Hgyész Nagyközség Önkormányzat Képvisel-testületének

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hgyész Nagyközség Önkormányzat Képvisel-testületének"

Átírás

1 Hgyész Nagyközség Önkormányzat Képvisel-testületének 9/2008. (XI.27.) számú r e n d e l e t e A VEZETÉKES IVÓVÍZDÍJ, VALAMINT A TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉK KEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL Hgyész Nagyközség Önkormányzatának Képvisel-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLII (Hgt.) törvény 23. -ában, valamint az árak megállapításáról szóló, többször módosított évi LXXXXVII. törvény 7. (1) bekezdésére és a 11. (1) bekezdésére figyelemmel a 8. (1) bekezdésének rendelkezéseire, továbbá helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzat közigazgatási területén az önkormányzati tulajdonában lév és a Gyönki Közös Víz és Csatornam Kht. által üzemeltetett viziközmvekbl szolgáltatott ivóvíz, továbbá a települési folyékony hulladék kezelési közszolgáltatásért fizetend díjait az alábbiak szerint állapítja meg: A rendelet hatálya 1. E rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat tulajdonában lév viziközm üzemeltetjére (továbbiakban: közszolgáltató) és az ilyen viziközm üzemeltetjének szolgáltatását igénybe vev, Hgyész Nagyközség Önkormányzatának közigazgatási területén ingatlan tulajdonnal rendelkez fogyasztókra, ingatlan tulajdonosokra, használókra (továbbiakban: fogyasztó). Alapfogalmak 2. E rendelet alkalmazásában a) Lakossági fogyasztás: az a vízhasználat, amikor a természetes személy a közüzemi vízmbl szolgáltatott ivóvízért kizárólag ivó- és háztartásivíz-szükségletének kielégítése céljára használja fel továbbá, az a vízhasználat, amikor a természetes személy a lakásától mszakilag el nem különített telephelyén vállalkozást folytat, de a vállalkozási célú ivóvíz-felhasználás a lakó-üdül ingatlannak vízfogyasztásánál figyelembe vehet átalánymennyiségek mértékét nem haladja meg, továbbá

2 2 az a vízhasználat, amikor a természetes személy ivó- és háztartási vízszükségletének kielégítése céljából kizárólag a közkifolyót használja, a lakáskezeléssel megbízott vállalkozások felé értékesített vízfogyasztás, ha azok lakossági fogyasztásnak minsül fogyasztói hely felé számlázzák tovább a víz- és csatornahasználati díjat. b) Nem lakossági (közületi) fogyasztás: az a vízfogyasztás, ami nem minsül lakossági fogyasztásnak. c) Települési folyékony hulladék: a 213/2001. (XI.14.) kormány rendelet 3. b. pontjában meghatározott hulladékká vált folyadék. Az ivóvíz szolgáltatás, települési folyékony hulladék kezelés és a szennyvíztelepi befogadás egységnyi díjainak megállapítása 3. A viziközmbl szolgáltatott ivóvíz, továbbá a csatornam használatáért a következ (általános forgalmi adót nem tartalmazó) díjakat kell a fogyasztónak fizetni: a.) Ivóvíz szolgáltatás egységnyi díja: lakossági fogyasztók részére: 240 Ft/m 3 nem lakossági (közületi) fogyasztók részére: 336 Ft/m 3 b.) Települési folyékony hulladék kezelés közszolgáltatás egységnyi díja: lakossági fogyasztók részére: 302 Ft/m 3 nem lakossági (közületi) fogyasztók részére: 436 Ft/m 3 c) Települési folyékony hulladék hgyészi szennyvíztelepi befogadásának egységnyi díja: lakossági fogyasztók részére: 600 Ft/m 3 nem lakossági (közületi) fogyasztók részére: 600 Ft/m 3 Valamennyi fogyasztási helyre vonatkozóan a szolgáltatási alapdíj összege egységesen 270 Ft + ÁFA/hó / a.) és b.) pont tekintetében /. A fizetend díj megállapításának módja 4.. (1) Az ivóvízdíj fizetésének alapjául szolgáló ivóvízmennyiséget vízmérvel, ennek hiányában az 1. sz. melléklet szerinti átalány alapulvételével kell meghatározni. A fizetend közszolgáltatási díj a mért vagy az általány alapulvételével meghatározott ivóvízmennyiség, valamint az egységnyi díjtétel szorzata. (2) A települési folyékony hulladék kezelés közszolgáltatásával kapcsolatos egységnyi díjtétel, a települési folyékony hulladék mennyiség egységnyi térfogatának a kezelési díja. A fizetend közszolgáltatási díj az ingatlanon keletkez folyékony hulladékmennyiség egységnyi térfogatának, illetve külön jogszabály alapján engedélyezett szennyvíz-elszikkasztás esetében az elszállításra kerül folyékony hulladék egységnyi térfogatának kezelési díja (egységnyi díjtétel és a szolgáltatási mennyiség szorzata).

