Csanyteleki Polgármesteri Hivatal elektronikus Egyedi Iratkezelési Szabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csanyteleki Polgármesteri Hivatal elektronikus Egyedi Iratkezelési Szabályzata"

Átírás

1 Polgáresteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 1) elléklete 7) függeléke Csanyteleki Polgáresteri Hivatal elektronikus Egyedi Iratkezelési Szabályzata

2 TARTALOMJEGYZÉK Tartalojegyzék... 2 Levéltár és a Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal jóváhagyása... 3 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 Az iratkezelési szabályzat hatálya... 4 Az iratkezelés szabályozása... 4 Az iratkezelés szervezete... 5 Az iratkezelés felügyelete... 5 A jogosultságok kezelésének szabályai... 7 II. FEJEZET AZ IRATOK KEZELÉSÉNEK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI... 9 Az iratok rendszerezése... 9 Az iratok nyilvántartása és az iratforgalo dokuentálása... 9 Hozzáférés az iratokhoz, az iratok védele... 9 III. FEJEZET AZ IRATKEZELÉS FOLYAMATA A küldeények átvétele A küldeények felbontása A küldeények érkeztetése Az ügyintéző kijelölése (szignálás) Az iktatás Az iktatószá Iktatókönyv Az iktatóbélyegző, név- és tárgyutató könyv, az ügyirat ügyintézőhöz történő továbbítása Kiadányozás (aláírás, hitelesítés) Expediálás és az iratok továbbítása IV. FEJEZET AZ IRAT HATÁRIDŐ-NYILVÁNTARTÁSBA,IRATTÁRBA HELYEZÉSE, LEVÉLTÁRI ÁTADÁS, SELEJTEZÉS ÉS MEGSEMMISÍTÉS Az irat határidő-nyilvántartásba helyezése Irattárba helyezés, irattár Az irat áteneti irattárba helyezése Az iratok átadása a központi irattár részére, a központi irattár űködése Selejtezés, egseisítés Levéltárba adás V. FEJEZET INTÉZKEDÉSEK A HELYI ÖNKORMÁNYZAT FELADATKÖRÉNEK MEGVÁLTOZÁSA, HIVATAL, MUNKAKÖR ÁTADÁSA ESETÉN VI. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK FOGALOMTÁR (1. száú elléklet) HOZZÁFÉRÉSI JOGOSULTSÁG KÉRŐ ADATLAP (2. száú elléklet) IRATMINTATÁR (3. száú elléklet)

3 Csanyteleki Polgáresteri Hivatal Vezetője által a köziratokról, a közlevéltárakról és a agánlevéltári anyag védeléről szóló évi LXVI. törvény 10. (1) bekezdésében előírtak szerint készített IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelényeiről szóló 335/2005.(XII. 29.) Kor. rendelet 4. -ának (3) bekezdésében biztosított jogköröben eljárva az egyedi iratkezelési szabályzattal egyetértek., 20.. a(z)... önkorányzati levéltár vezetője A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelényeiről szóló 335/2005.(XII. 29.) Kor. rendelet 4. -ának (3) bekezdésében biztosított jogköröben eljárva az egyedi iratkezelési szabályzatot az illetékes közlevéltárral egyetértésben jóváhagyo:, int a területileg illetékes közigazgatási hivatal vezetője 3

4 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Csanytelek Község Önkorányzata (továbbiakban: önkorányzat) Egyedi Iratkezelési Szabályzata (továbbiakban: Iratkezelési Szabályzat) a köziratokról, a közlevéltárakról és a agánlevéltári anyag védeléről szóló évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 10. -a (1) bekezdése, a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelényeiről szóló 335/2005.(XII. 29.) Kor. rendelet, és a hatályos Önkorányzat Szervezeti és Működési Szabályzata rendelkezései alapján, a területileg illetékes önkorányzati levéltár egyetértésével, és a területileg illetékes közigazgatási hivatal vezetőjének jóváhagyásával készült. Az Iratkezelési Szabályzat hatálya 1) Az Iratkezelési Szabályzat hatálya kiterjed a Csanyteleki Polgáresteri Hivatalnál keletkező, oda érkező, illetve onnan kienő valaennyi iratra, a Polgáresteri Hivatal vezetőjére, köztisztviselőjére, közalkalazottjára és unkavállalójára. Az iratkezelés szabályozása 2) Az Iratkezelési Szabályzat szabályozza az irat pontosan követhető, ellenőrizhető útját az ügyvitelben a beérkezéstől, keletkezéstől az irattárazásig, az iratok biztonságos őrzésének ódját, rendszerezését, nyilvántartását, segédletekkel ellátását, irattárazását, selejtezését, levéltárba történő átadását. 3) Jelen Iratkezelési Szabályzat szerves egységet képez az Ltv. 10. (4) bekezdésének felhatalazása alapján a köziratok kezelésének szakai irányítását ellátó iniszternek az oktatási és kulturális iniszterrel egyetértésben kiadott egységes irattári tervével. Az iratkezelés szervezete 4) Az Önkorányzat a Szervezeti és Működési Szabályzatában határozza eg a hivatala iratkezelésének szervezeti rendjét, az iratkezelésre, valaint az azzal összefüggő tevékenységekre vonatkozó feladat- és hatásköröket, és kijelöli az iratkezelés felügyeletét ellátó vezetőt. 5) Csanytelek Község Önkorányzata az iratkezelést a Szervezeti és Működési Szabályzatban eghatározottak szerint, a szervezeti tagozódásnak, valaint iratforgalonak egfelelő központi iratkezelés szerinti szervezettel látja el. 6) Az iratkezelés szervezetét, az iratok nyilvántartásának ódját, rendszerét, az egyes ügyviteli területek kezelését egváltoztatni, ódosítani csak a naptári év kezdetén az illetékes levéltár és közigazgatási hivatal egyetértésével lehet. Az iratkezeléssel szeben táasztott alapelvek: Az iratkezelést úgy kell egszervezni, hogy a helyi önkorányzathoz érkezett, ott keletkező, illetve onnan továbbított irat a) azonosítható, fellelési helye, útja követhető, ellenőrizhető és visszakereshető legyen; b) tartala csak az arra jogosult száára legyen egiserhető; c) kezeléséért fennálló szeélyi felelősség indenkor, és egyértelűen egállapítható legyen; d) szakszerű kezeléséhez, nyilvántartásához, kézbesítéséhez, védeléhez szükséges feltételek biztosítottak legyenek; e) a rendszeres selejtezés elvégzésével az irattári iratanyag felesleges felhalozódása egelőzhető, a aradandó értékű iratok egőrzése biztosított legyen; 4

5 f) az ügyintézéshez, a döntések előkészítéséhez, a szervezet rendeltetésszerű űködéséhez egfelelő táogatást biztosítson. A eghatározott alapelvek végrehajtásának érdekében: az ügyintéző feladata: a) döntés a csatolt előzényiratok végleges szereléséről; b) az ügyirat tisztázása; c) az irattári eghatározása; d) egyéb ügykezelői utasítások egadása. e) az iratok szakszerű kezelése, egfelelő tárolása az iratkezelő feladata: a) Az önkorányzatnál készült és ás szervtől, illetve szeélytől érkezett küldeény(ek) átvétele, nyilvántartása (érkeztetés, illetve iktatás), továbbítása, postázása, irattározása, őrzése és selejtezése, valaint ezek ellenőrzése; b) az irat kiadása és visszavétele; c) a bélyegzők, pecsétnyoók (segédeszközök) nyilvántartása, a bélyegzők selejtezése (a cíert és a bankszálaszáot tartalazó bélyegzők kivételével). A nyilvántartást úgy kell vezetni, hogy abból indenkor egállapítható legyen a bélyegző, pecsétnyoó használója, kezelője; d) a 3 hónapon túl az ügyintézőnél lévő irat nyilvántartása, és erről a közvetlen vezető tájékoztatása. e) az iratok szakszerű kezelése, egfelelő tárolása. Az iratkezelés felügyelete 7) Az egységes és szabályszerű ügyirat-kezelési gyakorlatot a helyi önkorányzat jegyzője felügyeli. A jegyzőt az iratkezelés felügyeletében tartós távollét esetén a jegyzői irodavezető helyettesíti. 8) A jegyző felelős: a) az egyedi Iratkezelési Szabályzat elkészítéséért, jóváhagyatásáért, szabályszerűségéért és a feladatoknak egfelelő célszerűségéért; b) az iratkezelés szeélyi és szervezeti feltételeinek kialakításáért; c) az Iratkezelési Szabályzatban foglaltak végrehajtásának rendszeres ellenőrzéséért, a szabálytalanságok egszüntetéséért, szükség esetén a szabályzat ódosításának kezdeényezéséért; d) az iratkezelést végző, vagy azért felelős szeélyek szakai képzéséért és továbbképzéséért; e) az iratok szakszerű és biztonságos egőrzésére alkalas elektronikus iktatási rendszer kialakításáért és űködtetéséért, az iratkezeléshez szükséges egyéb tárgyi, technikai feltételek biztosításáért, felügyeletéért; f) az iratkezelési segédeszközök (kézbesítőkönyv, iratinták és foranyotatványok, száítástechnikai prograok, adathordozók stb.) biztosításáért; g) az elektronikus iratkezelési szoftver hozzáférési jogosultságainak, az egyedi azonosítóknak, a helyettesítési jogoknak, a külső és a belső név- és cítáraknak naprakészen tartásáért, az üzeeltetési és adatbiztonsági követelényekért és azok betartásáért; h) a hivatalos és szeélyes elektronikus postafiókok szabályozott űködéséért; i) az iratkezelés inőségbiztosítási rendszerének folyaatos űködéséért; j) egyéb jogszabályokban eghatározott iratkezelést érintő feladatokért. 9) A jegyző az önkorányzat által önállóan üzeeltetett inforatikai rendszer vonatkozásában eghatározza: a) az üzeeltetéssel és ellenőrzéssel kapcsolatos egyes unkakörök betöltéséhez szükséges inforatikai isereteket; 5

6 b) kijelöli a száítástechnikai rendszerének biztonsági követelényeiért általánosan felelős szeélyt és a rendszer üzeeltetéséért önállóan felelős szeélyt, valaint kijelöli azt a szervezeti egységet (vagy dolgozók csoportját), aely gondoskodik a követelények teljesítéséről és felügyeletéről. 10) A ne selejtezhető köziratok fennaradásának érdekében a közfeladatot ellátó szerv iratainak védelét és iratkezelésének rendjét az iratkezelési szabályzat alapján az illetékes közlevéltár (Csongrád Megyei Levéltár Csongrádi Levéltára) ellenőrzi. Ellenőrzési feladatának ellátása során a) az iratkezelői és az irattári helyiségbe beléphet, az iratokba - az állatitkot és a szolgálati titkot tartalazó iratok kivételével és az iratkezelési nyilvántartásokba betekinthet, az iratkezelési tevékenységet folyaatában vizsgálhatja, b) iratkezelési kérdésekben szaktanácsot ad, a ne selejtezhető iratok épségben és használható állapotban történő egőrzését súlyosan veszélyeztető hibákat és hiányosságokat jegyzőkönyvbe foglalja, egszüntetésükre vonatkozóan határidőt állapít eg, c) ha a szerv a jegyzőkönyvben eghatározott ideig ne intézkedik, akkor a levéltár szabálysértési eljárás indítása céljából a felügyeleti szervet értesíti. 11) Az iratkezelés feladatait egy iratkezelő végezheti, aki az iratkezelésben legalább középfokú végzettségű, lehetőség szerint iratkezelő, irattáros szakképesítésű unkaerőt kell alkalazni. Az iratkezelő a szervezet egészére nézve a folyaat összefogásáért felelős. A jogosultságok kezelésének szabályai 12) Az iktatórendszerhez való hozzáférési jogosultságokat névre szólóan kell dokuentálni. A dokuentuok tárolása és kezelése a jegyző feladata. A jogosultságok beállítása, illetve ódosítása a jegyzői engedélyezést követően a rendszergazda feladata. A jogosultság regisztrálását, ódosítását és egvonását az irodák vezetőinek kell írásban kezdeényezniük a jegyzőnél. Ennek kezdeényezésére a névre szóló hozzáférési jogosultság dokuentáció szolgál (2. száú elléklet). A beállítást végző rendszergazda a jogosultság életbelépését, az időpont feljegyzésével beállításának egtörténtét a dokuentuon igazolja. Ennek egy ásolati példányát a rendszergazda, az eredeti példányt a jegyző őrzi. 13) Az iktatási nyilvántartáshoz történő hozzáférés: beírási, felhasználási joggal a központi iktató iratkezelője, jegyző, jegyzői irodavezető, betekintési joggal a hivatal ügyintézői, karbantartási joggal a rendszergazda, és az ő jelenlétében a szoftver fejlesztője. Új jogosultságok engedélyezése: Aennyiben új belépő vagy jogosultsággal ég ne rendelkező unkaköréhez hozzáférési jogosultság engedélyezése szükséges. Jogosultságok ódosítása: a) unkakör egváltozásával összefüggő jogosultság-változás; b) betegség, szabadság stb. iatti hosszabb távollét folytán szükségessé váló felfüggesztés, helyettesítés. Jogosultságok egvonása: Hozzáférési jogosultsággal rendelkező unkatárs jogosultságának egszűnését eredényező változás (pl. unkaviszony egszűnése, ás unkakörbe helyezése stb.) esetén az adott szeély inden jogosultságát törölni kell. 6

7 14) A jegyző felelős az elektronikus iratkezelés jogosultsági rendszerének kialakításáért és űködéséért. Az elektronikus iktatórendszer használatához kapcsolódó jogosultsági rendszer két területe a funkcionális és a hozzáférési jogosultság: A) Funkcionális jogosultság: a felhasználók csak a száukra engedélyezett funkciókhoz férhetnek hozzá. Egy felhasználó tetszőleges száú szerepkörrel rendelkezhet. B) Hozzáférési jogosultság: eghatározza, hogy egy felhasználó a hierarchiában elfoglalt helye szerint hol élhet a részére egadott funkciókkal, szerepkörökkel. Jogosultsági szintek: a) teljes szerv: a szerven belül inden iktatókönyv és ügyirat (a továbbiakban: ele) tekintetében használhatja az adott funkcionális jogot, függetlenül annak felelősétől. b) saját és alárendelt szervezet: kezelheti az összes olyan eleet, elynek felelőse a saját szervezete, annak dolgozói, az alárendelt szervezeti egységek, és azok dolgozói. Ne kezelheti azokat az eleeket, elyek felelőse az ő szervezeti egységének fölérendeltje, vagy ellérendeltje. c) saját szervezet: kezelheti az összes olyan eleet, elynek felelőse saját szervezeti egysége vagy annak dolgozója. d) saját aga: kezelheti az összes olyan objektuot, elynek felelőse szeélyesen ő. Egy felhasználónak több szerepköre is lehet és egy szerepkör több felhasználónak is kiosztható. e) helyettesítés: a vezető által eghatározott időszakon belül egyik felhasználó átveheti egy ásik felhasználó szerepköreit, jogosultságait, hierarchiában elfoglalt helyét. A helyettesítő felhasználó átváltozik a helyettesítetté a rendszer száára (anélkül, hogy a helyettesített jelszavát tudnia kellene). A naplókban inden tevékenysége úgy kerül bejegyzésre, hogy azt a helyettesített nevében a helyettesítő tette (indkét adat rögzítésre kerül, de a különleges jogokkal ne rendelkező felhasználók száára a tevékenységeket a helyettesített hajtotta végre). Egy szeély egyszerre csak egyvalakit helyettesíthet. 15) A hivatal rendelkezik az elektronikus iktatórendszerrel, aely: a) felépítésére vonatkozó rendszerleírásokkal; b) tárolt és feldolgozott adatok tárolási szerkezetének és feldolgozási szabályainak leírásával; c) az adatokhoz történő hozzáférési rend eghatározásával; valaint d) űködtetésére vonatkozó utasításokkal és előírásokkal. A jegyző felelős az elektronikus iktatási rendszer egfelelő dokuentáltságáért. A dokuentu csoag az iratkezelési szabályzat elléklete. II. FEJEZET AZ IRATOK KEZELÉSÉNEK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI Az iratok rendszerezése 1) Az önkorányzat feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek intézésének áttekinthetősége érdekében az azonos ügyre egyedi tárgyra vonatkozó iratokat egy irategységként, ügyiratként kell kezelni. A több fázisban intézett ügyek egyes fázisaiban keletkezett iratok ügyiraton belüli irategységnek, ügyiratdarabnak (ügydarabnak) inősülnek. 2) A papíralapú ügyirat fizikai együttkezelése az előadói ívben történik. Az előadói ívben a kezdőirat a legalsó, a legnagyobb alszáú irat vagy a kiadány-tervezet a legfelső. 3) Az elektronikus ügyirathoz tartozó ügyiratdarabok nyilvántartását ügyirattérkép segítségével az elektronikus rendszer biztosítja. 7

8 4) Az ügyiratokat, és a ne iktatással nyilvántartott egyéb irategyütteseket, valaint az önkorányzat irattári anyagába tartozó egyéb ás iratokat ég irattárba helyezésük előtt az irattári terv alapján kell az irattári tételekbe sorolni, és irattári al ellátni. 5) Az ügyvitelhez ár ne szükséges, irattározási utasítással ellátott ügyiratokat az irattárban, az irattári szerinti rendszerben kell elhelyezni. Az iratok nyilvántartása és az iratforgalo dokuentálása 6) Az önkorányzathoz érkező, ott keletkező, illetve az onnan kienő iratokat az azonosításhoz szükséges, és az ügy intézésére vonatkozó legfontosabb adatok rögzítésével, az e célra rendszeresített papíralapú nyilvántartókönyvben, vagy elektronikus prograal vezérelt adatbázisban kell nyilvántartani. 7) Az érdei ügyintézést igénylő iratokat iktatással kell nyilvántartásba venni. Az iktatást olyan ódon kell végezni, hogy a papíralapú iktatókönyvet és az elektronikus iktató adatbázist az ügyintézés hiteles dokuentuaként lehessen használni. 8) Az iratforgalo keretében az iratok átadását-átvételét inden esetben úgy kell végezni, hogy egyértelűen bizonyítható legyen az átadó, átvevő szeélye, az átadás időpontja és ódja. 9) Az iratok nyilvántartásba vételével, iktatásával és az iratforgalo dokuentálásával biztosítani kell, hogy az ügyintézés folyaata, és az iratok hivatalon belüli útja pontosan követhető és ellenőrizhető, az iratok holléte pedig naprakészen egállapítható legyen. Hozzáférés az iratokhoz, az iratok védele 10) A vonatkozó jogszabályok figyelebevételével hozzáférést kell biztosítani az önkorányzat irattári anyagához. A hozzáférés ódjai, betekintés, kölcsönzés, ásolat készítése. 11) A helyi önkorányzat dolgozói csak azokhoz az iratokhoz, illetőleg adatokhoz férhetnek hozzá, aelyekre unkakörük ellátásához szükségük van, vagy aelyre a jegyző felhatalazást ad. A hozzáférési jogosultságról naprakész nyilvántartást kell vezetni. 12) Az irat unkahelyen kívüli tanulányozásáról a jegyző írásban rendelkezik. Ennek keretében figyeleel az irat védelének követelényeire kell eghatározni: a) a unkahelyről kivihető iratok körét; b) a kivitel engedélyezésének ódját; c) az irat unkahelyen kívüli tanulányozásának időtartaát; d) az irat vissza-hozatalának időpontját. Az irat unkahelyen kívüli tanulányozását nyilvántartásban rögzíteni kell. 13) Az ügyintézők és ügykezelők fegyeli felelősséggel tartoznak a rájuk bízott iratokért. 14) Az iratkezelés során használt valaennyi eszközt védeni kell az illetéktelen hozzáféréstől. Az iktatás végzése külön helyiségben, az iratok kezelése, tárolása az egyéb tevékenységtől (átadás-átvétel stb.) elkülönítetten történik. 15) A helyiséget külső behatolás ellen védetté kell tenni. A fokozott biztonsági igények érvényesülése érdekében a jegyző elrendelheti kulcstartó dobozok használatát és unkaidőn kívüli tárolását az Iratkezelési Szabályzatban eghatározott helyen. A helyiség unkaidőn kívül, unkaszüneti napon történő 8

9 felnyitásáról a jegyzőt értesíteni kell. A helyiség felnyitásáról aennyiben az ügykezelő nincs jelen jegyzőkönyvet kell felvenni. 16) Az ügyfélnek és képviselőjének a rá vonatkozó iratba való betekintést és a ásolatkészítést úgy kell biztosítani, hogy azzal ások szeélyiségi jogai ne sérüljenek. Ennek rendjét a jegyző az irányadó és hatályos jogszabályok figyelebevételével határozza eg. 17) A kölcsönzés az adatvédelere vonatkozó előírásokra figyeleel ásolattal is teljesíthető. 18) A papíralapú dokuenturól történő elektronikus ásolatkészítés során a ásolatkészítő biztosítja a papíralapú dokuentu és az elektronikus ásolat képi vagy tartali egfelelését, és azt, hogy inden az aláírás elhelyezését követően az elektronikus ásolaton tett ódosítás érzékelhető legyen. A ásolat készítője elkészíti az elektronikus ásolatot, egállapítja a papíralapú dokuentu és az elektronikus ásolat képi vagy tartali egfelelését, ajd a eghatározott adatok elhelyezését követően az elektronikus ásolatot hitelesítési záradékkal az eredeti papíralapú dokuentual egyező elektronikus aláírással látja el. 19) A betekintéseket, kölcsönzéseket, ásolatok készítését utólagosan is ellenőrizhető ódon, papíralapon és az elektronikus iratkezelő rendszerben egyaránt dokuentálni kell. 20) Azoknak a ne selejtezhető iratoknak a használatát, aelyek az Ltv. 22. (1) bekezdésében eghatározott kutatási korlátozási idő eltelte után is az önkorányzat őrizetében aradnak, a közlevéltárakban lévő anyagra vonatkozó szabályok szerint kell biztosítani. 21) Az iratokkal és az azok kezeléséhez alkalazott eszközökkel hagyoányos és gépi adathordozókkal kapcsolatban inden esetben rendelkezni kell a szükséges védeli intézkedésekről. 22) A papíralapú iratokat szakszerűen kell kezelni, az alapvető, általánosan elfogadott szabályok szerint elvárható gondossággal kell (pl. nedvességtől, fénytől, hőtől stb.) védeni. 23) Biztosítani kell az elektronikus iktató- és iratkezelő rendszer védelét illetéktelen behatolással, hozzáféréssel ill. a vírusokkal és ás rosszindulatú prograokkal szeben, valaint a kéretlen elektronikus üzenetek ellen. A rendszer kialakításakor egfelelő védelet kell kialakítani az olyan, ne elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos elektronikus dokuentuokkal szeben is, elyek töeges küldésük révén a rendszer üzeelését vagy annak egyes felhasználóinak hozzáférését jogosulatlanul akadályozhatják (kéretlen töeges üzenetek elleni védele). 24) Az elektronikus dokuentuokat oly ódon kell egőrizni, aely kizárja az utólagos ódosítás lehetőségét, a egőrzési kötelezettség lejártáig folyaatosan biztosítja a jogosultak részére a hozzáférést, a dokuentu létrehozójának és archiválójának egyértelű azonosíthatóságát, valaint az elektronikus dokuentuok értelezhetőségét (olvashatóságát). Az elektronikus dokuentuokat védeni kell a jogosulatlan hozzáférés, ódosítás, törlés vagy egseisítés ellen. 25) A biztonsági őrzés során gondoskodni kell arról, hogy az adatokat az arra jogosult szeélyen (adatkezelőn és adatfeldolgozón) kívül ás ne iserhesse eg, valaint biztosítani kell az adatok jogosulatlan szeély általi egseisítése, egváltoztatása vagy hozzáférhetetlenné tétele elleni védelét ind a szervezeten belülről, ind a szervezeten kívülről jövő inforatikai táadások esetén. 26) Az iratkezelési szoftver eleeiről (alkalazások, adatok, operációs rendszer és környezetük) olyan entési renddel és biztonsági entésekkel kell rendelkezni, aelyek biztosítják azok helyreállítását. 9

10 27) A nyilvántartásokról űszakilag független, területileg elkülönült szervezetnél kell a biztonsági ásolatot elhelyezni. A entéseket azok tartalától függően kockázati szepontból elkülönítetten, és biztonsági osztályba sorolástól függően indokolt esetben tűzbiztos ódon kell tárolni 28) A biztonsági őrzés során az adatok elhelyezését és tárolását olyan rendszerességgel, ódon és dokuentáltsággal kell végezni, aely az iratkezelési rendszer teljes egseisülése esetén is lehetővé teszi a nyilvántartás azonos funkcionalitású, és lehetőség szerinti legteljesebb adattartalú újbóli kialakítását. 29) Az elektronikus iktatórendszer inden felhasználójának szeély szerint azonosítottnak kell lennie. Az azonosított hozzáférést és a hozzáférési jogosultság változtatását naplózni kell 30) Gondoskodni kell az elektronikus iratkezelési rendszer valaennyi eseényének naplózásáról. 31) A naplózott adatálloány bejegyzését védeni kell az arra jogosulatlan szeély általi hozzáféréstől, ódosítástól, törléstől, illetve biztosítani kell, hogy a napló tartala a egőrzési időn belül a jogosult száára egiserhető és értelezhető aradjon. 32) A naplózott adatálloánynak az ügyintézés teljes folyaatát át kell fognia, és lehetővé kell tennie, hogy a egbízhatóság egítéléséhez szükséges értékben valaennyi eseényt rekonstruálni lehessen. 33) Naplózni kell különösen az ügyirathoz való inden hozzáférést (betekintést, ódosítást, törlést), valaint az ügyirat egyes ügyintézőkhöz kötött teljes iratkezelési útját. III. FEJEZET AZ IRATKEZELÉS FOLYAMATA A küldeények átvétele 1) Az Iratkezelési Szabályzat határozza eg a helyi önkorányzathoz érkezett küldeények átvételére való jogosultságot és az átvétellel kapcsolatos teendőket, a küldeény érkezésének ódja szerint: a) a Magyar Posta Rt. útján érkező küldeények átvétele a postai szolgáltatások ellátásáról és inőségi követelényeiről szóló hatályos jogszabályokban eghatározottak szerint történik, b) külön kézbesítés, futárszolgálat, útján érkező küldeények átvételére a jegyző, vagy az általa eghatalazott szeély jogosult, aki az átvételt aláírásával dokuentálja; c) szeélyesen kézbesített küldeények átvétele esetén a jegyző és az általa egbízott az átvételi igazolás kiadására is jogosult; d) unkaidőn túl érkezett küldeények átvételére a jegyző által adott egbízott jogosult; e) Aennyiben az irat hivatali időn túl érkezik, az átvevő köteles azt az átvételt követő első unkanap kezdetén a cízettnek, vagy a postabontásért felelős szeélynek, szervezeti egységnek átadókönyvben dokuentáltan átadni. f) elektronikus úton érkezett küldeények átvételére központi postafiókot kell az elektronikus rendszerben üzeeltetni, a kinevezett elektronikus postafiók kezelőjének feladatát unkaköri leírásában is szabályozni kell, g) az ügyfélkapun át érkezett küldeényeket a űködtető rendszer autoatikusan kezeli. 2) A küldeény átvételére vonatkozó jogosultságokat a jegyző határozza eg, és gondoskodik a naprakész nyilvántartásról, a szükséges változtatásokról. 3) Az átvevő, papíralapú iratok esetében az érkezés ódjának egfelelő, rendszeresített kézbesítőokányon olvasható aláírásával és az átvétel dátuának feltüntetésével iseri el az átvételt. Ha az ügyfél az iratot 10

11 szeélyesen vagy képviselő útján nyújtja be, kérésére az átvételt - átvételi eliservénnyel; az átvétel tényének az ügyiraton vagy a ásodpéldányon aláírással való igazolással igazolni kell. 4) Elektronikus küldeények esetében az átvevő autoatikusan elküldi a feladónak a küldeény átvételét igazoló és az érkezés sorszáát is tartalazó elektronikus visszaigazolást (átvételi nyugtát). (Korány rendelet intézkedik az elektronikus küldeények érkeztetésének, a feladó azonosításának ódjáról.) 5) Elektronikus iratot gépi adathordozón (hajlékony leez, CD ROM stb.) átvenni vagy elküldeni csak papíralapú kísérőlevéllel lehet. A kísérőlevelet és az iratot (adathordozót) együtt kell kezelni (irat és elléklete). A kísérőlevélben a cízés adatai ellett fel kell tüntetni a száítógépes adathordozón lévő irat(ok) tárgyát, a fájlnevét, fájltípusát, rendelkezik-e elektronikus aláírással, ilyen elektronikus aláírással rendelkezik, továbbá az adathordozó paraétereit. Egy száítógépes adathordozón csak azonos ügyhöz tartozó irat(ok) adható(k) át. Aennyiben ez ne teljesül, a küldeény átvételét vissza kell utasítani. Átvételkor ellenőrizni kell a kísérőlapon feltüntetett azonosítók valóságtartalát. 6) Elektronikus ügyintézés esetén az elektronikus iratkezelő rendszernek képesnek kell lennie arra, hogy a dokuentu beérkezését azonnal, eberi közreűködés és a dokuentu egnyitása nélkül, autoatikusan visszaigazolja. A visszaigazolásnak tartalaznia kell a beérkezés hiteles időpontját, valaint az autoatikusan generált érkeztetőszáot. Az elektronikus úton érkezett irat átvételének és érkezésének időpontja folyaatos űködésű rendszerek esetén a fogadó szerv elektronikus rendszere által kiállított elektronikus visszaigazolásban (átvételi nyugtában) szereplő időpont. 7) Ne folyaatos űködésű rendszerek esetében a határidőt egtartottnak kell tekinteni, ha annak lejárta az üzeszünet időszakára esik, ennél fogva az elektronikus visszaigazolást (átvételi nyugtát) a fogadó szerv az üzeszünetet követő első unkanapon állítja ki. 8) Egyes elektronikus úton érkezett iratok elektronikus visszaigazolása esetében külön jogszabály időbélyegző alkalazását írhatja elő. 9) Az elektronikus adathordozón érkezett küldeény kísérőlevelében felsoroltak, azonosítók valóságtartalának ellenőrzése a felbontáskor lehetséges, például fájlok egléte. 10) Az átvétel időpontját rögzíteni kell a küldeényen. Az azonnal és sürgős jelzésű hatósági küldeények átvételi idejét óra, perc pontossággal kell egjelölni. A küldeényt azonnal az érintettnek, vagy a postabontásért felelős jegyzőnek kell továbbítani. 11) Az átvétel során ellenőrizni kell: a) a cízés alapján a küldeény átvételére való jogosultságot; b) a kézbesítő okányon és a küldeényen lévő azonosító jel egegyezőségét; c) az iratot tartalazó boríték, illetve egyéb csoagolás sértetlenségét. 12) Az elektronikusan érkezett irat átvételét eg kell tagadni, ha az biztonsági kockázatot jelent a helyi önkorányzat száítástechnikai rendszerére. A küldeény a száítástechnikai rendszerre biztonsági kockázatot jelent, ha a hatóság inforatikai rendszeréhez vagy azon keresztül ás inforatikai rendszerhez való jogosulatlan hozzáférés célját szolgálja, vagy az inforatikai rendszer üzeelésének vagy ás szeélyek hozzáférésének akadályozására irányul, az inforatikai rendszerben lévő adatok jogosulatlan egváltoztatására, hozzáférhetetlenné tételére vagy törlésére irányul. 13) A postaátvevő a jegyző döntése szerint naponként többször, íg a táviratokat, elsőbbségi küldeényeket azonnal, vagy sürgős vagy ás hasonló jelzésű küldeényeket soron kívül továbbítja a postabontónak. 11

12 14) Téves cízés vagy helytelen kézbesítés esetén a küldeényt azonnal továbbítani kell a valódi cízetthez, vagy ha ez ne lehetséges, vissza kell küldeni a feladónak (Az átirányított iratokról jegyzéket kell felvenni.). Aennyiben a feladó ne állapítható eg, a küldeényt irattározni és az irattári tervben eghatározott idő után selejtezni kell. 15) Sérült küldeény esetén a sérülés tényét az átvételi okányon jelölni kell, és soron kívül ellenőrizni kell a küldeény tartalának eglétét. A hiányzó iratokról vagy ellékletekről a küldő szervet, szeélyt értesíteni kell. 16) Az önkorányzat a feldolgozás elaradásának tényéről és annak okáról értesíti a küldőt. Ne köteles a fogadó szerv értesíteni a feladót, ha korábban ár érkezett azonos jellegű biztonsági kockázatot tartalazó beadvány az adott küldőtől. Az isétlődés értelezésére vonatkozó szabályokat az Iratkezelési Szabályzat tartalazza (isétlődésnek tekinthető ugyanazon feladó, ugyanazon tartalú, terjedelű beadványa). A küldeények felbontása 17) Az önkorányzathoz érkezett küldeényeket a jegyző, illetve az általa egbízott szeély, a postabontó bontja fel és látja el érkeztető bélyegzővel. 18) Felbontás nélkül dokuentáltan a cízettnek kell továbbítani: a) a inősített iratokat, b) az s.k. felbontásra, a képviselők, ne képviselő bizottsági tagok, a kisebbségi önkorányzatok és tagjaik nevére szóló küldeényeket, c) a pályázatra utaló felirattal ellátott küldeényeket, d) az anyakönyvvezető / adóhatóság / szabálysértési hatóság/ népesség nyilvántartó cíére érkezett, valaint e) a jegyző által egjelölt tisztségviselők nevére cízett küldeényeket. 19) A felbontás nélkül átvett küldeények cízettje soron kívül köteles gondoskodni az általa átvett hivatalos küldeény Iratkezelési Szabályzat szerinti további kezeléséről. 20) A küldeény felbontásakor ellenőrizni kell a jelzett ellékletek eglétét és olvashatóságát. Az esetlegesen felerülő probléák tényét jegyzőkönyvben, az iraton vagy az előadói íven a keltezés pontos egjelölésével rögzíteni kell. 21) Az elektronikus úton érkezett küldeény felbontásakor, azaz egnyitásával ellenőrizni kell a kísérőlevélben felsoroltak, azonosítók stb. valóságtartalát. Aennyiben az érkezett elektronikus küldeény a rendelkezésre álló eszközzel ne nyitható eg, úgy a küldőt az érkezéstől száított háro napon belül értesíteni kell a küldeény értelezhetetlenségéről, és az önkorányzat által használt elektronikus úton történő fogadás szabályairól. Ilyen esetben az érkezés időpontjának az önkorányzat által is értelezhető küldeény egérkezését kell tekinteni. 22) Az elektronikus iratot aláíró azonosítása az elektronikus aláírás ellenőrzésének keretében, a hitelesítésszolgáltató útján történik. Aennyiben az elektronikus aláírás ne érvényes, abban az esetben az elektronikus iratot ne lehet az aláíróként egnevezett szeélyhez rendeltnek tekinteni, az iktatást ennek egfelelően ódosítani kell. 23) Ha a felbontás alkalával kiderül, hogy a küldeény pénzt vagy egyéb értéket tartalaz, a felbontó az összeget, illetőleg a küldeény értékét köteles az iratokon vagy feljegyzés forájában az irathoz csatoltan feltüntetni, és a pénzt, illetékbélyeget és egyéb értéket eliservény ellenében a pénzkezeléssel egbízott dolgozónak átadni. Az eliservényt az irathoz kell csatolni. 12

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. március 1-jétől. FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALNAK a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 1 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat és

Részletesebben

Aggtelek Jósvafő -Teresztenye Községi Önkormányzatok Körjegyzőségének. Iratkezelési szabályzata

Aggtelek Jósvafő -Teresztenye Községi Önkormányzatok Körjegyzőségének. Iratkezelési szabályzata Aggtelek Jósvafő -Teresztenye Községi Önkormányzatok Körjegyzőségének Iratkezelési szabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános szabályok 1-2 A szabályzat hatálya A szabályzat tartalma 2. Az iratkezelés szervezete

Részletesebben

Iratkezelési Szabályzat

Iratkezelési Szabályzat Iratkezelési Szabályzat 2012. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 5 2. Értelmező rendelkezések... 5 3. Az iratkezelés belső felügyelete... 10 4. Az iratkezelés megszervezése... 11 5. A küldemények átvétele...

Részletesebben

DEBRECENI FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM ADATKEZELÉSI ÉS ÜGYVITELI, IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

DEBRECENI FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM ADATKEZELÉSI ÉS ÜGYVITELI, IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT DEBRECENI FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM ADATKEZELÉSI ÉS ÜGYVITELI, IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2. sz. melléklete OM azonosító kód: 031198 Elfogadva: 2014. augusztus 28. Hatálybalépés

Részletesebben

9/1999. (IV. 14.) EüM rendelet az egészségügyi intézmények iratkezelési mintaszabályzatáról

9/1999. (IV. 14.) EüM rendelet az egészségügyi intézmények iratkezelési mintaszabályzatáról 9/1999. (IV. 14.) EüM rendelet az egészségügyi intézmények iratkezelési mintaszabályzatáról A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések MELLÉKLET I. IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Általános rendelkezések 1. Az Iskola iratkezelési szabályzata - a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 12. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Iratkezelési Szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 12. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Iratkezelési Szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 12. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Iratkezelési Szabályzata 2012. A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyagok

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest 2007 1 A Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolájának rektora a Főiskola Szervezeti

Részletesebben

Tanácsadói tanulmány iratkezelési folyamat felmérése

Tanácsadói tanulmány iratkezelési folyamat felmérése Tanácsadói tanulmány Iratkezelési folyamat felmérése Makó Város Önkormányzatán Készítette: Makó Város Önkormányzata megbízásából PCO Informatikai Zrt. 2009. 04. 30. TT_iratkezelés_Makó.doc Oldal: /29 0

Részletesebben

A közigazgatási ügyvitel tananyaghoz

A közigazgatási ügyvitel tananyaghoz Az OKJ vizsgára való felkészülést megkönnyítendő a tételsorhoz igazodva vázlatszerűen összeállítottam a legfontosabb ismereteket. A 2009 október 1.-től hatályba lépő, az elektronikus közszolgáltatásról

Részletesebben

Az ügyviteli munkafolyamatok

Az ügyviteli munkafolyamatok Ügyviteli ismeretek Az ügyviteli munkafolyamatok Az ügyvitel Az ügyvitel a hivatalon belüli ügyintézés szervezett rendje. Rendeltetése, hogy a folyamatban a visszacsatolt ellenőrzéssel szabályozott információs

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 9. sz. melléklete IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST, 2007. A közokiratokról, a közlevéltárakról és

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 13. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 13. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 13. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2015. március 18., szerda Tartalomjegyzék I. Utasítások 10/2015. (III. 18.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről 1213 11/2015. (III. 18.)

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2010/32. szám Budapest, 2010. december 31.

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2010/32. szám Budapest, 2010. december 31. 2010/32. szám Budapest, 2010. december 31. Szám: 34582/2010. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások 1. 55/2010. (OT 32.) ORFK utasítás a Rendőrség

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal Elnökének 17/2014. (XII. 23.) OBH utasítása a bíróságok egységes iratkezelési szabályzatáról

Az Országos Bírósági Hivatal Elnökének 17/2014. (XII. 23.) OBH utasítása a bíróságok egységes iratkezelési szabályzatáról 1 Az Országos Bírósági Hivatal Elnökének 17/2014. (XII. 23.) OBH utasítása a bíróságok egységes iratkezelési szabályzatáról Az Országos Bírósági Hivatal Elnöke a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról

Részletesebben

64/2010. (III. 18.) 335/2005. (XII.

64/2010. (III. 18.) 335/2005. (XII. 64/2010. (III. 18.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeirl szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a köziratokról, a közlevéltárakról

Részletesebben

5. számú melléklet Iratkezelési szabályzat

5. számú melléklet Iratkezelési szabályzat [Ide írhat] 5. számú melléklet Iratkezelési szabályzat Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 1 2. AZ IRATKEZELÉS ÉS AZ ÜGYINTÉZÉS SZABÁLYAI... 1 3. A KÖTELEZŐEN HASZNÁLT NYOMTATVÁNYOK... 2 4. AZ INTÉZMÉNY IRATTÁRI

Részletesebben

1. számú melléklet ÜGYVITELI, ADAT- ÉS IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

1. számú melléklet ÜGYVITELI, ADAT- ÉS IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. számú melléklet ÜGYVITELI, ADAT- ÉS IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT A fogalmak meghatározása: Iktatás: az iratkezelésnek az érkeztetés és az ezt követő postabontás utáni fázisa, az iratnyilvántartás alapvető

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM IRATKEZELÉSI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM IRATKEZELÉSI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM IRATKEZELÉSI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2013 A NYME Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola Iratkezelési és Adatkezelési

Részletesebben

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola. Ügyészi ügyvitel. Ideiglenes oktatási segédanyagként összeállította

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola. Ügyészi ügyvitel. Ideiglenes oktatási segédanyagként összeállította ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Ügyészi ügyvitel Ideiglenes oktatási segédanyagként összeállította dr. Bednay Dezső Budapest 2012 1 I. Rész: Az ügyészi szervezet 1) Az ügyészség szerepe és alaptörvényi

Részletesebben

SOLA SCRIPTURA. IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Azonosító kód: SZ19 Verzió: 2. Dátum: 2009. 02 01. Preambulum

SOLA SCRIPTURA. IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Azonosító kód: SZ19 Verzió: 2. Dátum: 2009. 02 01. Preambulum 1/7 oldal SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788

Részletesebben

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT Jóváhagyom: Budapest 2014.. v.l. Dömötör Zoltán vezérezredes elnök-főparancsnok 1956 MAGYAR NEMZETŐRSÉG ÜGYVITELI SZABÁLYZAT 1 Általános rendelkezések A szabályzat kiterjed a Magyar Nemzetőrség teljes

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2013.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2013. Érvényes: 2013. szeptember 1.-től 2 Az Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat (a továbbiakban:

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 22. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. március 18., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 22. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. március 18., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. március 18., péntek 22. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 30/2011. (III. 18.) HM utasítás a béketámogató mûveletekben résztvevõ

Részletesebben

SZÁMALK-SZALÉZI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. SZÁMÚ MELLÉKLET

SZÁMALK-SZALÉZI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 1 A SZÁMALK-SZALÉZI SZAKKÖZÉPISKOLA ÜGYINTÉZÉSÉNEK, IRATKEZELÉSÉNEK, ADATKEZELÉSÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI Az iratkezelés rendjét a SZÁMALK- Szalézi Szakközépiskola az információs önrendelkezési jogról és

Részletesebben

Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata. SZMSZ 1. sz. melléklet

Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata. SZMSZ 1. sz. melléklet Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata SZMSZ 1. sz. melléklet Tartalomjegyzék Bevezető rész... 3 A szabályzat hatálya... 3 I....

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 17. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 17. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 17. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2015. április 2., csütörtök Tartalomjegyzék I. Utasítások 11/2015. (IV. 2.) HM utasítás a Honvédelmi Idősügyi Tanácsról szóló 34/2011. (III. 25.)

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS FOGALMAK

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS FOGALMAK IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS FOGALMAK 1. Iratkezelési szabályzat Az iratkezelési szabályzat az iratok, a bármely technikai eljárással készült kép- és hangfelvételek, valamint a gépi adatfeldolgozás

Részletesebben

Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa ügyintéző szervezetének. Szervezeti Működési Szabályzata 2014.

Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa ügyintéző szervezetének. Szervezeti Működési Szabályzata 2014. Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa ügyintéző szervezetének Szervezeti Működési Szabályzata 2014. Tartalomjegyzék A Hegyközségi Tanács szervezetére és működésére vonatkozó részletes szabályok 3 A pénzkezelés

Részletesebben