A SZAKRÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ KUTATÁSÁRÓL, KÜLÖNÖS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SZAKRÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ KUTATÁSÁRÓL, KÜLÖNÖS"

Átírás

1 S TUDIA CAROLIENSIA SZÁM LOVÁSZ IRÉN A SZAKRÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ KUTATÁSÁRÓL, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ IMÁDSÁGRA 1. Bevezetés. Tudományos élettörténeti háttér Több mint tíz éve annak, hogy a szakrális kommunikációról írt disszertációmat befejeztem és megvédtem. A tanulmány témája és módszere a néprajz, a kulturális antropológia, a vallástudomány, a nyelvtudomány és a kommunikációelmélet határán mozog. Kérdései és válaszai leginkább a vallásantropológia és az antropológiai nyelvészet interdiszciplináris területeit érintik. Akkor az egyik kiváló hazai egyetem nyelvi és kommunikációs intézetében tanítottam vallásantropológiát és antropológiai nyelvészetet. A Magyar Vallástudományi Társaság fölélesztésén munkálkodtam, és a Nemzetközi Vallástudományi Társaság vezetőségében tevékenykedtem, itthon pedig néprajzosként az archaikus népi imádságok gyűjtésével és kutatásával foglalkoztam. Mindezek együtt való jelenléte életemben hozta a problémafelvetést, a kérdéseket, amelyekből a szakrális kommunikáció c. disszertációm született. Célja az volt, hogy megpróbáljon megérteni egy eddig még fel nem tárt, ám nyilvánvalóan létező, és a tudományos elemzés számára figyelemre méltó emberi jelenséget. Arról az általános, emberi, de kultúránként és vallásonként különböző formában megmutatkozó jelenségről van szó, ahogy az ember kapcsolatot teremt a természetfölötti hatalommal vagy hatalmakkal, erőkkel. Ezt a jelenséget neveztem el szakrális kommunikációnak. Akkori tudomásom szerint sem a kommunikációelméletben, sem a kulturális antropológiában nem létezett olyan elmélet, amivel ez leírható, megérthető és beilleszthető lett volna az egyéb emberi, nyelvi, művészi, vallási, kulturális jelenségek sorába. A kommunikációkutatás számomra érthetetlen módon nem fordított figyelmet arra, hogy az emberi kommunikációs módok tanulmányozásakor, osztályozásakor az embernek a szakrálissal való kapcsolatát sajátossága miatt külön kezelje, vagy egyáltalán tudomásul vegye. Pedig nyilvánvalónak tűnik, hogy "a vallás...a par excellence antropológiai jelenség" (Berger, 1967, 176), és az emberi kommunikáció fajtái között fontos és indokolt a szakrális kommunikációnak nevezett jelenség feltüntetése. Mivel a szakrális kommunikációnak más tulajdonságai, körülményei, szabályai vannak, mint pl. a közvetlen emberi kommunikációnak vagy a tömegkommunikációnak, szükségesnek véltem és mai is vélem ennek a kommunikációelméleten belül saját elméletét kidolgozni, és méltó helyét megtalálni. 37

2 L OVÁSZ I RÉN Egy olyan elmélet megalkotására van szükség, amellyel leírható a szakrális kommunikáció és az egyéb emberi kommunikációs formák különbsége, és a velük való hasonlósága. Ma is vallom, hogy a szakrális kommunikáció általános elméletét csak egy hosszútávú, nemzetközi, interdiszciplináris kutatás adatainak felhasználásával lehetne megírni, mely adatoknak természetesen különböző kultúrákból és vallásokból kell származniuk. Hozzátéve azt is, hogy nemcsak a népi vallási gyakorlatok, hanem pl. a művészi megformálás egyetemes módjait (irodalom, képzőművészet) érdemes lenne a vizsgálatok figyelemterébe vonni. Az én munkám közvetlen célja az volt, hogy (1) a problémára felhívja a figyelmet, (2) javaslatot tegyen a szakrális kommunikáció elméletének kidolgozására és a kutatás kereteire, (3) hogy egy részfejezettel (a népi imákról szóló fejezettel) hozzájáruljon a szakrális kommunikáció általános elméletéhez, (4) hogy magyar anyagon bemutassa az imádság pragmatikai megközelítésének lehetőségét, (5) hogy egy példáját adja az empirikus vallásantropológiai módszerekkel történő imakutatásnak. 2. A szakrális kommunikáció kutatása Magyarországon Az azóta eltelt tíz évben sok minden történt a hazai tudományos életben. Pl. 3 éve megjelent egy kis könyvem. (Lovász, 2002) Nem is reméltem ilyen gyors változást. Öröm számomra, hogy az utóbbi években a magyar tudományos életben sorra bukkan föl a szakrális kommunikáció mint fogalom, leírva, kimondva, ami azt jelenti, a probléma valós, a figyelem pedig szerencsére ráirányult a legkülönbözőbb irányokból. Ennek a konferenciának a gazdagsága is mutatja, hogy a szakrális kommunikáció jelensége időben és térben mennyire kiterjedt, egyetemességére utal a mai előadások sokféle merítőbázisa. Elhangzanak előadások pl. a késő antik, a török kori, a 19. századi, a modern kori, a római kori, a magyar, az olasz, a walesi, a német, a japán hagyományokról; a keresztény, a protestáns, a ferences, a buddhista vallási gyakorlatokról, és a kulturális kommunikáció legkülönfélébb területeiről, az irodalomtól a családterápiáig. Mindez azt igazolja, hogy mára már létezik egy széleskörű tudományos érdeklődés és figyelem a szakrális kommunikáció jelenségei iránt. Ez számomra nagyon örvendetes, mint az is, hogy több kutatót indított új utakra, vagy az én gondolataim továbbgondolására, bírálatára, továbbfejlesztésre az, amit és ahogy megfogalmaztam. Vass Csaba a szakrális kommunikáció általam készített definícióját kiterjesztette az isteni kinyilatkoztatásokra, a papi kommunikációra és a társadalmi vallási mezőben zajló kulturális kommunikációra is. (Vass, 2005, 301) Kiss Ulrich az imatipológiámat bővítette és finomította, és így ő egy sokkal érzékenyebb és átfogóbb rendszert vázolt föl. (Kiss, kézirat). Egy fiatal kutató, Takács Szilvia pedig miközben egy új folklórműfajt, az epikus ráolvasó imádságot definiálta, konstruktívan alkalmazta a szakrális kommunikációról és a népi imádságról, azok nyelvészeti-pragmatikai megközelítéséről általam mondottakat. Az is örvendetes számomra, hogy ma már Magyarországon egyetemi tanszé- 38

3 A SZAKRÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ KUTATÁSÁRÓL, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ IMÁDSÁGRA kek, kurzusok, tankönyvfejezetek, tudományos konferenciák szólnak a szakrális kommunikációról. Két volt tanítványom szerkesztésében idén jelent meg azonos címmel egy tanulmánygyűjtemény a nemzetközi elméleti irodalomból válogatva. (Korpics-Szilcz, 2007) Tudománytörténeti jelentőségűnek és paradigmaváltónak vélem a Lázár Imre által szervezett Szakrális kommunikáció és gyógyítás című, múlt nyári nemzetközi konferenciát és szabadegyetemet. Már egyértelműen látszik a széles körű érdeklődés, a sokféle kutatási irány, de számtalan feladat sorakozik előttünk. Ha csak azt nézzük, hogy a kommunikációelmélet által megkülönböztetett valamennyi csatornán működhet szakrális kommunikáció: 1 a verbális és nem verbális csatornákon egyaránt, azaz paralingvisztikai, taktilis, kinezikus, poszturális, valamint proxemikai jelekkel és gesztusokkal, vagy akár szagokkal, és mindezeken természetesen egymással párhuzamosan is, a kutatásnak számtalan sok módja kínálkozik. A szakrális kommunikáció csatornái: I. verbális csatorna (pl. ima, a vallási rítusok verbális elemei, mantra stb.) II. nem verbális csatornák 1. vokális kommunikáció (paralingvisztikai jegyek, pl. szipogás, sírás, intonáció, ritmus, ének, zene) 2. a nem beszélés, a csend kommunikációs funkciói (pl. meditáció, kontempláció) 3. mimikai kommunikáció (pl. transz) 4. kommunikáció a tekintet révén (pl. kegyes áhítat) 5. a szag mint kommunikáció (pl. tömjénfüst) 6. mozgásos (akciós) kommunikációs csatornák a) kommunikáció a gesztusok révén (pl. imára kulcsolt kéz) b) kommunikáció a testtartás révén (poszturális kommunikáció) (pl. lehajtott fej, állva mondott ima) c) a térközszabályozás kommunikációs csatornája (proxemika) (pl. templomi vagy más szent tér-közszabályozás) d) kinezikus kommunikáció (pl. vallási rítusok táncai, kálváriajárás) e) kommunikáció az érintés révén (taktilis kommunikáció, pl. szent szobor érintése kézzel, kendővel, zöld ággal, csókkal) III. kulturális szignálok (pl. ruha, hajviselet, a test díszei, jelvények) 1 Vö. Hoppál M. ( ) a kultúra kódjainak és csatornáinak rendszerezéséhez készített táblázatában példaként szerepel az ima, a sámán ének, a templomi ének is- 39

4 L OVÁSZ I RÉN Úgy vélem, számtalan egyetemi szakdolgozat, disszertáció és csoportos kutatás témáit kínálják a fentiek: térben és időben, különböző vallási hagyományokban vizsgálva a kulturális jelenségeket, a szakrális kommunikáció fent vázolt sokféleségére irányítva a figyelmet. Az sem kétséges, hogy az interdiszciplinaritás hihetetlen gazdag lehetőségeit kínál a megközelítéshez. 3. Az imáról A verbális szakrális kommunikáció eseteivel kapcsolatban példa értékűnek tekintettem az imádságot. Annak egy sajátos csoportot alkotó formájával, a keresztény népi imádsággal, az úgynevezett magyar archaikus népi imádsággal foglalkoztam részletesen. Azt, mint jelenséget igyekeztem megérteni, empirikusan tanulmányozni, és működésének, használatának elméletét megírni, hozzájárulva ezzel a kicsiny fejezettel a szakrális kommunikáció általános, nagy elméletéhez. Nyilvánvaló, hogy a népi imádság egyaránt népi, vallási, nyelvi és kommunikációs jelenség, a megközelítés különböző szintjein és szempontjaiból. Ebből következik, hogy a néprajz, a vallástudomány, a nyelvészet és a kommunikációelmélet egyaránt kínálhat érvényes megközelítéseket. Az én megközelítésem alapvetően nem teológiai és nem filológiai, hanem kulturális antropológiai és kommunikációelméleti. Az ima, mint istenségekkel és spirituális lényekkel való emberi kommunikáció az emberiség történetének legtöbb vallásában jelen van. A legtöbb vallási perspektívából nézve az ima az emberi lét feltételeinek szükségszerű tartozéka. Ha az emberi anyagi világot az isteni vagy spirituális világtól való hasadás vagy elválás eredményének tekintik, az ima az egyik olyan hatékony eszköz, amellyel ez a hasadék ha időlegesen is áthidalható. Az imáról hagyományosan általában azt tartják, 2 hogy az az emberispirituális kommunikáció speciális szavainak összessége.. Kialakult egy közösen elfogadott ima-tipológia azon jegyek alapján, amelyek megkülönböztethetők az imaszövegek szavaival kifejezett jelleg és szándék által. Ez a fajta tipológia sok, deskriptív jegyei alapján könnyen megkülönböztethető osztályt tartalmaz: 1. kérelem (petíció), 2. segítségül hívás (invokáció), 3. köszönetnyilvánítás (hálaadás, dicséret), 4. felajánlás (dedikáció), 5. esdeklés (szuplikáció), 6. könyörgés közbenjárásért (intercesszió), 7. hitvallás, vallomás (konfesszió), 8. bűnbánat, vezeklés (penitencia), 9. áldás (benedikció). Kiss Ulrich kiegészíti ezt a 10. szemlélődő ima típusával. Ezek a típusok teljes imákat konstituálhatnak, vagy együtt is állhatnak egy szerkezetileg komplexebb ima megformálásában. 2 lásd: E. B. Tylor (1871), F. Heiler (1932), W. James (1902, ), G. van der Leeuw (1938, ) 40

5 A SZAKRÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ KUTATÁSÁRÓL, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ IMÁDSÁGRA Fontosnak tartom, hogy az ima nemcsak textusként, hanem aktusként is értelmezhető, hiszen az ima nem pusztán szöveg, hanem a szöveg kimondásával, a beszéddel végrehajtott cselekedet, szertartás. Az az ősi hit tartja fenn, hogy a kimondott szónak cselekvő, teremtő ereje van, az ige valóra válik. A szó mágikus teremtő erejébe vetett hit egyéb archaikus beszédformulákat, műfajokat is életre hívott. Ilyen például az áldás, az átok és a ráolvasás. Ezek ugyancsak beszédaktusként működnek, hiszen az előadásban, a performatív akcióban megjelenő szöveg kimondásával végre is hajtjuk az áldást, az átkozást, a ráolvasást, csakúgy, mint az imádkozást. A beszédaktusoknak nem igazságfeltételei, hanem sikerességi feltételei vannak. Úgy tűnik, hogy a mi beszédaktusaink (az áldás, átok, ráolvasás és ima) elsősorban a searle-i 1. kívánalom, kérés típusba tartoznak, de más-más feltételeknek kell teljesülniük az egyes beszédaktusok sikeréhez. 3 A ráolvasás kérés, kívánság típusában a kívánalomnak az utasítás, parancs formája érvényesül azon feltétel alapján, hogy a beszélő éppen a szöveg tudásának birtokában fölötte állónak hiszi magát a betegséghez, démonhoz képest, és közvetlenül utasítja valamire, egy bizonyos A elvégzésére. Az áldás és átok esetében pedig a kérés csak közvetett. A beszélő csak utal közvetett kéréssel az égi hatalomra, itt már nem ő a H. A ráolvasásban A kényszeríti B-t, aki a felszólításnak automatikusan eleget tesz. Pl. "Vesszen el!". Ezt nevezik mágikus viszonynak. Az imában egy C közbenjáróra is szükség van. A megszólítja C-t, és kéri B befolyásolására. pl. Mi Atyánk,... bocsásd meg a mi vétkeinket...! Ezt az A C B viszonyt nevezik vallásosnak. Az átok és az áldás esetében pedig A nem C-hez fordul, hanem C-re hivatkozva a befolyásolandó B-hez pl. Isten áldjon meg! vagy Isten verjen meg! ezt nevezik vallásos, mágikus viszonynak, mert itt a mágikus funkció is kifejeződik. Az ima és a ráolvasás elválaszthatatlanságát mutatják azok az osztályozási kísérletek, amelyek egyazon kategóriába sorolják a kettőt. Én a pragmatikai és 3 A vallástörténet az imádságoknak sok típusát különbözteti meg: kérés, invokáció, köszönetnyilvánítás, hálaadás, felajánlás, esedezés, könyörgés, konfesszió, bűnbánat, áldás. (Heiler 1932) A katolikus teológia hagyományosan az imának négy fő fajtáját tartja számon: dicsőítő, hálaadó, engesztelő, könyörgő. (Bangha, 1931) A kérés, könyörgés típusú ima tehát csak egy a sok közül. Kétségtelen tény azonban, hogy ez tekinthető a legáltalánosabb és legelterjedtebb típusnak. Intuitíve az ember hajlamos az imát a kérés, könyörgés, fogalommal asszociálni. Ezt az is mutatja, hogy a magyar nyelvben az imának a fohász a szinonimája. Az ima fogalmának ez a hétköznapi értelme (ami valójában a teljes jelentésmező leszűkítése) a tudományos szóhasználatot és a társadalomtudományi gondolkodást is befolyásolta. Ezt mutatja, hogy a legjelentősebb szociológiai tanulmány az imádságról azt egyértelműen és kétségek nélkül a kérő típussal azonosítja. Erre épül Marcel Mauss egész rendszere. (Mauss, 1971) Mindezek tudatában teszem azt, hogy amikor a népi imádságot az ún. "klasszikus imával" hasonlítom össze, akkor elsősorban a kérő imatípusra gondolok. A többi esetben külön jelölöm a másik típust, pl. hálaadás. 41

6 L OVÁSZ I RÉN antropológiai kutatások eredményeképpen, mágikus imádság elnevezést javasolok majd az archaikus népi imák egy csoportjára. Végignéztem, hogyan érvényesek a "klasszikus" (kérő) imának tulajdonított jellegzetességek az ún. archaikus népi imádságokra. Vizsgálataimhoz egyrészt végignéztem azokat az imádságokat, amelyeket Erdélyi Zsuzsanna közölt a Hegyet hágék, lőtöt lépék c. kötetben, de azokat is, amelyeket nem. 4 Ezen kívül természetesen nagymértékben támaszkodom saját terepmunkáim és gyűjtéseim eredményeire is. Jogosan merül föl a kérdés, hogy a "klasszikus" imákkal ellentétben a "tiszta" archaikus népi imádságok miért nem tartalmaznak kérést, megszólítást. Miért nem a könyörgés aktusát hajtja végre az imádkozó a szöveg elmondásával? Azért, mert nincs rá szükség. A szövegek így, ahogy vannak "hasznos" "hathatós", "erős" imádságok. Így nevezik őket használóik. Hatékonyságuk bizonyítéka pedig a záradékban foglaltatik: "Krisztus Urunk maga mondta: Szent szó, Szent Beszéd. Aki ezt az imádságomat este, reggel elimádkozza, hét halálos bűneinek megbocsájtatunk." A záradék a szöveg részeként a szövegről szól. A szöveg fölötti, metanyelvi szinten helyezkedik el. Elmondja, hogyan kell érteni a szöveget. Ez a Del Hymes értelmében vett "kulcs" a beszédesemények olvasásához. Egyik aszszony hozzá is tette: "Ez nem tréfa beszéd. Ezt Krisztus urunk maga mondta." Ahogy a szöveg mondja: ez Szent szó, Szent beszéd. Tehát igaz. Amit állít, az bizonyosan, minden kétséget kizáróan megvalósul. A searle-i beszédaktus-típusok közül ezekre az imádságokra sokkal inkább a 2. állítás, kijelentés, megerősítés és az 5. tanácsadás pragmatikai funkció jellemző. Pragmatikai szempontból közelebb állnak a ráolvasásokhoz. Ugyanakkor a záradék formailag (a "ha akkor" típusú logikai formula implicit jelenléte révén) sokkal inkább a közmondások bizonyos típusára emlékeztet. 5 Pl. "Ki korán kel, aranyat lel." Ez épp annyira kijelentés, állítás, mint tanácsadás. "Ha korán kelsz, akkor aranyat lelsz", vagy "Kelj korán, és akkor aranyat lelsz". Ugyanúgy, mint az, hogy: "Ha ezt az imát imádkozod este, reggel, akkor hét halálos bűnöd megbocsáttatik." vagy "Imádkozd ezt az imát este, reggel, és akkor hét halálos bűnöd megbocsáttatik. De míg a közmondásokat "csak" az emberi tapasztalat és az ősi törvény hitelesítette, addig ezek a népi imádságok isteni, szent hitelesítéssel bírnak. Azt, hogy ezek a szövegek valóban hasznos, erős imádságok legyenek, az égi hitelesítés biztosítja. Biztos, hogy ez a beszédaktus sikeres, "boldogul" mert az isteni szó, a szent szó a garancia rá. A szent szó, isteni szó pedig a Biblia szerint is 4 (Hegyet hágék, lõtõt lépék. Archaikus népi imádságok. SLPX Hungaroton 1991) Erre a munkára Erdélyi Zsuzsannától kaptam megbízást. Ezzel együtt, valamint azzal, hogy korai gyűjtéseinek gondozását rám bízta a Néprajzi Múzeumban, ő rendelkezésemre bocsátotta gyűjteményét saját kutatásaimhoz is. Szívességét itt is köszönöm. 5 Itt csak erre a közmondástípusra gondolok, és annak is a magyar nyelvű alakjaira. Az idegen nyelvű példák figyelembevétele sokkal bonyolultabb összefüggésekre hívja fel a figyelmet. 42

7 A SZAKRÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ KUTATÁSÁRÓL, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ IMÁDSÁGRA teremt, önmaga megvalósulását teremti. Az isteni szó hatalom, valóság, amely tévedhetetlenül létrehozza az Isten által szándékolt hatásokat. (pl.: ÓSz.: Józs 21,45; 23,14; 1Kir 8,56; Iz 49,2; Jer 5,14; 23,29; Oz 6,5; Ter 1; Jud 16,14; Zsolt 33,6.9; Bölcs 9,1 kk.; Sir 42,15; Siral 3,37; Zsid 11,3; 2Pét 3,5.7; úsz.: Lk 1,2; ApCsel 1.21; Kol 1,25-27; Zsid 1,2; 2Kor 1,19; Mt 5,17; Kol 1,15.18; Jel 1,5; 3,14; 1Jn 1,1; Jn 1,2 kk., 14) Az isteni igére vonatkozó bibliai kijelentések és az emberi szó mágikus erejébe vetett hit figyelembevétele amely alapján itt kapcsolatba hoztam a ráolvasást, az átkot, az áldást és az imát, valamint ezek beszédaktusként való értelmezése talán közelebb vihetnek minket a népi imádságok megértéséhez. Az imádság pragmatikai feltételeinek és az előadás körülményeinek alapos vizsgálatával nemcsak a népi imádságok, nemcsak általában az ima, hanem a vallási nyelv és beszéd, és általában a szakrális kommunikáció sajátosságainak megfogalmazásához jelentős ismeretekkel tudunk hozzájárulni. Az, hogy a kimondott szó, sőt a gondolat teremt, a természettel együtt, a világ ősi rendje szerint élő ember mindenhol a világon tudta és tudja. A tudományos, akadémikus gondolkodásunkkal jó esetben is csak kullogunk az ősi népi bölcsességek mögött. A huszadik század közepén a nyelvfilozófiában fölfedeztük a beszédaktus elméletet, ami egyébként minden archaikus, mágikus nyelvhasználat alapja, valamint fölfedeztük a holt-tengeri tekercseket, amelyekből kiolvastuk a mai kvantumtudomány vívmányaival összecsengő ősi bölcsességet. Az archaikus népi imádságok és a bajelhárító, gyógyító funkciójú ráolvasások egy olyan világ jelei, amelyben rend van, s bár vannak az ember testi-lelki egészségére leselkedő veszélyek, erők, az archaikus rendben élő ember tudja, hol van azoknak a lakhelye, honnan erednek, és azt is tudja, milyen módon, milyen eszközökkel tud védekezni ellenük. Az archaikus világképben, a szakralitással rendezett univerzumban egység és rend van, átlátható viszonyok és összefüggések tartják fönn. Épp azok, amelyek mai megbomlott világunkból hiányoznak. 4. Ima és gyógyítás Mai beteg társadalmunkban az elfeledett vagy éppen feledésbe merülő ősi tudásoknak, a hagyománynak megtartó, gyógyító erejük van. Egyre gyakrabban és több felől hallom megerősíteni ezt a meggyőződésemet májusában egy egész interdiszciplináris konferencia szerveződött Hagyomány és gyógyítás címmel Budapesten, a Hagyományok Házában. Újabban a kvantumtudomány kínál a mindennapjainkban alkalmazható és megszívlelendő tanulságokat. A kvantumfizika számos lehetséges jövő létét feltételezi életünk minden egyes pillanatában. Ezek a lehetséges jövők készenlétben várakoznak mindaddig, amíg a jelenben hozott döntéseink életre nem keltik őket. A kétezer éves holt-tengeri tekercsek pontos utasításokat adnak számunkra, amelyekből az imádság egy, a megszokottaktól eltérő formáját ismertjük meg. Eszerint mi magunk választhatjuk meg, hogy melyik jövőben akarunk élni. A tudatos teremtést 43

8 L OVÁSZ I RÉN hajtjuk végre minden ilyen választással. Ez az ősi-új imaforma a tér-idő határait segít átlépni. A holt-tengeri tekercsek szerint van olyan imádság, melynek hatása nem a szavakból ered. Sokkal inkább abból, hogyan éljük át az imádságainkban megfogalmazott szándékokat. Az imádság hatalma azokban az érzésekben van, amelyeket az ima szavai ébresztenek bennünk. Ezen elveszett ősi imaforma szerint: ha megalkottuk vágyunk képét az elménkben, és szívünkben átéltük e vágy beteljesülésének érzését, akkor óhajunk már valóra is vált. Az imádság ezen módjának titka abban rejlik, hogy elismerjük, amikor érzéseket élünk át, érzéseink hatása valahol, létünk valamely szintjén valóra válik. Itt nem egyszerűen kérjük, hogy megvalósuljon a jövőnknek imánk tárgyát képező kimenetele (egészség, jólét stb), hanem nyugtázzuk tevőleges szerepünket a valóság, a jövőnk teremtésében, és hálát adunk ezért. Először úgy kell éreznünk, mintha a valóságot teremtő folyamat már végbe is ment volna. Imádságaink így válnak hálaadó imákká azokért a dolgokért, amelyeket tudatosan teremtettünk, ahelyett, hogy továbbra is csak kérnénk bennük, hogy mindezek a dolgok megvalósuljanak. Az ősi, esszénus hagyomány szerint a gyógyítás alapvető tantétele: máris gyógyultak vagyunk. Módunkban van a már létező körülményekhez (betegség) új jövőbeli kimenetelt választani (egészség). Az ókorban e technika hatalmát az imádság egy módjának ismerték. Alapja az a hit, hogy minden lehetőség létezik már a jelenben is, és a jövő minden kimenetele valóságos. A kimenetelek közötti különbség csupán a mi szemléletünk kérdése. Az imádság belső technikája segítségével eggyé válhatunk világunk láthatatlan erőivel. Velük együttműködve mi magunk vagyunk képesek meghatározni életünk és világunk minőségét. Ebből a szempontból az imádság egyik leghatalmasabb erő lehet a valóság teremtésben. Ez az ima technika lehetőséget ad arra, hogy felismerjük a lehetséges jövőbeli kimeneteleket, és kiválasszuk, melyiket éljük át. Az imádságok hatásait vizsgáló újabb kutatások erősítik az ősi állítások hitelét. Vannak olyan tanulmányok, melyek a mindennapi élet eseményeiben végbemenő statisztikai változásokat dokumentálták, pl. bűncselekmények vagy közlekedési balesetek esetében, kimutatták a kapcsolatot az imádság és a statisztikai adatok között. Az imádságok időszaka alatt csökken a nemkívánatos események száma, végeztével azok visszaállnak a korábbi szintre. A tömeges imádság és az egyének közösségi viselkedése közötti kapcsolat a tudati erőtérhatásként ismert jelenségnek tulajdonítható. Pl ban Jeruzsálemben vizsgálatot végeztek az imádság, meditáció és erőszak közötti kapcsolat feltárására, 1972-ben az USA húsz, tízezernél nagyobb lélekszámú városában a bűnelkövetések számának statisztikailag kimutatható csökkenése volt tapasztalható, mikor a lakosság 1 %-a rendszeresen részt vett a meditációs imagyakorlatokon. Amikor az imádkozók száma csökkent, a bűncselekmények, balesetek, tűzesetek megszaporodtak. A jelenség Maharishi -effektus néven vált ismertté.(johnson Orme és Mittelfehldt, 1987) A szó ősi és egyetemes mágikus ereje, a kimondott szó gondolat- és valóságteremtő ereje, a beszédaktus elmélet, a holt-tengeri tekercsek és az imádkozás régi- 44

9 A SZAKRÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ KUTATÁSÁRÓL, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ IMÁDSÁGRA új technikái, a kvantumfizika legújabb felfedezései, és ezeknek olyan népszerűsítő kommunikációs csatornákon való hirdetése, mint a Mi a csudát tudunk a világról című mozifilm (Vicente, 2006) csakúgy, mint a Sylva-féle agykontroll sikeres, működő technikái, ennek rohamos nemzetközi térhódítása nemcsak azt mutatja, hogy nincs új a nap alatt, hanem azt is, hogy azok a XX. század második felében fölfedezett filozófiák, mint a beszédaktus elmélet és a személyiségfejlesztő pszichológiai technikák mint pl. az agykontroll és a kvantumtudomány eredményei a lehetséges jövők és az emberi választás összefüggéseiről mind arra utalnak, hogy az ősi, archaikus tudásnak léteznek olyan örök és alapvető emberi, egyetemes antropológiai érvényű elemei, amik a mai ember számára is fontosak és hasznosak.. Sőt, feltehető, hogy ezen új, nemzetközi térhódítású, működő technikák, pl. az agykontroll sikerének titka ugyanaz, mint az ősi eredetű és egyetemes érvényű, alapvető emberi igényt kielégítő, és évszázadok óta igazolt hitek és tudások, világképek alapeleme: nevezetesen a szó teremtő erejébe vetett hit. Mint láttuk, a szó teremtő erejének, hatásának jelentősége nemcsak az egyéni lelki béke, a lelki üdvösség területére korlátozódik, hanem a testi gyógyítás, sőt társadalmi méretű problémák megoldására is kiterjeszthető. Úgy vélem, hogy az ősi tudás, a hagyomány ereje által fenntartott szakrális kommunikációs eszközök, szövegek, technikák nemcsak az egészséges személyiség lelki és testi fejlődésének, hanem az egészséges társadalom fejlődésének is segítő lehetőségei lehetnek. Irodalom Austin, J. L. (1962): How to do things with words. Cambridge, Mass. (Magyarul: Tetten ért szavak. Budapest Bangha, B. (1931): Ima (imádság). in. Katolikus lexikon. Budapest, Magyar Kultúra Berger, P. (1967): The Sacred Canopy. Elements of a Sociological Theory of Religion. Garden City (N.Y.), Bouble Day Braden, G. (2004): Tudatos teremtés. Édesvíz, Budapest Erdélyi, Zs. (1976, 1978): Hegyet hágék, lőtőt lépék. Magvető, Budapest. Heiler, F. (1931): Prayer. A Study in the History and Psychology of Religion. Oxford. Johnson Orme és Mittelfehldt, V. (1987): Consciousness as a TField. The Transcendental Meditation and TM-Sidhi Program and Changes in Social indicators. The Journal of Mind and Behaviour 8. No Kiss, U. (2005): Szakrális kommunikáció. In.: Társadalmi kommunikáció. (kézirat) Korpics, M. Szilcz, D. (szerk.) (2007): Szakrális Kommunikáció. Typotex, Budapest. Leeuw, G. van der (1938): Religion in Essence and Manifestation. 2 vols Lovász, I. (2002): Szakrális Kommunikáció. Európai Folklór Intézet, Budapest. Mauss, M. (1987): Az imádság. 45

10 L OVÁSZ I RÉN Searle, J. (1969): Speech Acts. Cambridge. Cambridge University Press Tylor, E. B. (1871): Primitive Culture: Researches into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Art and Custom. London. Murray. 2 vols. Vass, Cs. (2005): Hatalom, szakralitás, kommunikáció. Kölcsey Intézet, Budapest. Vicente, M. (2004): Mi a csudát tudunk a világról? Dokumentumfilm. Captured Light Disc 46

BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA

BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA néhány évtizedes nem egységes elmélet alapfogalma: megnyilatkozás kommunikatív jelentésével, szerepével foglalkozik a megnyilatkozás jelentése nem állandó pl. Na, ez szép! a

Részletesebben

BIBLIAOLVASÁSI KALAUZ

BIBLIAOLVASÁSI KALAUZ BIBLIAOLVASÁSI KALAUZ Az alábbi táblázat segítséget nyújt Önnek, hogy két vagy akár egy év alatt elolvassa a teljes bibliát. A táblázat első oszlopát akkor kövesse, ha egy év alatt szeretné a bibliát elolvasni.

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Katolikus hittan emelt szint 0802 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 22. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI. - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek. Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet

A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI. - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek. Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet A kommunikáció Osgood-Schramm körkörös kommunikációs modell Gondolatot megfogalmaz

Részletesebben

Változatok: órakeret A Ábrahám története 2 óra. 1 óra. Archaikus népi imák Erdélyi Zsuzsanna gyűjtéséből

Változatok: órakeret A Ábrahám története 2 óra. 1 óra. Archaikus népi imák Erdélyi Zsuzsanna gyűjtéséből Projektterv a bibliai ismeretek és az iskolai ethos összekapcsolási lehetőségeiről a tanítási gyakorlatban Gelniczkyné Teiszler Mária Bibliai ismeretek Cél: a bizalomjáték által érzelmileg átéljék a vezető

Részletesebben

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban TARTALOMJEGYZÉK 1. A másik ember megértése...11 Áttekinthető emberi világ...11 A rang és a formális viszonyok szerepe...12 A másik érdekessé válik...13 Új kommunikációs nehézségek...14 Az egyén szubjektív

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

Vázlat. 1. Definíciók 2. Teológiai háttér 3. Tudománytörténeti háttér 4. Evolúciókritika 5. Értelmes tervezettség

Vázlat. 1. Definíciók 2. Teológiai háttér 3. Tudománytörténeti háttér 4. Evolúciókritika 5. Értelmes tervezettség Vázlat 1. Definíciók 2. Teológiai háttér 3. Tudománytörténeti háttér 4. Evolúciókritika 5. Értelmes tervezettség 6. Termodinamika 7. Informatika 8. Filozófiai következtetések 9. Szociológiai háttér 1.

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN

HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN Rózsa Huba HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN Elhangzott Budapesten, a Szent István Társulat régi székházának dísztermében 2011. május 30-án, a Társulati Esték a Család Évében című rendezvénysorozat

Részletesebben

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar Láma Csöpel A REJTETT ARC A Belső Ösvény pecsétjei Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar TARTALOM Előszó 7 A Belső Ösvény és a pecsétek 9 A rejtett arc

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

Jézus az ég és a föld Teremtője

Jézus az ég és a föld Teremtője 1. tanulmány december 29 január 4. Jézus az ég és a föld Teremtője SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 1:1; Zsoltár 19:2-4; János 1:1-3, 14; 2:7-11; Kolossé 1:15-16; Zsidók 11:3 Kezdetben teremté

Részletesebben

1. KOMMUNIKÁCIÓS ALAPFOGALMAK

1. KOMMUNIKÁCIÓS ALAPFOGALMAK 1. KOMMUNIKÁCIÓS ALAPFOGALMAK 1 1.1. A kommunikációs folyamat 2 A kommunikáció a legáltalánosabb megfogalmazás szerint az információk áramlását jelenti. Elsődleges célja, hogy a kommunikációs folyamat

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

Egy év alatt végig a Biblián 1

Egy év alatt végig a Biblián 1 Egy év alatt végig a Biblián 1 I. 1. 1Móz 1 2 Zsolt 8 Mk 1,1 20 I. 2. 1Móz 3 5 Mk 1,21 45 I. 3. 1Móz 6 8 Zsolt 43 Mk 2,1 17 I. 4. 1Móz 9 10 Zsolt 9 Mk 2,18 28 I. 5. 1Móz 11 13 Mk 3,1 19 I. 6. 1Móz 14 16

Részletesebben

Interkulturális kommunikáció. Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban

Interkulturális kommunikáció. Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban Interkulturális kommunikáció Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban Kultúra: a szó jelentései az Értelmező szótár+ alapján (Tinta, 2007: 938.) O Mindaz az anyagi, szellemi érték, amelyet az emberi

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

A 19. és 20. század eleji kulturológia fejlődési tendenciái és irányzatai

A 19. és 20. század eleji kulturológia fejlődési tendenciái és irányzatai A 19. és 20. század eleji kulturológia fejlődési tendenciái és irányzatai A történelemtudomány előretörése. Az európai gondolkodás központja áttevődik Franciaországból Németföldre. 1. A kulturológia a

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Szakrális kommunikáció a rítusokban

Szakrális kommunikáció a rítusokban Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Tárgy: Belső-ázsiai és koreai sámánizmus és népvallás Oktató: Birtalan Ágnes Szakrális kommunikáció a rítusokban Készítette: Juhász Ágnes JUASACB.ELTE

Részletesebben

18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) 16,1) 16,2 16,2 16,2 16,9 16,1 Mk 16,9

18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) 16,1) 16,2 16,2 16,2 16,9 16,1 Mk 16,9 Biblia-kor 2011-2012 1 BB 18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) A feltámadás eseményének ideje: Mikor elmúlt a szombat (16,1) Korán reggel (16,2) A hét első napján (16,2)

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

Jellege: 8 osztályos általános iskola. órakeret órakeret 5. 2 72 64 8 6. 2 72 64 8 7. 2 72 65 7 8. 2 72 58 14

Jellege: 8 osztályos általános iskola. órakeret órakeret 5. 2 72 64 8 6. 2 72 64 8 7. 2 72 65 7 8. 2 72 58 14 A hit- és erkölcstan tantárgy helyi tanterve (5-8. évfolyam) Tánc és dráma kapcsolópontokkal KÓD: ÁLT04. Intézmény neve, székhely-település vagy fejléc Általános Iskola Jellege: 8 osztályos általános iskola

Részletesebben

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1.

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. 2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Karasszon Dezső: Ésaiás könyvének magyarázata,

Részletesebben

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Adventi idő olvasmányai... 1 Karácsonyi idő olvasmányai... 2 Nagyböjti idő olvasmányai... 3 Nagyheti olvasmányok... 4 Húsvéti idő olvasmányai... 5 Pünkösdi és ünnepi

Részletesebben

Személyes és szakmai hatékonyság tantárgy bemutatása

Személyes és szakmai hatékonyság tantárgy bemutatása Személyes és szakmai hatékonyság tantárgy bemutatása TÁMOP-2.2.4-08/1.-2009-0008 A foglalkozási rehabilitációs koordinátor képzés adaptációja Szlovéniába A projekt az EU társfinanszírozásával az Új Magyarország

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 15/K. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 179/1300/22-2/2012. SZOCIÁLETIKAI KUTATÓINTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debrecen

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

Istennel töltött idő Isten & én Ötletek a személyes áhítathoz Mi a személyes áhítat? Erről már mindent tudok Olvasom a Bibliát és imádkozom! Ennyi? Olvastad ma a Bibliát? Mit olvastál? Hogyan hatott rád?

Részletesebben

25. alkalom 2012. június 21. Keresztelő János születése Lk 1,57-66. 80 Irgalmas volt az Úr Erzsébethez. Együtt örült vele mindenki.

25. alkalom 2012. június 21. Keresztelő János születése Lk 1,57-66. 80 Irgalmas volt az Úr Erzsébethez. Együtt örült vele mindenki. Biblia-kor 2011-2012 1 BB 25. alkalom 2012. június 21. Keresztelő János születése Lk 1,57-66. 80 Átismételni mindazt, amit János családjáról tudunk. LÁSD Biblia-kör 3. Jegyzet. A megjelölt szakasz elemzése

Részletesebben

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és BIBLIAISMERET A Bibliaismeret alapvető feladata a Biblia igazságainak megismertetése, a Teremtő és Gondviselő Mennyei Atya bemutatása, és ezek alapján a gyerekek társaikhoz, családjukhoz és környezetükhöz

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

Szószék - Úrasztala - Szertartások

Szószék - Úrasztala - Szertartások Szószék - Úrasztala - Szertartások SIMÉN DOMOKOS MILYEN JÓ AZ AJÁNDÉKOZÓ ISTEN! Mt 20, 1-16 Joachim Jeremiás Jézus példázatai" című könyve szerint Jézus valódi példázatai - a szinoptikusoknál 40, Tamás

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek SZÓKINCSEM füzetek A SZÓKINCSEM füzetek szókincs fejlesztő füzetek A szókincs azt jelenti, hogy hány szót ismerünk és tudunk jól használni Minél több szót ismersz és tudod a jelentésüket, annál nagyobb

Részletesebben

Jézus, a misszió Mestere

Jézus, a misszió Mestere 7. tanulmány Augusztus 8 14. Jézus, a misszió Mestere SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Ézsaiás 42:1-9; Dániel 9:24-27; Máté 10:5-6; Lukács 2:8-14; Apostolok cselekedetei 1:1-14; 2Timóteus 1:8-9 Majd

Részletesebben

H I T T A N. 7-8. é v f o l y a m

H I T T A N. 7-8. é v f o l y a m Hittan H I T T A N 7-8. é v f o l y a m Célok és feladatok A tanuló életkorának megfelelően (nem elvont fejtegetésekkel, hanem bibliai szemelvények segítségével) bemutatjuk, hogy a Krisztus előtti zsidóság

Részletesebben

Szimbólumok (jelentéseinek) vizsgálata: régen és ma

Szimbólumok (jelentéseinek) vizsgálata: régen és ma Szimbólumok (jelentéseinek) vizsgálata: régen és ma Könyvek: Biedermann, Hans: Szimbólumlexikon. Budapest: Corvina, 1996. (301 B 63) Dhanjal, Beryl: Jelek és jelképek : múlt és jelen. Budapest: Ventus

Részletesebben

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K!

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! Gyakran Ismételt Kérdések a Vonzás Törvényéről 2010 KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! A kiadvány a tartalom módosítása nélkül, és a forrás pontos megjelölésével szabadon terjeszthető.

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére Bibliaismeret Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére A tantárgy órakerete: Évfolyam Hetek száma Heti órakeret Évi órakeret 9. 36 1 36 10. 36 1 36 11. 36 1 36 12. 32 1

Részletesebben

Az etika, mint a családi kapcsolatok hajtóereje

Az etika, mint a családi kapcsolatok hajtóereje Az etika, mint a családi kapcsolatok hajtóereje 2014. 10. 09. Az etika, mint a családi kapcsolatok hajtóereje címmel szerveztek konferenciát 2014. szeptember 29-én, hétfőn a Protestáns Teológiai Intézet

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27 TARTALOMJEGYZÉK Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27 1. A katolikus társadalmi tanítás - követelmény és valóság 33 1.1 A katolikus társadalmi tanítás politikai funkciója 33 1.2 A katolikus

Részletesebben

Az egyén és a csoport A szociálpszichológia alapfogalmai. Osváth Viola szeptember. 18

Az egyén és a csoport A szociálpszichológia alapfogalmai. Osváth Viola szeptember. 18 Az egyén és a csoport A szociálpszichológia alapfogalmai Osváth Viola 2012. szeptember. 18 Szociálpszichológia Az egyén és a társadalom kapcsolatát ragadja meg Társas lény Fontos szerepe a társaknak Festinger:

Részletesebben

BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév)

BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév) BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév) Neptun kód Tanegység Heti Féléves Beszámolási óraszám óraszám kötelezettség Kredit Megjegyzés Előfeltétel 1. év 1. félév BTSBN001X01 Filozófia

Részletesebben

Jézus órája János evangéliumában

Jézus órája János evangéliumában MICHAEL FIGURA Jézus órája János evangéliumában 1. A HELY- ÉS IDÔMEGHATÁROZÁS FONTOSSÁGA JÁNOS EVANGÉLIUMÁBAN A kánai menyegzôrôl szóló perikópában (2,1 11), amely a világosság olvasójának második titka,

Részletesebben

Tuesday, 22 November 11

Tuesday, 22 November 11 Hogyan befolyásolta az írás a társadalmakat? Humánetológiai perspektívák Csányi Vilmos MTA A Humán viselkedési komplexum három dimenziója I. Szociális viselkedésformák II. Szinkronizációs viselkedési mechanizmusok

Részletesebben

A nyelv valóságfelidéző szerepe az elvonatkoztatásra képes gondolkodáson

A nyelv valóságfelidéző szerepe az elvonatkoztatásra képes gondolkodáson A nyelv és gondolkodás viszonya A nyelv fogalma: a legegyetemesebb jelrendszer. Egy nagyobb közösség, általában egy nemzet tulajdona. A külső és a belső valóságot minden más jelrendszernél pontosabban

Részletesebben

Írók, költők Bazsonyi Aranyhoz UTASSY JÓZSEF 1. Egy festőhöz

Írók, költők Bazsonyi Aranyhoz UTASSY JÓZSEF 1. Egy festőhöz Írók, költők Bazsonyi Aranyhoz UTASSY JÓZSEF 1 Egy festőhöz Én Istenedben nem hiszek, de csókoltatom, ha van: Próféta sem vagyok, nem ám, minek ámítsam magam: Van gyöngy vizem, friss levegőm, hamuhodó

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés!

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés! 2014. Június 8. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele II/23. szám A terápia a küldetés! Milyen kevéssé látványos ez az elő-pünkösd! Se lángnyelvek, se nyelveken nem beszélnek

Részletesebben

ffirnrnillrn [UJU [ ll[]j rn

ffirnrnillrn [UJU [ ll[]j rn . ffirnrnillrn [UJU [ ll[]j rn A BIBLIA LEGSZEBB SZÖVEGEI Összeállította és jegyzetekkel ellátta: SZABÓ FERENC és PUSKELY MÁRIA '. r-- ', ::, ".' '.: :. i'.:'. Michelangelo: Pieta, részlet. Firenzei dóm.

Részletesebben

SZKA_207_02. Nemzetségek nemzete. Táltosok a magyar történelemben

SZKA_207_02. Nemzetségek nemzete. Táltosok a magyar történelemben SZKA_207_02 Nemzetségek nemzete Táltosok a magyar történelemben 16 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK DIÁKMELLÉKLET DIÁKMELLÉKLET A NEMZETSÉGEK NEMZETE 7. ÉVFOLYAM 17 JANKOVICS MARCELL: ÁLMOS

Részletesebben

Hit és erkölcstan 1-4. osztály

Hit és erkölcstan 1-4. osztály Hit és erkölcstan 1-4. osztály 1. évfolyam Tankönyv: Lacknerné Puskás Sára: Isten hozott 1. félév Tudja, hogy Isten, teremtő ereje által, minden, ami a világ része, Isten munkája során jött létre. A Teremtéstörténet

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

CSISZÁR CSILLA MARGIT A FOGYASZTÓVÉDELEM RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSE ÉS INTÉZMÉNYI FELÉPÍTÉSE MAGYARORSZÁGON

CSISZÁR CSILLA MARGIT A FOGYASZTÓVÉDELEM RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSE ÉS INTÉZMÉNYI FELÉPÍTÉSE MAGYARORSZÁGON MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR CSISZÁR CSILLA MARGIT A FOGYASZTÓVÉDELEM RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSE ÉS INTÉZMÉNYI FELÉPÍTÉSE MAGYARORSZÁGON PH.D. ÉRTEKEZÉS MISKOLC 2015 MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Szakrális kommunikáció

Szakrális kommunikáció Várszegi Eszter BMVD-MON-151.16 Szakrális kommunikáció 1. A szakrális kommunikáció A szakrális kommunikáció témáját először Magyarországon Lovász Irén fejtette ki annak érdekében, hogy hozzájáruljon azon

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

A tánc, mint a szellemi kulturális örökség része. A Kárpát-medencei népzenekutatók délvidéki konferenciája 2006. szeptember 29 - október 1.

A tánc, mint a szellemi kulturális örökség része. A Kárpát-medencei népzenekutatók délvidéki konferenciája 2006. szeptember 29 - október 1. A tánc, mint a szellemi kulturális örökség része A Kárpát-medencei népzenekutatók délvidéki konferenciája 2006. szeptember 29 - október 1. Tartalom 1. UNESCO Egyezmény a szellemi kulturális örökség védelméről

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Közösségek és célcsoportok konstruálása. dr. Szöllősi Gábor, szociálpolitikus, PTE BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék

Közösségek és célcsoportok konstruálása. dr. Szöllősi Gábor, szociálpolitikus, PTE BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék Közösségek és célcsoportok konstruálása dr. Szöllősi Gábor, szociálpolitikus, PTE BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék Mottó: Az emberek úgy viszonyulnak a hétköznapi világ jelenségeihez, amilyennek

Részletesebben

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Magunkról A Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Árpád fejedelem évének Fergeteg havában, 2007 januárjában alakult. Szándékunk az

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra Felnőtt Katekézis VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. május 04. Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

Részletesebben

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 7-1 2. É V F O L Y A M

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 7-1 2. É V F O L Y A M H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 7-1 2. É V F O L Y A M H I T T A N 7-8. é v f o l y a m Célok és feladatok A tanuló életkorának megfelelően (nem elvont fejtegetésekkel, hanem bibliai szemelvények segítségével)

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában Európa egy földrész, ahol 50 ország vagy független állam található, amelynek a területe 10,2 millió km2, népessége 740 millió fő, több, mint

Részletesebben

Dr. Darák Péter előadása:

Dr. Darák Péter előadása: Dr. Darák Péter előadása: A belső bírói fórumok, az oktatás és az informális csatornák szerepe az ítélkezési gyakorlat egységesítésében 1. Létezik-e bírói jog? A bírói jogalkotás létezésének kérdése hosszú

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

1 STÍLUS ÉS JELENTÉS

1 STÍLUS ÉS JELENTÉS STÍLUS ÉS JELENTÉS 1 2 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXI. STÍLUS ÉS JELENTÉS Tanulmányok Krúdy stílusáról Szerkesztette JENEI TERÉZ és PETHÕ JÓZSEF TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2004 4 KÖNYVEM

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Magyarországra áttelepült erdélyi pedagógusok társadalmi és szakmai integrációja. Gál Gyöngyi. Témavezető-jelölt: Dr. Sallai Éva

Magyarországra áttelepült erdélyi pedagógusok társadalmi és szakmai integrációja. Gál Gyöngyi. Témavezető-jelölt: Dr. Sallai Éva a pedagógusok életében a pedagógusok életében Magyarországra áttelepült erdélyi pedagógusok társadalmi és szakmai integrációja Témavezető-jelölt: Dr. Sallai Éva Neveléstudományi Program Pedagógusképzés

Részletesebben

Interdiszciplináris szakkönyvtár 3. Antoine Vergote. Valláslélektan. Semmelweís Egyetem Mentálhígiéné Intézet. Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány

Interdiszciplináris szakkönyvtár 3. Antoine Vergote. Valláslélektan. Semmelweís Egyetem Mentálhígiéné Intézet. Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány Interdiszciplináris szakkönyvtár 3. Antoine Vergote Valláslélektan Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány Semmelweís Egyetem Mentálhígiéné Intézet TARTALOM ELOSZÓ 11 ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ 12 BEVEZETÉS 15

Részletesebben

TUDOMÁNYOS MÓDSZERTAN ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA

TUDOMÁNYOS MÓDSZERTAN ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA TUDOMÁNYOS MÓDSZERTAN ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan:

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Tudomány és kultúra További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Korok és démonok Dombi Péter: Hiszem

Részletesebben

HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT*

HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT* Buji Ferenc HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT* A világ fiai nősülnek és férjhez mennek. Lk 20,34 Ha a keresztény ember a házasság és a szerzetesi, papi, valamint evangéliumi indíttatású világi nőtlenség

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosítószámú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című

Részletesebben

tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23

tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23 Meglepetés # # tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23 S Z A B Ó M Á R I A CSILLAGJEGYEK ÉS GYÓGYÍTÁSUK «Meglepetés # 2008.10.21 13:38:58 # SZABÓ MARIA, 2008 BORÍTÓTERV CZEIZEL BALÁZS SZERKESZTÉS ERDÉLYI Z. ÁGNES

Részletesebben

Lakatosné Pripkó Judit Albert Schweitzer Kórház Hatvan. Magyar Ápolási Egyesület I. Kongresszusa, Siófok- 2011.okt.14-15.

Lakatosné Pripkó Judit Albert Schweitzer Kórház Hatvan. Magyar Ápolási Egyesület I. Kongresszusa, Siófok- 2011.okt.14-15. Lakatosné Pripkó Judit Albert Schweitzer Kórház Hatvan Magyar Ápolási Egyesület I. Kongresszusa, Siófok- 2011.okt.14-15. 1 Kommunikáció a társas kapcsolat alapja - információátadás - üzenet/közlő/befogadó

Részletesebben

27. ISTEN FORMÁLÓ KEZÉBEN: Gyógyítás a Bethesda tavánál (Jn 5,1 15) Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 2.

27. ISTEN FORMÁLÓ KEZÉBEN: Gyógyítás a Bethesda tavánál (Jn 5,1 15) Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 2. 27. ISTEN FORMÁLÓ KEZÉBEN: Gyógyítás a Bethesda tavánál (Jn 5,1 15) Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 2. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (javasolt irodalom: Leonhard Goppelt: Az Újszövetség theológiája,

Részletesebben

SZMSZ VIII. sz. melléklete. A kutatóközpontok szabályzatai

SZMSZ VIII. sz. melléklete. A kutatóközpontok szabályzatai SZMSZ VIII. sz. melléklete A kutatóközpontok szabályzatai A Sárospataki Református Teológiai Akadémia mint egységes kutatóintézet működik. Az egyes tudományterületeknek megfelelő kutatásokat kutatóközpontok

Részletesebben

Találkozás egy fiatalemberrel egy fejezet a magyar atomenergia diskurzusából (élet)történeti megközelítésben. Szijártó Zsolt. 2011. december 5.

Találkozás egy fiatalemberrel egy fejezet a magyar atomenergia diskurzusából (élet)történeti megközelítésben. Szijártó Zsolt. 2011. december 5. Találkozás egy fiatalemberrel egy fejezet a magyar atomenergia diskurzusából (élet)történeti megközelítésben Szijártó Zsolt 2011. december 5. Egy idézet Most felém fordult. Elgörbült sz{jjal, gyűlölettel

Részletesebben

kenet But as the same anointing teacheth you of all things -

kenet But as the same anointing teacheth you of all things - A kenetről A gyülekezetekben vagy emberekről is lehet hallani, hogy itt vagy ott gyógyító kenet van, vagy ennek vagy annak a szolgálónak nagy kenet van a szolgálatán. Rengeteg a tévhit a kenettel kapcsolatban,

Részletesebben

Értelek, értelek... de miről beszélsz??

Értelek, értelek... de miről beszélsz?? Biró Tamás Amszterdami Egyetem, ACLC Értelek, értelek... de miről beszélsz?? A keresztény-zsidó párbeszéd a kognitív vallástudomány perspektívájából Áttekintés: kihívások, perspektívák, válaszok Kihívások

Részletesebben

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért január 18-tól, Árpádházi Szent Margit napjától október 1-ig, Lisieux-i Kis Szent Teréz ünnepéig A másik Kis Szent Terézhez mondott ima mellett készült egy komolyabb

Részletesebben

Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek B. Biblikumok C. Rendszeres teológia

Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek B. Biblikumok C. Rendszeres teológia Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek A.1. Bibliák, bibliai részletek A.2. Konkordanciák A.3. Bibliai lexikonok, fogalmi szókönyvek A.4. Bibliai atlaszok A.5. Bibliai nyelvek A.5.1. Héber és arám

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben