MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 1/1998.(II.01.) Ök. számú RENDELETE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 1/1998.(II.01.) Ök. számú RENDELETE"

Átírás

1 MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/1998.(II.01.) Ök. számú RENDELETE a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági díjak megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről (egységes szerkezetben a 25/1998. (XII.31.) Ök. sz., 21/1999.(XII.31.) Ök. sz., 29/2000.(XII.29.) Ök. sz., 10/2001.(VI.1.) Ök. sz., 25/2001.(XII.29.) Ök. sz., 9/2003.(IV.1.) Ök. sz., 23/2004.(V.28.) Ök. sz., 10/2005.(III.31.), a 15/2005.(V.18.), a 16/2007.(VI.26.), a 23/2008.(VII.22.), a 12/2009.(VI.30.), a 16/2009.(XI.2.), az 5/2010.(II.22.) és a 14/2010.(VI.25.) rendeletekkel) Mátészalka Város Képviselő-testülete az Árak megállapításáról szóló többször módosított évi LXXXVII. törvény 7. -ában kapott felhatalmazása alapján a közüzemi vízműből ivóvízért, illetőleg közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági díjak megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről a következő rendeletet alkotja: I. fejezet Áralkalmazási feltételek 1. 1 A rendelet hatálya kiterjed Mátészalka Város közigazgatási területén a közüzemi víz és csatornamű üzemeltetését biztosító Szalka-Víz KFT (továbbiakban szolgáltató) és a szolgáltatást igénybevevő fogyasztókra, fogyasztói közösségekre és azok megbízottaira. 2. E rendelet alkalmazása szempontjából: (1) Lakossági fogyasztás: a.) az a vízhasználat, amikor a természetes személy a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvizet kizárólag ivó- és háztartási víz szükségletének kielégítése céljára használja fel, továbbá, b.) az a vízhasználat, amikor a természetes személy a lakásától műszakilag el nem különített telephelyén vállalkozást folytat, de a vállalkozási célú ivóvíz felhasználás a lakó-üdülő ingatlannak vízfogyasztásánál figyelembe vehető átalánymennyiségek mértékét nem haladja meg, továbbá 1 Módosította az 5/2010.(II.22.) rendelet. Hatályba lépett napján.

2 c.) az a vízhasználat, amikor a természetes személy ivó- és háztartási víz szükségletének kielégítése céljából kizárólag a közkifolyót használja. (2) Közületi fogyasztás: Az a vízfogyasztás, ami nem minősül lakossági fogyasztásnak. (3) Nem minősül közületi fogyasztásnak a lakáskezeléssel megbízott vállalkozások felé értékesített, valamint a távhőszolgáltatással foglalkozó vállalkozások felé értékesített vízfogyasztás, ha azok lakossági fogyasztásnak minősülő fogyasztói hely felé számlázzák tovább a víz- és csatorna használati díjat. (4) Fogyasztó: a.) az ingatlan tulajdonosa, b.) az ingatlant egyéb jogcímen használó, amennyiben a vízi közszolgáltatási szerződés nem a tulajdonossal, hanem vele jött létre. 3. (1) A Képviselő-testület a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és a közüzemi csatornamű szolgáltatásért Mátészalka Város közigazgatási területén fizetendő víz- és csatornadíjakat az 1. számú melléklet szerint állapítja meg. (2) A közkifolyókról és a közterületen lévő tűzcsapról (nem tűzoltási célra történő rendszeres igénybevétel esetén) fogyasztott víz díját Mátészalka Város Önkormányzata fizeti meg. A közkifolyók vizét háztartási szükségletük kielégítése céljára a közműves vízellátásba be nem kötött ingatlanok lakói vehetik rendszeresen igénybe. A közkifolyóknak és tűzcsapoknak nem háztartási vízszükséglet (pld. építkezés, gépkocsi mosás) kielégítése céljából történő igénybevételéhez a Közműves ivóvízellátásról, és a közműves szennyvíz elvezetésről szóló 38/1995.(IV.5.) Korm. rendelet (a továbbiakban Rendelet) 14. (2) bekezdésében foglaltak szerinti előzetes hozzájárulások beszerzése szükséges. A felhasznált víz díját ez esetben a hozzájárulást kérőnek kell megfizetni. 2 (3) A szolgáltató és a melegvíz szolgáltatást végző távhőszolgáltató megállapodása alapján a melegvíz előállításával felmerült hőszolgáltatás számlázására a Szalkatávhő KFT jogosult, az elfogyasztott vízmennyiség és annak csatorna használati díja számlázását közműves ivóvíz szolgáltatás melegítés céljára jogcímen a Szalka-Víz KFT végzi. A szolgáltatók közötti adatszolgáltatás módja és határidői a KFT-k között létrejött külön megállapodásban kerül leszabályozásra. 2 A bekezdést módosította az 5/2010.(II.22.) rendelet. Hatályba lépett napján. 2

3 4. Az 1. számú mellékletben megállapított díjat a szolgáltatónak a lakossági fogyasztás esetében olyan mértékben kell csökkentenie, amilyen mértékű önkormányzati támogatást a díj mérséklése céljából kap. 5. (1) A díj fizetésének alapjául szolgáló ivóvíz mennyiséget vízmérővel kell meghatározni. Az ingatlanon mért vízhasználat szempontjából a bekötési vízmérőn mért vízmennyiség az irányadó. A bekötési vízmérő és az elkülönített vízhasználatokat mérő mellékmérők fogyasztási különbözete a bekötési vízmérő szerinti fogyasztót terheli. (2) Ha a felszerelt vízmérő nem működik, vagy nem olvasható le, a szolgáltató a fogyasztott víz mennyiségét műszaki számítással, arányosítás útján határozza meg. Az arányosítás alapja az előző év azonos időszak. Ha az előző év azonos időszakában nem volt mérés vagy leolvasás, úgy az azt megelőző (vagy követő) időszaki fogyasztást kell figyelembe venni. (3) Ha arányosításra lehetőség nincs, (pl. új fogyasztó) a fogyasztást műszaki becsléssel, vagy általánnyal kell meghatározni. Az alkalmazható általány mennyiséget a 3. számú melléklet tartalmazza. (4) A csatornadíj alapja a mért szennyvíz mennyiség, mérés hiányában a csatornaműbe bekötött ingatlanon felhasznált teljes vízmennyiség, függetlenül attól, hogy annak beszerzése honnan történt. A vízmennyiség az (5-6) bekezdésben foglaltakon túl egyéb címen (bedolgozás, párolgás, szivárgás, elfolyás stb.) nem csökkenthető. Azon lakossági fogyasztó szennyvíz kibocsátását, akinek ingatlana a közcélú víziközmű hálózatba nincs bekötve, és szennyvíz mennyiség mérővel sem rendelkezik, a 3. sz. melléklet szerinti általány segítségével kell meghatározni. (5) Nem vehető figyelembe a szennyvíz mennyiségének meghatározásánál: az a szennyvízmennyiség, ami a vízügyi hatóság engedélye alapján önálló szennyvízelhelyező műben vagy befogadóban nyert elhelyezést; (6) Nem vehető figyelembe a szennyvíz mennyiségének meghatározásánál az a szennyvízmennyiség sem, amelynek a szennyvízelvezető műbe vezetését minőségi vagy egyéb okok miatt az illetékes hatóság megtiltotta, és elhelyezését a fogyasztó igazolta. Az elvezetett szennyvíz mérésével kapcsolatos kérdésekben egyebekben a Rendelet 24. -a irányadó. 3

4 6. (1) A vízmérők leolvasásának rendje: a vízmérők leolvasása a.) közületi (vállalkozások, intézmények) fogyasztás, és a mellékvízmérővel fel nem szerelt társasházak bekötési vízmérője esetén havonta, b.) A mellékvízmérővel felszerelt társasházak bekötési vízmérője, és a mellékvízmérők esetében két havonta, c.) nyaralók, zártkertek, és egyéb, csak az év egy meghatározott részében használt ingatlanok vízmérője esetében évente, d.) minden egyéb vízmérő esetén pedig félévenként történik. (2) A szolgáltató a szolgáltatás díjáról szolgáltatási helyenként, a vízmérők 1. bekezdés a.) c.) pontja szerinti leolvasást követően, míg a d.) pontban megemlített esetben havonként számlát bocsát ki, amely benyújtásakor válik esedékessé, és amelyet a fogyasztó a szerződésben meghatározott feltételekkel köteles kiegyenlíteni. A fizetési módban a fogyasztónak a szolgáltatóval kötött megállapodása az irányadó. (3) Az (1) bekezdés d.) pontja szerinti esetben a havonta kibocsátásra kerülő számla alapja a megelőző egy évben mért átlagfogyasztás időarányos része. A fogyasztó kérelmére, - ha kérelmében valószínűsíti, hogy az előző időszak átlagfogyasztása jelentősen eltér a tárgyidőszakban várható átlagfogyasztástól a tárgyidőszaki vízfogyasztás mértéke a fogyasztó, és a szolgáltató közös megállapodása alapján ettől eltérő módon is megállapítható. A leolvasást követő első számlázás alkalmával az előző leolvasási időszak alatt számlázott, és az ugyanezen időszak alatt ténylegesen elfogyasztott, (mért) vízmennyiség különbözetét a szolgáltatónak a fogyasztóval külön el kell számolni. Elszámoláskor a vízdíjban történt időközbeni módosulást időarányosan kell figyelembe venni. Ha az elszámolás alapján a fogyasztó javára mutatkozik különbözet, a különbözet összegével az aktuális vízdíjat csökkenteni, ha a szolgáltató javára mutatkozik különbözet, akkor pedig az aktuális vízdíjat növelni kell. (4) A fogyasztó a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül kifogással élhet a szolgáltatónál, amelynek a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettségre nincsen halasztó hatálya. (5) Ha a fogyasztó a díjat a jelen rendeletben, valamint a közszolgáltatási szerződésben rögzített feltételek szerint nem fizeti meg, mulasztásának következményeit a Rendelet 9. -a tartalmazza. 4

5 II. fejezet A közműves vízellátás és csatornázás szabályai 7. A szolgáltatásra a szolgáltatónak, és a fogyasztónak szerződést kell kötnie. Az írásba foglalt szerződés tartalmi elemeit, és a szerződéskötés módját a Rendelet 3. -a tartalmazza. 8. A bekötővezeték megépítéséhez, átalakításához és megszüntetéséhez a hatósági engedélyek mellett a szolgáltató írásbeli hozzájárulása is szükséges. A bekötéssel, és a hozzájárulás megadásával kapcsolatos egyéb kérdésekben a Rendelet 4., 5., 6., 11., 12. és 13. -ában foglaltak az irányadók. 9. A szolgáltató jogosult az ingatlanokon lévő házi ivóvíz hálózat, és a tűzoltási célt szolgáló külön vízvezeték hálózat (tüzivízhálózat) ellenőrzésére. Az ellenőrzéssel kapcsolatos kérdésekben a Rendelet 7. -ában foglaltak az irányadók. 10. A szolgáltatónak a szolgáltatási kötelezettsége és a szolgáltatás minőségéért való felelőssége a szolgáltatási pontig áll fenn. Ivóvízszolgáltatási pont: az ivóvíz bekötővezetéknek a fogyasztó felőli végpontja. A szolgáltatási kötelezettséggel, illetve a szolgáltatás műszaki okok miatti kimaradásával, szünetelésével, és a szolgáltató ezzel kapcsolatos értesítési kötelezettségével kapcsolatos kérdésekben a Rendelet 10. és 15. -ában foglaltak az irányadók. 11. A mellékvízmérőnek a házi vízhálózatba történő utólagos beépítéséhez, valamint leszereléséhez a szolgáltatónak, a mellékmérővel érintett ingatlan tulajdonosának, (ha az nem azonos a kérelmezővel) a bekötési vízmérő szerinti fogyasztó képviselőjének, valamint a bekötési vízmérőn át ellátott összes többi fogyasztónak a hozzájárulása is szükséges. A mellékvízmérőkkel kapcsolatos egyéb kérdésekben a Rendelet 18. -ában foglaltak az irányadók. 12. (1) A szolgáltató a tulajdonában levő vízmérőknek a mérésügyi jogszabályokban előírt időszakos hitelesítésről saját költségén köteles gondoskodni. 5

6 (2) A fogyasztó a szolgáltatótól a vízmérő működésének rendkívüli vizsgálatát és hitelesítését kérheti. A rendkívüli vizsgálat és hitelesítés, valamint az ehhez szükséges szerelési munkák költségei a fogyasztót terhelik. A költségeket a fogyasztó köteles megelőlegezni. 13. (1) A szennyvízelvezető törzshálózatba csak olyan összetételű szennyvíz vezethető be, amely a külön jogszabályokban előírtaknak megfelel, valamint az ott dolgozók testi épségét, egészségét nem veszélyezteti, továbbá a szennyvízelvezető és tisztító mű állagát nem károsítja, és berendezéseinek rendeltetésszerű működését nem akadályozza. (2) A szennyvízelvezető műbe csapadékvizet juttatni nem szabad. 14. A szennyvíz bekötővezeték létesítését és annak a már üzemelő szennyvíz törzshálózatba történő csatlakoztatását a szolgáltató köteles a megrendelő költségére elvégezni, vagy elvégeztetni. A szolgáltató előzetes hozzájárulásával a tulajdonos a bekötő csatornát az arra jogosult vállalkozóval is megépíttetheti. Ha a szennyvíz-kibocsátási hely térszint alatt helyezkedik el, visszaáramlás gátló berendezés létesítése, és használata kötelező. A megépült bekötővezeték beüzemeléséhez a szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. A szennyvíz bekötéssel kapcsolatos egyéb kérdésekben a Rendelet 21. és ában foglaltak az irányadók. III. fejezet Szabálysértések / Aki a szennyvezelvezető műbe csapadékvizet juttat, szabálysértést követ el, és tízezer forintig terjedő szabálysértési pénzbírsággal sújtható. 2./ Az 1./ pont szerinti pénzbírság ismételten is kiszabható a jogellenes állapot megszüntetéséig / Aki a tulajdonát képező, vagy az általa használt ingatlant a közcélú viziközmű hálózatba a jelen rendelet 8. -ával ellenkező módon köti, vagy kötteti be, vagy a szennyvízelvezető műbe a szolgáltató tudta nélkül, vagy amennyiben a beüzemeléshez a szolgáltató hozzájárulása nélkül juttat 6

7 szennyvizet, szabálysértést követ el, tízezer forintig terjedő szabálysértési pénzbírsággal sújtható. 2./ Az 1./ pont szerinti pénzbírság ismételten is kiszabható a jogellenes állapot megszüntetéséig. Vegyes és záró rendelkezések 17. (1) Ez a rendelet február 1-én lép hatályba. (2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti, a Közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatorna használatáért fizetendő legmagasabb hatósági díjak megállapításáról, és a díjalkalmazás feltételeiről szóló, többször módosított 13/1994.(VI.4.) Ök. számú rendelet 3 (3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK. irányelvének való megfelelést szolgálja. Mátészalka, január 21. Dr. Szilágyi Dénes sk. polgármester Dr. Kelemen Barnabás sk. jegyző Egységes szerkezetbe foglalta: Dr. Hadi Éva Önkormányzati és Jogi irodavezető július A 17. -t a (3) bekezdéssel kiegészítette a 16/2009.(XI.2.) rendelet. Hatályba lépett november 2. napján. 7

8 1. sz. melléklet 4 Mátészalka Város Képviselő-testületének 1/1998. (II.1.) Ök. számú rendeletéhez 1.) Ivóvíz díja: - mátészalkai lakos és önkormányzati intézmények 190 Ft/m³ + ÁFA - mátészalkai közület 212 Ft/ m³ + ÁFA 2.) Szennyvízelvezetési és tisztítási díj: - mátészalkai lakos és önkormányzati intézmények 181 Ft/ m³ + ÁFA - mátészalkai közület 235 Ft/ m³ + ÁFA 3.) A kéttényezős ivóvízdíj részét képező alapdíj mértékét Ivóvíz szolgáltatás igénybevétele esetén 13 mm Ø vízmérőnél 240,-Ft/fogyasztó/hó + ÁFA 20 mm Ø vízmérőnél 360,-Ft/fogyasztó/hó + ÁFA 25 mm Ø vízmérőnél 700,-Ft/fogyasztó/hó + ÁFA 50 mm Ø vízmérőnél 2.100,-Ft/fogyasztó/hó + ÁFA 80 mm Ø vízmérőnél 7.800,-Ft/fogyasztó/hó + ÁFA 100 mm Ø vízmérőnél ,-Ft/fogyasztó/hó + ÁFA 150 mm Ø vízmérőnél ,-Ft/fogyasztó/hó + ÁFA 4 Módosította a 25/1998. (XII.31.) Ök. sz., a 21/1999. (XII.31. Ök. sz., a 29/2000. (XII.29.) Ök. sz., a 10/2001. (VI.1.) Ök. sz., a 25/2001. (XII.29.) Ök. sz., a 9/2003. (VI.01.) Ök. sz., a 23/2004. (V.28.) Ök. sz., a 10/2005. (III.31.), a 15/2005. (V.18.) rendelet, a 16/2007.(VI.26.) rendelet, a 23/2008.(VII.22.), a 12/2009.(VI.30.) és a 14/2010.(VI.25.) rendelet. Hatályba lépett július 1. napján. 8

9 Szennyvízelvezetés szolgáltatás igénybevétele esetén 13 mm Ø vízmérőnél 240,-Ft/fogyasztó/hó + ÁFA 20 mm Ø vízmérőnél 360,-Ft/fogyasztó/hó + ÁFA 25 mm Ø vízmérőnél 700,-Ft/fogyasztó/hó + ÁFA 50 mm Ø vízmérőnél 2.100,-Ft/fogyasztó/hó + ÁFA 80 mm Ø vízmérőnél 7.800,-Ft/fogyasztó/hó + ÁFA 100 mm Ø vízmérőnél ,-Ft/fogyasztó/hó + ÁFA 150 mm Ø vízmérőnél ,-Ft/fogyasztó/hó + ÁFA Szolgáltató által beszállított folyékony hulladék fogadási és kezelési díja: 255 Ft/ m³ + ÁFA Egyéb beszállítók által átadott folyékony hulladék fogadási és kezelési díja: 400 Ft/ m³ + ÁFA A folyékony hulladék (szippantott szennyvíz) fogadásának és kezelésének díja 10,-Ft/ m³ környezetterhelési díjat tartalmaz. 9

10 Mátészalka Város Képviselő-testületének 1/1998. (II.1.) Ök. számú rendeletéhez 2. sz. melléklet I. Lakó-, üdülőingatlanok vízfogyasztásának, illetve szennyvíz kibocsátásának figyelembe vehető átalány-mennyiségei 1. Beépített ingatlanok (telkek) 1.1. udvari csappal 40 l/fő/nap 1.2. épületen belüli, de lakásokon kívüli közös vízcsappal 60 l/fő/nap 1.3. mint 1.2., de lakásokon kívüli közös vízöblítés WC-vel 75 l/fő/nap 1.4. épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal 85 l/fő/nap 1.5. mint 1.4., de épületen belüli, lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel 80 l/fő/nap 1.6. épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal és vízöblítéses WC-vel 95 l/fő/nap 1.7. épületeken belüli, lakásokon belüli vízcsapokkal, vízöblítéses WC-vel, hagyományos fűtésű /fürdőhengeres/ fürdőszobával 120 l/fő/nap 1.8. mint 1.7., de hagyományos fűtésű helyett egyedi, éjszakai áramfelvételes vízmelegítővel 150 l/fő/nap 1.9. mint a 1.8., de központi melegvízellátással, illetőleg nem korlátozott fűtésű egyedi vízmelegítővel 180 l/fő/nap 2. házikert locsolás 1 l/m 2 /nap Az ingatlan beépítetlen területe, de legfeljebb az ingatlan terület 50%-ának alapulvétele. 3. gépkocsimosás 400 l/szgk/hó 4. állatállomány itatása számos állatonként 40 l/db/nap 5. közkifolyókon fogyasztott víz átalány-mennyisége 150 m-es körzetben lakók száma szerint 30 l/fő/nap 6. a személyi tulajdonban álló vállalkozáson kívüli nyaralók, üdülők házikertek esetében I/1-3. pontokban megállapított átalány mennyiségek alapján és évente összesen öt hónapra /május-szeptember hónapokra/ kell az ivóvizet és csatornadíját felszámítani. 10

11 II. Közegészségügyi intézmények vízfogyasztásának, illetve szennyvíz kibocsátásának figyelembe vehető általány-mennyiségei 1. kórházak, szülőotthonok, betegágyanként 400 l/nap 2. kórházak, szülőotthonok, mosodaüzemmel, betegágyanként 600 l/nap 3. szanatóriumok, betegágyanként 200 l/nap 4. szanatóriumok, mosodaüzemmel, dolgozónként, további 120 l/nap 5. szakorvosi rendelőintézetek, orvosi munkahelyenként l/nap 6. körzeti orvosi rendelők, orvosi munkahelyenként 50 l/nap 7. gyógyszertárak, munkahelyenként 80 l/nap 8. szociális otthonok, férőhelyenként 10 l/nap 9. bölcsődék, férőhelyenként 35 l/nap 10. óvodák, férőhelyenként 90 l/nap III. Oktatási intézmények vízfogyasztásának figyelembe vehető átalány mennyiségei 1. általános és középiskolák, szakmunkásképző intézetek tantermenként 1.1. zuhanyzó nélkül 50 l/nap 1.2. zuhanyzóval 600 l/nap 2. napközi otthon gyermekenként 50 l/fő/nap 1. diákéttermek menza 3.1. konyha nélkül, csak étel melegítéssel, adagonként 50 l/nap 3.2. konyha étteremmel, adagonként 120 l/nap 2. diákszálló étkezés nélkül, bentlakóként 150 l/nap 11

12 IV. Kulturális intézmények vízfogyasztásának figyelembe vehető átalány mennyiségei 1. filmszínházak férőhelyenként 8 l/nap 2. színházak férőhelyenként 18 l/nap 3. kulturházak 3.1. állandó üzemmel, büfével, férőhelyenként 22 l/nap 3.2. időszakos üzemmel, büfé nélkül férőhelyenként 15 l/nap 4. kézikönyvtárak látogatók száma szerint 10 l/fő/nap 5. múzeum, kiállítás látogatók száma szerint 8 l/fő/nap V. Vendéglátás, üdültetés, elszállásolás vízfogyasztásának figyelembe vehető átalány-mennyiségei 1. szállodák, üdülők ágyanként 1.1. egycsillagos 60 l/nap 1.2. kétcsillagos 90 l/nap 1.3. háromcsillagos 210 l/nap 1.4. négycsillagos 350 l/nap 1.5. ötcsillagos 500 l/nap 2. kemping férőhelyenként 2.1. egycsillagos 50 l/nap 2.2. kétcsillagos 70 l/nap 2.3. háromcsillagos 100 l/nap 2.4. négycsillagos 200 l/nap 3. motel, férőhelyenként 4. éttermek 4.1. melegkonyha étkeztetés nélkül 50 l/adag/nap 4.2. hidegkonyha étkeztetés nélkül 12 l/adag/nap 4.3. étterem konyha nélkül 75 l/adag/nap 4.4. étterem konyhával 90 l/adag/nap 12

13 VI. Sportpályák vízfogyasztásának figyelembe vehető átalány-mennyiségei 1. sportolók létszáma szerint 30 l/fő/nap 2. locsolás 3 l/m 2 /nap 3. befogadóképesség (közönség) szerint 3 l/fő/nap VII. Egyéb vízfogyasztások figyelembe vehető átalány mennyiségei 1. iroda, hivatal 30 l/m 2 /nap 2. közületek tisztántartása, esetenként 2.1. burkolt közlekedési felületek locsolása 3 l/m a 2.1. alá nem tartozó utcák, parkolóhelyek locsolása 5 l/m zöld területek locsolása 3 l/m 2 Az ivóvíz és csatornadíját nem lakossági vízhasználó tulajdonában (kezelésében) lévő üdülők, idényszállók, táborok stb. vízfogyasztása után az idény (nyitástól zárásig) időtartamára kell felszámolni. Az 1/1-1/9 pont alatti vízfogyasztást az állandó bejelentett lakások, az 1/8. pont alattit pedig a férőhelyek száma szerint kell megállapítani. Az átalánymennyiség kiszámításához szükséges adatok az üzemelő évenként egyszer köteles a fogyasztótól bekérni. A csak időszakosan, valamint időszakonként változó igénybevétellel használt létesítmények figyelembe vehető átalány fogyasztását a II. III. IV., valamint a VI. VII. csoportok a fogyasztó bevallása alapján számítható éves átlagos igénybevétel szerint kell az üzemeltetőnek meghatározni. A fel nem sorolt és nem mért vízfogyasztások mennyiségét az üzemeltetőnek műszakilag megalapozott számítással kell meghatározni. Vita esetén bírósági eljárás kezdeményezhető. 13

14 VIII. a lakossági vízfogyasztás átalány-mennyiségeinek megállapítása az átlagostól eltérő körülmények esetén Ha az egyes lakossági fogyasztásnak konkrét körülményei (adottságai) nem mindenben felelnek meg az átalány-mennyiség megállapításánál alapul vett feltételeknek. (3. számú melléklet 1/ pontok) a fogyasztóra érvényes átalányt egyel alacsonyabb kategória szerint kell megállapítani. IV. I n d o k o l á s A kormány évben újraszabályozta a közműves ivóvízellátással, és a közműves szennyvízelvezetéssel kapcsolatos kérdéseket. Az ennek eredményeként létrejött 38/1995. (IV.5.) Korm. rendelet néhány olyan változást is tartalmaz, amely nehezen egyeztethető össze az önkormányzat jelenleg hatályos vízdíj rendeletével. Ezen túlmenően a Kormány rendelete tartalmaz néhány olyan kérdéskört is, amelyet eddig csak a jelenleg hatályos önkormányzati rendelet tartalmazott, és ezáltal felesleges szabályozási párhuzamosságok jöttek létre. A rendelettervezetben található új szabálysértési tényállás javaslatokat a gyakorlat kényszerítette ki. Gyakran előfordul ugyanis, hogy a lakosság a felszínen felgyülemlett csapadékvizet a szennyvízcsatornába engedi, és ezzel nagy esőzések idején, a csatornába kerülő megnövekedett mennyiségű víz visszaduzzadása által másoknak, - akik mélyebben fekvő területen laknak szennyvíz elöntéses károkat idéznek elő. (Ezzel kapcsolatban tudni kell azt, hogy Mátészalkán un. elválasztó és nem egyesített rendszerű szennyvíz csatorna hálózat épült, amely tehát csak a szennyvíz elvezetésére alkalmas, mert arra lett méretezve.) Ugyancsak veszélyes lehet az, ha valaki a szolgáltató hozzájárulása nélkül és ezáltal műszakilag nem ellenőrzött módon,- úgy köti be a saját ingatlanát a közműves ivóvíz hálózatba, hogy emiatt tisztítatlan kútvíz, pangó víz, vagy szennyvíz is a hálózatba kerül, mert ezzel a szolgáltatott víz minősége romlik, ami közegészségügyi problémák forrása is lehet. A rendelet mellékleteiben, így a jelenleg hatályos díjakban és az átalánynormákban nincs változás. 14

Rakamaz Város Önkormányzatának 7/1994. (V.26.) r e n d e l e t e

Rakamaz Város Önkormányzatának 7/1994. (V.26.) r e n d e l e t e Rakamaz Város Önkormányzatának 7/1994. (V.26.) r e n d e l e t e Az önkormányzati tulajdonú víziközmű által szolgáltatott ivóvíz, valamint szennyvíz-elvezetés, szennyvíztisztítás- és kezelés díjairól (egységes

Részletesebben

2/1994. /I.27./ számú rendelete. /A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg/

2/1994. /I.27./ számú rendelete. /A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg/ 41. NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/1994. /I.27./ számú rendelete A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról /A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg/ Az árak megállapításáról

Részletesebben

Fürged Község Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2004. (XII. 23.) számú önkormányzati rendelete

Fürged Község Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2004. (XII. 23.) számú önkormányzati rendelete Fürged Község Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2004. (XII. 23.) számú önkormányzati rendelete A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 17/2005. (X. 25.) rendelete

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 17/2005. (X. 25.) rendelete Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2005. (X. 25.) rendelete az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díj megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről

Részletesebben

Gyód község Önkormányzata Képviselőtestülete 5/2002(III.31.) sz. és 10/2003(XII.14) sz. rendeletekkel módosított 4/1994(VII.1.) sz. e. rendelete 1.

Gyód község Önkormányzata Képviselőtestülete 5/2002(III.31.) sz. és 10/2003(XII.14) sz. rendeletekkel módosított 4/1994(VII.1.) sz. e. rendelete 1. Gyód község Önkormányzata Képviselőtestülete 5/2002(III.31.) sz. és 10/2003(XII.14) sz. rendeletekkel módosított 4/1994(VII.1.) sz. e. rendelete az Önkormányzati tulajdonú viziközműből szolgáltatott ivóvíz,

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2003. (V.1.) önkormányzati rendelete a közüzemi ívóvízellátással és a közműves szennyvízelvezetéssel kapcsolatos díjak megállapításáról és a díjalkalmazás

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 1/1998. (III. 17.) sz. önkormányzati rendelete

PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 1/1998. (III. 17.) sz. önkormányzati rendelete PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 1/1998. (III. 17.) sz. önkormányzati rendelete Pilis nagyközség közüzemi vízmőbıl szolgáltatott ivóvízért és a közüzemi csatornamő használatáért fizetendı

Részletesebben

Módosította a 78/2001. (12. 20.) sz. Ör. 1. -a, mely hatályos 2002. január 1-től 2

Módosította a 78/2001. (12. 20.) sz. Ör. 1. -a, mely hatályos 2002. január 1-től 2 Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1996. évi 38 számú rendelete önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az önkormányzati tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2007. (XII. 21.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő víziközműből szolgáltatott ivóvíz, valamint az önkormányzati tulajdonú víziközmű

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 38/1996. (VI.29

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 38/1996. (VI.29 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 38/1996. (VI.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az önkormányzati tulajdonú közüzemi

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÓ-TESTÜLETÉNEK 16/2011.(VIII.01.) önkormányzati rendelete

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÓ-TESTÜLETÉNEK 16/2011.(VIII.01.) önkormányzati rendelete MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÓ-TESTÜLETÉNEK 16/2011.(VIII.01.) önkormányzati rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb

Részletesebben

65/2005. (XII.21.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

65/2005. (XII.21.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének AZ ÍVÓVÍZ DÍJÁNAK, A SZENNYVÍZELVEZETÉS, SZENNYVÍZTISZTÍTÁS ÉS KEZELÉS DÍJÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ a 10/2006. (I.31.), 52/2006. (XII.20.) 19/2007. (V.22.),

Részletesebben

1. 1. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott díjak általános forgalmi adót nem tartalmaznak. 1/A. 2

1. 1. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott díjak általános forgalmi adót nem tartalmaznak. 1/A. 2 Algyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/1997. (XII.31.) Önkormányzati rendelete a vízi közműből szolgáltatott ivóvíz és a vízi közművek által biztosított szennyvízelvezetés legmagasabb hatósági

Részletesebben

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért-, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról,

Részletesebben

- lakosság 181.-Ft/m 3 - önkormányzatok és intézményeik 181.-Ft/m 3 - közület 205.-Ft/m 3

- lakosság 181.-Ft/m 3 - önkormányzatok és intézményeik 181.-Ft/m 3 - közület 205.-Ft/m 3 TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XII. 23.) rendelete Tét városban fizetendő ivóvíz- és szennyvízelvezetés díjáról, valamint a környezetterhelési díjról Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet alkalmazási köre 1..

A rendelet alkalmazási köre 1.. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2004.(VII.12.) rendelete az önkormányzati tulajdonú közüzemű vízműből szolgáltatott ivóvízért és a közüzemű csatornamű használatáért fizetendő

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2010.(XI.26.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról. A rendelet hatálya 1.

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2010.(XI.26.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról. A rendelet hatálya 1. 1 Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2010.(XI.26.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányról

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat 5/2009. (II. 26.) SKKT. r e n d e l e t e

Sonkád Községi Önkormányzat 5/2009. (II. 26.) SKKT. r e n d e l e t e Sonkád Községi Önkormányzat 5/2009. (II. 26.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzati tulajdonú vízműből szolgáltatott ivóvízért és az önkormányzati tulajdonú közüzemű csatornahálózatért fizetendő díjak

Részletesebben

SÁRSZENTLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 19/2008. (XI. 27.) ÖR. RENDELETE

SÁRSZENTLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 19/2008. (XI. 27.) ÖR. RENDELETE SÁRSZENTLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 19/2008. (XI. 27.) ÖR. RENDELETE A KÖZÜZEMI VÍZMŰBŐL SZOLGÁLTATOTT IVÓVÍZÉRT FIZETENDŐ DÍJAKRÓL (Egységes szerkezetben a módosítására megalkotott

Részletesebben

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2011. (XII. 15.) számú rendelete

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2011. (XII. 15.) számú rendelete Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (XII. 15.) számú rendelete A közüzemi Víz- ~S csatornaszolgáltatási díj megállapításáról Szajol Község Önkormányzata, az árak megállapításáról

Részletesebben

Kivonat. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II. 16.) Önk. rendelete

Kivonat. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II. 16.) Önk. rendelete Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2009. február 12-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.

Részletesebben

A rendelet hatálya. Hatósági ármegállapítás. (1) A szolgáltatás díjai, mint legmagasabb hatósági díjak 2009. január 1.

A rendelet hatálya. Hatósági ármegállapítás. (1) A szolgáltatás díjai, mint legmagasabb hatósági díjak 2009. január 1. Zsadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2003. (XI. 28.) ÖR. sz. rendelete az ivóvíz-ellátási szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről Zsadány Község Képviselő-testülete

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 16/2010.(XII.15.) r e n d e l e t e. a közüzemi víz- és csatornaszolgáltatási díj megállapításáról

ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 16/2010.(XII.15.) r e n d e l e t e. a közüzemi víz- és csatornaszolgáltatási díj megállapításáról ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 16/2010.(XII.15.) r e n d e l e t e a közüzemi víz- és csatornaszolgáltatási díj megállapításáról Újszász Város Önkormányzata az árak megállapításáról rendelkező 1990. évi LXXXVII.

Részletesebben

v í z d í j a k r ó l

v í z d í j a k r ó l RAJKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2010. (XII. 17.) Önkormányzati. rendelet a v í z d í j a k r ó l Rajka község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többszörösen

Részletesebben

(3) Az alapdíjat a mellékmérők esetében fogyasztónként, főmérős fogyasztók esetében bekötésenként kell fizetni.

(3) Az alapdíjat a mellékmérők esetében fogyasztónként, főmérős fogyasztók esetében bekötésenként kell fizetni. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 22/2004.(IV.15.) Kgy. rendelete a víziközműből szolgáltatott ivóvíz és a víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés legmagasabb hatósági díjának megállapításáról

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2006. (VIII. 30.) rendelete a víz- és csatornadíj hatósági árának megállapításáról

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2006. (VIII. 30.) rendelete a víz- és csatornadíj hatósági árának megállapításáról Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2006. (VIII. 30.) rendelete a víz- és csatornadíj hatósági árának megállapításáról Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az árak megállapításáról

Részletesebben

1 1. A szolgáltató által alkalmazható legmagasabb hatósági díjtételek Pócsmegyer község közigazgatási területén: 2 a) Fővárosi Vízművek Zrt.

1 1. A szolgáltató által alkalmazható legmagasabb hatósági díjtételek Pócsmegyer község közigazgatási területén: 2 a) Fővárosi Vízművek Zrt. PÓCSMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2001. (XII. 12.) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz, valamint az Önkormányzati tulajdonú víziközmű által

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 20/2011. (XII.21.) r e n d e l e t e. a közüzemi víz- és csatornaszolgáltatási díj megállapításáról

ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 20/2011. (XII.21.) r e n d e l e t e. a közüzemi víz- és csatornaszolgáltatási díj megállapításáról ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 20/2011. (XII.21.) r e n d e l e t e a közüzemi víz- és csatornaszolgáltatási díj megállapításáról Újszász Város Önkormányzata az árak megállapításáról rendelkező 1990. évi LXXXVII.

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 4/2006.(IX.01.) önkormányzati rendelete A víz- és csatornadíj hatósági árának megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

Beled Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011.(XII.22.) önkormányzati rendelete a 2012. évben fizetendő víz- és csatornadíj mértékéről

Beled Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011.(XII.22.) önkormányzati rendelete a 2012. évben fizetendő víz- és csatornadíj mértékéről Beled Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011.(XII.22.) önkormányzati rendelete a 2012. évben fizetendő víz- és csatornadíj mértékéről Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Árak

Részletesebben

10/1995.(XI.27.) kt.sz. rendelete. a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995.(IV.5.) Korm.r. végrehajtásához 1..

10/1995.(XI.27.) kt.sz. rendelete. a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995.(IV.5.) Korm.r. végrehajtásához 1.. 10/1995.(XI.27.) kt.sz. rendelete a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995.(IV.5.) Korm.r. végrehajtásához 1.. Tarany község közigazgatási területén a közműves ivóvízellátásról

Részletesebben

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2004. (III. 1.) ÖK. számú r e n d e l e t e

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2004. (III. 1.) ÖK. számú r e n d e l e t e ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2004. (III. 1.) ÖK. számú r e n d e l e t e önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjról (egységes szerkezetben)

Részletesebben

Ózd város Önkormányzatának 6/1994. (III. 12.) sz. rendelete a víz- és csatornadíj megállapításáról (egységes szerkezetben)

Ózd város Önkormányzatának 6/1994. (III. 12.) sz. rendelete a víz- és csatornadíj megállapításáról (egységes szerkezetben) Ózd város Önkormányzatának 6/1994. (III. 12.) sz. rendelete a víz- és csatornadíj megállapításáról (egységes szerkezetben) Módosító rendeletek: - 3/1995. (III. 01.) sz. rendelet, - 2/1996. (I. 17.) sz.

Részletesebben

Értelmező rendelkezések

Értelmező rendelkezések Izmény Község Önkormányzatának 14/2007. (XII. 20.) számú rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról (a módosításokkal egységes

Részletesebben

A rendelet hatálya. Hatósági ármegállapítás. A fogyasztó és a közszolgáltató közötti jogviszony

A rendelet hatálya. Hatósági ármegállapítás. A fogyasztó és a közszolgáltató közötti jogviszony Szarvas Város Önkormányzat képviselő-testületének 22/2010. (XII. 30.) önkormányzati rendelete az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes

Részletesebben

Ö N K O R M Á N Y Z AT I TULAJ D O N Ú K Ö Z Ü Z E M I D Í J A K R Ó L. 1. Általános rendelkezések.

Ö N K O R M Á N Y Z AT I TULAJ D O N Ú K Ö Z Ü Z E M I D Í J A K R Ó L. 1. Általános rendelkezések. S O N K Á D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z ATA K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 18/ 2 0 11. ( X. 1 7. ) ö n k o r m á n y z a t i re n d e l e t e A Z Ö N K O R M Á N Y Z AT I T U L A J D O

Részletesebben

A rendelet hatálya. Hatósági díjmegállapítás

A rendelet hatálya. Hatósági díjmegállapítás 1 Lakitelek Nagyközség Képviselő-testületének 20/2006./IX.28./ rendelete a vízdíj hatósági árának megállapításáról Lakitelek Nagyközség Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 1990.évi LXXXVII.

Részletesebben

3. Fogalom meghatározás. (1) Települési szennyvíz: háztartási vagy háztartási, és ipari szennyvíz és/vagy csapadékvíz keveréke.

3. Fogalom meghatározás. (1) Települési szennyvíz: háztartási vagy háztartási, és ipari szennyvíz és/vagy csapadékvíz keveréke. TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2011. (XII. 22.) rendelete Tét városban fizetendő ivóvíz- és szennyvízelvezetés díjáról, valamint a környezetterhelési díjról Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Talajterhelési díj helyi szabályairól

Talajterhelési díj helyi szabályairól Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 24/2015.(XI.26.) önkormányzati RENDELETE Talajterhelési díj helyi szabályairól Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról

Részletesebben

HIDEGSÉG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2003.(XII. 15.) RENDELETE

HIDEGSÉG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2003.(XII. 15.) RENDELETE HIDEGSÉG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2003.(XII. 15.) RENDELETE az ívóvízellátás, valamint szennyvízelvezetés, és tisztítás díjainak meghatározásáról és az áralkalmazási feltételekről Az árak megállapításáról

Részletesebben

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (XII.20.) számú rendelete a vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (XII.20.) számú rendelete a vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (XII.20.) számú rendelete a vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről (módosítással egységes szerkezetben) Kistolmács Község Önkormányzatának

Részletesebben

2. 1. Módosította az 56/2011.(XII.29.) rendelet 1. -a. Hatályos 2012. január 1. napjától.

2. 1. Módosította az 56/2011.(XII.29.) rendelet 1. -a. Hatályos 2012. január 1. napjától. 42/2003.(XII.18.)Ör. sz. rendelet Az ivóvízszolgáltatás és szennyvízelvezetési szolgáltatás legmagasabb hatósági díjának megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételeiről (egységes szerkezetben a

Részletesebben

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének. 25/2004.(VII.14.) rendelete

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének. 25/2004.(VII.14.) rendelete Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 25/2004.(VII.14.) rendelete az önkormányzati tulajdonú közüzem vízmbl szolgáltatott ivóvízért és a közüzem csatornam használatáért fizetend

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzati Képviselő-testületének. A vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről szóló

Nagybakónak Község Önkormányzati Képviselő-testületének. A vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről szóló Nagybakónak Község Önkormányzati Képviselő-testületének A vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről szóló 3. számú egységes szerkezetben a 15/2007.(XII.13.), 7/2008. (XII.29.),

Részletesebben

PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16./2011. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16./2011. (XII. 20.) önkormányzati rendelete PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16./2011. (XII. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvízdíj, és az önkormányzati tulajdonú víziközmű által

Részletesebben

BUJ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2003./XII.15./KT.sz R E N D E L E T E

BUJ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2003./XII.15./KT.sz R E N D E L E T E BUJ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2003./XII.15./KT.sz R E N D E L E T E a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági díjak

Részletesebben

A szolgáltatás díja 2. 1

A szolgáltatás díja 2. 1 Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2003.(XII.20.) K.t. rendelete az ivóvízellátás, valamint szennyvízelvezetés, és tisztítás díjainak meghatározásáról és az áralkalmazási feltételekről

Részletesebben

Általános rendelkezés

Általános rendelkezés Kunsziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete az ivóvíz-szolgáltatás és szennyvízcsatorna-használat díjának megállapításáról Kunsziget Község Önkormányzatának

Részletesebben

PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 6/2010. (XII. 15.) ÖKR rendelete

PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 6/2010. (XII. 15.) ÖKR rendelete PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2010. (XII. 15.) ÖKR rendelete az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvízdíj, és az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés,

Részletesebben

(8) A vízszolgáltató jogosult a fogyasztók vízmérőjét ellenőrizni, amennyiben az a díjmegállapítás alapjául szolgál.

(8) A vízszolgáltató jogosult a fogyasztók vízmérőjét ellenőrizni, amennyiben az a díjmegállapítás alapjául szolgál. Újudvar községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2006.(XII.15.) számú rendelete a víz-és csatornadíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről Újudvar község Képviselő-testülete

Részletesebben

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010.(XII. 13.) rendelete

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010.(XII. 13.) rendelete JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010.(XII. 13.) rendelete az önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvíz díjának, és az önkormányzati tulajdonú vízi közüzemű által biztosított

Részletesebben

Tiszabercel Község Önkormányzati Képviselő-testületének (XII. 1.) RENDELETE

Tiszabercel Község Önkormányzati Képviselő-testületének (XII. 1.) RENDELETE Tiszabercel Község Önkormányzati Képviselő-testületének 14 2009. (XII. 1.) RENDELETE a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági

Részletesebben

A RENDELET HATÁLYA HATÓSÁGI ÁRMEGÁLLAPÍTÁS

A RENDELET HATÁLYA HATÓSÁGI ÁRMEGÁLLAPÍTÁS Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2008. (XII. 16.)önkormányzati rendelete AZ IVÓVÍZ - ELLÁTÁSI ÉS SZENNYVÍZ-ELVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS DÍJAINAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2008. (XII.12.) rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2008. (XII.12.) rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2008. (XII.12.) rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról. Az árak megállapításáról szóló, az 1993. évi CIV. törvénnyel

Részletesebben

KIVONAT. Tiszabercel Község Önkormányzati Képviselő-testületének, december 14- én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Tiszabercel Község Önkormányzati Képviselő-testületének, december 14- én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Tiszabercel Község Önkormányzati Képviselő-testületének, 2010. december 14- én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tiszabercel Község Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2010. (XII. 15.) önkormányzati

Részletesebben

Egységes szerkezetben IV.

Egységes szerkezetben IV. Nagyrécse Község Önkormányzati Képviselőtestületének a víz- és csatornadíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről szóló *6/2010.(XII.10.) sz. r., a 14/2009.(XII.22.) sz. r., a 12/2007.

Részletesebben

KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2008.(XII.16.) SZ. R E N D E L E T E* AZ IVÓVÍZDÍJRÓL

KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2008.(XII.16.) SZ. R E N D E L E T E* AZ IVÓVÍZDÍJRÓL KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2008.(XII.16.) SZ. R E N D E L E T E* AZ IVÓVÍZDÍJRÓL Kötegyán Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény

Részletesebben

Nyírmihálydi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008. (I. 01.) r e n d e l e t e

Nyírmihálydi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008. (I. 01.) r e n d e l e t e Nyírmihálydi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008. (I. 01.) r e n d e l e t e Az Önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított ivóvíz, szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és -kezelés

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló

Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2007.(V1. 28.) rendelete a víz és csatornadíj hatósági árának megállapításáról szóló 21/2006. ( VIII. 30.) számű rendelet módosításáról Dunavecse

Részletesebben

sz. rendelete a vízdíi hatósági árának megállapításáról

sz. rendelete a vízdíi hatósági árának megállapításáról Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének sz. rendelete a vízdíi hatósági árának megállapításáról Ezen rendelet 2006. szeptember 1 1 -én kihirdetésre került. Biczók Mihály s.k. jegyző

Részletesebben

Egységes szerkezetben

Egységes szerkezetben Piliscsaba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2008. (XII.22.) rendelete Piliscsaba Nagyközség Önkormányzata által biztosított csatornaszolgáltatás díjának megállapításáról Egységes szerkezetben

Részletesebben

1. számú melléklet. nem lakosság. Gelse Község Önkormányzatára vonatkozó 2012. évi díjak:

1. számú melléklet. nem lakosság. Gelse Község Önkormányzatára vonatkozó 2012. évi díjak: 1. számú melléklet Gelse Község Önkormányzatára vonatkozó 2012. évi díjak: Alapdíj főmérő esetén Alapdíj főmérő esetén Ivóvíz szolgáltatás után Szennyvízelvezetés után átmérő Ft/hó/mérő + Áfa Ft/hó/mérő

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Egységes szerkezetbe foglalva. Lezárva 2011. február 25. Murakeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2006.(XII. 15.) számú rendelete a víz- és csatornadíjak megállapításáról, a számlázás

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász

Részletesebben

ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2009. (XII.16.)

ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2009. (XII.16.) ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2009. (XII.16.) Ör. r e n d e l e t e a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 47/2008. (XI.28.) önkormányzati rendelete a vízgazdálkodási közfeladatok ellátásáról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 47/2008. (XI.28.) önkormányzati rendelete a vízgazdálkodási közfeladatok ellátásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 47/2008. (XI.28.) önkormányzati rendelete a vízgazdálkodási közfeladatok ellátásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Kiskunfélewháu Várog Önkormányzata Képviselő-testületének c es 11 k

Kiskunfélewháu Várog Önkormányzata Képviselő-testületének c es 11 k HIU.KKFH. 36 76 462252 PAGE: 1 a va- Kiskunfélewháu Várog Önkormányzata Képviselő-testületének c es 11 k 41/2001. (XII.06,) rendelete csatornadíj hatósági árának megállapításáról szóló 21/2007. (VI-26.)

Részletesebben

Irattári példány. 1. számú módosítás

Irattári példány. 1. számú módosítás 1. számú módosítás Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testületének módosított, egységes szerkezetbe foglalt 13/2006./IX.14./ sz. rendelete a vízdíj hatósági árának megállapításáról Irattári példány

Részletesebben

Hollád Község Önkormányzatána Képviselő-testülete 16/2011./XI.28./önkormányzati rendelete a szennyvízcsatornaszolgáltatás 2012.

Hollád Község Önkormányzatána Képviselő-testülete 16/2011./XI.28./önkormányzati rendelete a szennyvízcsatornaszolgáltatás 2012. Hollád Község Önkormányzatána Képviselő-testülete 16/2011./XI.28./önkormányzati rendelete a szennyvízcsatornaszolgáltatás 2012.évi díjáról Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többszörösen

Részletesebben

Vízszol 'áltatás ALAPDÍJ Ft/hó Vízmérő mérete

Vízszol 'áltatás ALAPDÍJ Ft/hó Vízmérő mérete Felsólajos Község Önkormányzata Képviseló-testületének 10/2007. (V1.27.) rendelete az önkormányzati tulajdonú vízi közmíi által szolgáltatott ivóvíz legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és a díjalkalmazás

Részletesebben

Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011./XI.28./önkormányzati rendelete az ivóvíz 2012.évi díjáról

Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011./XI.28./önkormányzati rendelete az ivóvíz 2012.évi díjáról Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011./XI.28./önkormányzati rendelete az ivóvíz 2012.évi díjáról Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többszörösen módosított 1990.évi

Részletesebben

Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2009.(I.30.) önkormányzati rendelete

Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2009.(I.30.) önkormányzati rendelete Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009.(I.30.) önkormányzati rendelete az ivóvíz-ellátási szolgálatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről Csabacsűd

Részletesebben

Hgyész Nagyközség Önkormányzat Képvisel-testületének

Hgyész Nagyközség Önkormányzat Képvisel-testületének Hgyész Nagyközség Önkormányzat Képvisel-testületének 9/2008. (XI.27.) számú r e n d e l e t e A VEZETÉKES IVÓVÍZDÍJ, VALAMINT A TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉK KEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

A rendelet hatálya. 3. Szerződő felek: Albertirsa Város Önkormányzat Víziközmű Üzemeltető Intézménye és a fogyasztó.

A rendelet hatálya. 3. Szerződő felek: Albertirsa Város Önkormányzat Víziközmű Üzemeltető Intézménye és a fogyasztó. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2007. (XII. 21.) számú rendelete, a 40/2008. (XII.19.), a 26/2009. (XII.04.) és a 34/2011. (XII.16.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 15/2002.(XII.12.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért,illetőleg a közüzemi

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 33/2011. (XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a vízszolgáltatások szabályairól és díjáról

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 33/2011. (XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a vízszolgáltatások szabályairól és díjáról SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 33/2011. (XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a vízszolgáltatások szabályairól és díjáról 1 Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2008.(XI.29.) sz. rendelete

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2008.(XI.29.) sz. rendelete SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2008.(XI.29.) sz. rendelete AZ IVÓVÍZ - ELLÁTÁSI ÉS SZENNYVÍZ-ELVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS DÍJAINAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK EGYES KÉRDÉSEIRŐL

Részletesebben

14/2009. (XII.11.) RENDELETE. Az ivóvíz- és csatorna-szolgáltatási díjak megállapításáról

14/2009. (XII.11.) RENDELETE. Az ivóvíz- és csatorna-szolgáltatási díjak megállapításáról 2. sz. melléklet RAVAZD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 14/2009. (XII.11.) RENDELETE. Az ivóvíz- és csatorna-szolgáltatási díjak megállapításáról Ravazd Község Önkormányzata a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló

Részletesebben

Jármi község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete. a talajterhelési díjról

Jármi község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete. a talajterhelési díjról Jármi község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003.

Részletesebben

NEMESKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 23/2005. (XII. 30.) Az ivóvízellátás díjának meghatározásáról és az áralkalmazási feltételekről

NEMESKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 23/2005. (XII. 30.) Az ivóvízellátás díjának meghatározásáról és az áralkalmazási feltételekről NEMESKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2005. (XII. 30.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Az ivóvízellátás díjának meghatározásáról és az áralkalmazási feltételekről a 15/2006.(XII.20.)

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Díjfizetési kötelezettség. 4. Talajterhelési díj alapja

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Díjfizetési kötelezettség. 4. Talajterhelési díj alapja ŐRBOTTYÁN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2010. (XI. 30.) számú önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról (egységes szerkezetben a 14/2013. (VII. 23.) önkormányzati rendelettel)

Részletesebben

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (VIII. 30.) ÖK. RENDELETE

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (VIII. 30.) ÖK. RENDELETE MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (VIII. 30.) ÖK. RENDELETE A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás használatáért fizetendő legmagasabb

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 22/2004. (IX. 22.) számú rendelete a talajterhelési díjról egységes szerkezetben a 11/2005. (IV.27.) sz. ör. rendelettel Lábatlan Város Önkormányzatának

Részletesebben

A vízi közműből szolgáltatott ivóvíz, továbbá csatornamű révén szolgáltatott szennyvízelvezetés, - tisztítás és kezelés szolgáltatás egységenként:

A vízi közműből szolgáltatott ivóvíz, továbbá csatornamű révén szolgáltatott szennyvízelvezetés, - tisztítás és kezelés szolgáltatás egységenként: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2007. (XII.13.) sz. rendelete a helyi közüzemi ivóvízdíj és csatornadíj megállapításáról a 25/2008. (XII.19.) 28/2009. (XII.17.) sz. a 25/2010. (XII.16.)

Részletesebben

A vízdíj hatosagł aranak megállapításáról szóló 4/2007. (1.24.) rendelet módosításáról

A vízdíj hatosagł aranak megállapításáról szóló 4/2007. (1.24.) rendelet módosításáról Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2007. (VI.27.) rendelete A vízdíj hatosagł aranak megállapításáról szóló 4/2007. (1.24.) rendelet módosításáról Ezen képviselő-testület kihirdetésének

Részletesebben

4/1995. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet

4/1995. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet 4/1995. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz, valamint az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás

Részletesebben

13/201Ó.(XII.7.)önkormányzati rendelete a csatorhszügúłtxtús-fiatúságł árának megállapításáról szóló módosításáról

13/201Ó.(XII.7.)önkormányzati rendelete a csatorhszügúłtxtús-fiatúságł árának megállapításáról szóló módosításáról Víz- Kunpeszér Község;Önkormányzata Képvis 13/201Ó.(XII.7.)önkormányzati rendelete a csatorhszügúłtxtús-fiatúságł árának megállapításáról szóló módosításáról Kunpeszér község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 34/2007. (XII.20.) sz. A csatornaszolgáltatás hatósági árának megállapításáról

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 34/2007. (XII.20.) sz. A csatornaszolgáltatás hatósági árának megállapításáról 34/2007.(XII.20.) sz. rendelet A csatornaszolgáltatás hatósági árának megállapításáról Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2007. (XII.20.) sz. rendelete A csatornaszolgáltatás hatósági

Részletesebben

Új felhasználási hely kialakítása esetén a Felhasználó a teljes tárgyhavi alapdíjat köteles megfizetni.

Új felhasználási hely kialakítása esetén a Felhasználó a teljes tárgyhavi alapdíjat köteles megfizetni. Szolgáltatás ellenértékének elszámolása Az igénybevett víziközmű-szolgáltatás számlázása A jelen pontban szabályozottak tekintetében a Felhasználó alatt a Felhasználót, az Elkülönített Vízhasználót és

Részletesebben

b) helyi önkormányzati fenntartású intézmények, polgármesteri hivatal vízfogyasztása nettó 192,-Ft/m 3 + ÁFA összege.

b) helyi önkormányzati fenntartású intézmények, polgármesteri hivatal vízfogyasztása nettó 192,-Ft/m 3 + ÁFA összege. NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/994. (V..) rendelete (/003. (XII.7.), /004. (I.8.), 3/004. (XII. 5.), 7/006. (XII.06.), /007. (VII.4.), 9/008. (IV..), a 9/008. (V.8.), a 8/008. (XII.7.),

Részletesebben

VÖLCSEJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 27/2005. ( XII. 30.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

VÖLCSEJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 27/2005. ( XII. 30.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e VÖLCSEJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2005. ( XII. 30.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Az ívóvizellátás, valamint szennyvízelvezetés és - tisztítás díjainak meghatározásáról

Részletesebben

az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról

az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról 47/1999. (XII. 28.) KHVM rendelet az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról 2011.02.16 2011.12.23

Részletesebben

az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról

az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról 47/1999. (XII. 28.) KHVM rendelet az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő akról 2010.01.01 2011.02.15 11

Részletesebben

Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. (II.20.) önkormányzati rendelete a közkifolyók használatának rendjéről

Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. (II.20.) önkormányzati rendelete a közkifolyók használatának rendjéről Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. (II.20.) önkormányzati rendelete a közkifolyók használatának rendjéről Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

109. EGYSÉGES SZERKEZET

109. EGYSÉGES SZERKEZET 109. EGYSÉGES SZERKEZET Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testület 62/2011. (XII. 20.) ÖR, 3/2011. (I. 26.) ÖR, 58/2010. (XII. 15.) ÖR, 2/2010. (II. 10.) ÖR, 40/2009. (XII. 16.) ÖR, 61/2008. (XII.

Részletesebben

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 14/2000.(XII.27.) ÖKT számú R E N D E L E T E

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 14/2000.(XII.27.) ÖKT számú R E N D E L E T E MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2000.(XII.27.) ÖKT számú R E N D E L E T E Mosonszolnok Község Önkormányzat tulajdonában lévő víziközműből ivóvízért és csatornahasználatért fizetendő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő- testületének 2015. augusztus 06-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő- testületének 2015. augusztus 06-i rendkívüli ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf. 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról

az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról 6. 0. 6. MHK Jogszabály szolgáltatás 47/999. (XII. 8.) KHVM rendelet az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő

Részletesebben

(3) A Zalavíz Zrt. ügyfélszolgálati irodájának címe: Zalaegerszeg, Stadion u. 6.

(3) A Zalavíz Zrt. ügyfélszolgálati irodájának címe: Zalaegerszeg, Stadion u. 6. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 47/2008. (XI.28.) önkormányzati rendelete a vízgazdálkodási közfeladatok ellátásáról, valamint a közműves ivóvízellátás és szennyvízelvezetés díjának megállapításáról

Részletesebben

5.. 6.. 7.. Sárrétudvari, 2014. augusztus 28. A kihirdetés dátuma: 2014. augusztus 28. Gyengéné dr. Lévai Adrienn s.k. jegyző

5.. 6.. 7.. Sárrétudvari, 2014. augusztus 28. A kihirdetés dátuma: 2014. augusztus 28. Gyengéné dr. Lévai Adrienn s.k. jegyző Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 8/2014.(VIII.28.) önkormányzati rendelete a közkifolyós vízhasználatról, a vízhasználat díjának megfizetéséről Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben