Menetíró készülékek, üzemanyag átfolyásmérők javítása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Menetíró készülékek, üzemanyag átfolyásmérők javítása"

Átírás

1 110 Menetíró készülékek, üzemanyag átfolyásmérők javítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012.

2 AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály Schifner Marianna mb. főosztályvezető 1072 Budapest, VII. kerület, Akácfa u. 15. Telefonszám: , Fax: Eljárás száma: BKV Zrt. 3. Az eljárás tárgya és mennyisége: Menetíró készülékek, üzemanyag átfolyásmérők javítása Mennyisége: 621 db/év Az eljárásban szereplő tételekre részajánlat tehető. A javítandó, fent és a mellékletben meghatározott, tervezett mennyiségek tájékoztató jelleggel kerültek meghatározásra annak érdekében, hogy az ajánlati árak meghatározásánál az ajánlattevőknek, továbbá az elbírálásánál az ajánlatkérőnek támpontként szolgáljon. A megjelölt mennyiség nem jelent jogi kötelezettségvállalást, megrendelési kötelezettséget az Ajánlatkérő részéről 4. Részajánlattételi lehetőség: Az egyes részekre külön-külön, illetve valamennyi részre együttesen is benyújtható ajánlat. A rész: EDM 1403 típusú átfolyásmérő adók és kijelzők javítása valamint pontosságának ellenőrzése: 360db/év. B rész: Menetíró készülékek javítása és hitelesítése, EDM 1404 ÉS DFM-8D típusú átfolyásmérő adók javítása valamint pontosságának ellenőrzése: 261db/év. 5. Műszaki követelmények: A javított pótalkatrészekhez terméktípusonként és szállítmányonként mellékelni kell az 5/1990. (IV. 12.) KÖHÉM rendelet 25. szerint a minőségét tanúsító műbizonylatot. A javított pótalkatrésznek és annak műszaki, valamint működési paramétereinek egyenértékűnek kell lennie a gyártómű által az új termékre előírtakkal. A javított pótalkatrészeknek az 5. sz. melléklet szerinti megnevezésekkel és paraméterekkel azonosítható legyen. A javításra az 5. sz. melléklet szerinti egységárakat kell meghatározni, melynek tartalmaznia kell Ajánlattevő minden felmerülő költségét a megadott javítási terjedelmek szerinti bontásban, az I. sz. függelékben meghatározott javítási technológiának megfelelően. 2

3 A műbizonylat mellé a menetírók és átfolyásmérő adók esetén csatolni kell a próbapadi bevizsgálásról készült jegyzőkönyvet. A javításra kerülő alkatrészeknek a javítás helyszínére történő elszállítása és a javított alkatrészeknek a teljesítés helyére történő visszaszállítása az Ajánlattevő feladata és költsége. A javítás során az alkatrészek eredeti kialakítását és műszaki paramétereit kell helyreállítani. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a műszaki feltételek tekintetében. Az alkatrészek kivitelének és műszaki paramétereinek a javítás után a vonatkozó műszaki dokumentációban megadottal azonosak kell lenniük, amennyiben műszaki dokumentáció az adott alkatrészről nem áll rendelkezésre, az alkatrész kivitelének és műszaki paramétereinek a mintadarab kivitelével és műszaki paramétereivel kell megegyezniük. Amennyiben az egyes tételek nagy-javítás ára meghaladja az adott tétel új beszerzési árának 75%-át, abban az esetben a javítás gazdaságtalannak minősíthető és az Ajánlatkérő a megrendeléstől elállhat. A műszaki dokumentációtól, illetve a mintadarabtól való esetleges eltéréshez be kell szerezni az Ajánlatkérő írásos egyetértő nyilatkozatát. A nyertes Ajánlattevőnek felkérésre lehetőséget kell biztosítani Ajánlatkérő szakemberei részére javításközi ellenőrzésre is. 6. Szerződés időtartama: A szerződés időtartama a szerződés megkötésétől számított 2 év, amely alatt az 5. sz. mellékletben meghatározott termékek javítását kell végeznie a nyertes Ajánlattevőnek 7. A teljesítés ütemezetése: A teljesítés Ajánlatkérő által kért ütemezés szerint, konkrét megrendelések (BMR) alapján történik. A szerződés teljesítése során Ajánlatkérő a mellékletekben szereplő tételeken felül kérheti egyéb, a beszerzés tárgyát képező tételek javítását műszaki adatok/paraméterek alapján. A Nyertes Ajánlattevővel megkötött Keretszerződés ezen tételekkel kiegészül. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a teljesítési határidőről munkanapokban, mely nem lehet több 5 munkanapnál. Nyertes Ajánlattevő a teljesítést a szerződés hatályba lépését követő 15 napon belül köteles megkezdeni, és a szerződés időtartama alatt az Ajánlatkérő által kért ütemezésben és a lehívások (megrendelések) szerinti mennyiségben köteles teljesíteni. 8. Az átvétel módja: Raktári áruátvétel A Megrendelő a leszállított Árut az átvételt követően mennyiségi és műszaki állapot szempontjából megvizsgálja. Ha a mennyiségi és műszaki állapot szempontjából történő átvétel nem tár fel problémát, a teljesítés igazolása a Szállítólevél aláírással és dátummal való ellátással történik. Amennyiben a mennyiségi és műszaki állapot szempontjából történő átvétel során eltérések mutatkoznak, úgy az eltéréseket jegyzőkönyvben rögzítésre kerül, és arról a Nyertes Ajánlattevőt írásban is értesíti. 3

4 4 Ajánlati felhívás Az Áru csomagolásának alkalmasnak kell lennie arra, hogy a dolog épségét a fuvarozás és tárolás időtartama alatt megóvja, a terméket a por, a víz és egyéb szennyeződések bejutása ellen megvédje. A Nyertes Ajánlattevőnek a szállítólevél mellé minden esetben Műbizonylatot kell csatolnia. Műbizonylatként csak az 5/1990 (IV. 2.) KÖHÉM rendelet 25. szerinti meghatározott tartalmú és formátumú műbizonylat fogadható el 9. A teljesítés helye: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság alábbi telephelyei: BKV Zrt. K410. raktár 1113 Bp., Hamzsabégi u. 55. BKV Zrt. O430. raktár 1037 Bp., Pomázi út 17/a. BKV Zrt. C450. raktár 1165 Bp., Bökényföldi út 122. BKV Zrt. D460. raktár 1194 Bp., Méta u. 39. BKV Zrt. T100. raktár 1101 Bp., Zách u Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Ajánlattevőnek az átvételtől számított, legalább 12 hónap jótállást kell vállalnia km korlátozás nélkül a teljesítésre vonatkozóan, valamint az ebből adódó károk megtérítésére. Ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell az általa vállalt jótállás időtartamáról. A javított pótalkatrészeken a jótállási idő lejártának dátumát időtálló címkével fel kell tüntetni. Ajánlatkérő késedelmes teljesítés esetén naponta 0,5%, maximum 15%; hibás teljesítés, illetve a teljesítés meghiúsulása esetén 15%-os kötbért érvényesíthet. 11. Műszaki, szakmai alkalmassági követelmények: Alkalmatlannak minősül Ajánlattevő és az általa igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha együttesen nem rendelkeznek az elmúlt 3 év közül minimum az egyikben (2009, 2010, években) legalább: A rész tekintetében: 180 darab; B rész tekintetében: 120 darab, az ajánlatkéréssel megegyező tárgyú szolgáltatásokra vonatkozó referenciával. 12. Műszaki, szakmai alkalmasság igazolására kért adatok és tények (igazolás módja): Ajánlattevőnek vagy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozójának, a 2. sz. melléklet szerinti dokumentummal igazolnia kell, hogy rendelkezik az elmúlt 3 év közül (2009, 2010, év) minimum az egyikben legalább: A rész tekintetében: 180 darab B rész tekintetében: 120 darab, az ajánlatkéréssel megegyező tárgyú szolgáltatásokra vonatkozó referenciával. 13. Az ajánlattevő által az ajánlathoz kötelezően csatolandó igazolások, nyilatkozatok: Ajánlattevőnek, illetve az igénybe venni kívánt alvállalkozójának ajánlatában a következő dokumentumokat kell benyújtania: ajánlattételi nyilatkozat 1. sz. melléklet referencia nyilatkozat 2. sz. melléklet nyilatkozatot az alvállalkozókról 3. sz. melléklet nyilatkozatot a kizáró okokról 4. sz. melléklet

5 ajánlati árak táblázata 5. sz. melléklet aláírási címpéldány egyszerű másolatban 14. Ajánlati árak Az ellenszolgáltatás nettó értékét részenként egy összegben, magyar forintban kell megadni. A tételenkénti egységárat az ajánlati árak táblázata (5. sz. melléklet) kitöltésével is meg kell adni. A tételenkénti egységár meghatározásához szükséges javítási technológiai leírást az I. sz. függelék tartalmazza. A nettó árak magában foglaljak a szerződésszerű teljesítéséhez szükséges valamennyi munka-, anyag- és egyéb költséget ideértve a fuvarozás, tárolás, csomagolás, rakodás, hatósági engedélyek költségeit és a termékdíjat is -, valamint a különféle vámköltséget, hatósági díjakat és adókat az általános forgalmi adó kivételével. Az ajánlatkérő a szerződés megkötésétől számított 12 hónap időtartamra fix árak meghatározását kéri. 15. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltétele: A szerződés tárgyát képező termékek ellenértékének kiegyenlítése a megrendelés teljesítésének Ajánlatkérő általi igazolását követően, az Ajánlatkérőhöz benyújtott számla alapján, a számla kézhezvételétől számított hatvan naptári napon belül, átutalással történik. Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén a késedelembe esés napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamat számítható fel. 16. Helyszíni bejárás/konzultáció: Ajánlatkérő a megfelelő ajánlatok elkészítése érdekében - Ajánlattevő kérésére lehetőséget biztosít a helyszínek bejárására és szemléjére. Ajánlattevő ezzel kapcsolatos igényét Ajánlatkérőnek a fent megadott elérhetőségeire, vagy a e- mail-címre várja, az ajánlattételi határidőt megelőző legfeljebb 5. napig. 17. Az Ajánlati felhívással kapcsolatos kérdések és válaszok: Az eljárással kapcsolatos kérdések feltevése, információ kérése kizárólag a felületen keresztül tehető, a pontos válaszadás érdekében az Ajánlattételi Felhívás feltöltésének határidejét megelőző 5. munkanapig. 18. Az Ajánlatok benyújtása és bontása: Az Ajánlattétel benyújtásának hivatalos nyelve: magyar. Amennyiben az Ajánlattevő nem magyar nyelven nyújtja be ajánlatát, kötelezően csatolnia kell felelős magyar nyelvű fordítást az Ajánlattétel teljes terjedelmére! Az Ajánlattételek hivatalos bontása elektronikus úton, automatikusan, előre meghatározott időpontban történik, a weboldalán keresztül. Az Ajánlattételeket, minden esetben a tendereztető oldalon fel kell tölteni, az ott megadott módon. Amennyiben a Tisztelt Ajánlattevő az Electool rendszerében még nem regisztrált, ezt a címen kérjük jelezni, annak érdekében, hogy a regisztráláshoz szükséges meghívók kiküldésre kerülhessenek. A regisztráció folyamatát figyelembe 5

6 véve, jelentkezési igényét legkésőbb az Ajánlattételi Felhívás feltöltésének határidejét megelőző 5-ik munkanapig. A weboldalra feltöltött Ajánlattételek formai követelménye: A feltöltött Ajánlattételeken láthatónak kell lennie a cégszerű aláírásnak és bélyegzőnek, ennek megfelelően.pdf vagy.jpg formátumban kérjük azt létrehozni és feltölteni. Az ajánlatok feltöltésének határideje: április óra 00 perc Az ajánlatok bontása: április óra 00 perc Eredményhirdetés: Az ajánlatok bontását követően az eredményről az Ajánlatkérő az Ajánlattevőket e- mailben értesíti. A legalacsonyabb ellenszolgáltatást nyújtó ajánlattevőnek ezen kívül szükséges kinyomtatott ajánlatát postai úton vagy személyesen is eljuttatnia, az alábbi formában: Az ajánlatot, a felületről letöltött nyilatkozatokat kitöltve, cégszerűen aláírva, összefűzve, egy eredeti példányban, folyamatos lapszámozással ellátva, borítékba/csomagolásba helyezve és lezárva kell benyújtani. Kérjük, hogy Ajánlattevő ajánlatában adja meg az elérhetőségéhez szükséges adatokat: ajánlattevő cég neve, székhelye, telefonszáma, telefax-száma, a kapcsolattartó személy neve, beosztása. Az ajánlat lezárt borítékját (csomagolását) a következő felirattal kell ellátni: Ajánlattevő neve és címe A J Á N L A T Menetíró készülékek, üzemanyag átfolyásmérők javítása tárgyú eljárásban Eljárás száma: BKV Zrt. A kinyomtatott ajánlatok benyújtásának helye: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály 1072 Budapest, VII. kerület, Akácfa u. 15. IV. emelet 450. iroda A kinyomtatott ajánlatok postai úton vagy személyesen leadhatók a fenti címen az elektronikus bontást követő 3 munkanapon belül, munkanapokon óra, pénteken óra között. Az Ajánlattétel érvényességének feltétele, hogy az ajánlat mindkét formátumban benyújtásra kerüljön, a megadott határidőkig. 17. Az ajánlatok elbírálása: Az Ajánlatkérő az ajánlatkérésben meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatokat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás alapján bírálja el. 6

7 Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a versenyeztetést megnyert Ajánlattevővel szerződést kössön, vagy egy Ajánlattevővel se kössön szerződést, és az egész eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. 18. Hiánypótlás: Az Ajánlatkérő a versenyeztetési eljárás során az Ajánlattevők részére teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít. Ajánlatkérő a hiánypótlási felhívásban pontosan megjelölt hiányokról és a hiánypótlási határidőről írásban tájékoztatja az Ajánlattevőket. 19. Egyéb rendelkezések: Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az eljárást az ajánlatok elbírálása során eredménytelennek nyilvánítsa. Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a benyújtott ajánlatok értékelésének eredményétől függően a szerződéses feltételekről tárgyalást, illetőleg árlejtést tartson. A tárgyalások tartásáról, azok menetéről az Ajánlatkérő egyidejűleg tájékoztatja valamennyi Ajánlattevőt. 20. A szerződéskötés tervezett időpontja: április 7

8 I. sz. függelék JAVÍTÁSI TECHNOLÓGIA LEÍRÁSA Menetíró készülék kis-, közép- és nagyjavítása, valamint hitelesítése 1.) Kisjavítás fogalma alá tartozó munkák: minden olyan javítás, mely nem jár a készülék plombáinak megbontásával. A javítás folyamata: - Plombák ellenőrzése - A tachográf fő műanyag alkatrészeinek szemrevételezése (hátsó fedél, ház előlap, kódtakaró, első biztosító fedél, front üveg), - A plombák vagy a felsorolt alkatrészek bármelyikének sérülése esetén, középjavításba tartozik a tachográf. - Zár ellenőrzése, cseréje - Izzók ellenőrzése, cseréje, - Tűk tisztítása, állítása, - A tachográfot kalibrált STC mérőkészülékkel kell lejáratni. Az így elkészült vizsgálati diagram alapján a 6 évre szóló minősítési jegyzőkönyvet elkészíteni, amely bizonyítja a készülék javítás utáni bevizsgálását, óraszerkezetének pontosságát. A kisjavítás összege magába foglalja a javítás és minősítés díját és az alkatrész árakat is. 2.) Közepes javítás fogalma alá tartozó munkák: a készülék plombáinak megbontásával elérhető alkatrészek cseréje, a kisjavítás összes tétele, továbbá az alábbi tevékenységek: - A tachográf szétszedése (hátsó fedél levétele), - Vezérlőpanel kikötése, leszerelése, - Vaspanel kiszerelése, tisztítása, a rajta lévő összes alkatrész tisztítása, cseréje (szabadonfutó, fogaskerekek, visszaforgás gátló, sebesség-, tevékenység-, km tűk, tűtartó bak, tengelyek), - Az első fedél leszerelése, hogy a km számlálót ellenőrizni lehessen, - A km számláló ellenőrzése, tisztítása, alkatrészeinek cseréje (tizedes kerék, tengely) vagy komplett csere, - Tevékenység kapcsolók ellenőrzése vagy cseréje, - Klapni ellenőrzése, cseréje, - Túlnyílás gátló ellenőrzése, cseréje, - A szinkron motor ellenőrzése járatással, hiba esetén cseréje. 3.) Nagyjavítás fogalma alá tartozó munkák: a fent említett javítási tevékenységeken kívül, olyan alkatrészek cseréje, mely a készülék jelentős, munkaidő-igényes megbontásával jár, és a fenti alkatrészek és tevékenységeken kívül az alábbiak: - A vezérlőpanel ellenőrzése, ami egy új vezérlőpanel a régi helyére történő beszerelésével, javításával történik. Ha hibás a panel, cserélni kell, ami után ellenőrizni kell a vezérlőpanel ellenállását is, majd be kell állítani. - Az óraszerkezet ellenőrzéséhez le kell szerelni az első fedelet, frontüveget, mutatókat, sebességtűt, kiforrasztani a világítási panelt, majd eltávolítani az óraszerkezet takaróját. Ezután az óraszerkezet összekötése (a szalagkábel által) a vezérlőpanelhez. Az alkatrész áram alá helyezése és az óramágnes megfelelő 8

