelmezési intézkedést vonnak maguk után! óra - osztályfőnöki figyelmeztetés óra - osztályfőnöki intés óra - igazgatói intés - l1-15 óra - igazgatói megrovás óra szigorú megrovás óra - áthelyezés másik osztályba óra eltiltás a tanév folytatásától 5

7 óra kizárás az iskolából (l6 év felett), ha az iskola a tanulót legalább 2 alkalommal írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire. A tanulói jogviszony megszűnéséről az iskola írásban értesíti a tanulót, ill. a szülőt (Nkt. 53. (4-6.)). - Ha a tanuló egy tanévben 250 óránál többet hiányzik, a tanév végén nem osztályozható. A nevelőtestület dönt a továbbhaladás módjáról (osztályozó vizsga, évismétlés). - Ha a tanuló valamely tantárgyból az éves óraszám 20%-ánál többet hiányzik, a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet, ellenkező esetben évet kell ismételnie. - Az osztályfőnök a tanuló szülőjét vagy gondviselőjét az első, továbbiakban 3 igazolatlan óránként köteles írásban értesíteni. - Abban az esetben, ha tanuló a megengedettnél többet hiányzott igazolatlanul, de még tanköteles, az iskola igazgatója szabálysértési eljárást kezdeményez a szülő vagy gondviselő ellen a helyi jegyzőnél. - Az osztályfőnök a félévi és év végi tanulmányi eredményeinek értesítésével egyidőben köteles a szülőt vagy gondviselőt tájékoztatni a tanulói hiányzásról. Igazolatlan hiányzás esetén értesítendők: 1 óra Szülő 10 óra Szülő Gyermekjóléti szolgálat Járási Gyámhivatal óra Szülő Gyermekjóléti szolgálat 30 óra Gyermekjóléti szolgálat Kormányhivatal Járási Hivatal (szabálysértési hatóság 50 óra Kormányhivatal Járási Gyámhivatal (szabálysértési hatóság) Jegyző, Állam kincstár 6

8 4. Tanulmányi munka - A tanulók egy nap maximum két 45 perces dolgozatot írhatnak. (Röpdolgozat - max. 15 perc, szódolgozat, felelés nem számít!) - Témazáró megíratását köteles a tanár egy héttel előre bejelenteni, s a dolgozatokat két héten belül kijavítani. Osztályozhatatlan az a tanuló, aki a témazáró, illetve évfolyamdolgozatok bármelyikének megírásán nem vett részt, illetve azt nem pótolta. - A csereutakon részt vevő tanulók a hazaérkezést követően 2 hetet kapnak a pótlásra. - A tanítási időben rendezett iskolai programokon való részvétel kötelező. - Tanulmányi versenyeken a megyei döntőbe jutott tanulók 1 nap, az országos döntőbe jutott tanulók 3 nap felkészülési időt kérhetnek. - Mulasztás miatt a tanév végén nem osztályozható az a tanuló, akinek egy tanévben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja az Nkt. 5. (1), 20/2012 (08.31.) EMMI rendeletben ( ) meghatározott mértéket: - a évfolyamokon a kettőszázötven tanítási órát, - a (szakképző) évfolyamokon a tanítási órák harminc százalékát, - egy adott tantárgyból bármely évfolyamon a tantárgy óráinak harminc százalékát, és emiatt a tanuló teljesítménye a tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető. - Mulasztás miatt a félév végén nem osztályozható az a tanuló, akinek a félévben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja egy adott tantárgyból bármely évfolyamon a tantárgy megtartott óráinak harminc százalékát, és emiatt a tanuló teljesítménye a félév közben nem volt érdemjeggyel értékelhető. - A félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie, ha - felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, - hiányzás mértéke miatt nem osztályozható, és a nevelőtestület az osztályfőnök és a szaktanár javaslata alapján úgy dönt, hogy osztályozó vizsgát tehet. Az osztályozó vizsga teljesítésének határideje: - félévkor: február 1-15., - a tanítási év végén: a javítóvizsgák ideje. Ha a tanuló a tanítási év végén nem osztályozható, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. 5. A DINA digitális napló, szülő részéről történő hozzáférésének biztosítása: A beiratkozáskor megkapott négyjegyű DINA azonosító és a tanuló oktatási azonosítószáma segítségével a honlap felületén a DINA Digitális Napló menüpontban Tanulói és szülői modul -ban léphet be szülő és diák egyaránt. Az elektronikus napló felületén a tanuló hiányzásai, érdemjegyei, órarendje és osztályfőnöki, szaktanári megjegyzések is elérhetőek. 6. Fegyelmi vétségek meghatározása 7

9 A tanuló, ha a házirendben foglalt kötelességét vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmező intézkedésben, illetve fegyelmi büntetésben részesíthető. Ugyanazért a kötelességszegésért csak egy fegyelmi büntetés állapítható meg. A tanulóval szemben a következő fegyelmező intézkedés hozható: - Szaktanári figyelmeztetés, intés: A tantárgy követelményeinek nem teljesítése, felszerelés hiánya, házi feladat többszöri hiánya, valamint az órákon foglalkozásokon előforduló többszöri fegyelmezetlenség miatt. - Osztályfőnöki figyelmeztetés, intés szóban (vagy) írásban: A tanuló halmozottan jelentkező tanulmányi és magatartásbeli kötelességeinek megszegése, a házirend enyhébb megsértése illetve igazolatlan mulasztása miatt. - Gyakorlati oktatásvezetői figyelmeztetés, intés. - Igazgatói figyelmeztetés, intés: Az igazgató fegyelmező intézkedéseit a körülmények mérlegelésével az osztályfőnök kezdeményezi. Fegyelmi büntetések: Az iskola nevelőtestülete illetve fegyelmi bizottsága hozhatja - megrovás - szigorú megrovás - meghatározott kedvezmények csökkentése, megvonása (szociális juttatásra nem vonatkozhat) - párhuzamos osztályba áthelyezés - áthelyezés másik iskolába - eltiltás a tanév folytatásától - kizárás az iskolából A fegyelmi eljárást a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kell lefolytatni. Tanulóknak alkohol, drog fogyasztása, terjesztése és a dohányzás az iskola területén, valamint annak szűkebb környezetében és az iskola rendezvényein szigorúan tilos! A tilalom megszegőit a legsúlyosabb büntetésben kell részesíteni. A tilalmat megszegők ellen fegyelmi eljárást kell indítani. (A fegyelmi eljárás során a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szerint kell eljárni.) Az iskolában a bombariadót bejelentő tanulónál a legsúlyosabb fegyelmi büntetéssel kell eljárni. Iskolába be nem hozható tárgyak köre: A tanulói jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek gyakorlásához, teljesítéséhez nem szükséges tárgyak iskolába történő behozatalát a Házirend tiltja. Így különösen nem behozhatóak: cigaretta, szeszesital, kábítószer, kereskedelmi célt szolgáló cikkek, tárgyak, veszélyt hordozó eszközök (robbanó, szúró, vágó eszköz). Ahhoz, hogy a pedagógus zavartalanul tarthasson órát és a többi tanuló is zavartalanul tanulhasson, ez alapján a zavaró készülék (mobiltelefon, laptop, MP3 lejátszó, videokamera, Tablet, fényképezőgép) órán elvehető. Nem viselhető tiltott önkényuralmi jelképet ábrázoló ruhadarab, más tárgy vagy testfestés. 7. Iskolán kívüli magatartás általános követelményei A szervezett iskolai programokon, vagy az iskolához kapcsolódó bármilyen eseményen, ahol a diák tanulói jogviszonyából eredően van jelen, a Házirend előírásai értelemszerűen alkalmazva érvényesek. Így pl. osztálykiránduláson, iskolai szervezésű orvosi ellátáson, annak oda és 8

