Szervezeti és működési szabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szervezeti és működési szabályzat"

Átírás

1 Szervezeti és működési szabályzat A Miskolci Fazola Henrik Szakképző Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Jóváhagyta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1 Miskolci Fazola Henrik Szakképző Iskola 3534 Miskolc, Gagarin u. 54. Tel: , Fax:

2 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése 5 2. Az intézmény szakmai alapdokumentuma, feladatai Az intézmény neve, szakmai alapdokumentuma Az intézmény alapfeladatai, feladat-ellátási rendje 6 3. Az intézmény gazdálkodásának jellemzői Az intézmény gazdálkodással kapcsolatos jogköre Az intézmény gazdálkodási feladatainak ellátása 7 4. Az intézmény szervezeti felépítése Az intézmény vezetője A közoktatási intézmény vezetője Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rend Az intézményvezető hatásköréből leadott feladat- és hatáskörök Kiadmányozás és képviselet szabályai, az intézményvezető közvetlen munkatársainak feladat- és hatásköre, munkaköri leírások Az intézményvezető át nem ruházható hatáskörei: Szakmai intézményvezető helyettes hatásköre Általános intézményvezető helyettes hatásköre Műszaki vezető hatásköre A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája Az iskola szervezeti felépítése, irányítása Az intézmény vezetősége A pedagógiai munka ellenőrzése Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok A törvényes működés alapdokumentumai és egyéb dokumentumai A tanulói tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyvellátás rendje Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje Teendők bombariadó és egyéb rendkívüli események esetére Az intézmény munkarendje Az intézmény vezetői munkarendjének szabályozása A pedagógusok munkaidejének hossza, beosztása, munkavégzését segítő tárgyi feltételek Pedagógusok munkarendjével kapcsolatos előírások Az intézmény nem pedagógus munkavállalóinak munkarendje 28 2

3 6.5 Munkaköri leírás A tanítási órák, óraközi szünetek rendje, időtartama Az osztályozó vizsga rendje, nyelvvizsga miatti kedvezmények Az intézmény nyitva tartása, az iskolában tartózkodás rendje Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje A dohányzással kapcsolatos előíráasok A tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok A mindennapos testnevelés szervezése A tanítási órán kívüli egyéb foglalkozások A sajátos nevelési igényű tanulók integrált iskolai nevelése és oktatását segítő tevékenység tartalma, szervezeti formái, keretei Az iskolai hagyományok és a hagyomány ápolásával kapcsolatos feladatok Az intézmény nevelőtestülete és a szakmai munkaközösségei Az intézmény nevelőtestülete A nevelőtestület értekezletei, osztályértekezletei A nevelőtestület szakmai munkaközösségei A szakmai munkaközösségek tevékenysége Az intézményi közösségek, a kapcsolattartás formái és rendje Az iskolaközösség A munkavállalói közösség A szülői munkaközösség Az intézményi tanács A diákönkormányzat Az osztályközösségek A szülők, tanulók, érdeklődők tájékoztatásának formái A külső kapcsolatok rendszere és formája Gyakorlati képzést folytatókkal és szervezőkkel való kapcsolattartás A tanulók ügyeinek kezelésével kapcsolatos szabályok A tanulói hiányzás igazolása Kedvezmények nyelvvizsgára, nemzetközi vizsgára Versenyen, nyílt napon részt vevő tanulókat megillető kedvezmények A tanulói késések kezelési rendje Tájékoztatás, a szülő behívása, értesítése A tanuló által elkészített dologért járó díjazás A tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályai A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályai Az iskolai könyvtár működési szabályzata

4 1. sz. melléklet az iskolai könyvtár SzMSz-éhez sz. melléklet az iskolai könyvtár SzMSz-éhez sz. melléklet az iskolai könyvtár SzMSz-éhez sz. melléklet az iskolai könyvtár SzMSz-éhez sz. melléklet az iskolai könyvtár SzMSz-éhez számú melléklet Munkaköri leírások Záró rendelkezések...77 Melléklet - Adatkezelési szabályzat 4

5 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat határozza meg. Megalkotása a Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 25. -ában foglalt felhatalmazás alapján történik. A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a köznevelési intézmény szervezeti felépítését, továbbá a működésre vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. A szervezeti és működési szabályzat a kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékenység-csoportok és folyamatok összehangolt működését, racionális és hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza. A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi törvények, kormányrendeletek és miniszteri rendeletek: évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról évi törvény a nemdohányzók védelméről, a évi XLII. törvény módosításairól 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről évi CCXXXII. törvény a tankönyvellátás rendjéről 17/2014. (III.12.) EMMI rendelet az iskolai tankönyvellátás rendjéről 26/1997. (IX.3.) NM-rendelet iskola-egészségügyi ellátásról 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése Jelen szervezeti és működési szabályzatot a tanulók, szüleik, az munkavállalók és más érdeklődők megtekinthetik az intézményvezetői irodában munkaidőben, továbbá az intézmény honlapján. Jelen szervezeti szabályzatot az intézmény nevelőtestülete március 25-i határozatával fogadta el. A szervezeti és működési szabályzat és mellékleteinek betartása az intézmény valamennyi munkavállalójára, tanulójára ide értve a felnőttoktatásban részt vevőket nézve kötelező érvényű. A szervezeti és működési szabályzat az intézményvezető jóváhagyásának időpontjával lép hatályba, és határozatlan időre szól. 5