9 9 Ajánlati felhívás működésének ellenőrzése. A mágnes vagy az óratengely kopása esetén cserélni kell az óraszerkezetet. - A potméteres motor ellenőrzéséhez a ház szétszerelése szükséges, majd az összes fogaskerék és a forgó érintkezők ellenőrzése. Hibás alkatrész esetén motor csere szükséges. Utána állítani kell a verzérlőpanel sebesség értékeit. - A szalagkábel szemrevételezéssel történő ellenőrzése, sérülés esetén cseréje. A cseréhez az első fedél szétszerelése szükséges, az előlap, sebességmutató, óramutatók levétele, ezt követően a világítás panel kiforrasztása, vigyázva, hogy az óraszerkezet tekercse nehogy megszakadjon. A kábel csere után újra kell állítani a sebességmutatót. - Az első fedél szemrevételezéssel történő ellenőrzése, ha törés vagy más hibás rész esetén, csere szükséges. Ehhez a szalagkábel csere összes műveletét végre kell hajtani, továbbá az óraszerkezetet kiszerelni, a kettős lap érzékelőt, a fedél rögzítő biztosító lemezeket, a klapnit. Az új fedélbe át kell ültetni az összes alkatrészt, majd kitölteni és felragasztani az új típusfóliát. - A hátsó fedél ellenőrzése, törés esetén csere, - A vezérlőpanel cseréje esetén, egyedi árajánlat szükséges, mivel a javítás összege meghaladja a nagyjavítás összegét (vezérlőpanel típusától függően), illetve új tachográf felajánlása, amennyiben a panel cseréjén kívül, más alkatrész cseréje is szükséges. Tachográf FH 12 készülék javítása 1.) Kisjavítás fogalma alá tartozó munkák: - Tevékenységkapcsoló csere plombabontás nélkül. 2.) Közepes javítás fogalma alá tartozó munkák: a készülék plombáinak megbontásával járó javítás: - Fogaskerekek szükség szerinti cseréje, - Zárhenger cseréje, - Tálcakiemelő cseréje. A készülék tisztítása és minősítése, a készülék 6 éves kalibrálási jegyzőkönyv kiadása. 3.) Nagyjavítás fogalma alá tartozó munkák: a fent említetteken kívül olyan, a készülék teljes szétszerelését igénylő alkatrészek cseréje, mint pl. - Óraszerkezet, - Vezérlőpanel, - Kilométer-számláló motor, - Sebességmotor, - Írótűk. A készülék tiszítása, kalibrálás jegyzőkönyv kiadása. EDM 1404 és DFM-8D típusú átfolyásmérő adók kis-, közép- és nagyjavítása, valamint pontosság ellenőrzése Első lépések: - Szennyeződések eltávolítása (olajos, zsíros lerakódás), - Szemrevételezés, öntvényház ellenőrzése, - Csőszűrők eltávolítása mindkét kamrából (V ill. R oldal) 1.) Kisjavítás fogalma alá tartozó munkák:

10 - Külső és belső tisztítás, - A lerakódott szennyeződések mosófolyadékkal történő eltávolítása, - Ellenőrizzük a HALL jeladó elemet és a hozzátartozó kábel sértetlenségét. Ajánlati felhívás 2.) Közepes javítás fogalma alá tartozó munkák: - Kamrák belső ellenőrzése, a dugattyúk által okozott kopás mértékének vizsgálata. Ha a kamrák öntvény anyaga sérült, javításuk kizárólag cserével oldható meg. - A dugattyúk ellenőrzésénél a kopások és bemaródások, illetve a határoló ékek ellenőrzésére kerül sor. Elhasználódásuk csere alkatrész beépítését indokolja. 3.) Nagyjavítás fogalma alá tartozó munkák: a fenti 1.) és 2.) pontokban felsorolt alkatrészek cseréjén kívül: - Mérőkamra fedél cseréje, - HALL jeladó (tartozék a kábel) cseréje. 4.) Összeszerelések: - A tömítések (O gyűrűk) cseréje minden esetben szükséges, - A fogyasztásmérő összeépítése, csőszűrők elhelyezése a szívó, illetve visszafolyó ágba. 5.) Ellenőrzés: - Próbapadon ellenőrzés a VDO C-kijelző segítségével 10

