Aktuális kifizetési kérelmek A február 1-től május 31-ig beadható kifizetési kérelmek jogcímei a következők:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Aktuális kifizetési kérelmek A február 1-től május 31-ig beadható kifizetési kérelmek jogcímei a következők:"

Átírás

1 Az EURO-ECO Csoport szaktanácsadói hírlevele 2013/4. szám (április) Tartalom: Aktuális kérelmek benyújtási időszakai Változások a földügyekben 1. oldal 2. oldal Közúti közlekedés és fuvarozás - GKI képzés 6. oldal Önök kérdezték, mi válaszolunk Fontos változások a Kölcsönös Megfeleltetés követelményeiben 8. oldal 9. oldal Az új földtörvény tervezete nagy érdeklődésre tartott számot 11. oldal Farmet gépek a Bábolnai Gazdanapokon 14. oldal Tájékoztató a díjtámogatott mezőgazdasági növénybiztosításokról Személyes hírszolgáltatásaink napi témái 15. oldal 17. oldal További információkért látogassák meg folyamatosan frissülő honlapunkat! "Hírlevél" menüpontunkban letölthetik korábbi havi hírleveleink teljes tartalmát. Kiemelt napi híreinket, információszolgáltatásunkat megtalálják honlapunk főoldalán is, emellett elolvashatják a "V.I.P. Hírek Partnereinknek" menüben. Aktuális kérelmek benyújtási időszakai Aktuális kifizetési kérelmek A február 1-től május 31-ig beadható kifizetési kérelmek jogcímei a következők: Kertészeti gép; Erdészeti gép; Állattartó telepek korszerűsítése (ÁTK); Mg-i termékek értéknövelése (ÉLIP); Nyersszesz és -olaj üzemek; Öntözés; Kertészet korszerűsítése; Szárító; Mg-i utak; Turisztika; Mikrovállalkozások; Vidéki örökség megőrzése; Falumegújítás és -fejlesztés; LEADER; Baromfitelepek korszerűsítése; Gazdanet Szaktanácsadói szolgáltatások igénybevétele április 1 - május 15. (A gyűjtési időszak április 30-ig tart.) Natura 2000 fenntartási tervek készítése április 1 - június 30. Halászati Operatív Program május Védett őshonos állati génmegőrzés május Fiatal erdők állományneveléséhez nyújtandó támogatások (A támogatott tevékenység megvalósítását követően, legkésőbb 20 napon belül.) Fiatal gazda (90 %) (A támogatási kérelemnek helyt adó határozat kézhezvételét követő 90 napon belül.) Aktuális támogatási kérelmek A szőlőfeldolgozás és borkészítés melléktermékeinek lepárlása október augusztus 30. Méhészeti támogatások Méhcsaládok számának szinten tartása (2012. október augusztus 3.) Kaptárak jelölése; Rendezvények és elméleti ismeretterjesztés; Mézkinyeréshez és vándoroltatáshoz eszközbeszerzés; Varroa atka elleni alternatív védekezés (2012. október szeptember 5.) LEADER nemzetközi együttműködés október augusztus 31. Szőlőültetvények szerkezetátalakítása és -átállítása április 1 - július 16. Szaktanácsadói szolgáltatások igénybevétele április 1 - május 31. LEADER térségek közötti együttműködés április 2 - augusztus évi különleges tejtámogatás május 15-ig. Mezőgazdasági területek erdősítése május 1 - június 30. Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása május 1 - június 30. Az EGYSÉGES KÉRELEM szankciómentes benyújtása május 15-ig. Anyajuhtartás támogatása május 27-ig. Ahol az időszak utolsó napja hétvégére, vagy munkaszüneti napra esik, ott a legvégső benyújtási nap a határidő leteltét követő első munkanap, de ajánlott az eredeti dátum szerinti határidő betartása! Folyamatos támogatási kérelmek A zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatása; Állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatása; Állatbetegségek megelőzésével és leküzdésével kapcsolatos támogatások; Baromfi és sertés állatjóléti támogatások További határidőkről, honlapunk "Határidők" menüpontjában tájékozódhatnak! - 1 -

2 Változások a földügyekben Az idei évben jelentős változások történtek a földek használatával, nyilvántartásával és a vonatkozó ügymenetekkel kapcsolatosan. Ezeket szeretnénk összefoglalni jelen cikkünkben. A földterületek kifüggesztése Ha ajánlatot kap egy területre, és elfogadja azt, úgy a termőföld vagy a tanya tulajdonosa (eladó) az ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatot a szerződés megkötése előtt köteles az elővásárlásra jogosultakkal közölni, kivéve, ha az ajánlat az első helyen álló elővásárlási jogosulttól érkezett. Az ajánlatot teljes terjedelmében kell közölni. A közlésből ki kell tűnnie annak is, hogy az ajánlattevő elővásárlásra jogosult-e, és ha igen, melyik jogcímen (a földtörvény és a polgári törvénykönyv szerint). Az ajánlat közlése az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat (a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat) polgármesteri hivatala, illetve a körjegyzőség székhelyén a körjegyzőség hirdetőtáblájára való kifüggesztéssel történik. Az eladó az ajánlat egy eredeti és egy másolati példányát (a kifüggesztésre irányuló kérelemmel együtt) a települési önkormányzat jegyzőjének postai úton, tértivevénnyel megküldi, vagy az átvétel dátumát feltüntető átvételi igazolás ellenében átadja. Az eladó az ajánlat egy eredeti példányát köteles a Magyar Állam nevében elővásárlási jogot gyakorló Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA) részére postai úton, tértivevénnyel megküldeni, vagy személyesen átadni. Ha az ajánlat tulajdonostárstól érkezik (azaz osztatlan közös tulajdonosai között), úgy az ajánlat egy eredeti példányát csak az NFA-val kell közölni! A jegyző az ajánlatot a beérkezéstől, illetve az átvételtől számított 8 napon belül a polgármesteri hivatal hirdetőtáblájára 60 napra kifüggeszti. (A jegyző a kifüggesztés adatait megküldi a kormányzati elektronikus adatbázisba is.) Ha valaki érdeklődik az önkormányzatnál az aktuális földkifüggesztések iránt, és azok között van olyan, melyet ő is megvásárolna, úgy a kifüggesztés kezdőnapját követő 60 napon belül az ajánlatot elfogadó nyilatkozatot tehet, amennyiben elővásárlásra jogosult. (Az elővásárlási jogról való lemondásnak kell tekinteni, ha a jogosult nem nyilatkozik!) A végső szerződés végül azzal a jelentkezővel (a kifüggesztett ajánlatot elfogadóval) köttetik meg, aki a törvényben meghatározott elővásárlási jogok sorrendjében előrébb található. (Több, azonos helyen álló elővásárlásra jogosult esetén az eladó dönthet, hogy közülük kinek adja el a földjét.) Ha az eredeti ajánlattevő vételi szándékán kívül más nem jelentkezik be (nem tesz ajánlatot elfogadó nyilatkozatot) az adott területre a kifüggesztés ideje alatt, akkor ő kötheti meg a végleges adásvételi szerződést az eddigi tulajdonossal. A szerződés megkötése után az új tulajdonjogot be kell jegyeztetni az ingatlan-nyilvántartásba. Haszonbérlet esetén ugyanúgy a fenti, vásárlásra vonatkozó előírásokat kell követni (vásárlás helyett bérletet értve) az alábbi eltéréseket figyelembe véve: az ajánlat kifüggesztésére, és az ajánlatra vonatkozó nyilatkozattétel határideje 60 nap helyett 15 nap, - 2 -

3 a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére irányuló eljárás alatt a haszonbérlet földhasználati nyilvántartásba való bejelentési eljárását kell érteni, a haszonbérleti ajánlatokat nem kell közölni az NFA-val. Továbbá elővásárlási jog nem áll fenn: a közeli hozzátartozók közötti adásvétel esetén, a mezőgazdasági termelők gazdaságátadási támogatása feltételeként megvalósuló termőföld eladása esetén, valamint olyan külterületi földrészlet eladása esetén, amely a jelenleg hatályos földtörvény hatálybalépéséig (1994) zártkertinek minősült. (Tehát ezen utóbbi esetekben nem kell kifüggeszteni és / vagy az NFA-val közölni a vételi ajánlatokat.) Tulajdonváltás A haszonbérbe adó személyében bekövetkező változás esetén - ide nem értve a törvényes öröklés esetét - a haszonbérbe adó jogutódja (pl. az új tulajdonos) a haszonbérletet 60 napos felmondással a gazdasági év végére megszüntetheti, ha a felmondással egyidejűleg kötelezettséget vállal arra, hogy a tulajdonába került termőföldet öt éven belül nem idegeníti el, és azt saját maga használja. A szerződés megszűnésekor - eltérő megállapodás hiányában - a haszonbérbe adó jogutódja és a haszonbérlő köteles egymással elszámolni. Tehát, ha emiatt a haszonbérlőnek az MVH-val szemben fizetési kötelezettsége keletkezik pl. egy támogatás visszafizetése miatt, akkor ezt az új tulajdonosnak kell teljesítenie. Azonban ettől eltérő megállapodást lehet kötni, de annak hiányban az előzőek szerint kell eljárni. A felmondás csak írásban érvényes. Ha azt a másik fél (az eddigi bérlő) három napon belül nem veszi tudomásul, a felmondást gyakorló (új tulajdonos) további nyolc napon belül a bírósághoz fordulhat. Ha nem így jár el, a felmondás hatályát veszti! Az új szabály április 5. napján lépett hatályba, így ezt követően lehet alkalmazni! Földhasználati bejelentések: Felhívjuk figyelmüket, hogy a földhasználati bejelentés számos egyéb előírása nem változott, melyek közül a legfontosabbak a következők: Aki termőföldet használ, köteles a használatot annak megkezdésétől számított harminc napon belül az ingatlanügyi hatósághoz bejelenteni (területmérettől függetlenül, a fentieknek megfelelően a zártkertek kivételével). Ha a használó nem a tulajdonos, illetve haszonélvezet fennállása esetén nem a haszonélvező, a bejelentési adatlapot a földhasználó mellett a tulajdonosnak, illetve a haszonélvezőnek is alá kell írnia. A földhasználó a saját adataiban (pl. lakcím, székhely, stb.), valamint a használatban bekövetkezett változásokat (ideértve a használat megszűnését is) 30 napon belül köteles az ingatlanügyi hatósághoz bejelenteni. Azon termelők, akik összességében 1 hektárnyi, vagy annál kisebb területen gazdálkodnak, és a földjük / földjeik használatát december 31-ig már megkezdték, legkésőbb április 30. napjáig kötelesek eleget tenni földhasználati bejelentési kötelezettségüknek. (A földrészletek számától függetlenül.) A zártkertek földhasználati bejelentési mentessége ezen kistermelők esetében is érvényes. A bejelentést elmulasztó földhasználót az ingatlanügyi hatóság bírsággal sújtja! - 3 -

4 A használat, a használatban bekövetkezett változás, valamint a használat megszűnésének bejelentésekor a magánszemély földhasználók ezentúl kötelesek megadni a személyi azonosítójukat és az állampolgárságukat is, a gazdálkodó szervezet földhasználók pedig a statisztikai azonosítójukat, illetve cégek esetében a cégjegyzékszámukat is. Díjmentesség A földhasználati nyilvántartási eljárás ezentúl mentes az igazgatási szolgáltatási díj- és illetékfizetési kötelezettség alól. Annak a földhasználónak, aki február 27. napja után nyújtja be a földhasználati bejelentését a földhivatalhoz, az igazgatási szolgáltatási díjat már nem kell megfizetnie, emellett, aki január 1. és február 27. napja között tette meg a bejelentést és a díjat is megfizette, annak 90 napon belül a kormányhivatal visszatéríti ezen összeget. Osztatlan közös tulajdonnal kapcsolatos változások február 1-jét követően új szabályok vonatkoznak az osztatlan közös tulajdonban álló termőföldek használatára. A szabályozás lényege, hogy első lépésben a tulajdonközösségnek kell az osztatlan közös tulajdonban álló földrészlet használati viszonyait rendezni, méghozzá oly módon, hogy a tulajdonostársak egyhangú döntéssel megállapodjanak az ingatlan tényleges használatában, vagyis kijelöljék, hogy a tulajdoni hányadoknak megfelelő földterület a földrészleten belül kit és hol illet meg. Ez lesz az alapja minden későbbi használatnak, illetve használatba adásnak. Meghatározásra kerültek azon esetek is, amikor ezen megállapodás létrejöttét nem akadályozhatja meg az sem, ha nem vesz részt benne minden tulajdonostárs. Az egyik ilyen esetkör, ha a tulajdonostársak, akik nem akarnak, vagy elérhetetlenségük miatt nem tudnak részt venni a folyamatban (passzívak), a másik, ha a tulajdonostársak személye bizonytalan, vagyis maga a tulajdonos nem állapítható meg (pl. a bejegyzett tulajdonos elhunyt, de a hagyaték nem került letárgyalásra, így az örökösök személye ismeretlen; az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett adatok alapján a tulajdonos nem azonosítható be, stb.). A földterület megoszlása művelési ágak szerint 2012-ben, Magyarországon: (Forrás: KSH) Megnevezés ezer hektár Szántó 4324 Gyümölcsös 93 Szőlő 82 Gyep 759 Mezőgazdasági terület össz Erdő 1922 Nádas 65 Halastó 37 Termőterület össz Művelés alól kivett terület 1940 Földterület összesen 9303 Ezek olyan objektív és a többi tulajdonostárstól független körülmények, melyek nem lehetnek akadályai a használati viszonyok rendezésének. Az új szabályok szerint a használati megállapodást egységes okiratba kell foglalni, és annak kötelező kelléke a használati megosztási vázrajz megléte. Nem kell használati megosztási vázrajzot készíteni, ha a használati megosztásról szóló megállapodás alapján: egy tulajdonostárs használja a termőföld teljes területét, vagy a tulajdonostársak elkülönült használata a földrészletnek az ingatlan-nyilvántartási térképen azonosítható alrészlet teljes területére vonatkozik. Ha a megállapodás nem jött létre, akkor a használat kérdésében a helyben lakó és a földrészletet használni kívánó, ezen együttes feltétel hiányában a földrészletet használni kívánó tulajdonostárs dönt

5 Ha a feltételeknek több tulajdonostárs felel meg, úgy ezen tulajdonostársak egyhangúlag döntenek. Ha a döntés meghozatalának megkísérlésétől számított 60 napon belül sem kerül meghatározásra a használati rend, és a földrészlet teljes területére a földhasználati nyilvántartásban sincs bejegyzett földhasználó (vagy földhasználók), az ingatlanügyi hatóság bírsággal sújthatja a tulajdonostársakat. Ha valaki az ilyen földrészlet egészét, vagy annak egy részét kívánja használatba venni, úgy a földhasználati szerződést egységes okiratba kell foglalni. Ha a földhasználati szerződés a földrészletnek csak egy részére jön létre, akkor a szerződés a használati megosztási vázrajzzal együtt lesz csak érvényes. Az új szabályokat nem kell alkalmazni az olyan közös tulajdonban álló földrészletet érintően, amelynek a teljes területét a földhasználati nyilvántartás január 1-jei állapota szerint egy vagy több földhasználó használja, illetve a december 31-ig megkötött szerződések esetén. (Tehát nem borulnak fel a már meglévő használati viszonyok a közös tulajdonban álló földeken.) Néhány további változás: A jogszabályi változások új nyomtatványok kötelező használatát is előírják február 1-jét követően a cégek esetében a cégkivonat benyújtása nem kötelező. Emellett az aláírási címpéldányt, illetve az aláírás-mintát csak akkor kötelező benyújtani a földhivatalhoz, ha azt a cégjegyzék nem tartalmazza. Arról, hogy a cégnyilvántartás ezeket az iratokat tartalmazza-e, a cégnek kell nyilatkoznia a bejelentési adatlapokon. A földhivatal a változások bejelentésének hiányában a földhasználati nyilvántartásban hivatalból vezeti át a helyrajzi számban, aranykorona értékben, művelési ágban és az ingatlan-nyilvántartásban már átvezetett változásokat. A hivatalból való átvezetésre csak akkor kerülhet sor, ha a földhasználó és az általa használt terület mértéke az adatváltozást követően nem változik január 1-jét követően termőföldre szerződéssel nem alapítható haszonélvezeti jog, kivéve a közeli hozzátartozó javára alapított haszonélvezeti jogot (az ezen jogszabályi rendelkezésbe ütköző szerződést semmisnek kell tekinteni). A haszonbérleti szerződések megkötésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni a január 1-jén már fennálló, korábban kötött haszonbérleti szerződések módosítása esetén is (azaz az új haszonbérleti ajánlatot ki kell függesztetni), ha a szerződés módosítása a haszonbérlet időtartamának meghosszabbítására, illetve a haszonbérleti díj csökkentésére irányul (kivéve, ha ebben a felek már korábban megállapodtak és a szerződés módosítására e korábbi megállapodásnak megfelelően kerül sor). A haszonbérleti szerződés megkötésekor osztatlan közös tulajdonban álló olyan földrészlet esetében, melynél a szerződés fennállása alatt a közös tulajdon megszüntetésre kerül, a haszonbérbeadó a gazdasági év végére felmondhatja a haszonbérletet, feltéve, ha a tulajdoni hányadának megfelelő területet önálló ingatlanként kapta meg, és azt maga kívánja használni január 1-jén megszűnik az olyan haszonélvezeti jog, amely január 1-jén fennállt, amennyiben azt határozatlan időre, vagy határozott időre, de december 31. napja utáni lejárattal, és nem közeli hozzátartozó javára alapították. Amennyiben az információkkal kapcsolatban kérdésük vagy észrevételük van, kérjük, jelezzék a címen! - 5 -

6 Közúti közlekedés és fuvarozás GKI képzés Az idei esős időszak után megfeszített tempóban újra megkezdődtek a tavaszi munkák a földeken, ezért hívnánk fel a figyelmet újra a közlekedés és fuvarozás szabályaira vége óta többször is megváltoztak a vonatkozó jogszabályok, és a szabálytalanságok súlyos bírságokkal járhatnak! december 8-án lépett hatályba a teherjárművekre és autóbuszokra vonatkozó szabályokat tartalmazó a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011 (XII.7.) kormányrendelet, melyet egyebek mellett az Európai Parlament és Tanács október 21-i 1071/2009/EK, a 1072/2009/EK, és a 1073/2009/EK rendeletével együttesen kell alkalmazni. Az új rendelet azonban számos kérdést vetett fel, néhány rendelkezés értelmezéséről, avagy helyességéről megoszlottak a vélemények (pl. menetlevelek, fuvarlevelek kötelező vezetése különböző esetekben és járműveknél). A tavalyi évben a kormány módosította a közúti áruszállítás szabályait megállapító 261/2011-es kormányrendelet. Eszerint a teherjármű fogalmába már nem tartozik bele a mezőgazdasági vontató, a lassú jármű, a mezőgazdasági vontatóból, valamint a lassú járműből és általuk vontatott pótkocsiból (félpótkocsiból) álló járműszerelvény, de egyéb tehergépjárművek igen. Ennek tükrében a mezőgazdasági vontatóra, lassú járműre, valamint az általuk vontatott pótkocsiból álló járműszerelvényre menetlevelet, valamint fuvarlevelet a jármű vezetőjének nem kell vezetnie, és nem szükséges engedélyt beszerezni a közlekedési hatóságtól saját számlás közúti áruszállítás esetén (saját áru szállításánál). Ettől függetlenül az üzemanyag-elszámolás és az adóhatósági bevallások, ellenőrzések tekintetében segítség lehet a további dokumentáció vezetése. Saját számlás közúti áruszállítási igazolványt csak a tehergépkocsit, a vontatót, a nyerges vontatót, valamint az ilyen járműből és az általa vontatott pótkocsiból álló járműszerelvényt üzemeltető saját számlás áruszállítóknak szükséges megkérniük. Számukra a menetlevél vezetése kötelező. A menetlevélnek legalább a következő adatokat kell tartalmaznia: az üzembentartó megnevezése, székhelye és a gépjárművezető neve; a jármű rendszáma, telephelye; áruszállítás esetén a rakományra vonatkozó adatok (az árutulajdonos által kiállított szállítólevél száma, a szállítmány megnevezése, mennyisége, származása, a csomagolás módja, veszélyes áruknál az ADR szerinti adatok), továbbá az indulás, a megállások és az érkezés (fel- és lerakodás) helye és ideje, a kilométeróra állása, valamint a megtett kilométer-teljesítmények. A saját számlás menetlevél szigorú számadású nyomtatványnak minősül. A jármű vezetője köteles azt a szállítás során eseményszerűen vezetni és aláírásával hitelesíteni

7 Amennyiben a rendőr megállítja, és nincs menetlevél, akkor a gépkocsivezetőt 50 ezer Ft-ra bírságolhatják. Ha van menetlevél, de hibásan van kitöltve, vagy valamely kötelező adatot nem tartalmazza, akkor 10 ezertől 50 ezer Ft-ig terjedő bírsággal sújthatják szintén a gépkocsivezetőt! Ha veszélyes árut szállít, és azt nem az előírásoknak megfelelően teszi, a bírság összege már több százezer forint nagyságrendű lehet. A mezőgazdasági vegyszerek és az üzemanyag is veszélyes árunak minősül. Ha valaki nem a saját tulajdonában lévő tehergépjárművel közlekedik vagy szállít valamit, akkor azt minden esetben írásban megkötött bérleti szerződéssel teheti csak meg. Akkor is kell a bérleti szerződés, ha ingyenesen használja az adott tehergépjárművet! A kötelezettség a mezőgazdasági vontatóra, a lassú járműre, a mezőgazdasági vontatóból, valamint a lassú járműből és általuk vontatott pótkocsiból (félpótkocsiból) álló járműszerelvényre nem vonatkozik. Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány" (GKI) megszerzésére irányuló tanfolyam (GKI tanfolyam) Azok a gépjárművezetők, akik szeptember 9-ét követően C kategóriájú vagy C1 alkategóriájú, továbbá C1+E és/vagy C+E kombinált kategóriájú vezetői engedélyt szereznek és annak megfelelő kategóriájú járművet kívánnak közúton vezetni, szakmai alapképesítés (GKI) megszerzésére kötelezettek, akik szeptember 9. napja előtt már C kategóriájú vagy C1 alkategóriájú, továbbá C1+E és/vagy C+E kombinált kategóriájú vezetői engedéllyel rendelkeztek (és nem végeznek a fenti kategóriák valamelyikére szeptember 9. napja után kategóriabővítést), a meglévő gépjárműkategóriájuk vonatkozásában a nemzetközi árufuvarozói képesítés alapján kiadott igazolványuk érvényességének lejártától, legkésőbb tehát szeptember 10-től kezdődően, ill. ha az alapképesítésüket szeptember 9. után szerzik meg, annak a dátumától számított öt éven belül továbbképzési képesítés megszerzésére kötelezettek. A továbbképzés teljesítésének határideje: meglévő GKI igazolvány, vagy nemzetközi árufuvarozói/személyszállítói igazolvány esetében annak lejártáig autóbuszvezető esetében legkésőbb szeptember 10-ig belföldi árufuvarozói igazolvány esetén szeptember 10-ig. (Igazolvány hiányában a határidő szeptember 10. napjával lejárt!) Mind a szakmai alapképesítés, mind a továbbképzési képesítés megszerzése alól mentesülnek azok a gépjárművezetők, akik kizárólag olyan járművet vezetnek: amelynek maximális engedélyezett sebessége nem haladja meg a 45 km/órát, amelyet a Magyar Honvédség, rendvédelmi szerv, tűzoltóság tart üzemben, amely műszaki-fejlesztési, javítási vagy karbantartási célból forgalombiztonsági vizsgálat alatt áll, vagy olyan új vagy felújított jármű, amelyet még nem helyeztek forgalomba, amelyet védelmi helyzetben vagy katasztrófa-elhárítás céljából használnak, amelyet a vezetői engedély, vagy meghatározott szakmai képesítés megszerzésével összefüggésben végzett oktatás és vizsgáztatás céljából használnak, amely személyes használatban van, és amellyel kereskedelmi célú személy- és áruszállítást (közúti közlekedési szolgáltatást) nem végeznek, amellyel csak a járművet vezető munkája során használandó anyagot vagy felszerelést szállítanak és a jármű vezetése nem tartozik a gépkocsivezető elsődleges feladatához

8 GKI alapképesítés: A gépjárművezetői képesítés (GKI) első alkalommal alapvizsga letételével szerezhető meg. Az alapképesítés megszerzéséhez szaktanfolyamon, majd az azt követő vizsgán kell igazoltan részt venni, illetve megfelelni. GKI továbbképzési képesítés: A gépjárművezetőnek, amennyiben árufuvarozói tevékenységét az érintett járműkategóriá(k)ban az alapképesítés megszerzése, vagy az utolsó továbbképzési képesítési vizsga letétele után öt év elteltével is folytatni kívánja, továbbképzési képesítési szaktanfolyamon, majd az azt követő vizsgán kell igazoltan részt vennie, illetve megfelelnie. Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány (GKI): A képesítés igazolására a Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány (GKI) szolgál. A GKI az utolsó, sikeres vizsga napjától számított öt évig érvényes. A tanfolyamra való beiskolázás feltétele: GKI alapvizsga esetén érvényes vezetői engedély; GKI továbbképzésnél szeptember 9. napja előtt megszerzett C kategóriájú vagy C1 alkategóriájú, C1+E és/vagy C+E kombinált kategóriájú vezetői engedély, illetve már meglévő GKI (2014 végétől). Havasi Nóra Önök kérdezték, mi válaszolunk Legkésőbb meddig bírálja el az MVH a 2012/2013. borpiaci évben benyújtott szőlő szerkezetátalakítási Egyéni terveket? Az MVH az Egyéni terveket - a beérkezés sorrendjében június 30-ig bírálja el. Szőlőültetvény szerkezetátalakítására és átállítására támogatási kérelmet kizárólag az adhat be, aki az MVH által jóváhagyott Egyéni tervvel rendelkezik. Ezen támogatási kérelmeket április 1. és július 16. napja között lehet benyújtani az MVH-hoz. EMVA-s beruházás esetén, amennyiben az adott jogcímnél lehetséges, úgy hány százaléknyi támogatási előleget lehet igényelni? Az előleg mértéke a határozattal jóváhagyott támogatási összeg 30 %-a lehet, mely az igényléstől számított 30 napon belül kerülhet folyósításra. A támogatási határozat jogerőre emelkedésétől számított 120 napon belül adható be az előlegkérelem az MVH-hoz. Mely káreseményekre lehet agrárkár-enyhítési juttatást igényelni? Kárenyhítő juttatást aszálykár, belvízkár, jégesőkár, tavaszi- és téli fagykár, viharkár, felhőszakadáskár, illetve az Európai Unió Bizottságának egyedi jóváhagyása esetében árvízkár után lehet igényelni. A kárbejelentést a káresemény bekövetkezését követő 15 napon belül kell megtenni a kárt szenvedett terület szerint illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságához. (Az agrárkár-enyhítéshez kapcsolódó kárbejelentés nem azonos az Egységes kérelemben beadott vis maior bejelentésekkel!) Úgy tudom, hogy a november 30. napját követően forgalomba hozott bor után megfizetett bor forgalombahozatali járulék visszaigényelhető. Mi a visszaigénylés végső határideje? A visszaigénylési kérelmet a borászati hatóság részére legkésőbb november 30-ig kell megküldeni a befizetett forgalombahozatali járulék összegét és teljesítését megalapozó dokumentumok másolatának csatolásával

9 Fontos változások a Kölcsönös Megfeleltetés követelményeiben január 1-jétől a Kölcsönös Megfeleltetés minden eleme érvényes Magyarországon, ezen elemek részleteiről már decemberi hírlevelünkből tájékozódhattak Partnereink. Azonban az azóta elmúlt negyedévben ezek a követelmények változtak, illetve szigorodtak. Mivel a követelmények betartása sok támogatási jogcím esetében alapvető kötelezettség, melyről decemberi írásunkban szintén többet is megtudhattak, ezért vegyük sorba a fontosabb változásokat. A JFGK 4. a nitrátérzékeny területeken történő gazdálkodás (59/2008. FVM rendelet) követelményeiről szól. KORÁBBAN: Az eddigi szabályozás szerint tilos volt trágyát kijuttatni november 15-től február 15-ig, illetve fagyott, hóval borított, vagy vízzel telített talajra. MOST: A megváltozott szabályozás szerint, ezentúl TILOS trágyát kiadni október 31-től február 15-ig. Természetesen az eddig az őszi kalászosokra vonatkozó kivétel továbbra is megmarad (február 1-jétől esetükben már kijuttatható fejtrágya), azonban nem szabad elfelejteni, hogy ebben az esetben is érvényes a fagyott, hóval borított, vagy vízzel telített talajra vonatkozó kitétel. A rendeletben szintén szigorodott a lejtők szöge szerinti korlátozás. KORÁBBAN: Az eddigi szabályozás szerint 17 %-nál nagyobb lejtésű területre, ültetvények esetén 15 %-nál nagyobb meredekség esetén csak a talajvédelmi tervben meghatározott erózió elleni védelem esetében lehetett trágyát kijuttatni. Ilyen esetben az érték 6 % volt, azzal a kitétellel, hogy megfelelő csúszócsöves (csőfüggönyös) eljárással 12 %-os esésig lehetett hígtrágyát kiadni. Injektálást alkalmazó technológia esetén 17 %-os meredekségig. Műtrágya pedig 12 %-nál meredekebb lejtőre, kizárólag azonnali bedolgozás esetén volt adagolható. MOST: Az új rendeletmódosítás szerint ezek az értékek és szabályok a következőképpen változtak: 12 %-nál meredekebb lejtésű területre szerves és műtrágya kizárólag a jogszabályi feltételek maradéktalan betartása mellett adható ki, a talajvédelmi tervben meghatározott módon. Ültetvényekben 15 %-nál nagyobb lejtés esetében szintén kizárólag a talajvédelmi tervben rögzített, meghatározott erózió elleni védekezés biztosításával juttatható a területre tápanyagpótló anyag. Hígtrágya 6 % feletti terepesés esetén nem adható ki, csúszócsöves technológiával az új szabály szerint is csak 12 %-ig megengedett. KORÁBBAN: Mélyalmos vagy extenzív legeltetéses állattartási technológia esetén az ideiglenes szálláshelyeken képződött trágya, illetve karámföld, amennyiben közvetlenül a termőföldre került, nem volt szükséges trágyatároló építése. MOST: A módosult szabályok szerint trágyatároló építése abban az esetben nem szükséges, ha a trágya felhalmozása az istállóban, vagy a szálláshelyen minimum hat hónapig biztosított. KORÁBBAN: Eddig trágyakazal nem volt létesíthető elszivárgás elleni védelem nélkül mezőgazdasági táblán november 15. és február 15. napja között. MOST: Az új előírások szerint október 31. és február 15. napja közöttire bővül az időtartam-korlátozás

10 JFGK 5.: A természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelme - Natura 2000 erdőterületek földhasználati előírásainak változásáról (2009. évi XXXVII. törvény). A MOST ÉRVÉNYES SZABÁLYOK SZERINT: Az erdőtervben szereplő előírásnak megfelelően fokozottan be kell tartani a tisztítóvágás, gyérítés, készletgondozó használat, fokozatos felújítóvágás, szálaló vágás, szálalás esetén az egyes fafajok százalékos arányának megfelelő hagyásfák megtartását, az egyedi jellegzetességgel bíró (különösen odvas, böhönc) faegyedek visszahagyását, az álló és fekvő holtfa visszahagyását. Egészségügyi fakitermelés esetén be kell tartani a legfeljebb 5 m 3 /ha mértékig álló és fekvő holtfa visszahagyására vonatkozó erdőtervben szereplő előírásokat. Véghasználat esetén be kell tartani a hagyásfák megtartására, valamint a faállomány élőfakészletének 5 százalékos mértékéig a facsoportok visszahagyására vonatkozó, erdőtervben szereplő előírásokat. Be kell tartani az erdőtervben szereplő, a fakitermelés elvégzésére vonatkozó térbeli és időbeli korlátokat, munkavédelmi és egyéb szabályokat! JFGK 18.: Az állatjólét - mezőgazdasági haszonállatok védelméről szóló előírások változása (32/1999. FVM rendelet). KORÁBBAN: Az eddig érvényes rendelkezés szerint, annak az állattartónak, aki 500 hústermelés céljából tartott csirkénél többet tartott állatjóléti felelőst volt köteles kijelölni. A felelősnek a kijelölést követően fél éven belül képesítési bizonyítványt kellett szereznie. MOST: Az új előírás további állatfajokra is érvényessé tette a rendelkezést, illetve a képzést már nem utólag, hanem a felelős kijelölése előtt kell elvégezni. Tehát annak az állattartónak, aki mezőgazdasági haszonszerzés céljából legalább: ötszáz, hústermelés céljából tartott csirkét, harminc lovat, ötven szarvasmarhát, száz sertést, száz futómadarat, száz, Magyarországon vadászható, vadon élő faj élelmiszer előállítás céljából tenyésztett vagy tartott egyedéből álló törzsállományt, kétszáz juhot, kétszáz kecskét, kétszázötven anyanyulat, kétszázötven prémesállatot, háromszázötven tojótyúkot, ötszáz egyéb baromfit, kivéve fácánt, foglyot, tőkés récét, ezer foglyot vagy tőkés récét zárt térben, ezer hízónyulat, vagy ötezer fácánt zárt térben tart, az állatok jólétéért felelős személyt kell kijelölnie. A továbbiakban azt a személyt lehet állatjóléti felelősnek kijelölni, aki a kijelölést megelőzően állatvédelmi képzésen részt vett, és képesítési bizonyítványt szerzett. Az előírások betartása minden érintett termelőre nézve kötelező, azok ellenőrzése a jövőben előreláthatólag szigorúbb lesz, mint eddig. Ezért kérjük Partnereinket, hogy amennyiben nem biztosak abban, hogy az előírásoknak megfelelnek, kérjék szaktanácsadóink segítségét, vagy jelezzék felénk igényüket, kérdéseiket a címen!

11 Az új földtörvény tervezete nagy érdeklődésre tartott számot április 11-én került megrendezésre az UNIVER-PENTA Kft. Vidékfejlesztési támogatások a évben és a év közötti támogatási ciklusban, valamint a gazdálkodókat érintő legújabb jogszabályi változások című szakmai találkozója. Dr. Novák László ügyvezető igazgató köszöntő beszédét követően V. Németh Zsolt, vidékfejlesztési államtitkár tájékoztatta a megjelent több mint 200 partnergazdaság képviselőjét a között várható támogatásokról. Újdonság, hogy az új feltételrendszerben egy Közös Stratégiai Keret kerül kialakítására (nem lesznek olyan alapok, mint az EMVA) és az abban lévő források kihasználására az Unió partnerségi megállapodást köt a tagállamokkal. Ennek keretében vállalásokat kell tenni, melyeket, ha a tagállam nem teljesít, akkor szankcionálhatják. Ezzel a közös forrással olyan beruházási lehetőségek is támogathatóvá válnak, melyek eddig elképzelhetetlenek voltak (pl.: szarvasmarha telep mellett, a trágyával előállított biogázt egy autószerelő műhely fűtésére használni). Az új uniós prioritások az alábbiak lesznek: tudásátadás és innováció előmozdítása; versenyképesség fokozása; élelmiszerlánc szervezése és a kockázatkezelés előmozdítása; ökoszisztémák megőrzése, helyreállítása, javítása; erőforrás-hatékonyság előmozdítása; társadalmi befogadás előmozdítása. Újabb AKG program indul Agrár-környezetvédelemi és éghajlattal kapcsolatos műveletek néven. Ennek az előírásrendszere jelentősen nem változik, az ökogazdálkodás viszont kikerül belőle és új, önálló programként fog futni. A támogatások mértéke valamelyest változni fog, összességében azonban Magyarország több agrártámogatáshoz jut az új uniós költségvetési időszakban. Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) főigazgatója a szaktanácsadáshoz és az intézet tevékenységéhez kapcsolódó friss információkat osztotta meg a gazdálkodókkal. Kiemelte, hogy a mezőgazdasági szaktanácsadás célja a gazdálkodást támogató, versenyképességet fokozó információ-szolgáltatás. Fontosnak tartotta elmondani, hogy minden gazdálkodó számára biztosítani kell a megfelelő információhoz való jutás lehetőségét és ebben óriási szerepe van a szaktanácsadásnak. Bemutatta a hazai szaktanácsadási rendszer elemeit és annak működését. Elmondta, hogy gazdálkodó vett eddig igénybe szaktanácsadáshoz díjtámogatást, ami magas szám annak ismeretében, hogy mennyien élnek élethivatásszerűen a mezőgazdaságból. Fontos információként elhangzott, hogy várhatóan 1 hónapon belül elindul a Bemutató üzemi intézkedés előzetes regisztrációja, amely üzemi helyszínen szervezett bemutató, tájékoztató, konzultációs programok támogatását teszi lehetővé

12 A lehetséges programok témakörei: növénytermesztés, kertészet, integrált növény- és talajvédelem, öntözés, vízgazdálkodás, állattenyésztés, állategészségügy, állatjólét, gépesítés, technológia, megújuló energia, fenntartható gazdálkodás, környezetvédelem, ökológiai gazdálkodás, fiatalok gazdálkodása, kistermelői élelmiszer-előállítás, erdőgazdálkodás, vadgazdálkodás. A program indulásáról partnereinket időben tájékoztatni fogjuk! Dr. Maácz Miklós VM főosztályvezető előadásában beszámolt az elmúlt 6 év EMVA forrásainak felhasználásáról és a várható idei támogatásokról. Kiemelte, hogy a kötelezettségvállalás 92,9 %-os szinten áll - tehát még van forrás, mely elosztásra vár - azonban a kifizetések csak 47,8 %-osak. Ezért fontos, hogy a beruházások megkezdődjenek és meg is valósuljanak, valamint a rendelkezésre álló források ténylegesen kifizetésre kerülhessenek. Sokak által várt támogatás a kertészeti gépek támogatása, melyet kertészeti tevékenységet végző termelők vehetnek igénybe. A támogatás intenzitása várhatóan 35 % lesz 8 milliárd forintos keretösszeggel. A jogszabály II. félévében jelenik meg. Erdészeti intézkedésekre is nyílnak meg pályázatok, többek közt Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása mezőgazdasági földterületen vagy a Mezőgazdasági területek első erdősítése. Jelenleg is folyamatban van még a Nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó támogatás, melynek keretében támogatást vehetnek igénybe azok a mezőgazdasági tevékenységet folytatók, akik a tevékenységi körüket nem mezőgazdasági tevékenységgel kívánják bővíteni. A maximális támogatási összeg 35 millió Ft. A támogatási intenzitás 60% és 65%-os (hátrányos helyzetű területen). A támogatási kérelmet február 15-től forráskimerülésig, de legkésőbb július 2-ig kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani. Jelenleg még mintegy 800 millió Ft vár lekötésre. Dr. Simon Attila István helyettes államtitkár tájékoztatta a megjelenteket az új földtörvény tervezetéről. Előadása elején elmondta, hogy nehéz a jelenlegi birtokviszonyok mellet olyan földtörvény alkotni, ami mindenkinek jó, de nem is ez a cél. A privatizációs folyamat eredményeként jelenleg Magyarországon hektár nagyságú külterületi földrészlet (beleértve a termőterületet, a művelés alól kivett területet és zártkertet) darab önálló helyrajzi számú földrészletre oszlik meg, amelyek átlagos mérete 2,2 hektár nagyságú. Ma Magyarországon 2,8 millió (természetes) személy összesen mintegy 6 millió ha terület (mezőgazdasági terület + erdő) tulajdonjogával rendelkezik. Ezek az adatok a birtokrendezés szükségességét támasztják alá. A magyar mezőgazdaság birtokszerkezete duális jellegű és megállapítható a középbirtokok hiánya. Jól jellemzi ezt, hogy 10 ha alatti üzemméretet gazdálkodó tart fenn 2,7 ha átlagos üzemmérettel, 300 ha felettit pedig termelő 1133 ha átlagos üzemmérettel. Épp az előbbiek miatt a törvényjavaslatban a családi gazdaságok képezik a szerzési preferenciák elsődleges tárgyát, mivel azok kell, hogy alkossák a középbirtokok derékhadát, a magyar mezőgazdaság gerincét, amelyek a családtagok foglalkoztatásának biztosításán keresztül előmozdítják a vidéki térségek által nyújtott megélhetési lehetőségek szintjének emelését is - tette hozzá. Teljes szerzési tilalom (tulajdon és használat sem) alatt áll a külföldi természetes vagy jogi személy, aki tulajdonképpen a nem tagállami állampolgár, továbbá a nem magyar állampolgár, kivéve a menekültként elismert személy; illetve a nem tagállami székhelyű jogi személy, továbbá az ilyen székhelyű jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

13 A szerzés elsődlegesen helyben lakáshoz vagy helyi illetékességhez kötődik a jelenlegi 15 km-es határ 20 km-re való emelésével az alábbi korlátozások mellett: Természetes személy 1200 ha földterültet használatát szerezheti meg, amelyből 300 ha lehet a tulajdonában. Jogi személy 1200 ha földterület használati jogát szerezheti meg, és 1800 hektárig lehetőség van a birtokmaximum túllépésére: állattartás esetén 2 ha/áe azzal, hogy az 1200 hektárra eső ÁE mennyiséggel is rendelkeznie kell a túllépéshez, vetőmag előállításra kijelölt területtel, tagtól bérelt területtel. Társas gazdaságoknál az állategység is figyelembe vételre kerül 2 ha/áe mértékig. Fontos, hogy a törvény hatályba lépése előtt megkötött, a termőföld haszonbérletére, feles bérletére, részesművelésre, szívességi földhasználatra, haszonkölcsönbe adásra vonatkozó megállapodásoknak e törvény hatályba lépését követő módosítása, kiegészítése esetén, már az új földforgalmi törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. A föld eladása esetén az alábbi sorrendben elővásárlási jog illeti meg: a Magyar Államot; a földet használó olyan földművest, - aki helyben lakó szomszédnak minősül, - aki helyben lakónak minősül, - akinek a birtokközpontja olyan településen van, melynek közigazgatási határa közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km távolságra van a föld fekvése szerinti település közigazgatási határától; az olyan földművest, - aki helyben lakó szomszédnak minősül, - aki helyben lakónak minősül, - akinek a birtokközpontja olyan településen van, melynek a közigazgatási határáról közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km távolságra van a föld fekvése szerinti település közigazgatási határától. További előírások: Kötelezettségvállaló nyilatkozat (tulajdonszerzésnél, haszon-élvezetnél). A szerződések nyilvánosságra hozatala és az engedélyezési kötelezettség. A helyi földbizottság szerepe az engedélyezés során: vétójog. A hatályba lépés joghatása egyes régi szerződésekre. Az előadásokat követően több kérdés is elhangzott az aktuális, a várható támogatások és az új földtörvény tervezete kapcsán, melyeket az előadók részletesen kifejtve válaszoltak meg. Az előadások anyagai elérhetőek a menüpont alatt a legfelső, "Szakmai találkozó, Újhartyán 2013 (Új földtörvény, támogatások, szaktanácsadás)" című részre kattintva. Az előadásokkal kapcsolatos kérdéseket továbbra is várjuk a címre!

14

15 Tájékoztató a díjtámogatott mezőgazdasági növénybiztosításokról Jelen cikkünkkel ismételten szeretnénk felhívni figyelmüket, az államilag díjtámogatott mezőgazdasági növénybiztosításra. A tavalyi évhez hasonlóan idén is kb. 3 milliárd forint áll rendelkezésre a mezőgazdasági biztosítások díjtámogatására. A mezőgazdasági termelők az időjárási kockázatokra kötött mezőgazdasági biztosítási szerződés díjának csökkentése érdekében támogatást vehetnek igénybe. A szabályozás értelmében maximum 65%-os díjtámogatásban részesülhet az a mezőgazdasági termelő, aki a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál (MVH) bejelenti szándékát, és növényeire "A", "B" vagy "C" típusú mezőgazdasági biztosítási szerződést köt. A havi csapadékösszegek eltérései az es sokéves átlagtól első három hónapjában. (Forrás:OMSZ) Felhívjuk figyelmüket, hogy díjtámogatási igényüket az Egységes kérelemben jelezni kell! Abban az esetben, ha a kérelemben a megfelelő mező nem kerül kitöltésre, a jogosultság elveszik! Éppen ezért azt javasoljuk, hogy ha felmerül az esélye a biztosítási díjtámogatás igénylésének, akkor mindenképpen jelöljék azt be az Egységes kérelemben! Tegyék ezt meg még abban az esetben is, ha nem biztosak a biztosítási szerződés megkötésében! A díjtámogatási igény Egységes kérelemben történő bejelölése ugyanis nem fog jogosulatlan igénylésnek minősülni akkor sem, ha a szerződés megkötésére végül mégsem kerül sor. A bejelölt igény a későbbiek során egy egyszerű módosítási kérelemmel visszavonható. A támogatási jogcím forrásigényének biztosítására elkülönített összeg áll rendelkezésre. Abban az esetben, ha a keretösszeget túligényelnék, mindhárom szerződés típus esetében arányosan csökkentik a díjtámogatás mértékét, így elmondható, hogy mindhárom szerződési típus kap díjtámogatást. A piaci elemzések és a tavalyi tapasztalatok (tavaly a rendelkezésre álló források alig harmada került felhasználásra) azonban jelenleg azt mutatják, hogy a források elegendőek lesznek a 65%-os támogatási intenzitás fenntartásához! Az év eleji szokatlanul csapadékos időjárás jelentős területen okozott belvízkárokat. A támogatott biztosítási módozatokat tekintettel speciális jellegükre és a díjtámogatási lehetőségre, a biztosítóknak külön kellett engedélyeztetni a Vidékfejlesztési Minisztériumnál (VM). Ennek megfelelően nem minden növénybiztosítás után igényelhető támogatás! A korábban kötött üzleti biztosítások viszont átdolgoztathatóak! A díjtámogatott biztosítás esetében egy termelő, egy növénykultúrára, egy biztosítóval köthet növénybiztosítást, valamint egy adott növénykultúra teljes területére meg kell kötni a biztosítást

16 A díjak alakulásában fontos szerepe van az önrésznek! Az A, B és C típusú biztosítások esetében a kárküszöb egyes kockázati tényezők esetében eléri és meghaladja a 30%-ot: Mezőgazdasági árvízkár és felhőszakadás kár esetében: 40% (károsodott növénytábla). Aszálykár és tavaszi fagykár esetében: 50% (üzemenként és növényi kultúránként). Téli fagy esetében: 50% (károsodott növénytábla). A magas önerő mértékét a biztosítók egyes kockázati tényezőknél ún. kiegészítő biztosításokkal tudják kompenzálni, így védve a termelőket a magas önerős kárhányadtól. A jelenlegi üzleti alapú növénybiztosítások esetében általában 2-3 kockázati tényezőre köthetünk biztosítást (pl.: jég-, tűz-, viharkár). A díjtámogatott biztosításban 8 féle kockázati tényezőre is köthetünk (jégesőkár, aszálykár, árvízkár, téli fagykár, tavaszi fagykár, felhőszakadás kár, viharkár, tűzkár). A biztosítás éves díjának 65%-os állami támogatásával, az üzleti alapú növénybiztosításhoz hasonló, vagy kedvezőbb díjú biztosítás érhető el, szélesebb körű szolgáltatási tartalom mellett. Érdemes az ajánlatok kikérését időben elkezdeni, hogy a megfelelően kidolgozott biztosítások közül lehessen választani. A jelenlegi piacon az Allianz Hungária, a Generali-Providencia és a Groupama Garancia biztosítók foglalkoznak növénybiztosításokkal. Természetesen a biztosítók díjtételeiben és az önrész mértékében vannak különbségek. A díjak a növénytípustól, az üzemmérettől, a kért kockázatoktól és a kockázatviselés helyétől is függnek, ezért érdemes minden esetben egyedi ajánlatokat kérni. Az Agrorent 2000 Kft., mely az EURO-ECO Csoport tagja, alkuszként több biztosító ajánlatát is bekéri. Kollégáink tisztában vannak az elérhető kedvezményekkel, így viszonylag rövid idő alatt el tudják érni egy-egy biztosító legkisebb (optimális) díját. Nézesse meg biztosításait, mert érdemes! A díjtámogatott növénybiztosítás feltételrendszereinek könnyebb áttekinthetősége érdekében honlapunkon külön felületet hoztunk létre, ahol megtalálhatóak a támogatott biztosítási konstrukciók feltételei: Amennyiben kérdése merülne fel a témával kapcsolatban, kérjük, keressen bennünket! Szerződött partnereink biztosítási díjtámogatás előfinanszírozási igényükkel is fordulhatnak hozzánk! Munkatársaink: Hitelezési munkatárs (díj-előfinanszírozás): Cseh Jenő Biztosítási szakmai irányító: Petrusné Nagy Orsolya 30/ Észak-Kelet- Magyarország Petrus Csaba 30/ Dél-Kelet- Magyarország Krupinszki László 30/ Nyugat-Magyarország Papp Kinga 30/

17 Személyes hírszolgáltatásaink napi témái (2013. április) Tisztelt Partnereink! Jelen rovatunkban tájékozódhatnak előző havi hírlevelünk óta megjelent, és ügyfeleink részére megküldött személyes napi hírszolgáltatásaink témáiról. Célunk, hogy ismételten felhívjuk figyelmüket az Önöket érintő témakörökre. A levelek teljes tartalmát honlapunk (www.euroeco.hu) "V.I.P. Hírek Partnereinknek" menüpontjában is elolvashatják. Személyes napi hírszolgáltatás (SZHSZ) témája Kiküldés dátuma A NAV által árverésre meghirdetett mezőgazdasági területek hét április 30. Tájékoztató a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatásról április hetében megjelent jogszabályok, közlemények április 26. Termőföld kifüggesztések településlistája április április 26. KAT és Natura 2000 támogatások: közelgő igénylési határidő! április 25. Felszámolások, csődeljárások hét április 25. Tejágazati állatjóléti támogatás - alkalmazható szerek, hatóanyagok április hektár alatti földhasználati bejelentés: tévhitek, lejáró határidő! április 24. Támogatás agrár-erdészeti rendszerek létrehozásához április 23. Élelmiszerlánc-felügyeleti díj: bevallási határidő! április 23. Egységes kérelem - Díjtámogatott növénybiztosítás április 22. NFA földbérleti pályázatokkal érintett települések április április hetében megjelent jogszabályok, közlemények április 19. Termőföld kifüggesztések településlistája április április 19. Tájékoztató a sertés és baromfi állatjóléti támogatásokról, határidőkről április 18. Felszámolások, csődeljárások hét április 18. Szőlőültetvények: újratelepítési jogok, szerkezetátalakítás támogatása április 17. Egységes kérelem 2013: papíron benyújtandó dokumentumok április 17. Anyajuhtartás támogatása április 16. SAPS-hoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások április 16. Áprilisi kérelmek, határidők április 15. Tejágazati állatjóléti támogatás: kötelezettségátadás április hetében megjelent jogszabályok, közlemények április 12. Szakmai találkozó, Újhartyán - tájékoztató anyagok április 12. Környezetvédelmi-termékdíj IV. - Bejelentési-, nyilvántartás-vezetési-, bevallási-, befizetési kötelezettség április 12. Termőföld kifüggesztések településlistája április április 12. Egységes kérelem tájékoztatók, segédanyagok április 11. Felszámolások, csődeljárások hét április 11. KAT és Natura 2000 blokklisták április 10. AKG-s blokklisták április 10. Elindult az Egységes kérelem elektronikus kitöltő felülete április 9. Ismét módosult a földtörvény április 9. Agrárkár-enyhítés, Vis maior - káresemények bejelentés április 8. Fiatal gazda: tájékoztató az üzemméret (EUME) számításáról április hetében megjelent jogszabályok, közlemények április 5. Termőföld kifüggesztések településlistája április április 5. Felszámolások, csődeljárások hét április 4. Információk az új őstermelői igazolványszámok bejelentéséről április 4. A NAV által árverésre meghirdetett mezőgazdasági területek hét április 3. Változások egyes támogatási jogcímek szabályozásában április 3. Közelgő határidők beruházási támogatások elszámolásához április 2. Áprilisi kérelmek április hetében megjelent jogszabályok, közlemények március 29. Termőföld kifüggesztések településlistája március március 29. Kötelező földhasználati adatszolgáltatás - lejáró határidő! március 29. Amennyiben kérdésük, észrevételük merülne fel, kérjük, írjanak a címünkre!

18 Megoldásokat szállítunk Divízióink az Ön szolgálatában: EURO-ECO Csoport UNIVER-PENTA Kft. EURO-ÖKO FARM Projekt Kft. EURO-ECO Pénzügyi Zrt. AGRORENT 2000 Kft. Támogatások - Vállalkozásfejlesztés - Biztosítás - Bank agrarbank.euroeco.hu

1. Mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés egyszerűsítésének lényeges elemei:

1. Mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés egyszerűsítésének lényeges elemei: Gazdálkodók figyelmébe A 2013. január 1-jét követően kiállított igazolványok legfeljebb a kiállítás évétől kezdődően számított harmadik adóév utolsó napjáig hatályosak (ezt követően bármilyen továbbérvényesítés,

Részletesebben

AGRÁRJOG I. KOLLOKVIUMI KÉRDÉSEK. 1. Határozza meg a mezőgazdasági üzem földforgalmi törvény szerinti fogalmát! (2 pont)

AGRÁRJOG I. KOLLOKVIUMI KÉRDÉSEK. 1. Határozza meg a mezőgazdasági üzem földforgalmi törvény szerinti fogalmát! (2 pont) Mezőgazdasági üzemek AGRÁRJOG I. KOLLOKVIUMI KÉRDÉSEK 1. Határozza meg a mezőgazdasági üzem földforgalmi törvény szerinti fogalmát! (2 2. Melyek a mezőgazdasági üzem fogalmához tartozó termelési tényezők?

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2015. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 79/2014. (V. 15.) számú KÖZLEMÉNYE A 2014. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

Részletesebben

Ügytípus megnevezése. Haszonbérleti hirdetmények kifüggesztése. A hirdetmény kifüggesztésének menete

Ügytípus megnevezése. Haszonbérleti hirdetmények kifüggesztése. A hirdetmény kifüggesztésének menete Ügytípus megnevezése Az ügy leírása Haszonbérleti hirdetmények kifüggesztése A hirdetmény kifüggesztésének menete Haszonbérleti ajánlatot egységes okiratba foglalt szerződésbe kell foglalni, és azt a haszonbérbeadónak

Részletesebben

FÖLDHASZNÁLATI VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI ADATLAP

FÖLDHASZNÁLATI VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI ADATLAP Földhivatal neve: Érkezési idő:... Iktatószám:... Mellékelt okiratok, szerződések száma:... További földrészletek adatait tartalmazó 1v. számú pótlap csatolása: Az igen mező kitöltése esetén az 1. számú

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2014. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

FÖLDHASZNÁLAT V.141028

FÖLDHASZNÁLAT V.141028 FÖLDHASZNÁLAT V.141028 Földtörvény(ek) 2013. évi CXXII. Törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról - földekre vonatkozó haszonélvezeti jog alapítására, - mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld

Részletesebben

Tisztelt Lakosság, Földtulajdonosok, Földhasználók!

Tisztelt Lakosság, Földtulajdonosok, Földhasználók! Tisztelt Lakosság, Földtulajdonosok, Földhasználók! Szeretném felhívni figyelmüket a mező- és erdőgazdasági művelés alá eső területek forgalmára, valamint azzal összefüggésben az elővásárlási/haszonbérleti

Részletesebben

1. Az adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közlése

1. Az adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közlése M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 207. szám 84489 II. A kérelem benyújtására szolgáló nyomtatványon a földhivatal által feltüntetendő tartalmi elemek: 1. A földhivatal bélyegzője 2. A kérelem érkezési

Részletesebben

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott.

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZANYAG A MONITROING BIZOTTSÁG RÉSZÉRE A 2007-2013 KÖZÖTTI VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM EGYES INTÉZKEDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELŐREHALADÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ IDŐSZAKA: 2012. JANUÁR 1-31. I. tengely 111.

Részletesebben

1. Értelmezõ rendelkezések. 2. Az elõleg jellege, mértéke

1. Értelmezõ rendelkezések. 2. Az elõleg jellege, mértéke A vidékfejlesztési miniszter 118/2012. (XI. 22.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az egyes beruházási jogcímek esetén nyújtandó támogatási elõlegfizetésrõl A mezõgazdasági,

Részletesebben

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 194/2014. (XII.11.) számú KÖZLEMÉNYE A 2015. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről Jelen Közlemény a mezőgazdasági

Részletesebben

FÖLDHASZNÁLATI BEJELENTÉSI ADATLAP

FÖLDHASZNÁLATI BEJELENTÉSI ADATLAP Földhivatal neve: Érkezési idő:... Iktatószám:... Mellékelt okiratok, szerződések száma:... További földrészletek adatait tartalmazó számú pótlap csatolása: Az igen mező kitöltése esetén az számú pótlap

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól

Részletesebben

MVH hírlevél 59. szám, 2013.január 28

MVH hírlevél 59. szám, 2013.január 28 MVH hírlevél 59. szám, 2013.január 28 Ön a Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal hírlevelének 59. számát olvassa. Hírlevelünkben az elmúlt hét legfontosabb agrártámogatásokhoz kapcsolódó információit

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

MVH hírlevél 48. szám, 2012.augusztus 7

MVH hírlevél 48. szám, 2012.augusztus 7 MVH hírlevél 48. szám, 2012.augusztus 7 Ön a Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal hírlevelének 48. számát olvassa. Hírlevelünkben az elmúlt két hét legfontosabb agrártámogatásokhoz kapcsolódó információit

Részletesebben

FÖLDHASZNÁLATI VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI ADATLAP

FÖLDHASZNÁLATI VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI ADATLAP Földhivatal neve: Érkezési idő:... Iktatószám:... Pótlapok száma:... Mellékelt okiratok, szerződések száma:... FÖLDHASZNÁLATI VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI ADATLAP I. Földhasználó adatai 1. Magánszemély földhasználó

Részletesebben

38298 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 183. szám

38298 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 183. szám 38298 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 183. szám A Kormány 429/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

MAGYAR MEZŐ- ÉS ERDŐGAZDASÁGI ÉRDEKKÉPVISELETI SZÖVETSÉG (MAÉT)

MAGYAR MEZŐ- ÉS ERDŐGAZDASÁGI ÉRDEKKÉPVISELETI SZÖVETSÉG (MAÉT) MAGYAR MEZŐ- ÉS ERDŐGAZDASÁGI ÉRDEKKÉPVISELETI SZÖVETSÉG (MAÉT) 1075 Budapest, Károly kr.5/a Tel::06-30-443-6463,Tel/Fax: 413-1911e.mail:maet2000mail.com A bejelentési kötelezettség. A FÖLDHASZNÁLAT

Részletesebben

Földhivatala Földügyi Osztály. Tájékoztató. Földhasználati bejelentéssel kapcsolatos jogszabályi változásról

Földhivatala Földügyi Osztály. Tájékoztató. Földhasználati bejelentéssel kapcsolatos jogszabályi változásról Földhivatala Földügyi Osztály Tájékoztató Földhasználati bejelentéssel kapcsolatos jogszabályi változásról 2013. január 1-jével, illetve 2013. február 1-jével változtak a földhasználati nyilvántartási

Részletesebben

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m A pályázatok benyújtása 2015. május 18-tól lehetséges! Támogatás célja Cél a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának és a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő

Részletesebben

Az új földügyi szabályozás gyakorlati tapasztalatai

Az új földügyi szabályozás gyakorlati tapasztalatai Az új földügyi szabályozás gyakorlati tapasztalatai Dr. Simon Attila István Közigazgatási Államtitkár Fiatal Gazda Konferencia 2015 Budapest, 2015. február 27. Hatósági jóváhagyás iránti eljárások 2014.

Részletesebben

AGRÁRJOG II. KOLLOKVIUMI KÉRDÉSEK. 2. Mely jogok tekintetében konstitutív hatályú az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés? (6 pont)

AGRÁRJOG II. KOLLOKVIUMI KÉRDÉSEK. 2. Mely jogok tekintetében konstitutív hatályú az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés? (6 pont) Ingatlan-nyilvántartás AGRÁRJOG II. KOLLOKVIUMI KÉRDÉSEK 1. Melyek az ingatlan-nyilvántartás alapelvei? (6 2. Mely jogok tekintetében konstitutív hatályú az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés? (6 3. Soroljon

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről Jelen Közlemény alapja az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési

Részletesebben

1. 23/2007. (IV. 17.) FVM

1. 23/2007. (IV. 17.) FVM A Miniszterelnökséget vezető miniszter 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás Wayda Imre vezető főtanácsos Agrárfejlesztési Főosztály Kaposvár, 2012. szeptember 21-22. Előzmények A 2007-2013. vidékfejlesztési program (ÚMVP

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 165. szám 21367 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 47/2015. (XI. 2.) MvM rendelete a Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelete. a települési adóról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelete. a települési adóról Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelete a települési adóról (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Budapest Főváros IV. kerület

Részletesebben

Közvetlen Támogatások Egységes Kérelem

Közvetlen Támogatások Egységes Kérelem Közvetlen Támogatások Egységes Kérelem 2015 Egységes Kérelem felületén beadandó kérelmek 37 jogcím kerül megjelenítésre az 2015. évi EK felületen 1. Közvetlen Támogatások: Alap támogatás (SAPS), Zöldítés,

Részletesebben

1, Szaktanfolyamok (fül) 1.1. GKI ( Gépjárművezetői képesítési igazolvány ) (fül)

1, Szaktanfolyamok (fül) 1.1. GKI ( Gépjárművezetői képesítési igazolvány ) (fül) 1, Szaktanfolyamok (fül) 1.1. GKI ( Gépjárművezetői képesítési igazolvány ) (fül) Tehergépkocsi alapképesítést annak a személynek (a továbbiakban: gépkocsivezető) kell megszereznie, aki a, a közúton C1,

Részletesebben

2013. évi XXXV. törvény az egyes agrár tárgyú törvények módosításáról*

2013. évi XXXV. törvény az egyes agrár tárgyú törvények módosításáról* M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 57. szám 14665 2013. évi XXXV. törvény az egyes agrár tárgyú törvények módosításáról* 1. A földrendezõ és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény módosítása

Részletesebben

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár 2014. október 30. Herceghalom, Tejágazati Konferencia Az új Közös Agrárpolitika

Részletesebben

A földtörvényről Dr. Simon Attila István jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium

A földtörvényről Dr. Simon Attila István jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium A földtörvényről Dr. Simon Attila István jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium 2013. március 12. 1. Mit szabályozna az új törvény és mit nem? a) A mező-,

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete A támogatás jellege és célterületei Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az ügyfél egy vagy több

Részletesebben

A GAZDÁLKODÁSI TERV FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

A GAZDÁLKODÁSI TERV FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI 8. melléklet A GAZDÁLKODÁSI TERV FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság által meghirdetett nyilvános termőföld-haszonbérleti pályázat keretében benyújtott ajánlatok részét képező

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés Önkormányzati tulajdonú szántók haszonbérletére kiírt pályázat elbírálásáról

Város Polgármestere. Előterjesztés Önkormányzati tulajdonú szántók haszonbérletére kiírt pályázat elbírálásáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/124, 125, 133 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Önkormányzati

Részletesebben

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Fejlesztési programok Új Széchenyi Terv (Új Magyarország Fejlesztési Terv) Darányi Ignác Terv (Új Magyarország Vidékfejlesztési

Részletesebben

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Cím port XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 0 i kezelésű előirányzatok Vidékfejlesztési és halászati programok Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II.

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

is. A támogatott célterületek, a támogatás jellege

is. A támogatott célterületek, a támogatás jellege HÍRLEVÉL 2007/9. Az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó pályázatok végleges változatának rövid leírásán kívül figyelmükbe ajánlunk egy tervezetet a beruházások kedvezményes finanszírozására

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter. rendelete

A vidékfejlesztési miniszter. rendelete A vidékfejlesztési miniszter /2010. ( ) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2012. (II.02) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2012. (II.02) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2012. (II.02) számú KÖZLEMÉNYE a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó

Részletesebben

Szaktanácsadás 2013 konferencia Az ÚMVP (DIT) szakképzési jogcímét és szaktanácsadási jogcímét érintő, VM hatáskörbe tartozó rendeletek módosítása

Szaktanácsadás 2013 konferencia Az ÚMVP (DIT) szakképzési jogcímét és szaktanácsadási jogcímét érintő, VM hatáskörbe tartozó rendeletek módosítása Szaktanácsadás 2013 konferencia Az ÚMVP (DIT) szakképzési jogcímét és szaktanácsadási jogcímét érintő, VM hatáskörbe tartozó rendeletek módosítása Füsi Erzsébet NAKVI SZFO megbízott osztályvezető A szakképzési

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem 2014. II negyedévére és az azt követő negyedévekre vonatkozóan Benyújtás helye:

Részletesebben

Átvevő: 5083 Kengyel, Szabadság út 10. Ikt.sz.: Előző tulajdonos:

Átvevő: 5083 Kengyel, Szabadság út 10. Ikt.sz.: Előző tulajdonos: Kengyel Közgég Jegyzője Beérkezés dátuma: Átvevő: 5083 Kengyel, Szabadság út 10. Ikt.sz.: Előző tulajdonos: BEVALLÁS A MAGÁNSZEMÉLY KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA EGYSÉGES JAVASLAT

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA EGYSÉGES JAVASLAT A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/16103/20. számú EGYSÉGES JAVASLAT a mezőgazdasági termelők nyugdíj előtti támogatásának bevezetéséhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazásához

Részletesebben

IrorrrQnystéhn: TI 50 2. tt 2015 JúN 0 2. 2015. évi... törvény

IrorrrQnystéhn: TI 50 2. tt 2015 JúN 0 2. 2015. évi... törvény Q0002/000 5 s.., ~ Yíltt3s Hivatala IrorrrQnystéhn: TI 50 2 tt 2015 JúN 0 2. ORSZÁGGY ŰLÉSI KÉPVISELŐ Képvisel ői önálló indítván y 2015. évi... törvény a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint

Részletesebben

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma:

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma: Kérelem benyújtásának időpontja: Kérelmet átvevő vámszerv megnevezése, aláírása: KÉRELEM vámhatósági nyilvántartásba vételhez a kereskedelmi gázolaj utáni adó-visszaigénylés érvényesítéséhez Új kérelem

Részletesebben

A Kormány 1012/2016. (I. 20.) Korm. határozata a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

A Kormány 1012/2016. (I. 20.) Korm. határozata a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról 498 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 8. szám A Kormány 1012/2016. (I. 20.) Korm. határozata a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról 1. A Kormány megállapítja a Vidékfejlesztési

Részletesebben

ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA

ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA Azok a 16. életévét betöltött, nem egyéni vállalkozó magánszemélyek, akik a saját gazdaságában a meghatározott termékek előállítására irányuló tevékenységet

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 26/2014. (II. 17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 26/2014. (II. 17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 26/2014. (II. 17.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Halászati Alapból (EHA) támogatott intézkedések 2014.

Részletesebben

Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020

Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020 Virágzó Vidékünk Európa Nap Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020 Dr. Weisz Miklós AGRYA társelnök MNVH elnökségi tag Kecskemét, 2014-05-16 2000 2010 Fiatal gazdák (< 35): - 2,1% Gazdák (35 54): - 5,3 % Fiatal

Részletesebben

Az új Földtörvény tervezete

Az új Földtörvény tervezete Az új Földtörvény tervezete Dr. habil. Alvincz József CSc. c. egyetemi tanár politikai főtanácsadó Vidékfejlesztési Minisztérium Egerszalók, 2012. november 29-30. A mező-, és erdőgazdasági földek forgalmáról

Részletesebben

I. Zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programban résztvevő ügyfél kötelezettségei

I. Zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programban résztvevő ügyfél kötelezettségei A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 3 / 2015. (I. 13.) számú KÖZLEMÉNYE a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott

Részletesebben

FÖLDHASZNÁLATI BEJELENTÉSI ADATLAP (MINTA!)

FÖLDHASZNÁLATI BEJELENTÉSI ADATLAP (MINTA!) Földhivatal neve: Érkezési idő:... Iktatószám:... Pótlapok száma:... Mellékelt okiratok, szerződések száma:... FÖLDHASZNÁLATI BEJELENTÉSI ADATLAP (MINTA!) I. Földhasználó adatai 1. Magánszemély földhasználó

Részletesebben

111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések

111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések TÁJÉKOZTATÓ RÉSZANYAG A MONITROING BIZOTTSÁG RÉSZÉRE A 2007-2013 KÖZÖTTI VIDÉKFEJELSZTÉSI PROGRAM EGYES INTÉZKEDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELŐREHALADÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ IDŐSZAKA: 2012. ÁPRILIS 1-30. I. tengely A

Részletesebben

Monitoring adatszolgáltatás során felmerülő gyakran ismételt kérdések. (2012. március 6.)

Monitoring adatszolgáltatás során felmerülő gyakran ismételt kérdések. (2012. március 6.) Monitoring adatszolgáltatás során felmerülő gyakran ismételt kérdések (2012. március 6.) 1. Kinek van adatszolgáltatási kötelezettsége? Annak az ügyfélnek van adatszolgáltatási kötelezettsége, aki az Európai

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Program rövid és hosszú távú tervezett hatásai és a már

A Vidékfejlesztési Program rövid és hosszú távú tervezett hatásai és a már A Vidékfejlesztési Program rövid és hosszú távú tervezett hatásai és a már megtett lépések Kis Miklós Zsolt agrár- vidékfejlesztésért felelős államtitkár Miniszterelnökség Közgazdász Vándorgyűlés Kecskemét

Részletesebben

13/2014. (II. 24.) VM rendelet

13/2014. (II. 24.) VM rendelet Magyar joganyagok - 13/2014. (II. 24.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott 1. oldal egyes agrártámogat 13/2014. (II. 24.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági

Részletesebben

Buszos GKI. Fizetés módja: készpénz vagy átutalás

Buszos GKI. Fizetés módja: készpénz vagy átutalás Buszos GKI Azok a gépjárművezetők, akik 2008. szeptember 9-ét követően D", D1", D1+E" és/vagy D+E" kategóriájú vezetői engedélyt szereznek és annak megfelelő kategóriájú járművet kívánnak közúton vezetni,

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK ÜTEMEZÉSE 2016

VIDÉKFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK ÜTEMEZÉSE 2016 VIDÉKFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK ÜTEMEZÉSE 2016 (Jelen információk tájékoztató jellegűek, az Egyesület munkatársainak információi alapján kerültek összeállításra!) VP1-1.1.1-16 Agrárgazdálkodási

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. - mezőgazdasági termelőszervezethez, illetve újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezeteket

TÁJÉKOZTATÓ. - mezőgazdasági termelőszervezethez, illetve újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezeteket TÁJÉKOZTATÓ Megjelent a 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól

Részletesebben

Segédlet a kezesség támogatási kategóriájának megállapításához

Segédlet a kezesség támogatási kategóriájának megállapításához Segédlet a kezesség kategóriájának megállapításához Jelen Segédlet célja, hogy segítséget nyújtson a kezesség kategóriájának kiválasztásában. A kezesség alapvetően az ügylet cél szerinti tevékenységi köre

Részletesebben

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI Az ingatlan-nyilvántartási eljárás az ingatlannal kapcsolatos jogok bejegyzésére és tények feljegyzésére, illetve az ingatlan és a jogosultak adataiban bekövetkezett változások

Részletesebben

28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet

28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 1. oldal 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 66/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 66/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 66/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások keretében a támogatási összeg fennmaradó

Részletesebben

EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer

EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer Közúti szállítási tevékenység 2015. január 1-jétől csak EKÁER szám birtokában végezhető. A belföldön (nem végső fogyasztónak) történő első adóköteles

Részletesebben

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője.

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője. V. Kereskedelmi igazgatás 1.1. Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység bejelentése A kereskedelmi hatóság és a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság (a nemesfémből készült ékszekerek, díszműáruk

Részletesebben

, , , , , , , ,

, , , , , , , , M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 41. szám 4267 56. 2004. 1,618 57. 2005. 1,469 58. 2006. 1,365 59. 2007. 1,326 60. 2008. 1,239 61. 2009. 1,217 62. 2010. 1,140 63. 2011. 1,071 64. 2012. 1,049 2. melléklet

Részletesebben

Jogcím. Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2008.03.28-2008.05.05 2008.06.16-2008.07.16 2009.11.01-2009.11.30 2011.09.15-2011.10.

Jogcím. Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2008.03.28-2008.05.05 2008.06.16-2008.07.16 2009.11.01-2009.11.30 2011.09.15-2011.10. Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy 2015. augusztus 31-én lejárnak az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott egyes beruházási jogcímekre vonatkozó megvalósítási illetve

Részletesebben

T/1489. számú. törvényjavaslat

T/1489. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1489. számú törvényjavaslat az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996.

Részletesebben

Földhaszonbérlet nyilvános, egyszerűsített pályáztatása, pályázati felhívás

Földhaszonbérlet nyilvános, egyszerűsített pályáztatása, pályázati felhívás Földhaszonbérlet nyilvános, egyszerűsített pályáztatása, pályázati felhívás a vagyongazdálkodásról szóló 15/2013. (V.2) Ök. rendelet 16. (4) bekezdésében Cegléd Város Önkormányzatától kapott felhatalmazás

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatás 2016.

Részletesebben

A nem EU-állampolgárok magyarországi ingatlanszerzéséről

A nem EU-állampolgárok magyarországi ingatlanszerzéséről A nem EU-állampolgárok magyarországi ingatlanszerzéséről Azok a külföldi természetes személyek, akik valamely Európai Unión kívüli állam polgárai, illetve azok a jogi személyek, amelyek valamely Európai

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzatának. 17/2003./XII.04./sz. rendelete. a magánszemélyek kommunális adójáról. /Egységes szerkezetben/ I.

Zalalövő Város Önkormányzatának. 17/2003./XII.04./sz. rendelete. a magánszemélyek kommunális adójáról. /Egységes szerkezetben/ I. Zalalövő Város Önkormányzatának 17/2003./XII.04./sz. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról. /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestülete a többször módosított 1990.

Részletesebben

Jogcím. Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2008.03.28-2008.05.05 2008.06.16-2008.07.16 2009.11.01-2009.11.30 2011.09.15-2011.10.

Jogcím. Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2008.03.28-2008.05.05 2008.06.16-2008.07.16 2009.11.01-2009.11.30 2011.09.15-2011.10. Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy 2015. augusztus 31-én lejárnak az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott egyes beruházási jogcímekre vonatkozó megvalósítási illetve

Részletesebben

Monitoring adatszolgáltatás során felmerülő gyakran ismételt kérdések. (2015. március 6.)

Monitoring adatszolgáltatás során felmerülő gyakran ismételt kérdések. (2015. március 6.) Monitoring adatszolgáltatás során felmerülő gyakran ismételt kérdések (2015. március 6.) 1. Milyen adatot kell megadni a 242-es kérdésnél: Új kötelezettségvállalással érintett terület (ha) - AKG Kérjük,

Részletesebben

Fiatal Gazda Pályázat 2015.

Fiatal Gazda Pályázat 2015. Műszerteszt Kft. www.muszerteszt.hu A 2014-2020-as mezőgazdasági pályázati rendszer nagy nyertesei kétség kívül a fiatal mezőgazdasági termelők lesznek. Ilyen jellegű pályázat eddig 2008-ban, 2009-ben,

Részletesebben

Hogyan lesz több munkahely a mezőgazdaságban? A nemzeti támogatások szerepe

Hogyan lesz több munkahely a mezőgazdaságban? A nemzeti támogatások szerepe Hogyan lesz több munkahely a mezőgazdaságban? A nemzeti támogatások szerepe Móró Tamás Földművelésügyi Minisztérium Agrárközgazdasági Főosztály AgrarkozgazdasagiFO@fm.gov.hu Budapest, 2015. február 27.

Részletesebben

www.euroeco.hu Az aktuális tartalomból: Családi gazdaságok létrehozása

www.euroeco.hu Az aktuális tartalomból: Családi gazdaságok létrehozása Megoldásokat szállítunk 2013/8. szám (augusztus) Az aktuális tartalomból: Családi gazdaságok létrehozása (Részletek a 3. oldalon.) LEMKEN EKE AKCIÓ! (Részletek a 9. oldalon.) A mezőgazdasági termékek és

Részletesebben

1. A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

1. A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása A Kormány 420/2016. (XII. 14.) Korm. rendelete a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet és a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

A baromfi-egészségügy aktuális

A baromfi-egészségügy aktuális A baromfi-egészségügy aktuális kérdései Dr. Kardeván Endre élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felelős államtitkár országos főállatorvos XIX. Derzsy-napok 2011. június 2-3. Témák: Az állategészségügyi

Részletesebben

Hírlevél. Tájékoztató LEADER pályázatokkal illetve ÚMVP EMVA kifizetési kérelmekkel kapcsolatosan

Hírlevél. Tájékoztató LEADER pályázatokkal illetve ÚMVP EMVA kifizetési kérelmekkel kapcsolatosan Hírlevél Tájékoztató LEADER pályázatokkal illetve ÚMVP EMVA kifizetési kérelmekkel kapcsolatosan 2458 Kulcs, Rákóczi u. 139. tel.:25/252-752 email:info@mezofoldihid.hu www.mezofoldihid.hu Ezúton felhívjuk

Részletesebben

Javaslat ingatlanok értékesítésére

Javaslat ingatlanok értékesítésére Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. KÉPVISELŐ - TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat ingatlanok értékesítésére Előterjesztő: Az előterjesztést

Részletesebben

KÉRELEM KISAJÁTÍTÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA IRÁNT. (projekt megnevezése) Neve: Levelezési címe: címe: Telefonszáma:

KÉRELEM KISAJÁTÍTÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA IRÁNT. (projekt megnevezése) Neve: Levelezési címe:  címe: Telefonszáma: Kormányhivatal (település) (utca/tér)..(ir.sz.) KÉRELEM KISAJÁTÍTÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA IRÁNT (projekt megnevezése) I. KÉRELMEZŐ Neve: Címe / Székhelye: Bankszámlaszáma Képviselőjének Neve: Levelezési

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 30/2015. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 30/2015. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 30/2015. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10

Részletesebben

A támogatás célja. Fogalmak

A támogatás célja. Fogalmak A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 80/2015. (VII. 15.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 80/2015. (VII. 15.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 80/2015. (VII. 15.) számú KÖZLEMÉNYE a kéknyelv immunizálással kapcsolatos költségek mezőgazdasági csekély összegű támogatásának igénybevételéhez szükséges nyomtatvány

Részletesebben

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk:

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: HÍRLEVÉL 2007/8. Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: 1. az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésének

Részletesebben

Felhívás! A sikeres vizsgáról a Nemzeti Közlekedési Hatóság igazolást ad ki. Az igazolás visszavonásig érvényes.

Felhívás! A sikeres vizsgáról a Nemzeti Közlekedési Hatóság igazolást ad ki. Az igazolás visszavonásig érvényes. Felhívás! A hatóság felhívja a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállítását végzők figyelmét a rájuk vonatkozó veszélyes

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 25/2010. (VI. 30.) sz. rendelete. a vis maior okozta károk enyhítésére szolgáló támogatás helyi szabályairól

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 25/2010. (VI. 30.) sz. rendelete. a vis maior okozta károk enyhítésére szolgáló támogatás helyi szabályairól MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 25/2010. (VI. 30.) sz. rendelete a vis maior okozta károk enyhítésére szolgáló támogatás helyi szabályairól Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban:

Részletesebben

A Mecsek Völgység Hegyhát Egyesület havi online hírlapja

A Mecsek Völgység Hegyhát Egyesület havi online hírlapja A Mecsek Völgység Hegyhát Egyesület havi online hírlapja 2015. augusztus MEGVÁLTOZTAK A HATÁRIDŐK AZ EMVA ALAP KÜLÖNBÖZŐ JOGCÍMEIRE VO- NATKOZÓAN: Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy 2015. augusztus

Részletesebben

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó

Részletesebben

www.eurofarm.hu Tartalom: Az Univer-Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele 2011/7. szám (július) Aktuális kérelmek benyújtási időszakai 1.

www.eurofarm.hu Tartalom: Az Univer-Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele 2011/7. szám (július) Aktuális kérelmek benyújtási időszakai 1. Az Univer-Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele 2011/7. szám (július) Tartalom: Aktuális kérelmek benyújtási időszakai 1. oldal Ismét támogatás öntözésre, meliorációra, vízrendezésre 2. oldal Tejházi

Részletesebben

A Földforgalmi törvény és a kapcsolódó jogszabályok alkalmazásának tapasztalatai

A Földforgalmi törvény és a kapcsolódó jogszabályok alkalmazásának tapasztalatai A Földforgalmi törvény és a kapcsolódó jogszabályok alkalmazásának tapasztalatai Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatala Dr. Horváth Áron földügyi osztályvezető 2015. február 27. AGRYA Konferencia,

Részletesebben