6 2. Az intézmény szakmai alapdokumentuma, feladatai 2.1 Az intézmény neve, szakmai alapdokumentuma Az intézmény neve: Miskolci Fazola Henrik Szakképző Iskola Székhelye: 3534 Miskolc, Gagarin u. 54. Oktatási azonosítója: Alapító szerv: Emberi Erőforrások Minisztériuma Székhelye: 1054 Budapest Akadémia utca 3. Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhelye: 1051 Budapest Nádor utca 32. Az intézmény a Miskolci Gábor Áron Művészeti Szakközépiskola OM és az Eötvös József Építőipari, Művészeti Szakképző Iskola OM összeolvadásával jött létre. Az intézmény önálló jogi személy, képviseletét teljes hatáskörben a fenntartó által megbízott intézményvezető látja el. Az intézmény szervezeti egységgel, gazdálkodó szervezettel, hozzárendelt költségvetési szervvel nem rendelkezik. 2.2 Az intézmény alapfeladatai, feladat-ellátási rendje Szakközépiskolai nevelés oktatás nappali rendszerű iskolai oktatás felnőttoktatás nappali évfolyamok: négy, öt sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők, érzékszervi fogyatékos hallási fogyatékos, érzékszervi fogyatékos látási fogyatékos) nyelvi előkészítő érettségire felkészítő négy évfolyam kizárólag szakképző évfolyamok Szakiskolai nevelés- oktatás nappali rendszerű iskolai oktatás felnőttoktatás nappali sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése oktatása (egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők) Az intézmény vállalkozási feladatot nem végezhet. 6

7 3. Az intézmény gazdálkodásának jellemzői 3.1 Az intézmény gazdálkodással kapcsolatos jogköre Az intézmény a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által megállapított költségvetés alapján nem rendelkezik önálló gazdálkodási jogkörrel. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga 3534 Miskolc Gagarin utca 54. Helyrajzi száma: Hasznos alapterülete: 17178nm Intézmény jogköre: ingyenes használati jog KLIK jogköre: vagyonkezelői jog Az intézmény székhelyét képező épület és telek vonatkozásában a tulajdonosi jogokat Miskolc Város Önkormányzata gyakorolja. Miskolc Város Önkormányzata az intézmény székhelyét képező épületet, a telket és a feladatellátáshoz szükséges ingóságot (berendezéseket, felszereléseket, taneszközöket, informatikai eszközöket) leltár szerint használatra az Önkormányzat december 15-ei dátummal átadta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ számára. Az intézmény az általa használt ingatlanok tulajdonjogát nem ruházhatja át, illetve az ingatlanokat az illetékes tulajdonos és a fenntartó hozzájárulása nélkül nem terhelheti meg, nem adhatja bérbe. Az intézmény intézményvezetője a rábízott vagyon felhasználásáról évente beszámolót ad a fenntartónak, az intézmény átmeneti szabad kapacitását az intézményvezető az alaptevékenység sérelme nélkül a fenntartó hozzájárulásával jogosult bérbe adni vagy egyéb módon hasznosítani. 3.2 Az intézmény gazdálkodási feladatainak ellátása A gazdasági szervezet feladatköre A köznevelési intézmény Munkaügyi, nyilvántartó és gazdasági egység elnevezéssel szervezeti egységet működtet. Az intézmény vezetőjének döntése és a munkavállalók munkaköri leírásában meghatározottak alapján a gazdasági ügyintézők érvényesítésre, szakmai teljesítés igazolására, a térítési díjak beszedésére, a házipénztár kezelésére jogosultak. Az intézmény vezetője és helyettesei kötelezettségvállalási joggal rendelkeznek; ellenjegyzésre a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ területi intézményvezetője jogosult. Ellenjegyzési jogával élve aláírásával igazolja, hogy a kiemelt előirányzatok feletti rendelkezés gazdasági szempontból jogszerű, valamint a teljesítéséhez szükséges anyagi fedezet rendelkezésre áll. Az intézményvezető a gazdálkodással kapcsolatos szerződések, azok teljesítésének igazolása, a költségvetés végrehajtása ügyeiben az intézmény képviselőjeként járhat el A konyha szervezeti egysége Az intézmény melegítő konyhát működtet. Az étkeztetést a Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola és Kollégium látja el saját dolgozóival. A melegítőkonyha feladata a tanulók, dolgozók 7

8 és az étkezést igénybe vevő külsős személyek számára az étkeztetés biztosítása. A gazdasági ügyintéző a havi elszámolások lebonyolítása, az étel megrendelése. Az étkezési díjat az étkezési nyersanyag-norma alapul vételével a jogszabályok és Miskolc Város Önkormányzatának határozata rögzíti. A Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény ban meghatározott családok gyermekei a normatíva 50%-át fizetik. 8

9 4. Az intézmény szervezeti felépítése 4.1 Az intézmény vezetője A közoktatási intézmény vezetője a Köznevelési törvény előírásai szerint felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. A munkavállalók foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja. A nevelési-oktatási intézmény vezetője felel továbbá a pedagógiai munkáért, az intézmény belső ellenőrzési rendszerének működtetéséért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzéséért, a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért. A Közoktatási intézmény vezetője jogosult az intézmény hivatalos képviseletére. Jogkörét esetenként, vagy az ügyet meghatározott körében helyetteseire átruházhatja. Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak: az intézményvezető és az intézményvezető helyettesek minden ügyben, a gazdasági ügyintéző és az iskolatitkár a munkaköri leírásukban szereplő ügyekben, az osztályfőnök és az érettségi vizsgabizottság jegyzője az év végi érdemjegyek törzskönyvbe, bizonyítványba, valamint a félévi tanulmányi értesítőbe való beírásakor Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rend A távollévő intézményvezető helyettesítése A távollévő intézményvezetőt (szabadság, betegség, hivatalos távollét) általános helyettesítési jogkörrel megbízott szakmai intézményvezető helyettes helyettesíti. Ha az általános helyettesítési jogkörrel megbízott intézményvezető helyettes is akadályoztatva van, a vezetői feladatok ellátásában helyettesítési feladatokat az általános intézményvezető helyettes látja el. Az általános intézményvezető helyettes akadályoztatása esetén a vezetői jogkör tekintettel az ellátandó feladat egész iskolát érintő összetettségére és sokrétűségére automatikusan tovább nem ruházható, de az intézményvezető hosszabb idejű akadályoztatása esetén és indokolt esetben írásban részleges jogkörökkel átruházhatja. A részleges jogköröket az intézményvezető dönti el. Az intézményvezető helyettesek helyettesítése A vezető helyettesek helyettesítésében a tanítás előtti felügyelet ellátásakor közreműködnek a kijelölt pedagógusok. Szakmai helyettesítők az általános intézményvezető helyettesnél a kijelölt munkaközösség vezető a szakmai intézményvezető helyettesnél a kijelölt munkaközösség vezető 9

10 Ez a helyettesítés a távollévő intézményvezető helyettesítése címen a kijelölt intézményvezető helyettes helyettesítési és aláírási jogköréből nem ad átruházódó jogokat, csupán az adott szakterületen az azonnali intézkedést igénylő szakmai ügyekre, feladatokra és általánosan a tanulók biztonságainak megóvásával összefüggő kérdésekre terjed ki Az intézményvezető hatásköréből leadott feladat- és hatáskörök Az intézményvezető a jogszabályok által számára biztosított feladat- és hatásköreiből átadja az alábbiakat. - A szakmai intézményvezető helyettes számára a tanulók felvételi ügyeiben való döntést, - A szakmai intézményvezető helyettes számára az órarend készítésével kapcsolatos döntések jogát, a választott tantárgyak meghirdetésének jogát, a tantárgyválasztással kapcsolatos tanulói módosítási kérelmekkel kapcsolatos döntések jogát, - az általános intézményvezető helyettes számára az intézményi rendezvények szervezésével kapcsolatos tárgyalásokon az intézmény képviseletét és a rendezvényekkel kapcsolatos döntés jogát, 4.2 Kiadmányozás és képviselet szabályai, az intézményvezető közvetlen munkatársainak feladat- és hatásköre, munkaköri leírások Az intézményvezető feladatait közvetlen munkatársai közreműködésével látja el. Az intézményvezető közvetlen munkatársai: - az intézményvezető helyettesek, - műszaki vezető Az intézményvezető közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzik. Az intézményvezető közvetlen munkatársai az intézményvezetőnek tartoznak közvetlen felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel. Az intézményvezető kiemelt feladatai: a nevelőtestület vezetése; a nevelő és oktató munka irányítása és ellenőrzése; a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű megszervezése és ellenőrzése; a rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása; az iskolaszékkel (hiányában a Szülői Szervezettel), a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel és a diákönkormányzatokkal, illetve szülői szervezetekkel (közösségekkel) való együttműködés; a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezése; a gyermek- és ifjúságvédelmi munka irányítása; a tanuló- és gyermekbaleset megelőzésével kapcsolatos tevékenység irányítása. 10

11 4.2.1 Az intézményvezető át nem ruházható hatáskörei: dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy Közalkalmazotti Szabályzat nem utal más hatáskörébe, egyeztetési kötelezettség terheli az alkalmazottak foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében felelős: a pedagógiai munkáért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért, a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért. rendkívüli szünetet elrendelése, ha rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt a nevelési-oktatási intézmény működtetése nem biztosítható, képviseli az intézményt. Az intézmény vezetője (intézményvezetője) személyében felelős: a szakszerű és törvényes működésért, az észszerű és takarékos gazdálkodásért, a pedagógiai munkáért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáért, a nevelő- és oktatómunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanuló- és a gyermekbalesetek megelőzéséért, a gyermekek egészségügyi vizsgálatainak ellátásáért, az intézmény ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségbiztosítási rendszerének működéséért Az intézményvezető helyetteseket a tantestület véleményezési jogkörének megtartásával az intézményvezető bízza meg. Intézményvezető helyettesi megbízást az intézmény határozatlan időre alkalmazott pedagógusa kaphat, a megbízás határozott időre szól. Az intézményvezető helyettesek feladat- és hatásköre, valamint egyéni felelőssége mindazon területekre kiterjed, amelyet munkaköri leírásuk tartalmaz. Személyileg felelnek az intézményvezető által rájuk bízott feladatokért. Az intézményvezető helyettesek távollétük vagy egyéb akadályoztatásuk esetén teljes hatáskörrel veszik át egymás munkáját, ennek során az intézmény intézményvezetővel egyeztetve bármely olyan döntést meghozhatnak, amely a távollévő intézményvezető helyettes hatáskörébe tartozik Szakmai intézményvezető helyettes hatásköre Általános helyettesi jogkörrel rendelkezik. Feladata a szakmai elméleti oktatással kapcsolatos feladatok teljes körű ellátása, az informatika és környezetvédelmi valamint a művészeti 11

12 szakok gyakorlati képzésének, valamint a szakmai hatáskörébe tartozó tanárok tanórán kívüli tevékenységének irányítása. A törvényben meghatározott szakképesítéssel rendelkezik. Egyéb feladatait a munkaköri leírása határozza meg. - A nevelő-oktató munka szakterület szerinti, a szakmai képzés színvonalának ellenőrzése. - A gazdálkodó szervezetekkel fenntartott kapcsolatok folyamatos ápolása szakképzési hozzájárulás gyűjtése. - Megbeszélést tart az érintett pedagógusok csoportjával s az elhangzott javaslatok alapján előterjesztést tesz az intézmény intézményvezetőjének. - Az értékelő, összefoglaló és egyéb jelentésekhez anyagot szolgáltat, az intézményvezető felkérése alapján jelentéseket készít, ellenőrzi a szakterületéhez tartozó statisztikai adatokat. - Felelős a különbözeti, az osztályozó, a pót- és egyéb vizsgák előkészítéséért, megszervezéséért és zavartalan lebonyolításáért. - Ellátja a beiskolázással kapcsolatos feladatokat, irányítja a pályaválasztási felelőst. - Kapcsolatot tart a Fazola Henrik TISZK -el - Irányítja és ellenőrzi a szakmai alapozó oktatást, a szakképzést. - Felelős a szakmai vizsgák, a felvállalt területi versenyek előkészítéséért, megszervezéséért és zavartalan lebonyolításáért. - Elkészíti a szakképző évfolyam tantárgyfelosztását. - Szervezi a műszaki tanárok helyettesítését. - Részt vesz a szakképző évfolyamra való beiskolázási feladatokban. - Irányítja a szakmai versenyeket, vizsgákat. - Kapcsolatot tart a kamarával, Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési és Felnőttképzési Intézmény vezetőségével, más szakképző intézményekkel, vállalatokkal. - Pályázatot ír - Felügyeli és irányítja a rendszergazda munkáját. - Véleményezi a pedagógusok munkáját. - Írásbeli beszámolót készít félévente szakterülete tevékenységéről - Megszervezi, irányítja és ellenőrzi az intézményi tanműhelyekben és egyéb helyeken /gazdálkodó szervezeteknél, egyéni vállalkozóknál/ folyó gyakorlati képzést. - Javaslatot tesz a korszerű oktatási módszerek megvalósítására, szemléltető eszközök készítésére és használatára. - Rendszeresen látogatja az irányítása alá tartozó szaktanárok munkáját és arról minden esetben feljegyzést készít. - Ellenőrzi az intézményi laborokat, berendezéseinek, felszereléseinek és egyéb anyagi eszközeinek ésszerű felhasználását, javaslatot tesz a szükséges eszközök, anyagok vásárlására. - Rendszeresen beszámol az intézmény intézményvezetőjének a gyakorlati oktatásról és a szakképzés aktuális feladatainak végzéséről, távlati céljairól. 12

13 - Felelős az intézmény biztonságtechnikai feladatainak megvalósításáért, a munka- és balesetvédelmi szabályok betartásáért. - Felelős a szakmai vizsgák, a felvállalt területi versenyek előkészítéséért, megszervezéséért és zavartalan lebonyolításáért. - Az értékelő, összefoglaló és egyéb jelentések készítéséhez anyagot szolgáltat, az intézményvezető megbízása alapján jelentéseket, pályázatokat készít, illetve készíttet, ellenőrzi a szakképzés területéhez tartozó statisztikai adatokat. - Kapcsolatot tart a TISZK vezetésével, részt vesz a közös órarend kialakításában Általános intézményvezető helyettes hatásköre Irányítja a közműveltségi oktatást, valamint a tanórán kívüli nevelési tevékenységet. A törvényben meghatározott szakképzettséggel rendelkezik. Egyéb feladatait munkaköri leírása határozza meg. - A felügyelete és irányítása alá tartozó szakterületen saját hatáskörben az alábbi ügyekben jár el: - A közismereti tantárgyak oktatása területén - az érvényben lévő tantervek alapján irányítja a tanmenetek elkészítését és az érintettek bevonásával elvégzi azok bírálatát. - A tantárgyfelosztás alapján gondoskodik az órarend elkészítéséről, elkészíti az ügyeletesi és helyettesítési rendet, valamint az órabeosztásokat. - Javaslatot tesz a korszerű oktatási módszerek megvalósítására, egyedi szemléltető eszközök készítésére és használatára. - Fejleszti az iskola, az intézmény pedagógusi munkáját, szükség szerint pályázatokat készít, illetve készíttet. - Megbeszélést tart az érintett pedagógusok csoportjával s az elhangzott javaslatok alapján előterjesztést tesz az intézmény intézményvezetőjének. - Az értékelő, összefoglaló és egyéb jelentésekhez anyagot szolgáltat, az intézményvezető felkérése alapján jelentéseket készít, ellenőrzi a szakterületéhez tartozó statisztikai adatokat. - Figyelemmel kíséri az iskola tanulóinak tankönyvellátását. - Az iskolai munkaterv alapján megtervezi, irányítja és koordinálja a tanórán kívüli nevelési formákat és megszervezi: a szakkörök, diákkörök munkáját, a központi felhívások alapján szervezendő tanulmányi és kulturális versenyek, vetélkedők, rendezvények iskolai fordulóit, a tanórán kívüli sporttevékenységet. - Eseménynaptárt készít, amelyben az iskolai programokat naprakészen vezeti. - Támogatja az iskolai hagyományok ápolását, kezdeményezi az új hagyományok kialakítását. - Gondoskodik az előírt iskolai ünnepségek, megemlékezések alkalomhoz illő, színvonalas kulturális programjáról. - A testedzési és sportolási igények kielégítése érdekében segíti és ellenőrzi az iskolai sportkör tervezési, szervezési és lebonyolítási munkáit. - Irányítja és ellenőrzi a szülőkkel való kapcsolattartást. - Gondoskodik a távollevő nevelők helyettesítéséről, az órák szakszerű ellátásáról. Vezeti a helyettesítési naplót, és nyilvántartja a dolgozókat. 13

14 - Felelős az érettségi, a különbözeti, az osztályozó, a pót- és egyéb vizsgák előkészítéséért, megszervezéséért és zavartalan lebonyolításáért. - Ellenőrzi a hatáskörébe tartozó közismereti tantárgyakat oktató pedagógusok munkáját, látogatja óráit és arról óralátogatási feljegyzéseket készít. - Felügyeli a művészeti szakterületen dolgozó pedagógusok munkáját - Az alkalmazottak munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében egyeztetést kezdeményez. - Kapcsolatot tart a kollégiumokkal. - Kapcsolatot tart az egészségügyi felügyeletet és ellátást biztosítóintézményekkel. - Véleményezi a pedagógusok munkáját - Elvégzi mindazt amivel alkalomszerűen az intézményvezető megbízza, - Írásbeli beszámolót készít félévente szakterülete tevékenységéről Műszaki vezető hatásköre - felügyeli a technikai dolgozók munkáját - Elvégzi mindazt, amivel alkalomszerűen az intézményvezető megbízza, - Írásbeli beszámolót készít félévente szakterülete tevékenységéről A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája Az intézményben működő egységek kapcsolattartási rendjét és az információáramlást az értekezletek rendje és rendszere határozza meg Értekezlet/megbeszélés Résztvevők Időbeli gyakorisága vezetői intézményvezető hetente 1 intézményvezető helyettesek Közalkalmazotti Tanács elnöke (alkalomszerűen) munkaközösségi intézményvezető kéthavonta 1 intézményvezető helyettes műszaki vezető nevelőtestületi nevelőtestület tagjai kéthavonta 1 egy osztályban tanító tanárok érintett pedagógusok alkalomszerűen Az értekezletekről írásban emlékeztető készül, amit egy példányban az irattárban helyezünk el és iktatószámmal látjuk el. Az emlékeztetőnek tartalmaznia kell a megbeszélés témáját az ott született állásfoglalásokat, döntéseket, jelenléti ívet. 14

15 15

16 4.3. Az iskola szervezeti felépítése, irányítása Az iskola szervezete: Intézményvezető Szakmai intézményvezető helyettes Általános intézményvezető helyettes Műszaki vezető - Szakmai tanárok, szakoktatók - Számítástechnikai, - Informatikai tanárok - Szakoktatók - Műszaki elméleti tanárok - Munkavédelmi előadó - Rendszergazda - Minőségbiztosítási team - Laboráns - Közismereti tanárok - Művész tanárok - Testnevelő tanárok - Osztályfőnöki munkaközösség vezető - Szülői munkaközösség - Könyvtáros - Fegyelmi bizottság - Sajátos nevelési igényű ügyek ellátását végzők - Műszaki dolgozók - Karbantartók - Portások - Kisegítő dolgozók - Iskolatitkár - Nyilvántartó - Adminisztrátor -Ügyviteli dolgozók -Gazdasági ügyintéző -Munkaügyi, személyzeti előadó -Egészségügyi dolgozó 4.4 Az intézmény vezetősége Az intézmény vezetőinek munkáját (irányító, tervező, szervező, ellenőrző, értékelő tevékenységét) középvezetők segítik meghatározott feladatokkal, jogokkal és kötelezettségekkel. A középvezetők az intézmény vezetőségének tagjai. Az intézmény vezetőségének tagjai: az intézményvezető, az intézményvezető helyettesek, alkalmanként a műszaki vezető alkalmanként a szakmai munkaközösségek vezetői. 16

17 4.4.2 Az intézmény vezetősége mint testület konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik. Az iskola vezetősége együttműködik az intézmény más közösségeinek képviselőivel, így az iskolaszék képviselőivel, a szülői munkaközösség választmányával, a diákönkormányzat vezetőjével. A diákönkormányzattal való kapcsolattartás az intézményvezető feladata. Az intézményvezető felelős azért, hogy a diákönkormányzat jogainak érvényesítési lehetőségét megteremtse, meghívja a diákönkormányzat képviselőjét mindazokra az értekezletekre, amelyekhez kapcsolódóan a diákönkormányzat véleményét be kell szerezni Az intézmény által kibocsátott dokumentumoknak, hivatalos leveleknek, kibocsátott iratoknak és szabályzatoknak aláírására az intézmény vezetője egy személyben jogosult. Az intézmény cégszerű aláírása az intézményvezető aláírásával és az intézmény pecsétjével érvényes. 4.5 A pedagógiai munka ellenőrzése Az intézményben folyó pedagógiai munka belső ellenőrzésének megszervezése, a szakmai feladatok végrehajtásának ellenőrzése az intézményvezető feladata. Az intézményben az ellenőrzés az intézményvezető kötelessége és felelőssége. A hatékony és jogszerű működéshez azonban rendszeres és jól szabályozott ellenőrzési rendszer működtetése szükséges. E rendszer alapjait az e szabályzatban foglaltak mellett az intézmény vezetőinek és pedagógusainak munkaköri leírása, valamint az intézmény minőségirányítási programjának részeként elkészített pedagógus teljesítményértékelési rendszer teremti meg. A munkaköri leírásokat legalább háromévente át kell tekinteni. Munkaköri leírásuk (ls 6.sz. melléklet) kötelezően szabályozza az alábbi feladatkört ellátó vezetők és pedagógusok pedagógiai és egyéb természetű ellenőrzési kötelezettségeit: a szakmai intézményvezető helyettes, az általános intézményvezető helyettes, a munkaközösség-vezetők, az osztályfőnökök, a pedagógusok. A munkavállalók munkaköri leírását az érintettel alá kell íratni, az aláírt példányokat vagy azok másolatát az irattárban kell őrizni. Az intézményvezető helyettesek és a munkaközösségvezetők elsősorban munkaköri leírásuk, továbbá az intézményvezető utasítása és a munkatervben megfogalmazottak szerint részt vesznek az ellenőrzési feladatokban. Az intézmény vezetőségének tagjai és a munkatervben a pedagógus teljesítményértékelésben való közreműködéssel megbízott pedagógusok szükség esetén az intézményvezető külön megbízására ellenőrzési feladatokat is elláthatnak. A rájuk bízott ellenőrzési feladatok kizárólag szakmai jellegűek lehetnek. A tanév során végrehajtandó ellenőrzési területeket a feladatokkal adekvát módon kell meghatározni. Az ellenőrzési területek kijelölésekor a célszerűség és az integrativitás a meghatározó elem. 17

18 Minden tanévben ellenőrzési kötelezettséggel bírnak a következő területek: tanítási órák ellenőrzése (intézményvezető, intézményvezető helyettesek, munkaközösség-vezetők), tanítási órák látogatása szaktanácsadói, szakértői kompetenciával, az igazolt és igazolatlan tanulói hiányzások ellenőrzése, az SzMSz-ben előírtak betartásának ellenőrzése az osztályfőnöki, tanári intézkedések folyamán, a tanítási órák kezdésének és befejezésének ellenőrzése. 5. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok 5.1 A törvényes működés alapdokumentumai és egyéb dokumentumai Az intézmény törvényes működését az alábbi a hatályos jogszabályokkal összhangban álló alapdokumentumok határozzák meg: a szakmai alapdokumentum a szervezeti és működési szabályzat a pedagógiai program a házirend Az intézmény tervezhető és elszámoltatható működésének részenként funkcionálnak az alábbi dokumentumok: - a tanév munkaterve (kiegészítve a féléves és éves beszámolókkal), - egyéb belső szabályzatok (helyiségek, eszközök használatának rendje a házirend mellékleteként) A szakmai alapdokumentum A szakmai alapdokumentum tartalmazza az intézmény legfontosabb jellemzőit, aláírása biztosítja az intézmény nyilvántartásba vételét, jogszerű működését. Az intézmény szakmai alapdokumentumát a fenntartó készíti el, illetve szükség esetén módosítja. 18

19 A pedagógiai program A köznevelési intézmény pedagógiai programja képezi az intézményben folyó nevelő-oktató munka tartalmi, szakmai alapjait. Pedagógiai programjának megalkotásához az intézmény számára a Köznevelési törvény 24. (1) bekezdése biztosítja a szakmai önállóságot. Az iskola pedagógiai programja meghatározza: Az intézmény pedagógiai programját, ennek részeként az iskolában folyó nevelés és oktatás célját, továbbá a köznevelési törvény 26. (1) bekezdésében meghatározottakat. Az iskola helyi tantervét, ennek keretén belül annak egyes évfolyamain tanított tantárgyakat, a kötelező, kötelezően választható és szabadon választható tanórai foglalkozásokat és azok óraszámait, az előírt tananyagot és követelményeket. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elveit, figyelembe véve a tankönyv ingyenes igénybevétele biztosításának kötelezettségét. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeit és formáit, a tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményeit, továbbá jogszabály keretei között a tanuló teljesítménye, magatartása és szorgalma értékelésének, minősítésének formáját. a közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatokat, a pedagógusok helyi intézményi feladatait, az osztályfőnöki munka tartalmát, az osztályfőnök feladatait, a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendjét, a tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának rendjét, a középszintű érettségi vizsga témaköreit. a tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszereket. A felsorolt tevékenységek szabályozása a pedagógiai program hatáskörébe tartozik, így az érdeklődők a fenti témákkal kapcsolatban ott találnak részletes információkat. A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el, és az a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. Az iskola pedagógiai programja megtekinthető az intézményvezetői irodában, továbbá olvasható az intézmény honlapján. Az iskola vezetői munkaidőben bármikor tájékoztatással szolgálnak a pedagógiai programmal kapcsolatban. 19

20 5.1.3 Az éves munkaterv Az éves munkaterv az intézmény hivatalos dokumentuma, amely a hatályos jogszabályok figyelembe vételével az intézmény pedagógiai programjának alapul vételével tartalmazza a nevelési célok, feladatok megvalósításához szükséges tevékenységek, munkafolyamatok időre beosztott cselekvési tervét a felelősök és a határidők megjelölésével. Az intézmény éves munkatervét a vezetőség készíti el, elfogadására a tanévnyitó értekezleten kerül sor. A tanév helyi rendje a munkaterv részét képezi, ennek elfogadásakor be kell szerezni a szülői szervezet és a diákönkormányzat véleményét. A munkaterv egy példánya az informatikai hálózatban elérhetően a tantestület rendelkezésére áll. A tanév helyi rendjét az intézmény weblapján és az iskola titkárságán is el kell helyezni Az iskolai dokumentumok nyilvánossága Az intézmény alapvető dokumentumai az alábbiak: - alapító okirat, - pedagógiai program, - minőségirányítási program, - szervezeti és működési szabályzat, - házirend. A fenti dokumentumok nyilvánosak, azok az igazgatói irodában szabadon megtekinthetők, illetve (az alapító okirat kivételével) megtalálhatók az iskola honlapján. A hatályos alapító okirat a honlapon található meg. A fenti dokumentumok tartalmáról munkaidőben az igazgató vagy az igazgatóhelyettesek adnak tájékoztatást. A házirendet minden tanítványunk és szülei számára a beiratkozáskor illetve a házirend lényeges változásakor átadjuk. 5.2 A tanulói tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyvellátás rendje Szabályzatunkat az alábbi jogszabályok alapján készítettük: a Nemzeti Köznevelésről szóló évi CXC. törvény, A tankönyvellátásról szóló évi CCXXXII. törvény a 23/2004. (VIII.27.) OM-rendelet a tanulói tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyvellátás rendjéről. A tankönyvellátásról szóló évi CCXXXII. törvény előírásai alapján az iskolai tankönyvellátás rendjét a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével évente - az iskola intézményvezetője határozza meg minden év december 15-ig. Ugyanezen törvény 29. (3) rendelkezik arról, hogy az iskolai tanulók tankönyvtámogatása megállapításának, az iskolai tankönyvellátás megszervezésének, a tankönyvrendelés elkészítésének helyi rendjét az iskola szervezeti és működési szabályzatában kell meghatározni. Ennek során egyetértési jogot gyakorol az iskolai szülői szervezet (közösség) 20

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2013. március 20-án Jóváhagyta: Szabó András

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MEZŐKÖVESDI SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Csirmaz István igazgató 2013. Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Szakképző Iskola SZMSZ 2013. Március

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33 2013. Szervezeti és működési szabályzat A Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Pécsi

Részletesebben

SzMSz 2013. Szervezeti és működési szabályzat

SzMSz 2013. Szervezeti és működési szabályzat SzMSz 2013 Szervezeti és működési szabályzat Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33 2014. Szervezeti és működési szabályzat Ózdi Bródy Imre Szakképző Iskola 3600 Ózd, Petőfi út 20. Ikt.szám:126-II/93/2014 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 2. Az intézmény alapdokumentuma, alapfeladatai

Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 2. Az intézmény alapdokumentuma, alapfeladatai Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 3 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése...

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2 A szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Szervezeti és Működési Szabályzat 031593 Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom 1 Hunyadi út 138. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT 2013/2014 Készült:2013.12.20. 1 1. Általános rendelkezések... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1.2 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és. Gimnázium

Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és. Gimnázium S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium 2013. Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1 A szervezeti és működési

Részletesebben

TÁLTOS TEHETSÉGGONDOZÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

TÁLTOS TEHETSÉGGONDOZÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TÁLTOS TEHETSÉGGONDOZÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM EGER

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM EGER ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM EGER Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Készítette: Jakab Sándorné igazgató 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4

Részletesebben

A Kecskeméti Református Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. OM azonosító: 027777. A szabályzat érvényes: 2014.

A Kecskeméti Református Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. OM azonosító: 027777. A szabályzat érvényes: 2014. A Kecskeméti Református Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 027777 A szabályzat érvényes: 2014. március 31-től 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1.1. A SZERVEZETI

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33 2014. Szervezeti és működési szabályzat Az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Jóváhagyta

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS KÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS KÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI KÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmény neve: Hild József Általános Iskola Készítette: Rajnainé Sima Etel A nevelőtestület testület elfogadásának dátuma: 2013. március 26. A Szülők közössége

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Magyar Üzletemberképző Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyási záradékok 1/ A Szervezeti és Működési Szabályzatot a nevelőtestület a 2013. május 16-án megtartott rendkívüli értekezletén

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola Szolnok Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 2 1.2

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat JANKAY TIBOR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzat 2014. 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 7 1.1 A szervezeti és működési

Részletesebben

Szervezeti és mőködési szabályzat

Szervezeti és mőködési szabályzat Szervezeti és mőködési szabályzat Stúdium Kereskedelmi, Igazgatási, Üzleti Szakközépiskola és Szakiskola OM:200335 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata 6500 Baja, Bácska tér 1 A Türr István Gazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 6500 Baja, Bácska tér 1 Tartalom I Általános rendelkezések 6 1 A szervezeti és működési szabályzat célja,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája Hatályos: 2013. szeptember 1-től Kaukerné Kovács Edit igazgató Tartalomjegyzék 1. 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Győri Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája Hatályos: 2013. szeptember 1-től Aktualizálva: 2013. szeptember 15-én Kaukerné Kovács

Részletesebben

4.8 Az intézmény szervezeti felépítése... 13

4.8 Az intézmény szervezeti felépítése... 13 A TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABS BÁLYZAT 2013 TARTALOM 1 Általános rendelkezések... 7 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 7 1.2 A szervezeti

Részletesebben

LEONARDO GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

LEONARDO GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA LEONARDO GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzat Felülvizsgálat: 2013. március 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A

Részletesebben

MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. Az intézmény alapfeladatai, feladat-ellátási rendje...

Részletesebben

Roszík Mihály Evangélikus Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzata

Roszík Mihály Evangélikus Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzata A Roszík Mihály Evangélikus Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzata Készítette: az iskola igazgatója Hatálybalépés időpontja: 2013. szeptember 1. Felülvizsgálati időpont: 2016. augusztus 31.

Részletesebben

MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. Az intézmény feladatellátási rendje... 4 3. Az intézmény

Részletesebben