NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK. 50/2002. (2003.I.1.) számú. r e n d e l e t e

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK. 50/2002. (2003.I.1.) számú. r e n d e l e t e"

Átírás

1 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK 50/2002. (2003.I.1.) számú r e n d e l e t e a közüzemi vízmőbıl szolgáltatott ivóvízért, illetıleg a közüzemi csatornamő használatáért fizetendı legmagasabb hatósági díjak megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeirıl, és a közmőves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés helyi szabályairól (egységes szerkezetben az 58/2003. (XI.28.), a 32/2004.(XI.25.), a 43/2006.(XI.28.) a 33/2007.(XI.13.) és a 47/2008.(XI.25.) KGY rendelettel) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyőlése az Árak megállapításáról szóló többször módosított évi LXXXVII. törvény 7. -ában kapott felhatalmazása alapján a közüzemi vízmőbıl szolgáltatott ivóvízért, illetıleg a közüzemi csatornamő használatáért fizetendı legmagasabb hatósági díjak megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeirıl, és a közmőves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés szabályairól a következı rendeletet alkotja. I. fejezet Áralkalmazási feltételek 1.. A rendelet hatálya kiterjed Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén a közüzemi ivóvízellátást, valamint szennyvízelvezetést és tisztítást biztosító NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamő Részvénytársaságra, (a továbbiakban szolgáltató) és a szolgáltatást igénybevevı fogyasztókra, fogyasztói közösségek megbízottaira. E rendelet alkalmazása szempontjából: (1) Lakossági fogyasztás: 2.. a.) az a vízhasználat, amikor a természetes személy a közüzemi vízmőbıl szolgáltatott ivóvizet kizárólag ivó- és háztartási víz szükségletének kielégítése céljára használja fel, továbbá b.) az a vízhasználat, amikor a természetes személy a lakásától mőszakilag el nem különített telephelyén vállalkozást folytat, de a vállalkozási célú ivóvízfelhasználás a lakó-üdülı ingatlan vízfogyasztásánál figyelembe vehetı átalánymennyiségek mértékét nem haladja meg, továbbá c) az a vízhasználat, amikor a természetes személy ivó- és háztartási víz szükségletének kielégítése céljából kizárólag a közkifolyót használja.

2 2 (2) Közületi fogyasztás: Az a vízfogyasztás, ami nem minısül lakossági fogyasztásnak. (3) Nem minısül közületi fogyasztásnak a lakáskezeléssel megbízott vállalkozások felé értékesített, valamint a távhıszolgáltatással foglalkozó vállalkozások felé értékesített vízfogyasztás, ha azok lakossági fogyasztásnak minısülı fogyasztói hely felé számlázzák tovább a víz- és csatornahasználati díjat. (4) Fogyasztó a.) az ingatlan tulajdonosa, b.) az ingatlant egyéb jogcímen használó, amennyiben a szolgáltatási szerzıdés nem a tulajdonossal, hanem vele jött létre. (5) Ivóvízvételi hely: az ivóvizet szállító vezeték azon része, ahol a beépített szerelvények rendeltetésszerő használatával a vezetékbıl ivóvíz fogyasztása lehetséges.[38/1995. (IV.5.) Korm. rendelet pont] 1 (6) 2 A közkifolyóknak és tőzcsapoknak nem háztartási vízszükséglet (pl. építkezés, gépkocsi mosás) kielégítése céljából a polgármester és a szolgáltató hozzájárulása alapján történı igénybevétele esetén, a vízfogyasztás mennyiségét a szolgáltató mőszaki számítással állapítja meg. A felhasznált víz díját ez esetben a hozzájárulást kérınek kell megfizetni. (7) 3 A Távhıszolgáltató által melegítés céljából átvett ivóvíz, és csatornahasználat díját a távhıszolgáltatással foglalkozó gazdálkodó szervezetnek kell a vízi közszolgáltató részére megfizetnie, a szolgáltatók közötti megállapodás alapján. 3. (1) 4 A szolgáltatott ivóvíz és az elvezetett/tisztított szennyvíz díjának elemei: o alapdíj o változó díj (2) 5 Az alapdíjat a nyújtott szolgáltatással arányosan, a beépített, illetve beépíthetı vízmérı méretétıl függı összegben kell megállapítani. Társasházakban az alapdíj megállapításnál lakásonként egy vízmérı, illetve vízvételi hely vehetı figyelembe. (3) Az alapdíjat a közszolgáltatási, illetve mellékszolgáltatási jogviszony fennállása alatt egész hónapra kell felszámítani. Ha a jogviszony megszőnése, illetve keletkezése hóközben következik be, 15 napnál hosszabb idıtartam esetén egész havi alapdíj fizetendı, 15 napnál kevesebb idıtartamra alapdíj fizetési kötelezettség nem áll fenn. 1 Az 58/2003. (XI.28.) számú rendelet 1. -a iktatta be. 2 Számozását módosította az 58/2003. (XI.28.) számú rendelet 1. -a. 3 Számozását módosította az 58/2003. (XI.28.) számú rendelet 1. -a. 4 A 43/2006.(XI.28.) KGY rendelet 1. -a módosította. 5 A 43/2006.(XI.28.) KGY rendelet 1. -a módosította.

3 3 (4) A változó díj fizetésének alapjául szolgáló ivóvízmennyiséget vízmérıvel, vízmérı hiányában a 3. sz. melléklet szerinti átalánnyal, vagy mőszaki számítással kell meghatározni. 6 (5) 7 a) A Közgyőlés a közüzemi vízmőbıl szolgáltatott ivóvízért és a közüzemi csatornamő szolgáltatásért Nyíregyháza település közigazgatási területén évben fizetendı ivóvíz és csatornadíjakat az 1. számú melléklet szerint állapítja meg. b) A Közgyőlés a közüzemi vízmőbıl szolgáltatott ivóvízért és a közüzemi csatornamő szolgáltatásért Nyíregyháza település közigazgatási területén január 1-jétıl fizetendı ivóvíz és csatornadíjakat a hatósági ár kiszámítására vonatkozó ármegállapítási mechanizmus szerint állapítja meg. Az ármegállapítási mechanizmust e rendelet 4. számú és 5. számú melléklete tartalmazza. A díjmegállapítás során alkalmazandó indexeket a 6. számú melléklet tartalmazza. Az alapdíj megállapításának szabályait a 7. számú melléklet tartalmazza. c) A díjakban elıirányozható nyereségtartalomról, valamint a lakossági és nem lakossági díj arányáról a hatósági ár alkalmazójának elıterjesztése alapján, a díjszámításokat megelızı idıpontban a Közgyőlés dönt. d) Az ármegállapítási mechanizmus és az alkalmazandó indexek megfelelı alkalmazását a hatósági áralkalmazó Felügyelıbizottsága ellenırzi. (6) Az 1. számú mellékletben megállapított díjat a szolgáltatónak a lakossági fogyasztás esetében olyan mértékben kell csökkentenie, amilyen mértékő önkormányzati támogatást a díj mérséklése céljából kap. (7) Az 1. sz. mellékletben megállapított víz- és csatornadíjon felül kapacitás lekötési díjat is fizetnie kell annak a nem lakossági fogyasztónak, amely mőszakitechnikai szükségszerőségbıl, hatósági elıírás alapján, vagy egyéb okok miatt az általa ténylegesen igénybe vett vezetékes ivóvízmennyiséget meghaladó mértékő kapacitást köt le. A kapacitás lekötési díjat a lekötött, de fel nem használt vízmennyiség után kell megfizetni. (8) A kapacitás lekötésérıl, és a díj megfizetésének módjáról a szolgáltató és a fogyasztó egymással külön szerzıdést köt. (9) A felszíni vizeket szennyezı vízterhelı anyag kibocsátása után vízterhelési díjat kell fizetni. A kibocsátók által közcsatornán elvezetett, majd felszíni vízbe bocsátott vízterhelı anyag után fizetendı díjat a szolgáltató a szolgáltatás árán felül a terhelés arányában áthárítja a szolgáltatást igénybe vevıkre. A vízterhelési díj áthárításának módja: a vízterhelési díjat a számlázott szennyvízelvezetési szolgáltatás mennyiségével arányosan kell áthárítani, a szolgáltatási területen fizetendı összes vízterhelési díj alapján. 8 6 Az 58/2003. (XI.28.) számú rendelet 2. -a módosította. 7 A 33/2007.(XI:13.) KGY rendelet 1. -a módosította.

4 4 (10) 9 Az ivóvíz- és csatornadíjat a közszolgáltatási szerzıdésben rögzített, a számlán feltüntetett határidıben kell megfizetni. II. fejezet A közmőves ivóvízellátás és szennyvízelvezetés szabályai 4.. (1) A közmőves ivóvízellátás és a közmőves szennyvízelvezetés szabályait a minıség, a szolgáltatás folyamatossága, a teljesítés helye tekintetében Kormányrendelet állapítja meg. A fogyasztók és a szolgáltató közötti jogviszony egyéb kérdéseiben a szolgáltatási szerzıdések és a szolgáltató üzletszabályzata az irányadó. 10 (2) A PTK c.) pontja szerinti gazdálkodó szervezet által kért bekötés megvalósításához vagy a részére nyújtott szolgáltatás mennyiségének növeléséhez, illetıleg minısége igényelt javításához lakásszövetkezet és önkormányzat tulajdonában lévı lakóépületek elhelyezésére szolgáló ingatlanok kivételével víziközmő-fejlesztési hozzájárulást kell fizetni. A hozzájárulás mértéke az igényelt szolgáltatáshoz szükséges fejlesztés költségeinek arányos része. A víziközmő-fejlesztési hozzájárulás elkülönítetten kezelendı, és kizárólag a víziközmő fejlesztésére fordítható. Az érdekeltségi hozzájárulás mértékét a jelen rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. III. fejezet Szabálysértések 5.. (1) Az elıírásoktól eltérı víziközmő-használat megszüntetésére, a házi és a csatlakozó hálózaton észlelt hibák kijavítására ha ezeknek a szolgáltató felhívására nem tesz eleget a fogyasztót a jegyzı kötelezi. (2) Szabálytalan közmőhasználatnak minısül, ha a fogyasztó 11 e) ivóvízbekötést (csatlakozást) létesít a szolgáltató hozzájárulása nélkül; továbbá ivóvizet vételez a vízmérı megkerülésével, vagy kiiktatásával, továbbá a mérés befolyásolásával. A mérés befolyásolását valószínősíti, ha a vízmérın az illetéktelen beavatkozás, leszerelés megakadályozása céljából felszerelt zár (plomba) sérült. 8 A 32/2004. (XI.25.) KGY rendelet 1. -a iktatta be. 9 Számozását módosította az 58/2003. (XI.28.) számú rendelet 3. -a. 10 Az 58/2003. (XI.28.) számú rendelet 4. -a egészítette ki. 11 A 32/2004.(XI.25.) KGY rendelet 2. -a módosította.

5 5 f) az ivóvízközmő-hálózatba kapcsolt házi ivóvízhálózatot helyi (egyedi) vízbeszerzéshez kapcsolt vezetékkel (hálózattal) összeköti, g) szennyvízbekötést létesít a szolgáltató hozzájárulása nélkül, vagy az ingatlanon keletkezı szennyvizet más módon a szennyvízelvezetı közmőbe vezeti; h) a házi vízellátó rendszerbıl, vagy a szolgáltató hozzájárulásával felszerelt locsolási vízmérın át vételezett vízbıl keletkezett szennyvizet a szolgáltató hozzájárulása nélkül a szennyvízelvezetı közmőbe juttatja, i) csapadékvizet a szennyvízelvezetı rendszerbe vezet, f) a szennyvízelvezetı rendszerbe a hatályos jogszabály által meg nem engedett minıségő szennyvizet vezet be. (3) Szabálytalan közmőhasználat megállapítása esetén a fogyasztó a szabálytalanul vételezett ivóvíz, illetve a szabálytalanul elvezetett szennyvíz, csapadékvíz, ivóvíz- és csatorna díját a szabálytalan közmőhasználat kezdetétıl a szabálytalanság megszőntetéséig terjedı idıszakra köteles megfizetni a szolgáltató számlája ellenében. Amennyiben a fogyasztó a szabálytalan közmőhasználat kezdetét hitelt érdemlıen nem bizonyítja, a szabálytalan használatot a közmő kiépítése és a rácsatlakozási lehetıség megnyíltának idıpontjától, de legfeljebb a PTK 12 szerinti elévülési idı tartamára visszamenıen kell megállapítani. A szabálytalan közmőhasználat idıszakára esı ivóvíz-, szennyvízmennyiséget a szolgáltató háromszoros díjtétellel számlázza. A mennyiséget a 3. (5) bekezdés alapján kell megállapítani. 13 Vegyes és záró rendelkezések 6.. A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl szóló jelenleg hatályos 38/1995. (IV.5.) Korm. rendelet rendelkezései irányadók. 7.. (1) Ez a rendelet január 1. napján lép hatályba évi IV. törvény 324. (1) 13 A 32/2004.(XI.25.) KGY rendelet 2. -a módosította.

6 6 (2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti a többször módosított Közüzemi vízmőbıl szolgáltatott ivóvízért, illetıleg a közüzemi csatorna-használatért fizetendı legmagasabb hatósági díjak megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeirıl szóló 57/1997. (X: 1.) sz. rendelet. Nyíregyháza, december 2. Csabai Lászlóné polgármester Dr. Szemán Sándor jegyzı E rendeletet december hó 4. napján kihirdetem. Nyíregyháza, december 4. Dr. Szemán Sándor jegyzı

7 7 1. számú melléklet 14 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyőlésének 50/2002. (2003.I.1.) KGY rendeletéhez Érvényes: január 1.-tıl december 31.-ig terjedı idıszakra 1. Alapdíj 1.1. Vízmérıvel mért fogyasztás esetén Vízmérı Q-max Alapdíj 1 hóra Ft átmérı m 3 /n aránya Ivóvíz Szennyvíz Egyéb fogyasztás esetén Lakásonként, vízvételi helyenként 300 Ft 250 Ft 2. Változó díj Ivóvíz szolgáltatás Lakosság részére 174,- Ft/m 3 Közület részére 200,- Ft/m 3 Szennyvízelvezetés tisztítás Lakosság részére 200,- Ft/m 3 Közület részére 250,- Ft/m 3 3. A kapacitás lekötési díj a mindenkori változó díj 60%-ának megfelelı összeg. 4. A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. 14 A 47/2008.(XI.25.) KGY rendelet 1. -a módosította.

8 8 2. sz. melléklet NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK 50/2002. (2003.I.1.) számú r e n d e l e t é h e z A PTK c) pontja szerinti gazdálkodó szervezetek által fizetendı egyszeri, egyösszegő közcélú érdekeltségi hozzájárulás mértéke: Ivóvíz szolgáltatás esetén: Csatorna szolgáltatás esetén: Ft/m3/nap Ft/m3/nap

9 9 3.sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyőlésének 50/2002. (2003.I.1.) számú r e n d e l e t é h e z I. Lakó-, üdülıingatlanok vízfogyasztásának, illetve szennyvíz kibocsátásának figyelembe vehetı átalány mennyiségei 1. Beépített ingatlanok (telkek) 1.1. udvari csappal 40 l/fı/nap 1.2. épületen belüli, de lakásokon kívüli közös vízcsappal, vízöblítéses WC nélkül 60 l/fı/nap 1.3. mint 1.2., de lakásokon kívüli közös vízöblítéses WC-vel 75 l/fı/nap 1.4. épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal, vízöblítéses WC nélkül 1.5. mint 1.4., de épületen belüli, lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel 1.6. épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal és vízöblítéses WC-vel 1.7. épületeken belüli, lakásokon belüli vízcsapokkal, vízöblítéses WC-vel, hagyományos főtéső (fürdıhengeres) fürdıszobával 1.8. mint 1.7., de hagyományos főtéső helyett egyedi, éjszakai áramfelvételes vízmelegítıvel 1.9. mint 1.8., de központi melegvízellátással, illetıleg nem korlátozott főtéső egyedi vízmelegítıvel 65 l/fı/nap 80 l/fı/nap 95 l/fı/nap 120 l/fı/nap 150 l/fı/nap 180 l/fı/nap 2. Házikert locsolás 1 l/m 2 /nap Az ingatlan beépítetlen területe, de legfeljebb az ingatlan terület 50 %-ának alapulvétele 3. Gépkocsi mosás 400 l/szgk/hó 4. Állatállomány itatása számos állatonként 40l/db/nap 5. Közkifolyókon fogyasztott víz átalány mennyisége 150 m-es körzetben lakók száma szerint 30 l/fı/nap 6. Személyi tulajdonban áll vállalkozáson kívüli nyaralók, üdülık, házikertek esetében I/1-3. pontokban megállapított átalány mennyiségek alapján és

10 10 évente összesen öt hónapra (május szeptember hónapokra) kell az ivóvizet és csatornadíját felszámítani II. Közegészségügyi intézmények vízfogyasztásának, illetve szennyvíz kibocsátásának figyelembe vehetı átalány mennyiségei 1. Kórházak, szülıotthonok, betegágyanként 400 l/nap 2. Kórházak, szülıotthonok mosodaüzemmel, betegágyanként 600 l/nap 3. Szanatóriumok, betegágyanként 200 l/nap 4. Szanatóriumok mosodaüzemmel, dolgozónként, további 120 l/nap 5. Szakorvosi rendelıintézetek, orvosi munkahelyenként l/nap 6. Körzeti orvosi rendelık, orvosi munkahelyenként 450 l/nap 7. Gyógyszertárak, munkahelyenként 80 l/nap 8. Szociális otthonok, férıhelyenként 210 l/nap 9. Bölcsıdék, férıhelyenként 135 l/nap 10. Óvodák férıhelyenként 90 l/nap III. Oktatási intézmények vízfogyasztásának figyelembe vehetı átalány mennyiségei 7. Általános-, és középiskolák, szakmunkásképzı intézetek tantermenként 1.1. zuhanyzó nélkül 150 l/nap 1.2. zuhanyzóval 600 l/nap 2. Napközi otthon gyermekenként 50 l/fı/nap 3. Diákéttermek, menza 3.1. konyha nélkül, csak ételmelegítéssel, adagonként 50 l/nap 3.2. konyha étteremmel, adagonként 120 l/nap 4. Diákszálló étkezés nélkül, bentlakónként 150 l/nap IV.

11 11 Kulturális intézmények vízfogyasztásának figyelembe vehetı átalány mennyiségei 1. Filmszínházak, férıhelyenként 8 l/nap 2. Színházak, férıhelyenként 18 l/nap 3. Kultúrházak 3.1. állandó üzemmel, büfével, férıhelyenként 22 l/nap 3.2. idıszakos üzemmel, büfé nélkül, férıhelyenként 15 l/nap 4. Közkönyvtárak, látogatók száma szerint 10 l/fı/nap 5. Múzeum, kiállítás, látogatók száma szerint 8 l/fı/nap V. Vendéglátás, üdültetés, elszállásolás vízfogyasztásának figyelembe vehetı átalány mennyiségei 1. Szállodák, üdülık ágyanként 1.1. egycsillagos 60 l/nap 1.2. kétcsillagos 90 l/nap 1.3. háromcsillagos 210 l/nap 1.4. négycsillagos 350 l/nap 1.5. ötcsillagos 500 l/nap 2. Kemping, férıhelyenként 2.1. egycsillagos 50 l/nap 2.2. kétcsillagos 70 l/nap 2.3. háromcsillagos 100 l/nap 2.4. négycsillagos 200 l/nap 3. Motel, férıhelyenként 150 l/nap 4. Éttermek 4.1. melegkonyha étkeztetés nélkül 50 l/adag/nap 4.2. hidegkonyha étkeztetés nélkül 12 l/adag/nap 4.3. étterem konyha nélkül 75 l/adag/nap 4.4. étterem konyhával 90 l/adag/nap 5. Italbolt, bisztró, cukrászda, eszpresszó, vendégenként 4 l/nap

12 12 VI. Sportpályák vízfogyasztásának figyelembe vehetı átalány mennyiségei 1. Sportolók létszáma szerint 30 l/fı/nap 2. Locsolás 3 l/m 2 /nap 3. Befogadóképesség (közönség) szerint 3 l/fı/nap VII. Egyéb vízfogyasztások figyelembe vehetı átalány mennyiségei 1. Iroda, hivatal 30 l/m 2 /nap 2. Közületek tisztántartása, esetenként 2.1. burkolt közlekedési felületek locsolása 3 l/m a 2.1. alá nem tartozó utcák, parkolóhelyek locsolása 5 l/m zöld területek locsolása 3 l/m 2 Az ivóvíz- és csatorna díját a nem lakossági vízhasználó tulajdonában/kezelésében lévı üdülık, idényszállók, táborok, stb. vízfogyasztása után az idény (nyitástól zárásig) idıtartamára kell felszámolni. Az 1/1-1/9 pont alatti vízfogyasztást az állandó bejelentett lakosok, az 1/6 pont alattit pedig a férıhelyek száma szerint kell megállapítani. Az átalány mennyiség kiszámításához szükséges adatokat az üzemeltetı évenként egyszer köteles a fogyasztótól bekérni. A csak idıszakosan, valamint idıszakonként változó igénybevétellel használt létesítmények figyelembe vehetı átalány fogyasztását a II., III., IV., valamint a VI., VII. csoportokban a fogyasztó bevallása alapján számítható éves átlagos igénybevétel szerint kell az üzemeltetınek meghatározni. A fel nem sorolt és nem mért vízfogyasztások mennyiségét az üzemeltetınek mőszakilag megalapozott számítással kell meghatározni. Vita esetén bírósági eljárás kezdeményezhetı.

13 13 VIII. A lakossági vízfogyasztás átalány mennyiségeinek megállapítása az átlagostól eltérı körülmények esetén Ha az egyes lakossági fogyasztásnak konkrét körülményei (adottságai) nem mindenben felelnek meg az átalány mennyiség megállapításánál alapul vett feltételeknek, a fogyasztóra érvényes átalányt eggyel alacsonyabb kategória szerint kell megállapítani.

14 14 4.sz. melléklet 15 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyőlésének 50/2002. (2003.I.1.) számú r e n d e l e t é h e z AZ IVÓVÍZELLÁTÁS DÍJFEDEZETI ELEMEINEK MEGHATÁROZÁSA Jelölés Megnevezés Tartalom IVHÜ* IVHÜ ext IVHK IVHK ext IHM IVTÜ Hálózat üzemeltetési díjelem Ivóvíz hálózat bázis üzemelési költségei. Beleértve a laboratórium, hálózatvizsgálat, vezetéktisztítás, fogyasztói kapcsolatok, gépüzem és gépjármővek, valamint az üzemelés általános költségei értékarányosan. Ivóvíz hálózat bıvítés üzemelési költségei - Az IVHÜ szerinti tartalommal.. Hálózat karbantartási díjelem: Ivóvíz hálózat karbantartási költségei. Beleértve a laboratórium, hálózatvizsgálat, vezetéktisztítás, gépüzem és gépjármővek, valamint az üzemelés általános költségeit értékarányosan. Ivóvíz hálózat bıvítmény karbantartási költségei. Az IVHK szerinti tartalommal. Külön számlázott a közszolgáltatással összefüggı (nem elválasztható) tevékenységek bevétele Ivóvíz elosztás díjfedezeti igénye: IVHÜ + IVHÜ ext + IVHK + IVHK ext - IVHM Ivóvíz-termelés és -kezelés, üzemeltetési díjelem Ivóvíz kutak és víztisztító, kezelı létesítmények üzemelési költségei. Beleértve a laboratórium, hálózatvizsgálat, vezetéktisztítás, gépüzem és gépjármővek, valamint az üzemelés általános költségeit - értékarányosan. Vízkészlet-járulék... Az igénybevevınél szakfelügyelet ellátása, 15 A 33/2007.(XI.13.) KGY rendelet 3. -a iktatta be.

15 IVTÜ ext IVTK IVTK ext IVT hatósági IVSZÁ TK 15 Vásárolt víz Ivóvíz kutak és víztisztító, kezelı létesítmények bıvítés üzemelési költségei kiadásai Az IVTÜ szerinti tartalommal. Ivóvíz-termelés és -kezelés karbantartási díjelem Ivóvíz kutak és víztisztító, kezelı létesítmények karbantartási költségei. Beleértve a laboratórium, hálózatvizsgálat, vezetéktisztítás, gépüzem és gépjármővek, valamint az üzemelés általános költségeit értékarányosan. Ivóvíz kutak és víztisztító, kezelı létesítmények bıvítés karbantartási költségei Az IVTK szerinti tartalommal. Minıségi elıírások szigorítása, jogszabályi kötelezettségek miatti többletköltségek. Ivóvízellátás hatósági és környezetvédelmi költségei Ivóvíz termelés és kezelés díjfedezeti igénye: IVTÜ + IVTÜ ext + IVTK + IVTK ext + IVT hatósági Általános költségek, ráfordítások és kiadások, belsı szolgáltatás Ivóvíz szolgáltatáshoz kapcsolódó általános költségek, adók, adójellegő kifizetések, üzemeltetési eredmény. Itt szerepelnek az anyagigazgatási költségek, a Zrt. irányítási költségei, valamint az egyéb elkülönített költségek. Itt kerül levonásra a belsı szolgáltatás. 1. Belsı szolgáltatás Üzemeltetési nyereség Tıkeköltségek A ivóvíz szolgáltatás fenntartásához szükséges eszközök (vagyon) megtérülése, fejlesztési fedezet igénye Meglévı szolgáltatás: - Értékcsökkenési leírás terv sz. társasági, - Értékcsökkenési leírás terv sz. állami, önkormányzati, vagyonkezelt - Értékcsökkenési leírás egyösszegő, - Nyereségbıl képzıdı fejlesztési forrás igény, - Elmaradt pótlások fedezeti igénye. Projekt beruházás: - Pótlási, - Adósságszolgálati fedezet, Bank megtérülési igénye Ivóvíz szolgáltatás díjfedezet igénye: +Ivóvíz elosztás díjfedezeti igénye +Ivóvízvíz termelés, kezelés díjfedezeti igénye +Általános költségek, ráfordítások és kiadások

16 16 +Tıke költségek ( - )Támogatás Átlagdíj: Ivóvíz szolgáltatás díjfedezet igénye/ Számlázott ivóvíz mennyiség

17 17 5. számú melléklet 16 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyőlésének 50/2002. (2003.I.1.) KGY rendeletéhez A SZENNYVÍZELVEZETÉS- TISZTÍTÁS DÍJFEDEZETI ELEMEINEK MEGHATÁROZÁSA Jelölés Megnevezés Tartalom SZHÜ * SZHÜ ext SZHK Hálózat üzemeltetési díjelem Szennyvízhálózat - beleértve a győjtıvezetéket is üzemelési költségei. Beleértve a laboratórium, hálózatvizsgálat, csatornatisztítás, fogyasztói kapcsolatok, gépüzem és gépjármővek, valamint az üzemelés általános költségei értékarányosan. Szennyvízhálózat üzemelési költségei - Többlet hálózatra. Tartalma megegyezik a jelenlegi SZHÜ tartalmával. Hálózat karbantartás, fenntartás díjelem. Szennyvízhálózat karbantartási költségei. Beleértve a laboratórium, hálózatvizsgálat, csatornatisztítás, gépüzem és gépjármővek, valamint az üzemelés általános költségei értékarányosan. SZHK ext Szennyvízhálózat karbantartási költségei Többlet hálózatra. Tartalma megegyezik a jelenlegi SZHK tartalmával. SZHM SZTÜ Külön számlázott a közszolgáltatással Az igénybevevınél hálózati rákötés, javítás összefüggı tevékenységek bevétele, dugulás elhárítás bevétele Szennyvízelvezetés díjfedezeti igénye: SZHÜ + SZHÜ ext + SZHK + SZHK ext - SZHM Szennyvíztisztítási üzemeltetési díjelem Szennyvíztisztítás költségei. Beleértve a laboratórium, hálózatvizsgálat, csatornatisztítás, gépüzem és gépjármővek, valamint az üzemelés általános költségeit értékarányosan. 16 A 33/2007.(XI.13.) KGY rendelet 4. -a iktatta be.

18 SZTÜ ext SZTK SZTK ext 18 Szennyvíztisztítás költségei kiadásai Többletszolgáltatás. Tartalma megegyezik a jelenlegi SZTÜ tartalmával. Szennyvíztisztítási karbantartási díjelem Szennyvíz-tisztítómő karbantartási költségei. Beleértve a laboratórium, hálózatvizsgálat, csatornatisztítás, gépüzem és gépjármővek, valamint az üzemelés általános költségeit értékarányosan. Szennyvíz-tisztítómő többlet karbantartás költsége Többletszolgáltatás. Tartalma megegyezik a jelenlegi SZTK tartalmával. Iszapkezelés díjelem SZTIszap Iszapkezelés jelenlegi tevékenység. SZTIszap ext Iszapkezelés Többlet szolgáltatás költsége. SZTM Szennyvíz-tisztítómő biogáz hasznosítás Energia költség megtakarítás figyelembe vétele hozama (ha az energia költség tervezésénél nem került levonásra) Komposztálás és elhelyezés díjelem SZTKomp Komposztálás jelenlegi tevékenység SZTKomp ext Komposztálás Többletszolgáltatás költsége.

19 19 SZThatósági Szennyvíztisztítási ágazat hatósági és környezeti költségei Minıségi elıírások szigorítása, jogszabályi kötelezettségek miatti többletköltségek. Szennyvíz-tisztítás díjfedezeti igénye: SZTÜ + SZTÜ ext + SZTK + SZTK ext + SZTÁ +SZTI+SZTI ext + SZTKomp + SZKomp ext + SZThatósági- SZTM Általános költségek, ráfordítások és kiadások SZSZÁ TK Szennyvíz-szolgáltatáshoz kapcsolódó általános költségek, adók, adójellegő kifizetések, belsı szolgáltatások, üzemeltetési eredmény. Az anyagigazgatási költségek, a Zrt. irányítási költségei, valamint egyéb elkülönített költségek. Itt kerül levonásra a belsı szolgáltatás. 1. Belsı szolgáltatás Üzemeltetési nyereség Tıkeköltségek A szennyvíz szolgáltatás fenntartásához szükséges eszközök (vagyon) megtérülése, fejlesztési fedezet igénye Meglévı szolgáltatás: - Értékcsökkenési leírás terv sz. társasági, - Értékcsökkenési leírás terv sz. állami, önkormányzati, vagyonkezelt - Értékcsökkenési leírás egyösszegő, - Nyereségbıl képzıdı fejlesztési forrás igény, - Elmaradt pótlások fedezeti igénye. Projekt beruházás: - Pótlási, - Adósságszolgálati fedezet, Bank megtérülési igénye Szennyvíz szolgáltatás díjfedezet igénye: +Szennyvízelvezetés díjfedezeti igény +Szennyvíz-tisztítás díjfedezeti igénye +Általános költségek, ráfordítások és kiadások, +Tıkeköltségek (-) Támogatás Átlagdíj meghatározása: Szennyvíz szolgáltatás díjfedezet igénye/ számlázandó szennyvíz mennyiség

20 6. számú melléklet 17 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyőlésének 50/2002. (2003.I.1.) KGY rendeletéhez A díjfedezeti elemek költségtételeihez kapcsolódó valorizációs indexek Költség és díjtételek KSH Tábla azonosító és éves átlagos árindexek megnevezése Anyagköltség Energia 1. Technológiai villamos energia 2. Egyéb energia és járulékok Alapdíjak Továbbfelhasználásra termelı ágazatok belföldi értékesítésének árindexe Energiatermelı ágazatok belföldi értékesítésének árindexe Alkalmazásban állók havi munkajövedelme - villamos energia, gáz-, gız, vízellátás Ipari belföldi értékesítési árindex Fogyasztói árindex Ipari belföldi értékesítési árindex 17 A 33/2007.(XI.13.) KGY rendelet 5. -a iktatta be.

21 21 7. számú melléklet 18 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyőlésének 50/2002. (2003.I.1.) KGY rendeletéhez ALAPDÍJ MEGÁLLAPÍTÁS SZABÁLYA A beépített, illetve beépíthetı vízmérı méretével, ezáltal a rendelkezésre állással arányos alapdíj legkisebb tételét a táblázat elsı sora; a további alapdíj tételeknek a legkisebb tételhez viszonyított arányát a táblázat 2-5 sorai tartalmazzák: 1. Vízmérıvel mért fogyasztás esetén Vízmérı átmérı Q-max m 3 /n aránya Egyéb fogyasztás esetén Lakásonként, vízvételi helyenként: az 1. sorban szereplı alapdíj tétel. 18 A 33/2007.(XI.13.) KGY rendelet 6. -a iktatta be.

Általános rendelkezések 1. 2

Általános rendelkezések 1. 2 Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése 3/1996. (II.15.) Kgy. sz. rendelete a közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város

Részletesebben

4/1995. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet

4/1995. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet 4/1995. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz, valamint az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t

T á r g y s o r o z a t Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. július 28. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: 16, d./ határozata: 94-104, Száma:

Részletesebben

Soproni Vízmő Zrt. Üzletszabályzata. Hatályos: 2014...-jétıl

Soproni Vízmő Zrt. Üzletszabályzata. Hatályos: 2014...-jétıl Soproni Vízmő Zrt. Üzletszabályzata Hatályos: 2014....-jétıl Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat hatálya, fogalom-meghatározások... 10 1.1. Az üzletszabályzat hatálya... 10 1.2. Az üzletszabályzat egyoldalú

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ÜZLETSZABÁLYZAT

TARTALOMJEGYZÉK ÜZLETSZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 5 1. ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA... 5 2. ÜZLETSZABÁLYZAT KÖZZÉTÉTELE, ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSES FELTÉTELEK (ÁSZF) HATÁLYBA LÉPÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA... 5 3. FOGALOMTÁR...

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2010. december 28-i rendes üléséről 22- /2010. a./ jegyzőkönyve. b./ tárgysorozata

Bököny Község Képviselő-testülete 2010. december 28-i rendes üléséről 22- /2010. a./ jegyzőkönyve. b./ tárgysorozata Bököny Község Képviselő-testülete 2010. december 28-i rendes üléséről 22- /2010. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai ( 182-195, 16-18 R./2010.) TÁRGYSOROZAT 1)Polgármester tájékoztatója

Részletesebben

BAJAVÍZ Baja és Térsége Víz- és Csatornamő Kft. (Baja, Mártonszállási út 81.) Üzletszabályzat. BAJAVÍZ Baja és Térsége Víz- és Csatornamő Kft.

BAJAVÍZ Baja és Térsége Víz- és Csatornamő Kft. (Baja, Mártonszállási út 81.) Üzletszabályzat. BAJAVÍZ Baja és Térsége Víz- és Csatornamő Kft. Üzletszabályzat BAJAVÍZ Baja és Térsége Víz- és Csatornamő Kft. 1 Bevezetés...3 1.1 A Bajavíz Baja és Térsége Víz- és Csatornamő Kft-re vonatkozó adatok...3 1.2 A szolgáltatási területhez tartozó települések:...3

Részletesebben

Homokmégy községi Önkormányzat képviselı-testületének 7/ 2008 ( IX.30.) számú rendelete

Homokmégy községi Önkormányzat képviselı-testületének 7/ 2008 ( IX.30.) számú rendelete 1 Homokmégy községi Önkormányzat képviselı-testületének 7/ 2008 ( IX.30.) számú rendelete A települési szilárd hulladék elszállításáról, elhelyezésérıl és kezelésérıl Homokmégy község Önkormányzatának

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Mátranovák községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Mátranovák községi Önkormányzat Képviselı-testületének Mátranovák községi Önkormányzat Képviselı-testületének 1/1992. (II.24.) rendelete A helyi adókról 1 Mátranovák községi Önkormányzat Képviselıtestületének 1/1992. (02.24.) Ör. számú rendelete A helyi adókról

Részletesebben

Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E. a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról

Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E. a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Gönyő Község Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2010.(XII.16.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Gönyő Község Önkormányzatának

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2007. (VII. 4.) rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások lakbérének mértékérıl, külön szolgáltatási díjakról, ezek megfizetésének módjáról, az önkormányzati

Részletesebben

Pécsely Község Önkormányzatának 11/2003. (XII. 30.)rendelete a helyi iparőzési adóról

Pécsely Község Önkormányzatának 11/2003. (XII. 30.)rendelete a helyi iparőzési adóról Pécsely Község Önkormányzatának 11/2003. (XII. 30.)rendelete a helyi iparőzési adóról A helyi adókról szóló többször módosított 1990.évi C. törvény 1..(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján P é

Részletesebben

Soproni Vízmű Zrt. Üzletszabályzata. Hatályos: 2013.XX.XX-től

Soproni Vízmű Zrt. Üzletszabályzata. Hatályos: 2013.XX.XX-től Soproni Vízmű Zrt. Üzletszabályzata Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat hatálya, fogalom-meghatározások... 5 1.1. Az üzletszabályzat hatálya... 5 1.2. Az üzletszabályzat egyoldalú módosításának lehetősége,

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról

1990. évi C. törvény. a helyi adókról Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervezı helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtı önkormányzatok. A települési önkormányzatok alapvetı feladata a közhatalom helyi közügyekben

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/2004. (VII.1.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/2004. (VII.1.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/2004. (VII.1.) rendelete A köztisztaságról és a települési hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás megszervezésérıl és kötelezı igénybevételérıl

Részletesebben

Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 25-én megtartott nyilvános ülésének

Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 25-én megtartott nyilvános ülésének Községi Polgármestertől F ü l e s d 6-2/2009. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 25-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, c) rendeletei: 5/2009.

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 18/1999. (IV. 30.) számú rendelete a parkolási rendrıl

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 18/1999. (IV. 30.) számú rendelete a parkolási rendrıl Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 18/1999. (IV. 30.) számú rendelete a parkolási rendrıl A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében, valamint a közúti közlekedésrıl

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 8/2008.(V.01.) rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 8/2008.(V.01.) rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 8/2008.(V.01.) rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól Módosította: 15/2008. (VII.14.), 3/2009. (II.16.), 34/2009. (XII.12.), Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Ő L É S E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Ő L É S E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Ő L É S E 49/2007. (XI.26.) KGY. r e n d e l e t e a helyi adókról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.. (1) bekezdésében,

Részletesebben

Összeállította Ellenőrizte Hatályba helyezte

Összeállította Ellenőrizte Hatályba helyezte Üzletszabályzat Azonosító: AD -0004 Jelzés: MVGSJ A 3. kiadású, tartalomjegyzék szerinti változatot: Összeállította Ellenőrizte Hatályba helyezte Ügyfélszolgálati irodavezető Műszaki igazgató Vezérigazgató

Részletesebben

Balatonszabadi Önkormányzat Képviselı-testületének

Balatonszabadi Önkormányzat Képviselı-testületének Balatonszabadi Önkormányzat Képviselı-testületének 25/2009.(XII.18.), 24/2009.(IX.03.), 13/2008.(XI.20.), 16/2007.(XII.13.), 25/2006.(XI.30.), 21/2005. (XI.24.) és 17/2004.(XII.13.) rendelettel módosított

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 9/1996.(IV.12.) számú rendelete

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 9/1996.(IV.12.) számú rendelete Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 9/1996.(IV.12.) számú rendelete a köztisztasági és települési szilárd hulladékgyőjtéssel összefüggı tevékenység ellátásáról (a módosításokkal és kiegészítésekkel egységes

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. október 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. október 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. október 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Zárt ülés elrendelése A közgyőlés 13 igen, 2 nem szavazattal a következı

Részletesebben

26/2006. (IX. 25.) Ök rendelet

26/2006. (IX. 25.) Ök rendelet jogtar.gyor.eu http://jogtar.gyor.eu/?p=10731 26/2006. (IX. 25.) Ök rendelet 2006-10-01 A szöveg időállapota: 2012.IV.1. Időállapot váltás: 2006.X.1. 2008.XII.31. 2009.I.1. 2012.III.31. 2012.IV.1. - 26/2006.

Részletesebben

1. Az üzletszabályzat célja, területi -, személyi és időbeli hatálya, módosítása... 5

1. Az üzletszabályzat célja, területi -, személyi és időbeli hatálya, módosítása... 5 Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat célja, területi -, személyi és időbeli hatálya, módosítása... 5 1.1. Az üzletszabályzat célja... 5 1.2. Az üzletszabályzat hatálya... 5 1.3. Az üzletszabályzat módosítására

Részletesebben

Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata

Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata Üzletszabályzata Érvényességi idő kezdete: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal egyetértő nyilatkozata.. Fővárosi Vízművek Zrt. Vezérigazgató Jelen szabályzat dátummal történő bevezetésével

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 57/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelete. a víziközmű-szolgáltatásról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 57/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelete. a víziközmű-szolgáltatásról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 57/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelete a víziközmű-szolgáltatásról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4.

Részletesebben

FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A tervezet Azonosító szám: VSZ../2013 kiadás /változat Budapest, 2013. Oldalak száma: 2/93 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ TÁRGYA ÉS HATÁLYA, FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK,

Részletesebben

ENGEDÉLY NÉLKÜLI MÁSOLÁSA NEM MEGENGEDETT! KARBANTARTÁSRA KÖTELEZETT PÉLDÁNY: KARBANTARTÁSRA NEM KÖTELEZETT PÉLDÁNY: A PÉLDÁNY SORSZÁMA:

ENGEDÉLY NÉLKÜLI MÁSOLÁSA NEM MEGENGEDETT! KARBANTARTÁSRA KÖTELEZETT PÉLDÁNY: KARBANTARTÁSRA NEM KÖTELEZETT PÉLDÁNY: A PÉLDÁNY SORSZÁMA: DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEKKEL ENGEDÉLY NÉLKÜLI MÁSOLÁSA NEM MEGENGEDETT! KARBANTARTÁSRA KÖTELEZETT PÉLDÁNY: KARBANTARTÁSRA NEM KÖTELEZETT

Részletesebben