I. ELŐZMÉNYEK. A Kbt ának alapján a felek az érvényes és eredményes eljárás alapján az alábbi szerződést kötik. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. ELŐZMÉNYEK. A Kbt. 99. -ának alapján a felek az érvényes és eredményes eljárás alapján az alábbi szerződést kötik. A SZERZŐDÉS TÁRGYA"

Átírás

1 Győri Evangélikus Egyházközség ajánlatkérő által indított Informatikai eszközök beszerzése a TIOP / számú projekt keretében" tárgyú közbeszerzési eljáráshoz SZÁLLÍTÁSI s z e r z o d e s mely létrejött egyrészről az Győri Evangélikus Egyházközség (9025 Győr, Petőfi tér 2., adószám: , képviseli: Ócsai Zoltán igazgató lelkész), mint megrendelő - a továbbiakban: Megrendelő - és másrészről Szintézis Informatikai Zrt. (Cg , 9023 Győr, Tihanyi Á. u. 2., adószám: , bankszámlájának száma: , képviseli: Bognár Pál igazgatósági tag), mint szállító - a továbbiakban: Szállító - között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: I. ELŐZMÉNYEK Szerződő felek elöljáróban rögzíteni kívánják, hogy a Győri Evangélikus Egyház, mint Megrendelő a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. Tv. (a továbbiakban: Kbt.) vonatkozó előírásai szerint informatikai eszközök és kapcsolódó egyéb szolgáltatások beszerzésére egyszerű eljárás alkalmazásával közbeszerzési eljárást folytatott le, mely eljárás nyertes ajánlattevője Szállító lett az alábbi bírálati szempontok szerint: -bruttó ajánlati ár: ,-Ft -többletjótállás mértéke számítástechnikai eszközökre: 2 hónap -többletjótállás mértéke elektronikus táblákra: 2 hónap -vállalt műszaki tartalom a minimumkövetelményekhez képest: az I. számú mellékletben A Kbt ának alapján a felek az érvényes és eredményes eljárás alapján az alábbi szerződést kötik. II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 1. A Megrendelő megrendeli, a Szállító elvállalja a lefolytatott közbeszerzési eljárásban meghatározott informatikai termékek (együttesen: termékek) szállítását (beleértve a tulajdonba adását is) és az ezzel kapcsolatos egyéb kötelezettségek teljesítését az ajánlatában megjelöltek szerint, jelen szerződés valamint a kapcsolódó dokumentumokban foglalt feltételek mellett I. osztályú minőségben, a mindenkori jogszabályi előírásokban meghatározottaknak megfelelően. A szállítandó termékek felsorolását és a vállalt műszaki követelményeket az 1. számú melléklet tartalmazza. 2. A Szállító kötelezettsége a szerződés tárgyainak a dokumentációban meghatározott helyre történő leszállítása és átadása, az eszközök

2 beüzemelése és a működtetés betanítása, melynek teljes költségét tartalmazza megajánlott ár. 3. Felek megállapítják, hogy a teljesítés (a meghatározott követelmények vonatkozásában) akkor megfelelő, ha a szállított termék az adott termékre előírt feltételeknek mindenben megfelel. III. AZ ELLENERTEK 1. A megrendelt és leszállított termékek bruttó ,-Ft-os ellenértékének megfizetése akként történik, hogy a megrendelés teljesítésekor Megrendelő képviselője a szállítólevélen átveszi a leszállított és látható hibás teljesítéssel nem érintett termékeket. A jótállási iratok jogszabályoknak megfelelő kiállítása és átadása a teljesítés igazolásának feltétele. Az aláírt szállítólevél a számla mellékletét képezi. 2. Az ellenérték az igazolt teljesítéstől számított, 60 napon belül átutalással, közvetlen szállítói finanszírozással fizetendő. 3. Felek megállapodnak abban, hogy a termékek ajánlatban meghatározott ellenértéke magában foglal minden, a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos szolgáltatást. Szállító a termékek ajánlatban megjelölt ellenértékén kívül jelen szerződéssel kapcsolatosan további igényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet, kivéve az esetleges késedelmi kamatot. 4. A.Szállító a szerződés hatálya alatt az ajánlatában meghatározott ellenértéket nem emelheti. 5. Késedelmes teljesítés esetén a Megrendelő a Ptk. 301/A. -ában meghatározott mértékű és a késedelem időtartamával arányos késedelmi kamat megfizetésére köteles. Ez a rendelkezés alkalmazandó, a bármely fél által a másik fél felé teljesítendő és késedelemmel érintett valamennyi fizetési kötelezettségre, ha jogszabály másképp nem rendelkezik. IV. A SZERZODES TARTALMA 1. Szállító köteles az érintett intézménnyel a szállítási időpontot előzetesen (legalább 2 munkanappal korábban) egyeztetni. 2. A Szállító köteles a szerződés tárgyát képező terméket a Megrendelő által fenntartott intézménybe a közbeszerzési eljárás iratanyagának tartalma szerint leszállítani és ott Megrendelő képviselőjének átadni. A lerakodás Szállító kötelezettsége. Szállító köteles a lerakodáshoz megfelelő személyi és tárgyi feltételeket biztosítani. Szállító saját (vagy más) megfelelő fuvareszközön köteles biztosítani a termékeknek a teljesítés helyére szállítását. A szállítás módszerének (alkalmazott eszköznek) olyannak kell lennie, hogy a termékek minősége nem romoljon, csomagolásuk ne sérüljön, a jogszabályoknak, szabványoknak mindenben megfeleljen. 3. Szállító köteles az átadás alkalmával az eszközök beüzemelését elvégezni. Köteles továbbá arra, hogy a beüzemelést követő 5 munkanapon belül - Megrendelő szervezésében tartandó képzés során - a működtetés felhasználók részére történő betanítását elvégezni. 4. Szállító csak legális, a hatályos jogszabályoknak megfelelő forrásból szerezheti be a termékeket, amelyet Megrendelő kérésére igazolnia kell. 5. Szállító köteles a szállítással egyidejűleg az átvevő részére a termék kezelésével és felhasználásával, valamint biztonságos tárolásával kapcsolatos valamennyi információt írásban (magyar nyelven) megadni (terméktájékozató). Megrendelő jogosult az átvételt megtagadni mindaddig, amíg a fenti tájékoztatót teljes körűen meg nem kapja. Ebben az esetben a r

3 késedelem jogkövetkezményei alkalmazandók függetlenül attól, hogy a termék birtokbaadásra került-e. 6. A megrendelés teljesítés akkor történik, amikor a termékek a teljesítés helyére leszállításra és átvételre, Szállító részéről beüzemelésre kerülnek, továbbá a felhasználók részére a működtetés betanítása megtörténik. Eddig az időpontig a tulajdonjog és az ehhez kapcsolódó kötelezettségek és jogosítványok (pl. kárveszélyviselés) a Szállítót terhelik, illetik. 7. Az átvételkor a Megrendelő képviselője ellenőrzi a leszállított termékek mennyiségét, csomagolását és az informatikai szakismeret nélkül is észlelhető hiányosságokat, és hibás teljesítésre utaló tényeket a szállítólevélen (minden példányon) rögzíti és ezek vonatkozásában az átvételt megtagadja, míg a szerződésnek és megrendelésnek megfelelő termékeket átveszi. A szállítólevél egy (fentiek szerint kitöltött példányát) a Megrendelő képviselőjének át kell adni. 8. Hibás vagy hiányos teljesítés esetén a Szállító a teljesítési határidőn belül köteles a hiányt pótolni, ill. a hibás termék helyett hibátlan terméket szolgáltatni. Ezen kötelezettség megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül. Köteles a le nem szállított termékek vonatkozásában a leszállítás idejét a fentieknek megfelelően előzetesen egyeztetni. 9. A 6. pontban foglalt esetekben a Szállító a Megrendelő felvetéseire érdemi jognyilatkozatot tehet, de annak megtétele a kicserélési, pótlási kötelezettséget nem érinti. A kicserélést követően, amennyiben Szállító álláspontja a teljesítésről a Megrendelőétől eltér,- a felek egyeztetést kezdenek, mely alapján a felek döntenek a kérdés megoldásáról. A felmerült költségeket (károkat) a hibás álláspontot előterjesztő fél viseli. 10. Bármilyen, a szerződésszerű teljesítést akadályozó vagy veszélyeztető körülményt (ide értve a késedelmet is) Szállítónak haladéktalanul jeleznie kell a Megrendelő felé, illetve a késedelem elhárítása érdekében minden tőle elvárható intézkedést haladéktalanul meg kell tennie. A tájékoztatás elmulasztásából eredő károkért a Szállító teljes kártérítési felelősséggel tartozik. V. SZERZŐDÉSI BIZTOSÍTÉKOK 1. Késedelmes teljesítés esetére - amennyiben az a Szállítónak felróható - a felek késedelmi kötbérfizetési kötelezettségben állapodnak meg. A késedelmi kötbér összege - függetlenül a késedelemmel érintett termékek értékétől - minden megkezdett naptári napra ,-Ft. 2. A kötbér összegét a Megrendelő döntése alapján a Szállító általi elismerés esetén a számlába történő beszámítással vagy írásbeli felszólítással érvénye sí theti. 3. Szerződő felek rögzítik, hogy, hogy a kötbér megfizetése nem érinti a Megrendelőnek azt a jogát, hogy a kötbéren felüli kárát érvényesítse a Szállítóval szemben. 4. A mennyiben a Szállító jelen szerződés alapján fizetésre kötelezett lenne Megrendelő felé, úgy fizetési kötelezettségét a Megrendelő erre irányuló felszólításának kézhezvételét követő 8 napon belül kell hiánytalanul teljesítenie. 5. Felek megállapodnak abban, hogy a Szállító a számítástechnikai eszközökre 38 hónap, interaktív táblákra 62hónap teljes körű jótállást biztosít a szállított termékekre. A teljes körű jótállás körében Szállító köteles helyszíni javítást biztosítani a hibabejelentéstől számított 24 órán belül. Amennyiben a

4 bejelentéstől számított 72 órán belül a hiba nem orvosolható a helyszínen, Szállító köteles a bejelentéstől számított 72 órán belül azonos vagy paraméterekkel rendelkező cserekészüléket biztosítani (a helyszínre történő szállítással és átadással) azzal, hogy amennyiben a meghibásodott terméken adatok vannak, köteles azokat -amennyiben javítás nélkül lehetséges- adathordozóra menteni és a Megrendelő képviselőjének átadni. A cserekészülékkel kapcsolatban Szállító nem érvényesíthet semmiféle díjat vagy költséget a Megrendelővel szemben. A jótállási idő alatt csak új alkatrész építhető be a termékekbe. A hibás alkatrész a Szállítót illeti meg, aki köteles azt elszállítani és a jogszabályoknak megfelelően kezelni. Komplett csere esetén csak új és a cserével érintett gép paramétereinek mindenben megfelelő vagy annál jobb paraméterű termék adható Megrendelő tulajdonába. A cserével kapcsolatosan a Szállító nem érvényesíthet semmiféle igényt a Megrendelővel szemben. V. A SZERZŐDÉS HATÁLYA, EGYÉB MEGÁLLAPODÁSOK 1. Jelen szerződést a felek mindkét fél általi teljesítéséig kötik azzal, hogy Szállító részéről a teljesítés végső határideje június 2., Megrendelő részéről a teljesítés véghatárideje az igazolt teljesítéstől számított 60 nap. 2. Felek a szerződés rendes felmondással (elállással) történő megszüntetésének lehetőségét kizárják, kivéve, ha az ajánlati felhívásban rögzített és a beszerzés ellenértékét biztosító forrás tekintetében az arra jogosult harmadik személy olyan általános érvényű vagy egyedi döntést hoz, mely a támogatás összegét csökkenti, vagy a támogatás teljes összegét elvonja. Felek megállapodnak abban, hogy ebben az esetben Szállító a szerződés hatályának változása (megszűnése) miatt semmiféle jogcímen nem érvényesíthet igényt a Megrendelővel szemben. Nem alkalmazható ez a rendelkezés, ha az elvonás vagy csökkentés oka a Megrendelő felróható magatartása. 3. Bármelyik fél jogosult a szerződés felmondására (szankciós elállás gyakorlására), ha a másik fél súlyos szerződésszegést követ el, különösen - ha Megrendelő a megrendelt termékeket alapos ok nélkül nem veszi át, ill. az ellenérték megfizetésével 60 napon túli késedelembe esik; - ha Szállító bármely hibás vagy hiányos ill. a késedelmes teljesítésnél az intézmény(ek) működésében zavart okoz, illetve a jelen szerződésben súlyos szerződésszegésként meghatározott magatartást tanúsítja. 4. Bármelyik fél kötelezettsége, hogy szerződésszegés esetén a másik fél figyelmét felhívja megfelelő határidő tűzésével a szerződésszegés megszüntetésére. 5. Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésében folyamatosan együttműködnek, a felmerülő problémákról egymást haladéktalanul értesítik. 6. Felek jognyilatkozataikat kizárólag írásban, az átvétel helyét és idejét azonosítható módon tehetik meg érvényesen. A felek fentieken értik az elektronikus levelezés és fax formáját is. 7. Felek képviseletére (jognyilatkozat tételére) az alábbi személyek jogosultak kizárólagosan: Szállító részéről: Bognár Pál Megrendelő részéről: Ócsai Zoltán 8. Felek megállapodnak abban, hogy az áruk átvételére, a mennyiségi, minőségi kifogások intézésére az érintett intézmény vezetője, ill. az általa kijelölt személy is jogosult. Kétség esetén a Szállító kérheti a képviselői minőség igazolását.

5 9. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen megállapodás csak a felek egyező akaratnyilvánításával, írásban módosítható, figyelembe véve a Kbt. vonatkozó előírásait is. 10.Felek megegyeznek abban, hogy a vitás kérdéseket megkísérlik peren kívül, békés úton rendezni és csak ennek eredménytelensége esetén fordulnak bírósághoz. Amennyiben az egyeztetés nem vezet eredményre, úgy jelen szerződésből eredő jogvitájuk tekintetében kikötik -értékhatártól függően - az Soproni Városi Bíróság/ Győr-Moson Sopron Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét. 11.Amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése jogszabályba, vagy a közbeszerzési ajánlati felhívásba, ill. a dokumentáció egyéb részébe ütközne, úgy minden további jogcselekmény, különösen a szerződés módosítása nélkül a jogsértő rendelkezés helyébe a megsértett rendelkezés lép. 12. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk., a Kbt. és az egyéb, vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadók. 13.jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi a közbeszerzési eljárás iratanyaga. 14. Megrendelő tájékoztatja Szállítót, hogy a jelen szerződés és az e szerinti kifizetés az Art. 36/A. hatálya alá tartozik és ennek megfelelően kell eljárni. Győr, május 2. r Győri Evanglikus Egyházközség Megrendelő

6 I. SZÁMÚ MELLÉKLET 28 db iskolai PC csomag A megajánlott termék leírása DTK Cuatro Intel PC s: 10/100/1000 MB/s hálózati csatlakozás Intel Core 2 Duo 1,8 GHz vagy azzai egyenértékű 400 W-os ATX, vagy branded termék esetén a gyártó által biztosított tápegység 2 GB DDR2-es RAM 10/100/1000 MB/s hálózati csatlakozás Intel Core Í3-540 (3.06Ghz, 4MBL3 Cache, 2.5 GT/s, 32nm, 73W, skt1156) 400 W-os ATX, vagy branded termék esetén a gyártó által biztosított tápegység 4 GB DDRR3-as 1333 Mhz RAM S-, O PC PC + MONITOR BRUTTÓ AR / DARAB 8X DVD író +-RW 120 GB HDD rpm 8MB SATA Nyelvi laborban használható zajtompított mikrofonos fejhallgató DVD író 22x SATA DVD író 16x DVD-RAM,22x DVD±R, 16x DVD+RW, 16x DVD-RW, 16x DVD±R DL, SuperMulti 500GB 3,5" Desktop 7200rpm, 8,9 ms, 16MB puffer, SATA-300+NCQ nyelvi laborban használható mikrofonos fülhallgató (zajtompított) A4-Tech HS J 1 Optikai egér Optikai egér ,-Ft 101 gombos magyar billentyűzet 101 gombos magyar billentyűzet 4db USB csatlakozó 12 db USB csatlakozó t~j fis <L Í Videokártya 128 M (Integrált v. PCI Express csatlakozás) Windows 7 Home operációs rendszerrel (OEM) vagy azzal egyenértékű grafikus felületű operációs rendszerrel rendelkezik, továbbá irodai alkalmazás (szövegszerkesztés, táblázatkezelés, prezentáció) szoftverrel telepített. Intel HD Graphics (CPU-ba integrálva - i3, i5 sorozat)max.512 MB Windows Home Premium 7 32-bit OEM továbbá irodai alkalmazás (szövegszerkesztés, táblázatkezelés, prezentáció) Office szoftverrel telepített M ) Minimum 17" LCD TFT kijelző LG 20" W2040S-PN LCD monitor Maximum 8 ms válaszidő 5ms válaszidő Képlátószög 160/160 c képlátószög 160/ X 900 pixel vagy1280 X 1024 pixel Felbontás :1600x900-75Hz 3 év garancia 3 év +2 hónap garancia

7 13 db tantermi csomag sr. A megajánlott termék leírása Érintőképernyős, kézzel vagy speciális tollai vezérelhető felület. A tábla működését a tábla felületébe integrált érzékelő rendszer biztosítja, amely érzékelő rendszer maga a tábla aktív munkafelülete Promethean Actsvboard 378PRO interaktív tábla Érintőképernyős, speciális tollal vezérelhető kemény felület. A tábla működését a tábla felületébe integrált érzékelő rendszer biztosítja, amely érzékelő rendszer maga a tábla aktív munkafelülete Teljes egér funkcionalitás a táblaszoftver használata nélkül is Teljes egér funkcionalitás a táblaszoftver használata nélkül is Minimum két toli a kézzel vezérelhető táblákhoz is Négy toll a kézzel vezérelhető táblákhoz is. A tollak árram forrást nem igényelnek Aktív munkafelület mérete minimum: Táblaméret 4:3as tábla esetében 160*120 cm, 16:10es tábla esetében 190*120 cm (ettől eltérni +/- 10%ban lehet a tábla hasznos felületének területét tekintve) Aktív munkafelület mérete minimum: Táblaméret 4:3as tábla esetében 160*120 cm, 16:10es tábla esetében 190*120 cm (ettől eltérni +/- 10%ban lehet a tábla hasznos felületének területét tekintve) Interaktív tábla BRUTTÓ AR / DARAB ,-Ft. Tisztítható, munkafelület (fehértáblához használt tollal írható és tisztítható) Gyárilag támogatott magyar nyelvű táblaszoftver Gyárilag támogatott szoftverfrissítés (központi honlapon elérhető verziók) Előadás szerkesztő szoftver (sorkiemelő, fénykép export, import, stb.), amely csatlakoztatott tábla nélkül is használható Tisztítható, munkafelület (fehértáblához használt tollal írható és tisztítható) Gyárilag támogatott magyar nyelvű táblaszoftver Gyárilag támogatott szoftverfrissítés (központi honlapon elérhető verziók) Előadás szerkesztő szoftver (sorkiemelő, fénykép export, import, stb.), amely csatlakoztatott tábla nélkül is használható Többpontos kalibráció, minimum 4 5 pontos kalibráció Windows 7 és Linux kompatibilitás Windows XP, Windows 7 és Linux kompatibilitás Integrált tábla és projektorrögzítő faliállvány. Külön védőcsőben vezetett erős és gyengeáramú kábelezéssel, a projektor és a tábla csatlakoztatásának céljára integrált csatoló felülettel. A projektorkonzol szerkezetileg egy rendszert alkot a tábla fali rögzítésével. A projektor kábelezése a projektorkonzol belső részében vezetett Integrált tábla és projektorrögzítő faliállvány. Külön védőcsőben vezetett erős és gyengeáramú kábelezéssel, a projektor és a tábla csatlakoztatásának céljára integrált csatoló felülettel. A projektorkonzol szerkezetileg egy rendszert alkot a tábla fali rögzítésével. A projektor kábelezése a projektorkonzol belső részében vezetett

8 USB 2.0 CL akozás biztosítja a kommunikációt a tábla és a munkaállomás között, mely biztosítja a tábla tápellátását is Uv._> 2.0 csatlakozás biztosítja a kommunikációt a tábla és a munkaállomás között CM O 5 év garancia, cseregarancia 5 év garancia+2 hónap cseregarancia Szerkesztést segítő, beépített (jogtiszta) tanítási segédeszközök: vonalszerkesztők, nyilak, vektor alapú geometriai ábrák (szerkeszthető kör, háromszög, négyzet, stb.) oktatási célra használt háttérképek (vonalas, négyzetrácsos tábla, hangjegytábla, stb.) térképek, fényképek, specifikus (oktatási célra készített) előre gyártott vizuális elemek Szerkesztést segítő, beépített (jogtiszta) tanítási segédeszközök: vonalszerkesztök, nyilak, vektor alapú geometriai ábrák (szerkeszthető kör, háromszög, négyzet, stb.) oktatási célra használt háttérképek (vonalas, négyzetrácsos tábla, hangjegytábla, stb.) térképek, fényképek, specifikus (oktatási célra készített) előre gyártott vizuális eiemek oktatást segítő specifikus kisfilmek és animációk oktatást segítő specifikus kisfilmek és animációk Mentési lehetőség, minimálisan a következő grafikus formátumokban: jpg, bmp, pdf A táblaszoftver a tábla csatlakoztatása nélkül is használható legyen Beépített képernyő billentyűzet (gépelés közvetlenül a tábláról) Mentési lehetőség, minimálisan a következő grafikus formátumokban: jpg, bmp, pdf A táblaszoftver a tábla csatlakoztatása nélkül is használható Beépített képernyő billentyűzet (gépelés közvetlenül a tábláról) Kézírás felismerés Táblára írt tartalom rögzítése digitálisan (lementhető, és visszajátszható a táblára írt tartalom) Jobb és balkezes üzemmód; a táblaszoftver vezérlő ikonok, gombok áthelyezhetősége jobb és bal oldalra, illetve alulra és felülre Kézírás felismerés Táblára írt tartalom rögzítése digitálisan (lementhető, és visszajátszható a táblára írt tartalom) Jobb és balkezes üzemmód; a táblaszoftver vezérlő ikonok, gombok áthelyezhetősége jobb és bal oldalra, illetve alulra és felülre K"- eagj ffísái i Magyar nyelvű súgó Magyar nyelvű súgó

9 A megajánlott termék jeírása Toshiba Satelite L650-16R Notebook Core 2 Duo 1,8 GHz vagy azzal egyenértékű processzor Intel Core Í3-330M processzor,2.13 GHz 1,066 MHz, 3. szintű gyorsítótár: 3 MB 2 GB DDR2-es RAM 100 GB HDD rpm 15" XGA, vagy WXGA kijelző 3db USB csatlakozó 2*2 GB DDR3 RAM (1066 MHz) HDD 250GB 5400rpm merevlemez 15.6" kijelző,nagy fényerejű Toshiba TruBrite HD TFT-képernyő 16:9 oldalaránnyal és LED-es háttérvilágítással, saját felbontás : x db USB csatlakozó o u 10/100 MB/s hálózati csatlakozás 10/100 MB/s hálózati csatlakozás Notebook BRUTTÓ AR / DARAB Wireless b/g hálózati csatlakozás Beépített kamera Wireless hálózati támogatás : b/g/n Beépített kamera ,-Ft 8 X DVD író +-RW 8 X DVD író +-RW Videokártya 64 M Windows 7 Home operációs rendszerrel (OEM) vagy azzal egyenértékű grafikus felületű operációs rendszerrel rendelkezik, továbbá irodai alkalmazás (szövegszerkesztés, táblázatkezelés, prezentáció) szoftverrel telepített. Videókártya Intel Graphics Media Accelerator HD,memória mennyisége legfeljebb 1275 MB teljes rendelkezésre álló grafikus memória 32 bites operációs rendszer és 3 GB rendszermemória esetén. Eredeti Windows 7 Home Premium (64-bit kiadás, előtelepítve, Toshiba merevlemezhelyreállítással) továbbá irodai alkalmazás szövegszerkesztés, táblázatkezelés, prezentáció) Office szoftverrel telepített m flf r Hordtáska Hordtáska

10 A megajánlott termék leírása Epson EB-460 projektor CN! C3 Zajterhelése normál üzemmódban nem lehet nagyobb, mint 32 dba Zajterhelése normál üzemmódban 32 dba XGA 1024x768 valós vagy natív felbontás, opcionálisan 16:10- es WXGA felbontás A megajánlott 16:10-es képarányú projektorok száma megegyezik a megajánlott 16:10-es képarányú interaktív táblák számával. XGA 1024x768 valós felbontás (4:3 natív képarány), 16:10-es WXGA felbontás (1280*800) A megajánlott 16:10-es képarányú projektorok száma megegyezik a megajánlott 16:10-es képarányú interaktív táblák számával. <cr*t U Trapézkorrekció Trapézkorrekció O 2000 ANSI Lumen fényerő 3000 ANSI Lumen fényerő J Maximálisan 125 cm vetítési távolság a megajánlott táblákhoz igazítva Gyors bekapcsolási, azonnali kikapcsolási lehetőség 19 cm vetítési távolság,maximálisan 125 cm vetítési távolság a igazítva megajánlott táblákhoz Gyors bekapcsolási, azonnali kikapcsolási lehetőség r * a Projektor BRUTTÓ AR / DARAB ,-Ft LCD vagy DLP technológia minimum 7%-os külső offset: a projektor 1 méteres vetített kép esetén 7 cm magasságban helyezkedik el a kép tetejéhez képest 3LCD technológia minimum 7%-os külső offset: a projektor 1 méteres vetítetti kép esetén 7 cm magasságban helyezkedik el a kép tetejéhez képest Távirányító Távirányító O QO 2 VGA bemenet, 1 monitor kimenet 2 VGA bemenet, 1 monitor kimenet Lopás elleni védelmet biztosító HW-es és/vagy szoftveres megoldással ellátott Lopás elleni védelmet biztosító HW-es és/vagy szoftveres megoldással ellátott ÍLJLbJ CD Készenléti fogyasztás nem lehet nagyobb, mint 1 W Lámpa élettartama legalább 3000 óra Készenléti fogyasztás nem lehet nagyobb, mint 1 W Lámpa élettartama 3év vagy 5000 óra k«sste aa&im 500:1 kontraszt 2000:1 kontraszt A projektor kábelének elvezetése a tartó konzolon belül megoldott (érintésvédett megoldást biztosít) A projektor kábelének elvezetése a tartó konzolon belül megoldott (érintésvédett megoldást biztosít) 3 év garancia 3 év+2hónap garancia Beépítő keret (amennyiben integrált projektortartó állvánnyal rendelkező interaktív táblával kerül kihelyezésre, úgy a beépítő keret nem kell) Beépítő keret (amennyiben integrált projektortartó állvánnyal rendelkező interaktív táblával kerül kihelyezésre, úgy a beépítő keret nem kell)

11 1 db alkalmazás szerver A megajánlott termék leírása v< ~ Z 1 db Intel Xeon kétmagos 2,33 GHz processzor vagy azzal egyenértékű 2 GB memória (DDR v. DDR2-es RAM) INTEL GROSSE POINT szerver 1 Intel Xeon X3430 Quad-core 2.40 GHz 8 Mb Cache 4 GB memória DDR ECC >> O J f- ö> 4 db HDD bővítő hely 4 db HDD bővítőhely Alkalmazás szerver BRUTTÓ ÁR / DARAB ,-Ft Hardveres tükör v. RAID vezérlő SCSI v. SATA HDD / 70 GB - 2 db 2 db LAN 10/100/1000 MB/s Mentőegység (8X DVD író +-RW) RAID vezérlő Intel RAID Controller SASWT4I 2*HDD WD RE3 SATA2 320GB WD3202ABYS 7200/16Mb 2 db LAN 10/100/1000 MB/s Biue ray író í o A megajánlott szerver szoftvernek illeszkednie kell a közoktatási intézmények által használt meglévő szoftverkörnyezethez. 3 év garancia A megajánlott szerver szoftver illeszkedik a közoktatási intézmények által használt meglévő szoftve rkö rnyezeth ez 3 év garancia y j ^^ 500 VA szünetmentes tápegység TriplieLite750VA Low profilé UPS. AVR line interactive szünetmentes

12 1 db szerver szoftver Szerver oldali operációs rendszer - tartalmazza a fileszerver és webszerver funkciókat is Windows Server Standard 2008R2 Acadernic Szerver oldali operációs rendszer - tartalmazza a fileszerver és webszerver funkciókat is c=> Tűzfal és tartalomszürő szoftver Tűzfal és tartalomszürő szoftver Felhasználószámhoz igazított ügyfélhozzáférési licenszek Felhasználószámhoz igazított ügyfélhozzáférési licenszek Szerver szoftver BRUTTÓ ÁR / DARAB Jogszerű felhasználást igazoló licenszigazolás Jogszerű felhasználást igazoló licenszigazolás Munkaállomás oldali és szerver-oldali telepítő CD-k Munkaállomás oldali és szerver-oldali telepítő CD-k ,-Ft Telepítéshez szükséges CD-kulcsok Telepítéshez szükséges CD-kulcsok Frissítések központi, online elérhetősége Frissítések központi, online elérhetősége 3 év garancia 3 év +2 hónap garancia Legyen kompatibilis az iskola meglévő kliens oldali operációs rendszereivel és egyéb alkalmazás szoftvereivel Legyen kompatibilis az iskola meglévő kliens oldali operációs rendszereivel és egyéb alkalmazás szoftvereivel 1 db WIFI csomag A megajánlott termék leírása D-Link DWL-2100AP IEEE b, g, szabványok párhuzamos támogatása IEEE b, g, szabványok párhuzamos támogatása Wi-Fi Certified tanúsítvány az összes wi-fi átvitelben résztvevő eszközre Wi-Fi Certified tanúsítvány az összes wi-fi átvitelben résztvevő eszközre WIFI csomag BRUTTÓ ÁR / DARAB ,-Ft Többféle távmenedzsment lehetőség (Web, SSH, SSL, SNMPv3) WPA, WPA2 és AES, WEP kódolás támogatása, 8 SSID VLAN, QoS támogatás WMM támogatás (Wi-Fi Certified for WMM) Többféle távmenedzsment lehetőség (Web, SSH, SSL, SNMPv3) WPA, WPA2 és AES, WEP kódolás támogatása, 8 SSID VLAN, QoS támogatás WMM támogatás (Wi-Fi Certified for WMM) 3 év garancia 3 év+ 2 hónap garancia WDS WDS

13 C-sS C3 v< 1 db tantermi csomaghoz oktatás Tantermi csomaghoz oktatás BRUTTÓ AR / DARAB 40,000,-Ft J r LJU S ^ CLl 1 j lij ^ OS BBSSJ

14 KAPCSOLODO EGY EB SZOLGÁLTATÁSOK -<t 21 [Szállító áltai elvégzendő feladat: i j 1. Összeszerelés Kibontás, kicsomagolás Tartókonzol rögzítése az iskola által kiválasztott helyen 1 >» o Interaktív tábla felhelyezése Kiegészítő eszközök felhelyezése (speciális tollak, jtörlő szivacs, stb.) r Interaktív tábla! Kommunikációs kábelek csatlakoztatása 12. Üzembe helyezés: fi Kommunikációs kábel csatlakoztatása a tanári munkaállomáshoz (notebook) Tábla driverének installálása Tábla digitális tartalmakat kezelő szoftverének installálása Gyári szoftver regisztrálása az iskolai kapcsolattartó segítségével, - elhagyható, ha nem jár felhasználási korlátozással ' Kl rt üzembe/üzemkész állapotba helyezés Kalibráció elvégzése j1. Összeszerelés LU LU Kibontás, kicsomagolás Akkumulátor behelyezése, töltése 2. Üzembe helyezés: is.'^ff r Operációs rendszer felinstallálása, átvétellel megbízott igénylemondása esetén elhagyható Tanári notebook [ Regisztráció elvégzése, átvétellel megbízott jigénylemondása esetén elhagyható T Alapvető védelmi beállítások elvégzése (szoftveres tűzfal, Ikritikus fontosságú frissítések felrakása), átvétellel megbízott igénylemondása jesetén elhagyható i- Vezetékes vagy vezeték nélküli Internetes csatlakozás [beállítása (ha van) ; A böngésző kedvencek menüjébe megjelölt linkek [beállítása (SDT, Realika, stb.) - legalább az image-ben Projektor 1. Összeszerelés

15 OJ <=> Kibontás, kicsomagolás Tartókonzol felerősítése Projektor felszerelése a tartókonzolra [ Kommunikációs kábel elvezetése a tanári munkaállomáshoz [ Tápkábel elevezetése az aljzatig (lehetőleg :kábelcsatomában) Projektor csatlakoztatása a munkaállomáshoz Az iskola írásbeli kérésére (nyilatkozat) a tartókonzol felszerelése és a kábelezés elvégzése mellőzhető 2. Üzembe helyezés: Képélesség és fókusztávolság beállítása, trapézkorrekció elvégzése (igazítva az interaktív táblához) Magyar nyeivű menükezelés Szállító által elvégzendő feladat: ^ ÜH O cj 1. Összeszerelés Kibontás, kicsomagolás Védett helyen történő elhelyezés (lehetőség szerint) Tápkábel csatlakoztatása Kommunikációs antennák felszerelése LU yy lu ^ nucej yy l u ^ 'kiépítése Max 50 méteres távolságig hálózati csatlakozás vezetékes f : ÍWifi router [Í2. Üzembe helyezés: F Router saját szoftverének installálása üzembe/üzemkész állapotba helyezés Böngészőn keresztül adminisztrátori beállítások elvégzése (belépési jelszó megváltoztatása, DHCP bekapcsolása, titkosítás beállítása, munkaállomások csatlakozási módjának beállítása, SSID beállítása - az iskola igényeinek megfelelően) Kliensek beállítása Csatlakozás tesztelése {Szállító által elvégzendő feladat: Iskolai PC 11. Összeszerelés Kibontás, kicsomagolás Monitor, billentyűzet, egér, tápcsatlakozó csatlakoztatása [2. Üzembe helyezés: 10

16 Operációs rendszer felinstallálása,, átvétellel megbízott jigénylemondása esetén elhagyható F Regisztráció elvégzése, átvétellel megbízott jigénylemondása esetén elhagyható! Alapvető védelmi beállítások elvégzése (szoftveres tűzfal, Ikritikus fontosságú frissítések leihagyható felrakása), átvétellel megbízott igénylemondása esetén - Vezetékes vagy vezeték nélküli Internetes csatlakozás ibeállítása (ha van) f Tábla csatlakoztatása I- Kalibráció elvégzése V-I Interaktív tábla Táblakezelő szoftver megnyitása Alapvető funkciók bemutatása O Garancia ismertetése (javítás, csere, elérhetőségek) HR&E* J Tábla tisztításának módja, írófelületen felhasználható jeszközök ismertetése [ Projektorra való átváltás o (BOS m 'SÍWIB jiwwíic"" ; G^- Oktatás Tanári notebook Projektor Wifi router Táblaszoftver kezelése Kedvencek elérhetősége j- Bekapcsolás, kikapcsolás Távkapcsoló és menürendszer bemutatása Lámpagarancia és élettartam ismertetése Csatlakozás módjának bemutatása Kliens beállítása J u j a A " S H yla LU 1 CC LU fvl TTj UJ k A ;A felhasználó pedagógusok és a telepítési helyszínen [foglalkoztatottak számára 2X4 órás képzés a telepített eszközök használatáról. [A különböző csomagtípusokhoz kapcsolódó oktatásokon [résztvevők között lehet átfedés. íaz oktatást a kiszállítást és üzembehelyezést követő 2 héten belül jkell lehetőséget biztosítani az adott telepítési helyszín [vonatkozásában. [Az oktatások, a legfeljebb 4 tantermi csomaggal érintett telepítési [helyszínek vonatkozásában, legfeljebb 40 km körön belül összevonhatóak. Az oktatásra a résztvevők szervezése a fenntartó feladata.

Műszaki Kiadó kínálata a TIOP 1.1.1/07/1-es pályázathoz

Műszaki Kiadó kínálata a TIOP 1.1.1/07/1-es pályázathoz Műszaki Kiadó kínálata a TIOP 1.1.1/07/1-es pályázathoz Alap CleverTouch tantermi csomag Alap CleverTouch tantermi csomag tartalma: Ára: bruttó 810 000Ft Fix, fali szerelésű CleverTouch 80 interaktív tábla

Részletesebben

A K. É. 35356/2010. hirdetmény módosítása

A K. É. 35356/2010. hirdetmény módosítása A K. É. 35356/2010. hirdetmény módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2010/152 Beszerzés tárgya: hirdetmény visszavonása, módosítása, ajánlattételi Hirdetmény típusa: határidő meghosszabbítása KÉ Eljárás

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Műszaki Kiadó kínálata a TIOP 1.1.1/07/1-es pályázathoz

Műszaki Kiadó kínálata a TIOP 1.1.1/07/1-es pályázathoz Műszaki Kiadó kínálata a TIOP 1.1.1/07/1-es pályázathoz Tantermi Qomo bővített csomag Tantermi csomag tartalma: Ára: bruttó 1 040 000 Ft QWB200 EM elektronikus tollal vezérelhető interaktív tábla Notebook

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 5. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

iskolai PC tantermi csomag tantermi csomaghoz oktatás alkalmazás szerver szerver szoftver

iskolai PC tantermi csomag tantermi csomaghoz oktatás alkalmazás szerver szerver szoftver SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TERVEZETE Mely létrejött egyrészről Város Önkormányzata (székhely:.; adószám: ; bankszámlaszám: ; elérhetőség: tel: ; képviseli: polgármester, elérhetőségei:, tel: ), mint megrendelő

Részletesebben

MÛSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

MÛSZAKI SPECIFIKÁCIÓ MÛSZAKI SPECIFIKÁCIÓ Megnevezés Iskolai PC csomag - 46 db PC Alaplap gyártmánya, típusa: ASUS P5G41T-M Monitor Dell IN2020 Multimédia futtatásra alkalmas 10/100 Ethernet képes DVD íróval rendelkezik minimum

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján lefolytatott egyszerű közbeszerzési eljárás eredményeként egyrészről Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Iskolai PC csomag. Albacomp Activa-Standard Core 2 PC

Iskolai PC csomag. Albacomp Activa-Standard Core 2 PC Iskolai PC csomag Albacomp Activa-Standard Core 2 PC Intel G chipset Intel LGA775 Core 2 Duo E7500 2.93GHz 2GB 800MHz DDR2 memória PC Multimédia futtatásra alkalmas 10/100 Ethernet képes val rendelkezik

Részletesebben

185 Számítógép, multimédia futtatásra FullTec Emperon 1030S PC munkaállomás Intel Dual Core Pentium G6950 (2,83GHz/3MB L2/FSB1066) vagy azzal

185 Számítógép, multimédia futtatásra FullTec Emperon 1030S PC munkaállomás Intel Dual Core Pentium G6950 (2,83GHz/3MB L2/FSB1066) vagy azzal 1/16 I. rész Iskolai PC csomagok és kapcsolódó eszközök/csomagok Sorszám Darabszám Beszerzendő termék fajtája, megnevezése, műszaki jellemzők I/a. 185 Iskolai PC csomag, azon belül Megajánlott termék pontos

Részletesebben

Miért érdemes a Tracker C-77 tantermi csomagot választani a TIOP 1.1.1/07/1 pályázathoz?

Miért érdemes a Tracker C-77 tantermi csomagot választani a TIOP 1.1.1/07/1 pályázathoz? Miért érdemes a Tracker C-77 tantermi csomagot választani a TIOP 1.1.1/07/1 pályázathoz? - Mert megfelel a TIOP 1.1.1/07/1 kiírásnak! Mert az interaktív tábla, a piac egyik leggyorsabb interaktív táblája!

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AZ Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Dévaványa Általános Művelődési Központ Iskoláiban című, TIOP-1.1.1-07/1-2008-0049 számmal jelölt pályázat alapján lefolytatásra kerülő

Részletesebben

Műszaki Kiadó kínálata a TIOP 1.1.1/07/1-es pályázathoz

Műszaki Kiadó kínálata a TIOP 1.1.1/07/1-es pályázathoz Műszaki Kiadó kínálata a TIOP 1.1.1/07/1-es pályázathoz Bővített CleverTouch tantermi csomag Bővített CleverTouch tantermi csomag tartalma: Ára: bruttó 1 040 000Ft Fix, fali szerelésű CleverTouch 80 interaktív

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

Műszaki leírás. Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás. Informatikai eszközök beszerzése - TIOP-1.1.1. pályázat. tárgyú közbeszerzési eljárásához

Műszaki leírás. Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás. Informatikai eszközök beszerzése - TIOP-1.1.1. pályázat. tárgyú közbeszerzési eljárásához Műszaki leírás Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Informatikai eszközök beszerzése - TIOP-1.1.1. pályázat tárgyú közbeszerzési eljárásához TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 1. FELADAT MEGHATÁROZÁS

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Közbeszerzési Értesítő száma: Ajánlatkérő: Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: 2011 / 78 Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal hirdetmény

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033. Budapest, Fő tér 3. adószáma: 15503004-2-41 statisztikai számjele: 15503004751101 számlavezető

Részletesebben

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM TIOP 1.1.1-07/1-2008-1155 azonosítószámú, pedagógiai, módszertani reformot támogató informaikai infrastruktúra fejlesztése tárgyú pályázathoz kapcsolódó projekt teljes körű megvalósításához szükséges eszközbeszerzés

Részletesebben

11. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985

11. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 11. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Részletesebben

HIRDETMÉNY NÉLKÜLI EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

HIRDETMÉNY NÉLKÜLI EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 1 HIRDETMÉNY NÉLKÜLI EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Ajánlatkérő: Cigánd Város Önkormányzata 3973 Cigánd Fő utca 80. A beszerzés tárgya: Cigánd Város Általános Művelődési Központ

Részletesebben

Műszaki Kiadó kínálata a TIOP 1.1.1/07/1-es pályázathoz

Műszaki Kiadó kínálata a TIOP 1.1.1/07/1-es pályázathoz Műszaki Kiadó kínálata a TIOP 1.1.1/07/1-es pályázathoz Alap Qomo tantermi csomag Alap Qomo tantermi csomag tartalma: Ára: bruttó 810 000Ft QWB200 EM elektromágneses tollal vezérelt interaktív tábla Flow!

Részletesebben

Miért érdemes a CleverTouch tantermi csomagot választani a TIOP 1.1.1/07/1 pályázathoz?

Miért érdemes a CleverTouch tantermi csomagot választani a TIOP 1.1.1/07/1 pályázathoz? Miért érdemes a CleverTouch tantermi csomagot választani a TIOP 1.1.1/07/1 pályázathoz? - Mert megfelel a TIOP 1.1.1/07/1 kiírásnak! - Mert az interaktív tábla, a piac egyik legnagyobb, 80 203 cm - képátlóval

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 291-2/2011. 1. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a földesi

Részletesebben

Commitment Szolgáltató és Tanácsadó Kft. www.commitment.hu ugyfelszolgalat@commitment.hu telefon: 06 52 541 442 fax: 06 52 541 474

Commitment Szolgáltató és Tanácsadó Kft. www.commitment.hu ugyfelszolgalat@commitment.hu telefon: 06 52 541 442 fax: 06 52 541 474 Commitment Szolgáltató és Tanácsadó Kft. www.commitment.hu ugyfelszolgalat@commitment.hu telefon: 06 52 541 442 fax: 06 52 541 474 2 Borito_100_okt_eszk.indd 4 6/22/07 2:00:05 PM 3 HARDVERESZKÖZ TANESZKÖZ

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Központi Konyha 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 12. szám alatti intézmény (képviselője Kovács Jánosné

Részletesebben

Intel Pentium G2120 Intel HD Graphics kártyával (3,1 GHz, 3 MB gyorsítótár, 2 mag)

Intel Pentium G2120 Intel HD Graphics kártyával (3,1 GHz, 3 MB gyorsítótár, 2 mag) Rendszerjellemzők Operációs rendszer Windows 8 64 Windows 8 Pro 64 Windows 7 Professional 32 Windows 7 Professional 64 Windows 7 Professional 32 (elérhető Windows 8 Pro 64 downgrade által) Windows 7 Professional

Részletesebben

eszközök módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/120

eszközök módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/120 eszközök módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/120 1 Beszerzés tárgya: Adásvételi szerződés Kalocsa pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése (TIOP-1.1.1-07/1-2008-1179)

Részletesebben

Ajánlati Dokumentáció. Informatikai eszközök beszerzése

Ajánlati Dokumentáció. Informatikai eszközök beszerzése 1 Ajánlati Dokumentáció Informatikai eszközök beszerzése 2 Útmutató az Ajánlattevőknek az ajánlatok beadásáról, és az eljárás lefolytatásáról Az ajánlati felhívással és ajánlati dokumentációval kapcsolatos

Részletesebben

Műszaki Kiadó kínálata a TIOP 1.1.1-es pályázathoz

Műszaki Kiadó kínálata a TIOP 1.1.1-es pályázathoz Műszaki Kiadó kínálata a TIOP 1.1.1-es pályázathoz Tantermi SMART bővített csomag A. Tantermi bővített csomag tartalma: Ára: bruttó 1 040 000 Ft SMART Board SB680 interaktív tábla Notebook 10 szoftverrel

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 291-2/2011. 1. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a földesi

Részletesebben

AJÁNLAT-ELŐLAP. Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás. Informatikai eszközök beszerzése - TIOP-1.1.1. pályázat. tárgyú közbeszerzési eljárásához

AJÁNLAT-ELŐLAP. Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás. Informatikai eszközök beszerzése - TIOP-1.1.1. pályázat. tárgyú közbeszerzési eljárásához A Ajánlattevő neve: székhelye: Az ajánlattevő kapcsolattartó személyének neve: telefonszáma: telefaxszáma: e-mail címe: AJÁNLAT-ELŐLAP Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Informatikai eszközök beszerzése

Részletesebben

Asztali PC kínálatunk:

Asztali PC kínálatunk: Asztali PC kínálatunk: Alfa Office PC Processzor: Intel Pentium Dual Core G3420-3,20GHz Memória: 4GB DDR-III 99 291 Ft + ÁFA Alfa II Offfice PC Processzor: Intel Pentium Dual Core G3460-3,50GHz Memória:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS ikt. szám: 21-8 / 2011 SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Nógrád Megye Önkormányzata 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. képviseli: Becsó Zsolt a közgyűlés elnöke adószáma: 15450016-2-12 mint

Részletesebben

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint: Szállítási szerződés Amely létrejött egyrészről II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár (3530 Miskolc, Görgey Artúr u.11.) képviseletében: Venyigéné Makrányi Margit mint Megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő)

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám: cím: Képviseli:

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:  cím: Képviseli: V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S 4. r é s z a j á n l a t i k ö r amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:

Részletesebben

Ajánlat kelte: 2008. november 18. Ajánlattevő: FTK Kft. Cím: 3531 Miskolc, Vászonfehérítő 32.

Ajánlat kelte: 2008. november 18. Ajánlattevő: FTK Kft. Cím: 3531 Miskolc, Vászonfehérítő 32. Ajánlat kelte: 2008. november 18. Ajánlattevő: FTK Kft. Cím: 3531 Miskolc, Vászonfehérítő 32. Ajánlat érvényessége: 2008. november 21. (275-ös EUR/HUF árfolyamig) Teljesíthetőség: akár 2008-as év Számítógépek:

Részletesebben

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Mezőkövesd

Részletesebben

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint: Amely létrejött egyrészről Szállítási szerződés II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár (3530 Miskolc, Görgey Artúr u.11.) képviseletében: Venyigéné Makrányi Margit mint Megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő)

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

Miért érdemes a CleverTouch tantermi csomagot választani a TIOP 1.1.1/07/1 pályázathoz?

Miért érdemes a CleverTouch tantermi csomagot választani a TIOP 1.1.1/07/1 pályázathoz? Miért érdemes a CleverTouch tantermi csomagot választani a TIOP 1.1.1/07/1 pályázathoz? - Mert megfelel a TIOP 1.1.1/07/1 kiírásnak! A PRO csomag további extrákkal felszerelve! - Mert az interaktív tábla,

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint a Premier G. Med Kft. (1026 Bp.

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

Projektor árlista 2008. november 13-tól

Projektor árlista 2008. november 13-tól Projektor árlista 2008. november 13-tól Rendelési kód Megnevezés nettó ár Kép V3MS15i 3M S15i irodai projektor technológia: polysilicon LCD 0,55" képfelbontás: SVGA (800 x 600) fényerő ANSI Lumen (halk

Részletesebben

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya:

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP BESZERZÉSE amely létrejött egyrészről: Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. Teljes jogú képviselője: Hárs József

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés amely létrejött egyrészről Dr. Kenessey Albert Kórház-rendelőintézet (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127.) (továbbiakban: Megrendelő) (képviseletében eljár: Dr. Szabó

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám: 15566843-2-13,

Részletesebben

Műszaki Kiadó kínálata a TIOP 1.1.1/07/1-es pályázathoz

Műszaki Kiadó kínálata a TIOP 1.1.1/07/1-es pályázathoz Műszaki Kiadó kínálata a TIOP 1.1.1/07/1-es pályázathoz Tantermi Promethean bővített csomag Ára: bruttó 1 040 000 Ft Bővített Promethean ActivBoard +2 Fixed 378PRO komplett interaktív rendszer tantermi

Részletesebben

Fertőd, Madách sétány Fertőd, Mentes Mihály utca Agyagosszergény, Arany János utca Fertőendréd, Iskola utca 1.

Fertőd, Madách sétány Fertőd, Mentes Mihály utca Agyagosszergény, Arany János utca Fertőendréd, Iskola utca 1. Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: Ajánlatkérő: Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: 2010 / 132 Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: CPV kód: 30200000-1 Közzététel dátuma: 2010/11/08

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033 Budapest, Fő tér 3., képviseli Bús Balázs polgármester, mint megrendelő (továbbiakban,

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./20. (XII.30.) NFM rendelethez. Az ajánlatkérő neve és címe: Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft., 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 30. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Intel Pentium G2020 Intel HD grafikus kártyával (2,9 GHz, 3 MB gyorsítótár, 2 mag)

Intel Pentium G2020 Intel HD grafikus kártyával (2,9 GHz, 3 MB gyorsítótár, 2 mag) Rendszerjellemzők Operációs rendszer Windows 8 64 Windows 8 Pro 64 Windows 7 Ultimate 64 Windows 7 Professional 64 Windows 7 Professional 32 Windows 7 Home Premium 64 Windows 7 Home Basic 32 SUSE Linux

Részletesebben

Intelligens biztonsági megoldások. Távfelügyelet

Intelligens biztonsági megoldások. Távfelügyelet Intelligens biztonsági megoldások A riasztást fogadó távfelügyeleti központok felelősek a felügyelt helyszínekről érkező információ hatékony feldolgozásáért, és a bejövő eseményekhez tartozó azonnali intézkedésekért.

Részletesebben

RENDKÍVÜLI HARDVER ÉS SZOFTVER VÁSÁRLÁSI AKCIÓ

RENDKÍVÜLI HARDVER ÉS SZOFTVER VÁSÁRLÁSI AKCIÓ RENDKÍVÜLI HARDVER ÉS SZOFTVER VÁSÁRLÁSI AKCIÓ KATALÓGUS 2016 I. FÉLÉV TOVÁBBI KÍNÁLAT: www.pcflotta.hu / Belépési kód: NKR16MZ LICENCE PROFESSIONAL KFT. 1051 BUDAPEST, SAS U. 18. TEL: +36 1 783 39 73

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/40-21/2010. amely létrejött egyrészről Balatonfűzfő Város Önkormányzat (székhely: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1., adószám: 15430207-2-19), képviseli: Marton Béla polgármester,

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSON KÍVÜLI AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSON KÍVÜLI AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSON KÍVÜLI AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatot kérő neve, címe, kapcsolattartó személy és elérhetőségei: Ajánlatkérő: Tel.: 74/565-040 Fax.: 74/466-929 Kapcsolattartó: Noé Zoltán,

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szerződés száma:: Szállítási szerződés mely létrejött egyrészről: a továbbiakban Vevő, másrészről az UNIVILL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1147 Budapest, Fűrész u.25. Adószám: 10316007-242 Bankszáma:

Részletesebben

HASZNÁLATBAVÉTELI SZERZŐDÉS

HASZNÁLATBAVÉTELI SZERZŐDÉS HASZNÁLATBAVÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a DUGONICS ANDRÁS PIARISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM /székhelye: 6724 Szeged, Bálint Sándor u.

Részletesebben

Ár: 93.900 Ft Garancia: 2 Év

Ár: 93.900 Ft Garancia: 2 Év Terméknév:Asus X553MA-XX388D 15.6" notebook Gyártó cikkszám:x553ma-xx388d Leírás:Szín: fekete Operációs rendszer: FreeDOS Kijelző: 15,6" HD (1366x768) CPU: Intel Celeron Dual-Core N2840 (2,16GHz, 1MB)

Részletesebben

Szerődésmódosítás - Eszközbeszerzés II.1

Szerődésmódosítás - Eszközbeszerzés II.1 Szerődésmódosítás - Eszközbeszerzés II.1 Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/141 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen Általános szerződési feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ILST-Hungary Kft. ( szolgáltató ) és az által üzemeltetett ilst.hu internetes címen található webáruház

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/116. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/116. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa: Értékes Pécs - Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése tárgyú projekthez kapcsolódó informatikai eszközök beszerzése - Tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/116

Részletesebben

DELL Vostro MONET14SKL1605_011_UBU-11

DELL Vostro MONET14SKL1605_011_UBU-11 DELL Vostro 5459 - MONET14SKL1605_011_UBU-11 (MONET14SKL1605_011_UBU-11) Bruttó ár: 204.990 Ft Termékcsalád: Vostro Termékvonal: Dell Notebook / Dell Laptop Termékvonal2: Notebook / Laptop Processzor:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (tej, tejtermék)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (tej, tejtermék) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (tej, tejtermék) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám: 15566843-2-13,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Megrendelő, Megrendelő: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám Képviseli: a továbbiakban mint Megrendelő, másrészről Vállalkozó: Nyilvántartási szám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám:

Részletesebben

Asztali PC-k, notebookok beszerzése

Asztali PC-k, notebookok beszerzése Asztali PC-k, notebookok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/49 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

VGN-TT21XN/B. Extrém stílus és hordozhatóság

VGN-TT21XN/B. Extrém stílus és hordozhatóság VGN-TT21XN/B Extrém stílus és hordozhatóság Különösen kifinomult notebook, intenzív noir színben, nagy teljesítményű funkciókkal és biztonsági megoldásokkal. Fejezet: Extrém stílus és hordozhatóság 1 FŐ

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS A szerződés száma:. amely létrejött egyrészről a. mint Megrendelő (Székhelye... Cégjegyzékszáma:, adószáma: - a továbbiakban mint Megrendelő; másrészről az ASSUR KFT mint Szállító

Részletesebben

Esettanulmány (Case Study)

Esettanulmány (Case Study) Esettanulmány (Case Study) CCNA Discovery I. szemeszter Az AnyCompany reklámcég informatikai rendszere Készítette: Kovács Róbert 05 Feladat: A megfelelő eszközök kiválasztása Adminisztrációs Vezető számítógépe:

Részletesebben

Dell Inspiron 560s: Részletes muszaki adatok

Dell Inspiron 560s: Részletes muszaki adatok Dell Inspiron 560s: Részletes muszaki adatok Ez a dokumentum alapvető információkat tartalmaz a számítógép beállításáról és frissítéséről, valamint az illesztőprogramok frissítéséről. MEGJEGYZÉS: A kínált

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Fogalmak: 1. Megrendelő: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki megrendeli és használja a Szoftvert. A

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll:

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll: KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

felhívás módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/123

felhívás módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/123 felhívás módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/123 1 Beszerzés tárgya: Adás-vételi szerződés Kalocsa pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúrafejlesztése c. (TIOP-1.1.1-07/1-2008-1179)

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézete, mint ajánlatkérő (a továbbiakban, mint megrendelő), Eger, Széchenyi út 27-29., másrészről

Részletesebben

Lenovo Ideapad Z K601DCHV

Lenovo Ideapad Z K601DCHV Lenovo Ideapad Z51-70 - 80K601DCHV (80K601DCHV) Bruttó ár: 158.990 Ft Termékvonal: Lenovo Notebook / Lenovo Laptop Termékvonal2: Notebook / Laptop Processzor: Intel Core i3 Processzor jellemző: i3-5005u

Részletesebben

Apple számítógépek összehasonlító táblázata

Apple számítógépek összehasonlító táblázata Remac Computer MacBook White 13" MacBook Pro 13" MacBook Pro 13" MacBook Pro 15" MacBook Pro 15" MacBookPro 15" (MC516ZH/A ) (MC374LL/A) (MC375LL/A) (MC371LL/A) (MB372LL/A) (MB373LL/A) Burkolat Polikarbonát

Részletesebben

Iktatószám: 918-10/2007. SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS. amely létrejött egyrészrıl

Iktatószám: 918-10/2007. SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS. amely létrejött egyrészrıl Iktatószám: 918-10/2007. SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl Nógrád Megye Önkormányzata 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. képviseli: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke mint megrendelı, a továbbiakban:

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. részajánlat: 100 db-20% Asztali gépek beszerzése monitorral az alábbiak szerint:

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. részajánlat: 100 db-20% Asztali gépek beszerzése monitorral az alábbiak szerint: Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FŐTÁV Zrt.) 1116

Részletesebben

Max. 2 DIMM bővítőhely Nem ECC kétcsatornás 1333 MHz DDR3 SDRAM, 1 8 GB

Max. 2 DIMM bővítőhely Nem ECC kétcsatornás 1333 MHz DDR3 SDRAM, 1 8 GB Processzor Intel Core i5 Quad Core Intel Core i3 Dual Core Intel Pentium Dual Core Intel Celeron Dual Core Operációs rendszer Memória Chipkészlet Videokártya Merevlemez Windows 7 Home Basic SP1 (32/64

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

Dell Inspiron 580s: Részletes műszaki adatok

Dell Inspiron 580s: Részletes műszaki adatok Dell Inspiron 580s: Részletes műszaki adatok Ez a dokumentum alapvető információkat tartalmaz a számítógép beállításáról és frissítéséről, valamint az illesztőprogramok frissítéséről. MEGJEGYZÉS: A kínált

Részletesebben

A roma közösségekben dolgozó védőnők munkafeltételeinek javítása című projekt OKTATÁSI ANYAG

A roma közösségekben dolgozó védőnők munkafeltételeinek javítása című projekt OKTATÁSI ANYAG A roma közösségekben dolgozó védőnők munkafeltételeinek javítása című projekt OKTATÁSI ANYAG Bevezetés Eszköz beüzemelése, alapvető karbantartása Alapvető, általános használathoz szükséges alapismeretek

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (fagyasztott termékek)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (fagyasztott termékek) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (fagyasztott termékek) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám:

Részletesebben

Irodai munkavégzéshez szükséges informatikai eszközök beszerzése a GYSEV Zrt. részére_tájékoztató a dokumentáció módosításáról

Irodai munkavégzéshez szükséges informatikai eszközök beszerzése a GYSEV Zrt. részére_tájékoztató a dokumentáció módosításáról Irodai munkavégzéshez szükséges informatikai eszközök beszerzése a GYSEV Zrt. részére_tájékoztató a dokumentáció módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/32 Irodai munkavégzéshez szükséges informatikai

Részletesebben

A J Á N L A T K É R É S

A J Á N L A T K É R É S A J Á N L A T K É R É S Tisztelt Ajánlattevő! A (3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6.), a továbbiakban: ajánlatkérő) ezúton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt céget, mint Ajánlattevőt (a továbbiakban:

Részletesebben

SZÁLLITÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLITÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLITÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Dr. Kenessey Albert Kórház-rendelőintézet (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127.) (továbbiakban: Megrendelő) (képviseletében eljár: Dr Szabó

Részletesebben

AZ EXCEL CSEPEL SZÁMÍTÓGÉP KONFIGURÁCIÓ AJÁNLATAI

AZ EXCEL CSEPEL SZÁMÍTÓGÉP KONFIGURÁCIÓ AJÁNLATAI AZ EXCEL CSEPEL SZÁMÍTÓGÉP KONFIGURÁCIÓ AJÁNLATAI I. Standard 89.900 HUF (Gigabyte alaplap, AMD Sempron 3200+, 512MB 667MHz DDR2 RAM, 80GB SATA WD HDD, LG DVD-ROM, 17 Acer LCD monitor, Billentyűzet, Optikai

Részletesebben

Szállítási szerződés Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet (MaNDA) részére IT eszközök szállítására vonatkozóan az ajánlatkérő székhelyén.

Szállítási szerződés Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet (MaNDA) részére IT eszközök szállítására vonatkozóan az ajánlatkérő székhelyén. Szállítási szerződés Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet (MaNDA) részére IT eszközök szállítására vonatkozóan az ajánlatkérő székhelyén. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/97 Szállítási szerződés

Részletesebben

Asztali PC-k, notebookok

Asztali PC-k, notebookok Asztali PC-k, notebookok Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

Projektor árlista 2008. november 13-tól Javasolt

Projektor árlista 2008. november 13-tól Javasolt Projektor árlista 2008. november 13-tól Javasolt Rendelési kód Megnevezés Kép végf. ár VPA75E VPA75E projektor Felbontás: XGA (1024x768) Fényerő: 2600 ANSI lumen Kontraszt: 400:1 Trapézkorrekció: Függőleges

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

Hirdetmény tipusa. Állapota. Értesítő levelek. Hiánypótló levelek. Korábbi tartalmi állapot. Hirdetmény rövid tartalma. Megjegyzés

Hirdetmény tipusa. Állapota. Értesítő levelek. Hiánypótló levelek. Korábbi tartalmi állapot. Hirdetmény rövid tartalma. Megjegyzés Ajánlatkérő Szervezet: Fertőd Város Önkormányzata Címzett: - Cím: Madách sétány 1. Ir.szám: 9431 Város/Község: Fertőd Ország: HU Telefon: - Telefax: - E-mail: - Internet cím(url): - Megbízott képviselő

Részletesebben

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu Telefon:23/565-610

Részletesebben

HP 250 G5 - W4N12EA (W4N12EA)

HP 250 G5 - W4N12EA (W4N12EA) HP 250 G5 - W4N12EA (W4N12EA) Bruttó ár: 0 Ft Termékvonal: Termékvonal2: Processzor: Processzor jellemző: Lapkakészlet: Memória mérete: Memória bővíthetőség: Memória típusa: Háttértár mérete: HP Notebook

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Megrendelő ny. száma: MO/16/ 2011. ikt. száma: I/ 4676/2011. Szállító ny. száma: ikt. száma: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS T a r t a l o m 1./ A szerződés tárgya 2./ Teljesítés helye 3./ Teljesítési határidő 4./

Részletesebben