10 visszaútján, közös színházlátogatáson stb. Ezen esetekben az adott foglalkozásért, programért felelős pedagógus kéri számon a Házirend betartását. Ugyanakkor megszűnik a kötelezettség és ezzel együtt a felelősségi köre is a foglalkozások után, pl. iskolából hazament. 8. Az iskola munkarendje: Az elméleti oktatás rendje: - A tanítás helye az iskola épületei, a sportpálya (udvar), a tanműhelyek és a kertészeti tangazdaság. - Az elméleti és gyakorlati oktatás egymást váltva ugyanazon napon (napokon) történik. - A tanítási órák 7 45 órakor kezdődnek és l7 45 óráig tartanak. Kivételes esetekben 0. óra kor kezdődik. Az egyes tanítási órákat 10 perces, ill. egy 15 perces szünet követi. Az óraközi szünetekben a tanulók felügyeletéről - folyosó ügyeleti beosztás szerint - a szaktanárok gondoskodnak. - Az összevont tankonyhai, varrodai, kertészeti, egészségügyi gyakorlatok szünet közbeiktatása nélkül folyamatosan követik egymást. Az oktató szabja meg a pihenő időt. A tanműhelyekben a gyakorlati oktatás reggel tól kezdődik. - "Lyukasórán" a tanulók jó idő esetén az udvaron, egyébként a könyvtárban tartózkodnak, vagy az aulában pingpongoznak. Az iskola területén csakis olyan tevékenységet folytathatnak, ami nem zavarja a tanítást. Az osztályfőnök vagy az ügyeletes tanár engedélyével (az ő felelősségére) a tanuló a városba kiengedhető (ebédelés, ügyintézés, vásárlás). 9

11 A tanórák időbeosztása: 0. óra 7,00-7, ,45-8, ,40-9, ,40 - l0,25 4. l0,35-11, ,30 - l2,l ,20-13, ,20-14, ,15-15, ,10-15, ,05-16, ,00-17,45 Tanórán kívüli tevékenységek rendje - Könyvtárhasználat rendjét az SZMSZ vonatkozó melléklete határozza meg. A könyvtáros gondoskodik a rend fenntartásáról. A könyvtár nyitvatartási ideje: a könyvtár vezetője által kiírt időpontokban. Munkarenddel kapcsolatos egyéb előírások: - A tanuló az első tanítási óra megkezdése előtt l5 perccel köteles az iskolában megjelenni. - A lázasan beteg tanulót az iskolaorvos (körzeti orvos) látja el, betegen nem jöhet iskolába. A betegségből, vagy a rendelésen való megjelenésből keletkező mulasztásokat igazolni kell. Az igazolás kérése a tanuló feladata, ellenőrzőben igazolva. - Az iskolaorvost rendelési időben (kedd ) között kereshetik fel a tanulók egészségügyi panaszaikkal. Az iskolai alkalmassági szűrővizsgálatok is a rendelési időben évente szervezetten zajlanak. - Tízórairól a tanuló úgy gondoskodik, hogy reggel magával hozza, mert tanítás alatt az épületet engedély nélkül el nem hagyhatja. Aki 18 éves elmúlt, a második ( ) és ötödik ( ) szünetben elhagyhatja az iskolát. Amíg az iskolán kívül tartózkodik, nem az iskola felelőssége a tanuló felügyelete. - A tanulók a tanítási órák megkezdése előtt, ill. az óraközi szünetekben jó idő esetén az udvaron, rossz idő esetén a folyosón és az aulában tartózkodnak. - A tanuló megjelenése, öltözete legyen tiszta, ízléses, célszerű: - az ünnepélyeken: a lányoknak: sötét szoknya, fehér blúz, nyakkendő, a fiúknak: sötét öltöny, fehér ing, nyakkendő, - testnevelési órákra: a lányoknak: tornadressz, tornacipő, és fehér zokni, a fiúknak: kék rövidnadrág, atlétatrikó, tornacipő, fehér zokni, 10

12 - konyhai foglalkozásokra: fehér köpeny és kendő vagy sapka, valamint zárt, nem vászoncipő használata kötelező, - kertészeti foglalkozásra: zárt munkaruha, és cipő használata kötelező, - asztalos műhelyben: zárt munkaruha, és cipő használata kötelező, - egészségügyi gyakorlat: fehér köpeny, fehér papucs, fehér zokni. - A tanuló a tanszereit, testnevelési órákra sportfelszerelését, az ellenőrző könyvét minden tanítási napon köteles elhozni. Elveszett ellenőrzőt csak az osztályfőnök tudtával vásárolhat az iskolatitkárnál. - A gyenge tanulmányi eredményű tanuló részére korrepetálást tanára kötelezővé teheti. Korrepetálás tartható a 0. órában., lyukas órában és tanítás után. - A pedagógusmunka segítésére az osztályokban a hetesek hivatottak. Hetesek feladatai: számba venni a hiányzókat jelenteni a létszámot a tanárnak ügyel az osztály rendjére, tisztaságára szellőztet gondoskodik krétáról, táblatörlőről, kezdéskor tiszta tábláról ha becsengetés után 5 perccel nem jelenik meg az ott tanító tanár, jelenti az igazgatónak (igazgatóhelyettesnek, ügyeletes tanárnak) Tanterem elhagyása: A termek tisztaságát a hetes ellenőrzi. Szükség esetén kérje az éppen órát tartó tanár segítségét. Az utolsó óra után a tantermet rendezetten kell hagyni, székeket felrakni az asztalra. Amennyiben a szemetelés nagyobb mérvű az elfogadhatónál, azt köteles az osztály vagy a vétkes feltakarítani. A folyosón, lépcsőházban, udvaron szándékosan szemetelők kötelesek a szemetet eltakarítani. A tantermek és folyosók felszereléséért a tanulók a felelősek. Az észlelt kárt a hetes az ügyeletes tanárnak azonnal jelentse! A köszönés mindig a napszaknak megfelelően történik. - Jó reggelt kívánok! - Jó napot kívánok! - Jó estét kívánok! Ha a diáknak több pénzt kellett magával hozni, tegye letétbe tanítás végéig a pénztárba. Iskolai ünnepélyek, megemlékezések, rendezvények: Tanévnyitó - Veni Sancte Október 6. - Aradi Vértanúk napja Október Nemzeti ünnep Október Adolf Kolping boldoggá avatása Október végén Kolping napok November Mindenszentek ünnepe, Halottak napja Karácsony Szalagavató 11

13 Február 25. A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja Március Nemzeti ünnep Húsvét Április 16. Holokauszt áldozatainak emléknapja Ballagás Tanévzáró - Te Deum Keresztény és hagyományőrző ünnepek 9. Helyiség- és területhasználat rendje: - Az iskola 6-18 óráig, tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltéréshez igazgatói engedély szükséges. Az iskolaépület helyiségeiben ügyelni kell a falak, berendezési tárgyak épségére és tisztaságára. A szaktantermekben csak tanári engedéllyel lehet tartózkodni /informatika termek, tornaterem, tanműhelyek/. - Az iskola tanulóinak, dolgozóinak joga, hogy az intézmény valamennyi helyiségét, létesítményét rendeltetésszerűen használja. - A tantermekben és az egyéb helyiségekben bármilyen elektromos eszközt, gépet bekapcsolni csak tanári engedéllyel szabad. Azonnal jelezni kell, ha bármely gép meghibásodik. Firkálás, szándékos károkozás esetén a gondviselő kártérítéssel tartozik. - Vagyonvédelmi okokból az iskola szaktantermeit minden eltávozás, az egyéb termeket pedig az utolsó óra után be kell zárni. - Élelmiszer és más anyagok bevitele a szaktantermekbe, laborokba, tornaterembe tilos! - Tanítási idő után a tanulók csak pedagógus felügyelete mellett tartózkodhatnak az iskola területén. - Testnevelő tanárok engedélyével - felügyelet mellett a tanulók használhatják az iskolai sportpályát, tornatermet és a sportfelszereléseket tanítási időn kívül is, az eszközök állapotára és hiánytalan meglétére ügyelve. - A tűzvédelmi és balesetvédelmi rendszabályok vonatkozó részét betartva; a balesetet azonnal jelenteni kell a szaktanárnak vagy az osztályfőnöknek. - A balestek elkerülése végett az iskola területére csak engedéllyel lehet járművel behajtani (autó, motorkerékpár, kerékpár). Az iskola udvarán kialakított kerékpártárolót az előírásoknak megfelelően kell használni. - Az iskolai diákönkormányzat - előzetes iskolavezetési egyeztetéssel - tanítási időn kívül használhatja az általa választott termet üléseinek lebonyolításához. - Az intézmény helyiségei az igazgató előzetes engedélye alapján bérbe adhatók. A bérleti szerződésben meg kell határozni a rendeltetésszerű használat rendjét és idejét. A bérbeadás nem zavarhatja az iskolai élet rendjét! Tantermek: Minden osztályfelelős azért a tanteremért, amelyikben az órája van. A berendezés rongálása szigorúan tilos! Rongálásért a tanuló, illetve gondviselője anyagi felelősséggel tartozik. A rongálást elkövető tanuló ellen fegyelmi eljárás kezdeményezhető. Bármilyen rongálást azonnal jelenteni kell az órát tartó tanárnak. Szaktantermek: A helyiségben a tanulók csak tanári felügyelettel tartózkodhatnak. A tanuló a használt eszközökért anyagi felelősséggel tartozik. Károkozás esetén az okozott kárt megtéríteni köteles. A tanulók kötelesek betartani a balesetvédelmi előírásokat. 12

14 Tanműhelyek: A helyiségben a tanulók csak tanári felügyelettel tartózkodhatnak. A tanuló a használt eszközökért anyagi felelősséggel tartozik. Szándékos károkozás esetén az okozott kárt megtéríteni köteles. A tanulók kötelesek betartani a balesetvédelmi előírásokat. Tornaterem: A helyiségben a tanulók csak tanári felügyelettel tartózkodhatnak. A tanuló a használt eszközökért anyagi felelősséggel tartozik. Szándékos károkozás esetén az okozott kárt megtéríteni köteles. A tanulók kötelesek betartani a balesetvédelmi előírásokat. A tornatermet csak megfelelő felszereléssel lehet használni. 10. Az értékelés rendje: A diákok munkájának legfontosabb mérőeszköze az osztályozási rendszer. Számonkérés formái: szóbeli, írásbeli, otthoni írásbeli munka - Felelés: a tanuló szóban számot ad a napi tananyag elsajátítási szintjéről. Értékelése egyszeres súlyozású érdemjeggyel történik. - Röpdolgozat: a szóbeli felelést helyettesítő, a napi tananyagot számonkérő írásbeli kötelezettség, korlátozás nélkül iratható. Értékelésének súlya a szóbeli feleletével azonos. - Témazáró írásbeli számonkérés: átfogó tudásról számot adó, fejezetet lezáró számonkérés, minden tanuló részére kötelező a megírása. Értékeléskor a kapott érdemjegy súlya duplán számít. A témazáró írását a szaktanár köteles minimum egy héttel korábban bejelenteni. Egy napon kettőnél több ilyen számonkérés egy osztályban nem alkalmazható. Az írásbeli számonkéréseket a szaktanár két héten belül köteles értékelni, az érdemjegyeket ismertetni, a javított munkát a tanuló megtekintheti. - Félévi vizsga kis érettségi : a szakközépiskolás osztályokba évfolyamon félévi és év végi vizsgát szervezünk, amit az érettségi vizsga lebonyolításának szabályai szerint bonyolítunk le. A tanulók részvétele kötelező, értékelésének súlya duplán számít. A félévi osztályzás az első félévben, míg az év végi a teljes tanévben végzett munkát tükrözi. A félévi és az év végi érdemjegyeket a szaktanár (aki az osztályozó értekezleten a tantestület tagjaitól segítséget kérhet) határozza meg. A 0. felzárkóztató évfolyamon az értékelés szöveges formában történik. Indokolt esetben az évközi érdemjegyek számtani átlagától eltérő érdemjegyet is meghatározhat a szaktanár. A szaktanár a munkaközösséggel egyetértésben meghatározza és az év elején ismerteti a tanulókkal a teljesítendő minimális tantárgyi követelményeket. 13

15 Tanulmányi jegyek 5(D) kitűnő 5 jeles 4 jó a tanuló a jeles (5), szintet lényegesen meghaladó mértékben teljesített, és ezért tantárgyi dicséretben részesült a tanuló a törzsanyagon túli ismereteket is elsajátította, és segítség nélkül tudja alkalmazni a tanuló a törzsanyagot elsajátította, és segítség nélkül tudja alkalmazni 3 közepes a tanuló a törzsanyagot elsajátította, és segítséggel tudja alkalmazni 2 elégséges 1 elégtelen tanuló a törzsanyag lényegét elsajátította, és jelentős segítséggel tudja alkalmazni a tanuló a törzsanyagot sem sajátította el, vagy segítséggel is nehezen tudja alkalmazni Magatartás jegyek 5 példás 4 jó 3 változó 2 rossz az iskola közösségeiben kezdeményező vagy kiemelkedő munkát végez szavai és tettei összhangban vannak a tanulói jogokkal és kötelességekkel iskolában és iskolán kívül példamutatóan, a Házirend előírásai szerint viselkedik az egész tanévben ne legyen igazolatlan óra mulasztása az iskolai közösségi munkában részt vesz és a vállalt feladatokat a legjobb tehetsége szerint, becsülettel teljesíti a Házirend előírásait iskolában általában megtartja a tanév folyamán legfeljebb osztályfőnöki figyelmeztetésben részesült, és az egész tanévben legfeljebb 2 igazolatlan óra mulasztása volt igyekszik magát kivonni a közösségi munkából és a rábízott feladatokat vonakodva, képességeinek nem megfelelő színvonalon hajtja végre szavaiban és tetteiben gyakran hiányzik a tanulói jogok és kötelességek összhangja a Házirend utasításait iskolában és iskolán kívül gyakran megszegi a tanév folyamán osztályfőnöki intésben részesült és az egész tanévben maximum 3-7 igazolatlan óramulasztása volt közösségi munkát külön felhívásra sem végez, a kapott feladatokat tudatos hanyagsággal nem teljesíti a tanulói jogok és kötelességek egységének tudatos és sorozatos megbontásával tanulótársainak rossz példát mutat a Házirend előírásait többszöri figyelmeztetés ellenére tudatosan megsérti a tanévben megrovása vagy ennél súlyosabb fegyelmi büntetése volt, vagy az egész tanévben 10-nél több órát mulasztott igazolatlanul ha ellene fegyelmi határozat született 14

16 Szorgalmi jegyek 5 példás 4 jó 3 változó 2 hanyag a tanulmányi munkához való viszonya kifogástalan és példamutató, tanulmányi eredménye és teljesítménye a valódi képességeivel teljes összhangban van kötelességtudata a tanítási órákra való felkészülésben és az önképzésben példamutató, szóbeli és írásbeli feladatait önállóan, rendszeresen és pontosan teljesíti, a tanítási óra menetébe aktívan bekapcsolódik; szükség esetén elfogadja a tanulmányi támogatást és társait is segíti a tanulásban a tanuláshoz való viszonya jó, önképzésre általában gondot fordít, de tanulmányi teljesítménye valamivel képességei alatt van iskolai és otthoni tanulmányi munkáját elvégzi, de a folyamatos és rendszeres felkészülést néha elhanyagolja, a tanítási órán nem mindig aktív a tanulmányi munkát vonakodva, csak ismételt figyelmeztetésre végzi el, tanulmányi eredménye képességeihez mérten feltűnően alacsony kötelességtudata az órákra való felkészülésben nem megfelelő, szóbeli és írásbeli feladatait rendszertelenül, felületesen teljesíti, a tanítási órán általában passzív és figyelmetlen csekély erőfeszítést fejt ki tanulmányi teljesítményének javítására és a felajánlott segítséget sem fogadja el a tanulmányi munkájában teljesen megbízhatatlan és felelőtlen, képességeihez mérten rendkívül gyenge tanulmányi eredményt ér el tanulmányi kötelességét szándékosan vagy folyamatosan elmulasztja ha legalább egy tárgyból elégtelen a félévi vagy az év végi jegye A jutalmazás formái A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, a példamutatóan egységes helytállást tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. Az iskolában elismerésként a következő írásos dicséretek adhatók: * szaktanári * osztályfőnöki * igazgatói * nevelőtestületi Az egész évben kiemelkedő munkát végzett tanulók tantárgyi, szorgalmi és magatartási dicséretét a bizonyítványba kell bevezetni. Ezek a tanulók a tanév végén könyvvel, oklevéllel, vagy emlékjelvénnyel jutalmazhatók. A jutalmak odaítéléséről - a pedagógusok és az osztályközösség javaslatának meghallgatása után - az osztályfőnök dönt. Az a tanuló, akinek intézményi szinten is kiemelkedő a teljesítménye (tanulmányi és kulturális versenyek győztese, az év tanulója, az év sportolója, az iskoláért végzett kiemelkedő társadalmi munka résztvevője), jutalmát a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt nyilvánosan veszi át. A jutalmazásokat az intézmény faliújságján és az iskolarádióban ki kell hirdetni. 15

17 A tanulók magatartás és szorgalom minősítéséről az osztályban oktató-nevelő munkát végző pedagógusok javaslata alapján az osztályfőnök dönt a tanulók véleményének előzetes meghallgatása után. A csoportos jutalmazás formái Jutalomkirándulás, kulturális hozzájárulás (színház vagy kiállítás látogatásához). 11. Vizsgákra vonatkozó eljárásrend Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét, az osztályozó vizsgára jelentkezés módját és határidejét az iskola Pedagógiai programjában határozzuk meg. 12. Hivatalos ügyek intézésének rendje A tanulók, rendkívüli eseteket kivéve, minden kérésükkel az osztályfőnökükhöz fordulhatnak. Az osztályfőnöki hatáskört meghaladó kérdésekben az igazgató dönt, az osztályfőnök véleményét meghallgatva. Tanulók a titkárságot, a szokásos napi ügyek intézése miatt, csak félfogadási időben kereshetik fel. Az osztály több tanulóját érintő ügyben egyszerre kell a titkárságot felkeresni. 13. A tanuló anyagi felelőssége: Tettenérés esetén a tanuló az okozott kárért anyagi felelősséggel tartozik. Gondatlan károkozás esetén a tanuló felelőssége korlátozott, míg szándékos esetben a teljes kárt köteles megtéríteni. A kártérítés mértékéről a gazdasági igazgatóhelyettes javaslatára a tantestület dönt, vizsgálat alapján. A vizsgálat tényéről és a döntésről a tanulót és szüleit értesíteni kell, és fel kell szólítani a kár megtérítésére. A kártérítés elmaradása esetén az Nkt a alapján jár el, és előírásainak megfelelően az iskola pert indít! A tanuló bizonyítványát tartozás fejében visszatartani nem szabad! 14. Bombariadó esetén szükséges intézkedések: - Az épületben tartózkodó vezető értesítése szükséges. - A tanárok és a diákok a tűzriadó levonulási terve alapján elhagyják az épületet és a templom túloldalán gyülekeznek. Rendész és a gondnok biztosítja az épületet a rendőrök és a tűzszerészek megérkezéséig. - A bombariadó miatt elmaradt órák pótlása: - Ha az első három órában történik a bombariadó, az épület átvizsgálása után az aznapi órákat rövidített /35 perces/ formában megtartjuk. - Ha a órában történik a bombariadó, az elmaradt órákat két héten belül meghatározott napokon vagy a rákövetkező szombaton pótoljuk. 16

18 15. Szociális ösztöndíj, illetve szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei: Iskolánk anyagi helyzete miatt csak rendkívüli esetben tud szociális ösztöndíjat adni diákjai részére. A rászorulók aránya igen nagy, ezért a szociálpedagógusoknak és az ifjúságvédelmi felelősnek egyik állandó feladata az illetékes önkormányzatok, illetve gyermek- és családvédelmi szervekkel a szoros kapcsolat kiépítése annak érdekében, hogy a tanulni vágyó rászoruló tanulók minimális lehetőségeit biztosítani tudjuk. Felosztás elvei: (Az általunk biztosított ösztöndíj) 1./ Szociális rászorultság 2./ Családi háttér 3./ Tanulmányi eredmény 4./ Magatartás szorgalom 5./ Rendkívüli esemény 16. Térítési díj, tandíj befizetésére és visszafizetésére vonatkozó rendelkezések. A 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet alapján. 34. (1) Az állami szerv, az állami intézményfenntartó központ, az állami felsőoktatás intézmény, az önkormányzat, az önkormányzati társulás által fenntartott köznevelési intézményekben térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások: a) a 33. -ban meg nem határozott egyéb foglalkozások, b) alapfokú művészetoktatásban a heti hat tanórai foglalkozás a főtárgy gyakorlatának és elméletének elsajátításához, valamint tanévenkénti egy meghallgatás és egy művészi előadás, valamint e szolgáltatások körében az iskola létesítményeinek, felszereléseinek használata, továbbá az állami vizsga és a tanulmányok alatti vizsga, c) a nem tanköteles tanulónak az iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második alkalommal történő megismétlésekor a 33. (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott köznevelési közfeladatok, d) a független vizsga, e) az érettségi bizonyítvány megszerzése vagy a tanulói jogviszony megszűnése után az érettségi vizsga, továbbá az adott vizsgatárgyból a tanulói jogviszony fennállása alatt az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti sikertelen érettségi vizsga második vagy további javító- és pótló vizsgája, f) a tanulói jogviszony megszűnése után megkezdett szakmai vizsga (ideértve a javító- és pótló vizsgát is), továbbá a tanulói jogviszony fennállása alatt megkezdett, de be nem fejezett szakmai vizsga esetén a második vagy további javítóvizsga. (2) A gyermek, a tanuló a nevelési-oktatási intézményben igénybe vett étkezésért a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben meghatározottak szerint térítési díjat fizet. (3) Az iskolaszék, az óvodaszék, a kollégiumi szék annak hiányában a szülői szervezet (közösség) az intézményi tanács és iskolában az iskolai diákönkormányzat véleményének kikérésével meghatározhatja azt a legmagasabb összeget, amelyet a nevelési-oktatási 17