3 3 Az ingatlanon keletkez folyékony hulladék mennyiségének a kiszámításánál az ingatlanon az (1) bekezdés szerint meghatározott, fogyasztott (számlázott) vezetékes ivóvíz szolgáltatás díját kell alapul venni, korrigálva a 64/2008.(III.28.) kormányrendelet 10. (4) bekezdésben foglalt alábbi tényezkkel: folyékony hulladék mennyiségének meghatározásánál nem vehet figyelembe: a) az a hulladékmennyiség, amely a vízügyi hatóság engedélye alapján önálló szennyvízelhelyez mben vagy befogadóban nyert elhelyezést; b) az a hulladékmennyiség, amelynek a közmves szennyvízelvezetést szolgáló vízi létesítménybe vezetését a vízügyi hatóság nem engedélyezte vagy megtiltotta, és elhelyezését az ingatlantulajdonos számlával igazolta; c) az a vízmennyiség, amely az ivóvízvezeték meghibásodása következtében a környezetben elszivárgott; d) az év meghatározott idszakában locsolási célú felhasználásra figyelembe vett ivóvízmennyiség, amely nem lehet kevesebb, mint az adott idszakhoz tartozó vízhasználat 10%-a; e) a házi ivóvízvezeték hálózatra a víziközm-szolgáltató és a -fogyasztó ingatlantulajdonos írásbeli megállapodása, illetleg a víziközm-szolgáltató hozzájárulása szerint telepített mellékvízmérn mért elkülönített locsolási vízhasználat, ha a d) pont szerinti kedvezmény igénybevételére nem kerül sor. (3) A szennyvíztelepre beszállított folyékony hulladék kezeléséért fizetend díj a 3. c) pontjában meghatározott egységnyi díj és a beszállított folyékony hulladékmennyiség egységnyi térfogatának a szorzata. (4) A Közmszolgáltató az általa teljesített vezetékes ivóvíz szolgáltatásért, valamint a települési folyékony hulladék kezeléséért fizetend díjakról, utólag havonta számlát bocsát ki a Fogyasztó részére, melyet a Fogyasztó a számla kézhezvételétl számított 15 napon belül köteles kiegyenlíteni. (5) A Közmszolgáltató a hgyészi telephelyre beszállított települési folyékony hulladék befogadásáért fizetend díjról készpénzfizetési számlát és a beszállítás tényérl igazolást állít ki. (6) A Fogyasztó a közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban a Közszolgáltatónál írásban kifogást emelhet. (7) A kifogásnak a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincsen. (8) A kifogásra, annak kézhezvételétl számított 30 napon belül a Közszolgáltató vagy megbízottja válaszolni köteles. (9) Túlszámlázás esetén a többletösszeget a Közszolgáltató a Fogyasztó írásbeli kérelmére visszafizetni köteles, vagy a soron következ, esedékes díjfizetési kötelezettségbe beszámítja. (10) A Közszolgáltató az 5. -ban foglaltak szerint folytatott adatkezelése alapján naptári évente egy alkalommal legyjti a nyilvántartásából azon közmhálózatra rá nem kötött ingatlantulajdonosok, fogyasztók személyes adatait, akik a tárgyidszakban (12 hónap) megállapított vízfogyasztásuk 40 %-át el nem ér mennyiség folyékony hulladékot adtak át kezelésre a Közszolgáltató részére. Közszolgáltató ezen ingatlan

4 4 tulajdonosát, 15 napos határid tzésével adategyeztetésre hívja fel, hogy okiratokkal igazolja a vízfogyasztásának 40%-át kitev folyékony hulladék mennyiségének megfelel módon történ kezelését. Azon ingatlantulajdonos, aki a 15 napos határidre nem, vagy nem megfelel módon igazolja az elírt mennyiség kezelését, annak a részére a Közszolgáltató a tárgyidszak vízfogyasztás 40 %-ának alapulvételével állít ki számlát a települési folyékony hulladék hgyészi szenyvíztelepi befogadásának egységnyi díjtétel mellett. Az átalánydíj alapja a tárgyidszak vízfogyasztás 40%-ának és a Közszolgáltató által nyilvántartott, ténylegesen beszállított és az ingatlan tulajdonosa által igazoltan elszállított és kezelt folyékony hulladékmennyiség különbsége. Az e bekezdés szerinti átalánydíjat az ingatlantulajdonos a számla kézhezvételétl számított 15 napon belül köteles kiegyenlíteni. (11) Az ingatlantulajdonos a (10) bekezdésben meghatározott adategyeztetési kötelezettségének akkor tesz eleget, ha számlával igazolja tárgyidszakban elszállított települési folyékony hulladék elszállítását (számla) és annak megfelel ártalommentes végleges elhelyezésérl, kezelésérl gondoskodott, melyrl a befogadó részérl kiállított igazolást (igazolás) is bemutatja mely tartalmazza, befogadás idejét, mennyiségét, és a szállító adatait. Adatszolgáltatási, nyilvántartási kötelezettség 5.. (1) Az Ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatónak 8 napon belül bejelenteni a személyes adatait (a közszolgáltatást igénybe vev neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve) ha a tulajdonos változás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. (2) A Közszolgáltató a közszolgáltatás összesített adatairól minden év június 30-ig, illetve december 31-ig Hgyész Nagyközség Jegyzje részére köteles tájékoztatást adni. A tájékoztató tartalmazza szennyvízhálózatra rákötött, valamint a szennyvízhálózatra rá nem kötött ingatlantulajdonosok (fogyasztók) nevét, lakossági vízfogyasztás mennyiségét, a számlázott települési folyékony hulladék mennyiségét, a beszállított folyékony hulladék mennyiségét, származási helyét és a szállítás idpontját. (3) A települési folyékony hulladék ártalommentes végleges elhelyezését biztosító befogadó mtárgyat üzemeltet Közszolgáltató a befogadó mtárgyba ürített folyékony hulladék mennyiségérl nyilvántartást köteles vezetni. A nyilvántartás tartalmazza a folyékony hulladék átadásának pontos idejét, a mennyiségét és a szállító járm adatait. A Közszolgáltató a beszállítás tényérl számlát és igazolást ad ki, mely tartalmazza a 4. (10) bekezdésében foglalt adatokat. (4) A Közszolgáltató a személyi adatok védelmérl és a közérdek adatok nyilvánosságáról szóló és LXIII. törvényen és végrehajtási rendeletében foglaltak alkalmazásáról, valamint az üzleti titokra vonatkozó jogszabályi és szerzdéses rendelkezések betartásával nyilvántartást vezet a települési folyékony hulladék fizetend közszolgáltatási díjának megállapításához szükséges elszállított folyékony hulladék, illetleg az elfogyasztott ivóvíz mennyiségérl, a fogyasztó adatairól és a fogyasztás

5 5 helyérl, illetve az ivóvíz fogyasztók személyére és a számított fogyasztás mennyiségére és helyére vonatkozó adatokról. Gazdálkodó szervezetekre vonatkozó rendelkezések 6.. (1) Ingatlantulajdonnal rendelkez gazdálkodó szervezet a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési folyékony hulladék kezelésére az e rendeletben meghatározott közszolgáltatást akkor nem köteles igénybe venni, ha a hulladékkezelésrl (hasznosításáról és ártalmatlanításáról) a Hgt ában elírtaknak megfelelen gondoskodik. Ebben az esetben a gazdálkodó szervezet köteles a keletkez hulladék mennyiségét és összetételét fajtánként nyilvántartani, az általa végzett kezelésekrl, az ebbl származó hulladékokról nyilvántartást, a kezel létesítmények mködésérl üzemnaplót vezetni és ezekrl a Dél-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelséghez bejelentést tenni. A bejelentésben a gazdálkodó szervezet írásban nyilatkozik és egyben igazolja, hogy a kötelez közszolgáltatás igénybevétele alól mentesül. A gazdálkodó szervezet a mentesülést igazoló bejelentésekrl egyidejleg a Közszolgáltatót tájékoztatja. (2) A gazdálkodó szervezetet írásbeli bejelentési kötelezettség terheli az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartás számára, ha azért mentesül az e rendeletben meghatározott kötelez közszolgáltatás igénybevétele alól, mert a gazdálkodásával kapcsolatban keletkezett települési folyékony hulladék kezelését erre engedéllyel rendelkez hulladékkezelvel látja el. A bejelentésben a gazdálkodó szervezet a Közszolgáltató egyidej tájékoztatásával közli az általa igénybe vett hulladékkezel adatait, az igénybevett szolgáltatásokat, a hulladékkezel engedélyének a számát. A gazdálkodó szervezet által igénybe vett hulladékkezel a befogadó-helyet üzemeltet Közszolgáltatóval köt szerzdést a jelen rendelet 3. c) pontjában meghatározott befogadási díj mellett. (3) Az a gazdálkodó szervezet, amely (1) (2) bekezdések szerint a települési folyékony hulladék kezelésérl saját maga köteles gondoskodni, az ott meghatározott bejelentési kötelezettségét az általa igénybe venni kívánt hulladékkezelvel történ szerzdéskötést megelzen, az általa hulladékkezelésére igénybe venni kívánt létesítmény, berendezés esetén az üzembe helyezéstl számított 15 napon belül köteles az erre illetékes szakhatóságokhoz megtenni. Szabálysértési rendelkezések 7.. (1) A rendeletben meghatározott hulladékkezelési tevékenység a Hgt. 14. (2) bekezdésében meghatározottak szerint kizárólag a környezetvédelmi hatóság engedélyével végezhet.

6 6 (2) A külön jogszabályokban meghatározott köztisztasági és hulladékgazdálkodási szabálysértéseken túl szabálysértést követ el és Ft-ig terjed pénzbírsággal sújtható, aki a.) települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelez közszolgáltatást jogosulatlanul végez, b.) a nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének települési folyékony hulladék tekintetében nem, vagy nem a valóságnak megfelelen tesz eleget, c.) a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelez közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget. (3) Az (1) és (2) bekezdésén túl, külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint környezetvédelmi bírság is kiszabható. Záró rendelkezések 11. A rendelet január 1-én lép hatályba és ezzel egyidejleg Hgyész Nagyközség Önkormányzat képvisel-testületének a vízdíj megállapításáról illetve a közüzemi csatornam használatáért fizetend díjakról szóló 1/2008.(I.31.) számú rendelete hatályát veszti. Hgyész, november 26. dr. Gábor Ferenc jegyz Gyetvai László polgármester A rendelet november 27. napján kihirdetésre került. Dr.Gábor Ferenc jegyz

7 7 1. számú melléklet Lakó- üdülingatlanok vízfogyasztásának figyelembe vehet átalány-mennyiségei I. 1. beépített ingatlanok 1.1. udvari csappal 40 l/f/nap 1.2. épületeken belüli, de lakásokon kívüli vízcsappal 60 l/f/nap 1.3. mint 1.2, de lakáson kívüli vízöblítéses WC-vel 75 l/f/nap 1.4. épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal 65 l/f/nap 1.5. mint 1.4, de épületen belüli, lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel 80 l/f/nap 1.6. épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal és vízöblítéses WC-vel 95 l/f/nap 1.7. épületen belüli, lakásokon belüli vízcsapokkal, vízöblítéses WC-vel hagyományos ftés (fürdhengeres) fürdszobával 120 l/f/nap 1.8. mint 1.7, de hagyományos ftés helyett egyedi, éjszakai áramfelvételes vízmelegítvel 150 l/f/nap 1.9. mint 1.8, de központi melegvízellátással, illetleg nem korlátozott ftés egyedi vízmelegítvel 180 l/f/nap 2. házikert locsolás 1 l/m 2 /nap Az ingatlan beépítetlen területe, de legfeljebb az ingatlan terület 50 %-ának alapulvételével. 3. gépkocsi mosás (tömlvel) 400 l/szgk/hó 4. állatállomány itatása számos állatonként 40 l/db/nap 5. közkifolyókon fogyasztott víz átalány mennyisége 150 m-es körzetben lakók száma szerint 30 l/f/nap 6. a személyi tulajdonban álló vállalkozáson kívüli nyaralók, üdülk, házikertek esetében az I/1-3. pontokban megállapított átalány mennyiségek alapján évente összesen öt hónapra (május-szeptember hónapokra) kell a díjat felszámítani II. Közegészségügyi intézmények vízfogyasztásának figyelembe vehet átalány-mennyiségei 1. kórházak, szülotthonok betegágyanként 400 l/nap 2. kórházak, szülotthonok mosodaüzemmel betegágyanként 600 l/nap 3. szanatóriumok betegágyanként 200 l/nap 4. szanatóriumon mosodaüzemmel, dolgozóként további 120 l/nap

8 8 5. szakorvosi rendelintézetek, orvosi munkahelyenként 1750 l/nap 6. körzeti orvosi rendelk, orvosi munkahelyenként 450 l/nap 7. gyógyszertárak munkahelyenként 80 l/nap 8. szociális otthonok férhelyenként 210 l/nap 9. bölcsdék férhelyenként 135 l/nap 10. óvodák férhelyenként 90 l/nap III. Oktatási intézmények vízfogyasztásának figyelembe vehet átalány-mennyiségei 1. általános- és középiskolák, szakmunkásképz intézetek tantermenként 1.1. zuhanyzó nélkül 150 l/nap 1.2. zuhanyzóval 600 l/nap 2. napköziotthon gyermekenként 50 l/f/nap 3. diákétterem, menza 3.1. konyha nélkül csak ételmelegítéssel adagonként 50 l/nap 3.2. konyha étteremmel adagonként 120 l/nap 4. diákszálló étkeztetés nélkül bentlakóként 150 l/nap IV. Kulturális intézmények vízfogyasztásának figyelembe vehet átalány-mennyiségei 1. filmszínházak férhelyenként 8 l/nap 2. színházak férhelyenként 18 l/nap 3. kultúrházak 3.1. állandó üzemmel, büfével férhelyenként 22 l/nap 3.2. idszakos üzemmel, büfé nélkül férhelyenként 15 l/nap

9 9 4. közkönyvtárak, látogatónként 10 l/f/nap 5. múzeum, kiállítás látogatónként 8 l/f/nap V. Vendéglátás, üdültetés, elszállásolás vízfogyasztásának figyelembe vehet átalánymennyiségei 1. szállodák, üdülk ágyanként 1.1. egycsillagos 60 l/nap 1.2. kétcsillagos 90 l/nap 1.3. háromcsillagos 210 l/nap 1.4. négycsillagos 350 l/nap 1.5. ötcsillagos 500 l/nap 2. kemping férhelyenként 2.1. egycsillagos 50 l/nap 2.2. kétcsillagos 70 l/nap 2.3. háromcsillagos 100 l/nap 2.4. négycsillagos 200 l/nap 3. motel férhelyenként 150 l/nap 4. éttermek 4.1. melegkonyha étkeztetés nélkül 50 l/adag/nap 4.2. hidegkonyha étkeztetés nélkül 12 l/adag/nap 4.3. étterem konyha nélkül 75 l/adag/nap 4.4. étterem konyhával 90 l/adag/nap 5. italbolt, bisztro, cukrászda, eszpresszó vendégenként 4 l/nap

10 10 VI. Sportpályák vízfogyasztásának figyelembe vehet átalány-mennyiségei 1. sportolók létszáma szerint 30 l/f/nap 2. locsolás 3 l/m 2 /nap 3. befogadóképesség (közönség) szerint 3 l/f/nap VII. 1. iroda, hivatal 30 l/m 2 /nap 2. közterületek tisztántartása esetenként 2.1. burkolt közlekedési felületek locsolása 3 l/m a 2.1 alá nem tartozó utcák, parkolóhelyek locsolása 5 l/m zöld területek locsolása 3 l/m 2 A nem lakossági vízhasználó tulajdonában lév ingatlanok esetében az I. és V. fejezetben írt átalány-mennyiségek vízfogyasztásának díjmeghatározásánál idényjelleg használat esetén a tényleges használat idtartamára kell számítani. A I/1. pont alatti vízfogyasztást az állandó bejelentett lakosok, az I/6. pont alattit pedig a férhelyek száma szerint kell meghatározni. Az átalány-mennyiségek kiszámításához szükséges adatokat a szolgáltató jogosult évenként egy alkalommal a fogyasztótól bekérni. A csak idszakosan, valamint idszakonként változó igénybevétellel használt létesítmények figyelembe vehet átalányfogyasztását a II-III-IV., valamint a VI-VII. csoportokban a fogyasztó bevallása alapján számítható éves átlagos igénybevétel szerint kell a szolgáltatónak meghatározni. A fel nem sorolt és nem mért vízfogyasztások mennyiségét a szolgáltatónak mszakilag megalapozott számítással kell meghatároznia. Vita esetén bírósági eljárás kezdeményezhet.

4/1995. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet

4/1995. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet 4/1995. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz, valamint az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás

Részletesebben

Általános rendelkezések 1. 2

Általános rendelkezések 1. 2 Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése 3/1996. (II.15.) Kgy. sz. rendelete a közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város

Részletesebben

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.30.) önkormányzati rendelete a befogadóba nem vezetett háztartási szennyvíz begyűjtéséről

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.30.) önkormányzati rendelete a befogadóba nem vezetett háztartási szennyvíz begyűjtéséről Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.30.) önkormányzati rendelete a befogadóba nem vezetett háztartási szennyvíz begyűjtéséről Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t

T á r g y s o r o z a t Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. július 28. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: 16, d./ határozata: 94-104, Száma:

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2004. (II. 16.) ÖR.

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2004. (II. 16.) ÖR. C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2004. (II. 16.) ÖR. a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Záradék: Kihirdetés ideje:

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Drégelypalánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013.(XII. 17. önkormányzati r e n d e l e t e a helyi hulladékgazdálkodásról és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésének

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Kunpeszér Község Önkormányzatának 16/2005. (IV.15.)sz. r e n d e l e t e A szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Kunpeszér Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009. (II.17.) rendelete. a helyi hulladékgazdálkodásról

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009. (II.17.) rendelete. a helyi hulladékgazdálkodásról Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009. (II.17.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodásról Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 30/2004.(VII.14.) rendelete

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 30/2004.(VII.14.) rendelete Egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről, a szervezett kommunális szilárd és folyékony hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó rendelet 30/2004.(VII.14.) rendelet Balatonkenese Nagyközség

Részletesebben

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 4/2006. (III.03.) RENDELETE

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 4/2006. (III.03.) RENDELETE DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 4/2006. (III.03.) RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Derecske Város Képviselõ-testülete a helyi

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat képviselő-testületének 30/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat képviselő-testületének 30/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat képviselő-testületének 30/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a települési hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatási tevékenységről Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Inárcs Nagyközség

Részletesebben

A rendelet hatálya II. FEJEZET A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

A rendelet hatálya II. FEJEZET A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2013.(XII.02.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodásról és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésének kötelező

Részletesebben

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011.(X.5.) sz. önkormányzati rendelettel, valamint a 6/2010. (XII. 15.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 14/2005.(XII.21.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(III.3.) önkormányzati rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatások kötelező igénybevételéről Zákányszék

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék kezelésének kötelező közszolgáltatásáról Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

5/2012. (II.28) KT. rendelet. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

5/2012. (II.28) KT. rendelet. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról 5/2012. (II.28) KT. rendelet A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Báránd Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. (1) és

Részletesebben

Tolnanémedi Község Önkormányzata 10/2013. (XI.14.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról

Tolnanémedi Község Önkormányzata 10/2013. (XI.14.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Tolnanémedi Község Önkormányzata 10/2013. (XI.14.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Tolnanémedi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

../2015. (II..) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

../2015. (II..) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Kéthely Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2015. (II..) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E a nem közművel

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Pátka Község Önkormányzata 2/2014 (II.5.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 20/2009. (IX. 25.) RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Adony Város Önkormányzat Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1..

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012.(III. 02.) számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló kötelező közszolgáltatás szabályairól Lakitelek Önkormányzata a helyi

Részletesebben

Jogszabályok és elírások... 41. A bekötés elfeltételét képez víziközm-szolgáltatói hozzájáruláshoz szükséges terv... 42

Jogszabályok és elírások... 41. A bekötés elfeltételét képez víziközm-szolgáltatói hozzájáruláshoz szükséges terv... 42 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész... 3 I.1. Víziközm-szolgáltatóra vonatkozó adatok, tevékenység bemutatása... 3 I. 2. A szabályzat hatálya... 4 I.3.A szabályzat célja és kiadásának módja... 5 I.4. Fogalmi

Részletesebben

A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL SOPRONHORPÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 13/2004. (XII.16) RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Sopronhorpács Község Önkormányzatának

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 4/2000. (V. 01.) rendelete

MÁGOCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 4/2000. (V. 01.) rendelete MÁGOCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 4/2000. (V. 01.) rendelete A települési folyékony hulladék szippantott szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásokról Mágocs

Részletesebben

Hatályos: 2013. október 31-től

Hatályos: 2013. október 31-től Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010. (XII. 16) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról 13/2011.(XII.14.). 3/2012. (II.29.)

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki.

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki. EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 14/2004.(IV.30.) Rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 01/2005.(I.31.), a 2/2006.(I.26.) és 15/2006.(XI.30.) és 7/2007.(XI.22.) Rendelettel

Részletesebben

Balatonszabadi Önkormányzat Képviselı-testületének

Balatonszabadi Önkormányzat Képviselı-testületének Balatonszabadi Önkormányzat Képviselı-testületének 25/2009.(XII.18.), 24/2009.(IX.03.), 13/2008.(XI.20.), 16/2007.(XII.13.), 25/2006.(XI.30.), 21/2005. (XI.24.) és 17/2004.(XII.13.) rendelettel módosított

Részletesebben

FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK

FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK Pethőhenye Község Önkormányzatának 9/2012(V.7.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról (egységes szerkezetben a 2/2013(III.7.), a 15/2013(IX.23.)

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések

I. FEJEZET. Általános rendelkezések Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5 / 2009. (V.28.) rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról, valamint a szervezett köztisztasági

Részletesebben