1. Kormányhivatal Hatósági Főosztály hatósági ügyek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Kormányhivatal Hatósági Főosztály hatósági ügyek"

Átírás

1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Kormányhivatal Hatósági Főosztály hatósági ügyek 2 2. Tájékoztató a vásárok, piacok valamint a bevásárlóközpontok működésével kapcsolatos ügyek intézéséről a jogorvoslati eljárásban 4 3. Tájékoztató az állattartással kapcsolatos ügyek intézéséről a jogorvoslati eljárásban Tájékoztató a bányaszolgalmi jog alapításával kapcsolatos eljárásról Tájékoztató hatósági közvetítők nyilvántartásba vételéről Tájékoztató a helyi adó és gépjárműadó ügyek intézéséről a jogorvoslati eljárásban Tájékoztató kisajátítási eljárásról Tájékoztató a közlekedési igazgatási ügyek intézéséről a jogorvoslati eljárásban Tájékoztató a külföldiek ingatlanszerzésének engedélyezéséről Tájékoztató a szálláshelyek engedélyezésével kapcsolatos ügyek intézéséről a jogorvoslati eljárásban Tájékoztató az anyakönyvi ügyintézésről Tájékoztató népesség-nyilvántartási ügyintézésről Tájékoztató a telepengedélyekkel kapcsolatos ügyek intézéséről a jogorvoslati eljárásban Tájékoztatás az üzletek működésével kapcsolatos ügyek intézéséről a jogorvoslati eljárásban Tájékoztató a vállalkozói igazolványokkal kapcsolatos ügyek intézéséről a jogorvoslati eljárásban 90

2 2 1. Kormányhivatal Hatósági Főosztály hatósági ügyek 1.) A Kormányhivatal Hatósági Főosztálya az általános hatósági feladatok körében ellátja azon hatósági eljárásokkal kapcsolatos feladatait, melyekben jogszabály első fokon eljáró hatóságként a járási hivatalt, vagy a járási hivatalvezetőt és másodfokon eljáró hatóságként a Kormányhivatalt vagy a kormánymegbízottat jelöli ki, így különösen a) a kereskedelemről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott kereskedelmi, ipari igazgatási feladatokat; b) a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvényben, a természet védelméről szóló törvényben, és az azok felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott környezetvédelmi, természetvédelmi, levegőtisztasági, fakivágási feladatokat; c) a vízgazdálkodásról szóló törvényben, a vízi-közmű szolgáltatásról szóló törvényben, és az azok felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott vízgazdálkodási, vízügyi igazgatási feladatokat; d) a hulladékról szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott hulladékgazdálkodási feladatokat; e) a termőföldről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott földművelésügyi feladatokat; f) az adózás rendjéről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott adóigazgatási feladatokat; g) a temetőkről és a temetkezésről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott kommunális igazgatási (temetkezési szolgáltatásokkal kapcsolatos) feladatokat; h) az állatok védelméről és kíméléséről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott állattartási és állatvédelmi feladatokat. 2.) A Kormányhivatal Hatósági Főosztálya a megyei feladatok körében ellátja azon hatósági eljárásokkal kapcsolatos feladatait, melyekben jogszabály első fokon vagy másodfokon eljáró hatóságként vagy felügyeleti szervként a Kormányhivatalt vagy a kormánymegbízottat jelöli ki, így különösen a) a kisajátításról szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott kisajátítási feladatokat;

3 3 b) a bányászatról szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott bányászati célú szolgalmi jog alapítási és bányaszolgalmi jog megállapítási feladatokat; c) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott útlejegyzési és kártalanítási feladatokat; d) az anyakönyvi eljárásról szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott anyakönyvi feladatokat; e) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott hatósági közvetítő-nyilvántartási feladatokat; f) a termőföldről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott külföldiek ingatlanszerzésének engedélyezésével összefüggő feladatokat; g) a közúti közlekedésről szóló törvényben, a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvényben, és az azok felhatalmazás alapján kiadott rendeletekben meghatározott közlekedési igazgatási hatósági feladatokat; h) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott lakcímrendezési, népesség-nyilvántartási feladatokat; i) a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló kormányrendeletben meghatározott rendezvénytartási engedély kiadási feladatokat; j) a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló kormányrendeletben meghatározott ügyrendben megjelölt egyes ellenőrzési feladatokat.

4 2. Tájékoztató a vásárok, piacok valamint a bevásárlóközpontok működésével kapcsolatos ügyek intézéséről a jogorvoslati eljárásban A Kormányhivatal (a továbbiakban: hivatal) a fellebbezés elbírálására jogosult hatóságként elbírálja a települési önkormányzatok jegyzőinek a várás, piac, a helyi piac, a bevásárlóközpont engedélyezése, bejelentése, nyilvántartásba vétele tárgyában hozott döntései (eljárásai) elleni jogorvoslati kérelmeket. (A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény a továbbiakban: Ket (2) bekezdés) Eljárása során anyagi jogszabályként a kereskedelemről szóló évi CLXIV. tv., a vásárokról, piacokról valamint a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13.) Korm. rend. (a továbbiakban: Korm. rend.), eljárási jogszabályként a Ket. rendelkezéseit kell alkalmazni. Az eljárások illetékére vonatkozó szabályokat az illetékekről szóló évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) tartalmazza. Az eljárás menete: Fellebbezés - Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog nincs meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja. A fellebbezést a sérelmezett döntést (határozatot, végzést) hozó jegyzőhöz kell benyújtani. A fellebbezésben új tényekre és bizonyítékokra is lehet hivatkozni. A fellebbezés jog-vagy érdeksérelem miatt egyaránt benyújtható. (Ket. 98. (1), 102. (1) és (2) bekezdése) - A fellebbezést írásban vagy szóban lehet előterjeszteni. Írásban történik a kérelem benyújtása, ha azt postai úton, írásbelinek minősülő elektronikus úton, ideértve a telefaxot, személyesen átadott irat útján, kézbesítési meghatalmazott útján, kézbesítési ügygondnok útján, hirdetményi úton, vagy a Ket. 28/B. (1) bekezdésében meghatározott módon, elektronikus úton nyújtja be az ügyfél. A kérelem benyújtása akkor történik elektronikus úton, ha az ügyfél ügyfélkapun keresztül küldi meg a hatóságnak. A szóban előterjesztett fellebbezésről a hatóságnak jegyzőkönyvet kell készíteni, ha az ügyfél ezt kéri vagy az eljárás érdekében egyébként szükséges. (Ket. 34. (1), 39. (1) és (6) bekezdései) - A fellebbezésnek tartalmaznia kell az ügyfél, illetve képviselője nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét,

5 továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számot vagy a telefonos elérhetőséget. (Ket. 35. (1) bekezdése) 5 - Az első fokú határozat ellen benyújtott fellebbezés illetékköteles. Az illeték mértéke a fellebbezéssel érintett, vagy vitatott összeg minden megkezdett forintja után 400 forint, de legalább forint, legfeljebb forint. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke forint. (Itv. 29. (2) bekezdése) - Az illetéket az eljárás megindításakor illetékbélyeggel kell leróni a fellebbezésen. (Itv. 73. (1) bekezdés) Az első fokú végzés ellen benyújtott fellebbezés után ha az Itv. Másként nem rendelkezik forint illetéket kell fizetni, amelyet ugyancsak illetékbélyeggel kell az iraton leróni. (Itv. 29. (4) bekezdése). - Ha az ügyfél a fellebbezést az illeték megfizetése nélkül nyújtja be, az eljáró hatóság az eljárás megindításakor - postai úton előterjesztett beadvány esetén postai úton, elektronikus úton kezdeményezett eljárások esetén elektronikus úton is az ügyfelet felhívja az illeték megfizetésére azonnal, hogy ha a szükséges illetéket - illetékbélyegben, vagy postai úton történő felhívás esetén válaszlevelezőlapon 8 napon belül nem fizeti meg, mulasztási bírságot is kell fizetnie. Ha a felhívásra postai úton kerül sor, akkor az illetéken felül a felhívás postaköltségét e címen 200 forint a válasz-levelezőlapon illetékbélyegben kell megfizetni. (Itv. 73/A. (1) bekezdés) - Amennyiben az ügyfél a felhívás ellenére sem tesz eleget a fizetési kötelezettségének, és költségmentességben sem részesül, a hivatal végzéssel az eljárást megszünteti. E végzés ellen önálló fellebbezésnek van helye. (Ket. 31. (1) bekezdés h) pontja, 98. (3) bekezdés c) pontja. Ebben az esetben a meg nem fizetett illetéket, a felhívás költségét és a mulasztási bírságot nem kell megfizetni. - A fellebbezési határidő a határozat, végzés közlésétől számított 15 nap. (Ket. 99. (1) bekezdése) - A határidőbe nem számít bele a határidő kezdetére okot adó cselekmény vagy körülmény bekövetkezésének, továbbá a közlésnek, a kézbesítésnek, a hirdetmény kifüggesztésének és levételének a napja. Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a hatóságnál a munka szünetel, a határidő a legközelebbi munkanapon jár le. A postán küldött beadvány és megkeresés előterjesztési ideje a postára adás napja. Az elektronikus irat előterjesztésének időpontja az irat elküldésének a napja. A fellebbezési határidőt kétség esetén megtartottnak tekinti az eljáró hatóság. (Ket. 65. (1). (3), (4), (5), (7) bekezdései)

6 6 - A határidő önhibán kívüli (pl. betegség, külföldön való tartózkodás) elmulasztása esetén igazolási kérelem nyújtható be, melyet - első fokon a jegyző bírál el. (Ket. 66. (1) és (2) bekezdései) - Az igazolási kérelmet a mulasztásról való tudomásszerzést vagy az akadály megszűnését követő nyolc napon belül, de legkésőbb az elmulasztott határnaptól vagy az elmulasztott határidő utolsó napjától számított hat hónapon belül lehet előterjeszteni. (Ket. 66. (4) bekezdése) - Az igazolási kérelemmel egyidejűleg pótolni kell az elmulasztott cselekményt is, amennyiben ennek feltételei fennállnak. (Ket. 66. (5) bekezdése) - Amennyiben a jegyző a fellebbezési határidő elmulasztásával kapcsolatos igazolási kérelmet elutasítja, e végzés ellen önálló fellebbezést lehet benyújtani, melyet szintén a hivatal bírál el. (Ket. 98. (3) bekezdés h) pontja) - A fellebbezést az ügy összes iratával a fellebbezési határidő leteltétől számított 8 napon belül a jegyző köteles felterjeszteni a hatósághoz. Kivéve, ha a jegyző a megtámadott határozatát visszavonja, illetőleg a fellebbezésnek megfelelően módosítja, kijavítja, kiegészíti, vagy a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. (Ket (5) bekezdése) - Ha az ügyfél nem személyesen jár el, a hatóság az eljáró személy képviseleti jogosultságát megvizsgálja. (Ket. 40. (2) bekezdése) - A hatóság visszautasítja a meghatalmazott eljárását, ha az nem alkalmas az ügyben a képviselet ellátására, vagy ha képviseleti jogosultságát az erre irányuló hiánypótlási felhívás ellenére sem igazolja. E végzés ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak, az csak az érdemi határozat elleni fellebbezésben támadható meg. (Ket. 40. (4), 98. (2) bekezdései) - Az ügyintézési határidő az ügy összes iratának a hatósághoz történő beérkezését követő napon kezdődik. (Ket. 33. (6) bekezdése) - A fellebbezést az iratoknak a hivatalhoz történő beérkezését követő naptól számított 21 napon belül kell elbírálni és gondoskodni a döntés közléséről. - Az ügyintézési határidőt indokolt esetben egy alkalommal 21 nappal lehet meghosszabbítani.

7 - Az ügyintézési határidőbe nem számít be: 7 - a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama, - a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a 36. (2) bekezdése alapján adatnak a nyilvántartásból történő beszerzéséhez szükséges idő, - a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő, - a szakhatóság eljárásának időtartama, - az eljárás felfüggesztésének időtartama, - a bizonyítékok ismertetésének időtartama, - a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartama, - a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő, - a szakértői vélemény elkészítésének időtartama, - a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama. (Ket. 33. (3) bekezdés) - A határidőn túl benyújtott fellebbezést elfogadott igazolási kérelem hiányában továbbá a fellebbezésre nem jogosulttól származó fellebbezést, valamint az önálló fellebbezéssel meg nem támadható végzés ellen irányuló fellebbezést a jegyző érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. E döntés ellen önálló fellebbezésnek van helye. (Ket. 98. (3) bekezdés b) pontja, és 102. (3) bekezdése) - Elkésettség címén a fellebbezés nem utasítható el, ha a fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőben a fellebbezést az elbírálására jogosult hatóságnál terjeszti elő. (Ket (1) bekezdése) - Amennyiben a hivatal azt állapítja meg, hogy az ügyfél a fellebbezést hiányosan nyújtotta be, az iratok beérkezésétől számított 8 napon belül megfelelő határidő megjelölése és a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett hiánypótlásra hívja fel. Ha az ügyfél a felhívásnak nem tud a megjelölt határidőn

8 8 belül eleget tenni, kérheti a hiánypótlási határidő meghosszabbítását. (Ket. 37. (3), 31. (2) bekezdései) - A hivatal az eljárást megszüntetheti, ha az ügyfél a kérelmére indult eljárásban a hiánypótlásra való felhívásnak nem tett eleget, és az erre megállapított határidő meghosszabbítását sem kérte, illetve nyilatkozattételének elmaradása megakadályozta a tényállás tisztázását. - A határozat egésze ellen irányuló fellebbezés alapján a másodfokú döntést hozó hatóság a sérelmezett döntést, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja; ennek során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz. (Ket (3) bekezdése) - A hivatal az eljárást felfüggeszti, ha az ügy érdemi eldöntése olyan kérdés előzetes elbírálásától függ, amelyben az eljárás más szerv hatáskörébe tartozik, vagy ugyanannak a hatóságnak az adott üggyel szorosan összefüggő más hatósági döntése nélkül megalapozottan nem dönthető el. - Ugyancsak felfüggeszti az eljárást, ha a kérelmező ügyfél kiesése esetén a jogutód kiléte vitás, ennek eldöntéséig továbbá, ha a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság új eljárásra kötelezi és ezzel a bírósági döntéssel szemben perújítási vagy felülvizsgálati kérelmet terjesztettek elő. (Ket. 32. (2) bekezdése) - Az eljárás felfüggesztését indokolt esetben egy alkalommal az ügyfél is kérheti. (Ket. 32. (3) bekezdése) - Az eljárás felfüggesztése tárgyában hozott végzés ellen önálló jogorvoslatnak van helye. (Ket. 98. (3) bekezdés d) pontja) - Az eljárás felfüggesztésekor minden határidő megszakad, és az eljárás felfüggesztésének megszüntetésekor az ügyintézési határidő kivételével újra kezdődik. A felfüggesztés időtartama alatt megtett valamennyi eljárási cselekmény hatálytalan, kivéve azokat, amelyek a felfüggesztési ok megszüntetésére irányulnak. A hatóság az eljárás felfüggesztése esetén is dönthet úgy, hogy a folyamatban lévő eljárási cselekményeket és az azok teljesítésére megállapított határidőket az eljárás felfüggesztése nem érinti. (Ket. 32. (8), (9) bekezdései) - A hivatal az eljárást megszünteti, ha: a) a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításának lett volna helye, az elutasítási ok azonban az eljárás megindítását követően jutott a tudomására, b) az ügy tárgyát képező vagyontárgy megsemmisült vagy olyan mértékben károsodott, hogy az eljárás okafogyottá vált,

9 9 c) az eljárás kérelemre indult és az ügyfél kérelmét visszavonta, kivéve ha az eljárás hivatalból is megindítható, és a hatóság az eljárást hivatalból folytatja, vagy ha az eljárásban több kérelmező vesz részt, és nem mindegyikük vonta vissza kérelmét, d) az ügyfél halála vagy a jogi személy, illetve a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet megszűnése következtében az eljárás okafogyottá vált, és eljárásbeli jogutódlás sem következett be, e) az eljárás folytatására okot adó körülmény már nem áll fenn, f) az ügyfél a kérelmére indult eljárásban a képviselő visszautasítása esetén a hatóság felhívása ellenére nem gondoskodik a képviselet-ellátásra alkalmas személy meghatalmazásáról vagy nem jár el személyesen, kivéve, ha az eljárás hivatalból is megindítható, és a hatóság az eljárást hivatalból folytatja, vagy ha az eljárásban több kérelmező vesz részt, és ők személyesen járnak el vagy képviselőjüket a hatóság nem utasította vissza, g) jogszabályváltozás miatt az ügy elbírálása a továbbiakban már nem hatósági hatáskörbe tartozik, h) a hatósági eljárásért illetéket vagy igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni és az ügyfél a fizetési kötelezettségének a hatóság erre irányuló felhívása ellenére az erre tűzött határidő alatt nem tesz eleget és költségmentességben sem részesül, i) hivatalbóli eljárásban a tényállás a határozat meghozatalához szükséges mértékben nem volt tisztázható, és további eljárási cselekménytől sem várható eredmény, j) a hivatalbóli eljárás jogsértést nem tárt fel. (Ket. 31. (1) bekezdése) - A hivatal a fellebbezés alapján az első fokú döntést helybenhagyja, megváltoztatja vagy megsemmisíti. (Ket (1) bekezdése) - Ha a másodfokú döntés meghozatalához nincs elég adat, vagy az első fokú döntés meghozatalát követően új tény merül fel, vagy egyébként a tényállás további tisztázása szükséges, a másodfokú döntést hozó hatóság a döntés megsemmisítése mellett az ügyben első fokú döntést hozó hatóságot végzésben új eljárásra utasíthatja, vagy a kiegészítő bizonyítási eljárás lefolytatását maga végzi el, és ennek alapján dönt. (Ket (2) bekezdése)

10 10 - A megismételt eljárásban az első fokú döntést hozó hatóságot a másodfokú végzés rendelkező része és indokolása köti. (Ket (4) bekezdése) - Ha a másodfokú döntést hozó hatóság megállapítja, hogy az eljárásba további ügyfél bevonása szükséges, az első fokú döntést végzésben megsemmisíti, és a jegyzőt új eljárásra utasítja. (Ket (3) bekezdése) - A fellebbezési eljárás során hozott határozatot, végzést a fellebbezővel, és mindazokkal közölni kell, akikkel az első fokú döntést közölték. (Ket (5) bekezdése) - A fellebbezési eljárásban megfizetett eljárási illetéket az ügyfélnek teljes mértékben vissza kell téríteni, ha a döntés vagy intézkedés az ügyfél hátrányára részben, vagy egészben jogszabálysértő volt. A visszatérítésre hivatalból, a fellebbezési eljárás során meghozott döntésben intézkedik a hivatal. (Itv. 32. ) - Ha a hivatal a rá irányadó ügyintézési határidőt az ügyfélnek és az eljárás egyéb résztvevőjének fel nem róható okból túllépi, köteles az ügyfél által az eljárás lefolytatásáért megfizetett illetéknek vagy díjnak megfelelő összeget, ha pedig az ügyintézés időtartama meghaladja az irányadó ügyintézési határidő kétszeresét, az ügyfél által az eljárás lefolytatásáért megfizetett illetéknek vagy díjnak megfelelő összeg kétszeresét az ügyfél részére visszafizetni. A hivatal fentiekben meghatározott fizetési kötelezettségét nem érinti, ha az ügyfél az illeték vagy díj megfizetése alól részben vagy egészen mentesült; ilyen esetben a hatóság az összeget az ügyfél által meg nem fizetett rész arányában a központi költségvetésnek - az államháztartásért felelős miniszter által közzétett számlaszámra - fizeti meg. Az előzőekben hivatkozott összeget a hivatal saját költségvetési terhére a fizetési kötelezettséget megállapító döntés jogerőssé válásától számított nyolc napon belül fizeti vissza a fellebbezést benyújtó ügyfél számára, illetve fizeti meg a központi költségvetésnek. (Ket. 33/A. (1)-(3) bekezdései) Bírósági felülvizsgálat - A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem (keresetlevél) jogszabálysértésre hivatkozással a határozat közlésétől számított 30 napon belül, az első fokon eljárt jegyzőhöz nyújtható be. - Ha a keresetindításra jogosult a keresetlevél benyújtására megállapított határidőt elmulasztotta, igazolással élhet. Az igazolási kérelmet az elmulasztott

11 11 határnaptól, illetve a tudomásra jutástól számított 15 napon belül lehet előterjeszteni. A mulasztástól számított három hónap eltelte után igazolási kérelemmel nem lehet élni. Az igazolási kérelemmel egyidejűleg melyet az illetékes bíróság bírál el a keresetlevelet is be kell nyújtani. (A polgári perrendtartásról szóló évi III. tv ) - A végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem tárgyában a bíróság 8 napon belül határoz. (A polgári perrendtartásról szóló évi III. tv (3) bekezdése) - A jegyző a keresetlevelet az ügy irataival együtt 5 napon belül felterjeszti a másodfokú közigazgatási határozatot hozó szervhez, amely az iratokat érdemi nyilatkozatával együtt 15 napon belül küldi meg az illetékes bírósághoz. Ha a keresetlevél a végrehajtás felfüggesztésére irányuló kérelmet is tartalmaz, a keresetlevelet és az ügy iratait az első fokon eljáró közigazgatási szerv három napon belül terjeszti fel a másodfokon eljáró közigazgatási szervnek, amely azt nyolc napon belül továbbítja a bírósághoz. (A polgári perrendtartásról szóló évi III. tv (2) bekezdése) - Ha valamelyik ügyfél a bírósághoz fordul, erről a jegyzőnek értesítenie kell azokat, akiknek jogát vagy jogos érdekét a bírósági felülvizsgálat érinti.

12 3. Tájékoztató az állattartással kapcsolatos ügyek intézéséről a jogorvoslati eljárásban A Kormányhivatal (a továbbiakban: hivatal) a fellebbezés elbírálására jogosult hatóságként elbírálja a települési önkormányzatok jegyzőinek állatok tartásával kapcsolatos ügyekben hozott döntéseik (eljárásaik) elleni jogorvoslati kérelmeket. (A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. Törvény a továbbiakban: Ket (2) bekezdése) Eljárása során anyagi jogszabályként az állatok védelméről és kíméletéről szóló évi XXVIII. tv., a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. Rendelet, a települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat-és hatásköreiről szóló 245/1998. (XII.31.) Korm. rendelet, eljárási jogszabályként a Ket. rendelkezéseit kell alkalmazni. Az eljárások illetékére vonatkozó szabályokat az illetékekről szóló évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) tartalmazza. Az eljárás menete: Fellebbezés - Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog nincs meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja. A fellebbezést a sérelmezett döntést (határozatot, végzést) hozó jegyzőhöz kell benyújtani. A fellebbezésben új tényekre és bizonyítékokra is lehet hivatkozni. A fellebbezés jog-vagy érdeksérelem miatt egyaránt benyújtható. (Ket. 98. (1), 102. (1) és (2) bekezdése) - A fellebbezést írásban vagy szóban lehet előterjeszteni. Írásban történik a kérelem benyújtása, ha azt postai úton, írásbelinek minősülő elektronikus úton, ideértve a telefaxot, személyesen átadott irat útján, kézbesítési meghatalmazott útján, kézbesítési ügygondnok útján, hirdetményi úton, vagy a Ket. 28/B. (1) bekezdésében meghatározott módon, elektronikus úton nyújtja be az ügyfél. A kérelem benyújtása akkor történik elektronikus úton, ha az ügyfél ügyfélkapun keresztül küldi meg a hatóságnak. A szóban előterjesztett fellebbezésről a hatóságnak jegyzőkönyvet kell készíteni, ha az ügyfél ezt kéri vagy az eljárás érdekében egyébként szükséges. (Ket. 34. (1), 39. (1) és (6) bekezdései) - A fellebbezésnek tartalmaznia kell az ügyfél, illetve képviselője nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számot vagy a telefonos elérhetőséget. (Ket. 35. (1) bekezdése)

13 13 - Az első fokú határozat ellen benyújtott fellebbezés illetékköteles. Az illeték mértéke a fellebbezéssel érintett, vagy vitatott összeg minden megkezdett forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb forint. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5000 forint. (Itv. 29. (2) bekezdése) - Az illetéket az eljárás megindításakor illetékbélyeggel kell leróni a fellebbezésen. (Itv. 73. (1) bekezdés) Az első fokú végzés ellen benyújott fellebbezés után ha az Itv. Másként nem rendelkezik 3000 forint illetéket kell fizetni, amelyet ugyancsak illetékbélyeggel kell az iraton leróni. (Itv. 29. (4) bekezdése). - Ha az ügyfél a fellebbezését az illeték megfizetése nélkül nyújtja be, az eljáró hatóság az eljárás megindításakor - postai úton előterjesztett beadvány esetén postai úton, elektronikus úton kezdeményezett eljárások esetén elektronikus úton is az ügyfelet felhívja az illeték megfizetésére azonnal, hogy ha a szükséges illetéket - illetékbélyegben, vagy postai úton történő felhívás esetén válaszlevelezőlapon 8 napon belül nem fizeti meg, mulasztási bírságot is kell fizetnie. Ha a felhívásra postai úton kerül sor, akkor az illetéken felül a felhívás postaköltségét e címen 200 forint a válasz-levelezőlapon illetékbélyegben kell megfizetni. (Itv. 73/A. (1) bekezdés) - Amennyiben az ügyfél a felhívás ellenére sem tesz eleget a fizetési kötelezettségének, és költségmentességben sem részesül, a hivatal végzéssel az eljárást megszünteti. E végzés ellen önálló fellebbezésnek van helye. (Ket. 31. (1) bekezdés h) pontja, 98. (3) bekezdés c) pontja. Ebben az esetben a meg nem fizetett illetéket, a felhívás költségét és a mulasztási bírságot nem kell megfizetni. - A fellebbezési határidő a döntés közlésétől számított 15 nap. (Ket. 99. (1) bekezdése) - A határidőbe nem számít bele a határidő kezdetére okot adó cselekmény vagy körülmény bekövetkezésének, továbbá a közlésnek, a kézbesítésnek, a hirdetmény kifüggesztésének és levételének a napja. Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a hatóságnál a munka szünetel, a határidő a legközelebbi munkanapon jár le. A postán küldött beadvány és megkeresés előterjesztési ideje a postára adás napja. Az elektronikus irat előterjesztésének időpontja az irat elküldésének a napja. A fellebbezési határidőt kétség esetén megtartottnak tekinti az eljáró hatóság. (Ket. 65. (1). (3), (4), (5), (7) bekezdései)

14 14 - A határidő önhibán kívüli (pl. betegség, külföldön való tartózkodás) elmulasztása esetén igazolási kérelem nyújtható be, melyet - első fokon a jegyző bírál el. (Ket. 66. (1) és (2) bekezdései) - Az igazolási kérelmet a mulasztásról való tudomásszerzést vagy az akadály megszűnését követő nyolc napon belül, de legkésőbb az elmulasztott határnaptól vagy az elmulasztott határidő utolsó napjától számított hat hónapon belül lehet előterjeszteni. (Ket. 66. (4) bekezdése) - Az igazolási kérelemmel egyidejűleg pótolni kell az elmulasztott cselekményt is, amennyiben ennek feltételei fennállnak. (Ket. 66. (5) bekezdése) - Amennyiben a jegyző a fellebbezési határidő elmulasztásával kapcsolatos igazolási kérelmet elutasítja, e végzés ellen önálló fellebbezést lehet benyújtani, melyet szintén a hivatal bírál el. (Ket. 98. (3) bekezdés h) pontja) - A fellebbezést az ügy összes iratával a fellebbezési határidő leteltétől számított 8 napon belül a jegyző köteles felterjeszteni a hatósághoz. Kivéve, ha a jegyző a megtámadott határozatát visszavonja, illetőleg a fellebbezésnek megfelelően módosítja, kijavítja, kiegészíti, vagy a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. (Ket (5) bekezdése) - Ha az ügyfél nem személyesen jár el, a hivatal az eljáró személy képviseleti jogosultságát megvizsgálja. (Ket. 40. (2) bekezdése) - Az ügyintézési határidő az ügy összes iratának a hivatalhoz történő beérkezését követő napon kezdődik. (Ket. 33. (6) bekezdése) - A fellebbezést az iratoknak a hivatalhoz történő beérkezését követő naptól számított 21 napon belül kell elbírálni és gondoskodni a döntés közléséről. - Az ügyintézési határidőt indokolt esetben egy alkalommal 21 nappal lehet meghosszabbítani. - Az ügyintézési határidőbe nem számít be: - a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama, - a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a 36. (2) bekezdése alapján adatnak a nyilvántartásból történő beszerzéséhez szükséges idő,

15 15 - a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő, - a szakhatóság eljárásának időtartama, - az eljárás felfüggesztésének időtartama, - a bizonyítékok ismertetésének időtartama, - a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartama, - a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő, - a szakértői vélemény elkészítésének időtartama, - a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama. (Ket. 33. (3) bekezdés) - A határidőn túl benyújtott fellebbezést elfogadott igazolási kérelem hiányában továbbá a fellebbezésre nem jogosulttól származó fellebbezést, valamint az önálló fellebbezéssel meg nem támadható végzés ellen irányuló fellebbezést a jegyző érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. E döntés ellen önálló fellebbezésnek van helye. (Ket. 98. (3) bekezdés b) pontja, és 102. (3) bekezdése) - Elkésettség címén a fellebbezés nem utasítható el, ha a fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőben a fellebbezést az elbírálására jogosult hatóságnál terjeszti elő. (Ket (1) bekezdése) - Amennyiben a hivatal azt állapítja meg, hogy az ügyfél a fellebbezést hiányosan nyújtotta be, az iratok beérkezésétől számított 8 napon belül megfelelő határidő megjelölése és a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett hiánypótlásra hívja fel. Ha az ügyfél a felhívásnak nem tud a megjelölt határidőn belül eleget tenni, kérheti a hiánypótlási határidő meghosszabbítását. (Ket. 37. (3), 31. (2) bekezdései) - A hivatal az eljárást megszüntetheti, ha az ügyfél a kérelmére indult eljárásban a hiánypótlásra való felhívásnak nem tett eleget, és az erre megállapított határidő meghosszabbítását sem kérte, illetve nyilatkozattételének elmaradása megakadályozta a tényállás tisztázását.

16 16 - A határozat egésze ellen irányuló fellebbezés alapján a másodfokú döntést hozó hatóság a sérelmezett döntést, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja; ennek során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz. (Ket (3) bekezdése) - A hivatal az eljárást felfüggeszti, ha az ügy érdemi eldöntése olyan kérdés előzetes elbírálásától függ, amelyben az eljárás más szerv hatáskörébe tartozik, vagy ugyanannak a hatóságnak az adott üggyel szorosan összefüggő más hatósági döntése nélkül megalapozottan nem dönthető el. - Ugyancsak felfüggeszti az eljárást, ha a kérelmező ügyfél kiesése esetén a jogutód kiléte vitás, ennek eldöntéséig továbbá, ha a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság új eljárásra kötelezi és ezzel a bírósági döntéssel szemben perújítási vagy felülvizsgálati kérelmet terjesztettek elő. (Ket. 32. (2) bekezdése) - Az eljárás felfüggesztését indokolt esetben egy alkalommal az ügyfél is kérheti. (Ket. 32. (3) bekezdése) - Az eljárás felfüggesztése tárgyában hozott végzés ellen önálló jogorvoslatnak van helye. (Ket. 98. (3) bekezdés d) pontja) - Az eljárás felfüggesztésekor minden határidő megszakad, és az eljárás felfüggesztésének megszüntetésekor az ügyintézési határidő kivételével újra kezdődik. A felfüggesztés időtartama alatt megtett valamennyi eljárási cselekmény hatálytalan, kivéve azokat, amelyek a felfüggesztési ok megszüntetésére irányulnak. A hatóság az eljárás felfüggesztése esetén is dönthet úgy, hogy a folyamatban lévő eljárási cselekményeket és az azok teljesítésére megállapított határidőket az eljárás felfüggesztése nem érinti. (Ket. 32. (8), (9) bekezdései) - A hivatal az eljárást megszünteti, ha: a) a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításának lett volna helye, az elutasítási ok azonban az eljárás megindítását követően jutott a tudomására, b) az ügy tárgyát képező vagyontárgy megsemmisült vagy olyan mértékben károsodott, hogy az eljárás okafogyottá vált, c) az eljárás kérelemre indult és az ügyfél kérelmét visszavonta, kivéve ha az eljárás hivatalból is megindítható, és a hatóság az eljárást hivatalból folytatja, vagy ha az eljárásban több kérelmező vesz részt, és nem mindegyikük vonta vissza kérelmét,

17 17 d) az ügyfél halála vagy a jogi személy, illetve a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet megszűnése következtében az eljárás okafogyottá vált, és eljárásbeli jogutódlás sem következett be, e) az eljárás folytatására okot adó körülmény már nem áll fenn, f) az ügyfél a kérelmére indult eljárásban a képviselő visszautasítása esetén a hatóság felhívása ellenére nem gondoskodik a képviselet-ellátásra alkalmas személy meghatalmazásáról vagy nem jár el személyesen, kivéve, ha az eljárás hivatalból is megindítható, és a hatóság az eljárást hivatalból folytatja, vagy ha az eljárásban több kérelmező vesz részt, és ők személyesen járnak el vagy képviselőjüket a hatóság nem utasította vissza, g) jogszabályváltozás miatt az ügy elbírálása a továbbiakban már nem hatósági hatáskörbe tartozik, h) a hatósági eljárásért illetéket vagy igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni és az ügyfél a fizetési kötelezettségének a hatóság erre irányuló felhívása ellenére az erre tűzött határidő alatt nem tesz eleget és költségmentességben sem részesül, i) hivatalbóli eljárásban a tényállás a határozat meghozatalához szükséges mértékben nem volt tisztázható, és további eljárási cselekménytől sem várható eredmény, j) a hivatalbóli eljárás jogsértést nem tárt fel. (Ket. 31. (1) bekezdése) - A hivatal a fellebbezés alapján az első fokú döntést helybenhagyja, megváltoztatja vagy megsemmisíti. (Ket (1) bekezdése) - Ha a másodfokú döntés meghozatalához nincs elég adat, vagy az első fokú döntés meghozatalát követően új tény merül fel, vagy egyébként a tényállás további tisztázása szükséges, a másodfokú döntést hozó hatóság a döntés megsemmisítése mellett az ügyben első fokú döntést hozó hatóságot végzésben új eljárásra utasíthatja, vagy a kiegészítő bizonyítási eljárás lefolytatását maga végzi el, és ennek alapján dönt. (Ket (2) bekezdése) - A megismételt eljárásban az első fokú döntést hozó hatóságot a másodfokú végzés rendelkező része és indokolása köti. (Ket (4) bekezdése)

18 18 - Ha a másodfokú döntést hozó hatóság megállapítja, hogy az eljárásba további ügyfél bevonása szükséges, az első fokú döntést végzésben megsemmisíti, és a jegyzőt új eljárásra utasítja. (Ket (3) bekezdése) - A fellebbezési eljárás során hozott határozatot, végzést a fellebbezővel, és mindazokkal közölni kell, akikkel az első fokú döntést közölték. (Ket (5) bekezdése) - A fellebbezési eljárásban megfizetett eljárási illetéket az ügyfélnek teljes mértékben vissza kell téríteni, ha a döntés vagy intézkedés az ügyfél hátrányára részben, vagy egészben jogszabálysértő volt. A visszatérítésre hivatalból, a fellebbezési eljárás során meghozott döntésben intézkedik a hivatal. (Itv. 32. ) - Ha a hivatal a rá irányadó ügyintézési határidőt az ügyfélnek és az eljárás egyéb résztvevőjének fel nem róható okból túllépi, köteles az ügyfél által az eljárás lefolytatásáért megfizetett illetéknek vagy díjnak megfelelő összeget, ha pedig az ügyintézés időtartama meghaladja az irányadó ügyintézési határidő kétszeresét, az ügyfél által az eljárás lefolytatásáért megfizetett illetéknek vagy díjnak megfelelő összeg kétszeresét az ügyfél részére visszafizetni. A hivatal fentiekben meghatározott fizetési kötelezettségét nem érinti, ha az ügyfél az illeték vagy díj megfizetése alól részben vagy egészen mentesült; ilyen esetben a hatóság az összeget az ügyfél által meg nem fizetett rész arányában a központi költségvetésnek - az államháztartásért felelős miniszter által közzétett számlaszámra - fizeti meg. Az előzőekben hivatkozott összeget a hivatal saját költségvetési terhére a fizetési kötelezettséget megállapító döntés jogerőssé válásától számított nyolc napon belül fizeti vissza a fellebbezést benyújtó ügyfél számára, illetve fizeti meg a központi költségvetésnek. (Ket. 33/A. (1)-(3) bekezdései) Bírósági felülvizsgálat - A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem (keresetlevél) jogszabálysértésre hivatkozással a határozat közlésétől számított 30 napon belül, az első fokon eljárt jegyzőhöz nyújtható be. - Ha a keresetindításra jogosult a keresetlevél benyújtására megállapított határidőt elmulasztotta, igazolással élhet. Az igazolási kérelmet az elmulasztott határnaptól, illetve a tudomásra jutástól számított 15 napon belül lehet előterjeszteni. A mulasztástól számított három hónap eltelte után igazolási kérelemmel nem lehet élni. Az igazolási kérelemmel egyidejűleg melyet az illetékes bíróság bírál el a keresetlevelet is be kell nyújtani. (A polgári perrendtartásról szóló évi III. tv )

19 19 - A végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem tárgyában a bíróság 8 napon belül határoz. (A polgári perrendtartásról szóló évi III. tv (3) bekezdése) - A jegyző a keresetlevelet az ügy irataival együtt 5 napon belül felterjeszti a másodfokú közigazgatási határozatot hozó szervhez, amely az iratokat érdemi nyilatkozatával együtt 15 napon belül küldi meg az illetékes bírósághoz. Ha a keresetlevél a végrehajtás felfüggesztésére irányuló kérelmet is tartalmaz, a keresetlevelet és az ügy iratait az első fokon eljáró közigazgatási szerv három napon belül terjeszti fel a másodfokon eljáró közigazgatási szervnek, amely azt nyolc napon belül továbbítja a bírósághoz. (A polgári perrendtartásról szóló évi III. tv (2) bekezdése) - Ha valamelyik ügyfél a bírósághoz fordul, erről a jegyzőnek értesítenie kell azokat, akiknek jogát vagy jogos érdekét a bírósági felülvizsgálat érinti.

20 4. Tájékoztató a bányaszolgalmi jog alapításával kapcsolatos eljárásról A bányaszolgalmi jog más ingatlanán fennálló korlátozás, amelyért az ingatlan tulajdonosának kártalanítás jár. A szolgalmi jog alapján a bányavállalkozó az ingatlan rendeltetésszerű használatát akadályozva bányászati létesítményeket, szállítóvezetékeket, kutatási műveletekhez szükséges berendezéseket helyezhet el, kutatást végezhet. A szolgalom addig áll fenn, amíg az ingatlan használatára a bányavállalkozónak az építés, kutatás végzéséhez szüksége van. Bányaszolgalmi jog alapján a bányavállalkozó és a földtani kutatásra jogosult szervezet (a továbbiakban együtt: bányavállalkozó) jogosult a tevékenysége végzéséhez szükséges mértékben a más tulajdonában (használatában, kezelésében) álló ingatlan igénybevételére. Az eljárás megindítása A bányászati célú szolgalom alapítása iránti eljárás a bányavállalkozó kérelmére, az illetékekről szóló évi XCIII. törvény 29. -ának (1) bekezdése szerinti - ingatlanonként fizetendő 3.000,- Ft-os, általános tételű - eljárási illeték megfizetésével indul. A kérelemnek tartalmaznia kell az ügyfél, illetve képviselője nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számot vagy a telefonos elérhetőséget. (Ket. 35. (1) bekezdése) Ha az ügyfél nem személyesen jár el, a hivatal az eljáró személy képviseleti jogosultságát megvizsgálja. (Ket. 40. (2) bekezdése) Ügyfélnek minősülnek a bányaszolgalommal érintett ingatlanok tulajdonosai és azok, akiknek az ingatlanokon az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett joguk van. (pl. haszonélvező, használó, bérlő, vagyonkezelő), a széljegyzetként már feltüntetett jogszerző, továbbá mindazon ingatlan-nyilvántartáson kívüli egyéb jogosult, akinek az ingatlanra vonatkozó jogát a bányaszolgalmi jog alapítása érinti. Az olyan tulajdonos vagy más kártalanításra jogosult részére, akinek a lakóhelye (székhelye) ismeretlen vagy személye nem állapítható meg egyértelműen a hivatal megkeresésére a gyámhatóság ügygondnokot rendel ki. A bányaszolgalmi jog alapítására irányuló eljárást az ingatlan fekvése szerint illetékes hivatal folytatja le a kisajátítási eljárás szabályai szerint.

21 21 A bányavállalkozónak a kérelem benyújtása előtt meg kell kísérelnie a megegyezést az ingatlan tulajdonosaival a szolgalom alapításáról és az ezért fizetendő kártalanítási összegről. A kérelem csak abban az esetben nyújtható be, ha a megegyezés nem jött létre. A kérelemhez mellékelni kell: - bányaszolgalmi jogi tervet öt példányban; - a kérelmező bejelentését az ingatlan tulajdonosa és más ügyfelek nevéről, lakáscíméről (telephelyéről), ha ezek az adatok a kisajátítási terv, bányaszolgalmi jogi terv elkészítését követően megváltoztak; - a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a kártalanításhoz szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre áll; A mellékletnek tartalmaznia kell azokat az iratokat is kártalanítási ajánlat, tértivevény -, amellyel a kérelmező bizonyítja, hogy megegyezés alapján nem tudott bányaszolgalmi jogot alapítani. A kérelem elbírálása A hivatal a kérelmező által benyújtott mellékletek alapján megvizsgálja, hogy a bányaszolgalom alapításának törvényi feltételei fennállnak-e. Amennyiben igen, akkor végzésével igazságügyi szakértőt rendel ki, és egyidejűleg tárgyalást tűz ki, melyre meghívja a feleket, megidézi a szakértőt és a kérelmezőt. A tárgyaláson megkísérli a kérelmező és a tulajdonos(ok) közötti esetleges érdekellentét feloldását és az összes körülmény mérlegelésével dönt a reális kártalanítási összeg megállapításáról. Amennyiben a bányaszolgalom alapításának feltételei nem állnak fenn, a hivatal a kérelmet - szakértő kirendelése nélkül - elutasítja. Amennyiben a kérelmező a kérelmet hiányosan nyújtotta be, a hivatal megfelelő határidő megjelölése és a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett nyolc napon belül hiánypótlási felhívást ad ki. A hivatal az eljárást végzéssel megszüntetheti, ha a kérelmező a hiánypótlási felhívásnak nem tett eleget, és az erre megállapított határidő meghosszabbítását sem kérte. Ha a bányaszolgalom alapításának feltételei nem állnak fenn, a hivatal a kérelmet szakértő kirendelése nélkül elutasítja.

22 22 Az eljárás felfüggesztésére indokolt esetben egy alkalommal az ügyfél kérelmet nyújthat be. (Ket. 32. (3) bekezdése) A hivatal az eljárást végzéssel megszünteti, ha a kérelmező az érdemi határozat jogerőre emelkedése előtt visszavonta a kérelmét. (Ket. 31. (1) bekezdés c) pontja) Ha a kérelem alapos, akkor a hivatal határozatban rendelkezik a bányaszolgalom alapításáról és a kártalanítás összegének megállapításáról. Ügyintézési határidő és a döntés közlése Az elintézési határidő 45 nap, melybe nem számít bele többek között - a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő, az eljárás felfüggesztésének időtartama és a szakértői vélemény elkészítésének időtartama sem. Az ügyintézési határidőt indokolt esetben egy alkalommal 30 nappal hosszabbítható meg. (a kisajátításról szóló évi CXXIII. törvény 22. (2) bekezdése) A döntést írásban kell közölni valamennyi ügyféllel, illetve képviselőjükkel (törvényes, meghatalmazott képviselő, ügygondnok, eseti gondnok). A határozatot a kormányhivatal postai úton kézbesíti. A bányaszolgalmi jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését a bányavállalkozónak kell kérnie az illetékes járási földhivataltól, ehhez mellékelnie kell a szolgalom alapításáról hozott határozatot, illetve a tulajdonosokkal kötött szerződéseket. Jogorvoslat A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A fél azonban a határozat bírósági felülvizsgálatát a határozat közlésétől számított 30 napon belül jogszabálysértésre hivatkozással kérheti az ingatlan fekvése szerint illetékes közigazgatási és munkaügyi bíróságtól. Alkalmazandó jogszabályok - a bányászatról szóló évi XLVIII. törvény - a bányászatról szóló évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Kormányrendelt - a földgázellátásról szóló évi XL. törvény - a kisajátításról szóló évi CXXIII. törvény

23 23 - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény - az illetékekről szóló évi XCIII. törvény

24 5. Tájékoztató hatósági közvetítők nyilvántartásba vételéről Közigazgatási hatósági eljárásban a hatóság, a hatóság és az ügyfél, valamint az ellenérdekű ügyfelek közötti vita rendezése érdekében hatósági közvetítőt vehet igénybe a fővárosi és megyei kormányhivatalok által vezetett hatósági közvetítői nyilvántartásba bejegyzett személyek közül. Hatósági közvetítő lehet: 1.) magyar állampolgár, vagy külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, a Ket. szerinti eljárási képességgel rendelkező személy, aki 2.) felsőfokú végzettséggel vagy azzal egyenértékű elismert külföldi oklevéllel rendelkezik és 3.) hatósági közvetítői vizsgát, vagy közigazgatási szakvizsgát tett, vagy azzal egyenértékű képesítéssel rendelkezik. A hatósági közvetítőt az a megyei Kormányhivatal veszi nyilvántartásba, amelynek illetékességi területén a hatósági közvetítő bejelentett lakóhelye található, de tevékenységét az egész ország területén végezheti. A nyilvántartásba való felvétel iránti kérelemnek tartalmaznia kell - a kérelmező természetes személyazonosító adatait, valamint telefonszámát, elektronikus levélcímét vagy - ha azzal rendelkezik - ügyfélkapun keresztüli elérhetőségét, - a kérelmező felsőfokú iskolai végzettségét tanúsító oklevelének számát és keltét, valamint az oklevél kiállítójának megnevezését, - a kérelmezett hatósági közvetítői tevékenységi kör megnevezését és - a hatósági közvetítői vizsga letételét tanúsító igazolás sorszámát, a közigazgatási szakvizsga-bizonyítvány számát vagy a közigazgatási szakvizsgával a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény szerint egyenértékű képesítést igazoló okirat megnevezését és számát. A Kormányhivatalnál vezetett nyilvántartás tartalmazza a hatósági közvetítő természetes személyazonosító adatait, képesítését, az elérhetőségéhez szükséges adatokat, valamint azt a tevékenységi kört, amelyben közvetítőként eljárhat. A hatósági közvetítő nevére, elérhetőségére, képesítésére valamint tevékenységi körére vonatkozó adatok nyilvánosak melyek a központi elektronikus szolgáltató rendszer útján bárki számára hozzáférhetőek az alábbi hivatkozáson:

25 25 A kérelem elbírálása Amennyiben a hivatal a hatósági közvetítői tevékenység iránti kérelemnek helyt ad, a hatósági közvetítőt az általa vezetett hatósági nyilvántartásba bejegyzi. A hatósági nyilvántartásba történt bejegyzést határozatnak kell tekinteni. A hatósági közvetítők nyilvántartásában szereplő nyilvános adatok hatósági közvetítő neve, elérhetősége, képesítése, tevékenységi köre a központi elektronikus szolgáltató rendszer útján is elérhetők. Amennyiben a kérelmező a bejegyzés feltételeinek nem felel meg, a hivatal a nyilvántartásba vétel iránti kérelem teljesítését határozattal elutasítja. Jogorvoslat A hivatal határozata elleni fellebbezést a közigazgatási és igazságügyi miniszter bírálja el. Alkalmazandó jogszabályok - a hatósági közvetítőkről szóló 185/2009. (IX.10.) Korm. rendelet - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény

26 6. Tájékoztató a helyi adó és gépjárműadó ügyek intézéséről a jogorvoslati eljárásban A Kormányhivatal (a továbbiakban: hivatal) fellebbezés elbírálására jogosult hatóságként elbírálja a települési önkormányzatok jegyzőinek helyi adó és gépjárműadó ügyekben hozott döntéseik (eljárásaik) elleni jogorvoslati kérelmeket. (A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény a továbbiakban: Ket (2) bekezdése) Eljárása során anyagi jogszabályként a helyi adókról szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.), a gépjármű-adóról szóló évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.), eljárási jogszabályként elsődlegesen az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.), másodlagosan a Ket. rendelkezéseit kell alkalmazni. Helyi adók esetében szükséges az azt bevezető önkormányzati rendelet szabályainak ismerete és azokat alkalmazni kell. Az eljárások illetékére vonatkozó szabályokat az illetékekről szóló évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) tartalmazza. Az eljárás menete: Fellebbezés - Az adózó az ügy érdemében hozott első fokú határozat ellen fellebbezhet. A fellebbezés joga megilleti azt is, akire a határozat rendelkezést tartalmaz. - A határozathozatalt megelőző eljárás során hozott végzés csak a határozat ellen benyújtott fellebbezésben támadható meg, kivéve, ha az önálló fellebbezést törvény megengedi. - Önálló fellebbezésnek van helye az első fokon hozott, a) az eljárást felfüggesztő, b) az eljárást megszüntető, c) a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasító, d) a bevallás, a bejelentés és a fellebbezés határidejének elmulasztásával kapcsolatban benyújtott igazolási kérelmet elutasító, e) az iratbetekintési jog korlátozását elrendelő, f) az adózó ismételt ellenőrzésre irányuló kérelmet elutasító, g) a visszatartási jog gyakorlásáról hozott, h) a végrehajtási kifogást elbíráló,

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Bányaszolgalommal kapcsolatos eljárások

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Bányaszolgalommal kapcsolatos eljárások TÁJÉKOZTATÓ A Fejér Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: hivatal) joghatóságába, hatáskörébe és illetékességébe tartozó közigazgatási ügyek intézéséről A hivatal illetékességi területe: Fejér megye Az

Részletesebben

OKTATÁSI IGAZGATÁS. 6. Ügyintézéshez szükséges dokumentum: I. fokú eljárási iratok, fellebbezés

OKTATÁSI IGAZGATÁS. 6. Ügyintézéshez szükséges dokumentum: I. fokú eljárási iratok, fellebbezés 1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal 2. Illetékességi terület: Nógrád megye 3. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő-Csütörtök: 8 00-16 30 Péntek: 8 00-14 00 4. Ügyintéző és elérhetőség:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Vállalkozói igazolványokkal kapcsolatos jogorvoslati eljárások

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Vállalkozói igazolványokkal kapcsolatos jogorvoslati eljárások TÁJÉKOZTATÓ A Fejér Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: hivatal) joghatóságába, hatáskörébe és illetékességébe tartozó közigazgatási ügyek intézéséről A hivatal illetékességi területe: Fejér megye Az

Részletesebben

Tájékoztató a helyi adó és gépjárműadó ügyek intézéséről a jogorvoslati eljárásban

Tájékoztató a helyi adó és gépjárműadó ügyek intézéséről a jogorvoslati eljárásban Tájékoztató a helyi adó és gépjárműadó ügyek intézéséről a jogorvoslati eljárásban Másodfokú eljárás A Kormányhivatal fellebbezés elbírálására jogosult hatóságként elbírálja a települési önkormányzatok

Részletesebben

II. FOKÚ ADÓIGAZGATÁSI ELJÁRÁS

II. FOKÚ ADÓIGAZGATÁSI ELJÁRÁS 1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal 2. Illetékességi terület: Nógrád megye 3. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő-Csütörtök: 8 00-16 30 Péntek: 8 00-14 00 4. Ügyintéző és elérhetőség:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Külföldiek ingatlanszerzésének engedélyezésével kapcsolatos eljárások

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Külföldiek ingatlanszerzésének engedélyezésével kapcsolatos eljárások TÁJÉKOZTATÓ A Fejér Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: hivatal) joghatóságába, hatáskörébe és illetékességébe tartozó közigazgatási ügyek intézéséről A hivatal illetékességi területe: Fejér megye Az

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Helyi adókkal és a gépjárműadóval kapcsolatos jogorvoslati eljárások

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Helyi adókkal és a gépjárműadóval kapcsolatos jogorvoslati eljárások TÁJÉKOZTATÓ A Fejér Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: hivatal) joghatóságába, hatáskörébe és illetékességébe tartozó közigazgatási ügyek intézéséről A hivatal illetékességi területe: Fejér megye Az

Részletesebben

Másodfokú építésügyi szakhatósági eljárás telekalakítási engedélyezés során... 34

Másodfokú építésügyi szakhatósági eljárás telekalakítási engedélyezés során... 34 Állattartás és állatvédelem (jogorvoslat)... 1 Bányaszolgalom... 3 Birtokvédelem (jogorvoslat)... 5 Fakivágás (jogorvoslat)... 7 Fellebbezési eljárás ügymenete bontási engedélyezési ügyekben... 10 Fellebbezési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Hatósági közvetítők nyilvántartásba vételével kapcsolatos eljárások

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Hatósági közvetítők nyilvántartásba vételével kapcsolatos eljárások TÁJÉKOZTATÓ A Fejér Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: hivatal) joghatóságába, hatáskörébe és illetékességébe tartozó közigazgatási ügyek intézéséről A hivatal illetékességi területe: Fejér megye Az

Részletesebben

Adóbehajtás. ügyintéző. ügyintézés helyszíne. telefon / mellék: . Tamás Andrea. II. épület 6. iroda 06 (23) /178.

Adóbehajtás. ügyintéző. ügyintézés helyszíne. telefon / mellék:  . Tamás Andrea. II. épület 6. iroda 06 (23) /178. Adóbehajtás ügyintéző ügyintézés helyszíne telefon / mellék: e-mail Tamás Andrea II. épület 6. iroda 06 (23) 535-710/178 ado.o@budakeszi.hu 1 / 11 ADÓK MÓDJÁRA BEHAJTANDÓ TARTOZÁSOK ÜGYINTÉZÉSE a. Közigazgatási

Részletesebben

I. Ügyintézési útmutató:

I. Ügyintézési útmutató: Kereskedelmi igazgatás I. Ügyintézési útmutató: I. Ügyintézési útmutató......1 Vonatkozó jogszabályok.. 1 A kereskedelmi tevékenységek folytatásának általános feltételei....2 Külön engedélyhez kötött kereskedelmi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Kisajátítási eljárás

TÁJÉKOZTATÓ. Kisajátítási eljárás TÁJÉKOZTATÓ A Fejér Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: hivatal) joghatóságába, hatáskörébe és illetékességébe tartozó közigazgatási ügyek intézéséről A hivatal illetékességi területe: Fejér megye Az

Részletesebben

ADÓ ÜGYTÍPUSOK FELSOROLÁSA ÜGYINTÉZŐK SZERINT. Gépjárműadó kivetés. ügyintéző. Ügyintézés helyszíne. telefon / mellék: . Fodorné Kiss Bernadett

ADÓ ÜGYTÍPUSOK FELSOROLÁSA ÜGYINTÉZŐK SZERINT. Gépjárműadó kivetés. ügyintéző. Ügyintézés helyszíne. telefon / mellék:  . Fodorné Kiss Bernadett ADÓ ÜGYTÍPUSOK FELSOROLÁSA ÜGYINTÉZŐK SZERINT Gépjárműadó kivetés ügyintéző Ügyintézés helyszíne telefon / mellék: e-mail Fodorné Kiss Bernadett II. épület 6. szoba 06 (23) 535-710/140 ado.o@budakeszi.hu

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI JOGORVOSLATI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI JOGORVOSLATI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA 2. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 9. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI JOGORVOSLATI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2014.október

Részletesebben

Tájékoztató. a külföldiek magyarországi ingatlanszerzésének engedélyeztetése iránt kezdeményezett eljárásról

Tájékoztató. a külföldiek magyarországi ingatlanszerzésének engedélyeztetése iránt kezdeményezett eljárásról Tájékoztató a külföldiek magyarországi ingatlanszerzésének engedélyeztetése iránt kezdeményezett eljárásról A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal illetékességi területe: Komárom-Esztergom megye A hivatal

Részletesebben

ADÓ ELENGEDÉSÉRE, MÉRSÉKLÉSÉRE, RÉSZLETFIZETÉSRE VONATKOZÓ HATÁROZATOK

ADÓ ELENGEDÉSÉRE, MÉRSÉKLÉSÉRE, RÉSZLETFIZETÉSRE VONATKOZÓ HATÁROZATOK ADÓ ELENGEDÉSÉRE, MÉRSÉKLÉSÉRE, RÉSZLETFIZETÉSRE VONATKOZÓ HATÁROZATOK a. Építményadó mentesség b. Gépjármű adómentesség c. Iparűzési adó elengedése, illetve mérséklése d. Talajterhelési díj megfizetése

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÜGGŐ HATÁLYÚ HATÁROZAT

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÜGGŐ HATÁLYÚ HATÁROZAT KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyszám: KE/8/119-2/2018. Ü.i.: Pintér Krisztina Tel.: (34)515-160 Tárgy: függő hatályú döntés Neszmély Község Önkormányzatának térségi területfelhasználási engedély

Részletesebben

BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT LÉTESÍTÉSE MAGYARORSZÁGON, NEM MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGÚ SZEMÉLYEK ESETÉN

BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT LÉTESÍTÉSE MAGYARORSZÁGON, NEM MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGÚ SZEMÉLYEK ESETÉN 1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal 2. Illetékességi terület: Nógrád megye 3. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő Csütörtök: 8 00-16 30 Péntek: 8 00-14 00 4. Ügyintéző és elérhetőség:

Részletesebben

1 / :41

1 / :41 1 / 5 2012.02.03. 10:41 Kereskedelmi tevékenységek végzése 2011. április 26. kedd, 06:39 Kereskedelmi tevékenységek végzése 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. A vonatkozó jogszabályok Kereskedelmi tevékenységek végzése,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A tárgyi dokumentáció elbírálása BO-08/KT/8915/2017. iktatószámon folyamatban van.

HIRDETMÉNY. A tárgyi dokumentáció elbírálása BO-08/KT/8915/2017. iktatószámon folyamatban van. Ügyiratszám: BO-08/KT/8915-4/2017. Ügyintéző: Cseppely Vivien Tárgy: A MOL Nyrt. (Budapest) és a MOL Petrolkémia Zrt (Tiszaújváros) megbízásából, a BGT Hungária Környezettechnológiai Kft. által elkészített

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A tárgyi dokumentáció elbírálása BO-08/KT/8708/2017. iktatószámon folyamatban van.

HIRDETMÉNY. A tárgyi dokumentáció elbírálása BO-08/KT/8708/2017. iktatószámon folyamatban van. Ügyiratszám: BO-08/KT/8708-4/2017. Ügyintéző: Cseppely Vivien Tárgy: A MOL Nyrt. (Budapest) és a MOL Petrolkémia Zrt (Tiszaújváros) megbízásából, a BGT Hungária Környezettechnológiai Kft. által elkészített

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY Igazgatási Osztály Vállalkozási Csoport 4026 Debrecen, Kálvin tér 11.

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY Igazgatási Osztály Vállalkozási Csoport 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY Igazgatási Osztály Vállalkozási Csoport 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel: 52/517-700 Fax: 52/517-832 Ügyiratszám: 8276/27/2012. Ügyintéző:

Részletesebben

A diasort hatályosította: dr. Szalai András (2016. január 31.)

A diasort hatályosította: dr. Szalai András (2016. január 31.) A diasort hatályosította: dr. Szalai András (2016. január 31.) 1 Az előadás tartalmi felépítése 1. A közigazgatási szervek hatósági jogalkalmazói tevékenysége, a közigazgatási eljárási jog és a közigazgatási

Részletesebben

Az élelmiszerlánc hatósági felügyeletének új rendszere

Az élelmiszerlánc hatósági felügyeletének új rendszere FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM Az élelmiszerlánc hatósági felügyeletének új rendszere Dr. Gombos Zoltán főosztályvezető Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály 2017. április 26. Előzmény Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési

Részletesebben

BIRTOKVÉDELMI KÉRELEM. Az alábbi adatokat kérjük szíveskedjen nyomtatott nagybetűkkel kitölteni!

BIRTOKVÉDELMI KÉRELEM. Az alábbi adatokat kérjük szíveskedjen nyomtatott nagybetűkkel kitölteni! 3.000 Ft illeték helye BIRTOKVÉDELMI KÉRELEM Alulírott hivatkozva a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:8. -ában, valamint a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015.

Részletesebben

A HALLGATÓI JOGORVOSLAT RENDJE

A HALLGATÓI JOGORVOSLAT RENDJE V. RÉSZ A HALLGATÓI JOGORVOSLAT RENDJE Hatály 243. (1) A Ftv. 73. (2) bekezdése szerint a hallgató a Főiskola döntése vagy intézkedése, illetve intézkedésének elmulasztása (a továbbiakban együtt: döntés)

Részletesebben

Másodfokú szociális és gyámügyi ügyintézés. - Az általános közigazgatási rendtartásról szóló évi CL. törvény (továbbiakban:

Másodfokú szociális és gyámügyi ügyintézés. - Az általános közigazgatási rendtartásról szóló évi CL. törvény (továbbiakban: Másodfokú szociális és gyámügyi ügyintézés Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Pest Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Kormányhivatal) Illetékességi területe: Pest megye Ügytípushoz tartozó jogszabályok

Részletesebben

a fogyasztóvédelemről szóló évi LV. törvény és végrehajtására alkotott rendeletek,

a fogyasztóvédelemről szóló évi LV. törvény és végrehajtására alkotott rendeletek, Társasház közös képviselőjével, illetve lakásszövetkezet ügyintézőjével szemben eljárás lefolytatása a rezsicsökkentéssel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség megsértése esetén. A hatóság vizsgálja,

Részletesebben

Építményengedélyezés 2016

Építményengedélyezés 2016 Építményengedélyezés 2016 Az Eht. és a Ket. 2016. január 1-től hatályos módosításai Építtetői, tervezői és kivitelezői F ó r u m 2016. március 31. A 2015. évi CLXXXVI. törvény 2015. évi CLXXXVI. törvény

Részletesebben

V É G Z É S T : Ezt meghaladó mértékben a felülvizsgálati kérelmet elutasítja. I N D O K O L Á S :

V É G Z É S T : Ezt meghaladó mértékben a felülvizsgálati kérelmet elutasítja. I N D O K O L Á S : BÁCS-KISKUN MEGYEI BÍRÓSÁG KECSKEMÉT A Bács-Kiskun Megyei Bíróság kérelmezőnek,- a Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság 47/2006. (VIII.28.) TVB határozata ellen benyújtott felülvizsgálati kérelme

Részletesebben

A fellebbezés a közigazgatási szervezeten belüli jogorvoslati eljárás során, a döntés jogát a felettes szervre átszármaztató hatályú jogorvoslat.

A fellebbezés a közigazgatási szervezeten belüli jogorvoslati eljárás során, a döntés jogát a felettes szervre átszármaztató hatályú jogorvoslat. A Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya ellátja a) azon másodfokú hatósági feladatokat, melyekben jogszabály első fokon eljáró hatóságként a járási hivatalt (vagy a megyeszékhely szerinti

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. február 11. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Tájékoztatás a jogorvoslati eljárásokról. Jogorvoslat és döntés-felülvizsgálat

Tájékoztatás a jogorvoslati eljárásokról. Jogorvoslat és döntés-felülvizsgálat Tájékoztatás a jogorvoslati eljárásokról Jogorvoslat és döntés-felülvizsgálat A hatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye. A hatóság végzése ellen önálló jogorvoslatnak akkor van helye,

Részletesebben

A hatósági eljárás megindítása

A hatósági eljárás megindítása A hatósági eljárás megindítása eljárási feltételek; a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása; az eljárás megszüntetése; az eljárás felfüggesztése. A hatósági eljárás szakaszai Az alapeljárás az az

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015.(V.26.) sz. rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi

Részletesebben

Jogorvoslati rendszer

Jogorvoslati rendszer Jogorvoslati rendszer Jogorvoslati eszközök: kifogás fellebbezés bírósági felülvizsgálati kérelem alkotmányjogi panasz Az országgyűlési képviselők választásában eljáró választási bizottságok: Szavazatszámláló

Részletesebben

Telepengedélyezési és bejelentés kötelezett ipari tevékenységi ügyek

Telepengedélyezési és bejelentés kötelezett ipari tevékenységi ügyek Telepengedélyezési és bejelentés kötelezett ipari tevékenységi ügyek Ügyleírás A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről,

Részletesebben

A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 228/2009. (X. 16.) Kormányrendelet 3. (1) (2) bekezdések alapján

A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 228/2009. (X. 16.) Kormányrendelet 3. (1) (2) bekezdések alapján Illetékbélyeg helye 3.000,- Ft (az illetékbélyeget ide kell felragasztani) BIRTOKVÉDELMI KÉRELEM A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 228/2009. (X. 16.) Kormányrendelet 3. (1) (2)

Részletesebben

Vízjogi üzemeltetési engedélyezés. Kérelem benyújtása, tartalmi követelményei

Vízjogi üzemeltetési engedélyezés. Kérelem benyújtása, tartalmi követelményei Vízjogi üzemeltetési engedélyezés Kérelem benyújtása, tartalmi követelményei Vízhasználat gyakorlásához, vízilétesítmény használatbavételéhez (a továbbiakban: üzemeltetéshez) szükséges vízjogi üzemeltetési

Részletesebben

Magyar joganyagok - 30/2015. (VI. 5.) FM rendelet - a földvédelmi hatósági eljárás ig 2. oldal d) 26 vagy annál több földrészlet esetén az első 25 föl

Magyar joganyagok - 30/2015. (VI. 5.) FM rendelet - a földvédelmi hatósági eljárás ig 2. oldal d) 26 vagy annál több földrészlet esetén az első 25 föl Magyar joganyagok - 30/2015. (VI. 5.) FM rendelet - a földvédelmi hatósági eljárás ig 1. oldal 30/2015. (VI. 5.) FM rendelet a földvédelmi hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértékéről és

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal KÖZLEMÉNY KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLATRÓL [314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet] Ügy száma, tárgya: JN/KTF/04629/2016.; A Tisza hullámtér - Nagyvízi meder vízszállító

Részletesebben

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. Pályáztatási és Jogi Osztály Ügyintéző: dr. Szalai Anita Telefon: (06-1) 4577-959 Tárgy: értesítés eljárás megindításáról és hiánypótlásra

Részletesebben

KÉRELEM BIRTOKVÉDELMI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁHOZ a 17/2015. (II.16. ) Korm. rendelet alapján

KÉRELEM BIRTOKVÉDELMI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁHOZ a 17/2015. (II.16. ) Korm. rendelet alapján KÉRELEM BIRTOKVÉDELMI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁHOZ a 17/2015. (II.16. ) Korm. rendelet alapján A BIRTOKVÉDELMET KÉRŐ ADATAI A birtokvédelmet kérő neve (és születési neve):...... A kérelmező címe, ill. székhelye:......

Részletesebben

Birtokvédelmi eljárás

Birtokvédelmi eljárás Birtokvédelmi eljárás 2015. március 1-ével hatályba lépett a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II.16.) Korm. rendelet, amely a korábbi 228/2009. (X.16.) Korm. rendeletet

Részletesebben

Ügymenetmodell. 1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal. 2. Illetékességi terület: Nógrád megye

Ügymenetmodell. 1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal. 2. Illetékességi terület: Nógrád megye 1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal 2. Illetékességi terület: Nógrád megye 3. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő - Csütörtök: 8 00-16 30 Péntek: 8 00-14 00 4. Ügyintéző és

Részletesebben

Az előadás tartalmi felépítése

Az előadás tartalmi felépítése A diasort hatályosította: dr. Márkus Györgyi (2014.augusztus 15.) 1 Az előadás tartalmi felépítése 1. A közigazgatási szervek hatósági jogalkalmazói tevékenysége, a közigazgatási eljárási jog és a közigazgatási

Részletesebben

Vízjogi létesítési engedélyezés. Kérelem benyújtása, tartalmi követelményei

Vízjogi létesítési engedélyezés. Kérelem benyújtása, tartalmi követelményei Vízjogi létesítési engedélyezés Kérelem benyújtása, tartalmi követelményei A vízimunka elvégzéséhez, vízilétesítmény megépítéséhez (átalakításához, megszüntetéséhez) szükséges vízjogi létesítési engedélyt

Részletesebben

Építményengedélyezés 2016

Építményengedélyezés 2016 Építményengedélyezés 2016 Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Hírközlési és Informatikai Szakcsoport Szakcsoport nap 2016. február 5. A 2015. évi CLXXXVI. törvény 2015. évi CLXXXVI. törvény a közigazgatási

Részletesebben

A KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁS ÉS SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁ OS SZABÁLYAI (Ket) [2004. ÉVI CXL. TÖRVÉ Y]

A KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁS ÉS SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁ OS SZABÁLYAI (Ket) [2004. ÉVI CXL. TÖRVÉ Y] A KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁS ÉS SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁ OS SZABÁLYAI (Ket) [2004. ÉVI CXL. TÖRVÉ Y] A mérnöki kamaráról szóló 1996. évi LVIII. törvény a közfeladatok ellátásának körében feljogosítja a

Részletesebben

2017. évi CLI. törvény tartalma

2017. évi CLI. törvény tartalma 2017. évi CLI. törvény tartalma I. FEJEZET: ALAPELVEK ÉS A TÖRVÉNY HATÁLYA 1. Alapelvek 1. [Törvényesség (legalitás) elve] 2. [Szakszerű és hatékony eljárás elve] 3. [A megkülönböztetés és részrehajlás

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A gazdasági és közlekedési miniszter /2006. (...) GKM rendelete a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. -a (2) bekezdésének c) pontjában

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Általános rendelkezések Záró rendelkezések

TARTALOMJEGYZÉK Általános rendelkezések Záró rendelkezések 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 9. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI JOGORVOSLATI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január

Részletesebben

A bíróság határozatai. Dr. Nyilas Anna

A bíróság határozatai. Dr. Nyilas Anna A bíróság határozatai Dr. Nyilas Anna 1. Az elsőfokú bíróság határozatai Ítélet Végzések Ítélet részei A jogerő szabályai Egyszerű kötőerő Alaki jogerő Anyagi jogerő Rendes perorvoslat Fellebbezés hivatalból

Részletesebben

FÜGGŐ HATÁLYÚ HATÁROZAT

FÜGGŐ HATÁLYÚ HATÁROZAT 1 BALATONFÜREDI JÁRÁSI HIVATAL Ügyiratszám: VE-03D/EH/00607-3/2017. Ügyintéző: Mics Márta / Simon Zoltán Telefon: 87/795-078 Tárgy: Balatonszepezd, 1457/1 hrsz-ú ingatlanon strand fogadó épület építési

Részletesebben

Eljárási bírság kiszabása, továbbá többletköltség megfizetésére való kötelezés, mivel az idézett személy az eljárás helyéről engedély nélkül

Eljárási bírság kiszabása, továbbá többletköltség megfizetésére való kötelezés, mivel az idézett személy az eljárás helyéről engedély nélkül Tartalomjegyzék Ügyfelek értesítése hirdetményi úton, létesítménnyel kapcsolatos eljárás megindításáról... 4 Ket. 29. (7)... 4 Kérelem érdemi vizsgálat nélkül, végzéssel való elutasítása... 6 Ket. 30.

Részletesebben

Adóigazgatás másodfok ügymenetleírás

Adóigazgatás másodfok ügymenetleírás Adóigazgatás másodfok ügymenetleírás Hatáskörrel rendelkező szerv: a fővárosi/megyei kormányhivatal. Illetékesség: Tolna megyében a megye illetékességi területére kiterjedően a Tolna Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

Tájékoztató. a közigazgatási alapvizsga. tananyagát érintő változásokról

Tájékoztató. a közigazgatási alapvizsga. tananyagát érintő változásokról Tájékoztató a közigazgatási alapvizsga tananyagát érintő változásokról Budapest, 2016. január 31. Tisztelt Vizsgázó! A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: NKE) jogszabályban rögzített feladata,

Részletesebben

TSZVSZ ORSZÁGOS TŰZVÉDELMI KONFERENCIA

TSZVSZ ORSZÁGOS TŰZVÉDELMI KONFERENCIA AZ ÁKR. GYAKORLATI ALKALMAZÁSA A TŰZMEGELŐZÉS TERÜLETÉN TSZVSZ ORSZÁGOS TŰZVÉDELMI KONFERENCIA DR. FIRNIGEL EDIT TŰ. SZÁZADOS TŰZMEGELŐZÉSI FŐOSZTÁLY BALATONKENESE, 2018. ÁPRILIS 26. Jogszabályváltozások

Részletesebben

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény bemutatása az ügyféli érintettség tükrében

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény bemutatása az ügyféli érintettség tükrében Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény bemutatása az ügyféli érintettség tükrében dr. Lengyel Tímea Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről Budapest Főváros IX. kerület

Részletesebben

3. A Közbeszerzési Döntőbizottság illetékessége Magyarország egész területére kiterjed.

3. A Közbeszerzési Döntőbizottság illetékessége Magyarország egész területére kiterjed. A Közbeszerzési Döntőbizottságra vonatkozó, az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény mellékletének II.4. pontjában meghatározott közérdekű adatok 1. A Közbeszerzési Döntőbizottság

Részletesebben

A Gazdasági Versenyhivatal az eljárást megszünteti.

A Gazdasági Versenyhivatal az eljárást megszünteti. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211 Telefon: (06-1) 472-8900 Fax: (06-1) 472-8905 Vizsgáló: dr. Veres Enikő Szervezeti egység: Fogyasztóvédelmi Iroda Iktatószám: VJ/45-119/2015.

Részletesebben

Előadó: Kiss Andor. okl. építőmérnök, építőmester szakmérnök, vezető főtanácsos kormánytisztviselő

Előadó: Kiss Andor. okl. építőmérnök, építőmester szakmérnök, vezető főtanácsos kormánytisztviselő Előadó: Kiss Andor okl. építőmérnök, építőmester szakmérnök, vezető főtanácsos kormánytisztviselő Bevezetés A hatósági eljárásjog hazai fejlődése Általános eljárási törvény Magyarországon 1957. évi IV.

Részletesebben

KÉRELEM KISAJÁTÍTÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA IRÁNT. (projekt megnevezése) Neve: Levelezési címe: címe: Telefonszáma:

KÉRELEM KISAJÁTÍTÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA IRÁNT. (projekt megnevezése) Neve: Levelezési címe:  címe: Telefonszáma: Kormányhivatal (település) (utca/tér)..(ir.sz.) KÉRELEM KISAJÁTÍTÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA IRÁNT (projekt megnevezése) I. KÉRELMEZŐ Neve: Címe / Székhelye: Bankszámlaszáma Képviselőjének Neve: Levelezési

Részletesebben

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló évi CL. törvény alapján indult elvi vízjogi engedélyezési eljárásról

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló évi CL. törvény alapján indult elvi vízjogi engedélyezési eljárásról Tájékoztató Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján indult elvi vízjogi engedélyezési eljárásról BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 2018. január 22. Kérelem

Részletesebben

Az anyakönyvi eljárással kapcsolatos évi változások január 18.

Az anyakönyvi eljárással kapcsolatos évi változások január 18. Az anyakönyvi eljárással kapcsolatos 2016. évi változások 2016. január 18. Dr. Csongrádi Helga törvényességi referens Csongrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti

Részletesebben

Tájékoztató az ügyfelet megillető eljárási jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről. Ügyfelet megillető eljárási jogok

Tájékoztató az ügyfelet megillető eljárási jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről. Ügyfelet megillető eljárási jogok Tájékoztató az ügyfelet megillető eljárási jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről Ügyfelet megillető eljárási jogok - Az ügyfelet megilleti a tisztességes ügyintézéshez, a jogszabályokban meghatározott

Részletesebben

v é g z é s t: I n d o k o l á s

v é g z é s t: I n d o k o l á s Bajai Járásbíróság A Bajai Járásbíróság a... (... szám alatti lakos) kérelmezőnek a BAJAI HELYI VÁLASZTÁSI IRODA (6500 Baja, Szentháromság tér 1. szám alatti székhelyű) kérelmezett ellen indított választási

Részletesebben

Fogyatékossági támogatás. A fogyatékossági támogatási eljárásban a kérelmező lakóhelye szerint illetékes járási hivatal jár el.

Fogyatékossági támogatás. A fogyatékossági támogatási eljárásban a kérelmező lakóhelye szerint illetékes járási hivatal jár el. Fogyatékossági támogatás 1. Az eljáró hatóság megnevezése, illetékességi területe A fogyatékossági támogatási eljárásban a kérelmező lakóhelye szerint illetékes járási hivatal jár el. 2. A kérelem benyújtásának

Részletesebben

HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY

HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY Debrecen Megyeii Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjje Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY V Á L L A L K O Z Á S I C S O P O R T 4026 DEBRECEN, KÁLVIN TÉR

Részletesebben

Ügytípus megnevezése. Telepengedély kiadása iránti kérelem

Ügytípus megnevezése. Telepengedély kiadása iránti kérelem Ügytípus megnevezése Telepengedély kiadása iránti kérelem A telepengedély kiadására irányuló kérelmet a telep létesítési helye szerinti illetékes jegyzőnél, az arra rendszeresített formanyomtatványon kell

Részletesebben

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló évi CL. törvény alapján indult vízjogi megszüntetési engedélyezési eljáráskról

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló évi CL. törvény alapján indult vízjogi megszüntetési engedélyezési eljáráskról Tájékoztató Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján indult vízjogi megszüntetési engedélyezési eljáráskról BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 2018. január

Részletesebben

Ügy típusa: Bontási engedélyezési eljárás Jogszabály: 312/2012. (XI.8.) Kormányrendelet

Ügy típusa: Bontási engedélyezési eljárás Jogszabály: 312/2012. (XI.8.) Kormányrendelet Ügy típusa: Bontási engedélyezési eljárás Jogszabály: 312/2012. (XI.8.) Kormányrendelet Fontos tudnivalók: Bontási engedély alapján végezhető a bontási tevékenység, ha: műemléket érint, helyi építészeti

Részletesebben

Gyorsforgalmi közúthálózat nyomvonalával összefüggésben indítható kártalanítási eljárás... 12

Gyorsforgalmi közúthálózat nyomvonalával összefüggésben indítható kártalanítási eljárás... 12 Állattartás és állatvédelem (jogorvoslat)... 1 Bányaszolgalom... 4 Birtokvédelem (jogorvoslat)... 6 Fakivágás (jogorvoslat)... 9 Gyorsforgalmi közúthálózat nyomvonalával összefüggésben indítható kártalanítási

Részletesebben

Zamárdi Polgármesteri Hivatal KÖZLEMÉNY

Zamárdi Polgármesteri Hivatal KÖZLEMÉNY Zamárdi Polgármesteri Hivatal 8621 Zamárdi, Szabadság tér 4. Telefon: 84/348-400, 348-711. Fax: 84/349-147. E-mail: titkarsag@zamardi.hu KÖZLEMÉNY hatósági eljárás megindulásáról Az ügy tárgya: Sziget

Részletesebben

ÁKR és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezéssel összefüggő eljárások

ÁKR és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezéssel összefüggő eljárások ÁKR és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezéssel összefüggő eljárások Bali Péter tű. őrnagy BM OKF Veszélyes Üzemek Főosztály 2017. NOVEMBER Az általános közigazgatási rendtartásról

Részletesebben

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1. Ket. 22. ( 2) Ha az irat beérkezése után megállapítottam illetékességem hiányát, és ideiglenes intézkedésre sem kerül sor, az

Részletesebben

Vásár, piac. Kemecsei Közös Önkormányzati Hivatal 4501 Kemecse, Szent István u. 42. Telefon: 42/919-100

Vásár, piac. Kemecsei Közös Önkormányzati Hivatal 4501 Kemecse, Szent István u. 42. Telefon: 42/919-100 Vásár, piac Kemecsei Közös Önkormányzati Hivatal 4501 Kemecse, Szent István u. 42. Telefon: 42/919-100 Ügyleírás: vásár: olyan épület, épületegyüttes vagy terület, ahol rendszerint többen folytatnak idényjellegű

Részletesebben

Jogorvoslatok kérelemre induló jogorvoslati eljárások. Hegyesi Zoltán egyetemi tanársegéd

Jogorvoslatok kérelemre induló jogorvoslati eljárások. Hegyesi Zoltán egyetemi tanársegéd Jogorvoslatok kérelemre induló jogorvoslati eljárások. Hegyesi Zoltán egyetemi tanársegéd Az előadás felépítése I. A jogorvoslatok rendszertani szerepe II. Közigazgatási per III. Fellebbezés I. A jogorvoslatok

Részletesebben

Lakossági tájékoztató az összevont engedélyezési eljárás szabályairól

Lakossági tájékoztató az összevont engedélyezési eljárás szabályairól Lakossági tájékoztató az összevont engedélyezési eljárás szabályairól 1.) Milyen esetben lehet összevont engedélyt kérni? Ha az építési engedélyezési eljárás megindítása előtt a telek beépítésére vonatkozó

Részletesebben

74. A FELLEBBEZÉS ELINTÉZÉSÉNEK ALAKI SZABÁLYAI

74. A FELLEBBEZÉS ELINTÉZÉSÉNEK ALAKI SZABÁLYAI szernek az alkalmazására került sor; úgy az eljárási szabályok közül a súlyosítási tilalomra vonatkozóan is a Be. 354. (4) bekezdésének a 2010. május 1. napját megelőző korábbi rendelkezései érvényesülnek.

Részletesebben

2009. évi LVI. törvény

2009. évi LVI. törvény 2009. évi LVI. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci

Részletesebben

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Alulírott adós előadom, hogy önálló bírósági végrehajtó előtt számon végrehajtás folyik velem szemben. A végrehajtást kérő: Álláspontom szerint a végrehajtást kérő

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Szabálysértési ügyek... 3. Adóigazgatási ügyek... 5. Adóvégrehajtási ügyek... 6

Tartalomjegyzék. Szabálysértési ügyek... 3. Adóigazgatási ügyek... 5. Adóvégrehajtási ügyek... 6 Tartalomjegyzék Szabálysértési ügyek... 3 Adóigazgatási ügyek... 5 Adóvégrehajtási ügyek... 6 Állatok védelmével, állattartással kapcsolatos jegyzői hatáskörbe tartozó ügyek... 7 Anyakönyvi ügyek... 9

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A Kormány /2007. (...) Korm. r e n d e l e t e az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a

Részletesebben

Öregségi típusú nyugdíjigények

Öregségi típusú nyugdíjigények Öregségi típusú nyugdíjigények 1. Az eljáró hatóság megnevezése, illetékességi területe 1.1. Az eljáró hatóság megnevezése Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A Gazdasági Versenyhivatal az eljárást megszünteti.

A Gazdasági Versenyhivatal az eljárást megszünteti. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211 Telefon: (06-1) 472-8900 Fax: (06-1) 472-8905 Szervezeti egység: Antitröszt Iroda Ügyszám: Vj/67/2014. Ügyiratszám: Vj/67-59/2014 A Gazdasági

Részletesebben

a Pénzügyi Békéltető Testület Elnökének 2/2014. számú utasítása módosításának tárgyában

a Pénzügyi Békéltető Testület Elnökének 2/2014. számú utasítása módosításának tárgyában A Pénzügyi Békéltető Testület Elnökének 2/2016. számú utasítása a Pénzügyi Békéltető Testület Elnökének 2/2014. számú utasítása módosításának tárgyában Alkalmazását 2017. január hó 01. napjától elrendelem

Részletesebben

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról 1 Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói

Részletesebben

Építményengedélyezés. HTE Infokom október 13. Dr. Karl Károly főosztályvezető

Építményengedélyezés. HTE Infokom október 13. Dr. Karl Károly főosztályvezető 1 2 Építményengedélyezés HTE Infokom 2016 2016. október 13. Dr. Karl Károly főosztályvezető Itt márpedig bürokráciacsökkentés lesz 4 5 Tartalom 2016. évi jogszabály változások új szabályozási elemek, megszűnt

Részletesebben

Tárgy: fellebbezés elbírálása

Tárgy: fellebbezés elbírálása MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BÁNYÁSZATI, GÁZIPARI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI FŐOSZTÁLY MBFH/1348-2/2013. Bérces Tamás : (06-1) 3012-932 e-mail: tamas.berces@mbfh.hu Tárgy: fellebbezés elbírálása Revir Kft.

Részletesebben

Állattartás és állatvédelem (jogorvoslat)... 2 Bányaszolgalom... 5 Birtokvédelem (jogorvoslat)... 8 Egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos

Állattartás és állatvédelem (jogorvoslat)... 2 Bányaszolgalom... 5 Birtokvédelem (jogorvoslat)... 8 Egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos Állattartás és állatvédelem (jogorvoslat)... 2 Bányaszolgalom... 5 Birtokvédelem (jogorvoslat)... 8 Egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyek (jogorvoslat)... 11 Fakivágás (jogorvoslat)... 13

Részletesebben

I. BÁNYASZOLGALMI JOG ALAPÍTÁSA IRÁNT

I. BÁNYASZOLGALMI JOG ALAPÍTÁSA IRÁNT Győr-Moson Sopron Megyei Kormányhivatal Győr Árpád u. 32. 9021 KÉRELEM I. BÁNYASZOLGALMI JOG ALAPÍTÁSA IRÁNT I. KÉRELMEZŐ Címe / Székhelye: Bankszámlaszáma Képviselőjének Kapcsolattartó II. ÉRINTETT INGATLAN

Részletesebben

Ügyiratszám: BP-5D/001/01015-2/2014. Tárgy: 2230 Gyömrő, Horthy Miklós tér, 1 ÉTDR azonosító 201300089050

Ügyiratszám: BP-5D/001/01015-2/2014. Tárgy: 2230 Gyömrő, Horthy Miklós tér, 1 ÉTDR azonosító 201300089050 V. KERÜLET I ÉP ÍT ÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA ÉP ÍT ÉSÜGYI OSZT ÁLY Ügyiratszám: BP-5D/001/01015-2/2014. Tárgy: 2230 Gyömrő, Horthy Miklós tér, 1 ÉTDR azonosító 201300089050 helyrajzi számú ingatlan.

Részletesebben

A Hatósági Főosztályra vonatkozó feladatok

A Hatósági Főosztályra vonatkozó feladatok A Hatósági Főosztályra vonatkozó feladatok A Főosztály általános feladatai tekintetében a) Kodifikációs feladatai tekintetében a hatósági tevékenység tapasztalatai alapján jogszabálymódosító javaslatokat

Részletesebben

Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Építésügyi Osztály

Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Építésügyi Osztály II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése,

Részletesebben

HATÁROZATOT. A Hivatal 4090/2016. számú határozata alapján víziközmű-szolgáltatói engedéllyel (a továbbiakban: Szolgáltatói engedély) rendelkező

HATÁROZATOT. A Hivatal 4090/2016. számú határozata alapján víziközmű-szolgáltatói engedéllyel (a továbbiakban: Szolgáltatói engedély) rendelkező t-.1:'a~ 2017-04- 05 Magyar Energetikai és Közm.ű-szabályozási Hivatal 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52 Tel.: +36 1 45Y 7777 www.mekh.hu Kérjük, beadványában hivatkozzon ügyiratszámunkra! Ügyiratszám:

Részletesebben

HATÁROZATOT. 1% Közreműködői díj

HATÁROZATOT. 1% Közreműködői díj Oldalszám: 1 Ügyintézés helye: Magyar Jégkorong Szövetség, 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. (Magyar Jégkorong Szövetség) Ügyszám (kérelem azonosító): KE09016/2017/MJSZ Ügyintéző: Klem Erzsébet Telefon:

Részletesebben

HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY V Á L L A L K O Z Á S I

HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY V Á L L A L K O Z Á S I DDeebbrreecceenn Meeggyyeei i JJooggúú VVáárrooss ÖÖnnkkoorrmáánnyyzzaatt JJeeggyyzzőőj jee Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY V Á L L A L K O Z Á S

Részletesebben

Tájékoztató a külföldiek magyarországi ingatlanszerzésének engedélyeztetése iránt kezdeményezett eljárásról A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal (hivatal) illetékességi területe: Komárom-Esztergom

Részletesebben