19 intézmény által szervezett, nem ingyenes szolgáltatások körébe tartozó program megvalósításánál nem lehet túllépni. 35. (1) Az állami szerv, az állami felsőoktatási intézmény, az önkormányzat és az önkormányzati társulás által fenntartott köznevelési intézményekben a térítési díj összege tanévenként, a tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának a) tizenöt húsz százaléka a 34. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben, b) öt húsz százaléka a 34. (1) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben tizennyolc éven aluli tanulóknál, c) tizenöt negyven százaléka a 34. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben tizennyolc éven felüli, de huszonkettő éven aluli tanulóknál, d) húsz negyven százaléka a 34. (1) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben. (2) Vendégtanulói jogviszony a 33. (1) bekezdés b) pont bj) alpontjában foglaltakat kivéve térítési díj fizetése mellett létesíthető. A vendégtanulói jogviszony esetén a térítési díj mértéke legfeljebb a szakmai feladatra a tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának három harminc százaléka lehet. (3) A térítési díjat a fenntartó által meghatározottak szerint a tanulmányi eredménytől függően csökkenteni kell, azonban egy tanítási évben a térítési díj összege nem lehet kevesebb az (1) bekezdésben meghatározott alsó határértéknél. (4) A 33. (1) bekezdés b) pont bg) alpontjában meghatározott vizsgák körén túl az érettségi vizsga az alábbiak szerint díjköteles: a) a vizsgázónak a középszintű érettségi vizsgáért ha a vizsgázó a jelentkezését nem egy adott középiskolába nyújtja be az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 15%-ának megfelelő, b) a vizsgázónak az emelt szintű érettségi vizsgáért az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 25%-ának megfelelő, ezer forintra kerekített összeget kell fizetnie a Hivatal számára. (5) A 34. (1) bekezdés e) pontja szerinti érettségi vizsgára jelentkező esetén, ha a vizsgaszervező nevelési-oktatási intézménybe nyújtja be a jelentkezési lapját, a (4) bekezdésben meghatározottakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a térítési díj összegét a vizsgaszervező nevelési-oktatási intézmény számára fizeti meg. (6) A 34. (1) bekezdés f) pontja szerinti szakmai vizsga térítési díja a szakmai vizsgadíj és a vizsgáztatási díjak kereteiről szóló, szakképzésért felelős miniszter által kiadott rendeletben meghatározott vizsgadíj és vizsgáztatási díj együttes összege egy tanulóra jutó hányadának mértékével azonos. (7) A 34. (1) bekezdés d) pontja szerinti független vizsga díját tantárgyanként kell megállapítani úgy, hogy tantárgyanként a vizsgadíj összege nem lehet magasabb, mint az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 3,75%-a. 36. (1) Az állami szerv, az állami intézményfenntartó központ, az állami felsőoktatási intézmény, az önkormányzat és az önkormányzati társulás által fenntartott köznevelési intézményekben tandíj megfizetése mellett igénybe vehető szolgáltatások: a) alapfokú művészetoktatásban a heti hat tanórát meghaladó tanórai foglalkozás, a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második vagy további alkalommal történő megismétlése, továbbá minden tanórai foglalkozás annak, aki nem tanköteles, feltéve, hogy nem áll tanulói jogviszonyban a nappali rendszerű vagy nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban, valamint annak, aki a huszonegyedik életévét betöltötte, b) a nevelési-oktatási intézményben a pedagógiai programhoz nem kapcsolódó nevelés és oktatás, valamint az ezzel összefüggő más szolgáltatás, 18

20 c) középfokú iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam harmadik és további alkalommal történő megismétlése, d) a tanulói jogviszony keretében a második vagy további szakképesítésre való felkészülés, beleértve a második vagy további szakmai vizsgát, annak javító- és pótló vizsgáit is. (2) A tandíj mértéke a kötelező feladatellátásban részt nem vevő, a külföldi nevelési-oktatási intézmény és a nemzetközi iskola kivételével tanévenként nem haladhatja meg a tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadát. A tandíj a tanulmányi eredménytől függően vagy a tanuló szociális helyzete alapján csökkenthető. (3) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti esetben az egy tanulóra jutó tandíj mértékét a nevelésioktatási intézmény vezetője a (2) bekezdésre és a 34. (6) bekezdésére figyelemmel állapítja meg. (4) A fenntartó határozhatja meg azokat a szabályokat, amelyek alapján a nevelési-oktatási intézmény vezetője dönt az e rendeletben meghatározottakon kívüli további térítésmentes ellátásról, a térítési díj és a tandíj összegéről, a tanulmányi eredmények alapján járó és a szociális helyzet alapján adható kedvezményekről és a befizetés módjáról. 17. Pénzbefizetések: Tanulóktól pénzt beszedni csak az előírt, ill. megengedett esetekben szabad. A befizetésekről mindenkor nyugtát kell kapnia a tanulóknak. Csoportos befizetés esetén névjegyzék is mellékelendő, amely tartalmazza a befizetés célját, a befizetett összeget és a tanuló aláírását. Ez egyaránt vonatkozik pénztári befizetésekre és a kirándulások előtakarékossági befizetéseire. 18. A házirend nyilvánossága: A Házirend elérhető és olvasható az iskola szervezeti és működési szabályzatának 4.sz. mellékleteként a honlapon. A tanulói jogviszony kezdetén minden diák kézhez kapja a házirend egy példányát. Átvételét és elfogadását mind a tanuló, mind pedig a szülő aláírásával igazolja. 19

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 21. SZÁMÚ MELLÉKLET ISKOLÁNKBAN AZ INGYENESEN IGÉNYBEVEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYZAT 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

FENNTARTÓ ÁLTAL TÖRTÉNŐ TÉRÍTÉSI DÍJ, TANDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, A SZOCIÁLIS ALAPON ADHATÓ KEDVEZMÉNYEK FELTÉTELEI

FENNTARTÓ ÁLTAL TÖRTÉNŐ TÉRÍTÉSI DÍJ, TANDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, A SZOCIÁLIS ALAPON ADHATÓ KEDVEZMÉNYEK FELTÉTELEI Módosítva: 2014. október 13. FENNTARTÓ ÁLTAL TÖRTÉNŐ TÉRÍTÉSI DÍJ, TANDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, A SZOCIÁLIS ALAPON ADHATÓ KEDVEZMÉNYEK FELTÉTELEI A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

Az iskola fegyelmi szabályzata

Az iskola fegyelmi szabályzata 1. A tanulói hiányzások igazolása Az iskola fegyelmi szabályzata a/ A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való távolmaradását az időtartamra vonatkozó szülő

Részletesebben

RENDELET. Törvényi előírások. Részletek a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendeletből

RENDELET. Törvényi előírások. Részletek a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendeletből RENDELET Törvényi előírások Részletek a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendeletből A térítési díj-fizetési kötelezettség 35. (1) Az állami szerv, az állami felsőoktatási intézmény, az önkormányzat és az önkormányzati

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma TÉRÍTÉSI DÍJ- ÉS TANDÍJFIZETÉSI SZABÁLYZAT 2014. április 6725 Szeged, Kálvária sgt. 84 62/551-548 OM azonosító: 200917 www. mffg.hu

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2012. (IX. 6.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2012. (IX. 6.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2012. (IX. 6.) önkormányzati rendelete a Paks Város Önkormányzata és a tagságával működő intézményfenntartó társulások által fenntartott nevelési-oktatási

Részletesebben

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY HÁZIREND Készítette: Stolár Mihály igazgató Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember

Részletesebben

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND 2009 ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI MÖZPONT HÁZIRENDJE 1. A tanítás és az iskola rendje 1.1 A tanulók iskolába érkezésének időpontja legkésőbb tíz

Részletesebben

A Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény

A Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény A Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény térítési díj és tandíjfizetési szabályzata Hatályos: 2012. év szeptember hó 1. napjától I. Törvényi háttér a térítési díj és a tandíj megállapításához

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 8105 Pétfürdő, Hősök tere 10., Telefon: 88/476-211, fax: 88/476-042 Adószám: 18926631-1-19 OM 100522 E-mail: kolping@kolpingpet.hu TÉRÍTÉSI

Részletesebben

A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. térítési díj és tandíjfizetési szabályzata

A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. térítési díj és tandíjfizetési szabályzata A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM térítési díj és tandíjfizetési szabályzata Hatályos: 2016. év szeptember hó 1. napjától I. Törvényi háttér a térítési díj

Részletesebben

1. SZ. MELLÉKLET TÉRÍTÉSI DÍJ, TANDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, A SZOCIÁLIS ALAPON ADHATÓ KEDVEZMÉNYEK FELTÉTELEI

1. SZ. MELLÉKLET TÉRÍTÉSI DÍJ, TANDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, A SZOCIÁLIS ALAPON ADHATÓ KEDVEZMÉNYEK FELTÉTELEI 1. SZ. MELLÉKLET TÉRÍTÉSI DÍJ, TANDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, A SZOCIÁLIS ALAPON ADHATÓ KEDVEZMÉNYEK FELTÉTELEI 2014 1. A szabályzat jogszabályi háttere A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 Tartalmi elemek Alapelvek és célok A házirend alapvető célja, hogy a köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvényben, valamint

Részletesebben

Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola Térítési- és Tandíj Szabályzata a 8/2014. (X.10.) KLIK elnöki utasítás alapján

Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola Térítési- és Tandíj Szabályzata a 8/2014. (X.10.) KLIK elnöki utasítás alapján Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola Térítési- és Tandíj Szabályzata a 8/2014. (X.10.) KLIK elnöki utasítás alapján I. Fejezet Általános rendelkezés 1. (1) A Szabályzat célja A Szabályzat célja, hogy

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya 1 Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2012. (XI. 28.) rendelete a Művészeti Iskolában alkalmazott térítési díj és tandíjfizetési kötelezettség megállapításának szabályairól Martonvásár

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 34/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 34/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 34/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat által fenntartott köznevelési intézményekben fizetendő térítési díjakról és tandíjakról Miskolc Megyei Jogú

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 10/2006./II. 15./ rendelete

Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 10/2006./II. 15./ rendelete Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2006./II. 15./ rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításának

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

Térítési díjak és a tandíj fizetésének szabályozása

Térítési díjak és a tandíj fizetésének szabályozása Térítési díjak és a tandíj fizetésének szabályozása a KHT. által fenntartott intézmények iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli képzéseinél. 2008. szeptember 1-től érvényes Szeged, 2008. június 15.

Részletesebben

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Szabóné Tóth Erika Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Mi is az a Házirend? Jogi forrás Intézményi belső normatív szabály. Jogi szabály, amelynek szükségszerű és nélkülözhetetlen tartalmi és eljárásbeli

Részletesebben

GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA. (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND

GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA. (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND 2013 Tartalom 1. A Házirend célja és feladata, hatálya... Hiba! A könyvjelző nem 1.1.A házirend hatálya...

Részletesebben

Közgazdasági Szakgimnáziuma

Közgazdasági Szakgimnáziuma Az iskola munkarendje Az iskola éves munkatervét a nevelőtestület határozza meg a Szülői Szervezet és a Diákönkormányzat véleménye alapján. A tanítás nélküli munkanapok időpontjait az éves munkaterv tartalmazza.

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola Házirend TARTALOMJEGYZÉK Intézmény adatai... 3 Bevezető rendelkezések... 3 Alkalmazási kör:... 3 A jogi szabályozás alapjai... 3 A nyilvánosságra hozatal

Részletesebben

DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Cím: 7200 Dombóvár, Bezerédj I. u. 2/b Telefon/Fax: +36-74-466-530 E-mail: muveszeti65@gmail.com OM-azonosító: 036393 Számlaszám: 10046003-00330857-00000000

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2012.(XI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2012.(XI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2012.(XI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A nevelési-oktatási és alapfokú művészetoktatási intézményben a tanulók által fizetendő térítési díjról és tandíjról

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2012. (IX. 5.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2012. (IX. 5.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2012. (IX. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat fenntartásában működő köznevelési intézményben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendő térítési

Részletesebben

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 HÁZIREND Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola Tartalomjegyzék I. A házirend célja, feladata... 3 II. A házirend hatálya... 3 III. A házirend nyilvánossága... 4 IV. A tanulók

Részletesebben

Zeneművészeti ág - egyéni képzés

Zeneművészeti ág - egyéni képzés Budapest XV. kerületi Hubay Jenő Zeneiskola és Alapfokú Művészeti Iskolában fizetendő Térítési díjak és tandíjak mértéke a 2015/16. tanévre 1 Zeneművészeti ág - egyéni képzés egy művészeti ágban, heti

Részletesebben

1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E. 2012/2013-as tanév

1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E. 2012/2013-as tanév 1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E 2012/2013-as tanév Tanulóink eredményes munkája érdekében a Házirend betartása és betartatása, a benne rögzített

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

HÁZIREND. Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola. Székhely: 2600 Vác, Konstantin tér 8. OM azonosítója: 040015

HÁZIREND. Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola. Székhely: 2600 Vác, Konstantin tér 8. OM azonosítója: 040015 HÁZIREND Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Székhely: 2600 Vác, Konstantin tér 8. OM azonosítója: 040015 1. BEVEZETŐ... 3 1.1. A Házirend területi hatálya... 3 1.2. A Házirend személyi hatálya...

Részletesebben

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA. H á z i r e n d 2013/2014.

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA. H á z i r e n d 2013/2014. LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA H á z i r e n d 2013/2014. A házirend célja A nevelőtestület és a tanulókat képviselő diákönkormányzat által meghatározott házirend biztosítja az intézmény közösségi életének

Részletesebben

1. Általános rendelkezések 1.

