1 A conversatio morum fogalom értelmezési problémát jelent a Regula mai olvasójának, Benedek kortársai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1 A conversatio morum fogalom értelmezési problémát jelent a Regula mai olvasójának, Benedek kortársai"

Átírás

1 Bencés lelkiség: A keresztény élet az Úristennek teljes körű életét igyekszik mintázni, mely ugyanolyan mélyen kontemplatív és magába koncentrált, mint amilyen fáradhatatlanul aktív és a végtelenségbe kiható. Ennek az életideálnak legtömörebb kifejezése a szent-benedeki ora et labora. Társaságunk, mely egész mivoltában aktív, erősen hangsúlyozza az imádkozó élet nélkülözhetetlenségét. (A megszentelő Szeretet küldetésében, i. m., 40.) Bencés hagyományaink szerint mindig Isten jelenlétében élünk, vagyis a szent és a profán kölcsönösen átjárja egymást életünkben, kialakítva bennünk az actio és a contemplatio egységét. Ora et labora a bencés mottó kifejezi a szerves kapcsolatot az Istennek szentelt személy életének két legfontosabb összetevője között: ezek az imádság és a munka. Az ima a tevékenység kiinduló és fenntartó pontja, egészen addig, amíg a munka maga is imádsággá válik. A bencés lelkiség alapeszméje, ugyanakkor húsvéti jellegének legpregnánsabb kifejezése az alázatosság, amely az Isten iránti totális készségesség magatartása. Alázatos az, akinek sikerül legyőznie önzését, akinek sikerül egocentrikus magatartását krisztocentrikussá alakítania. A lelki haladás tehát nem más, mint az alázatosság kibontakozása, ez pedig fokozatosan valósul meg az isteni kegyelem és az emberi törekvés eredményeként. A bencés lelkiség ez alapvető jellegzetessége szorosan összefügg a conversatio morummal, ami a megszentelt életnek a szentség utáni vágya, ennek kerete pedig a tisztulás megszakítatlan folyamata. 1 Eszközei a közösség és engedelmesség. 1 A conversatio morum fogalom értelmezési problémát jelent a Regula mai olvasójának, Benedek kortársai számára viszont egyértelmű volt. A montecassinói monostor pusztulásakor (577) a hagyomány megszakadt, az utódok hibás alakot (conversio morum) vittek tovább. Miután a filológusok tisztázták ezt a kérdést, az a jelentés vált elfogadottá, mely szerint a szerzetes életét az életszentségre való állandó törekvés jellemzi. Vö. I. Herwegen, Sinn und Geist der Benediktinerregel, Einsiedeln 1944, 337. Vö. még: Regula Benedicti. Die Benedictusregel, lateinisch/deutsch, Salzburger Äbtekonferenz (ed.), Beuron, 1992, 279.

2 Az oboedientia meghallást és megtételt jelent: meghallani és alávetni magunkat szívünk mélyéből. Az engedelmesség gyakorlása révén olyan személyekké válunk, akik nem uralkodni akarnak, hanem szolgálni, és akiket Isten ereje erősít, hiszen szeretete kiáradt szívünkbe a nekünk adott Szentlélek által (Róm 5,5). Az engedelmesség nem pusztán az elöljárók iránti kötelezettség, hanem az egymással való kapcsolat alapmagatartása. Az engedelmesség a hivatás felfedezése, a személyes küldetésé, annak a különleges istenkapcsolatnak a tudatosítása, amely az imádságban mélyül. A Szentírás biztatása a szüntelen imára ( Szüntelen imádkozzatok, 1Tessz 5,17) a szentmisén való napi részvételben, valamint az egyház liturgikus imájának, a zsolozsmának végzésében valósul meg, ezeket egészíti ki a személyes ima és elmélkedés. A bencés lelkiség krisztocentrikus és egyházias jellege a discretióval egészül ki, ami minden tekintetben megnyilvánuló bölcs mértékletességet jelent, valamint a bármely helyzetben meglevő megkülönböztető képességet. Számunkra ez elsősorban az idők jeleinek érzékelését jelenti, azt a képességet, hogy meglássuk korunk ínségeit és aktív, adekvát válaszokat adjunk azokra. Lelkiségünk következő jellegzetessége a rugalmasság, ami egyrészt a modern idők követelményeihez való igazodási képességet jelent, mindannak elhagyását, ami anakronisztikus, de megőrzését és aktualizálását mindennek, ami lényeges. Más szóval: nem a törvény betűjét, hanem szellemét éljük. A pax benedictina nem pusztán a természetes békevágyat jelenti, hanem e szószerkezet egy bölcs és érett emberi eszményt állít elénk. Az ilyen személy a béke megvalósítója lesz, elsősorban önmagában, majd környezetében. Közösségépítővé válik, testvéreinek képes lesz felajánlani a vigasztalást, Isten gyógyító szeretetét, amely az imában aktualizálódik. Összefoglalva az ora et labora egy spirituális út, Isten megközelítésének lehetősége, amely bármely élethelyzetben alkalmazható. Így a mindennapi tevékenység az Istennel való találkozás teológiai helyévé lesz, ahol az egyén eldöntheti, meg akarja-e tartani az életét magának, vagy másoknak akarja ajándékozni. Az így értelmezett munka olyan lehetőség, amelyben gyakorolható a szeretet, türelem, önmegtagadás, tisztelet, engedelmesség és Isten, valamint a felebarát iránti nyitottság. Így az élet a Teremtőhöz intézett dicsérő himnusszá válhat: Ut in omnibus glorificetur Deus.

3 Mindemellett az Európa fővédőszentjeként tisztelt Szent Benedek lelkiségének üzenetét is hirdetni szeretnénk. Az Úr szolgálatának iskolája a mai Európában Szent Benedeket XII. Piusz pápa Európa atyjának nevezte, VI. Pál 1964-ben a Nyugat védőszentjévé nyilvánította. II. János Pál mellé állította 1980-ban Szent Cirill és Metód alakját, a szláv népek apostolait, illetve 1999-ben Szienai Szent Katalint, Svéd Szent Brigittát és Szent Edit Steint mint női életszentség reprezentatív európai képviselőit. A szent életű pápa, akárcsak Benedek nevet tudatosan választó utódja, gyakran hivatkozott a benedeki örökség mához szóló üzenetére. Mélységeiben elemezte, Szent Benedek apát születésének 15. centenáriumának alkalmából a bencés elöljárókhoz és közösségekhez írott apostoli levelében. Szent Benedek életműve ugyanis valóban meghatározta Európa arculatát: kultúráját, mentalitását, keresztény voltát beleértve a kereszténység megélésének formáit. Szent Benedek és fiai megújították a föld színét Európát (II. János Pál). Ennek a meghatározottságnak és a Szentlélekben való megújulásnak a nyomai még nem tűntek el egészen... de már nem is annyira nyilvánvalóak, mint mondjuk száz évvel ezelőtt... Az Európai Unió legfrissebb polgáraiként már tudatosan kutatnunk kell az egykor keresztény Európa tárgyi és szellemi értékei után, legyenek ezek kulturális vagy spirituális értékek. Egy ilyen kutatóútra indulunk most: keresztény életünk alapvető értékei és élhetőségük lehetőségei után keresgélünk tágabb hazánk fővédőszentjének nyomdokain. Nem elég csupán a nagy rendalapítót, a nyugati szerzetes prototípusát látni Benedekben, akinek szellemisége, lelkisége inkább csak egy monostor falain belül érvényesül, a hegyre épült városban, ami kiemelkedik a világ(iasság) erőteréből, ami a kevesek, a kiválasztottak lakóhelye. Hiszen a történelem mást mutat: a Regula szellemében élő bencés szerzetesi közösség a béke szigete, az emberek baráti támasza, királyok nevelője, tudományos műhelyek létrehozója, utasok befogadója, felelős vezetők tanácsadója volt. Ma is az: a hegyre épült várost nem lehet elrejteni, a 21. században sem.

4 Sorozatunkban nem száraz regulamagyarázatot vagy életrajz-kommentárt fogunk követni, hanem abból indulunk majd ki, ami a legmarkánsabban sugárzik Szent Benedek lelkiségéből: a sajátos benedeki béke (pax benedictina). Kontrasztban áll ez azzal a külsőbelső zaklatottsággal, ami korunk emberét körülveszi, sőt beléhatol és szétzilálja: terrorizmus, szociális problémák, felgyorsult életritmus, értékválság, mesterségesen keltett kaotikus állapotok... A kontraszt talán arra fog vezetni minket, hogy tisztábban lássunk, hogy jól válasszunk és döntsünk, hogy megtanuljunk saját világunkban nemcsak (túl)élni, hanem örömben létezni is. Szent Benedek és fiai azért követték a mindent bölcsen elrendező regulát, hogy mindenben dicsőíttessék az Isten. Az ember békéje és Isten dicsősége úgy találkozik az így elrendezett életben, mint ahogyan azt az angyalok meghirdették a megváltás hajnalán, Betlehemben: Isten dicsősége és az ember békéje összetartozik. 1. Béke és istenkeresés Ez az alapvető benedeki érték modern világunkban szociális-politikai ínség megfogalmazója is: a második világháború után, 1947-ben XII. Piusz emlékezett Szent Benedekre mint a béke követére. Őt idézte II. János Pál 1980-ban : Szent Benedek, a béke követe, elsősorban Európa azon népeihez szól, amelyek üdvös szándékkal dolgoznak az egység megszilárdításán. A békés együttélés azonban, amire mindenképpen törekednünk kell, elsősorban az igazságosságban, a helyesen értelmezett szabadságban, a kölcsönös megértésben, a testvéri segítségnyújtásban nyilatkozik meg, mindez pedig az evangélium tanítása. XVI. Benedek pápa január 1-jén, a béke világnapján szintén rá hivatkozott. A brazil monasztikus rendek konferenciájának ez volt az idei témája... Bizonyára nem véletlenül. Szent Benedek igazi békéje viszont nem itt, nem társadalmi-politikai szinten kezdődik: ez csak következménye lehet. A népek tanítója emberek tanítójaként kezdte ő maga is tanulással. De nem az akkor züllött római életből lehetett ezt megtanulni, az enfidói tanítómester mellett is csak ideig-óráig: a magasiskolát az Anio-parti kis sziklabarlang jelentette. Subiacóba már úgy mehetett, mint a béke követe... Montecassinón pedig megírta Reguláját, hogy másokat is a békére vezessen.

5 Benedek elsődlegesen nem a békét, hanem Istent kereste, és minél közelebb került hozzá, annál nagyobb lett benne és körülötte a béke. Regulájában előírja, hogy amikor egy fiatal az apátság ajtaján kopogtat, jól vizsgálják meg: valóban Istent keresi-e. Utasítsák vissza többször is, tegyék próbára, alázzák meg, hogy kiderüljön az igazság... Már közhelynek számít, hogy a 21. század embere nem ateista, nagyon is keresi az Istent. Csak éppen rossz helyen kopogtat, rossz módszerekkel keresgél. Legtöbbször pedig nem Istent célozza meg, hanem a békét a következményt. És ez még nem feltétlenül baj... Jézussal is hányan találkoztak úgy, hogy elsősorban a gyógyulásukat keresték! A gond inkább az, hogy ezt a békét sokan instant módon várják... Ehhez vagyunk szokva ugyanis: világunkban minden rögtön oldódik, csak egy kis meleg víz kell hozzá: kávé, leves, nyelv és erkölcs... És amikor mindezt fogyasztjuk, nagyon jól tudjuk, hogy nem az igazi, hogy műanyag; lehet, hogy pillanatnyilag élvezzük, de nem lakunk jól tőle, mert hiányzik az elkészítés-gondolkodás időben kibontakozó, az ember működéséhez hozzátartozó mozzanata... lemondunk róla, mert csak erre van idő. Vagy egyszerűen ez kényelmesebb... ez a trend. Gondoljunk csak bele: a Benedeket követő ifjak ezért léptek és lépnek ma is a kolostorba, hogy egy egész életen át (!) Istent keressék... Természetesen nem kell mindenkinek ezért a világtól így elvonulnia: Isten más életformában is megtalálható. De amit meg lehet tanulni tőlük, az a lelkület: elfordulni attól, ami a világban rossz, ami mesterséges (a gonosz mesterkedése), és türelemmel dolgozni azon, hogy a világ zajában meghalljuk a Teremtő létbehívó szavát, és arra ne csak vegetatív életünkkel, hanem teljes lényünkkel válaszoljunk. Amíg nem kezdődik el bennünk a természetfeletti élet, addig legfennebb a béke hangulatáról beszélhetünk, amit legelső adódó nehézség szertefoszlat. Az Úr szolgálatának iskolája viszont a valódi békére képesít. Legfontosabb tantárgyai és gyakorlati órái apró békekötésekre: a kiengesztelődésre tanítanak. Békekötésre Istennel, önmagunkkal, a felebaráttal, a testvérrel, a közösséggel, a társadalommal. Ebből születhet meg az a belső szabadság, ami képessé teszi az embert az igazságosságra, a segítségnyújtásra, a kölcsönös megértésre és elfogadásra. Európa olyan mértékben lesz a valódi béke és szabadság földrésze, amilyen mértékben polgárai képesek őszintén elkötelezni magukat Isten keresésében.

6 2. Béke csend és hallgatás Korunk embere egyazon időben vágyik is a csendre, de irtózik tőle. Hogyan oldható föl ez az ellentmondás? Egyszerű: kétféle csenddel szembesül. A zaklatott, felgyorsult vagy egyszerűen csak rendezetlen élet jól érzékelhető külső zajokat szül, ami többé vagy kevésbé megviseli az ember idegrendszerét. Ebből egyértelműen szeretne kikerülni. De amikor végre sikerül, szembesül a másik csend, a belső csend hiányával az erre való törekvés lenne a hallgatás csakhogy ez a törekvés annyira kellemetlen olykor, hogy inkább visszamenekül a külső zaj valamelyik szintjére: az ártatlan fecsegéstől a diszkó dübörgéséig terjedően. Ahhoz, hogy Istent megtaláljuk, és megtalálva őt tovább keressük, szükség van a csend mindkét változatára. Nem csak arra, amelyikre természetes módon vágyunk, hanem arra is, amit eleinte nehéz megtartani. Különben nem halljuk meg a személyesen nekünk szóló isteni szót. A csend felszínre hozza mindazt, ami megváltásra és elrendezésre szorul életünkben. És minél több mindent sikerül elrendezni, annál értékesebbnek fogjuk tartani ezt a csendet, hiszen annál többet fogunk megérteni Isten művéből, ami bennünk és körülöttünk bontakozik ki. Annál gyakrabban fogjuk tudni a családi, társadalmi életben is, hogy mikor kell inkább hallgatni, és mikor kell megszólalni. Mert a tudatosan megélt csend bölcsességre nevel. A külső zaj az Isten keresésében gyakorlott ember belső csendjét már nem tudja igazán megzavarni. Társadalmi életünket mesterséges zajkeltések uralják. Ezek arra jók, hogy megtévesszenek, hogy különféle pártérdekek vagy üzleti érdekek érvényesülhessenek, hogy a demokrácia leple alatt folytatódhassanak azok a valójában szellemi harcok, amelyek mindig is jelen voltak a történelemben. A keresztény embernek ebben is el kell tudnia igazodni és állást is kell foglalnia természetesen a saját élethelyzetének és feladataink megfelelő mértékben. A csendben lehet csak megkülönböztetni a szimultán

7 megszólaló zajforrásokat, és csak a csendben érlelődhet meg a rájuk adott válasz ami lehet akár maga a hallgatás is. De nem csak a nyelvnek és a gondolatnak kell tudnia csendben maradnia: szükség van a mozgás, a tevékenység csendjére is. Meg kell tudni állni: nem lehet mindenről kizárólag okoskodással és információszerzéssel dönteni, és mindent az aktivizmus hevében megoldani: a szív csendjében születnek az igazi választások és termelődik az erő az igazán nagy élet-művek alkotásához. 3. Az ima és a munka békessége Szent Benedek lelkiségének legismertebb eleme az Ora et labora! (Imádkozzál és dolgozzál!) felszólítás, ebben általában a keresztény élet két legfontosabb tevékenységét látják és ebben nyilván sok igazság van, de számolnunk kell azzal, hogy mint minden, kontextusból kiragadva egyoldalúságokat eredményezhet, sőt, a bencés lelkiség egészéből kiragadva nem is igazán érthető megvalósításának hogyanja. Érdemes mindenekelőtt átgondolnunk, mit is jelent ez a felszólítás a monostorban: az ima és a munka ideje a nap, a hét folyamán az évszaknak megfelelően ritmikusan és arányosan. A testvérek a házi munkát heti beosztásban felváltva végzik, de vannak olyan szolgálatok is, amit csak olyan testvér végezhet, aki erre alkalmas (pl. a felolvasás). Minden fajta munkának, a fizikai munkának is értéke van. Elsődleges célja az, hogy elősegítse az imádságot: a tétlenség a lélek ellensége. Csak ezután jön a létfenntartás, az embert nemesítő alkotás... Az apátnak ezért mindig őrködnie kell afölött, hogy senki számára ne legyen túlságosan megterhelő a munka. A népek nagy nevelője ezt a szemléletet örökítette át az európai kultúrára, hiszen ezek az alapelvek átültethetők más jellegű közösségek életébe is. Mi maradt meg mindebből? A ritmikus-arányos elrendezést szétzilálta a felgyorsult életritmus és az általános értékválság. A munka megosztása sokszor nem történik meg. A házi munka átértékelődött. Egyes szakmák kihívásai egyre nagyobbak. Ugyanakkor, különösen vallásos körökben, mindenki mindent csinálhat, mert létrejött egy téves szeretet-fogalom, amely mellőzi a hozzáértést, a minőséget. Ima és munka között a viszony ma az említettnek éppen a fordítottja: az emberek ma már nem azért

8 dolgoznak, hogy imádkozni tudjanak, hanem azért imádkoznak, hogy dolgozni tudjanak, és főleg azért, hogy munkájuk sikeres legyen. Az európai embert az állandó hajszoltság kísérti. Sokszor a létfenntartás kényszerítő szűksége miatt. De a munka gyakran hamis célok elérésének eszközévé is válik: a szükségesnél is több pénzt keresni (kapzsiság), sikeresnek, valakinek lenni (rangkórság, gőg, hiúság), versenyben maradni, szent és jó célok érdekében éjt nappallá téve küzdeni, és így már nemhogy összeszedettséget és testi-lelki összkomfortot eredményezne, hanem éppen hogy a kimerüléshez, a szétszóródáshoz vezet. Az ember belekerül egy olyan gépezetbe, amely a munka által nemhogy nemesebbé és teljesebbé tenné az embert, hanem elszakítja saját természetes létmódjától. Ez a veszély a keresztény embert is fenyegeti. Ha az Úr szolgálatának iskolájában akar maradni, el kell gondolkodnia néhány kérdésen: tudom-e úgy tekinteni házi és hivatali munkámat, mint lehetőséget arra, hogy megvalósítsam Isten rólam elgondolt tervét ami nyilvánvalóan a legjobbat nyújtja nekem vagyis a kiteljesedést. Megfelel-e munkavégzésem a keresztény erkölcsi normáknak, az általános etikai szabályoknak és az ezekbe nem ütköző állami törvényeknek? Akadályoz-e rendszeresen a munka abban, hogy az Úr napját megszenteljem, vagy hogy életformámnak megfelelően rendszeresen imádkozzam? Válogatós vagyok-e a házimunkában? Megosztom-e a munkát, vagy mindent én akarok megoldani? Minőségi munkát végzek-e, vagy engedek a tessék-lássék szellemnek? Munkaadóként gondoskodom-e arról, hogy beosztottjaim keresztény szellemben dolgozhassanak? Tudatában kell lennünk ugyanis annak, hogy az Ora et labora! nemcsak a két tevékenység egyszerű meglétét sürgeti, hanem azt is, hogy ne csak liturgikus és személyes imádságainkban, hanem munkánkban is meg kell nyilvánulnia Isten dicsőségének: ut in omnibus glorificetur Deus. Mindenben dicsőíttessék Isten. Ebben a törekvésünkben azonban nem vagyunk egyedül. A Regula megfogalmazza a mindennemű munkavégzés alapszabályát: bármi jóba kezdesz, igen állhatatos imádsággal kérjed, hogy ő vigye azt végbe. 4. Pontosság a béke érdekében

9 A pontosság avagy a pontatlanság életünk része. Többnyire egyetértünk abban, hogy szükség van egy bizonyos szintű pontosságra ahhoz, hogy társadalmi életünk valóban élhető legyen. Gyakran ideálként emlegetjük a német pontosságot, és van egyféle tapasztalatunk arról, hogy nyugatabbra mintha pontosabbak lennének az emberek... A keresztény ember számára viszont a pontosság is több, mint társadalmi elvárás vagy egyszerű etikai szabálykövetés: belső szabadságot, készséget, engedelmességet, helyes értékrendet is feltételez. Tekintsünk egy kicsit vissza az elmúlt néhány hétre, és nézzük csak meg, mikor volt számunkra fontos, hogy valahova pontosan érkezzünk, valamit pontosan elvégezzünk! Munkahelyünkön (iskolában) talán büntetés jár a késésért, ezért voltunk pontosak. De a vasárnapi szentmiséről esetleg nyugodt lélekkel késtünk és bizonyára jól meg is magyaráztuk magunknak, hogy miért... Egy fontos megbeszéléskor nem várattuk ügyfeleinket, de az alkalmazott, az várhatott, elvégre azért alkalmazott... egy izgalmas filmnek a világért sem késtük volna le az első képsorait, de egy kínos találkozásra lehetőleg az utolsó percben érkeztünk... és folytathatjuk a különféle helyzetek felidézését. Lassan világossá válik, hogy a legtöbb esetben sokkal többről volt szó, mint egy időpont be (nem)tartásáról... Szent Benedek is sokkal többre gondol, amikor Regulájának 43. fejezetében azokról beszél, akik az istenszolgálatra vagy az étkezésre késve érkeznek. A monostor életének két fontos eseményét emeli ki: a közös imádságot és a közös étkezést. Ha valaki a pontosság szabálya ellen a saját hanyagsága vagy hibája miatt vét, a büntetés mindkét esettre nézve a közösségtől való részleges eltávolítás: azaz a testvérnek be kell mennie késve is a közös imára vagy étkezésre, de külön kell állnia a többitől, nem ülhet le a közös asztalhoz, amíg elégtételt nem ad. Hiszen a késve érkező a közösséget sérti hanyag magatartásával. Benedek szerint a hiba megelőzhető, ha a testvér megfelelő belső magatartást alakít ki, és a jeladásra azonnal otthagy mindent, s a legnagyobb gyorsasággal, de mégis nyugodtan indul az istendicséretre vagy az étkezésre. Mit jelent ez a magatartásforma a mai keresztény ember számára? Egy olyan kultúrában élünk, amelyben a pontosság nem veszített ugyan értékéből, de meglehetősen átértelmeződött. Az együttélés szabályává egyszerűsödött, holott eredetileg a készenlét,

10 az Isten és a felebarát iránti szeretet kifejezője volt és lehetne ma is, ha tudatosabban gyakorolnánk. Persze ma ezen a téren is nagyobbak a kihívások: sokféle jeladást kell idejében meghallanunk. Bonyolultabb szempontrendszerek szerint kell döntenünk, hogy az adott jelre érdemes-e azonnal otthagyni mindent de maradjunk most csak imáink és közösségi-családi programjaink szintjén: éppen mert annyira szétszed a társadalmimunkahelyi élet rendezetlensége, meg kell lennie napirendünkben az Istennel és családtagjainkkal való mélyebb találkozásnak a pontos ideje. És ez nem időpontok gépies betartását jelenti elsősorban bár nyilván az sem mellékes: jó, ha naponta kb. ugyanakkor imádkozunk és ülünk le a közös vacsorához. Mégis inkább arról volna szó, hogy ne késsük le találkozásainkat Istennel és a hozzánk legközelebb állókkal: ha nem készültünk készségesen, hiába hadarjuk el az imát, hiába ülünk le az asztalhoz szívünk még máshol van, s mire a szöveget elmondtuk, mire a vacsorát elfogyasztottuk, már rohanni kell tovább. Lekéstük a találkozást. És ezzel saját magunkat helyeztük kívülre senkinek sem kell büntetésből ezt kirónia ránk. A pontosság valójában jelenlét, gondosan tervezett figyelem, és ezáltal tanúságtétel arról, hogy azt, aki számára a megszabott időben jelen vagyok, azt szeretem, annak prioritása van az életemben. 5. Béke a sokféleségben: mértékletesség, egyszerűség A fogyasztói társadalomban a mértkeltesség, az egyszerűség (visszafogottság) lekacagott fogalmak. Sokak megélhetése függ a sokszor fölösleges és haszontalan anyagi és szellemi termékek fogyasztásától, a jó reklámoktól, a hamis komfortérzet utáni vágyak kielégítésére irányuló termeléstől. A szükségesnél többet fogyasztani, élvezni a sokszínű életet: ez a jelszava a korunk társadalmát irányító gépezetnek. A vallás természetesen olyan ellenséges eszmerendszer ebben a kontextusban, ami korlátozza az embert az élet élvezetében... ebbe a csapdába az állandóan hangoztatott szlogenek hatására sokszor a még magukat elkötelezett keresztényeknek vallók is belesétálnak.

11 Pedig a mérték érzékének elvesztése ma már a bőrünkön érezhető következményekkel jár akár a klímaváltozásra, akár a közélet egészségtelen jelenségeire gondolunk. A mértékletesség erényének kialakítása két irányból is történhet: eleinte aszketikus színezete van, a józan ész és az akarat együttes törekvésének gyümölcse. Aki viszont már valamilyen mértékben megízlelte Isten jelenlétét, és eltelt ennek a jelenlétnek a kegyelmeivel, az már nem fogja semmiben sem túlságosan elvetni a sulykot. S ha mégis, a lelkiismeret szava segít helyreállítani az egyensúlyt. Amíg az ember a benne jelentkező vacare Deo (Istent hiányolni) életérzést sokszor nem tudja beazonosítani, addig nem tudja a megfelelő tartalommal kitölteni sem azt az ürességet, ami kínozza. Amikor viszont sikerül, akkor ez a vákuum nem vonz már káros és fölösleges dolgokat szellemi és lelki életébe. Nem lesz szüksége a mértéken felüli ételre, italra, tévénézésre, internetezésre, sportolásra stb. És megjegyezzük, hogy nem kell ennek a szenvedélynek mindig feltétlenül súlyos bűn vagy éppen a betegség méretét öltenie ahhoz, hogy az ember boldogulásának és üdvösségének útjába álljon. (Itt nem is ezekről a speciális esetekről van szó.) A mai társadalomra nézve éppen a rosszat kedvező álarcok mögé rejtő, alattomos félrevezetések a legveszélyesebbek. Az igazi mértékletesség és egyszerűség tehát nem egyszeri erénygyakorlat, nem nagyböjti vagy adventi jófeltétel, hanem életszemlélt, sőt, korunkban bátran mondhatjuk azt is, hogy egyenesen hitvallás, tanúságtétel. Arról, hogy Isten egymaga elég. Hogy életünk egyetlen célra irányul szemben a töredezett, megosztott, szándékosan és alattomosan szétzilált és többirányúsított társadalmi élettel, ami egyre kevésbé tűri a kötöttséget, a szabályokat... Márpedig a szent egyszerűség és mértéktartás forrása és elősegítője a közös szabály. A monostorban regulának nevezik. A hétköznapi életben pedig ésszerű napirendnek (órarendnek), jó értelembe vett családi és közösségi szokásoknak, sőt, váratlanul közbejövő eseménynek is, amelyet a szeretet szellemében, engedelmes lélekkel követünk. Ez a hétköznapi életszentség titka, amelyen keresztül Lisieux-i Szent Teréz, Charles de Foucoult nyomán sokak örömére elérhetővé vált az, amiről sokáig azt gondolták, hogy csak a kiválasztottaknak szól. Szent Benedek Reguláját nem rendkívüli, hanem egészen hétköznapi emberek számára írta. A bonyolultság, az extrém teljesítmény elvárása mindig

12 is távol állt tőle. Iskolájában fiainak csupán azt írta elő, hogy Istent keressék a hétköznapok eseményein keresztül, a közös szabály megtartásával. A mértéktartó és mértéktartásra ösztönző közös szabályhoz való visszatalálás a mai európai ember számára kiegyensúlyozottságot, békét jelenthet még a sokszor olyannyira kaotikus, bonyolult élethelyzetekben is. 6. Közösség a béke helye? Korunk emberének egyik legnagyobb nehézsége az, hogy sokszor nem tudja, mihez kezdjen a másik emberrel... Márpedig a keresztény embert kötelezi a főparancs második paragrafusa: szeresd felebarátodat, mint önmagadat! A társadalmi környezetből öntudatlanul átvett viselkedésformák, beidegződések nem kedveznek a parancs teljesítésének. Az elszigetelődés, az elmagányosodás, az individualizmus szinte egyenes következménye a modern életformának: nincs időnk a másik emberre, a személy egyre inkább a protokoll álarcai mögé szorul, óvatosak vagyunk a peremre szorultakkal való kapcsolatainkban... Egyre gyakrabban hallunk a médiában is az elidegenedés negatív következményeiről, de tapasztalhatjuk környezetünkben is. Noha európai közösségről beszélünk, az európai polgárok nagy részének nincs igazi közösségi tapasztalata. Szent Benedeknek, Európa fővédőszentjének értékrendjét szemlélve sajnálatos módon azt kell megállapítanunk, hogy eszménye a közösség szempontjából is sokszor nagyon csökevényesen valósul meg a nagy európai házban... a közösség álérték csupán. Az iskola az Úr szolgálatának iskolája is eleve közösséget feltételez. Szent Benedek nagy jelentőséget tulajdonít ennek a bölcs szabályok által elrendezett közösségnek. Bár értékeli az anakoréta (remete) életformát is, jelzi, hogy aki erre vállalkozik, eleinte az is közösségben tanult meg küzdeni a gonosz lelkekkel. Egyértelműen elítéli azonban a szarabaitákat, akik pásztor nélkül nem a Úr, hanem saját maguk aklába zárkóznak, törvény gyanánt áll előttük vágyaik kívánsága, midőn azt, amit maguk elgondolnak és kiválasztanak, szentnek mondják, és amit nem akarnak, azt tilosnak tartják. A girovágus (kóbor) szerzetesekről hasonlóan lesújtó véleménye van: folyton csavarognak, soha meg nem állapodnak, saját akaratuknak és a torkosság ingereinek szolgálnak. A szerzetesek derék fajtája szerinte a cenobitáké, vagyis az apát

13 által vezetett közösségben élőké. Pacomius, Bazileiosz és Cassianus után Benedek erősíti ezt meg az éppen kultúrát váltó Európa számára. A közösség Benedeknél a szó legnemesebb értelmében iskola. Az oltalom, a biztonság helye ugyan, de küzdőtér is, ahol a testvér megtanul alkalmazkodni, engedelmeskedni: szeretni. Nem a veszélyektől, és a nehézségektől oltalmaz elsősorban, hanem az eltévelyedéstől. Ahol helyes szabályok vannak lefektetve, ahol bölcs apát vigyáz annak megtartására és a közösség tagjainak test-lelki jólétére, ahol a testvérek egymásra figyelnek, és nemcsak az apátnak, de egymásnak is versengve engedelmeskednek, ahol a fiatalok tisztelik az idősebbet, az idősebbek szeretik a fiatalokat, ahol az ima- és asztalközösség lehetőséget ad építő kapcsolatokra, ott a testvérek egymást segítve, gyakran fájdalmak árán, belenevelődnek az evangéliumi szeretetbe. Most, amikor Európa ismét kultúrát vál(ott), újra föl kell fedeznünk a közösség értékét, meg kell erősítenünk hitünket abban, hogy az egyháznak mint közösségnek is küldetése van a mai világhoz. Nem csak az fontos tehát, hogy legyenek jól működő plébániai közösségek, különféle csoportok, ahol a keresztény ember megtanulhatja, hogyan kell Istennek tetsző, boldog, teljes életet élni, és ahol segítséget is kap ehhez. Az is legalább olyan fontos, hogy minden keresztény közösség világító jel legyen az elidegenedő, individualizmust hirdető társadalomban; tanúság amellett, hogy senki sem lehet elszigetelt krisztuskövető, hogy az önmagába forduló, egoista individuumnak igen kevés esélye van az üdvösségre. 7. Tekintélytisztelet a béke medre? Igen. Bármennyire disszonánsan hangozzék is a hamis demokrácia és liberalizmus hozta divatos eszmék között, egészséges tekintélytisztelet nélkül keresztény közösségeink szétfolynak, mint a forrásvíz, amit nem tart össze, nem ösztönöz egy irányba egy jól bevált ősi meder. Különféle diktatórikus vezetési stílusokra való ellenreakcióként ma egyre gyakrabban találkozunk a felfogással, hogy sem a családban, sem az iskolában, sem az egyházban, sem a munkahelyen nincs szükség vezetőre, s ha mégis, akkor csak azért, hogy

14 koordináljon, biztosítsa a szükséges infrastruktúrát, esetleg reprezentáljon, de nehogy olyan szabályokat vezessen be, ami nem kényelmes, nehogy beleszóljon az életembe. Tárgyalunk vele, de lehetőleg úgy, hogy mindig nekem legyen igazam, az én kényelmi szempontom érvényesüljön a magam ura vagyok korát éljük. És miközben igyekszünk minden kötöttséget, fölöttünk álló tekintélyt lerázni magunkról, észre sem vesszük, hogy elvesztettük Isten gyermekeinek szabadságát, és belesétálunk különböző csapdákba a hiteles emberi és szervezeti tekintélyek elutasítására ösztönző társadalmi jelenségek végső soron az isteni tekintély rombolását célozzák. Tapasztaljuk, hogy az a generáció, amelyik szülői és nevelői tekintély nélkül nő fel, valójában életképtelen. Mert nem tanul meg felelősen élni, nem tud felelősséget vállalni... Aki Isten mellett döntött, az egy végső tekintély mellett is döntött és nem alakítja saját kénye-kedve szerint. A teremtésnek van ugyanis egy rendje. A teremtő Isten a legfőbb tekintély és éppen a teremtés, az életadás révén. Krisztus is ezért mondja: az Atya nagyobb nálam. Öröktől fogva ugyan, de tőle származik. És nem próbál meg elébe kerülni, hanem megteszi akaratát, mert így lesz összhangban önmagával, létének természetével. A földi tekintélyek hierarchiája is a származáson, az életadáson alapszik. Az ember akkor kerül összhangba önmagával, ha elfogadja a saját helyét ebben a hierarchiában: vállalja azt a tekintélyt, amit kapott, és azt a szintet gyakorolja csak, amit megkapott; illetve alázattal vállalja az alávetettséget, az engedelmességet. Az ember egyik legsérülékenyebb területe ez. Az eredeti bűn gyökere is ez volt: a Sátán nem fogadta el Isten abszolút tekintélyét... Nem meglepő tehát, hogy a világot a magánélet és a politikai élet szintjén is mindig a hatalomra, az önakarat és önérdek érvényesítésre való törekvés zilálja szét... Szent Benedek éppen ez alapvető sebezhetőség miatt beszél hosszan, külön fejezetben arról, hogy milyennek kell lennie az apátnak az igazi tekintélynek. Mert egyfelől kevés olyan isteni megbízatással lehet annyira visszaélni, mint éppen a tekintéllyel. Másfelől pedig kevés olyan nehézséggel találhatja szembe magát az Istent őszintén kereső krisztushívő, mint éppen a saját akaratának alárendelésével sokszor több tekintélynek is egy időben, anélkül, hogy szolgalelkűnek, naivnak, gyermetegnek tűnjék. Isteni bölcsesség szükséges ahhoz, hogy megtaláljuk a mértéket: akár a követelmények

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés megdobogtatja a legtöbbünk szívét! Azt hiszem azért, mert mindannyian,

Részletesebben

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ 2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja Erõforrásunk a család Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ A házasság nem magánügy, hanem országépítõ közügy. Isten azt az építõkövet

Részletesebben

Útravaló fiatal házasoknak

Útravaló fiatal házasoknak A házasság: ÖRÖM és FELADAT A házasság: ÖRÖM és FELADAT Útravaló fiatal házasoknak P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Családakadémia-Óbudavár Egyesület Óbudavár,

Részletesebben

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus PPEK 627 Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus Joseph Moore Így lesz barátom Jézus mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

A CSALÁD AZ EMBERI ÉS KERESZTÉNY ÉRTÉKEK ISKOLÁJA

A CSALÁD AZ EMBERI ÉS KERESZTÉNY ÉRTÉKEK ISKOLÁJA 1 A CSALÁD PÁPAI TANÁCSA A CSALÁD AZ EMBERI ÉS KERESZTÉNY ÉRTÉKEK ISKOLÁJA Elmélkedési és megbeszélendő témák előkészületül a Családok Hatodik Világtalálkozójára (Mexikó, 2009. Január 16-18.) 2 A Család

Részletesebben

Andreas Laun (szerk.): Homoszexualitás katolikus szemmel

Andreas Laun (szerk.): Homoszexualitás katolikus szemmel PPEK 527 Andreas Laun (szerk.): Homoszexualitás katolikus szemmel Andreas Laun (szerk.) Homoszexualitás katolikus szemmel mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom

Részletesebben

Tartalom. A kiadó elõszava... 7. Elõszó (Andreas Laun segédpüspök)... 9

Tartalom. A kiadó elõszava... 7. Elõszó (Andreas Laun segédpüspök)... 9 Tartalom A kiadó elõszava... 7 Elõszó (Andreas Laun segédpüspök)... 9 A homoszexuális személyek lelkipásztori gondozása... 21 A Hittani Kongregáció levele a Katolikus Egyház püspökeihez 21 Homoszexualitás

Részletesebben

LeLkiségi mozgalmak a magyar katolikus egyházban 2006

LeLkiségi mozgalmak a magyar katolikus egyházban 2006 Lelkiségi mozgalmak A Magyar Katolikus Egyházban 2006 LELKISÉGI MOZGALMAK A MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZBAN 2006 Országos Lelkipásztori Intézet Budapest, 2006 Szerkesztõ Horánszky Anna A szerkesztésben közremûködött

Részletesebben

SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET

SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET 2 Sávai János NEVELÉSELMÉLET Bevezetés a pedagógiába 2007 3 Sávai János Lektor: Katona Miklós 3. Átdolgozott kiadás Készült a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program támogatásával,

Részletesebben

1993/1. Hol tartok most? Pirka Betti

1993/1. Hol tartok most? Pirka Betti 1993 {k19931a} 1993/1 VEZÉRCIKK Hol tartok most? Pirka Betti Megint eltelt egy év. Milyen volt? Rövid? Nem fért bele minden? Vagy ellenkezőleg: túl sok dolog fért bele? Olyan is, aminek nem kellett volna

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

Napjaink etikai kihívásai. Kísérleti tankönyv Etika, kiegészítő modul

Napjaink etikai kihívásai. Kísérleti tankönyv Etika, kiegészítő modul Napjaink etikai kihívásai Kísérleti tankönyv Etika, kiegészítő modul Budapest, 2015 KÍSÉRLETI TANKÖNYV A KÖZÉPFOKÚ REFORMÁTUS HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY OKTATÁSÁHOZ Készült a Református Pedagógiai Intézet

Részletesebben

Az önismeret forrásai, a saját személyiség megismerése

Az önismeret forrásai, a saját személyiség megismerése Polacsek Lajos Az önismeret forrásai, a saját személyiség megismerése A követelménymodul megnevezése: Gondozási-ápolási alapfeladatok A követelménymodul száma: 1851-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

Engedelmesség. abból megmaradt. Vigilia, Bp, 1993. abból megmaradt. Vigilia, Bp, 1993.

Engedelmesség. abból megmaradt. Vigilia, Bp, 1993. abból megmaradt. Vigilia, Bp, 1993. 2 Az engedelmesség gyakran félreértett szó, sokszor visszaélnek vele. Hiányzik a modern ember szótárából, és ha mégis feltűnik, akkor azonnal felsorakoztatják az ellenérveket. Mégsem szabad egyszerűen

Részletesebben

Kézikönyv a FVR életéhez Összeállította: Várnai Jakab Rendi engedéllyel Könyv alakban kiadja: Agapé Kft Ferences Nyomda és Könyvkiadó 1992.

Kézikönyv a FVR életéhez Összeállította: Várnai Jakab Rendi engedéllyel Könyv alakban kiadja: Agapé Kft Ferences Nyomda és Könyvkiadó 1992. Kézikönyv a FVR életéhez Összeállította: Várnai Jakab Rendi engedéllyel Könyv alakban kiadja: Agapé Kft Ferences Nyomda és Könyvkiadó 1992. 6725 Szeged, Mátyás tér 26. ISBN - 963 8112 00 X Elektronikus

Részletesebben

AVáci EgyházmEgyE zsinatán az Egyház és a helyi közösségek aktuális gondjairól

AVáci EgyházmEgyE zsinatán az Egyház és a helyi közösségek aktuális gondjairól zsinati homíliák a Váci EgyházmEgyEi zsinat témaköreihez Váci EgyházmEgyE, 2014. tartalom PüsPöki Előszó... 3 1. témakör: EVangElizáció... 4 2. témakör: szolgálattevők... 8 3. témakör: liturgia... 12 4.

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX. a Magyar Katolikus Egyház közoktatási intézményeiben dolgozó. pedagógusok számára

ETIKAI KÓDEX. a Magyar Katolikus Egyház közoktatási intézményeiben dolgozó. pedagógusok számára ETIKAI KÓDEX a Magyar Katolikus Egyház közoktatási intézményeiben dolgozó pedagógusok számára Készítette: Magyar Katolikus Püspöki Kar Iskolabizottságának megbízásából a Katolikus Pedagógiai Szervezési

Részletesebben

Ahogy egyre jobban gyarapodik

Ahogy egyre jobban gyarapodik E SZÁM ELÉ... E szám elé... Ahogy egyre jobban gyarapodik a magyar szentek és boldogok sora, már alig várjuk, hogy Brenner János is közéjük tartozzon. Salkaházi Sára, Meszlényi Zoltán és Sándor István

Részletesebben

A Krisztus-hívők egységéért

A Krisztus-hívők egységéért IMAHÉT A Krisztus-hívők egységéért 2006. január 15 22. 2006 Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben: ott vagyok közöttük. (Mt 18,20) TARTALOM ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ 13 Előszó a magyar

Részletesebben

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2012. jan. febr. XVII/1. szám. Ára: 290,- Ft. Makkos Mária kegykép

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2012. jan. febr. XVII/1. szám. Ára: 290,- Ft. Makkos Mária kegykép Tengernek Csillaga Mária korszakának lapja 2012. jan. febr. XVII/1. szám Ára: 290,- Ft Makkos Mária kegykép Újévi ima Egyetlen Isten! Atya, Fiú és Szentlélek! Neked ajánljuk ma az emberi idő új kezdetét,

Részletesebben

The Holy See NOVO MILLENNIO INEUNTE

The Holy See NOVO MILLENNIO INEUNTE The Holy See NOVO MILLENNIO INEUNTE II. János Pál pápa apostoli levele a 2000. esztendő Nagy Jubileuma végén 2001. január 6. Tartalom - Bevezetés - I. TALÁLKOZÁS KRISZTUSSAL: A NAGY JUBILEUMI ÉV ÖRÖKSÉGE

Részletesebben

XVI. BENEDEK PÁPA LÁTOGATÁSA AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN WASHINGTON, NEW YORK. 2008. április 15 21.

XVI. BENEDEK PÁPA LÁTOGATÁSA AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN WASHINGTON, NEW YORK. 2008. április 15 21. XVI. BENEDEK PÁPA LÁTOGATÁSA AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN WASHINGTON, NEW YORK 2008. április 15 21. 2 PROGRAM Kedd, április 15. Indulás Rómában a Fiumicino repülőtérről 16.00 Érkezés az Andrews katonai

Részletesebben

Charta_2010_176x246 2010.12.01. 14:18 Page 1. 2009. október 21.

Charta_2010_176x246 2010.12.01. 14:18 Page 1. 2009. október 21. Charta_2010_176x246 2010.12.01. 14:18 Page 1 Ökumenikus kapcsolatok magyarországon a krisztusban adott egységünk megélése A teológiai és keresztyén egység bizottság konzultációja 2009. október 21. Charta_2010_176x246

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ÖKUMENIKUS CHARTA IRÁNYELVEIHEZ

GONDOLATOK AZ ÖKUMENIKUS CHARTA IRÁNYELVEIHEZ UT UNUM SINT 60 ÉVE ALAKULT MEG AZ EGYHÁZAK VILÁGTANÁCSA GONDOLATOK AZ ÖKUMENIKUS CHARTA IRÁNYELVEIHEZ Félévszázados az EURÓPAI EGYHÁZAK KONFERENCIÁJA * * * 65 éve szolgálja a Krisztushoz tartozók egységét

Részletesebben

Teológiai tanfolyam ERKÖLCSTEOLÓGIA. Összeállította: Dr. Veres András

Teológiai tanfolyam ERKÖLCSTEOLÓGIA. Összeállította: Dr. Veres András Teológiai tanfolyam ERKÖLCSTEOLÓGIA Összeállította: Dr. Veres András Eger, 1993 TARTALOM Erkölcsteológia I I. rész: Az erkölcsteológia alapfogalmai...11 1. A katolikus morálteológia lényege és feladata...11

Részletesebben

A CURSILLO MOZGALOM ALAPJAI IDEAS FUNDAMENTALES 1983

A CURSILLO MOZGALOM ALAPJAI IDEAS FUNDAMENTALES 1983 1 A CURSILLO MOZGALOM ALAPJAI IDEAS FUNDAMENTALES 1983 A fordítás a német kiadás alapján készült. A német kiadás címe: GRUNDLAGEN DER CURSILLOBEWEGUNG Spanyolból németre fordította és kiadta az ADC és

Részletesebben

Christine Ponsard. Hit a családban

Christine Ponsard. Hit a családban Christine Ponsard Hit a családban Christine Ponsard Olivérnek (1971-1985) Hit a családban Nyolc Boldogság Katolikus Közösség Homokkomárom 2007 Előszó E könyv nem jött volna létre a Famille Chrétienne 1

Részletesebben

IV. évfolyam 3. szám 2006. õsz

IV. évfolyam 3. szám 2006. õsz IV. évfolyam 3. szám 2006. õsz Téma: EGÉSZSÉGES PÁSZTOR, EGÉSZSÉGES GYÜLEKEZET Thomas E. Trask Szolgálat életfogytiglan 1 Pásztorként, területi tisztségviselõként és az Assemblies of God amerikai pünkösdi

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok én megkönnyítelek

Részletesebben

Kpoverello 2011. 06. 26. 2

Kpoverello 2011. 06. 26. 2 Szentlélek 2 Kedves Testvérkék! Megvilágosít, mi mégsem látjuk, mindenütt ott van, de mégsem tudjuk mindenütt érezni, általa kaptunk minden bölcsességet, tudást, mi mégsem tudjuk Őt teljesen megérteni.

Részletesebben