a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről"

Átírás

1 a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről A Kormány a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény 88. (1) bekezdés 1. és 31. pontjában, a 8. alcím tekintetében a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény 88. (1) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1. (1) E rendelet hatálya a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékra, valamint b) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos tevékenységekre terjed ki. (2) E rendelet alkalmazásában hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos tevékenységnek minősül a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvétele, gyűjtése, szállítása, kereskedelme, közvetítése, kezelése; b) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék gyűjtését, kezelését végző hulladékgazdálkodási létesítmények üzemeltetése. E rendelet alkalmazásában: 2. Értelmező rendelkezések állati melléktermék: a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról és az 1774/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (állati melléktermékekre vonatkozó rendelet) szóló, október 21-i 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk 1. pontjában meghatározott állati melléktermék; 2. fajlagos mennyiség: háztartások esetében lakosonként, nem háztartások esetében az adott ingatlant használó természetes személy ingatlanhasználókként évente átlagosan képződő települési hulladék kilogrammban kifejezett mennyisége; 3. hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék: a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény 42. (1) bekezdés a) d) pontjába tartozó hulladék, ideértve az ilyen hulladék kezeléséből származó másodlagos hulladékot is; 4. konténer: a hulladék mennyiségétől, illetve minőségétől függő méretű és speciális kialakítású, zárható vagy nyitott rendszerű tárolóeszköz, amely ellenáll a hulladék kémiai hatásainak, és a hulladék gyűjtésére, tárolására, valamint szállítására alkalmas, ideértve az áru- vagy hulladékszállítás céljára gyártott fémkonténert is;

2 5. válogatómű: a hulladék előkezelésére szolgáló hulladékkezelő létesítmény, amelyben a hulladék és a hulladékból kinyerhető hasznosítható összetevők utóválogatását végzik; 6. zöldhulladék: növényi eredetű biohulladék, különösen a fanyesedék, a levél, az ág, a gally, a fű. 3. A közszolgáltató tevékenységére vonatkozó általános szabályok 3. (1) A közszolgáltató által végzett hulladékgazdálkodási tevékenység a (3) bekezdésben foglaltak kivételével a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékra terjed ki. (2) Ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék között háztartásban képződő veszélyes hulladék is van, a veszélyes hulladékot a közszolgáltató telephelyére történő beszállítását követően a nem veszélyes hulladéktól el kell különíteni, és az azzal kapcsolatos további hulladékgazdálkodási tevékenységet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendeletben előírtak szerint kell végezni. (3) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységeken kívül a Ht. 42. (5) bekezdésében meghatározottakra figyelemmel a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe nem tartozó hulladék energetikai hasznosítását és lerakását végezheti, az általa üzemeltett hulladékkezelő létesítményben, hulladéklerakóban. 4. A települési hulladék gyűjtése 4. (1) A vegyes, továbbá az elkülönítetten gyűjtött települési hulladékot az ingatlanhasználó a hulladék képződésének helye szerinti ingatlan területén, zárható gyűjtőedényben gyűjti. (2) A vegyes hulladék gyűjtésének céljára szolgáló gyűjtőedénybe a környezetvédelmi és a gazdasági szempontból hatékonyabb utóválogatás érdekében olyan műanyag-, üveg-, fémés papírhulladék, valamint hulladékká vált ruhanemű, textília nem helyezhető el, amely a) száraz, b) folyadékot és biológiailag lebomló hulladékot nem tartalmaz, c) a gyűjtőedénybe helyezéssel nem tapad vagy ragad össze, illetve nem tapad vagy ragad más hulladékhoz, és d) elkülönítetten gyűjthető a gyűjtés helyén biztosított külön gyűjtőedényben. (3) Az elkülönített gyűjtés céljára szolgáló gyűjtőedénybe kizárólag olyan típusú, fajtájú vagy jellegű hulladék helyezhető el, amelynek gyűjtésére a gyűjtőedényen szereplő jelzés vagy felirat vonatkozik. (4) Ha az ingatlanhasználó részére a közszolgáltató a műanyag-, a fém-, a papír- és az üveghulladék ingatlan területén történő elkülönített gyűjtésére egy fajta gyűjtőedényt biztosít,

3 akkor a műanyag-, a fém-, a papír- és az üveghulladékot az erre a célra szolgáló gyűjtőedényben együttesen kell gyűjteni. (5) Zöldhulladékot a képződés helyén a vegyes hulladék gyűjtésének céljára szolgáló gyűjtőedényben vagy a gyűjtés céljára gyártott, biológiailag lebomló hulladékgyűjtő zsákban lehet gyűjteni. (6) Állati mellékterméket, radioaktív hulladékot, robbanóanyagot a települési hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényben elhelyezni nem lehet. (7) Az ingatlanhasználó a települési hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényt az ingatlanon belül tartja, azt közterületen tartósan csak közterület-használati engedély birtokában helyezheti el. Nem tekinthető tartós közterület használatnak a gyűjtőedény ürítési célból történő közterületre helyezése. (8) Az ingatlanhasználó gondoskodik arról, hogy a települési hulladék közszolgáltatónak történő átadása, továbbá az ingatlanhasználó által gyűjtőhelyre történő elszállítása biztonságosan, a környezet veszélyeztetését, szennyezését, károsítását, valamint a hulladék kiszóródását kizáró módon történjen. 5. (1) Az ingatlanhasználó elkülönített gyűjtéssel kapcsolatos tájékoztatása és az elkülönített gyűjtés ösztönzése érdekében, a közszolgáltató honlapján és a települési önkormányzat közigazgatási területén szokásos egyéb módon az ingatlanhasználót tájékoztatja a) a vegyes, az elkülönítetten gyűjtött, a biohulladék, és a lomhulladék elszállításának rendjéről, időpontjáról, módjáról, feltételeiről, b) az elkülönített gyűjtés céljáról, c) az újrahasználati központok működésének rendjéről, nyitvatartásáról, elérhetőségéről, d) a hulladékgyűjtő szigetek, hulladékgyűjtő udvarok az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló miniszteri rendelet szerinti működési rendjéről, nyitvatartásáról, elérhetőségéről, valamint e) az általa nyújtott egyéb szolgáltatások rendjéről. (2) A közszolgáltató az ingatlanhasználó kérésére az (1) bekezdés szerinti tájékoztatót postai úton az ingatlanhasználónak megküldi. Társasházi lakóközösség esetén a közszolgáltatónak a társasházi lakóközösség kérésére az ügyfélszolgálat helyén vagy postai úton keresztül olyan tájékoztatót kell elérhetővé tennie, amely a társasház közös tulajdonú helyiségében kifüggeszthető. A tájékoztató postai úton történő megküldéséért a közszolgáltató az ingatlanhasználótól ellenértéket kérhet. 5. A települési hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény méretére és jelölésére vonatkozó szabályok 6. (1) A vegyes hulladék ingatlan területén történő gyűjtéséhez a közszolgáltatónak biztosítania kell azt, hogy az ingatlanhasználó a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel legalább 2 különböző űrmértékű gyűjtőedény közül választhasson.

4 (2) Ha az ingatlanhasználó egyedülálló, öregségi vagy özvegyi nyugdíjra, rokkantsági ellátásra, fogyatékossági támogatásra vagy vakok személyi járadékára jogosult, a közszolgáltató a vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló 2 különböző űrmértékű gyűjtőedény közül az ingatlanhasználó részére legalább egy olyan gyűjtőedény választásának lehetőségét biztosítja, amelynek az űrmértéke a 60 litert nem haladja meg. (3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti választási lehetőséget az ingatlanhasználó számára a közszolgáltató úgy ajánlja fel, hogy a választható gyűjtőedény űrmértéke igazodjon az érintett ingatlanon képződő hulladék mennyiségéhez, figyelembe véve a) a településen képződő vegyes és elkülönítetten gyűjtött hulladék fajlagos mennyiségét, b) az érintett ingatlant használó természetes személyek számát, c) az érintett ingatlant használó természetes személy vagy személyek (2) bekezdésben meghatározott jogosultságát (ha van ilyen személy), valamint d) az 1. mellékletben és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló miniszteri rendelet mellékletében meghatározott szállítási gyakoriságot. 7. (1) A települési hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényt a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a gyűjtőedényben elhelyezhető hulladékfajtára, -típusra vagy -jellegre utaló, egyértelműen felismerhető és megkülönböztethető színnel, valamint jelzéssel vagy felirattal kell ellátni. A feliratnak jól láthatónak és olvashatónak kell lennie. (2) Ha a települési hulladékot hulladékgyűjtő zsákban gyűjtik, a zsákot olyan színnel, jelzéssel vagy felirattal kell ellátni, amelyből egyértelműen kiderül, hogy a zsák milyen hulladékot tartalmaz. (3) A 4. (4) bekezdésében meghatározott gyűjtés esetben a műanyag-, a fém-, a papír- és az üveghulladék, valamint a vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló a gyűjtőedényeket a 2. melléklet szerinti felirattal kell ellátni. 6. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék szállítása 8. (1) A közszolgáltatónak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék elszállításához az egyes hulladékfajták átvételére alkalmas felépítménnyel rendelkező járművet, eszközt kell használnia. (2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék elszállítását zárható konténerben vagy a kiporzást és kiszóródást megakadályozó, ideiglenes takarású konténerben elhelyezve, és az e feltételeket biztosító célgéppel, szállítójárművel kell végezni a környezet veszélyeztetését, szennyezését, károsítását kizáró módon. (3) A közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtött települési hulladékot a vegyes hulladéktól elkülönítve szállítja el. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékra vonatkozó szállítási gyakoriságot az 1. melléklet tartalmazza. A vegyes hulladékra vonatkozó szállítási gyakoriságot a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló miniszteri rendelet melléklete tartalmazza.

5 9. (1) Ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék közszolgáltató által történő átvételekor, összegyűjtésekor, elszállításakor a hulladék a gyűjtőedényből kiesik vagy kiszóródik, a hulladék felszedéséről és elszállításáról, valamint a terület megtisztításáról a közszolgáltató gondoskodik. (2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék ingatlanhasználótól történő átvételét, összegyűjtését és elszállítását végző közszolgáltató gyűjtőjárművén munkát végző alkalmazottak közül legalább egy jelenlévőnek a hulladék átvételére, összegyűjtésére vonatkozó alapfokú szakirányú képesítéssel kell rendelkeznie. (3) Ha az ingatlanhasználó kérésére a közszolgáltató a nem rendszeres hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzéséhez áru- vagy hulladékszállítás céljára gyártott fémkonténert helyez el közterületen, a fémkonténer kizárólag annak hulladékkal való megtöltéséig tartható közterületen, azt követően a közszolgáltatónak haladéktalanul el kell szállítania. 7. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelése 10. (1) Ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék hasznosítható összetevőt tartalmaz, a közszolgáltató a hulladék hasznosítását vagy ártalmatlanítását megelőzően gondoskodik a hulladék válogatóműbe történő elszállításáról, valamint a hasznosítható összetevőknek a Ht. 3. melléklete szerinti R12 hasznosítási művelet útján történő utóválogatásáról. (2) A válogatóműben végzett utóválogatás során visszamaradó olyan műanyag hulladékot, amelyet anyagában történő hasznosítás céljából a válogatóműben elkülönítenek, a hulladékhasznosító műbe történő elszállítást megelőzően a biológiai és mechanikai eredetű szennyeződésektől meg kell tisztítani. (3) A válogatóműben végzett utóválogatás során visszamaradó olyan műanyag hulladékot, amelynek bármelyik oldala vagy átmérője a 60 millimétert meghaladja, és anyagának összetétele és minősége alapján erre alkalmas, azt anyagában kell hasznosítani. (4) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott kivétellel hulladéklerakóban akkor rakható le, ha a hulladék olyan fizikai, termikus, kémiai vagy biológiai előkezelési műveleten ment keresztül, amellyel a hulladék mennyisége vagy környezetre gyakorolt szennyező hatása csökken. 11. (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelését közvetlenül irányító vezetőnek legalább középfokú környezetvédelmi szakirányú végzettséggel kell rendelkeznie. (2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ellátó, regionális célokat szolgáló hulladékgazdálkodási létesítmény vezetőjének felsőfokú műszaki vagy felsőfokú környezetvédelmi végzettséggel kell rendelkeznie.

6 8. A közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv 12. (1) A közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv a Ht ában foglaltakra figyelemmel legalább az alábbiakat tartalmazza: a) az elkülönített gyűjtésre történő ösztönzés és szemléletformálás, továbbá az ezek érdekében tervezett intézkedések így különösen a lakossági tájékoztatás módjának részletes leírását, továbbá azt, hogy a hatékonyabb és szélesebb körű lakossági tájékoztatás lehetőségei hogyan bővíthetők; b) a biológiailag lebomló hulladék nagyobb arányú gyűjtésére és hasznosítására vonatkozó részletes tervet, továbbá azt, hogy a közszolgáltatással érintett településeken a meglévő biológiailag lebomló hulladékkal kapcsolatos gyűjtési és hasznosítási lehetőségek hogyan bővíthetők; c) a háztartásban képződő veszélyes hulladék nagyobb arányú gyűjtésére vonatkozó részletes tervet, továbbá azt, hogy a háztartásban képződő veszélyes hulladék gyűjtése és elszállítása hogyan és milyen módon tehető hatékonyabbá, a hatékonyság növeléséhez a közszolgáltató milyen további feltételek biztosítását tartja szükségesnek; d) a házhoz menő gyűjtési rendszer kialakítására és működtetésére vonatkozó részletes tervet, továbbá a gyűjtési rendszer működtetésének eszközeit, módját, fejlesztésének további lehetőségeit bemutató részletes tervet; e) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék nagyobb arányú újrahasználatra történő előkészítésének és az újrahasználati központok kiépítésének lehetőségeit bemutató részletes tervet, továbbá azt, hogy az újrahasználati központok kiépítéséhez a közszolgáltató milyen feltételek biztosítását tartja szükségesnek; f) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék hasznosítási arányainak növelését bemutató részletes tervet, továbbá azt, hogy a nagyobb arányú hasznosításhoz a közszolgáltatással érintett településeken a közszolgáltató milyen feltételek biztosítását tartja szükségesnek, és ezek a feltételek hogyan bővíthetők, figyelemmel az önellátás és a közelség elvére; g) a hulladéklerakókra jutó szerves anyag mennyiségének csökkentése érdekében tervezett intézkedések leírását, módját, továbbá azt, hogy a szerves anyag mennyiség csökkentéséhez a közszolgáltató milyen feltételek biztosítását tartja szükségesnek, figyelemmel a biológiailag lebomló hulladék hasznosításának elvére. (2) A közszolgáltatói hulladékgazdálkodási tervekről az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (a továbbiakban: OKTF) nyilvántartást vezet. (3) Az OKTF a közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terveket beérkezésüket követően összesíti, majd az összesített tervekről készített összefoglaló jelentését a tárgyévet követő év végéig a környezetvédelemért felelős miniszter részére megküldi. 9. Záró rendelkezések 13. (1) Ez a rendelet a (2) (4) bekezdésben meghatározott kivétellel a kihirdetést követő 8. napon lép hatályba.

7 (2) A január 1-jén lép hatályba. (3) A január 1-jén lép hatályba. (4) A január 1-jén lép hatályba. 14. E rendelet tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént. 15. (1) A 4. (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (4) Zöldhulladékot a képződés helyén az elkülönített gyűjtés céljára gyártott, biológiailag lebomló hulladékgyűjtő zsákban vagy szilárd hulladékgyűjtő edényzetben lehet gyűjteni. A papír-, a fém-, az üveg- és a műanyag, valamint a vegyes hulladékot tartalmazó gyűjtőedényben zöldhulladékot elhelyezni nem lehet. (2) A 8. a következő (4) bekezdéssel egészül ki: (4) A közszolgáltató az ingatlanhasználó által az ingatlan területén elkülönítetten gyűjtött műanyag-, fém- és papírhulladékot, valamint a vegyes hulladékot házhoz menő gyűjtési rendszerben szállítja el. (1) A 2. a következő 4a. ponttal egészül ki: 4a. látási fogyatékos ingatlanhasználó: 16. a) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló évi XXVI. törvény szerinti fogyatékossági támogatásban részesülő személy, aki a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet 1. (1) bekezdésének értelmében látási fogyatékosnak minősül; b) aki vakok személyi járadékában részesül; c) aki, vagy aki után magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak és a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet (a továbbiakban: Mr.) 1. számú melléklete szerint látási fogyatékosnak (K.1.) minősül. (2) A 7. a következő (4) (7) bekezdéssel egészül ki: (3) Ha a látási fogyatékos ingatlanhasználó a lakhelye szerinti ingatlanon a háztartási hulladék elkülönített gyűjtésére vonatkozó kötelezettségének a gyűjtés helyén rendelkezésre álló feltételek hiánya miatt nem tud eleget tenni, a közszolgáltató a látási

8 fogyatékos ingatlanhasználó kérésére olyan gyűjtőedényt biztosít, amelyet a látási fogyatékos ingatlanhasználó számára jól értelmezhető, megkülönböztető jelöléssel láttak el. A közszolgáltatónak a jelölés kialakításáról a 3. mellékletben meghatározott műszaki követelményeknek megfelelően kell gondoskodnia*. (4) A (3) bekezdés szerinti kérést a közszolgáltató a) jelöléssel ellátott gyűjtőedény rendelkezésre bocsátásával, vagy b) a gyűjtőedény jelöléssel történő ellátása útján teljesíti. (5) A látási fogyatékos ingatlanhasználó a (3) bekezdés szerinti gyűjtőedényt a közszolgáltatótól a) a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 3. számú melléklete szerinti igazolás (amennyiben az a K 1 betű és számjelet tartalmazza) másolatának, b) a fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági határozat vagy a megállapítás alapjául szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény másolatának, vagy c) a vakok személyi járadékának megállapításáról szóló hatósági határozatnak vagy a vakok személyi járadékát kérelmező csökkentlátó nyilvántartó lap másolatának bemutatása ellenében igényelheti. (6) A közszolgáltató a (4) bekezdés szerinti gyűjtőedényt vagy a gyűjtőedény jelöléssel történő ellátását az igény kézhezvételétől számított 60 napon belül biztosítja. A 9. a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 17. (4) A hasznosítható pelenkát, illetve annak hasznosítható részét a közszolgáltató a természetes személy ingatlanhasználóval előre egyeztetett időpontban és gyakorisággal házhoz menő gyűjtési rendszerben szállítja el. 18. Hatályát veszti a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet.

9 1. melléklet a /2014. (..) Korm. rendelethez A szállítási gyakoriság Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendeletben (a továbbiakban: Oték.) meghatározott területfelhasználási egységen a műanyag-, az üveg-, a fém- és a papírhulladékot, valamint a hulladékká vált ruhaneműt, textíliát a következő gyakorisággal kell elszállítani: 1. táblázat 1. Elkülönítetten gyűjtött hulladék: járatkategória: szállítási gyakoriság: az Oték. szerinti terület: 1. kategória legalább kéthetente egyszer a) nagyvárosias lakóterület, b) kisvárosias lakóterület, c) kertvárosias lakóterület. 2. kategória legalább havonta egyszer a) falusias lakóterület, b) üdülőházas terület, c) hétvégi házas terület.

10 2. melléklet a /2014. (..) Korm. rendelethez A gyűjtőedényeken szereplő felirat 1. A műanyag-, üveg-, fém- és papírhulladék, valamint a hulladékká vált ruhanemű, textília elkülönített gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényen a következő feliratot kell megjeleníteni: ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT HULLADÉK száraz hasznosítható 2. A vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényen a következő feliratot kell megjeleníteni: VEGYES HULLADÉK nedves általános

11 *a műszaki feltételek kialakítása szakmai egyeztetés alatt áll 3. melléklet a /2014. (..) Korm. rendelethez

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1) bekezdés 1. és 31. pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖZTERÜLET TISZTÁNTARTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI KERETSZERZŐDÉS

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖZTERÜLET TISZTÁNTARTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI KERETSZERZŐDÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖZTERÜLET TISZTÁNTARTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI KERETSZERZŐDÉS TARTALOMJEGYZÉK 1 Szerződő felek... 3 I. Általános rész... 3 1 Előzmények... 4 2 A Szerződés jogi környezete... 5 3 A Szerződés

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere. /2014. (.) EMMI rendelete

Az emberi erőforrások minisztere. /2014. (.) EMMI rendelete Az emberi erőforrások minisztere /2014. (.) EMMI rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.

Részletesebben

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli

Részletesebben

A Kormány. 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelete. a nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről

A Kormány. 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelete. a nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről 1 A Kormány 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelete a nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről A Kormány az egyes közszolgáltatások ellátásáról és

Részletesebben

T/11206. számú. törvényjavaslat. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről

T/11206. számú. törvényjavaslat. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/11206. számú törvényjavaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről Előadó: Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter Budapest, 2013. május 2013.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. július 4., csütörtök Tartalomjegyzék 2013. évi CXXV. törvény A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről 63448 2013. évi

Részletesebben

213/2001. (XI. 14.) KORM. RENDELET A TELEPÜLÉSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL

213/2001. (XI. 14.) KORM. RENDELET A TELEPÜLÉSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL 213/2001. (XI. 14.) KORM. RENDELET A TELEPÜLÉSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59.

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő - Testületének 20/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő -

Részletesebben

NAGYBÁNHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (IX. 26.) ÖR.

NAGYBÁNHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (IX. 26.) ÖR. NAGYBÁNHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (IX. 26.) ÖR. számú rendelete A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról. Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1./2014.(I. 30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1./2014.(I. 30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1./2014.(I. 30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Arnót Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012.

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V. 24.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V. 24.) önkormányzati rendelete a hulladékkal kapcsolatos tevékenységekről, továbbá a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról * (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályi keretek változásai 2015-től. dr. Csepregi István

A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályi keretek változásai 2015-től. dr. Csepregi István A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályi keretek változásai 2015-től dr. Csepregi István 2014. év jogalkotása néhány szám tükrében MK: 190 => 27.022 (m. n.) kb. nettó 74 oldal/nap törvény => 113 Korm.

Részletesebben

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 1

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 1 OptiJus Opten Kft. I. 2012. évi CLXXXV. törvény 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 1 A 2013.1.1. és 2013.12.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 1. A törvény

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2010. (IV.29.) rendelete a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről, mint kötelező közszolgáltatásról 1 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény hatálya. 2. Értelmezõ rendelkezések

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény hatálya. 2. Értelmezõ rendelkezések 26904 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 160. szám 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról* Az Országgyûlés a környezet és az emberi egészség védelme, a környezetterhelés mérséklése, a természeti erõforrásokkal

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hatályos:2014-03-21 -tól a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 1/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelet Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1) bekezdés 3. pontjában

Részletesebben

www.termekdijinfo.hu

www.termekdijinfo.hu 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról Az Országgyűlés a környezet és az emberi egészség védelme, a környezetterhelés mérséklése, a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodás, az erőforrás-felhasználás

Részletesebben

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 1 / 44 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 2013.07.01 2013.12.31 5 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról Az Országgyűlés a környezet és az emberi egészség védelme, a környezetterhelés mérséklése,

Részletesebben

A rendelet hatálya. A települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos rendelkezések

A rendelet hatálya. A települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos rendelkezések Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (IV. 17.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Lovászpatona Község Önkormányzata

Részletesebben

445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet. az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet. az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1) bekezdés 5., 7.,

Részletesebben

MULTISZINT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

MULTISZINT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság MULTISZINT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZAT Budapest, 2014. 1 Tartalomjegyzék AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA, ÉS HATÁLYA... 5. oldal Az üzletszabályzat hatálya Személyi

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete a település tisztaságáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás szabályairól Halásztelek

Részletesebben

2012. évi CLXXXV. törvény. a hulladékról 1

2012. évi CLXXXV. törvény. a hulladékról 1 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 1 Az Országgyűlés a környezet és az emberi egészség védelme, a környezetterhelés mérséklése, a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodás, az erőforrás-felhasználás

Részletesebben

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról. hatályos 2013. VII. 12 től 2013. VIII. 3-ig

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról. hatályos 2013. VII. 12 től 2013. VIII. 3-ig 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról hatályos 2013. VII. 12 től 2013. VIII. 3-ig Az Országgyűlés a környezet és az emberi egészség védelme, a környezetterhelés mérséklése, a természeti erőforrásokkal

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2008.(XII.19.), 12/2009.(VIII.14.), 24/2009.(XII.18.) rendeletekkel módosított 19/2002.(XII.12.) rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

A Kormány 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekrõl

A Kormány 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekrõl A Kormány 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekrõl A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1) bekezdés

Részletesebben

197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet. az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet. az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1) bekezdés

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Inárcs Nagyközség

Részletesebben