1. Általános rendelkezések 1. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2010. (XI.26.) rendelete a Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat művészetoktatási

Részletesebben

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE 2010. június 28. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 1. Az intézmény alapadatai... 4 2. Az iskola tanulóközösségei... 5 II. Jogok és kötelességek... 6

Részletesebben

A PÉCSI MARTYN FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA H Á Z I R E N D J E

A PÉCSI MARTYN FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA H Á Z I R E N D J E A PÉCSI MARTYN FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 7625 Pécs, Cserző köz 2. H Á Z I R E N D J E (Pécs, 2013.) A házirend a Pécsi Martyn Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola tanulóira vonatkozik. Érvényes: a tanév

Részletesebben

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012.

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. Janikovszky Éva / Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 4 1.1 A házirend célja és feladata 4 1.2 A házirend elfogadásának és módosításának szabályai 4 1.3 A házirend

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA CISZTERCI SZENT MARGIT ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA PÉCS 1 KOLLÉGIUMI TÉRÍTÉSI DÍJ Azon kollégisták számára fizetendő, akik nappali oktatás munkarendje

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM AZONOSÍTÓ: 032551 VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VIZSGASZABÁLYZAT 2013 Az emberi erőforrások miniszterének 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 12. OM azonosító: 031197 Hatályos: 2015. szeptember 7-től I. Az intézmény adatai; a házirend hatálya, elfogadásának menete

Részletesebben

A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 40 (7) bekezdésének előírásai értelmében az iskola életével kapcsolatos egyes

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 31.) önkormányzati RENDELETE

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 31.) önkormányzati RENDELETE Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 31.) önkormányzati RENDELETE A Lőrinci Város Önkormányzata fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési és tandíjak

Részletesebben

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje Házirend Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend, Rákóczi u. 2. OM: 036745 1. Bevezetés 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (továbbiakban Nkt.) 25..(3.) bekezdésének előírása

Részletesebben

SZABÁLYZAT a térítési díjak és a tandíj fizetéséről

SZABÁLYZAT a térítési díjak és a tandíj fizetéséről School of Business Vezető képző és Tanácsadó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 12. SZABÁLYZAT a térítési díjak és a tandíj fizetéséről, Ervényes: 2013. szeptember 1-től Jóváhagyta:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004.

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. A házirend részei: 0. Bevezető 1. Tanulói jogok 2. Tanulói kötelességek 3. Iskolai munkarend 4. Egyéb rendelkezések 5. Az iskola Etikai

Részletesebben

A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE

A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a kötelezettségek végrehajtásának módját, továbbá az iskola által elvárt viselkedés szabályait tartalmazza

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a módosításról szóló 8/2007. (VI. 28.)önkormányzati rendelettel.)

(Egységes szerkezetben a módosításról szóló 8/2007. (VI. 28.)önkormányzati rendelettel.) Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselőtestületének 20/2005. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a térítési díj- és tandíjfizetési kötelezettség helyi szabályozásáról (Egységes szerkezetben a módosításról

Részletesebben

Tartalomjegyzék Tartalom

Tartalomjegyzék Tartalom Tartalomjegyzék Tartalom 1. Házirend fogalma... 4 2. A házirend hatálya... 4 3. Tanulók véleménynyilvánítási joga, a házirend elfogadása... 4 4. A házirend nyilvános... 5 5. A gyermekek, a tanulók kötelességei...

Részletesebben

A HAGYOMÁNYŐRZŐ Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirendje

A HAGYOMÁNYŐRZŐ Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirendje A HAGYOMÁNYŐRZŐ Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirendje A tanuló a beiratkozástól számítva a Fantázia Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (továbbiakban iskola) növendéke, így vonatkoznak rá a Házirend

Részletesebben

A rendelet hatálya. A térítési díj mértéke, és a térítési díjfizetési kötelezettsége

A rendelet hatálya. A térítési díj mértéke, és a térítési díjfizetési kötelezettsége A Szarvasi Önkormányzat 22/2008. (VIII.29) rendeletével módosított 34/2006. (XI. 24.) rendelete a térítési díj- és tandíjfizetési kötelezettség szabályozásáról A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA CISZTERCI SZENT MARGIT ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA PÉCS 1 KOLLÉGIUMI TÉRÍTÉSI DÍJ Azon kollégisták számára fizetendő, akik nappali

Részletesebben

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND A házirend az intézmény tanulóinak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az intézmény munkarendjét. Betartása és betartatása minden tanulónak és

Részletesebben

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Hatályba lép: 2013. szeptember 2. Horváth Zoltán igazgató 1 A HÁZIREND CÉLJA... 5 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 3 A TANULÓK KÖTELESSÉGEI... 6 4 A

Részletesebben

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén,

Részletesebben

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. OM:035472 Igazgató: Aranyiné Farkas Magdolna Magántanulói szabályzat 1.) Jogszabályi

Részletesebben

Házirend. Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14.

Házirend. Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14. Házirend Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14. Általános szabályok A házirend célja és feladata A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2016/2017. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

Szolnoki Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola OM:040099 HÁZIREND

Szolnoki Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola OM:040099 HÁZIREND TARTALOM 1. BEVEZETÉS 1. 1 A házirend célja 1.2. A házirend hatálya 1.3 A házirend nyilvánossága 2. AZ ISKOLA MUNKARENDJE 2.1 Az iskolai tanulói munkarend 2.2 A tanítási órák, foglalkozások közötti szünetek

Részletesebben

HÁZIREND. Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola

HÁZIREND. Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola HÁZIREND Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola Bevezető rendelkezések A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési

Részletesebben

HÁZIREND. Tartalomjegyzék

HÁZIREND. Tartalomjegyzék HÁZIREND 2015. HÁZIREND Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3. 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE S O I - / l u ì Készült a 2012. november 21-én tartandó Képviselő-testületi ülésre! Készítette: Bucella Gézáné közoktatási referens Tárgy: Javaslat

Részletesebben

HÁZIREND. Orosháza 2015.

HÁZIREND. Orosháza 2015. HÁZIREND Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések... 3 1. A házirend célja és feladata... 3 2. A házirend hatálya... 3 3. A házirend nyilvánossága... 3 4. A házirend felülvizsgálata...

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 19/2006. ( VIII.23. ) rendelete

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 19/2006. ( VIII.23. ) rendelete KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 19/2006. ( VIII.23. ) rendelete az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési és tandíj megállapításának szabályairól

Részletesebben

I. A házirend célja és feladata

I. A házirend célja és feladata HÁZIREND,mely a Szigetszentmártoni Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. TARTALOM I. Házirend célja és feladata II. Bevezető

Részletesebben

SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015.

SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015. SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015. Iskola neve és címe: Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum Savaria Közlekedési Szakképző Iskolája és Kollégiuma 9700 Szombathely,

Részletesebben

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig.

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. 2012. A tanulószoba időbeosztása: Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. A tanulószoba helyszíne: 6. osztály tanterme A tanulószoba

Részletesebben

A SZIGETVÁRI WEINER LEÓ

A SZIGETVÁRI WEINER LEÓ A SZIGETVÁRI WEINER LEÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA H Á Z I R E N D J E 2 0 1 3 SZIGETVÁR, Zárda u. 2. A házirend hatálya: A Szigetvári Weiner Leó Alapfokú Művészeti Iskola házirendje kiterjed az iskolával

Részletesebben

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE Házirend 1. Bevezető rendelkezések... 3 1.1. Az intézmény adatai... 3 1.2. Az iskola tanulóközösségei... 3 1.3. A szülőkkel való kapcsolattartás fórumai... 4 2. Az

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Szám: 37.903/2012. Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Javaslat az oktatási intézményekben fizetendő térítési díjakról és tandíjakról szóló 18/2005.(III. 31.) Ör.sz rendelet módosításáról szóló

Részletesebben

Dunaferr Szakközép- és Szakiskola Házirend - 2012/2013 tanév H Á Z I R E N D

Dunaferr Szakközép- és Szakiskola Házirend - 2012/2013 tanév H Á Z I R E N D H Á Z I R E N D I. Készült a DUNAFERR Szakközép és Szakiskolában Dunaújváros Vasmű tér 1-2. OM: 030213 Hatálybalépés ideje: 2012. év szeptember 1. A Házirend hatálya A Házirend területi hatálya az iskolai

Részletesebben

Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND. Vasad,2013. március 28.

Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND. Vasad,2013. március 28. Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND Vasad,2013. március 28. A V A S A D I Á L T A L Á N O S I S K O L A H Á Z I R E N D JE mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2013/2014. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

Vecsési Zeneiskola. Alapfokú Művészeti Iskola. Házirendje

Vecsési Zeneiskola. Alapfokú Művészeti Iskola. Házirendje Iktatószám:.../2013 A Vecsési Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje OM azonosító: 040033 Székhely: 2220 Vecsés, Erzsébet tér 1. 1 Bevezetés A házirend szabályozza a jogok és kötelességek gyakorlásának

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND 2014 Tartalom 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Az Intézmény adatai... 3 3.Az iskola diákjainak jogai és kötelességei, tankötelezettség...

Részletesebben

MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 16/2005. (IX.12.) SZ. KT RENDELETE

MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 16/2005. (IX.12.) SZ. KT RENDELETE MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 16/2005. (IX.12.) SZ. KT RENDELETE az oktatási térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola HÁZIRENDJE

ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola HÁZIRENDJE ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola HÁZIRENDJE I. Általános rész 1. Az ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola házirendje a 2011. évi CXC. számú,

Részletesebben

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND HÁZIREND Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Házirend A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelezettségeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu HÁZIREND Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu A Házirend egységes együttműködési szabályzat tanulók, tanárok és szülők számára,

Részletesebben

HÁZIREND A székesfehérvári Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola házirendjének célja, hogy helyi gyakorlati, módszerbeli, eljárási és technikai szabályokkal szolgálja a köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND

Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND Bevezető rendelkezések A házirend valamennyi iskolapolgár (pedagógus, tanuló) számára szabályozza az együttműködés formáit. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket,

Részletesebben

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3.

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. 1 Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. Az intézmény adatai 1.4. Az iskola nagyobb tanulóközösségei

Részletesebben

Tanulmányok alatti vizsgák

Tanulmányok alatti vizsgák Tanulmányok alatti vizsgák A vizsgaszabályzat célja. Általános szabályok A vizsgaszabályzat célja a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái lebonyolítási rendjének szabályozása a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. HATÁLYBA LÉPÉS: - 2012. 09. 01. - 2013. 01. 01. - 2013. 09. 01. -2014. 09. 01. 2016. 01. 01. TANKÖTELEZETTSÉG az óvoda 3

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG (9090 Pannonhalma, Várkerület 1.) által fenntartott Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye (1098 Budapest, Toronyház

Részletesebben

SZABÁLYZAT a térítési díjak és a tandíj fizetéséről

SZABÁLYZAT a térítési díjak és a tandíj fizetéséről City College Nonprofit Kft. SZABÁLYZAT a térítési díjak és a tandíj fizetéséről Érvényes: 2014. július 1-től Jóváhagyta: a fenntartó nevében Bokor József ügyvezető Győr, 2014. június 30. A City College

Részletesebben

Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola (Kaposvár, Nagy Imre tér 2.) HÁZIREND

Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola (Kaposvár, Nagy Imre tér 2.) HÁZIREND Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola (Kaposvár, Nagy Imre tér 2.) HÁZIREND Készült: 2015. szeptember 1 Bevezetés Jogszabályi háttér: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény A nevelési- oktatási

Részletesebben

A SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZÉPISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE

A SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZÉPISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE A SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZÉPISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE Tartalomjegyzék: 1. A házirend célja, feladata, hatálya, elfogadásának szabályai 1. oldal 2. Az egyes tanulói jogok gyakorlása 2.

Részletesebben

SZÁRCSA ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZÁRCSA ÁLTALÁNOS ISKOLA dolgozni csak pontosan, szépen SZÁRCSA ÁLTALÁNOS ISKOLA JE 2015. 2 BEVEZETŐ... 3 I. AZ ISKOLAI MUNKARENDDEL, AZ ISKOLAI FOGLALKOZÁSOK RENDJÉVEL, AZ ISKOLA HELYISÉGEINEK, ESZKÖZEINEK HASZNÁLATÁVAL, A TANULÓBALESETEK

Részletesebben

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény 1. A tanulók jogai 1.1. Az intézmény szabadtéri sportlétesítményeit, játszóterét szorgalmi időben szabadon

Részletesebben

Házirend Bethlen Gábor Szakközépiskola

Házirend Bethlen Gábor Szakközépiskola Házirend Bethlen Gábor Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Telefonszám: 06 1 418 2040, 06 1 418 2829 Fax szám: 06 1 415 0789 Nevelési alapelveink Az iskola tanulóitól elvárjuk, hogy a pedagógiai

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2010. (VII.02.) önkormányzati rendelete a köznevelési 1 intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól Zalaegerszeg Megyei

Részletesebben

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 1 ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Hatos Tiborné intézményvezető helyettes Hatályba lépés időpontja: 2014. január 1. 1 2 Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 4 1. A házirend célja...

Részletesebben

Az iskola értékelési-ellenőrzési rendszere

Az iskola értékelési-ellenőrzési rendszere 1. Az ellenőrzés Az iskola értékelési-ellenőrzési rendszere Nevelő-oktató munkánk fontos feladatának tekintjük a tanulók tanulmányi munkájának, iskolai teljesítményének folyamatos ellenőrzését és értékelését.

Részletesebben

Tótkomlós, 2013. augusztus 30.

Tótkomlós, 2013. augusztus 30. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÁZIREND 2013-2014 TANÉV Tótkomlós, 2013. augusztus 30. 1 Tartalomjegyzék 1. A házirend fogalma, célja... 3. 2. Felülvizsgálatának, módosításának feltételei, módjai...

Részletesebben

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND Budapest, 2005. február 23. --------------------------------------- igazgató 2005.02.23. HÁZIREND A Centenáriumi Általános

Részletesebben

H Á Z I R E N D nappali tagozat

H Á Z I R E N D nappali tagozat Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 031229 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413-113, 413-255, fax: (52) 413-113 E-mail: keri@iskola.debrecen.huhonlap:www.keri-debr.sulinet.hu

Részletesebben

Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola

Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 8330 Sümeg, Mártírok útja 1-3. Telefon: 87/550-010; 87/550-012 Fax: 87/550-010 E-mail: titkarsag@kisfaludy.hu Honlap: www.kisfaludy.hu

Részletesebben

BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA OM 202 968 HÁZIREND 2014. 1 Tartalom I. Bevezető.3 I/1. Az intézményre érvényes szabályozások... 3 I/2. Alapelvek.....4 II. Általános rendelkezések 4 II/1.

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben