NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK. 50/2002. (2003.I.1.) számú. r e n d e l e t e

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK. 50/2002. (2003.I.1.) számú. r e n d e l e t e"

Átírás

1 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK 50/2002. (2003.I.1.) számú r e n d e l e t e a közüzemi vízmőbıl szolgáltatott ivóvízért, illetıleg a közüzemi csatornamő használatáért fizetendı legmagasabb hatósági díjak megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeirıl, és a közmőves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés helyi szabályairól (egységes szerkezetben az 58/2003. (XI.28.), a 32/2004.(XI.25.), a 43/2006.(XI.28.) a 33/2007.(XI.13.) és a 47/2008.(XI.25.) KGY rendelettel) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyőlése az Árak megállapításáról szóló többször módosított évi LXXXVII. törvény 7. -ában kapott felhatalmazása alapján a közüzemi vízmőbıl szolgáltatott ivóvízért, illetıleg a közüzemi csatornamő használatáért fizetendı legmagasabb hatósági díjak megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeirıl, és a közmőves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés szabályairól a következı rendeletet alkotja. I. fejezet Áralkalmazási feltételek 1.. A rendelet hatálya kiterjed Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén a közüzemi ivóvízellátást, valamint szennyvízelvezetést és tisztítást biztosító NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamő Részvénytársaságra, (a továbbiakban szolgáltató) és a szolgáltatást igénybevevı fogyasztókra, fogyasztói közösségek megbízottaira. E rendelet alkalmazása szempontjából: (1) Lakossági fogyasztás: 2.. a.) az a vízhasználat, amikor a természetes személy a közüzemi vízmőbıl szolgáltatott ivóvizet kizárólag ivó- és háztartási víz szükségletének kielégítése céljára használja fel, továbbá b.) az a vízhasználat, amikor a természetes személy a lakásától mőszakilag el nem különített telephelyén vállalkozást folytat, de a vállalkozási célú ivóvízfelhasználás a lakó-üdülı ingatlan vízfogyasztásánál figyelembe vehetı átalánymennyiségek mértékét nem haladja meg, továbbá c) az a vízhasználat, amikor a természetes személy ivó- és háztartási víz szükségletének kielégítése céljából kizárólag a közkifolyót használja.

2 2 (2) Közületi fogyasztás: Az a vízfogyasztás, ami nem minısül lakossági fogyasztásnak. (3) Nem minısül közületi fogyasztásnak a lakáskezeléssel megbízott vállalkozások felé értékesített, valamint a távhıszolgáltatással foglalkozó vállalkozások felé értékesített vízfogyasztás, ha azok lakossági fogyasztásnak minısülı fogyasztói hely felé számlázzák tovább a víz- és csatornahasználati díjat. (4) Fogyasztó a.) az ingatlan tulajdonosa, b.) az ingatlant egyéb jogcímen használó, amennyiben a szolgáltatási szerzıdés nem a tulajdonossal, hanem vele jött létre. (5) Ivóvízvételi hely: az ivóvizet szállító vezeték azon része, ahol a beépített szerelvények rendeltetésszerő használatával a vezetékbıl ivóvíz fogyasztása lehetséges.[38/1995. (IV.5.) Korm. rendelet pont] 1 (6) 2 A közkifolyóknak és tőzcsapoknak nem háztartási vízszükséglet (pl. építkezés, gépkocsi mosás) kielégítése céljából a polgármester és a szolgáltató hozzájárulása alapján történı igénybevétele esetén, a vízfogyasztás mennyiségét a szolgáltató mőszaki számítással állapítja meg. A felhasznált víz díját ez esetben a hozzájárulást kérınek kell megfizetni. (7) 3 A Távhıszolgáltató által melegítés céljából átvett ivóvíz, és csatornahasználat díját a távhıszolgáltatással foglalkozó gazdálkodó szervezetnek kell a vízi közszolgáltató részére megfizetnie, a szolgáltatók közötti megállapodás alapján. 3. (1) 4 A szolgáltatott ivóvíz és az elvezetett/tisztított szennyvíz díjának elemei: o alapdíj o változó díj (2) 5 Az alapdíjat a nyújtott szolgáltatással arányosan, a beépített, illetve beépíthetı vízmérı méretétıl függı összegben kell megállapítani. Társasházakban az alapdíj megállapításnál lakásonként egy vízmérı, illetve vízvételi hely vehetı figyelembe. (3) Az alapdíjat a közszolgáltatási, illetve mellékszolgáltatási jogviszony fennállása alatt egész hónapra kell felszámítani. Ha a jogviszony megszőnése, illetve keletkezése hóközben következik be, 15 napnál hosszabb idıtartam esetén egész havi alapdíj fizetendı, 15 napnál kevesebb idıtartamra alapdíj fizetési kötelezettség nem áll fenn. 1 Az 58/2003. (XI.28.) számú rendelet 1. -a iktatta be. 2 Számozását módosította az 58/2003. (XI.28.) számú rendelet 1. -a. 3 Számozását módosította az 58/2003. (XI.28.) számú rendelet 1. -a. 4 A 43/2006.(XI.28.) KGY rendelet 1. -a módosította. 5 A 43/2006.(XI.28.) KGY rendelet 1. -a módosította.

3 3 (4) A változó díj fizetésének alapjául szolgáló ivóvízmennyiséget vízmérıvel, vízmérı hiányában a 3. sz. melléklet szerinti átalánnyal, vagy mőszaki számítással kell meghatározni. 6 (5) 7 a) A Közgyőlés a közüzemi vízmőbıl szolgáltatott ivóvízért és a közüzemi csatornamő szolgáltatásért Nyíregyháza település közigazgatási területén évben fizetendı ivóvíz és csatornadíjakat az 1. számú melléklet szerint állapítja meg. b) A Közgyőlés a közüzemi vízmőbıl szolgáltatott ivóvízért és a közüzemi csatornamő szolgáltatásért Nyíregyháza település közigazgatási területén január 1-jétıl fizetendı ivóvíz és csatornadíjakat a hatósági ár kiszámítására vonatkozó ármegállapítási mechanizmus szerint állapítja meg. Az ármegállapítási mechanizmust e rendelet 4. számú és 5. számú melléklete tartalmazza. A díjmegállapítás során alkalmazandó indexeket a 6. számú melléklet tartalmazza. Az alapdíj megállapításának szabályait a 7. számú melléklet tartalmazza. c) A díjakban elıirányozható nyereségtartalomról, valamint a lakossági és nem lakossági díj arányáról a hatósági ár alkalmazójának elıterjesztése alapján, a díjszámításokat megelızı idıpontban a Közgyőlés dönt. d) Az ármegállapítási mechanizmus és az alkalmazandó indexek megfelelı alkalmazását a hatósági áralkalmazó Felügyelıbizottsága ellenırzi. (6) Az 1. számú mellékletben megállapított díjat a szolgáltatónak a lakossági fogyasztás esetében olyan mértékben kell csökkentenie, amilyen mértékő önkormányzati támogatást a díj mérséklése céljából kap. (7) Az 1. sz. mellékletben megállapított víz- és csatornadíjon felül kapacitás lekötési díjat is fizetnie kell annak a nem lakossági fogyasztónak, amely mőszakitechnikai szükségszerőségbıl, hatósági elıírás alapján, vagy egyéb okok miatt az általa ténylegesen igénybe vett vezetékes ivóvízmennyiséget meghaladó mértékő kapacitást köt le. A kapacitás lekötési díjat a lekötött, de fel nem használt vízmennyiség után kell megfizetni. (8) A kapacitás lekötésérıl, és a díj megfizetésének módjáról a szolgáltató és a fogyasztó egymással külön szerzıdést köt. (9) A felszíni vizeket szennyezı vízterhelı anyag kibocsátása után vízterhelési díjat kell fizetni. A kibocsátók által közcsatornán elvezetett, majd felszíni vízbe bocsátott vízterhelı anyag után fizetendı díjat a szolgáltató a szolgáltatás árán felül a terhelés arányában áthárítja a szolgáltatást igénybe vevıkre. A vízterhelési díj áthárításának módja: a vízterhelési díjat a számlázott szennyvízelvezetési szolgáltatás mennyiségével arányosan kell áthárítani, a szolgáltatási területen fizetendı összes vízterhelési díj alapján. 8 6 Az 58/2003. (XI.28.) számú rendelet 2. -a módosította. 7 A 33/2007.(XI:13.) KGY rendelet 1. -a módosította.

4 4 (10) 9 Az ivóvíz- és csatornadíjat a közszolgáltatási szerzıdésben rögzített, a számlán feltüntetett határidıben kell megfizetni. II. fejezet A közmőves ivóvízellátás és szennyvízelvezetés szabályai 4.. (1) A közmőves ivóvízellátás és a közmőves szennyvízelvezetés szabályait a minıség, a szolgáltatás folyamatossága, a teljesítés helye tekintetében Kormányrendelet állapítja meg. A fogyasztók és a szolgáltató közötti jogviszony egyéb kérdéseiben a szolgáltatási szerzıdések és a szolgáltató üzletszabályzata az irányadó. 10 (2) A PTK c.) pontja szerinti gazdálkodó szervezet által kért bekötés megvalósításához vagy a részére nyújtott szolgáltatás mennyiségének növeléséhez, illetıleg minısége igényelt javításához lakásszövetkezet és önkormányzat tulajdonában lévı lakóépületek elhelyezésére szolgáló ingatlanok kivételével víziközmő-fejlesztési hozzájárulást kell fizetni. A hozzájárulás mértéke az igényelt szolgáltatáshoz szükséges fejlesztés költségeinek arányos része. A víziközmő-fejlesztési hozzájárulás elkülönítetten kezelendı, és kizárólag a víziközmő fejlesztésére fordítható. Az érdekeltségi hozzájárulás mértékét a jelen rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. III. fejezet Szabálysértések 5.. (1) Az elıírásoktól eltérı víziközmő-használat megszüntetésére, a házi és a csatlakozó hálózaton észlelt hibák kijavítására ha ezeknek a szolgáltató felhívására nem tesz eleget a fogyasztót a jegyzı kötelezi. (2) Szabálytalan közmőhasználatnak minısül, ha a fogyasztó 11 e) ivóvízbekötést (csatlakozást) létesít a szolgáltató hozzájárulása nélkül; továbbá ivóvizet vételez a vízmérı megkerülésével, vagy kiiktatásával, továbbá a mérés befolyásolásával. A mérés befolyásolását valószínősíti, ha a vízmérın az illetéktelen beavatkozás, leszerelés megakadályozása céljából felszerelt zár (plomba) sérült. 8 A 32/2004. (XI.25.) KGY rendelet 1. -a iktatta be. 9 Számozását módosította az 58/2003. (XI.28.) számú rendelet 3. -a. 10 Az 58/2003. (XI.28.) számú rendelet 4. -a egészítette ki. 11 A 32/2004.(XI.25.) KGY rendelet 2. -a módosította.

5 5 f) az ivóvízközmő-hálózatba kapcsolt házi ivóvízhálózatot helyi (egyedi) vízbeszerzéshez kapcsolt vezetékkel (hálózattal) összeköti, g) szennyvízbekötést létesít a szolgáltató hozzájárulása nélkül, vagy az ingatlanon keletkezı szennyvizet más módon a szennyvízelvezetı közmőbe vezeti; h) a házi vízellátó rendszerbıl, vagy a szolgáltató hozzájárulásával felszerelt locsolási vízmérın át vételezett vízbıl keletkezett szennyvizet a szolgáltató hozzájárulása nélkül a szennyvízelvezetı közmőbe juttatja, i) csapadékvizet a szennyvízelvezetı rendszerbe vezet, f) a szennyvízelvezetı rendszerbe a hatályos jogszabály által meg nem engedett minıségő szennyvizet vezet be. (3) Szabálytalan közmőhasználat megállapítása esetén a fogyasztó a szabálytalanul vételezett ivóvíz, illetve a szabálytalanul elvezetett szennyvíz, csapadékvíz, ivóvíz- és csatorna díját a szabálytalan közmőhasználat kezdetétıl a szabálytalanság megszőntetéséig terjedı idıszakra köteles megfizetni a szolgáltató számlája ellenében. Amennyiben a fogyasztó a szabálytalan közmőhasználat kezdetét hitelt érdemlıen nem bizonyítja, a szabálytalan használatot a közmő kiépítése és a rácsatlakozási lehetıség megnyíltának idıpontjától, de legfeljebb a PTK 12 szerinti elévülési idı tartamára visszamenıen kell megállapítani. A szabálytalan közmőhasználat idıszakára esı ivóvíz-, szennyvízmennyiséget a szolgáltató háromszoros díjtétellel számlázza. A mennyiséget a 3. (5) bekezdés alapján kell megállapítani. 13 Vegyes és záró rendelkezések 6.. A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl szóló jelenleg hatályos 38/1995. (IV.5.) Korm. rendelet rendelkezései irányadók. 7.. (1) Ez a rendelet január 1. napján lép hatályba évi IV. törvény 324. (1) 13 A 32/2004.(XI.25.) KGY rendelet 2. -a módosította.

6 6 (2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti a többször módosított Közüzemi vízmőbıl szolgáltatott ivóvízért, illetıleg a közüzemi csatorna-használatért fizetendı legmagasabb hatósági díjak megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeirıl szóló 57/1997. (X: 1.) sz. rendelet. Nyíregyháza, december 2. Csabai Lászlóné polgármester Dr. Szemán Sándor jegyzı E rendeletet december hó 4. napján kihirdetem. Nyíregyháza, december 4. Dr. Szemán Sándor jegyzı

7 7 1. számú melléklet 14 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyőlésének 50/2002. (2003.I.1.) KGY rendeletéhez Érvényes: január 1.-tıl december 31.-ig terjedı idıszakra 1. Alapdíj 1.1. Vízmérıvel mért fogyasztás esetén Vízmérı Q-max Alapdíj 1 hóra Ft átmérı m 3 /n aránya Ivóvíz Szennyvíz Egyéb fogyasztás esetén Lakásonként, vízvételi helyenként 300 Ft 250 Ft 2. Változó díj Ivóvíz szolgáltatás Lakosság részére 174,- Ft/m 3 Közület részére 200,- Ft/m 3 Szennyvízelvezetés tisztítás Lakosság részére 200,- Ft/m 3 Közület részére 250,- Ft/m 3 3. A kapacitás lekötési díj a mindenkori változó díj 60%-ának megfelelı összeg. 4. A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. 14 A 47/2008.(XI.25.) KGY rendelet 1. -a módosította.

8 8 2. sz. melléklet NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK 50/2002. (2003.I.1.) számú r e n d e l e t é h e z A PTK c) pontja szerinti gazdálkodó szervezetek által fizetendı egyszeri, egyösszegő közcélú érdekeltségi hozzájárulás mértéke: Ivóvíz szolgáltatás esetén: Csatorna szolgáltatás esetén: Ft/m3/nap Ft/m3/nap

9 9 3.sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyőlésének 50/2002. (2003.I.1.) számú r e n d e l e t é h e z I. Lakó-, üdülıingatlanok vízfogyasztásának, illetve szennyvíz kibocsátásának figyelembe vehetı átalány mennyiségei 1. Beépített ingatlanok (telkek) 1.1. udvari csappal 40 l/fı/nap 1.2. épületen belüli, de lakásokon kívüli közös vízcsappal, vízöblítéses WC nélkül 60 l/fı/nap 1.3. mint 1.2., de lakásokon kívüli közös vízöblítéses WC-vel 75 l/fı/nap 1.4. épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal, vízöblítéses WC nélkül 1.5. mint 1.4., de épületen belüli, lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel 1.6. épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal és vízöblítéses WC-vel 1.7. épületeken belüli, lakásokon belüli vízcsapokkal, vízöblítéses WC-vel, hagyományos főtéső (fürdıhengeres) fürdıszobával 1.8. mint 1.7., de hagyományos főtéső helyett egyedi, éjszakai áramfelvételes vízmelegítıvel 1.9. mint 1.8., de központi melegvízellátással, illetıleg nem korlátozott főtéső egyedi vízmelegítıvel 65 l/fı/nap 80 l/fı/nap 95 l/fı/nap 120 l/fı/nap 150 l/fı/nap 180 l/fı/nap 2. Házikert locsolás 1 l/m 2 /nap Az ingatlan beépítetlen területe, de legfeljebb az ingatlan terület 50 %-ának alapulvétele 3. Gépkocsi mosás 400 l/szgk/hó 4. Állatállomány itatása számos állatonként 40l/db/nap 5. Közkifolyókon fogyasztott víz átalány mennyisége 150 m-es körzetben lakók száma szerint 30 l/fı/nap 6. Személyi tulajdonban áll vállalkozáson kívüli nyaralók, üdülık, házikertek esetében I/1-3. pontokban megállapított átalány mennyiségek alapján és

10 10 évente összesen öt hónapra (május szeptember hónapokra) kell az ivóvizet és csatornadíját felszámítani II. Közegészségügyi intézmények vízfogyasztásának, illetve szennyvíz kibocsátásának figyelembe vehetı átalány mennyiségei 1. Kórházak, szülıotthonok, betegágyanként 400 l/nap 2. Kórházak, szülıotthonok mosodaüzemmel, betegágyanként 600 l/nap 3. Szanatóriumok, betegágyanként 200 l/nap 4. Szanatóriumok mosodaüzemmel, dolgozónként, további 120 l/nap 5. Szakorvosi rendelıintézetek, orvosi munkahelyenként l/nap 6. Körzeti orvosi rendelık, orvosi munkahelyenként 450 l/nap 7. Gyógyszertárak, munkahelyenként 80 l/nap 8. Szociális otthonok, férıhelyenként 210 l/nap 9. Bölcsıdék, férıhelyenként 135 l/nap 10. Óvodák férıhelyenként 90 l/nap III. Oktatási intézmények vízfogyasztásának figyelembe vehetı átalány mennyiségei 7. Általános-, és középiskolák, szakmunkásképzı intézetek tantermenként 1.1. zuhanyzó nélkül 150 l/nap 1.2. zuhanyzóval 600 l/nap 2. Napközi otthon gyermekenként 50 l/fı/nap 3. Diákéttermek, menza 3.1. konyha nélkül, csak ételmelegítéssel, adagonként 50 l/nap 3.2. konyha étteremmel, adagonként 120 l/nap 4. Diákszálló étkezés nélkül, bentlakónként 150 l/nap IV.

11 11 Kulturális intézmények vízfogyasztásának figyelembe vehetı átalány mennyiségei 1. Filmszínházak, férıhelyenként 8 l/nap 2. Színházak, férıhelyenként 18 l/nap 3. Kultúrházak 3.1. állandó üzemmel, büfével, férıhelyenként 22 l/nap 3.2. idıszakos üzemmel, büfé nélkül, férıhelyenként 15 l/nap 4. Közkönyvtárak, látogatók száma szerint 10 l/fı/nap 5. Múzeum, kiállítás, látogatók száma szerint 8 l/fı/nap V. Vendéglátás, üdültetés, elszállásolás vízfogyasztásának figyelembe vehetı átalány mennyiségei 1. Szállodák, üdülık ágyanként 1.1. egycsillagos 60 l/nap 1.2. kétcsillagos 90 l/nap 1.3. háromcsillagos 210 l/nap 1.4. négycsillagos 350 l/nap 1.5. ötcsillagos 500 l/nap 2. Kemping, férıhelyenként 2.1. egycsillagos 50 l/nap 2.2. kétcsillagos 70 l/nap 2.3. háromcsillagos 100 l/nap 2.4. négycsillagos 200 l/nap 3. Motel, férıhelyenként 150 l/nap 4. Éttermek 4.1. melegkonyha étkeztetés nélkül 50 l/adag/nap 4.2. hidegkonyha étkeztetés nélkül 12 l/adag/nap 4.3. étterem konyha nélkül 75 l/adag/nap 4.4. étterem konyhával 90 l/adag/nap 5. Italbolt, bisztró, cukrászda, eszpresszó, vendégenként 4 l/nap

12 12 VI. Sportpályák vízfogyasztásának figyelembe vehetı átalány mennyiségei 1. Sportolók létszáma szerint 30 l/fı/nap 2. Locsolás 3 l/m 2 /nap 3. Befogadóképesség (közönség) szerint 3 l/fı/nap VII. Egyéb vízfogyasztások figyelembe vehetı átalány mennyiségei 1. Iroda, hivatal 30 l/m 2 /nap 2. Közületek tisztántartása, esetenként 2.1. burkolt közlekedési felületek locsolása 3 l/m a 2.1. alá nem tartozó utcák, parkolóhelyek locsolása 5 l/m zöld területek locsolása 3 l/m 2 Az ivóvíz- és csatorna díját a nem lakossági vízhasználó tulajdonában/kezelésében lévı üdülık, idényszállók, táborok, stb. vízfogyasztása után az idény (nyitástól zárásig) idıtartamára kell felszámolni. Az 1/1-1/9 pont alatti vízfogyasztást az állandó bejelentett lakosok, az 1/6 pont alattit pedig a férıhelyek száma szerint kell megállapítani. Az átalány mennyiség kiszámításához szükséges adatokat az üzemeltetı évenként egyszer köteles a fogyasztótól bekérni. A csak idıszakosan, valamint idıszakonként változó igénybevétellel használt létesítmények figyelembe vehetı átalány fogyasztását a II., III., IV., valamint a VI., VII. csoportokban a fogyasztó bevallása alapján számítható éves átlagos igénybevétel szerint kell az üzemeltetınek meghatározni. A fel nem sorolt és nem mért vízfogyasztások mennyiségét az üzemeltetınek mőszakilag megalapozott számítással kell meghatározni. Vita esetén bírósági eljárás kezdeményezhetı.

13 13 VIII. A lakossági vízfogyasztás átalány mennyiségeinek megállapítása az átlagostól eltérı körülmények esetén Ha az egyes lakossági fogyasztásnak konkrét körülményei (adottságai) nem mindenben felelnek meg az átalány mennyiség megállapításánál alapul vett feltételeknek, a fogyasztóra érvényes átalányt eggyel alacsonyabb kategória szerint kell megállapítani.

14 14 4.sz. melléklet 15 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyőlésének 50/2002. (2003.I.1.) számú r e n d e l e t é h e z AZ IVÓVÍZELLÁTÁS DÍJFEDEZETI ELEMEINEK MEGHATÁROZÁSA Jelölés Megnevezés Tartalom IVHÜ* IVHÜ ext IVHK IVHK ext IHM IVTÜ Hálózat üzemeltetési díjelem Ivóvíz hálózat bázis üzemelési költségei. Beleértve a laboratórium, hálózatvizsgálat, vezetéktisztítás, fogyasztói kapcsolatok, gépüzem és gépjármővek, valamint az üzemelés általános költségei értékarányosan. Ivóvíz hálózat bıvítés üzemelési költségei - Az IVHÜ szerinti tartalommal.. Hálózat karbantartási díjelem: Ivóvíz hálózat karbantartási költségei. Beleértve a laboratórium, hálózatvizsgálat, vezetéktisztítás, gépüzem és gépjármővek, valamint az üzemelés általános költségeit értékarányosan. Ivóvíz hálózat bıvítmény karbantartási költségei. Az IVHK szerinti tartalommal. Külön számlázott a közszolgáltatással összefüggı (nem elválasztható) tevékenységek bevétele Ivóvíz elosztás díjfedezeti igénye: IVHÜ + IVHÜ ext + IVHK + IVHK ext - IVHM Ivóvíz-termelés és -kezelés, üzemeltetési díjelem Ivóvíz kutak és víztisztító, kezelı létesítmények üzemelési költségei. Beleértve a laboratórium, hálózatvizsgálat, vezetéktisztítás, gépüzem és gépjármővek, valamint az üzemelés általános költségeit - értékarányosan. Vízkészlet-járulék... Az igénybevevınél szakfelügyelet ellátása, 15 A 33/2007.(XI.13.) KGY rendelet 3. -a iktatta be.

15 IVTÜ ext IVTK IVTK ext IVT hatósági IVSZÁ TK 15 Vásárolt víz Ivóvíz kutak és víztisztító, kezelı létesítmények bıvítés üzemelési költségei kiadásai Az IVTÜ szerinti tartalommal. Ivóvíz-termelés és -kezelés karbantartási díjelem Ivóvíz kutak és víztisztító, kezelı létesítmények karbantartási költségei. Beleértve a laboratórium, hálózatvizsgálat, vezetéktisztítás, gépüzem és gépjármővek, valamint az üzemelés általános költségeit értékarányosan. Ivóvíz kutak és víztisztító, kezelı létesítmények bıvítés karbantartási költségei Az IVTK szerinti tartalommal. Minıségi elıírások szigorítása, jogszabályi kötelezettségek miatti többletköltségek. Ivóvízellátás hatósági és környezetvédelmi költségei Ivóvíz termelés és kezelés díjfedezeti igénye: IVTÜ + IVTÜ ext + IVTK + IVTK ext + IVT hatósági Általános költségek, ráfordítások és kiadások, belsı szolgáltatás Ivóvíz szolgáltatáshoz kapcsolódó általános költségek, adók, adójellegő kifizetések, üzemeltetési eredmény. Itt szerepelnek az anyagigazgatási költségek, a Zrt. irányítási költségei, valamint az egyéb elkülönített költségek. Itt kerül levonásra a belsı szolgáltatás. 1. Belsı szolgáltatás Üzemeltetési nyereség Tıkeköltségek A ivóvíz szolgáltatás fenntartásához szükséges eszközök (vagyon) megtérülése, fejlesztési fedezet igénye Meglévı szolgáltatás: - Értékcsökkenési leírás terv sz. társasági, - Értékcsökkenési leírás terv sz. állami, önkormányzati, vagyonkezelt - Értékcsökkenési leírás egyösszegő, - Nyereségbıl képzıdı fejlesztési forrás igény, - Elmaradt pótlások fedezeti igénye. Projekt beruházás: - Pótlási, - Adósságszolgálati fedezet, Bank megtérülési igénye Ivóvíz szolgáltatás díjfedezet igénye: +Ivóvíz elosztás díjfedezeti igénye +Ivóvízvíz termelés, kezelés díjfedezeti igénye +Általános költségek, ráfordítások és kiadások

16 16 +Tıke költségek ( - )Támogatás Átlagdíj: Ivóvíz szolgáltatás díjfedezet igénye/ Számlázott ivóvíz mennyiség

17 17 5. számú melléklet 16 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyőlésének 50/2002. (2003.I.1.) KGY rendeletéhez A SZENNYVÍZELVEZETÉS- TISZTÍTÁS DÍJFEDEZETI ELEMEINEK MEGHATÁROZÁSA Jelölés Megnevezés Tartalom SZHÜ * SZHÜ ext SZHK Hálózat üzemeltetési díjelem Szennyvízhálózat - beleértve a győjtıvezetéket is üzemelési költségei. Beleértve a laboratórium, hálózatvizsgálat, csatornatisztítás, fogyasztói kapcsolatok, gépüzem és gépjármővek, valamint az üzemelés általános költségei értékarányosan. Szennyvízhálózat üzemelési költségei - Többlet hálózatra. Tartalma megegyezik a jelenlegi SZHÜ tartalmával. Hálózat karbantartás, fenntartás díjelem. Szennyvízhálózat karbantartási költségei. Beleértve a laboratórium, hálózatvizsgálat, csatornatisztítás, gépüzem és gépjármővek, valamint az üzemelés általános költségei értékarányosan. SZHK ext Szennyvízhálózat karbantartási költségei Többlet hálózatra. Tartalma megegyezik a jelenlegi SZHK tartalmával. SZHM SZTÜ Külön számlázott a közszolgáltatással Az igénybevevınél hálózati rákötés, javítás összefüggı tevékenységek bevétele, dugulás elhárítás bevétele Szennyvízelvezetés díjfedezeti igénye: SZHÜ + SZHÜ ext + SZHK + SZHK ext - SZHM Szennyvíztisztítási üzemeltetési díjelem Szennyvíztisztítás költségei. Beleértve a laboratórium, hálózatvizsgálat, csatornatisztítás, gépüzem és gépjármővek, valamint az üzemelés általános költségeit értékarányosan. 16 A 33/2007.(XI.13.) KGY rendelet 4. -a iktatta be.

18 SZTÜ ext SZTK SZTK ext 18 Szennyvíztisztítás költségei kiadásai Többletszolgáltatás. Tartalma megegyezik a jelenlegi SZTÜ tartalmával. Szennyvíztisztítási karbantartási díjelem Szennyvíz-tisztítómő karbantartási költségei. Beleértve a laboratórium, hálózatvizsgálat, csatornatisztítás, gépüzem és gépjármővek, valamint az üzemelés általános költségeit értékarányosan. Szennyvíz-tisztítómő többlet karbantartás költsége Többletszolgáltatás. Tartalma megegyezik a jelenlegi SZTK tartalmával. Iszapkezelés díjelem SZTIszap Iszapkezelés jelenlegi tevékenység. SZTIszap ext Iszapkezelés Többlet szolgáltatás költsége. SZTM Szennyvíz-tisztítómő biogáz hasznosítás Energia költség megtakarítás figyelembe vétele hozama (ha az energia költség tervezésénél nem került levonásra) Komposztálás és elhelyezés díjelem SZTKomp Komposztálás jelenlegi tevékenység SZTKomp ext Komposztálás Többletszolgáltatás költsége.

19 19 SZThatósági Szennyvíztisztítási ágazat hatósági és környezeti költségei Minıségi elıírások szigorítása, jogszabályi kötelezettségek miatti többletköltségek. Szennyvíz-tisztítás díjfedezeti igénye: SZTÜ + SZTÜ ext + SZTK + SZTK ext + SZTÁ +SZTI+SZTI ext + SZTKomp + SZKomp ext + SZThatósági- SZTM Általános költségek, ráfordítások és kiadások SZSZÁ TK Szennyvíz-szolgáltatáshoz kapcsolódó általános költségek, adók, adójellegő kifizetések, belsı szolgáltatások, üzemeltetési eredmény. Az anyagigazgatási költségek, a Zrt. irányítási költségei, valamint egyéb elkülönített költségek. Itt kerül levonásra a belsı szolgáltatás. 1. Belsı szolgáltatás Üzemeltetési nyereség Tıkeköltségek A szennyvíz szolgáltatás fenntartásához szükséges eszközök (vagyon) megtérülése, fejlesztési fedezet igénye Meglévı szolgáltatás: - Értékcsökkenési leírás terv sz. társasági, - Értékcsökkenési leírás terv sz. állami, önkormányzati, vagyonkezelt - Értékcsökkenési leírás egyösszegő, - Nyereségbıl képzıdı fejlesztési forrás igény, - Elmaradt pótlások fedezeti igénye. Projekt beruházás: - Pótlási, - Adósságszolgálati fedezet, Bank megtérülési igénye Szennyvíz szolgáltatás díjfedezet igénye: +Szennyvízelvezetés díjfedezeti igény +Szennyvíz-tisztítás díjfedezeti igénye +Általános költségek, ráfordítások és kiadások, +Tıkeköltségek (-) Támogatás Átlagdíj meghatározása: Szennyvíz szolgáltatás díjfedezet igénye/ számlázandó szennyvíz mennyiség

20 6. számú melléklet 17 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyőlésének 50/2002. (2003.I.1.) KGY rendeletéhez A díjfedezeti elemek költségtételeihez kapcsolódó valorizációs indexek Költség és díjtételek KSH Tábla azonosító és éves átlagos árindexek megnevezése Anyagköltség Energia 1. Technológiai villamos energia 2. Egyéb energia és járulékok Alapdíjak Továbbfelhasználásra termelı ágazatok belföldi értékesítésének árindexe Energiatermelı ágazatok belföldi értékesítésének árindexe Alkalmazásban állók havi munkajövedelme - villamos energia, gáz-, gız, vízellátás Ipari belföldi értékesítési árindex Fogyasztói árindex Ipari belföldi értékesítési árindex 17 A 33/2007.(XI.13.) KGY rendelet 5. -a iktatta be.

21 21 7. számú melléklet 18 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyőlésének 50/2002. (2003.I.1.) KGY rendeletéhez ALAPDÍJ MEGÁLLAPÍTÁS SZABÁLYA A beépített, illetve beépíthetı vízmérı méretével, ezáltal a rendelkezésre állással arányos alapdíj legkisebb tételét a táblázat elsı sora; a további alapdíj tételeknek a legkisebb tételhez viszonyított arányát a táblázat 2-5 sorai tartalmazzák: 1. Vízmérıvel mért fogyasztás esetén Vízmérı átmérı Q-max m 3 /n aránya Egyéb fogyasztás esetén Lakásonként, vízvételi helyenként: az 1. sorban szereplı alapdíj tétel. 18 A 33/2007.(XI.13.) KGY rendelet 6. -a iktatta be.

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2009. /XII. 11./KT. r e n d e l e t e I3

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2009. /XII. 11./KT. r e n d e l e t e I3 IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2009. /XII. 11./KT. r e n d e l e t e I3 a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági

Részletesebben

ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2009. (XII.16.)

ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2009. (XII.16.) ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2009. (XII.16.) Ör. r e n d e l e t e a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 15/2002.(XII.12.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért,illetőleg a közüzemi

Részletesebben

2/1994. /I.27./ számú rendelete. /A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg/

2/1994. /I.27./ számú rendelete. /A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg/ 41. NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/1994. /I.27./ számú rendelete A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról /A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg/ Az árak megállapításáról

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat 5/2009. (II. 26.) SKKT. r e n d e l e t e

Sonkád Községi Önkormányzat 5/2009. (II. 26.) SKKT. r e n d e l e t e Sonkád Községi Önkormányzat 5/2009. (II. 26.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzati tulajdonú vízműből szolgáltatott ivóvízért és az önkormányzati tulajdonú közüzemű csatornahálózatért fizetendő díjak

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2007. (XII. 21.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő víziközműből szolgáltatott ivóvíz, valamint az önkormányzati tulajdonú víziközmű

Részletesebben

Kivonat. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II. 16.) Önk. rendelete

Kivonat. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II. 16.) Önk. rendelete Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2009. február 12-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.

Részletesebben

Fürged Község Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2004. (XII. 23.) számú önkormányzati rendelete

Fürged Község Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2004. (XII. 23.) számú önkormányzati rendelete Fürged Község Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2004. (XII. 23.) számú önkormányzati rendelete A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő

Részletesebben

Módosította a 78/2001. (12. 20.) sz. Ör. 1. -a, mely hatályos 2002. január 1-től 2

Módosította a 78/2001. (12. 20.) sz. Ör. 1. -a, mely hatályos 2002. január 1-től 2 Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1996. évi 38 számú rendelete önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az önkormányzati tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2006. (VIII. 30.) rendelete a víz- és csatornadíj hatósági árának megállapításáról

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2006. (VIII. 30.) rendelete a víz- és csatornadíj hatósági árának megállapításáról Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2006. (VIII. 30.) rendelete a víz- és csatornadíj hatósági árának megállapításáról Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az árak megállapításáról

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 17/2005. (X. 25.) rendelete

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 17/2005. (X. 25.) rendelete Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2005. (X. 25.) rendelete az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díj megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről

Részletesebben

Beled Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011.(XII.22.) önkormányzati rendelete a 2012. évben fizetendő víz- és csatornadíj mértékéről

Beled Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011.(XII.22.) önkormányzati rendelete a 2012. évben fizetendő víz- és csatornadíj mértékéről Beled Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011.(XII.22.) önkormányzati rendelete a 2012. évben fizetendő víz- és csatornadíj mértékéről Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Árak

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 4/2006.(IX.01.) önkormányzati rendelete A víz- és csatornadíj hatósági árának megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

A rendelet hatálya. Hatósági ármegállapítás. (1) A szolgáltatás díjai, mint legmagasabb hatósági díjak 2009. január 1.

A rendelet hatálya. Hatósági ármegállapítás. (1) A szolgáltatás díjai, mint legmagasabb hatósági díjak 2009. január 1. Zsadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2003. (XI. 28.) ÖR. sz. rendelete az ivóvíz-ellátási szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről Zsadány Község Képviselő-testülete

Részletesebben

1. 1. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott díjak általános forgalmi adót nem tartalmaznak. 1/A. 2

1. 1. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott díjak általános forgalmi adót nem tartalmaznak. 1/A. 2 Algyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/1997. (XII.31.) Önkormányzati rendelete a vízi közműből szolgáltatott ivóvíz és a vízi közművek által biztosított szennyvízelvezetés legmagasabb hatósági

Részletesebben

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2011. (XII. 15.) számú rendelete

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2011. (XII. 15.) számú rendelete Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (XII. 15.) számú rendelete A közüzemi Víz- ~S csatornaszolgáltatási díj megállapításáról Szajol Község Önkormányzata, az árak megállapításáról

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat Képviselő Testületének. 15/2003. (XI.24.) KT számú r e n d e l e t e

Nyírpazony Község Önkormányzat Képviselő Testületének. 15/2003. (XI.24.) KT számú r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat Képviselő Testületének 15/2003. (XI.24.) KT számú r e n d e l e t e a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb

Részletesebben

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének. 25/2004.(VII.14.) rendelete

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének. 25/2004.(VII.14.) rendelete Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 25/2004.(VII.14.) rendelete az önkormányzati tulajdonú közüzem vízmbl szolgáltatott ivóvízért és a közüzem csatornam használatáért fizetend

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 33/2007. (XI.13.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 33/2007. (XI.13.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 33/2007. (XI.13.) KGY r e n d e l e t e a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági

Részletesebben

Hgyész Nagyközség Önkormányzat Képvisel-testületének

Hgyész Nagyközség Önkormányzat Képvisel-testületének Hgyész Nagyközség Önkormányzat Képvisel-testületének 9/2008. (XI.27.) számú r e n d e l e t e A VEZETÉKES IVÓVÍZDÍJ, VALAMINT A TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉK KEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 1/1998.(II.01.) Ök. számú RENDELETE

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 1/1998.(II.01.) Ök. számú RENDELETE MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/1998.(II.01.) Ök. számú RENDELETE a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági díjak megállapításáról

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 34/2007. (XII.20.) sz. A csatornaszolgáltatás hatósági árának megállapításáról

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 34/2007. (XII.20.) sz. A csatornaszolgáltatás hatósági árának megállapításáról 34/2007.(XII.20.) sz. rendelet A csatornaszolgáltatás hatósági árának megállapításáról Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2007. (XII.20.) sz. rendelete A csatornaszolgáltatás hatósági

Részletesebben

HIDEGSÉG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2003.(XII. 15.) RENDELETE

HIDEGSÉG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2003.(XII. 15.) RENDELETE HIDEGSÉG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2003.(XII. 15.) RENDELETE az ívóvízellátás, valamint szennyvízelvezetés, és tisztítás díjainak meghatározásáról és az áralkalmazási feltételekről Az árak megállapításáról

Részletesebben

(8) A vízszolgáltató jogosult a fogyasztók vízmérőjét ellenőrizni, amennyiben az a díjmegállapítás alapjául szolgál.

(8) A vízszolgáltató jogosult a fogyasztók vízmérőjét ellenőrizni, amennyiben az a díjmegállapítás alapjául szolgál. Újudvar községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2006.(XII.15.) számú rendelete a víz-és csatornadíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről Újudvar község Képviselő-testülete

Részletesebben

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (XII.20.) számú rendelete a vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (XII.20.) számú rendelete a vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (XII.20.) számú rendelete a vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről (módosítással egységes szerkezetben) Kistolmács Község Önkormányzatának

Részletesebben

Egységes szerkezetben IV.

Egységes szerkezetben IV. Nagyrécse Község Önkormányzati Képviselőtestületének a víz- és csatornadíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről szóló *6/2010.(XII.10.) sz. r., a 14/2009.(XII.22.) sz. r., a 12/2007.

Részletesebben

Közüzemi szolgáltatási szerzıdés Közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre (magánszemély fogyasztók esetén kötendı)

Közüzemi szolgáltatási szerzıdés Közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre (magánszemély fogyasztók esetén kötendı) Közüzemi szolgáltatási szerzıdés Közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre (magánszemély fogyasztók esetén kötendı) 1/a. sz. melléklet amely létrejött egyrészrıl... (székhely)... fogyasztói bejelentések

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2008. (XII.12.) rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2008. (XII.12.) rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2008. (XII.12.) rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról. Az árak megállapításáról szóló, az 1993. évi CIV. törvénnyel

Részletesebben

2. 1. Módosította az 56/2011.(XII.29.) rendelet 1. -a. Hatályos 2012. január 1. napjától.

2. 1. Módosította az 56/2011.(XII.29.) rendelet 1. -a. Hatályos 2012. január 1. napjától. 42/2003.(XII.18.)Ör. sz. rendelet Az ivóvízszolgáltatás és szennyvízelvezetési szolgáltatás legmagasabb hatósági díjának megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételeiről (egységes szerkezetben a

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 22/2004. (IX. 22.) számú rendelete a talajterhelési díjról egységes szerkezetben a 11/2005. (IV.27.) sz. ör. rendelettel Lábatlan Város Önkormányzatának

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzatának képviselı-testülete. 8/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E. a talajterhelési díjról.

Zalaszántó község Önkormányzatának képviselı-testülete. 8/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E. a talajterhelési díjról. Zalaszántó község Önkormányzatának képviselı-testülete 8/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E a talajterhelési díjról. Egységes szerkezetbe foglalta Berta Sándorné körjegyzı Zalaszántó község Önkormányzatának

Részletesebben

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010.(XII. 13.) rendelete

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010.(XII. 13.) rendelete JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010.(XII. 13.) rendelete az önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvíz díjának, és az önkormányzati tulajdonú vízi közüzemű által biztosított

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Egységes szerkezetbe foglalva. Lezárva 2011. február 25. Murakeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2006.(XII. 15.) számú rendelete a víz- és csatornadíjak megállapításáról, a számlázás

Részletesebben

1. számú melléklet. nem lakosság. Gelse Község Önkormányzatára vonatkozó 2012. évi díjak:

1. számú melléklet. nem lakosság. Gelse Község Önkormányzatára vonatkozó 2012. évi díjak: 1. számú melléklet Gelse Község Önkormányzatára vonatkozó 2012. évi díjak: Alapdíj főmérő esetén Alapdíj főmérő esetén Ivóvíz szolgáltatás után Szennyvízelvezetés után átmérő Ft/hó/mérő + Áfa Ft/hó/mérő

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2011. (I.28.) sz. önkormányzati rendelettel, a 37/2009. (XI.30.) sz. önkormányzati rendelettel, a 25/2009. (VIII.05.) sz. önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 23/2004. (VI.24.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 23/2004. (VI.24.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 23/2004. (VI.24.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról (Egységes szerkezetben a 2/2005. (II.24.), 2/2006. (I.26.), 10/2007. (II.19.) önk. rendelettel)

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2004. (VI. 29.) r e n d e l e t e

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2004. (VI. 29.) r e n d e l e t e SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2004. (VI. 29.) r e n d e l e t e a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2009. (II. 13.) rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPRÓL

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2009. (II. 13.) rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPRÓL KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2009. (II. 13.) rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPRÓL Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének a 11/2007. (VI.1.), 2/2008. (I.31.), 24/2008. (XII.20.), 16/2009. (XII.19.), 19/2010. (XII.17.), 23/2011. (XII.19.), 4/2012. (II.17.) és 17/2012.

Részletesebben

Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. (II.20.) önkormányzati rendelete a közkifolyók használatának rendjéről

Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. (II.20.) önkormányzati rendelete a közkifolyók használatának rendjéről Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. (II.20.) önkormányzati rendelete a közkifolyók használatának rendjéről Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő- testületének 2015. augusztus 06-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő- testületének 2015. augusztus 06-i rendkívüli ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf. 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

A rendelet hatálya. 3. Szerződő felek: Albertirsa Város Önkormányzat Víziközmű Üzemeltető Intézménye és a fogyasztó.

A rendelet hatálya. 3. Szerződő felek: Albertirsa Város Önkormányzat Víziközmű Üzemeltető Intézménye és a fogyasztó. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2007. (XII. 21.) számú rendelete, a 40/2008. (XII.19.), a 26/2009. (XII.04.) és a 34/2011. (XII.16.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

24/2004. (XII. 21.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet

24/2004. (XII. 21.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet 24/2004. (XII. 21.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet a közüzemi ivóvízhálózatból szolgáltatott ivóvíz és a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás díjnemeinek szabályozásáról Egységes szerkezetben! Dunaharaszti

Részletesebben

4/1995. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet

4/1995. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet 4/1995. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz, valamint az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Jegyzője. Javaslat. a talajterhelési díjról szóló 37/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelet módosítására

Salgótarján Megyei Jogú Város Jegyzője. Javaslat. a talajterhelési díjról szóló 37/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelet módosítására Szám: 25790/2015 Salgótarján Megyei Jogú Város Jegyzője Javaslat a talajterhelési díjról szóló 37/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Közgyűlés! A környezetterhelési díjról szóló

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A HELYI VÍZGAZDÁLKODÁSI HATÓSÁGI JOGKÖRBE TARTOZÓ SZENNYVÍZELHELYEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL SZÓLÓ 34/2004.(XII. 23.) RENDELETÉNEK A 2/2005.(I.

Részletesebben

Biharkeresztes Város Képviselő-testületének

Biharkeresztes Város Képviselő-testületének Biharkeresztes Város Képviselő-testületének 8/2008. (II. 7.), 5/2012. (III. 2.) önkormányzati rendelettel módosított 11/2005. (III. 24.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Biharkeresztes Város

Részletesebben

Józsefvárosi Önkormányzati rendelet

Józsefvárosi Önkormányzati rendelet 23/2007. (IV.25.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek víz- és csatornahasználati díjának bérlőkre történő áthárításáról

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. (1)

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2005. ( ) sz. rendelete a talajterhelési díjról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2005. ( ) sz. rendelete a talajterhelési díjról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2005. (03. 07.) sz. rendelete a talajterhelési díjról (A 7/2006. (02.22.) számú és a 44/2007. (12.28.) számú módosító önkormányzati rendeletekkel egységes

Részletesebben

5.. 6.. 7.. Sárrétudvari, 2014. augusztus 28. A kihirdetés dátuma: 2014. augusztus 28. Gyengéné dr. Lévai Adrienn s.k. jegyző

5.. 6.. 7.. Sárrétudvari, 2014. augusztus 28. A kihirdetés dátuma: 2014. augusztus 28. Gyengéné dr. Lévai Adrienn s.k. jegyző Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 8/2014.(VIII.28.) önkormányzati rendelete a közkifolyós vízhasználatról, a vízhasználat díjának megfizetéséről Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestülete a környezetterhelési

Részletesebben

BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK KÖZSZOLGÁLTATÁS MEGNEVEZÉSE 1.

BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK KÖZSZOLGÁLTATÁS MEGNEVEZÉSE 1. Kiszombor Község Önkormányzata Képviselıtestületének 21/1996 (XII.30.) KKÖT R E N D E L E T E kéményseprı-ipari közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl (Egységes szerkezetben) Kiszombor Község Önkormányzatának

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * a módosításokkal egységes szerkezetben A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi

Részletesebben

Általános rendelkezések 1. 2

Általános rendelkezések 1. 2 Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése 3/1996. (II.15.) Kgy. sz. rendelete a közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város

Részletesebben

A vízi közműből szolgáltatott ivóvíz, továbbá csatornamű révén szolgáltatott szennyvízelvezetés, - tisztítás és kezelés szolgáltatás egységenként:

A vízi közműből szolgáltatott ivóvíz, továbbá csatornamű révén szolgáltatott szennyvízelvezetés, - tisztítás és kezelés szolgáltatás egységenként: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2007. (XII.13.) sz. rendelete a helyi közüzemi ivóvízdíj és csatornadíj megállapításáról a 25/2008. (XII.19.) 28/2009. (XII.17.) sz. a 25/2010. (XII.16.)

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2000. december 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2000. december 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2000. december 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 2001. januári közgyűlés előkészítése A közgyűlés 23 igen, 1 nem szavazattal,

Részletesebben

Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (IX.12.) r e n d e l e t e

Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (IX.12.) r e n d e l e t e Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (IX.12.) r e n d e l e t e a települési folyékony hulladék győjtésére, szállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelezı helyi közszolgáltatásról

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestülete a környezetterhelési

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 12 /2004.(VIII.26.) rendelete

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 12 /2004.(VIII.26.) rendelete Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének 12 /2004.(VIII.26.) rendelete a talajterhelési díjról Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 18/2004. (X. 01) sz. rendelete

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 18/2004. (X. 01) sz. rendelete Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 18/2004. (X. 01) sz. rendelete A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási

Részletesebben

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (VIII. 30.) ÖK. RENDELETE

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (VIII. 30.) ÖK. RENDELETE MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (VIII. 30.) ÖK. RENDELETE A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás használatáért fizetendő legmagasabb

Részletesebben

1. Általános rendelkezés

1. Általános rendelkezés Dunasziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2010 (XII.14.) sz. önkormányzati rendelete az ivóvíz-szolgáltatási és szennyvízcsatorna használati díjak megállapításáról Dunasziget Község önkormányzatának

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére 1. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére Tárgy: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzati

Részletesebben

Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2005. (VI. 23.) rendelete a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról

Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2005. (VI. 23.) rendelete a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2005. (VI. 23.) rendelete a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról A 8/2013. (III. 28.) és 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításával

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (VI. 01.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (VI. 01.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (VI. 01.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról Jánoshalma település Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2013 (III.18.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Pécs Megyei Jogú

Részletesebben

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2006./V.02./Ör. r e n d e l e t e

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2006./V.02./Ör. r e n d e l e t e 1 NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2006./V.02./Ör. r e n d e l e t e a talajterhelési díjról Nyírmada Nagyközség Önkormányzata a környezetterhelési díjról szóló 2003.évi LXXXIX.

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre. Partnerkód: Szerzıdés száma: Felhasználási hely száma:

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre. Partnerkód: Szerzıdés száma: Felhasználási hely száma: SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre Partnerkód: Szerzıdés száma: Felhasználási hely száma: mely létrejött egyrészrıl a DMRV Duna Menti Regionális Vízmő Zártkörően Mőködı

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2014. (III. 4.) önkormányzati rendelete. a talajterhelési díjról

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2014. (III. 4.) önkormányzati rendelete. a talajterhelési díjról a talajterhelési díjról Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

(Tervezet) A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Répcelak Város közigazgatási területére. Talajterhelési díj fizetési kötelezettség

(Tervezet) A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Répcelak Város közigazgatási területére. Talajterhelési díj fizetési kötelezettség ELŐTERJESZTÉS a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelvezetéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatás és eljárási szabályokról szóló rendelettervezethez Tisztelt

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 24-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 24-i ülésére 3. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 24-i ülésére Tárgy:Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzati

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. A Visegrádi Önkormányzat 2/1997. (IV. 9.) ör. rendelete a kéményseprıipari közszolgálatatások kötelezı igénybevételérıl [egységes szerkezetben a *21/2005. (XI. 25.), az **1/2007. (I. 26.) rendeletekkel,

Részletesebben

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének. 14/2013.(X.30.) önkormányzati rendelet. A rendelet hatálya

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének. 14/2013.(X.30.) önkormányzati rendelet. A rendelet hatálya Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013.(X.30.) önkormányzati rendelet a közműves ivóvízellátásról, a közműves szennyvízelvezetésről és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: a Képviselı-testület 2012. február 28-i ülése ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselıtestületének a hulladékkezelési közszolgáltatásról

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 29/2004. (VI.18.) önkormányzati rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 29/2004. (VI.18.) önkormányzati rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 29/2004. (VI.18.) önkormányzati rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Sajtoskál község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9 / 2004./ X II. 28. / számú rendelete

Sajtoskál község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9 / 2004./ X II. 28. / számú rendelete Sajtoskál község Önkormányzat Képviselı-testületének 9 / 2004./ X II. 28. / számú rendelete A települési szilárd hulladékra vonatkozó kötelezı közszolgáltatásról /EGYSÉGES SZERKEZET/ Sajtoskál község Önkormányzatának

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. június 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. június 30-án tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. június 30-án tartandó ülésére Tárgy: Enying Város szennyvízelvezetésének és szennyvízkezelésének a kiépítése című projekthez kapcsolódó szükséges döntések meghozatala

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1.) Elıterjesztés az ivóvíz és csatornahasználat 2009. évi díjáról szóló rendelet elfogadására. Elıterjesztı: polgármester

Jegyzıkönyv. 1.) Elıterjesztés az ivóvíz és csatornahasználat 2009. évi díjáról szóló rendelet elfogadására. Elıterjesztı: polgármester Jegyzıkönyv Készült: Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. december 16-án 15 órától a körjegyzıség székhelyén megtartott nyílt ülésérıl Jelen vannak: jelenléti ív szerint. Frikker

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2008.(II. 12.) számú rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról.

Som Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2008.(II. 12.) számú rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról. 1 Som Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2008.(II. 12.) számú rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról. Som Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Környezetterhelési

Részletesebben

A rendelet hatálya. A talajterhelési díj mértékének meghatározása

A rendelet hatálya. A talajterhelési díj mértékének meghatározása Piliscsaba Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 25/2004. (IX. 30.) r e n d e l e t e a talajterhelési díjról 1/2005. (II.07.) számú és a 23/2005. (IX. 19.) számú módosító rendeletével Egységes

Részletesebben

Rendelet-tervezet. Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (II.) számú Rendelete

Rendelet-tervezet. Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (II.) számú Rendelete Rendelet-tervezet Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (II.) számú Rendelete A talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló a 9/2009. (XI.30.) számú rendelettel módosított

Részletesebben

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 29/2008. ( XI. 25.) KKÖT rendelete a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról /Egységes szerkezet/ Kiszombor Község

Részletesebben

NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL

NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 22/2000. (XII.19.), 4/2000. (III.28.), 15/1999. (XII.21.) rendelettel módosított 10/1996. (IV.30.) rendelet az egyes helyi közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl

Részletesebben

A rendelet hatálya. Átalány megállapításának szempontjai. Kedvezmény, mentesség. A díj bevallása, befizetése

A rendelet hatálya. Átalány megállapításának szempontjai. Kedvezmény, mentesség. A díj bevallása, befizetése Püspökmolnári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (III.21.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról Püspökmolnári Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete. /2015.(...)önkormányzatai rendelete. a talajterhelési díjról. (tervezet)

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete. /2015.(...)önkormányzatai rendelete. a talajterhelési díjról. (tervezet) Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete /2015.(...)önkormányzatai rendelete a talajterhelési díjról (tervezet) Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete./2015.(...)önkormányzatai rendelete

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2008. (IV. 3.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról (módosításokkal egységes szerkezetben) A szociális

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÜLÉSÉNEK 47/2008. (XI.24.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÜLÉSÉNEK 47/2008. (XI.24.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÜLÉSÉNEK 47/2008. (XI.24.) KGY r e n d e l e t e a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN LÉVİ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRİL A 17/1999. (V. 13.), A 33/2000. (X. 24.), A 42/2000. (2001.

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 15/2007 (X. 16.) számú rendelete a helyi közút- és közmőépítésekrıl

Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 15/2007 (X. 16.) számú rendelete a helyi közút- és közmőépítésekrıl Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 15/2007 (X. 16.) számú rendelete a helyi közút- és közmőépítésekrıl Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1995. december 21-én tartott ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1995. december 21-én tartott ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1995. december 21-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Hrabovszki György képviselő interpellációja - Jaminai hőforrás hasznosítása - Hrabovszki

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő testületének 16/2011. (IX. 14.) önkormányzati rendelete

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő testületének 16/2011. (IX. 14.) önkormányzati rendelete Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő testületének 16/2011. (IX. 14.) önkormányzati rendelete az ivóvízszolgáltatás és a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás díjainak szabályozásáról Dunavarsány Város

Részletesebben

(2) A nem lakás céljára szolgáló helyiség hat hónapot meg nem haladó (ideiglenes) bérbeadásáról a PETB dönt.

(2) A nem lakás céljára szolgáló helyiség hat hónapot meg nem haladó (ideiglenes) bérbeadásáról a PETB dönt. Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 46/2012. (..) önkormányzati rendelete az Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeirıl

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: VI/64842/2009.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: VI/64842/2009. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: VI/64842/2009. Cím: Előterjesztés az ivóvízellátás, valamint szennyvízelvezetés, és tisztítás díjainak meghatározásáról és az

Részletesebben

A közkifolyó üzemeltetésének költségeit a települési önkormányzat fizeti meg a víziközmű szolgáltató részére.

A közkifolyó üzemeltetésének költségeit a települési önkormányzat fizeti meg a víziközmű szolgáltató részére. Tisztelt Képviselő- testület! A rendelet-tervezetet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX törvény 18. - ában foglaltaknak megfelelően eljárva, az alábbi indoklással terjesztem a Képviselő-testület elé:

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Ordacsehi Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális

Részletesebben

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének. 29/2003.(XII. 10.) számú. rendelete

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének. 29/2003.(XII. 10.) számú. rendelete Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 29/2003.(XII. 10.) számú rendelete a kötelezı kéményseprı- ipari közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben) Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 30/2007.(X.29.) MÖK sz. rendelete. Az önkormányzat által megállapított helyi díjakról

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 30/2007.(X.29.) MÖK sz. rendelete. Az önkormányzat által megállapított helyi díjakról Módosította: 26/2008.(X.28.) MÖK sz. rendelet, a 11/2009.(VI.30.) MÖK sz. rendelet, a 21/2009.(X.27.) MÖK rendelet, valamint a 22/2010.(XI.30.) MÖK rendelet. Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat képviselı-testületének 13/2009. (V.22.) rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérérıl

Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat képviselı-testületének 13/2009. (V.22.) rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérérıl Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat képviselı-testületének 13/2009. (V.22.) rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérérıl Kispest Önkormányzatának képviselı-testülete a lakások

Részletesebben