13/2015. (V.l8.) szám ú FŐJEGYZŐ! UTASÍTÁS. A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "13/2015. (V.l8.) szám ú FŐJEGYZŐ! UTASÍTÁS. A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal"

Átírás

1 13/20. (V.l8.) szá ú FŐJEGYZŐ! UTASÍTÁS A Heves Megyei Önkorányzati Hivatal köziratokról, a közlevéltárakról és a agánlevéltári anyag védelérő l szó1ó évi LXVI. törvény l O. (l) bekezdésében előírtak szerint készített Egyedi Iratkezelési Szabályzata A köziratokról, a közlevéltárakról és a agánlevéltári anyag védelérő l szóló évi LXVI. törvény 10. (l) bekezdésében biztosított jogköröben eljárva az egyedi iratkezelési szabályzattal egyetértek. C lj.. \. ~v Dr. Szabó Jolán L\ Magyar Nezeti Levéltár Heves Megyei Levéltárának igazgatója A köziratokról, a közlevéltárakról és a agánlevéltári anyag védeléről szóló évi LXVI. törvény 10. (l) bekezdésében biztosított jogköröben eljárva az egyedi iratkezelési szabályzattal a Magyar Nezeti Levéltár Heves Megyei Levéltárával együttesen egyetértek: Eger, :.. :.. :... hó.:.:.. nap... ~ ~ci Kol'llJ.~ 'l:. '\:,/t:'' )t.," : ~~ :'.~ l~v, ;;; Dr. Pajtók Gábor A.t Heves Megyei Korányhivatal Korányegbízott

2 I. FEJEZET ÁLTALÁNOSRENDELKEZÉSEK l. A Heves Megyei Önkorányzat és H ivatala (a továbbiakban együtt: Önkorányzati Hivatal) egyedi iratkezelési szabályzata (a továbbiakban: Iratkezelési Szabályzat) a) a köziratokról, a közlevéltárakról és a agánlevéltári anyag védeléről szóló évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 10. ának (l) bekezdése, b) közfeladatot ellátó szetveknél alkalazható iratkezelési szaftverekkel szeben táasztott követelényekről szóló 27/2014. (IV.18.) KIM rendelet, c) az önkorányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendelet, d) a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követe l é nye iről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korányrendelet, és e) az Önkorányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezése alapján a Magyar Nezeti Levéltár Heves Megyei Levéltára és a Heves Megyei Korányhivatal vezetőjének egyetértésével készült. Az Iratkezelési Szabályzat hatálya 2. ( l) Az Iratkezelési Szabályzat hatálya kitetjed az Önkorányzati Hivatalnál keletkező, oda érkező, illetve onnan kienő valaennyi iratra, az Önkorányzati Hivatal vezetőjére, köztisztvise l őjére, unkavállalójára (továbbiakban együtt: ügyintéző) és közszolgálati ügykezelőj ére. (2) Az Iratkezelési Szabályzat rendelkezéseit a inősített iratokra és azok kezelési rendjére a in ősített adat védel éről szóló évi CLV. törvényben, a Nezeti Biztonsági Felügyelet üködésének, valaint a inősített adat kezelésének rendj érő l szóló 90/20 l O. (Ill.26.) korányrendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalazni. (3) A Heves Megyei Önkorányzati Hivatalnál alkalazott EIktat egnevezesu, negyedévente frissülő, jelen szabályzat hatályba lépésekor verziószáú iratkezelési progra egfelel a közfeladatot ellátó szerveknél alkalazható iratkezelési szaftverekkel szeben táasztott követelényekről szóló 27/2014. (IV.18.) KIM rendeletnek. Az iratkezelés szabályozása 3. Az Iratkezelési Szabályzat az iratok biztonságos őrzésé n e k ódját, rendszerezését, nyilvántartását, segédletekkel ellátását, irattározását, selejtezését és levéltárba történő átadását szabályozza. 4. (l ) Jelen Iratkezelési Szabályzat szerves egységet képez az Ltv. 10. (5) bekezdésének felhatalazása alapján a köziratok kezelésének szakai irányításáért felelős iniszterrel és a kultúráért fe l elős iniszterrel egyetértésben kiadott egységes irattári tervvel. (2) Jelen Iratkezelési Szabályzatban használt fogalaktárát a Szabályzat l. elléklete rögzíti.

3 Az iratkezelés szervezete 5. Az iratkezelés központilag az Önkorányzati Hivatal központi iktatójában a Jogi és Szervezési Osztályon történik. 6. (l) A központi iktatóban az iktatás elektronikus úton, iratkezelési progra (továbbiakban: elektronikus iktatórendszer) használatával történik. (2) Az Iratkezelési szabályzatot évente felül kell vizsgálni és a szükség esetén ódosítani kell. Az irattári terv az Iratkezelési szabályzat köte l ező ellékletét képezi, elyet évente felül kell vizsgálni, az irattári tervet az Önkorányzati Hivatal fe ladat és hatáskörében bekövetkezett változás vagy az ő rzés i idő egváltozása esetén ódosítani kell. (3) Az Önkorányzati Hivatalnál alkalazandó egységes irattári tervet jelen Iratkezelési Szabályzat 3. elléklete rögzíti. Az iratkezelés felügyelete 7. Az egységes és szabá l yszerű ügyiratkezelési gyakorlatot a Főjegyző felügyeli. A Főjegyzőt az iratkezelés felügyeletében tartós távollétesetén az Aljegyző helyettesíti. 8. A Főjegyző gondoskodik a) az iratkezelési szabályzat e l készítéséről, végrehajtásának rendszeres ellenő rzésé ről, évente történ ő felülvizsgálatáról, intézkedik a szabálytalanságok egszüntetéséről, szükség esetén kezdeényezi a szabályzat ódosítását; b) az iratkezelést végző, vagy azért felelős szeélyek szakai képzéséről és továbbképzéséről ; c) az iratkezelési segédeszközök (iktatókönyv, név és tárgyutató, kézbesítőkönyv, iratrniák és foranyotatványok, száítástechnikai prograok, adathordozék stb.) biztosításáról; d) az elektronikus iratkezelési szaftver hozzáférési jogosultságainak, az egyedi azonosítóknak, a helyettesítési jogoknak, a kül ső és a belső név és cítáraknak naprakészen tartásáról, az üzeeltetési és adatbiztonsági követelén ye kről, és azok betartásáról; e) a hivatalos és szeélyes elektronikus postafiókok szabályozott űködésérő l ; t) az elektronikus úton történő kapcsolattartás esetén annak szervezeten belüli űködtetésérő l ; g) az egyéb jogszabályokban eghatározott iratkezelést érintő feladatokról. A jogosultságok kezelésének szabályai 9. (l) Az elektronikus iktatórendszer kezeléséhez kapcsolódó teljeskörű jogosultsággal az iratkeze l ői feladatok ellátásával Főjegyző által egbízott szeély (továbbiakban: iratkeze lő) rendelkezik. (2) A felhasználónévhez és jelszóhoz kötött jogosultságok iktatórendszerben tötténő beállítása, illetve ódosítása a Főjegyző i engedélyezést követően a rendszergazda feladata. (3) Az iratkezelési szaftver e l eei ről (alkalazások, adatok, operációs rendszer és környezetük) olyan entési renddel és biztonsági entésekkel kell rendelkezni, aelyek biztosítják azok helyreállítását.

4 (4) Az elektronikus iktatórendszer inden felhasználójának szeély szerint azonosítottnak kell lennie. Az azonosított hozzáférést és a hozzáférési jogosultság változtatását naplózni kell. (5) Gondoskodni kell az iratkezelési rendszer valaennyi eseényének naplózásáról 10. Az ügyintéző feladata: a) döntés a csatolt előzényiratok végleges szerelésérő l, b) az ügyirat tisztázása, c) az irattári tételszá eghatározása, d) az előadói ív belső oldalának vezetése, e) egyéb ügykezelői utasítások egadása. ll. Az iratkezelő feladata: a) a szervezeti egységeknél készült és ás szervtől, illetve szeélytől érkezett küldeény(ek) átvétele, (bontása), nyilvántartása (érkeztetés, illetve iktatás), továbbítása, postázása, irattározása, őrzése és selejtezése, valaint ezek ellenőrzése, b) az irat kiadása és vissza vétele. II. FEJEZET AZ IRATOK KEZELÉSÉNEK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI Az iratok rendszerezése 12. Az Önkorányzati Hivatal feladat és hatáskörébe tartozó ügyek intézésének áttek inthetősége érdekében az azonos ügyre egy adott tárgyra vonatkozó iratokat egy irategységként, ügyiratként kell kezelni. A több fázisban intézett ügyek egyes fázisaiban keletkezett iratok ügyiraton belüli irategységnek, ügyiratdarabnak in ősü lnek. 13. (l) A papíralapú ügyirat fi zikai együttkezelése az előadói ívben történik. Az e l őadó i ívben a kezdőirat a legalsó, a legnagyobb alszáú irat vagy a kiadánytervezet a l egfelső. (2) Az E l őadó i ív belső oldalán fel kell tüntetni az adott főszához tartozó valaennyi alszáot, a hozzá tartozó unkanapló sorszáát, az iktatás dátuát, az expediálást, és valaennyi belső oldalon szerepl ő adott ügyre vonatkozó adatot. 14. Az ügyiratokat, valaint az önkorányzati hivatal irattári anyagába tartozó egyéb ás iratokat ég irattárba helyezésuk e l őtt az irattári terv alapján kell az irattári tételekbe sorolni, és irattári tételszáal e llátni.. Az ügyvitelhez ár ne szükséges, irattározási utasítással ellátott ügyiratokat az irattárban, az irattári tételszá szerinti rendszerben kell elhelyezni. Az iratok nyilvántartása és az iratforgalo dokuentálása 16. Az Önkorányzati Hivatalhoz érkező, ott ke l etkező, illetve az onnan kienő iratokat az azonosításhoz szükséges és az ügy intézésére vonatkozó legfontosabb adatok rögzítésével az e célra rendszeresített papíralapú, vagy elektronikus nyilvántartásban kell vezetni.

5 17. Az egységes irattári terv szerinti érdei ügyintézést igénylő iratokat iktatással kell nyilvántartásba venni. Az iktatást olyan ódon kell végezni, hogy az elektronikus iktatórendszer teljes adatbázisát az Ugyintézés hiteles dokuentuaként lehessen használni. 18. Az iratforgalo keretében az iratok átadásátátvételét inden esetben úgy kell végezni, hogy egyértelüen bizonyítható legyen az átadó, átvevő szeélye, az átadás időpontja és ódja. 19. Az iratok nyilvántartásba vételével, iktatásával és az iratforgalo dokuentálásával biztosítani kell, hogy az ügyintézés folyaata, és az iratok szervezeten belüli útja pontosan követhető és e llenőrizhető, az iratok holléte pedig naprakészen egállapítható legyen. Hozzáférés az iratokhoz, az iratok védele 20. Az iktatásnak lehető l eg kulön helyiséget kell kijelölni, i ll ető l eg a helyiséget úgy kell kialakítani, hogy az iratok tárolása az egyéb tevékenységtől (átadásátvétel stb.) elkülönítetten történjen. 21. Az Önkorányzati Hivatal irattári anyagának használata ódjára nézve az inforációs önrendelkezési jogról és az inforációszabadságrói szóló 20 ll. évi CXII. törvény és annak alapján kiadott, a közérdekű adatok egiserésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló szabályzat egfe l elően irányadó. 22. Az ügyintézők és iratkezelő fegyeli fele l ősségge l tartozik a rábízott iratokért 23. Az ügyfélnek és képviselőjének a rá vonatkozó iratha való betekintést és a ásolatkészítést úgy kell biztosítani, hogy azzal ások szeélyiségi jogai ne sérüljenek. Ennek rendjét a vezetők az irányadó és hatályos jogszabályok figyelebevételével határozzák eg. 24. Az iratkölcsönzés az adatvédelere vonatkozó e l őírásokra figyeleel ásolattal is teljesíthető. 25. A papíralapú dokuenturól történő elektronikus ásolatkészítés során a ásolatkész ítő biztosítja a papíralapú dokuentu és az elektronikus ásolat képi vagy tartali egfelelését, és azt, hogy inden az aláírás elhelyezését követően az elektronikus ásolaton tett ódosítás érzékelhető legyen. 26. A betekintéseket, kölcsönzéseket, ásolatok készítését utólagosan is ellenőrizhető ódon, papíralapon az ügyiratok között és az elektronikus iktatórendszerben egyaránt dokuentálni kell. 27. Azoknak a ne se t ejtezhető iratoknak a használatát, aelyek az Ltv. 22. (l) bekezdésében eghatározott kutatási korlátozási idő eltelte után is az Önkorányzati Hivatal őr izetében aradnak, a közlevéltárakban lévő anyagra vonatkozó szabályok szerint kell biztosítan i. 28. Az iratokhoz a kiadányozó döntése alapján az alábbi kezelési utasítások alkalazhatók: a) " Sajátkezű felbontásra!", b) " Más szervnek ne adható át!", c ) " N e aso ' Ih ato. ' '",

6 d) "Kivonat ne készíthető!", e) "Eiolvasás után visszaküldendő!", f) "Zárt borítékban tárolandó!" (a kezelésére vonatkozó utasítások egjelölésével), g) valaint ás, az adathordozó sajátosságától függő egyéb szükséges utasítás. A kezelési utasítások ne korlátozhatják a közérdekű adatok egiserését. III. FEJEZET AZ IRATKEZELÉSFOLYAMATA A küldeények átvétele 29. Az Önkorányzati Hivatalhoz érkezett küldeények átvételére való jogosultság és az átvétellel kapcsolatos teendők a küldeény érkezésének ódja szerint az alábbiak: a) a Magyar Posta Zrt. útján érkező küldeények átvétele a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatások részletes szabályairól, valaint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható kü ldeényekről szóló 335/2012. (XII.4.) korányrendeletben eghatározottak szerint történik; b) külön kézbesités, futárszolgálat, útján érkező küldeények átvételére eghatalazott szeélyt kell kijelölni, aki az átvételt aláírásával dokuentálja; c) szeélyesen kézbesített küldeények átvétele esetén az azzal egbízott az átvételi igazolás kiadására is jogosult; d) unkaidőn túl érkezett ki11deények átvételére állandó portaszolgálat esetén a portásnak egbízást célszerű adni; Aennyiben az irat hivatali i dőn túl érkezik, az átvevő köteles azt az átvételt követő első unkanap kezdetén a cízettnek, vagy a postabontásért felelős szeélynek, szervezeti egységnek átadákönyvben dokuentáltan átadni. e) elektronikus úton érkezett küldeények átvételére központi postafiókot kell az elektronikus rendszerben üzeeltetni, f) az ügyfélkapun át érkezett küldeényeket a üködtető rendszer autoatikusan kezeli. 30. Az Önkorányzat részére cízett és kézbesített küldeény átvételére figyeleel a 29. ban egjelölt korányrendeletben foglaltakra is az Önkorányzati Hivatal postai eghatalazással rendelkező iratkezelője jogosult. A telefax küldeényeket az adott osztály telefax kezelője veszi át. Az ügyfél által szeélyesen benyújtott beadványt a cízett, az ü gy intéző, ennek hiányában az illetékes osztály ügykeze lője veszi át. Az átvett iratot a cízetthez, illetve a bontás ra jogosulthoz továbbítani kell. 31. Az átvevő, papíralapú iratok esetében az érkezés ódjának egfelelő, rendszeresített kézbesítőokányon olvasható aláírásával és az átvétel dátuának feltüntetésével iseri el az átvétel t. Ha az ügyfél az iratot szeélyesen vagy képviselő útján nyújtja be, kérésére az átvételt átvételi eliservénnyel; az átvétel tényének az ügyiraton vagy a ásodpéldányon aláírással való igazolással igazolni kell.

7 32. A beérkező elektronikus küldeényeket a központi iktatóba kell továbbítani. Elektronikus küldeényeknél a központi iktatóba érkezés esetén az erre kijelölt szeély elküldi a feladónak a küldeény átvételét igazoló elektronikus visszaigazolást 33. Elektronikus iratot gépi adathordozón átvenni vagy elküldeni csak papíralapú kísérő l appal lehet. Az adathordozót és a kísérőlapot, int iratot és ellékelt iratot kell kezelni. A kísérőlapon a cízés adatai ellett fel kell tüntetni a száítógépes adathordozón lévő irat(ok) tárgyát, a fájlnevét, fájltípusát, rendelkezike elektronikus aláírással és az adathordozó paraétereit. Átvételkor ellenőri zni kell a kísérőlapon feltüntetett azonosítók valóságtartalát 34. Az átvétel időpontját rögzíteni kell a küldeényen. Az "azonnal" és "sürgős" jel zésű hatósági küldeények átvételi idejét óra, perc pontossággal kell egjelölni. A küldeényt továbbítani kell a cízetthez, ill ető l eg azt a szignálásra jogosultnak soron kívül be kell utatni. 35. Az átvétel során ellenőrizni kell: a) a cízés alapján a küldeény átvételére való jogosultságot, b) a kézbes ítő okányon és a kü ldeényen lévő azonosító jel egegyezőségét, c) az iratot tartalazó zárt boríték, illetve egyéb zárt csoagolás sértetlenségét. 36. Az elektronikus úton, a ne biztonságos kézbesítési szolgáltatás, illetve az ÁNYK űr l ap benyújtás táogatás szolgáltatás igénybevételével egküldött küldeény átvételét eg kell tagadni, ha az biztonsági kockázatot jelent a fogadó szerv inforatikai rendszerére. A küldeény a fogadó szerv rendszerére biztonsági kockázatot jelent, ha a) a hatóság inforatikai rendszeréhez vagy azon keresztül ás inforatikai rendszerhez való jogosulatlan hozzáférés célját szolgálja, vagy b) az a) pontban eghatározott inforatikai rendszer üzeelésének vagy ás szeélyek hozzáférésének jogosulatlan akadályozására irányul, c) az a) pontban eghatározott inforatikai rendszerben lévő adatok jogosulatlan egváltoztatására, hozzáférhetetlenné tételére vagy törlésére irányul. 37. A küldeények átvételére jogosult az illetékes ve zető döntése szerint naponként többször, íg a táviratokat, e l ső bbségi küldeényeket "azonnal", vagy "s ürgős" vagy ás hasonló j e l zésű kü ldeényeket soron kívül továbbítja azok felbontásárajogosultnak. 38. Téves cízés, sikertelen vagy helytelen kézbesítés esetén a küldeényt azonnal továbbítani kell a cízetthez, vagy ha ez ne lehetséges: a) papíralapú küldeény esetén vissza kell küldeni a feladónak, b) elektronikus küldeény esetén a 335/2005. (XII.29.) Korányrendelet 25. (3) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni. Ha a feladó ne állapítható eg, a küldeényt a Korányrendelet 25. ( l) bekezdésben jelzett kivétellel, irattárazni és az irattári tervben eghatározott idő után selejtezni kell. 39. Az Önkorányzati Hivatal a feldolgozás 36. ban foglaltak szerinti elaradásának tényéről és annak okáról értesíti a kü l d őt. Ne köteles az Önkorányzati Hivatal értesíteni a feladót, ha korábban ár érkezett azonos je llegű biztonsági kockázatot tartalazó küldeény az adott küld őtől. ugyanazon feladó ugyanazon tartalú, te1jedelű küldeénye. Isét l ődésnek tekinthető

8 40. Sérült küldeény átvétele esetén a sérülés tényét az átvételi okányon jelölni kell, és a küldeény tartalát külön jegyzékben fel kell tüntetni. A egállapíthatóan hiányzó iratokról vagy ellék l etekről a feladót értesíteni kell. A küldeények felbontása 41. Az Önkorányzathoz érkezett küldeényeket az e feladattal a Főj egyző által egbízott szeély, a postabontó bontja fel és látja el érkeztető bél yegzőve l. 42. Felbontás nélkül dokuentáltan a cízettnek kell továbbítani: a) az "s.k." felbontásra, a képvise lők, ne képviselő bizottsági tagok, a nezetiségi önkorányzatok és tagjaik nevére szóló küldeényeket, b) a pályázatra utaló felirattal ellátottak küldeényeket, c) a Főjegyző által egjelölt ti sztségv i selők nevére cízett küldeényeket. 43. A felbontás nélkül átvett küldeények cízettje soron kívül köteles gondoskodni az általa átvett hivatalos küldeény jelen Iratkezelési Szabályzat szerinti további kezelésérő L 44. A küldeény felbontásakor e ll enőrizni kell a jelzett ellékletek eglétét és olvashatóságát Az esetlegesen felerülő probléák tényét jegyzőkönyv ben, az iraton vagy az e lőadói íven a keltezés pontos egjelölésével rögzíteni kel l. 45. Ha a benyújtott elektronikus irat az elektronikus tájékoztatásra vonatkozó szabályok alapján közzétett forátuot kezelő prograokkal ne nyitható eg, úgy az Önkorányzati Hivatal a küldőt aennyiben elektronikus válaszcíe isert az érkezéstől száított legkésőbb háro unkanapon belül elektronikus úton értesíti a küldeény érte l ezh etet l en ségéről és az általa használt és elvárt forátuokról 46. Az elektronikus iratot aláíró azonosítása az elektronikus aláírás e ll enőrzésén ek keretében, a hitelesítésszolgáltató útján történik. Aennyiben az elektronikus aláírás ne érvényes, abban az esetben az elektronikus iratot ne lehet az aláíróként egnevezett szeélyhez rendeltnek tekinteni, az iktatást ennek egfe le l ően ódosítani kell. 47. Ha a felbontás alkalával kiderül, hogy a küldeény pénzt, illetékbélyeget vagy egyéb értéket tartalaz, a felbontó az összeget, illetőleg a küldeény értékét köteles a küldeényen vagy feljegyzés forájában a küldeényhez csatoltan feltüntetni, és a pénzt, illetékbélyeget és egyéb értéket eliservény ellenében a pénzkezeléssei egbízott dolgozónak átadni. Az eliservényt az irathoz kell csatolni. 48. Aennyiben az irat benyújtásának időpo ntj ához jogkövetkezény fűződ i k vagy fű ző dhet, gondoskodni kell arról, hogy annak időpontja haradik fé l által egállapítható legyen. Papíralapú irat esetében aennyiben csak a borítékról állapítható eg az ügy szepontjából valaely fontos adat vagy tény, aely jogkövetkezénnyel bírhat, a borítékot a küldeényhez kell csatolni. Elektronikus úton érkezett irat esetében az elektronikus rendszer által autoatikusan generált, az elektronikus visszaigazolásban eghatározott id őpont az irányadó.

9 49. A küldeények téves felbontásakor, a borítékot újból le kell ragasztani, rá kell vezetni a felbontó nevét, a felbontás tényét a dátu egjelölésével, ajd a küldeényt a felvett jegyzőkönyvvel együtt sürgősen el kell juttatni a cízetthez. 50. A küldeény borítékját véglegesen az ügyirathoz kell csatolni, ha a) az ügyirat benyújtásának időpontjához jogkövetkezény fűződik, b) a beküldö nevét vagy pontos cíét csak a borítékróllehet egállapítani, c) a küldeény hiányosan vagy sérülten érkezett eg, d) bűncselekény vagy szabálysértés gyanúja erül fel, e) az "ajánlott" vagy "ajánlotttértivevény" posta jelzettel ellátott boríték. A küldeények érkeztetése 51. A papíralapú és elektronikus küldeények átvételét érkeztető nyilvántartás segítségével hitelesen dokuentálni, a beérkezés időpontjában érkezterni kell. Az érkeztetés az érkeztető bélyegzőnek az iratra való rányoása, az érkeztető szá adása, a nyilvántartás sorszáának rögzítése az iraton, az érkezett kü ldeény küldőjének, érkeztetőjének, be l ső cízettjének, az érkeztetés dátuának, a küldeény adathordozójának, fajtájának és érkezési ódjának nyilvántartásba vétele. 52. Az érkeztetés nyilvántartása fiiggetlenül az irat adathordozójától központi adatbázisban történik. Az érkeztetési sorszá évente eggyel kezdődően folyaatos. 53. A küldeények érkeztetése a küldeény fajtája, forátua szerint: a) Papíralapú küldeények, érkeztetéséta központi iktatóiroda végzi az átvétel igazolásával b) Az elektronikus postafiókra érkező elektronikus file (word, vagy ás forátuú dokuentu), érkeztetését az erre kijelölt iratkeze lő végzi a feladó által esetlegesen kért elektronikus átvételi visszaigazolással. Az ügyintéző kijelölése (szignálás) 54. Az iratkeze lő az érkezett iratot köteles a jogosult szervezeti egység vezetőjének vagy a vezető egbízottjának továbbítani, aki kijelöli az ügyintézést végző szeélyt (szignálás). Az így e lőkészített iratot az osztály ügykeze lőj én keresztül a központi iktató (iratkezelő) kapja eg. Az iktatást követően a központi iktató az osztályok részére az iratot visszajuttatja. Az ügy intézők részére az iktatott ügyirat előadói unkanaplóban kerül átadásra, elynek átvételét az ügy intéző sajátkezű aláírással igazolja. 55. Az irat szignálásárajogosult a) kijelöli az ügy intéző t (szervezeti egységet, vagy szeélyt), b) egjelöl i az elintézéssei kapcsolatos esetleges külön utasításait (feladatok, határidő, sürgősség i fok, stb), elyeket a szignálás idejének egjelölésével rávezet az e l őadói ívre és aláírja.

10 Az iktatás 56. (l) Az Önkorányzati Hivatalhoz érkező, illetve ott keletkező iratokat az 57. ban felsoroltak kivételével ha jogszabály ásként ne rendelkezik, iktatással kell nyilvántartani. A nyilvántartást úgy kell vezetni, hogy abból egállapítható legyen: a) az irat beérkezésének pontos ideje, b) az intézkedésre jogosult ügyi ntéző neve, c) az irat tárgya, d) az elintézés ódja, e) a kezelési feljegyzések, t) az irat holléte. (2) Elektronikus iktatórendszer érkeztető képern yő rovatait az iktatással egbízott iratkeze lő tölti ki az elektronikus iktatóprogra szerint. (3) Az elektronikus iktatórendszer az ügyirat tárgya, az ügyfél neve és azonosító adatai, az ügyintézési folyaat történései, az irat útjának nyoon követése alapján visszakeresési és listázási lehetőségeket biztosít (utatókönyv). 57. Ne kell iktatni, de külön jogszabályban eghatározott ódon kell nyilvántartani és kezelni: a) könyveket, tananyagokat; b) rekláanyago kat, tájékoztatókat; c) eghívókat, üdvözlő lapokat; d) ne szigorú száadású bizonylatokat; e) beutatásra vagy jóváhagyás céljából visszavárólag érkezett iratokat; t) nyugtákat, pénzügyi kiutatásokat, fizetésiszálakivonatokat, szálákat; g) unkaügyi nyilvántattásokat; h) anyagkezeléssei kapcsolatos nyilvántattásokat; i) közlönyöket, sajtóterékeket; j) visszaérkezett téttivevényeket és elektronikus visszaigazolásokat; k) iratkezelési szabályzatban eghatározott elektronikus küldeényeket. 58. Az iratkeze l ő n ek az iratokat a beérkezés napján, de l egkésőb b az azt követő unkanapon be kell iktatni. Soron kívül kell iktatni és továbbítani a h atá r i dős iratokat, táviratokat, e l sőbb ség i küldeényeket, a hivatalból tett intézkedéseket tartalazó "sü rgős" jel zés ű iratokat. Ha az irat unkaidőn kívüli időben érkezik, azt a következő unkanapon iktatni kell, s a tényleges érkezési, átvételi időpontot a egjegyzés rovatban inden esetben jelezni kell. Az iktatószá 59. Az iratokat, az ügyiratra, az ügyirathoz tartozó iratokra, illetve az ügy intézésére vonatkozó legfontosabb adatok rögzítésével, szervezeti egységenként egyed i azonosító száon kell iktatni. Az iktatószá: főszá alszárn l év l osztály beazonosítására szolgáló 3 j egyű szájegy. Az iktatószában szerep l ő, egyes osztályok beazonosítására szolgáló 3 jegyű szájegyeketjelen Iratkezelési Szabályzat 4. elléklete rögzíti.

11 60. Egy iratnak csak egy iktatószáa lehet. Téves iktatás esetén az iktatószá ne használható fel újra. 61. Az ugyanazon ügyben, ugyanabban az évben keletkezett iratokat egy főszáon kell nyilvántartani. 62. Az alszáokra tagolódó sorszárnos iktatásnál az egyedi ügyben keletkezett első irat önálló sorszáot, főszáot kap. Az Ugyben keletkező további iratváltás a főszá alszáain kerül nyilvántartásba. A főszáa l szárnos iktatás alkalazása esetén az Ugyirathoz tartozó iratokat a főszá alatt kiadott alszáokon, folyaatos, zárt, eelkedő sorszárnos rendszerben kell kiadni és nyilvántat1ani. Egy főszához korlátlan száú alszárn tartozhat. Új alszára kell iktatni inden beérkező és hivatalból kezdeényezett iratot. 63. Az ügy intézése során azonos tárgyban kiküldött egkeresésekre több szervtől, vagy szeé l ytő l érkező válaszok, jelentések nyilvántartására gyüjtő ívet lehet alkalazni. A gyüjtőívet a soron következő alszára kell iktatni, a beérkező válaszok a gyüjtőíven kerülnek nyilvántartásba. A gyűjtőívet az ügyirathoz kell csatolni. Iktatókönyv 64. Az Önkorányzati Hivatal elektronikus iktatás céljára száítógépes ügyviteli prograal vezérelt elektronikus iktatórendszerben vezetett iktatókönyvet (adatbázist) használ. 65. Az iktatókönyvnek legalább az alábbi adatokat kell tartalaznia, azok rendelkezésre állása esetén: a) iktatószá, b) iktatás időpontj a, c) beérkezés időpontja, ódja, érkeztetési azonosítója, d) adathordozó típusa (papíralapú, elektronikus), adathordozó fajtája, e) küldés időpontja, ódja, f) küldő adatai (név, cí), g) cízett adatai (név, cí), h) hivatkozási szá (idegen szá), i) ellékletek száa, típusa (papíralapú, elektronikus), j) ügyintéző neve és a szervezeti egység egnevezése, k) irat tárgya, l) e l ő és utáiratok iktatószáa, ) kezelési fe ljegyzések, n) intézés határideje, ódja és elintézés időpontja, o) irattári tétel szá, p) irattárba helyezés. 66. (l) A beérkező iratok iktatásakor az iraton el kell helyezni az iktatóbé l yegző lenyoatát és a lenyoat rovatait az iraton lévő szöveg zavarása nélkül kell kitölteni.

12 (2) Az iktatóbél yegző lenyoata tartalazza: a) a szerv nevét, székhelyét, b) az iktatás évét, hónapját, napját, c) az iktatás sorszáát, alszáának helyét, d) ellékletek száát. 67. Az iktatást olyan ódon kell elvégezni, hogy az iktatókönyvet az ügyintézés hiteles dokuentuaként lehessen használni. Az iratforgaiat inden esetben úgy kell dokuentálni, hogy egyé rte lűen bizonyítható legyen, ki, ikor, kinek továbbította, vagy adta át az iratokat. 68. Elektronikus iktatókönyvben a ódosításokat, tartaluk egőrzésével, a jogosultsággal rende l kező ügy intéző/ü gykeze l ő azonosítójával és a javítás idejének egjelölésével, naplózással dokuentálni kell. 69. Az elektronikus iktatókönyvet (adatbázist) az év utolsó unkanapján, az utolsó irat iktatása után le kell zárni. A progranak autoatikusan biztosítania kell, hogy a zárás után a rendszerbe ne lehessen több iratot iktatni. 70. Elektronikus iktatókönyv alkalazása esetén az iktatókönyv zárásának részeként el kell készíteni az elektronikus érkeztető nyilvántartásnak, az elektronikus iktatókönyvnek, azok adatálloányainak (cílista, tételszá, egő rzés, iratforgalo dokuentálásának inforációi) és az elektronikus dokuentuoknak az év utolsó unkanapi iktatási állapotát tükröző, az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló jogszabályban eghatározottak szerint archivált változatát. 71. Iktatás e lőtt az ügykezelő n ek eg kell állapítania, hogy az iratnak vane korábbi évre vonatkozó e l őirata. Aennyiben az irat iktatása ne lehetséges az előzény főszáá ra, rögzíteni kell az iktatókönyvben az e l ői rat iktatószáát, és az e lőzénynél a jelen irat iktatószáát, int az utóirat iktatószáát 72. ( l) Az e l őzényt ideiglenesen (csatolás), szükség esetén véglegesen (szerelés) az iktatott irathoz kell kapcsolni. (2) Az ügy lezárása után az összetartozó iratok véglegesen együtt aradnak, ezt az elektronikus iktatókönyvben jelölni kell. (3) Azokban az esetekben, aikor az e l ő iratok ne sze relhetők, azok hollétét fel kell tüntetni és ha az elő irat irattárban vagy határ i dőny il vántartásba n van, akkor az ügykezelő, ha pedig az e lőzény az ü gy intézőnél van, az ü gy intéző köteles azt az utóbb érkezett irathoz szerein i. 73. Elektronikus úton az Önkorányzati Hivatal által egadott fogadási círe érkező külön jogszabályban rögzített elektronikus okiratnak egfe l elő alakisággal rendelkező elektronikus iratokat annak beérkezésekor az azt fogadó papír alapon kinyotatja, annak iktatását jelen szabályzat alapján elvégzi. A külön jogszabályban eghatározott alakiságokkal rendelkező elektronikus okiratot elektronikus forátuban az erre a célra szolgáló tárhelyen tárolja.

13 74. Az ügyvitel segédeszközeként, a) az ügyirathoz tartozó iratok iktatásának, csatolásának és egyéb nyilvántartási adatoknak a feljegyzésére; b) az ügyintézői unka adinisztrálására, ügy intéző i, vezetői utasítások rögzítésére; c) az iratok fizikai egységének biztosítására előadói ívet kell használni. Az e l őadói ívet a hozzátartozó irattal együtt kell kezelni. 75. Az iratkezelő az előadói ívre a prograban az iratkezelés és Ugyintézés adatainak rögzítését követően rávezeti az alábbiakat: iktatószá, iktatás időpontja, előirat, irat tárgya, ügyintéző, osztály. 76. A szignált és nyilvántartásba vett iratokat az átvétel igazolása ellett az ügyintézőhöz kell továbbítani. 77. Az átvétel igazolása papíralapú ügyirat esetében az egyedi irat azonosítójának, az átvétel időpon tj ának feljegyzése és az átvevő aláírása ellenében, unkanapló útján történik. 78. Aennyiben az irat tartala alapján ás szervezeti egységet is érint, annak ásolatát át kell adni tájékoztatásra, egyeztetésre, részleges kiegészítésre, véleényezésre. Kiadányozás (aláírás, hitelesítés) 79. Külső szervhez vagy szeélyhez kiadányt csak hitelesen lehet továbbítani. 80. e in ősül kiadánynak: a) az elektronikus visszaigazolás, b) a fizetési azonosítóról és az iktatószáról szóló elektronikus tájékoztatás. 81. A kiadányokat (válaszleveleket és saját kezdeényezésű iratokat egyaránt) az Önkorányzat, illetve a Hivatal hivatalos nyotatványán (levélpapírjain) kell elkészíteni. 82. A kiadány hitelesítésére az Önkorányzat, illetve Hivatal hivatalos körbélyegzőjét kell használni. 83. Külső szervhez vagy szeélyhez küldendő iratot kiadányként csak kiadányozási joggal rendelkező szeély írhat alá. 84. Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a papíralapú irat akkor hiteles kiadány, ha a) azt az Önkorányzati Hivatal szervezeti és üködési szabályzatában eghatározott kiadányozási joggal rendelkező szeély saját kezűleg aláírja, és aláírása ellett a szerv hivatalos bé l yegző lenyoata szerepel, vagy b) a kiadányozási joggal rende l kező szeély neve ellett az "s. k." jelzés szerepel, az Önkorányzati Hivatal szervezeti és űködési szabályzatában eghatározott hitelesítésre felhatalazott szeély azt saját kezűleg aláírja, továbbá a felhatalazott szeély aláírása ellett a szerv hivatalos bélyegzőlenyoata szerepel.

14 85. Nyodai sokszorosítás esetén elegendő a) a kiadányozó neveellett az "s. k." jelzés és a kiadányozó szerv bélyegzőlen yoata, vagy b) a kiadányozó alakhű aláírás intája és a kiadányozó szerv bélyegző lenyoata. 86. Az elektronikus kiadány hitelesítésére a kiadányozás időpontját dokuentáló inősített elektronikus aláírást kell alkalazni. 87. Az Önkorányzati Hivatalnál keletkezett iratokról az iratot őrző szervezeti egység vezetője vagy erre felhatalazott ügyintézője jogosult a külön jogszabályban eghatározottak szerint a) hiteles papír alapú, illetve b) hiteles elektronikus ásolatot is kiadni. Expediálás és az iratok továbbítása 88. A kiadányozott iratokat az érintett cízetthez, cízettekhez továbbítani kell. 89. Az elintézett, kiadányozott irat továbbításra történő e lőkészítéséről az ügy intéző gondoskodik. 90. A kiadányozott ügyiratokat a tisztázatokkal együtt az iratkezelőnek kell átadni. Az iratkeze lő csak teljes ügyiratokat vehet át. 91. A küldeényeket lehetőleg ég az átvétel napján kell továbbítani. 92. A k i enő irat tartalazza: a) az önkorányzat, illetve hivatal nevét, azonosító adatait (cí, telefon, fax, eail), b) a kiadányozó nevét, beosztását, c) az irat tárgyát, d) az irat önkorányzati iktatószáát, e) aellékletek száát, f) a cízett nevét, azonosító adatait, g) az ügyet indító beadvány hivatkozási száát. 93. Az irat elküldése előtt az iratkeze lőnek ha ne zárt borítékban kapta a küldeényeket ellenőri zn ie kell, hogy a hitelesített iratokon végrehajtottake inden kiadói utasítást, és a ellékleteket csatoltáke. 94. Az iratkeze lőnek fe l kell jegyeznie az iratra az elküldés keltét 95. A küldeényeket a továbbítás ódja szerint kell kezelni: a) szeélyes átvétel esetén e l egendő a kézbesítési id őpont, és az átvétel aláírással történő igazolása a kiadány irattári példányán, b) postai kézbesítés esetén a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatások részletes szabályairól, valaint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható kü lde ények ről szóló 335/2012. (XII.4.) korányrendeletben leírtaknak egfe l e lően,

15 c) külön kézbesítő, futárszolgálat igénybevétele esetén a szerződésben rögzített szabályoknak egfelelően, d) elektronikus úton történő kézbesítés esetén a visszaigazolás biztosításával. 96. (l) Elektronikus levélben iratot csak akkor lehet küldeni, ha a cízett ezt az elektronikus levélcíe egadásaellett kifejezetten kéri, vagy ha csak tájékoztatás történik. (2) Aennyiben az elektronikus levél elküldése eghiúsul, illetve a központi postafiók a letöltést ne regisztrálta, az elektronikus irat papíralapú hiteles változatát hagyoányos kézbesítési ódszerrel kell egküldeni a cízettnek. 97. A postai kézbesítésnél használt tértivevényeket iktatás nélkül az ügyirathoz kell ellékelni. Az egyes szervezeti egységeknél keletkezett leveleket, küldeényeket hétfótől csütörtökig legkésőbb délután 14 óráig, pénteken legkésőbb 12 óráig az iratkezelőnek le kell adni. Minden olyan levél, küldeény, ai ezen időpont(ok) után kerül az iktatóba, csak a következő napon kerül postázásra. 98. Ha a postára adott küldeények valailyen okból visszaérkeznek, ne lehet az ügyet befejezettnek tekinteni. A visszaérkezett küldeényt az irattal együtt vissza kell adni az Ugyintézőnek, aki rendelkezik a visszaérkezett irat további kezeléséről IV. FEJEZET IRATTÁROZÁS ÉS LEVÉLT ÁRBA ADÁS Elhelyezés az irattárban 99. (l) Az irattárba adást és az irattári anyag kezelését dokuentáltan, visszakereshetően kell végezni. (2) Az irattár gondoskodik a aradandó é rtékű iratok levéltári átadásáról, a selejtezés vagy levéltárba adás előtti, valaint a aradandó értékű ne se i ejtezhető és levéltárba ne adott iratok, továbbá a helyben aradó iratok ő rzésérő l (l) Az irattár a lezárt évfolya ú ügyiratokat eredeti alak jukban, előadói ívben elhelyezve, irattároló dobozokban, nyilvántartásaikkal együtt, az irattári tervben eghatározott tételszáok szerint csoportosítva veszi át. Az iratokról el kell távolítani az összefűzésükhöz használt anyagokat, pl. féből készült iratkapcsoló, zsineg. (2) Az azonos iktatóhelyhez és azonos évkörhöz tartozó elektronikusan tárolt iratokat, kezelési feljegyzéseket, nyilvántartási adatokat közös rendszerben kell kezelni. Meg felelő jogosultsági rendszer alkalazása esetén a különböző iktatóhelyekhez tartozó iratok közös rendszerben is tárolhatók. (3) Az elektronikusan tárolt adatok, iratok utólagos olvashatóságát, használatát a selejtezési idő lejáratáig vagy levéltárba adásáig biztosítani kell.

16 Irattározás 101. Az elintézett ügyek iratait, aelyeknek kiadányait, egyéb kienő iratait továbbították, vagy aelyeknek irattározását elrendelték, irattárbakell helyezni Az irattárba helyezést a szervezeti egység vezetője engedélyezi. lrattárba helyezés előtt az ügyintéző : a) egvizsgálja, hogy az előírt kezelési és kiadási utasítások teljesülteke, b) az ügyirathoz hozzárendeli az irattári tételszáot, illetőleg a nyilvántartásba vétel során adott irattári tételszáotjóváhagyja, vagy felülbírálja, c) a feleslegessé vált unkapéldányokat és ásolatokat az ügyiratból kieeli, és a selejtezési eljárás ellőzéséve l egseisíti (l) Az irattárba helyezés alkalával az iratkezelő köteles ellenőrizni, hogy az iratkezelés szabályainak eleget tetteke. Aennyiben az iratkezelő hiányosságet észlel az iraton, visszaadja az ügyintézőnek, aki gondoskodik annak kijavításáról (2) Az ügyintéző a vonatkozó érvényes irattári terv alapján az ügy tárgyának iseretében eghatározza az irattári tételszáot és azt az előadói ív e gfelelő rovatában rögzíti. (3) Az iratkezelő az elektronikus iktatórendszer egfele lő rovatába bevezeti az irattári tételszáot és az irattárba helyezés id őpontját, ajd az iratot az arra jogosult szeély előadói íven töttént kezelési feljegyzése alapján elhelyezi az irattárban, az irattári tételszának egfelelő gyűjtőbe (l) A papíralapú iratokat a központi irattári helyiségben kell elhelyezni, (2) Az elektronikus iratokat háttérálloányban kell archiválni az irattárba helyezés szabályainak egfelelően, a) az archivált, két éven túl se lej tezhető, elektronikus iratokról a 2. év végén gépi adathordozóra az irattár rendszerének egfe l elő csoportosításban hitelesített ásolatot kell készíteni, b) vegyes ügyiratok esetében a selejtezhető nek inősített iratokat az adathordozónak e gfelel ő ódszerrel kell irattározni, az ügyirat egységét ebben az esetben az ügyviteli rendszer által generált ódszerrel kell biztosítani, c) a ne selejtezhető, levéltári átadásra kerülő vegyes ügyiratok esetében az ügyiratba az elektronikus iratokról készült papíralapú hiteles ásolatot kell elhelyezni (további intézkedésig) Az Önkorányzati Hivatalnál kije lölh ető papíralapú iratokat őrző helyiség akkor felel eg céljának, ha száraz, portól és ás szennyeződéstő l tisztán tartható, egfe lel ően egvilágítható, ha benne a tűz keletkezése a legbiztosabban e l kerülh ető, ne veszélyeztetik közűvezetékek, a kívül táadt tűztől és erőszakos behatolástól védett Az iratok elhelyezésére nyitott, stabil rendszerben telepített állványokkal kell az irattári helyiséget berendezni. Az irattári berendezés kialakításakor a tűz és balesetvédele ellett a kezelés cé l szerű ségi szepontjait is figyelebe kell venni.

17 107. (l) Az iratanyag tárolására az ügyintézés során és az irattárban az iratok együttkezelését, portól való védelét és az állványokon történő szakszerű elhelyezését egyaránt szolgáló tároló eszközöket kell használni. Erre a célra az Önkorányzati Hivatal speciális irattároló dobozokat használhat. (2) A ne papíralapú iratok tárolása az adathordozó időtá ll áságát biztosító paraétereknek egfelelően kialakított tároló rendszerekben történhet. Az Önkorányzati Hivatalnál a tárolásból adádható adatvesztés előtt gondoskodni kell az adathordozón található inforációk hiteles ásolásáról, konvertálásáról, átjátszásáról (1) Az Önkorányzati Hivatal köztisztvi selői az irattárból hivatalos használatra iratkikérőve l kérhetnek ki iratokat. Az irat kikérést utólagosan is ellenőrizhető ódon, dokuentáltan kell elvégezni. Az iratkölesönzések dokuentálására nyilvántartást kell vezetni (kölcsönzési napló). Az átvételt igazoló iratkikérőket az irattárban kell tárolni. (2) Az iratkölcsönzés dokuentálására vezetett nyi lvántartás intát jelen Iratkezelési Szabályzat 2. elléklete tat1alazza (l) Az irattárból kiadott ügyiratról ügyiratpótló lapot kell készíteni, aelyet int eliservényt az átvevő aláír. Az aláírt ügyiratpótló lapot a kölcsönzés ideje alatt az irattárban az ügyirat helyén kell tárolni. (2) Az elektronikus irat az elektronikus iktatórendszerben kerül tárolásra, a jogosult felhasználó arról az irattár kezeléséért fe l e l ős ü gy intéző útján kaphat ásolatot. (3) Az (l) bekezdés szerinti iratpótló lap intát jelen Iratkezelési Szabályzat 2. elléklete tartalazza. Selejtezés, egseisítés 110. Az Önkorányzati Hivatal irattárában, az irattári tervben rögzített ő rzési idő leteltével, sza bályszerű eljárás keretében, iratselejtezést kell végezni. A selejtezést cé l szerű inden év árcius 31ig elvégezni. Az irat selejtezését az irattári terv szerint (figyeleel a vonatkozó jogszabályra is) kell végrehajtani jelen Iratkezelési Szabályzatban foglaltak alapján. lll. Az iratselejtezést a Főjegyző által kijelölt legalább 3 tagú selejtezési bizottság javaslata alapján lehet elvégezni (l) Az iratselejtezésről a selej tezési bizottság tagjai által aláírt és a szerv kö rb é l yegzőjének lenyoatával ellátott selejtezési jegyzőkönyvet kell készíteni 2 példányban, aelyeket iktatás után a Magyar Nezeti Levéltár Heves Megyei Levéltárához kell továbbítani, a selejtezés engedélyezése végett. (2) Az (l) bekezdés szerinti iratselejtezési jegyzőkönyv intát jelen Iratkezelési Szabályzat 2. elléklete tartalazza A levéltár az iratok egseisítését, a szükséges e llenőrzés után, a selejtezési jegyzőkönyv visszaküldött példányára írt záradékkal engedélyezi.

18 114. A selejtezés időpontj át az elektronikus iktatórendszer egfelelő rovatába be kell vezetni. 1. A selejtezési jegyzőkönyv ellékleteként selejtezési iratjegyzéket kell készíteni, ely tartalazza a selejtezésre kerülő iratok tételszáához kapcsolódóan az iktatószáokat 116. (l) A papír alapú iratok egse i s ítésérő l a Főjegyző az adatvédeli és biztonsági előírások figyelebevételével gondoskodik. (2) Elektronikus dokuentukezelés esetén az adatbázisban l evő iratok etaadatainak selejtezése fizikai törlés nélkül, a selejtezés tényére vonatkozó egjelöléssei történik. A selejtezést követően az elektronikus dokuentuokat eg kell seisíteni, azaz visszaállíthatatlanul törölni kell az adatálloányból Levéltárba adás 117. Az Önkorányzati Hivatal a ne seiejtezhető köziratok teljes és lezárt évfolyaait jogszabályban eghatározott kivétellel a keletkezés naptári évétől száított tizenötödik év végéig köteles az illetékes közlevéltárnak átadni (l) A Magyar Nezeti Levéltár Heves Megyei Levéltára száára átadandó ügyiratokat az ügyviteli segédletekkel együtt az átadó költségére az irattári terv szerint, átadásátvételi jegyzőkö n yv kíséretében, annak ellékletét képező átadási egység szerinti (doboz, csoag, stb.) tételjegyzékkel együtt, teljes, lezáti évfolyaokban kell átadni. A visszatartott ügyiratokról külön jegyzéket kell készíteni. (2) Elektronikus iratokat a külön jogszabályban eghatározott forátuban, az iratok levéltári kezelését ( olvashatóvá tétel, levéltári selejtezés, levéltári feldolgozás, ásolat kiadása, kutathatóság stb.) biztosító elektronikus segédletekkel együtt kell levéltárba adni Az iratok levéltári átadásának tényét és idejét az elektronikus iktatórendszerben rögzíteni kell. V. FEJEZET INTÉZKEDÉSEK AZ ÖNKORMÁNYZAT FELADATKÖRÉNEK MEGV ÁLTOZÁSA, HIVATAL, MUNKAKÖR Á TADÁSA ESETÉN 120. (l) A közfeladatot ellátó szerv szervezeti egységének egszűn ése esetén a kezelésébe tartozó valaennyi küldeényt és a kezelésében l évő ügyek iratait átadásátvételi jegyzőkönyv kíséretében át kell adni a egszűnő szervezeti egység feladatkörét átvevő szervezeti egység(ek)nek (a továbbiakban: átvevő szervezeti egység). (2) Aennyiben a egszűnő szervezeti egység különálló iktatókönyvvel rendelkezett, akkor az iktatókönyvében a végleges átadást jelölni kell, az iktatókönyvet le kell zárni és az átadott folyaatban lévő ügyek iratait az átvevő szervezeti egység iktatókönyvébe az irat korábbi iktatószáának és iktatókönyve azonosítójának feltüntetésével be kell iktatni.

19 (3) Aennyiben a egszűnő és az átvevő szervezeti egység közös iktatókönyvet használt, az iktatókönyvben az átvevő szervezeti egységet, int felelőst, rögzíteni kell. (4) Ha a egszűnő szervezeti egység feladatköre több szervezeti egység között oszlik eg, az áteneti irattári anyaget a közfeladatot ellátó szerv iratkezelési szabályzatában eghatározottak szerint a feladathoz kapcsolódóan lehet egosztani vagy a központi irattárban elhelyezni. A központi irattárba helyezett egyes ügyiratokra vonatkozó igényt betekintéssel, ásolat készítésével vagy kölcsönzéssei kell teljesíteni. (5) A egszűnő szervezeti egység papíralapú vagy elektronikus lezárt iktatókönyvét a központi irattárban kell elhelyezni és a továbbiakban kezelni, azzal, hogy az átvevő szervezeti egység száára a hozzáférést biztosítani kell. (6) Ha a egszűnt szervezeti egység feladatkörét ne veszi át ás szervezeti egység, iratanyagát a központi irattárban kell elhelyezni Az iratkezelési folyaat szereplő it (szervezeti egység, szignáló, kiadányozó, ügyintéző, iratkeze lő) egszűnés, átszervezés és szeélyi változás esetén a kezelésükben lévő irato kkal, a nyilvántartások alapján az Önkorányzati Hivatal Szervezeti és űködési szabályzatában rögzítettek szerint tételesen el kell száoltatni, arról átadásátvételi jegyzőkönyvet kell felvenni és gondoskodni kell az iratok további kezelésérő l. (2) Az átadásátvételi jegyzőkönyv intát jelen Iratkezelési Szabályzat 2. elléklete tartalazza. VI. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 122. Jelen Iratkezelési Szabályzat a Heves Megyei Korányhivatal és a Magyar Nezeti Levéltár Heves Megyei Levéltárajóváhagyását követő 5. napon lép hatályba Ezen Iratkezelési Szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg az 1/2007. (I.Ol.) száú Főjegyzői Utasítással kiadott Iratkezelési Szabályzat hatályát veszti. ]!Pl' ~0~&~ Dr. Barta Viktor Heves Megye Főjegyzője ~

20 l. elléklet a 13/20. (V.18.) főjegyzői utasításhoz FOGALOMTÁR Adat I az infonnáció hordozója, a tények, fogalak vagy utasítások foralizált ábrázolása, aely az eberek vagy autoatikus eszközök száára közlésre, egjelenítésre vagy feldolgozásra alkalas; Adatbázis I Az adatok rendszerezett gyüjteényét jelöli, aely ezáltal könnyen értékelhetővé, használhatóvá és frissíthetövé válik; Adatbiztonság l Az inforatikai (adattároló és feldolgozó) rendszer állapota, aelyben az adatok elvesztésének illetve egseisülésének kockázata különböző intézkedésekkel el vise l hető értéküre csökkenthető. Ez az állapot olyan nezetközi szabványokon alapuló előírások és ege lőző biztonsági intézkedések betartásának eredénye, aelyek az inforációk elérhetőségét, sérthetetlenségét és egbízhatóságát érintik. Az adatok technikai védelét jelenti; Adatvédele I Az adatokjogi érteleben vett (törvényekkel, szabályzatokkal való) védeleét jelenti; Aláírásellenőrző adat: A olyan egyedi adat Gellezően kriptográfiai nyilvános kulcs), elyet az elektronikusan aláírt elektronikus dokuentuot egiserő szeély az elektronikus aláírás ellenőrzésére használ. Aláíráslétrehozó adat: A Olyan egyedi adat Gellezően kriptográfiai agánkulcs), elyet az aláíró az elektronikus aláírás létrehozásához használ; Aláíráslétrehozó eszköz: A olyan egyedi adat Uellezően kriptográfiai nyilvános kulcs), elyet az elektronikusan aláírt elektronikus dokuentuot egiserő szeély az elektronikus aláírás e ll enőrzésére használ. Aláíró: A a) a terészetes szeély, aki az aláíráslétrehozó eszközt birtokolja vagy aki a szolgáltató által üzeeltetett aláíráslétrehozó eszközön lévő aláíráslétrehozó adathoz kizárólagosan hozzáfér, és a saját vagy ás szeély nevében aláírásra jogosult, b) a jogi szeély vagy közhiteles nyilvántartásban szereplő jogi szeélyiség nélküli szervezet, aely az aláíráslétrehozó eszközt birtokolja vagy aki a szolgáltató által üzeeltetett aláíráslétrehozó eszközön lévő aláíráslétrehozó adathoz kizárólagosan hozzáfér, és akinek a nevében az öt képviselö terészetes szeély az elektronikus aláírást az elektronikus dokuentuon elhelyezi, valaint c) aki eghatározza, hogy a nevében jogszabályban eghatározott feltételeknek egfelelő inforatikai eszköz elektronikus aláírást elektronikusan dokuentuon elhelyezzen. Aiszáos iktatás: E Az ügyben elsőként keletkezett vagy érkezett irat iktatószáának alszáain kerülnek iktatásra az ügyre vonatkozó további iratváltások; ArcbiváJási szolgáltató: A az e törvényben eghatározott, az elektronikus aláírással ellátott dokuentuok elektronikus archiválására vonatkozó szolgáltatást nyújtó szolgáltató. Átadás: K Irat, ügyirat vagy irategyüttes kezelési jogosultságának dokuentált átruházása; Átadásátvételi jegyzék: E Az iratátadás átvétel tételes rögzítésére szolgáló dokuentu; Átadó ív: E Az iratok átadásátátvételét igazoló ív. Az átadó ívet évenként időrendi sorrendben kell tárolni és egőrizni; Áteneti irattár: K a közfeladatot ellátó szerv által az iktatóhelyhez kapcsolódóan kialakított olyan irattár, aelyben az irattári anyag eghatározott időtartaú áteneti, selejtezés vagy központi irattárba adás előtti őrzése történik; Beadvány: K Valaely szervtől vagy szeé lytől érkező papíralapú vagy elektronikus irat; Besorolás: J az ügyirat ódszeres beazonosítása és elrendezése a besorolási séa egy kiválasztott kategóriájába a egállapodásoknak és eljárási szabályoknak egfelelően ;

A Szent Imre Katolikus Általános Iskola egyedi iratkezelési és iratmegsemmisítési szabályzata

A Szent Imre Katolikus Általános Iskola egyedi iratkezelési és iratmegsemmisítési szabályzata A Szent Imre Katolikus Általános Iskola egyedi iratkezelési és iratmegsemmisítési szabályzata 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Az iratkezelési szabályzat hatálya... 3 Az iratkezelés felügyelete...

Részletesebben

Csanyteleki Polgármesteri Hivatal elektronikus Egyedi Iratkezelési Szabályzata

Csanyteleki Polgármesteri Hivatal elektronikus Egyedi Iratkezelési Szabályzata Polgáresteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 1) elléklete 7) függeléke Csanyteleki Polgáresteri Hivatal elektronikus Egyedi Iratkezelési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK Tartalojegyzék... 2 Levéltár

Részletesebben

Iratkezelés ellenőrzése, az ellenőrzés részletes feladatai Dr. Kenyeres István Budapest Főváros Levéltára főigazgató Belső Ellenőrök Társasága II.

Iratkezelés ellenőrzése, az ellenőrzés részletes feladatai Dr. Kenyeres István Budapest Főváros Levéltára főigazgató Belső Ellenőrök Társasága II. Iratkezelés ellenőrzése, az ellenőrzés részletes feladatai Dr. Kenyeres István Budapest Főváros Levéltára főigazgató Belső Ellenőrök Társasága II. SZAKMAI KONFERENCIA 2014. február 24. Amiről szólesz Az

Részletesebben

Irattári műhelybeszélgetés Iratkezelési szabályzat

Irattári műhelybeszélgetés Iratkezelési szabályzat Irattári műhelybeszélgetés Iratkezelési szabályzat Veszprém, 2013. október 29. Készítette: Szitási Istvánné segédlevéltáros Ügyvitel IRATKEZELÉS Küldemények érkezése Beadványok érkeztetése Nyilvántartásba

Részletesebben

Farkasréti Általános Iskola. Iratkezelési Szabályzata

Farkasréti Általános Iskola. Iratkezelési Szabályzata F a r k a s r é t i Á l t a l á n o s I s k o l a Alapítva: 1931 1 1 1 2 B u d a p e s t, É r d i ú t 2. Tel. 319-3269 3269 Fax: 309-5050 www.farkasret-isi.hu Farkasréti Általános Iskola Iratkezelési Szabályzata

Részletesebben

A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA PEST MEGYEI SZERVEZETÉNEK IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA PEST MEGYEI SZERVEZETÉNEK IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA PEST MEGYEI SZERVEZETÉNEK IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2012. március Az Elnökség a Magyar Gyógyszerészi Kamara Pest Megyei Szervezetének Iratkezelési Szabályzatát (továbbiakban:

Részletesebben

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium Általános rendelkezések MELLÉKLET IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. Az Iskola iratkezelési szabályzata - a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 10.

Részletesebben

: Az Ör. 7. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. : Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet kihirdetve:

: Az Ör. 7. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. : Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet kihirdetve: Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2008.(I. 31.) rendelete A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2007.(III.29.) rendelet módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MESEKERT TERMÉSZETKÖZELI ÓVODA. Iratkezelési szabályzat. Készítette: Szabó Gabriella óvodavezető

MESEKERT TERMÉSZETKÖZELI ÓVODA. Iratkezelési szabályzat. Készítette: Szabó Gabriella óvodavezető MESEKERT TERMÉSZETKÖZELI ÓVODA Iratkezelési szabályzat Készítette: Szabó Gabriella óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 2 2. Értelmezések... 2 3. Az iratkezelés felügyelete... 3 4. Iktatókönyv...

Részletesebben

A Rédei Móra Ferenc Általános Iskola iratkezelési szabályzata (2016. január 1-től)

A Rédei Móra Ferenc Általános Iskola iratkezelési szabályzata (2016. január 1-től) A Rédei Móra Ferenc Általános Iskola iratkezelési szabályzata (2016. január 1-től) I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A Rédei Móra Ferenc Általános Iskola iratkezelési szabályzata - a köziratokról,

Részletesebben

Diasort hatályosította: Fejesné TaskóTünde, 2014. augusztus 15. Ügyviteli munka. Szervezetek tevékenysége

Diasort hatályosította: Fejesné TaskóTünde, 2014. augusztus 15. Ügyviteli munka. Szervezetek tevékenysége Diasort hatályosította: Fejesné TaskóTünde, 2014. augusztus 15. 1 Ügyviteli munka Szervezetek tevékenysége Szakmai tevékenység (alaptevékenység) Szervi tevékenység (pl. ügyviteli tevékenység) Az ügyvitel

Részletesebben

A Griff Íjász Egyesület Elnökségének 3/2014/(12. 17.) ELN. sz. Határozata a Griff Íjász Egyesület Iratkezelési szabályzata

A Griff Íjász Egyesület Elnökségének 3/2014/(12. 17.) ELN. sz. Határozata a Griff Íjász Egyesület Iratkezelési szabályzata A Griff Íjász Egyesület Elnökségének 3/2014/(12. 17.) ELN. sz. Határozata a Griff Íjász Egyesület Iratkezelési szabályzata A köziratok védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény és a 1992. évi LXIII. törvény

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ 4400 Nyíregyháza Városmajor u. 2. 2015. 01.01. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ 0 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

1.1. Az Iratkezelési Szabályzat hatálya

1.1. Az Iratkezelési Szabályzat hatálya 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Mint a Sárospataki Református Kollégium, 3950 Sárospatak, Rákóczi utca 1. (továbbiakban: Református Kollégium) közigazgatója, a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári

Részletesebben

1. Bevezetés. 2. Értelmezések

1. Bevezetés. 2. Értelmezések Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 2 2. Értelmezések... 2 3. Az iratkezelés felügyelete... 4 4. Iktatókönyv... 4 4.1. Iktatás... 4 5. Küldemények átvétele, felbontása, érkeztetése, iktatása és továbbítása...

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. január 1. napjától 1 BEVEZETÉS Mint a Magyar Olimpiai Bizottság (továbbiakban: MOB) elnöke, a MOB Szervezeti és Működési Szabályzatában

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2. számú melléklet: Iratkezelési szabályzat Készítette: Nagy Gábor, elnök Jóváhagyta: Nagy Gábor, elnök 2010. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 II. Általános rendelkezések...

Részletesebben

A Hotel Síkfőkút Kereskedelmi és Vendéglátó Kft. - Hotel Síkfőkút*** és Étterem iratkezelési szabályzata

A Hotel Síkfőkút Kereskedelmi és Vendéglátó Kft. - Hotel Síkfőkút*** és Étterem iratkezelési szabályzata A Hotel Síkfőkút Kereskedelmi és Vendéglátó Kft. - Hotel Síkfőkút*** és Étterem iratkezelési szabályzata I. Bevezetés A szolgáltató (üzemeltető), mint adatkezelő adatai Hotel Síkfőkút Kereskedelmi és Vendéglátó

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 25-i ülésére 10. napirend

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 25-i ülésére 10. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 25-i ülésére 10. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Polgármesteri Hivatal iratkezelési

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Dunaszegi özös Önkormányzati Hivatal Dunaszeg, Dunaszentpál és unsziget özség Önkormányzata IRATEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. január 1-től Jóváhagyom: észítette: Megoldás 2006. ft. 9082 Nyúl, Árpád

Részletesebben

Kerekegyháza Városi Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának

Kerekegyháza Városi Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának Kerekegyháza Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 10. (1) bekezdésében előírtak szerint

Részletesebben

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT. A módosításokkal egységes szerkezetben január 1.

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT. A módosításokkal egységes szerkezetben január 1. Szeged és Térsége Eötvös József IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT A módosításokkal egységes szerkezetben 2017. január 1. Iratkezelési szabályzat A köziratokról szóló 1995. évi LXVI. törvény 10. (4) bekezdése alapján,

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Szeged, 2008. Tartalom I. Fejezet: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 5 A Szabályzat hatálya 5 Az iratkezelés szervezete 6 Az iratkezelés felügyelete, ellenőrzése

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS FOGALMAK

I. ÁLTALÁNOS FOGALMAK IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT A köziratok védelmérõl szóló 1995. évi LXVI. törvény elõírásait figyelembe véve a Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola Dolgozóiért és Diákjaiért Alapítvány (továbbiakban:

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG IRATKEZELÉSI SZABÁLYZTA

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG IRATKEZELÉSI SZABÁLYZTA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG IRATKEZELÉSI SZABÁLYZTA (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2015. január 1-től 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Mint a Magyar Olimpiai Bizottság (továbbiakban: MOB) elnöke,

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések Tartalom 1. Értelmező rendelkezések... 3 Általános rendelkezések... 5 2. A Szabályzat hatálya... 5 3. Az iratok rendszerezése... 5 Iratkezelés... 6 4. Az iratkezelés szervezete... 6 5. Az iratkezelés felügyelete,

Részletesebben

Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Irodájának. Iratkezelési Szabályzata. Hatályos: 2011. március 30.

Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Irodájának. Iratkezelési Szabályzata. Hatályos: 2011. március 30. Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Irodájának Iratkezelési Szabályzata Hatályos: 2011. március 30. 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szabályzat hatálya a. A szabályzat a nyílt iratok

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Rudabánya Gvadányi József utca 47. IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Polgármesteri Hivatal Rudabánya Gvadányi József utca 47. IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Polgármesteri Hivatal Rudabánya Gvadányi József utca 47. IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

SOLA SCRIPTURA. IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Azonosító kód: SZ19 Verzió: 2. Dátum: 2009. 02 01. Preambulum

SOLA SCRIPTURA. IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Azonosító kód: SZ19 Verzió: 2. Dátum: 2009. 02 01. Preambulum 1/7 oldal SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788

Részletesebben

Iratkezelési Szabályzat

Iratkezelési Szabályzat Iratkezelési Szabályzat Orosháza 2012 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések...3 II. A levél minősítése...3 III. A küldemények átvétele és felbontása...3 IV. A levelek nyilvántartásba vétele...4

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA y Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. március 1-jétől. FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALNAK a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KOLLÉGIUMI HALLGATÓI RÉSZÖNKORMÁNYZAT IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KOLLÉGIUMI HALLGATÓI RÉSZÖNKORMÁNYZAT IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KOLLÉGIUMI HALLGATÓI RÉSZÖNKORMÁNYZAT IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST, 2015 Jelen szabályzat az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési

Részletesebben

ÜGYIRAT ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ÜGYIRAT ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezet ÜGYIRAT ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény e szabályzatának a jogszabályi előírásokhoz történő igazodásáért, ellenőrzéséért, a rendelkezések módosításáért

Részletesebben

SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA A Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola iratkezelési szabályzata tartalmazza az intézményi adatkezelés és továbbítás rendjének

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet. a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet. a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI.

Részletesebben

BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL A BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1. számú melléklete A H I V A T A L S Z E R V E Z E T I S É M Á J A Báta KÖZSÉG ÖNKORMÁNY- ZATÁNAK KÉPVISELŐ- TESTÜLETE Sárpilis KÖZSÉG ÖNKORMÁNY- ZATÁNAK KÉPVISELŐ-

Részletesebben

A PÓSA UTCAI ÓVODA IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A PÓSA UTCAI ÓVODA IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA PÓSA UTCAI ÓVODA DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJAS INTÉZMÉNY 4031 DEBRECEN PÓSA u. 49. TEL/FAX: 52/478-026 OM: 030893 A PÓSA UTCAI ÓVODA IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Az 1995.évi LXVI. Törvény a köziratokról,

Részletesebben

Nemesbikki Közös Önkormányzati Hivatal. Egyedi Iratkezelési Szabályzata

Nemesbikki Közös Önkormányzati Hivatal. Egyedi Iratkezelési Szabályzata Nemesbikki Közös Önkormányzati Hivatal Egyedi Iratkezelési Szabályzata Hatályos: 20140208.tól. TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET 4 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az iratkezelési szabályzat hatálya 4 Az iratkezelés szabályozása

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 1. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 7., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 1. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 7., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 7., péntek 1. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 1/2011. (I. 7.) NFM utasítás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium iratkezelési

Részletesebben

Nagyecsed Város Önkormányzatának. a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló

Nagyecsed Város Önkormányzatának. a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló Nagyecsed Város Önkormányzatának a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 10. (1) bekezdésében előírtak szerint készített EGYEDI IRATKEZELÉSI

Részletesebben

Diószegi Sámuel. Baptista Szakközépiskola és Szakiskola. iratkezelési és. irattározási szabályzata

Diószegi Sámuel. Baptista Szakközépiskola és Szakiskola. iratkezelési és. irattározási szabályzata A Diószegi Sámuel Baptista Szakközépiskola és Szakiskola iratkezelési és irattározási szabályzata Az SZMSZ 2. sz. melléklete TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Általános rendelkezések 2 Az iratkezeléssel kapcsolatos

Részletesebben

Szerv megnevezése Egyedi Iratkezelési Szabályzata

Szerv megnevezése Egyedi Iratkezelési Szabályzata Fejléc ikt. szám:.. Szerv megnevezése Egyedi Iratkezelési Szabályzata A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 10. -ának

Részletesebben

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Irodájának IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Irodájának IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Irodájának IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1. A szabályzat hatálya: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. 1. A szabályzat a nyílt iratok átvételének, készítésének,

Részletesebben

ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁS E-JOG

ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁS E-JOG E-JOG 2001. évi XXXV. törvény Az elektronikus aláírás törvényi fogalma: elektronikusan aláírt elektronikus dokumentumhoz azonosítás céljából logikailag hozzárendelt vagy azzal elválaszthatatlanul összekapcsolt

Részletesebben

Ügyviteli-iratkezelési szabályzat

Ügyviteli-iratkezelési szabályzat Szociális Alapszolgáltatási Központ, Könyvtár és Faluház 6931 Apátfalva, Maros u. 39. Tel.:+36-20/801-50-18 E-mail:alapszolg@freemail.hu Ügyviteli-iratkezelési szabályzat A Szociális Alapszolgáltatási

Részletesebben

Aggtelek Jósvafő -Teresztenye Községi Önkormányzatok Körjegyzőségének. Iratkezelési szabályzata

Aggtelek Jósvafő -Teresztenye Községi Önkormányzatok Körjegyzőségének. Iratkezelési szabályzata Aggtelek Jósvafő -Teresztenye Községi Önkormányzatok Körjegyzőségének Iratkezelési szabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános szabályok 1-2 A szabályzat hatálya A szabályzat tartalma 2. Az iratkezelés szervezete

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A Polgármesteri Hivatal SZMSZ-nak 7. számú függeléke 1 POLGÁRMESTERI HIVATAL IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta: - Csongrád Megyei Levéltár 2009. december 7-én; - Dél-Alföldi Regionális Államigazgatási

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala elektronikus Egyedi Iratkezelési Szabályzata

Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala elektronikus Egyedi Iratkezelési Szabályzata Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 3. függeléke Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala elektronikus Egyedi Iratkezelési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék...2

Részletesebben

12/2013. számú IRATKEZELÉSI RENDJÉRŐL A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL. Jegyzői Szabályzat. Ikt.sz: 3003-6/2013/Sz.

12/2013. számú IRATKEZELÉSI RENDJÉRŐL A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL. Jegyzői Szabályzat. Ikt.sz: 3003-6/2013/Sz. Ikt.sz: 3003-6/2013/Sz. 12/2013. számú Jegyzői Szabályzat A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL IRATKEZELÉSI RENDJÉRŐL (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Hatályos: 2014 SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Ügyvitel és irodatechnika

Ügyvitel és irodatechnika Ügyvitel és irodatechnika Fogalmak Érkeztetés: az írásbeli ügyvitelnek az iktatást megelőző fázisa, amelynek során rögzítik a beadvány beérkezésének keltét. Iktatás: az iratnyilvántartás alapvető része,

Részletesebben

Kapuvári Polgármesteri Hivatal SZABÁLYZATA IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Oldalszám: 33 Mellékletek: 7 db. Sáfrányné dr. Kiss M. Rozália irodavezető

Kapuvári Polgármesteri Hivatal SZABÁLYZATA IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Oldalszám: 33 Mellékletek: 7 db. Sáfrányné dr. Kiss M. Rozália irodavezető Ügyiratszám: 01-14-2/2013. Törzspéldány Kapuvári Polgármesteri Hivatal SZABÁLYZATA IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Oldalszám: 33 Mellékletek: 7 db. Készítette: Sáfrányné dr. Kiss M. Rozália irodavezető Ellenőrizte:

Részletesebben

HERNÁDCÉCE-KORLÁT-VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNZYATOK KÖRJEGYZŐI HIVATALÁNAK Iratkezelési szabályzata

HERNÁDCÉCE-KORLÁT-VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNZYATOK KÖRJEGYZŐI HIVATALÁNAK Iratkezelési szabályzata HERNÁDCÉCE-KORLÁT-VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNZYATOK KÖRJEGYZŐI HIVATALÁNAK Iratkezelési szabályzata A közfeladatokat ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Kormányrendelet

Részletesebben

ÜGYIRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ÜGYIRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRA 1051 Budapest, Arany János utca 1. sz. ÜGYIRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2012. január 1. napjától Jóváhagyta: prof.náray-szabó Gábor főigazgató - 1 - T A R T A L

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. március 1-jétől. FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALNAK a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE

MISKOLCI EGYETEM JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE MISKOLCI EGYETEM JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Miskolc, 2016 8.8. számú Egyetemi Szabályzat MISKOLCI EGYETEM JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Készült 8 példányban 1. sorszámú, változás átvezetésére

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 12. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Iratkezelési Szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 12. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Iratkezelési Szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 12. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Iratkezelési Szabályzata A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyagok védelméről

Részletesebben

II. MELLÉKLET AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

II. MELLÉKLET AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) II. MELLÉKLET EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxebourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-ail: p-ojs@opoce.cec.eu.int Inforáció és on-line foranyotatványok:

Részletesebben

5. számú melléklet Iratkezelési szabályzat

5. számú melléklet Iratkezelési szabályzat [Ide írhat] 5. számú melléklet Iratkezelési szabályzat Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 1 2. AZ IRATKEZELÉS ÉS AZ ÜGYINTÉZÉS SZABÁLYAI... 1 3. A KÖTELEZŐEN HASZNÁLT NYOMTATVÁNYOK... 2 4. AZ INTÉZMÉNY IRATTÁRI

Részletesebben

ÜGYVITELI SZABÁLYZATA IKTATÓSZÁM: JÓVÁHAGYOM: 2010. MÁRCIUS 26. OPSZ ELNÖK. Hatálybalépés: 2010. január 1. (visszamenőlegesen)

ÜGYVITELI SZABÁLYZATA IKTATÓSZÁM: JÓVÁHAGYOM: 2010. MÁRCIUS 26. OPSZ ELNÖK. Hatálybalépés: 2010. január 1. (visszamenőlegesen) ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: IRM-tel: IRM-fax: 1077 Budapest Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 14-334, 13-775 13-863 IKTATÓSZÁM: JÓVÁHAGYOM: 2010. MÁRCIUS 26. DR. TÚRÓS ANDRÁS

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések MELLÉKLET I. IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Általános rendelkezések 1. Az Iskola iratkezelési szabályzata - a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény

Részletesebben

1. Általános szabályok

1. Általános szabályok Tiszavárkony Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 10. (1) bekezdésében előírtak szerint készített

Részletesebben

Központi irattárolás rendje

Központi irattárolás rendje Központi irattárolás rendje 1. A központi irattárolás körülményeinek meghatározása 1. Az intézményrendszer központi irattárolásának biztosításához szükséges infrastruktúra és szolgáltatás nyújtása a MAG

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3.

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. SZERVELLENŐRZÉSI Kedves Gyuri! ADATLAP A Zala Megyei Levéltár ellenőrzési feladatait a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről

Részletesebben

EGYEDI IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA. Hatályos: január 1. Dr. Molnár György jegyző

EGYEDI IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA. Hatályos: január 1. Dr. Molnár György jegyző A Dunakeszi Polgármesteri Hivatal a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995.évi LXVI. Törvény 10. (1) bekezdésében előírtak szerint készített EGYEDI IRATKEZELÉSI

Részletesebben

Iratkezelési Szabályzat

Iratkezelési Szabályzat Iktatószám:.../2016/II/1 Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Harsányi János Szakközépiskolája és Szakiskolája 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 31. OM azonosító: 203061 Iratkezelési Szabályzat Készült:

Részletesebben

Tura Város Polgármesteri Hivatalának

Tura Város Polgármesteri Hivatalának Tura Város Polgármesteri Hivatalának a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 10. (1) bekezdésében előírtak szerint készített EGYEDI IRATKEZELÉSI

Részletesebben

Egységes Iratkezelési Rendszer. Semmelweis Egyetem Igazgatási és Iratkezelési Igazgatóság

Egységes Iratkezelési Rendszer. Semmelweis Egyetem Igazgatási és Iratkezelési Igazgatóság Egységes Iratkezelési Rendszer Semmelweis Egyetem Igazgatási és Iratkezelési Igazgatóság Összefoglaló Beszámoló az EIDR projekt feladatairól és ütemezéséről Iratkezelési tapasztalatok és működési nehézségek

Részletesebben

Projekt Ütemterv Határidő

Projekt Ütemterv Határidő BMS- Cég: Mester Példány /BMS-regisztrációs szá: BMS-xxx Feladat célja 1 Első egbeszélés, árajánlat előkészítő adatlap felvétele előzetes helyzetfelérés árajánlathoz Felelőse 2 Árajánlat elkészítése, elfogadása

Részletesebben

Az ELO Iratkezelő Modul jogi háttere. dr. Fenyér Éva ügyvéd, iratkezelési jogi tanácsadó

Az ELO Iratkezelő Modul jogi háttere. dr. Fenyér Éva ügyvéd, iratkezelési jogi tanácsadó Az ELO Iratkezelő Modul jogi háttere dr. Fenyér Éva ügyvéd, iratkezelési jogi tanácsadó 1 Az előadás célja A jogi alapok áttekintése és rendszerezése Az ELO Iratkezelő Modul - magyarországi jogszabályi

Részletesebben

FOGALOMTÁR (1. számú melléklet) 37 HOZZÁFÉRÉSI JOGOSULTSÁG KÉRŐ ADATLAP (2. számú melléklet) 45 IRATMINTATÁR (3. számú melléklet) 46

FOGALOMTÁR (1. számú melléklet) 37 HOZZÁFÉRÉSI JOGOSULTSÁG KÉRŐ ADATLAP (2. számú melléklet) 45 IRATMINTATÁR (3. számú melléklet) 46 SEGÉDANYAG a községi, városi, megyei jogú városi, fővárosi kerületi, valamint a fővárosi és a megyei önkormányzat képviselő-testülete hivatala által elkészítendő (elektronikus/papír) Egyedi Iratkezelési

Részletesebben

Iratkezelési szabályzat

Iratkezelési szabályzat MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Iratkezelési szabályzat Martonvásár, 2012. szeptember 21. Bedő Zoltán főigazgató 1 IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szabályzat

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete Polgármesteri Hivatala elektronikus Egyedi Iratkezelési Szabályzata

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete Polgármesteri Hivatala elektronikus Egyedi Iratkezelési Szabályzata Polgármesteri Hivatal Szervezeti M ködési Szabályzata 3. függeléke Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete Polgármesteri Hivatala elektronikus Egyedi Iratkezelési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

64/2010. (III. 18.) 335/2005. (XII.

64/2010. (III. 18.) 335/2005. (XII. 64/2010. (III. 18.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeirl szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a köziratokról, a közlevéltárakról

Részletesebben

2.1 Szakmai ismeretek

2.1 Szakmai ismeretek 2 Általános ismeretek 2.1 1 2.1.1 Könyvvezetési kötelezettség Könyvvezetés: az a tevékenység, amelynek során a gazdálkodó a tevékenysége során felmerülő gazdasági eseményekről a törvényben rögzített általános

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Intézmény neve: Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola és ESZKI IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Intézmény székhelye, címe: 8100 Várpalota Dankó u. 16/V. Intézmény fenntartója: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Iratkezelési Szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Iratkezelési Szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Iratkezelési Szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától. Érvényes visszavonásig. Tartalomjegyzék 1. Általános szabályok...

Részletesebben

GST-Systems dokumentum kezelő rendszer. Fogalomtár

GST-Systems dokumentum kezelő rendszer. Fogalomtár GST-Systems dokumentum kezelő rendszer Fogalomtár Iratkezelési fogalmak átmeneti irattár: a közfeladatot ellátó szerv által az iktatóhelyhez kapcsolódóan kialakított olyan irattár, amelyben az irattári

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT A köziratok védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény előírásait figyelembe véve a Magyar Vadászgörény Klub közhasznú egyesület (továbbiakban: Egyesület) iratkezelési rendjét az

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT A szabályzat hatályos: 2010. január 1-tıl. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Társulási Iroda (továbbiakban: Iroda) iratkezelési szabályzatát a többször módosított a köziratokról, a közlevéltárakról

Részletesebben

MÁSOLATKÉSZÍTÉSI REND

MÁSOLATKÉSZÍTÉSI REND MÁSOLATKÉSZÍTÉSI REND Gyollai Ügyvédi Iroda Irodavezető: Dr. Gyollai János ügyvéd Székhely: H-1126 Budapest, Ugocsa u. 4/b Tel.: (+36 1) 487-8715 Fax: (+36 1) 487-8701 E-mail: iroda@gyollai.hu Készítés

Részletesebben

HITELES MÁSOLATKÉSZÍTÉSI REND

HITELES MÁSOLATKÉSZÍTÉSI REND BOLEVÁCZ ÉS VÖRÖS ÜGYVÉDI IRODA 1053 Budapest, Veres Pálné utca 9. I/2. Budapesti Ügyvédi Kamara 2291 HITELES MÁSOLATKÉSZÍTÉSI REND Kiadás dátuma 2015. február 20. 1 TARTALOM 1. A másolatkészítési rend

Részletesebben

Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége

Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége 7562 Segesd, Szabadság tér 1. 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. 7543 Beleg, Kossuth u.97. Telefon:82/733-402 Telefax:82/598-001 E-mail: segesd@latsat.hu 6/2012.

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium Iratkezelési szabályzata

A Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium Iratkezelési szabályzata 7. számú melléklet A Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium Iratkezelési szabályzata 2014. május 14. 1 Az intézmény köteles irattárat fenntartani, megőrizni, rendeltetésszerű használatáról gondoskodni. Az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére Közigazgatási és Igazságügyi Miniszter VIII/ /2013. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült

Részletesebben

A vagyonnyilatkozat őrzéséről és kezeléséről szóló szabályzat Budapest, 2011. november

A vagyonnyilatkozat őrzéséről és kezeléséről szóló szabályzat Budapest, 2011. november 4. melléklet a Magyar Szocialista Párt Alapszabályához A vagyonnyilatkozat őrzéséről és kezeléséről szóló szabályzat Budapest, 2011. november 2 I. A vagyonnyilatkozatra kötelezettek, a nyilatkozat esedékessége

Részletesebben

Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézet. Egyedi Iratkezelési Szabályzata

Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézet. Egyedi Iratkezelési Szabályzata Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézet Egyedi Iratkezelési Szabályzata 2 TARTALOMJEGYZÉK Levéltár és Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal jóváhagyása I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 4. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 20., csütörtök. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 4. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 20., csütörtök. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 20., csütörtök 4. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 1/2011. (I. 20.) BM utasítás a Belügyminisztérium Egyedi Iratkezelési

Részletesebben

A KORMÁNYZATI ÉRKEZTETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA

A KORMÁNYZATI ÉRKEZTETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA A KORMÁNYZATI ÉRKEZTETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA Dr. Magyariné dr. Nagy Edit helyettes államtitkár 2014. november 06. Közpolitikai cél: közigazgatás hatékonyságának növelése E-közigazgatási szolgáltatások körének

Részletesebben

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Jóváhagyta: Név Dátum Aláírás I. Általános rendelkezések I.1. A szabályzat hatálya A szabályzat hatálya kiterjed minden, a Miskolci Magister

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Szervezeti és Működési Szabályzat 8. számú melléklete A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2016. Tartalom Tartalom...1 A szabályzat hatálya...2 A szabályzat felügyelete...2

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT A köziratok védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény előírásait figyelembe véve a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata iratkezelési rendjét a 2010. május

Részletesebben

DOKUMENTUMOK ÉS MINŐSÉGÜGYI FELJEGYZÉSEK KEZELÉSE

DOKUMENTUMOK ÉS MINŐSÉGÜGYI FELJEGYZÉSEK KEZELÉSE FELJEGYZÉSEK 1. AZ CÉLJA Az eljárás célja Cigánd Város (a továbbiakban Polgármesteri Hivatal) dokumentációs rendszerének szabályozása annak érdekében, hogy megfelelő, a szolgáltatás folyamatát szabályozó

Részletesebben

IRATKEZELÉSI ÉS IRATTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

IRATKEZELÉSI ÉS IRATTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. IRATKEZELÉSI ÉS IRATTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Készítette:.. Borgulya Mónika s.k. Számviteli osztályvezető

Részletesebben

az alkotmánybíróság határozatai

az alkotmánybíróság határozatai 205. december 5. 205. 25. szám az alkotmánybíróság határozatai az alkotmánybíróság hivatalos lapja Tartalom 8/205. (XII. 0.) elnöki utasítás az Alkotmánybíróság iratkezelési szabályzatáról 664 664 Az alkotmánybíróság

Részletesebben

Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége

Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége 7562 Segesd, Szabadság tér 1. 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. 7543 Beleg, Kossuth u.97. Telefon:82/733-402 Telefax:82/598-001 E-mail: segesd@latsat.hu 6/2012.

Részletesebben

Szabályzat a papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésének szabályairól

Szabályzat a papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésének szabályairól Szabályzat a papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésének szabályairól Dr. Nagy Erzsébet Egyéni Ügyvéd székhely: 9022 Győr, Árpád u. 40. fszt. 1. tel.: 96/310-781 dr.nagye@externet.hu

Részletesebben

Magyar Idegenforgalmi és Területfejlesztési Közhasznú Egyesület IRATKEZELÉSI ÉS IKTATÁSI SZABÁLYZAT

Magyar Idegenforgalmi és Területfejlesztési Közhasznú Egyesület IRATKEZELÉSI ÉS IKTATÁSI SZABÁLYZAT Magyar Idegenforgalmi és Területfejlesztési Közhasznú Egyesület IRATKEZELÉSI ÉS IKTATÁSI SZABÁLYZAT BEVEZETŐ RÉSZ A Magyar Idegenforgalmi és Területfejlesztési Közhasznú Egyesület Iratkezelési Szabályzatának

Részletesebben

Jelen szabályzatban foglaltak alkalmazása a Duna-Mix Kft. teljes vezényelt és polgári alkalmazotti állományára vonatkozóan kötelező.

Jelen szabályzatban foglaltak alkalmazása a Duna-Mix Kft. teljes vezényelt és polgári alkalmazotti állományára vonatkozóan kötelező. 8/2013 számú ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓI UTASÍTÁS 2013. Május 10. Tárgy: A Duna-Mix Kft. IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Jelen szabályzatban foglaltak alkalmazása a Duna-Mix Kft. teljes vezényelt és polgári alkalmazotti

Részletesebben

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 7562 Segesd, Szabadság tér 1. 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. 7543 Beleg, Kossuth u.97. Telefon:82/733-402 Telefax:82/598-001 E-mail: segesd@latsat.hu 1/2014. (XII.1.) számú

Részletesebben