Talajvédelmi Stratégia az Európai Unióban és Magyarországon

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Talajvédelmi Stratégia az Európai Unióban és Magyarországon"

Átírás

1 AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN 54 (2005) Talajvédelmi Stratégia az Európai Unióban és Magyarországon Az életminőség javítása vonzó célkitűzés. Mindenki szeretne jól, nyugodtan és kellemes környezetben élni. S ha értelmét látja hajlandó is tenni ezért. Minden társadalom deklarált törekvése, hogy tagjainak megfelelő életkörülményeket biztosítson. Más kérdés, hogy ezt hol, mikor, milyen mértékig és milyen feltételek között képes megvalósítani, miképp tudja a célhoz vezető út feladatait világosan, egyértelmű, vonzó és reális koncepciókban, programokban megfogalmazni, s azok megvalósítására mennyire képes a társadalmat mozgósítani. Az emberi élet minőségének kritériumait illetően a különböző társadalmak tagjainak véleménye emberi karakterüktől, a természeti és gazdasági viszonyoktól, szociális körülményeiktől, lehetőségeiktől, történelmi hagyományaitól, befolyásoltságuktól, egyéni és csoportérdekeiktől függően nagymértékben különbözik, s időben is jelentősen változik. Három feltételt illetően azonban szinte teljes az egyetértés. Ezek a következők: megfelelő mennyiségű és minőségű, egészséges élelmiszer; tiszta víz; kellemes környezet. Mindhárom szoros és sokoldalú összefüggésben van a talajjal, valamint annak ésszerű és fenntartható használatával (VÁRALLYAY, 2002a). Talajkészleteink mint legfontosabb feltételesen megújuló, megújítható természeti erőforrás racionális hasznosítása, védelme, állagának megóvása, minőségének megőrzése vagy fokozása és sokoldalú funkcióképességének biztosítása kulcs-elemét képezi a fenntartható fejlődésnek a döntések minden szintjén (Föld kontinens régió ország körzet település gazdaság tábla). Mivel pedig ez össz-társadalmi érdek, annak megvalósítása érdekében átgondolt és tudományosan megalapozott stratégiára és összehangolt intézkedésekre van szükség. Ez az EU Talajvédelmi Stratégiájának alaptétele, s ezt fogalmaztuk meg évi Föld-napi üzenetünkben (VÁRALLYAY, 2003a). Az emberiség jövőjét, életfeltételeit és életminőségét alapvetően a természeti erőforrásokkal történő tudatos, a fenntartható fejlődés gyakran ütköző, ellentétes és konfliktusteremtő érdekeit összehangoló alapelvét szem előtt tartó, ésszerű gazdálkodás sikere vagy kudarca határozza meg. Ezt a gondolatmenetet kíséreltük meg vázlatosan bemutatni az 1. ábrán (VÁRALLYAY, 2002a). Ezt fejezi ki az EU környezetvédelmi koncepciójának és akcióprogramjának alapját képező DPSIR-koncepció is, amelyet a 2. ábrán mutatunk be (JONES & MONTANA- RELLA, 2003; MONTANARELLA, 2003). A társadalom egyre több, nagyobb és sokoldalúbb igényt fogalmaz meg, egyre erősebben, követelőbben, erőszakosabban, ugyanakkor egyre megosztottabban. Ez az igény Elhangzott a MAE Talajtani Társaságának évi Vándorgyűlésén (Kecskemét, augusztus )

2 204 SZEMLE atmoszf. hidroszféra talaj biota Természeti erőforrások Védelem Hasznosítás természeti erőforrások Szocio-ökonómiai vonatkozások tények folyamatok szabályozási lehetőségek Döntéshozó mechanizmus szükségletek termelés környezett szállítás ERŐFORRÁSOK TÁRSADALOM 1. ábra Természeti erőforrások társadalom összefüggések egy adott, remélhetően egyre inkább, egyre pontosabban, részletesebben és sokoldalúbban ismert állapottal találkozik, néha ütközik. Az egyre erősebb és ugyancsak sokoldalúbb emberi tevékenység erre az állapotra hat, előnyösen vagy hátrányosan, tudatosan vagy (eddig még) fel nem ismerten, vagy nem elismerten. Ez a hatás a környezet állapotában változásokat okoz, a környezet elemei különbözőképpen (mértékben, gyorsasággal, tartóssággal stb.) reagálnak arra, ami azután ismét társadalmi igényeket fogalmaz meg; s a körforgás megy tovább, önmagába visszatérő gyűrűként vagy felfelé, ill. lefelé haladó spirálként. Ennek irányítása, szabályozása, befolyásolása egy korszerű környezetvédelmi stratégia alapvető célja, koncepcionális alapja (MONTANARELLA, 2003). Driving Forces Responses Pressures Impact State 2. ábra A DPSIR koncepció D = mozgató erő; P = nyomás (társadalmi igény); S = állapot; I = hatás; R = reagálás

3 Talajvédelmi Stratégia az EU-ban és Magyarországon 205 A talaj jelentősége, sokoldalú funkciói A Föld felszínét és mélyét az ember ősidőktől fogva megváltoztatja. A föld felszínére épít, azon él, közlekedik, állatot tart, többé vagy kevésbé mesterséges környezetet alakít ki. A talajon növényt termeszt; a kőzetek pórusaiból vizet vagy szénhidrogéneket, a föld mélyéből ásványkincseket termel ki; helyükre esetleg hulladékokat helyez el. Az okozott változások néha már olyan mértékűek, hogy nemcsak e tevékenységeket korlátozzák, akadályozzák, hanem az ember(iség) létét, életét veszélyeztetik. A talaj termékenységét hasznosítva állítják elő élelmiszereink túlnyomó részét, ipari nyersanyagaink, sőt energiaforrásaink jelentős hányadát, használva ehhez pazarlóan vagy takarékosan, ésszerűen vagy ésszerűtlenül, kímélve vagy kizsarolva vízkészleteinket, alakítva s gyakran nagymértékben befolyásolva a tájat, természetes környezetünket (VÁRALLYAY, 2002a). A biomassza-termelés alapját képező talajtermékenység térben és időben egyaránt nagymértékben változó tulajdonság, amelyet számos tényező korlátoz(hat). A 3. ábrán a 3. ábra A talaj termékenységét gátló főbb tényezők a Földön (az összes terület %-ában). A) Szárazság. B) Tápanyaghiány. C) Sekély termőréteg. D) Túl bő nedvesség. E) Állandó fagy. F) Hasznosítható

4 206 SZEMLE FAO felmérései alapján a talaj termékenységét gátló legfontosabb tényezőket mutatjuk be a különböző szubkontinenseken. A társadalom egyre inkább veszi igénybe, a fenntartható fejlődés egyre inkább épít a talaj sokoldalú funkcióira, amelyek közül legfontosabbak a következők: a) Feltételesen megújuló természeti erőforrás. b) A többi természeti erőforrás (sugárzó napenergia, légkör, felszíni és felszín alatti vízkészletek, biológiai erőforrások) hatásának integrátora, transzformátora, reaktora. Ily módon biztosít életteret a talajbani élettevékenységnek, termőhelyet a természetes növényzetnek és termesztett kultúráknak. c) A primer biomassza-termelés alapvető közege, a bioszféra primer tápanyagforrása. d) Hő, víz és növényi tápanyagok természetes raktározója. e) A talajt (és terresztris ökoszisztémákat) érő, természetes vagy emberi tevékenység hatására bekövetkező stresszhatások puffer közege. f) A természet hatalmas szűrő- és detoxikáló rendszere. g) A bioszféra jelentős gén-rezervoárja, a biodiverzitás nélkülözhetetlen eleme. h) Földtörténeti és történelmi örökségek hordozója. E funkciók fontossága, jelentősége, súlya térben és időben egyaránt változott és változik ma is. Hogy hol és mikor melyik funkciót hasznosítja az ember az adott gazdasági helyzettől, szocio-ökonómiai körülményektől és politikai döntésektől, az ezek által megfogalmazott céloktól, elvárásoktól függ. Hosszú időn keresztül csak a biomasszatermeléssel kapcsolatos a), b) és c) funkciók voltak fontosak, míg az utóbbi években különösen felértékelődtek a környezet minőségével kapcsolatos d), e), f) és g) funkciók (VÁRALLYAY, 2001, 2002a). A talajvédelmi stratégia szükségessége Az élet minőségét meghatározó három környezeti elem (a levegő, a víz és a talaj) minőségének romlása, veszélyeztetettsége indokolatlanul nem azonos mértékben van az általános társadalmi megítélés, aggódás, tenni akarás és cselekvőkészség homlokterében. Ennek fő oka a közvetlen érzékelhetőség, az emberi veszélyérzet időbeni különbözősége és térbeli lehatároltsága. Következménye pedig a jogi szabályozottság, valamint az anyagi feltételek (társadalmi áldozatvállalás, állami támogatás) különbözősége, az ez irányú döntésekben egyértelműen megfigyelhető prioritás sorrendje. Joggal merül fel a kérdés, hogy vajon miért szorul ki, felejtődik el vagy kerül utolsó helyre a talaj a természeti erőforrások jelentőségének/fontosságának társadalmi megítélésében? Ezt a kérdést vélhetően az alábbi tényekkel válaszolhatjuk meg. Mert a talaj: multifunkcionalitásának sokoldalú társadalmi fontossága nem kellően ismert; bonyolult három(négy)fázisú, négydimenziós komplex rendszer, amely térben, horizontálisan (foltos) és vertikálisan (rétegezett) heterogén, változik időben; komponensei (ásványi alapanyag, szerves anyag, levegő, víz, élővilág) egymással bonyolult kölcsönhatásban vannak; változásainak ökológiai, sőt társadalmi hatásai nem érzékelhetők (mindig) azonnal, hanem csak egy rejtett lappangási idő után, esetleg az okozó tényezőtől távol ( off site ); emiatt ezek nehezen felismerhetőek, előrejelezhetők;

5 Talajvédelmi Stratégia az EU-ban és Magyarországon 207 Kulturális, társadalmi és gazdasági hatások GATT (WTO)gazdasági és társadalmi elméletek, tulajdonjogok, energiaárak TÉRBENI DIMENZIÓK Világ Ökológiai, technikai hatások Globális klímaváltozás, biodiverzitás változás Piaci viszonyok, szállítási rendszerek, társadalombiztonság, oktatási rendszerek Ország/Térség Makroklíma, makrodomborzat, vízkészletek,biodiverzitás, talaj viszonyok,technikai infrastruktúra Földtulajdon-viszonyok, jövedelem egészség-biztonság Gazdaság IDŐBENI Mikroklíma, Mikrodomborzat, víz- Készletek, talajminőség, biodiverzitás DIMENZIÓK W.E.H. Blum ábra Talajvédelmi stratégia térbeli és időbeni dimenziói megelőzésük/kivédésük nehéz, bekövetkezés utáni korrekciójuk pedig többnyire költséges komplex beavatkozásokat igényel. A hátrányos helyzet felszámolása, de legalábbis átütő erejű mérséklése érdekében van szükség egy világosan és konkrétan megfogalmazott; a különböző döntéshozói szintek mechanizmusába szorosan beépülő; indokolt fontosságának megfelelően prioritásként kezelt és támogatott; tudományosan sokoldalúan megalapozott; a társadalom számára meggyőző indokok alapján általánosan elfogadható és mozgósító erejű talajvédelmi stratégiára a döntéshozás minden szintjén és minden fázisában, mint ezt a 4. ábrán bemutatjuk (JONES & MONTANARELLA, 2003). A Talajvédelmi Stratégia kidolgozásánál mindenek előtt az alábbi kérdésekre kell választ adni, természetesen minden döntési szinten: Miért fontos a talaj? Kinek? mikor? mennyire? miért? A talajvédelmi stratégia a talaj minden funkciójára, vagy csak néhány (az adott helyen, esetben, körülmények között) kiemelt prioritásfunkcióra összpontosítson? Minek alapján (hol? mikor? mennyire?) jelöljük ki és határozzuk meg ezeket a prioritásokat. Talajdegradációs folyamatok Európában és Magyarországon A talajdegradáció globális problémájának kezelésére a UNEP (United Nations Environmental Program) világméretű programot kezdeményezett az emberi tevékenység okozta talajdegradációs folyamatok felmérésére. A GLASOD (GLobal Assessment of SOil Degradation) program keretében egy 1: méretarányú térkép készült és

6 208 SZEMLE

7 Talajvédelmi Stratégia az EU-ban és Magyarországon 209 egy ezt kiegészítő adatbázis került összeállításra, az alábbi tényezőkre vonatkozóan (VAN LYNDEN, 1995; OLDEMAN et al., 1991): 1. Talajdegradáció típusa (5 fő- és 12 alkategóra). 2. A talajdegradáció mértéke ( súlyossága és térbeli kiterjedése, 4, ill. 5 kategória). 3. A talajdegradációt okozó tényező (5 kategória). 4. A jelenlegi degradáció súlya, sebessége, veszélye. A térkép területi adatainak összefoglalását mutatjuk be az 1. táblázatban. Az EU tematikus talajvédelmi stratégiájának (EU Thematic Strategy for Soil Protection) alapdokumentuma meglehetősen általános fogalmazású preambulummal nyit. Majd 8 alapvető feladatot fogalmaz meg az európai talajdegradációs folyamatok megelőzése/kivédése/mérséklése édekében. Ezeket mutatjuk be az 5. ábrán (JONES & MONTANARELLA, 2003; MONTANARELLA, 2003). Európában összefoglaló felmérések készültek: European Soil Resources (Szerk.: G. W. J. VAN LYNDEN), Council of Europe Press, Nature and Environment N o p. Land Degradation. (Szerk.: R. J. A. JONES L. MONTANARELLA.), EC JRC, Ispra, p., részletes leírásokkal, magyarázatokkal és elemzésekkel. Térképek készültek: a víz-okozta erózióról, valamint az évi eróziós kockázat mértékéről; a szélerózióról; a talajok fizikai degradációjáról, valamint a talajok tömörödés-érzékenységéről; a kémiai degradációról, továbbá a talajdegradáció fő okairól: az ésszerűtlen szántóföldi növénytermesztésről és túllegeltetésről; az erdőirtásokról; valamint a talajra káros hatást gyakorló ipari bányászati tevékenységről. E térképeknek jelen kiadványban történő bemutatása a technikai korlátok (méret, fekete fehér technika) miatt nem lett volna ésszerű. Szervesanyagkészlet csökkenése Víz vagy szél okozta erózió Tömörödés, szerkezetleromlás Biodiverzitás csökkenése Árvíz, belvíz és talajcsúszás Talajszennyeződés (pontszerű és diffúz) Talaj-fedés Szikesedés 5. ábra Talajdegradációs folyamatok Európában

8 210 SZEMLE Sajnos a talajdegradációs folyamatok túlnyomó része Magyarországon is előfordul. Ismert ugyanis, hogy Magyarország általában és viszonylag kedvező agroökológiai adottságait (LÁNG et al., 1983) elsősorban az alábbi tényezők rontják, veszélyeztetik, korlátozzák: 1) Talajdegradációs folyamatok (MICHÉLI et al., 2003; STEFANOVITS et al., 2000; VÁRALLYAY, 1998, 2000): víz és szél okozta erózió savanyodás sófelhalmozódás, szikesedés talajszerkezet leromlása, tömörödés biológiai degradáció: kedvezőtlen mikrobiológiai folyamatok, szervesanyagkészlet csökkenése. 2) Szélsőséges vízháztartási helyzetek (VÁRALLYAY, 2001): árvíz, belvíz, túlnedvesedés aszály 3) Az elemek (növényi tápanyagok és potenciálisan káros szennyező anyagok) biogeokémiai körforgalmának kedvezőtlen irányú megváltozása (VÁRALLYAY & NÉMETH, 1999). Megelégedéssel állapíthatjuk meg ugyanakkor, hogy a magyar talajtani tudomány és a hazai talajfelvételezési talajvizsgálati szaktanácsadási gyakorlat több évtizedes eredményes, jól szervezett, összehangolt és harmonizált tevékenységének eredményeképpen Magyarország nemzetközi összehasonlításban is kiváló, részletes és pontos talajtani adatbázissal rendelkezik, ami a többi természeti tényezőre (meteorológiai, geológiai, geomorfológiai, vízrajzi, hidrológiai, hidrogeológiai, ökológiai tényezőkre) vonatkozóan is érvényes. Így részletes térkép- és adatanyaggal rendelkezünk talajainkról, a talaj termékenységét gátló tényezőkről, a különböző talajdegradációs folyamatokról, a talaj vízgazdálkodási tulajdonságairól, vízháztartásáról, anyagforgalmáról. Sőt a talajok különböző természeti vagy emberi tevékenység okozta stressz-hatásokkal szembeni környezeti érzékenységéről is (VÁRALLYAY, 2003b). A gazdag anyagból példaképpen négy tematikus térkép egyszerűsített vázlatát mutatjuk be: a talaj termékenységét gátló tényezők (6. ábra) (SZABOLCS & VÁRALLYAY, 1978); Magyarország talajainak vízháztartási típusai (7. ábra) (VÁRALLYAY, 2001); Magyarország talajainak érzékenysége savanyodásra (8. ábra) (VÁRALLYAY, 2003b); Magyarország talajainak érzékenysége szerkezetleromlásra és tömörödésre (9. ábra) (VÁRALLYAY, 2003b). A Talajvédelmi Stratégia megalapozása az EU-ban és Magyarországon Az EU Talajvédelmi Stratégiája az 5. ábrán bemutatott nyolc talajkészleteket fenyegető veszélyre összpontosítja figyelmét, azok megelőzését, kivédését, megszüntetését, vagy bizonyos tűrési határig történő mérséklését prioritásként kezelve. Mindegyik kidolgozására nemzetközi szakértői csoport alakult. Ezek a társadalmi elvárások és tudományos igények széles körű felmérése, kritikai elemzése alapján meghatározzák az

9 Talajvédelmi Stratégia az EU-ban és Magyarországon ábra A talajok termékenységét gátló tényezők Magyarországon. 1. Szélsőségesen könnyű mechanikai összetétel. 2. Savanyú kémhatás. 3. Szikesedés. 4. Szikesedés a talaj mélyebb rétegeiben. 5. Szélsőségesen nehéz mechanikai összetétel. 6. Láposodás. 7. Erózió. 8. Felszín közeli tömör kőzet 7. ábra Magyarországi talajok vízháztartás típusai. 1. Erős felszíni lefolyás típusa. 2. Erős, lefelé irányuló vízmozgás típusa. 3. Mérsékelt lefelé irányuló vízmozgás típusa. 4. Egyensúlyi vízmérleg típusa. 5. Áteresztő típus. 6. Felfelé irányuló vízmozgás típusa. 7. Szélsőséges vízháztartás típusa. 8. Sekély fedőréteg miatt szélsőséges vízháztartás típusa. 9. Felszíni vízfolyások hatása alatt álló vízháztartás típusa. 10. Rendszeres felszíni vízborítás típusa. 11. Erdőterületek

10 212 SZEMLE 8. ábra Magyarországi talajok érzékenysége savanyodásra. 1. Erősen savanyú talajok (13%). Savanyodásra: 2. erősen (14%); 3. közepesen (5%); 4. mérsékelten (23%); 5. kevéssé (4%); 6. nem (41%) érzékeny talajok 9. ábra Magyarország talajainak érzékenysége tömörödésre és szerkezetleromlásra. 1. Tömörödésre és szerkezetleromlásra nem érzékeny homoktalajok (az ország összterületének 10,5%-án). 2. Tömörödésre és szerkezetleromlásra gyengén érzékeny talajok (23%). 3. Tömörödésre és szerkezetleromlásra mérsékelten érzékeny talajok (17,8%). 4. Tömörödésre érzékeny, szerkezet nélküli homoktalajok (11%). 5. Szerkezetleromlásra és tömörödésre érzékeny, nehéz mechanikai összetételű talajok (12,9%). 6. Sófelhalmozódás és/vagy szikesedés következtében mind szerkezetleromlásra, mind tömörödésre érzékeny talajok. 7. Szerves talajok (5,7%). 8. Sekély termőrétegű talajok (9,5%)

11 Talajvédelmi Stratégia az EU-ban és Magyarországon 213 adott részterület fő feladatait, kijelölik fő prioritásait, ajánlásokat dolgoznak ki a problémák megoldására, annak metodológiájára, lehetséges módszereire; s javaslatot tesznek a munka szervezeti/intézményi kereteire és feltételeire vonatkozóan is. A tematikus szakértői csoportok munkáját egy kutatási és egy monitoring szakértői csoport tevékenysége egészíti ki (Soil Survey and, 2002; VÁRALLYAY, 2002b). A Talajvédelmi Stratégia egymásra épülő feladatlépcsői: a talajt fenyegető veszélyek, stresszek (természeti okok, emberi beavatkozások) jelenlegi helyzetének részletes és sokoldalú értékelése (környezeti állapotfelmérés); az adott helyzetet létrehozó okok, folyamatok és azok mechanizmusának tisztázása (folyamatelemzés); a folyamatok szabályozási lehetőségeinek feltárása, azok várható hatásának előrejelzése (hatáselemzés, prognózis); a kedvezőtlen hatások és káros következmények lehetőség szerinti megelőzése (prevenció); a bekövetkezett károk megszüntetése, csökkentése (kárelhárítás). A PHARE-MERA nemzetközi program keretében kidolgozott talajdegradációfelmérés és szabályozás folyamatvázlatát mutatjuk be a 10. ábrán (JONES & MONTA- NARELLA, 2003; VÁRALLYAY, 1998). Magyarország EU-konform Talajvédelmi Stratégiája ezzel összhangban (de azt évekkel megelőzve) került kidolgozásra, sokoldalú tudományos megalapozottsággal. A Stratégia három fő célkitűzést fogalmazott meg (ÁNGYÁN & MENYHÉRT, 1997; Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program, 1999): 1. Országos adatbázis létrehozása INTEGRÁLT TALAJDEGRADÁCIÓS GIS - A meglevõ adatok összegyûjtése és a talajdegradációs folyamatok szempontjából releváns adatok rendszerbe foglalása 2. Talajdegradáció regionalizáció 5. Eredmények - A degradációs régiók lehatárolása - Reprezentatív mintaterületek kiválasztása a) b) Potenciális Degradáció Referencia Adatok Osztályozott Degradáció - 1: térkép a potenciális és aktuális degradációs régiókról - Ûrfelvétel-térképek (1: ) a mintaterületekrõl a degradációs típusok szerinti osztályozással c) 3. Referencia adatok gyûjtése d) Aktuális Degradáció - A mintaterületek részletes adatbázisának létrehozása 4. Ûrfelvételek feldolgozása - Az ûrfelvételek elõfeldolgozása - Az ûrfelvételek spektrális analízise - Az ûrfelvételek degradációs típusok szerinti osztályozása 10. ábra Talajdegradációs folyamatok felmérése és szabályozása

12 214 SZEMLE 1. A talajdegradációs folyamatok megelőzése, kivédése vagy mérséklése. 2. A szélsőséges vízháztartási helyzetek és azok káros gazdasági, ökológiai, környezeti és szociális következményeinek mérséklése. 3. Az elemek biogeokémiai körforgalmának szabályozása (az optimális növényi tápanyagellátás; ill. a kedvezőtlen talajszennyeződés, valamint a potenciálisan káros anyagok környezetterhelésének és táplálékláncba kerülésének megakadályozása érdekében). Hazánkban természeti viszonyainkból adódóan az Európainál hangsúlyosabban fogalmazódik meg a (2) feladat. Hisz korlátozott vízkészleteink (légköri csapadék, felszíni és felszín alatti vízkészletek) és szeszélyes, szélsőségekre hajlamos időjárási viszonyaink miatt Magyarországon megkülönböztetett szerepe van a vízkészletekkel történő racionális és takarékos gazdálkodásnak, a mezőgazdasági vízfelhasználás hatékonyság növelésének. Magyarországon, sajnos, egyre gyakrabban fordulnak elő szélsőséges vízháztartási helyzetek: árvíz, belvíz, túlnedvesedés, illetve aszály. Gyakran ugyanabban az évben, ugyanazon a területen. Okai a légköri csapadék nagy és szeszélyes tér- és időbeni variabilitása; a gyors hóolvadás, különösen még fagyott talajfelszín esetén; a változatos makro-, mezo- és mikrodomborzat; a gyakran mozaikosan tarka talajtakaró; egyes talajok kedvezőtlen vízgazdálkodási tulajdonságai; a növényzettel nem borított felszín; s a nem megfelelő talajhasználat, agrotechnika. Következményei pedig a párolgási, lefolyási és szivárgási vízveszteség; a talaj- (benne szerves anyag- és tápanyag-) veszteség; növényveszteség (pusztulás,, károsodás), termésveszteség (mennyiség, minőség); energiaveszteség; tájrombolás. A vízháztartási szélsőségekre való hajlam miatt megkülönböztetett jelentőségű az a tény, hogy a talaj Magyarország legnagyobb (potenciális) víztározója. Hisz felső 1 méteres rétegének pórusterébe mintegy 400 mm-nyi víz (az éves csapadék kétharmada) egy alkalommal beleférne, annak mintegy kétharmada ott tározódhatna, több mint fele a növények számára felvehető formában. Hogy mégis gyakoriak a szélsőséges vízháztartási helyzetek, s gyakran van vagy lenne szükség a növények zavartalan vízellátását nem biztosító, hiányzó víz pótlására, illetve a káros vízfelesleg elvezetésére annak az az oka, hogy ez a potenciális nedvesség tározótér kihasználatlanul marad, mert feltöltődését egy felszíni vagy felszín közeli tömődött, rossz vízáteresztő képességű réteg megakadályozza ( ledugaszolt üveg effektus ), vagy a beszivárgott vizet a talaj nem képes visszatartani, hanem azt a mélyebb rétegekbe vagy a talajvízbe ereszti ( lyukas üveg effektus ) (VÁRALLYAY, 2005). Emiatt Magyarországon, elsősorban a Magyar Alföldön a talaj vízháztartás szabályozásának alaptétele nem lehet más, mint a talaj felszínére jutó víz talajba szivárgásának és a talajban történő hasznos tározásának elősegítése. Magyarország szélesebb értelemben vett Talajvédelmi Stratégiájának legfontosabb célkitűzései a következők (VÁRALLYAY, 2003a; VÁRALLYAY & NÉMETH, 1999): 1. A termőhelyi adottságok és a termeszteni kívánt növények termőhelyi igényeinek eddiginél sokkal jobb összehangolása. 2. A természeti viszonyoknak és a tájnak megfelelő méretű és alakú mezőgazdasági táblák rendszerének kialakítása megfelelő infrastruktúrával. 3. A talajdegradációs folyamatok megelőzése, mérséklése. 4. A termesztési folyamat során keletkező szerves anyagok minél teljesebb visszacsatolása a természetes anyagforgalom körfolyamatába (recycling).

13 Talajvédelmi Stratégia az EU-ban és Magyarországon A talaj felszínére jutó víz talajba szivárgásának és talajban történő hasznos tározásának elősegítése. 6. A növény igényeihez, tápanyagfelvételi dinamikájához és a termőhelyi viszonyokhoz igazodó ésszerű növénytáplálási rendszer. 7. A talajszennyez(őd)és megelőzése, bizonyos tűrési korlátok között tartása. Ehhez szükséges: A módszerek technológiai részleteinek termőhely-specifikus pontosítása. Megfelelő jogszabályok és gazdasági szabályozók rendszerének kialakítása, ami ösztönöz a kidolgozott alapelvek megvalósítására. Megfelelő össz-társadalmi tudat és morál, ami a multifunkcionális talaj ésszerű használatát és védelmét a fenntartható fejlődés szükséges elemének ismeri el, s hajlandó is tenni ennek érdekében. Magyarország Talajvédelmi Stratégiája EU-konform. Koncepciója azzal azonos, korszerű. Gazdag, széles körű és sokoldalú adatbázisra épül, monitoring rendszer (TIM) egészíti ki. Kidolgozását és megvalósítását jól képzett szakembergárda és racionálisan kiépített intézményhálózat segíti, ha erre a megalapozottan indokolható anyagi források rendelkezésre állnak. Irodalom ÁNGYÁN J. & MENYHÉRT Z. (szerk.) Alkalmazkodó növénytermesztés, ésszerű környezetgazdálkodás. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó. Budapest. JONES, R. J. A. & MONTANARELLA, L. (Eds.) Land Degradation. EC JRC. Ispra. LÁNG I., CSETE L., & HARNOS ZS., A magyar mezőgazdaság agroökológiai potenciálja az ezredfordulón. Mezőgazd. Kiadó. Budapest. LYNDEN, G. W. J. VAN, European Soil Resources. Nature and Environment No. 71. Council of Europe Press. MICHÉLI, E. et al., Land degradation in Hungary. In: Land Degradation (The JMRC Enlargement Action, Workshop 10 B). (Eds.: JONES, R. J. A. & MONTANARELLA, L.) EC Joint Research Centre. Ispra. MONTANARELLA, L., The EU Thematic Strategy on Soil Protection. In: Land Degradation. (Eds.: JONES, R. J. A. & MONTANARELLA, L.) EC JRC. Ispra. Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program I, Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium. Budapest. OLDEMAN, L. R., HAKKELING, R. T. A. & SOMBROEK, W. G., World Map of the Status of Human-Induced Soil Degradation. ISRIC UNEP. Wageningen Nairobi. Soil Survey and Soil Monitoring in Europe, ESB Research Report No. 9. ESB. Ispra. STEFANOVITS P., FILEP GY. & FÜLEKY GY., Talajtan. Mezőgazda Kiadó. Budapest. SZABOLCS I. & VÁRALLYAY GY., A talajok termékenységét gátló tényezők Magyarországon. Agrokémia és Talajtan VÁRALLYAY, G., Soil degradation processes and their control in Hungary. In: Soil Pollution. (Ed.: FILEP, GY.) Agric. Univ. Debrecen. VÁRALLYAY, GY., Soil degradation processes in Hungary: Assessment, risk analysis, forecast and prevention. In: Proc. Conf. Soils in Central European Countries, New Independent States, Central Asian Countries and in Mongolia. Present situation and future prospects C. L. Mayer Foundation ESB, Prague. VÁRALLYAY GY., A talaj vízgazdálkodása és a környezet. Magyar Tudomány. 46. (7)

14 216 SZEMLE VÁRALLYAY GY., 2002a. A talaj multifunkcionalitásának szerepe a jövő fenntartható mezőgazdaságában. In: A növénytermelés szerepe a jövő multifunkcionális mezőgazdaságában. Ötven éves az Acta Agronomica Hungarica. Jubileumi tudományos ülés, XI. 19. Martonvásár VÁRALLYAY, GY., 2002b. Soil survey and soil monitoring in Hungary. European Soil Bureau. Research Report No ESB. Ispra. VÁRALLYAY GY., 2003a. Az ésszerű és fenntartható földhasználat tudományos alapja. Geodézia és Kartográfia. 55. (5) VÁRALLYAY GY., 2003b. A talaj környezeti érzékenységének értékelése. Tájökológiai Lapok. 1. (1) VÁRALLYAY GY., Magyarország talajainak vízraktározó képessége. Agrokémia és Talajtan VÁRALLYAY GY. & NÉMETH T., A környezetkímélő növénytermesztés agrokémiai talajtani alapjai. In: Növénytermesztés és környezetvédelem MTA Agrártud. Oszt. Budapest. Érkezett: március 3. VÁRALLYAY GYÖRGY MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet, Budapest Postai cím: VÁRALLYAY GYÖRGY, MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet, 1022 Budapest, Herman Ottó út

Pásztor László: Talajinformációs Rendszerek Birtokrendező MSc kurzus. 1. Bevezetés, alapfogalmak

Pásztor László: Talajinformációs Rendszerek Birtokrendező MSc kurzus. 1. Bevezetés, alapfogalmak Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet Környezetinformatikai Osztály, GIS Labor Pásztor László: Talajinformációs Rendszerek Birtokrendező MSc kurzus 1. Bevezetés, alapfogalmak

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Talajvédelem-talajremediáció. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Talajvédelem-talajremediáció. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Talajvédelem-talajremediáció KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A talajpusztulás formái, a talajdegradációs folyamatok globális és hazai jelentősége,

Részletesebben

A talaj funkciói. A talajnak az élet fennmaradásában és az élhető környezet megőrzésében játszott szerepe.

A talaj funkciói. A talajnak az élet fennmaradásában és az élhető környezet megőrzésében játszott szerepe. www.kvvm.hu/szakmai/karmentes/kiadvanyok/talaj_tajekoztato/talaj_tajek-t.htm A talaj funkciói A talajnak az élet fennmaradásában és az élhető környezet megőrzésében játszott szerepe. (a) (b) (c) Feltételesen

Részletesebben

Bevezetés a talajtanba Elıadás I.

Bevezetés a talajtanba Elıadás I. Bevezetés a talajtanba Elıadás I. Javasolt irodalom Stefanovits Pál Filep György Füleky György: Talajtan (Mezıgazda Kiadó) Szendrei Géza: Talajtan (ELTE Eötvös Kiadó) Keveiné Farsang: Terep- és laboratóriumi

Részletesebben

Az éghajlatváltozás hatása a talajra, talajvízre

Az éghajlatváltozás hatása a talajra, talajvízre Az éghajlatváltozás hatása a talajra, talajvízre Várallyay György MTA rendes tagja, kutató professzor emeritus MTA Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani és Agrokémiai Intézet (MTA ATK TAKI) Budapest

Részletesebben

Talajtani adatbázis kialakítása kedvezőtlen adottságú és degradálódott talajok regionális szintű elhelyezkedését bemutató térképsorozathoz

Talajtani adatbázis kialakítása kedvezőtlen adottságú és degradálódott talajok regionális szintű elhelyezkedését bemutató térképsorozathoz Talajtani adatbázis kialakítása kedvezőtlen adottságú és degradálódott talajok regionális szintű elhelyezkedését bemutató térképsorozathoz László Péter Bakacsi Zsófia - Laborczi Annamária - Pásztor László

Részletesebben

Talajok Talajképződés Magyarországon Magyarország talajai

Talajok Talajképződés Magyarországon Magyarország talajai Talajok Az emberi élet minőségének három legfontosabb tényezője: a megfelelő mennyiségű és minőségű egészséges élelmiszer, a tiszta víz, és a kellemes környezet. Mindhárom szorosan kapcsolódik a talajhoz

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A Nemzeti Agrárkörnyezetvédelmi Program (NAKP) céljának ismertetése.

Részletesebben

SIVATAGOSODÁS ÉS ASZÁLY ELLENI KÜZDELEM VILÁGNAPJA 2016

SIVATAGOSODÁS ÉS ASZÁLY ELLENI KÜZDELEM VILÁGNAPJA 2016 SIVATAGOSODÁS ÉS ASZÁLY ELLENI KÜZDELEM VILÁGNAPJA 2016 Óvjuk a Földet. Állítsuk helyre a talajokat. Együtt. UNCCD egyezmény a talajok leromlásának megállítása érdekében tett együttműködésre +++++++++++++++++++++++++++++++

Részletesebben

Talajdegradációs folyamatok és a talaj szélsőséges vízgazdálkodása, mint környezeti problémák a Kárpát-medencében

Talajdegradációs folyamatok és a talaj szélsőséges vízgazdálkodása, mint környezeti problémák a Kárpát-medencében Talajdegradációs folyamatok és a talaj szélsőséges vízgazdálkodása, mint környezeti problémák a Kárpát-medencében Várallyay György MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet, Budapest Az emberi élet minőségének

Részletesebben

Pásztor László: Térbeli Talajinformációs Rendszerek/ Bevezetés a digitális talajtérképezésbe PhD kurzus

Pásztor László: Térbeli Talajinformációs Rendszerek/ Bevezetés a digitális talajtérképezésbe PhD kurzus Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet Környezetinformatikai Osztály Pásztor László: Térbeli Talajinformációs Rendszerek/ Bevezetés a digitális talajtérképezésbe

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Fenntartható mezőgazdálkodás. 98.lecke Hosszú távon működőképes, fenntartható

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Magyarország vízgazdálkodása. 5.lecke 1. Magyarország a legek országa: a Föld egyik

Részletesebben

TDR országos felmérés előzetes eredményeinek értékelése. Dombos Miklós

TDR országos felmérés előzetes eredményeinek értékelése. Dombos Miklós TDR országos felmérés előzetes eredményeinek értékelése Dombos Miklós Célkitűzés: A Magyarországon jellemző mezőgazdasági gyakorlatok talajra gyakorolt degradációs hatását szeretnénk kimutatni. Arra vagyunk

Részletesebben

Környezetgazdálkodási agrármérnök BSc Záróvizsga TÉTELSOR

Környezetgazdálkodási agrármérnök BSc Záróvizsga TÉTELSOR Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Víz- és Környezetgazdálkodási Intézet H-4002 Debrecen, Böszörményi út 138, Pf.: 400 Tel: 52/512-900/88456, email: tamas@agr.unideb.hu Környezetgazdálkodási

Részletesebben

AZ ÖKOSZISZTÉMA- SZOLGÁLTATÁSOK ÉS JÓLLÉTÜNK KAPCSOLATA

AZ ÖKOSZISZTÉMA- SZOLGÁLTATÁSOK ÉS JÓLLÉTÜNK KAPCSOLATA ...hogy élni tudjunk a természet adta lehetőségekkel AZ ÖKOSZISZTÉMA- SZOLGÁLTATÁSOK ÉS JÓLLÉTÜNK KAPCSOLATA TESTI-LELKI FELTÖLTŐDÉS AZ ÖKOTURISZTIKA SZEREPE AZ EGÉSZSÉGMEGŐRZÉSBEN Sopron, 2018. május

Részletesebben

Környezetgazdálkodási agrármérnök MSc Záróvizsga TÉTELSOR

Környezetgazdálkodási agrármérnök MSc Záróvizsga TÉTELSOR Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Víz- és Környezetgazdálkodási Intézet H-4002 Debrecen, Böszörményi út 138, Pf.: 400 Tel: 52/512-900/88456, email: tamas@agr.unideb.hu Környezetgazdálkodási

Részletesebben

Duna Stratégia Zöld minikonferencia október 8. A talajvízforgalom szerepe és jelentősége változó világunkban

Duna Stratégia Zöld minikonferencia október 8. A talajvízforgalom szerepe és jelentősége változó világunkban A talajvízforgalom szerepe és jelentősége változó világunkban Tóth Eszter MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet Pannon Egyetem Földünk klímája 10 millió évvel ezelőttől napjainkig Forrás: met.hu Az elmúlt

Részletesebben

Természetes környezet. A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok

Természetes környezet. A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok Természetes környezet A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok 1 Környezet természetes (erdő, mező) és művi elemekből (város, utak)

Részletesebben

"KLÍMA-21" Füzetek KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSOK VÁLASZOK. 2010. 62. szám A TARTALOMBÓL. Környezeti állapot és a talajdegradáció, valamint a vízháztartás

KLÍMA-21 Füzetek KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSOK VÁLASZOK. 2010. 62. szám A TARTALOMBÓL. Környezeti állapot és a talajdegradáció, valamint a vízháztartás "KLÍMA-21" Füzetek KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSOK VÁLASZOK A TARTALOMBÓL Éghajlati kitettség, érzékenység, alkalmazkodóképesség és sérülékenység az aszály és szárazodás vonatkozásában Környezeti állapot és a talajdegradáció,

Részletesebben

A talaj termékenységét gátló földtani tényezők

A talaj termékenységét gátló földtani tényezők A talaj termékenységét gátló földtani tényezők Kerék Barbara és Kuti László Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Környezetföldtani osztály kerek.barbara@mfgi.hu környezetföldtan Budapest, 2012. november

Részletesebben

Pásztor László: Talajinformációs Rendszerek Birtokrendező MSc kurzus. 2. Hazai talajinformációs rendszerek

Pásztor László: Talajinformációs Rendszerek Birtokrendező MSc kurzus. 2. Hazai talajinformációs rendszerek Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet Környezetinformatikai Osztály, GIS Labor Pásztor László: Talajinformációs Rendszerek Birtokrendező MSc kurzus 2. Hazai talajinformációs

Részletesebben

Talajerőforrás gazdálkodás

Talajerőforrás gazdálkodás Talajerőforrás gazdálkodás MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet Bakacsi Zsófia Talajfizikai és Vízgazdálkodási Osztály Az ENSZ Elsivatagosodás és Aszály Elleni Küzdelem 2019. évi világnapja alkalmából

Részletesebben

A precíziós növénytermesztés döntéstámogató eszközei

A precíziós növénytermesztés döntéstámogató eszközei A precíziós növénytermesztés döntéstámogató eszközei Harnos Zsolt Csete László "Precíziós növénytermesztés" NKFP projekt konferencia Bábolna 2004. június 7-8. 1 A precíziós mezőgazdaság egy olyan farm

Részletesebben

A tantárgy besorolása: kötelező A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, képzési karaktere 60:40 (kredit%)

A tantárgy besorolása: kötelező A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, képzési karaktere 60:40 (kredit%) Tantárgy neve: Alkalmazott talajtan Kreditértéke: 3 A tantárgy besorolása: kötelező A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, képzési karaktere 60:40 (kredit%) A tanóra típusa és óraszáma:

Részletesebben

Talajroml{si folyamatok {ltal{ban és a kock{zatok Magyarorsz{gon

Talajroml{si folyamatok {ltal{ban és a kock{zatok Magyarorsz{gon Talajroml{si folyamatok {ltal{ban és a kock{zatok Magyarorsz{gon Szabó József, Anton Attila Soilutil Konferencia; Talajromlás, fenntartható talajhasználat ; Budapest, 2013. november 14. 1 Talaj- Mezőgazdas{g

Részletesebben

A földhasznosítás változásának követése távérzékeléssel

A földhasznosítás változásának követése távérzékeléssel A földhasznosítás változásának követése távérzékeléssel http://www.nasa.gov/centers/langley/news/releases/1998/dec98/98-098.html Verőné Dr. Wojtaszek Małgorzata Balázsik Valéria Copyright: ESA, EURIMAGE,

Részletesebben

A talaj kettős funkciója: természeti erőforrás és termőhely

A talaj kettős funkciója: természeti erőforrás és termőhely A talaj kettős funkciója: természeti erőforrás és termőhely Várallyay György Láng István (A Debreceni Egyetem Honoris Causa cím átadása alkalmából (Debrecen, 2000. május 2.) megtartott előadás) ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program A mezőgazdasági vízgazdálkodást segítő fejlesztési források

Vidékfejlesztési Program A mezőgazdasági vízgazdálkodást segítő fejlesztési források Vidékfejlesztési Program 2014-2020 - A mezőgazdasági vízgazdálkodást segítő fejlesztési források Víz- és energiatakarékos öntözés a mezőgazdaságban Szarvas 2015. július 9. Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztésért

Részletesebben

ZÖLDINFRASTRUKTÚRA A TERMÉSZETVÉDELEM ORSZÁGOS PROGRAMJÁBAN

ZÖLDINFRASTRUKTÚRA A TERMÉSZETVÉDELEM ORSZÁGOS PROGRAMJÁBAN KEHOP-4.3.0-15-2016-00001 A közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú távú megőrzését és fejlesztését, valamint az EU Biológiai Stratégia 2020 célkitűzéseinek hazai megvalósítását megalapozó stratégiai

Részletesebben

Talaj- és talajvízvédelem. MKK Környezetmérnöki Szak II. évfolyamos hallgatói számára 2006/2007

Talaj- és talajvízvédelem. MKK Környezetmérnöki Szak II. évfolyamos hallgatói számára 2006/2007 Talaj- és talajvízvédelem MKK Környezetmérnöki Szak II. évfolyamos hallgatói számára 2006/2007 Tantárgyi követelményrendszer A tantárgy oktatása előadásokon és gyakorlati foglalkozásokon, melyeken a részvétel

Részletesebben

Az Országos Környezeti Információs Rendszer (OKIR) talajdegradációs alrendszerének (TDR) kialakítása

Az Országos Környezeti Információs Rendszer (OKIR) talajdegradációs alrendszerének (TDR) kialakítása Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet Környezetinformatikai Osztály Az Országos Környezeti Információs Rendszer (OKIR) talajdegradációs alrendszerének

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP II. tengely A földhasználat racionalizálása a környezeti és természeti értékek

Részletesebben

Mezőgazdaság és Környezetvédelem: Agrár-környezetgazdálkodási Program

Mezőgazdaság és Környezetvédelem: Agrár-környezetgazdálkodási Program Mezőgazdaság és Környezetvédelem: Agrár-környezetgazdálkodási Program Mi az Agrár-környezetgazdálkodási Program? Nemzeti Vidékfejlesztési Terv részeként az EU közös agrárpolitikáját képviseli A támogatási

Részletesebben

A víz stratégiai jelentőségű erőforrás

A víz stratégiai jelentőségű erőforrás soros c m msor helye A víz stratégiai jelentőségű erőforrás A vízkészlet a nemzet közös örökségét képezi, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki

Részletesebben

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában Az állami költségvetési rendszer környezetvédelmi felülvizsgálata mint a gazdasági válságból való kilábalás eszköze Konferencia az Országgyűlési Biztosok Irodájában, Budapesten, 2009. június 11-én Lehetőségek

Részletesebben

GIS alkalmazása a precíziós növénytermesztésben

GIS alkalmazása a precíziós növénytermesztésben GIS alkalmazása a precíziós növénytermesztésben Németh Tamás, Szabó József, Pásztor P LászlL szló, Koós Sándor A precíziós növénytermesztés c. program célkitűzései! A termőhelyi viszonyok és s a termés

Részletesebben

A 2015 Talajok Nemzetközi Éve c. rendezvénysorozat eredményei és a talajvédelem kihívásai

A 2015 Talajok Nemzetközi Éve c. rendezvénysorozat eredményei és a talajvédelem kihívásai A 2015 Talajok Nemzetközi Éve c. rendezvénysorozat eredményei és a talajvédelem kihívásai Dr. Berényi Üveges Judit Növény- Talaj és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Talajvédelmi Hatósági Osztály AGROmashExpo,

Részletesebben

Az öntözés tízparancsolata

Az öntözés tízparancsolata 1. Az öntözés - mint vízgazdálkodási kategória - a víz hasznosításának egyik módja, egyben az adott helyen rendelkezésünkre álló víz felhasználásának egyik eszköze és az adott (vízgyűjtő)terület vízháztartásának

Részletesebben

A FÖLDHASZNÁLAT OPTIMATIZÁLÁSÁBAN REJLŐ LEHETŐSÉGEK HAZÁNKBAN AZ EU-CSATLAKOZÁS KÜSZÖBÉN

A FÖLDHASZNÁLAT OPTIMATIZÁLÁSÁBAN REJLŐ LEHETŐSÉGEK HAZÁNKBAN AZ EU-CSATLAKOZÁS KÜSZÖBÉN Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézete Budapest, Herman Ottó út 15. Tel.: 356-3694 Fax: 355-1440 E-mail: gislab@rissac.hu * Web: www.taki.iif.hu NÉMETH Tamás, SZABÓ József,

Részletesebben

A MEZŐGAZDASÁGI VÍZGAZDÁLKODÁS TALAJTANI ALAPJAI

A MEZŐGAZDASÁGI VÍZGAZDÁLKODÁS TALAJTANI ALAPJAI A MEZŐGAZDASÁGI VÍZGAZDÁLKODÁS TALAJTANI ALAPJAI Várallyay György Budapest 2002 BEVEZETÉS BEVEZETÉS Az életminőség javítása vonzó célkitűzés. Mindenki szeretne jól, nyugodtan és kellemes környezetben élni.

Részletesebben

Környezetgazdálkodás 1. előadás. A környezetgazdálkodás folyamatmodellje Bodáné Kendrovics Rita Óbudai Egyetem.RKK.2010.

Környezetgazdálkodás 1. előadás. A környezetgazdálkodás folyamatmodellje Bodáné Kendrovics Rita Óbudai Egyetem.RKK.2010. Környezetgazdálkodás 1. előadás A környezetgazdálkodás folyamatmodellje Bodáné Kendrovics Rita Óbudai Egyetem.RKK.2010. Ajánlott irodalom Sántha Attila: Környezetgazdálkodás Akadémia Kiadó Bp. Fodor István:

Részletesebben

3. Ökoszisztéma szolgáltatások

3. Ökoszisztéma szolgáltatások 3. Ökoszisztéma szolgáltatások Általános ökológia EA 2013 Kalapos Tibor Ökoszisztéma szolgáltatások (ecosystem services) - az ökológiai rendszerek az emberiség számára számtalan nélkülözhetetlen szolgáltatásokat

Részletesebben

A magyarországi termőhely-osztályozásról

A magyarországi termőhely-osztályozásról A magyarországi termőhely-osztályozásról dr. Bidló András 1 dr. Heil Bálint 1 Illés Gábor 2 dr. Kovács Gábor 1 1. Nyugat-Magyarországi Egyetem, Termőhelyismerettani Tanszék 2. Erdészeti Tudományos Intézet

Részletesebben

Helyes Gazdálkodási Gyakorlat a felszíni vizeink növényvédő szer szennyezésének csökkentésére (TOPPS Water Protection project, ECPA) Dr.

Helyes Gazdálkodási Gyakorlat a felszíni vizeink növényvédő szer szennyezésének csökkentésére (TOPPS Water Protection project, ECPA) Dr. Helyes Gazdálkodási Gyakorlat a felszíni vizeink növényvédő szer szennyezésének csökkentésére (TOPPS Water Protection project, ECPA) Dr. László Péter Éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági

Részletesebben

A termőföld helye és szerepe

A termőföld helye és szerepe TALAJVÉDELEM I. Talajvédelem alapelvei Európai talaj charta Talajvédelem tízparancsolata Talaj degradáció fizikai, kémiai típusai Talajvédelem jogszabályi háttere A termőföld helye és szerepe A föld szilárd

Részletesebben

ALKALMAZOTT TALAJTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

ALKALMAZOTT TALAJTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A ALKALMAZOTT TALAJTAN Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A talajdegradációs folyamatok és azok javításának lehetőségei Talaj-degradációs folyamatok Fizikai leromlás

Részletesebben

Hüvelyes növények szerepe az ökológiai gazdálkodásban

Hüvelyes növények szerepe az ökológiai gazdálkodásban Hüvelyes növények szerepe az ökológiai gazdálkodásban Dr. Divéky-Ertsey Anna adjunktus SZIE, KERTK, Ökológiai és Fenntartható Gazdálkodási Rendszerek Tanszék Fenntartható mezőgazdaság Hosszú távon működő,

Részletesebben

A mezőgazdaság és természetvédelem

A mezőgazdaság és természetvédelem KÖRNYEZET- ÉS TÁJGAZDÁLKODÁS A mezőgazdaság és természetvédelem viszonyáról A mezőgazdaság és a természetvédelem viszonyának kulcskérdése, hogy a természetvédelem érdekében hozott intézkedések következtében

Részletesebben

A Kedvezőtlen Adottságú Területek (KAT) jövője Skutai Julianna egyetemi docens SZIE - Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet

A Kedvezőtlen Adottságú Területek (KAT) jövője Skutai Julianna egyetemi docens SZIE - Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet A Kedvezőtlen Adottságú Területek (KAT) jövője Skutai Julianna egyetemi docens SZIE - Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet Virágzó Vidékünk Európa Nap- Hogyan tovább agrár-környezetgazdálkodás? Székesfehérvár,

Részletesebben

kutatócsoport-vezető MTA-BCE Alkalmazkodás a Klímaváltozáshoz Kutatócsoport

kutatócsoport-vezető MTA-BCE Alkalmazkodás a Klímaváltozáshoz Kutatócsoport A klímaváltozás várható hatása az agrárágazatra Harnos Zsolt MHAS kutatócsoport-vezető MTA-BCE Alkalmazkodás a Klímaváltozáshoz Kutatócsoport IV. ALFÖLD Kongresszus Békéscsaba 2008. november 27. 1 A klímaváltozás

Részletesebben

A környezetvédelem szerepe

A környezetvédelem szerepe A környezetvédelem szerepe Szerepek a környezetvédelemben 2010. június 17. 7. Tisztább Termelés Szakmai Nap TÖRTÉNETE Az emberi tevékenység hatásai a történelem során helyi, térségi, országos, majd ma

Részletesebben

Földminőség, földértékelés és földhasználati információ Keszthely, 2007. november 22-23.

Földminőség, földértékelés és földhasználati információ Keszthely, 2007. november 22-23. D-e-Meter? Földminősítés a XXI. században! Gaál Zoltán 1, Tóth Gergely 2, Debreczeni Béláné 1, Hermann Tamás 1, Kuti László 3, Makó András 1, Máté Ferenc 1, Németh Tamás 4, Nikl István 5, Speiser Ferenc

Részletesebben

Környezet-tudatos gazdálkodás. A termelő, mint aktív környezetvédő

Környezet-tudatos gazdálkodás. A termelő, mint aktív környezetvédő Környezet-tudatos gazdálkodás A termelő, mint aktív környezetvédő Oktatási segédanyag felnőtt hallgatók részére Készült az Európai Unió INTERREG IIIC ALICERA projekt támogatásával Nyugat-Magyarországi

Részletesebben

VIDÉKKUTATÁS 2012-2013

VIDÉKKUTATÁS 2012-2013 VIDÉKKUTATÁS 2012-2013 KLÍMAVÁLTOZÁS ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS A globális felmelegedés hatása a földés tájhasználat-változásra Témavezető Dr. Duray Balázs PhD MTA KRTK RKI tudományos munkatárs További szerzők:

Részletesebben

Földhasználati kérdések a Velencei-tó vízgyűjtőjén

Földhasználati kérdések a Velencei-tó vízgyűjtőjén Földhasználati kérdések a Velencei-tó vízgyűjtőjén Dr. Pálmai Ottó Csákvár, 2007. május 29. Fejér Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság, Velence Új kihívások a

Részletesebben

Geoinformatikai rendszerek

Geoinformatikai rendszerek Geoinformatikai rendszerek Térinfomatika Földrajzi információs rendszerek (F.I.R. G.I.S.) Térinformatika 1. a térinformatika a térbeli információk elméletével és feldolgozásuk gyakorlati kérdéseivel foglalkozó

Részletesebben

A TALAJOK KÖRNYEZETI ÉRZÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

A TALAJOK KÖRNYEZETI ÉRZÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE Tájökológiai Lapok 1 (1): 45 62. (2003) 45 A TALAJOK KÖRNYEZETI ÉRZÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE VÁRALLYAY GYÖRGY MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet 1022 Budapest, Herman Ottó út 15. e-mail: g.varallyay@rissac.hu

Részletesebben

Tájékoztató. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

Tájékoztató. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra: Tájékoztató Tájékoztatjuk tisztelt Partnereinket, Ügyfeleinket, hogy megjelent a VP2-4.1.4-16 A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése c. pályázati felhívás A pályázati kiírás elsősorban a mezőgazdasági

Részletesebben

ZÖLDINFRASTRUKTÚRA. URBACT VÁROSTALÁLKOZÓ Budapest, november 29.

ZÖLDINFRASTRUKTÚRA. URBACT VÁROSTALÁLKOZÓ Budapest, november 29. ...hogy élni tudjunk a természet adta lehetőségekkel ZÖLDINFRASTRUKTÚRA URBACT VÁROSTALÁLKOZÓ Budapest, 2018. november 29. Csőszi Mónika Monika.csoszi@lechnerkozpont.hu Lechner Tudásközpont Térségi Tervezési

Részletesebben

Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései. Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály

Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései. Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály MAGYARORSZÁG ERDŐTERÜLETE NAPJAINKBAN Területi adatok Erdőgazdálkodás alá vont terület: -

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 (MUNKAANYAG) INTÉZKEDÉSEK 1. INTÉZKEDÉS 1. Intézkedés megnevezése A településeken működő, az ott élők helyben maradását elősegítő szolgáltatások körének bővítése,

Részletesebben

Az európai vízkészletek megőrzésére irányuló terv (Blueprint to Safeguard Europe's Water Resources) A vízgyűjtő-gazdálkodási tervek értékelése

Az európai vízkészletek megőrzésére irányuló terv (Blueprint to Safeguard Europe's Water Resources) A vízgyűjtő-gazdálkodási tervek értékelése Az európai vízkészletek megőrzésére irányuló terv (Blueprint to Safeguard Europe's Water Resources) A vízgyűjtő-gazdálkodási tervek értékelése dr. Kerekesné Steindl Zsuzsanna főosztályvezető helyettes

Részletesebben

Ismeretterjesztő előadás a talaj szerepéről a vízzel való gazdálkodásban

Ismeretterjesztő előadás a talaj szerepéről a vízzel való gazdálkodásban A Föld pohara Ismeretterjesztő előadás a talaj szerepéről a vízzel való gazdálkodásban MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet (TAKI) Talajfizikai és Vízgazdálkodási Osztály, Bakacsi Zsófia 2 Minden léptékben

Részletesebben

Környezeti elemek védelme II. Talajvédelem

Környezeti elemek védelme II. Talajvédelem Globális környezeti problémák és fenntartható fejlődés modul Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdasá Környezeti elemek védelme II. Talajvédelem KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI

Részletesebben

Hozzászólás: A vízháztartás táji jellemzői és kapcsolata a tájstratégia-alkotáshoz

Hozzászólás: A vízháztartás táji jellemzői és kapcsolata a tájstratégia-alkotáshoz Hozzászólás: A vízháztartás táji jellemzői és kapcsolata a tájstratégia-alkotáshoz Ungvári Gábor Táji örökségünk megőrzéséért 2015.12.02 A hozzászólásom főbb üzenetei 1. A vízháztartási jellemzők alkalmas

Részletesebben

Földminőség, fenntartható és környezetbarát gazdálkodás

Földminőség, fenntartható és környezetbarát gazdálkodás Földminőség, fenntartható és környezetbarát gazdálkodás A földminősítés elvi alapjai Rajkai Kálmán MTA TAKI Copyright 1996-98 Dale Carnegie & Associates, Inc. 1 Az előadás felépítése Cél: a földminősítés

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák Dr. Viski József főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Stratégiai Főosztály Hatásvizsgálatok

Részletesebben

Az aszály kezelése a Tisza Vízgyűjtő-gazdálkodási tervben

Az aszály kezelése a Tisza Vízgyűjtő-gazdálkodási tervben Az aszály kezelése a Tisza Vízgyűjtő-gazdálkodási tervben Szakmai Konzultáció a Sivatagosodás és Aszály Elleni Küzdelem Világnapja alkalmából Heilmann Diána /Vízrendezési Osztály 2014. június 17. Budapest,

Részletesebben

A vidékfejlesztés táji összefüggései

A vidékfejlesztés táji összefüggései V. Magyar Tájökológiai Konferencia, Tájtudomány és tájtervezés Sopron, 2012.08.30. - 2012.09.01. Város és vidéke közös sorson osztoznak, a vidék gerince pedig a mezıgazdaság. (Vidéki Térségek Európai Kartája,

Részletesebben

A FÖLD VÍZKÉSZLETE. A felszíni vízkészlet jól ismert. Összesen 1 384 000 000 km 3 víztömeget jelent.

A FÖLD VÍZKÉSZLETE. A felszíni vízkészlet jól ismert. Összesen 1 384 000 000 km 3 víztömeget jelent. A FÖLD VÍZKÉSZLETE A felszíni vízkészlet jól ismert. Összesen 1 384 000 000 km 3 víztömeget jelent. Megoszlása a következő: óceánok és tengerek (világtenger): 97,4 %; magashegységi és sarkvidéki jégkészletek:

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozásában megvalósuló támogatások esetében a kedvezőtlen adottságú

Részletesebben

ÚJDONSÁG Megjelent 2014-ben

ÚJDONSÁG Megjelent 2014-ben ÚJDONSÁG Megjelent 2014-ben A könyv összefoglalja a gyümölcstermő növények környezeti igényeire vonatkozó ismereteket, segítséget nyújtva evvel az adott gyümölcsfaj számára alkalmas terület kiválasztásához,

Részletesebben

Talajdegradációs folyamatok országos szintű regionalizálása. Összefoglalás. Summary. Bevezetés

Talajdegradációs folyamatok országos szintű regionalizálása. Összefoglalás. Summary. Bevezetés Talajdegradációs folyamatok országos szintű regionalizálása Pásztor László Szabó József Bakacsi Zsófia Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet E-mail: pasztor@rissac.hu Összefoglalás

Részletesebben

A MÉLYMŰVELÉS SZÜKSÉGESSÉGE MÓDJA ÉS ESZKÖZEI

A MÉLYMŰVELÉS SZÜKSÉGESSÉGE MÓDJA ÉS ESZKÖZEI A MÉLYMŰVELÉS SZÜKSÉGESSÉGE MÓDJA ÉS ESZKÖZEI Mélylazítás célja és szükségessége Célja: a talaj fejlődési folyamatainak eredményeként vagy egyéb talajtani és agrotechnikai okokból a talaj mélyebb rétegeiben

Részletesebben

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés A vidékfejlesztés koncepciója és a fejlesztésekhez rendelhető források Gáti Attila Egy kis történelem avagy a KAP kialakulása Mezőgazdaság Élelmiszerellátás Önellátás

Részletesebben

Precíziós gazdálkodás, mint a versenyképesség és a környezetvédelem hatékony eszköze. Dr. Balla István Tudományos munkatárs NAIK-MGI

Precíziós gazdálkodás, mint a versenyképesség és a környezetvédelem hatékony eszköze. Dr. Balla István Tudományos munkatárs NAIK-MGI Precíziós gazdálkodás, mint a versenyképesség és a környezetvédelem hatékony eszköze Dr. Balla István Tudományos munkatárs NAIK-MGI Bevezetés Robbanásszerű népességnövekedés Föld lakossága 7,5 Mrd. fő

Részletesebben

Összefoglalás. Summary. Bevezetés

Összefoglalás. Summary. Bevezetés Az élőhely-térképezés talajtani támogatása (TalajMÉTA) Laborczi Annamária Szabó József Pásztor László Bakacsi Zsófia Dombos Miklós Magyar Tudományos Akadémia, Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet, Budapest

Részletesebben

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás 2009 Dr Farkas Hilda Főosztályvezető, címzetes egyetemi docens KÖRNYEZETVÉDELEM A környezet védelme egyre inkább gazdasági szükségszerűség. Stern Jelentés Környezetvédelem

Részletesebben

A NÉS-2 stratégiai környezeti vizsgálata

A NÉS-2 stratégiai környezeti vizsgálata A NÉS-2 stratégiai környezeti vizsgálata Dr. Kukely György cégvezető Terra Studio Kft. Terra Studio Kft. A stratégiai környezeti vizsgálat 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet szerint stratégiai környezeti vizsgálat

Részletesebben

VÍZHIÁNY ÉS ADAPTÍV VÍZGAZDÁLKODÁSI STRATÉGIÁK A MAGYAR-SZERB HATÁRMENTI RÉGIÓBAN

VÍZHIÁNY ÉS ADAPTÍV VÍZGAZDÁLKODÁSI STRATÉGIÁK A MAGYAR-SZERB HATÁRMENTI RÉGIÓBAN VÍZHIÁNY ÉS ADAPTÍV VÍZGAZDÁLKODÁSI STRATÉGIÁK A MAGYAR-SZERB HATÁRMENTI RÉGIÓBAN AZ ÖNTÖZÉS HELYZETE ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI DR PÁLFAI IMRE FIALA KÁROLY BENHYE BALÁZS WAHASTART - WORKSHOP 2014. május

Részletesebben

Információtartalom vázlata: Mezőgazdasági hulladékok definíciója. Folyékony, szilárd, iszapszerű mezőgazdasági hulladékok ismertetése

Információtartalom vázlata: Mezőgazdasági hulladékok definíciója. Folyékony, szilárd, iszapszerű mezőgazdasági hulladékok ismertetése 1. Jellemezze és csoportosítsa a mezőgazdasági hulladékokat és melléktermékeket eredet és hasznosítási lehetőségek szempontjából, illetve vázolja fel talajra, felszíni-, felszín alatti vizekre és levegőre

Részletesebben

Ivóvízbázisok sérülékenysége a klímaváltozással szemben. Rotárné Szalkai Ágnes, Homolya Emese, Selmeczi Pál

Ivóvízbázisok sérülékenysége a klímaváltozással szemben. Rotárné Szalkai Ágnes, Homolya Emese, Selmeczi Pál Ivóvízbázisok sérülékenysége a klímaváltozással szemben Rotárné Szalkai Ágnes, Homolya Emese, Selmeczi Pál Felszín alatti vizek, mint a globális vízkörforgalom elemei Légkör víztartalma (néhány nap) Biomassza

Részletesebben

LIFE Természet és biodiverzitás Többéves munkaprogram újdonságai

LIFE Természet és biodiverzitás Többéves munkaprogram újdonságai LIFE Természet és biodiverzitás - 2018-2020 Többéves munkaprogram újdonságai Bokor Veronika FM Természetmegőrzési Főosztály LIFE Pályázói igények szerinti tréning, 2018. február 20. LIFE 2018-2020 meghatározó

Részletesebben

A JRC DRDSI adatszolgáltatási infrastruktúra programja

A JRC DRDSI adatszolgáltatási infrastruktúra programja A JRC DRDSI adatszolgáltatási infrastruktúra programja Dr. Kovács Antal Ferenc EC JRC DRDSI Danube_NET GISOPEN 2015 Óbudai Egyetem, Alba Regia Műszaki Kar, Geoinformatikai Intézet Székesfehérvár 2015.

Részletesebben

IDEGENHONOS INVÁZIÓS FAJOK ELLENI FELLÉPÉS ÉS SZABÁLYOZÁSUK SZAKMAI NAP

IDEGENHONOS INVÁZIÓS FAJOK ELLENI FELLÉPÉS ÉS SZABÁLYOZÁSUK SZAKMAI NAP Bokor Veronika, Marczin Örs Természetmegőrzési Főosztály IDEGENHONOS INVÁZIÓS FAJOK ELLENI FELLÉPÉS ÉS SZABÁLYOZÁSUK SZAKMAI NAP Földművelésügyi Minisztérium 2017. január 25. ---------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A talaj, mint víztv talajszárazod. razodás. (MTA TAKI), Budapest. Az aszály. gon Konferencia

A talaj, mint víztv talajszárazod. razodás. (MTA TAKI), Budapest. Az aszály. gon Konferencia A talaj, mint víztv ztározó; talajszárazod razodás Prof. Dr. Várallyay György MTA Talajtani és s Agrokémiai Kutatóint intézet (MTA TAKI), Budapest Az aszály és szárazod razodás Magyarországon gon Konferencia

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetgazdálkodási és az integrált gazdálkodási alprogram bemutatása.

Részletesebben

A vízgazdálkodás helyzete VÍZGAZDÁLKODÁS. A vízgazdálkodás állami feladatai VÍZGAZDÁLKODÁS VÍZKÉSZLETGAZDÁLKODÁS

A vízgazdálkodás helyzete VÍZGAZDÁLKODÁS. A vízgazdálkodás állami feladatai VÍZGAZDÁLKODÁS VÍZKÉSZLETGAZDÁLKODÁS VÍZGAZDÁLKODÁS A vízgazdálkodás helyzete Magyarország jelenlegi vízügyi politikáját alapvetõen a vízgazdálkodásról szóló, többször módosított 1995. évi LVII. törvény határozza meg. Tartalmában tükrözi

Részletesebben

Aszálykezelés a vízügyi szolgálat védelmi rendszerében LÁNG ISTVÁN MŰSZAKI FŐIGAZGATÓHELYETTES ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG

Aszálykezelés a vízügyi szolgálat védelmi rendszerében LÁNG ISTVÁN MŰSZAKI FŐIGAZGATÓHELYETTES ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG Aszálykezelés a vízügyi szolgálat védelmi rendszerében LÁNG ISTVÁN MŰSZAKI FŐIGAZGATÓHELYETTES ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG Klímaváltozás: A hidrológiai ciklus felgyorsulása ÁRVÍZ BELVÍZ ASZÁLY SZÉLSŐSÉGEK

Részletesebben

Natura 2000 erdőterületek finanszírozása ( )

Natura 2000 erdőterületek finanszírozása ( ) Natura 2000 erdőterületek finanszírozása (2014 2020). Általános cél az uniós természetvédelmi irányelvek maradéktalan végrehajtása (EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020, 1. Cél) érdekében a fajok és

Részletesebben

A stratégiai célok közül egy tetszőlegesen kiválasztottnak a feldolgozása!

A stratégiai célok közül egy tetszőlegesen kiválasztottnak a feldolgozása! Biodiverzitás stratégia 2020 CÉLOK és ESZKÖZÖK Források: http://www.biodiv.hu/convention/f1117799202; http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/2020.htm; FELADAT A stratégiai célok közül

Részletesebben

Környezetvédelem (KM002_1)

Környezetvédelem (KM002_1) (KM002_1) 11. Fenntartható erőforrásgazdálkodás és fejlődés 2007/2008-as tanév I. félév Dr. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, MTK, BGÉKI, Környezetmérnöki Tanszék Fenntartható fejlődés a fenntartható fejlődés

Részletesebben

Pásztor László: Térbeli Talajinformációs Rendszerek/ Bevezetés a digitális talajtérképezésbe PhD kurzus. 1. Bevezetés, alapfogalmak, gondolatok

Pásztor László: Térbeli Talajinformációs Rendszerek/ Bevezetés a digitális talajtérképezésbe PhD kurzus. 1. Bevezetés, alapfogalmak, gondolatok Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet Környezetinformatikai Osztály Pásztor László: Térbeli Talajinformációs Rendszerek/ Bevezetés a digitális talajtérképezésbe

Részletesebben

Meteorológiai információk szerepe a vízgazdálkodásban

Meteorológiai információk szerepe a vízgazdálkodásban Meteorológiai információk szerepe a vízgazdálkodásban Dr. Radics Kornélia Országos Meteorológiai Szolgálat elnök Alapítva: 1870 Víz körforgása Felhőelemek, vízgőz Légköri transzport folyamatok Felhőelemek,

Részletesebben

A légkör mint erőforrás és kockázat

A légkör mint erőforrás és kockázat A légkör mint erőforrás és kockázat Prof. Dr. Mika János TÁMOP-4.1.2.A/1-11-1-2011-0038 Projekt ismertető 2012. november 22. Fejezetek 1. A légköri mozgásrendszerek térbeli és időbeli jellemzői 2. A mérsékelt

Részletesebben

A Közös Agrárpolitika reformja a Lehet Más a Politika szemszögéből

A Közös Agrárpolitika reformja a Lehet Más a Politika szemszögéből A Közös Agrárpolitika reformja a Lehet Más a Politika szemszögéből Szabó Rebeka LMP, Mezőgazdasági bizottság KAP REFORM 2014-2020 AGRÁRGAZDASÁGI KIHÍVÁSOK - VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM A KAP jelentősége

Részletesebben

Az éghajlatváltozás és az aszály

Az éghajlatváltozás és az aszály Az éghajlatváltozás és az aszály Szalai Sándor, Lakatos Mónika Szalai.sandor@mkk.szie.hu Lakatos.m@met.hu 1 Definíció Komplex jelenség Nincsen általánosan elfogadott definíciója Relatív jelenség A vízzel

Részletesebben

A kavicsbányászat, valamint a víz- és termőföld védelme konfliktusának egyes kérdései

A kavicsbányászat, valamint a víz- és termőföld védelme konfliktusának egyes kérdései A kavicsbányászat, valamint a víz- és termőföld védelme konfliktusának egyes kérdései FAVA 2012. konferencia, Siófok dr. Balásházy László balashaz@enternet.hu A konfliktus lényege Kavicsbányászatra

Részletesebben

A TÁJ MINT A FÖLDI ÉLET KÖRNYEZETE

A TÁJ MINT A FÖLDI ÉLET KÖRNYEZETE Krajina ako prostredie života na Zemi A TÁJ MINT A FÖLDI ÉLET KÖRNYEZETE 2017. 01. 16. 1 Az élet keletkezése és fejlődése 4,5 milliárd éves Föld, az élet létrejöttének tere a földrajzi környezet kb. 3,5

Részletesebben