HÍRMONDÓ KATOLIKUS Szeptember. Üdvösségünk eszközei: a szentségek Az egyházi rend (II. RÉSZ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÍRMONDÓ KATOLIKUS. 2009. Szeptember. Üdvösségünk eszközei: a szentségek Az egyházi rend (II. RÉSZ)"

Átírás

1 KATOLIKUS HÍRMONDÓ Szeptember Üdvösségünk eszközei: a szentségek Az egyházi rend (II. RÉSZ) Isten népe zarándokút, tehát belsô Krisztushoz alakulás révén találja meg végleg az Atyát. Ez a zarándokút éppen úgy személyes-közösségi jellegû, mint az istengyermeki élet mind tökéletesebb felismerése. A Kinyilatkoztatásnak egyre teljesebb megértése éppen azt célozza, hogy mindinkább Jézus Krisztust tudjuk magunkra ölteni, azaz életünk alapállását igazítsuk az övéhez, míg vele végleg egybenôhetünk Isten eljövendô boldog országában. Tulajdonképpen az Egyháznak, mint az egy Test közösségének kell megérnie arra, hogy menyasszonyból hitvessé lehessen az isteni Bárány örök menyegzôjén, a Fiú atyai házában, a Szentháromság belsô világában. Mivel azonban az Egyház önmagukért felelôs személyekbôl áll és így alkot szerves egységet, azért Isten népének önérlelô munkájában részt kell vennie mindenkinek, aki tagja az Egyháznak, elsôsorban a megbérmáltaknak. Akik azonban irányítják, megszervezik az Egyház belsô érésének, zarándoklásának útját, azok a püspökök és az ô segítségükre rendelt papok. Az egyházi rend szentsége arra ad természetfeletti erôt a benne részesülteknek, hogy pásztorai tudjanak lenni annak a nyájnak, amelyhez ôk maguk is tartoznak. Az Eucharisztia és az egyházi rend szentsége közötti bensô összefüggésre az egyháztörténelem két legnagyobb teológusát idézve mutat rá XVI. Benedek pápa Sacramentum caritatis, A szeretet szentsége kezdetû apostoli buzdítása. Aquinói Szent Tamás szerint a legszentebb Eucharisztia a szeretet szentsége, az önmagát föláldozó Jézus Krisztus ajándéka, aki föltárja nekünk Isten minden egyes ember iránti szeretetét. Szent Ágoston szerint a papság a szeretet szolgálata, a jó pásztor szolgálata, aki életét adja a juhokért. Tehát ne magunkat, hanem ôt szeressük, és juhainak legeltetése közben azt keressük, ami az övé, ne azt, ami a miénk! (János-evangélium kommentár 123, 5). A Sacramentum caritatis külön fejezetben foglalkozik a papság és az Eucharisztia bensô, lényegi kapcsolatával. A szentelés erejébôl fakadóan ô (vagyis a pap) jeleníti meg Jézus Krisztust, az Egyház fejét és a maga sajátos módján magát az egyházat is. A rövid teológiai meghatározás után a Szentatya nyomatékosan kéri, hogy a klérus egyre inkább mélyítse el saját eucharisztikus szolgálatának azt a felfogását, mely szerint az nem más, mint Krisztusnak és egyházának tett alázatos szolgálat. A papoknak föltétlenül tudatában kell lenniük, hogy egész szolgálatukkal elsôsorban nem önmagukat vagy saját véleményüket kell kifejezniük, hanem Jézus Krisztust. Ellentmond a papi mivoltnak minden olyan kísérlet, mely magát a papot akarná a liturgikus cselekmény fôszereplôjévé tenni. A pap elsôsorban szolga, és mindig arra kell törekednie, hogy jel legyen, mely készséges eszközként Krisztus kezében ôrá mutat. A pápai buzdítás nemcsak gyakorlati útmutatásokat ad papjainknak, hanem az eucharisztikus lelkiség kialakítását is sürgeti. A dokumentum harmadik fejezetének címe is erre utal: Az Eucharisztia misztérium, melyet élnünk kell. E lelkiség egyik lényeges elemére már a papszentelés liturgiája is emlékezteti papjainkat: Vedd a szent nép áldozati adományait az eucharisztikus áldozathoz! Fontold meg, mit teszel, kövesd, amit ünnepelsz, alakítsd lelkedet az Úr Krisztus keresztjének misztériuma szerint! (HT) Az eucharisztikus lelkiség nem létezhet az áldozat lelkülete, az áldozatra való készség nélkül. Csak az a pap tud valóban Istennek és az embereknek tetszô módon misézni, akinek magatartásából, misézésébôl kiérzik a hívek, hogy megvan benne az áldozat lelkülete, vagyis képes arra, hogy Istennek és felebarátai szolgálatára adja magát egészen, fenntartás nélkül. Nyilvánvaló, hogy Jézus parancsa ezt cselekedjétek az én emlékezetemre nemcsak azt jelenti, hogy meg kell ismételnünk azt, ami az utolsó vacsorán történt, hanem azt is, hogy hasonlóképpen éljünk és cselekedjünk mint Jézus, aki áldozatul adta értünk önmagát. (Dolhai Lajos Új Ember: június 24.) #

2 SZENT MIHÁLY, SZENT GÁBOR és SZENT RAFAEL FÔANGYALOK ünnepe (Szeptember 29.) A görög angelosz jelentése hírnök, tehát az angyalok a hírek hozóivivôi. Többnyire szárnyas lényként jelennek meg, így is ábrázolják ôket. Szárnyuk arra utal, hogy lendületben vannak, repülnek, ahogy azt például a Jelenések könyvében több helyen is olvashatjuk. Az angyalok tiszta szellemek, nincs nemük, mégis gyakran ábrázolják ôket férfiként, helyenként maguk is fiatalember képében jelennek meg a bibliai történetekben. Névre csak akkor van szükség, ha az ember számára kívánjuk megjelölni ôket. Ilyen értelemben a Szentírás nem elárulja az angyalok nevét, hanem sokkal inkább nevet ad az angyaloknak. Név szerint Gábriel, Rafael és Mihály arkangyalt/fôangyalt ismerjük. Gábriel viszi meg Máriának fogantatása hírét (Angyali üdvözlet), Rafael fiatalemberként szegôdik Tóbiás mellé (Tóbiás könyve), Mihály pedig, aki az Utolsó ítéletkor legyôzi a sárkányt, a lelkek mérlegelôjeként jelenik meg. Mihály arkangyal neve (Mikaél, Ki olyan, mint az Isten? ) szorosan összefonódik a lázadó angyalok ellen vívott harccal: azok vezére, a sátán, gôgjében Isten helyébe akarja tenni magát, s ezt a gôgöt cáfolja, mintegy csatakiáltásként, a Mikaél név. A három megnevezett fôangyal közül Mihály szerepel legtöbbször a Bibliában. Dániel könyvében úgy jelenik meg, mint a legfôbb fejedelmek egyike, valamint a ti fejedelmetek, vagyis Izrael angyala, küzdô angyal a pogány démonok ellen. Mivel az Egyház Izrael gyökerén nôtt fa, meggyôzôdésünk szerint az Egyház védôangyala is. A legfontosabb hely, amely Mihály nevét tartalmazza, újszövetségi: Mihály és angyalai harcoltak a sárkánnyal (Jel 12,7), vagyis az ördöggel. Ennek alapján szoktuk Szent Mihály fôangyalt a mennyei seregek vezérének tekinteni és segítségül hívni a gonosz lelkek elleni szellemi harcban. Ábrázolásai is gyakran a sárkánnyal való küzdelem közben mutatják be. Még egy, már idézett újszövetségi hely említi Szent Mihályt: Júdás levelének 9. verse, amely egy apokrif írás nyomán úgy ábrázolja Mihályt, mint aki Mózes holttestéért viaskodik és vitatkozik a sátánnal. Az idézetnek inkább pedagógiai értéke van, mégis fontos a hely, mert egyedül ez nevezi Mihályt arkangyalnak; ez a kifejezés a másik két megnevezett angyallal kapcsolatban nem fordul elô. Zsidó apokrifek gyakran mutatják be Mihályt úgy, mint aki a meghaltak lelkét Istenhez vezeti, így Ádám és Ábrahám lelkét, de gondoskodik az elhunyt igazak testérôl is, többek között Ádám és Mózes testérôl. Ez a hagyomány Júdás levele nyomán tovább élt az Egyházban, abban a formában, hogy a megholtakat Szent Mihály vezetésével ragadják ki az angyalok a gonosz lelkek kezébôl, és viszik a mennybe. Gábor arkangyal neve, Gábriel, Isten erôse, Isten erôs vagy Isten ereje jelentésû. Gábriel szerepet játszik az ószövetségi apokrif irodalomban; a Bibliában ô jelenik meg félelmes látomásként Dániel prófétának (Dán 8,15-19; 9,20-23; 10,4-12,23), bár a harmadik jelenetben nincs néven nevezve. Ez a harmadik jelenet nemcsak üzenethozóként mutatja be, hanem harcos angyalként is, akit Mihály támogat küzdelmeiben. Legfontosabb azonban újszövetségi szereplése: ô hozza hírül Keresztelô János születését apjának, Zakariás papnak (Lk 1,11-20), és ô hozza meg Szûz Máriának a hírt, hogy Isten Fiának anyjává lesz (Lk 1,26-38). Itt különös jelentôsége van Gábriel nevének, hiszen Máriát a Magasságbeli ereje árnyékozza meg (Lk 1,25), és így következik be a szûzi foganás csodája. Az angyali üdvözlet jelenetét gyakran bájos idillként mutatják be az ábrázolások; az Úr szolgálóleányát azonban félelmetes erô ragadja meg, gyöngéden és boldogítóan, egyúttal azonban minden nukleáris robbanást meghaladó energiával, hiszen ami történik, az szétfeszíti a teremtett természet határait. A harmadik fôangyal, Ráfael, kizárólag Tóbiás könyvében szerepel, amelyrôl jó tudni, hogy úgynevezett deuterokanonikus könyv, zsidó testvéreink és protestáns testvéreink apokrifnak, Szentíráson kívülinek tartják. A könyvben elbeszélt történet tanmese: Ráfael angyal emberi alakban elkíséri útjára az ifjú Tóbiást, feleségét megszabadítja a démontól, apját pedig kigyógyítja vakságából. A mesének azonban súlyos teológiai mondanivalója van: leírja az angyalok segítségének különbözô aspektusait. Ráfael neve ( Isten gyógyít, Isten orvossága ) határozottan azt mutatja, hogy kiemelkedô szerepet játszik a gyógyulás eszméjének megvalósulásában. Zsidó apokrifokban is szerepel. A keresztény hagyomány, Tóbiás könyvében játszott szerepe miatt, az utasok védôszentjének is tekinti Ráfaelt. 2

3 A Jelenések könyvében olvashatjuk (5,11): Sok angyalt láttam, és hallottam szavukat a trón körül, s az élôlényekét és a vénekét, és számuk ezernyi ezer volt. Kétségtelen tehát, hogy nagyon sok angyal létezésével kell számolnunk, akik mind személyes lények, mindegyiknek saját tulajdonságai vannak, mindegyiknek saját hatóköre és mûködési területe van. Nem kérdéses tehát, hogy az angyalok világa rendkívül gazdag. Föltehetjük a kérdést: van-e az angyalok között hierarchia, alá- és fölérendeltség? Minthogy az angyalok funkciói különböznek, de mindig Isten szándékait hajtják végre, amelyek egymással hiánytalan összhangban állnak, egészen biztosan érvényesül közöttük valamilyen rendszer. Rendszert pedig nem lehet elképzelni alá- és fölérendeltségek nélkül. Kisebb hatalmú angyalok alá vannak rendelve tevékenységükben a nagyobb hatalmú angyaloknak, anélkül, hogy ez korlátozást jelentene. Éppen azáltal érik el céljukat, bontják ki egyéniségüket, hogy mûködésüket harmóniába hozzák a hierarchiában fölöttük álló angyalokéval. Létezik egy teológiai hagyomány, amely Jeruzsálemi Szent Cirillre ( 386) és Szent Ambrusra ( 397) vezethetô vissza, s késôbb Pseudo-Dionysius (5-6. sz.) és Nagy Szent Gergely ( 604) írásainak tekintélye nyomán terjedt el, és a középkorban általános elfogadottságnak örvendett. Ez kilenc angyali kart sorol fel. A legalsó karon kezdve ezek a következôk volnának: angyalok, arkangyalok, fejedelemségek, erôsségek, hatalmasságok, uralmak, trónusok, kerubok, szeráfok. A középkorban sokat foglalkoztak az angyalok számával, neveivel és hierarchiájával. Ezekrôl a kinyilatkoztatás hallgat, legfeljebb annyit jelez, hogy nagy számban vannak (vö. Jel 5,11). Egyéb idevágó következtetések (pl. az angyalok kilenc kara) bizonyos bibliai helyek félreértésébôl adódnak. A Szentírásból annyit tudhatunk, hogy az angyaloknak van hierarchiája, a fôangyal elnevezés használata mindenképpen erre utal. (HI) A Papság Éve A papoknak sem szabad elfeledkezni arról, hogy imádkozzanak! XVI. Benedek pápa e szavak kíséretében szokta átadni a rózsafûzért a papoknak egy-egy audiencia, vagy találkozó végén emlékszik vissza P. Lombardi, akivel többször is elôfordult az eset június 19-én megkezdôdött a Papság Éve, amelyet a pápa Vianney Szent János halálának 150. évfordulója alkalmából hirdetett meg. Az ars-i plébános lelkisége és buzgalma ragyogó példa a papok számára, fôként a lelkipásztorkodásban. Mindig erôs a kísértés, hogy az imádságot felületes és sietôs pillanatokra szorítsuk, és hagyjuk, hogy emberi elfoglaltságaink és aggodalmaink eluralkodjanak rajtunk mondja a pápa. Az ars-i plébános szerint ez olyan, mintha azt mondanánk a Jóistennek: Csak két szót akarok mondani Neked, így gyorsan végzek és otthagylak. Ha az Istennel való egység problémája felvetôdik minden keresztény számára, különösen így van ez a papok esetében. Számuk ugyanis egyre csökken, így nehezen tudnak eleget tenni a feléjük irányuló igényeknek. Természetesen a papok életszentsége elsôsorban az ô felelôsségük, ugyanakkor a hívek egész közösségét is érinti. Elég néhány méltatlan pap ahhoz, hogy súlyos sebet ejtsen az Egyház hitelességén. Másrészt pedig a közösség lelki együttérzése hatalmas támasz a papnak spirituális életében és apostolkodásában egyaránt. A Papság Éve tehát nemcsak a papokra, hanem MINDENKIRE érvényes állapítja meg P. Federico Lombardi jezsuita. (KP) Karolj fel egy papot A Pápai Missziós Mûvek Karolj fel egy papot! címmel mozgalmat indított a Papság Évében. A kezdeményezés célja, hogy a hívek mindennapi imával kísérjék lelkipásztoraikat és a szerzeteseket hivatásuk megélésében. Egyének és csoportok ajánlhatják fel imádságaikat egy vagy több papért az egyházi hierarchia bármely fokán, szerzetesekért, lelki vezetôkért, hogy így támogassák ôket Isten országáért végzett szolgálatukban. II. János Pál pápa Redemptoris missio kezdetû enciklikájában ezt írja: Az Egyház természeténél fogva missziós jellegû. Ezért mindannyian hívek és papok utunkon egymás kezét fogva kell járjuk, küldetésünket egymást segítve kell folytatnunk. Ennek a közös célnak a megvalósításában laikusok, hívek, 3

4 megkereszteltek és keresôk, mindnyájan részt tudunk venni fogalmaz a lelki kampányt kezdeményezô P. Madassery Sebestyén SVD, a Pápai Missziós Mûvek magyarországi igazgatója. Aki imádkozik egy papért vagy szerzetesért, saját lelki fejlôdését is szolgálja, és nem marad el jutalma. Isten különleges módon megfizet minden jóakaratú hívônek, aki ebben a lelki kampányban részt vesz. A hazai missziós központban várják a híradásokat az imacsoportok megalakulásáról és vállalásaikról a címen. (Forrás: katolikus.hu) Egyházközségünk archívumából Úgy kell ragyognotok, mint csillagoknak a mindenségben! (Fil 2, 15) Nem tûnik olyan távolinak az a pillanat, amikor végre hivatalosan is kezünkben tarthattuk a 2009-Devecseri Ifjúsági hittanos tábor meghívólevelét. Ebben az évben, a tavalyihoz hasonlóan ismét egy vidám hetet töltöttünk együtt, Félegyházától jó néhány kilométerre, Veszprém megyében. Az idei ifis tábor helyszíne Devecser volt. A falu nevezetessége a Jézus ösvény, melyet a devecseri Mód Miklós atya álmodott meg és hozott létre. A zarándokút Kolontár és a Somló hegy között található túraútvonal, melynek mentén felelevenednek Jézus Krisztus életének legfontosabb eseményei. Kolontáron a születés barlangjánál kezdôdik, mely tökéletes mása a létezô Szentföldi barlangnak. Az út során található Mária kútja, ahol Jézus keresztségének szimbolikája jelenik meg. D e v e c s e r b e n találjuk a Názáreti házat, korhû berendezésekkel és bútorokkal. A Názáreti ház után a borszörcsöki kálvária következik a zarándokúton. A kálvária után elérhetô közelségbe kerül a Somló hegy, melynek tetején található a Feltámadást szimbolizáló nagy kereszt. A hegyre felfelé menetben található az öröm útja, ahol faragott bibliai személyek és szentírási idézetek teszik emlékezetesebbé az utat. Így mindannyian, kicsik és nagyok egyaránt, izgalommal vártunk augusztus 3-át, amikor is nekivághattunk a nagy útnak. Valóban nagy út volt, hosszú és fárasztó, de a csapat lelkesedése töretlen maradt. A kisvárosi embereknek nagy öröm és ujjongás a pesti metró, és az elsô feltûnô dombokat is nagy ováció fogadta. Hétfô dél lett mire megérkezett a vonatunk Devecserbe, ahol már a táborvezetôink és Peti atya várt minket az állomáson. A délután folyamán elfoglaltuk a szállást, csapatokat alakítottunk, neveket választottunk és sokat játszottunk. Minden este tábortüzet raktunk, énekeltünk, nevettünk és imádságban közelebb kerültünk a mi Urunkhoz. Egy-egy ilyen tábor lehetôség arra, hogy a mindennapok gondjait levetkôzve önfeledten játszunk, szaladgáljunk, énekeljünk. A keddi délelôtt a kreativitás elôcsalogatásával telt. Tábori zászlót alkottunk, és mindenki felkészült a Jézus ösvényes állomásra. A tábor lelki oldalát a Jézus ösvény végigjárása tette igazán széppé. Elsô pillanatban az idôjárás nem tûnt túl kegyesnek, borús volt és esett. De mi tudtuk, hogy ha havazik is, végigjárjuk a Jézus ösvényt. Mert nagy ünnepre készült a csoport, mely talán a tábor csúcspontjának is mondható volt, ezért azt a csúcs -on volt illô megünnepelni. Emese már 8 hónapja jár közénk, s nem találkozott még az Úrral az Eucharisztiában, s az ô elôáldozásának idôpontját a tábor idejére, helyét pedig a Somló hegyre terveztük. Ilyen lélekkel indultunk hát neki szerda reggel Kolontárnak. Az út nagyon jó hangulatban telt, már nagyon vártuk, hogy megérkezzünk a Betlehemi barlanghoz. Az állomás valóban tökéletes mása volt a Szentföldön található igazi barlangnak. Külön öröm töltött el minket, amikor csoportunk új vezetôi, Attila és István atya is meglátogattak minket otthonról, és Kolontáron tudtunk találkozni. Bár csak rövid idôre is, de velünk maradtak. A hely szépsége és hangulata magával ragadott minket. Útközben öröm volt látni a sok színes virágot, ami utunk mellett kísért. A növény és rovar mind-mind élettel töltötte meg az amúgy is csodás környéket. Mikor már épp elfáradtunk volna, megérkeztünk Mária kútjához, ami Jézus keresztségére emlékeztetett minket. Peti atya segítségével megújíthattuk a keresztségi fogadalmunkat, hogy megerôsítsük az 4

5 elkötelezôdést a keresztségünk és az Úr iránt. Megtöltöttük üvegeinket a csodás és hûsítô vízzel is. Bátran mondhatom, nem ittam még ilyen hûs és finom vizet. Így megerôsödve vettük utunkat a Názáreti ház felé. Hosszas séta, nagy fû, friss levegô és csodás kilátás kísért minket. Amikor visszaértünk Devecserbe, megebédeltünk, ám az ég beborult és így nem folytathattuk a túrát. Kicsit elszomorodtunk, de a délutánt is sikerült hasznosan eltölteni. Vármétáztunk, gitároztunk, énekeltünk és volt idônk egymásra, a személyes beszélgetésekre is. Aztán beköszöntött a csütörtök reggel. Már a reggeli imádság is megalapozta a nap hangulatát, amiben a 83.(84) zsoltárt imádkoztuk. Boldog ember az, akinek te vagy erôssége és zarándokútra indítja szíve. Amikor átvonulnak a tikkadt völgyön, forrás fakad ott, mert áldással halmozza el ôket a korai esô. Újult erôvel haladnak az Úton, és megjelennek Istennél a Sionon. Ennél egyértelmûbb jelét nem is kaphattuk volna, hogy ma van az a nap, hogy megmásszuk a hegyet. Az Úr gondoskodott rólunk, szép idô volt és nem is volt túl meleg. A következô állomás a Borszörcsöki Kálvária volt. Nagyon gyorsan elreppent az a néhány kilométer, míg odaértünk. A kálvárián elmondtunk egy rövid keresztutat, aminél minden stációhoz Peti atya fûzött egy-egy gondolatot. Számos kilométer megtétele után végre ott voltunk a hegy lábánál, az öröm útján. Érezhetô volt olykor, hogy az alföldi fiataloknak néha megpróbáltatást jelent egy 400 méteres emelkedés is. De végül is mindannyian sikeresen felértünk a hegy tetejére, ahonnan gyönyörû kilátás várt minket. Nem sokkal késôbb pedig elérkezett a várva-várt pillanat, a szentmise és Emese elôáldozása. Külön kihívás volt felvinni a hegyre a misézô eszközöket és a gitárt, az énekhez. De az Úr segítségével a mázsás teher is könnyû súlynak tûnt. A szentmisén kézzel fogható volt a kegyelem, és valamennyiünket sírásra indított a meghatódás. Egyszerûen csodálatos volt, a panoráma, az énekszó és Isten jelenléte. Egyszóval talán úgy lehetne jellemezni, hogy olyan isteni volt. A pénteki nap már sokkal könnyedebb volt, kirándulni mentünk az ajkai élményfürdôbe. Nagyon fáradtan tértünk haza, hiszen a Nap és a víz felszabadította a maradék energiáinkat is. Már besötétedett, de nem volt szentmise. Majdnem úrrá lett rajtunk a kísértés, hogy nem tartunk ma szentmisét, de végül is amellett döntöttünk, hogy legyen, és nem bántuk meg. Gyönyörûen ragyogott a Hold, és a csillagok az égen, amikor a Názáreti ház tetején nekiláttunk a szentmise elôkészítésének. Apró mécsesekkel kiraktuk a falakat, az oltárt és a gitárkottákat. Fenséges látvány és érzés volt. A szentmise után a záró tábortûzre került sor. Szomorú és örömteli is volt egyben. Ezen az estén búcsúztunk el véglegesen Peti atyától, aki augusztus 1-tôl már nem Kiskunfélegyházán szolgálja az Urat. De örömteli is volt ez az este, hiszen mindenkinek nagyon sokat jelentett a Devecserben töltött pár nap, a vidámságunk megállíthatatlan volt. Szombaton pedig táborbontás és táborzáró szentmise következett a templomban. Nagyon nagy élményt jelentett ez a hét mindannyiunknak. Lelkileg feltöltôdve és egymáshoz és Istenhez közelebb kerülve tértünk haza ismét Félegyházára. Ezúton szeretnénk megköszönni a táborvezetôinknek, hogy mindent beleadva szervezték meg nekünk ezt a tábort, és lehetôvé tették, hogy együtt tölthessük ezt a hetet. (BPR) A halászbárkától a pápamobilig Ezzel a címmel rendezték meg augusztus 2-9-ig a bugaci pusztában, a Hittanyán, a XVIII. Ifjúsági Lelkigyakorlatos Tábort, amely témáját tekintve kifejezetten egyháztörténelmi volt. A tábor jó alkalom volt arra, hogy a résztvevô fiatalok egyrészt az elôadások által ismereteikben gazdagodjanak, illetve a csoportbeszélgetések, a különféle színes programok segítségével, és egyáltalán az egy hetes együttlét során megismerjék, megszeressék egymást, valamint az egymáshoz való alkalmazkodást is gyakorolják. A tábor lelkigyakorlatos voltát jól mutatta a napi szentmise, a közös imádságok és a tábor egyik fénypontja, a csütörtöki egész éjszakás szentségimádás, amely csodálatosan szép volt, az éjszakában, az erdô mellett. Isten egyik legszebb ajándéka volt számomra ez a hét ebben az évben. Jó volt együtt lenni a fiatalokkal, a vezetôkkel. Jó volt együtt beszélgetni, nevetni, játszani. 5

6 Nincsenek véletlenek: az a hatalmas esô is segítette a táborozókat összekovácsolódni, amely az egyik éjszaka volt és szinte mindenkit kimosott sátrából. Jó alkalom volt ez is arra, hogy ne csak magunkon, hanem másokon is segítsünk. Összegezve: igazi lelki öröm volt számomra, hogy továbbadhattam valamit abból a szeretetbôl, amit én is odafentrôl kaptam, Istentôl, aki maga a Szeretet. Lelkiekben gazdagodtam, több lettem ezen a héten. (KF) 6 Tuitio fidei et obsequium pauperum A HIT VÉDELME ÉS A SZEGÉNYEK ISTÁPOLÁSA Több mint kilencszáz éve ez minden Máltai szervezet jelmondata a világon. Világos cél, világos feladat. Az alapító atyák más korban biztosan mást értettek a hit védelmén, mint amit ma gondolunk küldetésükrôl, és a szegények istápolása is bizonyosan más tartalommal bírt akkoriban. Ettôl azonban a jelmondat nem vált idejét múlttá, hiszen napjainkban ugyanolyan fontos a hit védelme, amelyet ma példamutatással, a szegényekhez, bajbajutottakhoz való odafordulással, szeretettel lehet szolgálni. A segítségre szorulók száma sajnos nem csökken és ez egyre több erôfeszítést követel. A mai kor elvárásai szerint végzik a szervezet tagjai munkájukat, amelynek legfôbb értékei a közösség ereje, a feladathoz való alázat, a magas szintû szakmai felkészültség, de talán legfontosabbként a rászoruló ember valódi szolgálata. Tarjányi Attila, 18 éves, idén fejezte be tanulmányait a Constantinum Katolikus Gimnáziumban. A Fény Gyermekei Ifjúsági Csoport, a Katolikus Hírmondó szerkesztôsége és a máltai szeretetszolgálat tagja. Attila tavaly télen talált rá a máltai szervezet egyik felhívásra, melyben kalandozni vágyó fiatalokat kerestek, akik szívesen vennének részt önkéntes munkában külföldön és késztetést éreznek fogyatékkal élô fiatalok-idôs emberek segítésére. Attila érezte, hogy ez neki szól, de sokat ôrlôdött. Az életben nem volt igazi támpontom. Nem tudta eldönteni, hogy itthon maradjon és kezdjen egyetemre/ fôiskolára járni, mint a többi frissen érettségizett diák, vagy bele merjen vágni a 13 hónapig tartó kemény munkába. Csak Istentôl kaphat az ember kegyelmet, erôt és sok kitartást. A helyes döntésért szállott imák végül meghallgatásra találtak és Attila elhatározta, megpróbál csatlakozni a csapathoz. Geszler Péter írt egy ajánlólevelet, amit a februári találkozóra vittem el Muskovszky Judit aszszonynak. Nem sokkal a felvételi beszélgetés után Attila megtudta a hírt: lehetôséget kap, hogy részt vegyen a hit védelmében és a szegények istápolásában. A gyakorlati felkészítést Magyarországon tartották nekünk (Ipolytölgyesen), ahol több mint 150 fogyatékkal élôvel találkoztam (gyerekektôl a felnôtt emberekig), minden korosztály megtalálható volt. A fogyatékosok is emberek, csak a kommunikációban és testi adottságaikban vannak hiányosságok. Az elméleti felkészítô szeminárium Drezdában a Schopie & Hans scholl-ban van. Ez egy internacionális szeminárium, mert ukrán, magyar, német és román fiatalok is tartózkodnak az ICE központban. Itt mindenki egy nyelvi kurzuson vesz részt, hogy könnyebb legyen a kommunikáció külföldön egymással. 13 hónap idegen földön hosszú idô, de megéri, mert új ismeretekre tesz szert az, aki ide eljut. E programon belül sok lehetôséget kap az ember, nem beszélve arról, hogy a fogyatékos emberek eléggé sok szeretetet tudnak adni, amit az ember nem kap meg a normál átlagos hétköznapok sûrûjében. Ha nem fogadjuk el a valóságot csak a valótlanságot éljük! vallja Attila. Büszkék lehetünk arra, hogy a mi egyházközségünkben is vannak olyan emberek, akik merik vállalni az igaz embert és erôs lelket kívánó nehéz feladatot Isten segítségével. (KG) Isten tartja kezében az embert, kit félelem ragadott el, s nem mert szembenézni a valósággal. S küzdött egy almafa ággal. A bûn egyre halmozott. S bocsánatot sem mutatva kárhozott. Így van ez ma is, ahogy volt egy Jézus is. Senkit se érdekelt, hirdette Isten szavát. Ô volt a fia ki tanai mellet kiállt. Higgyetek már a fületeknek és ne a csôcseléknek, kik igyekeznek. Higgy és bízz, mert az Úr végtelen. Szeret téged, a sorsod írja. Egy vagy te Isten képére, az életre. Becsüld és terjeszd a hitet, halálodra, életedre. (Az Úr keze TA)

7 KATOLIKUS HÍRMONDÓ A KISKUNFÉLEGYHÁZI SARLÓS BOLDOGASSZONY EGYHÁZKÖZSÉG HAVILAPJA Kiadja: Római Katolikus Plébánia I. Kiskunfélegyháza, Béke tér 1., Felelôs kiadó: Talapka István c. apát, plébános Fôszerkesztô: Dr. Hevér Tibor A szerkesztôség tagjai: Barna-Pap Rozália, Hevér Nóra, Keresztesi Gréta, Papp Alexandra, Sárkány Bence, Selb Györgyné, Dr. Sipos Krisztina, Tarjányi Attila E havi számunk további munkatársa: Harbula István, Kovács Ferenc, Könyves Péter Nyomda: Pressman Nyomdaipari Bt. (Dabas) 29/ , 30/ Az elôzô hónapban Szent Péter apostollal ismerkedhettél meg, most pedig jobban megismerheted II. János Pál pápát, aki elsô nem római pápaként, hosszú éveken át volt Szent Péter utóda. Karol Wojtyła máj. 18-án, a Krakkó-közeli Wadowicében született. Fiatal korában több családi tragédia is érte, korán elveszítette szinte minden családtagját ban szentelték pappá, majd Rómába küldték, ahol 1948-ban lett a teológia doktora október 16-án, lengyel létére, nagy meglepetésre választották meg a katolikus egyház fejévé. Így ô lett az elsô szláv származású, 455 év után az elsô, nem olasz pápa, aki közvetlen elôdjének tiszteletére választotta a II. János Pál nevet. A keresztény egyház vezetôjeként 104 pápai látogatást tett külföldön, 204 országban, és több mint 130-at Olaszországon belül. Kiemelt figyelmet fordított a fiatalságra és gyermekekre, benne látta a reményt. Világszerte elismerést és szeretetet váltott ki külföldi miszszióival. Magyarországon két alkalommal, 1991-ben és 1996-ban járt április 2-án hosszú szenvedés után elhunyt. Április 8-án temették el a Szent Péter Bazilika altemplomában, közel ahhoz a helyhez, ahol a feltételezések szerint Szent Péter nyugszik. II. János Pál pápa 27 évig vezette a keresztény egyházat, halála évében lett volna 85 éves. (BPR) A BAL OLDALI ÁBRA MINDEN SORÁBAN EGY-EGY SZÓ BETÛI LÁTHATÓK ÁBÉCÉ-RENDBE SZEDVE. A TE FELADATOD NEM MÁS, MINT HELYES SORRENDBE RAKVA A BETÛKET, BEÍRNI A JOBB OLDALI ÁBRA MEGFELELÔ SORÁBA. HA JÓL DOLGOZTÁL A SÁRGÁVAL JELÖLT MEZÔKBE KERÜLÔ BETÛKBÔL MEGKAPHATOD, HOGY MÁS NÉVEN HOGYAN NEVEZTÉK II. JÁNOS PÁLT. Kedves Gyerekek! Ebben a hónapban rendhagyó módon visszavárjuk a megfejtéseket értékes nyereményekért cserébe. Ha megfejtetted a rejtvényt, töltsd ki a lap alján található szelvényt, majd vágd ki és tedd a padsorok között lévô újságos asztalon elhelyezett gyûjtôdobozba. A helyes megfejtôk között ajándékokat sorsolunk ki. A beküldési határidô szeptember 20. A játék eredményhirdetése: szeptember 27. (vasárnap) a 9-es szentmisén. MEGFEJTÉS: NEVED: OSZTÁLY, ISKOLA: HITOKTATÓD NEVE: CÍM / TELEFONSZÁM: 7

8 Ima a gyermekekért és az ifjúságért Vezesd, ó, Krisztus, az ifjúságot igazságban, hogy ne hagyják magukat tévútra vezetni új bálványok által, mint amilyen a magamutogató fogyasztás, a mindenáron való jólét, az erkölcsi lazaság, vagy az erôszakos lázadás. Hadd éljék meg inkább a te üzenetedet örömben, mely a Nyolc Boldogság üzenete, az isteni és felebaráti szeretet üzenete, az erkölcsi elkötelezettség üzenete a társadalom hiteles alakítása érdekében. Vezesd, ó, Krisztus, valamennyi hûséges gyermekedet a hitben, hogy a keresztény hit hassa át egész életüket, és bátor tanúságtevôkké tegye ôket a világ elôtt üdvözítô küldetésed során, hogy az Egyház tudatos és cselekvô tagjai legyenek, akik bizonyosak abban, hogy Isten gyermekei és testvérek minden néppel. Ámen. (II. János Pál) Liturgikus naptár Szeptember Dátum Liturgikus esemény, ünnep / Miseruha színe Evangélium 1. K köznap Lk 4, Sze köznap Lk 4, Cs Nagy Szent Gergely pápa és egyháztanító Lk 5, P köznap Lk 5, Szo köznap Kalkuttai Boldog Teréz szûz Szûz Mária szombatja Lk 6, V Évközi 23. vasárnap Mk 7, H Szent Márk, István és Menyhért áldozópapok, kassai vértanúk Mt 10, K Szûz Mária születése (Kisboldogasszony) Mt 1, v. Mt 1, Sze köznap Claver Szent Péter áldozópap Lk 6, Cs köznap Lk 6, P köznap Lk 6, Szo Szûz Mária Szent neve Lk 6, V Évközi 24. vasárnap Mk 8, H Szent Kereszt felmagasztalása Jn 3, K A fájdalmas Szûzanya Jn 19,25-27 v. Lk 2, Sze Szent Kornél pápa és Szent Ciprián püspök vértanúk Lk 7, Cs köznap Bellarmin Szent Róbert püspök és egyháztanító Lk 7, P köznap Lk 8, Szo köznap Szent Januáriusz püspök és vértanú Szûz Mária szombatja Lk 8, V Évközi 25. vasárnap Mk 9, H Szent Máté apostol és evangélista Mt 9, K köznap Lk 8, Sze Pietreleina-i Szent Pio szerzetes és áldozópap Lk 9, Cs Szent Gellért püspök és vértanú Mt 10, P köznap Lk 9, Szo köznap Szent Kozma és Damján vértanúk Szûz Mária szombatja Lk 9,43b V Évközi 27. vasárnap Mk 9, H köznap Szent Vencel vértanú Ruiz Szent Lôrinc és társai vértanúk Lk 9, K Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Rafael fôangyalok Jn 1, Sze Szent Jeromos áldozópap és egyháztanító Lk 9,57-62 #

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Elküldött engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek

Elküldött engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek 1 V Szűz Mária, Isten Anyja (Újév) - főünnep 2 H Nagy Szt. Vazul és Naziánzi Szt. Gergely püspökök és egyháztanítók 3 K 4 Sze Bayley Seton Szt. Erzsébet Anna 5 Cs 6 P Urunk megjelenése (Vízkereszt) - főünnep

Részletesebben

Orosz fémikonok Svájci magángyûjteménybôl 2010. december 4., szombat, 11. óra Szakmai meghatározás: prof. dr. Ruzsa György mûvészettörténész

Orosz fémikonok Svájci magángyûjteménybôl 2010. december 4., szombat, 11. óra Szakmai meghatározás: prof. dr. Ruzsa György mûvészettörténész 864IKON.qxd 11/7/2010 9:47 PM Page 241 Orosz fémikonok Svájci magángyûjteménybôl 2010. december 4., szombat, 11. óra Szakmai meghatározás: prof. dr. Ruzsa György mûvészettörténész 864IKON.qxd 11/7/2010

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 3. A világ, ami körülvesz bennünket, Isten teremtett világa, 10 óra.

2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 3. A világ, ami körülvesz bennünket, Isten teremtett világa, 10 óra. Hittan kerettanterv. Általános iskola 1. osztály Téma: 1. Ismerkedés egymással, 2 óra. 1.hét: Gyerekek játékos ismerkedése egymással. 2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 2.hét:

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS!

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! AZ IRGALMASSÁG RENDKÍVÜLI SZENTÉVE Ez év március 13-án, megválasztásának második évfordulóján Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Forrás. Márk evangéliuma

Forrás. Márk evangéliuma Forrás 12. évf. 1. szám 2015. január 25. a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Márk evangéliuma Jézus Krisztus Isten Fia evangéliumának kezdete. Ezekkel a szavakkal kezdődik Márk evangéliuma,

Részletesebben

XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER

XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Jöjj Szentlélek, segítsd a fiatalokat az új tanévben is! nyári vakáció élményei még A alig múltak el, az élmények elevenek,

Részletesebben

Elöljáróban. 13. hitelv

Elöljáróban. 13. hitelv hit13.qxd 2007.11.06. 21:40 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 13. hitelv A maradék és küldetése Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen,

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség Egyházközség SZENTMISÉK, SZERTARTÁSOK, TUDNIVALÓK MINISTRÁNSOK CSERKÉSZEK JÓ MUNKÁT! SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG ANYAI SZÍVVEL CARITAS GONDOSKODÓ SZERETET HÍRLEVÉL Adventi szombatok Az adventi időszak négy hete

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

HÍRMONDÓ KATOLIKUS. 2009. Július. Üdvösségünk eszközei: a szentségek A bûnbocsánat szentsége (III. RÉSZ)

HÍRMONDÓ KATOLIKUS. 2009. Július. Üdvösségünk eszközei: a szentségek A bûnbocsánat szentsége (III. RÉSZ) KATOLIKUS HÍRMONDÓ 2009. Július Üdvösségünk eszközei: a szentségek A bûnbocsánat szentsége (III. RÉSZ) Az, hogy a gyónást mint fölösleges terhet vagy mint szabadulást éljük meg, nagy mértékben függ attól,

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk.

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk. 2014. Július 13. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele II/28. szám Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk. A mai vasárnap olvasmányai

Részletesebben

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév Messiási próféciák IV. évfolyam I. félév Tematika: 1. Bevezetés: A messiási jövendölések fogalma, jellegzetességeik, tanulmányozásuk, haszna, jelentősége. Két alapvető messiási jövendölés: Az ősevangélium

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14.

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14. Alig tudjuk elképzelni, hogy milyen lehetett az, amikor Ádám volt az első és egyetlen ember a Földön. Biztosan magányos volt egyedül. Ádám számára ez természetes volt, még soha nem ismert egy másik embert.

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

A Ko m á r o m i. 2016. f e b r u á r 7. IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11

A Ko m á r o m i. 2016. f e b r u á r 7. IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11 2016. f e b r u á r 7. A Ko m á r o m i plébánia hírlevele IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11 Elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam. Sokféleképpen lehet látni az Urat: látomásban,

Részletesebben

Szent Mihály, szent Gábor és szent Rafael főangyalok. Gyulafehérvár, szeptember 29

Szent Mihály, szent Gábor és szent Rafael főangyalok. Gyulafehérvár, szeptember 29 Szent Mihály, szent Gábor és szent Rafael főangyalok Gyulafehérvár, 2011. szeptember 29 Négy évvel ezelőtt, pontosan ezen a napon, szent Mihály, szent Gábor és szent Rafael főangyalok ünnepén, XVI. Benedek

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Megújult az egyházközségi honlap

Megújult az egyházközségi honlap LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 3. szám 2014. március Megújult az egyházközségi honlap Amint a templomi hirdetésekben már hírül adtuk, megújult a plébánia honlapja. A

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

25. alkalom 2012. június 21. Keresztelő János születése Lk 1,57-66. 80 Irgalmas volt az Úr Erzsébethez. Együtt örült vele mindenki.

25. alkalom 2012. június 21. Keresztelő János születése Lk 1,57-66. 80 Irgalmas volt az Úr Erzsébethez. Együtt örült vele mindenki. Biblia-kor 2011-2012 1 BB 25. alkalom 2012. június 21. Keresztelő János születése Lk 1,57-66. 80 Átismételni mindazt, amit János családjáról tudunk. LÁSD Biblia-kör 3. Jegyzet. A megjelölt szakasz elemzése

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

Az örömből, a legnagyobb Örömbe.

Az örömből, a legnagyobb Örömbe. XIII. évfolyam 1. szám 2015. február Az örömből, a legnagyobb Örömbe. Elmúlt a farsang és elkezdődött a csendesebb életvitelnek, az elgondolkodásnak, a változtatásnak az időszaka. Ahogyan a Prédikátor

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

IRÁNYTŰ. a végtelenhez Csaba testvér gondolatai az isteni parancsolatokról

IRÁNYTŰ. a végtelenhez Csaba testvér gondolatai az isteni parancsolatokról IRÁNYTŰ a végtelenhez Csaba testvér gondolatai az isteni parancsolatokról Lektorálta Futó Károly Szerkesztette és a verseket válogatta Karikó Éva A bibliai idézetek a Szent István Társulat által kiadott

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete 2016/17. tanév Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 3. Az iskola kódja: H- A versenyző

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 94. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ

TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ A Teréz Missziót megalapító és ma is vezető BRUNO THÉVENIN Atya tanúságtétele: Ezzel a tanúságtétellel szeretném elmondani, hogy mikor és

Részletesebben

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál!

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál! Gyújtsunk mécsest a 6 éve elhunyt Bálint József jezsuita atyáért, a két éve elhunyt Máriáért, Lászlóért és Júliannáért valamint az egy éve elhunyt Nándiért. Drága Üdvözítőnk, szándékainkat egyesítjük szerető

Részletesebben

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL. Családszinódus után

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL. Családszinódus után LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XV. évfolyam 8. szám 2015. november Családszinódus után 2015. október 4-25. között tartották Rómában a XIV. Püspöki Szinódust, melynek témája a család

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

ORGONASZENTELÉS. Az orgonaépítés kronológiája

ORGONASZENTELÉS. Az orgonaépítés kronológiája 2 Kertvárosi Krónika 2006. szeptember Az Atya házából az örvendezés és vigadozás jeleként zeneszó és tánc, szimfónia és kórus hallatszik. (vö.lk 15,24) ORGONASZENTELÉS 1947 óta működő templomunk hitélete

Részletesebben

A család védelme a politika feladata is

A család védelme a politika feladata is IX. évfolyam, 2. szám 2011 február A család védelme a politika feladata is A család az élet helye, ahol az élet megfogan és befogadásra talál. Mivel az ember nem egy tárgy, az emberi életet nem lehet gyártani.

Részletesebben

Drága Kertvárosi Testvéreink! Együtt imádkozzuk a rózsafüzért

Drága Kertvárosi Testvéreink! Együtt imádkozzuk a rózsafüzért Ünnepe: október 2. A Római Katekizmus az angyalokról azt mondja: az angyalok szellemi teremtmények, szünet nélkül dicsőítik Istent, és szolgálják az üdvözítő tervét, körülveszik Krisztust, akit üdvözítő

Részletesebben

Az Új. Tanítás 2015. június 14-én

Az Új. Tanítás 2015. június 14-én Az Új Tanítás 2015. június 14-én Biró László Mi az Új? Mikor elhangzott a múlt havi tanítás, megfogalmazódott bennem, hogy most vasárnap hozzak én is egy kibontott sugallatot. Mikor az asztalomnál ültem,

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

2007. augusztus. A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja.

2007. augusztus. A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. 2007. augusztus Kiadja a Magyar Szentek Plébániája. Megjelenik minden hónap elsı vasárnapján. Ingyenes kiadvány. Emlékezzél meg, Istennek dicsıséges

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Pásztorlevél a Szent Cirill ereklye Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Krisztusban drága testvéreim, a mai vasárnap evangéliumának bevezető mondatai Jézus tanításának fontosságára és

Részletesebben

1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - Kedves Máltai Barátaink!

1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - Kedves Máltai Barátaink! 1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - MMSz Kecskemét IV. évfolyam/6. szám Dél-Alföld 2008 szeptember Kedves Máltai Barátaink! Majdnem egy év telt el a legutóbbi hírlevelünk óta. Felsorolni is nehéz az

Részletesebben

6 Tiszták, hősök, szentek. Apostolok és evangélisták

6 Tiszták, hősök, szentek. Apostolok és evangélisták 6 Tiszták, hősök, szentek Apostolok és evangélisták 2013 Jézus a Péter nevet adta neki, ami kősziklát jelent ( 2 ) Szent Péter apostol Főünnepe: június 29. Simon néven született a Genezáreti-tó partján

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

formát vett fel, megalázta magát és engedelmes volt a kereszthalálig. De mi a mi szegénységünk? Minden bizonnyal az, hogy kiszakadtunk az Istennel

formát vett fel, megalázta magát és engedelmes volt a kereszthalálig. De mi a mi szegénységünk? Minden bizonnyal az, hogy kiszakadtunk az Istennel Ami mindent felülír Ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét; hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. 2Kor 8,9 Igehirdetés a zsinati választások

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Életrajza Vojtěcha Hasmandová anya 1914. március 25.-én született

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Sosem láttam oly termőfát, Mint Krisztusnak keresztfáját. Piros vérrel virágozik, Szentlélekkel illatozik. (Erdélyi népének) É letfa A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Minden kedves

Részletesebben

ÜZENET. SZÓLJ URAM, MERT HALLJA A TE SZOLGÁD! 1Sám 3,10 A D V E N T

ÜZENET. SZÓLJ URAM, MERT HALLJA A TE SZOLGÁD! 1Sám 3,10 A D V E N T 2015. ÜZENET 12. SZÓLJ URAM, MERT HALLJA A TE SZOLGÁD! 1Sám 3,10 A D V E N T Legyetek éberek, mert nem tudjátok mikor érkezik az Úr. Mindenért adjak hálát! (reggeli ima: elindulás Jézussal!) a szeretet

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben