6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/ Fax: 76/ Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése GOP

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése GOP-2011-3.2."

Átírás

1 Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése GOP Pályázat célja: A Magyarországon áthaladó nemzetközi áruáramlatok magas hozzáadott érték tartalmú szolgáltatásokkal történı kiszolgálása, fıként a környezetvédelmi szempontból kiemelt szerepet játszó az ún. intermodális (szállítási módokat összekapcsoló) logisztikai központok fejlesztésével. Emellett cél, hogy a regionális logisztikai központok fejlesztésével, mindenekelıtt az általuk nyújtott komplex logisztikai szolgáltatások számának bıvítésével és minıségének javításával a hazai kis- és középvállalkozások versenyképessége javuljon. Intermodális logisztikai központok fejlesztése Intermodális logisztikai központ, mely az alábbi feltételek egyikét a pályázat benyújtását megelızı üzleti évben teljesíti, vagy ezek a jelen pályázat segítségével megvalósított fejlesztés eredményeként jönnek létre: a) A terület összes fedett raktározási kapacitása legalább 10 ezer m2 és intermodális átterelés bonyolódik a területen, vagy b) az intermodális átterelés legalább 125 ezer tonnát ér el. Regionális logisztikai központok fejlesztése Regionális logisztikai központ, amely esetében a terület összes fedett raktározási kapacitása legalább 5 ezer m 2. Logisztikai szolgáltatások fejlesztése Egy projekt akkor tekinthetı logisztikai szolgáltatásfejlesztésnek, ha a) legalább egy teljes (365 napos) lezárt üzleti évvel rendelkezı vállalkozás esetében: aa) a Pályázó utolsó teljes (365 napos), lezárt üzleti évéhez kapcsolódó beszámolója szerinti fıtevékenysége szerepel a logisztikai szolgáltatásokat tartalmazó V. sz. melléklet Logisztikai Alapszolgáltatások fejezetében felsorolt listán, ab) továbbá a fejlesztendı tevékenysége szintén szerepel a logisztikai szolgáltatásokat tartalmazó V. sz. melléklet valamely fejezetében. b) egy teljes (365 napos), lezárt üzleti évvel nem rendelkezı vállalkozások esetében: ba) a Pályázó vállalkozás cégkivonata szerinti fıtevékenysége szerepel a logisztikai szolgáltatásokat tartalmazó V. sz. melléklet Logisztikai Alapszolgáltatások fejezetében felsorolt listán, bb) továbbá a cégkivonat szerinti egyéb tevékenységei között csak és kizárólag a logisztikai szolgáltatásokat tartalmazó V. sz. melléklet valamelyik fejezetében felsorolt tevékenység(ek) szerepel(nek), bc) továbbá a fejlesztendı tevékenysége szintén szerepel a logisztikai szolgáltatásokat tartalmazó V. sz. melléklet valamely fejezetében, bd) és a vállalkozás a ba) és bb) pontokban foglalt elıírásokat a fenntartási idıszak végéig fenntartja. 1

2 A logisztikai szolgáltatásfejlesztés önállóan támogatható abban az esetben, amennyiben egy projekt nem teljesíti az Intermodális logisztikai központok és Regionális logisztikai központok pontokban foglalt feltételeket. Támogatás összege: Jelen pályázat keretében az igényelhetı vissza nem térítendı támogatás összege: intermodális logisztikai központok fejlesztése esetén minimum Ft, maximum Ft, regionális logisztikai központok, illetve logisztikai szolgáltatások fejlesztése esetén minimum Ft maximum Ft, de maximum a jelen Pályázati Felhívás A.4. pontjában meghatározott támogatási mértéknek megfelelı arányban. Támogatás mértéke: Maximum az összes elszámolható költség a) 50%-a intermodális logisztikai központok esetében, b) 40%-a regionális logisztikai központok esetében, c) 30% logisztikai szolgáltatásfejlesztés esetében. Kötelezı vállalások Intermodális logisztikai központok fejlesztése Intermodális átterelés A projekt befejezési évét közvetlenül követı 3 üzleti év egységnyi intermodális átterelés növekményre esı támogatási összeg eléri a pályázatban vállalt értéket. Amennyiben ez az érték meghaladja a 7,10 eft/tonnát, a pályázat automatikusan elutasításra kerül. A fejlesztés és az intermodális átterelés helyszíne szerinti telkek közötti legrövidebb távolság a helyrajzi számok alapján nem haladja meg a 10 km-t. ÉS Árbevétel vállalás A projekt befejezési évét közvetlenül követı 3 üzleti évben a pályázó összes árbevétel növekménye az igényelt támogatás összegének arányában eléri a pályázatban vállalat mértéket. Amennyiben ez a mérték nem éri el a 0,75-öt, a pályázat automatikusan elutasításra kerül. A bázisárbevételnek a pályázat benyújtását megelızı üzleti év árbevétele számít. Amennyiben az intermodális logisztikai központ nem vállalja a fenti vállalást (intermodális átterelés növekmény), akkor az árbevétel-növekményre vonatkozó vállalást kell teljesítenie. Regionális logisztikai központok A projekt befejezési évét közvetlenül követı 3 üzleti évben a pályázó összes árbevétel növekménye az igényelt támogatás összegének arányában eléri a pályázatban vállalat mértéket. Amennyiben ez a mérték nem éri el az 1 et, a pályázat automatikusan elutasításra kerül. A bázisárbevételnek a pályázat benyújtását megelızı üzleti év árbevétele számít. 2

3 Logisztikai szolgáltatások fejlesztése Amennyiben kizárólag logisztikai szolgáltatásfejlesztés valósul meg, az elızı pontban szereplı árbevétel-növekményre vonatkozó vállalást kell teljesíteni. Foglalkoztatási vállalás: 1. Létszámtartás Legalább egy teljes (365 napos), lezárt üzleti évvel rendelkezı vállalkozások esetében a pályázónak minden esetben vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követı 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá. (A negatív eltérés nem lehet nagyobb, mint 0,5.) Bázislétszámnak minısül a pályázat beadását megelızı év, éves átlagos statisztikai állományi létszáma. 2. Munkahelyteremtés Egy teljes (365 napos), lezárt üzleti évvel nem rendelkezı vállalkozások esetében a pályázónak minden esetben vállalnia kell, hogy a projekt befejezéséig legalább 3 új munkahelyet teremt, továbbá a projekt befejezési évét közvetlenül követı 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem csökkenhet 3 fı alá. A pályázatok benyújtása július 24-tıl 2013.augusztus 31 ig Kedvezményezettek köre: a) kettıs könyvvitelt vezetı jogi személyiségő gazdasági társaságok, b) kettıs könyvvitelt vezetı jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, c) szövetkezetek. amelynek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelızı legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fı volt. Amennyiben a pályázó nem rendelkezik lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentı) üzleti évvel, abban az esetben nyújthat be pályázatot, ha a projekt benyújtását megelızı hónapban állományi létszáma legalább egy fı volt. Nem pályázhat, ha - saját tıkéje negatív, vagy a jogszabály elıírt mértéke alá csökkent, - a pályázat benyújtásának idıpontjában jogerıs bírósági bejegyzéssel nem rendelkezik. Iparági korlátozás: - Nem pályázhat, ha legutolsó lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételének, vagy egyéni vállalkozók esetében vállalkozói adóalapba beszámított bevételének több mint 50%-át mezıgazdasági tevékenység (TEÁOR szám: ) teszi ki. - Csekély összegő támogatás igénylésére nincs lehetıség a halászati és akvakultúra ágazat vállalkozásai, az agrárvállalkozások, a szénipari vállalkozások, és a nehéz helyzetben lévı vállalkozások esetében. - Mezıgazdasági termékek: mezıgazdasági termékek termelésére, elıállítására irányuló projektek nem támogathatóak. - Érzékeny ágazatok: nem támogathatóak az alábbi iparágakban megvalósuló projektek: acélipar, hajógyártás, szénbányászat, szintetikusszál-ipar, közúti-, vasúti, vízi-, légi- és tengeri szállítási ágazat - Nem támogatható turisztikai attrakció és szálláshely fejlesztése. 3

4 Nem támogatható a Közép- - Magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés. Támogatható tevékenységek: a) Regionális beruházási támogatásként aa) Eszközbeszerzés ab) Infrastrukturális és ingatlan beruházás ac) Információs technológia fejlesztés ad) Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések b) Csekély összegő támogatásként ba) Piacra jutás bb) Vállalati HR fejlesztés bc) Tanácsadás igénybevétele bd) Minıség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása be) Beruházás elıkészítés költsége Önállóan kizárólag az aa), ab) és ac) pontban szereplı tevékenységek támogathatóak, a többi tevékenység csak ezek valamelyikéhez kapcsolódóan. Elszámolható költségek: évben benyújtott pályázatok esetében legkésıbb december 31., a évben benyújtott pályázatok esetében legkésıbb június 30.-ig a) Regionális beruházási támogatásként aa) Új, egyenként minimum nettó Ft értékő tárgyi eszköz beszerzése Technológiai korszerősítést eredményezı új, egyenként minimum nettó Ft értékő eszközök ( Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendı eszköz tartozéka) vételára, - Eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, - Eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás, - Eszközbeszerzés esetén az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítı berendezések költsége, amennyiben alkalmassá teszi a meglévı gépet új termékek elıállítására vagy kapacitásbıvülést eredményez. ab) Infrastrukturális és ingatlan beruházás Telekhatáron belüli infrastrukturális beruházások költsége (A felsoroltak akkor is infrastrukturális beruházásnak minısülnek, ha azok technológiai célokat is szolgálnak): - Épületgépészeti gépek - ivó-, ipari- és tőzi-víz hálózat, korszerő tőzvédelmi hálózat kiépítése és hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések, - földgázvezeték, gázfogadó állomás, távhıvezeték, egyéb főtési és hőtési rendszerek és hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések, - elektromos energiaellátás hálózata (közüzemi hozzájárulás, elektromos hálózati csatlakozási díj) és hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések, 4

5 - esı- és szennyvízelvezetés, szennyvíztisztító és hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések, - szennyvíztároló, - központi főtési, szellızési, légfrissítı berendezések, - felvonók, - iparvágány, - hőtıkamra, - siló, - ipari kapuk, - a külsı telefon és telekommunikációs hálózat csatlakozási pontjainak kiépítése, - útépítés, parkoló, kerítés építés, - ırzı-védı elektronikai rendszer, informatikai és távközlési alaphálózat kiépítése. Ingatlan építés, bıvítés, átalakítás, korszerősítés költségei (kivitelezınek fizetett ellenszolgáltatás). ac) Információs technológia fejlesztéshez (beleértve az online megjelenés, e- kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások, modern vállalatirányítási és termelési környezet kialakításához kapcsolódó komplex vállalati infokommunikációs fejlesztéseket, üzleti alkalmazásokat) kapcsolódó hardverek egyenként minimum nettó Ft értékő eszközök költségei (Informatikai beszerzések esetén a számítógép konfiguráció egy tételnek számít. A konfigurációnak nem része a projektor és a fénymásoló): - közvetlenül a projekthez rendelhetı hardvereszközök beszerzési költségei, - közvetlenül a fejlesztéshez rendelhetı hálózati eszközök beszerzési költségei, - közvetlenül a projekthez rendelhetı telekommunikációs eszközök beszerzési költségei, - információ / adattárolás költségei, - közvetlenül a projekthez rendelhetı input / output egységek beszerzési költségei, - közvetlenül a projekthez rendelhetı hardvereszközök beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások ad) Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének költsége, vételára A támogatás akkor vehetı igénybe, ha a kedvezményezett a támogatásban részesíthetı immateriális javakat a kötelezı üzemeltetési idıszak alatt az érintett régióban használja fel. Nagyvállalatok esetében az immateriális javak aránya nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át. ae) Információs technológia fejlesztés (beleértve az online megjelenés, e- kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások, modern vállalatirányítási és termelési környezet kialakításához kapcsolódó komplex vállalati infokommunikációs fejlesztések, üzleti információs technológia fejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzésének költségei: 5

6 - üzleti alkalmazások, szoftverek, alapszoftverek beszerzése és a beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások, - immateriális javak (licenc) költségei, - szoftver-tervezés, testreszabás költségei, - migrációs (adatok is) fejlesztések költségei, - betanítás költsége (közvetlenül a beszerzett szoftverhez kapcsolódva), - domain név regisztráció és a hozzá tartozó webtárhely egyszeri díja. b) Csekély összegő támogatásként (maximum a projekt összes elszámolható költségének 20%-áig, de maximum összesen 50 millió Ft-ig) ba) Piacra jutás - vásárokon, kiállításokon való megjelenés díja, - marketinganyagok, marketingakciók költsége, - marketingeszközök elkészítése, beszerzése, formatervezés, - promóciós költségek, - a projekthez kapcsolódó kötelezı kommunikációs tevékenységek költsége. bb) Vállalati HR fejlesztés Vállalati HR fejlesztéshez kapcsolódó munkavállalók (képzés tanfolyamok, tréningek, képzések, idegen nyelvi, informatikai oktatás) költsége: oktatók díja, külsı képzésekhez kapcsolódó terembérlet költsége, felhasznált tananyag, oktatási segédeszköz. bc) Tanácsadás igénybevétele esetén a támogatott tanácsadói területeken igénybevett tanácsadás díja: - vállalati stratégiai tanácsadás, - szervezetfejlesztési tanácsadás, - menedzsmentfejlesztési tanácsadás, - vállalati folyamatmenedzsment támogatása, - online megjelenéshez, e-kereskedelemhez kapcsolódó tanácsadás, - technológiai fejlesztési tanácsadás, - marketing tanácsadás, piackutatás, igényfelmérés, - logisztikai tanácsadás, - a horizontális célok (esélyegyenlıség és környezeti fenntarthatóság) érvényesítéséhez kapcsolódó tanácsadás. bd) Minıség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetésének és tanúsíttatásának támogatása esetén az alábbi költségek számolhatók el: - rendszer kialakítása: irányítási rendszer kézikönyve, folyamatleírások, munkautasítások, munkaköri leírások készítése, irányítási rendszer bevezetése, oktatás (a felkészítı, tanácsadó szervezet árajánlata alapján elszámolt költségek). A rendszer kialakításának költségei, illetve a rendszer tanúsításához szükséges felkészítési költségek csak a tanúsíttatás költségével együtt számolható el. 6

7 - Nemzetközileg elismert tanúsíttatás: elıaudit, tanúsító audit, hitelesítés, a hitelesítést követı regisztráció és a tanúsítvány regisztrációjának költsége a tanúsító, hitelesítı szervezet árajánlata alapján. A tanúsíttatás költsége önmagában is elszámolható. A támogatható rendszereket a központi útmutató tartalmazza! be) Beruházás elıkészítés költsége (maximum a projekt összes elszámolható költségének 6%-áig) Kiviteli terv elkészítésének költsége: - tender- és/vagy kiviteli tervek elkészítésének költsége, - tervellenırzési feladatok ellátásának költsége. Területi korlátozás: Nem támogatható a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés. A pályázati kiírás keretében mikrovállalkozások esetén kizárólag GOP Részletes Pályázati Útmutató VIII/D, E és F számú mellékleteiben felsorolt települések valamelyikében megvalósuló projekttel lehet pályázni, kis- és középvállalkozások és nagyvállalatok esetén a GOP Részletes Pályázati Útmutató VIII/A, B és C számú mellékleteiben felsorolt települések valamelyikében megvalósuló projekttel lehet pályázni. Egyéb korlátozások: Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amely saját maga számára 25%-ot meghaladó mértékben végez logisztikai szolgáltatást, ez alól kivételt képez a partner-, vagy kapcsolt vállalkozásoknak nyújtott logisztikai szolgáltatás. b) Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amelynek jelen pályázattal megvalósítani kívánt projektje Annex I. 10. vagy 12. árucsoportjába tartozó termékek raktározását-tárolását (intervenciós gabonaraktár, gabonatároló, -silók, magtár, terménytároló, takarmánytároló stb.) szolgáló létesítmények létrehozására, korszerősítésére, fejlesztésére irányul. c) Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, ahol a projekt kizárólag ingatlanhasznosítás fejlesztésére irányul (a pályázó részérıl tényleges logisztikai szolgáltatás nyújtására nem kerül sor) és az ingatlan tényleges igénybevevıje/bérlıje nem vállalja adatszolgáltatási kötelezettségét az ingatlanon végzett logisztikai tevékenységbıl származó árbevételre vonatkozóan, mely adatokat a pályázónak az Idıközi Beszámoló benyújtásával egyidejőleg a Közremőködı Szervezet részére kell megküldenie. d) Ha a projekt megvalósítása kiemelkedıen jelentıs kockázatot hordoz, akkor a pályázat nincs összhangban a pályázati kiírás célkitőzéseivel, ezért elutasításra kerülhet. (Jelentıs kockázatot jelenthet többek között a pályázat nem megfelelı kidolgozottsága; a pályázó székhelyének és a megvalósítás helyének eltérı támogatási intenzitása, a projekt megvalósítása szempontjából kockázatos gazdálkodási adatok.) e) A pályázatkezelés és a megvalósítás során folyamatba épített kockázati ellenırzésre kerül sor. Ha a projekt megvalósítása során kiemelkedıen jelentıs kockázat merül fel, akkor a jelen fejezet d) pontjának megfelelıen a pályázat elutasításra kerülhet, illetve a támogatási döntés érvényét veszítheti. Kiemelkedıen jelentıs kockázatot jelenthet például: 7

8 ea) ha a pályázó, illetve az árajánlat adó/szállító székhelye, telephelye, fióktelepe között egyezés áll fenn, eb) a megvalósítási helyszín nem alkalmas a pályázatban jelzett tevékenység végzésére, ec) a megvásárolt eszközök együtt sem alkalmasak termelı tevékenység végzésére, ed) a saját forrás magánszeméllyel, különös tekintettel külföldi magánszeméllyel, vagy külföldi vállalkozással kötött kölcsönszerzıdés alapján, vagy tagi kölcsön révén biztosított, ee) pénzügyi teljesítés több kisösszegő részátutalás révén, vagy nagy összegő készpénzes kiegyenlítés révén történik. ÖNRÉSZ A pályázónak legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevı önrésszel kell rendelkeznie. Az önrész saját forrásból és az államháztartás alrendszereibıl származó egyéb támogatásból állhat. A részletes szabályokat illetıen a GOP Részletes Pályázati Útmutató D.3. fejezetében foglaltak irányadóak. A pályázónak legalább a projekt elszámolható összköltségének 25%-át kitevı igazolt saját forrással kell rendelkeznie. A saját forrás rendelkezésre állását igazoló dokumentumokat és nyilatkozatokat legkésıbb az elsı kifizetési kérelemhez a Kedvezményezett köteles benyújtani. BIZTOSÍTÉKOK KÖRE A Kedvezményezett biztosíték nyújtására kötelezett, amelynek formája lehet: a) bankgarancia, b) ingatlan jelzálogjog, vagyont terhelı zálogjog kikötése, c) vállalkozások és nonprofit szervezetek esetében a támogatást igénylı szervezet vezetıjének vagy tulajdonosának kezességvállalása, vagy d) garanciaszervezet által vállalt kezesség. A biztosítéki értéknek fedeznie kell legalább a kifizetési igénylésben igényelt, továbbá a már kifizetett támogatás (beleértve az elıleget is) együttes összegét Elıleg igénylése: Jelen pályázati kiírás keretében legfeljebb 25% elıleg igényelhetı. A projekt fizikai befejezése: A projekt fizikai befejezésének meg kell történnie a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatási Szerzıdés hatályba lépéséig nem kezdıdött meg, a Támogatási Szerzıdés hatályba lépését követı 24 hónapon belül. A pályázó projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végsı határideje a évben benyújtott pályázatok esetében legkésıbb december 31., a évben benyújtott pályázatok esetében legkésıbb június 30. 8

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése GOP-2011-3.2.

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése GOP-2011-3.2. Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése GOP-2011-3.2.1 Pályázat célja: A Magyarországon áthaladó nemzetközi áruáramlatok magas hozzáadott érték tartalmú szolgáltatásokkal történı kiszolgálása,

Részletesebben

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása A pályázat címe Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása Pályázat kódja: GOP-2011-2.2.1 KMOP-2011-1.2.5 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése tárgyú pályázathoz.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése tárgyú pályázathoz. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-3.2.1 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Részletesebben

Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. GOP-2012-2.1.3 - Ügyféltájékoztató -

Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. GOP-2012-2.1.3 - Ügyféltájékoztató - Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása GOP-2012-2.1.3 - Ügyféltájékoztató - I. A PÁLYÁZAT CÉLJA - olyan, elsősorban kitörési pontokhoz kapcsolódó komplex beruházások támogatása, melyek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Hulladékhasznosítási célú technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-2.1.4./H

Részletesebben

KOMPLEX VÁLLALATI TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉS

KOMPLEX VÁLLALATI TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉS KOMPLEX VÁLLALATI TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉS GOP-2009-2.1.1/C Ügyféltájékoztató I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A komplex technológiai fejlesztésen, korszerûsítésen alapuló vállalkozásfejlesztési projektek célja a vállalkozások

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KMOP-2009-1.2.1/B TERVEZET

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KMOP-2009-1.2.1/B TERVEZET GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSE PRIORITÁS Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára KMOP-2009-1.2.1/B TERVEZET I. A

Részletesebben

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2011-2.1.1/B és KMOP-2011-1.2.1/B I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A pályázat célja, hogy a kis- és középvállalkozások komplex

Részletesebben

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára Gazdaságfejlesztési Operatív Program Kis és középvállalkozások fejlesztése prioritás Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2012-2.1.1/B - Ügyféltájékoztató

Részletesebben

RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program GOP-tükör intézkedéseinek vissza nem térítendő támogatásokat kínáló pályázati kiírásaihoz GOP

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.3 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 1 A. ALAPVETİ

Részletesebben

Összefoglaló. Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése

Összefoglaló. Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Összefoglaló Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2009-1.2.1/A Pályázati kiírás alapján Az összefoglalót készítette: OTP Hungaro-Projekt

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése A konstrukció célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai mikro-, kis-

Részletesebben

2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21.

2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21. 2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött

Részletesebben

TECHNOLÓGIAFEJLESZTÉSI PROJEKTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA GINOP-1.2.1-15

TECHNOLÓGIAFEJLESZTÉSI PROJEKTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA GINOP-1.2.1-15 MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE - KIEMELT IPARÁGAKBAN MŰKÖDŐ MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TECHNOLÓGIAFEJLESZTÉSI PROJEKTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA GINOP-1.2.1-15

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 A konstrukció célja: A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó

Részletesebben

GINOP-1.2.2-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása

GINOP-1.2.2-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A pályázat célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP-1.2.2-15)

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP-1.2.2-15) Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP-1.2.2-15) A pályázatok benyújtása 2015. július 9-től, 2017. július 10-ig lehetséges. Támogatás célja A Felhívás célja

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-15)

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-15) Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-15) A pályázatok benyújtása 2015. július 9-től, 2017. július 10-ig lehetséges. Támogatás célja A hazai ipar fejlesztése

Részletesebben

Pályázat kódja: DAOP-1.1.1./E -11, DDOP-1.1.1./D -11 ÉAOP-1.1.1./D-11, ÉMOP-1.1.1./F -11 KDOP-1.1.1./C -11, KMOP-1.5.3./C -11 NYDOP-1.3.1.

Pályázat kódja: DAOP-1.1.1./E -11, DDOP-1.1.1./D -11 ÉAOP-1.1.1./D-11, ÉMOP-1.1.1./F -11 KDOP-1.1.1./C -11, KMOP-1.5.3./C -11 NYDOP-1.3.1. A pályázat címe Telephelyfejlesztés (minden régióban) Pályázat kódja: DAOP-1.1.1./E -11, DDOP-1.1.1./D -11 ÉAOP-1.1.1./D-11, ÉMOP-1.1.1./F -11 KDOP-1.1.1./C -11, KMOP-1.5.3./C -11 NYDOP-1.3.1./D -11 Benyújtás:

Részletesebben

Mikro-, kis-és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Mikro-, kis-és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Mikro-, kis-és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) A pályázat célja A Nemzetgazdasági Minisztérium által a Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Telephelyfejlesztés. Magyar Pályázatkészítı Akadémia Kft Pályázatírás, tanácsadás

Telephelyfejlesztés. Magyar Pályázatkészítı Akadémia Kft Pályázatírás, tanácsadás Telephelyfejlesztés Dél-Alföldi - DAOP- 2011-1.1.1./E Dél-Dunántúli - DDOP- 2011-1.1.1./D Észak-Alföldi - ÉAOP- 2011-1.1.1./D Észak-Magyarországi - ÉMOP- 2011-1.1.1./F Közép-Dunántúli - KDOP- 2011-1.1.1./C

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára (KHG) tárgyú pályázathoz

Részletesebben

RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program GOP-tükör intézkedéseinek vissza nem térítendő támogatásokat kínáló pályázati kiírásaihoz GOP

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz Hulladékhasznosítási

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP-1.2.2-15)

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP-1.2.2-15) Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP-1.2.2-15) A pályázatok benyújtása: 2015. július 9-től - 2017. július 10-ig. Támogatás összege: min. 5 millió Ft, max.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-1.2.2-2015. Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-1.2.2-2015. Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása 1. Alapvető cél PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-1.2.2-2015 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása A hazai gazdaság hosszú távú fenntartható növekedésének biztosítása

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP-1.2.2-15)

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP-1.2.2-15) Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP-1.2.2-15) A pályázatok benyújtása 2015. július 9-től, lehetséges. Támogatás célja A Felhívás célja a KKV-k fejlődésének,

Részletesebben