13/2015. (V.l8.) szám ú FŐJEGYZŐ! UTASÍTÁS. A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "13/2015. (V.l8.) szám ú FŐJEGYZŐ! UTASÍTÁS. A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal"

Átírás

1 13/20. (V.l8.) szá ú FŐJEGYZŐ! UTASÍTÁS A Heves Megyei Önkorányzati Hivatal köziratokról, a közlevéltárakról és a agánlevéltári anyag védelérő l szó1ó évi LXVI. törvény l O. (l) bekezdésében előírtak szerint készített Egyedi Iratkezelési Szabályzata A köziratokról, a közlevéltárakról és a agánlevéltári anyag védelérő l szóló évi LXVI. törvény 10. (l) bekezdésében biztosított jogköröben eljárva az egyedi iratkezelési szabályzattal egyetértek. C lj.. \. ~v Dr. Szabó Jolán L\ Magyar Nezeti Levéltár Heves Megyei Levéltárának igazgatója A köziratokról, a közlevéltárakról és a agánlevéltári anyag védeléről szóló évi LXVI. törvény 10. (l) bekezdésében biztosított jogköröben eljárva az egyedi iratkezelési szabályzattal a Magyar Nezeti Levéltár Heves Megyei Levéltárával együttesen egyetértek: Eger, :.. :.. :... hó.:.:.. nap... ~ ~ci Kol'llJ.~ 'l:. '\:,/t:'' )t.," : ~~ :'.~ l~v, ;;; Dr. Pajtók Gábor A.t Heves Megyei Korányhivatal Korányegbízott

2 I. FEJEZET ÁLTALÁNOSRENDELKEZÉSEK l. A Heves Megyei Önkorányzat és H ivatala (a továbbiakban együtt: Önkorányzati Hivatal) egyedi iratkezelési szabályzata (a továbbiakban: Iratkezelési Szabályzat) a) a köziratokról, a közlevéltárakról és a agánlevéltári anyag védeléről szóló évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 10. ának (l) bekezdése, b) közfeladatot ellátó szetveknél alkalazható iratkezelési szaftverekkel szeben táasztott követelényekről szóló 27/2014. (IV.18.) KIM rendelet, c) az önkorányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendelet, d) a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követe l é nye iről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korányrendelet, és e) az Önkorányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezése alapján a Magyar Nezeti Levéltár Heves Megyei Levéltára és a Heves Megyei Korányhivatal vezetőjének egyetértésével készült. Az Iratkezelési Szabályzat hatálya 2. ( l) Az Iratkezelési Szabályzat hatálya kitetjed az Önkorányzati Hivatalnál keletkező, oda érkező, illetve onnan kienő valaennyi iratra, az Önkorányzati Hivatal vezetőjére, köztisztvise l őjére, unkavállalójára (továbbiakban együtt: ügyintéző) és közszolgálati ügykezelőj ére. (2) Az Iratkezelési Szabályzat rendelkezéseit a inősített iratokra és azok kezelési rendjére a in ősített adat védel éről szóló évi CLV. törvényben, a Nezeti Biztonsági Felügyelet üködésének, valaint a inősített adat kezelésének rendj érő l szóló 90/20 l O. (Ill.26.) korányrendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalazni. (3) A Heves Megyei Önkorányzati Hivatalnál alkalazott EIktat egnevezesu, negyedévente frissülő, jelen szabályzat hatályba lépésekor verziószáú iratkezelési progra egfelel a közfeladatot ellátó szerveknél alkalazható iratkezelési szaftverekkel szeben táasztott követelényekről szóló 27/2014. (IV.18.) KIM rendeletnek. Az iratkezelés szabályozása 3. Az Iratkezelési Szabályzat az iratok biztonságos őrzésé n e k ódját, rendszerezését, nyilvántartását, segédletekkel ellátását, irattározását, selejtezését és levéltárba történő átadását szabályozza. 4. (l ) Jelen Iratkezelési Szabályzat szerves egységet képez az Ltv. 10. (5) bekezdésének felhatalazása alapján a köziratok kezelésének szakai irányításáért felelős iniszterrel és a kultúráért fe l elős iniszterrel egyetértésben kiadott egységes irattári tervvel. (2) Jelen Iratkezelési Szabályzatban használt fogalaktárát a Szabályzat l. elléklete rögzíti.

3 Az iratkezelés szervezete 5. Az iratkezelés központilag az Önkorányzati Hivatal központi iktatójában a Jogi és Szervezési Osztályon történik. 6. (l) A központi iktatóban az iktatás elektronikus úton, iratkezelési progra (továbbiakban: elektronikus iktatórendszer) használatával történik. (2) Az Iratkezelési szabályzatot évente felül kell vizsgálni és a szükség esetén ódosítani kell. Az irattári terv az Iratkezelési szabályzat köte l ező ellékletét képezi, elyet évente felül kell vizsgálni, az irattári tervet az Önkorányzati Hivatal fe ladat és hatáskörében bekövetkezett változás vagy az ő rzés i idő egváltozása esetén ódosítani kell. (3) Az Önkorányzati Hivatalnál alkalazandó egységes irattári tervet jelen Iratkezelési Szabályzat 3. elléklete rögzíti. Az iratkezelés felügyelete 7. Az egységes és szabá l yszerű ügyiratkezelési gyakorlatot a Főjegyző felügyeli. A Főjegyzőt az iratkezelés felügyeletében tartós távollétesetén az Aljegyző helyettesíti. 8. A Főjegyző gondoskodik a) az iratkezelési szabályzat e l készítéséről, végrehajtásának rendszeres ellenő rzésé ről, évente történ ő felülvizsgálatáról, intézkedik a szabálytalanságok egszüntetéséről, szükség esetén kezdeényezi a szabályzat ódosítását; b) az iratkezelést végző, vagy azért felelős szeélyek szakai képzéséről és továbbképzéséről ; c) az iratkezelési segédeszközök (iktatókönyv, név és tárgyutató, kézbesítőkönyv, iratrniák és foranyotatványok, száítástechnikai prograok, adathordozék stb.) biztosításáról; d) az elektronikus iratkezelési szaftver hozzáférési jogosultságainak, az egyedi azonosítóknak, a helyettesítési jogoknak, a kül ső és a belső név és cítáraknak naprakészen tartásáról, az üzeeltetési és adatbiztonsági követelén ye kről, és azok betartásáról; e) a hivatalos és szeélyes elektronikus postafiókok szabályozott űködésérő l ; t) az elektronikus úton történő kapcsolattartás esetén annak szervezeten belüli űködtetésérő l ; g) az egyéb jogszabályokban eghatározott iratkezelést érintő feladatokról. A jogosultságok kezelésének szabályai 9. (l) Az elektronikus iktatórendszer kezeléséhez kapcsolódó teljeskörű jogosultsággal az iratkeze l ői feladatok ellátásával Főjegyző által egbízott szeély (továbbiakban: iratkeze lő) rendelkezik. (2) A felhasználónévhez és jelszóhoz kötött jogosultságok iktatórendszerben tötténő beállítása, illetve ódosítása a Főjegyző i engedélyezést követően a rendszergazda feladata. (3) Az iratkezelési szaftver e l eei ről (alkalazások, adatok, operációs rendszer és környezetük) olyan entési renddel és biztonsági entésekkel kell rendelkezni, aelyek biztosítják azok helyreállítását.

4 (4) Az elektronikus iktatórendszer inden felhasználójának szeély szerint azonosítottnak kell lennie. Az azonosított hozzáférést és a hozzáférési jogosultság változtatását naplózni kell. (5) Gondoskodni kell az iratkezelési rendszer valaennyi eseényének naplózásáról 10. Az ügyintéző feladata: a) döntés a csatolt előzényiratok végleges szerelésérő l, b) az ügyirat tisztázása, c) az irattári tételszá eghatározása, d) az előadói ív belső oldalának vezetése, e) egyéb ügykezelői utasítások egadása. ll. Az iratkezelő feladata: a) a szervezeti egységeknél készült és ás szervtől, illetve szeélytől érkezett küldeény(ek) átvétele, (bontása), nyilvántartása (érkeztetés, illetve iktatás), továbbítása, postázása, irattározása, őrzése és selejtezése, valaint ezek ellenőrzése, b) az irat kiadása és vissza vétele. II. FEJEZET AZ IRATOK KEZELÉSÉNEK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI Az iratok rendszerezése 12. Az Önkorányzati Hivatal feladat és hatáskörébe tartozó ügyek intézésének áttek inthetősége érdekében az azonos ügyre egy adott tárgyra vonatkozó iratokat egy irategységként, ügyiratként kell kezelni. A több fázisban intézett ügyek egyes fázisaiban keletkezett iratok ügyiraton belüli irategységnek, ügyiratdarabnak in ősü lnek. 13. (l) A papíralapú ügyirat fi zikai együttkezelése az előadói ívben történik. Az e l őadó i ívben a kezdőirat a legalsó, a legnagyobb alszáú irat vagy a kiadánytervezet a l egfelső. (2) Az E l őadó i ív belső oldalán fel kell tüntetni az adott főszához tartozó valaennyi alszáot, a hozzá tartozó unkanapló sorszáát, az iktatás dátuát, az expediálást, és valaennyi belső oldalon szerepl ő adott ügyre vonatkozó adatot. 14. Az ügyiratokat, valaint az önkorányzati hivatal irattári anyagába tartozó egyéb ás iratokat ég irattárba helyezésuk e l őtt az irattári terv alapján kell az irattári tételekbe sorolni, és irattári tételszáal e llátni.. Az ügyvitelhez ár ne szükséges, irattározási utasítással ellátott ügyiratokat az irattárban, az irattári tételszá szerinti rendszerben kell elhelyezni. Az iratok nyilvántartása és az iratforgalo dokuentálása 16. Az Önkorányzati Hivatalhoz érkező, ott ke l etkező, illetve az onnan kienő iratokat az azonosításhoz szükséges és az ügy intézésére vonatkozó legfontosabb adatok rögzítésével az e célra rendszeresített papíralapú, vagy elektronikus nyilvántartásban kell vezetni.

5 17. Az egységes irattári terv szerinti érdei ügyintézést igénylő iratokat iktatással kell nyilvántartásba venni. Az iktatást olyan ódon kell végezni, hogy az elektronikus iktatórendszer teljes adatbázisát az Ugyintézés hiteles dokuentuaként lehessen használni. 18. Az iratforgalo keretében az iratok átadásátátvételét inden esetben úgy kell végezni, hogy egyértelüen bizonyítható legyen az átadó, átvevő szeélye, az átadás időpontja és ódja. 19. Az iratok nyilvántartásba vételével, iktatásával és az iratforgalo dokuentálásával biztosítani kell, hogy az ügyintézés folyaata, és az iratok szervezeten belüli útja pontosan követhető és e llenőrizhető, az iratok holléte pedig naprakészen egállapítható legyen. Hozzáférés az iratokhoz, az iratok védele 20. Az iktatásnak lehető l eg kulön helyiséget kell kijelölni, i ll ető l eg a helyiséget úgy kell kialakítani, hogy az iratok tárolása az egyéb tevékenységtől (átadásátvétel stb.) elkülönítetten történjen. 21. Az Önkorányzati Hivatal irattári anyagának használata ódjára nézve az inforációs önrendelkezési jogról és az inforációszabadságrói szóló 20 ll. évi CXII. törvény és annak alapján kiadott, a közérdekű adatok egiserésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló szabályzat egfe l elően irányadó. 22. Az ügyintézők és iratkezelő fegyeli fele l ősségge l tartozik a rábízott iratokért 23. Az ügyfélnek és képviselőjének a rá vonatkozó iratha való betekintést és a ásolatkészítést úgy kell biztosítani, hogy azzal ások szeélyiségi jogai ne sérüljenek. Ennek rendjét a vezetők az irányadó és hatályos jogszabályok figyelebevételével határozzák eg. 24. Az iratkölcsönzés az adatvédelere vonatkozó e l őírásokra figyeleel ásolattal is teljesíthető. 25. A papíralapú dokuenturól történő elektronikus ásolatkészítés során a ásolatkész ítő biztosítja a papíralapú dokuentu és az elektronikus ásolat képi vagy tartali egfelelését, és azt, hogy inden az aláírás elhelyezését követően az elektronikus ásolaton tett ódosítás érzékelhető legyen. 26. A betekintéseket, kölcsönzéseket, ásolatok készítését utólagosan is ellenőrizhető ódon, papíralapon az ügyiratok között és az elektronikus iktatórendszerben egyaránt dokuentálni kell. 27. Azoknak a ne se t ejtezhető iratoknak a használatát, aelyek az Ltv. 22. (l) bekezdésében eghatározott kutatási korlátozási idő eltelte után is az Önkorányzati Hivatal őr izetében aradnak, a közlevéltárakban lévő anyagra vonatkozó szabályok szerint kell biztosítan i. 28. Az iratokhoz a kiadányozó döntése alapján az alábbi kezelési utasítások alkalazhatók: a) " Sajátkezű felbontásra!", b) " Más szervnek ne adható át!", c ) " N e aso ' Ih ato. ' '",

6 d) "Kivonat ne készíthető!", e) "Eiolvasás után visszaküldendő!", f) "Zárt borítékban tárolandó!" (a kezelésére vonatkozó utasítások egjelölésével), g) valaint ás, az adathordozó sajátosságától függő egyéb szükséges utasítás. A kezelési utasítások ne korlátozhatják a közérdekű adatok egiserését. III. FEJEZET AZ IRATKEZELÉSFOLYAMATA A küldeények átvétele 29. Az Önkorányzati Hivatalhoz érkezett küldeények átvételére való jogosultság és az átvétellel kapcsolatos teendők a küldeény érkezésének ódja szerint az alábbiak: a) a Magyar Posta Zrt. útján érkező küldeények átvétele a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatások részletes szabályairól, valaint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható kü ldeényekről szóló 335/2012. (XII.4.) korányrendeletben eghatározottak szerint történik; b) külön kézbesités, futárszolgálat, útján érkező küldeények átvételére eghatalazott szeélyt kell kijelölni, aki az átvételt aláírásával dokuentálja; c) szeélyesen kézbesített küldeények átvétele esetén az azzal egbízott az átvételi igazolás kiadására is jogosult; d) unkaidőn túl érkezett ki11deények átvételére állandó portaszolgálat esetén a portásnak egbízást célszerű adni; Aennyiben az irat hivatali i dőn túl érkezik, az átvevő köteles azt az átvételt követő első unkanap kezdetén a cízettnek, vagy a postabontásért felelős szeélynek, szervezeti egységnek átadákönyvben dokuentáltan átadni. e) elektronikus úton érkezett küldeények átvételére központi postafiókot kell az elektronikus rendszerben üzeeltetni, f) az ügyfélkapun át érkezett küldeényeket a üködtető rendszer autoatikusan kezeli. 30. Az Önkorányzat részére cízett és kézbesített küldeény átvételére figyeleel a 29. ban egjelölt korányrendeletben foglaltakra is az Önkorányzati Hivatal postai eghatalazással rendelkező iratkezelője jogosult. A telefax küldeényeket az adott osztály telefax kezelője veszi át. Az ügyfél által szeélyesen benyújtott beadványt a cízett, az ü gy intéző, ennek hiányában az illetékes osztály ügykeze lője veszi át. Az átvett iratot a cízetthez, illetve a bontás ra jogosulthoz továbbítani kell. 31. Az átvevő, papíralapú iratok esetében az érkezés ódjának egfelelő, rendszeresített kézbesítőokányon olvasható aláírásával és az átvétel dátuának feltüntetésével iseri el az átvétel t. Ha az ügyfél az iratot szeélyesen vagy képviselő útján nyújtja be, kérésére az átvételt átvételi eliservénnyel; az átvétel tényének az ügyiraton vagy a ásodpéldányon aláírással való igazolással igazolni kell.

7 32. A beérkező elektronikus küldeényeket a központi iktatóba kell továbbítani. Elektronikus küldeényeknél a központi iktatóba érkezés esetén az erre kijelölt szeély elküldi a feladónak a küldeény átvételét igazoló elektronikus visszaigazolást 33. Elektronikus iratot gépi adathordozón átvenni vagy elküldeni csak papíralapú kísérő l appal lehet. Az adathordozót és a kísérőlapot, int iratot és ellékelt iratot kell kezelni. A kísérőlapon a cízés adatai ellett fel kell tüntetni a száítógépes adathordozón lévő irat(ok) tárgyát, a fájlnevét, fájltípusát, rendelkezike elektronikus aláírással és az adathordozó paraétereit. Átvételkor ellenőri zni kell a kísérőlapon feltüntetett azonosítók valóságtartalát 34. Az átvétel időpontját rögzíteni kell a küldeényen. Az "azonnal" és "sürgős" jel zésű hatósági küldeények átvételi idejét óra, perc pontossággal kell egjelölni. A küldeényt továbbítani kell a cízetthez, ill ető l eg azt a szignálásra jogosultnak soron kívül be kell utatni. 35. Az átvétel során ellenőrizni kell: a) a cízés alapján a küldeény átvételére való jogosultságot, b) a kézbes ítő okányon és a kü ldeényen lévő azonosító jel egegyezőségét, c) az iratot tartalazó zárt boríték, illetve egyéb zárt csoagolás sértetlenségét. 36. Az elektronikus úton, a ne biztonságos kézbesítési szolgáltatás, illetve az ÁNYK űr l ap benyújtás táogatás szolgáltatás igénybevételével egküldött küldeény átvételét eg kell tagadni, ha az biztonsági kockázatot jelent a fogadó szerv inforatikai rendszerére. A küldeény a fogadó szerv rendszerére biztonsági kockázatot jelent, ha a) a hatóság inforatikai rendszeréhez vagy azon keresztül ás inforatikai rendszerhez való jogosulatlan hozzáférés célját szolgálja, vagy b) az a) pontban eghatározott inforatikai rendszer üzeelésének vagy ás szeélyek hozzáférésének jogosulatlan akadályozására irányul, c) az a) pontban eghatározott inforatikai rendszerben lévő adatok jogosulatlan egváltoztatására, hozzáférhetetlenné tételére vagy törlésére irányul. 37. A küldeények átvételére jogosult az illetékes ve zető döntése szerint naponként többször, íg a táviratokat, e l ső bbségi küldeényeket "azonnal", vagy "s ürgős" vagy ás hasonló j e l zésű kü ldeényeket soron kívül továbbítja azok felbontásárajogosultnak. 38. Téves cízés, sikertelen vagy helytelen kézbesítés esetén a küldeényt azonnal továbbítani kell a cízetthez, vagy ha ez ne lehetséges: a) papíralapú küldeény esetén vissza kell küldeni a feladónak, b) elektronikus küldeény esetén a 335/2005. (XII.29.) Korányrendelet 25. (3) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni. Ha a feladó ne állapítható eg, a küldeényt a Korányrendelet 25. ( l) bekezdésben jelzett kivétellel, irattárazni és az irattári tervben eghatározott idő után selejtezni kell. 39. Az Önkorányzati Hivatal a feldolgozás 36. ban foglaltak szerinti elaradásának tényéről és annak okáról értesíti a kü l d őt. Ne köteles az Önkorányzati Hivatal értesíteni a feladót, ha korábban ár érkezett azonos je llegű biztonsági kockázatot tartalazó küldeény az adott küld őtől. ugyanazon feladó ugyanazon tartalú, te1jedelű küldeénye. Isét l ődésnek tekinthető

8 40. Sérült küldeény átvétele esetén a sérülés tényét az átvételi okányon jelölni kell, és a küldeény tartalát külön jegyzékben fel kell tüntetni. A egállapíthatóan hiányzó iratokról vagy ellék l etekről a feladót értesíteni kell. A küldeények felbontása 41. Az Önkorányzathoz érkezett küldeényeket az e feladattal a Főj egyző által egbízott szeély, a postabontó bontja fel és látja el érkeztető bél yegzőve l. 42. Felbontás nélkül dokuentáltan a cízettnek kell továbbítani: a) az "s.k." felbontásra, a képvise lők, ne képviselő bizottsági tagok, a nezetiségi önkorányzatok és tagjaik nevére szóló küldeényeket, b) a pályázatra utaló felirattal ellátottak küldeényeket, c) a Főjegyző által egjelölt ti sztségv i selők nevére cízett küldeényeket. 43. A felbontás nélkül átvett küldeények cízettje soron kívül köteles gondoskodni az általa átvett hivatalos küldeény jelen Iratkezelési Szabályzat szerinti további kezelésérő L 44. A küldeény felbontásakor e ll enőrizni kell a jelzett ellékletek eglétét és olvashatóságát Az esetlegesen felerülő probléák tényét jegyzőkönyv ben, az iraton vagy az e lőadói íven a keltezés pontos egjelölésével rögzíteni kel l. 45. Ha a benyújtott elektronikus irat az elektronikus tájékoztatásra vonatkozó szabályok alapján közzétett forátuot kezelő prograokkal ne nyitható eg, úgy az Önkorányzati Hivatal a küldőt aennyiben elektronikus válaszcíe isert az érkezéstől száított legkésőbb háro unkanapon belül elektronikus úton értesíti a küldeény érte l ezh etet l en ségéről és az általa használt és elvárt forátuokról 46. Az elektronikus iratot aláíró azonosítása az elektronikus aláírás e ll enőrzésén ek keretében, a hitelesítésszolgáltató útján történik. Aennyiben az elektronikus aláírás ne érvényes, abban az esetben az elektronikus iratot ne lehet az aláíróként egnevezett szeélyhez rendeltnek tekinteni, az iktatást ennek egfe le l ően ódosítani kell. 47. Ha a felbontás alkalával kiderül, hogy a küldeény pénzt, illetékbélyeget vagy egyéb értéket tartalaz, a felbontó az összeget, illetőleg a küldeény értékét köteles a küldeényen vagy feljegyzés forájában a küldeényhez csatoltan feltüntetni, és a pénzt, illetékbélyeget és egyéb értéket eliservény ellenében a pénzkezeléssei egbízott dolgozónak átadni. Az eliservényt az irathoz kell csatolni. 48. Aennyiben az irat benyújtásának időpo ntj ához jogkövetkezény fűződ i k vagy fű ző dhet, gondoskodni kell arról, hogy annak időpontja haradik fé l által egállapítható legyen. Papíralapú irat esetében aennyiben csak a borítékról állapítható eg az ügy szepontjából valaely fontos adat vagy tény, aely jogkövetkezénnyel bírhat, a borítékot a küldeényhez kell csatolni. Elektronikus úton érkezett irat esetében az elektronikus rendszer által autoatikusan generált, az elektronikus visszaigazolásban eghatározott id őpont az irányadó.

9 49. A küldeények téves felbontásakor, a borítékot újból le kell ragasztani, rá kell vezetni a felbontó nevét, a felbontás tényét a dátu egjelölésével, ajd a küldeényt a felvett jegyzőkönyvvel együtt sürgősen el kell juttatni a cízetthez. 50. A küldeény borítékját véglegesen az ügyirathoz kell csatolni, ha a) az ügyirat benyújtásának időpontjához jogkövetkezény fűződik, b) a beküldö nevét vagy pontos cíét csak a borítékróllehet egállapítani, c) a küldeény hiányosan vagy sérülten érkezett eg, d) bűncselekény vagy szabálysértés gyanúja erül fel, e) az "ajánlott" vagy "ajánlotttértivevény" posta jelzettel ellátott boríték. A küldeények érkeztetése 51. A papíralapú és elektronikus küldeények átvételét érkeztető nyilvántartás segítségével hitelesen dokuentálni, a beérkezés időpontjában érkezterni kell. Az érkeztetés az érkeztető bélyegzőnek az iratra való rányoása, az érkeztető szá adása, a nyilvántartás sorszáának rögzítése az iraton, az érkezett kü ldeény küldőjének, érkeztetőjének, be l ső cízettjének, az érkeztetés dátuának, a küldeény adathordozójának, fajtájának és érkezési ódjának nyilvántartásba vétele. 52. Az érkeztetés nyilvántartása fiiggetlenül az irat adathordozójától központi adatbázisban történik. Az érkeztetési sorszá évente eggyel kezdődően folyaatos. 53. A küldeények érkeztetése a küldeény fajtája, forátua szerint: a) Papíralapú küldeények, érkeztetéséta központi iktatóiroda végzi az átvétel igazolásával b) Az elektronikus postafiókra érkező elektronikus file (word, vagy ás forátuú dokuentu), érkeztetését az erre kijelölt iratkeze lő végzi a feladó által esetlegesen kért elektronikus átvételi visszaigazolással. Az ügyintéző kijelölése (szignálás) 54. Az iratkeze lő az érkezett iratot köteles a jogosult szervezeti egység vezetőjének vagy a vezető egbízottjának továbbítani, aki kijelöli az ügyintézést végző szeélyt (szignálás). Az így e lőkészített iratot az osztály ügykeze lőj én keresztül a központi iktató (iratkezelő) kapja eg. Az iktatást követően a központi iktató az osztályok részére az iratot visszajuttatja. Az ügy intézők részére az iktatott ügyirat előadói unkanaplóban kerül átadásra, elynek átvételét az ügy intéző sajátkezű aláírással igazolja. 55. Az irat szignálásárajogosult a) kijelöli az ügy intéző t (szervezeti egységet, vagy szeélyt), b) egjelöl i az elintézéssei kapcsolatos esetleges külön utasításait (feladatok, határidő, sürgősség i fok, stb), elyeket a szignálás idejének egjelölésével rávezet az e l őadói ívre és aláírja.

10 Az iktatás 56. (l) Az Önkorányzati Hivatalhoz érkező, illetve ott keletkező iratokat az 57. ban felsoroltak kivételével ha jogszabály ásként ne rendelkezik, iktatással kell nyilvántartani. A nyilvántartást úgy kell vezetni, hogy abból egállapítható legyen: a) az irat beérkezésének pontos ideje, b) az intézkedésre jogosult ügyi ntéző neve, c) az irat tárgya, d) az elintézés ódja, e) a kezelési feljegyzések, t) az irat holléte. (2) Elektronikus iktatórendszer érkeztető képern yő rovatait az iktatással egbízott iratkeze lő tölti ki az elektronikus iktatóprogra szerint. (3) Az elektronikus iktatórendszer az ügyirat tárgya, az ügyfél neve és azonosító adatai, az ügyintézési folyaat történései, az irat útjának nyoon követése alapján visszakeresési és listázási lehetőségeket biztosít (utatókönyv). 57. Ne kell iktatni, de külön jogszabályban eghatározott ódon kell nyilvántartani és kezelni: a) könyveket, tananyagokat; b) rekláanyago kat, tájékoztatókat; c) eghívókat, üdvözlő lapokat; d) ne szigorú száadású bizonylatokat; e) beutatásra vagy jóváhagyás céljából visszavárólag érkezett iratokat; t) nyugtákat, pénzügyi kiutatásokat, fizetésiszálakivonatokat, szálákat; g) unkaügyi nyilvántattásokat; h) anyagkezeléssei kapcsolatos nyilvántattásokat; i) közlönyöket, sajtóterékeket; j) visszaérkezett téttivevényeket és elektronikus visszaigazolásokat; k) iratkezelési szabályzatban eghatározott elektronikus küldeényeket. 58. Az iratkeze l ő n ek az iratokat a beérkezés napján, de l egkésőb b az azt követő unkanapon be kell iktatni. Soron kívül kell iktatni és továbbítani a h atá r i dős iratokat, táviratokat, e l sőbb ség i küldeényeket, a hivatalból tett intézkedéseket tartalazó "sü rgős" jel zés ű iratokat. Ha az irat unkaidőn kívüli időben érkezik, azt a következő unkanapon iktatni kell, s a tényleges érkezési, átvételi időpontot a egjegyzés rovatban inden esetben jelezni kell. Az iktatószá 59. Az iratokat, az ügyiratra, az ügyirathoz tartozó iratokra, illetve az ügy intézésére vonatkozó legfontosabb adatok rögzítésével, szervezeti egységenként egyed i azonosító száon kell iktatni. Az iktatószá: főszá alszárn l év l osztály beazonosítására szolgáló 3 j egyű szájegy. Az iktatószában szerep l ő, egyes osztályok beazonosítására szolgáló 3 jegyű szájegyeketjelen Iratkezelési Szabályzat 4. elléklete rögzíti.

11 60. Egy iratnak csak egy iktatószáa lehet. Téves iktatás esetén az iktatószá ne használható fel újra. 61. Az ugyanazon ügyben, ugyanabban az évben keletkezett iratokat egy főszáon kell nyilvántartani. 62. Az alszáokra tagolódó sorszárnos iktatásnál az egyedi ügyben keletkezett első irat önálló sorszáot, főszáot kap. Az Ugyben keletkező további iratváltás a főszá alszáain kerül nyilvántartásba. A főszáa l szárnos iktatás alkalazása esetén az Ugyirathoz tartozó iratokat a főszá alatt kiadott alszáokon, folyaatos, zárt, eelkedő sorszárnos rendszerben kell kiadni és nyilvántat1ani. Egy főszához korlátlan száú alszárn tartozhat. Új alszára kell iktatni inden beérkező és hivatalból kezdeényezett iratot. 63. Az ügy intézése során azonos tárgyban kiküldött egkeresésekre több szervtől, vagy szeé l ytő l érkező válaszok, jelentések nyilvántartására gyüjtő ívet lehet alkalazni. A gyüjtőívet a soron következő alszára kell iktatni, a beérkező válaszok a gyüjtőíven kerülnek nyilvántartásba. A gyűjtőívet az ügyirathoz kell csatolni. Iktatókönyv 64. Az Önkorányzati Hivatal elektronikus iktatás céljára száítógépes ügyviteli prograal vezérelt elektronikus iktatórendszerben vezetett iktatókönyvet (adatbázist) használ. 65. Az iktatókönyvnek legalább az alábbi adatokat kell tartalaznia, azok rendelkezésre állása esetén: a) iktatószá, b) iktatás időpontj a, c) beérkezés időpontja, ódja, érkeztetési azonosítója, d) adathordozó típusa (papíralapú, elektronikus), adathordozó fajtája, e) küldés időpontja, ódja, f) küldő adatai (név, cí), g) cízett adatai (név, cí), h) hivatkozási szá (idegen szá), i) ellékletek száa, típusa (papíralapú, elektronikus), j) ügyintéző neve és a szervezeti egység egnevezése, k) irat tárgya, l) e l ő és utáiratok iktatószáa, ) kezelési fe ljegyzések, n) intézés határideje, ódja és elintézés időpontja, o) irattári tétel szá, p) irattárba helyezés. 66. (l) A beérkező iratok iktatásakor az iraton el kell helyezni az iktatóbé l yegző lenyoatát és a lenyoat rovatait az iraton lévő szöveg zavarása nélkül kell kitölteni.

12 (2) Az iktatóbél yegző lenyoata tartalazza: a) a szerv nevét, székhelyét, b) az iktatás évét, hónapját, napját, c) az iktatás sorszáát, alszáának helyét, d) ellékletek száát. 67. Az iktatást olyan ódon kell elvégezni, hogy az iktatókönyvet az ügyintézés hiteles dokuentuaként lehessen használni. Az iratforgaiat inden esetben úgy kell dokuentálni, hogy egyé rte lűen bizonyítható legyen, ki, ikor, kinek továbbította, vagy adta át az iratokat. 68. Elektronikus iktatókönyvben a ódosításokat, tartaluk egőrzésével, a jogosultsággal rende l kező ügy intéző/ü gykeze l ő azonosítójával és a javítás idejének egjelölésével, naplózással dokuentálni kell. 69. Az elektronikus iktatókönyvet (adatbázist) az év utolsó unkanapján, az utolsó irat iktatása után le kell zárni. A progranak autoatikusan biztosítania kell, hogy a zárás után a rendszerbe ne lehessen több iratot iktatni. 70. Elektronikus iktatókönyv alkalazása esetén az iktatókönyv zárásának részeként el kell készíteni az elektronikus érkeztető nyilvántartásnak, az elektronikus iktatókönyvnek, azok adatálloányainak (cílista, tételszá, egő rzés, iratforgalo dokuentálásának inforációi) és az elektronikus dokuentuoknak az év utolsó unkanapi iktatási állapotát tükröző, az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló jogszabályban eghatározottak szerint archivált változatát. 71. Iktatás e lőtt az ügykezelő n ek eg kell állapítania, hogy az iratnak vane korábbi évre vonatkozó e l őirata. Aennyiben az irat iktatása ne lehetséges az előzény főszáá ra, rögzíteni kell az iktatókönyvben az e l ői rat iktatószáát, és az e lőzénynél a jelen irat iktatószáát, int az utóirat iktatószáát 72. ( l) Az e l őzényt ideiglenesen (csatolás), szükség esetén véglegesen (szerelés) az iktatott irathoz kell kapcsolni. (2) Az ügy lezárása után az összetartozó iratok véglegesen együtt aradnak, ezt az elektronikus iktatókönyvben jelölni kell. (3) Azokban az esetekben, aikor az e l ő iratok ne sze relhetők, azok hollétét fel kell tüntetni és ha az elő irat irattárban vagy határ i dőny il vántartásba n van, akkor az ügykezelő, ha pedig az e lőzény az ü gy intézőnél van, az ü gy intéző köteles azt az utóbb érkezett irathoz szerein i. 73. Elektronikus úton az Önkorányzati Hivatal által egadott fogadási círe érkező külön jogszabályban rögzített elektronikus okiratnak egfe l elő alakisággal rendelkező elektronikus iratokat annak beérkezésekor az azt fogadó papír alapon kinyotatja, annak iktatását jelen szabályzat alapján elvégzi. A külön jogszabályban eghatározott alakiságokkal rendelkező elektronikus okiratot elektronikus forátuban az erre a célra szolgáló tárhelyen tárolja.

13 74. Az ügyvitel segédeszközeként, a) az ügyirathoz tartozó iratok iktatásának, csatolásának és egyéb nyilvántartási adatoknak a feljegyzésére; b) az ügyintézői unka adinisztrálására, ügy intéző i, vezetői utasítások rögzítésére; c) az iratok fizikai egységének biztosítására előadói ívet kell használni. Az e l őadói ívet a hozzátartozó irattal együtt kell kezelni. 75. Az iratkezelő az előadói ívre a prograban az iratkezelés és Ugyintézés adatainak rögzítését követően rávezeti az alábbiakat: iktatószá, iktatás időpontja, előirat, irat tárgya, ügyintéző, osztály. 76. A szignált és nyilvántartásba vett iratokat az átvétel igazolása ellett az ügyintézőhöz kell továbbítani. 77. Az átvétel igazolása papíralapú ügyirat esetében az egyedi irat azonosítójának, az átvétel időpon tj ának feljegyzése és az átvevő aláírása ellenében, unkanapló útján történik. 78. Aennyiben az irat tartala alapján ás szervezeti egységet is érint, annak ásolatát át kell adni tájékoztatásra, egyeztetésre, részleges kiegészítésre, véleényezésre. Kiadányozás (aláírás, hitelesítés) 79. Külső szervhez vagy szeélyhez kiadányt csak hitelesen lehet továbbítani. 80. e in ősül kiadánynak: a) az elektronikus visszaigazolás, b) a fizetési azonosítóról és az iktatószáról szóló elektronikus tájékoztatás. 81. A kiadányokat (válaszleveleket és saját kezdeényezésű iratokat egyaránt) az Önkorányzat, illetve a Hivatal hivatalos nyotatványán (levélpapírjain) kell elkészíteni. 82. A kiadány hitelesítésére az Önkorányzat, illetve Hivatal hivatalos körbélyegzőjét kell használni. 83. Külső szervhez vagy szeélyhez küldendő iratot kiadányként csak kiadányozási joggal rendelkező szeély írhat alá. 84. Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a papíralapú irat akkor hiteles kiadány, ha a) azt az Önkorányzati Hivatal szervezeti és üködési szabályzatában eghatározott kiadányozási joggal rendelkező szeély saját kezűleg aláírja, és aláírása ellett a szerv hivatalos bé l yegző lenyoata szerepel, vagy b) a kiadányozási joggal rende l kező szeély neve ellett az "s. k." jelzés szerepel, az Önkorányzati Hivatal szervezeti és űködési szabályzatában eghatározott hitelesítésre felhatalazott szeély azt saját kezűleg aláírja, továbbá a felhatalazott szeély aláírása ellett a szerv hivatalos bélyegzőlenyoata szerepel.

Csanyteleki Polgármesteri Hivatal elektronikus Egyedi Iratkezelési Szabályzata

Csanyteleki Polgármesteri Hivatal elektronikus Egyedi Iratkezelési Szabályzata Polgáresteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 1) elléklete 7) függeléke Csanyteleki Polgáresteri Hivatal elektronikus Egyedi Iratkezelési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK Tartalojegyzék... 2 Levéltár

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 25-i ülésére 10. napirend

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 25-i ülésére 10. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 25-i ülésére 10. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Polgármesteri Hivatal iratkezelési

Részletesebben

Kerekegyháza Városi Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának

Kerekegyháza Városi Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának Kerekegyháza Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 10. (1) bekezdésében előírtak szerint

Részletesebben

Nemesbikki Közös Önkormányzati Hivatal. Egyedi Iratkezelési Szabályzata

Nemesbikki Közös Önkormányzati Hivatal. Egyedi Iratkezelési Szabályzata Nemesbikki Közös Önkormányzati Hivatal Egyedi Iratkezelési Szabályzata Hatályos: 20140208.tól. TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET 4 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az iratkezelési szabályzat hatálya 4 Az iratkezelés szabályozása

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. március 1-jétől. FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALNAK a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről

Részletesebben

12/2013. számú IRATKEZELÉSI RENDJÉRŐL A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL. Jegyzői Szabályzat. Ikt.sz: 3003-6/2013/Sz.

12/2013. számú IRATKEZELÉSI RENDJÉRŐL A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL. Jegyzői Szabályzat. Ikt.sz: 3003-6/2013/Sz. Ikt.sz: 3003-6/2013/Sz. 12/2013. számú Jegyzői Szabályzat A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL IRATKEZELÉSI RENDJÉRŐL (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Hatályos: 2014 SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Rudabánya Gvadányi József utca 47. IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Polgármesteri Hivatal Rudabánya Gvadányi József utca 47. IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Polgármesteri Hivatal Rudabánya Gvadányi József utca 47. IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Nagyecsed Város Önkormányzatának. a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló

Nagyecsed Város Önkormányzatának. a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló Nagyecsed Város Önkormányzatának a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 10. (1) bekezdésében előírtak szerint készített EGYEDI IRATKEZELÉSI

Részletesebben

HERNÁDCÉCE-KORLÁT-VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNZYATOK KÖRJEGYZŐI HIVATALÁNAK Iratkezelési szabályzata

HERNÁDCÉCE-KORLÁT-VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNZYATOK KÖRJEGYZŐI HIVATALÁNAK Iratkezelési szabályzata HERNÁDCÉCE-KORLÁT-VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNZYATOK KÖRJEGYZŐI HIVATALÁNAK Iratkezelési szabályzata A közfeladatokat ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Kormányrendelet

Részletesebben

FOGALOMTÁR (1. számú melléklet) 37 HOZZÁFÉRÉSI JOGOSULTSÁG KÉRŐ ADATLAP (2. számú melléklet) 45 IRATMINTATÁR (3. számú melléklet) 46

FOGALOMTÁR (1. számú melléklet) 37 HOZZÁFÉRÉSI JOGOSULTSÁG KÉRŐ ADATLAP (2. számú melléklet) 45 IRATMINTATÁR (3. számú melléklet) 46 SEGÉDANYAG a községi, városi, megyei jogú városi, fővárosi kerületi, valamint a fővárosi és a megyei önkormányzat képviselő-testülete hivatala által elkészítendő (elektronikus/papír) Egyedi Iratkezelési

Részletesebben

Aggtelek Jósvafő -Teresztenye Községi Önkormányzatok Körjegyzőségének. Iratkezelési szabályzata

Aggtelek Jósvafő -Teresztenye Községi Önkormányzatok Körjegyzőségének. Iratkezelési szabályzata Aggtelek Jósvafő -Teresztenye Községi Önkormányzatok Körjegyzőségének Iratkezelési szabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános szabályok 1-2 A szabályzat hatálya A szabályzat tartalma 2. Az iratkezelés szervezete

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 1 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat és

Részletesebben

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 7562 Segesd, Szabadság tér 1. 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. 7543 Beleg, Kossuth u.97. Telefon:82/733-402 Telefax:82/598-001 E-mail: segesd@latsat.hu 1/2014. (XII.1.) számú

Részletesebben

Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége

Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége 7562 Segesd, Szabadság tér 1. 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. 7543 Beleg, Kossuth u.97. Telefon:82/733-402 Telefax:82/598-001 E-mail: segesd@latsat.hu 6/2012.

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. január 1. napjától 1 A közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyagok védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény, a

Részletesebben

Farkasréti Általános Iskola. Iratkezelési Szabályzata

Farkasréti Általános Iskola. Iratkezelési Szabályzata F a r k a s r é t i Á l t a l á n o s I s k o l a Alapítva: 1931 1 1 1 2 B u d a p e s t, É r d i ú t 2. Tel. 319-3269 3269 Fax: 309-5050 www.farkasret-isi.hu Farkasréti Általános Iskola Iratkezelési Szabályzata

Részletesebben

Iratkezelési Szabályzat

Iratkezelési Szabályzat Iratkezelési Szabályzat 2012. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 5 2. Értelmező rendelkezések... 5 3. Az iratkezelés belső felügyelete... 10 4. Az iratkezelés megszervezése... 11 5. A küldemények átvétele...

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM IRATKEZELÉSI RENDJE

Az ÓBUDAI EGYETEM IRATKEZELÉSI RENDJE 2. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 31. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM IRATKEZELÉSI RENDJE BUDAPEST, 2014. január TARTALOMJEGYZÉK Az iratkezelés

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM IRATKEZELÉSI RENDJE

Az ÓBUDAI EGYETEM IRATKEZELÉSI RENDJE 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 31. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM IRATKEZELÉSI RENDJE BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK Az iratkezelés

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA IRATKEZELÉSI RENDJE

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA IRATKEZELÉSI RENDJE 5. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 31. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA IRATKEZELÉSI RENDJE BUDAPEST, 2008. október

Részletesebben

DEBRECENI FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM ADATKEZELÉSI ÉS ÜGYVITELI, IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

DEBRECENI FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM ADATKEZELÉSI ÉS ÜGYVITELI, IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT DEBRECENI FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM ADATKEZELÉSI ÉS ÜGYVITELI, IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2. sz. melléklete OM azonosító kód: 031198 Elfogadva: 2014. augusztus 28. Hatálybalépés

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 12. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Iratkezelési Szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 12. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Iratkezelési Szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 12. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Iratkezelési Szabályzata 2012. A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyagok

Részletesebben

9/1999. (IV. 14.) EüM rendelet az egészségügyi intézmények iratkezelési mintaszabályzatáról

9/1999. (IV. 14.) EüM rendelet az egészségügyi intézmények iratkezelési mintaszabályzatáról 9/1999. (IV. 14.) EüM rendelet az egészségügyi intézmények iratkezelési mintaszabályzatáról A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések MELLÉKLET I. IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Általános rendelkezések 1. Az Iskola iratkezelési szabályzata - a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény

Részletesebben

IRATKEZELÉSI ÉS IKTATÁSI SZABÁLYZAT

IRATKEZELÉSI ÉS IKTATÁSI SZABÁLYZAT IRATKEZELÉSI ÉS IKTATÁSI SZABÁLYZAT A Szervezeti és Működési Szabályzat. 3. számú melléklete Készítette: Bakos Erika Ellenőrizte: Rab Zoltán Felülvizsgálata és karbantartása a jogszabályi változások függvényében,

Részletesebben

Magyar Idegenforgalmi és Területfejlesztési Közhasznú Egyesület IRATKEZELÉSI ÉS IKTATÁSI SZABÁLYZAT

Magyar Idegenforgalmi és Területfejlesztési Közhasznú Egyesület IRATKEZELÉSI ÉS IKTATÁSI SZABÁLYZAT Magyar Idegenforgalmi és Területfejlesztési Közhasznú Egyesület IRATKEZELÉSI ÉS IKTATÁSI SZABÁLYZAT BEVEZETŐ RÉSZ A Magyar Idegenforgalmi és Területfejlesztési Közhasznú Egyesület Iratkezelési Szabályzatának

Részletesebben

Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Irodájának. Iratkezelési Szabályzata. Hatályos: 2011. március 30.

Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Irodájának. Iratkezelési Szabályzata. Hatályos: 2011. március 30. Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Irodájának Iratkezelési Szabályzata Hatályos: 2011. március 30. 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szabályzat hatálya a. A szabályzat a nyílt iratok

Részletesebben

ÜGYVITEL, ÜGYIRATKEZELÉS

ÜGYVITEL, ÜGYIRATKEZELÉS ÜGYVITEL, ÜGYIRATKEZELÉS I. A közigazgatási ügyvitel helye, szerepe Szervezetek 2 fő feladatrendszere 1. Alap vagy szakmai feladatok A szervezet azért végzi, hogy megvalósítsa azt a célt, amelynek érdekében

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest 2007 1 A Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolájának rektora a Főiskola Szervezeti

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 14. sz. melléklet Jálics Ernő Általános és Szakképző Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Diákotthon, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Nevelési Tanácsadó 7530 Kadarkút, Fő u. 1. IRATKEZELÉSI

Részletesebben