11 1. sz. melléklet Ajánlattételi nyilatkozat 1 Ajánlatkérő: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság, Beszerzési Főosztály 1072 Budapest, Akácfa u. 15. Az eljárás tárgya: Menetíró készülékek, üzemanyag átfolyásmérők javítása Ajánlattevő cég adatai: a. Név:... b. Székhely:... c. Cégjegyzésre jogosult személy neve:... d. cím:. e. Telefonszám:... f. Kapcsolattartásra kijelölt személy neve, elérhetősége ( cím/telefon/fax szám), titulusa:... Ajánlati ár a bírálati szempontok szerint: Nettó ajánlati egységárak Ajánlat tárgya összesen (Ft/12 hónap) A rész: EDM 1403 típusú átfolyásmérő adók és kijelzők javítása valamint pontosságának ellenőrzése B rész: Menetíró készülékek javítása és hitelesítése, EDM 1404 ÉS DFM-8D típusú átfolyásmérő adók javítása valamint pontosságának ellenőrzése Ajánlattevő által vállalt jótállás:.(hónap) Ajánlattevő által vállalt teljesítési idő:...(nap) Alulírottak kijelentjük, hogy a felhívás szerinti szerződéses feltételeket elfogadjuk, jelen ajánlatunkat a szerződéskötésig fenntartjuk. Budapest, (hó)... (nap).. Ajánlattevő cégszerű aláírása 1 A nyilatkozat alapján az ajánlat bontásakor ismertetésre kerülnek a cégadatok valamint az Ajánlattevő elbírálásra kerülő ajánlata 11

12 2. sz. melléklet R E F E R E N C I A N Y I L A T K O Z A T Eljárás száma: Eljárás tárgya: Menetíró készülékek, üzemanyag átfolyásmérők javítása Teljesítés ideje (év) Szerződést kötő másik fél megnevezése Szállítás tárgya Ellenszolgáltatás összege (évenkénti bontásban) A referenciát igazoló személy neve, elérhetősége Kelt.: Ajánlattevő cégszerű aláírása 12

13 3. sz. melléklet Nyilatkozat Alvállalkozókról Címzett: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály 1072 Budapest Akácfa u. 15. Alulírott...(név) a.(cég neve), mint Ajánlattevő nevében nyilatkozattételre jogosult személy a BKV Zrt., mint Ajánlatkérő BKV Zrt. számú, Menetíró készülékek, üzemanyag átfolyásmérők javítása tárgyú eljárásában nyilatkozom, hogy: a felhívásban megjelölt tevékenység elvégzéséhez az alábbiakban megnevezett alvállalkozók bevonását tervezzük: Sorszám stb. Alvállalkozó cég neve, székhelye Tevékenység megnevezése Közreműködés mértéke (%) Dátum:... év... hó... nap.. Ajánlattevő cégszerű aláírása 13

14 4. sz. melléklet Versenyeztetési eljárásban ajánlattevői nyilatkozat 2 (Kizáró okok nyilatkozata) Eljárás száma: Eljárás tárgya: Menetíró készülékek, üzemanyag átfolyásmérők javítása Alulírott..., mint a(z) (cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a(z) (cégnév) mint Ajánlattevő a) Nem áll végelszámolás alatt, ellene indított csőd-, illetve felszámolási eljárás nincs folyamatban; b) Nem függesztette fel tevékenységét; c) Nem követett el gazdasági illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt; d) Nem került jogerősen eltiltásra közbeszerzési eljárásokban való részvételtől; f) Nem szolgáltatott hamis adatot korábbi három évnél nem régebben lezárult közbeszerzési eljárásban g) a BKV Zrt-vel szemben nem állt illetve nem áll polgári peres eljárásban, egyéb jogvitában Kelt.: Ajánlattevő cégszerű aláírása 2 az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell meghatározott tényekről, körülményekről, melyek fennállása esetén az ajánlattevő nem vehet részt az eljárásban, tehát ki van zárva az ajánlattételből. A kizárás alapja a szerződésszegés veszélye egyfelől az ajánlattevő pénzügyi, gazdasági alkalmatlansága, illetőleg a megfelelő anyagi fedezet hiánya okán, másfelől üzletvitele körében vagy korábbi beszerzési eljárás során elkövetett jogszabálysértő magatartása, illetve szerződésszegése. Az ajánlattevőnek az ajánlatához csatoltan írásbeli nyilatkozatot kell tennie arról, hogy nem esik a kizáró okok hatálya alá 14

Hidraulikatömlők, féktömlők, és egyéb alkatrészek szállítása

Hidraulikatömlők, féktömlők, és egyéb alkatrészek szállítása Hidraulikatömlők, féktömlők, és egyéb alkatrészek szállítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt.. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Ajánlati felhívás 15/V-11/13 BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Ajánlati felhívás

Ajánlati felhívás 15/V-11/13 BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Ajánlati felhívás BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ajánlati felhívás Gumikerekes járművek gyártásból kivont légfékrendszeri szelepeinek kiváltásához szükséges dokumentációk elkészítése, a járművek

Részletesebben

versenyeztetési eljárás

versenyeztetési eljárás Autóbuszok és trolibuszok kapaszkodórendszerének bevonatolása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 355/14. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

Mikulásnapi gyerek villamos. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-416/11. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2011. november 9.

Mikulásnapi gyerek villamos. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-416/11. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2011. november 9. Mikulásnapi gyerek villamos versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. november 9. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

A BKV Zrt. különböző létesítményeiben üzemelő személy- és teherfelvonók karbantartása, eseti javítása

A BKV Zrt. különböző létesítményeiben üzemelő személy- és teherfelvonók karbantartása, eseti javítása A BKV Zrt. különböző létesítményeiben üzemelő személy- és teherfelvonók karbantartása, eseti javítása e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-386/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. AJÁNLATI

Részletesebben

Volvo 7700A típusú járművek utasterének nanotechnológiás felületkezelése

Volvo 7700A típusú járművek utasterének nanotechnológiás felületkezelése Volvo 7700A típusú járművek utasterének nanotechnológiás felületkezelése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-465/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve:

Részletesebben

Térvilágítási oszlopok diagnosztikai vizsgálat alapján meghatározott cseréje. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-309/11.

Térvilágítási oszlopok diagnosztikai vizsgálat alapján meghatározott cseréje. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-309/11. Térvilágítási oszlopok diagnosztikai vizsgálat alapján meghatározott cseréje versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. április AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérı neve:

Részletesebben

HÉV jármővek KE típuscsaládba tartozó kormányszelepeinek javítása AJÁNLATI FELHÍVÁS

HÉV jármővek KE típuscsaládba tartozó kormányszelepeinek javítása AJÁNLATI FELHÍVÁS HÉV jármővek KE típuscsaládba tartozó kormányszelepeinek javítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. Ajánlatkérı neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás

Részletesebben

Szakfordítás, lektorálás és tolmácsolás

Szakfordítás, lektorálás és tolmácsolás Szakfordítás, lektorálás és tolmácsolás e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-172/15 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a Székhely:

Részletesebben

4. A szerződés időtartama és a teljesítés határideje: 2011. február 25-től - 2011. december 31-ig terjedő időszakra

4. A szerződés időtartama és a teljesítés határideje: 2011. február 25-től - 2011. december 31-ig terjedő időszakra AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 251. (2) bekezdése szerinti egyszerű közbeszerzési eljárás lefolytatására irányadó szabályok figyelembe vételével

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. általános egyszerű közbeszerzési eljárásban

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Bevetés Kulturális és Sportegyesület AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Környezetvédelem gyerekcipőben (KEOP 6.1.0/B/11-2011-0057) reklámtervezési- és szervezési szolgáltatás

Részletesebben

Metró területén hűtő-klíma és hőszivattyú berendezések karbantartása, javítása és szükség esetén telepítése (Eljárás száma: BKV Zrt. T-462/14.

Metró területén hűtő-klíma és hőszivattyú berendezések karbantartása, javítása és szükség esetén telepítése (Eljárás száma: BKV Zrt. T-462/14. Metró területén hűtő-klíma és hőszivattyú berendezések karbantartása, javítása és szükség esetén telepítése (Eljárás száma: ) KIEGÉSZÍTŐ IRATOK 2015. június 16. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1.

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. Nyomtatók, szkennerek és nyomtatókellékek beszerzése

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. Nyomtatók, szkennerek és nyomtatókellékek beszerzése AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Nyomtatók, szkennerek és nyomtatókellékek beszerzése tárgyú, közösségi nyílt közbeszerzési eljáráshoz 2010. november 1. oldal, összesen: 46 TARTALOMJEGYZÉK I. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Főkert Nonprofit Zrt. 1073 Budapest, Dob u. 90. sz. Ára: Ingyenes! AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA A Főkert Nonprofit Zrt. A Főkert Nonprofit Zrt. A Főkert Nonprofit Zrt. részére gyűjtőtartályos

Részletesebben

Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban

Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Személyi számítógépek beszerzése tárgyban Makó Város Önkormányzata 6900 Makó, Széchenyi tér 22. 2011. Tisztelt Ajánlattevő,

Részletesebben

Sand Község Önkormányzata. Ajánlattételi felhívás

Sand Község Önkormányzata. Ajánlattételi felhívás Sand Község Önkormányzata Ajánlattételi felhívás Sand Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő által a Beszerzési Szabályzat szerinti, Ajánlatkérő 21/2015. (IV. 17.) VM rendelethez kapcsolódó pályázatból

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:212169-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 134-240196. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 134-240196. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240196-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 134-240196 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

Nyilvános Pályázati kiírás

Nyilvános Pályázati kiírás Nyilvános Pályázati kiírás A Szerencsejáték Zrt. nyilvános Pályázatot hirdet sötét optikai szálak kiépítésére és fenntartására. A teljes nyilvános Pályázati felhívás a www.szerencsejatek.hu/palyazat oldalról

Részletesebben

Ajánlatkérő lakossági szabadidős családi sportnap megrendezésére kér ajánlatot az alábbiak szerint:

Ajánlatkérő lakossági szabadidős családi sportnap megrendezésére kér ajánlatot az alábbiak szerint: AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beszerzéseiről szóló 7/2013. (XI. 20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés III. fejezet 3.2. pontja alapján Ajánlatkérő

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓJA

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓJA A KÖRÖS VOLÁN AUTÓBUSZKÖZLEKEDÉSI ZRT. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓJA AZ UTALVÁNY BESZERZÉS 2009 TÁRGYÚ NYÍLT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 2009. NOVEMBER 1 TARTALOM JEGYZÉK I. FEJEZET Ajánlati felhívás 3. oldal

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ buszba épített direkt digitális tüdőszűrő berendezés beszerzése tárgyú, közösségi értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

KAPOS VOLÁN Zrt. 7400 Kaposvár, Füredi u. 180. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

KAPOS VOLÁN Zrt. 7400 Kaposvár, Füredi u. 180. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ KAPOS VOLÁN Zrt. 7400 Kaposvár, Füredi u. 180. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Kapos Volán Zrt. tulajdonában lévő autóbuszok felújítása vállalkozási szerződés keretében 2014. tárgyú közbeszerzési eljárásban 2014.

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IV.29.) számú határozata. Határidő: azonnal. Felelős: Sipos Balázs polgármester.

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IV.29.) számú határozata. Határidő: azonnal. Felelős: Sipos Balázs polgármester. 1 Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539036 E l ő t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. április 29én tartott

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ. NAV-tól átvett hídmérlegek rekonstrukciója, kis- és nagyjavítások elvégzése és Hídmérleg beszerzése 2013.

DOKUMENTÁCIÓ. NAV-tól átvett hídmérlegek rekonstrukciója, kis- és nagyjavítások elvégzése és Hídmérleg beszerzése 2013. DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA NAV-tól átvett hídmérlegek rekonstrukciója, kis- és nagyjavítások elvégzése és Hídmérleg beszerzése 2013. Tartalom: I. Tájékoztató II. Műszaki specifikáció III. Iratminták

Részletesebben

HU-Debrecen: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2010/S 109-165584 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Debrecen: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2010/S 109-165584 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ HU-Debrecen: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2010/S 109-165584 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 039-064322. Ajánlati/részvételi felhívás.

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 039-064322. Ajánlati/részvételi felhívás. 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64322-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 039-064322 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Különféle élelmiszerek beszerzése tárgyú közösségi nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Különféle élelmiszerek beszerzése tárgyú közösségi nyílt közbeszerzési eljáráshoz Vám- és Pénzügyőrség Szociális, Egészségügyi és Kulturális Központja 1093 Budapest, Mátyás u. 16. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Különféle élelmiszerek beszerzése tárgyú közösségi nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben