Előterjesztés Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete december 18-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 18-i ülésére"

Átírás

1 Nádudvar Város Önkormányzat Polgármesterétől Nádudvar, Fő út 119. Tel.: 54/ Fax: 54/ , Előkészítette: Dr. Sós Csaba al Ikt. szám: 2 182/2014. Előterjesztés Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete december 18-i ülésére Tárgy: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete módosítása Tisztelt Képviselő-testület! A január 1-én hatályba lép a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) módosítása, mely szükségessé teszi a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatát. A törvény módosítás az Európai Parlament és a Tanács hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló 2008/98/EK irányelvének való megfelelés érdekében történt. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásban új elemként jelenik meg az ún. házhoz menő szelektív gyűjtés, amelyet a közszolgáltatónak kell biztosítania január 1-től. A közszolgáltatás díja azonban ennek ellenére nem emelkedhet, a rezsicsökkentés utáni értéken kell maradnia. Nádudvar Város Önkormányzat vezetése konzultált a közszolgáltató Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel a feladat ellátásáról. A közszolgáltató tájékoztatása szerint a legköltséghatékonyabb megoldás a zsákos szelektívgyűjtés biztosítása. Ennek érdekében a Kft. a szükséges zsákokat elfogja juttatni minden a szolgáltatást igénybevevő személyhez. A törvényi szabályozás szerint nem kell a házhoz menő szelektív gyűjtést megvalósítani abban az esetben, ha a szolgáltatást igénybevevő gazdálkodó szervezet illetve ha a hulladék hulladékudvarban kerül elhelyezésre. A hulladékgyűjtő szigetek alkalmazása, amely az elmúlt években elterjedt nem váltja ki a házhoz menő szelektív gyűjtést. A zsákokban papírt, fémet, üveget lehet elkülönítve gyűjteni. Ezzel a megoldással csökken a szétválogatás költsége, ugyanakkor érdemes megjegyezni, Nádudvaron a hulladékgyűjtő szigeten jelenleg nem képződik annyi szelektív szemét a gyűjtőszigeteken, hogy ez érdemi költség csökkentést jelente a közszolgáltatónak. Az új rendszer szerint a háztól két különböző színű zsákban, két szelektív hulladék csoportot fog a közszolgáltató elszállítani, zsákonként kétheti rendszerességgel: 1. A sárga színű zsákban a PET palackok, a műanyag (háztartási, kozmetikai) flakonok, nylon zacskók és szatyrok helyezhetők el. 2. A másik, kék színű zsákban a papírhulladék és a társított italkarton kimosott, kupaktalanított és összenyomott dobozai gyűjthetők. Nagyobb terjedelmű, kartonpapír, kartondoboz esetén lehetőség van a rendezetten összekötegelt, zsák mellé rakott formában történő kihelyezésre is. Az elszállítás minden esetben a kevert (háztartási) hulladék elszállításának napján történik. 1

2 Az új rendszerben használatos zsákokat a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit Kft. szerzi be és térítésmentesen juttatja el a lakosság részére. Az üveg- és a fémhulladék gyűjtése - balesetvédelmi és higiéniai okok miatt továbbra is az eddig működő szigetek segítségével valósul meg. A Htv. 36. (3) bekezdése szerint. A települési önkormányzat közmeghallgatást tart a települési hulladék elkülönített gyűjtésének bevezetésével kapcsolatos döntések meghozatala előtt. azaz lakossági közmeghallgatást kell tartani a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés bevezetése előtt. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendeletét módosító rendeletét megalkotni szíveskedjen. Nádudvar, december 5. Tisztelettel: Beke Imre sk. polgármester Előzetes hatásvizsgálati lap Fentiek alapján a rendeletmódosításnak a várható következményeiről az előzetes hatásvizsgálat tükrében az alábbi tájékoztatást adom: I. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: A rendelet-tervezetnek nincs számottevő társadalmi, gazdasági, hatása. A költségvetési hatás várhatóan a közszolgáltatónak nyújtott kompenzálás formájában jelentkezik, mert a házhoz menő szelektív gyűjtés megvalósításához nem áll elegendő forrás a közszolgáltató rendelkezésére. II. Környezetei és egészségi következményei: A rendelet-tervezetnek nincs negatív környezeti és egészségi hatása. III. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A rendelet-tervezetnek nincs adminisztratív terheket befolyásoló hatása. IV. A jogszabály megalkotásának szükségessége: A hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény január 1-én hatályba lépő módosítása a házhoz menő szelektív gyűjtés bevezetése és szabályozása teszi szükségessé a rendelet megalkotását. A jogalkotás elmaradásának következményeként törvényességi felügyeleti intézkedés várható. V. Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A jelenlegi feltételeken felül többletet nem igényel. Nádudvar, december 5. Vincze András sk. 2

3 Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 33/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló../2014. ( ) önkormányzati rendelet indokolása 1. Általános indokolás A hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény január 1-én hatályba lépő módosítása teszi kötelezővé az önkormányzat mint jogalkotó számára, hogy a házhozmenő szelektív hulladékgyűjtés vonatkozásában a törvényi előírásoknak megfelelő szabályozást alkosson. 2. Részletes indokolás 1. A évben a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvényben (továbbiakban: Ht.) foglalt kötelezettség teljesítésének érdekében a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Kft. nonprofit gazdasági társaság lett s nevében is megjelent a nonprofit szó. A módosítás ennek a változásnak az átvezetését jelenti A szakaszok szabályozása a ht.-ben foglalt házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés szabályainak meghatározását tartalmazza a Ht. által adott felhatalmazás alapján.. 6. A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés kapcsán a tiltott magatartást szabályozza újra, annak érdekében, hogy az emberek egészségére, a környezetre ártalmatlan módon történjen a hulladék gyűjtése. 7. A jogszabály szerkesztési irányelveknek és a deregulációs kötelezettségnek megfelelően tartalmazza a rendelet hatálybalépésnek és hatályon kívül helyezésének időpontját. Nádudvar, december 5. Vincze András sk. 3

4 Tervezet Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2014. (..) önkormányzati rendelete hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 19. pontjában, a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény (továbbiakban:ht.) 35. -ában és a 39. (29 és (5) bekezdéseiben meghatározott feladatkörében eljárva a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény 88. (4) bekezdés a) és c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 33/2013. (XII.20) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) módosításáról a következőket rendeli el: 1. A rendelet 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A település közigazgatási területén a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit Kft Nádudvar, Petőfi u.13. (továbbiakban: közszolgáltató). 2. (1) A rendelet 4. (1) bekezdés első mondata helyébe a következő rendelkezés lép: Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán képződő települési hulladék elkülönített gyűjtése illetve elszállítása és ártalmatlanítása céljából az e rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni, valamint a közszolgáltatónak átadni. (2) A rendelet 4. (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki: d) a települési hulladékot meghatározott anyagfajta - így különösen a papír (illetve társított papír), műanyag - hulladéktípusok szerinti elkülönítetten gyűjteni, a szolgáltató részére a rendeletben előírt időközönként átadni, a fém-és üveghulladékot az erre rendszeresített gyűjtőszigetekre kihelyezni, (3) A rendelet 4. (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki: e) a sűrűn lakott területen (társasházak) az elkülönítetten gyűjtött hulladékot a hulladékgyűjtő szigetekre kell kihelyezni. A rendelet a következő 4/A. -al egészül ki: 3. 4/A. (1) március 1-jét követően a családi házas övezetben a hulladékgyűjtő szigetekre csak üvegpalackok, befőttes üvegek, alumínium italos dobozok és konzervdobozok helyezhetőek el, a sűrűn lakott területen a hulladékgyűjtő szigetekre továbbra is valamennyi elkülönítetten gyűjthető anyagfajta kihelyezhető. (2) Családi házas övezetben az ingatlan tulajdonosa a közszolgáltató által biztosított sárga gyűjtőzsákban a műanyag hulladékot (PET palackot, műanyag flakont, 4

5 zacskót), a kék színű gyűjtőzsákba a papírhulladékot és a társított papír hulladékot köteles gyűjteni. A szelektíven gyűjtött háztartási hulladék a kevert hulladék tárolására szolgáló gyűjtőedénnyel együtt, kéthetente egy időben kell kihelyezni. Ha a kihelyezett kevert hulladék mennyisége meghaladja a gyűjtőtartály(ok) űrtartalmát, a tulajdonos az erre rendszeresített, NTVG emblémával ellátott zsákot szerez be - díj ellenében - a szolgáltatótól. 4. A rendelet 5. -a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: (3) Gazdálkodó szervezet köteles a közszolgáltatást igénybe venni az irányadó jogszabályi rendelkezések szerint. 5. (1) A rendelet 7. -a a következő (4)-(8) bekezdésekkel egészül ki: (4) Az ingatlantulajdonos köteles: a) az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési szilárd hulladékot az elszállításra való átvételig elkülönítetten gyűjteni, illetve tárolni, ennek során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó körérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és közbiztonságot ne zavarja, b) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék ill. az elkülönítetten (szelektíven) gyűjtött hulladék kezelésére az önkormányzat által szervezett közszolgáltatást igénybe venni, illetve a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben feljogosított szolgáltatónak átadni és a közszolgáltatási díjat megfizetni. (5) Az ingatlantulajdonos a gyűjtőedényeket illetve elkülönített hulladék gyűjtésére szolgáló zsákokat az ingatlana területén belül köteles elhelyezni. Gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag az önkormányzat külön rendeletében meghatározott közterület-használati engedély alapján lehet. (6) Az ingatlantulajdonos köteles a gyűjtőedény(eke)t illetve a zsákokat a hulladék elszállítása céljából a szolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. (7) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének a közterület szennyezésének elkerülése érdekében lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. A szelektív hulladék gyűjtésére szolgáló zsákokat lezártan, a rendelet által előírt időpontra kell kihelyezni. (8) A kihelyezett gyűjtőedény és hulladékgyűjtő zsák nem akadályozhatja a jármű- és gyalogosforgalmat, és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 6. (1) A rendelet 8. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 5

6 (2) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a hulladék mennyiségétől függően - legalább egy darab, e rendelet 8. (5) bekezdésében meghatározott, a gyűjtési területen rendszeresített gyűjtőtartályt a kevert háztartási hulladék céljára - használni, továbbá a gyűjtőedények tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetük tisztántartásáról gondoskodni. (2) A rendelet 8. (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (8) Tilos a gyűjtőedénybe és a hulladékgyűjtő zsákba folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, veszélyes hulladékot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét. 7. A rendelet a január 1-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.. Beke Imre sk. polgármester Vincze András sk. Kihirdetési záradék: Kihirdetve a Nádudvari Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján. Nádudvar, december Vincze András 6

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K. 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K. 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete. a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete. a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére

Részletesebben

Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete a település hulladékgazdálkodásáról

Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete a település hulladékgazdálkodásáról MHK JogszabJly szolgjltatjs 1. oldal, összesen: 6 oldal Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete a település hulladékgazdálkodásáról Úrhida Község Önkormányzat

Részletesebben

4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet

4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése közszolgáltatás ellátásáról Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

1 Módosítva a 33/2008./XI.28.sz. ÖK. rendelet 1. -a alapján 2

1 Módosítva a 33/2008./XI.28.sz. ÖK. rendelet 1. -a alapján 2 Ócsa Város 1 Önkormányzatának 10/1999./III.31./számu Önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről 2 1

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének 9/2014. (VII. 4.)

Hortobágy Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének 9/2014. (VII. 4.) Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (VII. 4.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról Hortobágy

Részletesebben

Tác Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről

Tác Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről MHK JogszabAly szolgaltatas 1. oldal, összesen: 7 oldal Tác Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről Tác Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések Bátaapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VII.26.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Bátaapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya II. FEJEZET A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

A rendelet hatálya II. FEJEZET A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2013.(XII.02.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodásról és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésének kötelező

Részletesebben

LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete

LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete A köztisztasággal összefüggő tevékenység és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás rendjéről

Részletesebben

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2015. (IV.8.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK GAZDÁLKODÁSRÓL Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (IV.29.)

Részletesebben

A Rendelet 5. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A Rendelet 5. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004. (XI. 30.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2014. (III. 26.) önkormányzati rendelete

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2014. (III. 26.) önkormányzati rendelete TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2014. (III. 26.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Told Község

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Nagykereki

Részletesebben

Csonkamindszent Községi Önkormányzat. a hulladékkezelési közszolgáltatásról. KT. Rendeletekkel egységes szerkezetben)

Csonkamindszent Községi Önkormányzat. a hulladékkezelési közszolgáltatásról. KT. Rendeletekkel egységes szerkezetben) Csonkamindszent Községi Önkormányzat 8/2002. (XIl.11.) KT. Re nd e 1 e t e a hulladékkezelési közszolgáltatásról D L-KOM KFT. k.: 2011 IJ EC 2 3.?-l 1 g?._ g e 6 (A 912011. (Xll 16.), a 812010. (Xll03.),

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. szeptember 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. szeptember 18-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Pátka Község Önkormányzata 2/2014 (II.5.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (III.15.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről Alsóörs önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MULTISZINT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

MULTISZINT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság MULTISZINT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZAT Budapest, 2014. 1 Tartalomjegyzék AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA, ÉS HATÁLYA... 5. oldal Az üzletszabályzat hatálya Személyi

Részletesebben

Javaslatok beérkezésének határideje: 2014. szeptember 23. 15:00 óra. Munkaanyag közzétételének időpontja: 2014. szeptember 19.

Javaslatok beérkezésének határideje: 2014. szeptember 23. 15:00 óra. Munkaanyag közzétételének időpontja: 2014. szeptember 19. ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. SZEPTEMBER 24-EI RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM:. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, A KÖZTISZTASÁG ÉS AZ AVAR VALAMINT

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/551/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/551/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/551/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A közterület használatáról szóló 10/2012. (V.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉS EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Szám: EPL/6/2/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tard község Önkormányzatának 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati

Részletesebben

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére 2. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről

Részletesebben

JEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S

JEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. szeptemberi ülésére Tárgy:

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. november 6-án tartott

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. november 6-án tartott Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 6-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 10/2014. (XI. 7.) Szociális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS 2012. JÚLIUS 19-EI RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE. Száz Attiláné osztályvezető. E de l é n y, 2012. július 13.

ELŐTERJESZTÉS 2012. JÚLIUS 19-EI RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE. Száz Attiláné osztályvezető. E de l é n y, 2012. július 13. ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. JÚLIUS 19-EI RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM:. MELLÉKLETEK: 0 DB TÁRGY: A TILTOTT, KIRÍVÓAN KÖZÖSSÉGELLENES MAGATARTÁSOKRÓL SZÓLÓ

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testülete /2014. (...) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (V.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben